Postopek : 2007/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0471/2007

Predložena besedila :

A6-0471/2007

Razprave :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Glasovanja :

PV 20/02/2008 - 4.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0056

POROČILO     ***I
PDF 209kWORD 363k
27.11.2007
PE 388.663v02-00 A6-0471/2007

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj

(KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Ona Juknevičienė

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj

(KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0069)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0078/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja odbora za regionalni razvoj (A6-0471/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2

(2) Občasni statistični podatki o prebivalstvu in o glavnih družinskih, socialnih, ekonomskih in stanovanjskih značilnostih posameznikov so potrebni za preučevanje in opredelitev regionalnih in socialnih politik, ki vplivajo na posamezne sektorje Skupnosti.

(2) Občasni statistični podatki o prebivalstvu in o glavnih družinskih, socialnih, ekonomskih in stanovanjskih značilnostih posameznikov so potrebni za preučevanje in opredelitev regionalnih, socialnih in okoljskih politik, ki vplivajo na posamezne sektorje Skupnosti. Podrobne informacije o stanovanjih je treba zbrati zlasti v podporo različnim dejavnostim Skupnosti, na primer spodbujanju socialnega vključevanja in spremljanju socialne kohezije na regionalni ravni ali varstvu okolja in spodbujanju energetske učinkovitosti.

Obrazložitev

Okoljske politike so zdaj v žarišču, zato bi jih bilo treba izvajati in preučevati tudi ob upoštevanju razpoložljivih demografskih podatkov.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 3

(3) Za čim bolj smiselno uporabo podatkov pri primerjavah med državami članicami se morajo taki podatki nanašati na določeno leto, ki se opredeli.

(3) Za zagotovitev primerljivosti podatkov, ki jih posredujejo države članice, in zanesljivosti pregledov, izdelanih na ravni Unije, se morajo podatki nanašati na isto referenčno leto.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti povezavo med tem, da je treba posredovati podatke za isto referenčno leto, in osnovno zahtevo po primerljivosti, kar zadeva preglede, izdelane na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 4

(4) V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti, ki pomeni referenčni okvir za določbe te uredbe, se mora zbirka statističnih podatkov skladati s standardi nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

(4) V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti, ki pomeni referenčni okvir za določbe te uredbe, se mora zbirka statističnih podatkov skladati s standardi nepristranskosti, preglednost, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

Obrazložitev

Pri zbiranju statističnih podatkov po različnih državah članicah je treba omeniti preglednost, saj postopki ne bodo usklajeni.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 8

(8) Zlasti je treba Komisiji podeliti pooblastilo za vzpostavitev pogojev za prilagoditev opredelitev, določitev nadaljnjih referenčnih let in sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov. Te ukrepe splošnega obsega, oblikovane za spremembo nebistvenih sestavin te uredbe, je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES

(8) Zlasti je treba Komisiji podeliti pooblastilo za vzpostavitev pogojev za določitev zaporednih referenčnih let in sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov. Te ukrepe splošnega obsega, oblikovane za spremembo nebistvenih sestavin te uredbe, je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES.

Predlog spremembe 5

Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) „prebivalstvo“ pomeni nacionalno in regionalno prebivalstvo v kraju običajnega prebivališča na referenčni dan, naveden v členu 5(2);

(a) „prebivalstvo“ pomeni nacionalno, regionalno in lokalno prebivalstvo v kraju običajnega prebivališča na referenčni dan, naveden v členu 5(2);

Obrazložitev

Statistični podatki morajo zajemati tudi lokalno prebivalstvo, tj. prebivalstvo občine ali lokalnega upravnega območja.

Predlog spremembe 6

člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) „stanovanja“ pomeni stanovanjske enote in stavbe ter razmerje med prebivalstvom in bivalnimi prostori na nacionalni in regionalni ravni na referenčni dan. Stavbe“ pomeni stavbe, ki dejansko ali potencialno vsebujejo stanovanjske enote;

(b) „stanovanja“ pomeni bivalne prostore in stavbe, pa tudi oblike stanovanj ter razmerje med prebivalstvom in bivalnimi prostori na nacionalni in regionalni ravni na referenčni dan;

(ba)stavbe“ pomeni trajne stavbe, ki vsebujejo bivalne prostore, namenjene prebivanju ljudi, ali običajna stanovanja za sezonsko oziroma drugotno rabo ali ki so prazna.

Predlog spremembe 7

Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja, če to ne obstaja, pa kraj, kjer ima oseba stalno ali registrirano prebivališče;

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja. Kot stalni prebivalci zadevnega geografskega območja bi morale biti obravnavane samo osebe, ki:

 

(i) so pred referenčnim dnem najmanj dvanajst mesecev neprekinjeno živele v kraju svojega običajnega prebivališča in

 

(ii) so v zadnjih dvanajstih mesecih pred referenčnim dnem prihajale v kraj svojega običajnega prebivališča z namenom, da bi se tam zadržale najmanj eno leto,

 

 

 

Če tega ni mogoče potrditi okoliščin iz podtočk (i) ali (ii), pomeni "kraj običajnega prebivališča" kraj stalnega ali registriranega prebivališča.

Obrazložitev

Da bi natančneje opredelili izraz "običajno prebivališče", je treba navesti časovni okvir. Izhajamo lahko iz tega, da je dvanajst mesecev najkrajši čas, ki bi ga oseba potrebovala, da bi neki kraj štela za svoje "običajno prebivališče". Dopolnitev bi pripomogla k temu, da bi pri popisih dobili natančnejše informacije in podatke.

Predlog spremembe 8

Člen 2, odstavek 1, točka (d)

(d) „referenčni datum“ je datum, na katerega se podatki zadevne države članice nanašajo v skladu s členom 5(2) te uredbe;

(d) „referenčni datum“ je datum, na katerega se podatki zadevne države članice nanašajo v skladu s členom 5(1) te uredbe;

Predlog spremembe 9

Člen 2, odstavek 1, točka (f)

(f) „regionalen“ pomeni na ravni NUTS 1, NUTS 2 in NUTS 3, kakor je opredeljeno v klasifikaciji statističnih teritorialnih enot, vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v njeni različici, veljavni na referenčni datum, ter na ravni 2 lokalnih upravnih enot (raven LAU 2);

(f) „regionalen“ pomeni na ravni NUTS 1, NUTS 2 in NUTS 3, kakor je opredeljeno v klasifikaciji statističnih teritorialnih enot, vzpostavljene z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v njeni različici, veljavni na referenčni datum;

Obrazložitev

Raven LAU 2 je treba opredeliti posebej, da se upošteva potreba po vključitvi lokalnega prebivalstva na ravni mesta ali občine v statistične podatke.

Predlog spremembe 10

Člen 2, odstavek 1, točka (f a) (novo)

 

(fa) “lokalni” pomeni na ravni 2 lokalnih upravnih enot (raven LAU 2);

Obrazložitev

Izraz „lokalni“ je opredeljen posebej, da se upošteva potreba po vključitvi lokalnega prebivalstva na ravni mesta ali občine v statistične podatke.

Predlog spremembe 11

Člen 2, odstavek 1, točka (h)

(h) „nerazpoznavni mikropodatki“ pomeni posamezne statistične zapise, ki so bili spremenjeni, da bi se v skladu z najboljšo obstoječo prakso zmanjšalo tveganje prepoznavanja statističnih enot, na katere se nanašajo.

črtano

Predlog spremembe 12

Člen 2, odstavek 2

2. Poleg tega lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(3) prilagodi opredelitve iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe 13

Člen 3

Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o prebivalstvu in stanovanjih, ki zajemajo določene demografske, socialne, ekonomske in stanovanjske značilnosti posameznikov, družin, gospodinjstev, stanovanjskih enot in stavb na nacionalni in regionalni ravni, kakor je navedeno v Prilogi.

Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o prebivalstvu, ki zajemajo določene demografske, socialne in ekonomske značilnosti oseb, družin in gospodinjstev, pa tudi stanovanj na nacionalni in regionalni ravni, kakor je navedeno v Prilogi.

Obrazložitev

Statistični podatki morajo zajemati tudi lokalno prebivalstvo, tj. prebivalstvo občine ali lokalnega upravnega območja.

Predlog spremembe 14

Člen 4, Naslov

Viri podatkov in kakovost

Viri podatkov

Predlog spremembe 15

Člen 4, odstavek 1, točka (e a) (novo)

 

(ea) kombinaciji popisa na podlagi registra, vzorčne raziskave in običajnega popisa;

Predlog spremembe 16

Člen 4, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da viri podatkov in metodologija, uporabljena zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(1), do najvišje možne mere.

2. Države članice zagotovijo, da viri podatkov in metodologija, uporabljena zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(1)(g), do najvišje možne mere.

Predlog spremembe 17

Člen 4, odstavek 3

3. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti poslanih metapodatkov. Komisija (Eurostat) v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in mednarodnimi organizacijami zagotovi metodološka priporočila in zahteve, oblikovane za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov in metapodatkov, zlasti priporočila Konference evropskih statistikov za popise prebivalstva in stanovanj.

3. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev po varstvu podatkov. Ta uredba ne posega v določbe držav članic o varstvu podatkov.

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti varstvo zbranih podatkov, uredba pa ne sme vplivati na njihove določbe v zvezi s tem.

Predlog spremembe 18

Člen 4, odstavek 4

4. Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov in vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statističnih podatkov (poročilo o kakovosti). V tem smislu države članice poročajo o tem, v kolikšni meri izbrani viri podatkov in metodologija dosegajo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(1).

črtano

Predlog spremembe 19

Člen 4, odstavek 5

5. Države članice Komisijo (Eurostat) nemudoma obvestijo o revizijah in popravkih statističnih podatkov, zagotovljenih v skladu s to uredbo, in o kakršnih koli spremembah v uporabljenih metodah in virih podatkov.

5. Države članice Komisijo (Eurostat) obvestijo o revizijah in popravkih statističnih podatkov, zagotovljenih v skladu s to uredbo, pa tudi o kakršnih koli spremembah v uporabljenih metodah in virih podatkov, in sicer najkasneje mesec dni pred objavo spremenjenih podatkov.

Predlog spremembe 20

Člen 4, odstavek 6

6. Komisija opredeli vsebino poročila o kakovosti ter merila kakovosti za pripravo in razširjanje podatkov v skladu s postopkom iz člena 7(3).

črtano

Predlog spremembe 21

Člen 5, odstavek 1

1. Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo potrjene podatke in metapodatke v skladu s to uredbo, predvsem na začetku vsakega desetletja.

1. Vsaka država članica določi datum, na katerega se njeni podatki nanašajo (referenčni datum). Referenčni datum mora biti v letu, določenem v skladu s to uredbo (referenčno leto). Prvo referenčno leto je leto 2011. Komisija določi naknadna referenčna leta s postopkom po členu 7(3) . Referenčna leta so na začetku desetletij.

Predlog spremembe 22

Člen 5, odstavek 2

2. Vsaka država članica določi datum, na katerega se njeni podatki nanašajo (referenčni datum). Ta referenčni datum mora biti v letu, določenem na podlagi te uredbe (referenčno leto). Komisija po postopku iz člena 7(3) določi naknadna referenčna leta.

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo končne potrjene in zbirne podatke ter metapodatke, zahtevane v tej uredbi, v 27 mesecih po koncu referenčnega leta.

Predlog spremembe 23

Člen 5, odstavek 3

3. Podatki se dostavijo v roku 24 mesecev po koncu referenčnega leta.

črtano

Predlog spremembe 24

Člen 5, odstavek 4

4. Komisija sprejme program statističnih podatkov in metapodatkov, ki se pošljejo za izpolnitev zahtev za zbiranje podatkov v skladu s postopkom iz člena 7(3). Vsebine, ki se zajamejo na podlagi te uredbe za določeno geografsko raven, ne morejo presegati vsebin, ki so navedene v Prilogi za navedeno geografsko raven.

4. Komisija sprejme program statističnih podatkov in metapodatkov, ki se pošljejo za izpolnitev zahtev iz te uredbe v skladu s postopkom iz člena 7(3).

Predlog spremembe 25

Člen 5, odstavek 4 a (novo)

 

4a. Komisija sprejme ustrezne tehnične specifikacije za vsebine, zahtevane v tej uredbi, pa tudi za posamezne postavke, v skladu s postopkom po členu 7(2).

Predlog spremembe 26

Člen 5, odstavek 5

5. Program statističnih podatkov lahko poleg zbirnih podatkov (v obliki tabelarnega programa) vsebuje vzorec nerazpoznavnih mikropodatkov.

črtano

Predlog spremembe 27

Člen 5, odstavek 7

7. V primerih revizij ali popravkov v skladu s členom 4(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) nemudoma pošljejo spremenjene podatke.

7. V primerih revizij ali popravkov v skladu s členom 4(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo spremenjene podatke najkasneje na dan njihove objave.

Predlog spremembe 28

Člen 5 a (novo)

 

Člen 5a

 

Ocena kakovosti

 

1. Po tej uredbi se za posredovane podatke uporabljajo naslednja merila iz ocene kakovosti:

 

– „ustreznost“ pomeni stopnjo, koliko statistični podatki ustrezajo morebitnim potrebam uporabnikov,

 

– „natančnost“ pomeni, koliko se ocene približajo neznanim dejanskim vrednostim,

 

– „pravočasnost“ in „točnost“ pomenita čas, ki preteče med referenčnim obdobjem in časom, ko so na voljo rezultati,

 

– „dostopnost“ in „jasnost“ pomenita pogoje in ureditev, kako lahko uporabnik dobi, uporablja in razlaga podatke,

 

– „primerljivost“ pomeni merljivost učinka, ki ga imajo razlike pri uporabi statističnih konceptov ter orodij in postopkov za merjenje, kadar se primerjajo statistike med zemljepisnimi območji ali sektorji oziroma skozi čas,

 

– „povezanost“ pomeni, da so podatki ustrezno in zanesljivo kombinirani na različne načine in za različno uporabo.

 

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo poročilo o kakovosti posredovanih podatkov. Pri tem poročajo, v kolikšni meri izbrani viri podatkov in metodologija dosegajo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(g).

 

3. Pri uporabi meril kakovosti iz prvega odstavka za podatke, za katere velja ta uredba, se način za pridobitev teh podatkov in zgradba poročil o kakovosti določita z regulativnim postopkom po členu 7(2). Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih podatkov.

 

4. Komisija (Eurostat) v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic zagotovi metodološka priporočila, oblikovana za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov in metapodatkov, pri tem pa upošteva zlasti priporočila Konference evropskih statistikov za popise prebivalstva in stanovanj.

Predlog spremembe 29

Člen 6, odstavek 1, točka (-a) (novo)

 

(-a) tehnične specifikacije za vsebine, zahtevane v tej uredbi, pa tudi za posamezne postavke v skladu s členom 5(4a);

Predlog spremembe 30

Člen 6, odstavek 1, točka (a a) (novo)

 

(aa) ureditev v zvezi z zgradbo poročila o kakovosti, kot je določeno v členu 5a(3);

Predlog spremembe 31

Člen 6, odstavek 1, točka (a b) (novo)

 

(ab) obliko in zgradbo poročila o kakovosti, kot je določeno v členu 5a(3);

Predlog spremembe 32

Člen 6, odstavek 2, točka (a)

(a) prilagoditev opredelitev, kakor je določeno v členu 2(2);

črtano

Predlog spremembe 33

Člen 6, odstavek 2, točka (b)

(b) opredelitev vsebine poročila o kakovosti, kakor je določeno v členu 4(6);

črtano

Predlog spremembe 34

Člen 6, odstavek 2, točka (c)

(c) opredelitev meril kakovosti, kakor je določeno v členu 4(6);

črtano

Predlog spremembe 35

Člen 6, odstavek 2, točka (d)

(d) referenčna leta, kakor je določeno v členu 5(2);

(d) referenčna leta, kakor je določeno v členu 5(1);

Predlog spremembe 36

Člen 6, odstavek 3

3. Preučiti je treba načelo, da morajo koristi posodabljanja prevladati nad stroški, ter načelo, da ostanejo dodatni stroški in obremenitev v razumnih mejah.

3. Preučiti je treba načelo, da morajo koristi izvedenih ukrepov prevladati nad stroški, ter načelo, da ostanejo dodatni stroški in obremenitev v razumnih mejah.

Predlog spremembe 37

Priloga, odstavek 1.2.1, alinea 16 a (novo)

 

Varnost delovnega mesta (za določen ali nedoločen čas)

Obrazložitev

V današnjem času je varnost delovnega mesta dejavnik, ki lahko spremeni porazdelitev prebivalstva, zato ga je treba preučiti.

Predlog spremembe 38

Priloga, odstavek 1.2.1, alinea 16 b (novo)

 

- Pogostost menjave zaposlitve

Obrazložitev

V današnjem času je varnost delovnega mesta dejavnik, ki lahko spremeni porazdelitev prebivalstva, zato ga je treba preučiti.

Predlog spremembe 39

Priloga, odstavek 1.3.2

1.3.2   Neizpeljane vsebine

1.3.2    Neizpeljane vsebine

– Lokacija šole ali univerze

– Razdalja med običajnim prebivališčem in zelenimi površinami ter objekti za preživljanje prostega časa

– Način potovanja na delo

Razdalja med glavno zdravstveno ustanovo in običajnim prebivališčem

– Način potovanja v šolo ali na univerzo

– Razpoložljivost vode in svetlobe

– Oddaljenost od kraja dela in čas, porabljen za potovanje

– Telefonska in internetna povezava (navadna in širokopasovna)

– Oddaljenost od šole ali univerze in čas, porabljen za potovanje

 

– Dejanski zakonski stan

 

– Skupno število živorojenih otrok

 

– Datum sklenitve zakonske zveze kadar koli poročene ženske: (i) prva zakonska zveza (ii) sedanja zakonska zveza

 

– Datum začetka zunajzakonske skupnosti žensk, ki so bile kadar koli v zunajzakonski skupnosti: (i) prva zunajzakonska skupnost in (ii) sedanja zunajzakonska skupnost

 

– Običajni status aktivnosti

 

– Izvajalci neplačanih storitev, prostovoljci

 

– Vrsta institucionalnega sektorja (institucionalna enota)

 

– Neuradna zaposlitev

 

– Tip kraja dela

 

– Običajni delovni čas

 

– Čas podzaposlenosti

 

– Trajanje brezposelnosti

 

– Število zaposlenih oseb v organizacijski enoti

 

– Glavni vir preživljanja

 

– Dohodek

 

– Izobrazbene kvalifikacije osebe

 

– Področje študija

 

– Obiskovanje šole

 

– Pismenost

 

– Računalniška pismenost

 

– Država prejšnjega običajnega prebivališča v tujini

 

– Skupno trajanje bivanja v državi

 

– Kraj običajnega prebivališča pet let pred popisom

 

– Razlog za priselitev

 

– Država rojstva staršev

 

– Pridobitev državljanstva

 

– Narodnost

 

– Jezik

 

– Veroizpoved

 

– Status invalidnosti

 

– Samostojna ali deljena zasedenost stanovanja

 

– Najemnina

 

– Trajne potrošne dobrine v lasti gospodinjstva

 

– Število avtomobilov, ki jih uporablja gospodinjstvo

 

– Razpoložljivost parkirnega prostora

 

– Telefonska in internetna povezava

 

– Kmetijska proizvodnja za lastno končno porabo (raven gospodinjstva)

 

– Značilnosti vseh kmetijskih zaposlitev v zadnjem letu (individualna raven)

 

Obrazložitev

Dostop, ki ga ima prebivalstvo do omenjenih zmogljivosti in dobrin, je danes pomemben kazalnik socialnega napredka v naši družbi, zato je bistveno imeti podatke o tem.

Predlog spremembe 40

Priloga, odstavek 1.3.3

1.3.3   Izpeljane vsebine

1.3.3   Izpeljane vsebine

– Mestna in podeželska območja

– Partnerske skupnosti oseb istega spola in oseb različnega spola

– Socialno-ekonomske skupine

 

– Osebe s tujim/nacionalnim ozadjem

 

– Skupine prebivalstva, pomembne za mednarodne priselitve

 

– Nekdanji begunci

 

– Notranje razseljene osebe

 

– Istospolne partnerske skupnosti

 

– Status razširjene družine

 

– Tip ponovno vzpostavljene družine

 

– Tip ponovno razširjene družine

 

– Generacijska sestava gospodinjstva

 

Obrazložitev

Družbene značilnosti je treba ugotavljati na podlagi podatkov, ki temeljijo na pravno priznanih medosebnih odnosih.

Predlog spremembe 41

Priloga , odstavek 2, naslov

2. Stanovanjske spremenljivke

2. Stanovanjske vsebine

Obrazložitev

Do te spremembe je prišlo zaradi skladnosti z drugimi členi predlagane uredbe.

Predlog spremembe 42

Priloga, odstavek 2.1.1, alinea 7 a (novo)

 

– Velikost (tipologija)

Obrazložitev

Za analizo kakovosti življenja prebivalstva je bistven prostor, ki je na razpolago vsakemu članu gospodinjstva, in kakovost tega prostora. Da se izmeri kakovost življenja, je potreben tudi obseg, koliko okoljska in energetska merila ustrezajo socialnim potrebam.

Predlog spremembe 43

Priloga, odstavek 2.1.1, alinea 7 b (novo)

 

– Leto izgradnje in zadnja vzdrževalna dela

Obrazložitev

Za analizo kakovosti življenja prebivalstva je bistven prostor, ki je na razpolago vsakemu članu gospodinjstva, in kakovost tega prostora. Da se izmeri kakovost življenja, je potreben tudi obseg, koliko okoljska in energetska merila ustrezajo socialnim potrebam.

Predlog spremembe 44

Priloga, odstavek 2.1.1, alinea 7 c (novo)

 

– Razvrstitev z okoljskega in energetskega vidika

Obrazložitev

Za analizo kakovosti življenja prebivalstva je bistven prostor, ki je na razpolago vsakemu članu gospodinjstva, in kakovost tega prostora. Da se izmeri kakovost življenja, je potreben tudi obseg, koliko okoljska in energetska merila ustrezajo socialnim potrebam.

Predlog spremembe 45

Priloga, odstavek 2.2.1, alinea 8

– Oskrba z vodo

– Oskrba z vodo in kanalizacija

Obrazložitev

Oskrba z vodo ter kanalizacijski priključek sta splošno znana pokazatelja razlik v socialnih življenjskih razmerah.

Predlog spremembe 46

Priloga, odstavek 2.3.2

2.3.2   Neizpeljane vsebine

2.3.2   Neizpeljane vsebine

– Razpoložljivost in značilnosti sekundarnih, sezonskih in nenaseljenih stanovanj

– Dostopnost javnih in zasebnih stavb za invalide

– Naseljenost po številu zasebnih gospodinjstev

– Prevoz in mestni promet

– Vrsta sob

– Mobilnost v stanovanju in stanovanjski zgradbi

– Topla voda

 

– Ogrevanje sanitarne vode

 

– Vrsta kanalizacije

 

– Kuhinja

 

– Razpoložljivost kopalnice

 

– Viri energije, uporabljeni za ogrevanje

 

– Toplotna izolacija stanovanja

 

– Razpoložljivost električne energije

 

– Proizvodnja električne energije

 

– Plinska napeljava

 

– Klimatizacija

 

– Prezračevanje

 

– Lega stanovanja v stavbi

 

– Dostopnost do stanovanja

 

– Dvigalo

 

– Stanovanja po številu nadstropij v stavbi

 

– Stanovanja po materialih, iz katerih so zgrajeni določeni deli stavbe, ki vsebujejo stanovanje

 

– Stanovanja po stanju popravila stavb

 

– Ločevanje odpadkov v gospodinjstvu

 

Obrazložitev

Pri vsaki opravljeni naložbi je treba skušati zagotoviti pravice oseb s posebnimi potrebami.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (20.11.2007)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj

(KOM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

Pripravljavec mnenja: Wojciech Roszkowski

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mnenje za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zadeva predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj (KOM(2007)0069), ki ga je predložila Komisija in se obravnava v postopku soodločanja (2007/0032(COD)).

Glavni namen osnutka uredbe je pojasniti in zagotoviti primerljivost podatkov, zbranih v popisih v državah članicah Evropske unije, zlasti podatkov o stanovanjskih razmerah.

Pri oblikovanju verodostojnih kazalnikov za izvedbo natančne ocene socialno-ekonomskih razmer na regionalni in državni ravni ter na ravni Evropske unije je bistveno, da države članice zagotovijo skladne, popolne in zanesljive podatke.

Poudariti je treba tudi, da so pomembni referenčni datumi za zbrane podatke in upoštevanje roka za posredovanje podatkov Komisiji (Eurostatu), saj so resnična primerjava, pregled in analiza statističnih podatkov mogoči le takrat, ko so istočasno na voljo podatki, ki se nanašajo na isto obdobje v vseh teritorialnih enotah.

Pripravljavec mnenja upravičeno poudarja, da je treba uskladiti sistem zagotavljanja podatkov na podlagi skupnih standardov, veljavnih v vseh državah članicah, ter dodaja, da bo treba odpraviti tehnične in postopkovne težave v tem procesu.

Treba je upoštevati tudi, da so ti statistični podatki ter pregledi o strukturi in karakteristikah prebivalstva temeljni kazalnik pri načrtovanju in nadzoru kohezijske politike ter pri ocenjevanju učinkovitosti izvajanja strukturnih skladov. Klasifikacija regij v okviru teh skladov temelji na podatkih o prebivalstvu teh regij, kar finančno neposredno vpliva tako na regije kot na države članice.

V predlogu uredbe o popisih prebivalstva in stanovanj so obravnavane zadeve, temeljne za razvoj regionalne in kohezijske politike.

Treba je tudi poudariti, da je popis podatkov o običajnem prebivališču prebivalstva bistven za ocenitev stanovanjskih razmer, pri analizi drugih vidikov pa se je treba osredotočiti na druge podatke, kot so država državljanstva, spol, starost ali število otrok.

Nekateri pojmi v predlogu uredbe niso jasni. Tako se mora „običajno prebivališče“ nanašati na določeno obdobje pred referenčno točko oziroma datumom popisa. Pomembna je tudi natančnost pri prevodu besedila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2

(2) Občasni statistični podatki o prebivalstvu in o glavnih družinskih, socialnih, ekonomskih in stanovanjskih značilnostih posameznikov so potrebni za preučevanje in opredelitev regionalnih in socialnih politik, ki vplivajo na posamezne sektorje Skupnosti.

(2) Občasni statistični podatki o prebivalstvu in o glavnih družinskih, socialnih, ekonomskih in stanovanjskih značilnostih posameznikov so potrebni za preučevanje in opredelitev regionalnih, socialnih in okoljskih politik, ki vplivajo na posamezne sektorje Skupnosti. Podrobne podatke o stanovanjih je treba zbrati zlasti v podporo različnim dejavnostim Skupnosti, na primer spodbujanju socialnega vključevanja in spremljanju socialne kohezije na regionalni ravni ali varstvu okolja in spodbujanju energetske učinkovitosti.

Obrazložitev

Evropska unija nima pristojnosti na področju stanovanjske politike. Za oblikovanje politike Skupnosti na področju socialnega vključevanja in kohezije ter varstva okolja in energetske učinkovitosti pa so vendarle potrebni podatki, ki zadevajo stanovanjski položaj.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 3

(3) Za čim bolj smiselno uporabo podatkov pri primerjavah med državami članicami se morajo taki podatki nanašati na določeno leto, ki se opredeli.

(3) Za zagotovitev primerljivosti podatkov, ki jih posredujejo države članice, in zanesljivosti pregledov, izdelanih na ravni Unije, se morajo podatki nanašati na isto referenčno leto.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti povezavo med potrebo po posredovanju podatkov za isto referenčno leto in osnovno zahtevo po primerljivosti, kar zadeva preglede, izdelane na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 4

(4) V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti, ki pomeni referenčni okvir za določbe te uredbe, se mora zbirka statističnih podatkov skladati s standardi nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

(4) V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti, ki pomeni referenčni okvir za določbe te uredbe, se mora zbirka statističnih podatkov skladati s standardi nepristranskosti, preglednost, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in zaupnosti statističnih podatkov.

Obrazložitev

Treba je omeniti preglednost pri zbiranju statističnih podatkov na ravni različnih držav članic, saj postopki ne bodo usklajeni.

Predlog spremembe 4

Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) „prebivalstvo“ pomeni nacionalno in regionalno prebivalstvo v kraju običajnega prebivališča na referenčni dan, naveden v členu 5(2);

(a) „prebivalstvo“ pomeni nacionalno, regionalno in lokalno prebivalstvo v kraju običajnega prebivališča na referenčni dan, naveden v členu 5(2);

Obrazložitev

Statistični podatki morajo zajemati tudi lokalno prebivalstvo, tj. prebivalstvo občine ali lokalnega upravnega območja.

Predlog spremembe 5

Člen 2, odstavek 1, točka (b)

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 6

Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja, če to ne obstaja, pa kraj, kjer ima oseba stalno ali registrirano prebivališče;

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja. Samo osebe, ki:

 

(i) so pred referenčnim dnem najmanj dvanajst mesecev neprekinjeno živele v svojem kraju običajnega prebivališča, ali

 

(ii) so v zadnjih dvanajstih mesecih pred referenčnim dnem prihajale v svoj kraj običajnega prebivališča z namenom, da bi se tam zadrževale najmanj eno leto,

 

bi morale biti obravnavane kot stalni prebivalci zadevnega geografskega območja.

 

Če tega ni mogoče ugotoviti, pomeni "kraj običajnega prebivališča" kraj stalnega ali registriranega prebivališča.

Obrazložitev

Da bi natančneje opredelili izraz "običajno prebivališče", je treba navesti določen časovni okvir. Izhajamo lahko iz tega, da je dvanajst mesecev najkrajši čas, ki bi ga oseba potrebovala, da bi nek kraj štela za svoje "običajno prebivališče". Z dopolnitvijo bi pripomogli k temu, da bi pri popisih dobili natančnejše informacije in podatke.

Predlog spremembe 7

Člen 2, odstavek 1, točka (g)

Ne zadeva slovenske različice.

 

Predlog spremembe 8

Člen 3

Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o prebivalstvu in stanovanjih, ki zajemajo določene demografske, socialne, ekonomske in stanovanjske značilnosti posameznikov, družin, gospodinjstev, stanovanjskih enot in stavb na nacionalni in regionalni ravni, kakor je navedeno v Prilogi.

Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o prebivalstvu in stanovanjih, ki zajemajo določene demografske, socialne, ekonomske in stanovanjske značilnosti posameznikov, družin, gospodinjstev, stanovanjskih enot in stavb na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kakor je navedeno v Prilogi, pri čemer preverijo zanesljivost in kakovost posredovanih podatkov ter jih zagotovijo v skladu s predvidenim rokom.

Obrazložitev

Osnovna merila za zbrane podatke je treba jasno opredeliti na začetku.

Predlog spremembe 9

Člen 4, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da viri podatkov in metodologija, uporabljena zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(1), do najvišje možne mere.

2. Države članice zagotovijo, da viri podatkov in metodologija, uporabljena zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov prebivalstva in stanovanj, kakor je opredeljeno v členu 2(1), do najvišje možne mere, in omogočijo, da so podatki, ki jih je treba pridobiti, čim bolj skladni, celoviti in zanesljivi.

Obrazložitev

Poudariti je treba osnovna merila za kakovost posredovanih podatkov, saj je to osnovni pogoj za izdelavo zanesljivih pregledov in primerjav statističnih podatkov na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 10

Člen 4, odstavek 3

3. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti poslanih metapodatkov. Komisija (Eurostat) v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in mednarodnimi organizacijami zagotovi metodološka priporočila in zahteve, oblikovane za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov in metapodatkov, zlasti priporočila Konference evropskih statistikov za popise prebivalstva in stanovanj.

3. Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti in točnosti poslanih metapodatkov. Komisija (Eurostat) v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in mednarodnimi organizacijami zagotovi metodološka priporočila in zahteve, oblikovane za zagotovitev kakovosti in točnosti pripravljenih podatkov in metapodatkov, zlasti priporočila Konference evropskih statistikov za popise prebivalstva in stanovanj.

Obrazložitev

Točnost je neločljivo povezana z zahtevano kakovostjo podatkov, zbranih na ravni držav članic.

Predlog spremembe 11

Člen 5, odstavek 7

7. V primerih revizij ali popravkov v skladu s členom 4(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) nemudoma pošljejo spremenjene podatke.

7. V primerih revizij ali popravkov v skladu s členom 4(5) te uredbe države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo spremenjene podatke najkasneje ob objavi popravljenih podatkov.

Predlog spremembe 12

Priloga, oddelek 1.3

1.3 Priporočene vsebine za geografske ravni:

Državna raven, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

črtano

1.3.1   Državam članicam se priporoča, da poročajo o vseh vsebinah, ki so obvezne za regionalno raven NUTS 2 tudi na vseh globljih regionalnih ravneh, vse do najgloblje regionalne ravni, ki je na voljo.

 

1.3.2   Neizpeljane vsebine

– Lokacija šole ali univerze

– Način potovanja na delo

– Način potovanja v šolo ali na univerzo

– Oddaljenost od kraja dela in čas, porabljen za potovanje

– Oddaljenost od šole ali univerze in čas, porabljen za potovanje

– Dejanski zakonski stan

– Skupno število živorojenih otrok

 

– Datum sklenitve zakonske zveze kadar koli poročene ženske: (i) prva zakonska zveza (ii) sedanja zakonska zveza

– Datum začetka zunajzakonske skupnosti žensk, ki so bile kadar koli v zunajzakonski skupnosti: (i) prva zunajzakonska skupnost in (ii) sedanja zunajzakonska skupnost

– Običajni status aktivnosti

– Izvajalci neplačanih storitev, prostovoljci

– Vrsta institucionalnega sektorja (institucionalna enota)

– Neuradna zaposlitev

– Tip kraja dela

– Običajni delovni čas

– Čas podzaposlenosti

– Trajanje brezposelnosti

 

– Število zaposlenih oseb v organizacijski enoti

– Glavni vir preživljanja

– Dohodek

– Izobrazbene kvalifikacije osebe

– Področje študija

– Obiskovanje šole

– Pismenost

– Računalniška pismenost

– Država prejšnjega običajnega prebivališča v tujini

– Skupno trajanje bivanja v državi

– Kraj običajnega prebivališča pet let pred popisom

– Razlog za priselitev

– Država rojstva staršev

 

– Pridobitev državljanstva

– Narodnost

– Jezik

– Veroizpoved

– Status invalidnosti

– Samostojna ali deljena zasedenost stanovanja

– Najemnina

– Trajne potrošne dobrine v lasti gospodinjstva

– Število avtomobilov, ki jih uporablja gospodinjstvo

– Razpoložljivost parkirnega prostora

– Telefonska in internetna povezava

– Kmetijska proizvodnja za lastno končno porabo (raven gospodinjstva)

– Značilnosti vseh kmetijskih zaposlitev v zadnjem letu (individualna raven)

 

1.3.3   Izpeljane vsebine

– Mestna in podeželska območja

– Socialno-ekonomske skupine

– Osebe s tujim/nacionalnim ozadjem

– Skupine prebivalstva, pomembne za mednarodne priselitve

– Nekdanji begunci

– Notranje razseljene osebe

– Istospolne partnerske skupnosti

– Status razširjene družine

– Tip ponovno vzpostavljene družine

– Tip ponovno razširjene družine

– Generacijska sestava gospodinjstva

 

Predlog spremembe 13

Priloga, oddelek 2.1.1, alinea 7 a (novo)

 

– Velikost stanovanju pripadajočega vrta

Obrazložitev

Če se že zbirajo vse te obsežne informacije, bi lahko vključili tudi podatke o vrtovih, da bi imeli dodatno možnost primerjave in analize.

Predlog spremembe 14

Priloga, odstavek 2.1.1, alinea 7 c (novo)

 

– Razvrstitev z okoljskega in energetskega vidika

Obrazložitev

Prostor, na razpolago vsakemu članu gospodinjstva in kakovost tega prostora sta bistvena za analizo kakovosti življenja prebivalstva. Obseg, v katerem okoljska in energetska merila ustrezajo socialnim zahtevam, je tudi potreben, da se izmeri kakovost življenja.

Predlog spremembe 15

Priloga, odstavek 2.2.1, alinea 8

– Oskrba z vodo

– Oskrba z vodo in kanalizacija

Obrazložitev

Dostop do osnovnih kanalizacijskih omrežij in do omrežij za oskrbo z vodo je pokazatelj očitnih razlik v socialnih razmerah.

Predlog spremembe 16

Priloga, oddelek 2.3

2.3      Priporočene vsebine za geografske ravni:

Državna raven, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

 

2.3.1   Državam članicam se priporoča, da poročajo o vseh vsebinah, ki so obvezne za regionalno raven NUTS 2 tudi na vseh globljih regionalnih ravneh, vse do najgloblje regionalne ravni, ki je na voljo.

črtano

2.3.2   Neizpeljane vsebine

– Razpoložljivost in značilnosti sekundarnih, sezonskih in nenaseljenih stanovanj

– Naseljenost po številu zasebnih gospodinjstev

– Vrsta sob

– Topla voda

– Ogrevanje sanitarne vode

– Vrsta kanalizacije

– Kuhinja

– Razpoložljivost kopalnice

– Viri energije, uporabljeni za ogrevanje

 

– Toplotna izolacija stanovanja

– Razpoložljivost električne energije

– Proizvodnja električne energije

– Plinska napeljava

– Klimatizacija

– Prezračevanje

– Lega stanovanja v stavbi

– Dostopnost do stanovanja

– Dvigalo

– Stanovanja po številu nadstropij v stavbi

– Stanovanja po materialih, iz katerih so zgrajeni določeni deli stavbe, ki vsebujejo stanovanje

– Stanovanja po stanju popravila stavb

– Ločevanje odpadkov v gospodinjstvu

 

POSTOPEK

Naslov

Popisi prebivalstva in stanovanj

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Pristojni odbor

EMPL

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.3.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Obravnava v odboru

3.10.2007

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

(1)

Še ni objavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Popisi prebivalstva in stanovanj

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Datum predložitve EP

23.2.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

13.3.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

8.3.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Datum sprejetja

21.11.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Datum predložitve

26.11.2007

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov