ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών

28.11.2007 - (COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Giuseppe Castiglione

Διαδικασία : 2007/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0477/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0477/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών

(COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0372),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0254/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0477/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 Α (νέα)

(1α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος παραγωγός οίνου παγκοσμίως με πάνω από ενάμισι εκατομμύριο αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις και ο πρώτος εξαγωγέας καθώς και ο πρώτος καταναλωτής διεθνώς·

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Η κατανάλωση οίνου στην Κοινότητα παρουσιάζει σταθερή μείωση και οι κοινοτικές εξαγωγές οίνου από το 1996 αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι οι αντίστοιχες εισαγωγές. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχτεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και, στη συνέχεια, να τίθενται υπό πίεση οι τιμές και τα εισοδήματα των παραγωγών.

(2) Αν και παρατηρείται μια αύξηση των πωλήσεων οίνου ποιότητας και των εξαγωγών οίνου από την Κοινότητα, η συνολική κατανάλωση οίνου στην Κοινότητα καταγράφει μια σταθερή μείωση και οι εξαγωγές ορισμένων οίνων από το 1996 αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι οι αντίστοιχες εισαγωγές οίνων ιδίας κατηγορίας. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχτεί η γενική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ορισμένων οίνων και, στη συνέχεια, να τίθενται υπό πίεση οι τιμές και τα εισοδήματα των παραγωγών.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Ορισμένα από τα μέσα που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά για την ώθηση του τομέα προς ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέτρα της αγοράς, όπως η απόσταξη κρίσης παρουσίασαν κακή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας στο μέτρο που ενθάρρυναν τα διαρθρωτικά πλεονάσματα χωρίς να απαιτούν βελτιώσεις στις σχετικές δομές ανταγωνισμού. Επιπλέον, ορισμένα από τα υφιστάμενα κανονιστικά μέτρα περιόρισαν αδικαιολόγητα τις δραστηριότητες των ανταγωνιστικών παραγωγών.

(3) Ορισμένα από τα μέσα που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά για την ώθηση του τομέα προς ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη. Ορισμένα μέτρα της αγοράς παρουσίασαν κακή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας στο μέτρο που ενθάρρυναν τα διαρθρωτικά πλεονάσματα χωρίς να απαιτούν βελτιώσεις στις σχετικές δομές ανταγωνισμού. Επιπλέον, ορισμένα από τα υφιστάμενα κανονιστικά μέτρα περιόρισαν αδικαιολόγητα τις δραστηριότητες των ανταγωνιστικών παραγωγών.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

 

(3 α) Η αξία του υπολοίπου των διαθεσίμων άνω του 14% της κοινοτικής παραγωγής ανέρχεται σε 5.200.000.000 ευρώ. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια εύστοχη αύξηση των 75 εκατομμυρίων νέων εσωτερικών καταναλωτών ή με μια προώθηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες όπου υφίσταται άμεση ζήτηση από εκατοντάδες εκατομμυρίων καταναλωτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια σημαντική αύξηση εισοδήματος για τον κλάδο.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Β (νέα)

 

(3 β) Η άμεση κατάργηση των μέσων της αγοράς της ισχύουσας κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο και ως εκ τούτου καλό θα ήταν να θεσπισθεί μια μεταβατική περίοδος μεταξύ της ισχύουσας και της μελλοντικής ΚΟΑ.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε, κρίθηκε σκόπιμη η ριζική τροποποίηση του κοινοτικού καθεστώς του αμπελοοινικού τομέα με σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Κοινότητας· ενίσχυση της φήμης των κοινοτικών οίνων ποιότητας ως των καλύτερων του κόσμου· ανάκτηση παλαιών αγορών και κατάκτηση νέων στην Κοινότητα και παγκοσμίως· δημιουργία αμπελοοινικού καθεστώτος που λειτουργεί με σαφείς, απλούς και αποτελεσματικούς κανόνες οι οποίοι εξισορροπούν την προσφορά και τη ζήτηση· δημιουργία αμπελοοινικού καθεστώτος που διατηρεί τις καλύτερες οινοπαραγωγικές παραδόσεις της Κοινότητας, ενισχύει τον κοινωνικό ιστό πολλών αγροτικών περιοχών και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και να αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισμό.

(5) Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε, κρίθηκε σκόπιμη η ριζική τροποποίηση του κοινοτικού καθεστώς του αμπελοοινικού τομέα με σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Κοινότητας· ενίσχυση της φήμης των κοινοτικών οίνων ποιότητας ως των καλύτερων του κόσμου· ανάκτηση παλαιών αγορών και κατάκτηση νέων στην Κοινότητα και παγκοσμίως, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη της σταθερά αναπτυσσόμενης ζήτησης στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, που προσφέρει δυνατότητες ανταγωνισμού και ευκαιρίες για τους ευρωπαίους οινοπαραγωγούς δημιουργία αμπελοοινικού καθεστώτος που λειτουργεί με σαφείς, απλούς και αποτελεσματικούς κανόνες οι οποίοι εξισορροπούν την προσφορά και τη ζήτηση· δημιουργία αμπελοοινικού καθεστώτος που διατηρεί τις καλύτερες οινοπαραγωγικές παραδόσεις της Κοινότητας, βελτιώνει το επίπεδο ζωής των γεωργών ενισχύει τον κοινωνικό ιστό πολλών αγροτικών περιοχών και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και να αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισμό.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

 

5 α) Στόχος της ΚΟΑ οίνου θα έπρεπε να είναι η δημιουργία των συνολικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στον κλάδο να αντιδρά αυτόνομα στις απαιτήσεις της αγοράς, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή, τις ίσες ευκαιρίες για τις εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης οίνου εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τη μέριμνα για το περιβάλλον.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Κρίνεται σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα στήριξης τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δομές ανταγωνισμού. Παρόλο που τα μέτρα αυτά καθορίζονται και χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό μέτρων για τις ανάγκες των αντίστοιχων περιφερειακών φορέων τους, λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένως των ιδιαιτεροτήτων τους, καθώς και να τις ενσωματώνουν στα εθνικά προγράμματα στήριξης. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

(9) Κρίνεται σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα στήριξης τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δομές ανταγωνισμού. Παρόλο που ορισμένα από τα μέτρα αυτά καθορίζονται και χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό μέτρων για τις ανάγκες των αντίστοιχων περιφερειακών φορέων τους, λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένως των ιδιαιτεροτήτων τους, καθώς και να τις ενσωματώνουν στα εθνικά προγράμματα στήριξης. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9 α) Το ετήσιο κόστος της μεταρρύθμισης υπολογίζεται σε περίπου 1 300 000 000 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο σημερινό ύψος των δαπανών για τον αμπελοοινικό τομέα. Το ποσό αυτό πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των εθνικών κονδυλίων και των μέτρων που εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών του προϋπολογισμού που διατίθεται στα εθνικά προγράμματα πρέπει να διενεργηθεί βάσει κριτηρίων παραδοσιακής κατανομής, φυτευμένης έκτασης και ιστορικού παραγωγής.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Ο τρόπος κατανομής των πόρων για τα εθνικά προγράμματα στήριξης μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να βασίζεται στην παραδοσιακή κατανομή του προϋπολογισμού του αμπελοοοινικού τομέα, κατ’ αρχήν, καθώς και στην έκταση αμπελοκαλλιέργειας και στο ιστορικό της παραγωγής.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

 

(10 α) Οι πόροι που προορίζονται για τα εθνικά προγράμματα ενισχύσεων ενός κράτους μέλους - εξαιρουμένων των μέτρων προώθησης - δεν μπορούν να είναι κατώτεροι του συνολικού ποσού που χορηγείται στο συγκεκριμένο κράτος το 2008 με σκοπό την αναδιάρθρωση.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναδιάρθρωση, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με το παρελθόν. Τούτο θα ήταν αντίθετο προς τους στόχους και τις αρχές της μεταρρύθμισης.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Ένα βασικό μέτρο των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία των κοινοτικών οίνων σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένο ποσό του προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για το μέτρο αυτό. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται λαμβανομένων υπόψη των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεων τους στον τομέα. Τα μέσα πρόληψης, όπως η ασφάλιση της συγκομιδής, τα ταμεία αλληλοβοήθειας και ο πρώιμος τρύγος, πρέπει να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης, ώστε να ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη προσέγγιση των καταστάσεων κρίσης.

(11) Ένα βασικό μέτρο των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι η προώθηση, η ενημέρωση για τη θετική επίδραση της μετρημένης κατανάλωσης οίνου και για την αρνητική επίδραση της κατάχρησής του, η γνώση των αγορών και η εμπορία των κοινοτικών οίνων και συγκεκριμένο ποσό του προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για το μέτρο αυτό. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται λαμβανομένων υπόψη των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεων τους στον τομέα. Τόσο τα μέσα πρόληψης όσο και τα μέσα ανάπτυξης του κλάδου που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της διοχέτευσής τους στο εμπόριο, πρέπει να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης, ώστε να ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη προσέγγιση των καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων μέτρων από την Κοινότητα πρέπει, ενδεχομένως, να εξαρτάται από την τήρηση ορισμένων ισχυόντων περιβαλλοντικών κανόνων από τους σχετικούς παραγωγούς. Η μη τήρηση των εν λόγω κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση των ενισχύσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Η στήριξη του τομέα πρέπει επίσης να προέρχεται από διαρθρωτικά μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί πόροι θα έπρεπε να μεταφέρονται στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια εις τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 είναι προς το συμφέρον του αμπελοοινικού τομέα: εγκατάσταση νέων γεωργών και επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και βελτιώσεις εμπορίας, επαγγελματική κατάρτιση, ενισχύσεις για ενημέρωση και προώθηση για τις οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο καθεστώς ποιότητας, ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, χορήγηση πρόωρης συνταξιοδότησης στους γεωργούς που αποφασίζουν να σταματήσουν οριστικά κάθε εμπορική γεωργική δραστηριότητα με σκοπό να μεταβιβάσουν την εκμετάλλευσή τους σε άλλους γεωργούς.

(14) Στο πλαίσιο των εθνικών κονδυλίων πρέπει να είναι επιλέξιμα τα μέτρα σχετικά με την εγκατάσταση νέων γεωργών, τις επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό, τις βελτιώσεις εμπορίας, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ενισχύσεις για ενημέρωση και προώθηση για τις οργανώσεις παραγωγών που εντάσσονται στο καθεστώς ποιότητας, τις ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, καθώς και τη χορήγηση πρόωρης συνταξιοδότησης στους γεωργούς που αποφασίζουν να σταματήσουν οριστικά κάθε εμπορική γεωργική δραστηριότητα με σκοπό να μεταβιβάσουν την εκμετάλλευσή τους σε άλλους γεωργούς.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Για την αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, πρέπει να προβλεφθεί η σταδιακή μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό δυνάμει του κανονισμού αυτού.

διαγράφεται

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

 

(16 α) Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα των ευρωπαϊκών οίνων είναι αποφασιστικής σημασίας για την πώληση του προϊόντος στο εσωτερικό της Ένωσης και στις τρίτες χώρες. Για να εξασφαλισθεί η εμπιστοσύνη αυτή, πρέπει να δοθεί έμφαση, στο πλαίσιο των ρυθμιστικών μέτρων, στη διαχείριση της ποιότητας και στην ενημέρωση.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Β (νέα)

 

(16 β) Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης λαμβάνονται υπόψη οι μελέτες σχετικά με τα συστατικά του οίνου και την επίδραση που μπορεί να έχει η λογική κατανάλωσή του στην υγεία του ανθρώπου.

Τροπολογία 19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να παράγονται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που εξασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι υγειονομικές ανησυχίες καθώς και οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής. Για λόγους ευελιξίας, πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα στην Επιτροπή να ενημερώνει τις πρακτικές αυτές και να εγκρίνει νέες πρακτικές, εκτός από τους πολιτικά ευαίσθητους τομείς του εμπλουτισμού και της αύξησης της οξύτητας, για τους οποίους το Συμβούλιο πρέπει να παραμείνει αρμόδιο όσο αφορά τις τροποποιήσεις.

(19) Τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να παράγονται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που εξασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι υγειονομικές ανησυχίες καθώς και οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής. Είναι επομένως σκόπιμο να καταγραφούν οι επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές, και να παραμείνει το Συμβούλιο αρμόδιο για την επικαιροποίηση των οινολογικών αυτών πρακτικών και την έγκριση νέων πρακτικών.

Τροπολογία 20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Δεδομένης της κακής ποιότητας του οίνου που προέρχεται από υπερπίεση, η εν λόγω πρακτική πρέπει να απαγορευτεί.

(21) Δεδομένης της κακής ποιότητας του οίνου που προέρχεται από υπερπίεση, η εν λόγω πρακτική πρέπει να απαγορευτεί και να ορισθούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαγόρευσης.

Τροπολογία 21

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21 Α (νέα)

(21α) Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος σκόπιμο είναι έστω και με κάποιες εξαιρέσεις να θεσπιστεί η υποχρέωση παράδοσης προς απόσταξη του συνόλου των υποπροϊόντων της οινοποίησης.

Τροπολογία 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

(22) Για την τήρηση των διεθνών προτύπων στον τομέα αυτό, η Επιτροπή πρέπει γενικά να βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV). Τα πρότυπα αυτά πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στους κοινοτικούς οίνους προς εξαγωγή ανεξάρτητα από τους αυστηρότερους κανόνες που μπορεί να εφαρμόζονται στην Κοινότητα, ώστε οι κοινοτικοί παραγωγοί να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στις ξένες αγορές.

διαγράφεται

Τροπολογία 23

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 29

(29) Οι ελεγχόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να τυγχάνουν προστασίας κατά των χρήσεων που φαίνεται να εκμεταλλεύονται τη φήμη που χαίρουν τα προϊόντα αυτά. Για την προαγωγή του θεμιτού ανταγωνισμού και για να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές, η προστασία αυτή θα αφορά επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης.

(29) Οι ελεγχόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, όπως και οι ονομασίες που αντιστοιχούν σε μικρότερες γεωγραφικές μονάδες σε σχέση με την ονομασία προέλευσης ή η βασική γεωγραφική ένδειξη με διαφορετική ονομασία από εκείνη της ονομασίας προέλευσης πρέπει να τυγχάνουν προστασίας, κατά των χρήσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις ή που φαίνεται να εκμεταλλεύονται τη φήμη που χαίρουν τα προϊόντα αυτά. Για την προαγωγή του θεμιτού ανταγωνισμού και για να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές, η προστασία αυτή θα αφορά επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Οι ΕΟΠ πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των γεωγραφικών ονομασιών και ενδείξεων προέλευσης.

Τροπολογία 24

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 33

(33) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να μην εφαρμόζεται η νέα διαδικασία εξέτασης στις υφιστάμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις στην Κοινότητα. Ωστόσο, τα σχετικά κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες και τα έγγραφα βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο, ειδάλλως ανακαλείται η προστασία που τους έχει χορηγηθεί. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι δυνατότητες ανάκλησης των υφιστάμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να είναι περιορισμένες.

(33) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να μην εφαρμόζεται η νέα διαδικασία εξέτασης στις υφιστάμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις στην Κοινότητα. Ωστόσο, τα σχετικά κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες και τα έγγραφα βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 34

(34) Πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα προστασίας γεωγραφικών ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων σε εθνικό επίπεδο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι προώθηση των οίνων νέα αναγραφή των γεωγραφία των ονομασιών σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ένα μέσον που συμβάλλει στην ενίσχυση της πώλησης των οίνων στο εξωτερικό χωρίς αρνητικές συνέπειες για τους υπόλοιπους οίνους του συγκεκριμένου κράτους

Τροπολογία 26

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 37

(37) Οι κανόνες αυτοί πρέπει να προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση ορισμένων ενδείξεων για την ταυτοποίηση του προϊόντος ανάλογα με την κατηγορία πώλησης και να παράσχουν στους καταναλωτές ορισμένες βασικές πληροφορίες. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η χρήση ορισμένων άλλων προαιρετικών πληροφοριών σε κοινοτικό πλαίσιο.

(37) Οι κανόνες αυτοί πρέπει να προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση ορισμένων ενδείξεων για την ταυτοποίηση του προϊόντος ανάλογα με την κατηγορία πώλησης και να παράσχουν στους καταναλωτές ορισμένες βασικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων η ιδιότητα του εμφιαλωτή. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η χρήση ορισμένων άλλων προαιρετικών πληροφοριών σε κοινοτικό πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Δεν επιβάλλεται σήμερα η ένδειξη της ιδιότητας του εμφιαλωτή στις ετικέτες των κρασιών. Ο καταναλωτής αγνοεί έτσι εάν αγοράζει ένα κρασί που προέρχεται από έναν έμπορο, έναν συνεταιρισμό ή έναν ανεξάρτητο οινοπαραγωγό. Ωστόσο, το κύριο μέλημα των καταναλωτών όταν αγοράζουν ένα κρασί συνίσταται στο να γνωρίζουν ποιος το παράγει.

Η ένδειξη της ιδιότητας του εμφιαλωτή θα επιτρέψει την παροχή στοιχείων στον καταναλωτή προκειμένου να επιλέξει τον οίνο που επιθυμεί γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάστηκε και τον κύκλο παραγωγής.

.

Τροπολογία 27

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 38

(38) Πλην αντιθέτων διατάξεων, οι κανόνες επισήμανσης στον αμπελοοινικό τομέα πρέπει να είναι συμπληρωματικοί ως προς εκείνους που ορίζονται στην οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται οριζόντια. Η πείρα έδειξε ότι δεν είναι σκόπιμη η διαφοροποίηση των κανόνων επισήμανσης ανάλογα με την κατηγορία του αμπελοοινικού προϊόντος. Οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες οίνου, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, πρέπει να επιτρέπουν την ένδειξη της ποικιλίας αμπέλου και το έτος συγκομιδής για τους οίνους χωρίς ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, υπό την προϋπόθεση τήρησης των απαιτήσεων σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων της ετικέτας και τον αντίστοιχο έλεγχο.

(38) Πλην αντιθέτων διατάξεων, οι κανόνες επισήμανσης στον αμπελοοινικό τομέα πρέπει να είναι συμπληρωματικοί ως προς εκείνους που ορίζονται στην οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται οριζόντια. Η πείρα έδειξε ότι δεν είναι σκόπιμη η διαφοροποίηση των κανόνων επισήμανσης ανάλογα με την κατηγορία του αμπελοοινικού προϊόντος. Οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες οίνου, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων.

Τροπολογία 28

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 38 Α (νέα)

(38α) Ο ορισμός, η ονομασία και η παρουσίαση των προϊόντων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό είναι στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για τις προοπτικές εμπορίας. Όσον αφορά την επισήμανση, πρέπει να διατηρηθούν οι διακρίσεις ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες οίνου καθώς και ένα καθεστώς προστασίας για τους υπάρχοντες παραδοσιακούς όρους ούτως ώστε να αναγνωρίζεται το προϊόν και να παρέχονται στους καταναλωτές ορισμένες ουσιαστικές πληροφορίες.

Τροπολογία 29

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 39

(39) Η ύπαρξη και η σύσταση οργανώσεων παραγωγών συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών του αμπελοοινικού τομέα όπως ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Η χρησιμότητά τους εξαρτάται από την έκταση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στα μέλη τους. Το ίδιο ισχύει για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις οι οποίες πληρούν ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(39) Η ύπαρξη και η σύσταση οργανώσεων παραγωγών μπορούν να συνιστούν συμβολή στην ικανοποίηση των αναγκών του αμπελοοινικού τομέα όπως ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Η χρησιμότητά τους εξαρτάται από την έκταση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στα μέλη τους. Το ίδιο ισχύει για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις οι οποίες πληρούν ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει ωστόσο να διαφοροποιηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των δύο αυτών τύπων οργανώσεων.

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική ρύθμιση δεν πρέπει να ευνοεί μόνο τις οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν τη μεταφορά ιδιοκτησίας, δηλαδή που αγοράζουν την παραγωγή των μελών τους προκειμένου να δει μεταπωλήσουν.

Η διαφορετικότητα των παραγόντων του αμπελοοινικού κλάδου είναι πραγματική και η ιδιομορφία εκάστου εξ αυτών πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η κοινοτική ρύθμιση πρέπει να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα των πρωτοβουλιών συνένωσης, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πραγματική ανάγκη μεταφοράς ιδιοκτησίας για την συγκέντρωση της προσφοράς.

Τροπολογία 30

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 42

(42) Η παρακολούθηση των εμπορικών ροών αποτελεί πρωτίστως θέμα διαχείρισης, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση για τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και ειδικότερα για την παρακολούθηση των εισαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων. Ωστόσο, οι γενικοί όροι σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό.

(42) Η παρακολούθηση των εμπορικών ροών αποτελεί πρωτίστως θέμα διαχείρισης, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και ειδικότερα για την παρακολούθηση των εισαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων. Ωστόσο, οι γενικοί όροι σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 31

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 43

(43) Σε περίπτωση θέσπισης καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, πρέπει να απαιτείται η σύσταση εγγύησης για να εξασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται τα εν λόγω πιστοποιητικά

διαγράφεται

Τροπολογία 32

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46

(46) Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως, για να αποφεύγεται η διατάραξη της αγοράς, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαγορευθεί η προσφυγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή. Για να είναι επιτυχές το μέσο αυτό διαχείρισης της αγοράς, χρειάζεται συνήθως να εφαρμοστεί χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι σχετικές αρμοδιότητες.

(46) Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως, για να αποφεύγεται η διατάραξη της αγοράς, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαγορευθεί η προσφυγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή.

Τροπολογία 33

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 55

(55) Δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ισορροπία της αγοράς και ότι τα συνοδευτικά μέτρα όπως το καθεστώς εκρίζωσης απαιτεί χρόνο για να παράγει αποτελέσματα, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η απαγόρευση των νέων φυτεύσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει ωστόσο να αρθεί οριστικά προκειμένου να επιτραπεί στους ανταγωνιστικούς παραγωγούς να ανταποκριθούν ελεύθερα στους όρους της αγοράς.

(55) Δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ισορροπία της αγοράς και ότι τα συνοδευτικά μέτρα όπως το καθεστώς εκρίζωσης απαιτεί χρόνο για να παράγει αποτελέσματα, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η απαγόρευση των νέων φυτεύσεων κατ' αρχήν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια του 2012, πρέπει να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν αποφασισθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2007 για την αμπελοοινική αγορά προκειμένου να αποφασισθεί η διατήρηση ή η άρση του καθεστώτος φύτευσης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ακόμη δυνατή η έκφραση γνώμης ως προς τα αποτελέσματα των εκριζώσεων που προβλέπονται για την αμπελοοινική αγορά. Ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να ληφθεί κάποια απόφαση ως προς τις νέες φυτεύσει; παρά μόνο με τον τερματισμό των μέτρων εκρίζωσης και μόλις εμφανισθούν τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών στην αγορά

Τροπολογία 34

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 55 Α (νέα)

(55α) Σκόπιμο είναι πάντως να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα των δικαιωμάτων φύτευσης, για να μπορέσουν οι ανταγωνιστικοί παραγωγοί να προσαρμοστούν ελεύθερα στις συνθήκες της αγοράς.

Τροπολογία 35

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 55 Β (νέα)

(55β) Μόλις βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση της αγοράς, μια ρήτρα ελαστικότητας θα επιτρέψει τη χορήγηση χρονικά περιορισμένων συμπληρωματικών δικαιωμάτων φύτευσης στις αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις των ενδιαφερομένων περιοχών και για το επίπεδο ποιότητας που θα μπορούσε να καταγράψει αύξηση των πωλήσεων.

Αιτιολόγηση

Μια αποτελεσματική διαχείριση της προσφοράς πρέπει να προσαρμόζει την προσφορά στη ζήτηση, γεγονός που σημαίνει ότι μια αύξηση της ζήτησης πρέπει να συνεπάγεται αύξηση της προσφοράς.

Τροπολογία 36

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 58

(58) Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να επιτρέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης από μία εκμετάλλευση σε άλλη με την επιφύλαξη αυστηρών ελέγχων και εφόσον η εν λόγω μεταβίβαση εντάσσεται σε μία πολιτική ποιότητας ή αφορά τις μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας ή συνδυάζεται με την μεταβίβαση ενός μέρους της εκμετάλλευσης. Οι μεταβιβάσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του ίδιου κράτους μέλους.

(58) Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να επιτρέπουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης από μία εκμετάλλευση σε άλλη με την επιφύλαξη αυστηρών ελέγχων και εφόσον η εν λόγω μεταβίβαση εντάσσεται σε μία πολιτική ποιότητας ή αφορά τις μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας ή συνδυάζεται με την μεταβίβαση ενός μέρους της εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 37

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 62 Α (νέα)

(62α) Σκόπιμο είναι να προβεί η Επιτροπή σε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των συνοδευτικών μέτρων και των μέτρων εξυγίανσης της αγοράς προτού υποβάλει πρόταση για την ελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης για τις εκτάσεις που δεν οριοθετούνται από προδιαγραφές παραγωγής οίνων που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Τροπολογία 38

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 63

(63) Τα κράτη μέλη των οποίων η παραγωγή είναι μικρότερη από 25.000 εκατόλιτρα ανά έτος δεν επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία της αγοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από τη μεταβατική απαγόρευση των νέων φυτεύσεων αλλά πρέπει επίσης να μην έχουν πρόσβαση στο καθεστώς εκρίζωσης.

(63) Τα κράτη μέλη των οποίων η παραγωγή είναι μικρότερη από 25.000 εκατόλιτρα ανά έτος δεν επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία της αγοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από τη μεταβατική απαγόρευση των νέων φυτεύσεων αλλά πρέπει επίσης να μην έχουν πρόσβαση στο καθεστώς εκρίζωσης, στο βαθμό που η παραγωγή τους παραμένει κατώτερη των 25000 εκατολίτρων.

Τροπολογία 39

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 67

(67) Για να διασφαλιστεί η υπεύθυνη μεταχείριση των εκτάσεων που αποτελούν αντικείμενο εκρίζωσης, η χορήγηση της πριμοδότησης πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση εκ μέρους των σχετικών παραγωγών των ισχυόντων περιβαλλοντικών κανόνων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης, πρέπει να προβλέπεται αντίστοιχη μείωση της πριμοδότησης εκρίζωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των σχετικών παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η μη δικαιολογημένη άνιση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών.

2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης και εξασφαλίζουν ότι καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των σχετικών παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η μη δικαιολογημένη άνιση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να είναι τα μόνα υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης. Πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή τα προγράμματα, εγγυώμενη έτσι ότι αυτά είναι σύμφωνα προς το κοινοτικό δίκαιο και δεν προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κοινοτικών παραγωγών.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3,

3. Δεν χορηγείται στήριξη:

διαγράφεται

α) για σχέδια έρευνας και μέτρα στήριξης των σχεδίων έρευνας·

 

β) για μέτρα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

 

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι εκμεταλλεύσεις να μπορούν να διαθέτουν έναν και μόνο συνομιλητή για τις παρεμβάσεις στον κλάδο. Μόνον έτσι θα επιτευχθεί η απλοποίηση του συστήματος.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγός που αναφέρεται στο παράρτημα II υποβάλλει στην Επιτροπή, για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2008 το αργότερο, σχέδιο προγράμματος στήριξης για πέντε έτη που περιλαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγός που αναφέρεται στο παράρτημα II υποβάλλει στην Επιτροπή, για πρώτη φορά στις 15 Φεβρουαρίου του έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού το αργότερο, σχέδιο προγράμματος στήριξης για πέντε έτη που περιλαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ανέφικτο. Χρειάζεται μεγαλύτερη περίοδος για την έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών πριν από την κατάθεση των νέων προγραμμάτων.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1Α (νέα)

 

1α. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, εντός έτους από την υποβολή του αρχικού προγράμματος, να υποβάλει στην Επιτροπή ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα ενισχύσεων, όταν προκύπτει ότι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο αρχικό πρόγραμμα είναι ασύμβατα και ενδέχεται ως εκ τούτου να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή εφαρμογή του. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή δυο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του.

Αιτιολόγηση

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η προαγωγή της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα. Μια κάποια ευελιξία των μέτρων, μέσα σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της αναθεώρησης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη μέλη που συνάντησαν προβλήματα κατά τη διαδικασία ένταξης.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Τα μέτρα στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη θεωρούν το πιο ενδεδειγμένο. Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, το πρόγραμμα στήριξης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.

Τα μέτρα στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους περιφερειακές και τοπικές αρχές, θεωρούν το πιο ενδεδειγμένο. Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, το πρόγραμμα στήριξης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς , τις οργανώσεις των παραγωγών, τις εμπορικές τους επιχειρήσεις και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου που είναι αρμόδιες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 3

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνο σχέδιο προγράμματος στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνο σχέδιο προγράμματος στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες με έμφαση κυρίως στις ανάγκες των περιοχών που χαρακτηρίζονται από δύσκολες συνθήκες αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής (μεταξύ των οποίων είναι και οι ορεινές περιοχές).

Αιτιολόγηση

Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή οίνου ποιότητας γίνονται κυρίως σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Γι΄ αυτό, στις σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι οι σχετικές με τις χρηματοδοτήσεις, σκόπιμο είναι να αποσκοπούμε σε μια συνεργασία των διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων εντός ενός κράτους, ώστε να μπορούν να καταρτίζονται πενταετή προγράμματα. Σε αυτό πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι δύσκολες συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής (μεταξύ άλλων, η κατηγορία επικλινούς εδάφους).

Τροπολογία 46

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α (νέα)

 

1α. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν και να καθορίσουν το ρόλο των κατά το άρθρο 54 οργανώσεων οινοπαραγωγών.

Αιτιολόγηση

Για μια καλύτερη εικόνα των πραγματικών συνθηκών παραγωγής, που η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται ότι ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θεωρούμε σκόπιμο να μπορούν τα κράτη μέλη να αναθέσουν στις κατά το άρθρο 54 του παρόντος κανονισμού οργανώσεις οινοπαραγωγών την εφαρμογή των κατάλληλων κλαδικών μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης.

Τροπολογία 47

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολή τους στην Επιτροπή.

2. Τα προγράμματα στήριξης εγκρίνονται από την Επιτροπή εντός τριάντα ημερών από την υποβολή τους. Αρχίζουν να ισχύουν δυο μήνες μετά την έγκρισή τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή τα προγράμματα, εγγυώμενη έτσι ότι αυτά είναι σύμφωνα προς το κοινοτικό δίκαιο και δεν προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κοινοτικών παραγωγών.

Τροπολογία 48

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα που έχει υποβληθεί δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει δύο μήνες από την κοινοποίησή του, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα που έχει υποβληθεί δεν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή εντός τριάντα ημερών ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει ένα μήνα από την έγκρισή του από την Επιτροπή, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Τροπολογία 49

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 1

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν μέτρα προώθησης στις αγορές τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν μέτρα προώθησης και γνώσης των αγορών σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία 50

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ A Α) (νέο)

a α) αναδιάρθρωση του κλάδου·

Τροπολογία 51

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Β) (νέο)

a β) πρόληψη των κρίσεων·

Τροπολογία 52

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ Δ Α) (νέο)

δ α) έρευνα και ανάπτυξη·

Τροπολογία 53

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ β) (νέο)

 

δβ) πρακτικές καλλιεργειών και περιβαλλοντικά πρότυπα·

Τροπολογία 54

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ Β) (νέο)

δ γ) βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών και του οίνου.

Τροπολογία 55

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ γ) (νέο)

 

δγ) ιδιωτική αποθεματοποίηση οίνων, αλκοολών και γλευκών·

Τροπολογία 56

ΑΡΘΡΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ 2 Α) (νέα)

 

Ένας παραγωγός μπορεί να υπαχθεί σε περισσότερα του ενός μέτρα στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στα προγράμματα στήριξης και νέες δράσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του φάσματος δράσεων με δράσεις για τις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, τους δίδει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους πόρους με τον καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Τροπολογία 57

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

1α. Το ποσόν που ορίζεται δυνάμει της παραγράφου 1 -μη συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προώθησης- δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που εγκρίθηκε υπέρ ενός κράτους μέλους το 2008 για λόγους αναδιάρθρωσης.

Αιτιολόγηση

Ως προς τα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναδιαρθρώσεις, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να βρεθεί σε κατάσταση χειρότερη από πριν. Θα ήταν αντίθετο προς τους στόχους και τις αρχές της μεταρρύθμισης.

Τροπολογία 58

ΑΡΘΡΟ 9, ΤΙΤΛΟΣ

Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

Προώθηση και γνώση των αγορών

Τροπολογία 59

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης σε τρίτες χώρες για τους κοινοτικούς οίνους και συνεπώς βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης για τους κοινοτικούς οίνους και συνεπώς βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους:

 

α) στην εσωτερική αγορά,

 

β) στις τρίτες χώρες.

Τροπολογία 60

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν τους οίνους με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις. Για τους λοιπούς οίνους που προορίζονται για κατανάλωση ισχύει μόνο η παράγραφος 1, εδάφιο α).

Τροπολογία 61

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α) (νέα)

 

2α. Τα μέτρα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο1, μπορεί να είναι:

 

α) δράσεις υπέρ της υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου και υπέρ της ενημέρωσης σχετικά με το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του·

 

β) δράσεις υπέρ της βελτίωσης των γνώσεων σχετικά με την αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και να διασφαλιστεί μια καλύτερη ενημέρωση των φορέων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να εκτελεστούν από διεπαγγελματικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 55 ή από κάθε άλλο συγκρίσιμο αντιπροσωπευτικό οργανισμό·

 

γ) δράσεις προώθησης και διαφήμισης για την αναγνώριση των ενδείξεων προέλευσης και των εμπορικών σημάτων, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 62

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν:

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) μπορούν να αφορούν:

Τροπολογία 63

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνα που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος·

α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνα που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, των ενδείξεων προέλευσης και των εμπορικών σημάτων τους, σε σχέση με την ποιότητα, τις ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος·

Τροπολογία 64

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις διεθνούς σημασίας·

β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις διεθνούς σημασίας, σε ατομικό ή συλλογικό πλαίσιο·

Τροπολογία 65

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή καθώς και την επισήμανση των οίνων·

Τροπολογία 66

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Α) (νέο)

γ α) προγράμματα στήριξης για την προστασία των αμπελοοινικών γεωγραφικών ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο, και δράσεις ή μελέτες για την αντιμετώπιση της απομίμησης των οινικών προϊόντων στις τρίτες χώρες και κατά των τεχνικών και φυτοϋγειονομικών εμποδίων·

Τροπολογία 67

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ Δ)

δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·

δ) μελέτες ανάκτησης αγορών, ανάπτυξης και διερεύνησης νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·

Τροπολογία 68

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε Α) (νέο)

 

εα) δράσεις κατάρτισης θεμελιωμένες σε επιστημονικές μελέτες περί των θετικών επιδράσεων μιας λελογισμένης κατανάλωσης οίνου καθώς και δράσεις προώθησης υπέρ μιας υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου και δράσεις ενημέρωσης σχετικά με το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του, βάσει συναφών επιστημονικών μελετών·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προώθησης πρέπει να είναι το άνοιγμα νέων αγορών και η ανάκτηση των αγορών που χάθηκαν για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ιδιαίτερη σημασία θα είχε η αύξηση των εμπορικών χρήσεων του γλεύκους (μη αλκοολούχα ποτά) ώστε να υποστηριχθεί έτσι η διαφοροποίηση της αμπελοοινικής παραγωγής.

Τροπολογία 69

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ Ε Β) (νέο)

 

εβ) δράσεις υπέρ της βελτίωσης των γνώσεων σχετικά με την αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και να διασφαλιστεί μια καλύτερη ενημέρωση των φορέων·

Τροπολογία 70

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α) (νέα)

 

3α. Η ενίσχυση προορίζεται κατά προτεραιότητα για τις δράσεις που υλοποιούνται υπό μορφή εταιρικής σχέσης μεταξύ φορέων προερχόμενων από την Ένωση.

Τροπολογία Esther Herranz García και Pilar Ayuso

Τροπολογία 71

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η κοινοτική συνδρομή στις δραστηριότητες προώθησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

4. Η κοινοτική συνδρομή στις δραστηριότητες προώθησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Στις περιφέρειες που έχουν ταξινομηθεί ως περιφέρειες σύγκλισης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η κοινοτική συμμετοχή στις δαπάνες προώθησης δεν υπερβαίνει το 75%.

 

Εντούτοις, η συμμετοχή αυτή μπορεί να καλύψει το 100% των προγραμμάτων προστασίας των αμπελοοινικών γεωγραφικών ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο, και δράσεις ή μελέτες για την αντιμετώπιση της απομίμησης των οινικών προϊόντων στις τρίτες χώρες και κατά των τεχνικών και φυτο-υγειονομικών εμποδίων.

Αιτιολόγηση

Για μια συνεκτική και ομοιογενή τεχνική συνεργασία σε σχέση με τις συνοδευτικές δράσεις των διεθνών διαπραγματεύσεων, τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να έχουν 100% χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΚΟΑ.

Τροπολογία Astrid Lulling

Τροπολογία 72

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τουλάχιστον τους κοινοτικούς πόρους που αναφέρονται στο παράρτημα II για τα μέτρα προώθησης στις αγορές τρίτων χωρών. Οι πόροι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό δεν είναι διαθέσιμοι για άλλα μέτρα.

5. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τουλάχιστον τους κοινοτικούς πόρους που αναφέρονται στο παράρτημα II για τα μέτρα γνώσης και προώθησης στις αγορές της Ένωσης και των τρίτων χωρών. Οι πόροι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό δεν είναι διαθέσιμοι για άλλα μέτρα.

Τροπολογία 73

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α) (νέα)

 

5α. Για τους οίνους που παράγονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες από δύσκολες συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής (μεταξύ των οποίων οι ορεινές περιοχές), εφαρμόζονται ειδικά και κατάλληλα μέτρα που θα καθοριστούν από κοινού με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές αυτών των περιοχών.

Τροπολογία 74

ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Α) (νέο)

 

γα) η κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής σε περιοχές καλυπτόμενες από προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, μπορεί να λάβει στήριξη μέχρι ποσοστού 50% των τιμών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 6.

Αιτιολόγηση

Η αναδιάρθρωση και η αλλαγή χρήσης πρέπει να πλαισιωθούν από ένα καθεστώς στήριξης των περιοχών παραγωγής προϊόντων ανεγνωρισμένης ποιότητας, που πολλές φορές συμβαίνει να είναι και περιοχές πάσχουσες από ειδικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 75

ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 2

Δεν καλύπτεται η κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

διαγράφεται

Τροπολογία 76

ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου II του τίτλου V, η επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, μέχρι το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος που αφορά τα δικαιώματα φύτευσης, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο·

α) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου II του τίτλου V, η επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα 3 έτη·

Τροπολογία 77

ΑΡΘΡΟ10 Α (νέο)

Άρθρο 10 α

Αναδιάρθρωση του κλάδου

 

1. Τα μέτρα στήριξης της αναδιάρθρωσης του κλάδου αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φορέων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των οινοπαραγωγών μέσω μιας διαρθρωτικής ανάπτυξης.

 

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση στήριξης είναι η υποβολή αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης, σχετικά με μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες:

 

α) ανάπτυξη συνολικών και πολυπεριφερειακών συστημάτων προσφοράς,

 

β) κοινή χρήση, μεταξύ επιχειρήσεων, τρεχουσών επιχειρησιακών και στρατηγικών υπηρεσιών

 

γ) διαχείριση παραγωγικών εξοπλισμών και φάσεων

 

δ) ανάπτυξη γνώσεων και προστασία της αγοράς

 

ε) ανάπτυξη καινοτομιών.

 

στ) ενοποίηση της προσφοράς και αναδιάρθρωση των υποστηρικτικών επιχειρήσεων.

 

3. Η στήριξη δράσεων αναδιάρθρωσης παρέχεται ως συνδρομή στις πραγματικές δαπάνες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και πάντως δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών. Στις περιφέρειες που έχουν ταξινομηθεί ως περιφέρειες σύγκλισης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η κοινοτική συνδρομή στις δαπάνες προώθησης δεν υπερβαίνει το 75%."

Τροπολογία 78

ΑΡΘΡΟ 10 Β (νέο)

Άρθρο 10 β

Πρόληψη των κρίσεων

 

1. Ως πρόληψη των κρίσεων νοείται κάθε καλλιεργητική, γεωπονική και οινολογική πρακτική αποβλέπουσα στη συγκράτηση των παραγόμενων ποσοτήτων σταφυλιών ή στη μείωση των αποδόσεων της οινοποίησης.

 

2. Η στήριξη μέτρων πρόληψης των κρίσεων μπορεί να συνίσταται σε χορήγηση αντιστάθμισης υπό μορφή πληρωμής αναλογικά προς τη μείωση των ποσοτήτων σταφυλιών ή οίνου που παράγεται ως συνέπεια της χρήσης μιας συγκεκριμένης πρακτικής.

 

3. Κάθε κράτος μέλος, επί τη βάσει των δικών του ιδιαιτεροτήτων, επιλέγει τις κατάλληλες πρακτικές για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Τα εκτελεστικά μέτρα που εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 104 καθορίζουν ειδικότερα τα μέγιστα επίπεδα των ποσών των ενισχύσεων και τις εγκεκριμένες πρακτικές.

Τροπολογία 79

ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, μειώνοντας έτσι την απόδοση του σχετικού αγροτεμαχίου στο μηδέν.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, μειώνοντας έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης στο μηδέν.

Τροπολογία 80

ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά στην Κοινότητα ώστε να αποφευχθούν οι κρίσεις της αγοράς.

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά στην Κοινότητα ώστε να αποφευχθούν οι κρίσεις της αγοράς καθώς και στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας.

Τροπολογία 81

ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 2

Η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την καταστροφή ή την απομάκρυνση των σταφυλιών.

Η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την καταστροφή ή την απομάκρυνση των σταφυλιών.

Αιτιολόγηση

Για να γίνει δικαιότερο το μέτρο της χορήγησης αντισταθμίσεων στους αμπελοκαλλιεργητές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, θεωρούμε σκόπιμο να αυξηθεί στο 75% το μέγιστο ποσοστό της προβλεπόμενης κατ΄αποκοπήν αντισταθμιστικής ενίσχυσης.

Τροπολογία 82

ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται επί του 100% των αιτούντων.

Τροπολογία 83

ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13 α

Έρευνα και ανάπτυξη

 

1. Η στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων με σκοπό καλύτερη γνώση της αγοράς, βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, με επίκεντρο ειδικότερα την ιχνηλασιμότητα, τον αντίκτυπο της καλλιέργειας στο περιβάλλον, την υγειονομική ασφάλεια, την τυπολογία και τη γενετική βελτίωση.

 

2. Η κοινοτική συμβολή στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών.

Τροπολογία 84

ΑΡΘΡΟ 13 Β (νέο)

Άρθρο 13β

 

Γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας και περιβαλλοντικά πρότυπα

 

1. Καθορίζονται ιδιαίτερες γεωργικές πρακτικές και περιβαλλοντικά, φυτοϋγεινομικά και άλλα πρότυπα για όλους τους τύπους οίνων.

 

Οι εν λόγω πρακτικές και τα εν λόγω πρότυπα έχουν στόχο να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στον έλεγχο της πρωτογενούς παραγωγής, στον περιορισμό του δυναμικού απόδοσης και στη βελτίωση της ποιότητας.

 

2. Χορηγείται χρηματοδότηση στους αμπελουργούς που τηρούν τις ανωτέρω πρακτικές και πρότυπα με τη μορφή πληρωμών ανά εκτάριο για τις εκτάσεις που υπάγονται στις εν λόγω δεσμεύσεις.

 

3. Οι ανωτέρω πρακτικές και πρότυπα καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και εξειδικεύονται στη συνέχεια με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

 

4. Ο έλεγχος και κατά περίπτωση η διαχείριση των προγραμμάτων σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των αμπελουργών στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου διενεργείται πρωτίστως από τις οργανώσεις του κλάδου εφόσον συναινέσουν τα κράτη μέλη.

 

5. Το ύψος της χρηματοδότησης της παραγράφου 2 και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 104.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007(P6_TA(2007)0049) μεταξύ των γενικών αρχών της ΚΟΑ συγκαταλέγεται και η "υπαγωγή του αμπελουργού σε κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης και ορθές γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας...που συμβάλλουν στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο της παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος με απώτερο σκοπό τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους αμπελουργούς και τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος" (§1ε).

Τροπολογία 85

ΑΡΘΡΟ 13 Γ (νέο)

Άρθρο 13 γ

Βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών και του οίνου

 

1. Ως βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών νοείται κάθε καλλιεργητική και γεωπονική πρακτική που επιφέρει ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, μετρήσιμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

 

2. Ως βελτίωση της ποιότητας του οίνου νοούνται οι δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του οίνου που προορίζεται για εμπορία, με τη διασφάλιση εναλλακτικών αγορών για τα αμπελοοινικά προϊόντα και ειδικότερα για τον εφοδιασμό της βιομηχανίας πόσιμων οινοπνευματωδών που εκ παραδόσεως χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα για τη δική της παραγωγή.

 

3. Η στήριξη των μέτρων βελτίωσης της ποιότητας μπορεί να συνίσταται σε χορήγηση μιας κατ΄αποκοπήν αποζημίωσης.

 

4. Η στήριξη των μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των σταφυλιών ισχύει για τους αμπελώνες παραγωγής οίνου που απολαύουν ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.

 

5. Τα εκτελεστικά μέτρα εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 104 και καθορίζουν ειδικότερα τα ανώτατα επίπεδα των ποσών, τις εγκεκριμένες πρακτικές και τις εναλλακτικές διεξόδους στην αγορά.

 

6. Κάθε κράτος μέλος, επί τη βάσει των δικών του ιδιαιτεροτήτων, επιλέγει τις κατάλληλες πρακτικές για την επίτευξη αυτών των σκοπών και τα ποσά των πληρωμών εκτιμώντας τις άμεσες δαπάνες εφαρμογής των πρακτικών αυτών.

Τροπολογία 86

ΑΡΘΡΟ 13 Δ (νέο)

Άρθρο 13δ

 

Ιδιωτική αποθεματοποίηση οίνων, αλκοολών και γλευκών

 

 

 

1. Εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση οίνων, αλκοολών και γλευκών.

 

2. Για την χορήγηση της ενίσχυσης αποθεματοποίησης απαιτείται η σύναψη σύμβασης αποθεματοποίησης μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών οίνων, αλκοολών και γλευκών και των οργανισμών παρέμβασης. Η σύναψη των συμβάσεων γίνεται από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, για διάστημα το οποίο λήγει το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου και το νωρίτερο:

 

- την 1η Αυγούστου για τα γλεύκη

 

- την 1η Σεπτεμβρίου για τους οίνους.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης καθώς και προτάσεις για την ενδεχόμενη συνέχιση, προσαρμογή ή κατάργησή του.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό το μέτρο, διότι έχει μικρό κόστος και η ρυθμιστική επίδρασή του στην αγορά αποδείχθηκε πολύ μεγάλη και επωφελής αλλά είναι και απαραίτητο εάν λάβουμε υπόψη ότι καταργήθηκαν τα μέτρα δημόσιας αποθεματοποίησης.

Τροπολογία 87

ΑΡΘΡΟ 14

Άρθρο 14
Πολλαπλή συμμόρφωση

διαγράφεται

1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν έχει συμμορφωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευσή του, κατά την χρονική περίοδο των πέντε ετών από την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης για αναδιάρθρωση και μετατροπή ή κατά την διάρκεια της περιόδου του ενός έτους από την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης για τον πρώιμο τρύγο, με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και εφόσον η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα ενέργειας ή παράλειψης για την οποία ευθύνεται άμεσα ο γεωργός, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ή ακυρώνεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης, και ο γεωργός, ενδεχομένως, υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.

 

2. Οι κανόνες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μερική ή την πλήρη μείωση ή ανάκτηση της στήριξης από το σχετικό κράτος μέλος.

 

Τροπολογία 88

ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

1α. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 συνοδεύονται ενδεχομένως από προτάσεις προσαρμογής των προγραμμάτων στήριξης σε περιπτώσεις αρκούντως αιτιολογημένες και με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 89

ΑΡΘΡΟ 17

Άρθρο 17

διαγράφεται

Μεταφορά πόρων στην αγροτική ανάπτυξη

 

1. Από το έτος προϋπολογισμού 2009, τα ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 τα οποία βασίζονται στις προγενέστερες δαπάνες στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για παρεμβάσεις που προορίζονται να ρυθμίσουν τις γεωργικές αγορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, θα είναι διαθέσιμα ως συμπληρωματικοί κοινοτικοί πόροι για μέτρα στις περιοχές οινοπαραγωγής στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

 

2. Τα ακόλουθα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα συγκεκριμένα ημερολογιακά έτη:

 

- 2009: 100 εκατ. ευρώ,

 

- 2010: 150 εκατ. ευρώ,

 

- 2011: 250 εκατ. ευρώ,

 

- 2012: 300 εκατ. ευρώ,

 

- 2013: 350 εκατ. ευρώ,

 

- από το 2014 και μετά : 400 εκατ. ευρώ.

 

3. Τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το παράρτημα III.

 

Τροπολογία 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Α) (νέο), ΑΡΘΡΟ 17 Α) (νέο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ α)

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

 

Άρθρο 17α

 

Ενισχύσεις υπέρ συγκεκριμένων χρήσεων

 

Καθιερώνεται μια ενίσχυση υπέρ της χρήσης των κατωτέρω:

 

a) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών,

 

β) ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών,

 

που έχουν παραχθεί εντός της Κοινότητας, εφόσον χρησιμοποιούνται για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου των οινικών προϊόντων για τα οποία δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχει επιτραπεί μια τέτοια αύξηση.

Αιτιολόγηση

Εφόσον θεωρείται ότι η συμπύκνωση του γλεύκους συμβάλλει θετικά στην ισορροπία της αγοράς, σκόπιμο είναι να προβλεφθεί μια ενίσχυση υπέρ του συμπυκνωμένου γλεύκους και του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενίσχυσης του τίτλου.

Ειδικότερα, η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί: στην προστασία μιας κοινής σε πολλές κοινοτικές περιφέρειες οινολογικής πρακτικής, στη συνεκτίμηση των επενδύσεων που έχουν κάνει οι παραγωγοί, στην αποτροπή πιθανής διακοπής εμπορικών ροών που θα προκαλούσε μια μεγαλύτερη προσφορά προϊόντων.

Τροπολογία 91

ΑΡΘΡΟ 19, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων σε εκείνες που αναγράφονται στο παράρτημα IV.

διαγράφεται

Τροπολογία 92

ΑΡΘΡΟ 20

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και τους εφαρμοζόμενους περιορισμούς καθώς και τη διαδικασία βάσει της οποίας μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή για τις πρακτικές και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στην παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και τους εφαρμοζόμενους περιορισμούς για την παρασκευή προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 93

ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Μόνο οι οινολογικές πρακτικές που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Μόνο οι πρακτικές, οι οινολογικές κατεργασίες και οι περιορισμοί που προβλέπονται στα Παραρτήματα IVα, V και VI χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 94

ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επίτευξης ορθής οινοποίησης, συντήρησης και βελτίωσης των προϊόντων.

2. Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο , με σεβασμό προς τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές μεθόδους παραγωγής, για τους σκοπούς της επίτευξης ορθής οινοποίησης, συντήρησης και βελτίωσης των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές, πέρα από την καλή οινοποίηση, την καλή συντήρηση και την καλή παλαίωση των προϊόντων, πρέπει επίσης να σέβονται τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής κρασιού.

Τροπολογία 95

ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

 

2α. Όταν στην παραγωγή ενός οίνου χρησιμοποιείται γενετικώς τροποποιημένη οινοζύμη, ο τελικός καταναλωτής ενημερώνεται σαφώς, μέσω της αναγραφής στη συσκευασία πώλησης των λέξεων "παραχθέν με τη βοήθεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών".

Αιτιολόγηση

Μια ευκρινής επισήμανση ανεξαρτήτως ιχνηλασιμότητας ή μη στο τελικό προϊόν του ADN ή της πρωτεΐνης που προκύπτει από τη γενετική τροποποίηση, ανταποκρίνεται στην επιθυμία που η ευρεία πλειονότητα των καταναλωτών έχει εκφράσει στο πλαίσιο πολλών ερευνών, διευκολύνει την επιλογή με πλήρη επίγνωση της αλήθειας και προλαμβάνει κάθε δυνατότητα παραπλάνησης των καταναλωτών ως προς τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής.

Τροπολογία 96

ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Ωστόσο, για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τα οποία προορίζονται για εξαγωγή εφαρμόζονται οι οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί που αναγνωρίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV) και όχι οι εγκεκριμένες κοινοτικές οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί.

διαγράφεται

Οι παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα αυτά στα κράτη μέλη, τα οποία ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εξαγωγής.

 

Τροπολογία 97

ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εκτός από τις οινολογικές πρακτικές που αφορούν τον εμπλουτισμό, την αύξηση της οξύτητας και τη μείωση της οξύτητας που αναγράφονται στο παράρτημα V και τους περιορισμούς που αναγράφονται στο παράρτημα VI, η έγκριση των οινολογικών πρακτικών και των περιορισμών όσον αφορά την παραγωγή και τη διατήρηση των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1.

1. Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και κατεργασίες για τον εμπλουτισμό, την αύξηση της οξύτητας και τη μείωση της οξύτητας, καθορίζονται στο Παράρτημα V.

Τροπολογία 98

ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Οι προδιαγραφές για την περιεκτικότητα διοξειδίου του θείου, για τη μέγιστη περιεκτικότητα πτητικής οξύτητας καθώς και οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και κατεργασίες και οι προδιαγραφές παραγωγής επιδόρπιου οίνου, αφρώδους οίνου και αφρώδους οίνου ποιότητας θα καθοριστούν από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 45.

Τροπολογία 99

ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών υπό τους όρους που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η χρήση πειραματικών οινολογικών μεθόδων αντιπροσωπεύει ακριβώς την παραβίαση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και συνεπώς, για την προστασία αυτών των τελευταίων σκόπιμο είναι να μην επιτρέπονται και να μην καθορίζονται αυτές οι πειραματικές μέθοδοι με την απλή διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής.

Τροπολογία 100

ΑΡΘΡΟ 24

Άρθρο 24

διαγράφεται

Κριτήρια έγκρισης

 

Για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1, η Επιτροπή:

 

α) βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου καθώς και στα αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης των οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·

 

β) λαμβάνει υπόψη της την προστασία της δημόσιας υγείας·

 

γ) λαμβάνει υπόψη της τους ενδεχόμενους κινδύνους παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των συγκεκριμένων προσδοκιών και αντιλήψεων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την σκοπιμότητα των διεθνών μέσων για τον αποκλεισμό των κινδύνων αυτών·

 

δ) επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·

 

ε) διασφαλίζει αποδεκτό ελάχιστο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

 

στ) τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ορίζονται αντίστοιχα στα παραρτήματα III και IV.

 

Τροπολογία 101

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 1

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων III και IV θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1.

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων IV α, V και VI θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1.

Τροπολογία 102

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς για τους αφρώδεις οίνους·

διαγράφεται

Τροπολογία 103

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς για τους επιδόρπιους οίνους·

διαγράφεται

Τροπολογία 104

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες για το θέμα αυτό, τις προδιαγραφές για την καθαρότητα και για τον προσδιορισμό των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές·

δ) τις προδιαγραφές για την καθαρότητα και για τον προσδιορισμό των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές, τους περιορισμούς και ορισμένες προϋποθέσεις χρήσης των οινολογικών πρακτικών και κατεργασιών που προβλέπονται στα Παραρτήματα IVα και V,·

Τροπολογία 105

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε)

ε) τους διοικητικούς κανόνες για την διενέργεια των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών·

ε) τους διοικητικούς κανόνες για την διενέργεια των οινολογικών πρακτικών, τις αποφάσεις, τις εξαιρέσεις, τις παρεκκλίσεις, τις προϋποθέσεις και τους καταλόγους που προβλέπονται στα Παραρτήματα IVα και V,·

Τροπολογία 106

ΑΡΘΡΟ 26, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ Α) (νέο)

 

ζα) τις οινολογικές πρακτικές και κατεργασίες για οίνους παραγόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του από 28 Ιουνίου 2007 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.° 834/2007 του Συμβουλίου περί βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.°  2092/911.

 

_______________

1 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Για λόγους λογικής συνοχής και απλοποίησης, οι οινολογικές πρακτικές όλων των κρασιών, καθώς επίσης και των βιολογικών κρασιών, πρέπει να καθοριστούν από τον ειδικό κανονισμό περί οίνου στο πλαίσιο της ΚΟΑ.

Τροπολογία 107

ΤΙΤΛΟΣ III, ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Α (νέο), ΑΡΘΡΟ 26 Α (νέο)

Κεφάλαιο II α

 

Μέτρα ποιότητας και διαφοροποίησης

 

Άρθρο 26 α

 

Παράδοση υποπροϊόντων προς απόσταξη

 

1. Απαγορεύονται η υπερπίεση των σταφυλιών, με έκθλιψη ή μη, και η πίεση της οινολάσπης σταφυλιών. Ομοίως απαγορεύεται η αναζύμωση στεμφύλων σταφυλής για σκοπούς άλλους από την απόσταξη.

 

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ακόμη οι ενώσεις προσώπων που διενέργησαν την οινοποίηση οφείλουν να στείλουν προς απόσταξη όλα τα υποπροϊόντα που προήλθαν από την οινοποίηση αυτή καθεαυτή.

 

3. Η ποσότητα αλκοόλης που περιέχεται στα υποπροϊόντα, σε σχέση με τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στον παραχθέντα οίνο, είναι τουλάχιστον ίση προς το 10% εάν ο οίνος παρήχθη μέσω απευθείας οινοποίησης σταφυλιών. Πλην παρεκκλίσεων που θα πρέπει να προβλεφθούν για δικαιολογημένες από τεχνική άποψη περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5% εάν ο οίνος παρήχθη μέσω οινοποίησης γλεύκους σταφυλιών, γλεύκους σταφυλιών σε μερική ζύμωση ή νεαρού οίνου ευρισκόμενου ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης.

 

Εάν τα ποσοστά αυτά δεν επιτευχθούν, οι παραγωγοί που έχουν υποχρέωση παράδοσης προς απόσταξη στέλνουν ποσότητα οίνου δικής τους παραγωγής ώστε να τηρηθούν αυτά τα ποσοστά.

 

Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 2 και από το εδάφιο α) της παρούσας παραγράφου μπορούν να προβλεφθούν για κατηγορίες παραγωγών και για περιφέρειες παραγωγής. Οι παρεκκλίσεις αυτές προβλέπουν ειδικότερα την απόσυρση μετά από έλεγχο και υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν, των υποπροϊόντων που έχουν προκύψει από τη μεταποίηση και την οινοποίηση.

 

4. Η υποχρέωση παράδοσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να εκπληρωθεί με την παράδοση των προϊόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και ενδεχομένως οίνου σε φορείς άλλους από τα αποστακτήρια, των οποίων ο κατάλογος θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 104.

 

5. Τα πρόσωπα ή οι ενώσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 μπορούν να τις εκπληρώσουν αποσύροντας μετά από έλεγχο και υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν, τα υποπροϊόντα της οινοποίησης.

 

6. Το αποστακτήριο μπορεί να λάβει ενίσχυση για τη συγκέντρωση και κατεργασία των υποπροϊόντων. Οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της ενίσχυσης θα καθοριστούν στον εκτελεστικό κανονισμό.

 

7. Σε περίπτωση έτους συγκομιδής χαρακτηριζόμενου από εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες, ή, παρά τη λήψη γεωργικών ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή πλεονασμάτων, αναμένονται πολύ υψηλά επίπεδα παραγωγής που συνεπάγονται τον κίνδυνο σοβαρής διατάραξης της αγοράς, η ποσότητα αλκοόλης που περιέχεται στα υποπροϊόντα μπορεί να αυξηθεί βάσει της διαδικασίας του άρθρου 104 για να αποφευχθεί η διοχέτευση των πλεονασματικών ποσοτήτων στην αγορά. Αυτή η αύξηση μπορεί να εφαρμοσθεί σε ορισμένα κράτη μέλη ή ορισμένες περιοχές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

 

Σε αυτή την περίπτωση, χορηγείται κατ΄αποκοπήν ενίσχυση στους παραγωγούς.

 

8. Σε καμιά περίπτωση η αλκοόλη που λαμβάνεται με την απόσταξη αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Τροπολογία 108

ΤΙΤΛΟΣ III, ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Α (νέο), ΑΡΘΡΟ 26 Β (νέο)

 

Άρθρο 26 β

 

Ενισχύσεις για τη μεταποίηση

 

1. Η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει ενισχύσεις για την μεταποίηση του οίνου ενόψει της παραγωγής προϊόντων διατροφής, προκειμένου να υποστηρίξει την αμπελοοινική αγορά και, συνεπώς, τον τομέα της πόσιμης οινικής αλκοόλης εφόσον χρησιμοποιείται παραδοσιακά και μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο.

 

2. Η ενίσχυση θα διανέμεται σύμφωνα με σύστημα συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των οινοπαραγωγών και των οινοποιών. Καθορίζεται ελάχιστη τιμή που οι οινοποιοί καταβάλλουν στους οινοπαραγωγούς.

 

3. Οι όροι για την παροχή της ενίσχυσης θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 104.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός με οινική αλκοόλη των βιομηχανιών που την χρησιμοποιούν παραδοσιακά για τη διατήρηση της παραδοσιακής ποιότητας ορισμένων ποτών που προέρχονται από αυτή.

Τροπολογία 109

ΑΡΘΡΟ 27

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) "ονομασία προέλευσης" η ονομασία μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν οίνο, έναν επιδόρπιο οίνο, έναν αφρώδη οίνο, έναν αεριούχο αφρώδη οίνο, έναν ημιαφρώδη οίνο ή έναν οίνο από υπερώριμα σταφύλια που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) "ονομασία προέλευσης" η ονομασία μιας περιοχής, μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενός κράτους μέλους μικρών γεωγραφικών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν οίνο, έναν επιδόρπιο οίνο, έναν αφρώδη οίνο, έναν ημιαφρώδη οίνο, έναν οίνο από λιασμένα σταφύλια ή έναν οίνο από υπερώριμα σταφύλια, προερχόμενο από αυτή την περιφέρεια, από αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από αυτό το κράτος μέλος, που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) η ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες·

i) η ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες·

ii) τα σταφύλια από τα οποία παράγεται προέρχονται αποκλειστικά από την γεωγραφική αυτή περιοχή·

ii) τα σταφύλια από τα οποία παράγεται προέρχονται αποκλειστικά από την γεωγραφική αυτή περιοχή·

iii) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera

iii) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera

 

iii α) η παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, ωρίμανση και εμφιάλωση αυτού του οίνου γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

β) "γεωγραφική ένδειξη" η ένδειξη που αναφέρεται σε μία περιοχή, μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μία χώρα, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν οίνο, έναν επιδόρπιο οίνο, έναν αφρώδη οίνο, έναν αεριούχο αφρώδη οίνο, έναν ημιαφρώδη οίνο ή έναν οίνο από υπερώριμα σταφύλια που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

β) "γεωγραφική ένδειξη" η ένδειξη που αναφέρεται σε μία περιοχή, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ένα κράτος μέλος μικρών γεωγραφικών διαστάσεων, σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν οίνο, έναν επιδόρπιο οίνο, έναν αφρώδη οίνο, έναν ημιαφρώδη οίνο, έναν οίνο από λιασμένα σταφύλια ή έναν οίνο από υπερώριμα σταφύλια, προερχόμενο από αυτή την περιφέρεια, από αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από αυτό το κράτος μέλος, που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) η ποιότητά του, τα χαρακτηριστικά του ή η φήμη του οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική προέλευσή του·

i) η ποιότητά του, τα χαρακτηριστικά του ή η φήμη του οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική προέλευσή του·

ii) τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·

ii) τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·

iii) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

iii) προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera.

 

iii α) η παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, ωρίμανση και εμφιάλωση αυτού του οίνου γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εδάφιο α) στοιχείο iv) και εδάφιο β) στοιχείο iv), ένας οίνος που απολαύει ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης μπορεί να παράγεται, να υφίσταται επεξεργασία ή να εμφιαλώνεται σε περιοχή γειτνιάζουσα άμεσα με την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον τούτο έχει λάβει ρητή έγκριση από το οικείο κράτος μέλος και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

2. Οι παραδοσιακές ονομασίες θεωρούνται ονομασίες προέλευσης εφόσον:

2. Οι παραδοσιακές ονομασίες θεωρούνται ονομασίες προέλευσης εφόσον:

α)        περιγράφουν έναν οίνο·

α)        περιγράφουν έναν οίνο·

β)        αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·

β)        αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·

γ)        πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iii).

γ)        πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iii).

3. Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

3. Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

 

3α. Τα κράτη μέλη παραγωγοί μπορούν, συνεκτιμώντας τις θεμιτές και παγιωμένες συνήθειες, να καθορίσουν όλα τα πρόσθετα ή αυστηρότερα χαρακτηριστικά ή όλες τις πρόσθετες ή αυστηρότερες προϋποθέσεις παραγωγής, κατεργασίας και κυκλοφορίας που πρέπει να ισχύουν για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία 110

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) την ονομασία που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προστασίας·

α) την ονομασία που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προστασίας καθώς και τις γεωγραφικές υποδιαιρέσεις που φέρουν παραδοσιακές ονομασίες των οποίων το άθροισμα ορίζει την προέλευση·

Αιτιολόγηση

Οι τοποθεσίες ή περιοχές που συναποτελούν μια αμπελουργική περιφέρεια εξακολουθούν να έχουν την προστασία της ΕΕ. Η διατύπωση αυτή επιτρέπει π.χ. να διασφαλιστεί ότι, πέρα από την ονομασία προέλευσης "Franken", θα προστατεύονται οι παραδοσιακές τοποθεσίες της περιοχής που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της προέλευσης.

Τροπολογία 111

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

Τροπολογία 112

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ - Α) (νέο)

- α) την ονομασία για την οποία ζητείται η προστασία·

Τροπολογία 113

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) περιγραφή του οίνου και τα βασικά φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του·

α) περιγραφή του οίνου ή των οίνων και, εάν χρειαστεί, τα βασικά φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του/τους·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι για να υπάρξει καθεστώς προστασίας δεν χρειάζεται να προταθεί ένας μόνο τύπος κρασιού ανά αμπελουργική περιοχή.

Τροπολογία 114

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Α) (νέο)

 

αα) καλλιεργητικές πρακτικές·

Τροπολογία 115

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Β) (νέο)

 

αβ) τις μεθόδους οινοποίησης και τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία του οίνου·

Τροπολογία 116

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

γ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής παραγωγής των σταφυλιών και οινοποίησης, επεξεργασίας, ωρίμανσης και εμφιάλωσης·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τον Κανονισμό 510/2006, ενισχύοντας την αρχή ότι όλος ο κύκλος πρέπει να γίνεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Τροπολογία 117

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε)

ε) την ένδειξη της ποικιλίας ή των ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος·

ε) την ένδειξη της ποικιλίας ή των ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι για να υπάρξει καθεστώς προστασίας δεν χρειάζεται να προταθεί ένας μόνο τύπος κρασιού ανά αμπελουργική περιοχή.

Τροπολογία 118

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ)

στ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός με την ποιότητα, τη φήμη ή τα χαρακτηριστικά και το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική προέλευση·

στ) τα λεπτομερή στοιχεία που αιτιολογούν:

 

i) το δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του οίνου και του γεωγραφικού περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 1, εδάφιο α), ή αναλόγως των περιπτώσεων,

 

ii) το δεσμό μεταξύ μιας συγκεκριμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του οίνου και της γεωγραφικής προέλευσης του οίνου κατά την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 1, εδάφιο β)·

Τροπολογία 119

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ Α) (νέο)

στ α) τυχόν προδιαγραφές για την εξωτερική συσκευασία, τα πώματα και τα υλικά, τη χωρητικότητα και την τυπολογία των δοχείων·

Τροπολογία 120

ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ Β) (νέο)

στ β) τυχόν λογότυποι που προβάλλουν την ονομασία που πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ετικέτα·

Τροπολογία 121

ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας μεμονωμένος παραγωγός, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή μίας γεωγραφικής ένδειξης. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στην αίτηση.

1. Οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη αντιπροσωπευτική ομάδα παραγωγών, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας μεμονωμένος παραγωγός, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προστασία μίας ονομασίας προέλευσης ή μίας γεωγραφικής ένδειξης. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στην αίτηση. Η αντιπροσωπευτικότητα της ένωσης παραγωγών τεκμηριώνεται δεόντως.

Τροπολογία 122

ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

 

3α. Οι αιτήσεις για διασυνοριακές ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις υποβάλλονται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής κατά την έννοια της παραγράφου 2, στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για διασυνοριακές ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις υποβάλλονται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής.

Τροπολογία 123

ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη εξετάζουν εάν η αίτηση για χορήγηση προστασίας πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

3. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την αίτηση για χορήγηση προστασίας με τα κατάλληλα μέσα για να διαπιστώσουν εάν είναι δικαιολογημένη και εάν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσίευση της αίτησης και προβλέπουν περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στο έδαφός τους δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσίευση της αίτησης και προβλέπουν εύλογη περίοδο από την ημερομηνία δημοσίευσης εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στο έδαφός τους δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 5, παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού 510/06. Ο καθορισμός μόνον μιας ελάχιστης προθεσμίας για την υποβολή ένστασης δεν διασφαλίζει την ολοκλήρωση της εθνικής διαδικασίας σε λογικό χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 124

ΑΡΘΡΟ 32, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι αιτήσεις για προστασία που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 7 πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η Επιτροπή εξετάζει με τα κατάλληλα μέσα τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 7, για να διαπιστώσει εάν είναι δικαιολογημένες και πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Η εξέταση αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 12μήνου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 6 του Κανονισμού 510/06.

Τροπολογία 125

ΑΡΘΡΟ 33, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για χορήγηση προστασίας ή σε τρίτη χώρα, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση στην Επιτροπή.

Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για χορήγηση προστασίας ή σε τρίτη χώρα, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 7 του Κανονισμού 510/06, που ορίζει διαφορετική προθεσμία για υποβολή ένστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 126

ΑΡΘΡΟ 33, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε τρίτη χώρα, η δήλωση αυτή κατατίθεται είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της σχετικής τρίτης χώρας, εντός της προθεσμίας των δύο μηνών που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε τρίτη χώρα, η δήλωση αυτή κατατίθεται είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της σχετικής τρίτης χώρας, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

Τροπολογία 127

ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Μία ονομασία η οποία είναι ομώνυμη με μία προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη μπορεί να είναι επιλέξιμη για προστασία ως ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι διαφοροποιείται επαρκώς από την προστατευόμενη ονομασία ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανούνται όσον αφορά την αληθινή γεωγραφική προέλευση των σχετικών οίνων.

1. Μία ονομασία η οποία είναι ομώνυμη με μία προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη μπορεί να είναι επιλέξιμη για προστασία ως ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι , βάσει της διαδικασίας του άρθρου 45, ορίζονται οι πρακτικές προϋποθέσεις οι οποίες, εισάγοντας τα κατάλληλα στοιχεία διαφοροποίησης, θα επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και στους καταναλωτές να μην εξαπατώνται.

Τροπολογία 128

ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Εφόσον μία ονομασία προέλευσης ή μία γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 για προϊόν που εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που αναγράφονται στο παράρτημα IV απορρίπτεται εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, χορηγείται προστασία για την ονομασία προέλευσης ή την γεωγραφική ένδειξη.

1. Εφόσον μία ονομασία προέλευσης ή μία γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 για προϊόν που εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που αναγράφονται στο παράρτημα IV απορρίπτεται εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στο κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, χορηγείται προστασία για την ονομασία προέλευσης ή την γεωγραφική ένδειξη.

Αιτιολόγηση

Βάσει της Συνθήκης Trips, το επίπεδο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προσφέρει σήμερα ο Κανονισμός 1493/99.

Τροπολογία 129

ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παράγραφος 2, ένα εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από την σχετική νομοθεσία, στο έδαφος της Κοινότητας, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεωθεί κατά παρέκκλιση της προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκληση του εμπορικού σήματος όπως διευκρινίζεται στην οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης μαζί με τα σχετικά εμπορικά σήματα.

 

Τροπολογία 130

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε επιχειρηματία διαθέτει στην αγορά οίνο ο οποίος παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή του προϊόντος.

διαγράφεται

Τροπολογία 131

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), 2η ΠΑΥΛΑ

- στο βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

- στο βαθμό που η χρήση αυτή είναι ικανή να βλάψει ή να ζημιώσει τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

Τροπολογία 132

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ένα οινοπνευματώδες ποτό που έχει λάβει ορισμό από την κοινοτική νομοθεσία και που διαφέρει από τον οίνο ή από το γλεύκος σταφυλιών, μπορεί να φέρει μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη υπό τον όρο ότι η εν λόγω ονομασία θα αποδοθεί από το κράτος μέλος στο οποίο η ονομασία προέλευσης και η γεωγραφική ένδειξη τυγχάνουν προστασίας.

Τροπολογία 133

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Δεν επιτρέπεται η κατοχή προϊόντων μη σύμφωνων προς τον παρόντα κανονισμό με σκοπό την πώλησή τους ούτε η κυκλοφορία τους στην κοινοτική αγορά με σκοπό την κατανάλωσή τους, ούτε η εξαγωγή τους.

Τροπολογία 134

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν τις παράνομες χρήσεις των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών, ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν τις παράνομες χρήσεις των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών, ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 και κοινοποιούν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, μετά από αίτηση δεόντως αιτιολογημένη ενός κράτους μέλους, μιας τρίτης χώρας ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου με έννομο συμφέρον, παρεμβαίνει για να διασφαλίσει την πραγματική προστασία της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.

Τροπολογία 135

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

4α. Η Επιτροπή καθορίζει κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη τήρησης της υποχρέωσης λήψης των αναγκαίων μέτρων.

Τροπολογία 136

ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Β (νέα)

4β. Τα κράτη μέλη έχουν την άδεια να διατηρούν ή να εγκρίνουν κάθε εθνική νομοθετική διάταξη αποβλέπουσα σε ακόμη μεγαλύτερη προστασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία 137

ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το παρόν κεφάλαιο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν διεπαγγελματικές οργανώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών εάν αυτές προσφέρουν επαρκή εχέγγυα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το παρόν κεφάλαιο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίσουν διεπαγγελματικές οργανώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών εάν αυτές προσφέρουν επαρκή εχέγγυα αντικειμενικότητας, ικανότητας και αμεροληψίας.

Τροπολογία 138

ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται με γεωγραφική περιοχή της Κοινότητας, ο ετήσιος έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος, κατά την παραγωγή του οίνου και κατά ή μετά την συσκευασία του, εξασφαλίζεται από:

1. Όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται με γεωγραφική περιοχή της Κοινότητας, ο έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος, κατά την παραγωγή του οίνου και κατά ή μετά την συσκευασία του, εξασφαλίζεται από:

Τροπολογία 139

ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Το κόστος του ελέγχου αυτού αναλαμβάνουν οι επιχειρηματίες που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου.

Το κόστος του ελέγχου αυτού μπορούν να το αναλαμβάνουν οι επιχειρηματίες που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου.

Τροπολογία 140

ΑΡΘΡΟ 43, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1, μπορεί να αποφασιστεί, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής ή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να ανακληθεί η προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος.

Τα άρθρα 31 έως 34 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, μπορεί να αποφασιστεί, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής ή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να ανακληθεί η προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος.

Τα άρθρα 31 έως 34 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Αιτιολόγηση

Κανονιστική και όχι διαχειριστική επιτροπή.

Τροπολογία 141

ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) τους τεχνικούς φακέλους που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Τροπολογία 142

ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) την εθνική απόφαση που αναφέρει τη διάρκεια ισχύος τους.

διαγράφεται

Τροπολογία 143

ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι ονομασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τις οποίες τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, χάνουν την προστασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαγραφή των ονομασιών από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 39.

διαγράφεται

Τροπολογία 144

ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, μπορεί να αποφασιστεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1, να ανακληθεί η προστασία ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν πληρούν τους σχετικούς όρους για τη χορήγηση προστασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία 145

ΑΡΘΡΟ 45, ΕΔΑΦΙΟ 1

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1.

Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εγκρίνονται από την Επιτροπή, επικουρούμενη από μια κανονιστική επιτροπή.

 

Ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ. Το κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ χρονικό διάστημα ορίζεται σε ένα μήνα.

Αιτιολόγηση

Οι όροι εφαρμογής πρέπει να εγκριθούν μέσω κανονιστικής και όχι διαχειριστικής επιτροπής.

Τροπολογία 146

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV, ΤΙΤΛΟΣ

Επισήμανση

Περιγραφή, ονομασία και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος της σημερινής ΚΟΑ (Κανονισμός 1493/1999) είναι πιο αντιπροσωπευτικός των πτυχών που καλύπτονται στα άρθρα του Κεφαλαίου IV.

Τροπολογία 147

ΑΡΘΡΟ 47

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως «επισήμανση» το σύνολο λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που έχουν τοποθετηθεί σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως «επισήμανση» το σύνολο λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που έχουν τοποθετηθεί σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 148

ΑΡΘΡΟ 47, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

 

Οι κανόνες επισήμανσης λαμβάνουν υπόψη την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών, την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των παραγωγών, την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία 149

ΑΡΘΡΟ 48 Α (νέο)

 

Άρθρο 48α

 

Χρήση σύνθετων ονομασιών

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εναρμόνισης των νομοθεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση της λέξης "οίνος" συνοδευόμενης από το όνομα ενός καρπού με τη μορφή σύνθετης ονομασίας, για την περιγραφή προϊόντων ζύμωσης άλλων καρπών πλην των σταφυλιών.

 

Η δυνατότητα αυτή δεν αναιρείται από το άρθρο 52.

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/99 αναγνωρίζει την δυνατότητα χρησιμοποίησης της ονομασίας "οίνος" για την επισήμανση προϊόντων άλλων πλην του οίνου σταφυλιών. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το νέο σχέδιο κανονισμού δεν διατηρεί το δικαίωμα χρήσης εμπορικών ονομασιών όπως "οίνος εξ οπωρών", "μηλίτης οίνος" ή "οίνος από φραγκοστάφυλα".

Οι οίνοι εξ οπωρών άλλων πλην των σταφυλιών είναι ενταγμένοι στη συνείδηση των καταναλωτών και παράγονται εδώ και πολλούς αιώνες σε πολυάριθμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Πολωνία, η παραγωγή οίνου είναι μια παράδοση που ανάγεται στον 13ο αιώνα.

Τροπολογία 150

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) Α (νέο)

 

αα) οι κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα σημεία 5 και 7 του παραρτήματος IV δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην επισήμανση των οίνων που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης·

Τροπολογία 151

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β), 1η ΠΑΥΛΑ

- ο όρος "προστατευόμενη ονομασία προέλευσης" ή "προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη", και

- ο όρος "προστατευόμενη ονομασία προέλευσης" ή η ονομασία "Vino dela tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "regional vin", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tájbor", "inbid ta’ lokalità tradizzjonali,", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" και

Τροπολογία 152

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Α (νέο)

 

γα) ο όγκος·

Τροπολογία 153

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Β (νέο)

 

γβ) στην περίπτωση που εμφαίνεται στο παρ·αρτημα IV, σημείο 4, η ένδειξη της φύσης του προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει τον προσδιορισμό της φύσης του προϊόντος και συνεπώς της περιεκτικότητας σε σάκχαρα για τον αφρώδη οίνο/ Sekt. Ο καταναλωτής έχει συνηθίσει στη σημαντική αυτή πληροφορία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 154

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Γ (νέο)

 

γγ) σε περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή εξαγωγής, αναγραφή της προέλευσης με το όνομα του κράτους μέλους προέλευσης·

Τροπολογία 155

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Δ (νέο)

 

γδ) η εταιρική επωνυμία του εμφιαλωτή, ο δήμος στον οποίο έχει την έδρα του και το κράτος μέλος.

 

Αναγράφονται με χαρακτήρες ομοίου μεγέθους και έπονται του τύπου "Εμφιαλώνεται από..." ή οιωνδήποτε άλλων τύπων επιτρέπει η κοινοτική νομοθεσία ή η νομοθεσία των κρατών μελών.

 

Όταν η εμφιάλωση ή η αποστολή πραγματοποιείται σε δήμο άλλο πλην εκείνου του εμφιαλωτή ή του αποστολέα ή σε γειτονικό δήμο, οι ενδείξεις που ορίζει το προηγούμενο εδάφιο συνοδεύονται από διευκρίνιση του δήμου στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εμφιάλωση ή η αποστολή και, εφόσον πρόκειται για άλλο κράτος μέλος, το όνομά του.

Τροπολογία 156

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) ένδειξη της προέλευσης του οίνου·

δ) ένδειξη της καταγωγής των σταφυλιών, του γλεύκους και του οίνου·

Τροπολογία 157

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ) Α (νέο)

 

στα) αναγραφή των ενδεχομένων υποχρεωτικών ενδείξεων ή πληροφοριών για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, οι λεπτομέρειες εφαρμογής των οποίων θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 104, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των κανόνων περί επισήμανσης των οίνων, αποφεύγοντας συγχρόνως τη θέσπιση νέων φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των οίνων στην εσωτερική αγορά, οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ενδείξεων που αφορούν στη δημόσια υγεία θα πρέπει να καθορισθούν από την Επιτροπή, στο ειδικό πλαίσιο της ΚΟΑ του οίνου. Πολλά κράτη μέλη τα οποία επιβάλλουν την υποχρεωτική αναγραφή στην ετικέτα ορισμένων αλλεργειογόνων επικαλούμενα λόγους δημόσιας υγείας (άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΚ) εμποδίζουν εκ των πραγμάτων την είσοδο στο έδαφός τους οίνων από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 158

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ) Β (νέο)

 

στβ) ο αριθμός της παρτίδας

Τροπολογία 159

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β), η μνεία των όρων "προστατευόμενη ονομασία προέλευσης" ή "προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη" μπορεί να παραλειφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β), η μνεία των όρων "προστατευόμενη ονομασία προέλευσης" μπορεί να παραλειφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία 160

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1, το όνομα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης αναγράφεται στην ετικέτα.

β) όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 1, το όνομα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Τροπολογία 161

ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

 

3α) Οι ως άνω υποχρεωτικές ενδείξεις συγκεντρώνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο επί του δοχείου και με χαρακτήρες σαφείς, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ικανοποιητικού μεγέθους, ώστε να φαίνονται καθαρά στο φόντο στο οποίο είναι τυπωμένες και να διακρίνονται εύκολα.

Τροπολογία 162

ΑΡΘΡΟ 50, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στην επισήμανση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 μπορεί να περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις:

Στην επισήμανση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, σημεία 5 και 7, μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις:

Αιτιολόγηση

Οι προαιρετικές ενδείξεις θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα πρώτης ή δεύτερης ζύμωσης, σύμφωνα με τη σημερινή νομική κατάσταση.

Τροπολογία 163

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) (νέο)

α) το έτος συγκομιδής·

α) αποκλειστικά και μόνο για τους οίνους με "προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως" ή "προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη":

 

- το έτος συγκομιδής,

 

- το όνομα μίας ή περισσοτέρων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,

 

- συμπληρωματικές παραδοσιακές ενδείξεις

 

Με τον όρο "συμπληρωματικές παραδοσιακές ενδείξεις" νοείται κάθε όρος που χρησιμοποιείται κατά παράδοση στα κράτη μέλη παραγωγής για το χαρακτηρισμό των οίνων που υπάγονται στον παρόντα τίτλο και ο οποίος αναφέρεται, ειδικότερα, σε μια μέθοδο παραγωγής, επεξεργασίας, στη μέθοδο παλαίωσης, το χρώμα, την τοποθεσία του σχετικού οίνου ή σε ένα ιστορικό γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του συγκεκριμένου οίνου και το οποίο ορίζεται μέσω της νομοθεσίας των παραγωγών κρατών μελών προκειμένου να προσδιορισθούν οι εν λόγω παραγόμενοι στο έδαφός τους οίνοι.

 

Η παραδοσιακή ένδειξη οφείλει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) να είναι επαρκώς διακριτικού χαρακτήρα και να χαίρουν εδραιωμένης φήμης εντός της κοινοτικής αφοράς

 

β) να έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράδοση τουλάχιστον επί δέκα έτη στο ενεχόμενο κράτος μέλος και

 

γ) να συνδέεται με έναν, ή ενδεχομένως περισσότερους οίνους ή κατηγορίες κοινοτικών οίνων.

 

- οι μεγαλύτερες ή μικρότερες γεωγραφικές ενότητες από ό,τι η περιοχή ή η τοποθεσία·

 

- το κοινοτικό σύμβολο που υποδεικνύει την "προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως" ή την "προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

Τροπολογία 164

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) (νέο)

β) το όνομα μίας ή περισσοτέρων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·

β) για όλους τους οίνους:

 

- ένδειξη της περιεκτικότητας σε ζάχαρα·

 

- ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής·

 

- ο τύπος του προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα IV·

 

- ένα ειδικό χρώμα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζει το κράτος μέλος παραγωγής·

 

- όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων που συμμετείχαν στο εμπορικό κύκλωμα. Στην περίπτωση εμφιάλωσης επί παραγγελία, η ένδειξη του εμφιαλωτή συμπληρώνεται με τους όρους "εμφιαλώνεται για.." ή, στην περίπτωση που αναφέρεται επίσης το όνομα, η διεύθυνση και η ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποίησε την εμφιάλωση για λογαριασμό τρίτου, με τους όρους "εμφιαλώνεται για...από...".

 

- ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα,

 

- στην ετικέτα των προϊόντων που στοχεύει ο παρών κανονισμός, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κώδικας για την εκπροσώπηση του δήμου εγκατάστασης και το όνομα του εμφιαλωτή ή του εισαγωγέα, ενδεχομένως, υπό τον όρο ότι επιτρέπεται ή προβλέπεται από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εμφιαλώνονται τα εν λόγω προϊόντα. Η χρήση αυτή προϋποθέτει την υποχρέωση να αναφέρεται στην επισήμανση το όνομα και η επωνυμία του προσώπου ή της ομάδας προσώπων άλλων πλην του εμφιαλωτή, τα οποία συμμετέχουν στο εμπορικό κύκλωμα, καθώς και ο δήμος ή τμήμα του δήμου στο οποίο έχει την έδρα του το εν λόγω πρόσωπο ή η εν λόγω ομάδα.

Τροπολογία 165

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ

γ) ένδειξη της περιεκτικότητας σε ζάχαρα·

γ) Όσον αφορά τους οίνους που παράγονται στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη παραγωγής δύνανται να καταστήσουν υποχρεωτικές ορισμένες ενδείξεις που ορίζουν τα σημεία α) και β), να τις απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη χρήση τους.

Τροπολογία 166

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Α (νέο)

 

γα) οι όροι που προσδιορίζουν το ποσοστό διοξειδίου του θείου·

Αιτιολόγηση

Η χρήση διοξειδίου του θείου θεωρείται ανέκαθεν ως απαραίτητη, τόσο όσον αφορά την τεχνολογία παραγωγής των λευκών όσο και των ερυθρών οίνων. Σήμερα, παρατηρείται έντονη τάση περιορισμού της χρήσης της εν λόγω πρόσθετης ουσίας.

Έχοντας υπόψη ότι η ανοχή στο διοξείδιο του θείου διαφέρει από το ένα άτομο στο άλλο, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται προαιρετικά το ποσοστό του εν λόγω προσθέτου στις ετικέτες, ώστε να παρέχονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 167

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, οι παραδοσιακές ενδείξεις εκτός από τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες προσδιορίζουν τη μέθοδο παραγωγής ή τη μέθοδο παλαίωσης ή άλλα χαρακτηριστικά, το χρώμα, την τοποθεσία του σχετικού οίνου·

διαγράφεται

Τροπολογία 168

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε)

ε) το κοινοτικό σύμβολο που αναφέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την γεωγραφική ένδειξη·

διαγράφεται

Τροπολογία 169

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ)

στ) ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής.

διαγράφεται

Τροπολογία 170

ΑΡΘΡΟ 50, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ) Α (νέο)

 

στα) για τους οίνους που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, το όνομα μιας μικρότερης γεωγραφικής ένδειξης από εκείνη στην οποία βασίζεται η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη, στο μέτρο όπου διαφέρει από την ονομασία προελεύσεως ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία 171

ΑΡΘΡΟ 51, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

Ωστόσο, το όνομα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης ή η ειδική εθνική ονομασία πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προέλευσης του οίνου.

Ωστόσο, οι ενδείξεις που αφορούν:

 

- το όνομα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

 

- τις παραδοσιακές ενδείξεις

 

- το όνομα των αμπελοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων ή των ενώσεών τους, καθώς και τις μνείες τις σχετικές με την εμφιάλωση

 

συντάσσονται και αναγράφονται στην ετικέτα αποκλειστικά σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκείνου επί του εδάφους του οποίου παρασκευάσθηκε το προϊόν.

 

Για τα προϊόντα που προέρχονται από κράτος μέλος που χρησιμοποιεί αλφάβητο άλλο από το λατινικό, οι ενδείξεις που προβλέπει το παραπάνω εδάφιο μπορούν να αναπαραχθούν και σε μια ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Τροπολογία 172

ΑΡΘΡΟ 52, ΕΔΑΦΙΟ -1 (νέο)

Απαγορεύεται εντός της Κοινότητας η εμπορία των προϊόντων που υπάγονται στο πεδίο του παρόντος κανονισμού και στα οποία έχουν επικολληθεί ετικέτες που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Τροπολογία 173

ΑΡΘΡΟ 52, ΕΔΑΦΙΟ 1

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι οίνοι που δεν επισημαίνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο δεν διατίθενται στην αγορά ή αποσύρονται.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι οίνοι που δεν επισημαίνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του δεν διατίθενται στην αγορά, δεν εξάγονται, ή αποσύρονται.

Τροπολογία 174

ΑΡΘΡΟ 52, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

Η Επιτροπή καθορίζει κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη τήρησης της υποχρέωσης λήψης των αναγκαίων μέτρων.

Τροπολογία 175

ΑΡΘΡΟ 53, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) λεπτομέρειες για την ένδειξη προέλευσης του οίνου·

α) λεπτομέρειες για την ένδειξη καταγωγής των σταφυλιών, του γλεύκους και του οίνου·

Τροπολογία 176

ΑΡΘΡΟ 53, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ Α) (νέο)

 

δα) ενδείξεις σχετικά με τους οίνους που παράγονται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής και απλοποίησης, οι κανόνες επισήμανσης όλων των οίνων, καθώς και των βιολογικών οίνων, θα πρέπει να υπάγονται στην ειδική για τον οίνο νομοθεσία.

Τροπολογία 177

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) Α (νέο)

 

vii a) τη διασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής κι την αναπροσαρμογή της στη ζήτηση, τόσο από ποσοτική και ποιοτική άποψη όσο και από την άποψη της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές της ασφάλειας των τροφίμων·

Τροπολογία 178

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) Β (νέο)

 

vii β) τον έλεγχο και τη διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας και περιβαλλοντικά πρότυπα του άρθρου 13β·

Τροπολογία 179

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) Γ (νέο)

 

vii γ) την προώθηση πρακτικών καλλιέργειας, τεχνικών παραγωγής και τεχνικών διαχείρισης των αποβλήτων που σέβονται το περιβάλλον, κυρίως ενόψει της προστασίας της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και των τοπίων και της προστασίας και/ή προώθησης της βιοποικιλότητας· την αναζήτηση νέων τρόπων για τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών·

Τροπολογία 180

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) Δ (νέο)

 

vii δ) την εκτέλεση πρωτοβουλιών σχετικών με την υλικοτεχνική υποστήριξη και την τεχνολογική έρευνα·

Τροπολογία 181

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) Ε (νέο)

 

vii ε) την ενημέρωση των καταναλωτών·

Τροπολογία 182

ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙ) ΣΤ (νέο)

 

vii στ) την προώθηση της πρόσβασης σε νέες αγορές· την διεξαγωγή ερευνών αναγκαίων για τον προσανατολισμό της παραγωγής προς προϊόντα καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και στις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και την καλύτερη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων του τομέα·

Τροπολογία 183

ΑΡΘΡΟ 54, ΕΔΑΦΙΑ 1 Α) ΚΑΙ 1Β) (νέα)

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη καθορίζουν και προσδιορίζουν το ρόλο των Οργανισμών Οινοπαραγωγών στο πλαίσιο των σχεδίων των Προγραμμάτων Υποστήριξης.

 

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίσουν την αναγνώριση αυτού του τύπου οργανώσεων στις οργανώσεις μόνο που εφαρμόζουν την μεταβίβαση ιδιοκτησίας, δηλ. στις οργανώσεις παραγωγών που αγοράζουν την παραγωγή των μελών τους ενόψει μεταπώλησης.

Αιτιολόγηση

Η ποικιλομορφία των παραγόντων του αμπελοοινικού τομέα είναι γεγονός και η ιδιαιτερότητα του καθενός από αυτούς πρέπει να γίνεται σεβαστή. Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία των πρωτοβουλιών συγκέντρωσης, καθότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η μεταβίβαση ιδιοκτησίας για τη συγκέντρωση της προσφοράς.

Τροπολογία 184

ΑΡΘΡΟ 55, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β)        έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του συνόλου ή ορισμένων εκ των οργανώσεων ή των ενώσεων από τις οποίες αποτελείται·

β)        έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των εκπροσώπων των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Αιτιολόγηση

Σύσταση των διεπαγγελματικών οργανώσεων. Αναφορά στους εκπροσώπους των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, την μεταποίηση και την εμπορία του οίνου (στοιχείο α).

Τροπολογία 185

ΑΡΘΡΟ 55, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) VΙΙΙ Α (νέο)

 

viii a) έλεγχο και διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας και περιβαλλοντικά πρότυπα του άρθρου 13β, καθώς και της εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης·

Τροπολογία 186

ΑΡΘΡΟ 55, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) Χ

x) διενέργεια ενεργειών προώθησης των οίνων, ιδίως σε τρίτες χώρες·

x) διενέργεια ενεργειών προώθησης των οίνων·

Τροπολογία 187

ΑΡΘΡΟ 55, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΧΙΙ Α (νέο)

 

xii a) αναδιάρθρωση του κλάδου.

Τροπολογία 188

ΑΡΘΡΟ 55, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΧΙΙ Β (νέο)

 

xii β) οιαδήποτε δράση σύμφωνη προς τους κοινοτικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η πρακτική των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ή των οργανισμών του κλάδου) στα κράτη μέλη τις οδηγεί στο να διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εθνικές μεθόδους διοργάνωσης, σειρά καθηκόντων που δεν καλύπτονται όλα από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 189

ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις που είχαν αναγνωρισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εξαιρούνται της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2.

Τροπολογία 190

ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων από τους οποίους προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής, ιδίως μέσω της εφαρμογής αποφάσεων που λαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις, μπορούν να ορίσουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί αφορούν τη διατήρηση ή τη σταδιακή θέση σε κυκλοφορία των προϊόντων.

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων από τους οποίους προέρχονται, τα κράτη μέλη παραγωγής, ιδίως μέσω της εφαρμογής αποφάσεων που λαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις, μπορούν να ορίσουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της προσφοράς.

Τροπολογία 191

ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού προϊόντος·

α) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία των οίνων που προορίζονται να τεθούν στο εμπόριο για τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα προϊόντα, ειδικότερα τους αφρώδεις οίνους, υφίστανται ενδιάμεσες συναλλαγές επί της πρώτης ύλης. Θα πρέπει κατά συνέπεια να διευκρινιστεί ότι η πρώτη συναλλαγή στην οποία αναφέρεται ο Κανονισμός αφορά το προϊόν όπως προσφέρεται στον καταναλωτή.

Τροπολογία 192

ΑΡΘΡΟ 57 Α (νέο)

 

Άρθρο 57 α

 

Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οίνου

 

Οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι οργανώσεις παραγωγών, οι επαγγελματικές τους οργανώσεις, οι εμπορικές τους επιχειρήσεις και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα εντάσσονται σε ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΟΕΠΟ) εφόσον έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

 

Τα ΟΕΠΟ πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τους στόχους και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 54, στοιχείο γ και 55, στοιχείο γ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο οι δράσεις τις οποίες θα αναλάβουν οι φορείς του αμπελοοινικού κλάδου θα πρέπει να εντάσσονται σε Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οίνου (ΟΕΠΟ) τα οποία θα πρέπει να έχουν εθνική και κοινοτική έγκριση και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Τροπολογία 193

ΑΡΘΡΟ 61 Α (νέο)

 

Άρθρο 61 α

 

Συνοδευτικά μέτρα για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104, η Επιτροπή μπορεί να λάβει συνοδευτικά μέτρα για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις όπως ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνικής συνεργασίας, οικονομικές μελέτες, νομικές και/ή οικονομικές συμβουλές ή κάθε άλλο μέσο χρήσιμο προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Τροπολογία 194

ΑΡΘΡΟ 62, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, ότι για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ή τις εξαγωγές από την Κοινότητα ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

1. Για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ή τις εξαγωγές από την Κοινότητα ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

Τροπολογία 195

ΑΡΘΡΟ 62, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη πιστοποιητικών για τη διαχείριση των σχετικών αγορών, και ιδίως, στην περίπτωση των πιστοποιητικών εισαγωγής, για την παρακολούθηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων.

διαγράφεται

Τροπολογία 196

ΑΡΘΡΟ 64

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Τροπολογία 197

ΑΡΘΡΟ 65, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, για την έκδοση των πιστοποιητικών απαιτείται η σύσταση εγγύησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, για την έκδοση των πιστοποιητικών απαιτείται η σύσταση εγγύησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εισαγωγή των προϊόντων κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

Τροπολογία 198

ΑΡΘΡΟ 65, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2.        Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

2.        Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

Τροπολογία 199

ΑΡΘΡΟ 66, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Στην περίπτωση που οι παρεκκλίσεις του Συμβουλίου που αναφέρονται στα σημεία Β.5 ή Γ του παραρτήματος VI εφαρμοστούν σε εισαχθέντα προϊόντα, οι εισαγωγείς καταθέτουν εγγύηση για τα προϊόντα αυτά στις οριζόμενες τελωνειακές αρχές κατά τη στιγμή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, από τα οποία προκύπτει ότι τα γλεύκη μεταποιήθηκαν σε χυμό σταφυλιού, χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα προϊόντα εκτός του αμπελοοινικού τομέα ή, εάν οινοποιήθηκαν, ότι επισημάνθηκαν κατάλληλα.

2. Στην περίπτωση που οι παρεκκλίσεις του Συμβουλίου που αναφέρονται στα σημεία Β.5 ή Γ του παραρτήματος VI εφαρμοστούν σε εισαχθέντα προϊόντα, οι εισαγωγείς καταθέτουν εγγύηση για τα προϊόντα αυτά στις οριζόμενες τελωνειακές αρχές κατά τη στιγμή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση αποδεσμεύεται όταν ο εισαγωγέας προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, από τα οποία προκύπτει ότι τα γλεύκη μεταποιήθηκαν σε χυμό σταφυλιού, χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα προϊόντα εκτός του αμπελοοινικού τομέα και ότι επισημάνθηκαν κατάλληλα

Τροπολογία 200

ΑΡΘΡΟ 67, ΕΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) κατά περίπτωση, τον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής·

δ) κατά περίπτωση, τον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής·

Τροπολογία 201

ΑΡΘΡΟ 69 Α (νέο)

 

Άρθρο 69α

 

Υπό όρους πρόσβαση στην αγορά

 

Επιβάλλονται δασμοί στους εισαγόμενους οίνους, εάν, κατά την παραγωγή και την παρασκευή τους οι ελάχιστες προδιαγραφές που εφαρμόζονται στους κοινοτικούς αμπελουργούς εις ό, τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχουν τηρηθεί. Τα έσοδα από τους δασμούς αυτούς καταβάλλονται σε ταμείο στόχος του οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και η χρηματοδότηση σχεδίων που προωθούν μεθόδους καλλιέργειας που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον στις τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Οι αμπελουργοί της ΕΕ πρέπει να τηρούν ολοένα και αυστηρότερες προδιαγραφές εις ό, τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου να αντισταθμισθούν ενδεχόμενα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που απορρέουν από την υποχρέωση αυτή, πρέπει να επιβληθούν εισαγωγικοί δασμοί στους οίνους, η παραγωγή των οποίων δεν τηρεί τις προδιαγραφές αυτές. Τα έσοδα των δασμών αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να δοθούν κίνητρα στις ενδιαφερόμενες χώρες και επιχειρήσεις για να καταστήσουν αυστηρότερες τις προδιαγραφές τους.

Τροπολογία 202

ΑΡΘΡΟ 70, ΤΙΤΛΟΣ

Αναστολή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Κατάργηση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή

Τροπολογία 203

ΑΡΘΡΟ 70, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν η κοινοτική αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, μπορεί να αποφασιστεί, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, να ανασταλεί εν όλω ή εν μέρει το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή για τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχετικό αίτημα, η Επιτροπή αποφασίζει επ’ αυτού εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

διαγράφεται

Τα εν λόγω μέτρα κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται αμέσως.

 

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο τα μέτρα που αποφασίζονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Το Συμβούλιο συνέρχεται αμελλητί. Μπορεί να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα σχετικά μέτρα με ειδική πλειοψηφία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής στο Συμβούλιο.

 

Τροπολογία 204

ΑΡΘΡΟ 70, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς, η προσφυγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή για τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισμός μπορεί να απαγορευθεί εν όλω ή εν μέρει από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

2. Εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς και για την προστασία των προδιαγραφών ποιότητας στην ευρωπαϊκή αμπελοοινική παραγωγή, η προσφυγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή για τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισμός μπορεί να απαγορευθεί εν όλω ή εν μέρει από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή δεν βελτιώνει τη θέση των κοινοτικών οίνων στην αγορά, αλλά υποβαθμίζει την οινοπαραγωγή σε παραγωγή πρώτης ύλης·.

Τροπολογία 205

ΑΡΘΡΟ 72, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2.        Εκτός αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνήφθησαν δυνάμει του άρθρου 300 της Συνθήκης, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές και περιορισμούς τους οποίους συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) ή οι οποίοι εγκρίνονται από την Κοινότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του.

2.        Εκτός αντιθέτων διατάξεων σε συμφωνίες που συνήφθησαν δυνάμει του άρθρου 300 της Συνθήκης, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και πληρούν τους όρους που τίθενται στα παραρτήματα I, V, VI και VIα και τους κανόνες εφαρμογής τους.

Τροπολογία 206

ΑΡΘΡΟ 72, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 2 μπορούν να επιτραπούν μετά από αίτηση τρίτης χώρας βάσει της διαδικασίας του άρθρου 104, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παράγονται με τήρηση των οινολογικών πρακτικών και των περιορισμών που έχουν εγκριθεί από τον OIV.

Τροπολογία 207

ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η λήξη της μεταβατικής απαγόρευσης σχετικά με τις νέες φυτεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1, δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Τροπολογία 208

ΑΡΘΡΟ 76, ΤΙΤΛΟΣ

Υποχρεωτική διευθέτηση των παράνομων φυτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998.

Διευθέτηση των παράτυπων φυτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία διευθέτησης δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Στην Ισπανία εφαρμόζονται κυρώσεις και επιβάλλεται η εκρίζωση φυτεύσεων που δεν έχουν εκ των προτέρων αποτελέσει το αντικείμενο διαδικασίας διευθέτησης. Εάν κινηθεί τώρα άλλη διαδικασία αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας των εθνικών διοικήσεων.

Τροπολογία 209

ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

 

-1. Τα κράτη μέλη μπορούν να κινήσουν διαδικασία διευθέτησης για τις εκτάσεις που έχουν φυτευτεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία διευθέτησης δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Στην Ισπανία εφαρμόζονται κυρώσεις και επιβάλλεται η εκρίζωση φυτεύσεων που δεν έχουν εκ των προτέρων αποτελέσει το αντικείμενο διαδικασίας διευθέτησης. Εάν κινηθεί τώρα άλλη διαδικασία αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας των εθνικών διοικήσεων.

Τροπολογία 210

ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Η λήξη της μεταβατικής απαγόρευσης για νέες φυτεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1, δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5.

διαγράφεται

Τροπολογία 211

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΤΙΤΛΟΣ

Μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης

Καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης

Τροπολογία 212

ΑΡΘΡΟ 80, ΤΙΤΛΟΣ

Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αμπέλων

Απαγόρευση φύτευσης αμπέλων

Τροπολογία 213

ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως του τρίτου εδαφίου, η φύτευση αμπέλων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο απαγορεύεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως του τρίτου εδαφίου, και του άρθρου 81, η φύτευση αμπέλων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο απαγορεύεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Πάντως η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 δεν ισχύει για τις εκτάσεις που οριοθετούνται από τις προδιαγραφές παραγωγής του άρθρου 28.

Τροπολογία 214

ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο επανεμβολιασμός οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σε ποικιλίες άλλες πλην των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο απαγορεύεται επίσης.

2. O επανεμβολιασμός οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σε ποικιλίες άλλες πλην των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο απαγορεύεται επίσης.

Τροπολογία 215

ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 χορηγούνται σε εκτάρια.

4. Τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 χορηγούνται σε εκτάρια ή κλάσματα εκταρίου.

Τροπολογία 216

ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Τα άρθρα 81 έως 86 ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

διαγράφεται

Τροπολογία 217

ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

 

5α) Παρά τις προηγηθείσες διατάξεις, οι αρμόδιες για το αμπελουργικό δυναμικό τοπικές αρχές, σε συνεννόηση με τους τομεακούς εκπροσώπους, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις ή τους οργανισμούς διαχείρισης, στο έδαφος της περιφέρειάς τους μπορούν να εξακολουθούν να απαγορεύουν τις φυτεύσεις στις περιπτώσεις όπου μεγάλο μέρος του εδάφους τους αποτελεί το αντικείμενο μιας ή περισσοτέρων ονομασιών προελεύσεως ή γεωγραφικών ενδείξεων, υπό τον όρο ότι οι περιφέρειες μπορούν να αποδείξουν ότι υφίσταται ήδη ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

 

Εναπόκειται στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων περιφερειών, να επιτρέψει τη διατήρηση της απαγόρευσης των φυτεύσεων στις περιοχές αυτές.

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι περιφέρειες, στις οποίες η Επιτροπή επιτρέπει να διατηρήσουν την απαγόρευση φυτεύσεων, μπορούν, σε συνεννόηση με τους διαχειριστές των προαναφερθεισών ονομασιών προελεύσεως ή γεωγραφικών ενδείξεων, να επιτρέψουν μια αύξηση της φυτικής μάζας ανάλογη προς την ανάπτυξη της εμπορίας που υπολογίζεται, ούτως ώστε να συνεχίζεται να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Τροπολογία 218

ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν δικαιώματα αναφύτευσης όσον αφορά εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί πριμοδότηση εκρίζωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο III.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν δικαιώματα αναφύτευσης στους παραγωγούς όσον αφορά εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί πριμοδότηση εκρίζωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο III.

Τροπολογία 219

ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να μεταβιβαστούν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλη εκμετάλλευση στο ίδιο κράτη μέλος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να μεταβιβαστούν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλη εκμετάλλευση στο εσωτερικό της Κοινότητας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία 220

ΑΡΘΡΟ 83, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει εθνικό αποθεματικό ή περιφερειακά αποθεματικά δικαιωμάτων φύτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 μπορούν να διατηρήσουν τα εν λόγω αποθεματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

διαγράφεται

Τροπολογία 221

ΑΡΘΡΟ 84, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α)        χωρίς πληρωμή, σε παραγωγούς ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης αυτής,

α)        χωρίς πληρωμή, σε παραγωγούς ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και οι οποίοι είναι κάτοχοι μιας αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή μιας μονάδας οινοποίησης,

Αιτιολόγηση

Οι νέοι σε ηλικία αγρότες πρέπει να ενισχυθούν, με στόχο να παραμείνουν στον παραγωγικό αυτό κλάδο.

Τροπολογία 222

ΑΡΘΡΟ 84, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΔΑΦΙΟ 1

5. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν περιφερειακά αποθέματα μπορούν να θεσπιστούν κανόνες που επιτρέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ των περιφερειακών αποθεματικών. Εάν σε ένα κράτος μέλος συνυπάρχουν περιφερειακά και εθνικά αποθεματικά, μπορούν να επιτραπούν και οι μεταβιβάσεις μεταξύ αυτών των αποθεματικών.

5. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν περιφερειακά αποθέματα θεσπίζονται κανόνες που επιτρέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ των περιφερειακών αποθεματικών. Εάν σε ένα κράτος μέλος συνυπάρχουν περιφερειακά και εθνικά αποθεματικά, επιτρέπονται και οι μεταβιβάσεις μεταξύ αυτών των αποθεματικών.

Τροπολογία 223

ΑΡΘΡΟ 87 Α (νέο)

 

Άρθρο 87 α

 

Αξιολόγηση

Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει μια αξιολόγηση της επίπτωσης των περιγραφόμενων στο παρόν κεφάλαιο μέτρων.

 

Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα καταρτίσει, εάν χρειαστεί, πρόταση για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης στις περιοχές που δεν οριοθετούνται από τις προδιαγραφές παραγωγής του άρθρου 28.

Τροπολογία 224

ΑΡΘΡΟ 89

Το καθεστώς εκρίζωσης ισχύει έως το τέλος της αμπελουργικής περιόδου 2012/2013.

Το καθεστώς εκρίζωσης ισχύει έως το τέλος της αμπελουργικής περιόδου 2011/2012.

Τροπολογία 225

ΑΡΘΡΟ 90, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της εκρίζωσης,

διαγράφεται

Τροπολογία 226

ΑΡΘΡΟ 90, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) δεν είναι μικρότερη από 0,1 εκτάριο,

δ) δεν είναι μικρότερη από 0,05 εκτάριο,

Τροπολογία 227

ΑΡΘΡΟ 91, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η κλίμακα για τις πριμοδοτήσεις εκρίζωσης που πρόκειται να χορηγηθούν καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

1. Η κλίμακα για τις πριμοδοτήσεις εκρίζωσης που πρόκειται να χορηγηθούν καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1. Οι κλίμακες αυτές καθορίζουν μεταξύ άλλων και τα ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα των πριμοδοτήσεων που μπορούν τα κράτη μέλη να χορηγήσουν βάσει της απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη ελαχίστων επιπέδων στις πριμοδοτήσεις διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των διαφόρων ευρωπαίων παραγωγών. Με αφετηρία αυτό το ελάχιστο επίπεδο θα καθορίζεται εν συνεχεία αναλόγως της απόδοσης η κάθε συγκεκριμένη πριμοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή του μέτρου της εκρίζωσης.

Τροπολογία 228

ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση για πριμοδότηση εκρίζωσης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση για πριμοδότηση εκρίζωσης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το αργότερο έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους.

Τροπολογία 229

ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι αρχές των κρατών μελών εξετάζουν τις επιλέξιμες αιτήσεις και κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, τη συνολική έκταση και τα ποσά που καλύπτουν οι εν λόγω αιτήσεις κατανεμημένες ανά περιφέρεια και ανά ψαλίδα αποδόσεων.

2. Οι αρχές των κρατών μελών εξετάζουν τις επιλέξιμες αιτήσεις και κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τη συνολική έκταση και τα ποσά που καλύπτουν οι εν λόγω αιτήσεις κατανεμημένες ανά περιφέρεια και ανά ψαλίδα αποδόσεων.

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες που προβλέπονται από την Επιτροπή είναι πολύ σύντομες οπότε πρέπει να παραταθούν.

Τροπολογία 230

ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Εάν το συνολικό ποσό που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη υπερβαίνει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους, καθορίζεται έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους ένα ενιαίο ποσοστό για την αποδοχή των ποσών που κοινοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

4. Εάν το συνολικό ποσό που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη υπερβαίνει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους, καθορίζεται έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους ένα ενιαίο ποσοστό για την αποδοχή των ποσών που κοινοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

Τροπολογία 231

ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5. Έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποδέχονται τις αιτήσεις για:

5. Έως τις 30 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη αποδέχονται τις αιτήσεις για:

Τροπολογία 232

ΑΡΘΡΟ 92, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΕΔΑΦΙΟ 2

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους, τις αποδεκτές αιτήσεις κατανεμημένες ανά περιφέρεια και ανά ψαλίδα αποδόσεων και το συνολικό ποσό των πριμοδοτήσεων εκρίζωσης που καταβλήθηκαν ανά περιφέρεια.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, τις αποδεκτές αιτήσεις κατανεμημένες ανά περιφέρεια και ανά ψαλίδα αποδόσεων και το συνολικό ποσό των πριμοδοτήσεων εκρίζωσης που καταβλήθηκαν ανά περιφέρεια.

Τροπολογία 233

ΑΡΘΡΟ 93

Άρθρο 93

διαγράφεται

Πολλαπλή συμμόρφωση

 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν έχει συμμορφωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευσή του, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρονική περίοδο των πέντε ετών από την καταβολή της πριμοδότησης εκρίζωσης, με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα ενέργειας ή παράλειψης για την οποία ευθύνεται άμεσα ο γεωργός, μειώνεται ή ακυρώνεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης, και ο γεωργός, ενδεχομένως, υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.

 

Καθορίζονται κανόνες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά την ολική ή μερική μείωση ή ανάκτηση της ενίσχυσης από το οικείο κράτος μέλος.

 

Αιτιολόγηση

Όπως και για το άρθρο 14, δεν είναι απαραίτητο να προβλεφθούν επί πλέον απαιτήσεις από εκείνες που ήδη προβλέπει ο Κανονισμός 1782/03, και που θα ισχύουν για μια εκμετάλλευση εάν αυτή υπαχθεί στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.

Τροπολογία 234

ΑΡΘΡΟ 94, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να κηρύξουν τις αμπελουργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και απότομες πλαγιές μη επιλέξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης βάσει όρων που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να κηρύξουν τις αμπελουργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, σε ζώνες με απότομες πλαγιές, σε περιοχές που απειλούνται από τη διάβρωση, στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές μη επιλέξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης βάσει όρων που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μην κάνουν χρήση του καθεστώτος εκρίζωσης σε περιοχές που απειλούνται με διάβρωση.

Τροπολογία 235

ΑΡΘΡΟ 94, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3.        Τα κράτη μέλη μπορούν να κηρύξουν εκτάσεις μη επιλέξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης, σε περίπτωση που η εφαρμογή του καθεστώτος μπορεί να είναι ασύμβατη με τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. Οι εκτάσεις που κηρύσσονται μη επιλέξιμες δεν υπερβαίνουν το 2% του συνολικού αμπελώνα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VIII.

3.        Τα κράτη μέλη μπορούν αφού αιτιολογήσουν την απόφασή τους στην Επιτροπή και λάβουν την έγκρισή της να κηρύξουν εκτάσεις μη επιλέξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης, σε περίπτωση που η εφαρμογή του καθεστώτος μπορεί να είναι ασύμβατη με τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς ή όταν η εγκατάλειψη απειλεί τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής.

Τροπολογία 236

ΑΡΘΡΟ 94, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους και για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 2008, όσον αφορά το μέτρο εκρίζωσης που πρόκειται να εφαρμοστεί:

4. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους και για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 2009, όσον αφορά το μέτρο εκρίζωσης που πρόκειται να εφαρμοστεί:

Τροπολογία 237

ΑΡΘΡΟ 94, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους παραγωγούς στις εκτάσεις που κηρύσσονται μη επιλέξιμες κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 προτεραιότητα για τη χορήγηση άλλων μέτρων στήριξης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως, κατά περίπτωση, του μέτρου αναδιάρθρωσης και μετατροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους παραγωγούς στις εκτάσεις που κηρύσσονται μη επιλέξιμες κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 προτεραιότητα για τη χορήγηση άλλων μέτρων στήριξης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως, κατά περίπτωση, του μέτρου αναδιάρθρωσης και μετατροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης.

Τροπολογία 238

ΑΡΘΡΟ 95, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης της παραγράφου 1 για τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας που εκριζώθηκαν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο στην περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής, αλλά δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το ποσό των 350 ευρώ/εκτάριο.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης της παραγράφου 1 για τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας που εκριζώθηκαν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο στην περιφερειακή μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής.

Τροπολογία 239

ΑΡΘΡΟ 98, EΔΑΦΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση,

β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την διατήρηση των γαιών σε καλή οικολογική κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολλαπλής συμμόρφωσης,

Αιτιολόγηση

Στη σύγχρονη γεωργική πολιτική, η χορήγηση κρατικών πόρων συνδέεται με την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στην οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς. Ωστόσο, η πολλαπλή συμμόρφωση ως έννοια συνδέεται με τις άμεσες πληρωμές· αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο παρών κανονισμός μπορεί να αναφέρει μόνο αυτές τις βασικές αρχές και κανόνες.

Τροπολογία 240

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 98, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) τις απαιτήσεις κοινοποίησης από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος εκρίζωσης, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων σε περίπτωση καθυστερημένης κοινοποίησης και των πληροφοριών τις οποίες τα κράτη μέλη παρέχουν στους παραγωγούς σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του καθεστώτος,

δ) τις απαιτήσεις κοινοποίησης από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος εκρίζωσης,

Τροπολογία 241

ΑΡΘΡΟ 99

Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής.

Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ελέγχου, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των μέτρων του παρόντος κανονισμού.

 

Τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου επιτρέπουν τον έλεγχο της αντιστοιχίας έκτασης αμπελώνα και παραγόμενης ποσότητας οίνου κατά περίπτωση και της εφαρμογής των γεωργικών πρακτικών καλλιέργειας, των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και της πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

Τα κράτη μέλη των οποίων η συνολική έκταση αμπελώνων που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο είναι κάτω των 500 εκταρίων δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπεται από την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη στα οποία η συνολική επιφάνεια αμπελώνων που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο είναι κάτω των 500 εκταρίων σήμερα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης αμπελουργικού μητρώου. Η εξαίρεση επιτρέπεται στα εν λόγω κράτη μέλη λόγω του ότι οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν τα μητρώα αυτά, (συγκεκριμένα να συγκεντρώνονται και να ελέγχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική παραγωγή και τις εξελίξεις της, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αμπελοοινικής αγοράς) δεν ισχύουν για τα κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή είναι περιορισμένη και, κατά συνέπεια, αμελητέα.

Τροπολογία 242

ΑΡΘΡΟ 100, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

 

Τα κράτη μέλη των οποίων η συνολική έκταση αμπελώνων που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο είναι κάτω των 500 εκταρίων δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπεται από την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη στα οποία η συνολική επιφάνεια αμπελώνων που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο είναι κάτω των 500 εκταρίων σήμερα δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης αμπελουργικού μητρώου. Η εξαίρεση επιτρέπεται στα εν λόγω κράτη μέλη λόγω του ότι οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν τα μητρώα αυτά, (συγκεκριμένα να συγκεντρώνονται και να ελέγχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική παραγωγή και τις εξελίξεις της, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αμπελοοινικής αγοράς) δεν ισχύουν για τα κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή είναι περιορισμένη και, κατά συνέπεια, αμελητέα.

Τροπολογία 243

ΑΡΘΡΟ 101

Άρθρο 101

διαγράφεται

Διάρκεια ισχύος του αμπελουργικού μητρώου και της απογραφής

 

Μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, ότι τα άρθρα 99 και 100 δεν εφαρμόζονται πλέον μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Τροπολογία 244

ΑΡΘΡΟ 104, ΤΙΤΛΟΣ

Διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης

Διαδικασία της επιτροπής ρύθμισης και διαχείρισης

Τροπολογία 245

ΑΡΘΡΟ 104, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, όταν ανατίθενται αρμοδιότητες στην Επιτροπή στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης.

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, όταν ανατίθενται αρμοδιότητες στην Επιτροπή στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή ρύθμισης και διαχείρισης.

Τροπολογία 246

ΑΡΘΡΟ 104, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ στα εξής κεφάλαια και παραρτήματα :

 

- Κεφάλαιο Ι. Γενικοί κανόνες.

 

- Κεφάλαιο 11. Οινολογικές πρακτικές.

 

- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις

 

- Κεφάλαιο ΙV. Επισήμανση.

 

- Συναφή παραρτήματα.

Τροπολογία 247

ΑΡΘΡΟ 104, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 3

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.

Τροπολογία 248

Άρθρο 111, στοιχείο δ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2702/1999)

"δ) εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το κοινοτικό σύστημα των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου και των οινοπνευματωδών ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη,"

"δ) εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το κοινοτικό σύστημα των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη,"

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην κατάργηση της ένδειξης ποικιλίας αμπέλου στα κρασιά χωρίς ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία 249

ΑΡΘΡΟ 112, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άρθρο 2, στοιχείο δ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000)

«δ) δράσεις ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου της και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και τις βλάβες που σχετίζονται με την ανεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών,»

«δ) δράσεις ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων με ένδειξη της ποικιλίας αμπέλου και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τις βλάβες που σχετίζονται με την ανεύθυνη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών,»

Αιτιολόγηση

Οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΚΟΑ οίνου για την ενημέρωση σχετικά με τις συνήθειες υπεύθυνης κατανάλωσης πρέπει να παραμείνουν στον τομέα του οίνου και να μην επεκταθούν στα οινοπνευματώδη ποτά.

Τροπολογία 250

ΑΡΘΡΟ 112, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3, στοιχείο ε) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000)

"ε) σκοπιμότητα ενημέρωσης για τη σημασία του κοινοτικού συστήματος των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και ανάγκη ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τις βλάβες που σχετίζονται με την ανεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών."

"ε) σκοπιμότητα ενημέρωσης για τη σημασία του κοινοτικού συστήματος των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, των οίνων και των αλκοολούχων ποτών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και ανάγκη ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τις βλάβες που σχετίζονται με την ανεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών."

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην κατάργηση της ένδειξης ποικιλίας αμπέλου στα κρασιά χωρίς ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία 251

ΑΡΘΡΟ 113, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Παράρτημα VΙΙ, στοιχείο ιδ), εδάφιο 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

Το ποσό αναφοράς των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε γεωργό σύμφωνα με το καθεστώς μετατροπής της καλλιέργειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. [παρόντος κανονισμού] ισούται προς το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού των εκταρίων που αποτέλεσαν αντικείμενο μετατροπής της καλλιέργειας επί τον περιφερειακό μέσο όρο της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής. Ωστόσο, το πληρωτέο ποσό δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 350 ευρώ/εκτάριο.»

Το ποσό αναφοράς των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε γεωργό σύμφωνα με το καθεστώς μετατροπής της καλλιέργειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. [παρόντος κανονισμού] ισούται προς το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού των εκταρίων που αποτέλεσαν αντικείμενο μετατροπής της καλλιέργειας επί τον περιφερειακό μέσο όρο της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής.

Τροπολογία 252

ΑΡΘΡΟ 113, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Παράρτημα VΙΙ, στοιχείο ιδ), εδάφιο 2 α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003)

 

Στην περίπτωση που η εκρίζωση αφορά αμπελώνα που καλλιεργείται με ποικιλία διπλής χρήσης, ο οποίος έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών1, δεν υπολογίζεται πρόσθετο ποσό αναφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

_______________

EE L 273 της 17.10.2007, σελ. 1.

Τροπολογία 253

ΑΡΘΡΟ 114

Άρθρο 114

διαγράφεται

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

 

Στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"2. Η Επιτροπή καθορίζει τα ποσά τα οποία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 παράγραφος 2, 143δ και 143ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 387/2007 του Συμβουλίου και του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [παρόντος κανονισμού] του Συμβουλίου, διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ."

 

Τροπολογία 254

ΑΡΘΡΟ 117, ΕΔΑΦΙΟ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καταργείται. Εντούτοις, τα ακόλουθα μέτρα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο 2008/2009, εφόσον τα επιλέξιμα μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 έχουν δρομολογηθεί ή αναληφθεί από παραγωγούς πριν από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καταργείται. Εντούτοις, τα ακόλουθα μέτρα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον τα επιλέξιμα μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 έχουν δρομολογηθεί ή αναληφθεί από παραγωγούς πριν από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη του άρθρου θέτει πρόβλημα νομικής ανασφάλειας, επειδή τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς που διέπονται από τον σημερινό κανονισμό 1493/99 και τα οποία δρομολογήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό εξέταση κανονισμός μπορούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες, να πληρωθούν έως τον Μάιο 2010. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προβλέπει προϋπολογισμό για εκείνη την περίοδο. Επί πλέον δεν είναι σαφές τί σημαίνει "όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο 08/09".

Τροπολογία 255

ΑΡΘΡΟ 117, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

 

Οι διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση ορισμένων τύπων φιαλών που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφος 1 καθώς και από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, έως ότου οι τύποι φιαλών προστατευθούν μέσω ονομασίας προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει να διατηρηθεί η προστασία ιδιαίτερων τύπων φιαλών που αλλιώς θα εκαταργείτο λόγω του άρθρου 117.

Τροπολογία 256

ΑΡΘΡΟ 118, ΕΔΑΦΙΟ 2

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2008, με εξαίρεση τα άρθρα 5 έως 8 τα οποία εφαρμόζονται από τις 30 Απριλίου 2008.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2009, με εξαίρεση τα άρθρα 5 έως 8 τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 257

ΑΡΘΡΟ 118, ΕΔΑΦΙΟ 3

Το κεφάλαιο II του τίτλου V εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

διαγράφεται

Τροπολογία 258

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

 

5α. "Γλεύκος σταφυλιών": το υγρό προϊόν που λαμβάνεται φυσικώς ή με φυσικές επεξεργασίες από νωπά σταφύλια. Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος κατ' όγκο του γλεύκους σταφυλιών που δεν υπερβαίνει το 1% είναι αποδεκτός.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός υπάρχει στον ισχύοντα κανονισμό 1493/1999 και κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί.

Τροπολογία 259

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Όλα τα ποσά αντικαθίστανται με την ένδειξη π.υ.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή του προϋπολογισμού στα εθνικά προγράμματα στήριξης γίνεται ισότιμα βάσει της ιστορικής κατανομής του προϋπολογισμού του αμπελοοινικού τομέα στα κράτη μέλη, τον όγκο παραγωγής και την έκταση. Ο προϋπολογισμός του αμπελοοινικού τομέα, ο οποίος και κατανέμεται στα κράτη μέλη χρηματοδοτεί μέτρα του 1ου Πυλώνα της γεωργικής πολιτικής.

Τροπολογία 260

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

To παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Τροπολογία 261

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

 

3α) Οίνος που παράγεται από σταφίδα

 

Ως "οίνος που παράγεται από σταφίδα" νοείται το προϊόν που:

 

α) παράγεται στην Κοινότητα, χωρίς εμπλουτισμό, από τα σταφύλια που συλλέγονται στην Κοινότητα και ανήκουν στην ποικιλία που προβλέπει το άρθρο 18, παράγραφος 1, και εκτίθενται προς μερική αποξήρανση στον ήλιο ή στον ίσκιο

 

β) έχει συνολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% vol·

 

γ) έχει πραγματικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9% vol·

 

δ) έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% vol.

Τροπολογία 262

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Β (νέα)

 

3γ) Φυσικός γλυκύς οίνος

 

Οι ειδικές παραδοσιακές ενδείξεις «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural»,vino dolce naturale», «vinho doce natural» δίδονται μόνο στους οίνους που έχουν προστατευμένη ονομασία προέλευσης ή προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη και που:

 

α) παρασκευάζονται από σταφύλια που ανήκουν κατά τουλάχιστον 85% σε ποικιλίες που εμφαίνονται σε προς κατάρτιση κατάλογο·

 

β) προέρχονται από γλεύκος με αρχική φυσική περιεκτικότητα σε σάκχαρα τουλάχιστον 212 γραμμαρίων ανά λίτρο·

 

γ) παρασκευάζονται χωρίς καμία άλλη μέθοδο εμπλουτισμού, προσθήκη αλκοόλης ή αποστάγματος.

 

Εφόσον το απαιτούν οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, τα κράτη μέλη δύνανται, σε ό,τι αφορά τους γλυκείς οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι παράγονται στην επικράτειά τους, να προβλέπουν ότι η παραδοσιακή ειδική ένδειξη «οίνος γλυκύς φυσικός» που θα χορηγείται μόνο σε γλυκείς οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ήτοι:

 

α) που παρασκευάζονται άμεσα από τους αμπελουργούς, με την επιφύλαξη ότι προέρχονται αποκλειστικά από τις αμπέλους τους ποικιλίας μοσχάτου, Grenache,maccabéo ή malvoisie, ωστόσο γίνεται δεκτή η συγκομιδή από αμπέλια τα οποία καλλιεργούνται μέχρι 10% του συνολικού εμβαδού με ποικιλίες άλλες από τις τέσσερις προαναφερθείσες·

 

β) που είναι αποτέλεσμα συγκομιδής εντός του ορίου απόδοσης γλεύκους σταφυλιών 40 εκατολίτρων ανά εκτάριο· κάθε υπέρβαση αυτής της απόδοσης στερεί από το σύνολο της συγκομιδής το δικαίωμα στην ονομασία «οίνος γλυκύς φυσικός»·

 

γ) παράγονται από το προαναφερθέν γλεύκος σταφυλιού με αρχική περιεκτικότητα σακχάρων 252 γραμμαρίων τουλάχιστον ανά λίτρο·

δ) παράγονται, χωρίς κανένα άλλο εμπλουτισμό, με προσθήκη αλκοόλης αμπελουργικής προέλευσης που αντιστοιχεί σε καθαρή αλκοόλη τουλάχιστον 5% του χρησιμοποιούμενου γλεύκους σταφυλιού που προαναφέρθηκε και κατ΄ ανώτατο όριο το χαμηλότερο επίπεδο των δύο παρακάτω αναλογιών:

 

- είτε 10% του προαναφερθέντος χρησιμοποιούμενου γλεύκους σταφυλιού,

 

- είτε 40% του ολικού κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος που συντίθεται από τον κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο και το αντίστοιχο του δυναμικού αλκοολικού τίτλου που υπολογίζεται με βάση το 1% vol. καθαρής αλκοόλης για 17,5 γραμμάρια φυσικών σακχάρων ανά λίτρο.

 

Οι ειδικές παραδοσιακές ενδείξεις «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural»,vino dolce naturale», «vinho doce natural» δεν μπορούν να μεταφραστούν. Ωστόσο, μπορούν να συνοδεύονται από διευκρινιστική παρατήρηση σε γλώσσα καταληπτή από τον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα που παρασκευάζονται σύννομα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους, η ένδειξη «vin doux naturel» μπορεί να συνοδεύεται από την ένδειξη «οίνος γλυκύς φυσικός»

Τροπολογία 263

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α), 3η ΠΑΥΛΑ

- από οίνο ή

- από οίνο παραχθέντα εντός της Κοινότητας, ή

Τροπολογία 264

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α), 4η ΠΑΥΛΑ

- από οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη·

- από οίνους παραχθέντες εντός της Κοινότητας με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη·

Τροπολογία 265

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

 

4α. Αφρώδης οίνος ποιότητος και Sekt

 

Ως "αφρώδης οίνος ποιότητας" ή "Sekt" νοείται το προϊόν που:

 

α) προέρχεται από την πρώτη ή τη δεύτερη αλκοολική ζύμωση

 

- νωπών σταφυλιών

 

- γλεύκους σταφυλιού ή

 

- οίνων που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης,

 

β) χαρακτηρίζεται κατά το άνοιγμα της φιάλης από τη διαφυγή διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση·

 

γ) παρουσιάζει σε κλειστές φιάλες και σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου συμπληρωματική πίεση τουλάχιστον 3,5 bar που αποδίδεται στο εκλυόμενο διοξείδιο του άνθρακα.

 

Για τον αφρώδη οίνο ποιότητος ή τον Sekt σε φιάλες με περιεχόμενο κάτω των 25 cl, η συμπληρωματική πίεση πρέπει ωστόσο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 bar.

 

δ) η ελάχιστη περιεκτικότητα αλκοόλης πρέπει να είναι 10% vol

 

ε) η συνολική περιεκτικότητα αλκοόλης της cuvée πρέπει να είναι τουλάχιστον 9% vol

 

στ) στην περίπτωση του αφρώδους οίνου ποιότητος ή ενός Sekt με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη η συνολική περιεκτικότητα αλκοόλης της cuvée της αμπελουργικής ζώνης C III πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9,5% vol·

 

ζ) ωστόσο, οι cuvée που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αφρώδους οίνου ποιότητος ή Sekt αναφερόμενου σε κατάλογο ο οποίος πρόκειται ακόμη να καταρτιστεί και που προέρχεται από μια μόνο ποικιλία προοριζόμενη για παραγωγή αφρώδους οίνου ποιότητος / Καμπανίτη με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, αρκεί να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα αλκοόλης 8,5% vol·

 

η) η διάρκεια παρασκευής αφρωδών οίνων συμπεριλαμβανομένης και της παλαίωσης στην μονάδα παραγωγής από την αρχή της ζύμωσης που αποσκοπεί στο να τους καταστήσει αφρώδεις πρέπει:

 

- να ανέρχεται σε τουλάχιστον έξι μήνες, εφόσον η ζύμωση μέσω της οποίας πρέπει να αναπτυχθεί το ανθρακικό οξύ γίνεται σε δεξαμενή cuvée,

 

- να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9 μήνες, εφόσον η ζύμωση μέσω της οποίας πρέπει να αναπτυχθεί το ανθρακικό οξύ γίνεται σε φιάλες.

 

θ) Η διάρκεια της ζύμωσης μέσω της οποίας πρέπει να αναπτυχθεί το ανθρακικό οξύ σε cuvée και η διάρκεια μη χωρισμού της cuvée από το ίζημα της μαγιάς πρέπει να είναι:

 

α) 90 ημέρες (ζύμωση στη φιάλη, ζύμωση στη δεξαμενή χωρίς ανάδευση),

 

β) 30 ημέρες, όταν η ζύμωση γίνεται σε δεξαμενές με μηχανισμό ανάδευσης.

Αιτιολόγηση

Ο αφρώδης οίνος ποιότητος / Sekt αποτελεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο χωριστή εμπορική σήμανση και χαρακτηρίζει μία χωριστή κατηγορία ποιότητας (παράρτημα VIII εδάφιο δ) παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) 1493/99. Η κατηγορία αυτή πρέπει να διατηρηθεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον ως ειδική εμπορική σήμανση. Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα IV ο ορισμός του αφρώδους οίνου ποιότητας / Sekt όπως αναφέρεται στο παράρτημα V εδάφιο θ), VI εδάφιο ια) καθώς και VIII του κανονισμού (EK) 1493/99.

Τροπολογία 266

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΣΗΜΕΙΟ 5 Α)

α) παράγεται από οίνο·

α) παράγεται από οίνο παραχθέντα εντός της Κοινότητας·

Τροπολογία 267

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α)

α) παράγεται από οίνο, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω οίνος έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9% vol.·

α) παράγεται από οίνο παραχθέντα εντός της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω οίνος έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9% vol.·

Τροπολογία 268

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α)

α) παράγεται από οίνο ή από οίνο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη·

α) παράγεται από οίνο ή από οίνο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη παραχθέντες εντός της Κοινότητας·

Τροπολογία 269

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Α (νέο)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α

 

Κατάλογος των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών

 

1. Οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, το γλεύκος μερικώς λιαστών σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, τον νεαρό οίνο ακόμη σε ζύμωση:

 

α) ο αερισμός ή η προσθήκη οξυγόνου,

 

β) οι θερμικές επεξεργασίες,

 

γ) η φυγοκέντρηση και η διήθηση με ή χωρίς αδρανή βοηθητική ουσία διήθησης, υπό τον όρο ότι η χρήση της δεν αφήνει ανεπιθύμητα υπολείμματα στο προϊόν που έχει υποστεί τέτοια επεξεργασία,

 

δ) η χρήση ανθρακικού ανυδρίτη, ο οποίος ονομάζεται επίσης διοξείδιο του άνθρακα, ή αργού, ή αζώτου, είτε χωριστά είτε σε μείγμα μεταξύ τους, αποκλειστικά για να δημιουργηθεί αδρανής ατμόσφαιρα και να γίνεται η επεξεργασία του προϊόντος εν απουσία αέρος,

 

ε) η χρήση σακχαρόζης στο πλαίσιο οινολογικών πρακτικών,

 

στ) η χρήση ζυμομυκήτων οινοποίησης,

 

ζ) η χρήση μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες πρακτικές, για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των ζυμομυκήτων:

 

— προσθήκη μονόξινου φωσφορικού αμμωνίου, ή θειϊκού αμμωνίου εντός ορισμένων ορίων,

 

— προσθήκη θειώδους ή διθειώδους αμμωνίου εντός ορισμένων ορίων,

 

— προσθήκη διυδροχλωρικής θειαμίνης, εντός ορισμένων ορίων,

 

η) η χρήση θειώδους ανυδρίτη, ο οποίος ονομάζεται επίσης διοξείδιο του θείου, όξινου θειώδους καλίου ή μεταμπισουλφίτ, το οποίο ονομάζεται επίσης μεταδιθειώδες κάλι ή πυροθειώδες κάλι,

 

θ) η απομάκρυνση του θειώδους ανυδρίτη με φυσικές μεθόδους,

 

ι) η επεξεργασία λευκών γλευκών και νέων λευκών οίνων ακόμη σε ζύμωση με άνθρακα οινολογικής χρήσης, εντός ορισμένων ορίων,

 

ια) η διαύγαση με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες οινολογικής χρήσης:

 

- εδώδιμη ζελατίνη,

- ιχθυόκολλα,

- καζεΐνη και καζεΐνικό κάλι,

- ωοαλβουμίνη ή/και

γαλακτοαλβουμίνη,

- μπεντονίτη,

- διοξείδιο του πυριτίου με μορφή πήγματος ή κολλοειδούς διαλύματος,

- καολίνη,

- ταννίνη,

- πηκτινολυτικά ένζυμα,

- ενζυματικό παρασκεύσμα β-

γλουκανάσης, υπό όρους που θα καθοριστούν,

- πρωτεϊνικές ύλες φυτικής

προέλευσης,

 

ιβ) η χρήση σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου,

 

ιγ) η χρήση τρυγικού οξέος για την αύξηση της οξύτητας, υπό τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα V,

 

ιδ) η χρήση μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ουσίες, για τη μείωση της οξύτητας, υπό τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα V:

 

- ουδέτερο τρυγικό κάλι,

- όξινο ανθρακικό κάλι,

- ανθρακικό ασβέστιο, που περιέχει ενδεχομένως μικρές ποσότητες διπλού άλατος ασβεστίου των οξέων L (+) τρυγικού και L (-) μηλικού,

- τρυγικό ασβέστιο,

- τρυγικό οξύ, υπό όρους που θα καθοριστούν,

- ομοιογενές παρασκεύασμα τρυγικού οξέος και ανθρακικού ασβεστίου σε ισοδύναμη αναλογία και υπό μορφή λεπτής σκόνης,

 

ιε) η χρήση ρητίνης πεύκης της Χαλεπίου υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

ιστ) η χρήση παρασκευασμάτων φλοιών ζυμομυκήτων, εντός ορισμένων ορίων,

 

ιζ) η χρήση πολυβινυλοπολυπυρολιδόνης, εντός ορισμένων ορίων και υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

ιη) η χρήση οινικού αιωρήματος γαλακτικών βακτηρίων υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

ιθ) η προσθήκη λυσοζυμών εντός των ορίων και υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

κ) η προσθήκη L-ασκορβικού οξέος εντός ορισμένων ορίων.

 

2. Οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για το γλεύκος σταφυλιών που προορίζεται για την παρασκευή του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών:

 

α) ο αερισμός,

 

β) οι θερμικές επεξεργασίες,

 

γ) η φυγοκέντρηση και η διήθηση με ή χωρίς αδρανή βοηθητική ουσία διήθησης, με τον όρο ότι η χρήση της δεν αφήνει ανεπιθύμητα υπολείμματα στο προϊόν που έχει υποστεί τέτοια επεξεργασία,

 

δ) η χρήση θειώδους ανυδρίτου, που καλείται επίσης διοξείδιο του θείου, όξινου θειώδους καλίου ή μεταμπισουλφίτ, που καλείται επίσης, μεταδιθειώδες κάλι ή πυροθειώδες κάλι,

 

ε) η απομάκρυνση του θειώδη ανυδρίτου με φυσικές μεθόδους,

 

στ) η επεξεργασία με άνθρακες για οινολογική χρήση,

 

ζ) η χρησιμοποίηση ανθρακικού ασβεστίου, που περιέχει ενδεχομένως σε μικρές ποσότητες διπλό άλας ασβεστίου των οξέων L (+) τρυγικό και L (-) μηλικό,

 

η) η χρησιμοποίηση ιονοανταλλακτών υπό όρους που θα καθοριστούν.

 

3. Οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ως έχει, τον οίνο, τον αφρώδη οίνο, τον αεριούχο αφρώδη οίνο, τον ημιαφρώδη οίνο, τον αεριούχο ημιαφρώδη οίνο, τους επιδόρπιους οίνους (λικέρ) και τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

 

α) η χρησιμοποίηση εντός ξηρών οίνων και σε ποσότητες όχι ανώτερες από 5 % νωπής οινολάσπης, υγιούς και μη αραιωμένης, η οποία περιέχει ζυμομύκητες που προέρχονται από την πρόσφατη οινοποίηση ξηρών οίνων,

 

β) ο αερισμός ή η ανάδευση με τη βοήθεια αργού ή αζώτου,

 

γ) οι θερμικές επεξεργασίες,

 

δ) η φυγοκέντρηση και η διήθηση με ή χωρίς αδρανή βοηθητική ουσία διήθησης, υπό τον όρο ότι η χρήση της δεν αφήνει ανεπιθύμητα υπολείμματα στο προϊόν που έχει υποστεί τέτοια επεξεργασία,

 

ε) η χρήση ανθρακικού ανυδρίτη, ο οποίος ονομάζεται επίσης διοξείδιο του άνθρακα ή αργού ή αζώτου, είτε χωριστά είτε σε μείγμα μεταξύ τους, αποκλειστικά για να δημιουργηθεί αδρανής ατμόσφαιρα και να γίνεται επεξεργασία του προϊόντος εν απουσία αέρος,

 

στ) η προσθήκη ανθρακικού ανυδρίτου, εντός ορισμένων ορίων,

 

ζ) η χρήση, υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θειώδους ανυδρίτη, ο οποίος ονομάζεται επίσης διοξείδιο του θείου, όξινου θειώδους καλίου ή μεταμπισουλφίτ, το οποίο ονομάζεται επίσης μεταδιθειώδες κάλι ή πυροθειώδες κάλι,

 

η) η προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου με την επιφύλαξη ότι η τελική περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ του προϊόντος που έχει υποστεί την επεξεργασία αυτή και έχει τεθεί σε άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, δεν είναι ανώτερη από 200 mg/l,

 

θ) η προσθήκη L-ασκορβικού οξέος εντός ορισμένων ορίων,

 

ι) η προσθήκη κιτρικού οξέος, για τη σταθεροποίηση του οίνου, εντός ορισμένων ορίων,

 

ια) η χρήση, για την αύξηση της οξύτητας, τρυγικού οξέος, υπό τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα V,

 

ιβ) η χρήση μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες ουσίες για τη μείωση της οξύτητας, υπό τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα V:

 

- ουδέτερο τρυγικό κάλι,

- όξινο ανθρακικό κάλι,

- ανθρακικό ασβέστιο που περιέχει ενδεχομένως μικρές ποσότητες διπλού άλατος ασβεστίου των οξέων L (+) τρυγικού και L (-) μηλικού,

- τρυγικό ασβέστιο,

- τρυγικό οξύ υπό όρους που θα καθοριστούν,

- ομοιογενές παρασκεύασμα τρυγικού οξέος και ανθρακικού ασβεστίου σε ισοδύναμη αναλογία και υπό μορφή λεπτής σκόνης,

 

ιγ) η διαύγαση με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες οινολογικής χρήσης:

 

- εδώδιμη ζελατίνη,

- ιχθυόκολλα,

- καζεΐνη και καζεΐνικό κάλι,

- ωοαλβουμίνη ή/και γαλακτοαλβουμίνη,

- μπεντονίτη,

- διοξείδιο του πυριτίου με μορφή πήγματος ή κολλοειδούς διαλύματος,

- καολίνη,

- ενζυματικό παρασκεύασμα β-γλουκανάσης υπό όρους που θα καθοριστούν,

- πρωτεϊνικές ύλες φυτικής προέλευσης,

ιδ) η προσθήκη τανίνης,

 

ιε) η επεξεργασία λευκών οίνων με άνθρακα οινολογικής χρήσης εντός ορισμένων ορίων,

 

ιστ) η επεξεργασία υπό όρους που θα καθορισθούν:

 

— γλευκών σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση και προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ως έχουν, λευκών οίνων και ερυθρωπών οίνων με σιδηροκυανιούχο κάλι,
— ερυθρών οίνων με σιδηροκυανιούχο κάλι ή φυτικό ασβέστιο,

 

ιζ) η προσθήκη μετατρυγικού οξέος εντός ορισμένων ορίων,

 

ιη) η χρήση αραβικού κόμμεως,

 

ιθ) η χρήση, υπό όρους που θα καθοριστούν, D-L τρυγικού οξέος, που ονομάζεται επίσης ρακεμικό οξύ, ή του ουδετέρου άλατός του με κάλι, για την κατακρήμνιση του πλεονάζοντος ασβεστίου,

 

κ) η χρήση, για την παρασκευή αφρωδών οίνων που παρασκευάζονται με ζύμωση εντός φιάλης, στους οποίους ο διαχωρισμός της οινολάσπης επιτυγχάνεται με έκχυση:

 

— αλγινικού ασβεστίου

 

ή

 

— αλγινικού καλίου,

 

κα) η χρήση ζυμομυκήτων οινοποίησης, ξηρών ή σε οινικό αιώρημα, για την παρασκευή των αφρωδών οίνων,

 

κβ) η προσθήκη, για την παρασκευή των αφρωδών οίνων και θειαμίνης και αλάτων αμμωνίου στους οίνους βάσης, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη των ζυμομυκήτων, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

— για τα θρεπτικά άλατα, μονόξινο φωσφορικό αμμώνιο ή θειικό αμμώνιο, εντός ορισμένων ορίων,

 

— για τους αυξητικούς παράγοντες, θειαμίνη υπό μορφή υδροχλωρικής θειαμίνης, εντός ορισμένων ορίων,

 

κγ) η χρήση δίσκων καθαρής παραφίνης εμποτισμένης με ισοθειοκυανιούχο αλλύλιο, για να δημιουργηθεί αποστειρωμένη ατμόσφαιρα, μόνο στα κράτη μέλη όπου γίνεται κατά παράδοση και εφόσον δεν είναι απαγορευμένη από την εθνική νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται παρά μόνο σε δοχεία περιεκτικότητας μεγαλύτερης από 20 λίτρα και δεν παραμένει στον οίνο κανένα ίχνος ισοθειοκυανιούχου αλλυλίου,

 

κδ) η προσθήκη, για να ευνοηθεί η κατακρήμνιση της τρυγίας:
— όξινου τρυγικού καλίου,

— τρυγικού ασβεστίου εντός ορίων και υπό όρους που θα καθορισθούν,

 

κε) η χρήση θειικού χαλκού για την εξάλειψη ελαττώματος της γεύσης ή της οσμής του οίνου εντός ορισμένων ορίων,

 

κστ α) η χρήση παρασκευάσματος φλοιών ζυμομυκήτων, εντός ορισμένων ορίων,

 

κστ β) η χρήση πολυβινυλοπολυπυρολιδόνης εντός ορισμένων ορίων και υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

κστ γ) η χρήση οινικού αιωρήματος γαλακτικών βακτηρίων υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

κστ δ) η προσθήκη καραμελοχρώματος κατά την έννοια της οδηγίας 94/36/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα(1) προκειμένου να ενισχυθεί το χρώμα των επιδόρπιων οίνων (λικέρ) και των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,

 

κστ ε) η προσθήκη λυσοζυμών εντός ορίων και υπό όρους που θα καθορισθούν,

 

κστ στ) η προσθήκη πυροκαρβονικού διμεθυλίου (DMDC) στους οίνους με σκοπό να εξασφαλιστεί η μικροβιολογική σταθεροποίησή τους, εντός των ορίων και υπό τους όρους που θα καθοριστούν·,

 

κστ ζ) η προσθήκη μαννοπρωτεϊνών των ζυμών για να διασφαλισθεί η τρυγική και πρωτεϊνική σταθεροποίηση του οίνου.

 

4. Οινολογικές πρακτικές κει επεξεργασίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα που αναφέρονται στην εισαγωγική φράση της παραγράφου 3, μόνο στα πλαίσια όρων χρήσης που θα καθοριστούν:

 

a) η προσθήκη οξυγόνου,

 

β) η επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση για να διασφαλισθεί η τρυγική σταθεροποίηση του οίνου,

 

γ) η χρήση μιας ουρεάσης, για να μειωθεί το ποσοστό της ουρίας στους οίνους,

 

δ) η έκχυση οίνου πάνω σε οινολάσπη, αποστάγματα στεμφύλων ή πιεσμένο πολτό Αszu εφόσον η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται εκ παραδόσεως για την παραγωγή Tokaji Forditàs και Tokaji màslàs στην ουγγρική περιφέρεια της Tokajhegyalja υπό όρους που θα καθοριστούν,

 

ε) η χρήση κομματιών βελανιδιάς στην παρασκευή κρασιού και γλεύκους.

________________

1 ΕΕ L της 10.9.1994, σελ. 13.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής οίνου.

Τροπολογία 270

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΣΗΜΕΙΟ A

1.        Όταν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες αμπελουργικές ζώνες της Κοινότητας, κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΧ, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την ενίσχυση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών σε ζύμωση, του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης και του οίνου που παράγονται από τις ποικιλίες αμπέλου οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

1.        Όταν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες αμπελουργικές ζώνες της Κοινότητας, κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΧ, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την ενίσχυση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών σε ζύμωση, του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης και του οίνου που παράγονται από τις ποικιλίες αμπέλου οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

2.        Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο σημείο Β και δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

2.        Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο σημείο Β και δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α)        2% vol. στις αμπελουργικές ζώνες A και B κατά την έννοια του παραρτήματος IX·

(α) 3,5% στην αμπελουργική ζώνη Α, και 2,5% στην αμπελουργική ζώνη B κατά την έννοια του παραρτήματος IX·

β)        1% vol. στην αμπελουργική ζώνη Γ κατά την έννοια του παραρτήματος IX.

(β) 2% στην αμπελουργική ζώνη Γ κατά την έννοια του παραρτήματος IX.

3. Κατά τα έτη στη διάρκεια των οποίων επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1, το όριο αύξησης του κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι δυνατόν να ανέλθει σε 3% vol. στις αμπελουργικές ζώνες A και B κατά την έννοια του παραρτήματος IX.

3. Κατά τα έτη στη διάρκεια των οποίων επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το όριο αύξησης του κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι δυνατόν να ανέλθει σε 4,5% vol στην αμπελουργική ζώνη Α, 3,5% vol. στην αμπελουργική ζώνη Β και 3% vol στην αμπελουργική ζώνη Γ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

 

3 α. Μετά την μελέτη αντικτύπου για τη μεταρρύθμιση που θα υλοποιήσει η Επιτροπή το 2012, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν βαθμιαίως τα όρια αύξησης του κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου που εισήχθησαν στις παραγράφους 2 και 3 έως 2% vol στις αμπελουργικές ζώνες A και B και 1% vol στις αμπελουργικές ζώνες Γ.

Τροπολογία 271

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΣΗΜΕΙΟ B, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1.        Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου που προβλέπεται στο σημείο Α επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους και μόνο:

1.        Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου που προβλέπεται στο σημείο Α επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους και μόνο:

α)        όσον αφορά τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, με την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών·

α)        όσον αφορά τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, με την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή σακχαρόζης, στις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες η χρήση αυτής είναι κατά παράδοση αποδεκτή·

β)        όσον αφορά το γλεύκος σταφυλιών, με την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης όσμωσης·

β)        όσον αφορά το γλεύκος σταφυλιών, με την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης όσμωσης ή σακχαρόζης, στις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες η χρήση αυτής είναι κατά παράδοση αποδεκτή·

γ)        όσον αφορά τον οίνο, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

γ)        όσον αφορά τον οίνο, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

 

1 α. Η προσθήκη σακχαρόζης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με προσθήκη ζάχαρης σε ξηρή κατάσταση, και μόνο στις αμπελουργικές περιοχές όπου αυτή εφαρμόζεται κατά παράδοση σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε στις 8 Μαΐου 1970, στις περιπτώσεις στις οποίες, λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών, αυτή η πρακτική είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο ελάχιστος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος.

Τροπολογία 272

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α)        στην αμπελουργική ζώνη Α κατά την έννοια του παραρτήματος IX, σε περισσότερο από 11,5 % vol.·

α)        στην αμπελουργική ζώνη Α 12% vol.

Τροπολογία 273

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β)        στην αμπελουργική ζώνη Β κατά την έννοια του παραρτήματος IX, σε περισσότερο από 12% vol.·

β)        στην αμπελουργική ζώνη Β 12.5 % vol.·

Τροπολογία 274

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ)        στις αμπελουργικές ζώνες Γ I α) και Γ I β) κατά την έννοια του παραρτήματος IX, σε περισσότερο από 12,5% vol.·

γ)        στις αμπελουργικές ζώνες Γ I α) και Γ I β) 13% vol.·

Τροπολογία 257

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ)        στην αμπελουργική ζώνη Γ ΙΙ κατά την έννοια του παραρτήματος IX, σε περισσότερο από 13% vol.·

δ)        στην αμπελουργική ζώνη Γ ΙΙ 13% vol.·

Τροπολογία 276

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε)

ε)        στην αμπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ κατά την έννοια του παραρτήματος IX, σε περισσότερο από 13,5% vol.

ε)        στην αμπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ , σε περισσότερο από 13,5% vol.

Τροπολογία 277

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α)        για τον ερυθρό οίνο, να αυξήσουν το ανώτατο όριο ολικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 σε 12 % vol. στην αμπελουργική ζώνη Α και σε 12,5 % vol. στην αμπελουργική ζώνη Β κατά την έννοια του παραρτήματος IX·

α)        να αυξήσουν το ανώτατο όριο ολικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 σε 12 % vol. στην αμπελουργική ζώνη Α και σε 12,5 % vol. στην αμπελουργική ζώνη Β κατά την έννοια του παραρτήματος IX·

Τροπολογία 278

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΣΗΜΕΙΟ B), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) για την παραγωγή οίνων με ονομασία προέλευσης στις αμπελουργικές ζώνες Α και Β, να αυξήσουν τον ολικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 σε επίπεδο που θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Τροπολογία 279

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ, ΕΔΑΦΙΟ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5.        Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης την οποία δύναται να λάβει το Συμβούλιο για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση, το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης, ο χυμός σταφυλιών και ο συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών δεν επιτρέπεται να οινοποιούνται ούτε να προστίθενται σε οίνο στην επικράτεια της Κοινότητας.

5.        Τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση, το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης, ο χυμός σταφυλιών και ο συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών δεν επιτρέπεται να οινοποιούνται ούτε να προστίθενται σε οίνο στην επικράτεια της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου του 2007(Ρ6_ΤΑ(2007)0049) "η κοινοτική νομοθεσία δεν πρέπει να επιτρέψει την οινοποίηση εισαγόμενου γλεύκους ούτε την ανάμειξή του με κοινοτικά γλεύκη"(§61).

Τροπολογία 280

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ, ΕΔΑΦΙΟ Γ

Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης την οποία δύναται να λάβει το Συμβούλιο για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, απαγορεύεται η ανάμιξη (coupage) στην Κοινότητα οίνου καταγωγής τρίτης χώρας με οίνο της Κοινότητας και η ανάμιξη οίνων καταγωγής τρίτων χωρών.

Απαγορεύεται η ανάμιξη (coupage) στην Κοινότητα οίνου καταγωγής τρίτης χώρας με οίνο της Κοινότητας και η ανάμιξη οίνων καταγωγής τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η απαγόρευση χρησιμοποίησης γλεύκους από τρίτες χώρες και η ανάμειξη οίνων προερχομένων από τρίτες χώρες με κοινοτικούς οίνους.

Τροπολογία 281

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ.

Δ. Υποπροϊόντα

διαγράφεται

1. Απαγορεύεται η υπέρμετρη πίεση των σταφυλιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και τις τεχνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με την ελάχιστη ποσότητα αλκοόλης που περιέχουν τα στέμφυλα και η οινολάσπη μετά την πίεση των σταφυλιών και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μηδενική.

 

2. Από οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών δεν παράγεται οίνος ούτε άλλο ποτό προοριζόμενο για άμεση ανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από αλκοόλη, αποστάγματα και δευτερία οίνο.

 

3. Απαγορεύονται η πίεση οινολάσπης και η αναζύμωση στεμφύλων σταφυλιών για άλλους σκοπούς εκτός από την απόσταξη και την παραγωγή δευτερία οίνου. Η διήθηση και η φυγοκέντρηση οινολάσπης δεν θεωρούνται ως πίεση, εάν τα λαμβανόμενα προϊόντα είναι υγιή, ανόθευτα και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.

 

4. Ο δευτερίας οίνος, εφόσον η παραγωγή του επιτρέπεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, χρησιμοποιείται μόνο για απόσταξη ή για οικογενειακή κατανάλωση από τον οινοποιό.

 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που έχει στην κατοχή του υποπροϊόντα υποχρεούται να τα απορρίπτει υπό επίβλεψη και υπό τους όρους που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 104 παράγραφος 1.

 

Τροπολογία 282

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) για την αμπελουργική περίοδο 2008/2009 (οικονομικό έτος 2009): 430 εκατ. ευρώ

α) για την αμπελουργική περίοδο 2009/2010 (οικονομικό έτος 2009): 510.000.000 ευρώ

Τροπολογία 283

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

β) για την αμπελουργική περίοδο 2009/2010 (οικονομικό έτος 2010): 287 εκατ. ευρώ

β) για την αμπελουργική περίοδο 2010/2011 (οικονομικό έτος 2010): 337.000.000 ευρώ

Τροπολογία 284

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ) για την αμπελουργική περίοδο 2010/2011 (οικονομικό έτος 2011): 184 εκατ. ευρώ

γ) για την αμπελουργική περίοδο 2011/2012 (οικονομικό έτος 2011): 223.000.000 ευρώ

Τροπολογία 285

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

δ) για την αμπελουργική περίοδο 2011/2012 (οικονομικό έτος 2012): 110 εκατ. ευρώ

διαγράφεται

Τροπολογία 286

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε)

ε) για την αμπελουργική περίοδο 2012/2013 (οικονομικό έτος 2013): 59 εκατ. ευρώ

διαγράφεται

Τροπολογία 287

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

 

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αμπελοοινική η αγορά, δεδομένου ότι αποτελεί το 40% του παγκόσμιου αμπελώνων, κατέχει το 65% της παραγωγής με αριθμό επιχειρήσεων που υπερβαίνει το ενάμισι εκατομμύριο και είναι ο πρώτος καταναλωτής παγκοσμίως με το 57% της παγκόσμιας κατανάλωσης, καθώς και ο πρώτος παγκόσμιος εξαγωγέας με το 65% συνολικών εξαγωγών. Σύμφωνα με μια μελέτη με τίτλο "Μεσοπρόθεσμες προοπτικές του αμπελοοινικού κλάδου" που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2007, ο ευρωπαϊκός αμπελώνας μειώθηκε από τα 4.5 εκατομμύρια εκτάρια το 1976 σε, 3.2 εκατομμύρια εκτάρια το 2004 που έφθασαν τα 3.65 εκατ. εκτάρια μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η αμπελοοινική παραγωγή υπέστη επίσης σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο των ετών. Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 90 υπήρχε τάση μείωσης της παραγωγής, η τελευταία ανέκαμψε για να σταθεροποιηθεί στην περίοδο εμπορίας 2004/2005 σε επίπεδα άνω του μέσου όρου. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμισθεί ότι από την ημερομηνία εκείνη, μεταξύ άλλων και λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος γνώρισε επίπεδα παραγωγής μάλλον χαμηλά: στην περίοδο του 2005/06 η παραγωγή της ΕΕ-27 ήταν κατά 4% χαμηλότερη της μέσης παραγωγής της περιόδου 1999- 2003 και η τελευταία περίοδος εμπορίας 2006/07 ήταν από τις λιγότερο παραγωγικές της τελευταίας δεκαετίας. Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής παραγωγής, προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Αν και παρατηρήθηκε κάποια κάμψη της κατανάλωσης στα κύρια κράτη-μέλη παραγωγούς, σημειώθηκε συγκεκριμένα μια αύξηση της ζήτησης στα άλλα κράτη μέλη. Η ανάλυση των στοιχείων για την κατανάλωση στην ΕΕ-15 έδειξε ότι από το 1984 έως το 2004, η μείωση της εσωτερικής ζήτησης οίνου ισοδυναμεί με 15 εκατ. Εκατόλιτρα (hl) σε είκοσι έτη, δηλαδή με 750.000 hl ετησίως, που ισοδυναμεί με ποσοστό μείωσης της τάξης του 0.65% ετησίως. Πρέπει όμως να υπογραμμισθεί ότι η κάμψη της ζήτησης αφορούσε κυρίως τους επιτραπέζιους οίνους, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης οίνων ποιότητας.

Στο μέτωπο των διεθνών συναλλαγών, επισημαίνεται ότι στην περίοδο 1999-2006, οι εξαγωγές κοινοτικών οίνων πέρασαν από τα 10.8 εκατομμύρια hl στα 17.8 εκατομμύρια hl σήμερα που ισοδυναμεί με ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 65%.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ωστόσο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς παίρνοντας από τα 5.2 εκατομμύρια hl του 1999 στα 11.7 εκατομμύρια hl του 2006, δηλαδή συνολικό ποσοστό αύξησης της τάξης του 125%. Ο ρυθμός ωστόσο της αύξησης παρουσίασε κάμψη από το 2004, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι το 2006 οι εισαγωγές της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 0.3 εκατομμύρια hl λιγότερο σε σχέση με το 2005.

Γενική άποψη του εισηγητή

ο εισηγητής συμμερίζεται την ανάλυση της επιτροπής σχετικά με την ισχύουσα ΚΟΑ οίνου και την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης του κλάδου που θα δώσει και πάλι Ο ώθηση και ανταγωνιστικότητάς τους κοινοτικούς οίνους και θα επιτρέψει στους ευρωπαίους παραγωγούς να ανακτήσουν παλαιές αγορές και να κατακτήσουν νέες. Αν και οι ευρωπαίοι παραγωγοί υφίστανται σήμερα τον ανελέητο ανταγωνισμό των νέων παραγωγών, τούτο οφείλεται όχι τόσο στην κάμψη της εσωτερικής κατανάλωσης, όσο ιδιαίτερα στο πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, σε κανονισμούς υπερβολικά άκαμπτους και πολύπλοκους που συχνά περιορίζουν την ικανότητα προσαρμογής της παραγωγής στις μεταβολές της ζήτησης και σε πολιτικές προώθησης και εμπορίας υπερβολικά δειλές (ή ελάχιστα επιθετικές). Αν και καταρχήν εκτιμά τη βάση μεταρρύθμισης που προτείνει η Επιτροπή, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να προωθηθούν ορισμένες τροποποιήσεις με στόχο μια καλύτερη συστηματική συνέπεια του νέου καθεστώτος και την αξιοποίηση της ποιότητας των ευρωπαϊκών οίνων. Προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να εδραιώσει την ηγετική θέση του αμπελοοινικού της κλάδου, η μεταμόρφωση της ΚΟΑ οίνου πρέπει να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της ποιότητας, γεγονός που σημαίνει προώθηση, προστασία και ενίσχυση των εδαφικών σημάτων, των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων του οίνου που αντιπροσωπεύουν την ευρωπαϊκή ποιότητα στην παγκόσμια αγορά.

Εθνικά προγράμματα στήριξης

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να αποτελέσουν ένα αξιόλογο μέσον για την αξιοποίηση και έξι υψώσει της διαφορετικότητας της ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα ήταν σκόπιμο να διασφαλισθεί μια μεγαλύτερη ελαστικότητα στη χρήση των διαφόρων κοινοτικών οικονομικών πόρων εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες του σχετικού εθνικού κλάδου.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία αυτή επικουρικότητα, ο εισηγητής θεώρησε σκόπιμο να διευρύνει το φάσμα των μέτρων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω των προγραμμάτων στήριξης, προβλέποντας ενέργειες με στόχο την ενίσχυση του όλου κλάδου, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων παραγωγικών τεχνολογιών, τη διαχείριση με αποτελεσματικότερο τρόπο της εμπορικής προσφοράς και τον έλεγχο του παραγωγικού δυναμικού, καθώς και της ποιότητας του.

Εξάλλου, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερος δυναμισμός και ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό οίνο στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς που αναπτύσσεται ραγδαία, φαίνεται αναγκαία η ενίσχυση των μέσων με στόχο τη μεγαλύτερη προώθηση και την καλύτερη γνώση των αγορών, μέσω ενεργειών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης των ευρωπαϊκών οίνων στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο της ανάκτησης του μεριδίου της εσωτερικής αγοράς που κατέκτησαν οι οίνοι των νέων χωρών παραγωγών και τη διείσδυση στις αναδυόμενες αγορές όπως η κινεζική. Μια στήριξη στη γνώση των αγορών και την προώθηση των ευρωπαϊκών οίνων, είναι απολύτως αναγκαία εάν λάβουμε υπόψη ότι σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές από τις τρίτες χώρες που επένδυσαν για να ενισχύσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων τους να διεισδύσουν στις αγορές, η ΚΟΑ οίνου διοχετεύει περιορισμένους πόρους στην προώθηση και συγκεκριμένα λίγο άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ σήμερα και δεν προβλέπει τίποτε σε σχέση με τη γνώση των αγορών και τη διαβούλευση με τους παράγοντες του κλάδου.

Μεταφορά πόρων στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Ανταποκρινόμενος στα αιτήματα και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοί του, ο εισηγητής θεωρεί βασικό να παραμείνει το σύνολο του ισχύοντος προϋπολογισμού της ΚΟΑ εξολοκλήρου συνδεδεμένο με τον αμπελοοινικό τομέα, δεδομένου ότι μια μεταφορά πόρων στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, έστω και αν καταρχήν ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές που διαθέτουν τέτοιου είδους παραγωγή, θα διοχετεύσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους σε στόχους διαφορετικούς εκείνου που συνίσταται στη στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας.

Οινολογικές πρακτικές

Ο εισηγητής δέχεται ευνοϊκά την πρόταση της Επιτροπής να απαγορευθεί η πρακτική της προσθήκης ζάχαρης και συμμερίζεται την ανάγκη να καταστεί ελαστικότερος ο κανονισμός σε σχέση με τις οινολογικές πρακτικές, ο άκαμπτος χαρακτήρας του οποίου αποτελεί πολύ συχνά εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αναγνώριση νέων πρακτικών και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ο σεβασμός των εθνικών αναγκών, ο εισηγητής προτείνει, ως εναλλακτική λύση σε σχέση με εκείνη που προτείνει η Επιτροπή, τη διατήρηση ενός θετικού καταλόγου των αποδεκτών οινολογικών πρακτικών στην κοινοτική επικράτεια και την σύσταση μιας ρυθμιστικής επιτροπής αρμόδιας για την εξουσιοδότηση νέων πρακτικών βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Εδαφικά σήματα και ποιότητα του οίνου

Το σύστημα των εδαφικών σημάτων που αποτελεί τη μέγιστη έκφραση της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής παράδοσης, είναι οπωσδήποτε ένα επιτυχημένο πρότυπο προς το οποίο προσανατολίζονται ακόμη και τα πρότυπα παραγωγής εκτός Ευρώπης που μέχρι σήμερα βασίζονταν αποκλειστικά στο εμπορικό σήμα και αρχίζουν να αξιοποιούν τα εδάφη τους με το μέσον της γεωγραφικής ένδειξης. Ακριβώς επειδή αποτελούν το καύχημα της ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας ποιότητας, οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία. Αν και θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την τοποθέτηση της Επιτροπής που τείνει να προσαρμόσει το σύστημα των γεωγραφικών και αμπελοοινικών ενδείξεων στις αγροεπισιτιστικές ενδείξεις βάσει του κανονισμού 510/2006, η προσαρμογή αυτή δεν μπορεί να καταλήξει σε μια μείωση του επιπέδου προστασίας τους. Κατά πρώτον λόγο και εξίσου με όσα ήδη προβλέπονται για τις αγροεπισιτιστικές ονομασίες και ενδείξεις, ο ορισμός "ονομασίας προέλευσης" και "γεωγραφικής ένδειξης" δεν μπορεί να στερείται της βασικής και χαρακτηρίζουσας σύνδεσης με την επιφάνεια παραγωγής του οίνου. Εκτός από την προέλευση των σταφυλιών, οι ορισμοί αυτοί πρέπει κατ' ανάγκην να αναφέρονται σε όλες τις παραγωγικές φάσεις, εις τρόπον ώστε να υπογραμμίζεται ότι η παραγωγική διαδικασία ο κλάδος πρέπει να ολοκληρώνεται, έστω και με κάποια εξαίρεση, στην περιοχή που προσδιορίζεται από τον σχετικό κανονισμό. Μόνον έτσι θα μπορεί να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος του οίνου και να προστατεύονται τα χαρακτηριστικά του εκείνα που συνδέονται ουσιαστικά με την εδαφική προέλευση. Κατά δεύτερο λόγο, η μετάβαση από το εθνικό σύστημα αναγνώρισης στο κοινοτικό δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να θέσει υπό αμφισβήτηση τις ονομασίες που ήδη αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη, οι οποίες και πρέπει αυτομάτως να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται σε κοινοτικό επίπεδο. Εξάλλου, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, όπως προβλέπεται για τις οινολογικές πρακτικές, οι κανόνες εφαρμογής θα έπρεπε να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της ρυθμιστικής επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία ελαστικότητα στο σύστημα και ταυτόχρονα, να γίνονται σεβαστές οι τοπικές ιδιομορφίες. Τέλος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του οίνου που προορίζεται για την αγορά και να προστατεύεται το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί εκ νέου η ισχύουσα απαγόρευση της υπερπίεσης των σταφυλιών και να προβλεφθούν μέσα που θα εξασφαλίζουν το σεβασμό της διάταξης αυτής. Καθορίζοντας ότι τα υποπροϊόντα της ενοποίησης πρέπει να έχουν μια ελάχιστη περιεκτικότητα αλκοόλης, η απαγόρευση εξασφαλίζει ότι μόνον ο οίνος καλύτερης ποιότητας θα διοχετεύεται στην αγορά. Το υποπροϊόν, δηλαδή τα υπόλοιπα της διαδικασίας κοινοποίησης, είναι απορρίμματα λίαν ρυπογόνα σε βαθμό που σε ορισμένα κράτη μέλη να θεωρούνται ειδικά απορρίμματα που πρέπει να τύχουν ειδικής κατεργασίας. Οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η απουσία των κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων για την κατεργασία των υποπροϊόντων είναι πολλοί και συγκεκριμένα, έλλειψη ελέγχου για το σεβασμό της απαγόρευσης με συνέπεια να είναι αδύνατον να υπάρχουν εγγυήσεις για την ποιότητα του οίνου που διοχετεύεται στο εμπόριο, ρύπανση του εδάφους, που συνεπάγεται κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 174 της ΣΕΚ, πρόσθετο κόστος παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατεργασία βαρύνει τον παραγωγό, με αρνητικές συνέπειες ως προς την ικανότητα του να σταθεί ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά. Προς αποφυγή των κινδύνων αυτών, είναι αντίθετα αναγκαίο να προβλεφθεί ένας μηχανισμός συλλογής και κατεργασίας των υποπροϊόντων που θα διασφαλίζει την ποιότητα του οίνου μέσω του ελέγχου του σεβασμού της απαγόρευσης, μηχανισμός που δεν θα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους παραγωγούς, δεν θα έχει υπερβολικές επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό της ΚΟΑ, θα εξασφαλίζει ο σεβασμό του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και θα επιτρέπει εξάλλου την εκμετάλλευση των υποπροϊόντων της οινοποίησης για την παραγωγή μεταξύ άλλων ανανεώσιμης εναλλακτικής ενέργειας.

Σήμανση

Ο εισηγητής δεν συμμερίζεται την πρόταση της Επιτροπής να επιτρέπεται προαιρετικά η ένδειξη της χρονολογίας και του αμπελώνα στην ετικέτα όλων των κρασιών. Ενώ τα πλεονεκτήματα για τους οίνους κατώτερης ποιότητας φαίνονται ελάχιστα, η ευχέρεια αυτή θα κατέληγε σε βάρος τόσο του παραγωγού ποιοτικού οίνου όσο και του καταναλωτή. Πράγματι, από τη μια πλευρά η ένδειξη της χρονολογίας και του αμπελώνα θα είχε ως συνέπεια τη μείωση της εμπορικής αξίας των οίνων με γεωγραφική ένδειξη, ιδίως για τις ποικιλίες εκείνες η φήμη των οποίων συνδέεται στενά με μια ιδιαίτερη γεωγραφική ζώνη και από την άλλη, η ίδια η ένδειξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση ή ακόμη και να οδηγήσει σε εξαπάτηση του καταναλωτή, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ο έλεγχος της αντιστοιχίας μεταξύ του περιεχόμενο της φιάλης και των όσων αναφέρονται στην ετικέτα.

Εξάλλου, ορισμένες αναφορές, ιδιαίτερα το όνομά της ονομασίας προέλευσης, της γεωγραφικής ένδειξης ή η παραδοσιακή αναφορά πρέπει να αναγράφονται αποκλειστικά στη γλώσσα της περιοχής παραγωγής προκειμένου να αποφεύγονται αυθαίρετες μεταφράσεις και υφαρπαγές.

Εκρίζωση και ελευθέρωση των δικαιωμάτων εγκατάστασης

Η καθιέρωση ενός καθεστώτος εκρίζωσης με πριμοδότηση μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο μέτρο που θα συνοδεύει τη μεταρρύθμιση. Προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της υπερπαραγωγής, το μέτρο αυτό θα έπρεπε να παρέχει κίνητρα στην εκρίζωση των αμπελώνων εκείνων ιδίως, η παραγωγή των οποίων ουδεμία η ανεπαρκή διέξοδο έχει στην αγορά και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκείνοι που θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τον κλάδο θα το πράξουν ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη ισχύος του μέτρου, ο εισηγητής προτείνει τον περιορισμό της ισχύος του καθεστώτος μόνο για τρεις περιόδους εμπορίας, με κατανομή κατά τα πρώτα τρία έτη των πόρων που προορίζονται για το τέταρτο και το πέμπτο έτος του καθεστώτος. Τούτο θα επιτρέψει να χορηγηθεί στον αμπελουργό που θα εγκαταλείψει την παραγωγή, μια αξιοπρεπής πριμοδότηση που θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσδοκίες του. Το ύψος της χρηματοδότησης αυτής πρέπει από την άλλη πλευρά να ανταποκρίνεται σε δύο βασικές ανάγκες και συγκεκριμένα στο σεβασμό της αρχής της ισότητας μεταξύ ευρωπαίων παραγωγών και στην αποτελεσματικότητα του μέτρου, αποφεύγοντας την εκρίζωση αμπελώνων που δεν επιδρούν σημαντικά στα πλεονάσματα. Για τους λόγους αυτούς θα έπρεπε να καθορισθούν ελάχιστα επίπεδα πριμοδότησης σε συνάρτηση με τις εκριζωθείσες επιφάνειες, βάσει των οποίων το κάθε κράτος μέλος θα προσδιορίζει το ύψος της πριμοδότησης που αντιστοιχεί στην επιχείρηση με βάση την ιστορική απόδοση της τελευταίας. Ήδη κατά τη διάρκεια της τριετίας ισχύος του καθεστώτος οριστικής εκρίζωση, θα έπρεπε κατά τη γνώμη του εισηγητή να εξασφαλίζεται ένας μεγαλύτερος δυναμισμός των δικαιωμάτων εγκατάστασης προκειμένου να μην ανακοπεί περισσότερο η ικανότητα ανάπτυξης των πλέον ανταγωνιστικών παραγωγών. Ο δυναμισμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με μια καλύτερη κυκλοφορία των δικαιωμάτων εγκατάστασης σε κοινοτική κλίμακα και την ουσιαστική χρήση των δικαιωμάτων των εθνικών και περιφερειακών αποθεματικών στα κράτη όπου αυτά υφίστανται. Το κατά πόσον είναι σκόπιμο να ελευθερωθούν οι αμπελοοινικές επιφάνειες, τουλάχιστον για ορισμένες παραγωγές, είναι δυνατόν να εξετασθεί μόνον μετά τη λήξη του καθεστώτος εκρίζωσης, βάσει μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων της εκρίζωσης, της βελτίωσης της κυκλοφορίας των δικαιωμάτων εγκατάστασης και της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων στήριξης. Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής και, εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει μια πρόταση για την ενδεχόμενη ελευθέρωση των επιφανειών που δεν αποτελούν ζώνες παραγωγής οίνων με ονομασία προέλευσης η με γεωγραφική ένδειξη. Σε σχέση με τις περιοχές αυτές. Πράγματι, η ελευθέρωση θα μπορούσε να έχει καταστρεπτικές συνέπειες αφανίζοντας την ευρωπαϊκή αμπελοοινική κληρονομιά με συνέπεια τη μείωση της οικονομικής αξίας των μεγαλύτερων επενδύσεων των παραγωγών οίνων ποιότητας, την απώλεια της ικανότητας ελέγχου της ποιότητας του οίνου με συνακόλουθη βλάβη στην εικόνα του εδαφικού σήματος και την υποτίμηση του προϊόντος.

22-11-2007

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

που εξέφρασαν σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του κανονισμού οι βουλευτές Διαμάντω Μανωλάκου, Vicenzo Aita, Ilda Figueiredo της Ομάδας GUE/NGL

Είμαστε αντίθετοι στην εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων αμπελώνων για να ικανοποιηθούν οι όροι που επιβάλλουν η ΚΟΑ και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων που θέλουν να συμπυκνώσουν τον κλάδο και να αυξήσουν τις εισαγωγές.

Η απόρριψη της κατάργησης του εμπλουτισμού, μέτρο θετικό που πρότεινε η Επιτροπή, η επιτρεπόμενη αύξηση μέχρι 4,5% vol, η χρήση του όρου "οίνος" για ποτά που δεν παράγονται από σταφύλι, υποβαθμίζουν την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οίνου.

Θεωρούμε ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα γίνουν σε βάρος του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, των καταναλωτών προϊόντων ποιότητας και των μικρών και μεσαίων παραγωγών, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, διότι στα μεγάλα προβλήματα κόστους και προώθησης που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αμπελοοινικών προϊόντων τους, θα προστεθεί ο ανταγωνισμός προϊόντων χαμηλής ποιότητας.

Πιστεύουμε ότι ο αμπελοοινικός τομέας έχει πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης υπό τον όρο ότι θα ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οίνου, την ενίσχυση της προώθησής του, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών που αποτελούν τη βάση της παραγωγής ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.7.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

3.9.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

IMCO

3.9.2007

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Giuseppe Castiglione

5.6.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.7.2007

12.9.2007

9.10.2007

21.11.2007

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Διαμάντω Μανωλάκου,Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Κατερίνα Μπατζελή, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Železný

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Anja Weisgerber

Ημερομηνία κατάθεσης

27.11.2007