Procedure : 2007/0032(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0471/2007

Ingediende teksten :

A6-0471/2007

Debatten :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Stemmingen :

PV 20/02/2008 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0056

VERSLAG     ***I
PDF 205kWORD 260k
26.11.2007
PE 388.663v02-00 A6-0471/2007

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Ona Juknevičienė

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0069)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0078/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A6‑0471/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 2

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens over de bevolking en over de belangrijkste gezins-, sociale, economische en huisvestingskenmerken van personen noodzakelijk voor het bestuderen en vaststellen van regionaal en sociaal beleid dat op bepaalde sectoren van de bevolking van invloed is.

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens over de bevolking en over de belangrijkste gezins-, sociale, economische en huisvestingskenmerken van personen noodzakelijk voor het bestuderen en vaststellen van regionaal, sociaal en milieubeleid dat op bepaalde sectoren van de bevolking van invloed is. Met name moeten er nauwkeurige gegevens over huisvesting worden verzameld ter ondersteuning van een aantal werkzaamheden van de Gemeenschap, zoals bevordering van de maatschappelijke integratie en het toezicht op de sociale samenhang op regionaal niveau, of de bescherming van het milieu en de bevordering van doelmatig energiegebruik,

Motivering

Het milieubeleid staat op de Europese agenda en moet ook worden toegepast en bestudeerd in het licht van de demografische gegevens die beschikbaar gemaakt worden.

Amendement 2

Overweging 3

(3) Met het oog op een zo oordeelkundig mogelijk gebruik van de gegevens bij het maken van vergelijkingen tussen lidstaten, moeten deze gegevens betrekking hebben op een vast te stellen jaar.

(3) Om te waarborgen dat de door de lidstaten verstrekte gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken en om op communautair niveau betrouwbare overzichten te kunnen opstellen, moeten de gebruikte gegevens betrekking hebben op hetzelfde referentiejaar.

Motivering

Deze andere formulering heeft tot doel het verband te benadrukken tussen de noodzaak gegevens over hetzelfde referentiejaar te verstrekken en de eis dat overzichten op EU-niveau met elkaar vergelijkbaar zijn.

Amendement 3

Overweging 4

(4) Volgens Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek, die het referentiekader voor de bepalingen van deze verordening vormt, moeten communautaire statistieken worden verzameld op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding.

(4) Volgens Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek, die het referentiekader voor de bepalingen van deze Verordening vormt, moeten communautaire statistieken worden verzameld op basis van onpartijdigheid, transparantie, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding.

Motivering

Het is belangrijk erop te wijzen dat de statistieken in de verschillende lidstaten op transparante wijze moeten worden verzameld, omdat er geen harmonisatie van de procedures is gepland.

Amendement 4

Overweging 8

(8) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend tot vaststelling van de voorwaarden voor de aanpassing van de definities en tot vaststelling van de latere referentiejaren en van het programma van de statistische gegevens en metagegevens. Aangezien het hierbij gaat om maatregelen van algemene strekking die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze verordening te wijzigen, moeten zij volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG worden vastgesteld,

(8) Met name moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend tot vaststelling van de voorwaarden voor de vaststelling van de volgende referentiejaren en van het programma van de statistische gegevens en metagegevens. Aangezien het hierbij gaat om maatregelen van algemene strekking die bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze Verordening te wijzigen, moeten zij volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG worden vastgesteld,

Amendement 5

Artikel 2, lid 1, letter (a)

(a) "bevolking": de nationale en regionale bevolking in zijn gewone verblijfplaats op de in artikel 5, lid 2, bedoelde referentiedatum;

(a) "bevolking": de nationale, regionale en plaatselijke bevolking in zijn gewone verblijfplaats op referentiedatum;

Motivering

De plaatselijke bevolking als zodanig, bijv. van een gemeente of van een gebied van een plaatselijke autoriteit, moet eveneens in de statistieken worden opgenomen.

Amendement 6

Artikel 2, lid 1, letter b)

b) "huisvesting": wooneenheden en gebouwen alsmede de relatie tussen de bevolking en woonruimten op nationaal en regionaal niveau op de referentiedatum. "Gebouwen": gebouwen die wooneenheden bevatten of kunnen bevatten;

b) "huisvesting": woonruimten en gebouwen alsmede huisvestingsfaciliteiten en de relatie tussen de bevolking en woonruimten op nationaal en regionaal niveau op de referentiedatum. "Gebouwen": blijvende gebouwen die woonruimten bevatten welke bestemd zijn voor bewoning door mensen, dan wel conventionele woningen die voorbehouden zijn voor gebruik als vakantiewoning of tweede woning of die leeg staan;

Amendement 7

Artikel 2, lid 1, letter c)

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten; of, indien niet beschikbaar, de wettelijke of geregistreerde woonplaats;

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten.

De volgende personen moeten als inwoners van het betreffende geografische gebied worden beschouwd:

 

(i) degenen die voor de referentiedatum minstens 12 maanden onafgebroken in hun gewone verblijfplaats hebben gewoond, en

 

(ii) degenen die zich in de twaalf maanden voor de referentiedatum in hun gewone verblijfplaats hebben gevestigd met het voornemen daar ten minste een jaar te blijven,

 

Indien de in onder (i) en (ii) omschreven omstandigheden niet kunnen worden vastgesteld, betekent 'gewone verblijfplaats' de wettige of geregistreerde woonplaats.

Motivering

Om het begrip „gewone verblijfplaats“ duidelijker te definiëren moet een verwijzing naar een specifiek tijdskader worden opgenomen. Een periode van twaalf maanden is de minimale periode die een persoon nodig heeft om een plaats als 'gewone verblijfplaats' te beschouwen. Deze toevoeging kan dus bijdragen aan de verzameling van nauwkeuriger informatie en gegevens in het kader van de tellingen.

Amendement 8

Artikel 2, lid 1, letter d)

d) "referentiedatum": de datum waarop de gegevens van de lidstaat betrekking hebben overeenkomstig artikel 5, lid 2, van deze verordening;

d) "referentiedatum": de datum waarop de gegevens van de lidstaat betrekking hebben overeenkomstig artikel 5, lid 1, van deze Verordening;

Amendement 9

Artikel 2, lid 1, letter (f)

(f) "regionaal": op NUTS-1-niveau, NUTS-2-niveau en NUTS-3-niveau zoals gedefinieerd in de classificatie van territoriale eenheden voor statistieken (NUTS), vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad in de op de referentiedatum geldende versie, alsmede op niveau 2 van de lokale bestuurlijke eenheden (LBE-2-niveau);

(f) "regionaal": op NUTS-1-niveau, NUTS-2-niveau en NUTS-3-niveau zoals gedefinieerd in de classificatie van territoriale eenheden voor statistieken (NUTS), vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad in de op de referentiedatum geldende versie;

Motivering

Niveau 2 van de lokale bestuurlijke eenheden moet apart gedefinieerd worden om duidelijk te maken dat de statistieken ook betrekking moeten hebben op de lokale bevolking van een gemeente of van een gebied van een plaatselijke autoriteit.

Amendement 10

Artikel 2, lid 1, letter (f bis) (nieuw)

 

(fa) "Lokaal": op niveau 2 van de lokale bestuurlijke eenheden (LBE-2-niveau);

Motivering

Het lokale niveau moet apart gedefinieerd worden om duidelijk te maken dat de statistieken ook betrekking moeten hebben op de lokale bevolking van een gemeente of van een gebied van een plaatselijke autoriteit.

Amendement 11

Artikel 2, lid 1, letter h)

h) "anoniem gemaakte microgegevens": individuele statistische gegevens die volgens de huidige beste praktijk zijn gewijzigd om het risico van herkenning van de statistische eenheden waarop zij betrekking hebben zo klein mogelijk te maken.

schrappen

Amendement 12

Artikel 2, lid 2

2. Indien noodzakelijk kan de Commissie de definities van lid 1 aanpassen volgens de procedure van artikel 7, lid 3.

schrappen

Amendement 13

Artikel 3

De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) gegevens in over de bevolking en over huisvesting die bepaalde demografische, sociale, economische en huisvestingskenmerken omvatten van individuen, gezinnen, huishoudens, wooneenheden en gebouwen op nationaal en regionaal niveau zoals vermeld in de bijlage.

De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) gegevens in over de bevolking die bepaalde demografische, sociale en economische kenmerken omvatten van personen, gezinnen en huishoudens, alsook over huisvesting op nationaal, regionaal en lokaal niveau, zoals vermeld in de bijlage.

Motivering

De statistieken moeten ook betrekking hebben op de lokale bevolking van een gemeente of van een gebied van een plaatselijke autoriteit.

Amendement 14

Artikel 4, titel

Gegevensbronnen en kwaliteit

Gegevensbronnen

Amendement 15

Artikel 4, lid 1, letter e bis) (nieuw)

 

e bis) combinatie van tellingen op basis van registers, steekproeven en conventionele tellingen;

Amendement 16

Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zorgen dat de gegevensbronnen en de methoden die worden gebruikt om aan deze verordening te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 1, omvatten.

2. De lidstaten zorgen dat de gegevensbronnen en de methoden die worden gebruikt om aan deze Verordening te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 1, onder g) omvatten.

Amendement 17Artikel 4, lid 3

3. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de kwaliteit van de toegezonden gegevens en metagegevens te waarborgen. De Commissie (Eurostat) verstrekt in samenwerking met de bevoegde instanties van de lidstaten en internationale organisaties methodologische aanbevelingen en voorschriften om de kwaliteit van de geproduceerde gegevens en metagegevens te verzekeren, met name de aanbevelingen voor volks- en woningtellingen van de Conferentie van Europese Statistici.

3. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te voldoen aan de eisen van de gegevensbescherming. Deze Verordening laat de bepalingen van de lidstaten inzake gegevensbescherming onverlet.

Motivering

De lidstaten hebben tot taak de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen. Daarom mag de verordening niet ten koste gaan van de bepalingen van de lidstaten inzake gegevensbescherming.

Amendement 18

Artikel 4, lid 4

4. De lidstaten brengen aan de Commissie (Eurostat) verslag uit over de gebruikte gegevensbronnen, de redenen waarom voor deze bronnen werd gekozen en de gevolgen van deze keuze voor de kwaliteit van de statistieken (kwaliteitsrapport). In dit verband brengen de lidstaten verslag uit over de mate waarin de gekozen gegevensbronnen en methoden voldoen aan de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 1.

schrappen

Amendement 19

Artikel 4, lid 5

5. De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) onverwijld in kennis van herzieningen en correcties van de krachtens deze verordening verstrekte statistieken en van wijzigingen van de gebruikte methoden en gegevensbronnen.

5. De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) uiterlijk één maand voordat de herziene gegevens worden gepubliceerd in kennis van herzieningen en correcties van de krachtens deze Verordening verstrekte statistieken mitsgaders wijzigingen van de gebruikte methoden en gegevensbronnen.

Amendement 20

Artikel 4, lid 6

6. De Commissie definieert de inhoud van het kwaliteitsrapport en de kwaliteitscriteria voor de productie en de verspreiding van de gegevens volgens de procedure van artikel 7, lid 3.

schrappen

Amendement 21

Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) in principe aan het begin van elk decennium gevalideerde gegevens en metagegevens zoals gespecificeerd in deze verordening.

1. Iedere lidstaat bepaalt een datum waarnaar zijn gegevens verwijzen (een referentiedatum). De referentiedatum valt in een jaar dat gespecificeerd is op basis van deze Verordening (referentiejaar). Het eerste referentiejaar is 2011. De Commissie bepaalt de volgende referentiejaren volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 7, lid 3. De referentiejaren vallen aan het begin van elk decennium.

Amendement 22

Artikel 5, lid 2

2. Elke lidstaat stelt een datum vast waarop de gegevens betrekking hebben (referentiedatum). Deze referentiedatum moet vallen in een op basis van deze verordening vastgesteld jaar (referentiejaar). De Commissie stelt de volgende referentiejaren vast volgens de procedure van artikel 7, lid 3.

2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) overeenkomstig deze Verordening uiterlijk 27 maanden na afloop van het referentiejaar definitieve, gevalideerde en geaggregeerde gegevens en metagegevens.

Motivering

Amendement 17 op artikel 5, lid 2 moet het woord "geaggregeerd" bevatten, zoals is afgesproken in de STATIS werkgroep op 18 juni 2007.

Amendement 23

Artikel 5, lid 3

3. De gegevens worden binnen 24 maanden na afloop van het referentiejaar ingediend.

schrappen

Amendement 24

Artikel 5, lid 4

4. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 7, lid 3, een programma vast van de statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van de gegevensverzameling te voldoen. De onderwerpen die op grond van deze verordening voor een specifiek geografisch niveau moeten worden bestreken, mogen niet verder gaan dan de in de bijlage voor dat geografisch niveau vermelde onderwerpen.

4. De Commissie stelt volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 7, lid 3, een programma vast van de statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van deze Verordening te voldoen.

Amendement 25

Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

 

4 bis. De Commissie bepaalt overeenkomstig de regelgevingsprocedure van artikel 7, lid 2 de technische specificaties van de thema's die overeenkomstig deze Verordening vereist zijn, en de specificaties daarvan.

Amendement 26

Artikel 5, lid 5

5. Het programma van de statistische gegevens kan naast geaggregeerde gegevens (in de vorm van een tabellenprogramma) een steekproef van anoniem gemaakte microgegevens omvatten.

schrappen

Amendement 27
Artikel 5, lid 7

7. In geval van herzieningen of correcties volgens artikel 4, lid 5, van deze verordening dienen de lidstaten de gewijzigde gegevens onverwijld bij de Commissie (Eurostat) in.

7. In geval van herzieningen of correcties volgens artikel 4, lid 5, van deze Verordening dienen de lidstaten de gewijzigde gegevens uiterlijk op de dag van bekendmaking van de herziene gegevens bij de Commissie (Eurostat) in.

Amendement 28

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Artikel 5 bis

 

Kwaliteitsbeoordeling

 

1. Voor de toepassing van deze Verordening gelden onderstaande criteria inzake kwaliteitsbeoordeling voor de in te dienen gegevens:

 

– "relevantie": de mate waarin de statistieken voldoen aan bestaande en mogelijke behoeften van gebruikers;

 

– "nauwkeurigheid": de mate waarin de ramingen de onbekende werkelijke waarden benaderen;

 

– "tijdigheid" en "punctualiteit": de tijd die verstrijkt tussen de referentieperiode en de beschikbaarheid van de gegevens;

 

– "toegankelijkheid" en "duidelijkheid": de voorwaarden waarop en de structuur in het kader waarvan gebruikers gegevens kunnen verkrijgen, gebruiken en interpreteren;

 

– "vergelijkbaarheid": de meting van de invloed van verschillen in concepten van toegepaste statistiek en metingsinstrumenten en - procedures bij de vergelijking van statistieken voor geografische gebieden, sectoren en in de tijd;

 

– "samenhang": de geschiktheid van de op betrouwbare wijze op uiteenlopende manieren en voor uiteenlopende toepassingen te koppelen gegevens.

 

2. De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) een verslag in over de kwaliteit van de doorgezonden gegevens. In dit kader doen de lidstaten verslag van de mate waarin de gekozen gegevensbronnen en methode beantwoorden aan de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen, zoals omschreven in artikel 2, onder g.

 

3. Bij de toepassing van de in lid 1 vastgelegde kwaliteitsdimensies op de gegevens die onder deze Verordening vallen, worden de regelingen betreffende en de opzet van de kwaliteitsverslagen bepaald overeenkomstig de in artikel 7, lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de doorgezonden gegevens.

 

4. De Commissie (Eurostat) doet, in samenwerking met de bevoegde instanties van de lidstaten aanbevelingen op het gebied van de methode, die gericht zijn op waarborging van de kwaliteit van de opgestelde gegevens en metagegevens, en in dit kader worden met name de aanbevelingen voor bevolkings- en woningtellingen erkend van de Conferentie van Europese Statistici.

Amendement 29
Artikel 6, lid 1, letter -a) (nieuw)

 

-a) technische specificaties van de thema's zoals vereist uit hoofde van deze Verordening, alsook van de uitsplitsing daarvan overeenkomstig artikel 5, lid 4 bis

Amendement 30

Artikel 6, lid 1, letter a bis) (nieuw)

 

a bis) regelingen betreffende en de opzet van de kwaliteitsverslagen overeenkomstig artikel 5 bis, lid 3.

Amendement 31
Artikel 6, lid 1, letter (a ter) (nieuw)

 

a ter) de bijzonderheden en de opzet van de kwaliteitsrapporten zoals voorgeschreven in artikel 5 bis, lid 3.

Amendement 32

Artikel 6, lid 2, letter a)

a) de aanpassing van de definities zoals voorgeschreven in artikel 2, lid 2;

schrappen

Amendement 33

Artikel 6, lid 2, letter b)

b) de definitie van de inhoud van het kwaliteitsrapport zoals voorgeschreven in artikel 4, lid 6;

schrappen

Amendement 34

Artikel 6, lid 2, letter c)

c) de definitie van de kwaliteitscriteria zoals voorgeschreven in artikel 4, lid 6;

schrappen

Amendement 35

Artikel 6, lid 2, letter d)

d) de referentiejaren zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 2;

d) de referentiejaren zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 1;

Amendement 36

Artikel 6, lid 3

3. Daarbij wordt het beginsel in acht genomen dat de baten van het bijwerken hoger moeten zijn dan de kosten en dat de extra kosten en lasten binnen de grenzen van het redelijke moeten blijven.

3. Daarbij wordt het beginsel in acht genomen dat de baten van de genomen maatregelen hoger moeten zijn dan de kosten en dat de extra kosten en lasten binnen de grenzen van het redelijke moeten blijven.

Amendement 37
Bijlage, paragraaf 1.2.1, streepje 16 bis (nieuw)

 

- Beroepsstabiliteit (voor bepaalde of onbepaalde duur)

Motivering

De beroepsstabiliteit is tegenwoordig een factor die de ongelijkheid binnen de bevolking versterkt en daarom geanalyseerd moet worden.

Amendement 38
Bijlage, paragraaf 1.2.1, streepje 16 ter (nieuw)

 

- Aantal malen dat de beroepssituatie veranderd is

Motivering

De beroepsstabiliteit is tegenwoordig een factor die de ongelijkheid binnen de bevolking versterkt en daarom geanalyseerd moet worden.

Amendement 39
Bijlage, paragraaf 1.3.2

1.3.2   Niet afgeleide onderwerpen

1.3.2   Niet afgeleide onderwerpen

- Locatie van onderwijsinstelling

- Wijze van vervoer naar het werk

- Wijze van vervoer naar onderwijsinstelling

- Afgelegde afstand en reistijd naar het werk

- Afgelegde afstand en reistijd naar onderwijsinstelling

- Feitelijke samenlevingsvorm

- Totaal aantal levend geboren kinderen

- Datum(s) van wettelijk(e) huwelijk(en) van ooit getrouwde vrouwen: (i) eerste huwelijk en (ii) huidig huwelijk

- Datum(s) van het begin van de samenwoning(en) van vrouwen die ooit hebben samengewoond: (i) eerste samenwoning en (ii) de huidige samenwoning

- Gebruikelijke activiteit

- Verrichters van onbetaalde diensten, vrijwilligers

- Type sector (institutionele eenheid)

- Informele sector

- Type van arbeidsplaats

- Gebruikelijke arbeidstijd

- Onvrijwillig deeltijdwerk

- Duur van werkloosheid

- Aantal personen werkzaam in de plaatselijke vestiging van de instelling

- Belangrijkste middel van bestaan

- Inkomen

- Scholing

- Studierichting

- Schoolbezoek

- Geletterdheid

- Computerkennis

- Land van eerdere gewone verblijfplaats buitenslands

- Totale verblijfsduur in het land

- Gewone verblijfplaats vijf jaar voorafgaand aan de telling

- Reden voor migratie

- Geboorteland van ouders

- Naturalisatie

- Etnische achtergrond

- Taal

- Religie

- Handicap

- Al dan niet gedeelde woning

- Huur

- Duurzame consumptiegoederen in bezit van het huishouden

- Aantal auto's ter beschikking van het huishouden

- Beschikbaarheid parkeerplaatsen

- Telefoon- en internetverbinding

- Landbouwproductie voor eigen gebruik (niveau huishouden)

- Kenmerken van alle arbeidsplaatsen in de landbouw in het afgelopen jaar (individueel niveau)

- Afstand van de gewone verblijfplaats tot groenzones en recreatiegebieden

- Afstand van de gewone verblijfplaats tot de belangrijkste medische voorziening

- Beschikbaarheid van water en licht

- Telefoon- en internetverbinding, normaal en breedband

 

Motivering

De toegang van de bevolking tot bepaalde faciliteiten en goederen is tegenwoordig een belangrijke indicator voor sociale gerechtigheid in onze maatschappijen en kennis daarvan is dan ook van essentieel belang.

Amendement 40
Bijlage, paragraaf 1.3.3

1.3.3. Afgeleide onderwerpen

 

- Stedelijke en landelijke gebieden

- Sociaal-economische groepen

- Personen met buitenlandse/nationale achtergrond

- Voor internationale migratie relevante bevolkingsgroepen

- Bevolking met vluchtelingenachtergrond

- Intern ontheemden

- Samenlevingsvormen van personen van hetzelfde geslacht

- Uitgebreid gezin

- Type nieuw samengesteld gezin

- Type uitgebreid gezin

- Generaties in particuliere huishoudens

1.3.3. Afgeleide onderwerpen

- Samenlevingsvormen van personen van hetzelfde en van een ander geslacht

Motivering

Bij de vermelding van gegevens betreffende sociale kenmerken moet worden uitgegaan van wettelijk erkende inter-persoonlijke relaties.

Amendement 41
Bijlage, paragraaf 2, titel

2. Huisvesting

2. Onderwerpen in verband met huisvesting

Motivering

De verandering is aangebracht om aan te sluiten bij andere artikelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 42
Bijlage, paragraaf 2.1.1., streepje 7 bis (nieuw)

 

- Grootte van de woning (typologie)

Motivering

De plaats en de beschikbare ruimte per lid van een huishouden en de kwaliteit van deze ruimte zijn belangrijke parameters voor het onderzoek naar de levenskwaliteit van de bevolking. Ook de mate waarin aan maatschappelijke milieu- en energie-eisen wordt voldaan is een maatstaf voor levenskwaliteit.

Amendement 43
Bijlage, paragraaf 2.1.1, streepje 7 ter (nieuw)

 

- Bouwjaar en laatste renovatie

Motivering

De plaats en de beschikbare ruimte per lid van een huishouden en de kwaliteit van deze ruimte zijn belangrijke parameters voor het onderzoek naar de levenskwaliteit van de bevolking. Ook de mate waarin aan maatschappelijke milieu- en energie-eisen wordt voldaan is een maatstaf voor levenskwaliteit.

Amendement 44
Bijlage, paragraaf 2.1.1, streepje 7 quater (nieuw)

 

- Indeling aan de hand van milieu- en energiecriteria

Motivering

De plaats en de beschikbare ruimte per lid van een huishouden en de kwaliteit van deze ruimte zijn belangrijke parameters voor het onderzoek naar de levenskwaliteit van de bevolking. Ook de mate waarin aan maatschappelijke milieu- en energie-eisen wordt voldaan is een maatstaf voor levenskwaliteit

Amendement 45
Bijlage, paragraaf 2.2.1, streepje 8

- Watertoevoersysteem

- Watertoevoersysteem en riolering

Motivering

Niet alleen de aansluiting op de waterleiding, maar ook op de riolering impliceert aanzienlijke verschillen in sociale situatie.

Amendement 46
Bijlage, paragraaf 2.3.2

2.3.2 Niet afgeleide onderwerpen

 

- Beschikbaarheid en kenmerken van tweede, seizoens- en vacante woningen.

- Bewoningssituatie naar aantal particuliere huishoudens

- Type kamers

- Warm water

- Verwarming van het sanitair water

- Type afvalwaterafvoersysteem

- Keuken

- Kookvoorzieningen

- Energiebronnen voor verwarming

- Warmte-isolatie van de woning

- Beschikbaarheid van elektriciteit

- Productie van elektriciteit

- Gas via pijpleidingen

- Klimaatregeling

- Ventilatie

- Positie van de woning in het gebouw

- Toegankelijkheid van de woning

- Lift

- Woningen naar aantal verdiepingen in het gebouw

- Woningen naar materiaal gebruikt voor gespecificeerde delen van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt

- Woningen naar de staat van onderhoud van het gebouw

- Afvalscheiding door het huishouden

2.3.2 Niet afgeleide onderwerpen

 

- Toegang tot openbare en particuliere gebouwen voor personen met handicaps

 

- Stadsvervoer en -verkeer

 

- Mobiliteit binnen de woning en het woongebouw

Motivering

Waarborging van de rechten van personen met speciale behoeften moet een zorg zijn in alle instrumenten van de Unie.

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (20.11.2007)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Rapporteur voor advies: Wojciech Roszkowski

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft betrekking op het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen (COM(2007)0069), die in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden goedgekeurd (2007/0032(COD)).

Het belangrijkste doel van de ontwerpverordening is inzicht te verkrijgen in en een vergelijking te kunnen maken tussen de gegevens die bij tellingen in de afzonderlijke lidstaten zijn verzameld, met name met betrekking tot woningen.

Het verstrekken door de lidstaten van coherente, volledige en betrouwbare gegevens is van essentieel belang voor de ontwikkeling van geloofwaardige indicatoren die een nauwkeurige beoordeling geven van de sociaal-economische situatie op regionaal, nationaal en EU-niveau.

In dit opzicht moet ook het belang worden benadrukt van referentiedata voor de verzamelde gegevens en de stiptheid waarmee de lidstaten deze gegevens aan de Commissie (Eurostat) bezorgen, omdat we enkel echt informatie kunnen vergelijken en betrouwbare overzichten en analyses kunnen maken wanneer voor elke territoriale eenheid gegevens over eenzelfde periode beschikbaar zijn.

De rapporteur benadrukt bijgevolg dat het stelsel voor het verstrekken van gegevens op basis van gemeenschappelijke normen voor alle lidstaten moet worden geharmoniseerd, en wijst hierbij op de technische en procedurele problemen van dit proces.

Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat deze statistieken en overzichten over de bevolkingsstructuur en -kenmerken een essentiële indicator vormen voor de planning van en het toezicht op het cohesiebeleid en voor de beoordeling van de al dan niet efficiënte uitvoering van het structuurfonds. De classificatie van regio's in het kader van dit fonds is immers gebaseerd op gegevens over de bevolking van deze regio's, wat dus betekent dat er directe financiële gevolgen zijn voor zowel de regio's als de lidstaten.

Het onderhavige voorstel voor een verordening heeft betrekking op kwesties die van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling van het regionaal en cohesiebeleid.

Tevens moet worden beklemtoond dat waar gegevens van tellingen betreffende de gewone verblijfplaats van mensen van essentieel belang zijn om de huisvestingssituatie te beoordelen, bij de analyse van andere aspecten de nadruk eerder moet liggen op andere gegevens zoals burgerschapsland, geslacht, leeftijd of aantal kinderen.

In de ontwerpverordening zijn bepaalde begrippen niet duidelijk gedefinieerd, bijvoorbeeld het begrip "gewone verblijfplaats" dat moet verwijzen naar een specifieke tijdsperiode voorafgaand aan het referentiepunt, d.i. de datum van de telling. Tot slot moet ook aandacht worden besteed aan nauwkeurige vertalingen van de tekst.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 2

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens over de bevolking en over de belangrijkste gezins-, sociale, economische en huisvestingskenmerken van personen noodzakelijk voor het bestuderen en vaststellen van regionaal en sociaal beleid dat op bepaalde sectoren van de bevolking van invloed is.

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens over de bevolking en over de belangrijkste gezins-, sociale, economische en huisvestingskenmerken van personen noodzakelijk voor het bestuderen en vaststellen van regionaal en sociaal en milieubeleid dat op bepaalde sectoren van de bevolking van invloed is. Met name moeten er nauwkeurige gegevens over huisvesting worden verzameld ter ondersteuning van een aantal werkzaamheden van de Gemeenschap, zoals bevordering van de maatschappelijke integratie en het toezicht op de sociale samenhang op regionaal niveau, of de bescherming van het milieu en de bevordering van doelmatig energiegebruik.

Motivering

De Europese Unie heeft geen bevoegdheid op het huisvestingsbeleid. Voor de ontwikkeling van het EG-beleid op het gebied van sociale integratie en cohesie, milieubescherming en doelmatig energiegebruik zijn echter gegevens nodig over huisvesting.

Amendement 2

Overweging 3

(3) Met het oog op een zo oordeelkundig mogelijk gebruik van de gegevens bij het maken van vergelijkingen tussen lidstaten, moeten deze gegevens betrekking hebben op een vast te stellen jaar.

(3) Om te waarborgen dat de door de lidstaten verstrekte gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken en om op EU-niveau betrouwbare overzichten te kunnen opstellen, moeten de gebruikte gegevens betrekking hebben op hetzelfde referentiejaar.

Motivering

Deze andere formulering heeft tot doel het verband te benadrukken tussen het feit dat gegevens over hetzelfde referentiejaar moeten worden verstrekt en dat deze met elkaar moeten kunnen worden vergeleken om overzichten op EU-niveau op te stellen.

Amendement 3

Overweging 4

(4) Volgens Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek, die het referentiekader voor de bepalingen van deze verordening vormt, moeten communautaire statistieken worden verzameld op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding.

(4) Volgens Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek, die het referentiekader voor de bepalingen van deze Verordening vormt, moeten communautaire statistieken worden verzameld op basis van onpartijdigheid, transparantie, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding.

Motivering

Het is belangrijk om op de transparantie van de tellingen in de verschillende lidstaten te wijzen, omdat er geen harmonisatie is gepland.

Amendement 4

Artikel 2, lid 1, letter a)

a) "bevolking": de nationale en regionale bevolking in zijn gewone verblijfplaats op de in artikel 5, lid 2, bedoelde referentiedatum;

a) "bevolking": de nationale, regionale en plaatselijke bevolking in zijn gewone verblijfplaats op de in artikel 5, lid 2, bedoelde referentiedatum;

Motivering

De plaatselijke bevolking op gemeentelijk niveau moet eveneens in de statistieken worden opgenomen.

Amendement 5

Artikel 2, lid 1, letter b)

b) "huisvesting": wooneenheden en gebouwen alsmede de relatie tussen de bevolking en woonruimten op nationaal en regionaal niveau op de referentiedatum. "Gebouwen": gebouwen die wooneenheden bevatten of kunnen bevatten;

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Amendement 6

Artikel 2, lid 1, letter c)

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten; of, indien niet beschikbaar, de wettelijke of geregistreerde woonplaats;

c) "gewone verblijfplaats": de plaats waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten.

Alleen personen die

 

(i) voor de referentiedatum minstens 12 maanden onafgebroken in hun gewone verblijfplaats hebben gewoond, of

 

(ii) zich in de twaalf maanden voor de referentiedatum in hun gewone verblijfplaats hebben gevestigd met het voornemen daar ten minste een jaar te blijven,

 

moeten als inwoners van het betreffende geografische gebied worden beschouwd.

 

Indien dit niet kan worden vastgesteld, betekent 'gewone verblijfplaats' de wettige of geregistreerde woonplaats.

Motivering

Om het begrip „gewone verblijfplaats“ duidelijker te definiëren moet een verwijzing naar een specifiek tijdskader worden opgenomen. Een periode van twaalf maanden is de minimale periode die een persoon nodig heeft om een plaats als 'gewone verblijfplaats' te beschouwen. Deze toevoeging kan dus bijdragen aan de verzameling van nauwkeuriger informatie en gegevens in het kader van de tellingen.

Amendement 7

Artikel 2, lid 1, letter g)

g) "wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen": individuele opsomming, gelijktijdigheid, universaliteit binnen een vastgesteld gebied, beschikbaarheid van gegevens over kleine gebieden en vastgestelde periodiciteit;

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Amendement 8

Artikel 3

De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) gegevens in over de bevolking en over huisvesting die bepaalde demografische, sociale, economische en huisvestingskenmerken omvatten van individuen, gezinnen, huishoudens, wooneenheden en gebouwen op nationaal en regionaal niveau zoals vermeld in de bijlage.

De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) gegevens in over de bevolking en over huisvesting die bepaalde demografische, sociale, economische en huisvestingskenmerken omvatten van individuen, gezinnen, huishoudens, wooneenheden en gebouwen op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau zoals vermeld in de bijlage, waarbij zij ervoor zorgen dat de door hen ingediende gegevens betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn en waarborgen dat ze deze stipt indienen.

Motivering

De basiscriteria voor de verzamelde gegevens moeten van meet af aan expliciet worden vermeld.

Amendement 9

Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zorgen dat de gegevensbronnen en de methoden die worden gebruikt om aan deze verordening te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 1, omvatten.

2. De lidstaten zorgen dat de gegevensbronnen en de methoden die worden gebruikt om aan deze verordening te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke elementen van volks- en woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 1, omvatten, zodat gegevens kunnen worden geproduceerd die zo coherent, volledig en betrouwbaar mogelijk zijn.

Motivering

De fundamentele kwaliteitscriteria voor de ingediende gegevens moet worden benadrukt, omdat dit een voorafgaande voorwaarde is om op communautair niveau betrouwbare overzichten op te stellen en gegevens met elkaar te vergelijken.

Amendement 10

Artikel 4, lid 3

3. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de kwaliteit van de toegezonden gegevens en metagegevens te waarborgen. De Commissie (Eurostat) verstrekt in samenwerking met de bevoegde instanties van de lidstaten en internationale organisaties methodologische aanbevelingen en voorschriften om de kwaliteit van de geproduceerde gegevens en metagegevens te verzekeren, met name de aanbevelingen voor volks- en woningtellingen van de Conferentie van Europese Statistici.

3. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de toegezonden gegevens en metagegevens te waarborgen. De Commissie (Eurostat) verstrekt in samenwerking met de bevoegde instanties van de lidstaten en internationale organisaties methodologische aanbevelingen en voorschriften om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de geproduceerde gegevens en metagegevens te verzekeren, met name de aanbevelingen voor volks- en woningtellingen van de Conferentie van Europese Statistici.

Motivering

Betrouwbaarheid is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteitseisen waaraan de gegevens die in de lidstaten worden verzameld moeten voldoen.

Amendement 11

Artikel 5, lid 7

7. In geval van herzieningen of correcties volgens artikel 4, lid 5, van deze verordening dienen de lidstaten de gewijzigde gegevens onverwijld bij de Commissie (Eurostat) in.

7. In geval van herzieningen of correcties volgens artikel 4, lid 5, van deze verordening dienen de lidstaten de gewijzigde gegevens, uiterlijk wanneer de herziene gegevens bekend worden gemaakt, bij de Commissie (Eurostat) in.

Amendement 12

Bijlage, punt 1.3

1.3. Aanbevolen onderwerpen voor de geografische niveaus:

Nationaal niveau, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LBE 2

1.3.1.De lidstaten wordt geadviseerd over alle onderwerpen die voor het regionaal niveau NUTS 2 verplicht zijn, ook verslag uit te brengen op alle lagere regionale niveaus tot en met het laagste beschikbare regionale niveau.

1.3.2. Niet-afgeleide onderwerpen

- Locatie van onderwijsinstelling

- Wijze van vervoer naar het werk

- Wijze van vervoer naar onderwijsinstelling

- Afgelegde afstand en reistijd naar het werk

- Afgelegde afstand en reistijd naar onderwijsinstelling

- Feitelijke samenlevingsvorm

- Totaal aantal levend geboren kinderen

- Datum(s) van wettelijk(e) huwelijk(en) van ooit getrouwde vrouwen: i) eerste huwelijk en (ii) huidig huwelijk

- Datum(s) van het begin van de samenwoning(en) van vrouwen die ooit hebben samengewoond: i) eerste samenwoning en (ii) de huidige samenwoning

- Gebruikelijke activiteit

- Verrichters van onbetaalde diensten, vrijwilligers

- Type sector (institutionele eenheid)

- Informele sector

- Type van arbeidsplaats

- Gebruikelijke arbeidstijd

- Onvrijwillig deeltijdwerk

- Duur van werkloosheid

- Aantal personen werkzaam in de plaatselijke vestiging van de instelling

- Belangrijkste middel van bestaan

- Inkomen

- Scholing

- Studierichting

- Schoolbezoek

- Geletterdheid

- Computerkennis

- Land van eerdere gewone verblijfplaats buitenslands

- Totale verblijfsduur in het land

- Gewone verblijfplaats vijf jaar voorafgaand aan de telling

- Reden voor migratie

- Geboorteland van ouders

- Naturalisatie

- Etnische achtergrond

- Taal

- Religie

- Handicap

- Al dan niet gedeelde woning

- Huur

- Duurzame consumptiegoederen in bezit van het huishouden

- Aantal auto's ter beschikking van het huishouden

- Beschikbaarheid parkeerplaatsen

- Telefoon- en internetverbinding

- Landbouwproductie voor eigen gebruik (niveau huishouden)

- Kenmerken van alle arbeidsplaatsen in de landbouw in het afgelopen jaar (individueel niveau)

1.3.3. Afgeleide onderwerpen

- Stedelijke en landelijke gebieden

- Sociaal-economische groepen

- Personen met buitenlandse/nationale achtergrond

- Voor internationale migratie relevante bevolkingsgroepen

- Bevolking met vluchtelingenachtergrond

-Intern ontheemden

- Samenlevingsvormen van personen van hetzelfde geslacht

- Uitgebreid gezin

- Type nieuw samengesteld gezin

- Type uitgebreid gezin

- Generaties in particuliere huishoudens

schrappen

Amendement 13

Bijlage, punt 2.1.1, streepje 7 bis (nieuw)

 

- Grootte van de tuin die bij de woning hoort

Motivering

Als al deze uitgebreide informatie wordt verzameld, kunnen ook gegevens over de tuin erbij betrokken worden, daar er zo nog meer vergelijkings- en analysemateriaal is.

Amendement 14

Bijlage, punt 2.1.1, streepje 7 quater (nieuw)

 

- Milieu- en energieclassificatie

Motivering

De plaats en de beschikbare ruimte per lid van een huishouden en de kwaliteit van deze ruimte zijn belangrijke parameters voor het onderzoek naar de levenskwaliteit van de bevolking. Ook de mate waarin aan maatschappelijke milieu- en energie-eisen wordt voldaan is een maatstaf voor levenskwaliteit.

Amendement 15

Bijlage, punt 2.2.1, streepje 8

- Watertoevoersysteem

- Watertoevoersysteem en aansluiting op riolering

Motivering

Niet alleen de toegang tot watertoevoer maar ook de toegang tot het rioolsysteem duiden op een algemeen bekend verschil in sociale leefomstandigheden.

Amendement 16

Bijlage, punt 2,3

2.3. Aanbevolen onderwerpen voor de geografische niveaus:

Nationaal niveau, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LBE 2

2.3.1. De lidstaten wordt geadviseerd over alle onderwerpen die voor het regionaal niveau NUTS 2 verplicht zijn, ook verslag uit te brengen op alle lagere regionale niveaus tot en met het laagste beschikbare regionale niveau.

2.3.2. Niet-afgeleide onderwerpen

- Beschikbaarheid en kenmerken van tweede, seizoens- en vacante woningen.

- Bewoningssituatie naar aantal particuliere huishoudens

- Type kamers

- Warm water

- Verwarming van het sanitair water

- Type afvalwaterafvoersysteem

- Keuken

- Kookvoorzieningen

- Energiebronnen voor verwarming

- Warmte-isolatie van de woning

- Beschikbaarheid van elektriciteit

- Productie van elektriciteit

- Gas via pijpleidingen

- Klimaatregeling

- Ventilatie

- Positie van de woning in het gebouw

- Toegankelijkheid van de woning

- Lift

- Woningen naar aantal verdiepingen in het gebouw

- Woningen naar materiaal gebruikt voor gespecificeerde delen van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt

- Woningen naar de staat van onderhoud van het gebouw

- Afvalscheiding door het huishouden

schrappen

PROCEDURE

Titel

Volks- en woningtellingen

Document- en procedurenummers

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Commissie ten principale

EMPL

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

13.3.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Behandeling in de commissie

3.10.2007

 

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.


PROCEDURE

Titel

Volks- en woningtellingen

Document- en procedurenummers

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Datum indiening bij EP

23.2.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

13.3.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

8.3.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Behandeling in de commissie

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

2

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Juridische mededeling - Privacybeleid