BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave)

27.11.2007 - (KOM(2006)0258 – C6–0200/2006 – 2006/0097(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

Procedure : 2006/0097(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0476/2007
Indgivne tekster :
A6-0476/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave)

(KOM(2006)0258 – C6–0200/2006 – 2006/0097(CNS))

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0258),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0200/2006),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0476/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

PROCEDURE

Titel

Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2006)0258 - C6-0200/2006 - 2006/0097(CNS)

Dato for høring af EP

27.6.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

4.7.2006

Ordfører

       Dato for valg

Francesco Enrico Speroni

10.9.2007

 

 

Oprindelig ordfører

Diana Wallis

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2007

 

 

 

Dato for indgivelse

27.11.2007