Ziņojums - A6-0466/2007Ziņojums
A6-0466/2007

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Christopher Heaton-Harris

Procedūra : 2005/0247(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0466/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0466/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0609),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0466/2007),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

1. Vispārēja informācija

Eiropas Parlaments pieņēma ziņojumu pirmajā lasījumā 2006. gada 12. decembrī, kura priekšlikumam netika iesniegti nekādi grozījumi. Padome 2007. gada 23. jūlijā pieņēma kopējo nostāju. Komisija piekrīt kopējai nostājai

2. Komisijas priekšlikuma mērķis

Lēmuma priekšlikuma galvenais mērķis ir izveidot instrumentu savietojamas un pieejamas automātiskas muitas sistēmas un saskaņotu procesu un pakalpojumu ieviešanai gan attiecībā uz līdzšinējo, gan turpmāko modernizēto Muitas kodeksu. Šis instruments ir paredzēts, lai noteiktu nepieciešamās saistības attiecībā uz dažādām muitas elektroniskām sistēmām, kā arī, lai izstrādātu nosacījumus „vienotas nodokļu deklarācijas” (Single Window) un „centralizētas elektronisko komunikāciju sistēmas” (One-Stop-Shop) koncepciju īstenošanai nākotnē. Lēmuma galvenais mērķis ir noteikt veicamos pasākumus, kā arī termiņus, kuri jāievēro visām iesaistītajām pusēm, lai sasniegtu vienkāršas un elektroniskas vides mērķi muitā un tirdzniecībā līdz tam laikam, kad stājas spēkā modernizētais Muitas kodekss.

3. Kopējā nostāja

Kopējā nostājā Padome atbalsta priekšlikuma mērķi — izveidot elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā.

Līdztekus tehniskām izmaiņām un īpašai atsaucei uz personas datu aizsardzību kopējā nostājā ir noteiktas izmaiņas attiecībā uz atsevišķu sistēmu ieviešanas termiņiem. Attiecībā uz dažām sistēmām ir noteikti atšķirīgi termiņi funkcionālo specifikāciju izstrādei un sistēmu darbības uzsākšanai. Turklāt tajā paredzēta iespēja pagarināt termiņus saskaņā ar komitoloģijas procedūru (regulatīvo kontroles procedūru), kā arī atcelt dažus projektus pēc funkcionālo specifikāciju negatīva novērtējuma.

Ņemot vērā neizbēgamas tehniskās grūtības šāda vērienīga projekta īstenošanā, kā arī lielos resursus, kas valstīm jāpiešķir no savas puses, Padome ir izvēlējusies ļoti pakāpenisku pieeju, dodot iespēju ieviest elektroniskās sistēmas soli pa solim. Tādējādi galvenās izmaiņas, ko Komisijas priekšlikumā paredz kopējā nostāja attiecas uz 4. pantu (Sistēmas, pakalpojumi un grafiks), 5. pantu (Daļas), 6. pantu (Komisijas uzdevumi) un 7. pantu (Dalībvalstu uzdevumi).

4. Secinājums

Eiropas Parlamentam jāpiekrīt kopējai nostājai, jo tā joprojām patur spēkā priekšlikuma termiņus dalībvalstu un Komisijas uzdevumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Darba vide muitā un tirdzniecībā, neizmantojot dokumentāciju papīra formātā

Atsauces

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

12.12.2006                     T6-0539/2006

Komisijas priekšlikums

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

6.9.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

6.9.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Pieņemšanas datums

22.11.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

22

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mojca Drčar Murko