ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  26. 11. 2007 - (KOM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS)) - *

  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  Zpravodaj: Jan Mulder

  Postup : 2007/0177(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0470/2007

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  (KOM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0484),

  –   s ohledem na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0283/2007),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0470/2007),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  Znění předložené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

   

  (1a) Podmíněnost se v rámci společné zemědělské politiky již ukázala jako velmi důležitý nástroj, pokud jde o zdůvodnění výdajů. Podmíněnost neukládá zemědělcům nové povinnosti, ale neopravňuje je ani k novým platbám, pokud své povinnosti dodržují. Vytváří jednoduše spojení mezi přímými platbami pro zemědělce a veřejnými službami, které poskytují společnosti jako celku tím, že plní právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, nezávadnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat. Požadavky právních předpisů ES jsou obecně velmi přísné ve srovnání s normami platnými v jiných částech světa.

  Pozměňovací návrh 2

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1B (nový)

   

  (1b) Vzhledem k významu, který EU těmto vysokým standardům přikládá, přeměnila reformovaná společná zemědělská politika efektivně první pilíř politiky na skutečnou politiku rozvoje venkova, protože jsou zemědělci odměňováni spíše za poskytování veřejných služeb, než aby dostávali nepodmíněné platby související s produkcí. Aby se splnily cíle systému podmíněnosti, je třeba úplného porozumění systému ze strany zemědělců i jejich spolupráce – tedy něčeho, co v současnosti chybí vzhledem k obavám, které režim vytvořil na úrovni zemědělských podniků. Pokud by bylo odvětví zemědělství lépe informováno, bylo by dodržování předpisů snadnější. Avšak porozumění podrobnostem 18 konkrétních směrnic a nařízení EU představuje velký problém nejen pro zemědělce, ale i pro příslušné orgány členských států.

  Pozměňovací návrh 3

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1C (nový)

  (1c) Podmíněnost spojila vyplácení podpory zemědělcům s plněním 18 různých směrnic a nařízení EU. Již s ohledem na charakter podmíněnosti je její monitorování komplexní záležitostí.

   

  Systém podmíněnosti vyžaduje, aby osoby provádějící kontroly zemědělství plně rozuměly a byly obeznámeny s jeho různými odvětvími. Pro tyto osoby provádějící kontrolu činnosti zemědělců je nezbytná odpovídající odborná příprava. Kromě toho by mělo být na rozhodnutí inspektorů, zda zohlední neobvyklé a neočekávané faktory, které ztížily úplné dodržení předpisů a nebyly zaviněny ze strany zemědělce.

   

  Pozměňovací návrh 4

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1D (nový)

  (1d) Systém podmíněnosti a/nebo společná zemědělská politika budou v budoucnosti pravděpodobně vyžadovat další úpravy, neboť se zdá, že výše plateb není v současné době vždy v rovnováze s úsilím dotčených zemědělců o dodržování předpisů, neboť platby ve velké míře stále závisejí na dřívějších výdajích. Zejména právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat jsou pochopitelně největší zátěží pro chovatele zemědělských zvířat, což se neodráží ve výši jejich plateb. Pokud by ale stejné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat musely splňovat i dovážené produkty, nebylo by nutné zemědělcům dodržování právních předpisů Společenství v této oblasti kompenzovat. Komise by tudíž měla usilovat o to, aby problémy neobchodní povahy byly při jednání v rámci WTO uznány za dovozní kritéria.

   

  Pozměňovací návrh 5

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1E (nový)

  (1e) Mělo by se neustále usilovat o zjednodušení, zlepšení a harmonizaci systému podmíněnosti. Komise by proto měla každé dva roky předložit zprávu o jeho uplatňování.

  Pozměňovací návrh 6

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1F (nový)

  (1f) Prostřednictvím snížené administrativní zátěže, harmonizovaných kontrol, slučování kontrol, a to i v rámci evropských orgánů, a včasných plateb by mohlo dojít ke zvýšení celkové podpory systému podmíněnosti mezi zemědělci, což by vedlo k větší efektivitě politiky.

  Odůvodnění

  Je třeba usilovat o správnou rovnováhu mezi nezbytnými kontrolami zajišťujícími kvalitu a výrobními požadavky ze strany výrobců. To zahrnuje například koordinaci nebo slučování kontrol v rámci evropských orgánů, a to především z důvodu nárůstu nekoordinovaných kontrol, který byl u těchto orgánů nedávno zjištěn (Komise, Účetní dvůr atd.).

  Pozměňovací návrh 7

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1G (nový)

  (1g) V zájmu podpory dodržování předpisů je nezbytné, aby byla kontrola oznámena předem. Je rovněž třeba pomáhat zemědělcům, z nichž mnozí tuto činnost vykonávají na částečný úvazek, aby se na kontroly připravili. Neoznámené kontroly nemají v systému skutečné místo, neboť přispívají k nepřiměřenému, ale oprávněnému pocitu strachu mezi zemědělci, pokud jde o celkový režim podmíněnosti. V těch případech, kde existuje podezření na „úmyslný a závažný podvod“, by měly být využity jiné prostředky včetně vnitrostátních právních předpisů daného členského státu. Pokud jsou neoznámené kontroly prováděny, mělo by k nim docházet jedině tehdy, pokud má příslušný orgán dobré informace, že se v dotčeném zemědělském podniku vyskytuje závažný problém. Zároveň by však neměla být ohrožena efektivita kontrol na místě.

  Pozměňovací návrh 8

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1H (nový)

  (1h) Aby byla snížena zátěž zemědělců, měly by být členské státy a evropské orgány vybízeny k tomu, aby udržovaly počet kontrol na místě i kontrolních agentur na co nejnižší úrovni, aniž budou dotčena ustanovení nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/20031. Členské státy by tudíž měly dostat možnost provádět dané minimální procento kontrol na úrovni platební agentury. Členské státy a evropské orgány by kromě toho měly být vybízeny k přijímání doplňujících opatření k omezení počtu osob provádějících kontroly a k zajištění jejich řádné odborné přípravy, stejně jako ke zkrácení doby, během níž může být kontrola na místě v konkrétním zemědělském podniku prováděna, na maximálně jeden den. Komise by měla být členským státům nápomocna při dodržování požadavků na integrované výběry vzorků. Výběr vzorků pro kontroly na místě by se měl provádět nezávisle na daném minimálním procentu kontrol stanoveném konkrétními právními předpisy spadajícími do oblasti podmíněnosti.

  1 Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 972/2007 (Úř. věst. L 216, 21.8.2007, s. 3).

  Odůvodnění

  Je třeba usilovat o správnou rovnováhu mezi nezbytnými kontrolami zajišťujícími kvalitu a výrobními požadavky ze strany výrobců. Proto by nikoliv pouze členské státy, ale i evropské orgány měly provádět jen ty kontroly, jež jsou opravdu nezbytné.

  Pozměňovací návrh 9

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1I (nový)

   

  (1i) Administrativní kontroly a kontroly na místě podle nařízení (ES) č. 796/2004 se provádějí takovým způsobem, aby se zajistilo efektivní ověření dodržení podmínek, za kterých se podpora uděluje, a požadavků a norem týkajících se podmíněnosti. Je třeba, aby byly tyto kontroly doplňkové v rámci stávajícího administrativního a kontrolního systému, čímž se předejde zdvojení a umožní se provedení všech kontrol během jediné návštěvy.

   

  Pozměňovací návrh 10

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1J (nový)

  (1j) Členské státy by měly zajistit, aby zemědělci nebyli za tentýž případ nedodržení předpisů trestáni dvakrát (jak snížením plateb nebo vyloučením z plateb, tak i pokutou za nedodržení příslušných vnitrostátních právních předpisů).

  Pozměňovací návrh 11

  BOD ODŮVODNĚNÍ 1K (nový)

   

  (1k) Snížení plateb, které se uplatňuje v případech nedodržení pravidel, povinností a požadavků podmíněnosti, je odlišné podle toho, zda se toto nedodržení považuje za záměrné nebo zda k němu došlo v důsledku nedbalosti. Stejným způsobem by tato snížení měla být odstupňována podle významu oblasti činnosti, jíž se v zemědělském podniku nedodržení týká, zejména pokud se jedná o zemědělský podnik, který se současně zabývá pěstováním plodin i chovem zvířat.

  Pozměňovací návrh 12

  BOD ODŮVODNĚNÍ 2

  (2) Podle čl. 44 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 mají zemědělci po dobu alespoň deseti měsíců k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou lze poskytnout podporu. Zkušenost ukazuje, že nebezpečí této podmínky spočívá v tom, že klade velká omezení na fungování trhu s pozemky a že vytváří značnou administrativní zátěž pro zemědělce a správní orgány. Zkrácení této doby by neohrozilo řízení povinností vyplývajících z podmíněnosti. Na druhé straně je rovněž nutné stanovit datum, k němuž by měl mít zemědělec pozemky k dispozici, aby se předešlo kumulaci žádostí o podporu na tentýž pozemek. Bylo by proto vhodné stanovit, aby zemědělci měli pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla žádost o podporu podána. Stejné pravidlo by se mělo vztáhnout i na členské státy, jež používají režim jednotných plateb na plochu. Bylo by rovněž vhodné zavést pravidla týkající se povinností v rámci podmíněnosti, dojde-li k převodu pozemku.

  (2) Podle čl. 44 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 mají zemědělci po dobu alespoň deseti měsíců k dispozici pozemky odpovídající ploše, na kterou lze poskytnout podporu. Zkušenost ukazuje, že nebezpečí této podmínky spočívá v tom, že klade velká omezení na fungování trhu s pozemky a že vytváří značnou administrativní zátěž pro zemědělce a správní orgány. Zkrácení této doby by neohrozilo řízení povinností vyplývajících z podmíněnosti. Na druhé straně je rovněž nutné stanovit datum, k němuž by měl mít zemědělec pozemky k dispozici, aby se předešlo kumulaci žádostí o podporu na tentýž pozemek. Bylo by proto vhodné stanovit, aby zemědělci měli pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla žádost o podporu podána. Stejné pravidlo by se mělo vztáhnout i na členské státy, jež používají režim jednotných plateb na plochu. Bylo by rovněž vhodné zavést pravidla týkající se povinností v rámci podmíněnosti, dojde-li k převodu pozemku.

  Odůvodnění

  Poslední den pro podání žádosti platný v dotčeném členském státě je lepším identifikačním datem. Jinak by mohlo být pro zemědělce z členského státu, kde je poslední den pro podání žádosti před 15. červnem, nemožné předložit správnou žádost v případě, že by došlo k prodeji pozemku v období mezi posledním dnem pro podání žádosti v členském státě a 15. červnem.

  Pozměňovací návrh 13

  BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

   

  (7b) Ve své jednotné žádosti zemědělec mimo jiné uvádí plochu, kterou používá pro zemědělské účely, dotčený režim nebo režimy a své nároky na platby a potvrzuje, že je seznámen s podmínkami spojenými s udělením dotčené podpory. Tyto podmínky by neměly odpovídat pouze kritériím pro poskytnutí podpory, ale rovněž kritériím v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí, jež jsou podmínkou pro vyplácení této podpory. Tímto potvrzením se zemědělec zavazuje ke splnění těchto podmínek a bere na sebe smluvní povinnost je dodržovat.

  Pozměňovací návrh 14

  Čl. 1 ODST. –1 (nový)

  Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  –1) V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

   

  „V případě směrnic Komise zajistí, že požadavky podle předpisů v oblasti řízení týkající se oblastí uvedených v odstavci 1 budou ve všech členských státech provedeny harmonizovaným způsobem.“

  Pozměňovací návrh 15

  ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. A)

  Čl. 6 odst. 1 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

   

  „1. Pokud nejsou požadavky podle předpisů v oblasti řízení ani dobrý zemědělský a ekologický stav v daném kalendářním roce (dále jen „příslušný kalendářní rok“) dodrženy, je celková výše přímých plateb, jež mají být po uplatnění článků 10 a 11 poskytnuty zemědělci, který podal žádost v příslušném kalendářním roce, snížena nebo zrušena v souladu s prováděcími pravidly stanovenými článkem 7.

   

  S výhradou odstavce 2 bude zemědělec, který podal žádost o podporu, učiněn odpovědným, nebude-li schopen prokázat, že příslušné nedodržení není důsledkem jednání či opomenutí, za něž přímo odpovídá:

   

  a) on sám nebo

   

  b) v případě, že zemědělská půda byla během příslušného kalendářního roku převedena,

   

  – postupník, došlo-li k převodu v době mezi dnem uvedeným v čl. 44 odst. 3 a 1. lednem následujícího kalendářního roku;

   

  – převodce, došlo-li k převodu v době mezi 1. lednem příslušného kalendářního roku a dnem uvedeným v čl. 44 odst. 3.“

  vypouští se

  Odůvodnění

  The current text of article 6, paragraph 1 is preferred. The farmer who owns a particular parcel should be responsible for complying with the statutory management requirements and good agricultural and environmental conditions, and only for the period that he owns the parcel. Also in case non-compliance is found on a parcel which is owned by a farmer, different from the farmer who submitted an aid application for that particular parcel, only the new owner's direct payment may be reduced. This will prevent unnecessary legal battling and simplify execution by the controlling agencies. Moreover, the Commission proposal is transferring the burden of proof to the farmer. The current situation should be maintained, in which the controlling agency has to prove that a certain case of non-compliance is attributable to an action or omission directly attributable to the farmer concerned.

  Pozměňovací návrh 16

  ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. B)

  Čl. 6 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  3. Aniž je dotčen odstavec 1 a podle podmínek stanovených prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst. 1, se mohou členské státy rozhodnout neuplatnit snížení ve výši 50 EUR a méně připadající na zemědělce a kalendářní rok.

  3. Aniž je dotčen odstavec 1 a podle podmínek stanovených prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst. 1 se mohou členské státy rozhodnout neuplatnit snížení ve výši 250 EUR připadající na opatření a méně připadající na zemědělce, na program a kalendářní rok.

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že platby slouží k náhradě příjmů a pravidla jsou různorodá, mnohovrstvá a komplikovaná, je de minimis práh 50 EUR příliš nízký. Měl by činit alespoň 250 EUR. Očekává se, že žadatelé přistoupí na různá nižší omezení a snížení, takže by nebylo správné uplatňovat zde rozdílné normy. Prahy de minimis by rovněž velmi pomohly administrativě při omezování byrokracie. Vazba na program výrazně omezí množství administrativní práce.

  Pozměňovací návrh 17

  ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. B)

  Čl. 6 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  Každý zjištěný případ nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci.

  Každý zjištěný případ nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole v rámci  analýzy rizik prováděné příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci. Tento pododstavec se nepoužije, pokud zemědělec podnikl okamžitá nápravná opatření, aby zjištěný stav nedodržení odstranil.

  Odůvodnění

  Každý zjištěný případ nedodržení však podléhá následné kontrole v rámci analýzy rizik a neměl by zavazovat kontrolní agentury k provedení opakované kontroly, protože to by pro členské státy znamenalo nepřijatelné zvýšení nákladů na kontrolu. Poslední řádek původního návrhu zpravodaje je vypuštěn, protože nemůže být zachován z právního hlediska.

  Pozměňovací návrh 18

  ČL. 1 ODST. 2

  Čl. 7 odst. 2 pododstavec 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  Každý zjištěný případ méně závažného nedodržení však podléhá zvláštní následné kontrole příslušným orgánem. Všechna tato zjištění, následná opatření a nápravná opatření, jež budou podniknuta, se oznámí zemědělci. Tento pododstavec se nepoužije, pokud zemědělec podnikl okamžitá nápravná opatření, aby zjištěný stav nedodržení odstranil.“

  vypouští se

  Odůvodnění

  Kontrolní agentury by neměly mít povinnost provádět opakované kontroly v případech, kdy zjistí méně závažná nedodržení, protože by to stále znamenalo značnou zátěž pro kontrolní agentury členských států.

  Pozměňovací návrh 19

  ČL. 1 ODST. 2A (nový)

  Čl. 7 odst. 4 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)

   

  2a. V čl. 7 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

   

  „V každém případě je v nových členských státech v procentu snížení, jež je uvedeno v čl. 6 odst. 1, zohledněno příslušné procento plánu zvýšení, které se v daném roce uplatňuje podle článku 143a.“

  Pozměňovací návrh 20

  ČL. 1 ODST. 2B (nový)

  Čl. 7 odst. 4b (nový) (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  2b. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:

  „4b. Pokud se po nedodržení zaznamenaném při kontrole na místě podle článku 25 uplatní snížení plateb nebo vyloučení z plateb, neukládá se za tentýž případ nedodržení žádná pokuta podle odpovídajících vnitrostátních právních předpisů.

  Pokud byla po nedodržení vnitrostátních právních předpisů uložena pokuta, neukládá se za tentýž případ nedodržení žádné snížení plateb nebo vyloučení z plateb.“

  Pozměňovací návrh 21

  ČL. 1 ODST. 2C (nový)

  Článek 8 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  2c. Článek 8 se nahrazuje tímto:

   

  „Článek 8

   

  Přezkum

   

  Nejpozději do 31. prosince 2007 a následně každé dva roky předloží Komise zprávu o používání systému podmíněnosti, k níž budou v případě potřeby přiloženy odpovídající návrhy, určené zejména:

   

  – ke změně seznamu požadavků podle předpisů v oblasti řízení uvedených v příloze III;

   

  – ke zjednodušení, deregulaci a zlepšení právních předpisů podle seznamu požadavků podle předpisů v oblasti řízení, přičemž se zvláštní pozornost věnuje právním předpisům týkajícím se dusičnanů;

   

  – ke zjednodušení, zlepšení a harmonizaci uplatňovaných kontrolních systémů s přihlédnutím k příležitostem, které nabízí vývoj ukazatelů a úzkoprofilové kontroly, kontroly již provedené v rámci soukromých certifikačních programů, kontroly již uskutečněné podle vnitrostátních právních předpisů provádějících požadavky podle předpisů v oblasti řízení a informační a komunikační technologie.

   

  Zpráva bude rovněž obsahovat odhad celkových nákladů na kontroly v rámci systému podmíněnosti v roce předcházejícím roku, kdy bude zpráva zveřejněna.“

  Odůvodnění

  Mělo by se neustále usilovat o zjednodušení, zlepšení a harmonizaci systému podmíněnosti s přihlédnutím k příležitostem, které nabízejí kontroly opírající se o ukazatele a úzkoprofilové kontroly, kontroly již provedené v rámci soukromých certifikačních programů, kontroly již provedené podle vnitrostátních právních předpisů provádějících požadavky podle předpisů v oblasti řízení a informační a komunikační technologie. Komise by tudíž měla každé dva roky vypracovat zprávu pro účely sledování dosaženého pokroku a plánování úprav, které bude zapotřebí provést. Důkladnou kontrolu si zaslouží zejména směrnice o dusičnanech. Zpráva by měla rovněž obsahovat i specifikovaný odhad nákladů na kontrolu podmíněnosti.

  Pozměňovací návrh 22

  ČL. 1 ODST. 2D (nový)

  Čl. 18 odst. 1 písm. e) (nařízení (ES) č. 1782/2003)

   

  2d. Čl. 18 odst. 1 se písm. e) nahrazuje tímto:

  „e) integrovaný kontrolní systém, který zahrnuje ověření podmínek způsobilosti a požadavků v oblasti podmíněnosti,“

  Pozměňovací návrh 23

  ČL. 1 ODST. 2E (nový)

  Článek 25 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

   

  2e. Článek 25 se nahrazuje tímto:

   

  „Článek 25

   

  Kontroly podmíněnosti

   

  1. Členské státy provádějí kontroly na místě, aby prověřily, zda zemědělec dodržuje povinnosti podle kapitoly 1. Tyto kontroly netrvají v konkrétním zemědělském podniku déle než jeden den.

   

  2. Členské státy mohou využít svých stávajících administrativních a kontrolních systémů, aby ověřily dodržování požadavků podle předpisů v oblasti řízení a dobrého zemědělského a ekologického stavu podle kapitoly 1.

  Členské státy však usilují o omezení počtu kontrolních agentur a počtu osob, které provádějí kontrolu na místě v konkrétním zemědělském podniku.

   

  Uvedené systémy, a zejména systém identifikace a evidence zvířat zavedený v souladu se směrnicí 92/102/EHS, s nařízením (ES) č. 1782/2003, s nařízením (ES) č. 1760/2000 a s nařízením (ES) č. 21/2004, musí být ve smyslu článku 26 tohoto nařízení slučitelné s integrovaným systémem.

   

  3. Členské státy usilují o plánování kontrol takovým způsobem, aby zemědělské podniky, které mohou být ze sezónních důvodů kontrolovány nejlépe v konkrétním období roku, byly opravdu kontrolovány v tomto konkrétním období. Pokud by však kontrolní agentura nemohla během kontroly na místě ze sezónních důvodů kontrolovat konkrétní požadavky v oblasti řízení (nebo jejich část) či dobrý zemědělský a ekologický stav, považují se tyto požadavky a podmínky za splněné.“

   

  Odůvodnění

  K původnímu návrhu zpravodaje se doplňuje bod 3. Pokud by měly členské státy povinnost provádět opakované kontroly v případech, kdy nebude možno zkontrolovat určité požadavky nebo stav kvůli sezónním důvodům, mohlo by to vést k nepřijatelnému nárůstu nákladů členských států na kontrolu.

  Pozměňovací návrh 24

  ČL. 1 ODST. 3

  Čl. 44 odst. 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  „S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla podána žádost o podporu.“

  „S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla podána žádost o podporu.“

  Odůvodnění

  Poslední den pro podání žádosti platný v dotčeném členském státě je lepším identifikačním datem. Jinak by mohlo být pro zemědělce z členského státu, kde je poslední den pro podání žádosti před 15. červnem, nemožné předložit správnou žádost v případě, že došlo k prodeji pozemku v období mezi posledním dnem pro podání žádosti v členském státě a 15. červnem.

  Pozměňovací návrh 25

  ČL. 1 ODST. 5 PÍSM. A)

  Čl. 143b odst. 5 pododstavec 1 nová věta (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici ke dni 15. června roku, v němž byla podána žádost o podporu.

  S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných okolností bude mít zemědělec tyto pozemky k dispozici k poslednímu dni pro podání žádosti platnému v dotčeném členském státě v roce, v němž byla podána žádost o podporu.

  Odůvodnění

  Poslední den pro podání žádosti platný v dotčeném členském státě je lepším identifikačním datem. Jinak by mohlo být pro zemědělce z členského státu, kde je poslední den pro podání žádosti před 15. červnem, nemožné předložit správnou žádost v případě, že došlo k prodeji pozemku v období mezi posledním dnem pro podání žádosti v členském státě a 15. červnem.

  Pozměňovací návrh 26

  ČL. 1 ODST. 5 PÍSM. B)

  Čl. 143b odst. 6 pododstavec 3 (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 pro nové členské státy nepovinné, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:

  Od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 pro nové členské státy nepovinné, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2010;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2011;

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2011.

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2013.

  Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:

  Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III podle následujícího harmonogramu:

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2013;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2014;

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2014.

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2016.

  Nové členské státy mohou této možnosti využít také v případě, že se rozhodnou přestat používat režim jednotných plateb na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená odstavcem 9.

  Nové členské státy mohou této možnosti využít také v případě, že se rozhodnou přestat používat režim jednotných plateb na plochu dříve, než skončí doba použitelnosti stanovená odstavcem 9.

  Pozměňovací návrh 27

  ČL. 1 ODST. 5 PÍSM. C) (nové)

  Čl. 143b odst. 9 úvodní věta (nařízení (ES) č. 1782/2003)

  Každý nový členský stát bude moci režim jednotných plateb na plochu používat do konce roku 2010.

  Každý nový členský stát bude moci režim jednotných plateb na plochu používat do konce roku 2013.

  Odůvodnění

  Z ekonomického hlediska je pro většinu nových členských států velmi obtížné zdůvodnit, že změní současný systém přímých plateb RJPP na model režimu jednotné platby od roku 2010 namísto roku 2013. Aby bylo možné zahájit systém režimu jednotné platby v roce 2010, musely by nové členské státy již zahájit své přípravné práce, přičemž by utratily velké množství finančních prostředků za systém, který bude možná fungovat pouze 2 až 3 roky. To by členským státům, které své přímé platby ve výši 100 % neobdrží dříve než v roce 2013, způsobilo dodatečnou a zbytečnou finanční zátěž.

  Pozměňovací návrh 28

  ČL. 1 ODST. 5A (nový)

  Čl. 145 písm. m) (nařízení (ES) č. 1782/2003)

   

  5a. V článku 145 se písmeno m) nahrazuje tímto:

  „m) pravidla pro administrativní kontroly, kontroly na místě a kontroly pomocí dálkového průzkumu. V případě kontrol podle hlavy II kapitoly 1 pravidla stanovují, že se kontroly na místě oznamují s pravidelným a dostatečným předstihem, pokud tento krok nevede k ohrožení skutečného cíle těchto kontrol. Pravidla rovněž stanovují pobídky pro členské státy, aby zavedly systém dobře fungujících a koherentních kontrol.“

  Odůvodnění

  Panuje shoda o tom, že kontroly na místě jsou pokud možno nezbytné, neboť není vhodné a rozumné očekávat, že moderní zemědělec bude mít čas na rozsáhlé a časově náročné kontroly bez oznámení předem. Oznámené kontroly jsou omezeny na aspekty, kde oznámení předem umožní zemědělcům manipulovat výsledek.

  Pozměňovací návrh 29

  ČLÁNEK 2

  Čl. 51 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1698/2005)

  Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

  Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2009;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2010;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2011;

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2011.

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2013.

  Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1782/2003 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

  Pro Bulharsko a Rumunsko však bude použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 1782/2003 nepovinné až do 31. prosince 2011, pokud se tato ustanovení vztahují na požadavky podle předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 se bude zemědělec, který je příjemcem plateb v rámci režimu jednotných plateb na plochu, řídit požadavky podle předpisů v oblasti řízení uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 1782/2003 podle následujícího harmonogramu:

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;

  a) požadavky uvedené v bodě A se použijí od 1. ledna 2012;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2013;

  b) požadavky uvedené v bodě B se použijí od 1. ledna 2014;

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2014.

  c) požadavky uvedené v bodě C se použijí od 1. ledna 2016.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod:

  Zavedení podmíněnosti bylo klíčovým prvkem reformy společné zemědělské politiky v roce 2003. Podmíněnost se stala předpokladem veřejné podpory pro zemědělce. První pilíř se tak přeorientoval na politiku rozvoje venkova, jelikož zemědělci jsou placeni za služby, které poskytují širší společnosti. Zemědělci dostávají náhrady za dodržování právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, které jsou v porovnání s normami v ostatních zemích světa všeobecně velmi přísné.

  Široce podporovaná podmíněnost však od začátku naráží na kritiku, neboť její uplatňování přináší byrokratickou zátěž pro zemědělce i správní orgány členských států.

  Navíc je velmi obtížné soustředit kontroly u jednoho kontrolního orgánu, jelikož musí být zapojena různá odvětví a různí odborníci. Prováděcí předpisy Společenství nepředpokládají žádná oznámení kontrol předem, což vzhledem k rozsahu a délce kontrol a k dnešním podmínkám zemědělské činnosti znamená pro zemědělce velkou zátěž.

  Asi 68 % případů nedodržení bylo pokládáno za nedodržení menšího významu a vedlo k sankcím ve výši jednoho procenta přímých plateb. 71 % případů nedodržení se týkalo označování a evidence dobytka (většinou ztráta jedné ušní značky nebo případy, kde byl dobytek evidován centrálně, ale nebyl uveden v účetních knihách v zemědělském podniku, takže zpětná vysledovatelnost nebyla ohrožena). Prováděcí předpisy nepředpokládaly žádné postupy pro případy nedodržení menšího významu a  systém nepředpokládal ani možnost předcházet v těchto případech sankcím. Zemědělci proto systém sankcí často pokládali za nepřiměřený a za diskriminující určité typy zemědělských podniků, zejména chovatelské zemědělské podniky.

  Podmíněnost se v jednotlivých členských státech provádí zcela rozdílně a poradenské systémy pro zemědělce často nefungují takovým způsobem, aby zemědělcům ulehčily od zátěže, která na nich spočívá.

  Komise předložila Zprávu o používání systému podmíněnosti (KOM(2007)0147 v konečném znění), kde je kritika shrnuta.

  Navržená změna nařízení (ES) č. 1782/2003 je součástí úsilí Komise o realizaci závěrů této zprávy. Změny prováděcích předpisů Komise se v současné době projednávají v Radě.

  Závěry zpravodaje

  Zpravodaj podporuje systém podmíněnosti, jelikož si myslí, že je důležitým nástrojem pro zdůvodnění veřejné podpory pro zemědělce.

  Přesto je jasné, že tak komplikovaný systém, jako je podmíněnost, nemůže fungovat bez podpory dotyčných zemědělců. Systém podmíněnosti samotný i právní předpisy spadající do oblasti působnosti podmíněnosti by proto měly být zjednodušeny, deregulovány a nepřetržitě zlepšovány.

  Podle údajů předložených ve zprávě Komise je jasné, že většina kontrolovaných zemědělských podniků stanovené normy dodržuje, převážná většina případů nedodržení se týká méně významných či zanedbatelných, pokud ne nadbytečných právních požadavků.

  Zpravodaj proto v plné míře podporuje jakékoli úsilí o zjednodušení podmíněnosti, pokud nebudou ohroženy sledované cíle. Návrh Komise je jasným krokem vpřed.

  Nicméně jsou navrhovány některé změny s cílem zdůraznit, že zjednodušování, deregulace, zlepšování a harmonizace jsou nepřetržitým procesem. Navrhl jsem tudíž, aby Komise podávala pravidelné zprávy, v nichž by se zaměřila i na náklady celého systému kontrol, aby mohla být v budoucnosti vypracována řádná analýza nákladů a výnosů.

  Pokud by všechny případy nedodržení menšího významu vedly ke zvýšeným kontrolám, jak předpokládá Komise, nebyla by taková situace ani přiměřená, ani by členským státům nepomohla při zvládání administrativního pracovního zatížení. Jsou tudíž předkládány menší změny návrhu Komise.

  Některé normy, zejména normy systému Natura 2000, nejsou systému systematických kontrol na místě přizpůsobeny. Mělo by se tudíž zvážit, zda by systematické kontroly neměly být nahrazeny dobře fungujícím systémem křížových kontrol (ostatně v systému Natura 2000 byly téměř všechny případy nedodržení odhaleny při křížových kontrolách).

  Pro nové členské státy usilující o zavedení správy zemědělských podniků, která obsáhne všechny požadavky náročných evropských právních předpisů Společenství, a pro ty osoby, které ještě nedostávají plnou výši veřejné podpory, by mělo být období postupného zavádění o něco delší, než navrhuje Komise, a mělo by být v souladu s postupným zaváděním přímých plateb.

  Závěr

  Zpráva nepokrývá všechny aspekty podmíněnosti, jelikož mnoho otázek je řešeno pouze v prováděcích předpisech Komise a některé aspekty musí být očividně ještě prodiskutovány. Povinnost pravidelného podávání zpráv zajistí, že podmíněnost zůstane na programu jednání.

  Je rovněž jasné, že všechny zainteresované strany, nejen Komise, ale zejména členské státy, musí zajistit, aby byl zaveden systém, který bude splňovat potřeby společnosti, bude však rovněž pokud možno co nejjednodušší.

  Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v raném stadiu realizace, mohlo by rozšíření současného souboru norem, o němž někteří mluví v souvislosti s nadcházející kontrolou stavu společné zemědělské politiky, systém celkově poškodit. Na nové administrativní náklady a náklady na dodržení spojené s přímými platbami by se navíc vzhledem ke klesající podpoře pro zemědělce mělo pohlížet s podezřením.

  POSTUP

  Název

  Režimy přímých podpor v rámci SZP (změna nařízení (ES) č. 1782/2003) a podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (změna nařízení (ES) č. 1698/2005)

  Referenční údaje

  KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)

  Datum konzultace s EP

  13.9.2007

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AGRI

  24.9.2007

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  24.9.2007

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  BUDG

  24.10.2007

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Jan Mulder

  12.9.2007

   

   

  Projednání ve výboru

  11.9.2007

  8.10.2007

  21.11.2007

   

  Datum přijetí

  21.11.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  2

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Jan Mulder, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański

  Datum předložení

  26.11.2007