ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Christopher Heaton-Harris

Procedure : 2005/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0466/2007
Ingediende teksten :
A6-0466/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0609),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6‑0466/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

1. Achtergrond

Het Europees Parlement heeft op 12 december 2006 in eerste lezing advies uitgebracht, zonder wijzigingen aan te brengen aan het voorstel. Op 23 juli 2007 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt aangenomen. De Commissie stemt in met het gemeenschappelijk standpunt.

2. Doelstelling van het voorstel van de Commissie

De voorgestelde beschikking heeft ten doel een instrument in het leven te roepen voor de uitvoering van interoperabele en toegankelijke geautomatiseerde douanesystemen, zowel in het kader van het huidige douanewetboek als dat van de toekomstige gemoderniseerde versie daarvan, en voor de coördinatie van procedures en diensten. Dit instrument moet de geesten rijp maken voor de invoering van verschillende elektronische douanesystemen en de voorwaarden scheppen om in de toekomst werk te kunnen maken van de concepten "één loket" en "one-stop-shop". De hoofddoelstelling ervan is te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen en welke termijnen daarbij door alle belanghebbenden in acht moeten worden genomen, om de beoogde eenvoudige en papierloze omgeving voor douane en bedrijven tot stand te brengen tegen de tijd dat het gemoderniseerde douanewetboek in werking treedt.

3. Gemeenschappelijk standpunt

De Raad deelt in zijn gemeenschappelijk standpunt de doelstelling van het voorstel, namelijk de totstandbrenging van een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven.

Het gemeenschappelijk standpunt voert, naast technische wijzigingen en een specifieke verwijzing naar de bescherming van persoonlijke gegevens, veranderingen in met betrekking tot de termijnen voor de totstandbrenging van de individuele systemen. Met betrekking tot enkele systemen wordt een onderscheid ingevoerd tussen termijnen voor de totstandbrenging van de functionele specificaties en voor de werking van het systeem. Bovendien wordt de mogelijkheid gecreëerd om de termijnen krachtens de comitologieprocedure (regelgevingsprocedure met toetsing) te verlengen en bepaalde projecten na een negatieve evaluatie van de functionele specificaties te staken.

Gezien de technische moeilijkheden waarmee een dergelijk ambitieus project gepaard gaat, samen met de aanzienlijke middelen die de nationale overheden hiervoor moeten uittrekken, is de Raad voorstander van een stapsgewijze aanpak, waardoor de invoering van de elektronische systemen in opeenvolgende fasen kan geschieden. De belangrijkste wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt, in vergelijking met het voorstel van de Commissie, hebben betrekking op artikel 4 (Systemen en diensten, en tijdschema ), artikel 5 (Componenten en verantwoordelijkheden), artikel 6 (Taken van de Commissie ) en artikel 7 (Taken van de lidstaten).

4. Conclusie

Het Europees Parlement wordt verzocht in te stemmen met het gemeenschappelijk standpunt, aangezien er nog steeds voor wordt gezorgd dat er termijnen worden gehanteerd waaraan de lidstaten en de Commissie zich dienen te houden.

PROCEDURE

Titel

Eenvoudige en papierloze procedures voor de douanediensten en de marktdeelnemers

Document- en procedurenummers

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

12.12.2006                     T6-0539/2006

Voorstel van de Commissie

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

6.9.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

6.9.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Behandeling in de commissie

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Datum goedkeuring

22.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Mojca Drčar Murko

Datum indiening

26.11.2007