Procedură : 2007/0032(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0471/2007

Texte depuse :

A6-0471/2007

Dezbateri :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Voturi :

PV 20/02/2008 - 4.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0056

RAPORT     ***I
PDF 216kWORD 356k
26.11.2007
PE 388.663v01-00 A6-0471/2007

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Raportoare: Ona Juknevičienė

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0069)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0078/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6‑0471/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 2

(2) Datele statistice periodice referitoare la populaţie şi la principalele caracteristici familiale, sociale, economice şi privind locuinţele persoanelor individuale sunt necesare pentru studiul şi definirea politicilor regionale şi sociale care afectează anumite sectoare ale comunităţii;

(2) Datele statistice periodice referitoare la populaţie şi la principalele caracteristici familiale, sociale, economice şi privind locuinţele persoanelor individuale sunt necesare pentru studiul şi definirea politicilor regionale, sociale şi de mediu, care afectează anumite sectoare ale comunităţii. În special, este nevoie să se colecteze informaţii detaliate cu privire la locuinţe pentru a sprijini diverse activităţi comunitare cum ar fi promovarea incluziunii sociale şi monitorizarea coeziunii sociale la nivel regional, protecţia mediului sau promovarea eficienţei energetice.

Justificare

Environmental policies are now on the agenda and should likewise be implemented and studied in the light of the demographic information available.

Amendamentul 2

Considerentul 3

(3) Astfel de date ar trebui să se refere la un anumit an ce urmează a fi menţionat, astfel încât în compararea datelor între statele membre să se utilizeze cât mai judicios aceste date.

(3) Datele utilizate ar trebui să se refere la acelaşi an de referinţă, astfel încât să se asigure comparabilitatea datelor furnizate de statele membre şi să se elaboreze sinteze fiabile la nivelul Comunităţii.

Justificare

This rewording is intended to make clear the link between the need for data to be provided for the same reference year and the basic requirement for comparability with regard to the overviews produced at Community level.

Amendamentul 3

Considerentul 4

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare care reprezintă cadrul de referinţă pentru prevederile prezentului regulament, este necesar ca ansamblul de statistici să fie conform standardelor de imparţialitate, fiabilitate, obiectivitate, independenţă ştiinţifică, rentabilitate, şi confidenţialitate statistică;

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare care reprezintă cadrul de referinţă pentru prevederile prezentului regulament, este necesar ca ansamblul de statistici să fie conform standardelor de imparţialitate, transparenţă, fiabilitate, obiectivitate, independenţă ştiinţifică, rentabilitate, şi confidenţialitate statistică.

Justificare

It is important to make the point that statistics should be collected in the Member States in a transparent way, bearing in mind that the procedures will not be harmonised.

Amendamentul 4

Considerentul 8

(8) În special, ar trebui să se acorde Comisiei competenţa de a stabili condiţiile pentru adaptarea definiţiilor, pentru stabilirea viitorilor ani de referinţă şi pentru adoptarea programului de date şi metadate statistice. Având în vedere faptul că acele măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt prevăzute pentru modificarea elementelor neesenţiale ale prezentului regulament, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare prin validare, astfel cum este prevăzut la articolul 5 a din Decizia 1999/468/CE.

(8) În special, ar trebui să se acorde Comisiei competenţa de a stabili condiţiile pentru stabilirea anilor de referinţă următori şi pentru adoptarea programului de date şi metadate statistice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul 5

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

(a) „populaţie” se referă la populaţia naţională şi regională la domiciliul habitual al acesteia la data de referinţă menţionată la articolul 5 alineatul (2);

(a) „populaţie” se referă la populaţia naţională, regională şi locală la domiciliul obişnuit al acesteia la data de referinţă;

Justificare

The local population as such, i.e. of a municipality or local authority area, must likewise be covered by statistics.

Amendamentul 6

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

(b) „locuinţe” se referă la unităţi şi clădiri de locuit, precum şi la relaţia dintre populaţie şi spaţiile de locuit la nivelurile naţionale şi regionale la data de referinţă.Clădiri” se referă la acele clădiri care includ în fapt sau potenţial unităţi de locuit;

(b) „locuinţe” se referă la spaţii de locuit şi clădiri, precum şi la relaţia dintre populaţie şi spaţiile de locuit la nivel naţional şi regional la data de referinţă;

(ba)clădiri” se referă la acele clădiri permanente care includ spaţii de locuit destinate a fi locuite sau locuinţe convenţionale rezervate unei utilizări sezoniere sau secundare sau neocupate;

Amendamentul 7

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(c) „domiciliul habitual” se referă la locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absenţele temporare în scopul recreării, al vacanţei, al vizitelor la prieteni şi rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase; sau, în lipsa acestuia, locul domiciliului legal sau înregistrat;

(c) „domiciliul obişnuit” se referă la locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absenţele temporare în scopul recreerii, al vacanţei, al vizitelor la prieteni şi rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Se consideră că au domiciliul obişnuit în zona geografică în cauză doar persoanele care:

 

(i) au locuit la domiciliul lor obişnuit o perioadă neîntreruptă de cel puţin douăsprezece luni înainte de data de referinţă; şi

 

(ii) au sosit la locul domiciliului lor obişnuit cu cel mult douăsprezece luni înainte de data de referinţă, cu intenţia de a rămâne pentru cel puţin un an.

 

În cazul în care nu se pot determina circumstanţele descrise la punctele (i) şi (ii), „domiciliu obişnuit” înseamnă locul domiciliului legal sau înregistrat.

 

 

Justificare

For reasons of further clarity in the definition of "usual residence", a reference to a specific timeframe needs to be included. It is suggested that a twelve-month reference represents the minimum period of time that one person would need in order to regard one place as "usual residence". Therefore, this addition can better contribute to the provision of more accurate information and data in the censuses in question.

Amendamentul 8

Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

(d) „data de referinţă” este data la care se referă respectivul stat membru, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al prezentului regulament;

(d) „data de referinţă” este data la care se referă respectivul stat membru, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al prezentului regulament;

Amendamentul 9

Articolul 2 alineatul (1) litera (f)

(f) „regional” se referă la NUTS nivel 1, NUTS nivel 2 şi NUTS nivel 3, astfel cum este definit în clasificarea unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în versiunea validă la data de referinţă, precum şi nivel 2 al unităţilor administrative locale (LAU nivel 2);

(f) „regional” se referă la NUTS nivel 1, NUTS nivel 2 şi NUTS nivel 3, astfel cum este definit în clasificarea unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în versiunea validă la data de referinţă;

Justificare

LAU level 2 should appear in a separate definition so as to clarify the need for the local population as such, i.e. of a municipality or local authority area, likewise to be covered by statistics.

Amendamentul 10

Articolul 2 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

 

(fa) „local” se referă la nivelul 2 al unităţilor administrative locale (LAU nivel 2);

Justificare

The term ‘local’ is defined in its own right so as to clarify the need for the local population as such, i.e. of a municipality or local authority area, likewise to be covered by statistics.

Amendamentul 11

Articolul 2 alineatul (1) litera (h)

(h) „microdate anonime” se referă la registre statistice individuale care au fost modificate pentru a minimaliza, în conformitate cu cele mai bune practici actuale, riscul identificării unităţilor statistice la care se raportează.

(eliminat)

Amendamentul 12

Articolul 2 alineatul (2)

(2) Dacă este necesar, Comisia poate adapta definiţiile la care se face referire în primul paragraf în conformitate cu procedura menţionată la articolul 7 alineatul (3).

(eliminat)

Amendamentul 13

Articolul 3

Statele membre trebuie să prezinte Comisiei (Eurostat) date referitoare la populaţie şi locuinţe, incluzând caracteristici determinate demografice, sociale, economice şi de locuinţă ale persoanelor individuale, ale gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale clădirilor la nivel naţional şi regional, astfel cum se prevede în anexă.

Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date referitoare la populaţie, incluzând caracteristici determinate demografice, sociale şi economice ale persoanelor, ale familiilor şi ale gospodăriilor, precum şi cu privire la locuinţe la nivel naţional, regional şi local, astfel cum se prevede în anexă.

Justificare

The local population as such, i.e. of a municipality or local authority area, must likewise be covered by statistics.

Amendamentul 14

Articolul 4 titlu

Sursele şi calitatea datelor

Sursele datelor

Amendamentul 15

Articolul 4 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

 

(ea) o combinaţie de recensământ pe bază de registru şi anchetă prin sondaj şi recensământ tradiţional;

Amendamentul 16

Articolul 4 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să asigure că sursele de date şi metodologia folosite pentru a se conforma cu cerinţele prezentului regulament întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1).

(2) Statele membre garantează că sursele de date şi metodologia la care se recurge pentru a se conforma cu cerinţele prezentului regulament întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (g).

Amendamentul 17

Articolul 4 alineatul (3)

(3) Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor şi metadatelor transmise. Comisia (Eurostat), în colaborare cu autorităţile competente ale statelor membre şi cu organizaţiile internaţionale, va trebui să furnizeze recomandări metodologice şi cerinţe destinate asigurării calităţii datelor şi a metadatelor produse, în special recomandările Conferinţei statisticienilor europeni cu privire la recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor.

(3) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerinţele cu privire la protecţia datelor. Prezentul regulament nu aduce atingere dispoziţiilor adoptate de statele membre în domeniul protecţiei datelor.

Justificare

The Member States are responsible for protecting the data they have collected. The regulation must not adversely affect the Member States' own data protection provisions.

Amendamentul 18

Articolul 4 alineatul (4)

(4) Statele membre trebuie să raporteze Comisiei (Eurostat) cu privire la sursele de date folosite, motivele alegerii acestor surse şi efectele surselor de date alese asupra calităţii statisticilor (raport de calitate). În acest context, statele membre trebuie să raporteze asupra măsurii în care sursele de date şi metodologia alese întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor privind populaţia şi locuinţele, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul 19

Articolul 4 alineatul (5)

(5) Statele membre trebuie să informeze Comisia (Eurostat) fără întârziere cu privire la reviziile şi corecturilor statisticilor furnizate conform prezentului regulament, precum şi asupra oricăror schimbări ale metodelor şi ale surselor de date folosite.

(5) Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la revizuirile şi corectările statisticilor furnizate conform prezentului regulament, precum şi asupra oricăror schimbări ale metodelor şi ale surselor de date folosite, cu cel mult o lună înaintea publicării datelor revizuite.

Amendamentul 20

Articolul 4 alineatul (6)

(6) Comisia defineşte conţinuturile raportului de calitate, precum şi criteriile calitative pentru producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu procedura menţionată la articolul 7 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul 21

Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei (Eurostat) date şi metadate validate, astfel cum este specificat în prezentul regulament, în principal la începutul fiecărui deceniu.

(1) Fiecare stat membru stabileşte o dată la care să se refere datele sale (o dată de referinţă). Data de referinţă trebuie să cadă într-un an stabilit în conformitate cu prezentul regulament (an de referinţă). Primul an de referinţă va fi anul 2011. Comisia stabileşte următorii ani de referinţă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 7 alineatul (3). Anii de referinţă se situează la începutul fiecărui deceniu.

Amendamentul 22

Articolul 5 alineatul (2)

(2) Fiecare stat membru trebuie să determine data la care se referă datele (data de referinţă). Această dată de referinţă trebuie să fie inclusă într-un an specificat pe baza prezentului regulament (an de referinţă). Primul an de referinţă va fi anul 2011. Comisia stabileşte următorii ani de referinţă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (3).

(2) Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) date şi metadate finale, validate şi agregate în conformitate cu cerinţele prezentului regulament, în termen de 27 de luni de la încheierea anului de referinţă.

Amendamentul 23

Articolul 5 alineatul (3)

(3) Datele se furnizează în decurs de 24 de luni după încheierea anului de referinţă.

eliminat

Amendamentul 24

Articolul 5 alineatul (4)

(4) În conformitate cu procedura stabilită la articolul 7 alineatul (3), Comisia adoptă un program al datelor şi al metadatelor statistice ce urmează a fi transmise pentru îndeplinirea cerinţelor de colectare a datelor. Tematicile incluse pentru un anumit nivel geografic, conform prezentului regulament, nu le pot depăşi pe cele listate în anexă pentru acel nivel geografic.

(4) În conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 7 alineatul (3), Comisia adoptă un program al datelor şi al metadatelor statistice ce urmează a fi transmise pentru îndeplinirea cerinţelor din prezentul regulament.

Amendamentul 25

Articolul 5 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Comisia adoptă specificaţiile tehnice pentru tematicile prevăzute de prezentul regulament, precum şi pentru defalcarea lor în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 26

Articolul 5 alineatul (5)

(5) Programul de date statistice poate cuprinde, pe lângă datele agregate (sub forma unui program de tabele), un eşantion de microdate făcute anonime.

eliminat

Amendamentul 27

Articolul 5 alineatul (7)

(7) În cazul reviziilor şi al corecturilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al prezentului regulament, statele membre transmit fără întârziere datele modificate Comisiei (Eurostat).

(7) În cazul revizuirilor şi al corectărilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din prezentul regulament, statele membre transmit datele modificate Comisiei (Eurostat) nu mai târziu de data publicării datelor revizuite.

Amendamentul 28

Articolul 5a (nou)

 

Articolul 5a

 

Evaluarea calităţii

 

(1) În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calităţii se aplică datelor care trebuie comunicate:

 

- „adecvare”, cu privire la gradul în care statisticile răspund nevoilor actuale şi potenţiale ale utilizatorilor;

 

- „acurateţe”, cu privire la apropierea dintre estimări şi valorile reale necunoscute;

 

- „actualitate” şi „punctualitate”, cu privire la perioada de timp cuprinsă între perioada de referinţă şi disponibilitatea rezultatelor;

 

- „accesibilitate” şi „claritate”, cu privire la modalităţile şi condiţiile în care utilizatorii pot obţine, utiliza şi interpreta datele;

 

- „comparabilitate”, cu privire la măsurarea consecinţelor diferenţelor dintre conceptele statistice aplicate şi instrumentele şi instrumentele de măsură, atunci când statisticile sunt comparate în funcţie de zone geografice, domenii sectoriale sau perioade de timp;

 

- „coerenţă”, cu privire la posibilitatea de a combina datele în moduri diferite şi pentru utilizări diferite.

 

(2) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise. În acest context, statele membre raportează asupra măsurii în care sursele de date şi metodologia pentru care s-a optat întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor privind populaţia şi locuinţele, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g).

 

(3) În contextul aplicării criteriilor de calitate precizate la alineatul (1) la datele prevăzute de prezentul regulament, modalităţile şi structura rapoartelor de calitate sunt definite în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 7 alineatul (2). Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

 

(4) Comisia (Eurostat), în colaborare cu autorităţile competente ale statelor membre, elaborează recomandări metodologice destinate garantării calităţii datelor şi a metadatelor produse, ţinând seama în special de recomandările Conferinţei statisticienilor europeni cu privire la recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor.

Amendamentul 29

Articolul 6 alineatul (1) litera (-a) (nouă)

 

(-a) specificaţiile tehnice pentru tematicile prevăzute de prezentul regulament, precum şi pentru defalcarea lor în conformitate cu articolul 5 alineatul (4a);

Amendamentul 30

Articolul 6 alineatul (1) litera (aa) (nouă)

 

(aa) modalităţile şi structura rapoartelor de calitate prevăzute la articolul 5a alineatul (3).

Amendamentul 31

Articolul 6 alineatul (1) litera (ab) (nouă)

 

(ab) modalităţile şi structura rapoartelor de calitate prevăzute la articolul 5a alineatul (3).

Amendamentul 32

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

(a) adaptarea definiţiilor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (2);

eliminat

Amendamentul 33

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

(b) definiţia conţinutului raportului de calitate, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (6);

eliminat

Amendamentul 34

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

(c) definiţia criteriilor de calitate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 alineatul (6);

eliminat

Amendamentul 35

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

(d) anii de referinţă, astfel cum sunt prevăzuţi la articolul 5 alineatul (2);

(d) anii de referinţă, astfel cum sunt prevăzuţi la articolul 5 alineatul (1);

Amendamentul 36

Articolul 6 alineatul (3)

(3) Se va ţine seama de principiul conform căruia beneficiile actualizării trebuie să prevaleze asupra costurilor, precum şi de principiul conform căruia costurile şi sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

(3) Se va ţine seama de principiul conform căruia beneficiile măsurilor luate trebuie să prevaleze asupra costurilor, precum şi de principiul conform căruia costurile şi sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Amendamentul 37

Anexă punctul 1.2.1 liniuţa 16a (nouă)

 

- Stabilitatea profesională (pe perioadă determinată şi nedeterminată)

Justificare

In this day and age, job security is a factor which can skew the population distribution: that is why it needs to be studied.

Amendamentul 38

Anexă punctul 1.2.1 liniuţa 16b (nouă)

 

- De câte ori s-a schimbat situaţia profesională

Justificare

In this day and age, job security is a factor which can skew the population distribution: that is why it needs to be studied.

Amendamentul 39

Anexă punctul 1.3.2

1.3.2 Tematici nederivate

1.3.2 Tematici nederivate

- Localizarea şcolii, a colegiului sau a universităţii

- Distanţa dintre domiciliul obişnuit şi spaţiile verzi şi de recreere

- Modalitatea de transport la locul de muncă

- Distanţa dintre unitatea sanitară principală şi domiciliul obişnuit

- Modalitatea de transport la şcoală, colegiu sau universitate

- Disponibilitatea apei şi electricităţii

- Distanţa parcursă până la locul de muncă şi timpul necesar

- Telefonul şi conexiunea la internet standard şi în bandă largă

- Distanţa parcursă până la şcoală, colegiu sau universitate şi timpul necesar

 

- Starea civilă de fapt

 

- Numărul total al copiilor născuţi vii

 

- Data (datele): i) primei căsătorii şi ii) actualei căsătorii a femeii

 

- Data (datele): i) primei legături bazate pe consimţământul mutual şi ii) actualei legături bazate pe consimţământul mutual a femeii

 

- Statutul activităţii obişnuite

 

- Prestatori de servicii neplătite, voluntari

 

- Tipul sectorului (unitatea instituţională)

 

- Ocupaţie informală

 

- Tipul locului de muncă

 

- Timpul de lucru efectuat în general

 

- Ocuparea insuficientă a forţei de muncă raportată la timp

 

- Durata şomajului

 

- Numărul persoanelor ce lucrează în unitatea locală a instituţiei

 

- Principala sursă de existenţă

 

- Venituri

 

- Nivelul de instruire

 

- Domeniul de studiu

 

- Nivelul de şcolarizare

 

- Alfabetizarea

 

- Alfabetizarea informatică

 

- Țara domiciliului anterior în străinătate

 

- Durata totală a reşedinţei în acea ţară

 

- Locul domiciliului cinci ani înainte de recensământ

 

- Motivul migrării

 

- Țara de origine a părinţilor

 

- Dobândirea cetăţeniei

 

- Etnia

 

- Limba

 

- Religia

 

- Statutul invalidităţii

 

- Locuinţă individuală sau împărţită

 

- Chiria

 

- Produsele de consum durabile deţinute de gospodărie

 

- Numărul de maşini disponibile pentru uzul gospodăriei

 

- Disponibilitatea locurilor de parcare

 

- Telefonul şi conexiunea la internet

 

- Producţia agricolă pe cont propriu (la nivel de gospodărie)

 

- Caracteristicile tuturor locurilor de muncă în agricultură pe perioada anului anterior (la nivel individual)

 

Justificare

The access which populations have to given facilities and amenities is today an important indicator of social progress in our societies: that is why it is essential to have information on this subject.

Amendamentul 40

Anexă punctul 1.3.3

1.3.3   Tematici derivate

1.3.3   Tematici derivate

- Zonele urbane şi rurale

- Parteneriate între persoane de acelaşi sex şi de sex diferit

- Grupurile socio-economice

 

- Persoanele de origine străină/naţională

 

- Grupurile de populaţie relevante pentru migraţia internaţională

 

- Populaţia cu statut de refugiat

 

- Persoanele strămutate intern

 

- Parteneriate între persoane de acelaşi sex

 

- Statutul familiei extinse

 

- Tipul familiei recompuse

 

- Tipul familiei extinse

 

- Compoziţia gospodăriilor private în funcţie de generaţii

 

Justificare

Social characterisations must interpret data based on present-day forms of legally recognised interpersonal relationships.

Amendamentul 41

Anexă punctul 2 titlu

2. Variabile cu privire la locuinţe

2. Tematici cu privire la locuinţe

Justificare

The following change was made in order to be consequent with other articles of the proposed Regulation.

Amendamentul 42

Anexă punctul 2.1.1 liniuţa 7a (nouă)

 

- Dimensiunea (categoria)

Justificare

The place and the space available for each member of a household, and the quality of that space, are central to analysis of the quality of life that populations have. The extent to which environmental and energy standards match social requirements also serves to measure quality of life.

Amendamentul 43

Anexă punctul 2.1.1 liniuţa 7b (nouă)

 

- Data construirii şi a ultimei intervenţii pentru întreţinerea structurii

Justificare

The place and the space available for each member of a household, and the quality of that space, are central to analysis of the quality of life that populations have. The extent to which environmental and energy standards match social requirements also serves to measure quality of life.

Amendamentul 44

Anexă punctul 2.1.1 liniuţa 7c (nouă)

 

- Clasificare din punct de vedere ecologic şi energetic

Justificare

The place and the space available for each member of a household, and the quality of that space, are central to analysis of the quality of life that populations have. The extent to which environmental and energy standards match social requirements also serves to measure quality of life.

Amendamentul 45

Anexă punctul 2.2.1 liniuţa a opta

Sistemul de furnizare a apei

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare

Justificare

Access to basic sanitation networks as well as to water supply networks can entail patent differences in social situations.

Amendamentul 46

Anexă punctul 2.3.2

2.3.2   Tematici nederivate

2.3.2   Tematici nederivate

- Disponibilitatea şi caracteristicile locuinţelor secundare, de sezon şi libere

- Accesul persoanelor cu handicap în clădiri publice şi private

- Ocuparea în funcţie de numărul gospodăriilor private

- Transportul şi traficul urban

- Tipul camerelor

- Mobilitatea în locuinţă şi în clădirea în care este situată locuinţa

- Apa caldă

 

- Încălzirea apei de uz sanitar

 

- Tipul de sistem de eliminare a reziduurilor

 

- Bucătăria

 

- Instalaţiile de gătit

 

- Sursele de energie folosite pentru încălzire

 

- Izolarea termică a locuinţei

 

- Disponibilitatea electricităţii

 

- Producţia de electricitate

 

- Gazul prin reţeaua de distribuţie

 

- Aerul condiţionat

 

- Ventilaţia

 

- Poziţia locuinţei în clădire

 

- Accesul la locuinţă

 

- Ascensorul

 

- Locuinţele din clădire în funcţie de numărul etajelor

 

- Locuinţele în funcţie de materialele din care sunt construite anumite părţi ale clădirii ce includ locuinţa

 

- Locuinţele în funcţie de stadiul de reparare a clădirilor

 

- Separarea reziduurilor în gospodărie

 

Justificare

In every instrument that we produce we must seek to guarantee the rights of people with special needs.

(1)

Nepublicată încă în JO.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (20.11.2007)

pentru Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Raportor: Wojciech Roszkowski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This opinion for the Committee on Employment and Social Affairs concerns the Commission proposal for a European Parliament and Council regulation on population and housing censuses (COM(2007)0069), to be adopted under the codecision procedure (2007/0032(COD)).

The main aim of the draft regulation is to clarify and make comparable the data collected in censuses carried out in the individual Member States of the European Union, in particular with regard to housing.

The provision by the Member States of coherent, complete and reliable data is essential to the development of credible indicators giving an accurate assessment of the socio-economic situation at regional, national and European Union level.

The importance of reference dates for the collected data and Member States' punctuality in transmitting data to the Commission (Eurostat) should also be stressed in this regard, as only when data relating to the same period of time is available for each territorial unit simultaneously can we genuinely compare information and produce reliable overviews and analyses.

The rapporteur rightly stresses the need to harmonise the system for providing data based on common standards applicable to all Member States and mentions the technical and procedural difficulties encountered in the process.

It should also be borne in mind that these statistics and overviews on population structure and characteristics constitute a fundamental indicator in the planning and monitoring of cohesion policy and in assessing the effectiveness of the implementation of the Structural Fund. The classification of regions for the purpose of this very fund is based on data concerning the populations of those regions, meaning that there are direct financial consequences both for regions and for Member States

The proposal for a regulation under discussion in this opinion concerns issues that are fundamental to the development of regional and cohesion policy.

It should also be underlined that, while census data concerning people's place of usual residence is integral to assessing the housing situation, in the case of analyses of other aspects the focus should be on other data, for example country of citizenship, sex, age or number of children.

Some concepts are not clearly defined in the draft regulation, such as 'place of usual residence', which should refer to a specific period of time preceding the reference point, i.e. the date of the census. Attention should also be given to the accuracy of the translations of the text.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul1

Considerentul 2

(2) Datele statistice periodice referitoare la populaţie şi la principalele caracteristici familiale, sociale, economice şi privind locuinţele persoanelor individuale sunt necesare pentru studiul şi definirea politicilor regionale şi sociale care afectează anumite sectoare ale comunităţii

(2) Datele statistice periodice referitoare la populaţie şi la principalele caracteristici familiale, sociale, economice şi privind locuinţele persoanelor individuale sunt necesare pentru studiul şi definirea politicilor regionale, sociale şi de mediu care afectează anumite sectoare ale comunităţii. Este, în special, necesar să se colecteze date exacte cu privire la locuinţe, pentru a sprijini diversele activităţi comunitare, precum promovarea incluziunii sociale şi monitorizarea coeziunii sociale la nivel regional, protecţia mediului sau promovarea eficienţei energetice.

Justificare

The European Union has no competence in the field of housing policy. Data on the housing situation are needed, however, in connection with the formulation of Community policies on social integration and cohesion, environmental protection and energy efficiency.

Amendamentul 2

Considerentul 3

(3) Astfel de date ar trebui să se refere la un anumit an ce urmează a fi menţionat, astfel încât în compararea datelor între statele membre să se utilizeze cât mai judicios aceste date.

(3) Datele utilizate ar trebui să se refere la acelaşi an de referinţă, astfel încât să se asigure comparabilitatea datelor furnizate de statele membre şi să se elaboreze sinteze fiabile la nivelul Uniunii.

Justificare

This rewording is intended to make clear the link between the need for data to be provided for the same reference year and the basic requirement for comparability with regard to the overviews produced at Community level.

Amendamentul 3

Considerentul 4

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare care reprezintă cadrul de referinţă pentru prevederile prezentului regulament, este necesar ca ansamblul de statistici să fie conform standardelor de imparţialitate, fiabilitate, obiectivitate, independenţă ştiinţifică, rentabilitate, şi confidenţialitate statistică.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare care reprezintă cadrul de referinţă pentru prevederile prezentului regulament, este necesar ca ansamblul de statistici să fie conform standardelor de imparţialitate, transparenţă, fiabilitate, obiectivitate, independenţă ştiinţifică, rentabilitate, şi confidenţialitate statistică.

Justificare

It is important to make the point that statistics should be collected in the Member States in a transparent way, bearing in mind that the procedures will not be harmonised.

Amendamentul 4

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

(a) „populaţie” se referă la populaţia naţională şi regională la domiciliul habitual al acesteia la data de referinţă menţionată la articolul 5 alineatul (2);

(a) „populaţie” se referă la populaţia naţională, regională şi locală la domiciliul obişnuit al acesteia la data de referinţă menţionată la articolul 5 alineatul (2);

Justificare

The local population as such, i.e. of a municipality or local authority area, must likewise be covered by statistics.

Amendamentul 5

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Nu priveşte versiunea în limba română.

Amendamentul 6

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(c) „domiciliul habitual” se referă la locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absenţele temporare în scopul recreării, al vacanţei, al vizitelor la prieteni şi rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase; sau, în lipsa acestuia, locul domiciliului legal sau înregistrat;

(c) „domiciliul obişnuit” se referă la locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absenţele temporare în scopul recreării, al vacanţei, al vizitelor la prieteni şi rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Numai persoanele care:

 

(i) au locuit la domiciliul lor obişnuit o perioadă neîntreruptă de cel puţin doisprezece luni înainte de data de referinţă; sau

 

(ii) au sosit la locul domiciliului lor obişnuit în cele douăsprezece luni înainte de data de referinţă, cu intenţia de a rămâne pentru cel puţin un an

 

ar trebui considerate rezidenţi obişnuiţi ai zonei geografice respective.

 

În cazul în care nu se poate stabili acest lucru, „domiciliu obişnuit” înseamnă locul domiciliului legal sau înregistrat.

Justificare

For reasons of further clarity in the definition of "usual residence", a reference to a specific timeframe needs to be included. It is suggested that a twelve-month reference represents the minimum period of time that one person would need in order to regard one place as "usual residence". Therefore, this addition can better contribute to the provision of more accurate information and data in the censuses in question.

Amendamentul 7

Articolul 2 alineatul (1) litera (g)

Nu priveşte versiunea în limba română.

 

Amendamentul 8

Articolul 3

Statele membre trebuie să prezinte Comisiei (Eurostat) date referitoare la populaţie şi locuinţe, incluzând caracteristici determinate demografice, sociale, economice şi de locuinţă ale persoanelor individuale, ale gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale clădirilor la nivel naţional şi regional, astfel cum se prevede în anexă.

Statele membre trebuie să prezinte Comisiei (Eurostat) date referitoare la populaţie şi locuinţe, incluzând caracteristici determinate demografice, sociale, economice şi de locuinţă ale persoanelor individuale, ale gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale clădirilor la nivel naţional, regional şi local, astfel cum se prevede în anexă, asigurându-se de fiabilitatea şi calitatea datelor pe care le furnizează şi garantând că sunt punctuale în comunicarea acestora.

Justificare

The basic criteria for the data collected should be explicitly mentioned at the outset.

Amendamentul 9

Articolul 4 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să asigure că sursele de date şi metodologia folosite pentru a se conforma cu cerinţele prezentului regulament întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1).

(2) Statele membre trebuie să asigure că sursele de date şi metodologia folosite pentru a se conforma cu cerinţele prezentului regulament întrunesc caracteristicile esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), permiţând furnizarea unor date care sunt cât mai coerente, mai complete şi mai fiabile posibil.

Justificare

The basic quality criteria for the data provided should be stressed, as this is a precondition for the drawing-up of reliable overviews and comparisons of data at Community level.

Amendamentul 10

Articolul 4 alineatul (3)

(3) Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor şi metadatelor transmise. Comisia (Eurostat), în colaborare cu autorităţile competente ale statelor membre şi cu organizaţiile internaţionale, va trebui să furnizeze recomandări metodologice şi cerinţe destinate asigurării calităţii datelor şi a metadatelor produse, în special recomandările Conferinţei statisticienilor europeni cu privire la recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor.

(3) Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea şi exactitatea datelor şi metadatelor transmise. Comisia (Eurostat), în colaborare cu autorităţile competente ale statelor membre şi cu organizaţiile internaţionale, va trebui să furnizeze recomandări metodologice şi cerinţe destinate asigurării calităţii şi exactităţii datelor şi a metadatelor produse, în special recomandările Conferinţei statisticienilor europeni cu privire la recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor.

Justificare

Accuracy is intrinsic to the quality required of the data produced in Member States.

Amendamentul 11

Articolul 5 alineatul (7)

(7) În cazul reviziilor şi al corecturilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al prezentului regulament, statele membre transmit fără întârziere datele modificate Comisiei (Eurostat).

(7) În cazul reviziilor şi al corecturilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al prezentului regulament, statele membre transmit datele modificate Comisiei (Eurostat) nu mai târziu de data publicării datelor revizuite.

Amendamentul 12

Anexă secţiunea 1.3

1.3 Tematici recomandate pentru nivelurile geografice:

nivelul naţional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

eliminat

1.3.1   Se recomandă statelor membre să raporteze cu privire la toate tematicile care sunt obligatorii pentru nivelul regional NUTS 2, precum şi cu privire la toate nivelurile regionale mai profunde, până la nivelul regional cel mai profund disponibil.

 

1.3.2   Tematici nederivate

- Localizarea şcolii, a colegiului sau a universităţii

- Modalitatea de transport la locul de muncă

- Modalitatea de transport la şcoală, colegiu sau universitate

- Distanţa parcursă până la locul de muncă şi timpul necesar

- Distanţa parcursă până la şcoală, colegiu sau universitate şi timpul necesar

- Starea civilă de fapt

- Numărul total al copiilor născuţi vii

 

- Data (datele): i) primei căsătorii şi ii) actualei căsătorii a femeii

- Data (datele): i) primei legături bazate pe consimţământul mutual şi ii) actualei legături bazate pe consimţământul mutual a femeii

- Statutul activităţii obişnuite

- Prestatori de servicii neplătite, voluntari

- Tipul sectorului (unitatea instituţională)

- Ocupaţie informală

- Tipul locului de muncă

- Timpul de lucru efectuat în general

- Ocuparea insuficientă a forţei de muncă raportată la timp

- Durata şomajului

 

- Numărul persoanelor ce lucrează în unitatea locală a instituţiei

- Principala sursă de existenţă

- Venituri

- Nivelul de instruire

- Domeniul de studiu

- Nivelul de şcolarizare

- Alfabetizarea

- Alfabetizarea informatică

- Țara domiciliului anterior în străinătate

- Durata totală a reşedinţei în acea ţară

- Locul domiciliului cinci ani înainte de recensământ

- Motivul migrării

- Țara de origine a părinţilor

 

- Dobândirea cetăţeniei

- Etnia

- Limba

- Religia

- Statutul invalidităţii

- Locuinţă individuală sau împărţită

- Chiria

- Produsele de consum durabile deţinute de gospodărie

- Numărul de maşini disponibile pentru uzul gospodăriei

- Disponibilitatea locurilor de parcare

- Telefonul şi conexiunea la internet

- Producţia agricolă pe cont propriu (la nivel de gospodărie)

- Caracteristicile tuturor locurilor de muncă în agricultură pe perioada anului anterior (la nivel individual)

 

1.3.3   Tematici derivate

- Zonele urbane şi rurale

- Grupurile socio-economice

- Persoanele de origine străină/naţională

- Grupurile de populaţie relevante pentru migraţia internaţională

- Populaţia cu statut de refugiat

- Persoanele strămutate intern

- Parteneriate între persoane de acelaşi sex

- Statutul familiei extinse

- Tipul familiei recompuse

- Tipul familiei extinse

- Compoziţia gospodăriilor private în funcţie de generaţii

 

Amendamentul 13

Anexă secţiunea 2.1.1 liniuţa 7a (nouă)

 

- Mărimea grădinii care aparţine locuinţei

Justificare

If we collect all these extensive information, we could add the data about gardens, to have one more option of comparison and analysis.

Amendamentul 14

Anexă secţiunea 2.1.1 liniuţa 7c (nouă)

 

- Clasificare în termeni ecologici şi energetici

Justificare

The place and the space available for each member of a household, and the quality of that space, are central to analysis of the quality of life that populations have. The extent to which environmental and energy standards match social requirements also serves to measure quality of life.

Amendamentul 15

Anexă secţiunea 2.2.1 a opta liniuţă

- Sistemul de furnizare a apei

- Sistemul de furnizare a apei şi de canalizare

Justificare

Access to basic sanitation networks as well as to water supply networks can entail patent differences in social situations.

Amendamentul 16

Anexă secţiunea 2.3

2.3      Tematici recomandate pentru nivelurile geografice:

nivelul naţional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

 

2.3.1   Se recomandă statelor membre să raporteze cu privire la toate tematicile care sunt obligatorii pentru nivelul regional NUTS 2, precum şi cu privire la toate nivelurile regionale mai profunde, până la nivelul regional cel mai profund disponibil.

eliminat

2.3.2   Tematici nederivate

- Disponibilitatea şi caracteristicile locuinţelor secundare, de sezon şi libere

- Ocuparea în funcţie de numărul gospodăriilor private

- Tipul camerelor

- Apa caldă

- Încălzirea apei de uz sanitar

- Tipul de sistem de eliminare a reziduurilor

- Bucătăria

- Instalaţiile de gătit

- Sursele de energie folosite pentru încălzire

 

- Izolarea termică a locuinţei

- Disponibilitatea electricităţii

- Producţia de electricitate

- Gazul prin reţeaua de distribuţie

- Aerul condiţionat

- Ventilaţia

- Poziţia locuinţei în clădire

- Accesul la locuinţă

- Ascensorul

- Locuinţele din clădire în funcţie de numărul etajelor

- Locuinţele în funcţie de materialele din care sunt construite anumite părţi ale clădirii ce includ locuinţa

- Locuinţele în funcţie de stadiul de reparare a clădirilor

- Separarea reziduurilor în gospodărie

 

(1)

Nepublicat încă în JO.


PROCEDURĂ

Titlu

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Referinţe

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Data prezentării la PE

23.2.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

EMPL

13.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

8.3.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Examinare în comisie

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Data adoptării

21.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

7

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Data depunerii

26.11.2007

Aviz juridic - Politica de confidențialitate