DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

28. 11. 2007 - (10537/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Jörg Leichtfried

Postup : 2005/0228(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0482/2007
Předložené texty :
A6-0482/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

(10537/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0579),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0482/2007),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj RadyPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 13a (nový)

 

(13a) Nařízení (ES) č. 2111/2005* ukládá agentuře povinnost sdělovat veškeré informace, které mohou být podstatné pro aktualizaci seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří z bezpečnostních důvodů podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství. Jestliže agentura odmítne vydat leteckému dopravci oprávnění dle podmínek tohoto nařízení, měla by Komisi předat veškeré podstatné informace, o něž se toto odmítnutí opíralo, aby mohl být příslušný letecký dopravce v případě potřeby do tohoto seznamu zanesen.

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15).

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 16a (nový)

 

(16a) Ve snaze přispět k naplňování bezpečnostních cílů tohoto nařízení by mělo Společenství získat pravomoc ukládat držitelům osvědčení a akreditací vydaných agenturou finanční postihy. V souladu s právním řádem Společenství by tyto finanční postihy měla ukládat Komise na základě doporučení agentury. Je třeba zdůraznit, že při zavedení finančních postihů bude mít Komise možnost reagovat na případy porušení stanovených pravidel citlivěji, pružněji a diferencovaněji než jen odejmutím osvědčení.

Odůvodnění

Nové body odůvodnění 16a a 16b jsou nezbytným doplněním nově dohodnutého článku 24a o finančních postizích.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 16b (nový)

 

(16b) Vzhledem k tomu, že všechna rozhodnutí, která přijme Komise podle tohoto nařízení, podléhají podle Smlouvy přezkoumání Soudním dvorem, měl by mít Soudní dvůr v souladu s článkem 229 Smlouvy plnou pravomoc, pokud jde o rozhodnutí Komise, kterými se ukládají pokuty nebo penále.

Odůvodnění

Nové body odůvodnění 16a a 16b jsou nezbytným doplněním nově dohodnutého článku 24a o finančních postizích.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 24

(24) Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost agentury, měl by jí být přidělen samostatný rozpočet s příjmy pocházejícími hlavně z příspěvku Společenství a z poplatků placených uživateli systému. Jde-li o příspěvek Společenství a jakékoli ostatní dotace hrazené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, měl by být použitelný rozpočtový proces Společenství. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr.

(24) Aby byla zaručena plná samostatnost a nezávislost agentury, měl by jí být přidělen samostatný rozpočet s příjmy pocházejícími hlavně z příspěvku Společenství a z poplatků placených uživateli systému. Finanční příspěvky, které agentura obdrží od členských států, třetích zemí nebo jiných subjektů, by neměly ohrožovat její nezávislost a nestrannost. Jde-li o příspěvek Společenství a jakékoli ostatní dotace hrazené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, měl by být použitelný rozpočtový proces Společenství. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění odpovídá novému znění pozměňovacího návrhu 25, který EP předložil v prvním čtení a který je nyní obsahem čl. 58 odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh 5

Čl. 3 písm. j) podbod i) druhá odrážka

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující vyšším než devět nebo

s osvědčením pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než devatenáct nebo

Pozměňovací návrh 6

Čl. 3 písm. j) podbod ii)

ii) vrtulník:

ii) vrtulník s osvědčením:

 

– s maximální certifikovanou vzletovou hmotností vyšší než 3 175 kg nebo

– pro maximální vzletovou hmotnost vyšší než 3 175 kg nebo

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující vyšším než pět nebo

pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než devět nebo

certifikovaný pro provoz s posádkou složenou nejméně ze dvou pilotů nebo

– pro provoz s posádkou složenou nejméně ze dvou pilotů nebo

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je výsledkem kompromisní dohody s Radou. Jedná se o dohodnuté upravené znění pozměňovacího návrhu 30 předloženého Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 7 odst. 7 pododstavec 1

7. Při přijímání opatření podle odstavce 6 dbá Komise zejména na to, aby tato pravidla odrážela současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti výcviku pilotů.

7. Při přijímání opatření podle odstavce 6 dbá Komise zejména na to, aby tato pravidla odrážela současný stav techniky včetně osvědčených postupů a vědeckotechnického pokroku v oblasti výcviku pilotů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží kompromisní dohodu o pozměňovacím návrhu 8 Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 8 odst. 5 písm. da) (nový)

 

da) podmínky pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení palubních průvodčích dle odstavce 4;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá původnímu návrhu Komise, který byl ve společném postoji zamítnut. Je výsledkem dohody EP a Rady.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 22 odst. 2 písm. a)

a) agentura vydá použitelné certifikační specifikace, aby byly splněny hlavní požadavky a případně související prováděcí pravidla;

a) agentura vydá použitelné certifikační specifikace, aby byly splněny hlavní požadavky a případně související prováděcí pravidla.V úvodní fázi budou prováděcí pravidla obsahovat všechna podstatná ustanovení pododdílu Q přílohy III nařízení (ES) č. 3922/1991 s přihlédnutím k nejnovějším vědeckotechnickým poznatkům;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tvoří jeden soubor pravidel o omezení doby letu a  o možných odchylkách, která jsou výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 22 odst. 2 písm. b)

b) členský stát může schválit individuální plán specifikací doby letu, jež se odchylují od certifikačních specifikací uvedených v písmenu a). V takovém případě tento členský stát neprodleně oznámí tento individuální plán agentuře a informuje o tom ostatní členské státy;

b) členský stát může schválit individuální plán specifikací doby letu, jež se odchylují od certifikačních specifikací uvedených v písmenu a). V tomto případě členský stát o svém záměru schválit takový individuální plán neprodleně uvědomí agenturu, Komisi a ostatní členské státy;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tvoří jeden soubor pravidel o omezení doby letu a o možných odchylkách, která jsou výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 22 odst. 2 písm. c)

c) po oznámení agentura posoudí individuální plán na základě vědeckého a lékařského hodnocení. Je-li to nezbytné, agentura tento plán projedná s dotčeným členským státem a případně k němu navrhne změny;

c) do jednoho měsíce od oznámení agentura individuální plán posoudí na základě vědeckého a lékařského hodnocení. Poté může dotčený členský stát tento plán schválit, pokud ho agentura s členským státem neprojednávala a nenavrhla k němu změny. Bude-li členský stát s navrženými změnami souhlasit, může plán v takto pozměněném znění schválit;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tvoří jeden soubor pravidel o omezení doby letu a o možných odchylkách, která jsou výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 22 odst. 2 písm. ca) (nový)

 

ca) v případě nepředvídatelných naléhavých provozních okolností nebo provozních potřeb omezeného trvání, které se neopakují, mohou být dočasně, dokud agentura nevydá své stanovisko, uplatněny odchylky od certifikačních specifikací;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tvoří jeden soubor pravidel o omezení doby letu a o možných odchylkách, která jsou výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 22 odst. 2 písm. d)

d) pokud by členský stát nesouhlasil se závěry agentury ohledně individuálního plánu, agentura předá záležitost Komisi, aby rozhodla postupem podle čl. 64 odst. 3 o tom, zda individuální plán splňuje bezpečnostní cíle tohoto nařízení;

d) pokud by členský stát nesouhlasil se závěry agentury ohledně individuálního plánu, předá záležitost Komisi, aby rozhodla o tom, zda individuální plán splňuje bezpečnostní cíle tohoto nařízení, postupem podle čl. 64 odst. 3;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tvoří jeden soubor pravidel o omezení doby letu a o možných odchylkách, která jsou výsledkem dohody mezi EP a Radou.

Pozměňovací návrh 14

Článek 24a (nový)

 

Článek 24a

Pokuty a penále

 

1. Aniž by byly dotčeny články 20 a 54, může Komise na žádost agentury:

 

a) uložit osobám a podnikům, kterým agentura vydala osvědčení, pokutu, pokud byla – ať záměrně, či z nedbalosti – porušena ustanovení tohoto nařízení a jeho prováděcích pravidel;

 

b) uložit osobám a podnikům, kterým agentura vydala osvědčení, penále, jež se počítá od data uvedeného v rozhodnutí, aby přiměla tyto osoby a podniky k dodržování ustanovení tohoto nařízení nebo jeho prováděcích pravidel.

 

2. Pokuty a penále uvedené v odstavci 1 musí být odrazující a přiměřené jak ve vztahu k závažnosti případu, tak ve vztahu k finančním možnostem příslušného držitele osvědčení a zohledňovat zejména míru ohrožení bezpečnosti. Výše pokuty nepřesáhne 4 % ročního příjmu či obratu držitele osvědčení. Výše penále nepřesáhne 2,5 % průměrného denního příjmu či obratu držitele osvědčení.

 

3. Komise přijme v souladu s postupem stanoveným v čl. 64 odst. 3 prováděcí pravidla k tomuto článku. Ty obzvláště stanoví:

 

a) podrobná kritéria pro stanovení výše pokuty nebo penále; a

 

b) postupy pro šetření, související opatření a podávání zpráv a rovněž procesní pravidla pro rozhodování včetně ustanovení o právu na obhajobu, přístup ke spisu, právní zastoupení, důvěrnost a včetně dočasných ustanovení a dále pravidla pro vyměřování a výběr pokut a penále.

 

4. Soudní dvůr má plnou pravomoc rozhodnutí, kterými Komise stanovila pokutu nebo penále, přezkoumat. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

 

5. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 nemají trestněprávní povahu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je výsledkem kompromisní dohody Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 33 odst. 1

1. Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a jednoho zástupce Komise. Proto každý členský stát a Komise jmenuje jednoho člena správní rady, jakož i jednoho náhradníka, který tohoto člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Funkční období trvá pět let. Funkční období je obnovitelné.

1. Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a jednoho zástupce Komise. Členové jsou vybíráni na základě prokazatelných zkušeností a dosavadní činnosti v oblasti civilního letectví, řídících schopností a odborných znalostí, aby tak přispěli k naplňování cílů stanovených tímto nařízením. O shora uvedeném bude plně informován příslušný výbor Evropského parlamentu.

Každý členský stát jmenuje člena správní rady, jakož i jednoho náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Svého zástupce a náhradníka jmenuje také Komise. Funkční období trvá pět let. Funkční období je obnovitelné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je výsledkem kompromisní dohody Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 36 odst. 2

2. Každý člen má jeden hlas. V nepřítomnosti člena je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník. Pozorovatelé ani výkonný ředitel agentury nehlasují.

2. Každý člen jmenovaný podle čl. 33 odst. 1 má jeden hlas. V nepřítomnosti člena je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník. Pozorovatelé ani výkonný ředitel agentury nehlasují.

Odůvodnění

Zapracování první části pozměňovacího návrhu 21, který předložil EP v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 58 odst. 3a (nový)

 

3a. Rozpočet pro regulační opatření a stanovené a vybrané poplatky za vydávání osvědčení jsou v rozpočtu agentury vedeny odděleně.

Odůvodnění

Výsledek kompromisní dohody EP a Rady o pozměňovacím návrhu 26 předloženém Evropským parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 63 odst. 3

3. Opatřeními uvedenými v odstavci 1 se určí zejména úkony, za které se ve shodě s čl. 58 odst. 1 hradí poplatky nebo platby, výše poplatků a plateb a způsob jejich hrazení.

3. Opatřeními uvedenými v odstavci 1 se určí zejména úkony, za které se ve shodě s čl. 58 odst. 1 písm. c) a d) hradí poplatky nebo platby, výše poplatků a plateb a způsob jejich hrazení.

Odůvodnění

Výsledek kompromisní dohody EP a Rady o první části pozměňovacího návrhu 27 předloženého Evropským parlamentem v prvním čtení.

  • [1]  Texty přijaté dne 14.3.2007, P6_TA (2007)0067.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Poté, co Evropský parlament dospěl dne 1. 2. 2007 ke shodě v prvním čtení, začalo intenzívní vyjednávání se společným cílem dosáhnout buď „brzké dohody při druhém čtení“ (tzn. před přijetím společného postoje Rady) nebo „standardní dohody při druhém čtení“ (tzn. po přijetí společného postoje Rady).

Tento neformální trialog byl zahájen skutečně již v rané fázi a mnoho sporných bodů již bylo vyřešeno a začleněno do znění společného postoje.

Vzhledem ke složitosti tématu a dotčeným zájmům byla však pro obě instituce nejvhodnějším rámcem pro nalezení řešení u klíčových otázek standardní dohoda při druhém čtení, když bylo vyjednáváním pověřeno portugalské předsednictví.

Jednání pokračovala dne 13. listopadu v rámci oficiálního vyjednávacího mandátu svěřeného předsednickému státu. Bylo dosaženo konečné dohody, kterou zpravodaj doporučuje Výboru pro dopravu a cestovní ruch a plénu přijmout beze změn.

SPOLEČNÝ POSTOJ

Do společného postoje Rady oznámeného na říjnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu byly začleněny některé pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem v prvním čtení buď v nezměněném znění, nebo byly mírně upraveny, aby odrážely dohodu s Evropským parlamentem či splňovaly zásady řádné tvorby právních předpisů. Jedná se o tyto pozměňovací návrhy z prvního čtení: 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 a 29.

Pozměňovací návrhy 9 a 11 byly staženy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY V TOMTO DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

Všechny pozměňovací návrhy uvedené v tomto doporučení jsou výsledkem jednání s Radou za přispění Komise.

Mezi nejvýznamnější z nich patří:

- možnost Komise zvolit udělení pokuty jako alternativu k okamžitému odejmutí osvědčení (pozm. návrh 14);

- nezávislost a nestrannost agentury, která získává finanční prostředky od organizací, států atd.;

- vymezení pojmu „složité motorové letadlo“ (pozm. návrhy 5 a 6). EP a Rada se dohodli na zvýšení počtu cestujících, pod nímž bude letadlo považováno za „složité motorové letadlo“. Ke znění nařízení bude připojeno samostatné prohlášení Komise, jež se bude přesněji zabývat užitečností čtvrtého kritéria uvedeného ve znění společného postoje.

- pozměňovací návrhy 9 až 14 se týkají omezení doby letu a možných odchylek (viz zejména pozm. návrh 12). Důležitým prvkem je zde vytvoření nebyrokratického systému, který bude dostatečně pružný, aby dokázal řešit i nepředvídatelné situace;

- pozměňovací návrh 16 řeší otázku správní rady;

- ustanovení o palubních průvodčích: pozměňovacím návrhem 8 Evropský parlament opětovně začleňuje do společného postoje návrh Komise ve spojení s čl. 11 odst. 1 (uznávání osvědčení) a čl. 8 odst. 4;

- pokud jde o ústní pozměňovací návrh EP přijatý v prvním čtení, který usiluje o zvýšení dolní hranice hmotnosti letadel, na které se toto nařízení nevztahuje, ze stávajících 472 kg na 600 kg, bude požádána Evropská agentura pro bezpečnost letectví o vypracování studie o účelnosti tohoto opatření. I zde bude ke znění nařízení připojeno samostatné prohlášení Komise.

- konečně, pokud jde o náklady a poplatky, bude připojeno další prohlášení Komise, které stanoví, že budou řádně zohledněny zájmy malých a středních podniků.

POSTUP

Název

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Referenční údaje

10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

14.3.2007                     T6-0067/2007

Návrh Komise

KOM(2005)0579 – C6-0403/2005

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

25.10.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

25.10.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2007

 

 

 

Datum přijetí

27.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ovidiu Victor Ganţ