Betänkande - A6-0466/2007Betänkande
A6-0466/2007

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Christopher Heaton-Harris

Förfarande : 2005/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0466/2007
Ingivna texter :
A6-0466/2007
Debatter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0609),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0466/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

1.        Bakgrund

Europaparlamentet antog sitt betänkande vid första behandlingen den 12 december 2006 utan att göra ändringar i förslaget. Den 23 juli 2007 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt. Kommissionen samtycker till den gemensamma ståndpunkten.

2.        Målet med kommissionens förslag

Syftet med det föreslagna beslutet är att skapa ett instrument för att genomföra driftskompatibla och tillgängliga automatiserade tullsystem, enligt både den nuvarande och den framtida moderniserade tullkodexen, och för samordnade processer och tjänster. Instrumentet är avsett att skapa de åtaganden som behövs för att genomföra olika elektroniska tullsystem och villkoren för framtida åtaganden när det gäller begreppen en enda kontaktpunkt (”single window”) och ”one-stop shop”. Huvudmålet är att fastställa vad som behöver göras och vilka tidsfrister som måste följas av alla berörda för att man ska kunna nå målet med en enkel och papperslös miljö för tull och handel när den moderniserade tullkodexen träder i kraft.

3.        Den gemensamma ståndpunkten

I sin gemensamma ståndpunkt instämmer rådet i målet med förslaget, nämligen att skapa en papperslös miljö för tull och handel.

I den gemensamma ståndpunkten införs, utöver tekniska ändringar och en särskild hänvisning till skyddet av personuppgifter, ändringar som rör tidsfristerna för införandet av de enskilda systemen. I fråga om vissa system görs det en åtskillnad mellan tidsfristerna för att införa funktionella specifikationer och tidsfristerna för systemens drift. Vidare införs möjligheten att förlänga tidsfristerna med hjälp av kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll) och avsluta vissa projekt efter en negativ utvärdering av de funktionella specifikationerna.

Mot bakgrund av de tekniska svårigheterna hos ett så ambitiöst projekt, som har samband med en avsevärd resurstilldelning från de nationella myndigheternas sida, föredrar rådet ett tillvägagångssätt i flera steg, som gör det möjligt att genomföra de elektroniska systemen i flera på varandra följande faser. De största förändringar som den gemensamma ståndpunkten innebär i förhållande till kommissionens förslag finns i artiklarna 4 (system, tjänster och tidsfrister), 5 (delar och ansvar), 6 (kommissionens uppgifter) och 7 (medlemsstaternas uppgifter).

4.  Slutsats

Europaparlamentet bör samtycka till den gemensamma ståndpunkten, eftersom den fortfarande garanterar förslagets tidsfrister för att åstadkomma åtaganden från medlemsstaterna och kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

En papperslös miljö för tullen och handeln

Referensnummer

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

12.12.2006                     T6-0539/2006

Kommissionens förslag

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

6.9.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

6.9.2007

Föredragande

       Utnämning

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Behandling i utskott

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Antagande

22.11.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Mojca Drčar Murko

Ingivande

26.11.2007