RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole şi de modificare a anumitor regulamente

28.11.2007 - (COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportor: Giuseppe Castiglione

Procedură : 2007/0138(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0477/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole şi de modificare a anumitor regulamente

(COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0372),

–   având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6‑0254/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6‑0477/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 1A (nou)

(1a) Cu peste un milion şi jumătate de întreprinderi vitivinicole, Uniunea Europeană este principalul producător mondial de vinuri, cel mai mare exportator şi cel mai mare consumator la nivel internaţional.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 2

(2) Consumul de vin în Comunitate a înregistrat o scădere constantă şi volumul de vin exportat din Comunitate începând cu anul 1996 a crescut într-un ritm mult mai lent decât cel al importurilor. Aceasta a dus la o deteriorare a echilibrului între cerere şi ofertă, care, la rândul său, are consecinţe considerabile asupra preţurilor şi veniturilor producătorilor.

(2) Cu toate că vânzările de vin de calitate şi exporturile de vin din Comunitate sunt în creştere, consumul total de vin în Comunitate înregistrează o scădere constantă, iar din 1966 volumul exporturilor de anumite vinuri a crescut mult mai lent decât cel al importurilor de vin de aceeaşi categorie. Aceasta a dus la o deteriorare a echilibrului general dintre cerere şi ofertă pentru anumite vinuri ceea ce, la rândul său, are consecinţe considerabile asupra preţurilor şi veniturilor producătorilor.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 3

(3) Nu toate instrumentele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 s-au dovedit eficiente pentru orientarea sectorului către o dezvoltare competitivă şi durabilă. Mecanismele de piaţă precum distilarea de criză s-au dovedit a fi nerentabile, în măsura în care au încurajat excedentele structurale fără a impune ameliorarea structurilor de concurenţă relevante. Mai mult, unele dintre măsurile de reglementare existente au restricţionat în mod nejustificat activităţile producătorilor competitivi.

(3) Nu toate instrumentele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 s-au dovedit eficiente pentru orientarea sectorului către o dezvoltare competitivă şi durabilă. Unele mecanisme de piaţă s-au dovedit a fi nerentabile, în măsura în care au încurajat excedentele structurale fără a impune ameliorarea structurilor de concurenţă relevante. Mai mult, unele dintre măsurile de reglementare existente au restricţionat în mod nejustificat activităţile producătorilor competitivi.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 3A (nou)

(3a) Valoarea soldului disponibilităţilor care depăşesc 14% din producţia comunitară este de ordinul a 5 200 000 000 EUR. Valoarea ar putea fi atinsă printr-o creştere vizând 75 milioane de noi consumatori interni sau prin promovarea exporturilor spre ţări terţe, unde există o cerere solvabilă de sute de milioane de consumatori, ceea ce corespunde unei creşteri considerabile a veniturilor în domeniu.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 3B (nou)

 

(3b) Suprimarea imediată a mecanismelor de piaţă ale actualei organizări comune a pieţei (OCP) va avea un efect extrem de negativ asupra sectorului; prin urmare, este necesar să se stabilească o perioadă tranzitorie între actuala şi viitoarea OCP.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 5

(5) În lumina experienţei dobândite, este necesar, prin urmare, să se modifice fundamental regimul comunitar aplicabil sectorului vitivinicol, în vederea atingerii următoarelor obiective: creşterea competitivităţii producătorilor de vin din Comunitate; consolidarea reputaţiei vinului de calitate din Comunitate ca fiind cel mai bun la nivel mondial; recâştigarea vechilor pieţe de desfacere şi câştigarea unora noi în Comunitate şi în lume; stabilirea unui regim vitivinicol care funcţionează în baza unor norme clare, simple şi eficiente, care creează un echilibru între cerere şi ofertă; stabilirea unui regim vitivinicol care păstrează cele mai bune tradiţii ale producţiei vitivinicole comunitare, consolidează structura socială în numeroase regiuni rurale şi garantează respectarea mediului de întregul proces de producţie. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 ar trebui abrogat şi înlocuit cu acest nou regulament.

(5) În lumina experienţei dobândite, este necesar, prin urmare, să se modifice fundamental regimul comunitar aplicabil sectorului vitivinicol, în vederea atingerii următoarelor obiective: creşterea competitivităţii producătorilor de vin din Comunitate; consolidarea reputaţiei vinului de calitate din Comunitate ca fiind cel mai bun la nivel mondial; recâştigarea vechilor pieţe de desfacere şi câştigarea unora noi în Comunitate şi în lume, ţinând seama în special de cererea în continuă creştere pe pieţele emergente ale Asiei, sursă de concurenţă şi de oportunităţi pentru ptoducătorii de vin europeni; stabilirea unui regim vitivinicol care funcţionează în baza unor norme clare, simple şi eficiente, care creează un echilibru între cerere şi ofertă; stabilirea unui regim vitivinicol care păstrează cele mai bune tradiţii ale producţiei vitivinicole comunitare, consolidează structura socială în numeroase regiuni rurale şi garantează respectarea mediului de întregul proces de producţie. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 ar trebui abrogat şi înlocuit cu acest nou regulament.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 5A (nou)

 

(5a) Organizarea comună a pieţei vitivinicole ar trebui să creeze condiţiile-generale care să permită sectorului vitivinicol să reacţioneze în mod autonom la cerinţele pieţei, ţinând seama de interesele consumatorilor, de egalitatea de şanse a exploataţiilor vitivinicole, inclusiv cele prelucrătoare, în interiorul statelor membre şi de la un stat membru la altul, precum şi de considerente de ordin ecologic.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 9

(9) Este important să se prevadă măsuri de sprijin de natură să consolideze structurile competitive. Deşi este indicat ca aceste măsuri să fie finanţate şi definite de Comunitate, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a selecta combinaţia de măsuri adecvată pentru a răspunde necesităţilor din teritoriile lor, ţinând cont de particularităţile regionale, dacă este cazul, şi de a le integra în programele naţionale de sprijin. Este necesar ca statele membre să îşi asume răspunderea pentru punerea în aplicare a acestor programe.

(9) Este important să se prevadă măsuri de sprijin de natură să consolideze structurile competitive. Deşi este indicat ca unele dintre aceste măsuri să fie finanţate şi definite de Comunitate, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a selecta combinaţia de măsuri adecvată pentru a răspunde necesităţilor din teritoriile lor, ţinând cont de particularităţile regionale, dacă este cazul, şi de a le integra în programele naţionale de sprijin. Este necesar ca statele membre să îşi asume răspunderea pentru punerea în aplicare a acestor programe.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 9A (nou)

(9a) Costul anual al reformei este estimat la circa 1 300 000 000 EUR, ceea ce corespunde nivelului actual al cheltuielilor pentru sectorul vitivinicol. Această sumă se repartizează între pachetele financiare naţionale şi măsurile întreprinse la nivel comunitar. Repartizarea între statele membre a bugetului alocat programelor naţionale ar trebui să se efectueze pe bază de criterii de repartizare istorică, de suprafaţa cultivată şi de nivelul producţiilor anterioare.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 10

(10) Cheia repartiţiei fondurilor destinate programelor naţionale de sprijin între statele membre ar trebui să se bazeze pe partea istorică a acestora din bugetul vitivinicol, ca principal criteriu, precum şi pe suprafaţa plantată cu viţă de vie şi pe producţia anterioară.

eliminat

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) Fondurile destinate programelor de sprijin naţionale ale unui stat membru – cu excepţia măsurilor de promovare – nu pot fi mai mici decât suma totală alocată statului membru respectiv în 2008 pentru restructurare.

Justificare

Pour ce qui est des sommes pouvant être utilisées à des fins de restructuration, aucun État membre ne doit se trouver dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Cela serait contraire aux objectifs et aux principes de la réforme.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 11

(11) Este necesar ca una dintre măsurile principale în cadrul unor astfel de programe să fie promovarea şi comercializarea vinurilor comunitare în ţările terţe şi ca aceasta să aibă rezervată o anumită parte din buget. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului, este necesar să se continue ajutorul acordat pentru activităţile de restructurare şi reconversie. Pentru a încuraja o gestionare responsabilă a situaţiilor de criză, este necesar ca instrumente preventive precum asigurarea recoltei, fondurile mutuale şi recoltarea înainte de coacere să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin în cadrul programelor de sprijin.

(11) Este necesar ca unele dintre măsurile principale în cadrul unor astfel de programe să fie promovarea, informarea cu privire la efectele pozitive ale consumului moderat de vin şi efectele negative ale unui consum excesiv de alcool, cunoaşterea pieţelor şi comercializarea vinurilor comunitare în ţările terţe şi ca acestora să le fie rezervată o anumită parte din buget. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului, este necesar să se continue ajutorul acordat pentru activităţile de restructurare şi reconversie. Pentru a încuraja o gestionare responsabilă a situaţiilor de criză, este necesar ca instrumente preventive, cum ar fi instrumentele de dezvoltare a sectorului care vizează ameliorarea calitativă a produselor şi a debuşeelor lor comerciale şi să fie eligibile pentru a beneficia de ajutor în cadrul programelor de sprijin.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 12

(12) Este necesar ca, atunci când acest lucru este posibil, finanţarea măsurilor eligibile de către Comunitate să fie condiţionată de respectarea de către producători a anumitor norme de mediu în vigoare. De asemenea, ar trebui ca nerespectarea normelor să atragă după sine o reducere corespunzătoare a plăţilor.

eliminat

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 13

(13) Este necesar ca sprijinul acordat sectorului să provină şi din măsurile structurale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

eliminat

Justificare

Les ressources financières devraient être transférées dans les cadres financiers nationaux, pour que les États membres puissent les utiliser d'une manière plus efficace.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 14

(14) Printre măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, următoarele ar trebui să fie relevante pentru sectorul vitivinicol: instalarea tinerilor agricultori şi investiţiile în echipamentele tehnice şi îmbunătăţiri legate de comercializare, formarea profesională, sprijinul pentru informare şi promovare pentru organizaţiile de producători care participă la un program de calitate, sprijinul pentru agromediu, pensionarea anticipată a agricultorilor care decid să înceteze definitiv orice activitate comercială agricolă pentru a transfera exploataţia către alţi agricultori.

(14) În cadrul pachetelor naţionale, ar trebui să fie eligibile măsurile privind instalarea tinerilor agricultori, investiţiile în echipamentele tehnice, îmbunătăţirile legate de comercializare, formarea profesională, sprijinul pentru informare şi promovare pentru organizaţiile de producători care participă la un program de calitate, sprijinul pentru agromediu, precum şi pensionarea anticipată a agricultorilor care decid să înceteze definitiv orice activitate comercială agricolă pentru a transfera exploataţia către alţi agricultori.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 15

(15) Pentru a suplimenta mijloacele financiare disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, ar trebui instituit un transfer progresiv de fonduri către bugetul care ţine de regulamentul respectiv.

eliminat

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 16A (nou)

 

(16a) Încrederea consumatorilor în calitatea vinurilor europene este fundamentală pentru vânzarea vinului în interiorul Uniunii Europene şi în ţările terţe. Pentru a garanta această încredere, este necesar să se pună accent, în cadrul măsurilor de reglementare, pe gestionarea calităţii şi pe informare.

Amendamentul 18

CONSIDERENTUL 16B (nou)

 

(16b) Este necesar ca acţiunile de promovare să ţină seama de studiile efectuate cu privire la componentele vinului şi la efectele pe care consumul moderat al acestuia le-ar putea avea asupra sănătăţii omului.

Amendamentul 19

CONSIDERENTUL 19

(19) Produsele care intră sub incidenţa prezentului regulament ar trebui să fie fabricate conform anumitor norme privind practicile oenologice şi restricţiile care să garanteze că au fost luate în calcul considerente de ordin sanitar şi aşteptările consumatorilor privind calitatea şi metodele de producţie. Din motive de flexibilitate, Comisia ar trebui să îşi asume sarcina de a actualiza aceste practici şi de a aproba altele noi, cu excepţia domeniilor sensibile din punct de vedere politic al îmbogăţirii şi al acidifierii, pentru care competenţa de a aduce modificări ar trebui să îi revină în continuare Consiliului.

(19) Produsele care intră sub incidenţa prezentului regulament ar trebui să fie fabricate conform anumitor norme privind practicile oenologice şi restricţiile care să garanteze că au fost luate în calcul considerente de ordin sanitar şi aşteptările consumatorilor privind calitatea şi metodele de producţie. În consecinţă, ar trebui întocmită o listă a practicilor oenologice autorizate, actualizarea acestora şi aprobarea unora noi rămânând de competenţa Consiliului.

Amendamentul 20

CONSIDERENTUL 21

(21) Dată fiind calitatea scăzută a vinului obţinut prin supratescuire, această practică ar trebui interzisă.

(21) Dată fiind calitatea scăzută a vinului obţinut prin supratescuire, această practică ar trebui interzisă, instituindu-se mecanisme care să asigure respectarea acestei interdicţii.

Amendamentul 21

CONSIDERENTUL 21A (nou)

(21a) Din raţiuni legate de protecţia mediului, ar trebui instituită, eventual cu unele derogări, obligaţia de a distila toate subprodusele rezultate din vinificare.

Amendamentul 22

CONSIDERENTUL 22

(22) Pentru a respecta standardele internaţionale în acest domeniu, Comisia ar trebui să se bazeze, în general, pe practicile oenologice aprobate de Organizaţia Internaţională pentru Vie şi Vin (OIV). Pentru ca producătorii comunitari să nu întâmpine dificultăţi pe pieţele străine, ar trebui ca aceste standarde să se aplice în egală măsură şi vinurilor comunitare destinate exportului, indiferent de normele mai restrictive aplicabile în Comunitate.

eliminat

Amendamentul 23

CONSIDERENTUL 29

(29) Denumirile de origine şi indicaţiile geografice înregistrate ar trebui să beneficieze de protecţie împotriva oricăror utilizări care profită în mod abuziv de reputaţia asociată produselor care respectă exigenţele corespondente. Pentru a favoriza o concurenţă loială şi a nu induce în eroare consumatorii, ar trebui ca această protecţie să aibă o incidenţă asupra produselor şi serviciilor care nu sunt reglementate de prezentul regulament, inclusiv acelea care nu sunt prevăzute în anexa I din tratat.

(29) Denumirile de origine şi indicaţiile geografice înregistrate, precum şi denumirile care corespund unor unităţi geografice mai mici decât denumirea de origine sau indicaţia geografică de bază şi care poartă un alt nume decât denumirea de origine ar trebui să beneficieze de protecţie împotriva oricăror utilizări care poate aduce atingere reputaţiei asociate produselor care respectă exigenţele respective sau care profită în mod abuziv de această reputaţie. Pentru a favoriza o concurenţă loială şi a nu induce în eroare consumatorii, ar trebui ca această protecţie să aibă o incidenţă asupra produselor şi serviciilor care nu sunt reglementate de prezentul regulament, inclusiv acelea care nu sunt prevăzute în anexa I din tratat.

Justificare

Les AOC cru devraient faire partie intégrante des appellations d'origine et indications géographiques.

Amendamentul 24

CONSIDERENTUL 33

(33) Din motive de certitudine juridică, denumirile de origine şi indicaţiile geografice existente în Comunitate ar trebui să fie excluse de la aplicarea noii proceduri de examinare. Cu toate acestea, statele membre în cauză ar trebui să furnizeze Comisiei informaţiile şi actele de bază în temeiul cărora aceste denumiri de origine şi indicaţii geografice au fost recunoscute la nivel naţional, în caz contrar acestea pierzând protecţia de care beneficiază. Din motive de certitudine juridică, ar trebui ca posibilitatea de a anula denumirile de origine şi indicaţiile geografice existente să fie limitată.

(33) Din motive de certitudine juridică, denumirile de origine şi indicaţiile geografice existente în Comunitate ar trebui să fie excluse de la aplicarea noii proceduri de examinare. Cu toate acestea, statele membre în cauză ar trebui să furnizeze Comisiei informaţiile şi actele de bază în temeiul cărora aceste denumiri de origine şi indicaţii geografice au fost recunoscute la nivel naţional.

Amendamentul 25

CONSIDERENTUL 34

(34) Este necesar să se suprime posibilitatea de a proteja la nivel naţional denumiri geografice drept denumiri de origine sau indicaţii geografice.

eliminat

Justificare

La promotion de vins encadrés par une dénomination géographique à l'échelle nationale doit être une mesure contribuant à accroître la vente des vins en dehors d'un État membre sans avoir d'effets négatifs sur les autres vins de cet État.

Amendamentul 26

CONSIDERENTUL 37

(37) Aceste norme ar trebui să prevadă obligativitatea utilizării anumitor termeni, astfel încât produsul să poată fi identificat în funcţie de categoria comercială şi să se furnizeze consumatorilor anumite informaţii importante. Utilizarea altor informaţii facultative ar trebui, de asemenea, să fie reglementată în cadrul comunitar.

(37) Aceste norme ar trebui să prevadă obligativitatea utilizării anumitor termeni, astfel încât produsul să poată fi identificat în funcţie de categoria comercială şi să se furnizeze consumatorilor anumite informaţii importante, printre care calitatea îmbuteliatorului. Utilizarea altor informaţii facultative ar trebui, de asemenea, să fie reglementată în cadrul comunitar.

Justificare

Rien n’impose aujourd’hui l’indication de la qualité de l’embouteilleur sur les étiquettes des vins. Le consommateur ignore ainsi s’il achète un vin en provenance d’un négociant, d’une coopérative ou d’un vigneron indépendant. Pourtant, la préoccupation majeure des consommateurs lors de l’achat d’un vin est de savoir qui a fait le vin.

L’indication de la qualité de l’embouteilleur permettra de fournir au consommateur des éléments pour choisir son vin en sachant comment il a été conditionné et quel est son circuit de production

Amendamentul 27

CONSIDERENTUL 38

(38) În lipsa unor dispoziţii contrare, normele de etichetare din sectorul vitivinicol ar trebui să vină în completarea celor prevăzute de Directiva (CE) nr. 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora, care au o aplicare orizontală. Experienţa a demonstrat că nu este oportună diferenţierea normelor de etichetare în funcţie de categorii de produse vitivinicole. Normele ar trebui să se aplice tuturor diverselor categorii de vin, inclusiv produselor importate. În special, este necesar ca acestea să permită indicarea unui soi de struguri de vinificaţie şi a unui an de recoltă pe toate vinurile fără denumire de origine sau indicaţie geografică, sub rezerva cerinţelor privind veridicitatea informaţiilor indicate pe etichetă şi a verificărilor corespunzătoare.

(38) În lipsa unor dispoziţii contrare, normele de etichetare din sectorul vitivinicol ar trebui să vină în completarea celor prevăzute de Directiva (CE) nr. 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora, care au o aplicare orizontală. Experienţa a demonstrat că nu este oportună diferenţierea normelor de etichetare în funcţie de categorii de produse vitivinicole. Normele ar trebui să se aplice tuturor diverselor categorii de vin, inclusiv produselor importate.

Amendamentul 28

CONSIDERENTUL 38A (nou)

(38a) Descrierea, denumirea şi prezentarea produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament sunt fundamentale pentru perspectivele lor de comercializare. În ceea ce priveşte etichetarea, trebuie păstrate anumite distincţii în funcţie de diversele categorii de vinuri şi un regim de protecţie pentru menţiunile tradiţionale existente, pentru a identifica produsul şi pentru a furniza consumatorului unele informaţii esenţiale.

Amendamentul 29

CONSIDERENTUL 39

(39) Existenţa şi înfiinţarea organizaţiilor de producători continuă să rămână un mijloc de a contribui la satisfacerea necesităţilor sectorului vitivinicol, astfel cum sunt definite acestea la nivel comunitar. Utilitatea acestora ar trebui să rezide în sfera de acoperire şi eficacitatea serviciilor pe care le oferă membrilor lor. Acest lucru este valabil şi pentru organizaţiile interprofesionale. Prin urmare, statele membre ar trebui să recunoască organizaţiile care îndeplinesc anumite cerinţe definite la nivel comunitar.

(39) Existenţa şi înfiinţarea organizaţiilor de producători poate constitui un mijloc de a contribui la satisfacerea necesităţilor sectorului vitivinicol, astfel cum sunt definite la nivel comunitar. Utilitatea acestora ar trebui să rezide în sfera de acoperire şi eficacitatea serviciilor pe care le oferă membrilor lor. Acest lucru este valabil şi pentru organizaţiile interprofesionale. Prin urmare, statele membre ar trebui să recunoască organizaţiile care îndeplinesc anumite cerinţe definite la nivel comunitar. Totodată, ar trebui să se precizeze diferențele dintre competențelor acestor două tipuri de organizații.

Justificare

La réglementation communautaire ne doit pas accorder de traitement de faveur aux seules organisations de producteurs pratiquant le transfert de propriété, c’est à dire qui achètent la production de leurs membres en vue de la revendre.

La diversité des acteurs de la filière vitivinicole est réelle et la spécificité de chacun d’entre eux doit être respectée. La réglementation communautaire doit encourager la diversité des initiatives de regroupement, car il n’y a pas nécessairement besoin de transfert de propriété pour concentrer l’offre.

Amendamentul 30

CONSIDERENTUL 42

(42) Monitorizarea fluxurilor comerciale este înainte de toate o chestiune de gestionare, care ar trebui abordată cu flexibilitate. În consecinţă, Comisia ar trebui să ia o decizie privind introducerea unor cerinţe în materie de licenţe, ţinând cont de necesitatea de a introduce licenţe de import şi de export pentru gestionarea pieţelor relevante şi, în special, pentru monitorizarea importurilor de produse în cauză. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să prevadă condiţiile generale care guvernează aceste licenţe.

(42) Monitorizarea fluxurilor comerciale este înainte de toate o chestiune de gestionare, care ar trebui abordată cu flexibilitate pentru gestionarea pieţelor relevante şi, în special, pentru monitorizarea importurilor produselor în cauză. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să prevadă condiţiile generale care reglementează aceste licenţe.

Amendamentul 31

CONSIDERENTUL 43

(43) Atunci când se introduce un regim de licenţe de import şi de export, ar trebui impusă constituirea unei garanţii, pentru a garanta faptul că operaţiunile pentru care se acordă aceste licenţe sunt efectiv desfăşurate.

eliminat

Amendamentul 32

CONSIDERENTUL 46

(46) Pentru a asigura buna funcţionare a pieţei vitivinicole şi, în special, pentru a evita perturbările pieţei, este necesar să se prevadă posibilitatea de a interzice recursul la regimul de perfecţionare activă sau pasivă. Pentru a putea funcţiona, un astfel de instrument de gestionare a pieţei ar trebui, în general, să fie pus în aplicare fără întârziere. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se încredinţeze competenţele necesare în acest sens.

(46) Pentru a asigura buna funcţionare a pieţei vitivinicole şi, în special, pentru a evita perturbările pieţei, este necesar să se prevadă posibilitatea de a interzice recursul la regimul de perfecţionare activă sau pasivă.

Amendamentul 33

CONSIDERENTUL 55

(55) Întrucât încă nu s-a atins echilibrul pieţei şi măsurile de însoţire precum schema de defrişare au nevoie de timp pentru a produce efecte, este oportun să se menţină interdicţia de noi plantări până la 31 decembrie 2013, dată de la care este necesar ca aceasta să fie ridicată definitiv pentru a permite producătorilor competitivi să răspundă liber condiţiilor de piaţă.

(55) Întrucât încă nu s-a atins echilibrul pieţei şi măsurile de însoţire precum schema de defrişare au nevoie de timp pentru a produce efecte, este oportun să se menţină interdicţia de noi plantări în principiu până la 31 decembrie 2013. În cursul anului 2012, ar trebui să se controleze eficienţa măsurilor convenite în 2007 în cadrul reformei pieţei vitivinicole şi să se decidă asupra menţinerii sau suprimării regimului de plantare.

Justificare

Il n'est pas encore possible de se prononcer sur les effets des arrachages prévus sur le marché vitivinocole. Dès lors, il ne faudrait prendre de décision quant aux nouvelles plantations qu'une fois que les mesures d'arrachage seront arrivées à leur terme et que leurs effets sur le marché apparaîtront.

Amendamentul 34

CONSIDERENTUL 55A (nou)

(55a) Cu toate acestea, în materie de drepturi de plantare ar trebui asigurată o mai mare flexibilitate, pentru a le permite producătorilor competitivi să se adapteze liber la condiţiile de piaţă.

Amendamentul 35

CONSIDERENTUL 55B (nou)

*

(55b) Odată ce situaţia de pe piaţă se va fi îmbunătăţit sensibil, o clauză de flexibilitate va permite acordarea unor drepturi de plantare suplimentare, limitate în timp, exploataţiilor viticole din regiunile respective, pentru nivelul de calitate la care s-ar putea să înregistreze o creştere a vânzărilor.

Justificare

Une gestion efficace de l'offre doit adapter l'offre à la demande, ce qui signifie qu'une augmentation de la demande doit entraîner une augmentation de l'offre.

Amendamentul 36

CONSIDERENTUL 58

(58) Pe lângă aceasta, ar trebui ca statele membre să aibă posibilitatea de a autoriza transferul drepturilor de replantare de la o exploataţie viticolă la alta, cu condiţia efectuării de controale stricte şi ca acest transfer să se înscrie în politica de calitate, să cuprindă viţele-mamă pentru altoi sau să fie legat de transferul unei părţi a exploataţiei. Este necesar ca aceste transferuri să se limiteze la teritoriul statului membru în cauză.

(58) Pe lângă aceasta, ar trebui ca statele membre să aibă posibilitatea de a autoriza transferul drepturilor de replantare de la o exploataţie viticolă la alta, cu condiţia efectuării de controale stricte şi ca acest transfer să se înscrie în politica de calitate, să cuprindă viţele-mamă pentru altoi sau să fie legat de transferul unei părţi a exploataţiei.

Amendamentul 37

CONSIDERENTUL 62A (nou)

(62a) Comisia ar trebui să evalueze impactul măsurilor de însoţire şi de asanare a pieţei înainte de a prezenta o propunere de liberalizare a drepturilor de plantare pe suprafeţele care nu sunt delimitate prin caietele de sarcini privind producţia de vinuri care beneficiază de o denumire de origine sau indicaţie geografică protejată.

Amendamentul 38

CONSIDERENTUL 63

(63) Producţia de vin a statelor membre care nu produc mai mult de 25 000 hectolitri pe an nu are efecte semnificative asupra echilibrului pieţei. Prin urmare, aceste state membre ar trebui excluse de la aplicarea interdicţiei provizorii de noi plantări, însă nu ar trebui nici să aibă acces la schema de defrişare.

(63) Producţia de vin a statelor membre care nu produc mai mult de 25 000 hectolitri pe an nu are efecte semnificative asupra echilibrului pieţei. Prin urmare, aceste state membre ar trebui excluse de la aplicarea interdicţiei provizorii de noi plantări, însă nu ar trebui nici să aibă acces la schema de defrişare, atâta timp cât producţia lor rămâne sub 25 000 litri.

Amendamentul 39

CONSIDERENTUL 67

(67) Pentru a garanta un tratament responsabil al zonelor defrişate, dreptul la primă ar trebui să fie condiţionat de respectarea de către producătorii în cauză a normelor de mediu aplicabile. De asemenea, ar trebui ca nerespectarea normelor să atragă după sine o reducere proporţională a primei de defrişare.

eliminat

Amendamentul 40

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre sunt responsabile de programele de sprijin şi se asigură că acestea sunt elaborate şi puse în aplicare în mod obiectiv, ţinând cont de situaţia economică a producătorilor vizaţi şi de necesitatea de a evita inegalităţile de tratament nejustificate între producători.

(2) Statele membre răspund de aplicarea programelor de sprijin şi garantează elaborarea şi aplicarea pe criterii obiective a acestora, ţinând cont de situaţia economică a producătorilor vizaţi şi de necesitatea de a evita inegalităţile de tratament nejustificate între producători.

Justification

Les États membres ne peuvent être les uniques responsables des programmes d'aide. Il est nécessaire que la Commission approuve les programmes en garantissant qu'ils sont conformes au droit communautaire et qu'ils ne créent pas de distorsion de concurrence entre les producteurs communautaires.

Amendamentul 41

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

(3) Nu se acordă sprijin:

eliminat

a) pentru proiecte de cercetare şi măsuri destinate să susţină astfel de proiecte;

 

b) pentru măsurile care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

 

 

 

Justification

Les entreprises doivent pouvoir disposer d'un portail unique pour les interventions du secteur. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'arriver à une simplification du système.

Amendamentul 42

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Fiecare stat membru producător menţionat în anexa II îi înaintează Comisiei, pentru prima dată până la 30 aprilie 2008, un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde măsuri conforme cu dispoziţiile prezentului capitol.

(1) Fiecare stat membru producător menţionat în anexa II îi înaintează Comisiei, iniţial până la cel târziu 15 februarie a anului următor intrării în vigoare a prezentului regulament, un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde măsuri conforme cu dispoziţiile prezentului capitol.

Justification

Le calendrier proposé est irréalisable. Une période de temps plus longue est nécessaire pour que les règlements d'application soient adoptés avant la présentation des nouveaux programmes.

Amendamentul 43

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL 1A (nou)

 

Fiecare stat membru poate prezenta Comisiei un program de sprijin revizuit, în termen de 1 an de la prezentarea primului program, în cazul în care se constată incompatibilităţi între măsurile prevăzute de programul iniţial, care pun astfel în pericol execuţia lui coerentă. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni de la data prezentării sale.

Justification

La réforme vise principalement à accroître la compétitivité du secteur vitivinicole. Une certaine souplesse des mesures, strictement encadrée, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la réforme, notamment en ce qui concerne les nouveaux États membres ayant rencontré des difficultés au cours du processus d'adhésion.

Amendamentul 44

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) AL DOILEA PARAGRAF

Măsurile de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Înainte de a fi înaintat Comisiei, programul de sprijin face obiectul unei consultări cu autorităţile şi organizaţiile competente la nivelul teritorial corespunzător.

Măsurile de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru, în cooperare cu autorităţile regionale şi locale, îl consideră cel mai adecvat. Înainte de a fi înaintat Comisiei, programul de sprijin face obiectul unei consultări cu autorităţile şi organizaţiile competente, cu organizațiile producătorilor, întreprinderile comerciale ale acestora și organizațiile interprofesionale competente la nivel local şi regional.

Amendamentul 45

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF

Fiecare stat membru depune un singur proiect de program, care poate lua în calcul particularităţi regionale.

Fiecare stat membru depune un singur proiect de program, care poate lua în calcul particularităţi regionale, dar care ţine seama înainte de toate de nevoile regiunilor în care condiţiile de creştere a anumitor soiuri de viţă de vie şi de producere a vinului sunt dificile (printre care se află şi zonele de munte).

Justification

La culture et la production de vin de qualité sont généralement décentralisées. C'est pourquoi, pour les décisions importantes comme celles concernant les financements, il convient de chercher à garantir une collaboration entre les divers niveaux de décision à l'intérieur d'un même système national dans la perspective de l'élaboration d'un projet quinquennal. Ont également leur importance dans ce contexte les considérations relatives aux conditions de culture et de production difficiles (notamment à la déclivité du terrain).

Amendamentul 46

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1A) (nou)

 

(1a) În cadrul programelor de sprijin, statele membre pot determina şi defini rolul organizaţiilor producătorilor menţionate la articolul 54.

Justification

Afin de favoriser une plus grande intégration de la réalité des activités de production, dont la Commission elle-même démontre la fragmentation, il est jugé utile que les États membres puissent faire bénéficier les organisations de producteurs visées à l'article 54 du règlement à l'examen de la mise en œuvre de mesures organiques concernant la filière dans le cadre de programmes nationaux d'aide.

Amendamentul 47

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) PRIMUL PARAGRAF

(2) Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost înaintate Comisiei.

(2) Comisia aprobă programele de sprijin în termen de treizeci de zile de la prezentare. Ele devin aplicabile la două luni de la aprobare.

Justification

Il est nécessaire que la Commission approuve les programmes en garantissant qu'ils sont conformes au droit communautaire et qu'ils ne créent pas de distorsion de concurrence entre les producteurs communautaires.

Amendamentul 48

ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Cu toate acestea, în cazul în care programul depus nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul capitol, Comisia informează statul membru în consecinţă. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program revizuit. Programul revizuit devine aplicabil la două luni de la data notificării, cu excepţia cazului în care persistă o incompatibilitate, caz în care se aplică prezentul paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care programul depus nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul capitol, Comisia informează statul membru în termen de treizeci de zile. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program revizuit. Programul revizuit devine aplicabil la o lună de la data aprobării sale de Comisie, cu excepţia cazului în care persistă o incompatibilitate, caz în care se aplică prezentul paragraf.

Amendamentul 49

ARTICOLUL 7 PRIMUL PARAGRAF

Programele de sprijin conţin măsuri de promovare pe pieţele din ţările terţe, în conformitate cu articolul 9.

Programele de sprijin conţin măsuri de promovare şi de cunoaştere a pieţelor din ţările terţe, în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul 50

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (AA) (nouă)

(aa) restructurarea sectorului;

Amendamentul 51

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (AB) (nouă)

(ab) prevenirea crizelor;

Amendamentul 52

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (DA) (nouă)

(da) cercetare şi dezvoltare;

Amendamentul 53

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (DB) (nouă)

 

(db) practici de cultivare şi norme ecologice;

Amendamentul 54

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (DC) (nouă)

(dc) îmbunătăţirea calităţii strugurilor şi a vinului.

Amendamentul 55

ARTICOLUL 7 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (DD) (nouă)

 

(dd) depozitarea privată a vinului, a produselor alcoolice şi a mustului;

Amendamentul 56

ARTICOLUL 7 PARAGRAFUL 2A (nou)

 

Producătorii pot beneficia de mai multe măsuri în cursul aceleiași campanii.

Cu acordul Comisiei, Statele membre pot, de asemenea, introduce noi acţiuni în programele de sprijin.

Justification

L'élargissement de la palette par des actions pour lesquelles les États membres auront l'accord de la Commission offre à ceux-ci la possibilité de valoriser au mieux les fonds et de les utiliser en fonction de leurs besoins et possibilités.

Amendamentul 57

ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1A) (nou)

 

(1a) Suma stabilită la alineatul (1) - cu excepţia măsurilor de promovare - nu poate fi mai mică decât suma acordată în 2008 statului membru în cauză pentru restructurare.

Justification

Pour ce qui est des sommes pouvant être utilisées à des fins de restructuration, aucun État membre ne doit se trouver dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Cela serait contraire aux objectifs et aux principes de la réforme.

Amendamentul 58

ARTICOLUL 9 TITLU

Promovarea pe pieţele ţărilor terţe

Promovarea şi cunoaşterea pieţelor.

Amendamentul 59

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în ţările terţe a vinurilor comunitare, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii acestora în ţările respective.

(1) Sprijinul, în sensul prezentului articol, se referă la măsurile de informare şi promovare a vinurilor comunitare în vederea îmbunătăţirii competitivităţii lor.

 

a) pe piaţa internă,

 

b) în ţările terţe.

Amendamentul 60

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2)

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) se referă la vinuri cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată sau la vinurile pentru care se indică soiul.

(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) se referă la vinuri cu denumire de origine protejată şi indicaţie geografică protejată. Celorlalte vinuri de consum li se aplică exclusiv alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 61

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2A) (nou)

 

(2a) Măsurile menţionate la alineatul (1) litera (a) pot fi:

 

(a) acţiuni de promovare a unui consum de vin responsabil şi de informare cu privire la produs şi la caracteristicile lui;

 

(b) acţiuni urmărind o mai amănunţită cunoaştere a pieţei, care să permită dezvoltarea acesteia şi o mai bună informare a agenţilor economici. Aceste acţiuni ce pot fi întreprinse de organizaţii interprofesionale, în sensul articolului 55, sau de orice alt organism reprezentativ echivalent;

 

(c) acţiuni de promovare şi de publicitate, al căror scop este să asigure recunoaşterea denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice, evidenţiind avantajul acestora în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa ecologică şi protecţia mediului.

Amendamentul 62

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) PARTEA INTRODUCTIVĂ

(3) Măsurile menţionate la alineatul (1) pot să cuprindă următoarele:

(3) Măsurile menţionate la alineatul (1) litera (b) pot să privească următoarele:

Amendamentul 63

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (A)

(a) relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor comunitare, în principal în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau respectarea mediului;

(a) relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor comunitare, a denumirilor lor de origine şi a mărcilor acestora, în principal în ceea ce priveşte calitatea, efectele benefice asupra sănătăţii, siguranţa alimentară sau respectarea mediului;

Amendamentul 64

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (B)

(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională;

(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională, într-un cadru individual sau colectiv;

Amendamentul 65

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (C)

c) campanii de informare, în special privind sistemele comunitare referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică;

(c) campanii de informare, în special privind sistemele comunitare de denumiri de origine şi indicaţii geografice, la producţia ecologică şi la etichetarea vinurilor;

Amendamentul 66

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (CA) (nouă)

(ca) programe de asistenţă urmărind protejarea indicaţiilor geografice la nivel internaţional şi acţiuni de combatere a contrafacerii produselor vinicole în ţările terţe şi orientate împotriva piedicilor de natură tehnică şi fitosanitară;

Amendamentul 67

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (D)

(d) studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;

(d) studii ale pieţelor ce trebuie recucerite sau dezvoltate şi studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;

Amendamentul 68

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (EA) (nouă)

 

(ea) acţiuni de educare, care se sprijină pe studii ştiinţifice privind efectele pozitive ale unui consum moderat de vin, precum şi acţiuni de promovare a unui consum de vin responsabil şi acţiuni de informare cu privire la acest produs şi la caracteristicile lui, pe baza unor studii ştiinţifice pertinente;

Justification

Les actions de promotion doivent tendre à ouvrir de nouveaux marchés et à reconquérir les marchés perdus pour tous les produits visés dans le règlement à l'examen. Il importe tout particulièrement d'accroître les débouchés commerciaux des moûts (boisson non alcoolisée) de façon à soutenir la diversification de la production vitivinicole.

Amendamentul 69

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3) LITERA (EB) (nouă)

 

(eb) acţiuni urmărind o cunoaştere mai bună a pieţei pentru a-i favoriza dezvoltarea şi pentru a asigura o mai bună informare a agenţilor economici;

Amendamentul 70

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3A) (nou)

 

(3a) Sprijinul este destinat, în principal, acţiunilor realizate în parteneriat de către actori din Uniunea Europeană.

Amendamentul 71

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (4)

(4) Participarea Comunităţii la finanţarea activităţilor de promovare nu depăşeşte 50% din cheltuielile eligibile.

(4) Participarea Comunităţii la finanţarea activităţilor de promovare nu depăşeşte 50 % din cheltuielile eligibile. În regiunile clasificate conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 drept regiuni de convergență, participarea Comunității la cheltuielile de promovare nu depășește 75%

 

Cu toate acestea, această participare poate atinge 100% în cazul programelor destinate protecţiei, la nivel internaţional, a indicaţiilor geografice, precum şi favorizării acţiunilor sau studiilor cu privire la combaterea contrafacerii produselor vinicole în ţările terţe şi orientate împotriva piedicilor de natură tehnică şi fitosanitară.

Justification

Ces mesures devraient être financées à 100 % à partir du budget de l'OCM afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité des mesures de coopération technique et des actions d'accompagnement des négociations internationales.

Amendamentul 72

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (5)

(5) Statele membre rezervă cel puţin fondurile comunitare prevăzute în anexa II pentru măsura de promovare pe pieţele ţărilor terţe. Fondurile rezervate în acest sens nu sunt disponibile pentru alte măsuri.

(5) Statele membre rezervă cel puţin fondurile comunitare prevăzute în anexa II pentru măsuri de cunoaştere şi de promovare pe pieţele Uniunii Europene şi ale ţărilor terţe. Fondurile rezervate în acest sens nu sunt disponibile pentru alte măsuri.

Amendamentul 73

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (5A) (nou)

 

(5a) În cazul vinurilor produse în zone unde condiţiile pentru cultură şi producţie sunt dificile (printre care şi zonele de munte), se se aplică măsuri specifice adaptate, care urmează să fie definite împreună cu autorităţile regionale şi locale din zonele respective.

Amendamentul 74

ARTICOLUL 10 ALINEATUL (3) PRIMUL PARAGRAF LITERA (CA) (nouă)

 

(ca) înlocuirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viaţă în zonele care beneficiază de denumiri de origine protejată sau de indicaţii geografice protejate poate fi sprijinită cu 50% din fondurile prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

Justification

La restructuration et la reconversion doivent être soumises à un régime d'aides dans les zones de production de qualité reconnue, qui coïncident souvent avec des zones confrontées à des désavantages spécifiques.

Amendamentul 75

ARTICOLUL 10 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Înlocuirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viaţă este exclusă de la acordarea sprijinului.

eliminat

Amendamentul 76

ARTICOLUL 10 ALINEATUL (5) LITERA (A)

a) prin derogare de la dispoziţiile titlului V capitolul II, o autorizaţie de coexistenţă a podgoriilor vechi şi noi pentru o perioadă determinată de maximum trei ani, care expiră la încheierea sistemului tranzitoriu privind drepturile de plantare, şi anume la 31 decembrie 2013;

(a) prin derogare de la dispoziţiile titlului V capitolul II, o autorizaţie de coexistenţă a podgoriilor vechi şi noi pentru o perioadă determinată de maximum trei ani;

Amendamentul 77

ARTICOLUL10A (nou)

Articolul 10a

Restructurarea sectorului

 

(1) Măsurile de susţinere a restructurării sectorului urmăresc dezvoltarea sinergiilor între agenţii economici în scopul ridicării competitivităţii producătorilor de vin pe baza unui proces de dezvoltare structurală.

 

(2) Acordarea sprijinului este condiţionată de prezentarea, în cadrul programului de asistenţă, a unor proiecte de dezvoltare vizând una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

 

(a) dezvoltarea unor sisteme de ofertare complexe şi multiregionale;

 

(b) prestarea de servicii cu adevărat operative şi strategice pentru mai multe întreprinderi în comun;

 

(c) gestionarea echipamentelor şi fazelor de producţie;

 

(d) dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi protejare a pieţei

 

(e) dezvoltarea inovaţiilor;

 

(f) gruparea furnizorilor și restructurarea întreprinderilor din aval.

 

(3) Ajutorul pentru acţiunile de restructurare se acordă sub formă de contribuţie la costul efectiv de desfăşurare practică a activităţilor şi nu poate depăşi 50% din acesta. În regiunile clasificate conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 drept regiuni de convergenţă, participarea Comunităţii la cheltuielile de promovare nu depăşeşte 75%.

Amendamentul 78

ARTICOLUL 10B (nou)

Articolul 10b

Prevenirea crizelor

 

(1) Prin prevenirea crizelor se înţelege ansamblul practicilor legate de cultivare, al celor de natură agronomică şi oenologică ce urmăresc reducerea cantitativă a producţiei de struguri şi micşorarea randamentului procesului de transformare a strugurilor în vin.

 

(2) Ajutorul pentru măsurile de prevenire a crizelor poate consta din acordarea unor compensaţii sub formă de plăţi dimensionate proporţional cu reducerea cantităţii de struguri sau vin produsă în consecinţa aplicării unei practici date.

 

(3) Statele membre aleg practicile potrivit scopului urmărit şi ţinând seama de propriile specificităţi. Normele de aplicare adoptate în conformitate cu articolul 104 determină, în special, cuantumul maxim al ajutoarelor şi practicile admisibile.

Amendamentul 79

ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1)

(1) În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor încă neajunşi la maturitate, reducând astfel la zero producţia parcelei relevante.

(1) În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor încă neajunşi la maturitate, reducând astfel la zero producţia realizată pe suprafaţa în cauză.

Amendamentul 80

ARTICOLUL 11 ALINEATUL (2)

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere şi ofertă pe piaţa vitivinicolă a Comunităţii, pentru a preveni crizele de piaţă.

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere şi ofertă pe piaţa vitivinicolă a Comunităţii, pentru a preveni crizele de piaţă şi pentru a obţine produse de calitate superioară.

Amendamentul 81

ARTICOLUL 11 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

Această plată nu depăşeşte 50% din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor şi din pierderile de venit aferente distrugerii sau înlăturării ciorchinilor.

Această plată nu depăşeşte 75% din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor şi din pierderile de venit aferente distrugerii sau înlăturării ciorchinilor.

Justificare

Afin de rendre plus équitable l'indemnisation des viticulteurs qui décident de bénéficier des dispositions visées à l'article 11 du présent règlement, il est jugé opportun de faire passer à 75% le plafond du paiement forfaitaire prévu.

Amendamentul 82

ARTICOLUL 11 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Statele membre interesate instituie măsuri de control de aplicat tuturor solicitanţilor, fără excepţie.

Amendamentul 83

ARTICOLUL 13A (nou)

Articolul 13a

Cercetarea şi dezvoltarea

 

(1) Ajutorul pentru cercetare şi dezvoltare are drept scop finanţarea acţiunilor de cercetare vizând îmbunătăţirea cunoştinţelor despre piaţă, îmbunătăţirea calităţii produselor, orientate în special asupra trasabilităţii, impactului producţiei asupra mediului, siguranţei sanitare, tipicităţii şi ameliorării genetice.

 

(2) Contribuţia comunitară la proiectele de cercetare şi dezvoltare nu depăşeşte 50% din costuri.

Amendamentul 84

ARTICOLUL 13B (nou)

 

Articolul 13b

 

Practici legate de cultură şi norme ecologice

 

(1) Practicile agricole specifice precum şi normele ecologice, fitosanitare şi altele sunt definite pentru toate tipurile de vinuri.

 

Aceste practici şi norme sunt menite să contribuie la protecţia mediului, la controlul producţiei primare, la reducerea potenţialului de randament şi la îmbunătăţirea calităţii.

 

(2) Finanţarea se acordă viticultorilor care respectă practicile şi normele menţionate mai sus, sub forma unor plăţi la hectar pentru suprafeţele cultivate conform acestor angajamente.

 

(3) Practicile şi normele menţionate mai sus sunt definite la nivel comunitar şi detaliate ulterior, în funcţie de condiţiile specifice existente în statele membre şi în regiuni.

 

(4) Controlul şi, dacă este cazul, gestionarea programelor din punct de vedere al respectării obligaţiilor viticultorilor în temeiul prezentului articol se asigură în primul rând de către organizaţiile din domeniu, cu autorizarea statelor membre.

 

(5) Suma finanţată prevăzută la punctul 2 şi alte detalii privind modalităţile de aplicare a prezentului articol sunt definite conform procedurii prevăzute la articolul 104.

Justificare

Conformément à la résolution du Parlement européen du 15 février 2007 (P6_TA(2007)0049), parmi les principes généraux de l'OCM figure "l'assujettissement des viticulteurs à des règles de conditionnalité et à des pratiques de culture correctes […] contribuant à une meilleure maîtrise qualitative et quantitative de la production et à la sauvegarde de l'environnement, avec pour objectif à plus long terme le maintien d'un revenu décent pour les viticulteurs et l'amélioration de la qualité du produit" (paragraphe 1, point e).

Amendamentul 85

ARTICOLUL 13C (nou)

Articolul 13c

Îmbunătăţirea calităţii strugurilor şi a vinului

 

(1) Prin îmbunătăţirea calităţii strugurilor se înţelege ansamblul practicilor legate de cultivare şi al celor de natură agronomică care determină o îmbunătăţire verificabilă obiectiv a calităţii producţiei.

 

(2) Prin îmbunătăţirea calităţii vinului se înţelege ansamblul acţiunilor menite să amelioreze calitatea vinului destinat comercializării, asigurând debuşee comerciale alternative şi, în special, aprovizionarea industriei alcoolului de uz alimentar care, în mod tradiţional, utilizează astfel de produse în propria-i producţie.

 

(3) Ajutorul acordat pentru acţiunile de îmbunătăţire a calităţii poate consta dintr-o compensaţie forfetară.

 

(4) Ajutorul prevăzut pentru acţiunile de îmbunătăţire a calităţii se acordă pentru viile destinate producerii vinului care beneficiază de o indicaţie geografică sau denumire de origine.

 

(5) Normele de aplicare se adoptă în conformitate cu articolul 104 şi determină, în special, cuantumul maxim al ajutoarelor şi debuşeele alternative.

 

(6) Statele membre, ţinând seama de propriile specificităţi, definesc practicile adecvate în raport cu scopul urmărit şi cuantumul ajutoarelor plătite, evaluând costurile directe pe care le presupune recurgerea la acestea.

Amendamentul 86

ARTICOLUL 13D (nou)

 

Articolul 13d

 

Depozitarea privată a vinului, alcoolului şi mustului

 

 

 

(1) Se aplică un regim de ajutor pentru depozitarea privată a vinurilor, a alcoolului şi a mustului.

 

(2) Pentru acordarea ajutorului de depozitare este necesară semnarea unui contract de depozitare între producătorii de vin, alcool şi must vizaţi şi organele de intervenţie. Contractele sunt semnate între 16 decembrie şi 15 februarie a anului următor, pentru o perioadă până la maxim 30 noiembrie şi minim

 

- 1 august pentru must;

 

- 1 septembrie pentru vin;

 

(3) Comisia prezintă un raport privind aplicarea măsurii de depozitare privată, precum şi propuneri în legătură cu prelungirea, adaptarea sau eliminarea acestei măsuri după 2011.

Justificare

Il importe d'inclure cette mesure peu coûteuse, dont l'effet, fort et positif, sur la régulation du marché est démontré, d'autant que les mesures de stockage public ont été supprimées.

Amendamentul 87

ARTICOLUL 14

Eco-condiţionalitate

eliminat

Atunci când se constată că un agricultor nu a respectat pe exploataţia sa, în orice moment în decursul a cinci ani de la plata sprijinului pentru reconstrucţie şi reconversie în cadrul programului de sprijin, sau în cursul anului următor plăţii sprijinului pentru recoltarea înainte de coacere în cadrul programului de sprijin, cerinţele de reglementare în materie de gestionare şi bunele condiţii agricole şi de mediu menţionate la articolele 3-7 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, iar această nerespectare este rezultatul unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile agricultorului, plata se reduce sau se anulează, parţial sau total, în funcţie de gravitatea, întinderea, persistenţa şi repetiţia nerespectării, iar dacă este cazul, agricultorul este obligat să ramburseze sumele încasate în conformitate cu condiţiile prevăzute în aceste dispoziţii.

 

Regulile în ceea ce priveşte reducerea sau recuperarea totală sau parţială a sprijinului de către statul membru în cauză se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 144 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

 

Amendamentul 88

ARTICOLUL 15 ALINEATUL (1A) (nou)

 

(1a) Rapoartele menţionate la alineatul (1) sunt eventual însoţite de propuneri de adaptare a programelor de asistenţă în cazuri justificate corespunzător şi în scopul de a mări eficienţa acestora.

Amendamentul 89

ARTICOLUL 17

Transferul financiar către dezvoltarea rurală

eliminat

(1) Începând cu exerciţiul bugetar 2009, sumele fixate la alineatul (2) pe baza cheltuielilor anterioare efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pentru intervenţii destinate reglementării pieţelor agricole, astfel cum acestea sunt menţionate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt disponibile ca fonduri comunitare suplimentare pentru a finanţa, în regiunile viticole, măsuri în cadrul programelor de dezvoltare rurală finanţate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

 

(2) Sumele disponibile pe an calendaristic sunt următoarele:

 

- 2009: 100 milioane EUR;

 

- 2010: 150 milioane EUR;

 

- 2011: 250 milioane EUR;

 

- 2012: 300 milioane EUR;

 

- 2013: 350 milioane EUR;

 

- începând cu 2014: 400 milioane EUR.

 

(3) Sumele stabilite la alineatul (2) se repartizează statelor membre în conformitate cu anexa III.

 

Amendamentul 90

TITLUL IIA (nou) ARTICOLUL 17A (nou)

 

TITLUL IIA

 

MECANISME DE PIAŢĂ

 

Articolul 17a

 

Ajutor pentru utilizări specifice

 

Se instituie un ajutor în favoarea utilizării:

 

a) mustului de struguri concentrat,

 

b) mustului de struguri concentrat rectificat,

 

produse în Comunitate, dacă sunt utilizate pentru mărirea tăriilor alcoolice ale produselor vinicole pentru care, în conformitate cu prezentul regulament, această mărire a fost autorizată.

Justificare

Vu que l'on estime que l'affectation des moûts à la concentration contribue réellement à garantir l'équilibre du marché, il faut prévoir une aide aux moûts concentrés et aux moûts concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement.

Plus concrètement, cette aide devrait permettre de protéger une pratique œnologique répandue dans de nombreuses régions communautaires, de tenir compte des investissements des producteurs et d'éviter l'interruption éventuelle de flux commerciaux qui permettraient d'élargir l'offre de produits.

Amendamentul 91

ARTICOLUL 19 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF

Comisia poate decide să adauge categorii de produse viticole la cele enumerate în anexa IV.

eliminat

Amendamentul 92

ARTICOLUL 20

Prezentul capitol prevede practicile oenologice autorizate şi restricţiile aplicabile, precum şi procedura prin care Comisia poate decide cu privire la practicile şi restricţiile aplicabile producţiei şi comercializării produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament.

Prezentul capitol prezintă practicile oenologice autorizate şi restricţiile aplicabile realizării produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament.

Amendamentul 93

ARTICOLUL 21 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

Numai practicile oenologice autorizate conform legislaţiei comunitare sunt utilizate pentru producerea în Comunitate a produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament.

Pentru realizarea, în Comunitate, a produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament se utilizează exclusiv practicile şi tratamentele oenologice şi restricţiile stabilite în anexele IVa, V şi VI.

Amendamentul 94

ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2)

(2) Practicile oenologice autorizate pot fi utilizate numai în scopul asigurării unei bune vinificări, unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

(2) Practicile oenologice autorizate pot fi utilizate numai în scopul asigurării unei bune vinificări, unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului, respectând metodele tradiţionale de producţie existente în Europa.

Justificare

Si elles doivent permettre une bonne vinification, une bonne conservation ou un bon vieillissement des produits, les pratiques œnologiques autorisées doivent également respecter les méthodes traditionnelles de production du vin.

Amendamentul 95

ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2A) (nou)

 

(2a) În cazul în care, pentru producerea unui vin, se utilizează o drojdie modificată genetic, consumatorul final este informat în mod clar în acest sens, prin menţionarea, pe ambalajul de vânzare, a cuvintelor „produs pe bază de organisme modificate genetic”.

Justificare

Un étiquetage clair, ne tenant pas compte de la détectabilité de l'ADN ou de la protéine résultant de la modification génétique dans le produit final, répond aux souhaits exprimés dans de nombreuses enquêtes par une grande majorité de consommateurs, facilite un choix en connaissance de cause et prévient toute possibilité d'induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la méthode de fabrication ou de production.

Amendamentul 96

ARTICOLUL 21 ALINEATUL (5)

(5) Cu toate acestea, în cazul produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament care sunt fabricate pentru export, se aplică practicile oenologice şi restricţiile recunoscute de Organizaţia Internaţională pentru Vie şi Vin (OIV), şi nu practicile oenologice şi restricţiile autorizate de Comunitate.

eliminat

Producătorii declară aceste produse autorităţilor statelor membre, care verifică conformitatea acestora cu cerinţele de export.

 

Amendamentul 97

ARTICOLUL 23 ALINEATUL (1)

(1) Cu excepţia practicilor oenologice legate de îmbogăţire, acidifiere şi dezacidifiere enumerate în anexa V şi a restricţiilor enumerate în anexa VI, autorizarea practicilor oenologice şi a restricţiilor în ceea ce priveşte producţia şi conservarea produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament se stabileşte în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

(1) Practicile şi tratamentele oenologice autorizate în vederea îmbogăţirii, acidifierii şi dezacidifierii sunt stabilite în anexa V.

Amendamentul 98

ARTICOLUL 23 ALINEATUL (1A) (nou)

(1a) Normele privind conţinutul de bioxid de sulf, conţinutul maxim de acid volatil, practicile şi tratamentele oenologice autorizate, precum şi normele privind producerea vinului licoros, vinului spumant şi vinului spumant de calitate sunt elaborate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45.

Amendamentul 99

ARTICOLUL 23 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condiţii care urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

eliminat

Justificare

Le recours à des pratiques œnologiques expérimentales contribue souvent à mettre à mal les modes de production traditionnels; afin de protéger ces derniers, il est dès lors jugé opportun de ne pas permettre que la simple procédure du comité de gestion suffise pour autoriser et établir ces pratiques œnologiques expérimentales.

Amendamentul 100

ARTICOLUL 24

Pentru autorizarea practicilor oenologice în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), Comisia:

eliminat

a) se bazează pe practicile oenologice recunoscute de OIV, precum şi pe rezultatele utilizării experimentale a unor practici încă neautorizate;

 

b) ia în calcul protejarea sănătăţii umane;

 

c) ia în calcul riscurile potenţiale pentru consumatori de a fi induşi în eroare din cauza aşteptărilor şi a percepţiilor deja stabilite, având în vedere disponibilitatea şi viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;

 

d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale şi esenţiale ale vinului şi nu aduce modificări substanţiale în ceea ce priveşte compoziţia produsului în cauză;

 

e) asigură un nivel minim acceptabil de protecţie a mediului;

 

f) respectă normele generale în materie de practici oenologice şi restricţii prevăzute în anexele III şi, respectiv, IV.

 

Amendamentul 101

ARTICOLUL 26 PRIMUL PARAGRAF

Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol şi a anexelor III şi IV se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

Normele de aplicare a prezentului capitol şi a anexelor IVa, V şi VI se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

Amendamentul 102

ARTICOLUL 26 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (A)

a) practicile oenologice autorizate şi restricţiile referitoare la vinurile spumante;

eliminat

Amendamentul 103

ARTICOLUL 26 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (B)

b) practicile oenologice autorizate şi restricţiile referitoare la vinurile licoroase;

eliminat

Amendamentul 104

ARTICOLUL 26 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (D)

d) în absenţa unor norme comunitare în materie, specificarea purităţii şi identităţii substanţelor folosite în practicile oenologice;

(d) specificaţiile privind puritatea şi identitatea substanţelor utilizate în cadrul practicilor oenologice, limitele şi anumite condiţii privind utilizarea practicilor şi tratamentelor oenologice menţionate în anexele IVa şi V;

Amendamentul 105

ARTICOLUL 26 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (E)

e) norme administrative de executare a practicilor oenologice autorizate;

(e) normele administrative de executare a practicilor oenologice, deciziile, exceptările, derogările condiţiile şi listele menţionate în anexele IVa şi V;

Amendamentul 106

ARTICOLUL 26 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (GA) (nouă)

 

(ga) practicile şi tratamentele oenologice autorizate pentru vinurile produse în conformitate cu dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/911.

_____________

1 JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

Justificare

Dans un but de cohérence et de simplification, les pratiques œnologiques de tous les vins, aussi les vins biologiques, doivent être édictées par la réglementation spécifique vin dans le cadre de l'OMC.

Amendamentul 107

TITLUL III CAPITOLUL 2A (nou) ARTICOLUL 26A (nou)

Capitolul IIa

 

Măsuri de calitate şi de diversificare

 

Articolul 26a

 

Distilarea subproduselor vinicole

 

(1) Supratescuirea strugurilor, presaţi sau nu, precum şi tescuirea drojdiilor de vin sunt interzise. Este, de asemenea, interzisă repunerea în fermentaţie a tescovinei de struguri în alte scopuri decât distilarea.

 

(2) Persoanele fizice sau juridice ori asociaţiile de persoane care au recurs la vinificare predau, spre distilare, toate subprodusele rezultate din respectivul proces.

 

(3) Conţinutul de alcool al produselor secundare, raportat la volumul de alcool din vinul produs, trebuie să fie de cel puţin 10%, dacă acesta a fost obţinut prin vinificarea directă a strugurilor. Cu excepţia derogărilor eventual acordate din raţiuni de ordin tehnic, dacă vinul a fost obţinut prin vinificarea mustului de struguri, mustului de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentaţie, concentraţia alcoolică nu poate fi mai mică de 5%, .

 

În cazul în care aceste concentraţii nu sunt atinse, persoanele cărora le incumbă această obligaţie trebuie să predea o anumită cantitate de vin din producţia proprie, care să asigure respectarea nivelelor menţionate.

 

Pentru anumite categorii de producători şi regiuni vitivinicole pot fi prevăzute derogări de la dispoziţiile alineatului (2) şi ale primului paragraf al prezentului alineat. Aceste derogări implică, în particular, în urma unui control şi în condiţii ce urmează a fi stabilite, retragerea subproduselor obţinute prin procesul de transformare şi vinificare, compostare şi orice altă măsură care să permită eliminarea rațională din punct de vedere ecologic a subproduselor.

 

(4) Obligaţia de distilare prevăzută la alineatul (2) poate fi satisfăcută prin distilarea produselor menţionate la alineatul (3) şi, eventual, a unei anumite cantităţi de vin, de către alte persoane decât distilatorii, a căror listă urmează să fie întocmită în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104.

 

(5) Persoanele sau asociaţiile cărora le incumbă obligaţiile prevăzute la alineatul (2) şi le pot onora prin retragerea produselor secundare vinicole, în urma unui control şi în condiţii ce urmează a fi stabilite.

 

(6) Distilatorii pot beneficia de un ajutor pentru colectarea şi prelucrarea subproduselor. Modalităţile de acordare a acestui ajutor urmează a fi definite în cuprinsul normelor de aplicare.

 

(7) În cazul anilor în care survin condiţii climatice excepţionale când, în ciuda măsurilor de reglementare în materie de cultură care urmăresc eliminarea excedentelor, se aşteaptă niveluri de producţie înalte, implicând riscul de a afecta grav piaţa, conţinutul de alcool prezent în subproduse poate fi majorat prin procedura menţionată la articolul 104, pentru a evita pătrunderea supraproducţiei pe piaţă. Această majorare poate fi aplicată în anumite state membre sau în anumite regiuni, în funcţie de condiţiile de pe piaţă.

 

În astfel de cazuri, producătorii beneficiază de un ajutor forfetar.

 

(8) Alcoolul obţinut prin această distilare nu poate fi în niciun caz destinat consumului uman.

Amendamentul 108

TITLUL III CAPITOLUL 2A (nou) ARTICOLUL 26B (nou)

Articolul 26b

 

Ajutoare pentru prelucrare

 

(1) Comunitatea poate institui ajutoare pentru prelucrarea vinului în scopul obţinerii de produse alimentare, ajutoare vizând susţinerea pieţei vitivinicole şi, implicit, a sectorului alcoolului alimentar, atunci când acesta din urmă este utilizat în mod tradiţional şi poate fi comercializat.

 

2. Ajutorul principal se acordă conform unui sistem de contracte încheiate între producătorii de vin şi fabricanţi. Se fixează un preţ minim pe care fabricanţii îl plătesc producătorilor de vin.

 

3. Modalităţile de acordare a acestor ajutoare se adoptă conform procedurii prevăzute la art. 104:

Justification

Il s'agit de garantir l'approvisionnement des industries qui utilisent traditionnellement l'alcool de bouche afin de maintenir la qualité traditionnelle nécessaire de certaines boissons qui en sont dérivées.

Amendamentul 109

ARTICOLUL 27 (nou)

(1) În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(1) În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a) „denumire de origine” înseamnă numele unei regiuni, al unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unei țări, utilizat pentru a descrie un vin, un vin licoros, un vin spumant, un vin spumos, un vin petiant sau un vin obținut din struguri supracopți care respectă următoarele cerințe:

„denumire de origine” înseamnă numele unei regiuni, al unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unui stat membru de dimensiuni geografice reduse, utilizat pentru a descrie un vin, un vin licoros, un vin spumant, un vin petiant, un vin din struguri uscaţi sau un vin obținut din struguri supracopți, care își are originea în această regiune, acest loc determinat sau, în cazuri excepționale, acest stat membru și care respectă următoarele cerințe:

(i) calitatea și caracteristicile sale se datorează în mod esențial sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali și umani;

(i) calitatea și caracteristicile sale se datorează în mod esențial sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali și umani;

(ii) strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică;

(ii) strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică;

(iii) este obținut din soiuri de viță de vie aparținând speciei Vitis vinifera.

(iii) este obținut din soiuri de viță de vie aparținând speciei Vitis vinifera.

 

(iiia) producția, inclusiv transformarea, fabricarea și, eventual, rafinarea și îmbutelierea au loc în zona geografică delimitată.

(b) „indicație geografică” înseamnă o indicație care trimite la o regiune, un loc specific sau, în cazuri excepționale, o țară, utilizată pentru a descrie un vin, un vin licoros, un vin spumant, un vin spumos, un vin petiant sau un vin obținut din struguri supracopți care respectă următoarele cerințe:

„indicaţie de origine” înseamnă o indicaţie care trimite la o regiune sau, în cazuri excepționale, un stat membru de dimensiuni geografice reduse, la un loc specific, utilizat pentru a descrie un vin, un vin licoros, un vin spumant, un vin petiant, un vin din struguri uscaţi sau un vin obținut din struguri supracopți, care își are originea în această regiune, acest loc determinat sau, în cazuri excepționale, acest stat membru și care respectă următoarele cerințe:

(i) calitatea, caracteristicile sau reputația acestuia sunt atribuibile în mod esențial originii sale geografice;

(i) calitatea, caracteristicile sau reputația acestuia sunt atribuibile în mod esențial originii sale geografice;

 

(ii) strugurii din care este produs provin în proporție de cel puțin 85% exclusiv din această arie geografică;

(ii) strugurii din care este produs provin în proporție de cel puțin 85% exclusiv din această arie geografică;

(iii) este obținut din soiuri de viță de vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.

(iii) este obținut din soiuri de viță de vie aparținând speciei Vitis vinifera.

 

(iiia) producția, inclusiv transformarea, fabricarea și, eventual, rafinarea și îmbutelierea au loc în zona geografică delimitată.

 

(1a) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) litera (a) punctul (ia) şi (ib) punctul (iv), un vin cu denumire de origine sau indicație geografică poate fi obținut sau elaborat într-o zonă situată în imediata vecinătate a zonei geografice delimitate, cu acordul explicit al statului membru interesat și în anumite condiții bine determinate.

(2) Numele tradiționale sunt considerate drept denumiri de origine atunci când:

(2) Numele tradiționale sunt considerate drept denumiri de origine atunci când:

(a) desemnează un vin;

(a) desemnează un vin;

(b) trimit la o denumire geografică;

(b) trimit la o denumire geografică;

(c) îndeplinesc condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iii).

(c) îndeplinesc condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iiia).

(3) Denumirile de origine și indicațiile geografice, inclusiv cele care se referă la arii geografice din țări terțe, sunt eligibile pentru protecție în Comunitate conform normelor prevăzute în prezentul capitol.

(3) Denumirile de origine și indicațiile geografice, inclusiv cele care se referă la arii geografice din țări terțe, sunt eligibile pentru protecție în Comunitate conform normelor prevăzute în prezentul capitol.

 

(3a) Statele membre producătoare pot defini, luând în considerare uzanțele legale și tradiționale, toate caracteristicile sau condițiile de producție, de fabricare și de circulație complementare sau mai riguroase pentru vinurile care beneficiază de o denumire de origine protejată și de o indicație geografică protejată.

Amendamentul 110

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (1) LITERA (A)

(a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie;

(a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie, precum şi subunităţile geografice care au denumiri tradiţionale, a căror totalitate defineşte originea;

Justificare

Les terroirs ou zones qui constituent une région viticole doivent continuer à bénéficier de la protection de l'UE. Cette rédaction permet de garantir par exemple que, outre l'appellation d'origine "Franken", les terroirs traditionnels de la région qui font partie intégrante de l'origine seront protégés.

Amendamentul 111

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF PARTEA INTRODUCTIVĂ

El conţine următoarele elemente:

El conţine cel puţin următoarele elemente:

Amendamentul 112

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (-A) (nouă)

(-a) denumirea a cărei protejare este solicitată;

Amendamentul 113

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (A)

(a) o descriere a vinului şi a principalelor caracteristici fizice, chimice, microbiologice şi organoleptice ale acestuia;

(a) o descriere a vinului sau a vinurilor şi, dacă este cazul, a principalelor caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale acestuia sau acestora;

Justificare

L'amendement permet de préciser clairement qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un type de vin donné par région viticole pour obtenir la protection.

Amendamentul 114

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (AA) (nouă)

 

(aa) practicile legate de cultivare;

Amendamentul 115

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (AB) (nouă)

 

(ab) metodele de vinificare şi practicile oenologice specifice utilizate pentru fabricarea vinului;

Amendamentul 116

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (C)

c) delimitarea ariei geografice în cauză;

c) delimitarea zonei geografice în care sunt produşi strugurii şi în care se execută vinificarea, elaborarea, rafinarea şi îmbutelierea;

Justification

Il est nécessaire d'aligner ce texte sur le règlement 510/2006, en renforçant le principe selon lequel la filière s'effectue à l'intérieur de la zone géographique délimitée.

Amendamentul 117

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (E)

(e) indicarea soiului sau a soiurilor de viţă de vie din care a fost obţinut vinul;

(e) indicarea soiului sau a soiurilor de viţă de vie din care a fost obţinut vinul sau au fost obţinute vinurile;

Justificare

L'amendement permet de préciser qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un type de vin donné par région viticole pour obtenir la protection.

Amendamentul 118

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (F)

(f) detaliile care confirmă legătura între calitatea, reputaţia sau caracteristicile vinului şi mediul sau originea geografică a acestuia;

(f) elementele relevante în ceea ce priveşte:

 

(i) legătura dintre calitatea sau caracteristicile vinului şi mediul geografic menţionat la articolul 27 alineatul (1) litera (a) sau, după caz,

 

(ii) legătura dintre o calitate dată, notorietatea sau o altă caracteristică a vinului şi originea geografică menţionată la articolul 27 alineatul (1) litera (b);

Amendamentul 119

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (FA) (nouă)

(fa) eventuale specificaţii referitoare la ambalaj, elementele de închidere, precum şi la materialul, capacitatea şi tipologia containerelor;

Amendamentul 120

ARTICOLUL 28 ALINEATUL (2) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (FB) (nouă)

(fb) eventuale logotipuri care individualizează denumirea, a căror utilizare la etichetare poate fi obligatorie sau opţională;

Amendamentul 121

ARTICOLUL 30 ALINEATUL (1)

(1) Orice grup de producători interesat sau, în cazuri excepţionale, orice producător izolat, poate depune o cerere de protecţie pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică. La această cerere se pot asocia şi alte părţi interesate.

(1) Orice grup reprezentativ de producători interesat sau, în cazuri excepţionale, orice producător izolat, poate depune o cerere de protecţie pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică. La această cerere se pot asocia şi alte părţi interesate. Caracterul reprezentativ al grupului este documentat în mod corespunzător.

Amendamentul 122

ARTICOLUL 30 ALINEATUL (3A) (nou)

 

(3a) Cererile privind denumirile de origine sau indicaţiile geografice sunt depuse în statul membru în care este situată cea mai mare parte a teritoriului în cauză, în conformitate cu alineatul (2) litera (c).

Justificare

Les demandes d'appellations d'origine ou d'indications géographiques sont soumises dans l'État membre où la plus grande partie du territoire concerné est située.

Amendamentul 123

ARTICOLUL 31 ALINEATUL (3)

Statul membru examinează cererea de protecţie pentru a verifica respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul capitol.

Statul membru examinează cererea de protecţie utilizând mijloace adecvate, spre a stabili dacă este justificată şi dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul capitol.

Statul membru desfăşoară o procedură naţională prin care se garantează o publicare adecvată a cererii şi se prevede o perioadă de cel puţin două luni de la data publicării în care orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim şi este stabilită sau rezidentă pe teritoriul său poate formula o opoziţie la protecţia propusă, prin depunerea unei declaraţii motivate în faţa autorităţilor statului membru.

Statul membru instituie o procedură naţională prin care garantează publicarea adecvată a cererii şi prevede un termen rezonabil, decurgând de la data publicării, în care orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim şi îşi are reşedinţa sau sediul pe teritoriul său se poate opune acordării protecţiei solicitate, depunând în respectivul stat membru o cerere motivată corespunzător.

Justification

Adaptation à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement 510/2006. Établir uniquement un délai minimum d'opposition n'assure pas la clôture de la procédure nationale dans des délais raisonnables.

Amendamentul 124

ARTICOLUL 32 ALINEATUL (2)

(2) Comisia examinează cererile de protecţie menţionate la articolul 31 alineatul (7) pentru a verifica respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul capitol.

(2) Comisia examinează cererea menţionată la articolul 31 alineatul (7) utilizând mijloace adecvate, spre a stabili dacă este justificată şi dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul capitol Această examinare este efectuată în termen de 12 luni.

Justification

Adaptation à l'article 6 du règlement 510/2006.

Amendamentul 125

ARTICOLUL 33 PRIMUL PARAGRAF

În termen de două luni de la data publicării prevăzute la articolul 32 alineatul (3) primul paragraf, orice stat membru sau ţară terţă, sau orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, stabilită sau rezidentă într-un alt stat membru decât cel care depune cererea de protecţie sau într-o ţară terţă, poate formula o opoziţie la protecţia propusă, prin depunerea unei declaraţii motivate în faţa Comisiei.

În termen de şase luni de la data publicării prevăzute la articolul 32 alineatul (3) primul paragraf, orice stat membru sau ţară terţă, sau orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, stabilită sau rezidentă într-un alt stat membru decât cel care depune cererea de protecţie sau într-o ţară terţă, poate formula o opoziţie la protecţia propusă, prin depunerea unei declaraţii motivate în faţa Comisiei.

Justification

Adaptation à l'article 7 du règlement 510/2006 qui établit un délai différent pour l'opposition au niveau européen.

Amendamentul 126

ARTICOLUL 33 AL DOILEA PARAGRAF

În cazul persoanelor fizice sau juridice stabilite sau rezidente într-o ţară terţă, această declaraţie se depune fie direct, fie prin intermediul autorităţilor ţării terţe în cauză, în termenul de două luni menţionat în primul paragraf.

În cazul persoanelor fizice sau juridice care îşi au reşedinţa sau sediul într-o ţară terţă, această declaraţie se depune fie direct, fie prin intermediul autorităţilor ţării terţe în cauză, în termenul menţionat la primul paragraf.

Amendamentul 127

ARTICOLUL 35 ALINEATUL (1)

(1) O denumire care este omonimă cu o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată este eligibilă pentru acordarea protecţiei ca denumire de origine sau indicaţie geografică, cu condiţia de a fi suficient de diferită de denumirea protejată, astfel încât consumatorii să nu fie induşi în eroare cu privire la originea geografică reală a vinurilor în cauză.

(1) Omonimele denumirilor de origine protejate sau ale indicaţiilor geografice protejate pot beneficia de protecţie ca denumiri de origine sau indicaţii geografice protejate cu condiţia stabilirii, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 45, a condiţiilor practice care, introducând elemente adecvate de diferenţiere, permit ca producătorii interesaţi să beneficieze de acelaşi tratament, iar consumatorii să nu fie induşi în eroare.

Amendamentul 128

ARTICOLUL 37 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Atunci când o denumire de origine sau o indicaţie geografică este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci comerciale corespunzând uneia dintre situaţiile menţionate la articolul 38 alineatul (2) şi care se raportează la un produs aflat în una dintre categoriile enumerate în anexa IV este refuzată dacă cererea de înregistrare a mărcii comerciale este prezentată după data depunerii în faţa Comisiei a cererii de protecţie a denumirii de origine sau indicaţiei geografice, cerere în baza căreia se acordă protecţie pentru denumirea de origine sau indicaţia geografică respectivă.

(1) În cazul în care o denumire de origine sau o indicaţie geografică este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci comerciale corespunzând uneia dintre situaţiile menţionate la articolul 38 alineatul (2) pentru un produs care se încadrează într-una dintre categoriile enumerate în anexa IV este respinsă dacă cererea de înregistrare a mărcii comerciale se înaintează după data depunerii în statul membru a cererii de protecţie a denumirii de origine sau indicaţiei geografice, iar denumirea de origine sau indicaţia geografică obţine ulterior protecţia solicitată.

Justification

Sur la base des ADPIC, la protection des indications géographiques et des dénominations d'origine ne peut être inférieure à celle accordée actuellement par le règlement 1493/1999.

Amendamentul 129

ARTICOLUL 37 ALINEATUL (2)

(2) Fără a aduce atingere articolului 36 alineatul (2), o marcă comercială a cărei utilizare corespunde uneia din situaţiile menţionate la articolul 38 alineatul (2) şi care a fost depusă, înregistrată sau, dacă această posibilitate este prevăzută de legislaţia în cauză, consacrată prin utilizare pe teritoriul comunitar anterior datei depunerii în faţa Comisiei a cererii de protecţie a denumirii de origine sau indicaţiei geografice, poate fi utilizată în continuare şi reînnoită, în pofida protecţiei acordate denumirii de origine sau indicaţiei geografice, cu condiţia să nu existe motivele de anulare sau revocare a mărcii, prevăzute în Directiva 89/104/CEE a Consiliului sau în Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului.

eliminat

În astfel de cazuri, este permisă utilizarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice alături de mărcile comerciale relevante.

 

Amendamentul 130

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (1)

(1) Denumirile de origine şi indicaţiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespondent.

eliminat

Amendamentul 131

ARTICOLUL 38 ALINEATUL 2 LITERA (A) A DOUA LINIUŢĂ

- în măsura în care această utilizare exploatează reputaţia unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice protejate;

- în măsura în care această utilizare poate prejudicia sau leza notorietatea unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice;

Amendamentul 132

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), băuturile spirtoase definite în legislaţia comunitară care nu sunt vinuri sau musturi de struguri pot purta o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată cu condiţia ca acestea să fie atribuite de statul membru în care sunt protejate.

Amendamentul 133

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (3A) (nou)

(3a) Produsele care nu respectă dispoziţiile prezentului regulament nu pot fi deţinute în scopul comercializării, nu pot fi introduse spre consum pe piaţa comunitară şi nu pot fi exportate.

Amendamentul 134

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (4)

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea ilicită a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilicită a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate în conformitate cu alineatul (2) şi comunică aceste măsuri Comisiei. La cererea corespunzător motivată a unui stat membru, a unei ţări terţe sau a unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia intervine spre a garanta că denumirile de origine şi indicaţiile geografice protejate beneficiază efectiv de regimul acordat.

Amendamentul 135

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Comisia stabileşte sancţiuni pentru cazurile de nerespectare a obligaţiei de adoptare a măsurilor necesare.

Amendamentul 136

ARTICOLUL 38 ALINEATUL (4B) (nou)

(4b) Statele membre sunt autorizate să menţină sau să adopte la nivel naţional toate dispoziţiile în măsură să garanteze o şi mai bună protecţie a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate.

Amendamentul 137

ARTICOLUL 40 ALINEATUL (1)

(1) Statele membre desemnează autoritatea sau autorităţile competente responsabile de controalele referitoare la obligaţiile prevăzute în prezentul capitol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Statele membre pot desemna organizaţii interprofesionale în vederea efectuării controalelor respective, dacă acestea oferă garanţii corespunzătoare de obiectivitate şi imparţialitate.

(1) Statele membre desemnează autoritatea sau autorităţile competente responsabile de controalele referitoare la obligaţiile prevăzute în prezentul capitol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004. De asemenea, în vederea efectuării controalelor respective, statele membre pot desemna şi organizaţii interprofesionale, dacă acestea oferă garanţii corespunzătoare de obiectivitate, competenţă şi imparţialitate.

Amendamentul 138

ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF PARTEA INTRODUCTIVĂ

(1) În ceea ce priveşte denumirile de origine şi indicaţiile geografice protejate referitoare la o arie geografică din cadrul Comunităţii, verificarea anuală a respectării caietului de sarcini, efectuată în cursul producţiei vinului şi în timpul sau după condiţionarea acestuia, este asigurată de:

(1) În ceea ce priveşte denumirile de origine şi indicaţiile geografice protejate referitoare la o zonă geografică situată în interiorul Comunităţii, respectarea caietului de sarcini se verifică în cursul producerii vinului şi în timpul sau după condiţionarea acestuia, de:

Amendamentul 139

ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) AL DOILEA PARAGRAF

Cheltuielile aferente acestui control sunt suportate de operatorii economici care fac obiectul acestuia.

Cheltuielile aferente acestei verificări pot fi suportate de agenţii economici controlaţi.

Amendamentul 140

ARTICOLUL 43 PRIMUL PARAGRAF

În cazul în care respectarea caietului de sarcini corespondent nu mai este asigurată, se poate decide, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), la iniţiativa Comisiei sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei ţări terţe sau a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, anularea protecţiei acordate unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice.

În cazul în care respectarea caietului de sarcini corespunzător nu mai este asigurată, protecţia de care beneficiază denumirile de origine sau indicaţiile geografice poate fi anulată, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45, la iniţiativa Comisiei sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei ţări terţe ori a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim.

Justification

Comité de réglementation et non de gestion.

Amendamentul 141

ARTICOLUL 44 ALINEATUL (2) LITERA (A)

a) dosarele tehnice menţionate la articolul 28 alineatul (1);

eliminat

Amendamentul 142

ARTICOLUL 44 ALINEATUL (2) LITERA (B)

b) decizia naţională de stabilire a valabilităţii acestora;

eliminat

Amendamentul 143

ARTICOLUL 44 ALINEATUL (3)

(3) Denumirile menţionate la alineatul (1) pentru care informaţiile menţionate la alineatul (2) nu sunt prezentate până la 31 decembrie 2010 pierd protecţia acordată în temeiul prezentului regulament. Comisia ia măsurile administrative necesare pentru a radia aceste denumiri din registrul prevăzut la articolul 39.

eliminat

Amendamentul 144

ARTICOLUL 44 ALINEATUL (4)

(4) Prin derogare de la articolul 43, se poate decide, până la 31 decembrie 2013, la iniţiativa Comisiei şi în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), anularea protecţiei denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol, dacă acestea nu întrunesc condiţiile relevante de acordare a protecţiei.

eliminat

Amendamentul 145

ARTICOLUL 45 PRIMUL PARAGRAF

Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

Comisia, asistată de un comitet de reglementare, stabileşte normele de aplicare a dispoziţiilor prezentului capitol.

 

Sunt aplicabile articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE

 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o lună.

Justification

Les modalités de mise en œuvre doivent être adoptées par un comité de réglementation et non de gestion.

Amendamentul 146

TITLUL III CAPITOLUL IV TITLU

Etichetarea

Desemnarea, denumirea, prezentarea şi protejarea anumitor produse

Justification

Le titre dans l'actuelle OCM (Règlement 1493/1999) est plus représentatif des aspects couverts dans les articles du Chapitre IV.

Amendamentul 147

ARTICOLUL 47

În sensul prezentului regulament, „etichetare” înseamnă menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ, imaginile sau semnele care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la un anumit produs.

În sensul prezentului regulament, „etichetare” înseamnă menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ, imaginile sau semnele care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la un anumit produs destinat consumatorului final.

Amendamentul 148

ARTICOLUL 47 PARAGRAFUL 1A (nou)

 

Regulile privind etichetarea ţin cont de protejarea intereselor legitime ale producătorilor, de buna funcţionare a pieţei interne şi de dezvoltarea unei producţii de calitate

Amendamentul 149

ARTICOLUL 48A (nou)

Articolul 48a

 

Utilizarea denumirilor compuse

 

Fără a contraveni dispoziţiilor care vizează armonizarea legislaţiilor, statele membre pot utiliza cuvântul „vin” însoţit de denumirea unui fruct sub forma unei denumiri compuse, pentru a desemna produse obţinute prin fermentarea altor fructe decât strugurii.

 

Articolul 52 nu aduce atingere acestei posibilităţi.

Justification

Le règlement (CE) n° 1493/99 en vigueur reconnaît la possibilité d'appliquer la dénomination commerciale "vin" pour l'étiquetage de produits autres que le vin de raisin. Il est regrettable que le nouveau projet de règlement ne conserve pas le droit d'appliquer des dénominations commerciales telles que "vin de fruits", "vin de pommes" ou "vin de groseilles".

Les vins à base de fruits autres que le raisin sont ancrés dans la conscience des consommateurs et sont produits depuis des siècles dans de nombreux pays de l'Union européenne. En Pologne, la production de vin est une tradition qui remonte au XIIIe siècle.

Amendamentul 150

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (AA) (NOUĂ)

(aa) categoriile de produse vitivinicole care figurează la punctele (5) şi (7) din anexa menţionată nu pot fi utilizate decât la etichetarea vinurilor care beneficiază de o denumire de origine sau de o indicaţie geografică protejate;

Amendamentul 151

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (B) PRIMA LINIUŢĂ

- menţiunea „denumire de origine protejată” sau „indicaţie geografică protejată” şi

- expresia „denumire de origine protejată” sau indicaţiaVino dela tierra, οίνος τοπικός, zemské víno, regional vin, Landwein, ονομασία κατά παράδοση, regional wine, vin de pays, indicazione geografica tipica», tájbor, inbid ta’ lokalità tradizzjonali, landwijn, vinho regional, deželno vino PGO, deželno vino s priznano geografsko oznako, geograafilise tähistusega lauavein, lantvin” şi

Amendamentul 152

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (CA) (nouă)

ca) volum;

Amendamentul 153

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (CB) (nouă)

(cb) în cazul vizat la punctul (4) din anexa IV , indicarea naturii produsului;

Justification

La législation existante impose l'indication de la nature du produit et donc de la teneur en sucre résiduel pour le vin mousseux/le Sekt. Le consommateur est habitué à cette information importante. Elle doit donc être maintenue.

Amendamentul 154

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (CC) (nouă)

(cc) în caz de export sau de expediere într-un alt stat membru, o indicaţie referitoare la provenienţă, cu numele statului membru de origine;

Amendamentul 155

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (CD) (nouă)

(cd) numele sau denumirea comercială a îmbuteliatorului, localitatea în care îşi are sediul şi statul membru.

 

Aceste indicaţii se inscripţionează cu caractere de aceeaşi mărime şi sunt, întotdeauna, precedate de formula „ÎMBUTELIAT DE ...” sau de alte formule autorizate în conformitate cu reglementările comunitare sau cu cele ale statelor membre.

 

În cazul în care îmbutelierea sau expedierea are loc într-o localitate diferită de cea a îmbuteliatorului sau a expeditorului sau într-o localitate învecinată, alături de mențiunile prevăzute la prezentul punct se indică localitatea unde a avut loc operația și, în cazul în care aceasta s-a efectuat într-un alt stat membru, se specifică statul membru în cauză.

Amendamentul 156

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (D)

d) indicarea provenienţei vinului;

d) indicarea originii strugurilor, a musturilor şi a vinului

Amendamentul 157

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (FA) (NOUĂ)

(fa) indicarea eventualelor menţiuni cu rol informativ impuse de protecţia sănătăţii publice, stabilite în conformitate cu procedura indicată la articolul 104.1;

Justification

Pour des raisons de cohérence, afin de tenir compte de la spécificité des règles en matière d'étiquetage des vins, tout en évitant l'introduction de nouveaux obstacles à la libre circulation des vins sur le marché intérieur, les modalités d'application des indications relatives à la santé publique doivent être déterminées par la Commission, dans le cadre spécifique de l'OCM vin. Plusieurs États membres qui imposent la mention obligatoire sur l'étiquette de certains allergènes en invoquant des raisons de santé publique (art. 30 du traité CE) empêchent de fait l'entrée sur leur territoire de vins en provenance des autres États membres.

Amendamentul 158

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (1) LITERA (FB) (nouă)

(fb) numărul lotului;

Amendamentul 159

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (3) PARTEA INTRODUCTIVĂ

(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), trimiterea la menţiunile „denumire de origine protejată” sau „indicaţie geografică protejată” poate fi omisă în următoarele cazuri:

(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), trimiterea la menţiunea „denumire de origine protejată” poate fi omisă în următoarele cazuri:

Amendamentul 160

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (3) LITERA (B)

b) atunci când, în cazuri excepţionale care urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), denumirea de origine sau indicaţia geografică protejată figurează pe etichetă.

b) atunci când, în cazuri excepţionale care urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), denumirea de origine protejată figurează pe etichetă.

Amendamentul 161

ARTICOLUL 49 ALINEATUL (3A) (nou)

 

(3a) Pe recipient, aceste indicaţii obligatorii trebuie grupate în acelaşi în câmp vizual şi inscripţionate cu caractere clare, lizibile, indelebile şi suficient de mari pentru a se diferenţia de fond şi a se distinge cu uşurinţă.

Amendamentul 162

ARTICOLUL 50 TEZA INTRODUCTIVĂ

Etichetarea produselor menţionate la articolul 49 alineatul (1) poate conţine, în special, următoarele indicaţii facultative:

Cu excepţia celor la care se referă punctele (5) şi (7) din anexa IV, etichetarea produselor menţionate la articolul 49 alineatul (1) poate conţine, în special, următoarele indicaţii facultative:

Amendamentul 163

ARTICOLUL 50 LITERA A

(a) anul de recoltă;

(a) exclusiv pentru vinurile cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejate:

 

- anul de recoltă,

 

- numele unuia sau mai multor soiuri de struguri de vinificaţie;

 

- mențiuni tradiționale complementare;

 

Prin „menţiune tradiţională complementară” se înţeleg termenii utilizaţi în mod tradiţinal în statele membre producătoare pentru a desemna vinurile ce fac obiectul prezentului titlu, care se referă, în special, la o metodă de producţie, de elaborare, de învechire sau la calitatea, culoarea, tipul locului sau la un eveniment istoric legat de trecutul vinului, definiţi în legislaţia statelor membre producătoare în scopul desemnării vinurilor în cauză pe teritoriul lor.

 

Menţiunea tradiţională satisface următoarele condiţii: a) să fie suficient de distinctivă și/sau să aibă o notorietate bine stabilită în interiorul pieței comunitare; b) să fi fost utilizată în mod tradițional pe o perioadă de cel puțin zece ani în statul membru în cauză; şi c) să fie asociată unui vin sau, dacă este cazul, mai multor vinuri sau categorii de vinuri comunitare.

 

- unităţi geografice mai mari sau mai mici decât regiunea sau locul dat;

 

- simbolul comunitar care indică denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată;

Amendamentul 164

ARTICOLUL 50 LITERA (B)

(b) numele unuia sau mai multor soiuri de struguri de vinificaţie;

(b) Pentru toate vinurile

 

- menţiuni care indică conţinutul de zahăr;

 

- menţiuni referitoare la anumite metode de producţie.

 

- tipul produsului, în conformitate cu anexa IV;

 

- o culoare specifică, în conformitate cu modalităţile prevăzute de statul producător;

 

- numele, adresa şi calitatea uneia sau ale mai multor persoane implicate în circuitul comercial. În cazul unei îmbutelieri la comandă, indicaţia referitoare la îmbuteliator trebuie completată cu termenii „îmbuteliat pentru” sau, în cazul în care se indică și numele, adresa și calitatea persoanei care a realizat îmbutelierea pentru un terț, prin termenii „îmbuteliat pentru ... de ...”.

 

- o marcă înregistrată,

 

- la etichetarea produselor care intră sub incidenţa prezentului regulament, pentru a indica numele îmbuteliatorului sau importatorului şi localitatea în care îşi au sediul poate fi utilizat, dacă este cazul, un cod, cu condiţia ca acesta să fie autorizat sau prevăzut de statul membru pe teritoriul căruia se îmbuteliază aceste produse. Utilizarea acestuia este condiţionată de inscripţionarea, pe etichetă, a numelui sau denumirii comerciale a unei persoane sau a unui grup de persoane, alta(ul) decât îmbuteliatorul, implicat(ă) în distribuirea comercială a produsului, precum şi localitatea sau sectorul din această localitate în care se află sediul acestei persoane sau grup de persoane.

Amendamentul 165

ARTICOLUL 50 LITERA C

(c) menţiuni care indică conţinutul de zahăr;

(c) În ceea ce priveşte vinurile obţinute pe teritoriile lor, statele membre producătoare pot impune obligativitatea unora dintre menţiunile vizate la literele (a) şi (b), le pot interzice sau pot restrânge utilizarea lor.

Amendamentul 166

ARTICOLUL 50 LITERA (CA) (nouă)

(ca) termeni ce indică procentul de anhidridă sulfuroasă;

Justification

L'emploi d'anhydride sulfureux a toujours été considéré comme indispensable tant en ce qui concerne la technologie de production des vins blancs que celle des vins rouges. Actuellement on observe une forte tendance à atténuer l'utilisation de cet additif.

Étant donné que la tolérance à l'anhydride sulfureux varie d'un individu à l'autre il apparaît souhaitable que le pourcentage de cet additif soit indiqué de façon facultative sur les étiquettes afin de fournir au consommateur final des indications plus précises.

Amendamentul 167

ARTICOLUL 50 LITERA (D)

(d) pentru vinurile cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată, menţiuni tradiţionale, altele decât denumirile de origine şi indicaţiile geografice, care desemnează metoda de producţie sau de maturare sau caracteristicile, culoarea sau tipul locului pentru vinul în cauză;

eliminat

Amendamentul 168

ARTICOLUL 50 LITERA (E)

(e) simbolul comunitar care indică denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată;

eliminat

Amendamentul 169

ARTICOLUL 50 LITERA (F)

(f) menţiuni referitoare la anumite metode de producţie.

eliminat

Amendamentul 170

ARTICOLUL 50 LITERA (FA) (nouă)

(fa) pentru vinurile cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată, numele unei unităţi geografice mai mici decât cea aflată la baza indicaţiei geografice, în măsura în care diferă de denumirea de origine sau de indicaţia geografică.

Amendamentul 171

ARTICOLUL 51 ALINEATUL (2)

Cu toate acestea, numele unei denumiri de origine sau al unei indicaţii geografice protejate sau denumirea naţională specifică figurează pe etichetă în limba sau limbile oficiale ale statului membru din care provine vinul.

Cu toate acestea, indicaţiile referitoare la:

 

- o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată

 

- la menţiuni tradiţionale

 

- denumirea exploataţiilor viticole sau a asociaţiilor acestora, precum şi menţiunile cu privire la îmbuteliere

 

sunt redate şi figurează pe etichetă numai într-una dintre limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia a fost elaborat produsul respectiv.

 

În cazul produselor provenind dintr-un stat membru în care se foloseşte un alfabet diferit de cel latin, indicaţiile menţionate la alineatul precedent pot fi repetate într-una sau mai multe limbi oficiale ale Comunităţii.

Amendamentul 172

ARTICOLUL 52 PARAGRAFUL (-1) (nou)

Se interzice comercializarea în Comunitate a produselor ce intră sub incidenţa acestui regulament etichetate cu încălcarea dispoziţiilor prezentului capitol.

Amendamentul 173

ARTICOLUL 52 PRIMUL PARAGRAF

Autorităţile competente ale statelor membre iau măsurile necesare pentru a împiedica introducerea pe piaţă sau retragerea vinurilor care nu sunt etichetate în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol.

Autorităţile competente ale statelor membre iau măsurile necesare pentru a garanta că vinurile neetichetate în conformitate cu prezentul capitol şi cu normele de aplicare nu se introduc pe piaţă, nu se exportă sau se retrag de pe piaţă.

Amendamentul 174

ARTICOLUL 52 PARAGRAFUL 1A (nou)

Comisia stabileşte sancţiuni pentru neadoptarea măsurilor necesare.

Amendamentul 175

ARTICOLUL 53 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (A)

a) detalii privind indicarea provenienţei vinului;

(a) modalităţi de indicare a originii strugurilor, a musturilor şi a vinului

Amendamentul 176

ARTICOLUL 53 PUNCTUL DA (nou)

 

(da) menţiunile referitoare la vinurile produse în conformitate cu normele de aplicare a regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Justification

Dans un but de cohérence et de simplification, les règles d'étiquetage de tous les vins, aussi les vins biologiques, doivent être édictées par la réglementation spécifique vin.

Amendamentul 177

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIIA) (nou)

(viia) să asigure planificarea producţiei şi adaptarea acesteia la cerere, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, ca şi a conformităţii cu normele de siguranţă alimentară.

Amendamentul 178

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIIB) (nou)

(viib) să urmărească şi să gestioneze programe privind practicile agricole şi normele ambientale menţionate la articolul 13b;

Amendamentul 179

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIIC) (nou)

(viic) să promoveze practici de cultură, tehnici de producţie şi tehnici de gestionare a deşeurilor care să respecte mediul, în special pentru protejarea calităţii apelor, a solului şi a peisajului şi pentru a ocroti şi/sau a favoriza biodiversitatea; să caute noi soluţii, permiţând limitarea utilizării produselor fitofarmaceutice;

Amendamentul 180

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIID) (nou)

(viid) să lanseze iniţiative privind logistica şi cercetarea tehnologică;

Amendamentul 181

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIIE) (nou)

(viie) să informeze consumatorii;

Amendamentul 182

ARTICOLUL 54 LITERA (C) PUNCTUL (VIIF) (nou)

(viif) să faciliteze accesul la noi pieţe şi să desfăşoare anchetele necesare orientării producţiei către produse mai bine adaptate la necesităţile pieţei şi gusturile consumatorilor, pentru îmbunătăţirea circulaţiei şi comercializării produselor din sector;

Amendamentul 183

ARTICOLUL 54 PARAGRAFELE 1A şi 1B (noi)

În scopul aplicării prezentului regulament, statele membre definesc rolul organizaţiilor producătorilor în cadrul proiectelor de program de sprijin.

Statele membre nu pot limita recunoaşterea acestui tip de organizaţii exclusiv la acelea care practică transferul de proprietate, adică la organizaţiile de producători care cumpără producţia membrilor lor cu scopul de a o revinde.

Justification

La diversité des acteurs de la filière vitivinicole est réelle et la spécificité de chacun d’entre eux doit être respectée. La réglementation communautaire doit encourager la diversité des initiatives de regroupement, car il n’y a pas nécessairement besoin de transfert de propriété pour concentrer l’offre.

Amendamentul 184

ARTICOLUL 55 LITERA (B)

b) este constituită la iniţiativa tuturor organizaţiilor sau asociaţiilor care o compun sau a câtorva dintre ele;

b) este constituită la iniţiativa reprezentanţilor activităţilor economice menţionate la litera (a);

Justification

Constitution des organisations interprofessionnelles. Référence aux représentants des activités économiques liées à la production, à la transformation et à la commercialisation du vin (alinéa a).

Amendamentul 185

ARTICOLUL 55 LITERA (C) PUNCTUL (VIIIA) (nou)

(viiia) a urmări şi gestiona programe privind practicile agricole şi normele ambientale menţionate la articolul 13b;

Amendamentul 186

ARTICOLUL 55 LITERA (Cx)

x) desfăşurarea de acţiuni de promovare a vinurilor, în special în ţările terţe;

(x) desfăşurarea de acţiuni de promovare a vinurilor;

Amendamentul 187

Articolul 55 LITERA (C) PUNCTUL (XIIA) (nou)

 

(xiia) măsuri privind restructurarea filierei;

Amendamentul 188

Articolul 55 LITERA (C) PUNCTUL (XIIB) (nou)

 

(xiib) orice acţiune în conformitate cu reglementările comunitare;

Justification

La pratique des Organisations Interprofessionnelles (ou organismes de filière) dans les Etats membres les conduit à assurer, selon les modes d’organisation nationaux, une série de missions non exhaustivement couvertes par la proposition de la Commission.

Amendamentul 189

ARTICOLUL 56 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) Organizaţiile interprofesionale recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament nu fac obiectul procedurii prevăzute la alineatul (1) şi (2).

Amendamentul 190

ARTICOLUL 57 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

1. În vederea îmbunătăţirii funcţionării pieţei vinurilor cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată, inclusiv strugurii, musturile şi vinurile din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare privind reglementarea ofertei, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizaţiile interprofesionale, cu condiţia ca aceste norme să reglementeze punerea la păstrare sau desfacerea eşalonată a produselor.

1. În vederea îmbunătăţirii funcţionării pieţei vinurilor cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată, inclusiv strugurii, musturile şi vinurile din care sunt obţinute, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare destinate să reglementeze oferta, în special prin aplicarea deciziilor luate de organizaţiile interprofesionale.

Amendamentul 191

ARTICOLUL 57 ALINEATUL (1) AL DOILEA PARAGRAF LITERA (A)

a) să se refere la tranzacţii ulterioare primei desfaceri pe piaţă a produsului în cauză;

 

(a) să se refere la tranzacţii ulterioare primei introduceri pe piaţă a vinurilor gata de comercializare către consumatori;

Justification

Pour certains produits, en particulier les vins mousseux, il existe des transactions intermédiaires sur la matière première. Il y a donc lieu de bien préciser que la première transaction visée par le Règlement est celle sur le produit tel que présenté au consommateur.

Amendamentul 192

ARTICOLUL 57A (nou)

Articolul 57a

 

Programe operative integrate pentru vin

 

Măsurile adoptate de grupurile de producători, de organizaţiilor lor profesionale, de întreprinderile lor comerciale şi de organismele interprofesionale din sectorul vitivinicol, recunoscute la nivel naţional sau regional, sunt incluse în programele operative integrate.

 

Programele operative integrate permit atingerea a cel puţin două dintre obiectivele şi măsurile avute în vedere la articolul 54 litera (c) şi articolul 55 litera (c).

Justification

Il convient d'intégrer les mesures prises par les organismes du secteur vitivinicole dans des programmes opérationnels intégrés pour le vin, lesquels devront être approuvés à l'échelon national et à l'échelon communautaire et être financés au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Amendamentul 193

ARTICOLUL 61A (nou)

Articolul 61a

 

Măsuri complementare care însoţesc negocierile internaţionale

 

În conformitate cu procedura descrisă la articolul 104, Comisia poate adopta măsuri complementare, care însoţesc negocierile internaţionale, cum sunt programele europene de cooperare tehnică, studiile economice, consultanţele juridice şi/sau economice sau orice alt instrument util în acest scop.

Amendamentul 194

ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1)

(1) În conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), se poate decide ca importurile către Comunitate sau exporturile din Comunitate ale unuia sau mai multor produse care intră sub incidenţa codurilor NC 2009 61, 2009 69 şi 2204 să fie însoţite de o licenţă de import sau de export.

(1) Importul în Comunitate sau exportul din Comunitate al unuia sau al mai multora dintre produsele care intră sub incidenţa codurilor NC 2009 61, 2009 69 şi 2204 poate fi condiţionat de prezentarea unei licenţe de import sau de export.

Amendamentul 195

ARTICOLUL 62 ALINEATUL (2)

(2) La aplicarea alineatului (1) se ţine cont de necesitatea de a introduce licenţe pentru gestionarea pieţelor în cauză şi, în special, în cazul licenţelor de import, pentru monitorizarea importurilor de produse în cauză.

eliminat

Amendamentul 196

ARTICOLUL 64

Licenţele de import şi de export sunt valabile în toată Comunitatea.

Licențele de import sunt valabile în toată Comunitatea.

Amendamentul 197

ARTICOLUL 65 ALINEATUL (1)

(1) Cu excepţia dispoziţiilor contrare în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), eliberarea licenţelor este condiţionată de depunerea unei garanţii prin care se asigură că produsele sunt importate sau exportate pe perioada de valabilitate a licenţei.

(1) Sub rezerva unor dispoziţii contrare, adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), eliberarea licenţelor este condiţionată de constituirea unei garanţii care să asigure importul produselor în perioada de valabilitate a licenţei.

 

Amendamentul 198

ARTICOLUL 65 ALINEATUL (2)

(2) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, garanţia se pierde în totalitate sau în parte dacă importul sau exportul nu se realizează sau se realizează doar parţial, pe perioada de valabilitate a licenţei.

(2) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, garanţia se pierde în totalitate sau în parte dacă importul nu se realizează sau se realizează doar parţial, pe perioada de valabilitate a licenţei.

Amendamentul 199

ARTICOLUL 66 ALINEATUL (2)

(2) În cazul în care derogările Consiliului prevăzute la literele B.5 sau C din anexa VI sunt aplicate produselor importate, importatorii depun o garanţie pentru aceste produse la autorităţile vamale desemnate în momentul punerii în liberă circulaţie. Garanţia se restituie în momentul prezentării de către importator a dovezii, acceptate de autorităţile vamale din statul membru al punerii în liberă circulaţie, că musturile au fost transformate în suc de struguri, utilizate în alte produse decât cele din sectorul vinicol sau, dacă au fost vinificate, că au fost etichetate corespunzător.

(2) În cazul în care derogările Consiliului prevăzute la literele B.5 sau C din anexa VI sunt aplicate produselor importate, importatorii depun o garanţie pentru aceste produse la autorităţile vamale desemnate în momentul punerii în liberă circulaţie. Garanţia se restituie în momentul prezentării de către importator a dovezii, acceptate de autorităţile vamale din statul membru al punerii în liberă circulaţie, că musturile au fost transformate în suc de struguri, utilizate în alte produse decât cele din sectorul vinicol şi că au fost etichetate corespunzător.

Amendamentul 200

ARTICOLUL 67 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (D)

(d) dacă este cazul, lista produselor pentru care sunt necesare licenţe de import sau de export;

(d) dacă este cazul, lista produselor pentru care sunt necesare licenţe de import;

Amendamentul 201

ARTICOLUL 69A (nou)

Articolul 69a

 

Accesul condiţionat pe piaţă

 

Dacă au fost produse şi elaborate fără a se respecta normele minime aplicabile viticultorilor comunitari în materie de protecţie a mediului, vinurile importate sunt taxate. Sumele astfel încasate se varsă într-un fond destinat dezvoltării rurale sustenabile, urmărindu-se finanţarea unor proiecte care favorizează, în ţările terţe, acele practici agricole care agresează în mai mică măsură mediul ambiant.

Justification

Les viticulteurs de l'UE doivent respecter des normes de plus en plus élevées en matière de protection de l'environnement. Pour compenser les handicaps concurrentiels éventuels qui en résultent, des droits d'importation doivent être prélevés sur les vins dont la production ne respecte pas ces normes. Le produit de ces droits devrait servir à constituer des incitants aux pays et entreprises concernés pour qu'ils relèvent leurs normes.

Amendamentul 202

ARTICOLUL 70 TITLU

Suspendarea regimurilor de perfecţionare activă şi pasivă

Eliminarea regimului de perfecţionare activă şi pasivă

Amendamentul 203

ARTICOLUL 70 ALINEATUL (1)

(1) Atunci când piaţa comunitară este sau riscă să fie perturbată de regimul perfecţionării active sau pasive, se poate decide, la cererea unui stat membru sau la iniţiativa Comisiei, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), suspendarea, totală sau parţială, a utilizării regimului de perfecţionare activă sau pasivă pentru produsele aflate sub incidenţa prezentului regulament. În cazul în care Comisia este sesizată cu o cerere din partea unui stat membru, aceasta adoptă o decizie în acest sens în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii.

eliminat

Aceste măsuri sunt comunicate statelor membre şi se aplică imediat.

 

Oricare stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la măsurile luate în conformitate cu primul paragraf în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării. Consiliul se reuneşte imediat. Acesta poate, cu majoritate calificată, să modifice sau să anuleze măsurile respective în termen de o lună de la data la care a fost sesizat.

 

Amendamentul 204

ARTICOLUL 70 ALINEATUL (2)

(2) În măsura în care este necesar pentru a se asigura buna funcţionare a organizării comune a pieţei vitivinicole, recurgerea la regimul de perfecţionare activă sau pasivă pentru produsele reglementate prin prezentul regulament poate fi interzisă, total sau parţial, de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din tratat.

În măsura în care este necesar pentru a se asigura buna funcţionare a organizării comune a pieţei vitivinicole, şi respectarea cerinţelor referitoare la calitate în cadrul producţiei vitivinicole europene, recurgerea la regimul de perfecţionare activă sau pasivă pentru produsele reglementate prin prezentul regulament poate fi interzisă, total sau parţial, de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatul (2) din tratat, la cererea statului membru interesat.

Justification

Le perfectionnement actif n'améliore pas la position des vins communautaires sur le marché, mais réduit la production de vin à celle d'une matière première.

Amendamentul 205

ARTICOLUL 72 ALINEATUL (2)

(2) Cu excepţia dispoziţiilor contrare din acordurile încheiate în temeiul articolului 300 din tratat, produsele menţionate la alineatul (1) al acestui articol se obţin în conformitate cu practicile oenologice şi restricţiile recomandate de OIV sau autorizate de Comunitate în conformitate cu prezentul regulament şi cu regulile de punere în aplicare a acestuia.

(2) Sub rezerva unor dispoziţii contrare în acordurile încheiate în temeiul articolului 300 din tratat, produsele menţionate la alineatul (1) al acestui articol se obţin în conformitate cu practicile oenologice prevăzute în prezentul regulament şi îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele I, V, VI şi VIb, inclusiv modalităţile de aplicare a acestora.

Amendamentul 206

ARTICOLUL 72 ALINEATUL (2) PARAGRAFUL (1A) (nou)

La cererea unei ţări terţe, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104, se pot acorda eventuale derogări de la alineatul (2), cu condiţia ca produsele să fie obţinute cu respectarea practicilor oenologice şi a restricţiilor autorizate de OIV.

Amendamentul 207

ARTICOLUL 75 ALINEATUL (5)

(5) Sfârşitul interdicţiei tranzitorii de noi plantări la 31 decembrie 2013, în conformitate cu articolul 80 alineatul (1), nu afectează obligaţiile prevăzute în prezentul articol.

eliminat

Amendamentul 208

ARTICOLUL 76 TITLU

Regularizarea obligatorie a plantărilor ilegale efectuate înainte de 1 septembrie 1998

Regularizarea plantărilor nereglementare efectuate înainte de 1 septembrie 1998

Justification

La procédure de régularisation ne doit pas être obligatoire. En Espagne, il est imposé des sanctions et l'obligation d'arracher les plantations qui n'ont pas fait l'objet de procédures de régularisation antérieures. Engager maintenant une autre procédure aurait pour effet d'entamer le crédit des administrations nationales.

Amendamentul 209

ARTICOLUL 76 ALINEATUL (-1) (nou)

(–1) Statele membre pot iniţia proceduri de regularizare a suprafeţelor plantate înainte de 31 decembrie 1998.

Justification

La procédure de régularisation ne doit pas être obligatoire. En Espagne, il est imposé des sanctions et l'obligation d'arracher les plantations qui n'ont pas fait l'objet de procédures de régularisation antérieures. Engager maintenant une autre procédure à l'heure actuelle aurait pour effet d'entamer le crédit des administrations nationales.

Amendamentul 210

ARTICOLUL 76 ALINEATUL (6)

(6) Sfârşitul interdicţiei tranzitorii de noi plantări la 31 decembrie 2013, în conformitate cu articolul 80 alineatul (1), nu afectează obligaţiile prevăzute la alineatele (3), (4) şi (5).

eliminat

Amendamentul 211

CAPITOLUL II TITLU

Regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare

Regimul drepturilor de plantare

Amendamentul 212

ARTICOLUL 80 TITLU

Interdicţia tranzitorie privind plantarea viţei de vie

Interdicţia de plantare a viţei de vie

Amendamentul 213

ARTICOLUL 80 ALINEATUL (1)

(1) Fără a aduce atingere articolului 18, în special alineatului (3), se interzice plantarea de viţă de vie cu soiurile de struguri de vinificaţie clasificate menţionate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf, până la 31 decembrie 2013.

(1) Fără a aduce atingere articolului 18, în special alineatului (3), şi articolului 81, se interzice plantarea de viţă de vie cu soiurile de struguri de vinificaţie clasificate menţionate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf, până la 31 decembrie 2013. Termenul de 31 decembrie 2013 nu se aplică însă suprafeţelor delimitate de caietele de sarcini menţionate la articolul 28.

Amendamentul 214

ARTICOLUL 80 ALINEATUL (2)

(2) De asemenea, până la 31 decembrie 2013 este interzisă supraaltoirea soiurilor de struguri de vinificaţie menţionate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf pe alte soiuri decât soiurile de struguri de vinificaţie menţionate la articolul respectiv.

(2) De asemenea, este interzisă supraaltoirea soiurilor de struguri de vinificaţie menţionate la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf pe alte soiuri decât soiurile de struguri de vinificaţie menţionate la articolul respectiv.

Amendamentul 215

ARTICOLUL 80 ALINEATUL (4)

(4) Drepturile de plantare menţionate la alineatul (3) se acordă în hectare.

(4) Drepturile de plantare menţionate la alineatul (3) se acordă în hectare sau fracţiuni de hectar.

Amendamentul 216

ARTICOLUL 80 ALINEATUL (5)

(5) Articolele 81-86 se aplică până la 31 decembrie 2013.

eliminat

Amendamentul 217

ARTICOLUL 80 ALINEATUL (5A) (nou)

(5a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor precedente, autorităţile regionale competente în materie de potenţial viticol, în acord cu reprezentanţii din sector, organizaţiile interprofesionale sau organele de gestionare, pot continua să interzică plantaţiile pe teritoriul regiunii lor, în cazul în care o mare parte a acestuia face obiectul uneia sau mai multor denumiri de origine sau indicaţii geografice, cu condiţia ca regiunile să poată dovedi că există deja un echilibru satisfăcător între cerere şi ofertă.

 

Comisia poate autoriza menţinerea interdicţiilor de plantare în aceste regiuni, la cererea celor interesaţi.

 

De asemenea, regiunile în care Comisia autorizează menţinerea interdicţiei de plantare pot, de comun acord cu operatorii respectivelor denumiri de origine sau indicaţii geografice, să autorizeze creşterea masei vegetale, proporţional cu dezvoltarea preconizată a comercializării, astfel încât să se garanteze echilibrul dintre cerere şi ofertă.

Amendamentul 218

ARTICOLUL 82 ALINEATUL (1) AL DOILEA PARAGRAF

Cu toate acestea, nu se pot acorda drepturi de replantare în cazul suprafeţelor pentru care s-a acordat o primă de defrişare în conformitate cu Capitolul III.

Cu toate acestea, producătorilor nu li se pot acorda drepturi de replantare în cazul suprafeţelor pentru care s-a acordat o primă de defrişare în conformitate cu capitolul III.

Amendamentul 219

ARTICOLUL 82 ALINEATUL (5) PARTEA INTRODUCTIVĂ

(5) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (4), statele membre pot decide că drepturile de replantare pot fi transferate, parţial sau în totalitate, unei alte exploataţii de pe teritoriul aceluiaşi stat membru în următoarele cazuri:

(5) Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (4), statele membre pot decide că drepturile de replantare pot fi transferate, parţial sau în totalitate, unei alte exploataţii de pe teritoriul comunitar în următoarele cazuri:

Amendamentul 220

ARTICOLUL 83 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre care au constituit rezerve naţionale sau regionale cu drepturi de plantare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pot păstra aceste rezerve până la 31 decembrie 2013.

eliminat

Amendamentul 221

ARTICOLUL 84 ALINEATUL (1) LITERA (A)

(a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă de până la patruzeci de ani, care posedă o capacitate profesională suficientă şi care se stabilesc pentru prima dată pe o exploataţie viticolă, în calitate de şefi ai exploataţiei viticole;

(a) cu titlu gratuit, producătorilor în vârstă de până la patruzeci de ani, care posedă o capacitate profesională suicientă şi care sunt proprietarii unei exploataţii vinicole sau ai unei întreprinderi de vinificare

Justification

Il convient d'aider les jeunes agriculteurs pour qu'ils restent dans cette filière de production.

Amendamentul 222

ARTICOLUL 84 ALINEATUL (5) PRIMUL PARAGRAF

(5) Dacă într-un stat membru există rezerve regionale, acesta poate stabili norme care să autorizeze transferul drepturilor de plantare între rezervele regionale. Dacă într-un stat membru coexistă rezerve regionale şi naţionale, acesta poate, de asemenea, să autorizeze transferuri între astfel de rezerve.

(5) Dacă într-un stat membru există rezerve regionale, acesta trebuie să stabilească norme care să autorizeze transferul drepturilor de plantare între rezervele regionale. Dacă într-un stat membru coexistă rezerve regionale şi naţionale, acesta trebuie să autorizeze transferuri între astfel de rezerve.

Amendamentul 223

ARTICOLUL 87A (nou)

 

Articolul 87a
Evaluarea

Comisia prezintă, cel mai târziu până la 31 decembrie 2012, o evaluare de impact a măsurilor descrise în prezentul capitol.

 

Pe baza acestei evaluări, Comisia elaborează, dacă este cazul, o propunere de liberalizare a drepturilor de plantare în zonele nedelimitate de caietele de sarcini menţionate la articolul 28.

Amendamentul 224

ARTICOLUL 89

Schema de defrişare se aplică până la sfârşitul campaniei viticole 2012-2013.

Schema de defrişare se aplică până la sfârşitul campaniei viticole 2011-2012.

Amendamentul 225

ARTICOLUL 90 PRIMUL PARAGRAF LITERA (B)

(b) nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar în cadrul niciunei alte organizări comune a pieţei în cele cinci campanii viticole care preced defrişarea;

eliminat

Amendamentul 226

ARTICOLUL 90 PRIMUL PARAGRAF LITERA (D)

d) nu este mai mică de 0,1 ha;

d) nu este mai mică de 0,05 ha;

Amendamentul 227

ARTICOLUL 91 ALINEATUL (1)

(1) Baremele primelor de defrişare care urmează să fie acordate se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

(1) Baremele primelor de defrişare care urmează să fie acordate se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1). Aceste bareme determină, printre altele, nivelul minim şi maxim al primelor ce pot fi acordate de statele membre în funcţie de randament.

Justification

La prévision des niveaux minima de la prime assure un traitement égal des différents producteurs européens. À partir de ce niveau minimum, ce sera ensuite sur la base du rendement que sera établi le montant de la prime dans chaque cas particulier, afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'arrachage.

Amendamentul 228

ARTICOLUL 92 ALINEATUL (1)

(1) Producătorii interesaţi prezintă cereri de acordare a primei de defrişare autorităţilor corespunzătoare din statele membre până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

(1) Producătorii interesaţi prezintă cereri de acordare a primei de defrişare autorităţilor corespunzătoare din statele membre până la data de 30 mai a fiecărui an.

Amendamentul 229

ARTICOLUL 92 ALINEATUL (2)

(2) Autorităţile din statele membre analizează cererile eligibile şi notifică Comisiei, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, suprafaţa totală şi sumele reprezentate de cererile respective, defalcate pe regiuni şi pe categorii de randamente.

(2) Autorităţile din statele membre analizează cererile eligibile şi notifică Comisiei, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, suprafaţa totală şi sumele reprezentate de cererile respective, defalcate pe regiuni şi pe categorii de randamente.

Justification

Les délais prévus par la Commission sont inadéquats de sorte qu'il est nécessaire de les augmenter.

Amendamentul 230

ARTICOLUL 92 ALINEATUL (4)

(4) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), se stabileşte procentul unic de acceptare a sumelor notificate, dacă suma totală notificată Comisiei de statele membre depăşeşte resursele bugetare disponibile.

(4) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, dacă suma totală notificată Comisiei de statele membre depăşeşte resursele bugetare disponibile, se stabileşte un procent unic de acceptare a sumelor notificate, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

Amendamentul 231

ARTICOLUL 92 ALINEATUL (5) PRIMUL PARAGRAF PARTEA INTRODUCTIVĂ

(5) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, statele membre acceptă cererile:

(5) Până la data de 30 martie a fiecărui an, statele membre acceptă cererile:

Amendamentul 232

ARTICOLUL 92 ALINEATUL (5) AL DOILEA PARAGRAF

Până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei cererile acceptate defalcate pe regiuni şi pe categorii de randament şi suma totală a primelor de defrişare plătite pe regiune.

Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei cererile acceptate defalcate pe regiuni şi pe categorii de randament şi suma totală a primelor de defrişare plătite pe regiune.

Amendamentul 233

ARTICOLUL 93

Articolul 93

Eco-condiţionalitate

 

În cazul în care se constată că un agricultor nu a îndeplinit, pe exploataţia sa, oricând în decurs de cinci ani de la plata primei de defrişare, cerinţele de reglementare în materie de gestionare şi bunele condiţii agricole şi de mediu menţionate la articolele 3-7 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi, în cazul în care nerespectarea este rezultatul unei acţiuni sau al unei omisiuni direct imputabile agricultorului, suma de plată este redusă sau anulată, fie parţial, fie în întregime, în funcţie de gravitatea, durata, permanenţa şi repetiţia nerespectării, iar agricultorul este obligat, dacă este cazul, să ramburseze această sumă în conformitate cu condiţiile stabilite în dispoziţiile respective.

Normele se stabilesc în conformitate cu procedura menţionată la articolul 144 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveşte reducerea sau recuperarea, parţial sau în totalitate, a sprijinului acordat de statul membru în cauză.

eliminat

Justification

Comme pour l'article 14, il n'est pas nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires à celles qui sont déjà prévues par le règlement 1782/2003, lesquelles s'appliqueront à l'entreprise si celle-ci adopte le régime du paiement unique.

Amendamentul 234

ARTICOLUL 94 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre pot declara podgoriile situate în zone de munte şi de pantă abruptă drept neeligibile pentru schema de defrişare, în conformitate cu condiţiile care urmează să fie stabilite conform procedurii menţionate la articolul 104 alineatul (1).

(2) Statele membre pot, de asemenea, declara unele podgorii situate în zone de munte, în zone cu declivitate mare, în regiuni ameneninţate de eroziune, în regiuni de coastă şi insulare drept neeligibile pentru schema de defrişare, în conformitate cu condiţiile care urmează să fie stabilite conform procedurii menţionate la articolul 104 alineatul (1).

Justification

Les États membres devraient, autant que possible, s'abstenir de recourir au régime d'arrachage dans les territoires menacés par l'érosion.

Amendamentul 235

ARTICOLUL 94 ALINEATUL (3)

(3) Statele membre pot declara o zonă drept neeligibilă pentru schema de defrişare în cazul în care aplicarea regimului ar fi incompatibilă cu preocupările legate de mediu. Zonele declarate neeligibile din aceste motive nu trebuie să depăşească 2% din suprafaţa totală cultivată cu viţă de vie prevăzută în anexa VIII.

(3) Statele membre, după ce îşi justifică decizia în faţa Comisiei şi primesc aprobarea acesteia, pot declara o zonă drept neeligibilă pentru schema de defrişare în cazul în care aplicarea regimului ar fi incompatibilă cu preocupările legate de mediu sau în cazul în care abandonarea periclitează configuraţia economică şi socială a regiunii.

Amendamentul 236

ARTICOLUL 94 ALINEATUL (4) PARTEA INTRODUCTIVĂ

(4) Până la data de 1 august a fiecărui an şi pentru prima dată la 1 august 2008, statele membre care decid să facă uz de posibilitatea prevăzută la alineatele (2) şi (3) aduc la cunoştinţa Comisiei, în legătură cu măsura de defrişare care urmează să fie pusă în aplicare:

(4) Până la data de 1 august a fiecărui an şi pentru prima dată la 1 august 2009, statele membre care decid să facă uz de posibilitatea prevăzută la alineatele (2) şi (3) aduc la cunoştinţa Comisiei, în legătură cu măsura de defrişare care urmează să fie pusă în aplicare:

Amendamentul 237

ARTICOLUL 94 ALINEATUL (5)

(5) Statele membre acordă prioritate agricultorilor din zonele declarate neeligibile, în temeiul alineatelor (2) şi (3), pentru alte măsuri de sprijin stabilite în prezentul regulament, în special, dacă este cazul, pentru măsura de restructurare şi reconversie din cadrul programelor de sprijin şi al măsurilor de dezvoltare rurală.

(5) Statele membre acordă prioritate agricultorilor din zonele declarate neeligibile, în temeiul alineatelor (2) şi (3), pentru alte măsuri de sprijin stabilite în prezentul regulament, în special, dacă este cazul, pentru măsura de restructurare şi reconversie din cadrul programelor de sprijin.

Amendamentul 238

ARTICOLUL 95 ALINEATUL (2) PRIMUL PARAGRAF

(2) Statele membre stabilesc suma drepturilor la plată menţionate la alineatul (1) pentru suprafeţele cultivate cu viţă de vie defrişate în conformitate cu prezentul capitol la media regională a valorii drepturilor la plată din regiunea corespunzătoare, care nu depăşeşte în nici un caz 350 euro/ha.

(2.) Statele membre stabilesc suma drepturilor la plată menţionate la alineatul (1) pentru suprafeţele cultivate cu viţă de vie defrişate în conformitate cu prezentul capitol la media regională a valorii drepturilor la plată din regiunea corespunzătoare.

Amendamentul 239

ARTICOLUL 98 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (B)

(b) norme detaliate privind eco-condiţionalitatea;

(b) norme detaliate privind menţinerea terenurilor într-o stare ecologică bună, în conformitate cu principiile eco-condiţionalităţii;

Justification

Dans la politique agricole moderne, l'attribution de fonds publics est liée à une condition de respect de normes minimales en matière de préservation de l'environnement. Ce principe devrait également s'appliquer dans l'organisation du marché vitivinicole. La conditionnalité en tant que concept est toutefois liée aux paiements directs, c'est pourquoi le présent règlement ne peut mentionner que ses principes et normes de base.

Amendamentul 240

ARTICOLUL 98 AL DOILEA PARAGRAF LITERA (D)

(d) cerinţele de raportare de către statele membre cu privire la punerea în aplicare a schemei de defrişare, incluzând sancţiunile în caz de întârziere a raportării şi informaţiile furnizate de statele membre producătorilor în ceea ce priveşte disponibilitatea sistemului;

(d) obligaţiile în materie de raportare ale statelor membre cu privire la aplicarea schemei de defrişare;

Amendamentul 241

ARTICOLUL 99

Statele membre ţin un registru viticol care conţine informaţii actualizate privind potenţialul de producţie.

Statele membre ţin un registru viticol care conţine informaţii actualizate privind potenţialul de producţie şi adaptate exigenţelor de control, planificare şi programare a măsurilor vizate în prezentul regulament.

 

Informaţiile conţinute în registrul viticol permit verificarea adecvării dintre suprafaţa podgoriei şi cantitatea de vin produsă în fiecare caz, precum şi aplicarea practicilor agricole, respectarea obligaţiilor în materie de mediu şi aplicarea condiţionalităţii, obligaţii prevăzute în prezentul regulament.

 

Statele membre în care suprafaţa totală a podgoriilor cultivate în aer liber este sub 500 de hectare nu sunt supuse obligaţiei vizate la alineatul (1).

Justification

Les États membres où la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares sont actuellement dispensés de l'obligation d'établir un registre viticole. Cette exemption leur est accordée car les objectifs visés par les registres (à savoir obtenir et contrôler les informations sur la production potentielle et ses évolutions afin de garantir le bon fonctionnement du marché du vin) ne sont pas applicables aux États membres dans lesquels la production est limitée, et par conséquent négligeable.

Amendamentul 242

ARTICOLUL 100 PARAGRAFUL 1A (nou)

Statele membre în care suprafaţa totală a podgoriilor cultivate în aer liber este sub 500 de hectare nu sunt supuse obligaţiei vizate la alineatul (1).

Justification

Les États membres où la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares sont actuellement dispensés de l'obligation d'établir un registre viticole. Cette exemption leur est accordée car les objectifs visés par les registres (à savoir obtenir et contrôler les informations sur la production potentielle et les évolutions afin de garantir le bon fonctionnement du marché du vin) ne sont pas applicables aux États membres dans lesquels la production est limitée, et par conséquent, négligeable.

Amendamentul 243

ARTICOLUL 101

Articolul 101
Durata registrului viticol şi a inventarului

eliminat

În conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1), se poate decide ca articolele 99 şi 100 să nu se mai aplice după data de 1 ianuarie 2014.

 

Amendamentul 244

Articolul 104 TITLU

Procedura comitetului de gestionare

Procedura comitetului de reglementare şi gestionare

Amendamentul 245

ARTICOLUL 104 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare, Comisia este asistată de un comitet de gestionare atunci când i se conferă competenţe în prezentul regulament.

1. Sub rezerva unor dispoziţii contrare, Comisia este asistată de un comitet de reglementare şi gestionare atunci când i se conferă competenţe în prezentul regulament.

Amendamentul 246

ARTICOLUL 104 ALINEATUL (1) AL DOILEA PARAGRAF

Articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile.

Articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile următoarelor capitole şi anexe:

 

- Capitolul I Norme generale

 

- Capitolul II. Practici oenologice

 

- Capitolul III. Denumiri de origine şi indicaţii geografice

 

- Capitolul IV Etichetarea

 

- Anexele aferente

Amendamentul 247

ARTICOLUL 104 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o lună.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Amendamentul 248

ARTICOLUL 111
ARTICOLUL 2 LITERA d) (Regulamentul (CE) nr. 2702/1999)

„d) campanii de informare privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile cu indicaţie a soiului de struguri de vinificaţie şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată;”

„d) campanii de informare privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată;”

Justification

Adaptation à la suppression de l'indication du cépage pour les vins sans appellation d'origine/indication géographique.

Amendamentul 249

ARTICOLUL 112 PUNCTUL 1

Articolul 2 litera (d) (Regulamentul (CE) nr. 2826/2000)

„d) acţiuni de informare privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile cu indicaţie a soiului de struguri de vinificaţie şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată şi acţiuni de informare privind modurile de consum responsabile şi efectele dăunătoare ale consumului iresponsabil de alcool;”

„d) acţiuni de informare privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată şi acţiuni de informare privind modurile de consum responsabil al vinului şi efectele dăunătoare ale consumului iresponsabil de alcool;”

Justification

Les ressources financières de l'OCM Vin destinées à des actions d'information sur les modes de consommation responsables doivent demeurer dans le secteur et non aller à celui des boissons alcoolisées.

Amendamentul 250

ARTICOLUL 112 PUNCTUL 2

Articolul 3 litera (e) (Regulamentul (CE) nr. 2826/2000)

„e) necesitatea de a oferi informaţii privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile cu indicaţie a soiului de struguri de vinificaţie şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată şi necesitatea informării privind modurile de consum responsabile şi efectele dăunătoare ale consumului iresponsabil de alcool;”

„e) necesitatea de a oferi informaţii privind sistemul comunitar care vizează vinurile cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, vinurile şi băuturile spirtoase cu indicaţie geografică protejată sau cu indicaţie tradiţională rezervată şi necesitatea informării privind modurile de consum responsabile şi efectele dăunătoare ale consumului iresponsabil de alcool;”

Justification

Adaptation à la suppression de l'indication du cépage pour les vins sans appellation d'origine/indication géographique.

Amendement 251

ARTICOLUL 113 PUNCTUL (10)

Anexa VII litera (n) al doilea paragraf (Regulamentul (CE) nr. 1782/2003)

Cuantumul de referinţă al drepturilor la plată care urmează să fie alocate fiecărui agricultor în conformitate cu schema de defrişare stabilită în Regulamentul (CE) nr. [prezentul regulament] este egal cu rezultatul înmulţirii numărului de hectare defrişate cu media regională a valorii drepturilor la plată din regiunea corespunzătoare. Cu toate acestea, suma datorată nu depăşeşte în niciun caz 350 EUR/ha.”

Cuantumul de referinţă al drepturilor la plată care urmează să fie alocate fiecărui agricultor în conformitate cu schema de defrişare stabilită în Regulamentul (CE) nr. [prezentul regulament] este egal cu rezultatul înmulţirii numărului de hectare defrişate cu media regională a valorii drepturilor la plată din regiunea corespunzătoare.

Amendement 252

ARTICOLUL 113 PUNCTUL (10)

Anexa VII litera (n) punctul (2a) (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1782/2003)

 

În cazul în care defrişarea se realizează pe o podgorie plantată cu un soi cu dublă clasificare şi integrată în regimul de plată unică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 118272007 al Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor1, nu se calculează nici o sumă de referinţă suplimentară, în conformitate cu prezentul regulament.

_________

1 JO L 273, 17.10.2007, p. 1.

Amendamentul 253

ARTICOLUL 114

Articolul 114

eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1290/2005

 

La articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text: “2.

 

"(2)    Comisia stabileşte sumele care, în temeiul articolului 10 alineatul (2) şi al articolelor 143d şi 143e din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, al articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 387/2007 al Consiliului şi al articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. [prezentul regulament] al Consiliului, sunt disponibile pentru FEADR.

 

Amendamentul 254

ARTICOLUL 117 PRIMUL PARAGRAF TEZA INTRODUCTIVĂ

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se abrogă. Cu toate acestea, următoarele măsuri stabilite în regulamentul în cauză continuă să se aplice în cazul campaniei viticole 2008/2009, în măsura în care producătorii au iniţiat sau au întreprins măsuri eligibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament:

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se abrogă. Cu toate acestea, următoarele măsuri stabilite în regulamentul în cauză continuă să se aplice, în măsura în care producătorii au iniţiat sau au întreprins măsuri eligibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament:

Justification

Le libellé de cet article pose un grave problème d'insécurité juridique, étant donné que les mesures de régulation du marché qui sont régies par l'actuel règlement n° 1493/1999 et qui ont été initiées avant la date d'entrée en vigueur du règlement à l'examen pourraient, selon les délais en vigueur, être financées jusqu'en mai 2010. Or, la Commission ne prévoit pas de budget pour cette période. En outre, il reste à savoir ce que signifie "pendant la campagne 2008/2009".

Amendamentul 255

ARTICOLUL 117 PARAGRAFUL (1A) (nou)

Dispoziţiile privind rezervarea anumitor tipuri de sticle prevăzute la articolul 9 alineatul (1), precum şi în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 753/2002, se aplică în continuare, prin derogare de la alineatul (1), până când forma sticlelor va fi protejată prin intermediul unei denumiri de origine.

Justification

Cet amendement permet de maintenir la protection des formes de bouteilles particulières, qui disparaîtrait sinon en raison de l'article 117.

Amendamentul 256

ARTICOLUL 118 AL DOILEA PARAGRAF

Se aplică începând de la 1 august 2008, cu excepţia articolelor 5-8 care se aplică cu începere de la 30 aprilie 2008.

Se aplică începând de la 1 august 2009, cu excepţia articolelor 5-8 care se aplică cu începere data fixată la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament..

Amendamentul 257

ARTICOLUL 118 AL TREILEA PARAGRAF

Titlul V capitolul II se aplică până la 31 decembrie 2013.

eliminat

Amendamentul 258

ANEXA I PUNCTUL 5A (nou)

 

5a. „Must de struguri”: produsul lichid obţinut în mod natural sau prin procedee fizice din struguri proaspeţi. Este permisă o tărie alcoolică în volume dobândită a mustului de struguri care nu depăşeşte 1% vol.

Justificare

Cette définition existe dans le règlement (CE) n° 1493/199 en vigueur et il convient de la conserver.

Amendamentul 259

ANEXA II

 

Toate cuantumurile se înlocuiesc cu „p.m.”.

Justificare

Il s'agit de mettre sur un pied d'égalité la dotation budgétaire des programmes de soutien nationaux en se fondant sur la part historique du budget vitivinicole dans les États membres, le volume de production et la superficie. Le budget vitivinicole réparti entre les États membres finance des mesures du premier pilier de la politique agricole.

Amendamentul 260

ANEXA III

 

Prezenta anexă se elimină.

Amendamentul 261

ANEXA IV PUNCTUL 3A (nou)

 

3a. Vinul obţinut din struguri deshidrataţi

„Vinul obţinut din struguri deshidrataţi” este produsul

(a) obţinut în cadrul Comunităţii, fără a fi îmbogăţit, din struguri recoltaţi în Comunitate din soiurile menţionate la articolul 18 alineatul (1), lăsaţi la soare sau la umbră în vederea deshidratării parţiale,

(b) având o tărie alcoolică totală de minimum 16% vol,

(c) având o tărie alcoolică efectivă de minimum 9% vol,

(d) având o tărie alcoolică naturală de minimum 16% vol.

Amendamentul 262

ANEXA IV PUNCTUL 3B (nou)

3b. Vin doux naturel

 

Menţiunile specifice tradiţionale «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sunt rezervate vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată şi care sunt:
(a) obţinute din recoltele din care cel puţin 85% din soiurile de viţă de vie se află pe o listă care urmează să fie alcătuită;
(b) provenite din musturi care prezintă un conţinut natural iniţial de zahăr de cel puţin 212 grame la litru;
c) obţinute, fără nicio îmbogăţire, prin adaos de alcool, de distilat sau de rachiu.

 

 

Pentru a fi în conformitate cu practicile tradiţionale de producţie, statele membre pot, în ceea ce priveşte vinurile licoroase cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată obţinute pe teritoriul propriu, să prevadă că menţiunea tradiţională specifică „vin doux naturel” este rezervată pentru vinuri licoroase cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată care sunt:
(a) produse direct de către producătorii care au recoltat strugurii, cu condiţia ca aceştia să provină exclusiv din recoltele proprii de Muscat, Grenache, Maccabéo sau de Malvoisie; totuşi, sunt admise şi recoltele obţinute de pe parcele de vie plantate cu soiuri de viţă de vie diferite de cele patru menţionate anterior, în limita a 10% din numărul total de butaşi;
(b) obţinute în limita unui randament la hectar de 40 hectolitri de must de struguri, orice depăşire a acestei valori a randamentului determinând pierderea beneficiului denumirii de „vin doux naturel” pentru întreaga recoltă;
(c) obţinute din mustul de struguri menţionat anterior, având un conţinut natural iniţial de zahăr de minimum 252 grame la litru;
(d) obţinute, fără nicio îmbogăţire, prin adăugarea de alcool de origine viticolă, care corespunde, în alcool pur, la minimum 5% din volumul mustului de struguri menţionat anterior utilizat şi la maxim cea mai mică dintre cele două valori de mai jos:
- 10% din volumul de must de struguri menţionat anterior utilizat în producţie,
- 40% din tăria alcoolică totală în volume a produsului final reprezentat de suma dintre tăria alcoolică dobândită în volume şi echivalentul tăriei alcoolice potenţiale în volume, calculată având ca bază 1% vol alcool pur pentru 17,5 grame de zahăr rezidual la litru.

 

Menţiunile specifice tradiţionale «οίνος γλυκύς φυσικός» , «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» nu se traduc. Totuşi, acestea pot fi însoţite de o menţiune explicativă într-o limbă înţeleasă de consumatorul final. Pentru produsele care au fost obţinute în Grecia în condiţii de conformitate şi care circulă pe teritoriul acestui stat membru, menţiunea «vin doux naturel» poate fi însoţită de menţiunea «οίνος γλυκύς φυσικός».

Amendamentul 263

ANEXA IV PUNCTUL (4A) A TREIA LINIUŢĂ

- din vin sau

- din vin produs în Comunitate, sau

Amendamentul 264

ANEXA IV PUNCTUL (4A) A PATRA LINIUŢĂ

- din vinuri cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejate;

- din vinuri produse în Comunitate cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejată;

Amendamentul 265

ANEXA IV PUNCTUL 4A (nou)

 

4a. Vin spumant de calitate şi Sekt

 

„Vinul spumant de calitate” sau „Sekt”-ul este produsul:

 

(a) obţinut prin fermentaţie alcoolică primară sau secundară

- din struguri proaspeţi,

- din must de struguri sau

- din vinuri cu denumire de origine sau indicaţie geografică protejate;

 

(b) care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentaţie;

 

(c) care, conservat la o temperatură de 20°C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3,5 bari, datorită dioxidului de carbon în soluţie.

Pentru vinul spumant de calitate sau Sekt în recipiente mai mici de 25 cl, suprapresiunea nu poate fi mai mică de 3 bari.

 

(d) Tăria alcoolică naturală minimă dobândită în volume nu poate fi mai mică de 10 % vol.

 

(e) Tăria alcoolică totală în volume a producţiei de vin nu poate fi mai mică de 9 % vol.

 

(f) În cazul unui vin spumant de calitate sau Sekt cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, tăria alcoolică totală în volume a producţiei de vin a zonei viticole C III nu poate fi mai mică de 9,5 % vol.

 

(g) Totuşi, producţiile de vin destinate obţinerii anumitor vinuri spumante de calitate sau Sekt cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, aflate pe o listă care urmează să fie adoptată şi obţinute dintr-un singur soi de viţă de vie pot avea o tărie alcoolică totală în volume de minimum 8,5 % vol.

 

(h) Durata procesului de fabricare a vinurilor spumante de calitate, incluzând procesul de maturare în exploataţie, calculată începând cu fermentarea care le conferă calitatea de vinuri spumante, nu poate să fie mai mică de:

- şase luni, dacă fermentarea care le conferă calitatea de vinuri spumante are loc în recipiente închise,

- nouă luni, dacă fermentarea care le conferă calitatea de vinuri spumante are loc în sticle.

 

(i) Durata procesului de fermentare care conferă producţiei de vin calitatea de vinuri spumante şi durata prezenţei producţiei de vin pe drojdii nu pot fi mai mici de:

(a) 90 de zile (fermentare în sticlă, fermentarea în recipiente care nu sunt prevăzute cu dispozitive de agitare),

(b) 30 de zile dacă fermentarea are loc în recipiente prevăzute cu dispozitive de agitare.

Justificare

Le vin mousseux de qualité/Sekt est, selon la législation actuelle, une dénomination spécifique désignant une catégorie de qualité propre (annexe VIII, d), point 2, du règlement (CE) n° 1493/99). Cette catégorie doit être conservée afin de pouvoir continuer à l'utiliser comme indication de la dénomination. Aussi faut-il incorporer à l'annexe IV la définition du vin mousseux de qualité/Sekt conformément aux annexes V, i), VI, k), et VIII du règlement (CE) n° 1493/99.

Amendamentul 266

ANEXA IV PUNCTUL (5A)

a) se obţine din vin;

a) obţinut din vin produs în Comunitate;

Amendamentul 267

ANEXA IV PUNCTUL (6A)

a) se obţine din vin, cu condiţia ca acesta să aibă o tărie alcoolică totală de minimum 9% vol.;

a) obţinut din vin produs în Comunitate cu titru alcoolic volumic total de minimum 9% vol.;

Amendamentul 268

ANEXA IV PUNCTUL (7A)

a) se obţine din vin sau din vin cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată;

a) obţinut din vin sau din vin cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată produse în Comunitate;

Amendamentul 269

ANEXA IVA (nouă)

 

ANEXA IVa

 

Lista practicilor şi a tratamentelor oenologice autorizate

 

1. Practicile şi tratamentele oenologice care pot fi utilizate pentru strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri parţial fermentat extras din struguri parţial stafidiţi, mustul de struguri concentrat şi vinul nou aflat încă în fermentaţie:

 

(a) aerarea sau adaosul de oxigen;

 

(b) tratamentele termice;

 

(c) centrifugarea şi filtrarea cu sau fără agent de filtrare inert, cu condiţia ca utilizarea sa să nu lase reziduuri nedorite în produsul astfel tratat;

 

(d) utilizarea anhidridei carbonice, numită şi dioxid de carbon, a argonului sau azotului, individual sau în amestec, în scopul de a crea o atmosferă inertă şi de a manipula produsul fără ca acesta să intre în contact cu aerul;

 

(e) utilizarea zaharozei în cadrul practicilor oenologice;

 

(f) utilizarea drojdiilor pentru vinificare;

 

(g) utilizarea uneia sau a câtorva dintre următoarele practici, pentru favorizarea dezvoltării drojdiilor:

 

- adaos de fosfat diamonic sau de sulfat de amoniu în anumite limite;

 

- adaos de sulfit de amoniu sau de bisulfit de amoniu în anumite limite;

 

- adaos de diclorhidrat de tiamină în anumite limite;

 

(h) utilizarea anhidridei sulfuroase, numită şi dioxid de sulf, a bisulfitului de potasiu sau a metabisulfitului de potasiu, numit şi disulfit de potasiu sau pirosulfit de potasiu;

 

(i) eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice;

 

(j) tratarea mustului alb şi a vinului alb nou, aflat încă în fermentaţie, cu cărbune pentru uz oenologic, între anumite limite;

 

(k) limpezirea cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre următoarele substanţe de uz oenologic:

 

- gelatină alimentară,

 

- clei de peşte,

 

- cazeină şi cazeinat de potasiu,

 

- ovalbumină şi/sau lactalbumină,

 

- bentonită,

 

- dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluţie coloidală,

 

- caolin,

 

- tanin,

 

- enzime pectolitice,

 

- preparat enzimatic de betaglucoză, în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

- substanţe proteice de origine vegetală;

 

(l) utilizarea acidului sorbic sau a sorbatului de potasiu;

 

(m) utilizarea acidului tartric pentru acidulare, în condiţiile enunţate în anexa V;

 

(n) utilizarea, în scopul dezacidulării, în condiţiile enunţate în anexa V, a uneia sau mai multora dintre următoarele substanţe:

 

- tartrat neutru de potasiu,

 

- bicarbonat de potasiu,

 

- carbonat de calciu care poate conţine cantităţi mici de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+) şi malic L(-),

 

- tartrat de calciu,

 

- acid tartric, în condiţii care urmează a fi stabilite,

 

- preparat omogen din acid tartric şi carbonat de calciu în proporţii echivalente, pulverizat fin;

 

(o) utilizarea răşinii de pin din Alep în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(p) utilizarea preparatelor din pelicule de drojdii, între anumite limite;

 

(q) utilizarea polivinilpolipirolidonului, între anumite limite şi în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(r) utilizarea bacteriilor lactice în suspensie de vin, în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(s) adaosul de lizozim în limite şi condiţii care urmează a fi stabilite.

 

(t) adaosul de acid L-ascorbic între anumite limite;

 

2. Practicile şi tratamentele oenologice care pot fi utilizate pentru mustul de struguri destinat fabricării de must de struguri concentrat rectificat:

 

(a) aerarea;

 

(b) tratamentele termice;

 

(c) centrifugarea şi filtrarea cu sau fără agent de filtrare inert, cu condiţia ca utilizarea sa să nu lase reziduuri nedorite în produsul astfel tratat;

 

(d) utilizarea anhidridei sulfuroase, numită şi dioxid de sulf, a bisulfitului de potasiu sau a metabisulfitului de potasiu, numit şi disulfit de potasiu sau pirosulfit de potasiu;

 

(e) eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice;

 

(f) tratarea cu cărbune de uz oenologic;

 

(g) utilizarea carbonatului de calciu care poate conţine cantităţi mici de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+)şi malic L(-);

 

(h) utilizarea răşinilor schimbătoare de ioni în condiţii care urmează a fi stabilite.

 

3. Practicile şi tratamentele oenologice care pot fi aplicate mustului din struguri parţial fermentat, destinat consumului uman direct în starea în care se află, vinul, vinul spumant, vinul spumos, vinul petiant, vinul perlant, vinurile licoroase şi vinurile cu denumire de origine şi indicaţie geografică protejate:

 

(a) utilizarea în vinurile seci şi în cantităţi de cel mult 5% de tescovină proaspătă, în stare bună şi nediluată, care conţine drojdii obţinute din vinificarea recentă a vinurilor seci;

 

(b) aerarea şi barbotarea cu argon sau azot;

 

(c) tratamentele termice;

 

(d) centrifugarea şi filtrarea cu sau fără agent de filtrare inert, cu condiţia ca utilizarea sa să nu lase reziduuri nedorite în produsul astfel tratat;

 

(e) utilizarea anhidridei carbonice, numită şi dioxid de carbon, a argonului sau azotului, individual sau în amestec, doar în scopul de a crea o atmosferă inertă şi de a manipula produsul, fără ca acesta să intre în contact cu aerul;

 

(f) adaosul de dioxid de carbon în anumite limite;

 

g) utilizarea, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, a anhidridei sulfuroase, numită şi dioxid de sulf, a bisulfitului de potasiu sau a metabisulfitului de potasiu, numit şi disulfit de potasiu;

 

(h) adaosul de acid sorbic sau de sorbat de potasiu, cu condiţia ca acidul sorbic din produsul tratat, destinat consumului uman direct, să fie de cel mult 200 miligrame la litru;

 

(i) adaosul de acid L(-) ascorbic în anumite limite;

 

(j) adaosul de acid citric cu scopul stabilizării vinului, în anumite limite;

 

(k) utilizarea pentru acidulare a acidului tartric, în condiţiile enunţate în anexa V;

 

(l) utilizarea, în scopul dezacidulării, în condiţiile enunţate în anexa V, a uneia sau a mai multora dintre următoarele substanţe:

 

- tartrat neutru de potasiu,

 

- bicarbonat de potasiu,

 

- carbonat de calciu care poate conţine cantităţi mici de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+)şi malic L(-),

 

- tartrat de calciu,

 

- acid tartric, în condiţii care urmează a fi stabilite,

 

- preparat omogen din acid tartric şi carbonat de calciu în proporţii echivalente, pulverizat fin;

 

(m) limpezirea cu ajutorul uneia sau al mai multora dintre următoarele substanţe de uz oenologic:

 

- gelatină alimentară,

 

- clei de peşte,

 

- cazeină şi cazeinat de potasiu,

 

- ovalbumină şi/sau lactalbumină,

 

- bentonită,

 

- dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluţie coloidală,

 

- caolin,

 

- preparat enzimatic de betaglucoză, în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

- substanţe proteice de origine vegetală;

 

( n) adaosul de tanin;

 

(o) tratarea vinurilor albe cu cărbuni pentru uz oenologic, între anumite limite;

 

(p) tratarea, în condiţii care urmează a fi stabilite:

 

- mustului de struguri parţial fermentat destinat consumului uman direct sub această formă, vinurilor albe şi a vinurilor rosé cu ferocianură de potasiu;

 

- vinurilor roşii cu ferocianură de potasiu sau fitat de calciu;

 

(q) adaosul de acid metatartric, între anumite limite;

 

(r) utilizarea gumei arabice;

 

(s) utilizarea acidului D-L tartric, numit şi acid racemic, sau a sării sale neutre de potasiu, în condiţii care urmează a fi stabilite, pentru precipitarea calciului în exces;

 

(t) utilizarea, pentru fabricarea vinurilor spumoase obţinute prin fermentarea în sticlă şi pentru care drojdia se separă prin evacuare:

 

- alginatului de calciu

 

sau

 

- alginatului de potasiu;

 

(u) utilizarea drojdiilor de vinificare, uscate sau în suspensie de vin, la elaborarea vinurilor spumante;

 

(v) adaosul, pentru elaborarea vinurilor spumante, a tiaminei şi a sărurilor de amoniu în vinurile de bază, pentru a favoriza dezvoltarea drojdiilor, în următoarele condiţii:

 

- pentru sărurile nutritive, fosfat diamonic sau sulfat de amoniu, între anumite limite,

 

- pentru factorii de creştere, tiamină sub formă de clorhidrat de tiamină, între anumite limite;

 

(w) utilizarea discurilor de parafină pură impregnate cu izotiocianat de alil pentru a crea o atmosferă sterilă, doar în statele membre în care acest lucru este tradiţional şi în măsura în care legislaţia naţională nu o interzice, cu condiţia să se folosească doar în recipiente mai mari de 20 litri şi să nu rămână nicio urmă de izotiocianat de alil în vin;

 

(x) adaosul, pentru favorizarea precipitării tartrului:

 

– de bitartrat de potasiu,

 

– de tartrat de calciu, în limitele şi condiţiile care urmează a fi stabilite;

 

(y) utilizarea sulfatului de cupru pentru eliminarea defectului de gust sau a mirosului vinului, în anumite limite;

 

(za) utilizarea preparatelor din pelicule de drojdii, între anumite limite;

 

(zb) utilizarea polivinilpolipirolidonului, între anumite limite şi în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(zc) utilizarea bacteriilor lactice în suspensie de vin, în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(zd) adaosul de caramel, în conformitate cu Directiva 94/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranţii de uz alimentar1, pentru intensificarea culorii vinurilor licoroase şi a vinurilor cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată;

 

(ze) adaosul de lizozim în limite şi condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(zf) adaosul de dimetilcarbonat (DMDC) în vin, pentru asigurarea stabilizării microbiologice, în anumite limite şi condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(zg) adaosul de manoproteine de drojdie, pentru asigurarea stabilizării tartrice şi proteice a vinurilor;

 

(4) Practicile şi tratamentele oenologice care pot fi utilizate pentru produsele menţionate în teza introductivă de la alineatul (3), doar în condiţiile de utilizare care urmează a fi stabilite:

 

(a) adaosul de oxigen;

 

(b) tratarea prin electrodializă pentru a asigura stabilizarea tartrică a vinului;

 

(c) utilizarea ureazei, pentru a reduce nivelul de uree din vin;

 

(d) vărsarea vinului pe drojdii, tescovină de struguri sau pulpă de aszu presată, acolo unde această practică este utilizată în mod tradiţional pentru producerea Tokaji Forditàs şi Tokaji màslàs în regiunea Tokajhegyalja din Ungaria, în condiţii care urmează a fi stabilite;

 

(e) utilizarea unor bucăţi de lemn de stejar în prelucrarea vinurilor şi musturilor.

 

_______

1 JO L 237, 10.9.1994, p. 13.

Justificare

Les pratiques oenologiques traditionnelles doivent être préservées.

Amendamentul 270

ANEXA V PUNCTUL A

 

 

 

 

1. Dacă este necesar, din cauza condițiilor climatice, în anumite zone viticole din Comunitate, în conformitate cu anexa IX, statele membre respective pot autoriza mărirea tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat și a vinului nou aflat încă în fermentație, obținute din soiurile de struguri de vinificație menționate la articolul 18 alineatul (1), primul paragraf.

1. Dacă este necesar, din cauza condițiilor climatice, în anumite zone viticole din Comunitate, în conformitate cu anexa IX, statele membre respective pot autoriza mărirea tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat și a vinului nou aflat încă în fermentație, obținute din soiurile de struguri de vinificație menționate la articolul 18 alineatul (1), primul paragraf.

2. Creșterea tăriei alcoolice naturale în volume se realizează prin practicile oenologice menționate la litera B și nu poate depăși următoarele limite:

2. Creșterea tăriei alcoolice naturale în volume se realizează prin practicile oenologice menționate la litera B și nu poate depăși următoarele limite:

a) 2% vol. în zonele viticole A și B, în conformitate cu anexa IX;

(a) 3,5% vol. în zonele viticole A și B, în conformitate cu anexa IX;

b) 1% vol. în zona viticolă C, în conformitate cu anexa IX.

b) 2% vol. în zona viticolă C, în conformitate cu anexa IX.

3. În anii în care condițiile climatice au fost deosebit de defavorabile, limitele de mărire a tăriei alcoolice în volume prevăzute la punctul 2 pot crește până la 3% vol. în zonele viticole A și B, menționate în anexa IX, în conformitate cu procedura menționată la articolul 104 alineatul (1).

3. În anii în care condițiile climatice au fost deosebit de defavorabile, limitele de mărire a titrului alcoolic volumic prevăzute la punctul 2 pot fi ridicate până la 4,5% vol. în zonele viticole A, 3,5% vol. în zonele viticole B şi 3% vol. în zonele viticole C menționate în anexa IX, în conformitate cu procedura menționată la articolul 104 alineatul (1).

 

(3a) În urma studiului de impact asupra reformei, efectuat de Comisia Europeană în 2012, ar putea fi adoptate măsuri pentru reducerea treptată a limitelor de mărire a titrului alcoolmetric volumic stabilite la alineatele (2) şi (3) până la 2% vol. în zonele vitivole A şi B şi 1% vol. în zonele viticole C.

Amendamentul 271

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (1)

 

 

(1) Creșterea tăriei alcoolice naturale în volume menționată la litera A nu se poate realiza:

Creșterea titrului alcoolmetric volumic natural menționată la litera A nu se poate realiza:

(a) în cazul strugurilor proaspeți, al mustului de struguri parțial fermentat sau al vinului nou aflat încă în fermentație, numai prin adaos de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat;

(a) în cazul strugurilor proaspeți, al mustului de struguri parțial fermentat sau al vinului nou aflat încă în fermentație, numai prin adaos de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat sau adaus de zaharoză, în zonele viticole în care utilizarea acesteia din urmă este permisă în mod tradițional;

(b) în cazul mustului de struguri, numai prin adaos de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat sau prin concentrare parțială, inclusiv prin osmoză inversă;

(b) în cazul mustului de struguri, numai prin adaos de must de struguri concentrat ori de must de struguri concentrat rectificat sau prin concentrare parțială, inclusiv prin osmoză inversă, sau adaus de zaharoză, în zonele viticole în care utilizarea acesteia din urmă este permisă în mod tradițional;

(c) în cazul vinului, numai prin concentrare parțială la rece.

(c) în cazul vinului, numai prin concentrare parțială la rece.

 

(1a) Adausul de zaharoză menţionat la alineatul (1), literele (a) şi (b) se poate realiza numai prin îndulcire fără apă şi doar în regiunile viticole în care este practicat în mod tradiţional, în conformitate cu legislaţia existentă la 8 mai 1970, în cazul în care, din cauza unor condiţii climatice nefavorabile, această practică este necesară pentru obţinerea titrului alcoolmetric volumic minim.

Amendamentul 272

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (4) LITERA (A)

(a) cu mai mult de 11,5% vol. în zona viticolă A, în conformitate cu anexa IX,

(a) cu mai mult de 12% vol. în zona viticolă A,

 

Amendamentul 273

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (4) LITERA (B)

(b) cu mai mult de 12% vol. în zona viticolă B, în conformitate cu anexa IX,

(b) cu mai mult de 12,5% vol. în zona viticolă B,

 

Amendamentul 274

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (4) LITERA (C)

(c) cu mai mult de 12,5% vol. în zonele viticole C I (a) şi C I (b), în conformitate cu anexa IX,

(c) cu mai mult de 13% vol. în zonele viticole C I (a) şi C I (b),

Amendamentul 275

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (4) LITERA (D)

(d) cu mai mult de 13% vol. în zona viticolă C II, în conformitate cu anexa IX şi

(d) cu mai mult de 13% vol. în zona viticolă C II.

Amendamentul 276

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (4) LITERA (E)

(e) cu mai mult de 13,5% vol. în zona viticolă C III, în conformitate cu anexa IX.

(e) cu mai mult de 13,5% vol. în zona viticolă C III.

 

Amendamentul 277

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (5) LITERA (A)

(a) să mărească, în cazul vinului roşu, limita superioară a tăriei alcoolice totale în volume a produselor menţionate la punctul 4 până la 12% vol. în zona viticolă A şi până la 12,5% vol. în zona viticolă B în conformitate cu anexa IX;

(a) să mărească limita superioară a tăriei alcoolice totale în volume a produselor menţionate la punctul 4 până la 12% vol. în zona viticolă A şi până la 12,5% vol. în zona viticolă B în conformitate cu anexa IX;

Amendamentul 278

ANEXA V SECŢIUNEA (B) PUNCTUL (5) LITERA (B)

b) să mărească tăria alcoolică totală în volume a produselor menţionate la punctul 4 pentru producţia de vinuri cu denumire de origine în zonele viticole A şi B până la un nivel care urmează să fie stabilit de statele membre.

eliminat

Amendamentul 279

ANEXA V PUNCTUL B ALINEATUL (5)

(5) Sub rezerva unei decizii contrare a Consiliului adoptată în temeiul obligaţiilor internaţionale ale Comunităţii, strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri cu fermentaţia oprită prin adaosul de alcool, sucul de struguri şi sucul de struguri concentrat care provin din ţările terţe nu pot fi transformate în vin sau adăugate în vin pe teritoriul Comunităţii.

(5) Strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri cu fermentaţia oprită prin adaosul de alcool, sucul de struguri şi sucul de struguri concentrat care provin din ţările terţe nu pot fi transformate în vin sau adăugate în vin pe teritoriul Comunităţii.

Justificare

Dans sa résolution du 15 février 2007 (P6_TA(2007)0049), le Parlement indique que "la législation communautaire ne devrait pas permettre la vinification de moûts importés ni leur mélange avec des moûts communautaires" (§ 61).

Amendamentul 280

ANEXA VI PUNCTUL C

(5) Sub rezerva unei decizii contrare a Consiliului adoptată în temeiul obligaţiilor internaţionale ale Comunităţii, sunt interzise cupajul unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Comunităţii şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Comunităţii.

(5) Sunt interzise cupajul unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Comunităţii şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Comunităţii.

Justificare

Il convient de renforcer l'interdiction de vinification de moûts issus de pays tiers et le coupage de vins originaires de pays tiers avec des vins communautaires.

Amendamentul 281

ANEXA VI PUNCTUL (D)

D. Subproduse vinicole

eliminat

(1) Se interzice supratescuirea strugurilor. În funcţie de condiţiile locale şi tehnice, statele membre stabilesc cantitatea minimă de alcool, care va fi, în orice caz, mai mare decât zero, a tescovinei şi a drojdiei după tescuirea strugurilor.

 

(2) Cu excepţia alcoolului, a rachiului şi a pichetului, nu se poate fabrica niciun tip de vin sau altă băutură destinată consumului uman direct din drojdie de vin sau tescovină de struguri.

 

(3) Sunt interzise tescuirea drojdiei de vin şi refermentarea tescovinei de struguri în alte scopuri decât pentru distilare sau producţia pichetului. Filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când calitatea produselor obţinute este autentică şi comercială.

 

(4) În cazul în care fabricarea sa este autorizată de către statul membru respectiv, pichetul nu poate fi utilizat decât pentru distilare sau consum în gospodăriile viticultorilor.

 

(5) Orice persoană fizică sau juridică sau grupuri de persoane care deţin subproduse trebuie să le elimine sub supraveghere şi sub rezerva condiţiilor care urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 104 alineatul (1).

 

Amendamentul 282

ANEXA VII PUNCTUL (A)

a) pentru campania viticolă 2008-2009 (exerciţiul bugetar 2009): 430 milioane EUR

a) pentru campania viticolă 2009/2010 (exerciţiul bugetar 2009): 510 000 000 EUR

Amendamentul 283

ANEXA VII PUNCTUL (B)

b) pentru campania viticolă 2009-2010 (exerciţiul bugetar 2010): 287 milioane EUR

b) pentru campania viticolă 2010/2011 (exerciţiul bugetar 2010): 337 000 000 EUR

Amendamentul 284

ANEXA VII PUNCTUL (C)

c) pentru campania viticolă 2010-2011 (exerciţiul bugetar 2011): 184 milioane EUR

c) pentru campania viticolă 2011/2012 (exerciţiul bugetar 2011): 223 000 000 EUR

Amendamentul 285

ANEXA VII PUNCTUL (D)

d) pentru campania viticolă 2011-2012 (exerciţiul bugetar 2012): 110 milioane EUR

eliminat

Amendamentul 286

ANEXA VII PUNCTUL (E)

e) pentru campania viticolă 2012-2013 (exerciţiul bugetar 2013): 59 milioane EUR.

eliminat

Amendamentul 287

ANEXA VIII

 

Prezenta anexă se elimină.

EXPUNERE DE MOTIVE

Contexte

L'Union européenne occupe une position de leader sur le marché vitivinicole international: disposant de 40 % des superficies viticoles mondiales, elle représente une part de 65 % de la production fournie par plus d'un million et demi d'exploitations; elle est aussi le premier consommateur au niveau international avec 57 % de la consommation mondiale, ainsi que le premier exportateur mondial, avec une part de 65 % du total des exportations.

D'après une étude intitulée «Perspectives à moyen terme du secteur vitivinicole» publiée par la Commission européenne en juin 2007, le vignoble de l'UE-15 n'a cessé de se réduire pour passer de 4,5 millions d'hectares en 1976 à 3,2 millions d'hectares en 2004, qui ont été portés à 3,65 millions d'hectares suite à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

La production vitivinicole a également fluctué de manière significative au cours des années. Depuis la fin des années 90, la production avait plutôt tendance à diminuer, mais celle-ci est repartie à la hausse pour s'établir au-dessus de la moyenne pour la campagne 2004/05, alors que les mauvaises conditions climatiques ont eu une incidence significative sur la campagne 2005/06, dont la production de l'UE-27 serait 4 % plus basse que la production moyenne pour la période 1999-2003, et que la dernière campagne 2006/2007 s'avère être parmi les moins productives de la dernière décennie.

La majeure partie de la production vitivinicole européenne est destinée à la consommation humaine directe. S'il est vrai que cette dernière a connu une contraction dans les grands États membres producteurs, il est tout aussi vrai que l'on a assisté simultanément à une croissance de la demande dans les autres États membres. L'analyse des données de la consommation dans l'UE-15 a révélé qu'entre 1984 et 2004, la contraction de la demande interne de vin a été de 15 millions d'hectolitres sur 20 ans, soit 75 0000 hectolitres par an, équivalent à un taux de réduction de 0,65 % l'an. Il faut cependant souligner que la contraction de la demande a concerné essentiellement les vins dits de table, alors que pendant la même période on a assisté à l'augmentation de la demande de vins de qualité.

En ce qui concerne les échanges internationaux, il s'avère qu'au cours de la période 1999‑2006, les exportations de vin communautaire sont passées de 10,8 millions d'hectolitres à 17,8 millions d'hectolitres en 2006, soit un taux de croissance de 65 %.

Pendant la même période, cependant, les importations ont crû de manière encore plus significative, passant de 5,2 millions d'hectolitres en 1999 à 11,7 millions d'hectolitres en 2006, soit une augmentation de 125 %. Toutefois, le rythme d'accroissement semble avoir ralenti depuis 2004, comme le prouve le fait qu'en 2006 les importations de l'UE-27 ont augmenté de moins de 0,3 millions d'hectolitres par rapport à 2005.

Avis général du rapporteur

Le rapporteur partage l'analyse de la Commission européenne sur l'actuelle OCM vitivinicole et sur la nécessité d'une réforme du secteur visant à relancer le dynamisme et la compétitivité de vins communautaires et à permettre aux producteurs européens de reconquérir d'anciens marchés et d'en gagner de nouveaux. S'il est vrai que les producteurs européens souffrent aujourd'hui de la concurrence impitoyable des nouveaux producteurs, ceci est dû non seulement à la baisse de la consommation intérieure, mais surtout à des coûts de production trop élevés, à des règlementations trop rigides et trop complexes qui limitent souvent la capacité d'adapter la production aux changements de la demande, et à des politiques de promotion et de commercialisation trop timides (ou trop peu agressives).

S'il apprécie dans son principe le plan de réforme proposé par la Commission européenne, le rapporteur estime opportun de promouvoir quelques modifications visant à améliorer la cohérence systématique du nouveau régime et à valoriser la qualité des vins européens. Pour que l'Union européenne puisse consolider sa position de leader du secteur vitivinicole, la réforme de l'OCM viniviticole doit mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, ce qui signifie promouvoir, protéger et renforcer les marques territoriales, les appellations d'origine et les indications géographiques vitivinicoles, qui représentent la qualité européenne sur le marché mondial.

Programmes de soutien nationaux

Les programmes de soutien peuvent constituer un instrument valide pour valoriser et exalter la diversité de la viticulture européenne. C'est précisément pour cette raison qu'il paraît opportun de garantir une plus grande flexibilité dans l'utilisation des ressources financières communautaires par les États membres, afin que ceux-ci puissent mieux répondre aux exigences particulières de leur secteur national.

Pour garantir cette nécessaire subsidiarité, le rapporteur a jugé opportun de développer le nombre des mesures pouvant être mises en œuvre au travers des programmes de soutien, en prévoyant des actions visant à renforcer l'ensemble de la filière, à permettre le développement et l'application de nouvelles technologies de production, à gérer de manière plus efficace l'offre commerciale et à contrôler le potentiel de production et sa qualité.

En outre, pour améliorer la dynamique et la compétitivité du vin européen dans le contexte d'un marché mondialisé en nette croissance, il apparaît nécessaire de renforcer les instruments visant à favoriser une promotion plus active et une meilleure connaissance des marchés, moyennant des actions destinées à améliorer la position des vins européens sur le marché et, ce faisant, à reconquérir la part du marché intérieur acquise par les vins des pays nouveaux producteurs et à pénétrer les marchés émergents, tel le marché chinois. Le soutien à la connaissance des marchés et à la promotion des vins européens est absolument indispensable si l'on considère que, contrairement aux concurrents des pays tiers, qui ont investi pour renforcer la capacité de leurs entreprises à pénétrer les marchés, l'OCM vitivinicole affecte des ressources limitées à la promotion – jusqu'à ce jour un peu plus de 16 millions d'euros – et ne prévoit rien en matière de connaissance des marchés et de conseil aux opérateurs.

Transfert de ressources au développement rural

Accédant aux demandes et aux préoccupations exprimées par ses collègues, le rapporteur estime fondamental que la totalité du budget actuel de l'OCM vitivinicole reste entièrement affectée au secteur vitivinicole, alors qu'un transfert de ressources au deuxième pilier de la PAC, bien qu'il puisse en principe apporter de grands bénéfices aux régions actives dans ce type de production, drainerait des ressources financières considérables vers des objectifs autres que ceux du soutien à la viticulture.

Pratiques œnologiques

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission européenne d'interdire la pratique de l'adjonction de sucre et convient de la nécessité de rendre plus flexible la règlementation en matière de pratiques œnologiques dont la rigidité fait trop souvent obstacle à la compétitivité. Afin d'alléger les procédures de reconnaissance des nouvelles pratiques et, en même temps, de garantir le respect des exigences nationales, le rapporteur propose, comme solution alternative à celle envisagée par la Commission, de dresser une liste positive des pratiques œnologiques autorisées sur le territoire communautaire et la création d'un comité de règlementation instauré conformément à la décision 1999/468/CE, qui sera compétent en matière d'autorisation de nouvelles pratiques.

Dénominations d'origine et qualité du vin

Le système des dénominations d'origine, expression la plus haute de la tradition vitivinicole européenne, est certainement un modèle gagnant, vers lequel se tournent également les modèles de production des pays tiers, basés jusqu'ici uniquement sur la marque commerciale, et qui commencent à valoriser leurs territoires en utilisant l'instrument de l'indication géographique.

Les dénominations d'origine et les indications géographiques, justement parce qu'elles sont le fleuron de la viticulture européenne de qualité, exigent une attention et une protection particulières.

Si on peut partager la position de la Commission qui tend à rapprocher le système des indications géographiques vitivinicoles de celui des marques commerciales agro-alimentaires telles que définies dans le règlement (CE) n° 510/2006, cet ajustement ne peut se traduire par une diminution du niveau de leur protection.

Premièrement, et de manière similaire à ce qui est déjà prévu pour les dénominations et les indications agro-alimentaires, la définition de l'«appellation d'origine» et de l'«indication géographique», ne peut être privée de la relation fondamentale et caractérisante avec le territoire de production du vin. Outre la provenance des raisins, ces définitions doivent faire nécessairement référence à toutes les phases de production, de manière à souligner qu'à quelques exceptions près, la filière doit être circonscrite à la région délimitée par la réglementation pertinente. Seul ce principe pourra garantir le contrôle de la qualité du vin et la préservation de ses caractéristiques, lesquelles sont liées essentiellement à l'origine territoriale.

Deuxièmement, le passage du système de la reconnaissance nationale à la reconnaissance communautaire ne peut en aucune manière remettre en question les appellations déjà reconnues par les États membres, qui sont automatiquement reconnues et protégées au niveau communautaire.

En outre, dans ce cas également, comme prévu par les pratiques oenologiques, les règles d'application devraient être adoptées conformément à la procédure du comité de règlementation, afin de garantir la flexibilité nécessaire au système, tout en veillant au respect des particularités locales.

Enfin, pour garantir la qualité du vin destiné au marché et pour protéger l'environnement conformément aux dispositions de l'article 174 du traité, il est nécessaire de réintroduire l'interdiction actuelle de surpressurage des raisins et de prévoir des instruments qui en garantissent le respect. La fixation de la quantité minimale d'alcool que devront présenter les sous-produits de la vinification permettra de garantir que seul le meilleur vin est destiné au marché. Le sous-produit, c'est-à-dire le résidu du processus de vinification, constitue un déchet hautement polluant, au point que dans certains États membres il est considéré comme un déchet spécial à évacuer sous des formes spécifiques. L'absence de dispositions législatives adéquates sur l'évacuation des sous-produits implique des risques multiples: absence de contrôle sur le respect de l'interdiction, d'où l'impossibilité de garantir la qualité du vin commercialisé, la pollution des sols, en violation manifeste de l'article 174 du traité CE, des coûts de production supplémentaires étant donné que la charge de l'élimination des déchets incombera au producteur, avec des effets négatifs sur la capacité d'affronter seul le marché mondial.

Pour éviter de tels risques, il est au contraire nécessaire de prévoir un mécanisme de collecte et d'élimination des sous-produits qui garantisse la qualité du vin par le biais du contrôle du respect de l'interdiction, qui n'implique pas de coûts supplémentaires pour les viticulteurs, qui n'ait pas d'incidence excessive sur le budget communautaire de l'OCM viniviticole, qui garantisse le respect de l'environnement, conformément au droit communautaire et au droit dérivé et qui, de plus, permette l'exploitation des sous-produits de la vinification pour la production, entre autres, d'énergies alternatives renouvelables.

Étiquetage

Le rapporteur n'est pas d'accord avec la proposition de la Commission visant à autoriser l'indication facultative du cépage et de l'année de récolte sur l'étiquette pour tous les vins. Tandis que les avantages qui en découleraient pour les vins de qualité inférieure semblent minimes, cette faculté se traduirait par un préjudice considérable tant pour le producteur de vin de qualité que pour le consommateur. En effet, d'une part, l'indication de l'année de récolte et du cépage conduirait à l'avilissement de la valeur commerciale des vins avec indication géographique, surtout pour les variétés dont la notoriété est étroitement liée à une zone géographique spécifique; d'autre part, la même indication pourrait entraîner une confusion, voire constituer une tromperie pour le consommateur, puisqu'il ne serait pas possible de garantir le contrôle de la correspondance entre le contenu de la bouteille et ce qui est indiqué sur l'étiquette.

En outre, certaines mentions, notamment le nom de l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la mention traditionnelle doivent être écrites exclusivement dans la langue du territoire de production, pour éviter les traductions impropres et les usurpations.

Arrachage et libéralisation des droits de plantation

L'introduction d'un régime d'arrachage avec prime peut constituer une mesure valide d'accompagnement de la réforme. Pour contribuer efficacement à la réduction de la surproduction, une telle mesure devrait surtout inciter à l'arrachage des vignobles dont la production ne trouve pas de débouchés, ou n'a qu'un débouché insuffisant sur le marché, et notamment les productions de faible qualité. Étant donné que les producteurs qui décideront d'abandonner le secteur le feront surtout dans les premières années d'application de la mesure, le rapporteur propose de limiter la validité de ce régime à trois campagnes viticoles seulement, avec affectation aux trois premières années des ressources destinées à la quatrième et à la cinquième années du régime. Ceci permettra de garantir au viticulteur qui abandonne la production, une prime correcte et correspondant le plus possible à ses attentes. Par ailleurs, le montant de cette prime, devra satisfaire à deux exigences fondamentales: le respect du principe de l'égalité entre les producteurs européens et l'effectivité de la mesure, en évitant l'arrachage de plantations qui n'ont pas d'incidence significative en termes de surplus de production. C'est pourquoi il faudrait fixer des niveaux minimaux de prix en fonction des zones arrachées, sur la base desquels chaque État membre déterminera le montant de la prime revenant à l'exploitation sur la base du rendement historique de cette dernière.

Le rapporteur estime que, pendant les trois années de validité du régime d'arrachage définitif déjà, il faudrait veiller à un plus grand dynamisme des droits de plantation, afin de ne pas freiner ultérieurement les capacités de développement des producteurs plus compétitifs. Ce dynamisme peut être obtenu moyennant une meilleure circulation des droits de plantation à l'échelle communautaire et l'utilisation effective des droits des réserves nationales et régionales, dans les États dans lesquels elles existent. L'opportunité ou non de libéraliser les superficies vitivinicoles, du moins pour certaines productions, pourra être examinée seulement à la fin du régime d'arrachage, sur la base d'une évaluation d'impact de l'arrachage, de l'amélioration de la circulation des droits de plantation et de l'application des programmes nationaux de soutien.

Sur la base du résultat de telles analyses, la Commission, le cas échéant, pourrait présenter une proposition pour l'éventuelle libéralisation des superficies qui ne constituent pas des zones de production de vins à dénomination d'origine ou à indication géographique.

En effet, en ce qui concerne ces régions, la libéralisation aurait des effets dévastateurs, car elle détruirait le patrimoine vitivinicole européen: avilissement de la valeur économique des investissements importants réalisés par les producteurs de vins de qualité, perte de la capacité de contrôler la qualité du vin avec, en conséquence, le préjudice porté à l'image de la marque territoriale et la dépréciation du produit.

22-11-2007

OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement

par Diamanto Manolakou, Vicenzo Aita, Ilda Figueiredo du Groupe GUE/NGL

Nous sommes opposés à l'arrachage de centaines de milliers d'hectares de vignes afin de satisfaire les conditions posées par l'OMC et les intérêts des grandes entreprises qui veulent concentrer le secteur et augmenter les importations.

Le rejet de la suppression de la chaptalisation, mesure positive proposée par la Commission, l'augmentation permise, jusqu'à 4,5% vol, l'emploi du terme "vin" pour des boissons non produites à partir de raisin, dévalorisent la qualité et les caractéristiques particulières du vin.

Nous considérons que ces modifications se feront au détriment de l'environnement et de la biodiversité, des consommateurs de produits de qualité et des petits et moyens producteurs, en particulier dans les régions défavorisées et de montagne, parce qu'aux problèmes accrus de coût et de promotion liés à des caractéristiques qualitatives particulières de leurs produits vinicoles, viendra s'ajouter la concurrence de produits de basse qualité.

Nous croyons que le secteur vitivinicole a des possibilités réelles de croissance à condition que soient prises des mesures pour le maintien et l'amélioration des caractéristiques qualitatives du vin, le renforcement de sa promotion, le maintien de la biodiversité et le soutien aux petits et moyens producteurs qui constituent le socle de la production de vins européens de qualité

PROCEDURÃ

Titlu

Organizarea comună a pieţei vitivinicole

Referinţe

COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)

Data consultării PE

27.7.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

3.9.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

IMCO

3.9.2007

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

Raportor(i)

       Data numirii

Giuseppe Castiglione

5.6.2007

 

 

Examinare în comisie

17.7.2007

12.9.2007

9.10.2007

21.11.2007

Data adoptării

21.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

7

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Železný

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Daniel Caspary, Anja Weisgerber