BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for vin og om ændring af visse forordninger

28.11.2007 - (KOM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Giuseppe Castiglione

Procedure : 2007/0138(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0477/2007
Indgivne tekster :
A6-0477/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for vin og om ændring af visse forordninger

(KOM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0372,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0254/2007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0477/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Den Europæiske Union er med over halvanden million vinbedrifter verdens største vinproducent og har samtidig den største eksport og det største forbrug af vin i verden.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 2

(2) Vinforbruget i Fællesskabet er jævnt faldende, og mængden af vin, der eksporteres fra Fællesskabet, er siden 1996 steget meget langsommere end importen. Dette har ført til uligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvilket har øget presset på producenternes priser og indtægter.

(2) Selv om salget af kvalitetsvine og eksporten af vin fra Fællesskabet er steget, er det samlede vinforbrug i Fællesskabet jævnt faldende, og eksporten af visse vine fra Fællesskabet er siden 1996 steget meget langsommere end importen af vine af samme type. Dette har ført til generel uligevægt mellem udbud og efterspørgsel for visse vine, hvilket har øget presset på producenternes priser og indtægter.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 3

(3) Ikke alle de instrumenter, der i øjeblikket indgår i forordning (EF) nr. 1493/1999, har vist sig at være effektive til at orientere sektoren i retning af en konkurrence- og bæredygtig udvikling. Markedsmekanismer som f.eks. krisedestillation har vist sig at være omkostningsineffektive, da de har tilskyndet til strukturelle overskud uden at stille krav om forbedringer af de relevante konkurrencestrukturer. Herudover har nogle af de eksisterende reguleringsforanstaltninger begrænset konkurrencedygtige producenters virksomhed urimeligt.

(3) Ikke alle de instrumenter, der i øjeblikket indgår i forordning (EF) nr. 1493/1999, har vist sig at være effektive til at orientere sektoren i retning af en konkurrence- og bæredygtig udvikling. Nogle markedsmekanismer har vist sig at være omkostningsineffektive, da de har tilskyndet til strukturelle overskud uden at stille krav om forbedringer af de relevante konkurrencestrukturer. Herudover har nogle af de eksisterende reguleringsforanstaltninger begrænset konkurrencedygtige producenters virksomhed urimeligt.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Værdien af de eksisterende overskud, som udgør over 14 % af Fællesskabets produktion, er ca. 5 200 000 000 EUR. Denne værdi kan realiseres ved målrettet at forøge antallet af forbrugere på hjemmemarkedet med 75 millioner eller ved at fremme eksporten til de tredjelande, hvor der er en potentiel efterspørgsel fra flere hundrede millioner forbrugere, hvilket kan betyde en væsentlig indkomstforøgelse for hele sektoren.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 3 B (ny)

(3b) En øjeblikkelig afskaffelse af markedsforanstaltningerne under den nugældende fælles markedsordning vil få særdeles negative konsekvenser for sektoren, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at indføre en overgangsperiode mellem den nuværende og den kommende fælles markedsordning.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 5

(5) På baggrund af de opnåede erfaringer bør fællesskabsordningen for vinsektoren derfor ændres gennemgribende med henblik på følgende: at forbedre Fællesskabets vinproducenters konkurrenceevne, at styrke Fællesskabets kvalitetsvines omdømme som verdens bedste, at generobre tidligere markeder og erobre nye i Fællesskabet og verden over, at etablere en vinordning med klare, enkle og effektive regler, der skaber ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, og at indføre en vinordning, der bevarer de bedste traditioner i Fællesskabets vinproduktion, styrker samfundsstrukturen i mange landdistrikter og sikrer, at al produktion beskytter miljøet Forordning (EF) nr. 1493/1999 bør derfor ophæves og afløses af nærværende nye forordning.

(5) På baggrund af de opnåede erfaringer bør fællesskabsordningen for vinsektoren derfor ændres gennemgribende med henblik på følgende: at forbedre Fællesskabets vinproducenters konkurrenceevne, at styrke Fællesskabets kvalitetsvines omdømme som verdens bedste, at generobre tidligere markeder og erobre nye i Fællesskabet og verden over, navnlig på baggrund af den jævnt stigende efterspørgsel på de nye markeder i Asien, der er kilde til såvel konkurrence som nye muligheder for europæiske vinproducenter, at etablere en vinordning med klare, enkle og effektive regler, der skaber ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, og at indføre en vinordning, der bevarer de bedste traditioner i Fællesskabets vinproduktion, forbedrer landbrugernes levestandard, styrker samfundsstrukturen i mange landdistrikter og sikrer, at al produktion beskytter miljøet Forordning (EF) nr. 1493/1999 bør derfor ophæves og afløses af nærværende nye forordning.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 5 A (ny)

(5a) Gennem den fælles markedsordning for vin skal der skabes rammebetingelser, der gør det muligt for vinsektoren på egen hånd at reagere på markedskravene under hensyntagen til forbrugernes interesser, lige muligheder for vinproducerende, herunder vinforarbejdende, virksomheder såvel inden for som mellem medlemsstaterne imellem og til miljøforhold.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 9

(9) Det er vigtigt at sørge for støtteforanstaltninger, som kan styrke konkurrencestrukturerne. Disse foranstaltninger bør fastlægges og finansieres af Fællesskabet, men det bør overlades til medlemsstaterne at vælge den rette blanding af foranstaltninger til dækning af deres respektive behov, om nødvendigt under hensyntagen til særlige regionale forhold, og at integrere disse i de nationale støtteprogrammer. Medlemsstaterne bør have ansvaret for gennemførelsen af disse programmer.

(9) Det er vigtigt at sørge for støtteforanstaltninger, som kan styrke konkurrencestrukturerne. Nogle af disse foranstaltninger bør fastlægges og finansieres af Fællesskabet, men det bør overlades til medlemsstaterne at vælge den rette blanding af foranstaltninger til dækning af deres respektive behov, om nødvendigt under hensyntagen til særlige regionale forhold, og at integrere disse i de nationale støtteprogrammer. Medlemsstaterne bør have ansvaret for gennemførelsen af disse programmer.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

(9a) Den årlige omkostning ved reformen skønnes at beløbe sig til 1 300 000 000 EUR, hvilket svarer til det nuværende udgiftsniveau for vindyrkningssektoren. Dette beløb skal fordeles mellem de nationale rammebeløb og de foranstaltninger, som iværksættes på fællesskabsplan. Kriterierne for fordelingen mellem medlemsstaterne af budgettet for nationale programmer bør være den historiske fordeling, det beplantede areal og den historiske produktion.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 10

(10) Nøglen til fordeling af de finansielle midler på medlemsstaternes nationale støtteprogrammer bør baseres på deres historiske andel af vinbudgettet som hovedkriterium samt på deres vindyrkningsareal og historiske produktion.

udgår

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 10 A (ny)

 

(10a) Midlerne til en medlemsstats nationale støtteprogrammer – bortset fra salgsfremmende foranstaltninger - må ikke være mindre end det samlede beløb, der tildeles den pågældende medlemsstat i 2008 til omstruktureringsformål.

Begrundelse

Hvad angår de beløb, der kan anvendes til omstrukturering, må medlemsstaterne ikke stilles ringere end tidligere. Dette ville være i modstrid med målene og principperne for reformen.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 11

(11) Salgsfremstød for og markedsføring af fællesskabsvine i tredjelande bør være en vigtig foranstaltning i disse programmer, og der bør afsættes et vist budget hertil. Der bør fortsat være plads til omstrukturering og omstilling i støtteprogrammerne på grund af de positive strukturelle virkninger, disse aktiviteter har for sektoren. Som led i programmerne bør der desuden kunne ydes støtte til instrumenter til forebyggelse såsom høstforsikring, gensidige fonde og grøn høst for at tilskynde til en ansvarlig tilgang til krisesituationer.

(11) Salgsfremstød, information om de positive virkninger af et moderat vinforbrug og de negative virkninger af umådeholden alkoholindtagelse, markedskendskab og markedsføring af fællesskabsvine bør være en vigtig foranstaltning i disse programmer, og der bør afsættes et vist budget hertil. Der bør fortsat være plads til omstrukturering og omstilling i støtteprogrammerne på grund af de positive strukturelle virkninger, disse aktiviteter har for sektoren. Som led i programmerne bør der desuden kunne ydes støtte til såvel instrumenter til forebyggelse som instrumenter til udvikling af sektoren, der sigter på at forbedre produkternes kvalitet og afsætningsmuligheder, for at tilskynde til en ansvarlig tilgang til krisesituationer.

Ændringsforslag 13

BETRAGTNING 12

(12) Fællesskabets finansiering af de støtteberettigede foranstaltninger bør, når det er praktisk muligt, være betinget af de berørte producenters overholdelse af visse gældende miljøbestemmelser. Hvis der påvises manglende overholdelse, bør betalingerne nedsættes tilsvarende.

udgår

Ændringsforslag 14

BETRAGTNING 13

(13) Sektoren bør også støttes gennem de strukturelle foranstaltninger, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

udgår

Begrundelse

De finansielle midler bør overføres til nationale bevillingsrammer, så medlemsstaterne kan udnytte dem mere effektivt.

Ændringsforslag 15

BETRAGTNING 14

(14) Følgende foranstaltninger under forordning (EF) nr. 1698/2005 kan have interesse for vinsektoren: etablering af unge landbrugere og investeringer i teknisk udstyr og bedre markedsføring, erhvervsuddannelse, informations- og markedsføringsstøtte til producentorganisationer, der deltager i kvalitetsordninger, støtte til miljøvenligt landbrug samt førtidspensionering, der ydes til landbrugere, som beslutter at ophøre endeligt med kommerciel landbrugsvirksomhed for at overdrage bedriften til andre landbrugere.

(14) Inden for de nationale rammebeløb bør der kunne ydes støtte til foranstaltninger vedrørende etablering af unge landbrugere, investeringer i teknisk udstyr, bedre markedsføring, erhvervsuddannelse, informations- og markedsføringsstøtte til producentorganisationer, der deltager i kvalitetsordninger, støtte til miljøvenligt landbrug og førtidspensionering, der ydes til landbrugere, som beslutter at ophøre endeligt med kommerciel landbrugsvirksomhed for at overdrage bedriften til andre landbrugere.

Ændringsforslag 16

BETRAGTNING 15

(15) For at stille flere finansielle midler til rådighed under forordning (EF) nr. 1698/2005 bør der sørges for gradvis overførsel af midler til det budget, der er afsat til denne forordning.

udgår

Ændringsforslag 17

BETRAGTNING 16 A (ny)

(16a) Forbrugernes tillid til europæisk vins kvalitet er afgørende for afsætningen af vin såvel inden for EU som i tredjelande. For at sikre denne tillid bør reguleringsforanstaltningerne bl.a. fokusere på kvalitetsstyring og informationsforanstaltninger.

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 16 B (ny)

(16b) I forbindelse med salgsfremstød bør der tages hensyn til de undersøgelser, der er foretaget af vins bestanddele og af de sundhedsmæssige virkninger af et moderat vinforbrug.

Ændringsforslag 19

BETRAGTNING 19

(19) Produkter, som er omfattet af denne forordning, bør fremstilles efter visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, som sikrer, at sundhedshensyn og forbrugernes forventninger til kvalitet og produktionsmetoder imødekommes. Af hensyn til fleksibiliteten bør Kommissionen have ansvaret for at ajourføre de pågældende fremgangsmåder og godkende nye fremgangsmåder, undtagen på de politisk følsomme områder tilsætning og syring, hvor Rådet fortsat bør være kompetent for så vidt angår ændringer.

(19) Produkter, som er omfattet af denne forordning, bør fremstilles efter visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, som sikrer, at sundhedshensyn og forbrugernes forventninger til kvalitet og produktionsmetoder imødekommes. Der bør derfor opstilles en liste over godkendte ønologiske fremgangsmåder, og Rådet bør fortsat være kompetent for så vidt angår ansvaret for at ajourføre disse ønologiske fremgangsmåder og godkende nye.

Ændringsforslag 20

BETRAGTNING 21

(21) Da vin fremstillet ved fuldstændig udpresning af druerne er af ringe kvalitet, bør denne fremgangsmåde forbydes.

(21) Da vin fremstillet ved fuldstændig udpresning af druerne er af ringe kvalitet, bør denne fremgangsmåde forbydes, og der bør indføres mekanismer til sikring af, at dette forbud overholdes.

Ændringsforslag 21

BETRAGTNING 21 A (ny)

(21a) Af hensyn til beskyttelsen af miljøet bør det gøres obligatorisk at destillere samtlige biprodukter fra vinfremstillingen, om end der kan tillades visse undtagelser herfra.

Ændringsforslag 22

BETRAGTNING 22

(22) For at opfylde de internationale standarder på dette område bør Kommissionen generelt basere sig på de ønologiske fremgangsmåder, der er godkendt af Den Internationale Vinorganisation (OIV). Disse standarder bør også anvendes på fællesskabsvine, der skal eksporteres - uagtet at der kan gælde strengere regler i Fællesskabet - så der ikke stilles hindringer i vejen for Fællesskabets producenter på de udenlandske markeder.

udgår

Ændringsforslag 23

BETRAGTNING 29

(29) Registrerede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser bør beskyttes mod anvendelser, der uberettiget drager fordel af det omdømme, der er forbundet med produkter, som overholder kravene. For at fremme loyal konkurrence og undgå at vildlede forbrugerne bør denne beskyttelse også omfatte produkter og tjenesteydelser, som ikke er dækket af denne forordning, herunder varer uden for traktatens bilag I.

(29) Registrerede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser samt betegnelser for geografiske områder, der er mindre end den grundlæggende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse og bærer et andet navn end oprindelsesbetegnelsen, bør beskyttes mod anvendelser, der skader eller uberettiget drager fordel af det omdømme, der er forbundet med produkter, som overholder kravene. For at fremme loyal konkurrence og undgå at vildlede forbrugerne bør denne beskyttelse også omfatte produkter og tjenesteydelser, som ikke er dækket af denne forordning, herunder varer uden for traktatens bilag I.

Begrundelse

Placeringen bør være en integrerende bestanddel af oprindelsesbetegnelsen og den geografiske betegnelse.

Ændringsforslag 24

BETRAGTNING 33

(33) Eksisterende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i Fællesskabet bør af hensyn til retssikkerheden være undtaget fra den nye behandlingsprocedure. De berørte medlemsstater bør imidlertid give Kommissionen de grundlæggende oplysninger og dokumenter, i henhold til hvilke de pågældende betegnelser er blevet anerkendt på nationalt plan; sker det ikke, bør deres beskyttelse som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser bortfalde. Mulighederne for annullering af eksisterende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser bør være begrænsede af hensyn til retssikkerheden.

(33) Eksisterende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i Fællesskabet bør af hensyn til retssikkerheden være undtaget fra den nye behandlingsprocedure. De berørte medlemsstater bør imidlertid give Kommissionen de grundlæggende oplysninger og dokumenter, i henhold til hvilke de pågældende betegnelser er blevet anerkendt på nationalt plan.

Ændringsforslag 25

BETRAGTNING 34

(34) Det bør ikke længere være muligt at beskytte geografiske navne som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser på nationalt plan.

udgår

Begrundelse

Fremme af vin mærket med geografiske betegnelser på nationalt plan er en foranstaltning, der bidrager til at øge salget af vin i udlandet, og har ingen negative konsekvenser for de øvrige vine fra det pågældende land.

Ændringsforslag 26

BETRAGTNING 37

(37) Disse regler bør bl.a. omfatte obligatorisk anvendelse af visse udtryk med henblik på at identificere produktet i forhold til salgskategorierne og give forbrugerne vigtige oplysninger. Anvendelsen af andre, fakultative angivelser bør også være omfattet af fællesskabsbestemmelser.

(37) Disse regler bør bl.a. omfatte obligatorisk anvendelse af visse udtryk med henblik på at identificere produktet i forhold til salgskategorierne og give forbrugerne vigtige oplysninger, herunder aftapningsvirksomhedens kvalitet. Anvendelsen af andre, fakultative angivelser bør også være omfattet af fællesskabsbestemmelser.

Begrundelse

Der er intet krav i dag om angivelse af kvaliteten af aftapningsvirksomheden på vinenes etiketter. Forbrugeren ved ikke, om han køber en vin, der kommer fra en grossist, et andelsselskab eller en selvstændig vinproducent. En af de oplysninger, forbrugerne lægger vægt på ved køb af vin, er imidlertid navnet på den, der har fremstillet vinen.

Information om aftapningsvirksomhedens kvalitet giver forbrugerne vigtige oplysninger, når de skal udvælge vin, idet de så ved, hvordan den er blevet behandlet, og hvilket produktionsforløb den har gennemgået.

Ændringsforslag 27

BETRAGTNING 38

(38) Medmindre der gælder andre bestemmelser, bør etiketteringsreglerne i vinsektoren supplere de regler, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler, og som gælder horisontalt. Erfaringen har vist, at en differentiering af etiketteringsreglerne efter kategori af vinavlsprodukter uhensigtsmæssig. Reglerne bør gælde for alle vinkategorier, herunder importerede produkter. De bør bl.a. give mulighed for angivelse af druesort og årgang på vine uden oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forudsat at visse krav til etiketteringens pålidelighed og overvågningen heraf er opfyldt.

(38) Medmindre der gælder andre bestemmelser, bør etiketteringsreglerne i vinsektoren supplere de regler, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler, og som gælder horisontalt. Erfaringen har vist, at en differentiering af etiketteringsreglerne efter kategori af vinavlsprodukter uhensigtsmæssig. Reglerne bør gælde for alle vinkategorier, herunder importerede produkter.

Ændringsforslag 28

BETRAGTNING 38 A (ny)

(38a) Beskrivelsen, betegnelsen og præsentationen af produkter, der er omfattet af denne forordning, er af afgørende betydning for deres afsætningsmuligheder. Hvad etiketteringen angår, er det nødvendigt at fastholde en sondring mellem forskellige vinkategorier og en beskyttelsesordning for de eksisterende traditionelle udtryk, for at identificere produktet og give forbrugerne vigtige oplysninger.

Ændringsforslag 29

BETRAGTNING 39

(39) Producentorganisationer - både eksisterende og nye - vil fortsat kunne bidrage til at opfylde de mål, der er fastsat på fællesskabsplan for vinsektoren. Nytteværdien af deres arbejde bør ligge i omfanget og effektiviteten af de tjenesteydelser, de tilbyder deres medlemmer. Det samme gælder for brancheorganisationerne. Medlemsstaterne bør derfor anerkende organisationer, der opfylder visse krav, som fastsættes på fællesskabsplan.

(39) Producentorganisationer - både eksisterende og nye - vil fortsat kunne bidrage til at opfylde de mål, der er fastsat på fællesskabsplan for vinsektoren. Nytteværdien af deres arbejde bør ligge i omfanget og effektiviteten af de tjenesteydelser, de tilbyder deres medlemmer. Det samme gælder for brancheorganisationerne. Medlemsstaterne bør derfor anerkende organisationer, der opfylder visse krav, som fastsættes på fællesskabsplan. Der bør dog sondres mellem disse to organisationstypers beføjelser.

Begrundelse

Fællesskabsbestemmelserne må ikke begunstige producentorganisationer, der overfører ejerskab, dvs. som opkøber medlemmernes produktion med henblik på videresalg.

Diversiteten blandt aktører inden for vinsektoren er reel, og den enkeltes særlige karakteristika bør respekteres. Fællesskabsbestemmelserne bør fremme diversiteten i samlingsbestræbelserne, for der er ikke nødvendigvis behov for overførsel af ejerskab for at koncentrere udbuddet.

Ændringsforslag 30

BETRAGTNING 42

(42) Overvågning af handelsstrømme er først og fremmest et spørgsmål om forvaltning, der bør håndteres fleksibelt. Kommissionen bør derfor træffe en afgørelse vedrørende indførelsen af licenskrav under hensyntagen til behovet for import- og eksportlicenser med henblik på forvaltning af markederne og især med henblik på overvågning af importen af de pågældende produkter. De generelle vilkår for sådanne licenser bør imidlertid fastlægges i denne forordning.

(42) Overvågning af handelsstrømme er først og fremmest et spørgsmål om forvaltning, der bør håndteres fleksibelt med henblik på forvaltning af markederne og især med henblik på overvågning af importen af de pågældende produkter. De generelle vilkår for sådanne licenser bør imidlertid fastlægges i denne forordning.

Ændringsforslag 31

BETRAGTNING 43

(43) I forbindelse med indførelsen af import- og eksportlicenser bør der kræves en sikkerhedsstillelse for, at de transaktioner, som licenserne udstedes for, gennemføres.

udgår

Ændringsforslag 32

BETRAGTNING 46

(46) For at sikre, at vinmarkedet fungerer efter hensigten, og især for at undgå markedsforstyrrelser bør det være muligt at forbyde proceduren for aktiv og passiv forædling. Hvis denne type markedsforvaltningsinstrument skal have den ønskede virkning, skal det normalt anvendes uden større forsinkelser. Kommissionen bør derfor gives de relevante beføjelser.

(46) For at sikre, at vinmarkedet fungerer efter hensigten, og især for at undgå markedsforstyrrelser bør det være muligt at forbyde proceduren for aktiv og passiv forædling.

Ændringsforslag 33

BETRAGTNING 55

(55) Da der endnu ikke er opnået markedsligevægt, og da det tager tid for ledsageforanstaltningerne som f.eks. rydningsordningen at slå igennem, er det hensigtsmæssigt at opretholde forbuddet mod nyplantning indtil den 31. december 2013, men på denne dato bør det ophæves endeligt, så konkurrencedygtige producenter kan indrette sig frit efter markedsbetingelserne.

(55) Da der endnu ikke er opnået markedsligevægt, og da det tager tid for ledsageforanstaltningerne som f.eks. rydningsordningen at slå igennem, er det hensigtsmæssigt at opretholde forbuddet mod nyplantning, i princippet indtil den 31. december 2013. I løbet af 2012 bør det undersøges, om de foranstaltninger, der er blevet vedtaget som led i reformen af markedsordningen for vin 2007, har været effektive, og der bør på baggrund heraf træffes afgørelse om fortsættelsen eller ophævelsen af plantningsbestemmelserne.

Begrundelse

Det er endnu ikke muligt at udtale sig om virkningerne af den planlagte rydning for markedet for vin. Derfor skal der først træffes afgørelse om nyplantninger, når rydningsforanstaltningerne er afsluttet og virkningerne for markedet er tydelige.

Ændringsforslag 34

BETRAGTNING 55 A (ny)

(55a) Det er imidlertid hensigtsmæssigt at sikre større fleksibilitet hvad angår plantningsrettigheder, så konkurrencedygtige producenter kan indrette sig frit efter markedsbetingelserne.

Ændringsforslag 35

BETRAGTNING 55 B (ny)

(55b) Når markedssituationen har forbedret sig mærkbart, vil en fleksibilitetsklausul give mulighed for tildeling af supplerende, tidsbegrænsede plantningsrettigheder til vindyrkningsvirksomheder fra relevante områder og for den vinkvalitet, der kan forventes at opnå et større salg.

Begrundelse

En effektiv udbudsstyring må tilpasse udbuddet efter efterspørgslen, således at udbuddet øges ved stigende efterspørgsel.

Ændringsforslag 36

BETRAGTNING 58

(58) Endvidere bør medlemsstaterne under streng kontrol kunne tillade overførsel af genplantningsrettigheder til en anden bedrift, hvis overførslen sker som led i kvalitetspolitikken, i forbindelse med podningsgartneri eller i tilknytning til overdragelse af en del af bedriften. Disse overførsler bør holdes inden for samme medlemsstat.

(58) Endvidere bør medlemsstaterne under streng kontrol kunne tillade overførsel af genplantningsrettigheder til en anden bedrift, hvis overførslen sker som led i kvalitetspolitikken, i forbindelse med podningsgartneri eller i tilknytning til overdragelse af en del af bedriften.

Ændringsforslag 37

BETRAGTNING 62 A (ny)

(62a) Kommissionen bør foretage en konsekvensanalyse af ledsage- og saneringsforanstaltningerne for markedet, inden den forelægger et forslag om liberalisering af plantningsrettighederne for de arealer, som ikke er afgrænset af specifikationerne for produktion af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 38

BETRAGTNING 63

(63) Produktionen i medlemsstater, hvis vinproduktion er under 25 000 hl om året, betyder ikke meget for markedsligevægten. Disse medlemsstater bør derfor være undtaget fra det midlertidige forbud mod nyplantning, men bør til gengæld heller ikke have adgang til rydningsordningen.

(63) Produktionen i medlemsstater, hvis vinproduktion er under 25 000 hl om året, betyder ikke meget for markedsligevægten. Disse medlemsstater bør derfor være undtaget fra det midlertidige forbud mod nyplantning, men bør til gengæld heller ikke have adgang til rydningsordningen, så længe deres produktion forbliver under 25 000 hl.

Ændringsforslag 39

BETRAGTNING 67

(67) For at sikre en forsvarlig behandling af de ryddede arealer bør retten til præmien være betinget af, at de pågældende producenter overholder de gældende miljøbestemmelser. Hvis der påvises manglende overholdelse, bør det føre til en tilsvarende nedsættelse af rydningspræmien.

udgår

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 4, STK. 2

2. Medlemsstaterne er ansvarlige for støtteprogrammerne og sikrer, at de udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.

2. Medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelsen af støtteprogrammerne og sikrer, at de udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan ikke være de eneste ansvarlige for støtteprogrammerne. Det er nødvendigt, at Kommissionen godkender programmerne og sikrer, at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke skaber konkurrencefordrejninger mellem Fællesskabets producenter.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 4, STK. 3

3. Der ydes ikke støtte til:

udgår

a) forskningsprojekter og foranstaltninger til støtte for forskningsprojekter

 

b) foranstaltninger, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1698/2005.

 

Begrundelse

Bedrifterne bør kunne holde sig til et sted i forbindelse med foranstaltninger i sektoren. Kun på den måde vil ordningen kunne forenkles.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 5, STK. 1, AFSNIT 1

1. Alle de i bilag II opførte producentmedlemsstater forelægger, første gang senest den 30. april 2008, Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder foranstaltninger i overensstemmelse med dette kapitel.

1. Alle de i bilag II opførte producentmedlemsstater forelægger, første gang senest den 15. februar i det år, der følger efter ikrafttrædelsen af denne forordning, Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder foranstaltninger i overensstemmelse med dette kapitel.

Begrundelse

Den foreslåede tidsplan er urealistisk. Det er nødvendigt med en længere periode til vedtagelsen af de fornødne forordninger, inden de nye programmer forelægges.

Ændringsforslag 43

ARTIKEL 5, STK. 1, AFSNIT 1 A (nyt)

 

Hver medlemsstat kan forelægge Kommissionen et ændret støtteprogram inden for en frist på et år efter forelæggelsen af det første program, hvis det viser sig, at visse af foranstaltningerne i det første program er uforenelige og derved kan skade dets konsekvente gennemførelse. Det ændrede program iværksættes to måneder efter, at det er blevet anmeldt.

Begrundelse

Det primære formål med reformen er at øge vinsektorens konkurrencedygtighed. En vis fleksibilitet i foranstaltningerne - inden for faste rammer - kan bidrage til at nå målsætningerne med reformen, navnlig for så vidt angår nye medlemsstater, der er stødt på vanskeligheder i forbindelse med tiltrædelsesprocessen.

Ændringsforslag 44

ARTIKEL 5, STK. 1, AFSNIT 2

Støtteforanstaltningerne udarbejdes på det geografiske niveau, som medlemsstaterne finder mest hensigtsmæssigt. Inden støtteprogrammet forelægges Kommissionen, gøres det til genstand for høringer med de kompetente myndigheder og organisationer det relevante geografiske niveau.

Støtteforanstaltningerne udarbejdes på det geografiske niveau, som medlemsstaterne i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder finder mest hensigtsmæssigt. Inden støtteprogrammet forelægges Kommissionen, gøres det til genstand for høringer med de kompetente myndigheder og organer, producentorganisationer, handelsvirksomheder og brancheorganisationerregionalt og lokalt niveau.

Ændringsforslag 45

ARTIKEL 5, STK. 1, AFSNIT 3

Hver medlemsstat forelægger et enkelt udkast til program, hvori der kan tages hensyn til særlige regionale forhold.

Hver medlemsstat forelægger et enkelt udkast til program, hvori der kan tages hensyn til særlige regionale forhold, herunder især til behovene i områder med vanskelige betingelser for dyrkning af bestemte druesorter og vinproduktion (heriblandt bjergområder).

Begrundelse

Dyrkning og produktion af kvalitetsvin foregår især på decentralt plan. I forbindelse med de vigtige beslutninger f.eks. om finansiering er det derfor vigtigt at sigte på et samarbejde mellem de forskellige beslutningsniveauer internt i en stat med henblik på udarbejdelsen af et femårigt program. Heri bør også indgå hensyntagen til vanskelige dyrknings- og produktionsforhold (bl.a. terrænets hældningsgrad).

Ændringsforslag 46

ARTIKEL 5, STK. 1 A (nyt)

1a. I forbindelse med støtteprogrammerne kan medlemsstaterne konkretisere og definere de i artikel 54 omtalte producentorganisationers rolle.

Begrundelse

For at fremme større sammenhængskraft i vinsektoren, hvis opsplitning Kommissionen selv gør opmærksom på, vil det være hensigtsmæssigt, om medlemsstaterne kan overdrage gennemførelsen af organiske sektorforanstaltninger under de nationale støtteprogrammer til de i artikel 54 omtalte producentorganisationer.

Ændringsforslag 47

ARTIKEL 5, STK. 2, AFSNIT 1

2. Støtteprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.

2. Støtteprogrammerne godkendes af Kommissionen senest 30 dage efter, at de er blevet forelagt. De iværksættes to måneder efter godkendelsen.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen godkender programmerne og sikrer, at de er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ikke skaber konkurrencefordrejninger mellem Fællesskabets producenter.

Ændringsforslag 48

ARTIKEL 5, STK. 2, AFSNIT 2

Hvis det forelagte program imidlertid ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret program. Det ændrede program iværksættes to måneder efter, at det er blevet anmeldt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, i hvilket fald dette afsnit finder anvendelse.

Hvis det forelagte program imidlertid ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, underretter Kommissionen inden for en frist på 30 dage medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret program. Det ændrede program iværksættes en måned efter, at det er blevet godkendt af Kommissionen, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, i hvilket fald dette afsnit finder anvendelse.

Ændringsforslag 49

ARTIKEL 7, AFSNIT 1

Støtteprogrammer skal indeholde foranstaltninger til salgsfremstød tredjelandsmarkeder i overensstemmelse med artikel 9.

Støtteprogrammer skal indeholde foranstaltninger til salgsfremstød og opnåelse af markedskendskab i overensstemmelse med artikel 9.

Ændringsforslag 50

ARTIKEL 7, AFSNIT 2, LITRA A A (nyt)

aa) omstrukturering af sektoren

Ændringsforslag 51

ARTIKEL 7, AFSNIT 2, LITRA A B (nyt)

ab) kriseforebyggelse

Ændringsforslag 52

ARTIKEL 7, AFSNIT 2, LITRA D A (nyt)

da) forskning og udvikling

Ændringsforslag 53

ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA D B (nyt)

 

db) dyrkningsmetoder og miljønormer

Ændringsforslag 54

ARTIKEL 7, AFSNIT 2, LITRA D C (nyt)

dc) forbedring af kvaliteten af druer og vin

Ændringsforslag 55

ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA D D (nyt)

 

dd) privat oplagring af vin, alkohol og druemost

Ændringsforslag 56

ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

 

En producent kan modtage støtte fra mere end en foranstaltning inden for det samme produktionsår.

Medlemmerne kan tillige med Kommissionens samtykke lade nye foranstaltninger indgå i støtteprogrammerne.

Begrundelse

Udvidelsen af viften af foranstaltninger med foranstaltninger, hvortil Kommissionen har givet sit samtykke, giver medlemsstaterne mulighed for at udnytte de finansielle midler på bedste vis og alt efter deres egne nationale behov og muligheder.

Ændringsforslag 57

ARTIKEL 8, STK. 1 A (nyt)

 

Det i medfør af stk. 1 fastsatte beløb – til andre formål end salgsfremstød - kan ikke være lavere end det beløb, der i 2008 ydes til en given medlemsstat til omstruktureringsformål.

Begrundelse

For så vidt angår omstruktureringsstøtte bør ingen medlemsstat stilles ringere end tidligere. Dette ville være i strid med reformens målsætninger og principper.

Ændringsforslag 58

ARTIKEL 9, OVERSKRIFT

Salgsfremstød tredjelandsmarkeder

Salgsfremstød og markedskendskab

Ændringsforslag 59

ARTIKEL 9, STK. 1

1. Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for fællesskabsvine i tredjelande med det formål at forbedre disses konkurrenceevne i de pågældende lande.

1. Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for fællesskabsvine med det formål at forbedre disses konkurrenceevne

 

a) på det indre marked

 

b) i tredjelande.

Ændringsforslag 60

ARTIKEL 9, STK. 2

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse og geografisk betegnelse. For andre vine, der er bestemt til konsum, gælder kun stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 61

ARTIKEL 9, STK. 2 A (nyt)

2a. De i stk. 1, litra a), nævnte foranstaltninger kan være:

 

a) salgsfremstød, der sætter fokus på at fremme et ansvarligt vinforbrug og oplyse om produktet og dets kendetegn

 

b) foranstaltninger til forbedring af kendskabet til markedet med sigte på at lette udviklingen heraf og forbedre informationen af de erhvervsdrivende

Disse foranstaltninger kan ledes af brancheorganisationer, jf. definitionen i artikel 55, eller et andet tilsvarende repræsentativt organ.

 

c) salgs- og reklamefremstød, der sigter på at opnå anerkendelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser under fremhævelse af disses fortrin med hensyn til kvalitet, miljøsikkerhed og miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 62

ARTIKEL 9, STK. 3, INDLEDNING

3. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger kan være:

3. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger kan vedrøre:

Ændringsforslag 63

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA A

a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved Fællesskabets produkter, specielt med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljøvenlighed;

a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved Fællesskabets produkter og de hertil knyttede oprindelsesbetegnelser og mærker, specielt med hensyn til kvalitet, sundhedsmæssige fortrin, fødevaresikkerhed eller miljøvenlighed;

Ændringsforslag 64

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA B

b) deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning

b) individuel eller kollektiv deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning

Ændringsforslag 65

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA C

c) oplysningskampagner, navnlig om Fællesskabets ordninger for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og økologisk produktion

c) oplysningskampagner, navnlig om Fællesskabets ordninger for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, økologisk produktion og etikettering af vine

Ændringsforslag 66

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA C A (nyt)

ca) støtteprogrammer til beskyttelse af de geografiske betegnelser for vin på internationalt plan og foranstaltninger eller undersøgelser vedrørende bekæmpelse af forfalskninger af vinprodukter i tredjelande og af tekniske og fytosanitære hindringer

Ændringsforslag 67

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA D

d) undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne

d) undersøgelser af markeder, der skal generobres eller udvikles, og af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne

Ændringsforslag 68

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA E A (nyt)

ea) uddannelsesforanstaltninger på grundlag af videnskabelige undersøgelser vedrørende de gunstige virkninger af et moderat vinforbrug samt salgsfremme, der sætter fokus på et ansvarligt forbrug og oplysning om produktet og dets kendetegn på grundlag af relevante videnskabelige undersøgelser

Begrundelse

Formålet med fremstødene bør være at åbne nye generobre tabte markeder for alle de produkter, der er omfattet af denne forordning. Af særlig vigtighed vil det være at øge afsætningen af druemost (alkoholfri drikkevare) og derigennem støtte diversifikationen af vinproduktionen.

Ændringsforslag 69

ARTIKEL 9, STK. 3, LITRA E B (nyt)

eb) forbedring af kendskabet til markedet med sigte på at lette udviklingen heraf og forbedre informationen af de erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 70

ARTIKEL 9, STK. 3 A (nyt)

3a. Støtten gives fortrinsvis til foranstaltninger, der gennemføres i et partnerskab mellem EU-aktører.

Ændringsforslag 71

ARTIKEL 9, STK. 4

4. Fællesskabets tilskud til salgsfremstød må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.

4. Fællesskabets tilskud til salgsfremstød må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter. I regioner, der er klassificeret som konvergensregioner i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006, må Fællesskabets andel i salgsfremstød højst udgøre 75 %.

 

Denne andel kan dog forhøjes til 100 %, når der er tale om støtteprogrammer til beskyttelse af de geografiske betegnelser på internationalt plan og foranstaltninger eller undersøgelser vedrørende bekæmpelse af forfalskninger af vinprodukter i tredjelande og af tekniske og fytosanitære hindringer.

Begrundelse

For at sikre sammenhængen mellem og den ensartede karakter af de tekniske samarbejdsforanstaltninger og ledsageforanstaltningerne til de internationale forhandlinger bør sådanne foranstaltninger finansieres 100 % over den fælles markedsordnings budget.

Ændringsforslag 72

ARTIKEL 9, STK. 5

5. Medlemsstaterne hensætter mindst de i bilag II anførte fællesskabsmidler til salgsfremstød på tredjelandsmarkeder. De således hensatte midler er ikke til rådighed for andre foranstaltninger.

5. Medlemsstaterne hensætter mindst de i bilag II anførte fællesskabsmidler til opnåelse af kendskab til og salgsfremstød på EU's markeder og tredjelandsmarkeder. De således hensatte midler er ikke til rådighed for andre foranstaltninger.

Ændringsforslag 73

ARTIKEL 9, STK. 5 A (nyt)

5 bis. For vine, der produceres i områder med vanskelige dyrknings- og produktionsbetingelser (bl.a. bjergområder), indføres der særlige foranstaltninger, hvis udformning skal fastlægges sammen med de regionale og lokale myndigheder i disse områder.

Ændringsforslag 74

ARTIKEL 10, STK. 3, AFSNIT 1, LITRA C A (nyt)

 

ca) Der kan ydes tilskud til den normale fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer i områder med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse med op til 50 % af de i stk. 6 nævnte beløb.

Begrundelse

Omstrukturering og omstilling bør indgå i en tilskudsordning i områder med produktion af anerkendte kvalitetsvine, som ofte falder sammen med områder, der har særligt ugunstige forhold.

Ændringsforslag 75

ARTIKEL 10, STK. 3, AFSNIT 2

Der ydes ikke støtte til den normale fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer.

udgår

Ændringsforslag 76

ARTIKEL 10, STK. 5, LITRA A

a) uanset afsnit V, kapitel II, en tilladelse til dyrkning af både gamle og nye vinstokke i en bestemt periode, som højst må være på tre år, indtil udløbet af overgangsordningen for plantningsrettigheder, dvs. senest den 31. december 2013, eller

a) uanset afsnit V, kapitel II, en tilladelse til dyrkning af både gamle og nye vinstokke i en bestemt periode, som højst må være på tre år

Ændringsforslag 77

ARTIKEL 10 A (ny)

Artikel 10a

Omstrukturering af sektoren

 

1. Formålet med foranstaltningerne til støtte af sektoren er at udvikle synergien mellem de erhvervsdrivende for at øge vinproducenternes konkurrenceevne gennem en strukturel udvikling.

 

2. Der ydes kun støtte, hvis der forelægges udviklingsprojekter under støtteprogrammet, som vedrører en eller flere af følgende aktiviteter:

 

a) udvikling af omfattende afsætningssystemer, der omfatter flere regioner

 

b) virksomheders fælles udnyttelse af strategiske og operationelle serviceydelser

 

c) forvaltning af redskaber og produktionsled

 

d) øget kendskab til og styring af markedet

 

e) innovationsudvikling.

 

f) koncentration af udbuddet og omstrukturering af kreditvirksomhederne

 

3. Støtten til omstruktureringsforanstaltninger ydes som bidrag til de faktiske omkostninger til gennemførelsen af aktiviteterne og må højst udgøre 50 % af omkostningerne. I regioner, der er klassificeret som konvergensregioner i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006, må Fællesskabets tilskud til salgsfremstød højst udgøre 75 %.

Ændringsforslag 78

ARTIKEL 10 B (ny)

Artikel 10b

Kriseforebyggelse

 

1. Ved kriseforebyggelse forstås alle dyrkningsmæssige, agronomiske og ønologiske fremgangsmåder, der har til formål at begrænse mængden af producerede druer eller udbyttet af forarbejdningen af druerne til vin.

 

2. Støtten til kriseforebyggelsesforanstaltninger kan ydes som godtgørelse i form af en betaling, hvis størrelse afhænger af, hvor meget mængden af producerede druer eller vin er blevet reduceret som følge af anvendelsen af den valgte fremgangsmåde.

 

3. Hver medlemsstat vælger ud fra sine egne særlige forhold de fremgangsmåder, der er egnede til at nå disse mål. I gennemførelsesbestemmelserne, der vedtages efter proceduren i artikel 104, fastsættes bl.a. maksimale støttebeløb og tilladte fremgangsmåder.

Ændringsforslag 79

ARTIKEL 11, STK. 1

1. I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af den pågældende parcel ned på nul.

1. I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af det pågældende areal ned på nul.

Ændringsforslag 80

ARTIKEL 11, STK. 2

2. Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at genoprette ligevægten mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets vinmarked og dermed forebygge markedskriser.

2. Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at genoprette ligevægten mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets vinmarked og dermed forebygge markedskriser, og for at opnå produkter af bedre kvalitet.

Ændringsforslag 81

ARTIKEL 11, STK. 3, AFSNIT 2

Der kan dog højst udbetales 50 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af destruktion eller fjernelse af drueklaser.

Der kan dog højst udbetales 75 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af destruktion eller fjernelse af drueklaser.

Begrundelse

For at gøre godtgørelsesforanstaltningen mere retfærdig over for de vinavlere, der beslutter at udnytte bestemmelsen i artikel 11 i denne forordning, bør den maksimale godtgørelse, der har form af et fast beløb, forhøjes til 75 %.

Ændringsforslag 82

ARTIKEL 11, STK. 4 A (nyt)

4a. De berørte medlemsstater etablerer kontrolforanstaltninger, som anvendes på alle ansøgere.

Ændringsforslag 83

ARTIKEL 13 A (ny)

Artikel 13a

Forskning og udvikling

 

1. Støtten til forskning og udvikling har til formål at finansiere forskningsaktiviteter med henblik på forbedring af markedskendskabet, produktkvaliteten og navnlig sporbarheden, produktionens indvirkning på miljøet, sundhed, typiske kendetegn og genetisk forbedring.

 

2. Fællesskabets tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter må højst udgøre 50 % af omkostningerne.

Ændringsforslag 84

ARTIKEL 13 B (ny)

 

Artikel 13b

 

Dyrkningsmetoder og miljønormer

 

1. Der fastsættes specifikke dyrkningsmetoder samt miljønormer, fytosanitære normer og andre normer for alle vintyper.

 

Formålet med disse metoder og normer er at bidrage til miljøbeskyttelse, kontrol af primærproduktionen, begrænsning af udbyttepotentialet og forbedring af kvaliteten.

 

2. Der ydes støtte til vinproducenter, der respekterer ovennævnte metoder og normer. Støtten tager form af betalinger pr. hektar for de arealer, der er underkastet disse forpligtelser.

 

3. Ovennævnte metoder og normer fastlægges på fællesskabsplan og defineres herefter nærmere alt efter de specifikke vilkår i de enkelte medlemsstater og regioner.

 

4. Kontrollen med og i givet fald forvaltningen af programmerne med hensyn til vinproducenternes opfyldelse af de i denne artikel fastsatte forpligtelser påhviler i første række sektorens organisationer, for så vidt som medlemsstaterne giver tilladelse hertil.

 

5. Størrelsen af den i stk. 2 omhandlede støtte og de øvrige gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastlægges efter proceduren i artikel 104.

Begrundelse

I henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 15. februar 2007 (P6_TA(2007)0049) er følgende et af grundprincipperne for en reform af den fælles markedsordning for vin: "en territorial indfaldsvinkel og hensyntagen til samtlige naturressourcer ved at sikre vindyrkningssektorens overholdelse af reglerne for krydsoverensstemmelse og god dyrkningspraksis, dvs. indførelse af incitamenter, der kan hjælpe sektoren med at bevæge sig i retning af produktionsmetoder, der giver flere og bedre muligheder for at kontrollere produktionen og beskytte miljøet med det mere langsigtede mål at sikre vinavlerne et anstændigt indkomstniveau og forbedre produktkvaliteten" (punkt 1, litra e)).

Ændringsforslag 85

ARTIKEL 13 C (ny)

Artikel 13c

Forbedring af kvaliteten af druer og vin

 

1. Ved forbedring af kvaliteten af druer forstås alle de dyrkningsmæssige og agronomiske fremgangsmåder, som kan give kvalitative forbedringer i produktionen, der skal kunne måles ud fra objektive kriterier.

 

2. Ved forbedring af kvaliteten af vin forstås foranstaltninger, der har til formål at forbedre kvaliteten af vin, der er bestemt til at blive markedsført, og som sikrer alternative afsætningsmuligheder for vinavlsprodukter, navnlig leverance af alkohol til brug i fødevarer til industrier, som traditionelt anvender disse produkter i deres produktion.

 

3. Støtten til foranstaltninger til forbedring af kvaliteten kan ydes i form af en fast godtgørelse.

 

4. Støtten til foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af druer finder anvendelse på vindyrkningsarealer bestemt til fremstilling af vin med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

 

5. I gennemførelsesbestemmelserne, der vedtages efter proceduren i artikel 104, fastsættes bl.a. maksimale støttebeløb, tilladte fremgangsmåder og alternative afsætningsmuligheder.

 

6. Medlemsstaterne fastlægger ud fra deres egne særlige forhold de fremgangsmåder, der er egnede til at nå disse mål, og støttebeløbenes størrelse, der beregnes i forhold til de direkte omkostninger til gennemførelse af fremgangsmåden.

Ændringsforslag 86

ARTIKEL 13 D (ny)

Artikel 13d

Privat oplagring af vin, alkohol og druemost

 

1. Der indføres en støtteordning for privat oplagring af vin, alkohol og druemost.

 

2. Det er en forudsætning for tildeling af støtte til oplagring, at der er indgået en oplagringsaftale mellem de berørte producenter af vin, alkohol og druemost og interventionsorganerne. Aftalerne indgås mellem den 16. december og den 15. februar i det følgende år for en periode, der højst går indtil den 30. november og mindst

 

– indtil den 1. august for most

 

– indtil den 1. september for vin.

 

Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af ordningen med privat oplagring, ledsaget af forslag vedrørende dens forlængelse, justering eller afskaffelse.

Begrundelse

Denne foranstaltning bør tages med, eftersom den kun indebærer meget små omkostninger og har vist sig at have meget væsentlige og gunstige markedsregulerende virkninger, som er så meget desto vigtigere, når man betænker, at foranstaltningerne til offentlig oplagring er afskaffet.

Ændringsforslag 87

ARTIKEL 14

Artikel 14

Krydsoverensstemmelse

udgår

Har en landbruger på et hvilket som helst tidspunkt inden for fem år efter en betaling under støtteprogrammerne for omstrukturering og omstilling eller på et hvilket som helst tidspunkt inden for et år efter en betaling under støtteprogrammerne for grøn høst ikke overholdt de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 3-7 i forordning (EF) nr. 1782/2003, på sin bedrift, og skyldes den manglende overholdelse en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives landbrugeren, nedsættes eller annulleres betalingen helt eller delvist, afhængigt af, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og landbrugeren pålægges i givet fald at betale den tilbage efter betingelserne i de nævnte bestemmelser.

 

Der fastsættes efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 regler for den berørte medlemsstats nedsættelse eller inddrivelse af en del af eller hele støtten.

 

Ændringsforslag 88

ARTIKEL 15, STK. 1 A (nyt)

 

1a. De i stk. 1 omhandlede rapporter ledsages i givet fald af forslag om justering af støtteprogrammerne i behørigt begrundede tilfælde og med det formål at gøre dem mere effektive.

Ændringsforslag 89

ARTIKEL 17

Artikel 17

Finansielle overførsler til udvikling af landdistrikter

udgår

1. Fra regnskabsåret 2009 skal de i stk. 2 anførte beløb, der er baseret på de historiske udgifter under forordning (EF) nr. 1493/1999 til interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1290/2005, være til rådighed som supplerende fællesskabsmidler til foranstaltninger i vinproducerende områder som led i programmeringen af udviklingen af landdistrikterne, der finansieres over forordning (EF) nr. 1698/2005.

 

2. Følgende beløb skal være til rådighed i de nævnte kalenderår:

 

- 2009: 100 mio. EUR

 

- 2010: 150 mio. EUR

 

- 2011: 250 mio. EUR

 

- 2012: 300 mio. EUR

 

- 2013: 350 mio. EUR

 

- fra og med 2014: 400 mio. EUR.

 

3. De i stk. 2 anførte beløb fordeles på medlemsstaterne i overensstemmelse med bilag III.

 

Ændringsforslag 90

OVERSKRIFT II A (ny), ARTIKEL 17 A (ny)

AFSNIT IIa
MARKEDSMEKANISMER

 

Artikel 17a

Støtte til bestemte anvendelser

 

Der ydes støtte til anvendelse af:

a) koncentreret druemost og

b) rektificeret koncentreret druemost,

der er produceret i Fællesskabet, når disse produkter anvendes med henblik på at forhøje alkoholindholdet i de vinavlsprodukter, for hvilke en sådan forhøjelse er tilladt efter denne forordning.

Begrundelse

Anvendelsen af koncentreret druemost yder et positivt bidrag til markedsligevægten, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fastsætte støtte til koncentreret most og rektificeret koncentreret most, der anvendes til tilsætning.

Denne støtte skal navnlig beskytte en ønologisk fremgangsmåde, der er almindelig i mange regioner i Fællesskabet, tage hensyn til producenternes investeringer og undgå en mulig afbrydelse i varestrømme, som kunne gøre det muligt at udvide produktudbuddet.

Ændringsforslag 91

ARTIKEL 19, STK. 2, AFSNIT 2

Kommissionen kan beslutte at føje nye kategorier af vinavlsprodukter til de kategorier, der er opført i bilag IV.

udgår

Ændringsforslag 92

ARTIKEL 20

I dette kapitel fastlægges de tilladte ønologiske fremgangsmåder og de gældende restriktioner samt den procedure, hvorved Kommissionen kan træffe afgørelse om fremgangsmåder og restriktioner for produktion og afsætning af de produkter, der er omfattet af denne forordning.

I dette kapitel fastlægges de tilladte ønologiske fremgangsmåder og de gældende restriktioner for fremstilling af de produkter, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 93

ARTIKEL 21, STK. 1, AFSNIT 1

Til produktion i Fællesskabet af de produkter, der er omfattet af denne forordning, anvendes udelukkende ønologiske fremgangsmåder, som er tilladt i henhold til fællesskabsretten.

Til produktion i Fællesskabet af de produkter, der er omfattet af denne forordning, anvendes udelukkende de ønologiske fremgangsmåder, behandlingsmetoder og restriktioner, som er fastsat i bilag IVa, V og VI.

Ændringsforslag 94

ARTIKEL 21, STK. 2

2. De tilladte ønologiske fremgangsmåder tjener udelukkende til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering og korrekt forarbejdning af produktet.

2. De tilladte ønologiske fremgangsmåder tjener udelukkende til, under overholdelse af de traditionelle europæiske produktionsmetoder, at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering og korrekt forarbejdning af produktet.

Begrundelse

Ud over udelukkende at tjene til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering og korrekt forarbejdning af produktet bør de ønologiske fremgangsmåder også respektere de traditionelle produktionsmetoder.

Ændringsforslag 95

ARTIKEL 21, STK. 2 A (nyt)

 

2a. Hvis der ved fremstillingen af vin anvendes gær, der er genmodificeret, skal dette tydeligt angives over for slutforbrugerne på detailemballagen med ordene "fremstillet ved hjælp af genmodificerede organismer".

Begrundelse

Uanset om der i slutproduktet kan spores DNA eller proteiner som følge af den genetiske modifikation eller ej, vil en klar mærkning opfylde de krav, der ifølge en række undersøgelser stilles af et stort flertal af forbrugerne, den vil fremme et informeret valg og udelukke en eventuel vildledning af forbrugerne med hensyn til fremstillings- eller frembringelsesmåde.

Ændringsforslag 96

ARTIKEL 21, STK. 5

5. For produkter, der er omfattet af denne forordning, og som fremstilles til eksport, gælder dog de ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der er anerkendt af Den Internationale Vinorganisation (OIV), ikke de i Fællesskabet tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner.

udgår

Producenterne indberetter denne produktion til medlemsstaterne, der kontrollerer, om eksportkravet overholdes.

 

Ændringsforslag 97

ARTIKEL 23, STK. 1

1. Bortset fra de ønologiske fremgangsmåder i forbindelse med tilsætning, syring og afsyring, der er opført i bilag V, og restriktionerne i bilag VI, træffes der afgørelse om tilladelse til ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af produkter, der er omfattet af denne forordning, efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

1. De tilladte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder i forbindelse med tilsætning, syring og afsyring er fastsat i bilag V.

Ændringsforslag 98

ARTIKEL 23, STK. 1 A (nyt)

1a. Reglerne for indholdet af svovldioxid og maksimumindholdet af flygtig syre, tilladte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder samt reglerne vedrørende fremstillingen af hedvin, mousserende vin og mousserende kvalitetsvin fastlægges af Kommissionen efter fremgangsmåde i artikel 45.

Ændringsforslag 99

ARTIKEL 23, STK. 2

Medlemsstaterne kan tillade anvendelse i forsøgsøjemed af ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder på betingelser, der skal fastsættes efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

udgår

Begrundelse

Ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed laver ofte fuldstændig om på den traditionelle produktionsmetode, så for at beskytte sidstnævnte vil det være bedst, at sådanne ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed ikke kan tillades og fastlægges nærmere alene efter proceduren med forvaltningsudvalg.

Ændringsforslag 100

ARTIKEL 24

Artikel 24

Kriterier for tilladelse

 

Kommissionen giver tilladelse til ønologiske fremgangsmåder efter proceduren i artikel 104, stk. 1, idet den:

udgår

a) tager udgangspunkt i de ønologiske fremgangsmåder, der er anerkendt af OIV, og i resultaterne af anvendelse i forsøgsøjemed af endnu ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder

 

b) tager hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed

 

c) tager hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af etablerede forventninger og opfattelser, og ser i den forbindelse på, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå denne risiko

 

d) giver mulighed for bevarelse af vinens naturlige og væsentlige kendetegn og undgår at bevirke en væsentlig ændring i det pågældende produkts sammensætning

 

e) sikrer et acceptabelt minimum af miljøbeskyttelse

 

f) overholder de i hhv. bilag III og IV fastlagte generelle regler vedrørende ønologiske fremgangsmåder og restriktioner.

 

Ændringsforslag 101

ARTIKEL 26, AFSNIT 1

Gennemførelsesbestemmelserne til dette kapitel og til bilag III og IV vedtages efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

Gennemførelsesbestemmelserne til dette kapitel og til bilag IVa, V og VI vedtages efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

Ændringsforslag 102

ARTIKEL 26, AFSNIT 2, LITRA A

a) tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for mousserende vine

udgår

Ændringsforslag 103

ARTIKEL 26, AFSNIT 2, LITRA B

b) tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for hedvine

udgår

Ændringsforslag 104

ARTIKEL 26, AFSNIT 2, LITRA D

d) nærmere bestemmelser om renheden og identiteten af de stoffer, der anvendes i forbindelse med ønologiske fremgangsmåder, når der ikke findes fællesskabsregler herfor

d) nærmere bestemmelser om renheden og identiteten af de stoffer, der anvendes i forbindelse med de ønologiske fremgangsmåder, grænser og betingelser for anvendelsen af ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er omhandlet i bilag IVa og V

Ændringsforslag 105

ARTIKEL 26, AFSNIT 2, LITRA E

e) administrative bestemmelser for anvendelsen af de tilladte ønologiske fremgangsmåder

e) administrative bestemmelser for anvendelsen af de ønologiske fremgangsmåder, beslutninger undtagelser, betingelser og lister, der er omhandlet i bilag IVa og V

Ændringsforslag 106

ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA G A (nyt)

 

ga) de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er tilladt for vin fremstillet i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/911.

 

___________________

1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

Begrundelse

For at sikre sammenhæng og forenkling skal de ønologiske fremgangsmåder for al vin, herunder økologisk vin, være omfattet af de specifikke bestemmelser for vin inden for rammerne af den fælles markedsordning.

Ændringsforslag 107

AFSNIT III, KAPITEL II A (nyt), ARTIKEL 26 A (ny)

Kapitel IIa

 

Foranstaltninger vedrørende kvalitet og diversifikation

 

Artikel 26a

 

Biprodukter fra vinfremstilling

 

1. Fuldstændig udpresning af persede eller upersede druer og presning af vinbærme er forbudt. Fornyet gæring af presserester fra vindruer til andre formål end destillation er forbudt.

 

2. Fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af sådanne, der har fremstillet vin, skal levere samtlige biprodukter fra den egentlige vinfremstilling til destillation.

 

3. Alkoholindholdet i biprodukterne skal være på mindst 10 % af alkoholindholdet i den producerede vin, hvis vinen er fremstillet direkte af druer. Bortset fra teknisk berettigede tilfælde skal indholdet være på mindst 5 %, hvis vinen er fremstillet af druemost, delvis gæret druemost eller ung ikke-færdiggæret vin.

 

Hvis denne procentsats ikke nås, skal den destillationspligtige levere en mængde vin af sin egen produktion for at sikre, at procentsatserne overholdes.

 

Der kan gøres undtagelser fra bestemmelserne i stk. 2 og i første afsnit i nærværende stykke for producentkategorier og for produktionsområder. Disse undtagelser omfatter bl.a. tilbagetrækning under kontrol og på nærmere fastlagte

betingelser, kompostering eller enhver anden bortskaffelsesforanstaltning, der kan sikre miljøvenlig bortskaffelse af biprodukterne.

 

4. Den i stk. 2 omhandlede destillationsforpligtelse kan i stedet opfyldes ved, at produkterne i stk. 3 og eventuelt vin destilleres af andre personer end destillatører, der opføres på en liste efter proceduren i artikel 104.

 

5. Personer eller sammenslutninger, der er omfattet af den i stk. 2 nævnte forpligtelse, kan frigøre sig for denne forpligtelse ved at trække biprodukterne fra vinfremstillingen tilbage under kontrol og på nærmere fastlagt betingelser.

 

6. Destillationsvirksomheden kan opnå støtte til indsamling og behandling af biprodukter. De nærmere bestemmelser for denne støtte fastlægges i gennemførelsesforordningen.

 

7. I år med usædvanlige vejrforhold, eller såfremt der trods dyrkningsforanstaltninger med henblik på at undgå overskudsproduktion forventes meget høje produktionsniveauer, som risikerer at skabe alvorlige markedsforstyrrelser, kan minimumsalkoholindholdet i biprodukter forhøjes efter proceduren i artikel 104 for at undgå, at overproduktionen afsættes på markedet. Denne forhøjelse kan anvendes i vise medlemsstater eller i visse regioner alt efter markedsvilkårene.

 

I sådanne tilfælde ydes der en fast støtte til producenterne.

 

8. Den alkohol, der udvindes ved en sådan destillation, må i intet tilfælde anvendes til konsum.

Ændringsforslag 108

AFSNIT III, KAPITEL II A (nyt), ARTIKEL 26 B (ny)

 

Artikel 26b

 

Forarbejdningsstøtte

 

1. Fællesskabet kan yde støtte til forarbejdning af vin med henblik på fremstilling af fødevarer. Støtten kan ydes til vinmarkedet og dermed til sektoren for konsumalkohol i de tilfælde, hvor der er tradition for at anvende denne alkohol, og den kan afsættes på markedet.

 

2. Støtten ydes gennem en ordning med kontrakter, som indgås mellem vinproducenterne og destillationsvirksomhederne. Der fastsættes en minimumspris, som destillationsvirksomhederne skal betale vinproducenterne.

 

3. Betingelserne herfor fastlægges efter proceduren i artikel 104.

Begrundelse

Formålet er at sikre forsyningen med konsumalkohol til de industrier, som traditionelt anvender denne alkohol, med henblik på at bevare den nødvendige traditionelle kvalitet af visse drikkevarer, som fremstilles på dette grundlag.

Ændringsforslag 109

ARTIKEL 27

1. I denne forordning forstås ved:

1. I denne forordning forstås ved:

a) "oprindelsesbetegnelse": navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner en vin, en hedvin, en mousserende vin, en mousserende vin tilsat kulsyre, en perlevin eller en vin af overmodne druer, som opfylder følgende krav:

a) "oprindelsesbetegnelse": navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde en medlemsstat af lille geografisk størrelse, der betegner en vin, en hedvin, en mousserende vin, en vin af tørrede druer, en perlevin eller en vin af overmodne druer, som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller i undtagelsestilfælde denne medlemsstat, og som opfylder følgende krav:

i) dens kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer

i) dens kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer

ii) de druer, den er fremstillet af, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

ii) de druer, den er fremstillet af, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

iii) den er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera.

iii) den er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera

 

iiia) den er fremstillet, forarbejdet, tilvirket og i givet fald lagret og aftappet i det afgrænsede geografiske område.

b) "geografisk betegnelse": navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner en vin, en hedvin, en mousserende vin, en mousserende vin tilsat kulsyre, en perlevin eller en vin af overmodne druer, som opfylder følgende krav:

b) "geografisk betegnelse": navnet på et område, eller i undtagelsestilfælde en medlemsstat af lille geografisk størrelse, eller et bestemt sted, der betegner en vin, en hedvin, en mousserende vin, en vin af tørrede druer, en perlevin eller en vin af overmodne druer, som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller i undtagelsestilfælde denne medlemsstat, og som opfylder følgende krav:

i) dens kvalitet, kendetegn eller omdømme er hovedsaglig knyttet til dens geografiske oprindelse

i) dens kvalitet, kendetegn eller omdømme er hovedsaglig knyttet til dens geografiske oprindelse

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

iii) den er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten.

iii) den er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera

 

iiia) den er fremstillet, forarbejdet, tilvirket og i givet fald lagret og aftappet i det afgrænsede geografiske område.

 

1a. Uanset stk. 1, litra a), nr. iiia), og litra b), nr. iiib), kan en vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse fremstilles eller forarbejdes i et område, som støder direkte op til det afgrænsede geografiske område, såfremt den berørte medlemsstat har givet udtrykkelig tilladelse hertil på nærmere angivne betingelser.

2. Traditionelle betegnelser betragtes som oprindelsesbetegnelser, hvis de:

2. Traditionelle betegnelser betragtes som oprindelsesbetegnelser, hvis de:

a) betegner en vin

a) betegner en vin

b) henviser til et geografisk navn

b) henviser til et geografisk navn

c) opfylder betingelserne i stk. 1, litra a) nr. i), ii) og iii).

c) opfylder betingelserne i stk. 1, litra a) nr. i), ii), iii) og iiia).

3. Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i Fællesskabet efter reglerne i dette kapitel.

3. Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i Fællesskabet efter reglerne i dette kapitel.

 

3a. Producentmedlemsstaterne kan i overensstemmelse med god skik og sædvane fastlægge alle kendetegn eller supplerende eller strengere vilkår for fremstilling, forarbejdning og omsætning af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 110

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA A

a) den betegnelse, der skal beskyttes

a) den betegnelse, der skal beskyttes, sammen med de traditionelle betegnelser på mindre geografiske områder, der samlet betegner oprindelsen

Begrundelse

De bestemte marker eller områder, der udgør et bestemt vinområde, skal fortsat beskyttes af EU. Denne formulering sikrer, at ikke blot oprindelsesbetegnelsen "Franken", men også de traditionelle betegnelser på marker i oprindelsesområdet beskyttes som en integrerende del af oprindelsesbetegnelsen.

Ændringsforslag 111

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, INDLEDNING

Den skal bestå af:

Den skal mindst bestå af:

Ændringsforslag 112

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA -A (nyt)

-a) den betegnelse, der skal beskyttes

Ændringsforslag 113

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA A

a) en beskrivelse af vinen og dens vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske kendetegn

a) en beskrivelse af vinen eller vinene og i givet fald dens/deres vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske kendetegn

Begrundelse

Dermed præciseres det udtrykkeligt, at det ikke er nødvendigt at lægge sig fast på en bestemt type vin inden for et vindyrkningsområde for at sikre sig beskyttelse.

Ændringsforslag 114

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA A A (nyt)

 

aa) dyrkningsmetoder

Ændringsforslag 115

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA A B (nyt)

 

ab) fremstillingsmetoder og særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til at fremstille vinen

Ændringsforslag 116

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA C

c) en afgrænsning af det geografiske område

c) en afgrænsning af det geografiske område for produktion af druerne og for vinfremstilling, tilvirkning, lagring og aftapning

Begrundelse

Det er nødvendigt at lægge teksten tæt op ad forordning nr. 510/2006 og styrke princippet om, at fremstillingen skal udføres inden for det geografisk afgrænsede område.

Ændringsforslag 117

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA E

e) en angivelse af den eller de druesorter, vinen er fremstillet af

e) en angivelse af den eller de druesorter, vinen eller vinene er fremstillet af

Begrundelse

Dermed præciseres det, at det ikke er nødvendigt at lægge sig fast på en bestemt type vin inden for et vindyrkningsområde for at sikre sig beskyttelse.

Ændringsforslag 118

ARTIKEL 28, STK. 2, AFSNIT 2, LITRA F

f) de nærmere oplysninger til bekræftelse af sammenhængen mellem kvaliteten, omdømmet eller de særlige kendetegn og det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse

f) de nærmere oplysninger til bekræftelse af:

 

i) sammenhængen mellem vinens kvalitet eller særlige kendetegn og det geografiske miljø som omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a), eller i givet fald

 

ii) sammenhængen mellem en bestemt kvalitet, omdømmet eller et andet kendetegn ved vinen og den geografiske oprindelse som omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra b)

Ændringsforslag 119

ARTIKEL 28, STK. 2, LITRA F A (nyt)

fa) eventuelle forskrifter vedrørende emballering, lukning samt materialer, rumindhold og typer af beholdere

Ændringsforslag 120

ARTIKEL 28, STK. 2, LITRA F B (nyt)

fb) eventuelle logoer til identificering af den betegnelse, der kan eller skal anvendes på etiketten

Ændringsforslag 121

ARTIKEL 30, STK. 1

1. Enhver producentorganisation, eller undtagelsesvist en individuel producent, kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse. Andre interesserede parter kan deltage i ansøgningen.

1. Enhver organisation, der repræsenterer producenter, eller undtagelsesvist en individuel producent, kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse. Andre interesserede parter kan deltage i ansøgningen. Organisationens repræsentativitet skal dokumenteres på behørig vis.

Ændringsforslag 122

ARTIKEL 30, STK. 3 A (nyt)

 

3a. Ansøgninger om oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser på tværs af en landegrænse indgives i den medlemsstat, hvor størstedelen af det pågældende område ligger, jf. stk. 2, litra c.

Begrundelse

Ansøgninger om oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser på tværs af en grænse bør indgives i den medlemsstat, hvor størstedelen af det pågældende område ligger.

Ændringsforslag 123

ARTIKEL 31, STK. 3

Medlemsstaten undersøger, om ansøgningen om beskyttelse opfylder betingelserne i dette kapitel.

Medlemsstaten gennemgår på passende vis ansøgningen om beskyttelse for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder betingelserne i dette kapitel.

Medlemsstaten gennemfører en national procedure, der bl.a. omfatter passende offentliggørelse af ansøgningen og et tidsrum på mindst to måneder fra datoen for offentliggørelsen, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til medlemsstaten.

Medlemsstaten gennemfører en national procedure, der bl.a. omfatter passende offentliggørelse af ansøgningen og et rimeligt tidsrum fra datoen for offentliggørelsen, hvori enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til medlemsstaten.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 5, stk. 4 og 5, i forordning nr. 510/2006. Man kan ikke sikre, at den nationale procedure afsluttes inden for et rimeligt tidsrum, ved blot at fastsætte en mindstefrist for indsigelse.

Ændringsforslag 124

ARTIKEL 32, STK. 2

2. Kommissionen undersøger, om de ansøgninger om beskyttelse, der er omhandlet i artikel 31, stk. 7, opfylder betingelserne i dette kapitel.

2. Kommissionen gennemgår på passende vis den ansøgning, der er omhandlet i artikel 31, stk. 7, for at efterprøve, om den er berettiget og opfylder betingelserne i dette kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 6 i forordning nr. 510/2006.

Ændringsforslag 125

ARTIKEL 33, AFSNIT 1

Inden for to måneder fra datoen for offentliggørelsen i henhold til artikel 32, stk. 3, første afsnit, kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den, der ansøger om beskyttelse, eller i et tredjeland, gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen.

Inden for seks måneder fra datoen for offentliggørelsen i henhold til artikel 32, stk. 3, første afsnit, kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den, der ansøger om beskyttelse, eller i et tredjeland, gøre indsigelse mod den foreslåede beskyttelse ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 7 i forordning nr. 510/2006, som fastsætter en anden frist for indsigelse på europæisk plan.

Ændringsforslag 126

ARTIKEL 33, AFSNIT 2

Fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, indgiver en sådan erklæring direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for den i stk. 1 nævnte frist på to måneder.

Fysiske eller juridiske personer, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, indgiver en sådan erklæring direkte eller via det pågældende tredjelands myndigheder inden for den i stk. 1 nævnte frist.

Ændringsforslag 127

ARTIKEL 35, STK. 1

1. Et navn, der er enslydende med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, kan beskyttes som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forudsat at det adskiller sig tilstrækkeligt fra den beskyttede betegnelse til, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til de pågældende vines virkelige geografiske oprindelse.

1. Et navn, der er enslydende med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, kan beskyttes som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forudsat at der efter proceduren i artikel 45 er fastlagt praktiske betingelser, som på grundlag af passende differentieringskriterier sikrer, at de berørte producenter behandles lige, og at forbrugerne ikke vildledes.

Ændringsforslag 128

ARTIKEL 37, STK. 1, AFSNIT 1

1. Hvis en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, gives der afslag på registrering af et varemærke, der svarer til en af situationerne i artikel 38, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag IV, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

1. Hvis en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, gives der afslag på registrering af et varemærke, der svarer til en af situationerne i artikel 38, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag IV, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til medlemsstaten, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

Begrundelse

Ifølge TRIPS kan beskyttelsen af de geografiske betegnelser og af oprindelsesbetegnelserne ikke være mindre omfattende, end hvad der i øjeblikket er sikret gennem forordning nr. 1493/1999.

Ændringsforslag 129

ARTIKEL 37, STK. 2

2. Et varemærke, hvis anvendelse svarer til en af situationerne i artikel 38, stk. 2, og som der er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på Fællesskabets område før datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen, kan fortsat anvendes eller fornyes uanset beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Rådets direktiv 89/104/EØF eller Rådets forordning (EF) nr. 40/94, jf. dog artikel 36, stk. 2.

udgår

I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

 

Ændringsforslag 130

ARTIKEL 38, STK. 1

1. Beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en vin, som er fremstillet i overensstemmelse med den tilsvarende produktspecifikation.

udgår

Ændringsforslag 131

ARTIKEL 38, STK. 2, LITRA A, LED 2

- for så vidt en sådan anvendelse udnytter en oprindelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme

- for så vidt en sådan anvendelse kan skade eller kompromittere en oprindelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme

Ændringsforslag 132

ARTIKEL 38, STK. 2 A (nyt)

2a. Uanset stk. 2 kan en alkoholholdig drik, der er defineret i fællesskabslovgivningen, og som ikke er vin eller druemost, anvende navnet på en oprindelsesbetegnelse eller på en beskyttet geografisk betegnelse, forudsat at dette navn er tildelt af den medlemsstat, hvor oprindelsesbetegnelsen og den geografiske betegnelse er beskyttet.

Ændringsforslag 133

ARTIKEL 38, STK. 3 A (nyt)

3. Produkter, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, må ikke opbevares med henblik på salg eller afsætning til konsum på Fællesskabets marked eller eksporteres.

Ændringsforslag 134

ARTIKEL 38, STK. 4

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at bringe ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser som omhandlet i stk. 2 til ophør.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at bringe ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser som omhandlet i stk. 2 til ophør og underretter Kommissionen om disse foranstaltninger. Efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse griber Kommissionen ind for at sikre en effektiv beskyttelse af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 135

ARTIKEL 38, STK. 4 A (nyt)

4a. Kommissionen fastsætter sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelsen til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag 136

ARTIKEL 38, STK. 4 B (nyt)

4b. Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre enhver national lovbestemmelse, der kan sikre en endnu bedre beskyttelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.

Ændringsforslag 137

ARTIKEL 40, STK. 1

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i dette kapitel, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004. Medlemsstaterne udpeger brancheorganisationer med henblik på denne kontrol, hvis disse giver tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed.

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere de forpligtelser, der er fastlagt i dette kapitel, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004. Medlemsstaterne kan desuden udpege brancheorganisationer med henblik på denne kontrol, hvis disse giver tilstrækkelige garantier for objektivitet, kompetence og uvildighed.

Ændringsforslag 138

ARTIKEL 41, STK. 1 AFSNIT 1, INDLEDNING

1. For beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der vedrører et geografisk område i Fællesskabet, kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen, under fremstillingen og under og efter aftapningen af vinen, en gang om året af:

1. For beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der vedrører et geografisk område i Fællesskabet, kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen, under fremstillingen og under og efter aftapningen af vinen, af:

Ændringsforslag 139

ARTIKEL 41, STK. 1, AFSNIT 2

Udgifterne til denne kontrol afholdes af de berørte erhvervsdrivende.

Udgifterne til denne kontrol kan afholdes af de berørte erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 140

ARTIKEL 43, AFSNIT 1

På Kommissionens initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse kan der træffes afgørelse efter proceduren i artikel 104, stk. 1, om at annullere beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, hvis den tilsvarende produktspecifikation ikke længere er overholdt.

På Kommissionens initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse kan der træffes afgørelse efter proceduren i artikel 45, stk. 1, om at annullere beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, hvis den tilsvarende produktspecifikation ikke længere er overholdt.

Begrundelse

Forskriftsudvalg, ikke forvaltningsudvalg.

Ændringsforslag 141

ARTIKEL 44, STK. 2, LITRA A

a) det tekniske dossier, jf. artikel 28, stk. 1

udgår

Ændringsforslag 142

ARTIKEL 44, STK. 2, LITRA B

b) den nationale afgørelse vedrørende deres gyldighed.

udgår

Ændringsforslag 143

ARTIKEL 44, STK. 3

3. For de i stk. 1 omhandlede betegnelser, for hvilke de i stk. 2 nævnte oplysninger ikke er indsendt senest den 31. december 2010, bortfalder beskyttelsen i henhold til denne forordning. Kommissionen træffer den tilsvarende formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne betegnelser fra det i artikel 39 omhandlede register.

udgår

Ændringsforslag 144

ARTIKEL 44, STK. 4

4. Uanset artikel 43 kan der indtil den 31. december 2013 på Kommissionens initiativ træffes afgørelse efter proceduren i artikel 104, stk. 1, om at annullere beskyttelsen af de i stk. 1 i denne artikel omhandlede oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, hvis de ikke opfylder de relevante betingelser for beskyttelse.

udgår

Ændringsforslag 145

ARTIKEL 45, AFSNIT 1

Gennemførelsesbestemmelserne til dette kapitel vedtages efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

Gennemførelsesbestemmelserne til dette kapitel vedtages af Kommissionen, der bistås af et forskriftsudvalg.

 

Artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF finder anvendelse.

 

Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 2, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelserne bør vedtages med bistand fra et forskriftsudvalg og ikke et forvaltningsudvalg.

Ændringsforslag 146

AFSNIT III, KAPITEL IV, OVERSKRIFT

Etikettering

Beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse produkter

Begrundelse

Overskriften i den gældende fælles markedsordning (forordning nr.1493/199) beskriver bedre de aspekter, som omhandles i de forskellige artikler under afsnit IV.

Ændringsforslag 147

ARTIKEL 47

I denne forordning forstås ved "etikettering": angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et givet produkt.

 

I denne forordning forstås ved "etikettering": angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et givet produkt, der er beregnet til salg til den endelige forbruger.

Ændringsforslag 148

ARTIKEL 47, STK. 1 A (nyt)

 

Reglerne for etikettering tager hensyn til beskyttelsen af forbrugernes og producenternes legitime interesser, at markedet skal kunne fungere efter hensigten, samt at der skal kunne udvikles kvalitetsprodukter.

Ændringsforslag 149

ARTIKEL 48 A (ny)

 

Artikel 48a

 

Anvendelse af sammensatte betegnelser

 

Uanset bestemmelserne om en harmonisering af lovene kan medlemsstaterne tillade anvendelsen af ordet "vin" sammen med navnet på en frugt i sammensatte udtryk til betegnelse af produkter, der er fremstillet ved gæring af andre frugter end druer.

 

Denne mulighed berøres ikke af artikel 52.

Begrundelse

I forordning (EF) nr. 1493/99 anerkendes muligheden for at anvende handelsbetegnelsen "vin" på etiketter for andre produkter end vine fremstillet af druer. Det er beklageligt, at det nye forslag til forordning ikke bevarer retten til at anvende handelsbetegnelser såsom "frugtvin", "æblevin" eller "stikkelsbærvin".

Vine, der er fremstillet på basis af andre frugter end druer, er dybt rodfæstet i forbrugernes bevidsthed og har været fremstillet i århundreder i mange af EU-landene. I Polen er vinproduktion en tradition, der stammer fra det trettende århundrede.

Ændringsforslag 150

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA A A (nyt)

aa) de kategorier af vinavlsprodukter, der er omhandlet i punkt 5 og 7 i omhandlede bilag kan ikke anvendes ved etikettering af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse

Ændringsforslag 151

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA B, LED 1

- udtrykket "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse" og

- udtrykket "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller betegnelsen "Vino de la tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "regional vin", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tájbor", "inbid ta’ lokalità tradizzjonali", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" og

Ændringsforslag 152

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA C A (nyt)

 

ca) rumindhold

Ændringsforslag 153

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA C B (nyt)

cb) for så vidt angår produkter omhandlet i bilag IV, nr. 4, angivelse af produktets art;

Begrundelse

I henhold til gældende lovgivning er angivelse af produktets art og dermed restsukkerindholdet obligatorisk i forbindelse med mousserende vin. Forbrugeren er vant til denne vigtige oplysning. Derfor skal den bibeholdes.

Ændringsforslag 154

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA C C (nyt)

 

cc) ved afsendelse til en anden medlemsstat eller i forbindelse med eksport en angivelse af herkomst med navnet på oprindelsesmedlemsstaten

Ændringsforslag 155

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA C D (nyt)

 

cd) aftapningsvirksomhedens navn eller forretningssted, den kommune, hvor den er etableret, samt medlemsstat

 

Angivelsen skal være med samme skriftstørrelse og altid placeres efter udtrykket "Aftappet af …" eller varianter heraf, som er autoriseret i Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning.

 

Hvis aftapningen eller afsendelsen ikke finder sted i aftapningsvirksomhedens eller afsenderens kommune eller i en nabokommune, suppleres angivelserne i dette stykke med en angivelse af den kommune, hvor aftapningen eller afsendelsen finder sted, og hvis den finder sted i en anden medlemsstat med en angivelse af denne.

Ændringsforslag 156

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA D

d) vinens herkomst

d) druernes, mostens og vinens herkomst

Ændringsforslag 157

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA F A (nyt)

 

fa) angivelse af eventuelle obligatoriske oplysninger vedrørende beskyttelse af folkesundheden, for hvilke der fastsættes gennemførelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

Begrundelse

Under hensyntagen til sammenhængen og de særlige forhold, der gør sig gældende for vinetiketteringsreglerne, og for at undgå, at der skabes nye hindringer for den fri bevægelighed for vin på det indre marked, bør gennemførelsesbestemmelserne for angivelser vedrørende folkesundheden fastsættes af Kommissionen inden for den specifikke fælles markedsordning for vin. Der er allerede nogle medlemsstater, der er ved at indføre obligatorisk angivelse på etiketten af visse allergener af hensyn til folkesundheden (traktatens artikel 30), hvilket forhindrer, at vin fra andre medlemsstater kan indføres til disse lande.

Ændringsforslag 158

ARTIKEL 49, STK. 1, LITRA F B (nyt)

fb) varepartiets nummer

Ændringsforslag 159

ARTIKEL 49, STK. 3, INDLEDNING

3. Uanset stk. 1, litra b), kan udtrykket "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografiske betegnelse" udelades i følgende tilfælde:

3. Uanset stk. 1, litra b), kan udtrykket "beskyttet oprindelsesbetegnelse" udelades i følgende tilfælde:

Ændringsforslag 160

ARTIKEL 49, STK. 3, LITRA B

b) i undtagelsestilfælde, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 104, stk. 1, hvis navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse er anført på etiketten.

b) i undtagelsestilfælde, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 104, stk. 1, hvis navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse er anført på etiketten.

Ændringsforslag 161

ARTIKEL 49, STK. 3 A (nyt)

 

3a. Disse obligatoriske angivelser skal være samlet i det samme visuelle felt på emballagen med tydelig, let læselig og uudslettelig skrift og med tilstrækkeligt store typer, således at de træder tydeligt frem fra baggrunden og let kan skelnes fra denne.

Ændringsforslag 162

ARTIKEL 50, INDLEDNING

Etiketteringen af de produkter, der henvises til i artikel 49, stk. 1, kan bl.a. omfatte følgende fakultative angivelser:

Etiketteringen af de produkter, der henvises til i artikel 49, stk. 1, med undtagelse af bilag IV, nr. 5 og 7, kan desuden indeholde følgende fakultative angivelser:

Begrundelse

Vigtige fakultative angivelser bør, således som det også forholder sig i henhold til den gældende lovgivning, fortsat være forbeholdt de produkter, der er fremstillet ved første eller anden gæring.

Ændringsforslag 163

ARTIKEL 50, LITRA A

a) årgang

- a) udelukkende for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse:

- årgang

- navnet på en eller flere druesorter

- supplerende traditionelle udtryk.

Ved "supplerende traditionelt udtryk" forstås et udtryk, der i producentmedlemsstaterne traditionelt anvendes for at betegne de i nærværende afsnit omhandlede vine, og som navnlig vedrører en produktions-, fremstillings- eller lagringsmetode eller en vins kvalitet eller farve eller fremstillingsstedets art eller en historisk begivenhed, der har tilknytning til den pågældende vin, og som i producentmedlemsstaternes lovgivning er fastlagt til betegnelse af de pågældende vine med oprindelse på deres område.

For at blive betegnet som traditionelt skal udtrykket opfylde følgende betingelser:

a) det skal være tilstrækkeligt karakteristisk og/eller være almindeligt anerkendt på Fællesskabets marked

b) det skal traditionelt være blevet anvendt i mindst ti år i den pågældende medlemsstat og

c) det skal være knyttet til en eller eventuelt flere fællesskabsvine eller -vinkategorier.

- geografiske enheder, som er større eller mindre end det pågældende område eller sted

- EF-symbolet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

Ændringsforslag 164

ARTIKEL 50, LITRA B

b) navnet på en eller flere druesorter

b) for alle vine:

- sukkerindholdet

- visse produktionsmetoder

- typen af produkt i henhold til bilag IV

- en særlig farve efter de bestemmelser, der er fastsat af producentmedlemsstaten

- navn, adresse og stillingsbetegnelse for den eller de personer, der har deltaget i markedsføringen Hvis aftapningen foretages på fremmede anlæg, suppleres angivelsen af aftapningsvirksomheden med udtrykket "aftappet for" eller, hvis der også angives navn, adresse og stillingsbetegnelse for den, der har foretaget aftapningen for tredjemands regning, med udtrykket "aftappet for … af …".

- et registreret varemærke

- der kan i etiketteringen for de produkter, der er omfattet af denne forordning, anvendes en kode for hjemkommunen og navnet på aftapningsvirksomheden eller en eventuel importør, forudsat at dette er tilladt eller påkrævet i den medlemsstat, hvori produkterne aftappes. Denne tilladelse er betinget af, at der på etiketten findes en angivelse af navn eller forretningssted for en person eller en sammenslutning af personer, som ikke er aftapperen, og som deltager i omsætningen, samt den kommune eller del af en kommune, hvor denne person eller denne sammenslutning har sit hjemsted.

Ændringsforslag 165

ARTIKEL 50, LITRA C

c) sukkerindholdet

c) producentmedlemsstaterne kan gøre visse af de i litra a) og b) nævnte angivelser obligatoriske, forbyde dem eller begrænse anvendelsen af dem for vin, der er fremstillet på deres område.

Ændringsforslag 166

ARTIKEL 50, LITRA C A (nyt)

 

ca) svovldioxidindholdet i procent

Begrundelse

Anvendelsen af svovldioxid har altid været anset for uundværlig i teknologien for fremstilling af både hvid- og rødvin. I øjeblikket er der en tendens til at begrænse tilsætningen af dette stof.

Eftersom det er forskelligt fra person til person, hvor meget svovldioxid man kan tåle, bør procentsatsen for dette tilsætningsstof fakultativt kunne angives på etiketten med henblik på at give den endelige forbruger mere præcise oplysninger.

Ændringsforslag 167

ARTIKEL 50, LITRA D

d) for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, traditionelle udtryk - bortset fra oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser - der vedrører produktions- eller lagringsmetoden eller den pågældende vins kendetegn, farve eller arten af stedet

udgår

Ændringsforslag 168

ARTIKEL 50, LITRA E

e) EF-symbolet for den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse

udgår

Ændringsforslag 169

ARTIKEL 50, LITRA F

f) visse produktionsmetoder.

udgår

Ændringsforslag 170

ARTIKEL 50, LITRA F A (nyt)

fa) for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, navnet på en geografisk enhed, som er mindre end den, der danner grundlag for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, for så vidt dette navn adskiller sig fra oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

Ændringsforslag 171

ARTIKEL 51, STK. 2

Navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse eller den særlige nationale betegnelse anføres dog på etiketten på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor vinen har sin oprindelse.

Dog anføres angivelser vedrørende:

 

- navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse

 

- traditionelle betegnelser

 

- navnet på vinbedriften eller sammenslutningen samt oplysninger om aftapningen

 

udelukkende på etiketten på et af de officielle sprog i den medlemsstat, på hvis område fremstillingen har fundet sted.

 

For produkter fra en medlemsstat, som benytter et andet alfabet end det latinske, kan angivelserne i foregående stykke gentages på et eller flere af Fællesskabets officielle sprog.

Ændringsforslag 172

ARTIKEL 52, AFSNIT -1 (nyt)

Det er forbudt i Fællesskabet at markedsføre produkter, der er omhandlet i denne forordning, hvis de er etiketteret i modstrid med bestemmelserne i dette kapitel.

Ændringsforslag 173

ARTIKEL 52, AFSNIT 1

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at vine, som ikke er etiketteret i overensstemmelse med dette kapitel, ikke bringes i omsætning eller trækkes tilbage fra markedet.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at vine, som ikke er etiketteret i overensstemmelse med dette kapitel og gennemførelsesbestemmelserne, ikke bringes i omsætning, eksporteres eller trækkes tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 174

ARTIKEL 52, AFSNIT 1 A (nyt)

Kommissionen fastsætter sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelsen til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag 175

ARTIKEL 53, AFSNIT 2, LITRA A

a) nærmere bestemmelser om angivelsen af vinens herkomst

a) nærmere bestemmelser om angivelsen af druernes, mostens og vinens herkomst

Ændringsforslag 176

ARTIKEL 53, AFSNIT 2, LITRA D A (nyt)

 

da) angivelserne for vine produceret i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007.

Begrundelse

For at sikre kohærens og forenkling bør reglerne for etikettering af samtlige vine, også økologiske vine, udformes i henhold til den særlige forordning for vin.

Ændringsforslag 177

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII A (nyt)

 

viia) at sikre planlægning af produktionen og tilpasning af denne til efterspørgslen, såvel kvantitativt og kvalitativt som med hensyn til overholdelsen af reglerne for fødevaresikkerhed

Ændringsforslag 178

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII B (nyt)

viib) at følge og forvalte de i artikel 13b omhandlede programmer vedrørende dyrkningsmetoder og miljønormer

Ændringsforslag 179

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII C (nyt)

 

viic) at fremme miljøvenlige dyrknings-, produktions- og affaldshåndteringsmetoder, navnlig hvad angår beskyttelse af kvaliteten af vand, jordbund og landskaber og bevarelse og/eller fremme af den biologiske mangfoldighed, og finde nye løsninger, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af

plantebeskyttelsesmidler

Ændringsforslag 180

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII D (nyt)

 

viid) at tage initiativer vedrørende logistik og teknologisk forskning

Ændringsforslag 181

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII E (nyt)

viie) at informere forbrugerne

Ændringsforslag 182

ARTIKEL 54, LITRA C, NR. VII F (nyt)

viif) at fremme adgangen til nye markeder og gennemføre de fornødne undersøgelser med henblik på at lede produktionen i retning af produkter, der i højere grad modsvarer markedsbehovene og forbrugernes smag, samt at forbedre omsætningen af sektorens produkter

Ændringsforslag 183

ARTIKEL 54, STK. 1 A OG 1 B (nye)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning fastlægger medlemsstaterne producentorganisationernes rolle i deres udkast til støtteprogrammer.

Medlemsstaterne kan ikke indskrænke anerkendelsen af denne organisationsform til kun at omfatte organisationer, der beskæftiger sig med overdragelse af ejendomsret, dvs. med opkøb af medlemmernes produktion med henblik på videresalg.

Begrundelse

Vinsektoren er kendetegnet af mange forskellige former for aktører, og disses individuelle karakter bør respekteres. Fællesskabslovgivningen bør støtte de mange forskellige måder at slutte sig sammen på, da der ikke nødvendigvis er behov for at overdrage ejendomsretten for at koncentrere udbuddet.

Ændringsforslag 184

ARTIKEL 55, LITRA B

b) den er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de organisationer eller sammenslutninger, som den består af

 

b) den er oprettet på initiativ af repræsentanterne for de i litra a) omhandlede erhvervsaktiviteter

Begrundelse

Oprettelse af brancheorganisationer. Der henvises til repræsentanter for erhvervsaktiviteter inden for produktion eller forarbejdning af eller handel med vin (litra a)).

Ændringsforslag 185

ARTIKEL 55, LITRA C, NR. VIII A (nyt)

viia) opfølgning og forvaltning af de i artikel 13b omhandlede programmer vedrørende dyrkningsmetoder og miljønormer

Ændringsforslag 186

ARTIKEL 55, LITRA C, NR. X

x) salgsfremstød for vin, særlig i tredjelande

x) salgsfremstød for vin

Ændringsforslag 187

ARTIKEL 55, LITRA C, NR. XII A (nyt)

xiia) foranstaltninger vedrørende omstrukturering af sektoren

Ændringsforslag 188

ARTIKEL 55, LITRA C, NR. XII B (nyt)

 

xiib) enhver handling i overensstemmelse med fællesskabsreglerne.

Begrundelse

Afhængig af de nationale organisationsformer udfører brancheorganisationer (eller sektorsammenslutninger) i medlemsstaterne en række opgaver, som ikke udtømmende dækkes af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 189

ARTIKEL 56, STK. 2 A (nyt)

2a. Brancheorganisationer, der er blevet godkendt inden ikrafttrædelsen af denne forordning, er ikke omfattet af proceduren i stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 190

ARTIKEL 57, STK. 1, AFSNIT 1

1. For at markedet for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse - herunder de druer og den most og de vine, som de hidrører fra - kan fungere bedre, kan producentmedlemsstaterne, især ved iværksættelsen af de beslutninger, der er truffet af brancheorganisationerne, fastlægge markedsføringsregler med henblik på at regulere udbuddet, forudsat at disse regler går ud på, at produkterne tilføres en reserve eller gradvis fraføres en reserve.

1. For at markedet for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse - herunder de druer og den most og de vine, som de hidrører fra - kan fungere bedre, kan producentmedlemsstaterne, især ved iværksættelsen af de beslutninger, der er truffet af brancheorganisationerne, fastlægge markedsføringsregler med henblik på at regulere udbuddet.

 

Ændringsforslag 191

ARTIKEL 57, STK. 1, AFSNIT 2, LITRA A

a) vedrøre transaktioner, der udføres efter den første markedsføring af det berørte produkt

 

a) vedrøre transaktioner, der udføres efter den første markedsføring af vine, der er klar til at blive afsat til forbrugerne;

Begrundelse

For visse produkter, navnlig mousserende vine, finder der mellemhandel med råvaren sted. Der er derfor grund til klart at præcisere, at den første transaktion i henhold til forordningen omfatter det produkt, der tilbydes forbrugeren.

Ændringsforslag 192

ARTIKEL 57 A (ny)

Artikel 57a

 

Integrerede operationelle programmer
for vin

 

Foranstaltninger truffet af producentsammenslutninger, erhvervsorganisationer, handelsvirksomheder og andre organisationer i vinsektoren, som er anerkendt på nationalt og/eller regionalt niveau, medtages i de integrerede operationelle programmer.

 

De integrerede operationelle programmer muliggør realiseringen af mindst to af de i artikel 54, litra c), og artikel 55, litra c) nævnte mål og foranstaltninger.

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at medtage de foranstaltninger, som vinsektorens organisationer har iværksat, i de integrerede operationelle programmer for vin; disse skal dog være godkendt nationalt og på fællesskabsniveau samt være finansieret under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).

Ændringsforslag 193

ARTIKEL 61 A (ny)

 

Artikel 61a

Ledsageforanstaltninger til internationale forhandlinger.

 

I overensstemmelse med den i artikel 104 fastsatte procedure kan Kommissionen vedtage ledsageforanstaltninger til internationale forhandlinger, dvs. europæiske samarbejdsprogrammer, økonomiske undersøgelser, juridisk og/eller økonomisk konsulentbistand eller andre nyttige instrumenter i denne henseende.

Ændringsforslag 194

ARTIKEL 62, STK. 1

1. Der kan efter proceduren i artikel 104, stk. 1, træffes afgørelse om, at der ved import til Fællesskabet eller eksport fra Fællesskabet af et eller flere produkter henhørende under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204 skal fremlægges en import- eller eksportlicens.

1. Ved import til Fællesskabet eller eksport fra Fællesskabet af et eller flere produkter henhørende under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204 skal der fremlægges en import- eller eksportlicens.

Ændringsforslag 195

ARTIKEL 62, STK. 2

2. Ved anvendelsen af stk. 1 tages der hensyn til behovet for licenser til forvaltning af de pågældende markeder og især, når der er tale om importlicenser, til overvågning af importen af de pågældende produkter.

udgår

Ændringsforslag 196

ARTIKEL 64

Import– og eksportlicensen gælder for hele Fællesskabet.

Importlicensen gælder for hele Fællesskabet.

Ændringsforslag 197

ARTIKEL 65, STK. 1

1. Medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 104, stk. 1, er licensudstedelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen eller eksporten inden for licensens gyldighedsperiode.

1. Medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 104, stk. 1, er licensudstedelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen inden for licensens gyldighedsperiode.

Ændringsforslag 198

ARTIKEL 65, STK. 2

2. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis finder sted inden for licensens gyldighedsperiode, medmindre der foreligger force majeure.

2. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis importen ikke eller kun delvis finder sted inden for licensens gyldighedsperiode, medmindre der foreligger force majeure.

Ændringsforslag 199

ARTIKEL 66, STK. 2

2. Hvis Rådet indrømmer undtagelser, jf. bilag VI, afsnit B, punkt 5, eller afsnit C, for importerede produkter, skal importørerne stille sikkerhed for disse produkter hos de udpegede toldmyndigheder på tidspunktet for varens overgang til fri omsætning. Sikkerheden frigives, når importøren har forelagt toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varen er overgået til fri omsætning, tilfredsstillende bevis for, at druemosten er blevet omdannet til druesaft, anvendt i andre produkter uden for vinsektoren eller, hvis den er anvendt til vinfremstilling, at den er blevet behørigt mærket.

2. Hvis Rådet indrømmer undtagelser, jf. bilag VI, afsnit B, punkt 5, eller afsnit C, for importerede produkter, skal importørerne stille sikkerhed for disse produkter hos de udpegede toldmyndigheder på tidspunktet for varens overgang til fri omsætning. Sikkerheden frigives, når importøren har forelagt toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor varen er overgået til fri omsætning, tilfredsstillende bevis for, at druemosten er blevet omdannet til druesaft, anvendt i andre produkter uden for vinsektoren, og at den er blevet behørigt mærket.

Ændringsforslag 200

ARTIKEL 67, AFSNIT 2, LITRA D

d) i givet fald listen over de produkter, for hvilke der kræves import- eller eksportlicens

i givet fald listen over de produkter, for hvilke der kræves importlicens

Ændringsforslag 201

ARTIKEL 69 A (ny)

 

Artikel 69a

 

Kvalificeret markedsadgang

 

Importvine, som ikke er dyrket og fremstillet under overholdelse af de minimumsstandarder for miljøbeskyttelse, der gælder for Fællesskabets vinavlere, pålægges en afgift. Indtægterne fra denne afgift samles i en fond, der som led i en bæredygtig udvikling af landdistrikter står til rådighed for projekter, som fremmer mere miljøvenlige produktionsmetoder i tredjelande.

Begrundelse

Vinavlere i EU skal overholde stadig højere standarder inden for miljøbeskyttelse. For at udligne de konkurrenceulemper, der derved eventuelt opstår, skal der opkræves en afgift ved import af sådanne produkter, som fremstilles uden overholdelse af disse standarder. Afgiften skal stå til rådighed for de pågældende lande og virksomheder som tilskyndelse til at hæve standarden.

Ændringsforslag 202

ARTIKEL 70, OVERSKRIFT

Suspension af proceduren for aktiv og passiv forædling

Afskaffelse af proceduren for aktiv og passiv forædling

Ændringsforslag 203

ARTIKEL 70, STK. 1

1. Hvis Fællesskabets marked forstyrres eller trues af forstyrrelser på grund af proceduren for aktiv eller passiv forædling, kan der efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ træffes afgørelse efter proceduren i artikel 104, stk. 1, om helt eller delvis at suspendere anvendelsen af proceduren for aktiv eller passiv forædling for de produkter, der er omfattet af denne forordning. Hvis Kommissionen modtager en anmodning fra en medlemsstat, træffes der afgørelse herom senest fem arbejdsdage efter modtagelsen.

udgår

Medlemsstaterne underrettes om foranstaltningerne, der iværksættes straks.

 

Enhver medlemsstat kan indbringe en i henhold til første afsnit truffet foranstaltning for Rådet inden for fem arbejdsdage efter datoen for underretningen herom. Rådet træder omgående sammen. Rådet kan med kvalificeret flertal ændre eller ophæve den pågældende foranstaltning senest en måned efter den dato, hvor den blev indbragt for det.

 

Ændringsforslag 204

ARTIKEL 70, STK. 2

2. I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for vin kan fungere efter hensigten, kan anvendelsen af proceduren for aktiv eller passiv forædling af de produkter, der er omfattet af denne forordning, helt eller delvis forbydes af Rådet efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2.

2. I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for vin kan fungere efter hensigten, og kvalitetskravene i den europæiske vinfremstilling kan overholdes, kan anvendelsen af proceduren for aktiv eller passiv forædling af de produkter, der er omfattet af denne forordning, efter anmodning fra den berørte medlemsstat helt eller delvis forbydes af Rådet efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2.

Begrundelse

Den aktive forædling tjener ikke til at forbedre de indenlandske vines markedsposition, men reducerer vinfremstillingen til levering af råvarer.

Ændringsforslag 205

ARTIKEL 72, STK. 2

2. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, fremstilles de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede produkter i overensstemmelse med de ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der er anbefalet af OIV eller godkendt af Fællesskabet i medfør af denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

2. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, fremstilles de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede produkter i overensstemmelse med de ønologiske fremgangsmåder, der er fastsat i denne forordning, og som overholder betingelserne i bilag I, V, VI og VIa og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Ændringsforslag 206

ARTIKEL 72, STK. 2, AFSNIT 1 A (nyt)

Der kan på anmodning af en tredjestat indrømmes undtagelser fra stk. 2 efter proceduren i artikel 104, såfremt produkterne er fremstillet efter de ønologiske fremgangsmåder og de restriktioner, der er godkendt af OIV.

Ændringsforslag 207

ARTIKEL 75, STK. 5

5. Udløbet af det midlertidige forbud mod nyplantning den 31. december 2013, jf. artikel 80, stk. 1, berører ikke de i nærværende artikel fastsatte forpligtelser.

udgår

Ændringsforslag 208

ARTIKEL 76, OVERSKRIFT

Obligatorisk legalisering af ulovlige beplantninger fra før 1. september 1998

Legalisering af ureglementerede beplantninger fra før 1. september 1998

Begrundelse

Legaliseringen bør ikke være obligatorisk. I Spanien er man i færd med at indføre sanktioner og tvinge dem, der ikke benyttede sig af tidligere legaliseringsprocedurer, til at rydde deres marker. Åbner man nu for endnu en procedure, vil de nationale administrationer miste troværdighed.

Ændringsforslag 209

ARTIKEL 76, STK. -1 (nyt)

 

-1. Medlemsstaterne kan iværksætte en legaliseringsprocedure for beplantninger fra før 31. december 1998.

Begrundelse

Legaliseringen bør ikke være obligatorisk. I Spanien er man i færd med at indføre sanktioner og tvinge dem, der ikke benyttede sig af tidligere legaliseringsprocedurer, til at rydde deres marker. Åbner man nu for endnu en procedure, vil de nationale administrationer miste troværdighed.

Ændringsforslag 210

ARTIKEL 76, STK. 6

6. Udløbet af det midlertidige forbud mod nyplantning den 31. december 2013, jf. artikel 80, stk. 1, berører ikke de i til stk. 3, 4 og 5 fastsatte forpligtelser.

udgår

Ændringsforslag 211

KAPITEL II, OVERSKRIFT

Overgangsordning for plantningsrettigheder

Ordning for plantningsrettigheder

Ændringsforslag 212

ARTIKEL 80, OVERSKRIFT

Midlertidigt forbud mod plantning af vinstokke

Forbud mod plantning af vinstokke

Ændringsforslag 213

ARTIKEL 80, STK. 1

1. Indtil den 31. december 2013 er det forbudt at plante druesorter, der er klassificeret som druesorter til persning, jf. artikel 18, stk. 1, første afsnit, uden at dette i øvrigt berører artikel 18 og navnlig dennes stk. 3.

1. Indtil den 31. december 2013 er det forbudt at plante druesorter, der er klassificeret som druesorter til persning, jf. artikel 18, stk. 1, første afsnit, uden at dette i øvrigt berører artikel 18 og navnlig dennes stk. 3, og artikel 81. Fristen den 31. december 2013 gælder ikke for arealer, der er afgrænset af produktionsspecifikationerne i artikel 28.

Ændringsforslag 214

ARTIKEL 80, STK. 2

2. Indtil den 31. december 2013 er det ligeledes forbudt at dobbeltpode druesorter til persning, jf. artikel 18, stk. 1, første afsnit, på druesorter til andre formål end persning.

2. Det er ligeledes forbudt at dobbeltpode druesorter til persning, jf. artikel 18, stk. 1, første afsnit, på druesorter til andre formål end persning.

Ændringsforslag 215

ARTIKEL 80, STK. 4

4. De i stk. 3 omhandlede plantningsrettigheder tildeles i hektar.

4. De i stk. 3 omhandlede plantningsrettigheder tildeles i hektar eller hektarandele.

Ændringsforslag 216

ARTIKEL 80, STK. 5

5. Artikel 81-86 finder anvendelse indtil den 31. december 2013.

udgår

Ændringsforslag 217

ARTIKEL 80, STK. 5 A (nyt)

 

5a) Uanset bestemmelserne i det foregående stykke kan de regionale myndigheder med ansvar for produktionskapacitet efter aftale med sektorrepræsentanter, brancheorganisationer eller forvaltningsorganer inden for deres områder opretholde forbuddet mod nyplantning i de tilfælde, hvor en stor del af deres område er omfattet af en eller flere oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, forudsat at de pågældende regioner kan dokumentere, at der allerede er rimelig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

 

Tilladelsen til, at disse regioner kan opretholde forbuddet mod nyplantning, gives af Kommissionen på de pågældendes anmodning.

 

De regioner, som af Kommissionen har fået tilladelse til at opretholde forbuddet mod nyplantning, kan ligeledes efter aftale med forvaltningsorganerne for de nævnte oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser tillade forøgelser af beplantningerne, som er proportionale med en forventet forøgelse af afsætningen, således at den fortsatte ligevægt mellem udbud og efterspørgsel sikres.

Ændringsforslag 218

ARTIKEL 82, STK. 1, AFSNIT 2

Der kan dog ikke tildeles genplantningsrettigheder for arealer, for hvilke der er givet rydningspræmie i overensstemmelse med kapitel III.

Der kan dog ikke tildeles genplantningsrettigheder til producenterne for arealer, for hvilke der er givet rydningspræmie i overensstemmelse med kapitel III.

Ændringsforslag 219

ARTIKEL 82, STK. 5, INDLEDNING

5. Uanset stk. 4 kan medlemsstaterne fastsætte, at genplantningsrettigheder helt eller delvis kan overføres til en anden bedrift i samme medlemsstat i følgende tilfælde:

5. Uanset stk. 4 kan medlemsstaterne fastsætte, at genplantningsrettigheder helt eller delvis kan overføres til en anden bedrift i Fællesskabet i følgende tilfælde:

Ændringsforslag 220

ARTIKEL 83, STK. 2

2. Medlemsstater, der har oprettet nationale eller regionale reserver af plantningsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999, kan bevare disse reserver indtil den 31. december 2013.

udgår

Ændringsforslag 221

ARTIKEL 84, STK. 1, LITRA A

uden modydelse, til producenter, som er under 40 år, som har de nødvendige faglige kvalifikationer, som for første gang etablerer sig på en vinbedrift, og som er bedriftens driftsleder

a) uden modydelse, til producenter, som er under 40 år, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og som har en vinbedrift eller en vinfremstillingsvirksomhed

Begrundelse

De unge landbrugere bør hjælpes til at blive inden for erhvervet.

Ændringsforslag 222

ARTIKEL 84, STK. 5, AFSNIT 1

5. Hvis der findes regionale reserver i en medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat fastsætte regler for overførsel af plantningsrettigheder mellem de regionale reserver. Hvis der findes både regionale og nationale reserver i en medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat også tillade overførsler disse reserver imellem.

5. Hvis der findes regionale reserver i en medlemsstat, fastsætter den pågældende medlemsstat regler for overførsel af plantningsrettigheder mellem de regionale reserver. Hvis der findes både regionale og nationale reserver i en medlemsstat, tillader den pågældende medlemsstat også overførsler disse reserver imellem.

Ændringsforslag 223

ARTIKEL 87 A (ny)

 

Artikel 87a

Konsekvensanalyse

Senest den 31. december 2012 forelægger Kommissionen en konsekvensanalyse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette kapitel.

 

På grundlag af denne analyse udarbejder Kommissionen om fornødent et forslag til liberalisering af plantningsrettighederne i de områder, der ikke er afgrænset af produktspecifikationerne i artikel 28.

Ændringsforslag 224

ARTIKEL 89

Rydningsordningen gælder indtil udgangen af produktionsåret 2012/2013.

Rydningsordningen gælder indtil udgangen af produktionsåret 2011/2012.

Ændringsforslag 225

ARTIKEL 90, AFSNIT 1, LITRA B

b) der er ikke modtaget fællesskabsstøtte hertil i henhold til andre fælles markedsordninger i de fem produktionsår, der går forud for rydningen

udgår

Ændringsforslag 226

ARTIKEL 90, AFSNIT 1, LITRA D

d) det er ikke under 0,1 ha

d) det er ikke under 0,05 ha

Ændringsforslag 227

ARTIKEL 91, STK. 1

1. Satserne for de rydningspræmier, der skal ydes, fastsættes efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

1. Satserne for de rydningspræmier, der skal ydes, fastsættes efter proceduren i artikel 104, stk. 1. Disse satser skal bl.a. angive minimums- og maksimumsniveauerne for den præmie, medlemsstaterne kan yde på grundlag af udbyttet.

Begrundelse

Fastsættelse af mindstetærskler for præmien skal sikre de forskellige europæiske producenter lige behandling. Det er således ud fra denne mindstetærskel og på grundlag af udbyttet, at den samlede præmie bør beregnes i de konkrete tilfælde, for at rydningsordningen kan blive effektiv.

Ændringsforslag 228

ARTIKEL 92, STK. 1

1. Interesserede producenter indsender ansøgninger om rydningspræmie til de respektive myndigheder i medlemsstaterne senest den 30. september hvert år.

1. Interesserede producenter indsender ansøgninger om rydningspræmie til de respektive myndigheder i medlemsstaterne senest den 30. maj hvert år.

Ændringsforslag 229

ARTIKEL 92, STK. 2

2. Medlemsstaternes myndigheder behandler de ansøgninger, der kan komme i betragtning, og meddeler hvert år senest den 15. oktober Kommissionen det samlede areal og de samlede beløb, der svarer til disse ansøgninger, opdelt efter områder og udbytteintervaller.

2. Medlemsstaternes myndigheder behandler de ansøgninger, der kan komme i betragtning, og meddeler hvert år senest den 30. november Kommissionen det samlede areal og de samlede beløb, der svarer til disse ansøgninger, opdelt efter områder og udbytteintervaller.

Begrundelse

De frister, som Kommissionen har opstillet, er uhensigtsmæssige og bør forlænges.

Ændringsforslag 230

ARTIKEL 92, STK. 4

4. Hvert år senest den 15. november fastsættes der efter proceduren i artikel 104, stk. 1, en bestemt procentsats for antagelse af de anmeldte beløb, hvis det samlede beløb, som medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, overstiger de disponible budgetmidler.

4. Hvert år senest den 15. december fastsættes der efter proceduren i artikel 104, stk. 1, en bestemt procentsats for antagelse af de anmeldte beløb, hvis det samlede beløb, som medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, overstiger de disponible budgetmidler.

Ændringsforslag 231

ARTIKEL 92, STK. 5 AFSNIT 1, INDLEDNING

5. Medlemsstaterne antager hvert år senest den 15. januar ansøgninger:

5. Medlemsstaterne antager hvert år senest den 30. marts ansøgninger:

Ændringsforslag 232

ARTIKEL 92, STK. 5, AFSNIT 2

Medlemsstaterne meddeler hvert år senest den 30. januar Kommissionen, hvilke ansøgninger der er antaget, opdelt efter områder og udbytteintervaller, og det samlede beløb, der er udbetalt i rydningspræmier, opdelt efter områder.

Medlemsstaterne meddeler hvert år senest den 15. april Kommissionen, hvilke ansøgninger der er antaget, opdelt efter områder og udbytteintervaller, og det samlede beløb, der er udbetalt i rydningspræmier, opdelt efter områder.

Ændringsforslag 233

ARTIKEL 93

Artikel 93

udgår

Krydsoverensstemmelse

 

Har en landbruger på et hvilket som helst tidspunkt inden for fem år efter betaling af rydningspræmien ikke overholdt de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 3-7 i forordning (EF) nr. 1782/2003, på sin bedrift, og skyldes den manglende overholdelse en handling eller undladelse, der direkte kan tilskrives landbrugeren, nedsættes eller annulleres betalingen helt eller delvist afhængigt af, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og landbrugeren pålægges i givet fald at betale den tilbage efter betingelserne i de nævnte bestemmelser.

 

Der fastsættes efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 regler for den berørte medlemsstats nedsættelse eller inddrivelse af en del af eller hele støtten.

 

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet med artikel 14, er det ikke nødvendigt at fastsætte yderligere krav ud over kravene i forordning nr. 1782/2003, som vil finde anvendelse på bedrifter, der omfattes af enkeltbetalingsordningen.

Ændringsforslag 234

ARTIKEL 94, STK. 2

2. Medlemsstaterne kan udelukke vinarealer i bjergområder og på stejle skråninger fra rydningsordningen på betingelser, der skal fastsættes efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan ligeledes udelukke vinarealer i bjergområder, på stejle skråninger, i erosionstruede områder samt i kyst- og øområder fra rydningsordningen på betingelser, der skal fastsættes efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør om muligt ikke anvende rydningsordningen i erosionstruede områder.

Ændringsforslag 235

ARTIKEL 94, STK. 3

3. Medlemsstaterne kan udelukke arealer fra rydningsordningen, hvis dens anvendelse er uforenelig med hensynet til miljøet. De arealer, der således udelukkes, må højst udgøre 2 % af de samlede vindyrkningsarealer, jf. bilag VIII.

3. Medlemsstaterne kan efter at have indgivet en begrundet anmodning til Kommissionen og opnået dennes godkendelse udelukke arealer fra rydningsordningen, hvis dens anvendelse er uforenelig med hensynet til miljøet, eller hvis arealernes nedlægning vil udgøre en trussel mod regionens sociale og økonomiske sammenhængskraft.

Ændringsforslag 236

ARTIKEL 94, STK. 4, INDLEDNING

4. Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af den i stk. 2 og 3 omhandlede mulighed, meddeler hvert år senest den 1. august og første gang den 1. august 2008 Kommissionen, hvad angår den rydningsforanstaltning, der skal iværksættes:

4. Medlemsstater, der beslutter at gøre brug af den i stk. 2 og 3 omhandlede mulighed, meddeler hvert år senest den 1. august og første gang den 1. august 2009 Kommissionen, hvad angår den rydningsforanstaltning, der skal iværksættes:

Ændringsforslag 237

ARTIKEL 94, STK. 5

5. Medlemsstaterne giver producenter på de arealer, der er udelukket i henhold til stk. 2 og 3, forrang i forbindelse med andre støtteforanstaltninger i denne forordning, navnlig, hvis det er relevant, i forbindelse med omstrukturerings- og omstillingsforanstaltningen under støtteprogrammerne og foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter.

5. Medlemsstaterne giver producenter på de arealer, der er udelukket i henhold til stk. 2 og 3, forrang i forbindelse med andre støtteforanstaltninger i denne forordning, navnlig, hvis det er relevant, i forbindelse med omstrukturerings- og omstillingsforanstaltningen under støtteprogrammerne.

Ændringsforslag 238

ARTIKEL 95, STK. 2, AFSNIT 1

2. Medlemsstaterne fastsætter de i stk. 1 omhandlede betalingsrettigheder for vindyrkningsarealer, der ryddes i overensstemmelse med dette kapitel, til et beløb, der svarer til den gennemsnitlige værdi af betalingsrettighederne i det pågældende område, dog højst 350 EUR/ha.

2. Medlemsstaterne fastsætter de i stk. 1 omhandlede betalingsrettigheder for vindyrkningsarealer, der ryddes i overensstemmelse med dette kapitel, til et beløb, der svarer til den gennemsnitlige værdi af betalingsrettighederne i det pågældende område.

Ændringsforslag 239

ARTIKEL 98, STK. 2, LITRA B

b) detaljerede regler for krydsoverensstemmelse

b) detaljerede regler til bevarelse af arealer i god økologisk stand i overensstemmelse med principperne for krydsoverensstemmelse

Begrundelse

I forbindelse med moderne landbrugspolitik gøres offentlig støtte betinget af overholdelse af minimumsnormer for miljøbeskyttelse. Dette princip bør også gælde markedsordningen for vin. Krydsoverensstemmelse som begreb er imidlertid forbundet med direkte betalinger, hvorfor der i nærværende forordning kun kan henvises til de dermed forbundne principper og normer.

Ændringsforslag 240

ARTIKEL 98, AFSNIT 2, LITRA D

d) indberetningskrav til medlemsstaterne vedrørende gennemførelsen af rydningsordningen, herunder sanktionerne i tilfælde af forsinkelser i indberetningen og de oplysninger, medlemsstaterne giver producenterne om ordningen og muligheden for at anvende den

d) indberetningskrav til medlemsstaterne vedrørende gennemførelsen af rydningsordningen

Ændringsforslag 241

ARTIKEL 99

Medlemsstaterne fører en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten.

Medlemsstaterne fører en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten og er tilpasset kravene til kontrol, planlægning og programmering af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger.

 

Oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer skal gøre det muligt i hvert enkelt tilfælde at kontrollere overensstemmelsen mellem vindyrkningsareal og produceret mængde samt anvendelsen af landbrugsmetoder, overholdelse af miljøhensyn og gennemførelsen af bestemmelserne om krydsoverensstemmelse som fastsat i denne forordning.

 

Medlemsstater, hvis samlede frilandsareal til vindyrkning er mindre end 500 ha, er ikke omfattet af den i stk. 1 omhandlede forpligtelse.

Begrundelse

Medlemsstater, hvis samlede frilandsareal til vindyrkning er mindre end 500 ha, er på nuværende tidspunkt fritaget for forpligtelsen til at føre fortegnelse over vindyrkningsarealer. Disse medlemsstater fritages, fordi formålet med fortegnelsen (nemlig at indhente og kontrollere information om produktionspotentiale og tendenser for at sikre, at vinmarkedet fungerer tilfredsstillende) ikke vedrører de medlemsstater, hvor produktionen er begrænset og derfor ikke har den store betydning.

Ændringsforslag 242

ARTIKEL 100, STK. 1 A (nyt)

Medlemsstater, hvis samlede frilandsareal til vindyrkning er mindre end 500 ha, er ikke omfattet af den i stk. 1 omhandlede forpligtelse.

Begrundelse

Medlemsstater, hvis samlede frilandsareal til vindyrkning er mindre end 500 ha, er på nuværende tidspunkt fritaget for forpligtelsen til at føre fortegnelse over vindyrkningsarealer. Disse medlemsstater fritages, fordi formålet med fortegnelsen (nemlig at indhente og kontrollere information om produktionspotentiale og tendenser for at sikre, at vinmarkedet fungerer tilfredsstillende) ikke vedrører de medlemsstater, hvor produktionen er begrænset og derfor ikke har den store betydning.

Ændringsforslag 243

ARTIKEL 101

Artikel 101

Varighed af fortegnelsen over vindyrkningsarealer og opgørelsen

udgår

Det kan efter proceduren i artikel 104, stk. 1, fastsættes, at artikel 99 og 100 ikke længere finder anvendelse fra en dato efter den 1. januar 2014.

 

Ændringsforslag 244

ARTIKEL 104, OVERSKRIFT

Udvalgsprocedure

Procedure for forskrifts og forvaltningskomité

Ændringsforslag 245

ARTIKEL 104, STK. 1, AFSNIT 1

1. Når Kommissionen har fået tildelt beføjelser i henhold til denne forordning, bistås den af en forvaltningskomité, medmindre andet er fastsat.

 

1. Når Kommissionen har fået tildelt beføjelser i henhold til denne forordning, bistås den af en forskrifts- og forvaltningskomité, medmindre andet er fastsat.

Ændringsforslag 246

ARTIKEL 104, STK. 1 AFSNIT 2

Artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF finder anvendelse.

Artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF finder anvendelse på følgende kapitler og bilag:

- Kapitel I. Almindelige bestemmelser

- Kapitel II. Ønologiske fremgangsmåder

- Kapitel III. Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

- Kapitel IV. Etikettering

- Tilknyttede bilag

Ændringsforslag 247

ARTIKEL 104, STK. 1 AFSNIT 3

Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

Det tidsrum, der er omhandlet i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Ændringsforslag 248

ARTIKEL 111
Artikel 2, litra d (forordning (EF) nr. 2702/1999)

"d) oplysningskampagner om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse"

"d) oplysningskampagner om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse"

Begrundelse

Tilpasning til fjernelsen af angivelsen af druesort for vine uden oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 249

ARTIKEL 112, NR. 1

Artikel 2, litra d (forordning (EF) nr. 2826/2000)

"d) oplysningskampagner om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse samt oplysningskampagner om ansvarlige forbrugsmønstre og de skadelige virkninger af et uansvarligt alkoholforbrug".

"d) oplysningskampagner om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse samt oplysningskampagner om ansvarlige forbrugsmønstre hvad angår vin, og de skadelige virkninger af et uansvarligt alkoholforbrug".

Begrundelse

De finansielle ressourcer inden for den fælles markedsordning til oplysning om ansvarlige forbrugsmønstre bør forblive i sektoren og ikke gå til sektoren for alkoholholdige drikke.

Ændringsforslag 250

ARTIKEL 112, NR. 2
Artikel 3, litra e (forordning (EF) nr. 2826/2000)

"e) nytten af at informere om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse samt nødvendigheden af at informere om ansvarlige forbrugsmønstre og de skadelige virkninger af et uansvarligt alkoholforbrug".

"e) nytten af at informere om EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet traditionel betegnelse samt nødvendigheden af at informere om ansvarlige forbrugsmønstre og de skadelige virkninger af et uansvarligt alkoholforbrug".

Begrundelse

Tilpasning til fjernelsen af angivelsen af druesort for vine uden oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 251

ARTIKEL 113, NR. 10

Bilag VII, punkt n), afsnit 2 (forordning (EF) 1782/2003)

Referencebeløbet for de betalingsrettigheder, der skal tildeles den enkelte landbruger i henhold til rydningsordningen i forordning (EF) nr. [denne forordning], er det beløb, der opnås ved at multiplicere antallet af ryddede hektar med den gennemsnitlige værdi af betalingsrettighederne i det pågældende område. Der kan dog højst udbetales 350 EUR/ha.

Referencebeløbet for de betalingsrettigheder, der skal tildeles den enkelte landbruger i henhold til rydningsordningen i forordning (EF) nr. [denne forordning], er det beløb, der opnås ved at multiplicere antallet af ryddede hektar med den gennemsnitlige værdi af betalingsrettighederne i det pågældende område.

Ændringsforslag 252

ARTIKEL 113, NR. 10

Bilag VII, punkt n), afsnit 2 a (nyt) (forordning (EF) 1782/2003)

 

Såfremt rydningen vedrører et vindyrkningsareal, som er beplantet med en druesort med dobbelt klassificering og er omfattet af enkeltbetalingsordningen i henhold til Rådets forordning(EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager1, beregnes der i henhold til denne forordning intet yderligere referencebeløb.

 

___________________

1 EUT L 273 af 17.10.2007, s. 1.

Ændringsforslag 253

ARTIKEL 114

Artikel 114

udgår

Ændringer af forordning (EF) nr. 1290/2005

 

Artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 affattes således:

 

"2. Kommissionen fastsætter de beløb, der i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 143d og artikel 143e i forordning (EF) nr. 1782/2003, artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 387/2007 og artikel 17, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. [denne forordning] stilles til rådighed for ELFUL."

 

Ændringsforslag 254

ARTIKEL 117, STK. 1, INDLEDNING

Forordning (EF) nr. 1493/1999 ophæves. Hvis producenterne påbegynder eller gennemfører foranstaltninger, som er støtteberettigede i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999, inden nærværende forordning træder i kraft, finder følgende foranstaltninger i nævnte forordning imidlertid fortsat anvendelse for så vidt angår produktionsåret 2008/2009:

Forordning (EF) nr. 1493/1999 ophæves. Hvis producenterne påbegynder eller gennemfører foranstaltninger, som er støtteberettigede i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999, inden nærværende forordning træder i kraft, finder følgende foranstaltninger i nævnte forordning imidlertid fortsat anvendelse:

Begrundelse

Affattelsen af denne artikel skaber et alvorligt problem for retssikkerheden. I princippet kan de markedsreguleringsforanstaltninger, der er omfattet af den gældende forordning 1493/99, og som iværksættes inden denne forordnings ikrafttræden, i henhold til de gældende frister være støtteberettigede helt frem til maj 2010. Kommissionen har imidlertid ikke afsat noget budget frem til dette tidspunkt. Desuden er det uklart, hvad der menes med "for så vidt angår produktionsåret 2008/2009".

Ændringsforslag 255

ARTIKEL 117, AFSNIT 1 A (nyt)

Uanset stk. 1 finder bestemmelserne for forbeholdt anvendelse af visse flasketyper i henhold til artikel 9, stk. 1, samt bilag I i forordning (EF) nr. 753/2002 fortsat anvendelse, indtil flasketyperne er beskyttet ved oprindelsesbetegnelsen.

Begrundelse

Beskyttelsen af de særlige flaskeformer, som ellers ville falde væk ved artikel 117, består således stadig.

Ændringsforslag 256

ARTIKEL 118, AFSNIT 2

Den anvendes fra den 1. august 2008, bortset fra artikel 5-8, der anvendes fra den 30. april 2008.

Den anvendes fra den 1. august 2009, bortset fra artikel 5-8, der anvendes fra den i artikel 5, stk. 1, i denne forordning fastsatte dato.

Ændringsforslag 257

ARTIKEL 118, AFSNIT 3

Kapitel II i afsnit V anvendes indtil den 31. december 2013.

udgår

Ændringsforslag 258

BILAG 1, PUNKT 5 A (nyt)

5a. "Druemost": det af friske druer på naturlig måde eller ved fysiske processer fremstillede flydende produkt. Der tillades et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen i druemost på højst 1 % vol.

Begrundelse

Denne definition findes i den gældende forordning (EF) nr. 1493/199, og det er hensigtsmæssigt at beholde den.

Ændringsforslag 259

BILAG II

Alle beløbsangivelser erstattes med "p.m.".

Begrundelse

Tildelingen af finansiel støtte til de nationale støtteprogrammer sker på samme vilkår på grundlag af deres historiske andel af vinbudgettet i medlemsstaterne, produktionens størrelse og arealet. Vinbudgettet fordeles mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 260

BILAG III

udgår

Ændringsforslag 261

BILAG IV, NR. 3 A (nyt)

3а) Vin af tørrede druer

 

Vin af tørrede druer er et produkt

 

a) som uden tilsætning fremstilles i Fællesskabet af druer, der er høstet i Fællesskabet og hidrører fra de i artikel 18, stk. 1, første afsnit, omhandlede druesorter, der efterlades i solen eller i skyggen med henblik på at opnå en delvis inddampning,

 

b) som har et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 16 % vol

 

c) som har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 9 % vol.

 

d) som har et naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 16 % vol.

Ændringsforslag 262

BILAG IV, STK. 3 B (nyt)

3b) Naturlig sød vin

 

De særlige traditionelle udtryk "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" er forbeholdt vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, og:

 

a) som hidrører fra en vinhøst, hvoraf mindst 85 % er druesorter fra en liste, som skal opstilles

 

b) som er fremstillet af druemost med et oprindeligt naturligt sukkerindhold på mindst 212 g/l

 

c) som uden anden tilsætning er fremstillet ved tilsætning af alkohol, destillat eller brændevin.

 

Såfremt det er nødvendigt for de traditionelle produktionsmåder, kan medlemsstaterne, for så vidt angår hedvine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, der er fremstillet på deres område, bestemme, at den det særlige traditionelle udtryk "naturligt sød vin" er forbeholdt hedvine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, og:

 

a) som er fremstillet direkte af de producenter, der har høstet druerne, på betingelse af, at druerne udelukkende kommer fra høsten af Muscat, Grenache, Maccabéo eller Malvoisie; dog tillades anvendelse af høst fra parceller, som inden for en grænse på 10 % af det samlede antal vinstokke er beplantet med andre druesorter end de fire ovennævnte

 

b) som er fremstillet på grundlag af et udbytte pr. hektar på højst 40 hl druemost, idet enhver overskridelse af dette udbytte medfører, at hele høsten mister retten til betegnelsen "naturligt sød vin"

 

c) som stammer fra en druemost som anført ovenfor med et oprindeligt naturligt sukkerindhold på mindst 252 g/l

 

d) som uden anden tilsætning er fremstillet ved tilsætning af vinsprit, der som ren alkohol svarer til mindst 5 % af den nævnte druemost, der er anvendt, og til højst det laveste af følgende to forhold:

 

- 10 % af den mængde af den nævnte druemost, der er anvendt, eller

 

- 40 % af det totale alkoholindhold udtrykt i volumen i det endelige produkt, repræsenteret ved summen af det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen og det potentielle alkoholindhold udtrykt i volumen beregnet på grundlag af 1 % vol. ren alkohol til 17,5 g restsukker/l.

 

De særlige traditionelle udtryk "οίνος γλυκύς φυσικός", "vine dulce natural", "vino dolce naturale", "vino doce natural" kan ikke oversættes. De kan dog være ledsaget af en forklarende benævnelse på et sprog, som slutbrugeren forstår. For så vidt angår produkter, der er fremstillet i Grækenland, og som omsættes på denne medlemsstats område, kan betegnelsen "naturligt sød vin" derfor anvendes sammen med udtrykket "οίνος γλυκύς φυσικός".

Ændringsforslag 263

BILAG IV, PUNKT 4, LITRA A, LED 3

- af vin eller

- af vin produceret i Fællesskabet eller

Ændringsforslag 264

BILAG IV, PUNKT 4, LITRA A, LED 4

- af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse

- af vin produceret i Fællesskabet med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse

Ændringsforslag 265

BILAG IV, PUNKT 4 A (nyt)

4a. Mousserende kvalitetsvin og sekt

 

Mousserende kvalitetsvin eller sekt er det produkt:

 

a) der er fremstillet ved første eller anden alkoholgæring:

 

- af friske druer

 

- af druemost eller

 

- af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse,

 

b) som, når beholderen åbnes, kendetegnes ved udstrømning af kuldioxid udelukkende hidrørende fra gæringen

 

c) som i lukkede beholdere ved 20 °C udviser et overtryk på mindst 3,5 bar, der skyldes kuldioxid i opløsning.

Mousserende kvalitetsvin og/eller sekt i beholdere med et rumindhold på under 25 cl skal dog kun udvise et overtryk på mindst 3 bar.

 

d) Det egentlige alkoholindhold skal mindst være på 10 volumenprocent.

 

e) Det totale alkoholindhold i cuvéen skal mindst være på 9 volumenprocent.

 

f) For mousserende kvalitetsvin og/eller sekt med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse skal det totale alkoholindhold i cuvéen fra vindyrkningszone C III mindst være på 9,5 volumenprocent.

 

g) Dog behøver cuvéer, der er bestemt til fremstilling af visse former for mousserende kvalitetsvin eller sekt med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, som opføres i en endnu ikke udarbejdet fortegnelse, og som fremstilles af en enkelt druesort, kun have et totalt alkoholindhold på mindst 8,5 volumenprocent.

 

h) Varigheden af fremstillingsprocessen for mousserende kvalitetsvin, herunder lagring i fremstillingsvirksomheden, regnet fra det tidspunkt, hvor gæringsprocessen med henblik på at gøre vinen mousserende begynder, må ikke være:

 

- under seks måneder, hvis den gæringsproces, der skal gøre vinen mousserende, foregår i lukkede tanke

 

- under ni måneder, hvis den gæringsproces, der skal gøre vinen mousserende, foregår i flasker.

 

i) Varigheden af gæringen med henblik på at gøre cuvéen mousserende, og varigheden af cuvéens lagring på bærmen, skal være:

 

a) 90 dage (gæring i flasker, gæring i tanke uden røreanordninger)

 

b) 30 dage, hvis gæringen foregår i beholdere med røreanordninger.

Begrundelse

Mousserende kvalitetsvin/sekt er efter gældende ret en selvstændig salgsbetegnelse og betegner en selvstændig kvalitetskategori (bilag VIII, litra d), nr. 2, i forordning (EF) 1493/99). Denne kategori må opretholdes for fortsat at kunne anvendes som salgsbetegnelse. Derfor skal definitionen på mousserende kvalitetsvin eller sekt indføjes i bilag IV i overensstemmelse med definitionen i bilag V, litra i), bilag VI, litra k) og bilag VIII i forordning (EF) 1493/99.

Ændringsforslag 266

BILAG IV, PUNKT 5, LITRA A

a) som er fremstillet af vin

a) som er fremstillet af vin produceret i Fællesskabet

Ændringsforslag 267

BILAG IV, PUNKT 6, LITRA A

a) som er fremstillet af vin, for så vidt denne vin har et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 9 % vol.

a) som er fremstillet af vin produceret i Fællesskabet, for så vidt denne vin har et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 9 % vol.

Ændringsforslag 268

BILAG IV, PUNKT 7, LITRA A

a) som er fremstillet af vin eller af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

a) som er fremstillet af vin eller af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, der er produceret i Fællesskabet

Ændringsforslag 269

BILAG IV A (nyt)

Bilag IVa

 

Fortegnelse over tilladte ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

 

1. Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder kan anvendes for friske druer, druemost, delvis gæret druemost, delvis gæret druemost af let tørrede druer, koncentreret druemost samt ung ikke-færdiggæret vin:

 

a) luftning eller tilsætning af ilt

 

b) varmebehandling

 

c) centrifugering og filtrering, også med inaktivt filtertilsætningsstof på betingelse af, at der ikke efterlades uønskede rester i det således behandlede produkt

 

d) anvendelse af kulsyre, også kaldet kuldioxid, eller af argon eller nitrogen, enten alene eller blandet med hinanden, med henblik på at frembringe en inaktiv atmosfære og behandle produktet uden luftens indvirkning

 

e) anvendelse af saccharose som led i ønologiske fremgangsmåder

 

f) anvendelse af vingær;

 

g) anvendelse af en eller flere af følgende fremgangsmåder med henblik på at fremme gærudviklingen:

 

- tilsætning af diammoniumphosphat eller ammoniumsulfat inden for visse grænser

 

- tilsætning af ammoniumsulfit eller ammoniumbisulfit inden for visse grænser

 

- tilsætning af thiamindihydrochlorid inden for visse grænser

 

h) anvendelse af svovlsyrlinganhydrid, også kaldet svovldioxid, af kaliumbisulfit eller af kaliummetabisulfit, også kaldet liumdisulfit eller kaliumpyrosulfit

 

i) fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder;

 

j) behandling af most og ung ikke-færdiggæret hvidvin med kul til ønologisk brug inden for visse grænser

 

k) klaring ved hjælp af et eller flere af nedenstående stoffer til ønologisk brug:

 

- spiselig gelatine

 

- ægte husblas

 

- kaliumcasein og kaliumcaseinater,

 

- ovalbumin og/eller lactalbumin

 

- bentonit,

 

- siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning,

 

- kaolin,

 

- tannin

 

- pektolytiske enzymer;

 

- betaglucanase-præparat på betingelser, der skal fastlægges

 

- proteinstoffer af vegetabilsk oprindelse

 

l) anvendelse af sorbinsyre eller kaliumsorbat

 

m) anvendelse af vinsyre til syring på de i bilag V omhandlede betingelser

 

n) anvendelse af et af eller flere af følgende stoffer til afsyring i henhold til bilag V:

 

- neutralt kaliumtartrat

 

- kaliumbicarbonat,

 

- calciumcarbonat, eventuelt indeholdende ringe mængder af dobbeltcalciumsalt af L (+) vinsyre og L (-) æblesyre,

 

- calciumtartrat

 

- vinsyre på betingelser, der skal fastlægges

 

- et homogent præparat af vinsyre og calciumcarbonat i lige store mængder og fint pulveriseret

 

o) anvendelse af Aleppofyr-harpiks på betingelser, der skal fastlægges

 

p) anvendelse af gærskorpepræparater inden for visse grænser

 

q) anvendelse af polyvinylpolypyrrolidon inden for visse grænser og på betingelser, der skal fastlægges

 

r) anvendelse af mælkebakterier opslæmmet i vin på betingelser, der skal fastlægges

 

s) tilsætning af lysozym, inden for grænser og på betingelser, der skal fastlægges.

 

t) tilsætning af L-ascorbinsyre inden for visse grænser

 

2. Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder kan anvendes for druemost bestemt til fremstilling af koncentreret rektificeret druemost:

 

a) luftning

 

b) varmebehandling

 

c) centrifugering og filtrering, også med inaktivt filtertilsætningsstof på betingelse af, at der ikke efterlades uønskede rester i det således behandlede produkt

 

d) anvendelse af svovlsyrlinganhydrid, også kaldet svovldioxid, af kaliumbisulfit eller af kaliummetabisulfit, også kaldet liumdisulfit eller kaliumpyrosulfit

 

e) fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder;

 

f) behandling med kulstof til ønologisk brug

 

g) anvendelse af calciumcarbonat, eventuelt indeholdende ringe mængder af dobbeltcalciumsalt af L (+) vinsyre og L (-) æblesyre

 

h) anvendelse af ionbyttende harpikser på betingelser, der skal fastlægges.

 

3. Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder kan anvendes for delvis gæret druemost bestemt til direkte konsum i denne tilstand, vin, mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre, perlevin, perlevin tilsat kulsyre, hedvin og vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse og med beskyttet geografisk betegnelse:

a) anvendelse i tørre vine og i mængder, der ikke overstiger 5 %, af frisk vinbærme, der er sund og ikke fortyndet, og som indeholder vingær, der stammer fra nylig fremstilling af tørre vine

b) luftning eller gennemstrømning med argon eller nitrogen;

c) varmebehandling

d) centrifugering og filtrering med eller uden anvendelse af inaktivt filtertilsætningsstof på betingelse af, at der ikke efterlades uønskede rester i det således behandlede produkt

e) anvendelse af kulsyre, også kaldet kuldioxid, eller af argon eller nitrogen, enten alene eller blandet med hinanden, udelukkende med henblik på at frembringe en inaktiv atmosfære og behandle produktet uden luftens indvirkning

f) tilsætning af kulsyre inden for visse grænser

g) anvendelse på de i denne forordning fastsatte vilkår af svovlsyrlinganhydrid, også kaldet svovldioxid, af kaliumbisulfit eller af kaliummetabisulfit, også kaldet kaliumdisulfit eller kaliumpyrosulfit

h) tilsætning af sorbinsyre eller af kaliumsorbat, forudsat at det endelige indhold af sorbinsyre i det behandlede produkt, som overgår til direkte konsum, ikke overstiger 200 mg/l;

i) tilsætning af L-ascorbinsyre inden for visse grænser

j) tilsætning af citronsyre til stabilisering af vinen inden for visse grænser

k) anvendelse af vinsyre til syring på de i bilag V omhandlede betingelser

l) anvendelse af et af eller flere af følgende stoffer til afsyring i henhold til bilag V:

- neutralt kaliumtartrat,

- kaliumbicarbonat,

- calciumcarbonat, eventuelt indeholdende ringe mængder af dobbeltcalciumsalt af L (+) vinsyre og L (-) æblesyre,

- calciumtartrat

- vinsyre på betingelser, der skal fastlægges

- et homogent præparat af vinsyre og calciumcarbonat i lige store mængder og fint pulveriseret

m) klaring ved hjælp af et eller flere af nedenstående stoffer til ønologisk brug:
- spiselig gelatine

- ægte husblas

- kaliumcasein og kaliumcaseinater,

- ovalbumin og/eller lactalbumin

- bentonit,

- siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning,

- kaolin,

- betaglucanase-præparat på betingelser, der skal fastlægges

- proteinstoffer af vegetabilsk oprindelse

n) tilsætning af tannin;

o) behandling af hvidvin med kul til ønologisk brug inden for visse grænser

p) behandling på betingelser, der skal fastlægges:

- af delvis gæret druemost bestemt til direkte konsum i uforandret stand, af hvidvin og af rosévin med kaliumferrocyanid

- af rødvin med kaliumferrocyanid eller med calciumphytat

q) tilsætning af metavinsyre inden for visse grænser

r) anvendelse af gummi arabicum

s) anvendelse på betingelser, der skal fastlægges, af DL vinsyre, også kaldet racemisk syre, eller af dens neutrale kaliumsalt med henblik på bundfældning af overskydende calcium

t) anvendelsen af et af følgende stoffer ved fremstilling af mousserende vine ved gæring på flaske, og hvis bærme udskilles ved degorgering:

- calciumalginat

eller

- kaliumalginat

u) anvendelse af tørret vingær eller af vingær opslæmmet i vin ved fremstilling af mousserende vin

v) tilsætning af thiamin og ammoniumsalte til basisvinen ved fremstilling af mousserende vin for at fremme gærudviklingen på følgende betingelser:

- for næringssalte, diammoniumphosphat eller ammoniumsulfat inden for visse grænser

- for vækstfremmende stoffer, thiamin i form af thiamin-hydrochlorid inden for visse grænser

w) anvendelse af paraffinplader, der er præpareret med allylisothiocyanat, således at der dannes en steril atmosfære, dog udelukkende i de medlemsstater, hvor en sådan anvendelse traditionelt finder sted, og så længe den ikke er forbudt i henhold til den nationale lovgivning, forudsat at anvendelsen sker i beholdere med et rumfang på over 20 liter, og at der ikke er noget spor af allylisothiocyanat i vinen;

x) tilsætning for at fremme udfældningen af vinsten:

- af kaliumbitartrat

- af calciumtartrat inden for grænser og på betingelser, der skal fastlægges

y) anvendelse af kobbersulfat for at fjerne en forkert smag eller lugt ved vinen, inden for visse grænser

za) anvendelse af gærskorpepræparater inden for visse grænser

zb) anvendelse af polyvinylpolypyrrolidon inden for visse grænser og på betingelser, der skal fastlægges

zc) anvendelse af mælkebakterier opslæmmet i vin på betingelser, der skal fastlægges

zd) tilsætning af karamel, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler1, for at gøre hedvin og vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse mørkere

ze) tilsætning af lysozym inden for grænser og på betingelser, der skal fastsættes.

zf) tilsætning af dimethyldicarbonat (DMDC) til vin for at sikre dens mikrobiologiske stabilisering inden for visse grænser og på betingelser, der skal fastlægges

zg) tilsætning af gærmannoproteiner for at stabilisere vinens syre- og proteinindhold.

 

4. Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder kan anvendes til de produkter, der er omhandlet i det indledende afsnit i punkt 3, men kun på betingelser for anvendelse, der skal fastlægges:

a) tilsætning af ilt

b) behandling med elektrodialyse for at sikre vinens stabilisering med hensyn til vinsyreindholdet

c) anvendelse af en urease for at nedsætte urinstofindholdet i vinen

d) overhældning af bærme, brændevin af presserester og aszú-pasta med vin i den ungarske region Tokajhegyalja, hvor denne fremgangsmåde traditionelt anvendes til produktionen af Tokaji Forditàs og Tokaji màslàs, på betingelser, der skal fastlægges

e) anvendelse af egetræsspåner i forarbejdningen af vin og most.

 

___________________

EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

Begrundelse

Traditionelle ønologiske fremgangsmåder bør bibeholdes.

Ændringsforslag 270

BILAG V, PUNKT A

1. Hvis vejrforholdene har gjort det påkrævet i visse vindyrkningszoner i Fællesskabet, jf. bilag IX, kan de berørte medlemsstater tillade en supplering af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i friske druer, druemost, delvis gæret druemost, ung ikke-færdiggæret vin og vin fremstillet af de druesorter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, første afsnit.

1. Hvis vejrforholdene har gjort det påkrævet i visse vindyrkningszoner i Fællesskabet, jf. bilag IX, kan de berørte medlemsstater tillade en supplering af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen i friske druer, druemost, delvis gæret druemost, ung ikke-færdiggæret vin og vin fremstillet af de druesorter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, første afsnit.

2. Ved forhøjelse af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen anvendes de ønologiske fremgangsmåder, der er omhandlet i afsnit B, og forhøjelsen må ikke overstige:

2. Ved forhøjelse af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen anvendes de ønologiske fremgangsmåder, der er omhandlet i afsnit B, og forhøjelsen må ikke overstige:

a) 2 % vol. i vindyrkningszone A og B, jf. bilag IX

a) 3,5 % vol. i vindyrkningszone A og 2,5 % vol. i vindyrkningszone B, jf. bilag IX

b) 1 % vol. i vindyrkningszone C, jf. bilag IX.

b) 2 % vol. i vindyrkningszone C, jf. bilag IX.

3. I år med usædvanligt ugunstige vejrforhold kan det i punkt 2 omhandlede alkoholindhold udtrykt i volumen forhøjes til 3 % vol. efter proceduren i artikel 104, stk. 1, i vindyrkningszone A og B, jf. bilag IX.

3. I år med usædvanligt ugunstige vejrforhold kan det i punkt 2 omhandlede alkoholindhold udtrykt i volumen forhøjes til henholdsvis 4,5 % vol. i vindyrkningszone A, 3,5 % i vindyrkningszone B og 3 % i vindyrkningszone C efter proceduren i artikel 104, stk. 1, jf. bilag IX.

 

3a. På baggrund af den konsekvensanalyse af reformen, Kommissionen udarbejder i 2012, kan der vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis at nedsætte de i punkt 2 og 3 fastsatte grænser for forhøjelsen af alkoholindholdet udtrykt i volumen til henholdsvis 2 % i vindyrkningszone A og B og 1 % i vindyrkningszone C.

Ændringsforslag 271

BILAG V, PUNKT B, STK. 1

1. Den i afsnit A omhandlede forhøjelse af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen må kun foretages således:

1. Den i afsnit A omhandlede forhøjelse af det naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen må kun foretages således:

a) for friske druer, delvis gæret druemost eller ung ikke-færdiggæret vin, ved tilsætning af koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost

a) for friske druer, delvis gæret druemost eller ung ikke-færdiggæret vin, ved tilsætning af koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost eller saccharose i de vindyrkningszoner, hvor anvendelse af sidstnævnte traditionelt er tilladt

b) for druemost, ved tilsætning af koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost eller ved delvis koncentrering, herunder omvendt osmose

b) for druemost, ved tilsætning af koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost eller ved delvis koncentrering, herunder omvendt osmose, eller saccharose i de vindyrkningszoner, hvor anvendelse af sidstnævnte traditionelt er tilladt

c) for vin, ved delvis koncentrering ved frysning.

c) for vin, ved delvis koncentrering ved frysning.

 

1a. Den i punkt 1, litra a) og b), omhandlede tilsætning af saccharose må kun foretages ved tørsukring og udelukkende i de vindyrkningsområder, hvor den praktiseres traditionelt i overensstemmelse med de pr. 8. maj 1970 gældende regler, samt i tilfælde, hvor denne fremgangsmåde på grund af ugunstige vejrforhold er nødvendig for at opnå det krævede minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen.

Ændringsforslag 272

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 4, LITRA A

a) i vindyrkningszone A, jf. bilag IX, til mere end 11,5 % vol.

a) i vindyrkningszone A til mere end 12 % vol.

Ændringsforslag 273

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 4, LITRA B

b) i vindyrkningszone B, jf. bilag IX, til mere end 12 % vol.

b) i vindyrkningszone B til mere end 12,5 % vol.

Ændringsforslag 274

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 4, LITRA C

c) i vindyrkningszone C I a) og C I b), jf. bilag IX, til mere end 12,5 % vol.

c) i vindyrkningszone C I a) og C I b) til mere end 13 % vol.

Ændringsforslag 275

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 4, LITRA D

d) i vindyrkningszone C II, jf. bilag IX, til mere end 13 % vol., og

d) i vindyrkningszone C II til mere end 13 % vol.

Ændringsforslag 276

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 4, LITRA E

e) i vindyrkningszone C III, jf. bilag IX, til mere end 13,5 % vol.

e) i vindyrkningszone C III til mere end 13,5 % vol.

Ændringsforslag 277

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 5, LITRA A

a) for rødvin forøge det totale alkoholindhold udtrykt i volumen i de i punkt 4 omhandlede produkter til 12 % vol. i vindyrkningszone A og 12,5 % i vindyrkningszone B, jf. bilag IX

a) forøge det totale alkoholindhold udtrykt i volumen i de i punkt 4 omhandlede produkter til 12 % vol. i vindyrkningszone A og 12,5 % i vindyrkningszone B, jf. bilag IX

Ændringsforslag 278

BILAG V, AFSNIT B, PUNKT 5, LITRA B

b) forøge det totale alkoholindhold udtrykt i volumen i de i punkt 4 omhandlede produkter til et niveau, som fastsættes af medlemsstaterne, ved fremstilling af vine med oprindelsesbetegnelse i vindyrkningszone A og B.

udgår

Ændringsforslag 279

BILAG VI, AFSNIT B, PUNKT 5

5. Medmindre Rådet træffer anden afgørelse i overensstemmelse med Fællesskabets internationale forpligtelser, må friske druer, druemost, delvis gæret druemost, koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost, druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, druesaft og koncentreret druesaft med oprindelse i tredjelande ikke anvendes til fremstilling af vin eller som tilsætning til vin på Fællesskabets område.

5. Friske druer, druemost, delvis gæret druemost, koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost, druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, druesaft og koncentreret druesaft med oprindelse i tredjelande må ikke anvendes til fremstilling af vin eller som tilsætning til vin på Fællesskabets område.

Begrundelse

I sin beslutning af 15. februar 2007 (P6_TA(2007)0049) påpeger Parlamentet, "at fællesskabslovgivningen ikke bør tillade vinfremstilling af importeret most eller blanding heraf med most fra EU" (punkt 61).

Ændringsforslag 280

BILAG VI, AFSNIT C

Medmindre Rådet træffer anden afgørelse i overensstemmelse med Fællesskabets internationale forpligtelser, er forskæring af en vin med oprindelse i et tredjeland med en vin fra Fællesskabet og forskæring mellem vine med oprindelse i tredjelande forbudt i Fællesskabet.

Forskæring af en vin med oprindelse i et tredjeland med en vin fra Fællesskabet og forskæring mellem vine med oprindelse i tredjelande er forbudt i Fællesskabet.

Begrundelse

Der bør ske en styrkelse af forbuddet mod vinfremstilling af druemost fra tredjelande og blanding af vin fra tredjelande med EU-vine.

Ændringsforslag 281

BILAG VI, AFSNIT D

D. Biprodukter

udgår

1. Udpresning af druer er forbudt. Medlemsstaterne fastsætter under hensyn til lokale og tekniske forhold det minimumsalkoholindhold, der skal være i presserester fra vindruer og vinbærme efter presning af druer, og som under alle omstændigheder skal være højere end nul.

 

2. Af vinbærme og presserester fra vindruer må der hverken fremstilles vin eller andre drikkevarer, som er bestemt til direkte konsum, bortset fra alkohol, brændevin eller piquettevin.

 

3. Presning af vinbærme og fornyet gæring af presserester fra vindruer til andre formål end destillation eller fremstilling af piquettevin er forbudt. Filtrering og centrifugering af vinbærme betragtes ikke som presning, hvis de fremstillede produkter er af sund og sædvanlig handelskvalitet.

 

4. Piquettevin må, såfremt det er tilladt at fremstille den i den pågældende medlemsstat, kun anvendes til destillation eller til vinavlerens privatforbrug.

 

5. Fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af sådanne, som ligger inde med biprodukter, skal afsætte dem under kontrol og på vilkår, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 104, stk. 1.

 

Ændringsforslag 282

BILAG VII, LITRA A

a) for produktionsåret 2008/2009 (regnskabsåret 2009): 430 mio. EUR

a) for produktionsåret 2009/2010 (regnskabsåret 2009): 510 mio. EUR

Ændringsforslag 283

BILAG VII, LITRA B

b) for produktionsåret 2009/2010 (regnskabsåret 2010): 287 mio. EUR

a) for produktionsåret 2010/2011 (regnskabsåret 2010): 337 mio. EUR

Ændringsforslag 284

BILAG VII, LITRA C

c) for produktionsåret 2010/2011 (regnskabsåret 2011): 184 mio. EUR

c) for produktionsåret 2011/2012 (regnskabsåret 2011): 223 mio. EUR

Ændringsforslag 285

BILAG VII, LITRA D

d) for produktionsåret 2011/2012 (regnskabsåret 2012): 110 mio. EUR

udgår

Ændringsforslag 286

BILAG VII, LITRA E

e) for produktionsåret 2012/2013 (regnskabsåret 2013): 59 mio. EUR.

udgår

Ændringsforslag 287

BILAG VIII

 

udgår

BEGRUNDELSE

Baggrund

Den Europæiske Union indtager en førende rolle på det internationale vinmarked: Den tegner sig for 40 % af verdens vindyrkningsarealer og 65 % af produktionen med mere en halvanden million bedrifter, den er verdens største forbruger med 57 % af det globale forbrug og verdens største eksportør med 65 % af den samlede eksport.

Ifølge en undersøgelse om udsigterne på mellemlang sigt for vinsektoren (Perspectives à moyen terme du secteur viti-vinicole), som Kommissionen offentliggjorde i juni 2007, er vindyrkningsarealet i Europa reduceret fra 4,5 millioner hektar i 1976 til 3,2 millioner hektar i 2004, hvilket blev til 3,65 millioner hektar efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse.

Også fremstillingen af vin har undergået store udsving i årenes løb. Mens tendensen i slutningen af 1990’erne gik mod en formindskelse af produktionen, begyndte den derefter at stige for i høståret 2004/2005 at slutte på et niveau over gennemsnittet. Det skal imidlertid understreges, at vinavlen fra dette tidspunkt bl.a. på grund af ugunstige klimaforhold har oplevet temmelig lave produktionsniveauer: I produktionsåret 2005/2006 var produktionen i EU-27 4 % lavere end gennemsnitsproduktionen i perioden 1999-2003, og det seneste produktionsår 2006/2007 var et af de mindst produktive i det seneste tiår.

Størstedelen af den europæiske vinproduktion er bestemt til direkte forbrug. Samtidig med at denne produktion er blevet indskrænket i de store producentmedlemsstater, er det sket en stigning i efterspørgslen efter den i de andre medlemsstater. En analyse af forbrugerdata for EU-15 har vist, at den interne efterspørgsel efter vin mellem 1984 og 2004 er faldet med 15 millioner hektoliter over 20 år, dvs. i gennemsnit 750.000 hektoliter om året, hvilket svarer til et fald på 0,65 % om året. Det skal dog bemærkes, at faldet i efterspørgslen især har ramt de såkaldte bordvine, mens efterspørgslen efter kvalitetsvine inden for samme tidsrum er steget.

Hvad angår handlen internationalt, steg eksporten af vin fra Fællesskabet i perioden 1999-2006 fra 10,8 millioner hektoliter til de nuværende 17,8 millioner hektoliter i 2006, svarende til en stigning på 65 %.

I samme periode steg importen endnu mere markant, nemlig fra 5,2 millioner hektoliter i 1999 til 11,7 millioner hektoliter i 2006, dvs. en samlet vækst på 125 %. Stigningstakten ser dog ud til at være taget af efter 2004. Således var stigningen i importen i EU-27 i 2006 0,3 millioner hektoliter mindre end i 2005.

Ordførerens generelle holdning

Ordføreren deler Kommissionens analyse af den nuværende fælles markedsordning for vin og tilslutter sig nødvendigheden af en reform af sektoren, som kan tilføre de europæiske vine dynamik og en forbedret konkurrenceevne, og som giver de europæiske producenter mulighed for at generobre gamle markeder og få adgang til nye. Når de europæiske producenter i dag lider under hård konkurrence fra de nye producenter, skyldes det ikke så meget det vigende interne forbrug som produktionsomkostningerne, der er for høje, de stive og indviklede regler, som ofte begrænser muligheden for at tilpasse produktionen til ændringer i efterspørgslen, og en politik for salgsfremstød og markedsføring, der er for forsigtig (eller for lidt aggressiv).

Selv om ordføreren overordnet set kan tilslutte sig den udformning af reformen, som Kommissionen foreslår, mener han, der bør foreslås nogle ændringer, som kan forbedre sammenhængen i den nye ordning og fremme kvaliteten af europæisk vin. Hvis Den Europæiske Union skal kunne konsolidere sin førerrolle inden for vinsektoren, bør reformen af den fælles markedsordning for vin stile mod at højne kvaliteten, hvilket betyder, at den bør fremme, beskytte og styrke egnsbetegnelser, oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin, som repræsenterer europæisk kvalitet på verdensmarkedet.

Nationale støtteprogrammer

Støtteprogrammer kan være et nyttigt redskab til at opprioritere og fremme mangfoldigheden i europæisk vinavl. Netop derfor forekommer det rigtigt at sikre en større fleksibilitet i medlemsstaternes anvendelse af de finansielle ressourcer fra Fællesskabet, således at det bliver lettere at imødekomme de særlige behov og forhold, der gør sig gældende i de enkelte medlemsstaters vinsektor.

For at opnå denne nødvendige subsidiaritet har ordføreren fundet det nødvendigt at udvide rækken af foranstaltninger, der kan komme i betragtning under støtteprogrammet, og han har således tilføjet aktioner til støtte af hele sektoren, udvikling og anvendelse af nye produktionsteknologier, en mere effektiv forvaltning af den kommercielle efterspørgsel og kontrol med produktionspotentialet og kvaliteten heraf.

For at tilføre europæisk vin større dynamik og konkurrenceevne på et globalt marked i tydelig vækst forekommer det desuden nødvendigt at styrke de instrumenter, der er rettet mod salgsfremme og bedre markedskendskab, ved hjælp af aktioner, der sigter mod at forbedre de europæiske vines positionering på markedet og mod derigennem at generobre den markedsandel, som vine fra nye producentlande har opnået på EU’s marked, og trænge igennem på de nye markeder som f.eks. det kinesiske. Denne støtte til bedre markedskendskab og fremstød for europæiske vine er absolut nødvendig, når man tænker på, at der med den fælles markedsordning for vin i modsætning til konkurrenterne uden for EU, der har investeret i at styrke deres virksomheders evne til at trænge ind på markederne, kun er afsat begrænsede ressourcer til salgsfremme, indtil i dag lidt over 16 mio. EUR, og slet ikke er taget højde for markedskendskab og bistand til de erhvervsdrivende.

Overførsel af ressourcer til udvikling af landdistrikterne

Som reaktion på forespørgsler og bekymringer, der er kommet til udtryk blandt kolleger, skal ordføreren oplyse, at han finder det afgørende, at det nuværende budget for den fælles markedsordning for vin i sin helhed forbeholdes vinsektoren, eftersom en overførsel af ressourcer til den fælles landbrugspolitiks anden søjle, selv om den i princippet kunne have store fordele for regioner med denne type produktion, ville kanalisere meget store finansielle ressourcer over mod andre mål end dem, der direkte angår støtte af vinavlen.

Ønologiske fremgangsmåder

Ordføreren er positivt stemt for Kommissionens forslag om at forbyde fremgangsmåden med tilsætning af sukker, og han er enig i, at der er behov for at gøre bestemmelserne om ønologiske fremgangsmåder mere fleksible, idet deres manglende smidighed ofte hæmmer konkurrenceevnen. For at forenkle procedurerne for anerkendelse af nye fremgangsmåder og samtidig sikre, at der tages hensyn til nationale behov, foreslår ordføreren som en alternativ løsning til den, der foreslås af Kommissionen, at der opstilles en positivliste over ønologiske fremgangsmåder, der er tilladt på EU’s område, og at der indføres et forskriftsudvalg, jf. afgørelse 1999/468/EF, der skal være beføjet til at godkendte nye fremgangsmåder.

Oprindelsesbetegnelser og vinens kvalitet

Ordningen med oprindelsesbetegnelser, som er det fornemmeste udtryk for den europæiske vinavlstradition, er uafviseligt en succesrig model, og produktionsmodeller uden for Europa, som hidtil udelukkende har været baseret på handelsmærker, er nu også begyndt at lægge sig efter denne model med fremhævelse af oprindelsen ved hjælp af geografiske betegnelser.

Oprindelsesbetegnelserne og de geografiske betegnelser fortjener særlig opmærksomhed og beskyttelse, netop fordi de udgør det ypperste princip i europæisk kvalitetsvinavl.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at tilpasse ordningen med geografiske betegnelser for vinavlsprodukter til ordningen for landbrugsfødevarer i forordning nr. 510/2006, men mener, at der ikke må blive tale om en forringelse af beskyttelsesniveauet.

For det første bør der i definitionerne på ”oprindelsesbetegnelse” og ”geografisk betegnelse”, hvilket allerede gælder for betegnelserne på landbrugsfødevarer, indgå en helt grundlæggende og karaktergivende sammenhæng med det område, hvor vinen produceres. Ud over druernes oprindelse bør disse definitioner også gælde for alle faser i forarbejdningen, således at det understreges, at produktionen med enkelte undtagelser skal fuldføres i det område, der er afgrænset af den pågældende forskrift. Kun på denne måde kan man sikre kontrol med vinenes kvalitet og bevare deres kendetegn, der i det væsentlige er knyttet til deres geografiske oprindelse.

For det andet bør overgangen fra en national beskyttelsesordning til fællesskabsordningen under ingen omstændigheder sætte spørgsmålstegn ved de betegnelser, der i forvejen er anerkendt af medlemsstaterne, og disse bør tvært imod automatisk anerkendes og beskyttes på fællesskabsplan.

Desuden bør det, ligesom for de ønologiske fremgangsmåder, fastsættes, at gennemførelsesbestemmelserne skal vedtages efter proceduren med forskriftsudvalg, som vil kunne sikre tilstrækkelig fleksibilitet i ordningen samt respekt for særlige lokale forhold.

Endelig bør det nuværende forbud mod fuldstændig udpresning genindføres for at værne om kvaliteten af vine, der er bestemt til afsætning på markedet, og beskytte miljøet, jf. traktatens artikel 174, og der bør fastsættes instrumenter, der kan sikre, at forbuddet overholdes. Samtidig med at det fastsættes, at biprodukter fra vinfremstilling skal have et mindsteindhold af alkohol, kan forbuddet sikre, at kun den bedste vin afsættes på markedet. Biproduktet, dvs. restmaterialet fra vinfremstillingen, er stærkt forurenende og betragtes derfor i nogle medlemsstater som særligt affald, der skal bortskaffes på bestemte måder. Risiciene ved ikke at sørge for passende lovbestemmelser om bortskaffelse af biprodukterne er mange: manglende kontrol med overholdelsen af forbuddet med deraf følgende manglende mulighed for at sikre kvaliteten af vin, der afsættes kommercielt, forurening af jordbunden i direkte strid med traktatens artikel 174, højere produktionsomkostninger, eftersom prisen for bortskaffelsen vil skulle betales af producenten, hvilket vil få negative virkninger for hans evne til at konkurrere på det globale marked.

For at undgå disse risici er det nødvendigt at indføre en mekanisme for indsamling og bortskaffelse af biprodukter, som kan sikre vinens kvalitet gennem kontrol med overholdelse af forbuddet, som ikke medfører yderlige omkostninger for vinavlerne, som ikke får alt for store konsekvenser for budgettet for den fælles markedsordning for vin, som kan sikre respekt for miljøet i overensstemmelse med EF’s primære og afledte ret, og som desuden muliggør udnyttelse af biprodukter fra vinfremstillingen til produktion af bl.a. alternativ vedvarende energi.

Etikettering

Ordføreren kan ikke tilslutte sig Kommissionens forslag om at tillade en frivillig angivelse af årgang eller druesort på etiketten for alle vine. Mens fordelene herved for ikke-kvalitetsvine forekommer minimale, vil en sådan mulighed blive til umådelig skade for såvel producenter af kvalitetsvine som forbrugerne. På den ene side vil angivelse af årgang og druesort medføre en forringelse af handelsværdien for vine med geografisk betegnelse, især de vine, hvis anerkendelse er snævert forbundet med et bestemt geografisk område. Og på den anden side vil samme angivelse kunne afstedkomme forvirring og direkte vildledning af forbrugeren, da det ikke vil være muligt at sikre kontrol med overensstemmelse mellem en flaskes indhold og det, der opgives på etiketten.

Desuden bør visse angivelser, navnlig oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser udelukkende skrives på produktionsområdets sprog, for at undgå forkerte oversættelser og misbrug.

Rydning og liberalisering af plantningsrettighederne

Indførelsen af en rydningsordning med præmie kan udgøre en fornuftig ledsageforanstaltning til reformen. Denne foranstaltning bør for at kunne bidrage effektivt til at begrænse overproduktionen tilskynde til at rydde især vinmarker, når der ikke er nogen eller utilstrækkelig afsætning på markedet for produkterne herfra, navnlig hvor der er tale om produktioner af ringe kvalitet. Eftersom de, der beslutter at forlade sektoren, især gør det i de første år efter ordningens indførelse, foreslår ordføreren, at ordningen begrænses til tre vinproduktionsår, og at de midler, der skal anvendes i det fjerde eller femte år, bevilges over de tre første år. Dette vil gøre det muligt at sikre vinavlere, der opgiver produktionen, en passende præmie, der lever mest muligt op til forventningerne. I øvrigt bør præmien i sin helhed opfylde to afgørende krav: overholdelse af princippet om lige behandling af europæiske producenter samt sikkerhed for, at foranstaltningen bliver effektiv, i hvilken forbindelse rydning af vinmarker, som ikke har nogen nævneværdig betydning for overproduktionen, skal undgås. Med henblik herpå bør der fastsættes mindstetærskler for præmien i forhold til størrelsen af det ryddede areal, som skal danne grundlag for den enkelte medlemsstats fastsættelse af det præmiebeløb, der tilfalder en bedrift i forhold til dens traditionelle udbytte.

Efter ordførerens opfattelse bør der allerede i den treårsperiode, hvor ordningen for definitiv rydning løber, sikres en større dynamik i plantningsrettighederne for ikke at bremse de mest konkurrencedygtige producenters udviklingsmuligheder yderligere. En sådan dynamik kan opnås gennem en større cirkulation af plantningsrettighederne på fællesskabsplan og en effektiv udnyttelse af rettighederne i de nationale og regionale reserver i de stater, hvor sådanne findes. Spørgsmålet om en eventuel liberalisering af vindyrkningsarealerne for i det mindste nogle produktioner bør først tages op til behandling ved udløbet af rydningsordningen, og det bør behandles på grundlag af en konsekvensanalyse af rydningen, den forbedrede cirkulation af plantningsrettigheder og anvendelsen af de nationale støtteprogrammer.

På grundlag af en sådan analyse kan Kommissionen i givet fald forelægge et forslag om en eventuel liberalisering for de arealer, som ikke udgør områder med produktion af vin med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse. For disse regioners vedkommende ville en liberalisering kunne få alvorlige, ødelæggende konsekvenser for den europæiske vinfremstillingsarv i form af forringelse af den økonomiske værdi af de betydelige investeringer, som producenter af kvalitetsvine har foretaget, bortfald af muligheden for at kunne kontrollere vinens kvalitet og som følge heraf skade på det ry, som oprindelsesbetegnelserne nyder, og nedvurdering af produktet.

MINDRETALSUDTALELSE (22.11.2007)

jf. forretningsordenens artikel 48, stk. 3,

af Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen

Vi er modstandere af, at hundredtusinde hektar vinområder skal ryddes, for at WTO's betingelser kan opfyldes og interesser varetages på de store virksomheders vegne, som ønsker at koncentrere sektoren og øge importen.

Forkastelsen af afskaffelsen af tilsætning af sukker, som er en positiv foranstaltning foreslået af Kommissionen, den tilladte forhøjelse af alkoholindholdet til 4,5 % vol. og anvendelsen af betegnelsen "vin" for drikkevarer, der ikke er fremstillet på basis af druer, værdiforringer vinens kvalitet og dens særlige kendetegn.

Vi mener, at disse ændringer bliver til skade for miljøet og biodiversiteten, kvalitetsprodukternes forbrugere og de små og mellemstore producenter, især i de ugunstigt stillede områder og bjergområderne, fordi de ud over de voksende omkostnings- og afsætningsproblemer i forbindelse med deres vinavlsprodukters særlige kvalitetskendetegn også skal kæmpe med konkurrencen fra produkter af ringe kvalitet.

Vi tror, at vinsektoren har reelle vækstmuligheder, hvis der træffes foranstaltninger for at bevare og forbedre vinens kvalitetskendetegn, forstærke vinsalgsfremstød, bevare biodiversiteten og støtte de små og mellemstore producenter, som udgør fundamentet i produktionen af europæiske kvalitetsvine.

PROCEDURE

Titel

Den fælles markedsordning for vin

Referencer

KOM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)

Dato for høring af EP

27.7.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

3.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

IMCO

3.9.2007

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

Ordfører

       Dato for valg

Giuseppe Castiglione

5.6.2007

 

 

Behandling i udvalg

17.7.2007

12.9.2007

9.10.2007

21.11.2007

Dato for vedtagelse

21.11.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

7

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Donato Tommaso Veraldi og Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc og Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Daniel Caspary og Anja Weisgerber