MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta

28.11.2007 - (KOM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS)) - *

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Herbert Bösch
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2007/0178(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0478/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0478/2007
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta

(KOM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0489),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0282/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6‑0478/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

13.9.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

24.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

24.9.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

12.9.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Herbert Bösch

27.11.2007

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Bogusław Liberadzki

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

27.11.2007

Valiokuntakäsittely

27.11.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2007

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.11.2007