Pranešimas - A6-0479/2007Pranešimas
A6-0479/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo

28.11.2007 - (COM(2007)0241 – C6‑0171/2007 – 2007/0089(CNS)) - *

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Françoise Grossetête

Procedūra : 2007/0089(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0479/2007
Pateikti tekstai :
A6-0479/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo

(COM(2007)0241 – C6‑0171/2007 – 2007/(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0241),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1] (Finansinio reglamento), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[2] (TIS), ypač į jo 47 punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 171 ir 172 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0171/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6‑0479/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  mano, kad orientacinė suma, nurodyta teisėkūros pasiūlyme, turi būti suderinama su dabartinės 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos nustatyta didžiausia leistina 1a išlaidų kategorijos suma ir su 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punkto nuostatomis; atkreipia dėmesį, kad finansavimas po 2013 m. bus vertinamas atsižvelgiant į derybas dėl kitos finansinės programos;

3.  primena, kad Biudžeto komiteto pateikta nuomonė neužkerta kelio rezultatams procedūros, nustatytos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą, kuris taikomas Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimui;

4.  ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

5.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

10 konstatuojamoji dalis

(10) Bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ tikslas turėtų būti skatinti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonė, valstybės institucijos (įskaitant reguliuotojus), pacientų organizacijos, akademinio sluoksnio atstovai ir klinikų centrai, bendradarbiavimą. Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti apibrėžta bendra mokslinių tyrimų darbotvarkė (toliau – mokslinių tyrimų darbotvarkė), atidžiai laikantis Strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkėje pateiktų rekomendacijų, kurias parengė Europos technologijų platforma „Naujoviški vaistai“.

(10) Bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ tikslas turėtų būti skatinti visų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip pramonė, įskaitant mažas ir vidutines įmones (MVĮ), valstybės institucijos (įskaitant reguliuotojus), pacientų organizacijos, akademinio sluoksnio atstovai ir klinikų centrai, bendradarbiavimą. Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti apibrėžta bendra mokslinių tyrimų darbotvarkė (toliau – mokslinių tyrimų darbotvarkė), atidžiai laikantis Strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkėje pateiktų rekomendacijų, kurias parengė Europos technologijų platforma „Naujoviški vaistai“;

Pagrindimas

MVĮ turėtų taip pat būti vienos iš Naujoviškų vaistų iniciatyvos suinteresuotųjų šalių.

Pakeitimas 2

11 konstatuojamoji dalis

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste „ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus.

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste „ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus apskritai, o ne kaip bet kokio atskiro vaisto kūrimas. Laikantis sąžiningų ir priimtinų sąlygų trečiosioms šalims turėtų būti išduodamos licencijos naudotis intelektine nuosavybe, sukurta įgyvendinant Bendrą technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“.

Pagrindimas

Naujoviškų vaistų iniciatyvos tikslas – nustatyti mokslinių tyrimų problemas, todėl ji neturėtų būti naudojama kaip atskiro vaisto kūrimo finansavimo šaltinis.

Pakeitimas 3

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Įgyvendindama specialiosios „Bendradarbiavimo“ programos tikslus, NVI bendroji įmonė turėtų atsižvelgti į MVĮ dalyvavimo skatinimą, be kita ko, gerinant administracines procedūras, labiau atsižvelgiant į jų poreikius ir įgyvendinant paramos veiksmus.

 

Pagrindimas

MVĮ ne visada turi reikiamų priemonių tam tikroms užduotims atlikti. Naujoviškų vaistų iniciatyva neturėtų sukelti per daug administracinių kliūčių šioms įmonėms, kurioms dažnai tenka perleisti veiklą, kurios jos negali įvykdyti pačios, nes yra pernelyg mažos.

Pakeitimas 4

13b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Įgyvendindama 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) tikslus, NVI bendroji įmonė turėtų skirti dėmesį investicijoms į MVĮ naudingus mokslinius tyrimus ir stiprinti jų gebėjimus diegti naujoves ir turėti naudos iš mokslinių tyrimų rezultatų.

____________________

1OL L 400, 2009 12 30, p. 299.

Pakeitimas 5

14 konstatuojamoji dalis

(14) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta pradiniam laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d., kad užtikrintų tinkamą Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) laikotarpiu pradėtų, tačiau nebaigtų, mokslinių tyrimų valdymą.

(14) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta pradiniam laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d. Kad užtikrintų tinkamą Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) laikotarpiu pradėtų, tačiau nebaigtų, mokslinių tyrimų valdymą, vykstantys darbai prireikus turėtų būti pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

NVI trukmė turi būti skaičiuojama pagal 7-osios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrosios programos trukmę, nes NVI iš dalies finansuojama iš šios programos lėšų. Tačiau siekiant, kad būtų užbaigti vykstantys darbai, galima skirti papildomą laikotarpį.

Pakeitimas 6

16 konstatuojamoji dalis

(16) NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija ir atsižvelgdamas į BTI, kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, pobūdį ir ypač į privačiojo sektoriaus įnašą į biudžetą.

(16) NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Kaip teigiama 2007 m. kovo 7 d. trišalio susitikimo dėl bendrosios įmonės ITER išvadose, Europos Parlamentui turėtų būti suteikta visiška ir besąlyginė atsakomybė už Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Pakeitimas 7

17 konstatuojamoji dalis

(17) NVI bendros įmonės steigėjai turėtų būti Europos bendrija ir EFPIA.

(17) NVI bendros įmonės steigėjai yra Europos bendrija ir EFPIA.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau suformuluojama nuostata.

Pakeitimas 8

26 konstatuojamoji dalis

(26) NVI bendroji įmonė neremia moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių, visateisių EFPIA narių, veiklos.

(26) NVI bendroji įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neremia moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių, visateisių EFPIA narių, veiklos.

Pagrindimas

Reikia patikslinti finansinės paramos pobūdį, kad nebūtų jokios painiavos.

Pakeitimas 9

27 konstatuojamoji dalis

(27) Iš anksto pasikonsultavusi su Komisija, NVI bendroji įmonė turėtų turėti finansinio pagrindų reglamento principais pagrįstus atskirus finansinius nuostatus, kuriuose būtų atsižvelgta į jos specifinius su veikla susijusius poreikius, visų pirma į poreikį suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai.

(27) NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės neturėtų nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 1 185 straipsnyje, nebent tai būtina specifiniams su veikla susijusiems poreikiams, visų pirma poreikiui suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai. Siekiant priimti taisykles, nukrypstančias nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, reikalingas išankstinis Komisijos sutikimas. Apie šiuos nukrypimus reikėtų pranešti biudžeto valdymo institucijai.

 

1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų ištaisymas OL L 2003 7 2, p. 39.

Pagrindimas

Nukrypimų nuo reglamento Nr. 2343/2002 turėtų būti labai mažai. Bendroji įmonė be jokių abejonių turi įrodyti, kad šis nukrypimas yra vienintelis būdas užtikrinti tinkamą jos veikimą, kaip nustatyta steigiamajame reglamente.

Pakeitimas 10

28 konstatuojamoji dalis

(28) Kad būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos ir vienodas požiūris į darbuotojus bei siekiant pritraukti atitinkamose srityse besispecializuojančius aukščiausio lygio mokslininkus ir techninius darbuotojus, visiems bendrosios įmonės samdomiems darbuotojams reikėtų taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – tarnybos nuostatai).

(28) Būtinybė užtikrinti vienodas darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus bei poreikis turėti atitinkamose srityse besispecializuojančių aukščiausio lygio mokslininkų ir techninių darbuotojų reikalauja tam tikro lankstumo įdarbinant NVI bendrosios įmonės darbuotojus. Turi būti išlaikyta partnerystės pusiausvyra ir kiekvienas steigėjas turėtų galėti įdarbinti personalą. Todėl Komisija bendrajai įmonei turėtų galėti skirti tiek pareigūnų, kiek ji mano esant reikalinga bendrajai įmonei, o pastaroji turėtų galėti įdarbinti personalo pagal sutartis, vadovaudamasi valstybės, kurioje yra jos būstinė, darbo teise.

Pagrindimas

Reikia teikti pirmenybę lanksčiam ir lengvam metodui. Turi būti išlaikyta partnerystės pusiausvyra ir kiekvienas steigėjas (Komisija, EFPIA) turi galėti įdarbinti personalą.

Pakeitimas 11

33 konstatuojamoji dalis

(33) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

(33) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, jog šalis, kurioje įsisteigusi agentūra ar panaši Bendrijos įstaiga, turėtų teikti finansinę ir kitą reikiamą pagalbą, kad būtų palengvintas Bendrijos įstaigos įsikūrimas ir veikla.

Pakeitimas 12

1 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Šį laikotarpį Taryba gali pratęsti.

1. Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Tačiau vykstantys darbai gali būti pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d. NVI bendroji įmonė – tai institucija, minima Finansinio reglamento 185 straipsnyje ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte.

Pagrindimas

Žiūrėti 6 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 13

3 straipsnio b punktas

(b) remia mokslinių prioritetų, kaip nurodyta bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ (toliau – Mokslinių tyrimų veikla) mokslinių tyrimų darbotvarkėje, įgyvendinimą, ypač skiriant dotacijas po to, kai paskelbiami kvietimai teikti pasiūlymus;

(b) remia mokslinių prioritetų, kaip nurodyta bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ (toliau – Mokslinių tyrimų veikla) mokslinių tyrimų darbotvarkėje, įgyvendinimą, ypač skiriant dotacijas po to, kai paskelbiami kvietimai teikti pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais, kurie turi būti atliekami tik valstybėse narėse ir Septintosios bendrosios programos asocijuotosiose šalyse;

Pagrindimas

NVI siekiama pirmiausia remti mokslinius tyrimus Europoje.

Pakeitimas 14

6 straipsnio 2 dalis

2. NVI bendrosios įmonės einamąsias išlaidas vienodomis dalimis finansuoja nariai. Bendrija ir EFPIA lygiomis dalimis prisidės prie einamųjų išlaidų finansavimo.

2. NVI bendrosios įmonės einamąsias išlaidas vienodomis dalimis finansuoja nariai. Bendrija ir EFPIA lygiomis dalimis prisideda prie einamųjų išlaidų finansavimo. Einamosios išlaidos neviršija 4 % viso biudžeto.

Pagrindimas

Metinėje ataskaitoje nurodoma ne tik pasiekta pažanga, bet gali būti paminėti ir sunkumai.

Pakeitimas 15

7 straipsnio a punktas

(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;

(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, laikantis joms Septintojoje bendrojoje programoje numatytų specialiųjų tikslų;

Pakeitimas 16

7 straipsnio g punktas

(g) ne pelno siekiančios kvalifikuotos pacientų organizacijos.

(g) teisėtai įsisteigusios ne pelno siekiančios pacientų organizacijos.

Pagrindimas

Terminas „kvalifikuotos“ yra pernelyg bendras ir platus. Todėl reikia teisinio patikslinimo.

Pakeitimas 17

8 straipsnio 1 dalis

1. NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.

1. NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai reikalinga atsižvelgiant į jos specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu tam iš anksto pritarė Komisija. Apie bet kokius tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Nukrypimų nuo reglamento Nr. 2343/2002 turėtų būti labai mažai. Bendroji įmonė be jokių abejonių turi įrodyti, kad šis nukrypimas yra vienintelis būdas užtikrinti tinkamą jos veikimą, kaip nustatyta steigiamajame reglamente.

Pakeitimas 18

8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. NVI bendroji įmonė gali paskirti auditorių, kuris tikrintų, ar teisingas ir tikslus NVI bendrosios įmonės parengtų metinių ataskaitų balansas.

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti auditoriaus paslaugomis yra geras būdas užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir prireikus įvertinti narių įnašus natūra.

Pakeitimas 19

8 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Išorės auditoriaus pareigos – užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir vertinti narių ir dalyvių įnašus į mokslinių tyrimų projektus.

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti auditoriaus paslaugomis yra geras būdas užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir prireikus įvertinti narių įnašus natūra.

Pakeitimas 20

Priedo 7B straipsnis (naujas)

Dalyviai NVI bendrajai įmonei pateikia finansines ir mokslines remiamų projektų ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama išsami informacija apie metų mokslinę veiklą ir šios veiklos išlaidas. Prie išlaidų apskaitos dokumentų pridedama audito pažyma. Išorės auditorius išnagrinėja audito pažymas ir nustato, ar įnašai natūra atitinka viešųjų lėšų įnašus į projektą.

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti auditoriaus paslaugomis yra geras būdas užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir prireikus įvertinti narių įnašus natūra.

Pakeitimas 21

8 straipsnio 2d dalis (nauja)

2d. NVI bendrosios įmonės nariai gali pasinaudoti ad hoc išorės auditu.

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti auditoriaus paslaugomis yra geras būdas užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir prireikus įvertinti narių įnašus natūra.

Pakeitimas 22

8 straipsnio 2e dalis (nauja)

2e. Parlamentas turi teisę vykdyti NVI bendrosios įmonės metinių ataskaitų analitinę priežiūrą.

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti auditoriaus paslaugomis yra geras būdas užtikrinti pakankamą metinių ataskaitų kontrolę ir prireikus įvertinti narių įnašus natūra.

Pakeitimas 23

9 straipsnio 1 dalis

1. NVI bendrosios įmonės personalui ir vykdomajam direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir tiems tarnybos nuostatams taikyti bendrai priimtos Europos bendrijos institucijų taisyklės.

1. Bendroji įmonė ARTEMIS įdarbina personalą vadovaudamasi priimančiojoje valstybėje galiojančiomis taisyklėmis. Komisija į bendrąją įmonę ARTEMIS gali komandiruoti tiek pareigūnų, kiek įmonei reikia.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 24

9 straipsnio 2 dalis

2. Kiek tai susiję su jos personalu, NVI bendroji įmonė naudojasi įgaliojimais, kurie skiriančiajai institucijai yra suteikti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose, o darbo sutartis sudaryti įgaliotai institucijai – Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatose.

Išbraukta.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 25

9 straipsnio 3 dalis

3. Komisijai pritarus, NVI bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, laikydamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje nurodytų taisyklių ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatų.

3. Komisijai pritarus, NVI bendroji įmonė priima būtinas įgyvendinimo priemones, susijusias su Europos Bendrijų pareigūnų paskyrimu.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 26

13 straipsnio 1 dalis

1. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę NVI bendrosios įmonės pažangos ataskaitą.

1. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą, kurioje ypač minima NVI bendrosios įmonės pažanga.

Pagrindimas

Metinėje ataskaitoje nurodoma ne tik pasiekta pažanga, bet gali būti paminėti ir sunkumai.

Pakeitimas 27

13 straipsnio 2 dalis

2. Praėjus dvejiems metams nuo NVI bendrosios įmonės įsteigimo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2010 m., Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka tarpinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Šiame įvertinime nagrinėjama NVI bendrosios įmonės kokybė, efektyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų. Įvertinimo išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tarpinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą, kurį parengti padeda nepriklausomi ekspertai. Šiame įvertinime nagrinėjama NVI bendrosios įmonės kokybė, efektyvumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų. Įvertinimo išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Įvertinimas veikimo laikotarpiu yra būtina išankstinė sąlyga siekiant įvertinti NVI bendrosios įmonės padarytą pažangą ir tuo remiantis priimti sprendimus.

Pakeitimas 28

13 straipsnio 3 dalis

3. 2017 m. pabaigoje Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka galutinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Galutinio įvertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. 2013 m. gruodžio 31 d. arba, jei vykstantys darbai vyksta toliau, iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, kuriai padeda nepriklausomi ekspertai, atlieka galutinį NVI bendrosios įmonės įvertinimą. Galutinio įvertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Būtina atlikti galutinį įvertinimą 2013 arba 2017 m. siekiant išanalizuoti padėtį ir projekto naudą.

Pakeitimas 29

13 straipsnio 4 dalis

4. NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją ir vadovaudamasis NVI bendrosios įmonės finansiniuose nuostatuose numatyta procedūra.

4. NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Žr. 4 pakeitimą.

Pakeitimas 30

16 straipsnis

NVI bendroji įmonė priima nuostatus, reglamentuojančius mokslinių tyrimų rezultatų naudojimą ir platinimą, kuriais užtikrinama, kad, kai tinkama, mokslinių tyrimų veiklos metu atsiradusi intelektinė nuosavybė pagal šį reglamentą būtų saugoma, o mokslinių tyrimų rezultatai būtų naudojami ir platinami.

NVI bendroji įmonė priima nuostatus, reglamentuojančius mokslinių tyrimų rezultatų naudojimą ir platinimą, kuriais užtikrinama, kad, kai tinkama, mokslinių tyrimų veiklos metu atsiradusi intelektinė nuosavybė pagal šį reglamentą būtų saugoma, o mokslinių tyrimų rezultatai būtų naudojami ir skelbiami NVI bendrosios įmonės.

Pagrindimas

Šiuo atveju terminas „platinimas“ nėra pakankamai tikslus. Iš tiesų mes neturime informacijos, kad galėtume apibrėžti, kas ir kam turės platinti rezultatus. Tiksliau būtų, kad NVI bendroji įmonė skelbtų šiuos rezultatus.

Pakeitimas 31

18 straipsnis

NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

Pagrindimas

Žr. 6 pakeitimą.

Pakeitimas 32

19 straipsnio 1 dalis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas.

Pakeitimas 32

Priedo 1 straipsnio 3 dalis

3. NVI bendroji įmonė įsteigiama pradiniam laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

3. NVI bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Žr. 14 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 34

Priedo 1 straipsnio 4 dalis

4. Pradinis laikotarpis gali būti pratęstas iš dalies pakeičiant įstatus pagal 21 straipsnio nuostatas, atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės pažangą siekiant tikslų ir į tai, ar užtikrintas įmonės finansinis tvarumas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad būtų veiksmingas ir kad būtų galima įvertinti įvykdytą pažangą, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės principas turi būti taikomas ribotą laiką.

Pakeitimas 35

Priedo 2 straipsnio 2 dalies k punktas

(k) paskelbti informaciją apie projektus, įvardijant dalyvius ir finansinio įnašo į NVI bendrąją įmonę sumą,

(k) paskelbti informaciją, taip pat ir savo interneto svetainėje, apie projektus, įvardijant dalyvius ir finansinio įnašo į NVI bendrąją įmonę sumą.

Pagrindimas

Reikia, kad informacija būtų prieinama ir skaidri.

Pakeitimas 36

Priedo 2 straipsnio 2 dalies i punktas

(i) organizuoti metinį susirinkimą (toliau – suinteresuotųjų šalių forumas) kartu su suinteresuotųjų asmenų grupėmis, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės atliekamos mokslinių tyrimų veiklos viešumas ir skaidrumas;

(i) organizuoti metinį susirinkimą (toliau – suinteresuotųjų šalių forumas) kartu su suinteresuotųjų asmenų grupėmis, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės atliekamos mokslinių tyrimų veiklos viešumas ir skaidrumas; šiame susitikime gali dalyvauti atitinkamos biomedicininiais moksliniais tyrimais suinteresuotos organizacijos, galinčios pateikti NVI veiklos įvertinimą.

Pagrindimas

Reikia, kad informacija būtų lengvai prieinama ir skaidri.

Pakeitimas 37

Priedo 4 straipsnis

NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomoji tarnyba ir mokslinis komitetas.

NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomasis direktorius ir mokslinis komitetas.

Pagrindimas

Kaip ir kitų Bendrijos įstaigų, įsteigtų pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį, NVI bendrosios įmonės valdymo organas yra vykdomasis direktorius (jam padeda jo vadovaujamas sekretoriatas); būtų nenuoseklu įsteigti vykdomąją tarnybą.

Pakeitimas 38

Priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) kiekvieno naujo nario balsavimo teisė nustatoma proporcingai jo įnašui į bendrą įnašą NVI bendrosios įmonės veiklai finansuoti;

(b) kiekvieno naujo nario balsavimo teisė nustatoma proporcingai jo įnašui į bendrą įnašą NVI bendrosios įmonės veiklai finansuoti; tačiau bendras naujų narių balsų skaičius negali viršyti bendro steigėjų balsų skaičiaus;

Pagrindimas

Steigėjai teisiškai atsakingi už NVI bendrosios įmonės veiklą. Siekdama veiksmingo valdymo, valdyba turi pasirinkti veiksmingą sandarą.

Pakeitimas 39

Priedo 5 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) kiekvieno nario balsai yra nedalomi;

(c) kiekvieno nario balsai yra nedalomi; draudžiama balsuoti pagal įgaliojimą;

Pagrindimas

Nereikėtų sukurti balsavimo pagal įgaliojimą sistemos. Tik dalyvaujantys nariai gali turėti teisę balsuoti, kad nebūtų jokios painiavos.

Pakeitimas 40

Priedo 5 straipsnio 2 dalies c punkto 9–13 įtraukos

– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomojitarnyba;

– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomasis direktorius;

– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;

– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;

– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;

– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;

– tvirtina vykdomosios tarnybos organizacinę struktūrą, remdamasi vykdomojo direktoriaus rekomendacijomis;

 

– tvirtina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus pagal 11 straipsnį;

pasikonsultavusi su Komisija, tvirtina NVI bendrosios įmonės finansines taisykles pagal 11 straipsnį;

Pagrindimas

Kaip ir kitų Bendrijos įstaigų, įsteigtų pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį, NVI bendrosios įmonės valdymo organas yra vykdomasis direktorius (jam padeda jo vadovaujamas sekretoriatas); būtų nenuoseklu įsteigti vykdomąją tarnybą.

Pakeitimas 41

Priedo 5 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

 

ca) Trys Europos Parlamento nariai stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valdybos posėdžiuose. Juos pakviečia valdyba.

Pagrindimas

Parlamentas turi turėti atstovų NVI bendrosios įmonės valdyboje. Nusprendus, kad Parlamentą atstovaus trys nariai, būtų užtikrintas proporcingas pasiskirstymas tarp frakcijų. Neporinio atstovų skaičiaus paskyrimas yra priemonė, kurios veiksmingumas pasitvirtino.

Pakeitimas 42

Priedo 5 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valdyba valstybėms narėms praneša apie sprendimus, susijusius NVI bendrosios technologijų iniciatyvos mokslinių tyrimų darbotvarke.

Pagrindimas

Valstybės narės turi gauti visą informaciją apie sprendimus, susijusius su tyrimų darbotvarke, kad pagal subsidiarumo principą galėtų skleisti informaciją apie tyrimų darbotvarkę ir ją įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 43

Priedo 6 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Vykdomoji tarnyba

1. Vykdomąją tarnybą sudaro vykdomasis direktorius ir personalas.

Vykdomasis direktorius

 

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas 44

Priedo 6 straipsnio 2 dalies įvadinės dalies a–d punktai ir įvadinės dalies e punktas

2. Vykdomosios tarnybos užduotys:

2. Vykdomojo direktoriaus užduotys:

a) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už įprastinę NVI bendrosios įmonės veiklą;

 

b) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;

b) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;

c) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;

c) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;

d) vykdomoji tarnyba tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;

d) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;

e) vykdomoji tarnyba visų pirma:

e) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, visų pirma:

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas 45

Priedo 6 straipsnio 2 dalies e punkto šešta įtrauka

- rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;

- pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir suinteresuotųjų šalių forumu, rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius turėtų konsultuotis su kitomis atitinkamomis NVI bendrosios įmonės institucijomis.

Pakeitimas 46

Priedo 6 straipsnio 7 dalies g punktas

g) pateikia valdybai savo pasiūlymus, susijusius su vykdomosios tarnybos organizacine struktūra ir organizuoja, prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;

g) prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas 47

Priedo 7 straipsnio 1 dalis

1. Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomąja tarnyba ir yra jos remiamas.

1. Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomuoju direktoriumi ir yra jo remiamas.

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas 48

Priedo 7 straipsnio 6 dalies c punktas

c) patarti valdybai ir vykdomajai tarnybai dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;

c) patarti valdybai ir vykdomajam direktoriui dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas 49

Priedo 8 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Atliekant vidaus auditą įvertinama, ar piniginiai įnašai atitinka vykdant projektą atliekamą darbą.

Pagrindimas

Vertinant kiekvieną mokslinių tyrimų projektą privoma patikrinti, ar siūlomas biudžetas atitinka būsimą darbą atlikti. Europos Komisijos tarnybos taip pat vertina realią piniginių įnašų vertę.

Pakeitimas 50

Priedo 11 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Finansiniai nuostatai

1. Valdyba priima ir derina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus.

Finansinės taisyklės

1. Valdyba, pasikonsultavusi su komisija, priima NVI bendrosios įmonės finansines taisykles.

Pagrindimas

Žr. 17 pakeitimą.

Pakeitimas 51

Priedo 11 straipsnio 2 dalis

2. Finansinių nuostatų tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.

2. Finansinių taisyklių tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.

Pagrindimas

Žr. 17 pakeitimus.

Pakeitimas 52

Priedo 11 straipsnio 3 dalis

3. NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.

3. NVI bendrosios įmonės finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai reikalinga atsižvelgiant į jos specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu tam iš anksto pritarė Komisija. Apie bet kokius tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Žr. 17 pakeitimą.

Pakeitimas 53

Priedo 12 straipsnio 5 dalis

5. Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.

5. Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.

Pagrindimas

Ataskaitos ir balansas turi būti pateikti abejoms biudžeto valdymo institucijoms, kad šios su jomis susipažintų.

Pakeitimas 54

Priedo 13 straipsnio 2 dalies 1a punktas (naujas)

Vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia metinę veiklos ataskaitą.

Pagrindimas

Nuolatinio dialogo su Europos Parlamentu dalį sudaro Vykdomojo direktoriaus Europos Parlamentui pateikiama metinė veiklos ataskaita.

Pakeitimas 55

Priedo 14 straipsnio 1 dalis

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane.

 

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane ir Komisija juos kartu su preliminariu bendrojoEuropos Sąjungos biudžeto projektu perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Pagal dabartinę jau įsteigtoms bendrosioms įmonėms galiojančią tvarką, Komisija turi skelbti NVI bendrosios įmonės darbuotojų planą tuo metu, kai ji skelbia preliminarų biudžeto projektą.

Pakeitimas 56

Priedo 14 straipsnio 2 dalis

2. NVI bendrosios įmonės personalo nariai yra laikinieji darbuotojai ir pagal sutartis dirbantys darbuotojai, kurių darbo sutartys yra terminuotos ir kurias galima pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip septynerių metų bendram laikotarpiui.

Išbraukta.

Pagrindimas

NVI bendrosios įmonės personalo nariai gali būti įdarbinami pagal įvairias sutartis. Reikalingas tam tikras lankstumas, kad būtų galima laisviau pasirinkti sutarčių tipą.

Pakeitimas 57

Priedo 17 straipsnio 5 dalies a punktas

(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;

(a) labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, laikantis joms Septintojoje bendrojoje programoje numatytų specialiųjų tikslų;

Pakeitimas 58

Priedo 21 straipsnio 1 dalis

1. Visi NVI bendrosios įmonės nariai gali pateikti valdybai šių įstatų keitimo pasiūlymą.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 59

Priedo 21 straipsnio 2 dalis

2. Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

2. Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Pagrindimas

Su Europos Parlamentu turi būti konsultuojamasi, kai norima priimti svarbius bendrų įmonių įstatų pakeitimus.

Pakeitimas 60

Priedo 22 straipsnio 3 dalies a punktas

(a) kiekvienas projekto dalyvis naudojasi intelektinės nuosavybės, kurią jis įneša į projektą, teise ir naudojasi vykdant projektą sukurtos intelektinės nuosavybės teise, jeigu projekto dalyviai tarpusavyje nesusitaria kitaip. Dalyvaujančiųjų projekte įneštos ar sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimosi teisių ir licencijų nuostatos ir sąlygos nurodomos dotacijos susitarime ir atitinkamo projekto susitarime.

(a) kiekvienas projekto dalyvis naudojasi intelektinės nuosavybės, kurią jis įneša į projektą, teise ir naudojasi vykdant projektą sukurtos intelektinės nuosavybės teise, jeigu projekto dalyviai tarpusavyje nesusitaria kitaip. Dalyvaujančiųjų projekte įneštos ar sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimosi teisių ir licencijų nuostatos ir sąlygos nurodomos dotacijos susitarime ir atitinkamo projekto susitarime. Projekto dalyviai turėtų nustatyti galimus bendrosios intelektinės nuosavybės atvejus, atsiradusius iš projektų.

Pagrindimas

NVI įmonė – tai bendra įmonė. Todėl reikėtų numatyti bendrosios intelektinės nuosavybės įdiegimo tvarką tais atvejais, kai keli dalyviai pasiekia atitinkamų rezultatų dalyvaujant skirtingiems subjektams.

Pakeitimas 61

Priedo 23a straipsnis (naujas)

 

23a straipsnis

Priėmimo susitarimas

NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, į įstatus turėtų būti įrašyta ir įprasta nuostata dėl priėmimo susitarimo. Taip pat žr. 6 pakeitimą.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
  • [2]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

1) Aplinkybės

Moksliniais tyrimais ir naujovėmis tiesiogiai prisidedama prie klestėjimo ir žmonių bei visuomenės gerovės. Pagrindinis mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos tikslas – paversti Europos Sąjungą pagrindine žinių ekonomika.

Europos Sąjunga turi sudaryti geriausias sąlygas bendradarbiauti vykdant įvairiausio lygmens veiksmus, geriau koordinuoti Europos ir valstybių narių įvairių sričių politiką, stiprinti struktūrinius pajėgumus bei sujungti mokslininkų grupes į tinklus ir padidinti asmenų bei idėjų judumą.

Bendros technologijų iniciatyvos (BTI) – Septintosios bendrosiosios programos specialiojoje programoje „Bendradarbiavimas“ apibrėžtos priemonės. Tai Europos technologijų platformų (ETP), numatytų Šeštojoje bendrojoje programoje siekiant „sujungti viešojo ir privataus sektorių dalyvius ir sukurti bei įgyvendinti bendrąsias mokslinių tyrimų programas pramoninės svarbos tyrimų srityje“, veiklos rezultatas.

Retais atvejais Europos technologijų platformos (ETP) tampa tokio plataus masto ir didelės reikšmės, kad reikės sutelkti dideles viešojo ir privataus sektorių investicijas siekiant įgyvendinti jų mokslinių tyrimų programas.

Priešingai nei tradicinė strategija, kuria siekiama teikti projektams viešąjį finansavimą kiekvienu atskiru atveju, BTI susijusios su plataus masto mokslinių tyrimų programomis, kurių tikslas – bendrieji strateginiai moksliniai tyrimai. Šios naujos koncepcijos tikslas – sukurti Europos mokslinių tyrimų ir naujovių kritinę masę sustiprinant Europos mokslininkų bendruomenę pagrindinėse strateginėse srityse. Ji suvienodins projektų finansavimą, kad kuo greičiau būtų galima naudotis mokslinių tyrimų rezultatais. Pagal Naujoviškų vaistų iniciatyvą, vieną iš bendrų technologijų iniciatyvų (BTI), bus finansuojama Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystė biomedicinos mokslinių tyrimų srityje.

2) Sunkumai

Nors ES pirmauja pasaulyje daugelio technologijų srityse, ji susiduria su vis daugiau sunkumų ne tik dėl savo nuolatinių konkurentų, bet ir dėl iškylančių ekonomikų. Bendrosiomis programomis galima pasiekti tokių rezultatų, kokių valstybės narės negali pasiekti atskirai.

Indijos ir Kinijos ekonomikos atsiradimas ypač vertingų technologijų srityje verčia Europos Sąjungą padidinti savo potencialą naujovių, mokslinių tyrimų ir technologijų srityse. Naujovės – tai vienas svarbiausių dalykų, lemiančių persvartytos Lisabonos ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos sėkmę.

Tačiau atrodo, kad ES – tai paradoksų, kurie jai trukdo visiškai pasinaudoti savo potencialu, auka: nesugebama paversti naujovių taikymo rezultatų naujais produktais, patentais ir darbo vietomis; esama daug mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurioms sunku augti ir sėkmingai gyvuoti pasauliniu lygmeniu.

Pvz., jau tris dešimtmečius mokslinių tyrimų ir plėtros našumas farmacijos sektoriuje silpsta, nors finansinės investicijos nuolat auga. Per 25 mokslinių tyrimų ir plėtros metus patirtos kiekvieno vaisto išleidimo išlaidos padidėjo nuo 54 iki 880 milijonų eurų, t. y. 11,8 proc. per metus. Taip pat realus naujo vaisto rentabilumo laikas labai stipriai sumažėjo. Iš tiesų vidutinė klinikinio vaisto kūrimo ciklo trukmė padidėjo nuo 2,5 metų septintame dešimtmetyje iki 6,5 metų paskutiniame XX a. dešimtmetyje. Kita problema – tai, kad padaugėjo nesėkmių, susijusių su įvairiais naujų molekulių bandymo etapais. Bandoma vis daugiau molekulių siekiant rasti vieną molekulę, kuri bus pateikta į rinką.

Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, apimanti 2007–2013 m. laikotarpį, – tai proga ES savo mokslinių tyrimų politiką pakylėti iki savo ekonominių ir socialinių siekių lygmens ir sustiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE). Siekdama minėtojo tikslo, Komisija nori padidinti metinį ES biudžetą mokslinių tyrimų srityje ir taip pritraukti daugiau šalių ir privačių asmenų investicijų. Įgyvendinant Septintąją bendrąją programą taip pat būtina patenkinti pramonės ir Europos įvairių sričių politikos poreikius, susijusius su moksliniais tyrimais ir žiniomis.

Europos Komisija, valstybės narės ir farmacijos pramonės atstovai nusprendė suvienyti savo jėgas ir investuot kartu į strategines mokslinių tyrimų programas. Komisija pristatė keturias bendras technologijų iniciatyvas (BTI). Šios BTI leis farmacijos pramonei, valstybėms narėms ir Komisijai sujungti savo lėšas, skirtas atitinkamoms mokslinių tyrimų programoms.

3) Nauja bendra koncepcija

NVI – tai išskirtinė iniciatyva, kurią įgyvendina drauge Europos Komisija ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (toliau – EFPIA). Norint pasiekti didelės pažangos ir svarstyti ikikonkurencinius mokslinių tyrimų ir plėtros sudėtinius aspektus, šiame projekte dalyvaus valstybės valdžios institucijos, pacientai, universitetai, ligoninės ir farmacijos pramonės atstovai.

2008–2013 m. NVI turės bendrą 2 milijardų eurų biudžetą. Europos Komisija suteikė 1 milijardą eurų NVI pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Visas Bendrijos įnašas bus skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir universitetams moksliniams tyrimams, kuriuos galima būtų panaudoti farmacijos pramonėje, atlikti. O didžiosios bendrovės remsis minėtąja suma ir įtrauks tas pačias MVĮ ir universitetus. NVI taip padės didinti privačias investicijas į mokslinių tyrimų ir plėtros sektorių, gerinti žinių perteikimą tarp universitetų ir įmonių ir įtraukti mažas įmones į Europos mokslinius tyrimus.

4) Teigiami dalykai, į kurias būtina atkreipti dėmesį

Naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) tikslas – remti naujų žinių, naujų priemonių ir metodų kūrimą siekiant kuo greičiau pateikti į rinką tinkamesnius ir saugesnius vaistus. Ją įgyvendinant, geresnę priežiūrą gaus pacientai, ypač sergantys vėžiniais susirgimais, smegenų, uždegiminėmis, medžiagų apytakos ir infekcinėmis ligomis.

NVI tikslas – ne sukurti specialius gydymo būdus, bet nustatyti mokslinių tyrimų ir plėtros procese iškylančias problemas: farmakologinis budrumas, vaistų veiksmingumas, žinių valdymas, švietimas ir mokymas. Pažanga šiose keturiose srityse leis pagerinti mokslinius tyrimus ir kuo greičiau surasti ir sukurti geresnius vaistus ligoms, kurioms skiriama mažai dėmesio, gydyti.

NVI parengta bendroji koncepcija padės sumažinti mažų įmonių riziką ir greičiau sukurti produktus, nes bus galima naudotis bendra infrastruktūra, bendromis lėšomis ir priemonėmis.

6) Kaip veiks

Pagal Sutarties 171 straipsnio nuostatas bus įsteigta NVI bendroji įmonė. Ši bendroji įmonė turės Vykdomąją tarnybą, kurią drauge finansuos Europos Komisija ir EFPIA. Pastaroji skelbs kvietimus dalyvauti konkurse mokslinių tyrimų srityje. Tada partnerių grupės (universitetai, MVĮ, biofarmacijos įmonės, valstybės valdžios institucijos, pacientai) sukurs viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir siūlys mokslinių tyrimų iniciatyvas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė vyks mažiausiai tarp vienos universitetinės įstaigos ir (arba) vienos MVĮ ir vienos įmonės EFPIA narės.

Komisija ir EFPIA drauge sudarė strateginę NVI mokslinių tyrimų darbotvarkę. Šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių problemų.

6) Išvada

Europai reikia naujos mokslinių tyrimų koncepcijos mūsų konkurencingumui ir gerovei daug žadančiose srityse. Šiandien iš pasiūlymų matyti, kad Europos Komisija privalo pažvelgti į Europos poreikius kitu aspektu. Ši viešojo ir privataus sektorių partnerystė atveria naujas alternatyvas, kurios yra perspektyvios mokslinių tyrimų farmacijos sektoriui ir visiems kitiems mokslinių tyrimų sektoriams.

Pranešėjas džiaugiasi, kad tokios koncepcijos gali išvysti dienos šviesą. Buvo padaryti keli Europos Komisijos pasiūlyme pateiktų bendrųjų nuostatų pakeitimai, kuriais buvo patikslinti tam tikri aspektai. Intelektinės nuosavybės teisės bus paskirstytos NVI bendrojoje įmonėje, kuri numatys, kaip reikėtų spręsti galimus bendrosios nuosavybės klausimus.

Taip pat neturėtų būti skriaudžiamos MVĮ siekiant kitų daug didesnių įmonių naudos. Būtina labiau atsižvelgti į jų poreikius ir įgyvendinti paramos veiksmus, kad būtų sumažinti papildomi administraciniai sunkumai, kurių gali kilti.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (13.11.2007)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo
(COM(2007)0241 – C6‑0171/2007 – 2007/0089(CNS))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Septintojoje bendrojoje programoje[1] (FP7) bendros technologijų iniciatyvos (BTI) pristatomos kaip naujas būdas Europos lygmeniu sukurti valstybės ir privačiojo sektoriaus partnerystę mokslinių tyrimų srityje. BTI pirmiausia kyla iš Europos technologijų platformų (ETP) veiklos. Kartais ETP yra itin ambicingos ir plataus užmojo, kad būtina sutelkti didelės viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijas bei didelius mokslinių tyrimų išteklius, siekiant įgyvendinti svarbius jų Strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkių uždavinius. BTI siūlomos kaip veiksminga priemonė patenkinti ETP poreikius.

Specialiojoje „Bendradarbiavimo“ programoje[2] nurodomos šešios sritys, kuriose BTI ypač svarbios: vandenilio ir kuro elementai, aeronautika ir oro transportas, nauji vaistai, įterptosios kompiuterinės sistemos, nanoelektronika ir GMES (Pasaulinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema).

Taigi Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI BĮ) yra juridinis asmuo, kuris bus atsakingas už bendrosios technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ (NVI BTI) įgyvendinimą. Šis pasiūlymas susijęs su NVI BTI įsteigimu vadovaujantis Sutarties 171 straipsniu.

NVI BĮ turi būti laikoma Bendrijos įstaiga ir įsteigiama laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. Jos buveinė bus Briuselyje (Belgija).

Ją įsteigs Europos bendrija, kuriai atstovaus EK, Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija, EFPIA. NVI BĮ veiklą bendrai finansuos jos steigėjai. Europos bendrija ir EFPIA lygiomis dalimis finansuos NVI BĮ einamąsias išlaidas. Mokslinių tyrimų veikla bus bendrai finansuojama EFPIA narių įnašais (darbuotojai, įranga, vartojimo reikmenys ir kt.) ir atitinkamu Europos bendrijos įnašu.

Finansinis poveikis

Bendras NVI BĮ biudžetas bus 2 mlrd. EUR. EB įnašas sieks 1 mlrd. EUR iš FP7. Likusius 1 mlrd. EUR įneš EFPIA ir moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančios farmacijos įmonės, kurios yra visateisės EFPIA narės.

ES įnašui bus sudarytos dvi biudžeto išlaidų kategorijos:

08.02 01 10 „NVI bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiklos išlaidos“.

08.02 01 20 „NVI bendrosios įmonės einamųjų išlaidų rėmimo išlaidos“.

kartu su šia išlaidų suvestine:

Išlaidų rūšis

Skirsnio Nr.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m. ir vėliau

 

Iš viso

Veiklos išlaidos[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimų asignavimai (ĮA)

8.1.

a

122 700

76 800

95 800

155 400

294 300

215 000

960 000

Mokėjimų asignavimai (MA)

 

b

122 700

76 800

95 800

155 400

294 300

215 000

960 000

Administracinės išlaidos, įskaičiuotos į orientacinę sumą[4]

 

 

 

 

Techninė ir administracinė pagalba (NDIF)

8.2.4.

c

2 300

3 200

4 200

4 600

5 700

20 000

40 000

ORIENTACINĖ SUMA IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigojimų asignavimai

 

a+c

125 000

80 000

100 000

160 000

300 000

235 000

1 000 000

Mokėjimų asignavimai

 

b+c

125.000

80.000

100 000

160 000

300 000

235 000

1 000 000

Įvertinimas

Pranešėjos pakeitimai iš esmės grindžiami dviem nuogąstavimais:

1) BĮ įkuriama pradiniam laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. (jis gali būti net pratęstas ilgesniam laikui), nes daugiametis finansinis planas (MFF) apima tik laikotarpį iki 2013 m. Todėl bet koks pageidavimas finansuoti NVI BĮ iš Bendrijos lėšų po 2013 m. turi būti įvertintas iš naujo atsižvelgiant į derybų dėl naujos finansinės programos kontekstą.

Dėl dabartinio laikotarpio: nors pasiūlymas patenka į 1a išlaidų kategoriją kartu su mažėjančiomis maržomis, jis atitinka daugiametį finansinį planą (MFF) dėl paprastos priežasties – reikalingas ES įnašas paimtas iš Septintosios bendrosios programos (BP7) ir jau įtrauktas į Komisijos finansinę programą.

Vis dėlto pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, patvirtinus esamą daugiametį finansinį planą (MFF), negalima prisiimti jokių finansinių įsipareigojimų (1 pakeitimas).

2) Pagal analogiją su derybomis dėl bendrosios įmonės ITER 2007 m. pradžioje, privedusiomis prie išvadų, kurioms pritarta 2007 m. kovo 7 d. trišalio dialogo metu, NVI BĮ, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 185 straipsnyje, turi būti laikoma agentūra, todėl ji finansuojama su biudžeto institucijos sutikimu (2, 3, 7 ir 11 pakeitimai).

Jei iš esmės manoma, kad NVI BĮ turi būti laikoma agentūra biudžeto tikslais, ji turi atitikti pagrindinę nuostatą dėl agentūrų, kurią Biudžeto komitetas išplėtojo pastaraisiais metais. Todėl pranešėja pateikia pakeitimus, kurie užtikrina tokį nuoseklų požiūrį (4–6, 8–10, 12–26 pakeitimai).

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1a dalis (nauja)

1a. mano, kad orientacinė suma, nurodyta teisėkūros pasiūlyme, turi būti suderinama su dabartinės 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos nustatyta didžiausia leistina 1a išlaidų kategorijos suma ir su 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 47 punkto nuostatomis; atkreipia dėmesį, kad finansavimas po 2013 m. bus vertinamas atsižvelgiant į derybas dėl kitos finansinės programos;

Pakeitimas 2

1b dalis (nauja)

1b. primena, kad Biudžeto komiteto pateikta nuomonė neužkerta kelio rezultatams procedūros, nustatytos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą, kuris taikomas Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimui;

Pasiūlymas dėl reglamento

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 3

1a ir 1b nurodomosios dalys (naujos)

 

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1 (Finansinio reglamento), ypač į jo 185 straipsnį,

 

atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo2 (TIS), ypač į jo 47 punktą,

 

1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

 

2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Kaip teigiama 2007 m. kovo 7 d. trišalio susitikimo dėl bendrosios įmonės ITER išvadose, Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė taip pat yra Bendrijos agentūra, kuriai taikomas TIS 47 punktas. Tai turi būti nurodyta teisiniuose pagrinduose, kurie minimi šiame reglamente.

Pakeitimas 4

16 konstatuojamoji dalis

(16) NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija ir atsižvelgdamas į BTI, kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, pobūdį ir ypač į privačiojo sektoriaus įnašą į biudžetą.

(16) NVI bendroji įmonė turėtų būti Bendrijų įsteigta įstaiga ir kurios biudžeto įvykdymą turėtų tvirtinti Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Kaip teigiama 2007 m. kovo 7 d. trišalio susitikimo dėl bendrosios įmonės ITER išvadose, Europos Parlamentui turėtų būti suteikta visiška ir besąlyginė atsakomybė už Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Pakeitimas 5

27 konstatuojamoji dalis

(27) Iš anksto pasikonsultavusi su Komisija, NVI bendroji įmonė turėtų turėti finansinio pagrindų reglamento principais pagrįstus atskirus finansinius nuostatus, kuriuose būtų atsižvelgta į jos specifinius su veikla susijusius poreikius, visų pirma į poreikį suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai.

(27) NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės neturėtų nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Finansinio reglamento 185 straipsnyje, nebent tai būtina specifiniams su veikla susijusiems poreikiams, visų pirma poreikiui suderinti Bendrijos ir privačiojo sektoriaus finansavimą, kad moksliniai tyrimai ir plėtra būtų paremti laiku ir veiksmingai. Siekiant priimti taisykles, nukrypstančias nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, reikėtų gauti išankstinį Komisijos sutikimą. Apie šiuos nukrypimus reikėtų pranešti biudžeto valdymo institucijai.

1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

Pagrindimas

Nukrypimų nuo reglamento Nr. 2343/2002 turėtų būti labai mažai. Bendroji įmonė be jokių abejonių turi įrodyti, kad šis nukrypimas yra vienintelis būdas užtikrinti tinkamą jos veikimą, kaip nustatyta steigiamajame reglamente.

Pakeitimas 6

33 konstatuojamoji dalis

(33) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

(33) NVI bendroji įmonė turėtų būti įsteigta Briuselyje (Belgija). NVI bendroji įmonė ir Belgija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl priimančiosios šalies pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, jog šalis, kurioje įsisteigusi agentūra ar panaši Bendrijos įstaiga, turėtų teikti finansinę ir kitą reikiamą pagalbą, kad būtų palengvintas Bendrijos įstaigos įsikūrimas ir veikla.

Pakeitimas 7

1 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Šį laikotarpį Taryba gali pratęsti.

1. Siekiant įgyvendinti bendrą technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė įsteigiama laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – NVI bendroji įmonė). Šis laikotarpis gali būti pratęstas persvarsčius šį reglamentą. NVI bendroji įmonė – tai institucija, įsteigta pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį ir pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą.

Pagrindimas

Siekiant pratęsti NVI bendrosios įmonės gyvavimo laikotarpį, reikia laikytis atitinkamos teisėkūros procedūros. Žr. 3 pakeitimą.

Pakeitimas 8

8 straipsnio 1 dalis

1. NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.

1. NVI bendrajai įmonei taikomos finansinės taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai būtina specifiniams su veikla susijusiems poreikiams ir tam iš anksto pritarė Komisija. Apie tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Žr. 5 pakeitimą.

Pakeitimas 9

13 straipsnio 4 dalis

4. NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją ir vadovaudamasis NVI bendrosios įmonės finansiniuose nuostatuose numatyta procedūra.

4. NVI BĮ biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Žr. 4 pakeitimą.

Pakeitimas 10

18 straipsnis

NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

NVI bendroji įmonė ir Belgija sudaro priėmimo susitarimą dėl priimančiosios šalies pagalbos, susijusios su biuro patalpomis, privilegijomis bei imunitetais ir kita parama, kurią Belgija teiks NVI bendrajai įmonei.

Pagrindimas

Žr. 6 pakeitimą.

Pakeitimas 11

Priedo 1 straipsnio 3 dalis

3. NVI bendroji įmonė įsteigiama pradiniam laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2017m. gruodžio 31 d.

3. NVI bendroji įmonė įsteigiama pradiniam laikotarpiui nuo šių įstatų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos iki 2017m. gruodžio 31 d. Ši įmonė – tai institucija, įsteigta pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį ir pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą.

Pagrindimas

Žr. 7 pakeitimą.

Pakeitimas 12

Priedo 4 straipsnis

NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomoji tarnyba ir mokslinis komitetas.

NVI bendrosios įmonės institucijos yra valdyba, vykdomasis direktorius ir mokslinis komitetas.

Pagrindimas

Kaip ir kitų Bendrijos įstaigų, įsteigtų pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį, NVI bendrosios įmonės valdymo organas yra vykdomasis direktorius (jam padeda jo vadovaujamas sekretoriatas); būtų nenuoseklu įsteigti vykdomąją tarnybą.

Pakeitimas 13

Priedo 5 straipsnio 2 dalies c punkto 9–13 įtraukos

– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomojitarnyba;

– tvirtina projektų pasiūlymų vertinimo ir atrankos gaires, kurias siūlo vykdomasis direktorius;

– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;

– tvirtina atrinktų projektų pasiūlymų sąrašą;

– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;

– skiria vykdomąjį direktorių, vadovauja vykdomajam direktoriui ir nurodo jo veiklos kryptis, stebi vykdomojo direktoriaus veiklą ir prireikus pakeičia vykdomąjį direktorių;

– tvirtina vykdomosios tarnybos organizacinę struktūrą, remdamasi vykdomojo direktoriaus rekomendacijomis;

 

– tvirtina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus pagal 11 straipsnį;

pasikonsultavusi su Komisija, tvirtina NVI bendrosios įmonės finansines taisykles pagal 11 straipsnį;

Pagrindimas

Žr. 5, 8 ir 12 pakeitimus.

Pakeitimas 14

Priedo 6 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Vykdomoji tarnyba

1. Vykdomąją tarnybą sudaro vykdomasis direktorius ir personalas.

Vykdomasis direktorius

 

Pagrindimas

Žr. 12 ir 13 pakeitimus.

Pakeitimas 15

Priedo 6 straipsnio 2 dalies įvadinės dalies a–d punktai ir įvadinės dalies e punktas

 

 

2. Vykdomosios tarnybos užduotys:

2. Vykdomojo direktoriaus užduotys:

a) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už įprastinę NVI bendrosios įmonės veiklą;

 

b) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;

b) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už NVI bendrosios įmonės veiklos aspektus;

c) vykdomoji tarnyba yra atsakinga už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;

c) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, yra atsakingas už su NVI bendrąja įmone susijusią komunikacijos veiklą;

d) vykdomoji tarnyba tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;

d) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, tinkamai valdo valstybės ir privačias lėšas;

e) vykdomoji tarnyba visų pirma:

e) vykdomasis direktorius, kuriam padeda sekretoriatas, visų pirma:

Pagrindimas

Žr. 12, 13 ir 14 pakeitimus.

Pakeitimas 16

Priedo 6 straipsnio 7 dalies g punktas

g) pateikia valdybai savo pasiūlymus, susijusius su vykdomosios tarnybos organizacine struktūra ir organizuoja, prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;

g) prižiūri NVI bendrosios įmonės darbuotojus ir jiems vadovauja;

Pagrindimas

Žr. 12, 13, 14 ir 15 pakeitimus.

Pakeitimas 17

Priedo 7 straipsnio 1 dalis

1. Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomąja tarnyba ir yra jos remiamas.

1. Mokslinis komitetas yra patariamoji valdybos institucija, kuri bendradarbiauja su vykdomuoju direktoriumi ir yra jo remiamas.

Pagrindimas

Žr. 12, 13, 14, 15 ir 16 pakeitimus.

Pakeitimas 18

Priedo 7 straipsnio 6 dalies c punktas

c) patarti valdybai ir vykdomajai tarnybai dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;

c) patarti valdybai ir vykdomajam direktoriui dėl mokslinių pasiekimų, nurodytų metinėje veiklos ataskaitoje;

Pagrindimas

Žr. 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 pakeitimus.

Pakeitimas 19

Priedo 11 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Finansiniai nuostatai

1. Valdyba priima ir derina NVI bendrosios įmonės finansinius nuostatus.

Finansinės taisyklės

1. Valdyba, pasikonsultavusi su komisija, priima NVI bendrosios įmonės finansines taisykles.

Pagrindimas

Žr. 5, 8, 12 ir 13 pakeitimus.

Pakeitimas 20

Priedo 11 straipsnio 2 dalis

2. Finansinių nuostatų tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.

2. Finansinių taisyklių tikslas – užtikrinti patikimą NVI bendrosios įmonės finansų valdymą.

Pagrindimas

Žr. 5, 8, 12,13 ir 20 pakeitimus.

Pakeitimas 21

Priedo 11 straipsnio 3 dalis

3. NVI bendrosios įmonės finansiniai nuostatai grindžiami finansinio pagrindų reglamento principais. Tie nuostatai gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento, jeigu tai reikalinga atsižvelgiant į NVI bendrosios įmonės specifinius su veikla susijusius poreikius ir jeigu iš anksto pasikonsultuojama su Komisija.

3. NVI bendrosios įmonės finansinės taisyklės neturi nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai būtina specifiniams su veikla susijusiems poreikiams. Siekiant priimti taisykles, kurios nukrypsta nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, reikalingas išankstinis Komisijos sutikimas. Apie tokius nukrypimus pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Žr. 5, 8, 12, 13, 20 ir 21 pakeitimus.

Pakeitimas 22

Priedo 12 straipsnio 5 dalis

5. Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.

5. Metinė praėjusių metų finansinė atskaitomybė ir balansai pateikiami Europos Bendrijų Audito Rūmams ir biudžeto valdymo institucijai. Audito Rūmai gali atlikti auditą, laikydamiesi savo standartinių procedūrų.

Pagrindimas

Ataskaitos ir balansas turi būti pateikti abejoms biudžeto valdymo institucijoms, kad šios su jomis susipažintų.

Pakeitimas 23

Priedo 14 straipsnio 1 dalis

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane.

 

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame biudžete aprašomo personalo plane ir Komisija juos kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Pagal dabartinę jau įsteigtoms bendrosioms įmonėms galiojančią tvarką, Komisija turi skelbti NVI bendrosios įmonės darbuotojų planą tuo metu, kai ji skelbia preliminarų biudžeto projektą.

Pakeitimas 24

Priedo 21 straipsnio 2 dalis

2. Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

2. Įstatų keitimą patvirtina valdyba. Jei toks keitimas yra susijęs su bendraisiais šių įstatų principais ir tikslais, pirmiausia bet kokiais 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 dalies c punkto pirmos įtraukos, 8 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio pakeitimais, juos turi patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Pagrindimas

Su Europos Parlamentu turi būti konsultuojamasi, kai norima priimti svarbius bendrų įmonių įstatų pakeitimus.

Pakeitimas 25

Priedo 23a straipsnis (naujas)

 

23a straipsnis

Priėmimo susitarimas

NVI bendroji įmonė ir priimančioji valstybė sudaro priėmimo susitarimą.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, į įstatus turėtų būti įrašyta ir įprasta nuostata dėl priėmimo susitarimo. Žr. taip pat 6 pakeitimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.6.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2007

12.11.2007

 

 

Priėmimo data

12.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski

  • [1]  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
  • [2]  OL L 400, 2006 12 30, p. 66–241.
  • [3]  Išlaidos 08.02 01 10 „NVI bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiklos išlaidos“.
  • [4]  Išlaidos 08.02 01 20 „NVI bendrosios įmonės einamųjų išlaidų rėmimo išlaidos“.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (10.10.2007)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimo
(COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

Nuomonės referentė: Dagmar Roth-Behrendt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI) - tai viena iš šešių vadinamųjų bendrų technologijų iniciatyvų (BTI), numatytų pagal Septintosios bendrosios programos (FP7) specialiąją „Bendradarbiavimo“ programą. Tai naujoviška Europos masto viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, apimančios universitetus, ligonines, valdžios institucijas, pacientų organizacijas, klinikų centrus ir farmacijos įmones, siekiančias skatinti biomedicininius tyrimus ir naujų gydymo metodų kūrimą, rūšis.

Įgyvendinant Naujoviškų vaistų iniciatyvą ir vadovaujantis nuolat atnaujinama mokslinių tyrimų darbotvarke, bus skelbiami atviri konkursai ir sukurtos atitinkamos partnerystės. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas ikikonkurenciniam farmacinių mokslinių tyrimų etapui, t. y. priemonėms, skirtoms iš anksto ir patikimai nustatyti naujai kuriamų vaistų saugumą ir veiksmingumą, kad pacientai greičiau pajustų jų teikiamą galimą naudą ir būtų užtikrintas didesnis gydymo metodų patikimumas. Be to, įgyvendinant šią iniciatyvą bus ypač atsižvelgiama į ligas, kurioms pagal mokslinių tyrimų darbotvarkę numatyta teikti pirmenybę, pvz., Alzheimerio ligai ir vėžiui, bei skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas.

Bendras šios iniciatyvos biudžetas 2007-2013 m. bus 2 mlrd. EUR. Bendrijos įnašas sieks 1 mlrd. EUR. Greta šio viešojo finansavimo, kitą biudžeto pusę sudarys moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių įnašas natūra - darbuotojai, laboratorijų įranga, klinikiniai tyrimai ir kt.

Bendrijos finansavimas bus skiriamas vien tik MVĮ, pelno nesiekiančioms organizacijoms, akademinio sluoksnio atstovams, valdžios institucijoms, klinikų centrams arba pacientų organizacijomis, bet ne didelėms įmonėms.

Vertinimas

Nuomonės referentė labai pritaria Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimui, kadangi taip bus pagreitintas naujoviškų vaistų kūrimas, šie vaistai greičiau pasieks pacientus ir bus geriau pritaikyti jų reikmėms. Atliekant klinikinius tyrimus su žmonėmis, ši iniciatyva taip pat padės sumažinti riziką.

Mokslo ir technologijų pažanga bei geresnis žmogaus genomo pažinimas suteikia galimybę plėtoti visiškai naujos metodus siekiant kovoti su ligomis. Vaistai ir gydymo metodai, kurie bus naudojami ateityje, bus tiksliau pritaikyti atskirų pacientų reikmėms ir padės gerokai pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Šiandien žinome, kad tam tikrų ligų negalima pagydyti vienu ir tuo pačiu vaistu, kadangi tinkamas gydymas priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., paciento lyties, vaistų toleravimo arba specifinių genetinių savybių. Būtina, kad Europoje būtų skubiai skiriama daugiau investicijų šios srities moksliniams tyrimams ir plėtrai paremti, siekiant užtikrinti, kad pacientai kuo greičiau galėtų pajustų galimą naudą.

Atsižvelgiant į tai, itin pagrįsta skirti didesnį viešąjį finansavimą ikikonkurenciniame mokslinių tyrimų veiklos etape, kadangi tai padės pritraukti daugiau privačių lėšų vidutiniu laikotarpiu ir padarys Europą patrauklesne gabiems mokslininkams. Reikia pripažinti, kad naujų gydymo metodų kūrimas yra labai brangi ir nenuspėjama veiklos sritis. Tik nedidelė kuriamų vaistų dalis pasiekia etapą, kai suteikiami leidimai jais prekiauti. Didžioji mokslinių tyrimų veiklos dalis nutrūksta saugumo arba veiksmingumo sumetimais, kai kūrimo proceso metu jau būna išleista šimtai milijonų eurų. Be to, investicijos, skirtos Europoje atliekamiems moksliniams tyrimams biofarmacijos sektoriuje, atsilieka nuo kitose pasaulio šalyse, pvz., JAV arba Japonijoje, šiems tikslams skiriamų investicijų.

Taigi Naujoviškų vaistų iniciatyva pradedama įgyvendinti tinkamu laiku, kad panaudojant viešąsias ir privačias lėšas būtų paspartinti didelio masto moksliniai tyrimai visoje Europoje siekiant kuo ankstesniu etapu nustatyti, ar kuriami vaistai gali tapti saugia ir veiksminga gydymo priemone, taip pat siekiant stiprinti pramonės, akademinio sluoksnio atstovų ir pelno nesiekiančio sektoriaus organizacijų bendradarbiavimą visos visuomenės naudai.

Naujoviškų vaistų iniciatyvos projektai padės užtikrinti, kad svarbiausi moksliniai tyrimai, būtini siekiant sukurti ir patvirtinti naujas vaistų atradimo ir kūrimo priemones, būtų gerai koordinuojami ir būtų išvengta atvejų, kai tas pats darbas atliekamas du kartus. Bendradarbiaujant su didelėmis įmonėmis, nedideliems mokslinių tyrimų centrams bus taip pat sudaryta galimybė įgyvendinti savo idėjas.

Nuomonės referentė siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kuriais iš esmės siekiama užtikrinti, kad mokslinių tyrimų darbotvarkė būtų nuolat atnaujinama ir kad viešajame bei privačiame sektoriuje būtų vykdoma veiksminga rezultatų sklaida.

Be to, turėtų būti padidintas skaidrumas užtikrinant aktyvesnį Europos Parlamento dalyvavimą ir paskiriant nepriklausomus EP atstovus NVI bendrosios įmonės valdyboje.

Nors pasiūlyme didelis dėmesys skiriamas moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančiai farmacijos įmonių asociacijai, turėtų būti pabrėžta, kad atliekami taip pat ir žinomų medžiagų, pvz., vaistažolių arba nereceptinių vaistų, moksliniai tyrimai. Atitinkamoms įmonėms ir jų prekybos asociacijai taip pat turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) veikloje.

Galiausiai turėtų būti pabrėžta, kad greta akivaizdžios naudos Europos konkurencingumui ir dėl atliekamų klinikinių tyrimų su žmonėmis sumažėjusios rizikos NVI projektai taip pat taip pat turės teigiamo poveikio kalbant apie būtinybę atlikti bandymus su gyvūnais. Ankstyvame tyrimų etape nustačius, kad kuriami vaistai gali būti netinkami, bus galima išvengti nereikalingų bandymų ir naujos priemonės, naudojamos vaistų kūrimo proceso metu, iš esmės remsis ne bandymų su gyvūnais rezultatais, o naujais in vitro metodais arba kompiuterinėmis technologijomis.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

11 konstatuojamoji dalis

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste „ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus.

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje „Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti nustatytas mokslinių tyrimų problemas kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste „ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir metodai, naudojami kuriant vaistus. Laikantis sąžiningų ir priimtinų sąlygų trečiosioms šalims turėtų būti išduodamos licencijos naudotis intelektine nuosavybe, sukurta įgyvendinant Naujoviškų vaistų iniciatyvą (NVI).

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad intelektinės nuosavybės teisės, būtinos siekiant panaudoti NVI projekto partnerių sukurtas mokslinių tyrimų priemones, sąžiningomis ir priimtinomis sąlygomis bus prieinamos trečiosioms šalims.

Pakeitimas 2

7 straipsnio g punktas

(g) ne pelno siekiančios kvalifikuotos pacientų organizacijos.

(g) ne pelno siekiančios kompetentingos pacientų organizacijos, atitinkančios Komisijos nustatytus ir apibrėžtus kriterijus.

Pagrindimas

Akivaizdu, kad Komisija turi būtinai nustatyti tam tikrus skaidrumo ir atskaitomybės kriterijus, taikomus pelno nesiekiančioms pacientų organizacijoms, norinčioms įgyti teisę gauti šį specialų finansavimą.

Pakeitimas 3

Priedo 2 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) atlikti būtinus bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ mokslinių tyrimų darbotvarkės pakeitimus, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo metu pasiektus mokslo laimėjimus;

(c) reguliariai persvarstyti bendros technologijų iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ mokslinių tyrimų darbotvarkę ir atlikti būtinus jos pakeitimus, atsižvelgiant į įgyvendinimo metu pasiektus mokslo laimėjimus ir siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros prioritetams ir pacientų reikmėms Europoje skiriamas tinkamas dėmesys;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat atsižvelgiama į mokslo laimėjimus ir į Europos pacientų interesus, mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti reguliariai persvarstoma.

Pakeitimas 4

Priedo 5 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

(fa) Europos Parlamentas skiria du nepriklausomus atstovus valdyboje ir du juos pavaduojančius asmenis;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, vaidmenį, jam turėtų būti atstovaujama valdyboje.

Pakeitimas 5

Priedo 6 straipsnio 2 dalies e punkto šešta įtrauka

- rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;

- pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir valstybių narių grupe, rengia metinio biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų etatų planą;

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius turėtų konsultuotis su kitomis atitinkamomis NVI bendrosios įmonės institucijomis.

Pakeitimas 6

Priedo 6 straipsnio 7 dalies i punktas

(i) šaukia metinį suinteresuotųjų šalių forumo susirinkimą, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės viešumas ir skaidrumas;

(i) šaukia metinį suinteresuotųjų šalių forumo susirinkimą, kad suinteresuotosioms šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios įmonės viešumas ir skaidrumas; šiame susitikime gali dalyvauti atitinkamos biomedicininiais moksliniais tyrimais suinteresuotos organizacijos, galinčios pateikti NVI veiklos įvertinimą;

Pagrindimas

Paaiškinamas metinio suinteresuotųjų šalių susirinkimo, kuris rengiamas siekiant suinteresuotosioms šalims užtikrinti NVI bendrosios įmonės veiklos viešumą ir skaidrumą, pobūdis.

Pakeitimas 7

Priedo 13 straipsnio 2 dalies 1a punktas (naujas)

Vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia metinę veiklos ataskaitą.

Pagrindimas

Nuolatinio dialogo su Europos Parlamentu dalį sudaro Vykdomojo direktoriaus Europos Parlamentui pateikiama metinė veiklos ataskaita.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

19.6.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Dagmar Roth-Behrendt

19.9.2007

 

 

Priėmimo data

8.10.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Christofer Fjellner, Radu Ţîrle

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.6.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.6.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.6.2007

CONT

19.6.2007

ENVI

19.6.2007

JURI

19.6.2007

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

17.7.2007

JURI

3.10.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Françoise Grossetête

25.6.2007

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2007

 

 

 

Priėmimo data

12.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Renato Brunetta, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Eva Lichtenberger

Pateikimo data

28.11.2007