Pranešimas - A6-0478/2007Pranešimas
A6-0478/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 386/90 dėl monitoringo, atliekamo eksportuojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos arba kitos sumos

28.11.2007 - (COM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS)) - *

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Herbert Bösch
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2007/0178(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0478/2007
Pateikti tekstai :
A6-0478/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 386/90 dėl monitoringo, atliekamo eksportuojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos arba kitos sumos

 (COM(2007)0489 – C6‑0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0489),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6‑0282/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6‑0478/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina pradėti taikinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. bendrą deklaraciją, jei Taryba ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Monitoringas, atliekamas eksportuojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos arba kitos sumos (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 386/90 keitimas)

Nuorodos

COM(2007)0489 - C6-0282/2007 - 2007/0178(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.9.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

24.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

24.9.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

12.9.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Herbert Bösch

27.11.2007

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Bogusław Liberadzki

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

27.11.2007

Svarstymas komitete

27.11.2007

 

 

 

Priėmimo data

27.11.2007