SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

  26.11.2007 - (KOM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS)) - *

  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  Spravodajca: Jan Mulder

  Postup : 2007/0177(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0470/2007

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

  (KOM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0484),

  –   so zreteľom na článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0283/2007),

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0470/2007),

  1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  ODÔVODNENIE 1A (nové)

   

  (1a) Krížové plnenie sa už v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky ukázalo byť veľmi dôležitým nástrojom, pokiaľ ide o odôvodňovanie výdavkov. Krížové plnenie neukladá poľnohospodárom nové povinnosti ani ich neoprávňuje na nové platby po splnení podmienok. Krížové plnenie jednoducho vytvára prepojenie medzi priamymi platbami pre poľnohospodárov a verejnými službami, ktoré poskytujú spoločnosti ako celku dodržiavaním právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat. Tieto požiadavky právnych predpisov ES sú vo všeobecnosti veľmi prísne v porovnaní s normami, ktoré sa uplatňujú v ostatných častiach sveta.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  ODÔVODNENIE 1B (nové)

   

  (1b) Pri dôraze, ktorý EÚ kladie na tieto prísne normy, sa prvý pilier reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky v skutočnosti účinne transformoval na politiku rozvoja vidieka, pretože poľnohospodári sú namiesto získavania nepodmienených platieb spojených s produkciou odmeňovaní za poskytovanie verejných služieb. Na splnenie cieľov systému krížového plnenia je potrebné plné pochopenie systému a spolupráca poľnohospodárov, ktoré v súčasnosti chýbajú kvôli obavám, ktoré tento režim vyvolal na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Lepšie informované poľnohospodárske odvetvie by pokladalo plnenie požiadaviek za ľahšie. Pochopenie podrobností 18 osobitných smerníc a nariadení EÚ však predstavuje obrovské problémy nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre príslušné orgány členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  ODÔVODNENIE 1C (nové)

   

  (1c) Krížové plnenie prepojilo vyplácanie podpory poľnohospodárom s dodržiavaním 18 rôznych smerníc a nariadení EÚ. Monitorovanie krížového plnenia je vo svojej podstate zložité. Systém krížového plnenia vyžaduje, aby tí, ktorí vykonávajú kontroly, dobre rozumeli poľnohospodárstvu a boli oboznámení s rôznymi odvetviami poľnohospodárstva. Primeraná príprava tých, ktorí vykonávajú kontroly činnosti poľnohospodárov, je kľúčová. Okrem toho by kontrolóri mali mať možnosť zohľadniť nesezónne a náhle faktory, ktoré neumožňujú splnenie všetkých požiadaviek, pričom poľnohospodár nenesie žiadnu vinu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  ODÔVODNENIE 1D (nové)

  (1d) Systém krížového plnenia a/alebo Spoločná poľnohospodárska politika budú v budúcnosti pravdepodobne vyžadovať ďalšiu úpravu, pretože sa zdá, že v súčasnosti výška platieb nie je vždy v rovnováhe s úsilím príslušných poľnohospodárov o dodržiavanie predpisov, keďže platby stále do značnej miery závisia od predchádzajúcich výdavkov. Najväčšou záťažou pre chovateľov hospodárskych zvierat sú očividne najmä právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, čo sa neodráža na výške ich platieb. Ak by však dovážané výrobky spĺňali tie isté normy dobrých životných podmienok zvierat, nebolo by potrebné vyplácať poľnohospodárom náhrady za dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti. Komisia by sa preto mala usilovať o to, aby boli v rámci rokovaní vo WTO neobchodné záujmy uznané za dovozné kritériá.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

  ODÔVODNENIE 1E (nové)

  (1e) Nepretržité úsilie by sa malo venovať zjednodušeniu, zdokonaleniu a harmonizácii systému krížového plnenia. Komisia by preto mala každé dva roky predložiť správu o uplatňovaní systému krížového plnenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

  ODÔVODNENIE 1F (nové)

   

  (1f) Znížené administratívne zaťaženie, harmonizované kontroly, ich zlučovanie aj v rámci európskych inštitúcií a včasné platby by zvýšili celkovú podporu poľnohospodárov pre systém krížového plnenia, a tým by posilnili účinnosť politiky.

  Odôvodnenie

  Malo by sa pokúsiť dosiahnuť náležitú rovnováhu medzi potrebnými kontrolami na zabezpečenie kvality a požiadavkami výrobcov týkajúcimi sa výroby. Zahŕňa to napr. koordináciu alebo zlučovanie kontrol v rámci európskych inštitúcií, najmä na základe nedávno zaznamenaného zvýšenia nekoordinovaných kontrol z ich strany (Komisiou, Dvorom audítorov atď.).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

  ODÔVODNENIE 1G (nové)

   

  (1g) V zmysle potreby presadzovať plnenie požiadaviek je nevyhnutné upozornenie vopred. Tiež je potrebné na to, aby poľnohospodárom, z ktorých sú mnohí prevádzkovateľmi na čiastočný úväzok, pomohlo pripraviť sa na kontroly. Neohlásené kontroly nemajú v systéme žiadne miesto, keďže prispievajú k neúmerným, ale oprávneným obavám poľnohospodárov o celkový režim krížového plnenia. Kde je podozrenie zo „zámerných a vážnych podvodov“, mali by sa využívať iné prostriedky vrátane vnútroštátneho práva členských štátov. Keď sa vykonávajú neohlásené kontroly, mali by sa konať na základe spoľahlivých poznatkov príslušného orgánu o tom, že sa v danom podniku vyskytuje vážny problém.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

  ODÔVODNENIE 1H (nové)

   

  (1h) S cieľom obmedziť zaťaženie poľnohospodárov by sa členské štáty a európske inštitúcie mali podporovať v tom, aby udržiavali čo najnižší počet kontrol na mieste a kontrolných agentúr bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/20031. Členské štáty by preto mali mať možnosť uskutočňovať minimálny percentuálny podiel kontrol na úrovni platobnej agentúry. Členské štáty a Európske inštitúcie by sa ďalej mali povzbudzovať k tomu, aby prijali dodatočné opatrenia s cieľom obmedziť počet osôb, ktoré kontroly vykonávajú, zabezpečiť ich riadne zaškolenie a obmedziť dobu, počas ktorej sa kontrola na mieste v konkrétnom poľnohospodárskom podniku môže vykonávať, na najviac jeden deň. Komisia by mala členským štátom pomáhať pri plnení požiadaviek na integrované výbery vzoriek. Výber vzoriek pre kontroly na mieste by sa mal vykonávať nezávisle od špecifických minimálnych percentuálnych podielov kontrol stanovených v osobitných právnych predpisoch, ktoré spadajú do oblasti krížovej zhody.

  -------------------------------------------

  1 Ú. v. ES L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 972/2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.08.07, s. 3).

  Odôvodnenie

  Malo by sa pokúsiť o dosiahnutie správnej rovnováhy medzi potrebnými kontrolami na zabezpečenie kvality a požiadavkami výrobcov týkajúcimi sa výroby. Vzhľadom na to by mali nielen členské štáty, ale aj európske inštitúcie vykonávať len skutočne potrebné kontroly.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

  ODÔVODNENIE 1I (nové)

   

  (1i) Administratívne kontroly a kontroly na mieste uvedené v nariadení (ES) č. 796/2004 sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie dodržiavania podmienok, za ktorých sa podpora poskytuje, a plnenia požiadaviek a noriem relevantných pre krížové plnenie. Tieto kontroly sa musia stať doplnkovými kontrolami v rámci jestvujúceho integrovaného správneho a kontrolného systému, aby sa zabránilo ich zdvojovaniu a umožnilo sa vykonanie všetkých kontrol v rámci jednej návštevy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

  ODÔVODNENIE 1J (nové)

  (1j) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby poľnohospodári neboli za ten istý prípad nedodržania potrestaní dvakrát (znížením alebo vylúčením platieb, ako aj pokutou za nedodržanie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

  ODÔVODNENIE 1K (nové)

   

  (1k) Zníženia platieb uplatniteľné v prípadoch nedodržania pravidiel, záväzkov a požiadaviek v oblasti krížového plnenia sú rôzne, podľa toho, či ide o úmyselný čin alebo je výsledkom nedbalosti. Rovnako by tieto zníženia mali byť úmerné významu oblasti činnosti poľnohospodárskeho podniku dotknutej nedodržaním pravidiel, najmä ak ide o zmiešaný pestovateľský a chovateľský podnik.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

  ODÔVODNENIE 2

  (2) Článkom 44 ods. 3 nariadenia Rady č. 1782/2003 sa ustanovuje, že pozemky zodpovedajúce ploche, na ktorú sa viaže platobný nárok, majú poľnohospodári k dispozícii počas obdobia aspoň desiatich mesiacov. Skúsenosť ukazuje, že riziko tejto podmienky spočíva vo veľkom obmedzení fungovania trhu s pozemkami a tvorí významnú administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a správne orgány. Zníženie časového obdobia by neohrozilo manažment povinností vyplývajúcich z krížového plnenia. Na druhej strane, aby sa predišlo kumulácii podpory, je takisto nevyhnutné určiť dátum, kedy by poľnohospodári mali mať pozemky k dispozícii. Preto by bolo vhodné stanoviť, že poľnohospodári budú majú pôdu k dispozícii 15. júna roku, v ktorom podali žiadosť o podporu. Rovnaké pravidlo by sa malo takisto uplatňovať na členské štáty uplatňujúce režim jednotných platieb na plochu. Bolo by takisto vhodné stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o zodpovednosť v rámci krížového plnenia v prípade prevodu pôdy.

  (2) Článkom 44 ods. 3 nariadenia Rady č. 1782/2003 sa ustanovuje, že pozemky zodpovedajúce ploche, na ktorú sa viaže platobný nárok, majú poľnohospodári k dispozícii počas obdobia aspoň desiatich mesiacov. Skúsenosť ukazuje, že riziko tejto podmienky spočíva vo veľkom obmedzení fungovania trhu s pozemkami a tvorí významnú administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a správne orgány. Zníženie časového obdobia by neohrozilo manažment povinností vyplývajúcich z krížového plnenia. Na druhej strane, aby sa predišlo kumulácii podpory, je takisto nevyhnutné určiť dátum, kedy by poľnohospodári mali mať pozemky k dispozícii. Preto by bolo vhodné stanoviť, že poľnohospodári majú pôdu k dispozícii k poslednému dňu platnému v príslušnom členskom štáte na predloženie žiadosti v roku, v ktorom podali žiadosť o podporu. Rovnaké pravidlo by sa malo takisto uplatňovať na členské štáty uplatňujúce režim jednotných platieb na plochu. Bolo by takisto vhodné stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o zodpovednosť v rámci krížového plnenia v prípade prevodu pôdy.

  Odôvodnenie

  Posledný deň platný v dotknutom členskom štáte na predloženie žiadosti je vhodnejším dátumom. Inak by bolo pre poľnohospodárov v členskom štáte, v ktorom je posledný dátum na predloženie žiadosti ešte pred 15. júnom, nemožné predložiť správnu žiadosť, ak by sa pozemok predal v období medzi posledným dňom na predloženie žiadosti v členskom štáte a 15. júnom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

  ODÔVODNENIE 7A (nové)

   

  (7a) Poľnohospodár vo svojej jednotnej žiadosti uvedie okrem iného výmeru, ktorú využíva na poľnohospodárske účely, príslušný režim alebo režimy a nároky na platby a osvedčí, že pozná podmienky spojené s udelením príslušnej podpory. Tieto podmienky by mali zodpovedať nielen kritériám poskytnutia podpory, ale aj kritériám v oblasti verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia, ktorými je podmienené poskytnutie tejto podpory. Týmto osvedčením sa poľnohospodár zaväzuje dodržiavať rôzne podmienky a dohody, ktoré sa stávajú záväzné.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

  ČLÁNOKO 1 BOD -1 (nový)

  Článok 4 odsek 2 pododsek 1a (nový) (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  (-1) V článku 4 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

   

  „V prípade smerníc Komisia zabezpečí, aby sa základné požiadavky týkajúce sa správy v oblastiach uvedených v odseku 1 transponovali harmonizovaným spôsobom vo všetkých členských štátoch.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

  ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO A)

  Článok 6 odsek 1 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  (a) odsek 1 sa nahrádza takto:

   

  "1. Ak sa v danom kalendárnom roku (ďalej len „príslušný kalendárny rok“) nedodržia základné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu, zníži sa alebo sa zruší v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 7 celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť po uplatnení článkov 10 a 11 poľnohospodárovi, ktorý podal žiadosť v príslušnom kalendárnom roku.

   

  Pokiaľ v odseku 2 nie je ustanovené inak, je poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o podporu, zodpovedný, pokiaľ nepreukáže, že príslušné nedodržanie nie je dôsledkom konania ani opomenutia, za ktoré je priamo zodpovedný:

   

  (a) on sám alebo

   

  (b) ak sa poľnohospodárska pôda previedla počas príslušného kalendárneho roku,

   

  — nadobúdateľ v prípade, ak sa prevod uskutočnil v období odo dňa uvedeného v článku 44 ods. 3 do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku;

   

  — prevodca v prípade, ak sa prevod uskutočnil v období od 1. januára príslušného kalendárneho roku do dňa uvedeného v článku 44 ods. 3.“

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  The current text of article 6, paragraph 1 is preferred. The farmer who owns a particular parcel should be responsible for complying with the statutory management requirements and good agricultural and environmental conditions, and only for the period that he owns the parcel. Also in case non-compliance is found on a parcel which is owned by a farmer, different from the farmer who submitted an aid application for that particular parcel, only the new owner's direct payment may be reduced. This will prevent unnecessary legal battling and simplify execution by the controlling agencies. Moreover, the Commission proposal is transferring the burden of proof to the farmer. The current situation should be maintained, in which the controlling agency has to prove that a certain case of non-compliance is attributable to an action or omission directly attributable to the farmer concerned.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

  ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO B)

  Článok 6 odsek 3 pododsek 1 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  3. Bez ohľadu na odsek 1 a podľa podmienok ustanovených v podrobných pravidlách uvedených v článku 7 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať zníženie do výšky najviac 50 EUR na poľnohospodára a na kalendárny rok.

  3. Bez ohľadu na odseku 1 a podľa podmienok ustanovených v podrobných pravidlách uvedených v článku 7 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať zníženie do výšky najviac 250 EUR na výmeru na poľnohospodára, na program a na kalendárny rok.

  Odôvodnenie

  Keďže úlohou priamych platieb je nahradiť zisk a pravidlá sú rôzne, rozložené do viacerých úrovní a sú komplikované, hranica 50 EUR je príliš nízka. Mala by byť najmenej 250 EUR. Od žiadateľov sa očakáva, že príjmu rôzne iné nižšie hranice a obmedzenia, takže by nebolo správne uplatňovať rôzne normy v tejto oblasti. Minimálne hranice by tiež výrazne pomohli obmedziť byrokraciu v administratíve. Spojitosť s programom významne zníži množstvo administratívnej práce.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

  ČLÁNOK 1 BOD 1 PÍSMENO B)

  Článok 6 odsek 3 pododsek 2 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Každé zistenie nedodržania je však predmetom osobitnej následnej kontroly zo strany kompetentných orgánov. Všetky takéto zistenia, následné opatrenia a prijaté nápravné opatrenie sa oznámia poľnohospodárovi.

  Každé zistenie nedodržania je však predmetom osobitných následných krokov v analýze rizika zo strany príslušných orgánov. Všetky takéto zistenia, následné opatrenia a prijaté nápravné opatrenie sa oznámia poľnohospodárovi. Tento pododsek sa neuplatní, ak poľnohospodár bezodkladne prijal nápravné opatrenie odstraňujúce zistené nedodržanie.

  Odôvodnenie

  Každé zistenie nedodržania je však predmetom osobitných následných krokov v analýze rizika a nemalo by kontrolné agentúry zaväzovať k vykonaniu opakovaných kontrol, keďže by to znamenalo neprijateľné zvýšenie nákladov na kontrolu pre členské štáty. Posledná časť pôvodného návrhu spravodajcu sa vypúšťa, pretože je právne neudržateľná.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

  ČLÁNOK 1 BOD 2

  Článok 7 odsek 2 pododsek 3 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Každé zistenie menšieho nedodržania je však predmetom osobitnej následnej kontroly zo strany kompetentných orgánov. Každé takéto zistenie, následné opatrenia a prijaté nápravné opatrenie sa oznámia poľnohospodárovi. Tento pododsek sa nepoužije, ak poľnohospodár bezodkladne prijal nápravné opatrenie odstraňujúce zistené nedodržanie.“

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Kontrolné agentúry by nemali mať povinnosť vykonať opakovanú kontrolu v prípade nezávažného nedodržania požiadaviek, keďže by to stále znamenalo veľkú záťaž pre kontrolné agentúry členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

  ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

  Článok 7 odsek 4 pododsek 1a (nový) (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

   

  (2a) V článku 7 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

   

  „V každom prípade v nových členských štátoch percento zníženia uvedené v článku 6 ods. 1 zohľadní príslušné percento z tabuľky zvýšení uplatňované v danom roku v súlade s článkom 143a.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

  ČLÁNOK 1 BOD 2B (nový)

  Článok 7 odsek 4b (nový) (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  (2b) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

  „4b. Ak sa po nedodržaní zaznamenanom počas kontroly na mieste podľa článku 25 uplatní zníženie alebo vylúčenie platieb, neuloží sa za ten istý prípad nedodržania žiadna pokuta v rámci zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisov.

  Ak sa za nedodržanie vnútroštátnych právnych predpisov uloží pokuta, na ten istý prípad nedodržania sa neuplatní žiadne zníženie alebo vylúčenie platieb.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

  ČLÁNOK 1 BOD 2C (nový)

  Článok 8 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  (2c) Článok 8 sa nahrádza takto:

   

  „Článok 8

   

  Revízia

   

  Najneskôr do 31. decembra 2007 a potom každé dva roky Komisia predloží správu o uplatňovaní systému krížovej zhody, ku ktorej budú v prípade potreby pripojené vhodné návrhy zamerané najmä na:

   

  — úpravy v zozname základných požiadaviek týkajúcich sa správy uvedených v prílohe III,

   

  — zjednodušenie, dereguláciu a zdokonalenie právnych predpisov v rámci zoznamu základných požiadaviek týkajúcich sa správy s osobitnou pozornosťou venovanou právnym predpisom o dusičnanoch,

   

  — zjednodušenie, zdokonalenie a harmonizáciu zavedených kontrolných systémov berúc do úvahy možnosti, ktoré ponúka vývoj indikátorov a úzkoprofilové kontroly, kontroly už vykonané v rámci súkromných certifikačných programov, kontroly už vykonané podľa vnútroštátnych právnych predpisov implementujúcich základné požiadavky týkajúce sa správy a informačná a komunikačná technológia.

   

  Správy budú obsahovať aj odhad celkových nákladov na kontrolu v rámci systému krížovej zhody v roku predchádzajúcom roku, v ktorom sa správa uverejní.“

  Odôvodnenie

  Nepretržité úsilie by sa malo venovať zjednodušovaniu, harmonizácii a zdokonaľovaniu systému krížovej zhody berúc do úvahy možnosti, ktoré ponúkajú kontroly založené na indikátoroch a úzkoprofilové kontroly, kontroly už vykonané v rámci súkromných certifikačných programov, kontroly vykonané podľa vnútroštátnych právnych predpisov implementujúcich základné požiadavky týkajúce sa správy a informačná a komunikačná technológia. Komisia by preto mala každé dva roky vypracovať správu s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok a naplánovať budúce úpravy. Kritické preskúmanie by potrebovala najmä smernica o dusičnanoch. Správa by mala obsahovať aj špecifikovaný odhad nákladov na kontrolu krížovej zhody.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

  ČLÁNOK 1 BOD 2D (nový)

  Článok 18 odsek 1 písmeno e) (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

   

  (2d) V článku 18 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

  „(e) integrovaný kontrolný systém , ktorý zahŕňa overovanie podmienok poskytnutia podpory a požiadaviek týkajúcich sa krížového plnenia,“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

  ČLÁNOK 1 BOD 2E (nové)

  Článok 25 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

   

  (2e) Článok 25 sa nahrádza takto:

   

  „Článok 25

   

  Kontroly krížového plnenia

   

  1. Členské štáty vykonávajú kontroly na mieste, aby preverili, či poľnohospodár dodržuje povinnosti podľa kapitoly 1. Tieto kontroly trvajú v konkrétnom poľnohospodárskom podniku najviac jeden deň.

   

  2. Členské štáty môžu na overenie dodržiavania základných požiadaviek týkajúcich sa správy a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu podľa kapitoly 1 využiť svoje existujúce správne a kontrolné systémy.

  Členské štáty sa však musia usilovať obmedziť počet kontrolných agentúr a osôb vykonávajúcich kontroly na mieste v konkrétnom poľnohospodárskom podniku.

   

  Uvedené systémy, a najmä systém identifikácie a evidencie zvierat zavedený v súlade so smernicou 92/102/EHS, s nariadením (ES) č. 1782/2003, nariadením (ES) č. 1760/2000 a nariadením (ES) č. 21/2004, musia byť v zmysle článku 26 tohto nariadenia kompatibilné s integrovaným systémom.

   

  3. Členské štáty sa musia snažiť plánovať kontroly tak, aby poľnohospodárske podniky, ktoré je zo sezónnych dôvodov možné najlepšie kontrolovať v určitom období roka, boli skutočne kontrolované v tomto období. Ak však kontrolná agentúra nemohla zo sezónnych dôvodov skontrolovať určité základné požiadavky týkajúce sa správy a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu alebo ich časť počas kontroly na mieste, tieto požiadavky a podmienky sa považujú za splnené.“

  Odôvodnenie

  K pôvodnému návrhu spravodajcu sa pridáva bod 3. Ak by členské štáty boli povinné vykonávať opakované kontroly v prípade, že určité požiadavky alebo podmienky nemohli byť skontrolované zo sezónnych dôvodov, viedlo by to k neprijateľnému nárastu nákladov členských štátov na kontrolu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

  ČLÁNOK 1 BOD 3

  Článok 44 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii 15. júna roku podania žiadosti o podporu.

  „Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii k poslednému dňu platnému v príslušnom členskom štáte na predloženie žiadosti v roku podania žiadosti o podporu.

  Odôvodnenie

  Posledný deň platný v dotknutom členskom štáte na predloženie žiadosti je vhodnejším dátumom. Inak by bolo pre poľnohospodárov v členskom štáte, v ktorom je posledný dátum na predloženie žiadosti ešte pred 15. júnom, nemožné predložiť správnu žiadosť, ak by sa pozemok predal v období medzi posledným dňom na predloženie žiadosti v členskom štáte a 15. júnom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

  ČLÁNOK 1 BOD 5 PÍSMENO A)

  Článok 143 b) odsek 5 pododsek 1 prvá veta (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii 15. júna roku podania žiadosti o podporu.

  „Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii k poslednému dňu platnému v príslušnom členskom štáte na predloženie žiadosti v roku podania žiadosti o podporu.

  Odôvodnenie

  Posledný deň platný v dotknutom členskom štáte na predloženie žiadosti je vhodnejším dátumom. Inak by bolo pre poľnohospodárov v členskom štáte, v ktorom je posledný dátum na predloženie žiadosti ešte pred 15. júnom, nemožné predložiť správnu žiadosť, ak by sa pozemok predal v období medzi posledným dňom na predloženie žiadosti v členskom štáte a 15. júnom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

  ČLÁNOK 1 BOD 5 PÍSMENO B)

  Článok 143b) odsek 6 pododsek 3 (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 sa v prípade nových členských štátov články 3, 4, 6, 7 a 9 uplatňujú dobrovoľne, takisto ako ustanovenia vzťahujúce sa na požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2009 každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, musí dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III v súlade s týmto harmonogramom:

  Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 sa v prípade nových členských štátov články 3, 4, 6, 7 a 9 uplatňujú dobrovoľne, takisto ako ustanovenia vzťahujúce sa na požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2009 každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, musí dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III v súlade s týmto harmonogramom:

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2009;

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2009;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2010;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2011;

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2011.

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2013.

  Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, musí dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III v súlade s týmto harmonogramom:

  Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, musí dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III v súlade s týmto harmonogramom:

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2012;

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2012;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2013;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2014;

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2014.

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2016.

  Nové členské štáty môžu túto možnosť využiť aj v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v odseku 9.

  Nové členské štáty môžu túto možnosť využiť aj v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v odseku 9.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

  ČLÁNOK 1 BOD 5 PÍSMENO C)

  Článok 143b) odsek 9 prvá veta (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

  Režim jednotných platieb na plochu môžu všetky nové členské štáty uplatňovať v období do konca roku 2010.

  Režim jednotných platieb na plochu môžu všetky nové členské štáty uplatňovať v období do konca roku 2013.

  Odôvodnenie

  Z hospodárskeho hľadiska je pre väčšinu nových členských štátov sotva obhájiteľná zmena súčasného systému priamych platieb (RJPP) na režim jednotnej platby (RJP) od roku 2010 namiesto od roku 2013. Aby mohol systém RJP začať v roku 2010, nové členské štáty by už mali začať prípravné práce a vynakladať obrovské finančné prostriedky na systém, ktorý bude fungovať možno len 2 – 3 roky. To spôsobí dodatočné a zbytočné finančné zaťaženie členským štátom, ktoré dostanú 100 % svojich priamych platieb najskôr v roku 2013.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

  ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

  Článok 145 písmeno m) (nariadenie (ES) č. 1782/2003)

   

  (5a) V článku 145 sa písm. m) nahrádza takto:

  „m) pravidlá týkajúce sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste a kontrol pomocou diaľkového prieskumu zeme. V prípade kontrol podľa hlavy II kapitoly 1 stanovené pravidlá umožnia pravidelné a dostatočné informovanie o kontrolách na mieste vopred, ak to neohrozí skutočný cieľ kontrol. Pravidlá stanovia aj stimuly pre členské štáty, aby zaviedli systém dobre fungujúcich a koherentných kontrol.“

  Odôvodnenie

  Dohodlo sa, že tam, kde je to možné, sú kontroly na mieste nevyhnutné, keďže nie je vhodné a primerané očakávať, že súčasný poľnohospodár bude mať čas na rozsiahle a časovo náročné kontroly bez toho, aby bol vopred informovaný. Ohlásené kontroly sa obmedzia na aspekty, v prípade ktorých informovanie vopred umožní poľnohospodárom zmanipulovať výsledok.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

  ČLÁNOK 2

  Článok 51 odsek 3 pododsek 2 (nariadenie (ES) č. 1698/2005)

  Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje do 31. decembra 2008. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 v súlade s týmto harmonogramom:

  Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje do 31. decembra 2008. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 v súlade s týmto harmonogramom:

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2009;

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2009;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2010;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2011;

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2011.

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2013.

  Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 01.01.12 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 v súlade s týmto harmonogramom:

  Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 01.01.12 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 v súlade s týmto harmonogramom:

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2012;

  (a) požiadavky uvedené v bode A sa uplatňujú od 1. januára 2012;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2013;

  (b) požiadavky uvedené v bode B sa uplatňujú od 1. januára 2014;

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2014.

  (c) požiadavky uvedené v bode C sa uplatňujú od 1. januára 2016.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Úvod:

  Zavedenie krížovej zhody bolo kľúčovým prvkom reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2003. Krížová zhoda sa stala predbežnou podmienkou verejnej podpory pre poľnohospodárov. Prvý pilier sa tak preorientoval na politiku rozvoja vidieka, pretože poľnohospodári sú platení za služby, ktoré poskytujú širšej spoločnosti. Poľnohospodári dostávajú náhrady za dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú všeobecne veľmi prísne v porovnaní s normami v ostatných častiach sveta.

  Hoci krížová zhoda má širokú podporu, od začiatku naráža na kritiku za byrokratické zaťaženie poľnohospodárov a správnych orgánov členských štátov spojené s jej uplatňovaním.

  Je navyše veľmi ťažké sústrediť kontroly do jedného kontrolného orgánu, pretože do nich musí byť zapojených mnoho rôznych sektorov a odborníkov. Vykonávacie predpisy Komisie nepredpokladajú žiadne informovanie o kontrolách vopred, čo poľnohospodárov značne zaťažuje, berúc do úvahy rozsah a dĺžku trvania kontrol, ako aj podmienky dnešnej poľnohospodárskej činnosti.

  Približne 68 % prípadov nedodržania bolo považovaných za menej závažné a viedlo k sankciám vo výške 1 % priamych platieb. 71 % prípadov nedodržania sa týkalo označovania a registrácie dobytka (väčšinou straty jednej ušnej značky alebo prípadov, keď bol dobytok registrovaný centrálne, ale nie v účtovných knihách vedených v poľnohospodárskom podniku, takže nebolo ohrozené určenie pôvodu). Vykonávacie predpisy nepredpokladali žiadne postupy pre menej závažné prípady nedodržania a systém nepočítal ani s možnosťou v týchto prípadoch od sankcií upustiť. Poľnohospodári preto systém sankcií často vnímali ako neprimeraný a diskriminujúci pre určité typy poľnohospodárskych podnikov, najmä podniky zaoberajúce sa chovom zvierat.

  Krížová zhoda sa v jednotlivých členských štátoch vykonáva úplne odlišne a systémy poradenstva pre poľnohospodárov často nefungujú tak, aby zmiernili zaťaženie poľnohospodárov.

  Komisia predložila Správu o uplatňovaní systému krížového plnenia (KOM (2007) 147 v konečnom znení), v ktorej kritiku zhrnula.

  Navrhovaná úprava nariadenia (ES) č. 1782/2003 je súčasťou úsilia Komisie realizovať závery svojej správy. O zmenách vykonávacích predpisov Komisie sa v súčasnosti rokuje s Radou.

  Závery spravodajcu

  Spravodajca podporuje systém krížovej zhody, pretože je presvedčený, že ide o dôležitý nástroj na odôvodnenie verejnej podpory pre poľnohospodárov.

  Je však jasné, že taký komplikovaný systém, akým krížová zhoda je, nemôže fungovať bez podpory príslušných poľnohospodárov. Samotný systém krížovej zhody, ako aj právne predpisy spadajúce do oblasti krížovej zhody by sa preto mali neustále zjednodušovať, deregulovať a zdokonaľovať.

  Pri pohľade na údaje, ktoré Komisia uvádza vo svojej správe, je jasné, že väčšina kontrolovaných poľnohospodárskych podnikov dodržiava stanovené normy a prevažná väčšina prípadov nedodržania sa týka menej závažných alebo zanedbateľných, ak nie zbytočných právnych požiadaviek.

  Spravodajca preto plne podporuje každé úsilie o zjednodušenie krížovej zhody, pokiaľ nie sú ohrozené sledované ciele. Návrh Komisie je jasným krokom vpred.

  Napriek tomu sa však navrhujú určité zmeny s cieľom zdôrazniť, že zjednodušovanie, deregulácia, zdokonaľovanie a harmonizácia sú nepretržitým procesom. Navrhol som preto, aby Komisia pravidelne podávala správy zamerané aj na náklady celého kontrolného systému s cieľom umožniť v budúcnosti vhodnú analýzu nákladov a výnosov.

  Ak by všetky prípady menej závažného nedodržania viedli k zvýšeným kontrolám, ako predpokladá Komisia, nebolo by to ani primerané, ani by to nepomohlo členským štátom zvládnuť množstvo administratívnej práce. Predkladá sa preto menšia úprava návrhu Komisie.

  Niektoré normy, najmä v rámci systému Natura 2000, nie sú prispôsobené systému systematických kontrol na mieste. Malo by sa preto zvážiť nahradenie systematických kontrol dobre fungujúcim systémom krížových kontrol (v prípade systému Natura 2000 boli v skutočnosti takmer všetky nedodržania odhalené pomocou krížových kontrol).

  Novým členským štátom, ktoré sa snažia zaviesť správu poľnohospodárskych podnikov pokrývajúcu všetky požiadavky rozsiahlej európskej poľnohospodárskej legislatívy a ktoré zatiaľ nedostávajú verejnú podporu v plnej výške, by sa malo poskytnúť obdobie na postupné zavádzanie, ktoré bude o niečo dlhšie, než navrhuje Komisia, a bude v súlade s postupným zavádzaním priamych platieb.

  Záver

  Správa nepokrýva všetky aspekty krížovej zhody, pretože mnohými otázkami sa zaoberajú len vykonávacie predpisy Komisie a niektoré aspekty je očividne potrebné viac prediskutovať. Povinnosť pravidelne podávať správy zabezpečí, že problematika krížovej zhody v agende zostane.

  Zároveň je jasné, že všetky zúčastnené strany, nielen Komisia, ale najmä členské štáty musia zabezpečiť zavedenie systému, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti, a pritom je čo najjednoduchší.

  Rozšírenie súčasného súboru noriem, o ktorom niektorí diskutujú v súvislosti s nadchádzajúcou kontrolou stavu SPP, by mohlo mať nepriaznivý vplyv na celkový systém berúc do úvahy, že sa stále nachádzame v ranom štádiu vykonávania. Na nové správne náklady a náklady na dodržiavane spojené s priamymi platbami sa navyše bude pozerať s nedôverou vzhľadom na klesajúcu pomoc poľnohospodárom.

  POSTUP

  Názov

  Režimy priamej podpory v rámci SPP (zmena nariadenia (ES) č. 1782/2003) a podpora pre rozvoj vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (zmena nariadenie (ES) č. 1698/2005)

  Referenčné čísla

  KOM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  13.9.2007

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  AGRI

  24.9.2007

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  24.9.2007

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  BUDG

  24.10.2007

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Jan Mulder

  12.9.2007

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  11.9.2007

  8.10.2007

  21.11.2007

   

  Dátum prijatia

  21.11.2007

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Jan Mulder, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański