ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и отмяна на Директива91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива2004/36/ЕО

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Jörg Leichtfried

Процедура : 2005/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0482/2007
Внесени текстове :
A6-0482/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (10537/3/2007 – C6-0353/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0579),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6-0482/2007),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на СъветаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 13 a (ново)

 

(13а) Регламент (ЕО) № 2111/2005 възлага на Агенцията задължението да съобщава всяка информация, която би могла да бъде полезна за актуализирането на списъка на Общността на въздушни превозвачи, които по причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Общността. Ако Агенцията откаже да предостави сертификат на въздушен превозвач съгласно условията на настоящия регламент, тя трябва да прехвърли на Комисията цялата информация относно основанията за отказа, така че при необходимост името на превозвача да бъде вкарано в "черния списък" на Общността.

 

* Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15).

Изменение 2

Съображение 16 a (ново)

 

(16а) За да се постигнат целите за безопасност на настоящия регламент, на Общността следва да се предоставят правомощия да налага финансови санкции срещу притежатели на сертификати и разрешения, издадени от Агенцията. В съответствие с правния ред на Общността, финансовите санкции следва да се налагат от Комисията по препоръка на Агенцията. Следва да се подчертае, че с въвеждането на финансови санкции Комисията ще може да отговори по по-нюансиран, гъвкав и многостепенен начин на нарушенията на разпоредбите, в сравнение с оттеглянето на сертификат.

Обосновка

The new recitals 16a and 16b are necessary to accompany the new agreed Article 24a relating to financial penalties.

Изменение 3

Съображение 16 б (ново)

 

(16б) При условие че всички решения на Комисията, взети по реда на настоящия регламент, подлежат на преразглеждане от Съда на Европейските общности съгласно Договора за ЕС, на Съда следва да се предоставят, в съответствие с член 229, неограничени правомощия по отношение на решения, с които Комисията налага глоби или периодични парични санкции.

Обосновка

The new recitals 16a and 16b are necessary to accompany the new agreed Article 24a relating to financial penalties.

Изменение 4

Съображение 24

(24) За да се гарантира пълната автономия и независимост на Агенцията, тя би следвало да получи самостоятелен бюджет, чиито приходи да идват основно от финансово участие на Общността и от таксите, плащани от ползвателите на системата. Бюджетната процедура на Общността следва да е приложима дотолкова, доколкото се засяга финансовото участие на Общността и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

(24) За да се гарантира пълната автономия и независимост на Агенцията, тя би следвало да получи самостоятелен бюджет, чиито приходи да идват основно от финансово участие на Общността и от таксите, плащани от ползвателите на системата. Финансова подкрепа, получена от Агенцията от държави-членки, от трети държави или от други организации, не следва да накърнява нейната независимост и безпристрастност. Бюджетната процедура на Общността следва да е приложима дотолкова, доколкото се засяга финансовото участие на Общността и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

Обосновка

This recital corresponds to a reworded EP amendment 25 from the first reading, now included in Article 58, paragraph 1.e.

Изменение 5

Член 3, буква й), подточка (i), второ тире

- с максимална разрешена пътникова вместимост над девет седалки,

- сертифициран за максимална пътникова вместимост над деветнадесет седалки или,

Изменение 6

Член 3, буква й), подточка (ii)

(ii) хеликоптер:

(ii) сертифициран хеликоптер:

- с максимална сертифицирана излетна маса над 3 175 kg,

- за максимална излетна маса над 3175 кг или,

- с максимална разрешена пътникова вместимост над пет седалки, или,

- за максимална пътникова вместимост над девет седалки, или,

- сертифициран за експлоатация с минимален екипаж от най-малко двама пилоти; или

- за експлоатация с минимален екипаж от най-малко двама пилоти; или

Обосновка

This amendment is the result of a compromise with the Council. It is an agreed rewording of EP amendment 30.

Изменение 7

Член 7, параграф 7, алинея 1

7. При приемане на мерките, посочени в параграф 6, Комисията гарантира, че те отразяват най-модерните достижения и най-добри практики в областта на пилотско обучение.

7. При приемане на мерките, посочени в параграф 6, Комисията гарантира, че те отразяват най-модерните достижения, в т.ч. най-добри практики и научен и технически прогрес, в областта на пилотско обучение.

Обосновка

This amendment reflects an agreed compromise text to an EP amendment 8.

Изменение 8

Член 8, параграф 5, буква га) (нова)

 

га) условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно преустановяване на действието или отмяна на атестацията на кабинния екипаж по параграф 4;

Обосновка

This amendment corresponds to the initial Commission proposal which was cancelled in the Common position. It results from the agreement between EP and Council.

Изменение 9

Член 22, параграф 2, буква а)

а) Агенцията издава приложимите сертификационни спецификации с цел осигуряване на съответствие със съществените изисквания и, ако е подходящо, със съответстващите правила за прилагане;

а) Агенцията издава приложимите сертификационни спецификации с цел осигуряване на съответствие със съществените изисквания и, ако е подходящо, със съответстващите правила за прилагане. Правилата за прилагане включват всички основни разпоредби на подчаст Р от Приложение III към Регламент (ЕО) № 3922/1991, като се вземат предвид последните научни и технически постижения;

Обосновка

The amendments 9, 10, 11, 12, 13 and 14 form one package agreed between EP and Council on Flight Time limitations and possible derogations.

Изменение 10

Член 22, параграф 2, буква б)

б) държава-членка може да одобри индивидуални схеми за специфициране на полетното време, които се отклоняват от посочените в буква а) сертификационни спецификации. В този случай засегнатата държава-членка незабавно нотифицира на Агенцията индивидуалната схема и информира другите държави-членки за нея;

б) държава-членка може да одобри индивидуални схеми за специфициране на полетното време, които се отклоняват от посочените в буква а) сертификационни спецификации. В този случай държавата-членка незабавно уведомява Агенцията, Комисията и другите държави-членки за намерението си да даде разрешение за такава индивидуална схема;

Обосновка

The amendments 9, 10, 11, 12, 13 and 14 form one package agreed between EP and Council on Flight Time limitations and possible derogations.

Изменение 11

Член 22, параграф 2, буква в)

в) при нотификация, Агенцията преценява индивидуалната схема въз основа на научна и медицинска оценка. При необходимост Агенцията обсъжда тази схема с въпросната държава-членка и, когато е подходящо, предлага изменения в нея;

в) при получаване на уведомление, Агенцията в едномесечен срок преценява индивидуалната схема въз основа на научна и медицинска оценка. След получаване на уведомление засегнатата държава-членка може да даде разрешение, освен ако Агенцията е обсъдила схемата с тази държава-членка и е предложила изменения в нея. Ако държавата-членка е съгласна с тези изменения, тя може съответно да даде разрешение;

Обосновка

The amendments 9, 10, 11, 12, 13 and 14 form one package agreed between EP and Council on Flight Time limitations and possible derogations.

Изменение 12

Член 22, параграф 2, буква ва) (нова)

 

ва) в случай на непредвидени спешни оперативни обстоятелства или експлоатационни нужди с ограничена продължителност и еднократно естество, могат временно да се прилагат дерогации за сертификационни спецификации, докато Агенцията изрази своето становище;

Обосновка

The amendments 9, 10, 11, 12, 13 and 14 form one package agreed between EP and Council on Flight Time limitations and possible derogations.

Изменение 13

Член 22, параграф 2, буква г)

г) в случай че държава-членка не е съгласна със заключенията на Агенцията относно индивидуалната схема, Агенцията отнася въпроса към Комисията за решение в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 64, параграф 3, дали индивидуалната схема отговаря на целите за безопасност на настоящия регламент;

г) в случай че държава-членка не е съгласна със заключенията на Агенцията относно индивидуалната схема, тя отнася въпроса към Комисията, която да реши дали тази схема е съобразена с целите за безопасност на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 64, параграф 3;

Обосновка

The amendments 9, 10, 11, 12, 13 and 14 form one package agreed between EP and Council on Flight Time limitations and possible derogations.

Изменение 14

Член 24a (нов)

 

Член 24а

Глоби и периодични парични санкции

 

1. Без да се засягат членове 20 и 54, по искане на Агенцията Комисията може:

 

а) да налага глоби на лицата и предприятията, на които Агенцията е издала сертификат, когато умишлено или поради небрежност разпоредбите на настоящия регламент или на правилата за неговото прилагане са били нарушени;

 

б) да налага на лицата и предприятията, на които Агенцията е издала сертификат, периодични парични санкции, начислявани от датата на решението, с цел да принуди тези лица и предприятия да се съобразят с разпоредбите на настоящия регламент или правилата за неговото прилагане.

 

2. Глобите и периодичните парични санкции по параграф 1 имат възпиращо действие и са пропорционални на сериозността на случая и на икономическия капацитет на притежателя на сертификата, като се взема под особено внимание степента, до която е била накърнена безопасността. Размерът на глобите не надхвърля 4% от годишния доход или оборот на притежателя на сертификата. Размерът на периодичните санкции не надхвърля 2,5 % от средния дневен доход или оборот на притежателя на сертификата.

 

3. Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 64, параграф 3, подробните правила за прилагане на настоящия член. При това тя установява по-специално:

 

а) подробни критерии за определяне на размера на глобата или на периодичната парична санкция; и

 

б) процедури за разследване, съпътстващи мерки и докладване, както и процедурни правила за вземане на решение, в т.ч. правото на защита, достъп до документи, правно представителство, разпоредби относно поверителността и сроковете и определяне на размера и събиране на глоби и периодични парични санкции.

 

4. Съдът на Европейските общности има неограничени правомощия да преразглежда решения на Комисията, с които тя определя размера на глоба или периодична парична санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или периодична парична санкция.

 

5. Решенията, взети съгласно параграф 1, не са от наказателноправно естество.

Обосновка

This amendment is the result of a compromise reached between EP and Council.

Изменение 15

Член 33, параграф 1

1. Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията. За тази цел всяка държава-членка и Комисията назначават член на Управителния съвет, както и негов заместник, който да го представлява в негово/нейно отсъствие. Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде подновяван.

1. Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията. Членовете се избират въз основа на техния признат опит и ангажираност в областта на гражданското въздухоплаване, техните управленски способности и експертни знания, които ще се ползват за постигане на целите на настоящия регламент. Предоставя се пълна информация на компетентната комисия на Европейския парламент.

Всяка държава-членка назначава член на Управителния съвет, както и негов заместник, който да го представлява в негово/нейно отсъствие. Комисията определя също свой представител и негов заместник. Продължителността на мандата е пет години. Мандатът може да бъде подновяван.

Обосновка

This amendment is the result of a compromise reached between EP and Council.

Изменение 16

Член 36, параграф 2

2. Всеки член има право на един глас. При отсъствие на член, неговият заместник има правото да упражни правото му на глас. Наблюдателите, както и изпълнителният директор на Агенцията, не гласуват.

2. Всеки член, определен съгласно член 33, параграф 1, има право на един глас. При отсъствие на член, неговият заместник има правото да упражни правото му на глас. Наблюдателите, както и изпълнителният директор на Агенцията, не гласуват.

Обосновка

Corresponds to EP's first reading amendment 21 (first part).

Изменение 17

Член 58, параграф 3 a (нов)

 

3a. Регулаторните бюджети и определените и събирани такси за сертификационни дейности се ръководят разделно в рамките на бюджета на Агенцията.

Обосновка

Results from a compromise between EP and Council on the EP's first reading amendment 26.

Изменение 18

Член 63, параграф 3

3. Мерките, посочени в параграф 1, подробно определят случаите, в които се дължат такси и вноски съгласно член 58, параграф 1, размера на тези такси и вноски и начина, по който те следва да се заплащат.

3. Мерките, посочени в параграф 1, подробно определят случаите, в които се дължат такси и вноски съгласно член 58, параграф 1, букви в) и г), размера на тези такси и вноски и начина, по който те следва да се заплащат.

Обосновка

Results of a compromise between EP and Council on the EP's first reading amendment 27 (first part).

EXPLANATORY STATEMENT

INTRODUCTION

After the adoption by the European Parliament in first reading on 1.2.2007 there has been an intensive negotiation activity going on in a common attempt to reach either an "early second reading agreement" (i.e. before the Council's Common Position)or a "normal second reading agreement "(after the Council's Common Position.) .

The informal trialogue started indeed already in an early stage and many problems had already been solved, most of which have been incorporated into the Common Position's text.

Given the complexity of the subject however, and the interests involved a normal second reading agreement was for both institutions the most appropriate framework to find a solution for the key points, once a mandate was given to the portuguese presidency to negoatiate.

On 13 November the negotiations continued under the official negotiation mandate for the presidency. A final agreement was reached which the rapporteur recommends the TRAN Committee and the Plenary to adopt without changes.

THE COMMON POSITION

In the Council's Common Position announced in the European Parliament's October plenary session several of the amendments adopted by the EP in first reading either have been included as they were adopted by the EP in the Common Position's text or have been slightly reworded so as to reflect the agreement with the European Parliament or to comply by the rules for good legislative drafting. These first reading amendments are n° 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 and 29.

The amendments 9 and 11 had been withdrawn.

THE AMENDMENTS IN THIS RECOMMENDATION FOR THE SECOND READING

The amendments contained in this recommendation are all the result of negotiations with the Council, with the help of the Commission.

The important amendments relate to:

- the possibility for the Commission to impose fines as an alternative for the outright withdrawal of a certificate (am. 14).

- the independence and impartiality of the Agency receiving contributions from organisations, countries etc....

- the definitions of complex aircraft (ams 5 and 6). TheEP and the Council agreed on increasing the number of passengers below which an airplane shall be considered as complex. A separate declaration by the Commission will be added to the regulation's text, more precisely on the usefulness of the fourth criteria set in the Common position's text.

- the amendments 9-14 deal with Flight Time limitations and there derogations (see in particular am. 12). The important element is here to create a non bureaucratic system which has enough flexibility to address unforeseen situations.

- the Management Board question has been resolved in am. 15.

- the Cabin Crew question: The EP accepted to reintroduce the Commission proposals text with am 8, in combination with Article 11(1) - recognition of certificates - and Article 8(4) in the Common Position.

- on the oral amendment the EP adopted in first reading aiming at increasing to 600 kg (from the current 472 kg) the category of airplanes falling outside the scope of this regulation, EASA will be asked to carry out a study on the usefulness of this measure. Also here a separate declaration by the Commission will be added to the text of the regulation.

- finally, on the fees and charges, another Commission declaration will be added stating that the interests of SMI's will be duely taken into account.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

14.3.2007                     T6-0067/2007

Предложение на Комисията

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

25.10.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

25.10.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2007

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ovidiu Victor Ganţ

Дата на внасяне

28.11.2007