Postup : 2007/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0471/2007

Predkladané texty :

A6-0471/2007

Rozpravy :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 20/02/2008 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0056

SPRÁVA     ***I
PDF 229kWORD 323k
26.11.2007
PE 388.663v02-00 A6-0471/2007

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa sčítania obyvateľov, domov a bytov

(KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Ona Juknevičienė

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa sčítania obyvateľov, domov a bytov

[KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD)]

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0069)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0078/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0471/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Periodické štatistické údaje o obyvateľstve a o hlavných rodinných, sociálnych a ekonomických charakteristikách jednotlivcov a charakteristikách ich bývania sú potrebné na preskúmanie a definovanie regionálnych a sociálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkrétne časti spoločenstva;

(2) Periodické štatistické údaje o obyvateľstve a o hlavných rodinných, sociálnych a ekonomických charakteristikách jednotlivcov a charakteristikách ich bývania sú potrebné na preskúmanie a definovanie regionálnych, sociálnych a environmentálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkrétne časti spoločenstva. Predovšetkým je potrebné zbierať podrobné informácie o domoch a bytoch na podporu rôznych činností Spoločenstva, ako je podpora sociálneho začlenenia a monitorovanie sociálnej súdržnosti na regionálnej úrovni alebo ochrana životného prostredia a podpora energetickej účinnosti.

Odôvodnenie

Environmentálne politiky sú už zahrnuté do programu rokovaní a treba ich presadzovať a skúmať so zreteľom na dostupné demografické údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 3

(3) Aby sa čo najrozumnejšie využili údaje pri porovnávaní členských štátov, takéto údaje by sa mali vzťahovať na daný rok, ktorý sa má definovať;

(3) Aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov, ktoré poskytujú členské štáty, a aby sa vytvorili spoľahlivé prehľady na úrovni Spoločenstva, použité údaje by sa mali vzťahovať na rovnaký referenčný rok.

Odôvodnenie

Cieľom zmeny znenia je objasniť spojitosť medzi potrebou, aby sa údaje poskytovali pre rovnaký referenčný rok, a základnou požiadavkou porovnateľnosti prehľadov vytvorených na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4

(4) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva, ktorým sa ustanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia, je nutné, aby zber štatistických údajov bol v súlade s normami nestrannosti, spoľahlivosti, objektívnosti, vedeckej nezávislosti, nákladovej efektívnosti;a ochrany dôverných štatistických údajov;

(4) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva, ktorým sa ustanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia, je nutné, aby zber štatistických údajov bol v súlade s normami nestrannosti, transparentnosti, spoľahlivosti, objektívnosti, vedeckej nezávislosti, nákladovej efektívnosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Odôvodnenie

Transparentnosť postupov sčítania na úrovni jednotlivých členských štátov je dôležité zmieniť vzhľadom na to, že sa v tomto smere nepredpokladá harmonizácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 8

(8) Na Komisiu by sa mala preniesť najmä právomoc stanoviť podmienky na úpravu definícií, na stanovenie ďalších referenčných rokov a na prijatie programu štatistických údajov a metaúdajov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný charakter a sú navrhnuté tak, aby zmenili a doplnili nepodstatné prvky tohto nariadenia, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5 písm. a) rozhodnutia 1999/468/ES.

(8) Na Komisiu by sa mala preniesť najmä právomoc stanoviť podmienky na stanovenie nasledujúcich referenčných rokov a na prijatie programu štatistických údajov a metaúdajov. Keďže takéto opatrenia majú všeobecný rozsah a sú určené na zmeny a doplnenia nepodstatných prvkov tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ktorý je uvedený v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 2 odsek 1 písmeno a)

a) „Obyvateľstvo“ znamená národné a regionálne obyvateľstvo v jeho obvyklom bydlisku v čase referenčného dátumu uvedeného v článku 5 ods. 2;

a) „Obyvateľstvo“ znamená národné, regionálne a miestne obyvateľstvo v jeho obvyklom bydlisku v čase referenčného dátumu;

Odôvodnenie

Predmetom štatistík musí byť aj miestne obyvateľstvo na úrovni mesta alebo obce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2 odsek 1 písmeno b)

b) „Domácnosť“ znamená bytové jednotky a budovy, ako aj vzťah medzi obyvateľmi a obytnými štvrťami na národnej a regionálnej úrovni k referenčnému dátumu. „Budovy“ sú také budovy, ktoré skutočne alebo potenciálne obsahujú bytové jednotky;

b) „Domácnosť“ znamená obytné priestory a budovy, ako aj podmienky bývania a vzťah medzi obyvateľmi a obytnými priestormi na národnej a regionálnej úrovni k referenčnému dátumu;

ba) „Budovy“ sú také trvalé budovy, ktoré obsahujú obytné priestory určené na bývanie ľudí alebo bytové jednotky, ktoré sú obvykle vyhradené na sezónne alebo vedľajšie využívanie alebo sú neobývané;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť za účelom rekreácie, dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte; alebo ak nie je k dispozícii, miesto zákonného alebo registrovaného sídla;

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť za účelom rekreácie, dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte. Za osoby s obvyklým bydliskom v predmetnej zemepisnej oblasti by sa mali považovať len osoby, ktoré:

 

i) žijú v mieste svojho obvyklého bydliska nepretržite najmenej dvanásť mesiacov pred referenčným dátumom; a

 

ii) prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas 12 mesiacov pred referenčným dátumom s cieľom pobytu v trvaní najmenej jedného roka.

 

 

 

Ak obvyklé bydlisko nie je možné určiť na základe kritérií uvedených v bodoch i) alebo ii), obvyklé bydlisko znamená miesto legálneho alebo registrovaného bydliska.

Odôvodnenie

Na presnejšie objasnenie pojmu obvyklé bydlisko treba začleniť odkaz na konkrétny časový rámec. Podľa návrhu je 12 mesiacov minimálny čas to, aby mohla osoba považovať dané miesto za „obvyklé bydlisko“. Toto doplnenie môže preto prispieť k zlepšeniu poskytovania presnejších informácií a údajov v budúcich sčítaniach obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 odsek 1 písmeno d)

d) „Referenčný dátum“ je dátum, ku ktorému sa vzťahujú údaje príslušného členského štátu, v súlade s článkom 5 ods. 2 tohto nariadenia;

d) „Referenčný dátum“ je dátum, ku ktorému sa vzťahujú údaje príslušného členského štátu, v súlade s článkom 5 ods. 1 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 odsek 1 písmeno f)

f) „Regionálny“ znamená na úrovniach NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3, ktoré sú definované v klasifikácii územných jednotiek na štatistické účely (NUTS), stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 vo verzii platnej k referenčnému dátumu, ako aj na úrovni 2 základných sídelných jednotiek (úroveň LAU 2);

 

f) „Regionálny“ znamená na úrovniach NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3, ktoré sú definované v klasifikácii územných jednotiek na štatistické účely (NUTS), stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 vo verzii platnej k referenčnému dátumu;

Odôvodnenie

Úroveň LAU 2 musí byť vymedzená samostatne, aby bolo jasné, že aj miestne obyvateľstvo na úrovni mesta alebo obce musí byť predmetom štatistík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 odsek 1 písmeno fa) (nové)

 

fa) „miestny“ znamená na úrovni 2 základných sídelných jednotiek (úroveň LAU 2);

Odôvodnenie

Pojem „miestny“ je vymedzený samostatne, aby bolo jasné, že aj miestne obyvateľstvo na úrovni mesta alebo obce musí byť predmetom štatistík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 odsek 1 písmeno h)

h) „Anonymizované mikroúdaje“ znamenájú individuálne štatistické záznamy, ktoré boli upravené s cieľom minimalizovať riziko identifikácie štatistických jednotiek, ktorých sa týkajú, v súlade so súčasnými osvedčenými postupmi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 odsek 2

2. Komisia môže podľa potreby upraviť definície uvedené v odseku 1 v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch, ktoré sa týkajú stanovených demografických, sociálnych, ekonomických a bytových charakteristík jednotlivcov, rodín, domácností, bytových jednotiek a budov na národnej regionálnej úrovni, ktoré sú stanovené v prílohe.

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje o obyvateľoch, ktoré sa týkajú stanovených demografických, sociálnych a ekonomických charakteristík osôb, rodín a domácností, ako aj údaje o domoch a bytoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú stanovené v prílohe.

Odôvodnenie

Predmetom štatistík musí byť aj miestne obyvateľstvo na úrovni mesta alebo obce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 nadpis

Zdroje a kvalita údajov

Zdroje údajov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 1 písmeno ea) (nové)

 

ea) kombinácia sčítania založeného na registroch a výberového zisťovania a tradičného sčítania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje údajov a metodika použité v súlade s požiadavkami tohto nariadenia v čo najväčšej miere splnili základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1.

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje údajov a metodika použité v súlade s požiadavkami tohto nariadenia v čo najväčšej miere splnili základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1 písm g).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4 odsek 3

3. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zaslaných údajov a metaúdajov. Komisia (Eurostat) v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a medzinárodnými organizáciami zabezpečia metodické odporúčania a požiadavky vypracované tak, aby sa zabezpečila kvalita vytvorených údajov a metaúdajov, najmä odporúčania Konferencie európskych štatistikov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

3. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek ochrany údajov. Ustanovenia členských štátov o ochrane údajov nie sú dotknuté týmto nariadením.

Odôvodnenie

Zabezpečenie ochrany zozbieraných údajov je úlohou členských štátov. Ustanovenia členských štátov o ochrane údajov preto nesmú byť dotknuté týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 4 odsek 4

4. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o použitých zdrojoch údajov, dôvodoch výberu týchto zdrojov a vplyvoch vybraných zdrojoch údajov na kvalitu štatistík (správa o kvalite). V tejto súvislosti členské štáty informujú o miere, do akej vybrané zdroje údajov a metodika spĺňajú základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 4 odsek 5

5. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu (Eurostat) o zmenách a opravách štatistík poskytnutých na základe tohto nariadenia a o akýchkoľvek zmenách použitých metód alebo zdrojov údajov.

5. 5. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o zmenách a opravách štatistík poskytnutých na základe tohto nariadenia, ako aj o akýchkoľvek zmenách použitých metód alebo zdrojov údajov, a to najneskôr mesiac pred uverejnením pozmenených údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 4 odsek 6

6. Komisia definuje obsah správy o kvalite, ako aj kritériá kvality na tvorbu a šírenie údajov v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) overené údaje a metaúdaje stanovené v tomto nariadení, najmä na začiatku každého desaťročia.

1. Každý členský štát stanoví dátum, na ktorý sa jeho údaje vzťahujú (referenčný dátum). Tento referenčný dátum je súčasťou roka stanoveného na základe tohto nariadenia (referenčného roka). Prvým referenčným rokom je rok 2011. Komisia stanovuje následné referenčné roky v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 2

2. Každý členský štát stanoví dátum, ktorého sa jeho údaje týkajú (referenčný dátum). Tento referenčný dátum musí spadať do roka stanoveného na základe tohto nariadenia (referenčný rok). Prvým referenčným rokom je rok 2011. Komisia stanovuje následné referenčné roky v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 3.

2. Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) konečné, potvrdené súhrnné údaje a metaúdaje, ako to vyžaduje toto nariadenie, do 27 mesiacov po skončení referenčného roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 3

3. Údaje sa poskytujú do 24 mesiacov od skončenia referenčného roka.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 5 odsek 4

4. Komisia prijme program štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky na zber údajov v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 3. Témy, ktoré sa majú spracovať podľa tohto nariadenia pre osobitnú geografickú úroveň, nemôžu presiahnuť témy uvedené v prílohe pre danú geografickú úroveň.

4. Komisia prijme program štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 5 odsek 4a (nový)

 

4a. Komisia prijme technické špecifikácie predmetov, ako to vyžaduje toto nariadenie, ako aj ich klasifikácií, v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 5 odsek 5

5. Program štatistických údajov môže okrem súhrnných údajov (vo forme tabuľkového programu) obsahovať vzroku anonymizovaných mikroúdajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 5 odsek 7

7. V prípade zmien alebo opráv podľa článku 4 ods. 5 tohto nariadenia členské štáty čo najskôr zasielajú upravené údaje Komisii (Eurostatu).

7. V prípade zmien alebo opráv podľa článku 4 ods. 5 tohto nariadenia členské štáty zasielajú upravené údaje Komisii (Eurostatu) najneskôr po uverejnení pozmenených údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 5a (nový)

 

Článok 5a

 

Hodnotenie kvality

 

1. Na účely tohto nariadenia sa na zasielané údaje vzťahujú pri hodnotení kvality tieto aspekty:

 

— „relevantnosť“ sa vzťahuje na mieru, do akej štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby užívateľov;

 

— „presnosť“ sa vzťahuje na mieru, do akej sa odhady približujú k neznámym skutočným hodnotám;

 

— „aktuálnosť“ a „včasnosť“ sa vzťahujú na časový posun medzi referenčným obdobím a dostupnosťou výsledkov;

 

— „dostupnosť“ a „jasnosť“ sa vzťahujú na podmienky a opatrenia, za prítomnosti ktorých môžu užívatelia získať, využívať a vykladať údaje;

 

— „porovnateľnosť“ sa vzťahuje na mieru dosahu rozdielov medzi použitými štatistickými pojmami a meracími nástrojmi a postupmi pri porovnávaní štatistík v rámci geografických oblastí, sektorových oblastí alebo v priebehu času;

 

— „súdržnosť“ sa vzťahuje na primeranosť údajov, ktoré sa dajú spoľahlivo kombinovať rôznymi spôsobmi a na rôzne účely.

 

2. Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite zaslaných údajov. V tejto súvislosti členské štáty podávajú správy o tom, do akej miery zvolené zdroje údajov a metodológia spĺňajú základné charakteristiky sčítania obyvateľov a sčítania domov a bytov, ktoré sú vymedzené v článku 2 písm. g).

 

3. Pri uplatňovaní aspektov kvality uvedených v odseku 1 na údaje, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa podmienky a štruktúra správ o kvalite vymedzia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2. Komisia (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu zaslaných údajov.

 

4. Komisia (Eurostat) v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov poskytne metodologické odporúčania určené na zabezpečenie kvality predložených údajov a metaúdajov, s uznaním odporúčaní Konferencie európskych štatistikov týkajúcich sa sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 6 odsek 1 písmeno -a) (nové)

 

-a) technické špecifikácie predmetov, ako to vyžaduje toto nariadenie, ako aj ich klasifikácií, ako je uvedené v článku 5 ods. 4a;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 6 odsek 1 pismeno aa) (nové)

 

aa) príslušné opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a štruktúra týchto správ, ako stanovuje článok 5a ods. 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 6 odsek 1 písmeno ab) (nové)

 

ab) podrobnosti správ o kvalite a štruktúra týchto správ, ako stanovuje článok 5a ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 6 odsek 2 písmeno a)

a) úprava definícií podľa článku 2 ods. 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 6 odsek 2 písmeno b)

b) definícia obsahu správy o kvalite podľa článku 4 ods. 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 6 odsek 2 písmeno c)

c) definícia kritérií kvality podľa článku 4 ods. 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 6 odsek 2 písmeno d)

d) referenčné roky podľa článku 5 ods. 2;

d) referenčné roky podľa článku 5 ods. 1;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 6 odsek 3

3. Zohľadní sa zásada, že prínos aktualizácie musí prevážiť náklady, ktoré sa s ňou spájajú, a že dodatočné náklady a zaťaženie neprekročia primeranú hranicu.

3. Zohľadní sa zásada, že prínos prijatých opatrení musia prevážiť náklady, ktoré sa s nimi spájajú, a že dodatočné náklady a zaťaženie neprekročia primeranú hranicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Príloha odsek 1.2.1 zarážka 16a (nová)

 

— Istota zamestnania (na dobu určitú alebo neurčitú)

Odôvodnenie

Istota zamestnania je v súčasnosti prvkom, ktorý môže viesť k najväčším rozdielom medzi obyvateľmi, a preto ju treba skúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha, odsek 1.2.1 zarážka 16b (nová)

 

— Počet zmien zamestnania

Odôvodnenie

Istota zamestnania je v súčasnosti prvkom, ktorý môže viesť k najväčším rozdielom medzi obyvateľmi, a preto ju treba skúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha odsek 1.3.2

1.3.2   Neodvodené témy

1.3.2    Neodvodené témy

— Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity

— vzdialenosť od miesta obvyklého bydliska k zeleným a rekreačným plochám

— Spôsob dopravy do práce

— Vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou zdravotnej starostlivosti a obvyklým bydliskom

— Spôsob dopravy do školy, na vysokú školu alebo univerzitu

— Dostupnosť vody a elektrickej energie

— Vzdialenosť precestovaná do práce a čas trvania cesty

           — Telefón a štandardné a širokopásmové internetové pripojenie

— Vzdialenosť precestovaná do školy, na vysokú školu alebo univerzitu a čas trvania cesty

 

— Skutočný rodinný stav

 

— Celkový počet živo narodených detí

 

— Dátum(y) sobáša(sobášov) vydatých žien: (i) prvé manželstvo a (ii) súčasné manželstvo

 

— Dátum(y) začiatku dobrovoľného zväzku(zväzkov) žien, ktoré boli niekedy v dobrovoľnom zväzku: (i) prvý dobrovoľný zväzok a (ii) súčasný dobrovoľný zväzok

 

— Bežný ekonomický status

 

— Poskytovatelia neplatených služieb, dobrovoľníci

 

— Druh odvetvia (inštitucionálna jednotka)

 

— Neformálne zamestnanie

 

— Druh pracoviska

 

— Obvyklý odpracovaný čas

 

— Dočasná podzamestnanosť

 

— Trvanie nezamestnanosti

 

— Počet osôb pracujúcich v miestnej jednotke organizácie

 

— Hlavný zdroj obživy

 

— Príjem

 

— Vzdelanie

 

— Oblasť štúdia

 

— Dochádzka do školy

 

— Gramotnosť

 

— Počítačová gramotnosť

 

— Krajina predchádzajúceho obvyklého bydliska v zahraničí

 

— Celkové trvanie pobytu v krajine

 

— Miesto obvyklého bydliska päť rokov pred sčítaním

 

— Dôvod vysťahovania

 

— Krajina narodenia rodičov

 

— Získanie štátnej príslušnosti

 

— Etnicita

 

— Jazyk

 

— Náboženské vyznanie

 

- Postihnutie

 

- Individuálne alebo spoločné bývanie

 

— Nájom

 

— Výrobky dlhodobej spotreby, ktoré vlastní domácnosť

 

— Počet áut, ktoré má domácnosť k dispozícii na užívanie

 

— Dostupnosť parkovacích miest

 

— Telefonické a internetové pripojenie

 

— Vlastná poľnohospodárska produkcia (na úrovni domácnosti)

 

— Charakteristiky všetkých poľnohospodárskych zamestnaní počas posledného roka (individuálna úroveň)

 

Odôvodnenie

Prístup obyvateľov k istým druhom tovaru a služieb je v súčasnosti dôležitým ukazovateľom sociálneho pokroku našej spoločnosti, a preto je dôležité mať o tejto téme dostatok informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Príloha odsek 1.3.3

1.3.3   Odvodené témy

1.3.3   Odvodené témy

— Mestské a vidiecke oblasti

— Partnerstvá osôb rovnakého a rôzneho pohlavia

— Sociálno-ekonomické skupiny

 

— Osoby so zahraničným/národným pôvodom

 

— Populačné skupiny týkajúce sa medzinárodnej migrácie

 

— Populácia s utečeneckou minulosťou

 

— Vnútorne vysídlené osoby

 

— Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia

 

— Širšia rodina

 

— Druh znovu vytvorenej rodiny

 

— Druh širšej rodiny

 

— Generačné zloženie súkromných domácností

 

Odôvodnenie

Údaje musia byť interpretované na základe sociálnych charakteristík vyplývajúcich zo súčasných foriem zákonom uznávaných medziľudských zväzkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Príloha odsek 2 názov

2. Premenné týkajúce sa bývania

2. Témy týkajúce sa bývania

Odôvodnenie

Zmena sa uskutočnila z dôvodu zachovania konzistentnosti s ostatnými článkami navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Príloha odsek 2.1.1 zarážka 7a (nová)

 

— Veľkosť (kategória)

Odôvodnenie

Miesto a priestor, ktorý má člen domácnosti k dispozícii, ako aj kvalita tohto priestoru, sú dôležitými prvkami pre analýzu kvality života obyvateľstva. Rozlišovacím prvkom kvality života je tiež primeranosť sociálnych nárokov k úrovni životného prostredia a energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha odsek 2.1.1 zarážka 7b (nová)

 

— Dátum výstavby a posledná štrukturálna údržba

Odôvodnenie

Miesto a priestor, ktorý má člen domácnosti k dispozícii, ako aj kvalita tohto priestoru, sú dôležitými prvkami pre analýzu kvality života obyvateľstva. Rozlišovacím prvkom kvality života je tiež primeranosť sociálnych nárokov k úrovni životného prostredia a energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha odsek 2.1.1 zarážka 7c (nová)

 

— Klasifikácia podľa kritérií životného prostredia a energetiky

Odôvodnenie

Miesto a priestor, ktorý má člen domácnosti k dispozícii, ako aj kvalita tohto priestoru, sú dôležitými prvkami pre analýzu kvality života obyvateľstva. Rozlišovacím prvkom kvality života je tiež primeranosť sociálnych nárokov k úrovni životného prostredia a energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Príloha odsek 2.2.1 zarážka 8

— Systém dodávky vody

— Systém dodávky vody a hygieny,

Odôvodnenie

Nielen prístup k systémom dodávky vody, ale aj prístup k základným kanalizačným sieťam predstavuje zreteľný rozlišovací prvok spoločenskej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Príloha odsek 2.3.2

2.3.2   Neodvodené témy

2.3.2   Neodvodené témy

— Dostupnosť a charakteristiky sekundárnych, sezónnych a voľných obydlí

— Prístup do verejných a súkromných budov pre osoby s postihnutím

— Obývanie podľa počtu súkromných domácností

— Doprava a pohyb v meste

— Druh miestností

— Možnosť pohybu vo vnútri domácnosti a budovy, v ktorej sa domácnosť nachádza

— Horúca voda

 

— Ohrev vody na sanitárne účely

 

— Druh kanalizačného systému

 

— Kuchyňa

 

— Zariadenia na varenie

 

— Zdroje energie používané na vykurovanie

 

— Tepelná izolácia obydlia

 

— Dostupnosť elektrickej energie

 

— Výroba elektrickej energie

 

— Plyn privádzaný potrubím

 

— Klimatizácia

 

— Vetranie

 

— Poloha obydlia v budove

 

— Prístup do obydlia

 

— Výťah

 

— Obydlia podľa počtu poschodí v budove

 

— Obydlia podľa materiálov, z ktorých sú vybudované stanovené časti budovy, v ktorej sa nachádza obydlie

 

— Obydlia podľa stavu opravy budov

 

— Triedenie odpadu v domácnosti [1] Ú. v. EÚ C , , s.. [3] Ú. v. EÚ C , , s..

 

Odôvodnenie

Záruka práv osôb s osobitnými potrebami musí byť zakotvená vo všetkých nástrojoch, ktoré pripravujeme.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (20.11.2007)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa sčítania obyvateľov, domov a bytov

(KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wojciech Roszkowski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto stanovisko pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa vzťahuje na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov [KOM(2007)0069], ktoré sa má prijať prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu [2007/0032(COD)].

Hlavným cieľom návrhu nariadenia je objasniť údaje, ktoré sa zozbierali počas sčítaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, a to predovšetkým pokiaľ ide o domy a byty, a umožniť ich porovnávanie.

Základným predpokladom pre vývoj spoľahlivých ukazovateľov, ktoré umožnia presný odhad sociálno-hospodárskej situácie na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni Európskej únie je zabezpečenie jasných, úplných a spoľahlivých údajov členskými štátmi.

V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť aj dôležitosť referenčných dátumov pre zhromažďované údaje a včasné odovzdávanie údajov Komisii (Eurostatu) zo strany členských štátov, pretože len vtedy, keď sú údaje vzťahujúce sa na rovnaké časové obdobie zároveň dostupné pre každú územnú jednotku, informácie sa dajú skutočne porovnávať a dá sa vypracovať spoľahlivý prehľad a analýza.

Spravodajca oprávnene zdôrazňuje potrebu harmonizovať systém poskytovania údajov, ktorý je založený na spoločných normách platných pre všetky členské štáty, a uvádza technické a procedurálne ťažkosti, ktoré sa v priebehu procesu vyskytli.

Malo by sa tiež pamätať na to, že tieto štatistiky a prehľady o štruktúre a charakteristikách obyvateľstva sú základným ukazovateľom pri plánovaní a monitorovaní kohéznej politiky a pri posudzovaní efektívnosti využívania štrukturálneho fondu. Klasifikácia regiónov na účely tohto konkrétneho fondu je založená na údajoch týkajúcich sa obyvateľstva v týchto regiónoch, čo znamená, že existujú priame finančné dôsledky tak pre regióny, ako aj pre členské štáty.

Návrh nariadenia, ktoré je predmetom diskusie v tomto stanovisku, sa týka otázok, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj regionálnej a kohéznej politiky.

Tiež by sa malo zdôrazniť, že zatiaľ čo pri posudzovaní situácie domov a bytov sú nevyhnutne potrebné údaje zo sčítania, ktoré sa týkajú obvyklého bydliska osôb, v prípade analýzy ďalších stránok by sa mala pozornosť zamerať na ďalšie údaje, napríklad na krajinu štátnej príslušnosti, pohlavie, vek alebo počet detí.

Niektoré pojmy nie sú v návrhu nariadenia jasne vymedzené, a to napríklad „miesto obvyklého bydliska“, ktoré by sa malo vzťahovať na konkrétne časové obdobie pred referenčným bodom, t. j. dátumom sčítania. Pozornosť by sa mala venovať aj presnosti prekladu textu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Periodické štatistické údaje o obyvateľstve a o hlavných rodinných, sociálnych a ekonomických charakteristikách jednotlivcov a charakteristikách ich bývania sú potrebné na preskúmanie a definovanie regionálnych a sociálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkrétne časti spoločenstva.

(2) Periodické štatistické údaje o obyvateľstve a o hlavných rodinných, sociálnych a ekonomických charakteristikách jednotlivcov a charakteristikách ich bývania sú potrebné na preskúmanie a definovanie regionálnych, sociálnych a environmentálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkrétne časti spoločenstva. Predovšetkým je potrebné zbierať presné informácie o domoch a bytoch na podporu rôznych činností Spoločenstva, ako sú podpora sociálneho začleňovania a monitorovanie sociálnej súdržnosti na regionálnej úrovni alebo ochrana životného prostredia a podpora energetickej účinnosti.

Odôvodnenie

Európska únia nemá v bytovej politike žiadne právomoci. Na vypracovanie politík Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a súdržnosti, ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti sú však potrebné údaje o bytovej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 3

(3) Aby sa čo najrozumnejšie využili údaje pri porovnávaní členských štátov, takéto údaje by sa mali vzťahovať na daný rok, ktorý sa má definovať;

(3) S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť údajov, ktoré poskytujú členské štáty, a vytvoriť spoľahlivé prehľady na úrovni Únie, použité údaje by sa mali vzťahovať na rovnaký referenčný rok;

Odôvodnenie

Cieľom zmeny znenia je objasniť spojitosť medzi potrebou, aby sa údaje poskytovali pre rovnaký referenčný rok, a základnou požiadavkou porovnateľnosti prehľadov vytvorených na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4

(4) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva, ktorým sa ustanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia, je nutné, aby zber štatistických údajov bol v súlade s normami nestrannosti, spoľahlivosti, objektívnosti, vedeckej nezávislosti, nákladovej efektívnosti a ochrany dôverných štatistických údajov;

(4) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva, ktorým sa ustanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia, je nutné, aby zber štatistických údajov bol v súlade s normami nestrannosti, transparentnosti, spoľahlivosti, objektívnosti, vedeckej nezávislosti, nákladovej efektívnosti a ochrany dôverných štatistických údajov;

Odôvodnenie

Je dôležité spomenúť, že spôsob zhromažďovania štatistických údajov v členských štátoch by mal byť transparentný, pretože postupy nebudú harmonizované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 2 odsek 1 písmeno a)

a) „Obyvateľstvo“ znamená národné a regionálne obyvateľstvo v jeho obvyklom bydlisku v čase referenčného dátumu uvedeného v článku 5 ods. 2;

a) „Obyvateľstvo“ znamená národné,  regionálne a miestne obyvateľstvo v jeho obvyklom bydlisku v čase referenčného dátumu uvedeného v článku 5 ods. 2;

Odôvodnenie

Predmetom štatistík musí byť aj miestne obyvateľstvo, t. j. obyvateľstvo na úrovni mesta alebo obce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 2 odsek 1 písmeno b)

„Domácnosť“ znamená bytové jednotky a budovy, ako aj vzťah medzi obyvateľmi a obytnými štvrťami na národnej a regionálnej úrovni k referenčnému dátumu. „Budovy“ sú také budovy, ktoré skutočne alebo potenciálne obsahujú bytové jednotky;

netýka sa slovenského znenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť za účelom rekreácie, dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte; alebo ak nie je k dispozícii, miesto zákonného alebo registrovaného sídla;

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť za účelom rekreácie, dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte. Len osoby

 

i) ktoré žijú v mieste svojho obvyklého bydliska počas neprerušeného obdobia najmenej dvanásť mesiacov pred referenčným dátumom alebo

 

ii) ktoré prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas 12 mesiacov pred referenčným dátumom na účely pobytu v dĺžke najmenej jedného roka

 

by sa mali považovať za osoby s obvyklým bydliskom v predmetnej zemepisnej oblasti.

 

Ak to nie je možné určiť, „obvyklé bydlisko“ znamená miesto zákonného alebo registrovaného sídla.

Odôvodnenie

Na presnejšie objasnenie pojmu obvyklé bydlisko treba začleniť odkaz na konkrétny časový rámec. Podľa návrhu je 12 mesiacov minimálny čas to, aby mohla osoba považovať dané miesto za „obvyklé bydlisko“. Toto doplnenie môže preto prispieť k zlepšeniu poskytovania presnejších informácií a údajov v budúcich sčítaniach obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 odsek 1 písmeno g)

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 3

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch, ktoré sa týkajú stanovených demografických, sociálnych, ekonomických a bytových charakteristík jednotlivcov, rodín, domácností, bytových jednotiek a budov na národnej a regionálnej úrovni, ktoré sú stanovené v prílohe.

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch, ktoré sa týkajú stanovených demografických, sociálnych, ekonomických a bytových charakteristík jednotlivcov, rodín, domácností, bytových jednotiek a budov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú stanovené v prílohe, pričom zabezpečia spoľahlivosť a kvalitu predkladaných údajov a zaistia, že budú predložené včas.

Odôvodnenie

Hlavné kritériá zozbieraných údajov by sa mali výslovne uviesť na začiatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje údajov a metodika použité v súlade s požiadavkami tohto nariadenia v čo najväčšej miere splnili základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1.

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje údajov a metodika použité v súlade s požiadavkami tohto nariadenia v čo najväčšej miere splnili základné charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1, pričom umožňujú poskytovanie údajov, ktoré sú čo najjednotnejšie, najspoľahlivejšie a najúplnejšie.

Odôvodnenie

Mali by sa zdôrazniť základné kritériá kvality poskytovaných údajov, pretože sú podmienkou vypracovania spoľahlivých prehľadov a porovnaní údajov na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 4 odsek 3

3. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zaslaných údajov a metaúdajov. Komisia (Eurostat) v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a medzinárodnými organizáciami zabezpečia metodické odporúčania a požiadavky vypracované tak, aby sa zabezpečila kvalita vytvorených údajov a metaúdajov, najmä odporúčania Konferencie európskych štatistikov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

3. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality a presnosti zaslaných údajov a metaúdajov. Komisia (Eurostat) v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a medzinárodnými organizáciami zabezpečia metodické odporúčania a požiadavky vypracované tak, aby sa zabezpečila kvalita a presnosť vytvorených údajov a metaúdajov, najmä odporúčania Konferencie európskych štatistikov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Odôvodnenie

Presnosť je neoddeliteľnou súčasťou kvality, akú treba vyžadovať od údajov poskytovaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 5 odsek 7

7. V prípade zmien alebo opráv podľa článku 4 ods. 5 tohto nariadenia členské štáty čo najskôr zasielajú upravené údaje Komisii (Eurostatu).

7. V prípade zmien alebo opráv podľa článku 4 ods. 5 tohto nariadenia členské štáty zasielajú upravené údaje Komisii (Eurostatu) najneskôr v čase uverejnenia pozmenených údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Príloha oddiel 1.3

1.3 Odporúčané témy pre geografické úrovne:

Národná úroveň, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

1.3.1   Členským štátom sa odporúča, aby informovali o všetkých témach, ktoré sú povinné pre regionálnu úroveň NUTS 2, ako aj o všetkých podrobnejších regionálnych úrovniach až po najpodrobnejšiu dostupnú regionálnu úroveň.

1.3.2   Neodvodené témy

- Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity

- Spôsob dopravy do práce

- Spôsob dopravy do školy, na vysokú školu alebo univerzitu

- Vzdialenosť precestovaná do práce a čas trvania cesty

- Vzdialenosť precestovaná do školy, na vysokú školu alebo univerzitu a čas trvania cesty

- Skutočný rodinný stav

- Celkový počet živo narodených detí

- Dátum(y) sobáša(sobášov) vydatých žien: - prvé manželstvo a ii) súčasné manželstvo

-Dátum(y) začiatku dobrovoľného zväzku(zväzkov) žien, ktoré boli niekedy v dobrovoľnom zväzku: i) prvý neformálny zväzok a (ii) súčasný neformálny zväzok

Bežný ekonomický status

- Poskytovatelia neplatených služieb, dobrovoľníci

- Druh odvetvia (inštitucionálna jednotka)

- Neformálne zamestnanie

- Druh pracoviska

- Obvyklý odpracovaný čas

- Dočasná podzamestnanosť

- Trvanie nezamestnanosti

- Počet osôb pracujúcich v miestnej jednotke organizácie

- Hlavný zdroj obživy

- Príjem

- Vzdelanie

- Oblasť štúdia

- Dochádzka do školy

- Gramotnosť

- Počítačová gramotnosť

- Krajina predchádzajúceho obvyklého bydliska v zahraničí

- Celkové trvanie pobytu v krajine

- Miesto obvyklého bydliska päť rokov pred sčítaním

- Dôvod vysťahovania

- Krajina narodenia rodičov

- Získanie štátnej príslušnosti

- Etnicita

- Jazyk

- Náboženské vyznanie

- Postihnutie

- Individuálne alebo spoločné bývanie

- Nájom

- Výrobky dlhodobej spotreby, ktoré vlastní domácnosť

- Počet áut, ktoré má domácnosť k dispozícii na užívanie

- Dostupnosť parkovacích miest

- Telefonické a internetové pripojenie

- Vlastná poľnohospodárska produkcia (na úrovni domácnosti)

- Charakteristiky všetkých poľnohospodárskych zamestnaní počas posledného roka (individuálna úroveň)

1.3.3    Odvodené témy

- Mestské a vidiecke oblasti

- Sociálno-ekonomické skupiny

- Osoby so zahraničným/národným pôvodom

- Populačné skupiny týkajúce sa medzinárodnej migrácie

- Populácia s utečeneckou minulosťou

- Vnútorne vysídlené osoby

- Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia

- Širšia rodina

- Druh znovu vytvorenej rodiny

- Druh širšej rodiny

- Generačné zloženie súkromných domácností

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Príloha oddiel 2.1.1 zarážka 7a (nová)

 

— veľkosť záhrady patriacej k obydliu

Odôvodnenie

Ak už zbierame podrobné informácie, mohli by sme pridať aj údaje o záhradách, aby bola ďalšia možnosť porovnávania a analýzy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Príloha oddiel 2.1.1 zarážka 7c (nová)

 

— environmentálna a energetická klasifikácia

Odôvodnenie

Miesto a priestor, ktorý má člen domácnosti k dispozícii, ako aj kvalita tohto priestoru, sú dôležitými prvkami na analýzu kvality života obyvateľstva. Rozlišovacím prvkom kvality života je tiež primeranosť sociálnych nárokov k úrovni životného prostredia a energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Príloha oddiel 2.2.1 zarážka 8

Systém dodávky vody

systém dodávky vody a kanalizačná sieť

Odôvodnenie

Nielen prístup k systémom dodávky vody, ale aj prístup k základným kanalizačným sieťam predstavuje zreteľný rozlišovací prvok spoločenskej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Príloha oddiel 2.3

2.3      Odporúčané témy pre geografické úrovne:

Národná úroveň, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

2.3.1   Členským štátom sa odporúča, aby informovali o všetkých témach, ktoré sú povinné pre regionálnu úroveň NUTS 2, ako aj o všetkých podrobnejších regionálnych úrovniach až po najpodrobnejšiu dostupnú regionálnu úroveň.

2.3.2   Neodvodené témy

- Dostupnosť a charakteristiky sekundárnych, sezónnych a voľných obydlí

- Obývanie podľa počtu súkromných domácností

- Druh miestností

- Horúca voda

- Ohrev vody na sanitárne účely

- Druh kanalizačného systému

- Kuchyňa

- Zariadenia na varenie

- Zdroje energie používané na vykurovanie

- Tepelná izolácia obydlia

- Dostupnosť elektrickej energie

- Výroba elektrickej energie

- Plyn privádzaný potrubím

- Klimatizácia

- Vetranie

- Poloha obydlia v budove

- Prístup do obydlia

- Výťah

- Obydlia podľa počtu poschodí v budove

- Obydlia podľa materiálov, z ktorých sú vybudované stanovené časti budovy, v ktorej sa nachádza obydlie

- Obydlia podľa stavu opravy budov

- Triedenie odpadu v domácnosti

vypúšťa sa

POSTUP

Názov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Referenčné čísla

KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.10.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.


POSTUP

Názov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Referenčné čísla

KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Dátum predloženia v EP

23.2.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

13.3.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

8.3.2007

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Dátum prijatia

21.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia