ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Christopher Heaton-Harris

Postup : 2005/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0466/2007
Predkladané texty :
A6-0466/2007
Rozpravy :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0609),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0466/2007),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská

Európsky parlament prijal svoju správu v prvom čítaní 12. decembra 2006 bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pôvodnému textu. Dňa 23. júla 2007 Rada prijala spoločnú pozíciu. Komisia s touto spoločnou pozíciou súhlasí.

2. Cieľ návrhu Komisie

Zámerom navrhovaného rozhodnutia je vytvoriť nástroj na zavádzanie interoperabilných a prístupných automatizovaných colných systémov, tak v rámci súčasného, ako aj budúceho modernizovaného colného kódexu, a pre koordinované postupy a služby. Tento nástroj je určený na vytvorenie potrebných záväzkov na zavádzanie rôznych elektronických colných systémov a podmienok pre budúce záväzky v súvislosti s koncepciou jednotného okna tzv. Single Window a spoločného miesta kontroly tzv. One-Stop Shop. Jeho hlavným cieľom je určiť opatrenia, ktoré je potrebné prijať do nadobudnutia účinnosti modernizovaného colného kódexu, a termíny, ktoré musia dodržať všetky zainteresované strany, aby dosiahli cieľ jednoduchého colného a obchodného prostredia bez dokladov v papierovej forme.

3. Spoločná pozícia

Rada vo svojej spoločnej pozícii súhlasí s cieľom návrhu, ktorým je vytvorenie colného a obchodného prostredia bez dokladov v papierovej forme.

Spoločná pozícia okrem technických úprav a osobitného odkazu na ochranu osobných údajov zavádza zmeny týkajúce sa lehôt na vytvorenie jednotlivých systémov. V prípade niektorých systémov rozlišuje medzi lehotami na zavedenie funkčných špecifikácií a lehotami na uvedenie systému do prevádzky. Pripúšťa navyše možnosť predĺžiť lehoty v rámci postupu vo výboroch (regulačný postup s kontrolou) a zrušiť niektoré projekty po negatívnom vyhodnotení funkčných špecifikácií.

Vzhľadom na technické problémy, ktoré sú s takýmto ambicióznym projektom spojené, a značné zdroje, k vyčleneniu ktorých sa majú vnútroštátne orgány zaviazať, Rada uprednostňuje postupné zavádzanie elektronických systémov. Hlavné zmeny návrhu Komisie uvedené v spoločnej pozícii sa teda týkajú článku 4 (Systémy, služby a lehoty), článku 5 (Zložky a povinnosti), článku 6 (Úlohy Komisie), a článku 7 (Úlohy členských štátov).

4. Záver

Európsky parlament by mal schváliť spoločnú pozíciu, pretože zabezpečí ponechanie lehôt uvedených v návrhu s cieľom vytvoriť záväzok členských štátov a Komisie.

POSTUP

Názov

Colné a obchodné prostredie bez dokumentov v papierovej forme

Referenčné čísla

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

12.12.2006                     T6-0539/2006

Návrh Komisie

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

6.9.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

6.9.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Dátum prijatia

22.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mojca Drčar Murko