JELENTÉS a nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26.11.2007 - (COM(2007)0069 – C6–0078/2007 – 2007/0032(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Ona Juknevičienė

Eljárás : 2007/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0471/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0471/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0069 – C6–0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0069)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 285. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez, (C6‑0078/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) preambulumbekezdés

(2) A népszámlálási, valamint az egyének fő családi, szociális, gazdasági és lakásjellemzőire vonatkozóan határozott időközönként statisztikai adatokra van szükség a Közösség bizonyos ágazatait érintő regionális és szociális szakpolitikák elemzéséhez és meghatározásához.

(2) A népszámlálási, valamint az egyének fő családi, szociális, gazdasági és lakásjellemzőire vonatkozóan határozott időközönként statisztikai adatokra van szükség a Közösség bizonyos ágazatait érintő regionális, szociális és környezetvédelmi szakpolitikák elemzéséhez és meghatározásához. A háztartásokra vonatkozó részletes adatgyűjtésre elsősorban olyan közösségi tevékenységek támogatása érdekében van szükség, mint például a társadalmi integráció előmozdítása és a társadalmi kohézió nyomon követése regionális szinten vagy a környezetvédelem és az energiahatékonyság elősegítése;

Indokolás

A környezetvédelmi politikák most szerepelnek a napirenden, és ezeket hasonlóképpen a rendelkezésre álló demográfiai információk figyelembevételével kell végrehajtani és tanulmányozni.

Módosítás: 2

Recital 3

(3) Annak érdekében, hogy az adatokat a lehető legmegfelelőbben lehessen alkalmazni a tagállamok összehasonlítására, az adatoknak egy meghatározott évre kell vonatkoznia;

(3) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamok által szolgáltatott adatok összehasonlíthatósága, és hogy uniós szinten megbízható áttekintések készüljenek, a felhasznált adatoknak ugyanarra a referenciaévre kell vonatkozniuk;

Indokolás

A módosítás átfogalmazásának az a célja, hogy egyértelmű összefüggést teremtsen az ugyanarra a referenciaévre vonatkozó adatok szükségessége és a közösségi szinten készített áttekintésekre vonatkozó összehasonlíthatóság alapvető követelménye között.

Módosítás: 3

(4) preambulumbekezdés

(4) A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97 tanácsi rendelet képezi e rendelet referenciakeretét, mely szerint a statisztikák készítésének a következő elveknek kell megfelelnie: pártatlanság, megbízhatóság, tárgyszerűség, tudományos függetlenség, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése;

(4) A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97 tanácsi rendelet képezi e rendelet referenciakeretét, mely szerint a statisztikák készítésének a következő elveknek kell megfelelnie: pártatlanság, átláthatóság, megbízhatóság, tárgyszerűség, tudományos függetlenség, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése;

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a statisztikákat a tagállamokban átlátható módon kell összegyűjteni, szem előtt tartva, hogy az eljárásokat nem fogják harmonizálni.

Módosítás: 4

(8) preambulumbekezdés

(8) Elsősorban a fogalommeghatározások elfogadásának feltételeire, a további referenciaévek meghatározására, valamint a statisztikai és metaadatok programjának elfogadására vonatkozó hatásköröket kell átruházni a Bizottságra. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását célozzák, ezen intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5a. cikke szerinti, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(8) Elsősorban a következő referenciaévek meghatározásának feltételeire, valamint a statisztikai és metaadatok programjának elfogadására vonatkozó hatásköröket kell átruházni a Bizottságra. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását célozzák, ezen intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5a. cikke szerinti, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás: 5

2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) A népesség az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szokásos tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti és regionális népesség.

a) A népesség a meghatározott időpontban a szokásos tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti, regionális és helyi népesség.

Indokolás

Városi és községi szinten a helyi lakosságot is be kell vonni a statisztikákba.

Módosítás: 6

2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) A háztartás lakóegységet vagy épületet jelent, valamint a népesség tagjai és az egyéb lakóegységek közötti, a referenciaidőpontban fennálló nemzeti és regionális szintű kapcsolatot. Az épületek olyan épületek, melyekben ténylegesen vagy esetlegesen lakóegység van;

b) A háztartás lakóhelyet és épületet, valamint lakásmegoldást jelent, továbbá a népesség tagjai és az egyéb lakóegységek közötti, a referenciaidőpontban fennálló nemzeti és regionális szintű kapcsolatot.

ba) Az épületek olyan állandó épületek, melyekben emberi tartózkodásra kijelölt lakóhely található, vagy olyan hagyományos lakóhelyek, amelyeket szezonális vagy másodlagos használatra tartanak fenn, vagy lakatlanok;

Módosítás: 7

2. cikk (1) bekezdés c) pont

c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol az egyén pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre; amennyiben nincs ilyen, a jogi értelemben vett vagy lakóhelyként bejelentett lakcím;

c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol az egyén pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre; Kizárólag azok a személyek tekinthetők az adott földrajzi területen szokás szerint tartózkodó lakosoknak, akik:

 

i) a referencia-időpont előtt legalább 12 hónapig a szokásos tartózkodási helyükön éltek; és

 

ii) a referencia-időpont előtti legutóbbi tizenkét hónap során azzal a szándékkal érkeztek a szokásos tartózkodási helyükre, hogy legalább egy évig tartózkodjanak ott.

 

Amennyiben az i) vagy ii) pontban foglalt körülmények nem állapíthatók meg, akkor a „szokásos tartózkodási hely” a jogszerű vagy bejegyzett lakóhelyet jelenti.

Indokolás

A „szokásos tartózkodási hely” fogalmának pontosabb meghatározása érdekében a fogalommeghatározásnak egy adott időszakot kell felölelnie. Abból kell kiindulni, hogy a tizenként hónapos időtartam a legrövidebb időtartam ahhoz, hogy egy személy valamely helyet „szokásos tartózkodási helynek” tekinthessen. A kiegészítéssel jobban biztosított, hogy a számlálások keretében pontosabb információkat és adatokat nyújtsanak.

Módosítás: 8

2. cikk (2) bekezdés d) pont

d) A referencia-időpont az az időpont, melyre e rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében az adott tagállam adatai vonatkoznak;

d) A referencia-időpont az az időpont, melyre e rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében az adott tagállam adatai vonatkoznak;

Módosítás: 9

2. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) A regionális fogalom az 1059/2003 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) referenciaidőpontban hatályos változata szerinti NUTS 1, NUTS 2 és NUTS 3 szintekre, valamint a hatályos helyi igazgatási egységek 2. szintjére (LAU 2. szint) vonatkozik;;

f) A regionális fogalom az 1059/2003 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) referenciaidőpontban hatályos változata szerinti NUTS 1, NUTS 2 és NUTS 3 szintekre vonatkozik;

Indokolás

Az LAU 2. szintnek egy különálló fogalommeghatározásban kell szerepelnie annak egyértelművé tételéhez, hogy a statisztikának a helyi népességre, azaz egy település vagy helyhatósági terület népességére is hasonlóképpen ki kell terjednie.

Módosítás: 10

2. cikk, (1) bekezdés, fa) pont (új)

 

fa) a „helyi” kifejezés a helyi igazgatási egységek 2. szintjét (LAU 2. szint) jelenti;

Indokolás

A „helyi” kifejezés fogalommeghatározása saját jogán szerepel annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a statisztikának a helyi népességre, azaz egy település vagy helyhatósági terület népességére is hasonlóképpen ki kell terjednie.

Módosítás: 11

2. cikk (1) bekezdés h) pont

h) A névtelen mikroadatok olyan egyedi statisztikai adatok, melyeket annak érdekében módosítottak, hogy a mindenkori legjobb eljárással összhangban minimálisra csökkenjen az érintett statisztikai egységek azonosításának veszélye,

törölve

Módosítás: 12

2. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság szükség esetén a 7. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosíthatja az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokat.

törölve

Módosítás: 13

3. cikk

A tagállamoknak a mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania azokat a nép– és lakásszámlálásra vonatkozó adatokat, melyek egyének, családok, háztartások, lakóegységek és épületek nemzeti és regionális szintű, megadott demográfiai, szociális, gazdasági és lakhatásra vonatkozó jellemzőire vonatkoznak.

A tagállamoknak a mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére kell bocsátaniuk azokat a lakosságra vonatkozó adatokat, melyek emberek, családok és háztartások megadott demográfiai, szociális és gazdasági jellemzőire vonatkoznak, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű lakhatásra vonatkozó adatokat.

Indokolás

Városi és községi szinten a helyi lakosságot is be kell vonni a statisztikákba.

Módosítás: 14

4. cikk, cím

Adatforrások és minőségi követelmények

Adatforrások

Módosítás: 15

4. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

 

ea) a regiszteren alapuló népszámlálás, a mintavételes felmérés és a hagyományos népszámlálás kombinált változata;

Módosítás: 16

4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatforrások és módszertan a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdésben meghatározott alapvető jellemzőinek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatforrások és módszertan a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapvető jellemzőinek.

Módosítás: 17

4. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok és metaadatok minőségének biztosítása érdekében. A Bizottság (Eurostat), a tagállamok és a nemzetközi szervezetek illetékes hatóságaival együttműködve, meghatározza az összegyűjtött adatok és metaadatok minőségének biztosítását célzó módszertani ajánlásokat és követelményeket, különös tekintettel az Európai Statisztikusok Értekezletének (CES) nép– és lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében. Ez a rendelet nem érinti a tagállamok adatvédelmi rendelkezéseit.

Indokolás

A tagállamok felelősek az általuk összegyűjtött adatok védelméért. A rendelet nem érintheti hátrányosan a tagállamok saját adatvédelmi rendelkezéseit.

Módosítás: 18

4. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak jelentést kell készíteniük a Bizottság (Eurostat) számára a felhasznált adatforrásokról, a források kiválasztásának indokairól, és a kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák minőségére gyakorolt hatásáról (minőségi jelentés). A tagállamoknak a jelentésben ki kell térnie arra, hogy a kiválasztott adatforrások és módszertan milyen mértékben felel meg a nép– és lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdésben meghatározott alapvető jellemzőinek.

törölve

Módosítás: 19

4. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az e rendelet értelmében szolgáltatott statisztikák felülvizsgálatáról és kijavításáról, valamint az alkalmazott módszerek és adatforrások bármilyen változásáról.

(5) (5) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az e rendelet értelmében szolgáltatott statisztikák felülvizsgálatáról és kijavításáról, valamint az alkalmazott módszerek és adatforrások bármilyen változásáról a felülvizsgált adatok közzététele előtt legkésőbb egy hónappal.

Módosítás: 20

4. cikk (6) bekezdés

(6) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően határozza meg a minőségi jelentés tartalmát, valamint az adatok készítésének és közzétételének minőségi követelményeit.

törölve

Módosítás: 21

5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok az e rendeletben meghatározott hitelesített adatokat és metaadatokat elvben tízévente bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére.

(1) Minden tagállamnak meg kell határoznia azt az időpontot, melyre adatai vonatkoznak (referencia-időpont). A referencia-időpontnak az e rendelet alapján meghatározott éven belül kell lennie (referenciaév). Az első referenciaév a 2011. év lesz. A Bizottság a későbbi referenciaéveket a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően határozza meg. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie.

Módosítás: 22

5. cikk (2) bekezdés

(2) Minden tagállamnak meg kell határoznia azt az időpontot, melyre adatai vonatkoznak (referencia-időpont). A referencia-időpontnak az e rendelet alapján meghatározott éven belül kell lennie (referenciaév). Az első referenciaév a 2011. év lesz. A Bizottság a későbbi referenciaéveket a 7. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint határozza meg.

(2) A tagállamok az e rendeletben meghatározott végleges, hitelesített és összesített adatokat és metaadatokat 27 hónappal a referenciaév vége után a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják.

Módosítás: 23

5. cikk (3) bekezdés

(3) Az adatokat a referenciaév végétől számított két éven belül kell továbbítani.

törölve

Módosítás: 24

5. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja az adatgyűjtési kötelezettség teljesítése céljából továbbított statisztikai és metaadatok programját. Az e rendeletnek megfelelően egy bizonyos területi szintre vonatkozóan vizsgált jellemzők köre nem haladhatja meg az adott területi szintre vonatkozóan a mellékletben meghatározott jellemzők körét.

(4) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően elfogadja a rendelet előírásai teljesítése céljából továbbított statisztikai és metaadatok programját.

Módosítás: 25

5. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően elfogadja a rendelet által előírt témák és azok osztályozásának technikai leírását.

Módosítás: 26

5. cikk (5) bekezdés

(5) A statisztikai adatok programja, az összesített adatok mellett (táblázatos program formájában), névtelen mikroadatokból álló mintát is tartalmazhat.

törölve

Módosítás: 27

5. cikk (7) bekezdés

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében említett felülvizsgálatok és javítások esetén a tagállamok kötelesek haladéktalanul továbbítani a módosított adatokat a Bizottsághoz (Eurostathoz).

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében említett felülvizsgálatok és javítások esetén a tagállamok kötelesek legkésőbb a felülvizsgált adatok közzétételének napján továbbítani a módosított adatokat a Bizottsághoz (Eurostathoz).

Módosítás: 28

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

 

Minőségértékelés

 

(1) E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak:

 

- A „relevancia” arra utal, hogy a statisztika milyen mértékben felel meg a felhasználók jelenlegi és potenciális szükségleteinek;

 

-A „precizitás” arra utal, hogy a becslések milyen mértékben közelítik meg a valódi, nem ismert értékeket;

 

- Az „időszerűség”és a „pontosság” a referencia-időszak és az eredmények hozzáférhetősége közötti időeltolódásra utal;

 

- A „hozzáférhetőség” és az „egyértelműség” azokra a feltételekre és rendelkezésekre utal, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

 

- Az „összehasonlíthatóság” az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérőeszközök és eljárások közötti különbségek hatásának mértékére utal a statisztikai adatok földrajzi, szektorális vagy időbeli összehasonlítása során;

 

- A „koherencia” arra utal, hogy az adatok mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

 

(2) A tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak (Eurostatnak) a továbbított adatok minőségéről. A tagállamok a jelentésben kitérnek arra, hogy a kiválasztott adatforrások és a módszertan milyen mértékben felel meg a nép– és lakásszámlálás 2 cikk (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapvető jellemzőinek.

 

(3) A minőségi jelentések szerkezetét és az azokra vonatkozó előírásokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően kell meghatározni az (1) bekezdésben meghatározott minőségi szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó adatokra történő alkalmazása során. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

 

(4) A Bizottság (Eurostat) a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködésben az előállított adatok és metaadatok minőségének biztosítását célzó módszertani javaslatokat nyújt, különös tekintettel az Európai Statisztikusok Értekezletének nép- és lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

Módosítás: 29

6. cikk (1) bekezdés -a) pont (új)

 

-a) e rendelet által előírt témák és azok osztályozásának technikai leírása az 5. cikk (4a) bekezdésében foglaltak szerint;

Módosítás: 30

6. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

 

aa) a minőségi jelentések szerkezete és az azokra vonatkozó előírások az 5a. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás: 31

6. cikk, (1) bekezdés, ab) pont (új)

 

ab) az 5a. cikk (3) bekezdésben meghatározottak szerint a minőségi jelentésre vonatkozó előírások és annak szerkezete.

Módosítás: 32

6. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a fogalommeghatározások elfogadása a 2. cikk (2) bekezdése szerint;

törölve

Módosítás: 33

6. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) a minőségi jelentés tartalmának 4. cikk (6) bekezdés szerinti meghatározása;

törölve

Módosítás: 34

6. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a minőségi követelmények 4. cikk (6) bekezdés szerinti meghatározása;

törölve

Módosítás: 35

6. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a referenciaévek 5. cikk (2) bekezdés szerinti meghatározása;

d) a referenciaévek 5. cikk (1) bekezdés szerinti meghatározása;

Módosítás: 36

6. cikk (3) bekezdés

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy az aktualizálásból származó előnyöknek meg kell haladniuk az azzal járó költségeket, valamint azt az elvet, hogy a további költségek és terhek elfogadható mértéket öltsenek.

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a meghozott intézkedésekből származó előnyöknek meg kell haladniuk az azzal járó költségeket, valamint azt az elvet, hogy a további költségek és terhek elfogadható mértéket öltsenek.

Módosítás: 37

Melléklet, 1.2.2. pont 16a. francia bekezdés (új)

 

- A munkahely biztonsága (bizonyos időszakban vagy másképp)

Indokolás

A mai korban a munkahely biztonsága olyan tényező, amely befolyásolhatja a népesség eloszlását: ezért van szükség annak tanulmányozására.

Módosítás: 38

Melléklet, 1.2.1. pont 16b. francia bekezdés (új)

 

- a munkaviszony megváltoztatásának gyakorisága

Indokolás

A mai korban a munkahely biztonsága olyan tényező, amely befolyásolhatja a népesség eloszlását: ezért van szükség annak tanulmányozására.

Módosítás: 39

Melléklet, 1.3.2. pont

1.3.2.  Nem levezetett jellemzők

1.3.2.   Nem levezetett jellemzők

- az iskola, főiskola vagy egyetem földrajzi elhelyezkedése

- a szokásos tartózkodási hely távolsága a zöldövezetektől és rekreációs helyektől

- a munkahelyre jutáshoz használt közlekedési eszköz

- a fő egészségügyi ellátó létesítmény és az állandó lakóhely közötti távolság

- az iskola, főiskola vagy egyetem helyére való eljutáshoz használt közlekedési eszköz

- a víz és villamos áram rendelkezésre állása

- a munkahelytől számított távolság és a közlekedésre fordított idő

- telefon- és hagyományos, valamint szélessávú internetkapcsolat

- az iskolától, főiskolától vagy egyetemtől számított távolság és a közlekedésre fordított idő

 

- élettársi kapcsolatban élő

 

- élve született gyermekek száma

 

- Házasságban élt nők legális házasságának (házasságainak) dátuma: i) első házasságkötés és ii) jelenlegi házasság

 

- az élettársi kapcsolat(ok) kezdő dátuma(i), azon nők esetében, akik már éltek élettársi kapcsolatban: i) első élettársi kapcsolat és ii) jelenlegi élettársi kapcsolat

 

- gazdasági aktivitás általában

 

- ingyenes szolgáltatást nyújtó személyek, önkéntesek

 

- ágazat (intézménytípus)

 

- informális foglalkoztatás

 

- munkahely típusa

 

- munkavégzéssel töltött órák száma

 

- a munkavégzéssel töltött órák száma kevesebb a kívántnál

 

- munkanélküliség időtartama

 

- a foglalkoztatottak száma a munkahely helyi képviseletében

 

- fő bevételi forrás

 

- jövedelem

 

- iskolai végzettség

 

- szakterület

 

- részvétel iskolai képzésben

 

- írni-olvasni tudás

 

- számítógépes ismeretek

 

- korábbi külföldi szokásos tartózkodási hely szerinti ország

 

- tartózkodás teljes időtartama az adott országban

 

- szokásos tartózkodási hely öt évvel a népszámlálást megelőzően

 

- migráció oka

 

- a szülők születési országa

 

- az állampolgárság forrása

 

- nemzetiség

 

- nyelv

 

- vallás

 

- fogyatékosság

 

- önálló vagy több háztartást magában foglaló lakóhely

 

- bérleti díj

 

- a háztartás tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek

 

- a háztartás rendelkezésére álló autók száma

 

- parkolási lehetőség

 

- telefon- és internetkapcsolat

 

- mezőgazdasági termelés saját célra (a háztartás szintjén)

 

- az elmúlt évben végzett mezőgazdasági munkák jellemzői (egyéni szinten)

 

Indokolás

A népesség bizonyos létesítményekhez és közszolgáltatásokhoz való hozzáférése ma a társadalmunkban zajló szociális fejlődés fontos mutatója: ezért az e hozzáféréssel kapcsolatos ismeretek különösen jelentősek.

Módosítás: 40

Melléklet, 1.3.3. pont

1.3.3.  Levezetett jellemzők

1.3.3.  Levezetett jellemzők

- városi és vidéki térségek

- azonos neműek és különböző neműek közötti partnerkapcsolat

- szociogazdasági csoportok

 

- külföldi családi háttérrel rendelkező/nem rendelkező személyek

 

- a nemzetközi migráció által érintett népességcsoportok

 

- menekült háttérrel rendelkező népességcsoportok

 

- a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerült személyek

 

- azonos neműek közötti partnerkapcsolat

 

- a családi állás tágabb értelemben vett értelmezése

 

 

- a mozaikcsalád típusa

 

- a családi állás tágabb értelemben vett típusa

 

- a magánháztartások általános összetétele

 

Indokolás

A társadalmi jellemzőket olyan adatok segítségével kell felmérni, amelyek a jelenleg jogilag elismert, emberek közötti kapcsolatra vonatkoznak.

Módosítás: 41

Melléklet, 2. pont, cím

2. Lakhatási jellemzők

2. Lakhatási témák

Indokolás

E változtatás célja, hogy következetes legyen a javasolt rendelet egyéb cikkeivel.

Módosítás: 42

Melléklet, 2.1.1. pont 7a. francia bekezdés (új)

 

- méret (tipológia)

Indokolás

Az egyes háztartások számára rendelkezésre álló hely és tér, valamint e tér minősége központi szerepet játszik a népesség életminőségének elemzésében. Az életminőség mérését szolgálja az is, hogy mennyire egyeznek a környezetvédelmi és energia szabványok a szociális követelményekkel.

Módosítás: 43

Melléklet, 2.1.1. pont 7b. francia bekezdés (új)

 

- építés éve és a legutóbbi épületszerkezeti karbantartási munka

Indokolás

Az egyes háztartások számára rendelkezésre álló hely és tér, valamint e tér minősége központi szerepet játszik a népesség életminőségének elemzésében. Az életminőség mérését szolgálja az is, hogy mennyire egyeznek a környezetvédelmi és energia szabványok a szociális követelményekkel.

Módosítás: 44

Melléklet, 2.1.1. pont, 7 c. franciabekezdés (új)

 

- környezetvédelmi és energia osztályozás

Indokolás

Az egyes háztartások számára rendelkezésre álló hely és tér, valamint e tér minősége központi szerepet játszik a népesség életminőségének elemzésében. Az életminőség mérését szolgálja az is, hogy mennyire egyeznek a környezetvédelmi és energia szabványok a szociális követelményekkel.

Módosítás: 45

Melléklet, 2.2.1. pont, 8. franciabekezdés

- vízellátó rendszer

- vízellátó rendszer és csatornázás

Indokolás

Nem csak a vízellátáshoz, hanem a csatornázáshoz való hozzáférés is egy általánosan elismert jellemző a szociális életkörülmények közötti különbségtételben.

Módosítás: 46

Melléklet, 2.3.2. pont

2.3.2.  Nem levezetett jellemzők

2.3.2.  Nem levezetett jellemzők

- másodlagos vagy időszakosan lakott lakóhely és üdülő

- a különböző fogyatékosságokkal élő emberek hozzáférése a köz- és magánépületekhez

- magánháztartások száma szerinti lakottság

- közlekedés és városi tömegközlekedés

- szobák típusa

- a lakáson és a lakóépületen belüli mobilitás

- melegvíz

 

- szaniter célra használt melegvíz

 

- szennyvíz-elvezető rendszer típusa

 

- konyha

 

- főzési lehetőségek

 

- fűtésre használt energiaforrás

 

- a lakóhely hőszigetelése

 

- áramellátás

 

- villamosenergia előállítása

 

- vezetékes gáz

 

- légkondicionálás

 

- szellőzés

 

- a lakóhely elhelyezkedése az épületen belül

 

- a lakóhely megközelíthetősége

 

- lift

 

- lakóhelye száma emeletenként

 

- a lakóhelyek az épület egyes részeinek alapanyagai szerint

 

- a lakóhelyek az épületek felújítottsága szerint

 

- szelektív hulladékgyűjtés a háztartásban

 

Indokolás

A sajátos szükségletekkel rendelkező személyek jogainak biztosítására az általunk kidolgozott eszközök mindegyikénél törekedni kell.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (20.11.2007)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

A vélemény előadója: Wojciech Roszkowski

RÖVID INDOKOLÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére készített vélemény a nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2007)0069) vonatkozik, amelynek elfogadására az együttdöntési eljárás keretében kerül majd sor (2007/0032(COD)).

A rendelettervezet fő célja az Európai Unió tagállamaiban tartott népszámlálások során összegyűjtött adatok világosabbá és összehasonlíthatóvá tétele, különös tekintettel a lakáshelyzetre.

Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok összefüggő, hiánytalan és megbízható adatokat szolgáltassanak, mivel csak így dolgozhatók ki hiteles mutatók, amelyek segítségével pontosan értékelhetők lesznek a társadalmi-gazdasági viszonyok regionális, nemzeti és uniós szinten is.

Ugyancsak kihangsúlyozandó ebből a szempontból az adatok összegyűjtésével kapcsolatos referencia-időpontok fontossága és annak szükségessége, hogy a tagállamok időben továbbítsák az adatokat a Bizottságnak (az Eurostatnak), mivel az információk csupán akkor hasonlíthatók valóban össze, és csak akkor dolgozhatók ki megbízható áttekintések és elemzések, amennyiben egyszerre és valamennyi területi egységre vonatkozóan rendelkezésre állnak az adatok, és ugyanazt az időszakot fedik le.

Az előadó jogosan mutat rá annak szükségességére, hogy végre kell hajtani az adatszolgáltatási rendszer harmonizációját, amelynek valamennyi tagállamban érvényes közös szabályokon kell alapulnia, és említést tesz a folyamat során felmerült technikai és eljárási nehézségekről is.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a népesség szerkezetére és sajátosságaira vonatkozó statisztikák és áttekintések olyan mutatókkal szolgálnak, amelyek meghatározó szerepet játszanak a kohéziós politika tervezése és ellenőrzése, valamint a strukturális alapok végrehajtási hatékonyságának értékelése során. A régióknak a szóban forgó alapok céljaira elvégzett osztályozása e régiók népességére vonatkozó adatokra alapul, ami azt jelenti, hogy közvetlen pénzügyi következményekkel járnak mind a régiók, mind a tagállamok számára.

A jelen véleményben tárgyalt, rendeletre irányuló javaslat olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek meghatározóak a regionális és kohéziós politika alakításában.

Ki kell hangsúlyozni egyúttal, hogy míg a szokásos tartózkodási helyre vonatkozó népszámlálási adatok a lakhatási viszonyok értékeléséhez elengedhetetlenek, addig a többi szempont elemzése során más adatokra kell fektetni a hangsúlyt, így például az állampolgárságra, nemre, életkorra vagy a gyermekek számára.

A rendelettervezet néhány fogalmat nem határoz meg egyértelműen, így például a „szokásos tartózkodási hely” fogalmát, amelynek a referencia-időpontot, vagyis a népszámlálás időpontját megelőző meghatározott időszakra kell vonatkoznia. Egyúttal a szöveg fordításainak pontosságára is figyelmet kell fordítani.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) preambulumbekezdés

(2) A népszámlálási, valamint az egyének fő családi, szociális, gazdasági és lakásjellemzőire vonatkozóan határozott időközönként statisztikai adatokra van szükség a Közösség bizonyos ágazatait érintő regionális és szociális szakpolitikák elemzéséhez és meghatározásához;

(2) A népszámlálási, valamint az egyének fő családi, szociális, gazdasági és lakásjellemzőire vonatkozóan határozott időközönként statisztikai adatokra van szükség a Közösség bizonyos ágazatait érintő regionális, szociális és környezetvédelmi szakpolitikák elemzéséhez és meghatározásához. A lakáshelyzetre vonatkozó pontos adatok gyűjtésére különösen azért van szükség, hogy támogatni lehessen a Közösség különböző tevékenységeit, úgymint a társadalmi integráció előmozdítása és a társadalmi kohézió regionális szintű nyomon követése, illetve a környezetvédelem vagy az energiahatékonyság támogatása;

Indokolás

Az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörrel a lakhatási politika területén. A társadalmi integráció és kohézió, valamint a környezetvédelem és az energiahatékonyság terén folytatandó közösségi politika kialakításával kapcsolatban azonban szükség van a lakáshelyzetre vonatkozó adatokra.

Módosítás: 2

(3) preambulumbekezdés

(3) Annak érdekében, hogy az adatokat a lehető legmegfelelőbben lehessen alkalmazni a tagállamok összehasonlítására, az adatoknak egy meghatározott évre kell vonatkoznia;

(3) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamok által szolgáltatott adatok összehasonlíthatósága, és hogy uniós szinten megbízható áttekintések készüljenek, a felhasznált adatoknak ugyanarra a referenciaévre kell vonatkozniuk;

Indokolás

A módosítás átfogalmazásának az a célja, hogy egyértelmű összefüggést teremtsen az ugyanarra a referenciaévre vonatkozó adatok szükségessége és a közösségi szinten készített áttekintésekre vonatkozó összehasonlíthatóság alapvető követelménye között.

Módosítás: 3

(4) preambulumbekezdés

(4) A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97 tanácsi rendelet képezi e rendelet referenciakeretét, mely szerint a statisztikák készítésének a következő elveknek kell megfelelnie: pártatlanság, megbízhatóság, tárgyszerűség, tudományos függetlenség, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése;

(4) A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97 tanácsi rendelet képezi e rendelet referenciakeretét, mely szerint a statisztikák készítésének a következő elveknek kell megfelelnie: pártatlanság, átláthatóság, megbízhatóság, tárgyszerűség, tudományos függetlenség, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése;

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a statisztikákat a tagállamokban átlátható módon kell összegyűjteni, szem előtt tartva, hogy az eljárásokat nem fogják harmonizálni.

Módosítás: 4

2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) A népesség az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szokásos tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti és regionális népesség;

a) A népesség az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szokásos tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti, regionális és helyi népesség;

Indokolás

A statisztikának a helyi népességre, azaz egy település vagy helyhatósági terület népességére is hasonlóképpen ki kell terjednie.

Módosítás: 5

2. cikk (1) bekezdés b) pont

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 6

2. cikk (1) bekezdés c) pont

c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol az egyén pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre; amennyiben nincs ilyen, a jogi értelemben vett vagy lakóhelyként bejelentett lakcím;

c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol az egyén pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre. Csak azok a személyek tekinthetők az adott földrajzi területen szokásos lakóhellyel rendelkezőknek, akik

 

i. a referencia-időpont előtt legalább 12 hónapig megszakítás nélkül a szokásos tartózkodási helyükön éltek, vagy

 

ii. a referencia-időpont előtti tizenkét hónap során azzal a szándékkal érkeztek a szokásos tartózkodási helyükre, hogy ott legalább egy évig tartózkodjanak.

 

 

Amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a szokásos tartózkodási hely a jogszerű vagy a nyilvántartott lakóhelyet jelenti.

Indokolás

A „szokásos tartózkodási hely” fogalmának pontosabb meghatározása érdekében egy időkeretet is meg kell nevezni. A bizottság azt javasolja, hogy tizenkét hónap jelentse a minimális időtartamot ahhoz, hogy egy személy „szokásos tartózkodási hely”-nek tekinthessen egy helyet. Így ez a kiegészítés pontosabb információk és adatok biztosítását teszi lehetővé az egyes számlálások keretében.

Módosítás: 7

2. cikk (1) bekezdés g) pont

A magyar változatot nem érinti.

 

Módosítás: 8

3. cikk

A tagállamoknak a mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania azokat a nép– és lakásszámlálásra vonatkozó adatokat, melyek egyének, családok, háztartások, lakóegységek és épületek nemzeti és regionális szintű, megadott demográfiai, szociális, gazdasági és lakhatásra vonatkozó jellemzőire vonatkoznak.

A tagállamoknak a mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania azokat a nép- és lakásszámlálásra vonatkozó adatokat, amelyek az egyének, családok, háztartások, lakóegységek és épületek nemzeti, regionális és helyi szintű, megadott demográfiai, szociális, gazdasági és lakhatásra vonatkozó jellemzőire vonatkoznak, és gondoskodniuk kell arról, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok megbízhatóak és jó minőségűek legyenek, és hogy szolgáltatásuk időben történjen.

Indokolás

Az összegyűjtött adatokra vonatkozó alapkövetelményeket már kezdetben egyértelműen meg kell nevezni.

Módosítás: 9

4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatforrások és módszertan a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdésben meghatározott alapvető jellemzőinek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatforrások és módszertan a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a nép- és lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdésben meghatározott alapvető jellemzőinek, miközben a lehető legnagyobb mértékben koherens, hiánytalan és megbízható adatok szolgáltatását teszik lehetővé.

Indokolás

Ki kell hangsúlyozni az adatszolgáltatásra vonatkozó fő minőségi követelményt, mivel csak így lehet majd közösségi szinten megbízható áttekintéseket és összehasonlításokat készíteni.

Módosítás: 10

4. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok és metaadatok minőségének biztosítása érdekében. A Bizottság (Eurostat), a tagállamok és a nemzetközi szervezetek illetékes hatóságaival együttműködve, meghatározza az összegyűjtött adatok és metaadatok minőségének biztosítását célzó módszertani ajánlásokat és követelményeket, különös tekintettel az Európai Statisztikusok Értekezletének (CES) nép– és lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok és metaadatok minőségének és pontosságának a biztosítása érdekében. A Bizottság (Eurostat), a tagállamok és a nemzetközi szervezetek illetékes hatóságaival együttműködve, meghatározza az összegyűjtött adatok és metaadatok minőségének és pontosságának biztosítását célzó módszertani ajánlásokat és követelményeket, különös tekintettel az Európai Statisztikusok Értekezletének (CES) nép- és lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

Indokolás

A pontosság a tagállamok által szolgáltatott adatok előírt minőségének alapvető eleme.

Módosítás: 11

5. cikk (7) bekezdés

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében említett felülvizsgálatok és javítások esetén a tagállamok kötelesek haladéktalanul továbbítani a módosított adatokat a Bizottsághoz (Eurostathoz).

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében említett felülvizsgálatok és javítások esetén a tagállamok kötelesek legkésőbb a felülvizsgált adatok közzétételekor továbbítani a módosított adatokat a Bizottsághoz (Eurostathoz).

Módosítás: 12

Melléklet, 1.3 szakasz

1.3 A területi szintekre vonatkozó ajánlott jellemzők:

Nemzeti szint, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

törölve

1.3.1   A tágállamoknak lehetőleg minden NUTS 2 regionális szintre vonatkozóan kötelező témára ki kell térni a jelentésben, beleértve az alsóbb regionális szinteket is, egészen a legalsóbb regionális szintig, melyre vonatkozóan adatok állnak rendelkezésre.

 

1.3.2   Nem levezetett jellemzők

– az iskola, főiskola vagy egyetem földrajzi elhelyezkedése

– a munkahelyre jutáshoz használt közlekedési eszköz

– az iskola, főiskola vagy egyetem helyére való eljutáshoz használt közlekedési eszköz

– a munkahelytől számított távolság és a közlekedésre fordított idő

– az iskolától, főiskolától vagy egyetemtől számított távolság és a közlekedésre fordított idő

– élettársi kapcsolatban élő

– élve született gyermekek száma

 

– házasságkötések időpontja(i) azon nők esetében, akik már kötöttek házasságot: (i) első házasságkötés és (ii) jelenlegi házasság

– az élettársi kapcsolat(ok) kezdő dátuma(i), azon nők esetében, akik már éltek élettársi kapcsolatban: (i) első élettársi kapcsolat és (ii) jelenlegi élettársi kapcsolat

– gazdasági aktivitás általában

– ingyenes szolgáltatást nyújtó személyek, önkéntesek

– ágazat (intézménytípus)

– informális foglalkoztatás

– munkahely típusa

– munkavégzéssel töltött órák száma

– a munkavégzéssel töltött órák száma kevesebb a kívántnál

– munkanélküliség időtartama

 

– a foglalkoztatottak száma a munkahely helyi képviseletében

– fő bevételi forrás

– jövedelem

– iskolai végzettség

– szakterület

– részvétel iskolai képzésben

– írni-olvasni tudás

– számítógépes ismeretek

– korábbi külföldi szokásos tartózkodási hely szerinti ország

– tartózkodás teljes időtartama az adott országban

– szokásos tartózkodási hely öt évvel a népszámlálást megelőzően

– migráció oka

– a szülők születési országa

 

– az állampolgárság forrása

– nemzetiség

– nyelv

– vallás

– fogyatékosság

– önálló vagy több háztartást magában foglaló lakóhely

– bérleti díj

– a háztartás tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek

– a háztartás rendelkezésére álló autók száma

– parkolási lehetőség

– telefon- és internetkapcsolat

– mezőgazdasági termelés saját célra (a háztartás szintjén)

– az elmúlt évben végzett mezőgazdasági munkák jellemzői (egyéni szinten)

 

1.3.3   Levezetett jellemzők

– városi és vidéki térségek

– szociogazdasági csoportok

– külföldi családi háttérrel rendelkező/nem rendelkező személyek

– a nemzetközi migráció által érintett népességcsoportok

– menekült háttérrel rendelkező népességcsoportok

– az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek (IDP)

azonos neműek közötti partnerkapcsolat

– a családi állás tágabb értelemben vett értelmezése

– a mozaikcsalád típusa

– a család tágabb értelemben vett értelmezésének típusa

– a magánháztartások általános összetétele

 

Módosítás: 13

Melléklet, 2.1.1 szakasz 7a. francia bekezdés (új)

 

– a lakáshoz tartozó kert mérete

Indokolás

Amennyiben sor kerül e széles körű információk összegyűjtésére, az összehasonlítási és vizsgálati lehetőségek érdekében figyelembe lehetne venni a kertekre vonatkozó adatokat is.

Módosítás: 14

Melléklet, 2.1.1 szakasz 7c. francia bekezdés (új)

 

– környezeti és energiával kapcsolatos osztályozás

Indokolás

Az adott háztartás egyes tagjai számára rendelkezésre álló hely és tér, illetve e tér minősége alapvető fontosságú a népesség életminőségének elemzése szempontjából. Szintén az életminőség meghatározását szolgálja annak megállapítása, hogy milyen mértékben felelnek meg a környezeti és energiával kapcsolatos normák a szociális szükségleteknek.

Módosítás: 15

Melléklet, 2.2.1 szakasz nyolcadik francia bekezdés

– vízrendszer

– vízrendszer és szennyvízelvezető rendszer

Indokolás

Az alapvető szennyvízelvezető hálózathoz és a vízellátó hálózathoz való hozzáférés lényeges szempont a szociális helyzet nyilvánvaló különbségeinek megítélésében.

Módosítás: 16

Melléklet, 2.3 szakasz

2.3      A területi szintekre vonatkozó ajánlott jellemzők:

Nemzeti szint, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

 

2.3.1   A tágállamoknak lehetőleg minden NUTS 2 regionális szintre vonatkozóan kötelező témára ki kell térni a jelentésben, beleértve az alsóbb regionális szinteket is, egészen a legalsóbb regionális szintig, melyre vonatkozóan adatok állnak rendelkezésre.

törölve

2.3.2   Nem levezetett jellemzők

– másodlagos vagy időszakosan lakott lakóhely és üdülő

– magánháztartások száma szerinti lakottság

– szobák típusa

– melegvíz

– szaniter célra használt melegvíz

– szennyvíz-elvezető rendszer típusa

– konyha

– főzési lehetőségek

– fűtésre használt energiaforrás

 

– a lakóhely hőszigetelése

– áramellátás

– villamosenergia előállítása

– vezetékes gáz

– légkondicionálás

– szellőzés

– a lakóhely elhelyezkedése az épületen belül

– a lakóhely megközelíthetősége

– lift

– lakóhelye száma emeletenként

– a lakóhelyek az épület egyes részeinek alapanyagai szerint

– a lakóhelyek az épületek felújítottsága szerint

– szelektív hulladékgyűjtés a háztartásban

 

ELJÁRÁS

Cím

Nép- és lakásszámlálás

Hivatkozások

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.3.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.10.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

2

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Nép- és lakásszámlálás

Hivatkozások

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

23.2.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

13.3.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

8.3.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

7

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Benyújtás dátuma

26.11.2007