ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών

28.11.2007 - (COM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS)) - *

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Herbert Bösch
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0178(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0478/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0478/2007
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών

(COM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0489),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0282/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6‑0478/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έλεγχος κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

13.9.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

24.9.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

24.9.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

12.9.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Herbert Bösch

27.11.2007

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Bogusław Liberadzki

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

27.11.2007

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2007

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2007