Pranešimas - A6-0471/2007Pranešimas
A6-0471/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir būstų surašymų

26.11.2007 - (COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Ona Juknevičienė

Procedūra : 2007/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0471/2007
Pateikti tekstai :
A6-0471/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir būstų surašymų

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0069)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0078/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6‑0471/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2 konstatuojamoji dalis

(2) Periodiškai rengiami statistiniai duomenys apie gyventojus ir pagrindines asmenų šeimos, socialinius, ekonominius ir būstų charakteristikas būtini regionų ir socialinės politikos, kuri svarbi konkretiems bendruomenės sektoriams, analizei bei apibrėžimui;

(2) Periodiškai rengiami statistiniai duomenys apie gyventojus ir pagrindines asmenų šeimos, socialinius, ekonominius ir būstų charakteristikas būtini regionų, socialinės ir aplinkos politikos, kuri svarbi konkretiems bendruomenės sektoriams, analizei bei apibrėžimui; ypač reikia rinkti detalią informaciją apie būstus ir taip prisidėti prie įvairios Bendrijos veiklos, pvz., socialinės integracijos skatinimo ir regioninio masto socialinės sanglaudos stebėsenos arba aplinkos apsaugos ir energijos naudojimo veiksmingumo skatinimo;

Pagrindimas

Aplinkos politika yra dabartinėje darbotvarkėje ir turi būti vykdoma ir nagrinėjama atsižvelgiant į turimus demografinius duomenis.

Pakeitimas 2

3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant kuo tikslingiau panaudoti duomenis lyginant valstybes nares, tokie duomenys turėtų būti priskiriami konkretiems ataskaitiniams metams;

(3) Siekiant užtikrinti valstybių narių pateiktų duomenų palyginamumą ir tai, kad Bendrijos lygmeniu būtų rengiamos patikimos apžvalgos, naudojami duomenys turėtų būti priskiriami tiems patiems ataskaitiniams metams;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad yra ryšys tarp būtinybės pateikti tų pačių ataskaitinių metų duomenis ir pagrindinio reikalavimo, jog duomenis būtų galima palyginti siekiant Bendrijos lygmeniu parengti apžvalgas.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

4) Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos, kuriuo nustatomas orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, būtina, kad statistinių duomenų rinkimas atitiktų nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir statistinių duomenų konfidencialumo standartus;

Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos, kuriuo nustatomas orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, būtina, kad statistinių duomenų rinkimas atitiktų nešališkumo, skaidrumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir statistinių duomenų konfidencialumo standartus;

Pagrindimas

Turint mintyje, kad procedūros nebus suderintos, svarbu pabrėžti, kad statistikos duomenys valstybėse narėse būtų renkami skaidriai.

Pakeitimas 4

8 konstatuojamoji dalis

(8) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti apibrėžimų pritaikymo, tolesnių ataskaitinių metų nustatymo ir statistinių duomenų ir metaduomenų programos priėmimo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turėtų būti priimtos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, numatytos Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

 

(8) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti tolesnių ataskaitinių metų nustatymo ir statistinių duomenų ir metaduomenų programos priėmimo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti priimtos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, numatytos Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

Pakeitimas 5

2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) „gyventojai“ reiškia šalies ir regionų gyventojus, 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą datą gyvenančius savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje;

a) „gyventojai“ reiškia šalies, regionų ir vietos gyventojus, ataskaitinę datą gyvenančius savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje;

Pagrindimas

Duomenys apie vietos gyventojus, pvz., savivaldybės arba administracinių teritorinių vienetų gyventojus, taip pat turi būti įtraukti į statistiką.

Pakeitimas 6

2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „būstai“ – gyvenamieji vienetai ir pastatai, taip pat gyventojų ir gyvenamųjų patalpų santykis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ataskaitinę datą. „Pastatai“ – tie pastatai, kuriuose yra arba gali būti gyvenamieji vienetai;

b) „būstai“ – gyvenamosios patalpos ir pastatai, taip pat būstų planas ir gyventojų ir gyvenamųjų patalpų santykis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ataskaitinę datą.

ba) „pastatai“ – tai tie ilgalaikio naudojimo pastatai, kuriuose yra gyvenamųjų patalpų, skirtų žmonėms gyventi, arba tradicinių būstų, kurie skirti sezoniniam ar papildomam naudojimui arba yra neapgyvendinti;

Pakeitimas 7

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas; arba, jei tokios nėra, juridinė arba registruota gyvenamoji vieta;

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas. Nuolatiniais atitinkamos geografinės vietovės gyventojais turėtų būti laikomi asmenys, kurie:

 

i) iki nurodytos datos savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai dvylika mėnesių ir

 

ii) per paskutinius dvylika mėnesių iki nurodytos datos atvyko į savo įprastą gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus.

 

Jei aplinkybių, aprašytų i) ar ii) punktuose, neįmanoma nustatyti, „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia teisėtą arba registruotą gyvenamąją vietą.

Pagrindimas

Siekiant aiškiau apibrėžti sąvoką „įprastinė gyvenamoji vieta“, reikia nustatyti tam tikras laiko ribas. Siūloma, kad dvylikos mėnesių laikotarpis būtų minimalus laikotarpis, kurio reikėtų, kad asmuo traktuotų tam tikrą vietą kaip savo įprastinę gyvenamąją vietą. Taigi pagal šį pakeitimą geriau užtikrinama, kad atliekant surašymą būtų renkami tikslesni duomenys ir informacija.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1 dalies d punktas

d) „ataskaitinė data“ – data, pagal kurią teikiami konkrečios valstybės narės duomenys, pagal šio reglamento 5 straipsnio 2 dalį;

d) „ataskaitinė data“ – data, pagal kurią teikiami konkrečios valstybės narės duomenys, pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalį;

Pakeitimas 9

2 straipsnio 1 dalies f punktas

f) „regioninis“ – priklausantis NUTS 1 lygiui, NUTS 2 lygiui ir NUTS 3 lygiui, kaip apibrėžta Teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriuje (NUTS), nustatytame ataskaitinę datą galiojančioje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1059/2003 versijoje, taip pat vietos administracinių vienetų 2 lygiui (LAU 2 lygis);

„regioninis“ – priklausantis NUTS 1 lygiui, NUTS 2 lygiui ir NUTS 3 lygiui, kaip apibrėžta Teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriuje (NUTS), nustatytame ataskaitinę datą galiojančioje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1059/2003 versijoje;

Pagrindimas

LAU 2 lygis turėtų būti apibrėžiamas atskirai siekiant patikslinti, kad duomenis apie vietos gyventojus, pvz., savivaldybės arba administracinių teritorinių vienetų gyventojus, taip pat reikia įtraukti į statistiką.

Pakeitimas 10

2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

 

fa) „vietos“ – priklausantis vietos administracinių vienetų 2 lygiui (LAU 2 lygis);

Pagrindimas

Sąvoka „vietos“ apibrėžta atskirai siekiant patikslinti, kad duomenis apie vietos gyventojus, pvz., savivaldybės arba administracinių teritorinių vienetų gyventojus, taip pat reikia įtraukti į statistiką.

Pakeitimas 11

2 straipsnio 1 dalies h punktas

h) „anonimizuotieji mikroduomenys“ – atskiri statistiniai įrašai, kurie yra pakeisti, siekiant (pagal dabartinę geriausią praktiką) sumažinti su jais susijusių statistinių vienetų identifikavimo riziką,

Išbraukta.

Pakeitimas 12

2 straipsnio 2 dalis

2. Prireikus, Komisija, atsižvelgdama į 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką, gali koreguoti 1-osios dalies apibrėžimus.

Išbraukta.

Pakeitimas 13

3 straipsnis

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie gyventojus ir apie būstus su apibrėžtomis asmenų šeimų, namų ūkių, gyvenamųjų vienetų ir pastatų demografinėmis, socialinėmis, ekonominėmis ir būstų charakteristikomis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, kaip išvardyta priede.

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie gyventojus su apibrėžtomis asmenų, šeimų, namų ūkių, gyvenamųjų vienetų ir pastatų demografinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis ir būstų charakteristikomis nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kaip išvardyta priede.

Pagrindimas

Vietos (miestų ir savivaldybių) gyventojai taip pat turi būti įtraukti renkant statistikos duomenis.

Pakeitimas 14

4 straipsnio antraštė

Duomenų šaltiniai ir kokybė

Duomenų šaltiniai

Pakeitimas 15

4 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

 

(ea) registrais grindžiamais surašymais, imčių tyrimais ir tradiciniais surašymais;

Pakeitimas 16

4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio reglamento reikalavimus naudojami duomenų šaltiniai ir metodologija kaip įmanoma labiau atitiktų pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio reglamento reikalavimus naudojami duomenų šaltiniai ir metodologija kaip įmanoma labiau atitiktų pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1g dalyje.

Pakeitimas 17

4 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta perduodamų duomenų ir metaduomenų kokybė. Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudamas su komptentingomis valstybių narių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia metodines rekomendacijas ir reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti rengiamų duomenų ir metaduomenų kokybę, visų pirma, Europos statistikos ekspertų konferencijos rekomendacijas dėl gyventojų ir būstų surašymų.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų. Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos valstybių narių duomenų apsaugos nuostatoms.

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už surinktų duomenų apsaugą. Taikant šį reglamentą neturi būti pažeistos valstybių narių duomenų apsaugos nuostatos.

Pakeitimas 18

4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie naudotus duomenų šaltinius, šių šaltinių pasirinkimo priežastis ir pasirinktų duomenų šaltinių poveikį statistikos kokybei (kokybės ataskaita). Šiuo atveju valstybės narės praneša apie tai, kaip pasirinkti duomenų šaltiniai ir metodologija atitinka pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 19

4 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės neatidėliodamos praneša Komisijai (Eurostatui) apie statistikos, pateiktos pagal šį reglamentą, pakeitimus ir patikslinimus, o taip pat ir apie visus naudojamų metodų ir duomenų šaltinių pakeitimus.

5. Valstybės narės neatidėliodamos praneša Komisijai (Eurostatui) apie statistikos, pateiktos pagal šį reglamentą, pakeitimus ir patikslinimus, taip pat ir apie visus naudojamų metodų ir duomenų šaltinių pakeitimus likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki patikslintų duomenų paskelbimo.

Pakeitimas 20

4 straipsnio 6 dalis

6. Komisija, remdamasi 7 straipsnio 3 dalimi, apibrėžia kokybės ataskaitos turinį, taip pat duomenų rengimo ir platinimo kokybės kriterijus.

Išbraukta.

Pakeitimas 21

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) patikrintus duomenis ir metaduomenis, kaip apibrėžta šiame reglamente, paprastai kiekvieno dešimtmečio pradžioje.

1. Kiekviena valstybė narė nurodo datą, su kuria susiję jos teikiami duomenys (ataskaitinę datą). Ši ataskaitinė data priklauso pagal šį reglamentą nurodytiems metams (ataskaitiniams metams). Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2011 m. Komisija kitus ataskaitinius metus nustato pagal 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Ataskaitiniais metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.

Pakeitimas 22

5 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė nurodo datą, su kuria yra susiję jos teikiami duomenys (ataskaitinę datą). Ši ataskaitinė data turi priklausyti pagal šį reglamentą nurodytiems metams (ataskaitiniams metams). Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2011 m. Komisija kitus ataskaitinius metus nustato vadovaudamasi 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) galutinius, patikrintus ir suvestinius duomenis ir metaduomenis, kaip apibrėžta šiame reglamente, praėjus ne daugiau kaip 27 mėnesiams nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pakeitimas 23

5 straipsnio 3 dalis

3. Duomenys pateikiami per 24 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Išbraukta.

Pakeitimas 24

5 straipsnio 4 dalis

4. Komisija priima statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti duomenų rinkimo reikalavimus, programą, pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą. Konkretaus geografinio lygio temos, kurioms taikomas šis reglamentas, negali būti kitokios nei priede nurodytos to geografinio lygio temos.

4. Komisija priima statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programą, pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 25

5 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

4a. Komisija nustato temų technines specifikacijas, kaip apibrėžta šiame reglamente, ir jų suskirstymą pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 26

5 straipsnio 5 dalis

5. Statistinių duomenų programoje, be suvestinių duomenų (lentelių programoje), gali būti anonimizuotų mikroduomenų imtis.

Išbraukta.

Pakeitimas 27

5 straipsnio 7 dalis

7. Pasitaikius taisymo ar tikslinimo atvejams, pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį valstybės narės nedelsdamos perduoda pataisytus duomenis Komisijai (Eurostatui).

7. Pasitaikius taisymo ar tikslinimo atvejams, pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį valstybės narės perduoda pataisytus duomenis Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip tą dieną, kai paskelbiami patikslinti duomenys.

Pakeitimas 28

5a straipsnis (naujas)

 

5a straipsnis

 

Kokybės vertinimas

 

1. Duomenims, kurie turi būti perduoti, šiame reglamente taikomi tokie matmenys:

 

- „aktualumas“ nurodo mastą, kuriuo statistikos duomenys atitinka esamus ir galimus vartotojų poreikius;

 

- „tikslumas“ susijęs su skaičiavimų artumu nežinomai tikrajai vertei;

 

- „savalaikiškumas“ ir „punktualumas“ susiję su laiko tarpu nuo ataskaitinio laikotarpio iki rezultatų paskelbimo;

 

- „prieinamumas“ ir „aiškumas“ susiję su vartotojams taikomomis duomenų gavimo, naudojimo ir aiškinimo sąlygomis ir tvarka;

 

- „palyginamumas“ susijęs su taikomų statistikos sąvokų skirtumų poveikio nustatymu ir su nustatymo priemonėmis bei procedūromis, kai lyginami skirtingų geografinių regionų, sektorių ar skirtingų laikotarpių statistikos duomenys;

 

- „nuoseklumas“ – tai duomenų atitikimas, kad būtų patikima juos įvairiai ir skirtingais tikslais derinti.

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) pranešimą dėl perduotų duomenų kokybės. Šiuo atveju valstybės narės praneša apie tai, kaip pasirinkti duomenų šaltiniai ir metodologija atitinka pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje.

 

3. Šiame reglamente aptariamiems duomenims taikomi 1 dalyje išvardyti kokybės matmenys, o kokybės ataskaitų rengimo tvarka ir struktūra nustatomos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Komisija (Eurostatas) įvertina perduotų duomenų kokybę.

 

4. Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, teikia metodines rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti rengiamų duomenų ir metaduomenų kokybę, atsižvelgdama visų pirma į Europos statistikos ekspertų konferencijos rekomendacijas dėl gyventojų ir būstų surašymų.

Pakeitimas 29

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

 

-a) temų techninės specifikacijos, kaip apibrėžta šiame reglamente, ir jų suskirstymas, kaip numatyta 5 straipsnio 4a dalyje.

Pakeitimas 30

6 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

 

aa) kokybės ataskaitų rengimo tvarka ir struktūra, kaip numatyta 5a straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 31

6 straipsnio 1 dalies ab punktas (naujas)

 

ab) kokybės ataskaitų rengimo tvarka ir struktūra, kaip numatyta 5a straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 32

6 straipsnio 2 dalies a punktas

a) apibrėžimų pritaikymas, kaip numatyta 2 straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas 33

6 straipsnio 2 dalies b punktas

b) kokybės ataskaitos turinio apibrėžimas, kaip numatyta 4 straipsnio 6 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas 34

6 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kokybės kriterijų nustatymas, kaip numatyta 4 straipsnio 6 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas 35

6 straipsnio 2 dalies d punktas

d) ataskaitiniai metai, kaip numatyta 5 straipsnio 2 dalyje;

d) ataskaitiniai metai, kaip numatyta 5 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas 36

6 straipsnio 3 dalis

3. Dėmesį reikėtų skirti šiems dviems principams: kad tobulinimo nauda viršytų sąnaudas, o papildomos išlaidos ir našta būtų ribojamos.

3. Dėmesį reikėtų skirti šiems dviem principams: kad įgyvendintų priemonių nauda viršytų sąnaudas, o papildomos išlaidos ir našta būtų ribojamos.

Pakeitimas 36

Priedo 1.2.1 dalies 16a įtrauka (nauja)

 

darbo užtikrintumas (per tam tikrą laikotarpį arba pateikiamas kita forma)

Pagrindimas

Šiais laikais darbo užtikrintumo veiksnys gali lemti netolygų gyventojų pasiskirstymą, todėl šis veiksnys taip pat turi būti nagrinėjamas.

Pakeitimas 38

Priedo 1.2.1 dalies 16 b įtrauka (nauja)

 

– asmens pakeistų darbo vietų skaičius

Pagrindimas

Šiais laikais darbo užtikrintumo veiksnys gali lemti netolygų gyventojų pasiskirstymą, todėl šis veiksnys taip pat turi būti nagrinėjamas.

Pakeitimas 39

Priedo 1.3.2 dalis

1.3.2   Neišvestinės temos

1.3.2    Neišvestinės temos

- mokyklos, kolegijos arba universiteto vietovė

– atstumas nuo įprastinės gyvenamosios vietos iki želdinių ir poilsio zonų

- transporto priemonė, su kuria važiuojama į darbą

atstumas nuo pagrindinės sveikatos priežiūros įstaigos iki įprastinės gyvenamosios vietos

- transporto priemonė, su kuria važiuojama į mokyklą, kolegiją arba universitetą

– vandentiekis ir elektra

- atstumas iki darbo ir vykimo trukmė

– telefono ir tradicinio bei plačiajuosčio interneto ryšys

- atstumas iki mokyklos, kolegijos arba universiteto ir vykimo trukmė

 

- de facto šeimyninė padėtis

 

- bendras gimusiųjų (gyvų) vaikų skaičius

 

- tekėjusių moterų įteisintos (-ų) santuokos (-ų) skaičius: i) pirmoji santuoka ir ii) dabartinė santuoka

 

- moterų, sudariusių sąjungas konsensuso pagrindu, sąjungos (-ų) konsensuso pagrindu pradžios data (-os): i) pirmoji sąjunga konsensuso pagrindu ir ii) dabartinė sąjunga konsensuso pagrindu

 

- įprastos veiklos statusas

 

- nemokamų paslaugų teikėjai, savanoriai

 

- sektoriaus tipas (institucinis vienetas)

 

- neoficialus darbas

 

- darbo vietos tipas

 

- įprastas darbo laikas

 

- su laiku susijęs nepakankamas užimtumas

 

- nedarbo trukmė

 

- įstaigos vietos padalinyje dirbančių asmenų skaičius

 

- pagrindinis pragyvenimo šaltinis

 

- pajamos

 

- išsilavinimas

 

- studijų sritis

 

- lankomumas mokykloje

 

- raštingumas

 

- kompiuterinis raštingumas

 

- ankstesnės įprastinės gyvenamosios vietos užsienyje šalis

 

- kiek laiko iš viso pragyventa šalyje

 

- įprastinė gyvenamoji vieta prieš penkerius metus iki surašymo

 

- migracijos priežastis

 

- tėvų gimimo šalis

 

- pilietybės įgyjimas

 

- etninė priklausomybė

 

- kalba

 

- religija

 

- neįgalumo statusas

 

- būste gyvena vienas asmuo ar dalijamasi su kitais asmenimis

 

- nuoma

 

- namų ūkiui priklausantys ilgalaikio naudojimo reikmenys

 

- namų ūkiui priklausančių automobilių skaičius

 

- galimybė laikyti automobilius automobilių stovėjimo aikštelėje

 

- telefono ir interneto ryšys

 

- nuosava žemės ūkio produktų gamyba (namų ūkio lygmeniu)

 

- visų žemės ūkio darbų per pastaruosius metus ypatybės (individualus lygmuo)

 

Pagrindimas

Gyventojų galimybė pasinaudoti tam tikroms paslaugomis ir patogumais šiais laikais yra svarbus visuomenės socialinės pažangos rodiklis, todėl labai svarbu turėti informacijos šiuo klausimu.

Pakeitimas 40

Priedo 1.3.3 dalis

1.3.3   Išvestinės temos

1.3.3   Išvestinės temos

- miesto ir kaimo teritorijos

- tos pačios lyties ir skirtingų lyčių atstovų partnerystė

- socialinės ir ekonominės grupės

 

- užsienio ir (arba) nacionalinės kilmės asmenys

 

- su tarptautine migracija susijusios gyventojų grupės

 

- gyventojai, kurie buvo pabėgėliais

 

- viduje perkeltieji asmenys

 

- tos pačios lyties atstovų partnerystė

 

- šeimos ir artimųjų statusas

 

- atkurtos šeimos tipas

 

- šeimos ir artimųjų tipas

 

- privačiuose namų ūkiuose gyvenančių kartų sudėtis

 

Pagrindimas

Darant socialinius apibūdinimus reikia atsižvelgti į duomenimis apie šių dienų teisiškai pripažintų formų partnerystę.

Pakeitimas 41

Priedo 2 dalies antraštė

2. Būstų kintamieji

2. Su būstais susijusios temos

Pagrindimas

Šis pakeitimas buvo padarytas norint, kad išliktų kitų pasiūlymo dėl reglamento straipsnių nuoseklumas.

Pakeitimas 42

Priedo 2.1.1 dalies 7 a įtrauka (nauja)

 

– dydis (kategorija)

Pagrindimas

Siekiant išnagrinėti gyventojų gyvenimo kokybę, būtina atsižvelgti į būsto vietą, į kiekvienam būste gyvenančiam asmeniui tenkantį plotą ir jo kokybę. Norint nustatyti gyvenimo kokybę, taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar ekologiniai ir energijos standartai atitinka socialinius poreikius.

Pakeitimas 43

Priedo 2.1.1 dalies 7 b įtrauka (nauja)

 

– statybos ir paskutinių komunalinių darbų data

Pagrindimas

Siekiant išnagrinėti gyventojų gyvenimo kokybę, būtina atsižvelgti į būsto vietą, į kiekvienam būste gyvenančiam asmeniui tenkantį plotą ir jo kokybę. Norint nustatyti gyvenimo kokybę, taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar ekologiniai ir energijos standartai atitinka socialinius poreikius.

Pakeitimas 44

Priedo 2.1.1 dalies 7 c įtrauka (nauja)

 

– ekologinė ir energetinė klasifikacija

Pagrindimas

Siekiant išnagrinėti gyventojų gyvenimo kokybę, būtina atsižvelgti į būsto vietą, į kiekvienam būste gyvenančiam asmeniui tenkantį plotą ir jo kokybę. Norint nustatyti gyvenimo kokybę, taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar ekologiniai ir energijos standartai atitinka socialinius poreikius.

Pakeitimas 45

Priedo 2.2.1 dalies 8 įtrauka

– vandens tiekimo sistema

– vandens tiekimo ir sanitarijos sistema

Pagrindimas

Prieiga prie sanitarijos ir vandens tiekimo tinklų gali labai pakeisti socialinę padėtį.

Pakeitimas 46

Priedo 2.3.2 dalis

2.3.2   Neišvestinės temos

2.3.2   Neišvestinės temos

- galimybė naudotis papildomais, sezoniniais ir neapgyvendintais būstais

– neįgalių asmenų patekimas į viešuosius ir privačius pastatus

- apgyvendinimas pagal privačių namų ūkių skaičių

– transportas ir miesto eismas

- kambarių tipas

– galimybė judėti būste ir pastate, kuriame yra šis būstas

- karštas vanduo

 

- sanitarinio vandens šildymas

 

- nutekamojo vandens sistemos tipas

 

- virtuvė

 

- maisto gaminimo patogumai

 

- šildymui naudojami energijos šaltiniai

 

- šiluminė būsto izoliacija

 

- galimybė naudotis elektra

 

- elektros gamyba

 

- vamzdžiais tiekiamos dujos

 

- oro kondicionavimas

 

- vėdinimas

 

- būsto padėtis pastate

 

- būsto pasiekiamumas

 

- liftas

 

- būstai pagal pastato aukštų skaičių

 

- būstai pagal medžiagas, iš kurių pastatytos konkrečios pastato, kuriame yra būstas, dalys.

 

- būstai pagal pastatų remonto būklę

 

- atliekų atskyrimas namų ūkyje.

 

Pagrindimas

Gaminant bet kurią įrangą turi būti siekiama užtikrinti specialių poreikių asmenų teises.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ  (20.11.2007)

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir būstų surašymų
(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Nuomonės referentas: Wojciech Roszkowski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ši Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui skirta nuomonė susijusi su Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir būstų surašymų (COM(2007)0069), kuris bus priimtas pagal bendro sprendimo procedūrą (2007/0032(COD)).

Pagrindinis reglamento projekto tikslas – išaiškinti įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse atliktų surašymų duomenis, visų pirma susijusius su būstu, ir užtikrinti šių duomenų palyginamumą.

Siekiant nustatyti patikimus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima tiksliai įvertinti socialinę ir ekonominę padėtį regioniniu, nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis, labai svarbu, kad valstybės narės teiktų nuoseklius, išsamius ir patikimus duomenis.

Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų pabrėžti surinktų duomenų ataskaitinių datų ir valstybių narių punktualumo pateikiant duomenis Komisijai (Eurostatui) svarbą, nes tiksliai palyginti informaciją ir parengti patikimas apžvalgas ir tyrimus galima tik tada, kai to paties laikotarpio kiekvieno teritorinio vieneto duomenys pateikiami tuo pačiu metu.

Pranešėjas pabrėžia būtinybę suderinti duomenų pateikimo sistemą remiantis visoms valstybėms narėms taikomais bendrais standartais ir atkreipia dėmesį į techninius ir procedūrinius sunkumus, su kuriais susidurta proceso metu.

Taip pat nereikėtų pamiršti, kad šie statistikos duomenys ir gyventojų struktūros bei ypatybių apžvalgos – tai svarbus rodiklis, į kurį atsižvelgiama planuojant sanglaudos politiką ir prižiūrint jos įgyvendinimą bei vertinant Struktūrinio fondo įgyvendinimo veiksmingumą. Remiantis duomenimis apie regionų gyventojus, šie regionai atitinkamai klasifikuojami būtent šio fondo lėšų paskirstymo tikslais, o tai reiškia, kad valstybės narės ir regionai vėliau patirs tiesioginį tokio suskirstymo finansinį poveikį.

Šioje nuomonėje aptariamame minėtajame pasiūlyme dėl reglamento svarstomi klausimai, kurie yra itin svarbūs regioninės ir sanglaudos politikos vystymuisi.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad nors vertinant su būstais susijusią padėtį labai svarbūs yra surašymų duomenys apie žmonių įprastinę gyvenamąją vietą, apžvelgiant kitus gyvenimo aspektus dėmesys turėtų būti telkiamas į kitokio pobūdžio duomenis, pvz., pilietybės šalį, lytį, amžių ar vaikų skaičių.

Reglamento projekte kai kurios sąvokos, pvz., „įprastinė gyvenamoji vieta“, apibrėžtos netiksliai; minėtoji sąvoka turėtų būti susijusi su konkrečiu laikotarpiu prieš ataskaitinę datą, t. y. prieš surašymo datą. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dokumento teksto vertimas būtų tikslus.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2 konstatuojamoji dalis

2) Periodiškai rengiami statistiniai duomenys apie gyventojus ir pagrindines asmenų šeimos, socialinius, ekonominius ir būstų charakteristikas būtini regionų ir socialinės politikos, kuri svarbi konkretiems bendruomenės sektoriams, analizei bei apibrėžimui;

2) Periodiškai rengiami statistikos duomenys apie gyventojus ir pagrindines asmenų šeimos, socialinius, ekonominius ir būstų charakteristikas būtini regionų, socialinės ir aplinkos politikos, kuri svarbi konkretiems bendruomenės sektoriams, analizei bei apibrėžimui. Ypač reikia rinkti detalią informaciją apie būstus ir taip prisidėti prie įvairios Bendrijos veiklos, pvz., socialinės integracijos skatinimo ir regioninio masto socialinės sanglaudos stebėsenos arba aplinkos apsaugos ir energijos naudojimo veiksmingumo skatinimo.

Pagrindimas

Būsto politika nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai. Rengiant Bendrijos socialinės integracijos ir sanglaudos, aplinkos apsaugos ir energetinio efektyvumo politiką būtina turėti duomenų apie būstus.

Pakeitimas 2

3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant kuo tikslingiau panaudoti duomenis lyginant valstybes nares, tokie duomenys turėtų būti priskiriami konkretiems ataskaitiniams metams;

(3) Siekiant užtikrinti valstybių narių pateiktų duomenų palyginamumą ir tai, kad Europos Sąjungos lygmeniu būtų rengiamos patikimos apžvalgos, naudojami duomenys turėtų būti priskiriami tiems patiems ataskaitiniams metams;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad yra ryšys tarp būtinybės pateikti tų pačių ataskaitinių metų duomenis ir pagrindinio reikalavimo, jog duomenis būtų galima palyginti siekiant Bendrijos lygmeniu parengti apžvalgas.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

4) Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos, kuriuo nustatomas orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, būtina, kad statistinių duomenų rinkimas atitiktų nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir statistinių duomenų konfidencialumo standartus;

4) Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos, kuriuo nustatomas orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, būtina, kad statistinių duomenų rinkimas atitiktų nešališkumo, skaidrumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, ekonomiškumo ir statistinių duomenų konfidencialumo standartus;

Pagrindimas

Svarbu pažymėti surašymo procedūros skaidrumą valstybių narių lygmeniu, nes derinimo nenumatyta.

Pakeitimas 4

2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) „gyventojai“ reiškia šalies ir regionų gyventojus, 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą datą gyvenančius savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje;

a) „gyventojai“ reiškia šalies, regionų ir vietos gyventojus, 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą datą gyvenančius savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje;

Pagrindimas

Vietos (miestų ir savivaldybių) gyventojai taip pat turi būti įtraukti renkant statistikos duomenis.

Pakeitimas 5

2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „būstai“ – gyvenamieji vienetai ir pastatai, taip pat gyventojų ir gyvenamųjų patalpų santykis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ataskaitinę datą. „Pastatai“ – tie pastatai, kuriuose yra arba gali būti gyvenamieji vienetai;

b) „būstai“ – gyvenamieji vienetai ir pastatai, taip pat gyventojų ir gyvenamųjų patalpų santykis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ataskaitinę datą. „Pastatai“ – tie pastatai, kuriuose yra arba gali būti gyvenamieji vienetai;

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 6

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas; arba, jei tokios nėra, juridinė arba registruota gyvenamoji vieta;

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir gimines, verslo reikalais, gydytis arba keliaujant religijos tikslais į šventąsias vietas; tik tie asmenys, kurie:

 

i) iki nurodytos datos savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai dvylika mėnesių arba

 

ii) per paskutinius dvylika mėnesių iki nurodytos datos atvyko į savo įprastą gyvenamąją vietą ketindami joje pasilikti mažiausiai vienus metus,

 

turėtų būti laikomi įprastiniais atitinkamos geografinės vietovės gyventojais.

 

Jei šių aplinkybių neįmanoma nustatyti, „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia juridinę arba registruotą gyvenamąją vietą.

Pagrindimas

Siekiant aiškiau apibrėžti sąvoką „įprastinė gyvenamoji vieta“, reikia nustatyti tam tikras laiko ribas. Siūloma, kad dvylikos mėnesių laikotarpis būtų minimalus laikotarpis, kurio reikėtų, kad asmuo traktuotų tam tikrą vietą kaip savo įprastinę gyvenamąją vietą. Taigi pagal šį pakeitimą geriau užtikrinama, kad atliekant surašymą būtų renkami tikslesni duomenys ir informacija.

Pakeitimas 7

2 straipsnio 1 dalies g punktas

g) „pagrindiniai gyventojų ir būstų surašymų ypatumai“ – individualus sąrašas, vienalaikiškumas, universalumas apibrėžtoje teritorijoje, galimybė naudotis mažų rajonų duomenimis ir apibrėžtas periodiškumas.

g) „pagrindiniai gyventojų ir būstų surašymų ypatumai“ – individualus sąrašas, vienalaikiškumas, universalumas apibrėžtoje teritorijoje, galimybė naudotis mažų rajonų duomenimis ir apibrėžtas periodiškumas.

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 8

3 straipsnis

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie gyventojus ir apie būstus su apibrėžtomis asmenų šeimų, namų ūkių, gyvenamųjų vienetų ir pastatų demografinėmis, socialinėmis, ekonominėmis ir būstų charakteristikomis nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, kaip išvardyta priede.

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie gyventojus ir apie būstus su apibrėžtomis asmenų šeimų, namų ūkių, gyvenamųjų vienetų ir pastatų demografinėmis, socialinėmis, ekonominėmis ir būstų charakteristikomis nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kaip išvardyta priede, užtikrindamos, kad šie duomenys būtų patikimi, kokybiški ir pateikti laiku.

Pagrindimas

Vietos (miestų ir savivaldybių) gyventojai taip pat turi būti įtraukti renkant statistikos duomenis.

Pakeitimas 9

4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio reglamento reikalavimus naudojami duomenų šaltiniai ir metodologija kaip įmanoma labiau atitiktų pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio reglamento reikalavimus naudojami duomenų šaltiniai ir metodologija kaip įmanoma labiau atitiktų pagrindinius gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje siekiant, kad būtų pateikiami kiek įmanoma nuoseklesni, išsamūs ir patikimi duomenys.

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti pagrindinius teikiamų duomenų kokybės kriterijus, nes kokybiški duomenys –tai būtina sąlyga siekiant Bendrijos lygmeniu parengti tikslias apžvalgas ir palyginti duomenis.

Pakeitimas 10

4 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta perduodamų duomenų ir metaduomenų kokybė. Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudamas su komptentingomis valstybių narių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia metodines rekomendacijas ir reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti rengiamų duomenų ir metaduomenų kokybę, visų pirma, Europos statistikos ekspertų konferencijos rekomendacijas dėl gyventojų ir būstų surašymų.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta perduodamų duomenų ir metaduomenų kokybė ir tikslumas. Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudamas su kompetentingomis valstybių narių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia metodines rekomendacijas ir reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti rengiamų duomenų ir metaduomenų kokybę ir tikslumą, visų pirma, Europos statistikos ekspertų konferencijos rekomendacijas dėl gyventojų ir būstų surašymų.

Pagrindimas

Duomenų, kurie renkami valstybių narių lygmeniu, kokybė, kurios reikalaujama, glaudžiai susijusi su tikslumu.

Pakeitimas 11

5 straipsnio 7 dalis

7. Pasitaikius taisymo ar tikslinimo atvejams, pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį valstybės narės nedelsdamos perduoda pataisytus duomenis Komisijai (Eurostatui).

7. Pasitaikius taisymo ar tikslinimo atvejams, pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį valstybės narės perduoda pataisytus duomenis Komisijai (Eurostatui) vėliausiai iki patikslintų duomenų paskelbimo datos.

Pakeitimas 12

Priedas, 1.3 dalis

1.3      Rekomenduojamos geografinių lygių temos:

Nacionaliniai NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2 lygiai

1.3.1   Valstybėms narėms rekomenduojama pranešti apie visas NUTS 2 regionų lygiui privalomas temas, taip pat apie visus smulkesnius regioninius lygmenis, pagal galimybes iki pačio smulkiausio regioninio lygio.

1.3.2   Neišvestinės temos

– mokyklos, kolegijos arba universiteto vietovė

– transporto priemonė, su kuria važiuojama į darbą

– transporto priemonė, su kuria važiuojama į mokyklą, kolegiją arba universitetą

– atstumas iki darbo ir vykimo trukmė

– atstumas iki mokyklos, kolegijos arba universiteto ir vykimo trukmė

– de facto šeimyninė padėtis

– bendras gimusiųjų (gyvų) vaikų skaičius

– tekėjusių moterų įteisintos (-ų) santuokos (-ų) skaičius: i) pirmoji santuoka ir ii) dabartinė santuoka

– moterų, sudariusių sąjungas konsensuso pagrindu, sąjungos (-ų) konsensuso pagrindu pradžios data (-os): i) pirmoji sąjunga konsensuso pagrindu ir ii) dabartinė sąjunga konsensuso pagrindu

– įprastos veiklos statusas

– nemokamų paslaugų teikėjai, savanoriai

– sektoriaus tipas (institucinis vienetas)

– neoficialus darbas

– darbo vietos tipas

– įprastas darbo laikas

– su laiku susijęs nepakankamas užimtumas

– nedarbo trukmė

– įstaigos vietos padalinyje dirbančių asmenų skaičius

– pagrindinis pragyvenimo šaltinis

– pajamos

– išsilavinimas

– studijų sritis

– lankomumas mokykloje

– raštingumas

– kompiuterinis raštingumas

– ankstesnės įprastinės gyvenamosios vietos užsienyje šalis

– kiek laiko iš viso pragyventa šalyje

– įprastinė gyvenamoji vieta prieš penkerius metus iki surašymo

– migracijos priežastis

– tėvų gimimo šalis

– pilietybės įgyjimas

– etninė priklausomybė

– kalba

– religija

– neįgalumo statusas

– būste gyvena vienas asmuo ar dalijamasi su kitais asmenimis

– nuoma

– namų ūkiui priklausantys ilgalaikio naudojimo reikmenys

– namų ūkiui priklausančių automobilių skaičius

– galimybė laikyti automobilius automobilių stovėjimo aikštelėje

– telefono ir interneto ryšys

– nuosava žemės ūkio produktų gamyba (namų ūkio lygmeniu)

– visų žemės ūkio darbų per pastaruosius metus ypatybės (individualus lygmuo)

1.3.3   Išvestinės temos

– miesto ir kaimo teritorijos

– socialinės ir ekonominės grupės

– užsienio ir (arba) nacionalinės kilmės asmenys

– su tarptautine migracija susijusios gyventojų grupės

– gyventojai, kurie buvo pabėgėliais

– viduje perkeltieji asmenys

– tos pačios lyties atstovų partnerystė

– šeimos ir artimųjų statusas

– atkurtos šeimos tipas

– šeimos ir artimųjų tipas

– privačiuose namų ūkiuose gyvenančių kartų sudėtis

 

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Priedo 2.1.1 dalies 7a įtrauka (nauja)

 

– butui priklausančio sodo dydis;

Pagrindimas

Jei rinksime visą išsamią informaciją, būtų galima įtraukti ir duomenis apie sodus, kad turėtume dar vieną palyginimo ir tyrimo galimybę.

Pakeitimas 14

Priedo 2.1.1 dalies 7c įtrauka (nauja)

 

– aplinkos ir energijos klasifikavimas.

Pagrindimas

Kiekvieno namų ūkio nario gyvenamoji vieta ir skirtos patalpos bei šių patalpų kokybė – tai svarbūs rodikliai tiriant gyventojų gyvenimo kokybę. Taip pat tai, ar įvykdyti visuomeniniai reikalavimai, susiję su aplinka ir energetika, yra vienas iš gyvenimo kokybės kriterijų.

Pakeitimas 15

Priedo 2.2.1. dalies 8 įtrauka

– vandens tiekimo sistema

– vandens tiekimo sistema ir sanitarija

Pagrindimas

Galimybės naudotis ne tik vandens tiekimo sistema, bet ir sanitarija, reiškia visiems žinomus socialinių gyvenimo sąlygų skirtumus.

Pakeitimas 16

Priedo 2.3 dalis

2.3      Rekomenduojamos geografinių lygių temos:

Nacionaliniai NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2 lygiai

2.3.1   Valstybėms narėms rekomenduojama pranešti apie visas NUTS 2 regionų lygiui privalomas temas, taip pat apie visus smulkesnius regioninius lygmenis, pagal galimybes iki pačio smulkiausio regioninio lygio.

2.3.2   Neišvestinės temos

– galimybė naudotis papildomais, sezoniniais ir neapgyvendintais būstais

– apgyvendinimas pagal privačių namų ūkių skaičių

– kambarių tipas

– karštas vanduo

– sanitarinio vandens šildymas

– nutekamojo vandens sistemos tipas

– virtuvė

– maisto gaminimo patogumai

– šildymui naudojami energijos šaltiniai

– šiluminė būsto izoliacija

– galimybė naudotis elektra

– elektros gamyba

– vamzdžiais tiekiamos dujos

– oro kondicionavimas

– vėdinimas

– būsto padėtis pastate

– būsto pasiekiamumas

– liftas

– būstai pagal pastato aukštų skaičių

– būstai pagal medžiagas, iš kurių pastatytos konkrečios pastato, kuriame yra būstas, dalys.

– būstai pagal pastatų remonto būklę

– atliekų atskyrimas namų ūkyje.

 

Išbraukta.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gyventojų ir būstų surašymai

Nuorodos

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

13.3.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Svarstymas komitete

3.10.2007

 

 

 

Priėmimo data

20.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gyventojų ir būstų surašymai

Nuorodos

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.2.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

13.3.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

8.3.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Svarstymas komitete

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Priėmimo data

21.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Pateikimo data

26.11.2007