ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Jörg Leichtfried

Διαδικασία : 2005/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0482/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0482/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και την κατάργηση της οδηγίας αριθ. 96/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας αριθ. 2004/36/ΕΚ

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0579),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0482/2007),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του ΣυμβουλίουΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

(13α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005* επιβάλλει στον Οργανισμό το καθήκον να διαβιβάζει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την ενημέρωση της κοινοτικής λίστας αερομεταφορέων των οποίων, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα. Εάν ο Οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει άδεια σε κάποιον αερομεταφορέα, υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διαβιβάσει όλες τις πληροφορίες στις οποίες στηρίχθηκε για να λάβει την απόφασή του, ώστε η ονομασία του αερομεταφορέα να εγγραφεί, εάν είναι αναγκαίο, στον κατάλογο αυτόν.

 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 344, 27.12.2005, σ. 15).

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

(16α) Για να γίνει δυνατή η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί στην Κοινότητα η εξουσία επιβολής οικονομικών κυρώσεων στους κατόχους αδειών και πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Οργανισμό. Σύμφωνα με την κοινοτική νομική τάξη, οι οικονομικές κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται από την Επιτροπή, μετά από σχετική σύσταση του Οργανισμού. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, με την καθιέρωση οικονομικών κυρώσεων, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να αντιδρά στις παραβάσεις των κανόνων κατά τρόπο πιο προσαρμοσμένο, ευέλικτο και σταδιακό από ό,τι με την ακύρωση πιστοποιητικού.

Αιτιολόγηση

Οι νέες αιτιολογικές σκέψεις 16 α και 16 β είναι αναγκαίο να συνοδεύουν το νέο άρθρο 24 α σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

(16β) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλες οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο θα πρέπει, βάσει του άρθρου 229 της Συνθήκης, να έχει απεριόριστη δικαιοδοσία όσον αφορά τις αποφάσεις δια των οποίων η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα ή χρηματικές ποινές.

Αιτιολόγηση

Οι νέες αιτιολογικές σκέψεις 16 α και 16 β είναι αναγκαίο να συνοδεύουν το νέο άρθρο 24 α σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, θα πρέπει να του χορηγηθεί αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από κοινοτική εισφορά και από τέλη που θα καταβάλλουν οι χρήστες του συστήματος. Για την κοινοτική συνεισφορά και όλες τις άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει η κοινοτική διαδικασία επί του προϋπολογισμού. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(24) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, θα πρέπει να του χορηγηθεί αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από κοινοτική εισφορά και από τέλη που θα καταβάλλουν οι χρήστες του συστήματος. Οιαδήποτε χρηματοδοτική συνεισφορά κρατών μελών, τρίτων χωρών ή άλλων φορέων που δέχεται ο Οργανισμός, δεν πρέπει να θίγει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του. Για την κοινοτική συνεισφορά και όλες τις άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει η κοινοτική διαδικασία επί του προϋπολογισμού. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αντιστοιχεί στην αναδιατυπωμένη τροπολογία 25 του ΕΚ, από την πρώτη ανάγνωση, που περιλαμβάνεται τώρα στο άρθρο 58, παράγραφος 1.ε.

Τροπολογία 5

Άρθρο 3, σημείο (ι), στοιχείο (i) δεύτερη περίπτωση

με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θέσεων επιβατών που υπερβαίνει τις 9· ή

πιστοποιημένο για μέγιστο αριθμό θέσεων επιβατών που υπερβαίνει τις 19· ή

Τροπολογία 6

Άρθρο 3, σημείο (ι), στοιχείο (ii)

(ii) ελικόπτερο:

(ii) πιστοποιημένο ελικόπτερο:

με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης άνω των 3.175 kg· ή

- για μέγιστη μάζα απογείωσης που υπερβαίνει τα 3 175 kg· ή

με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θέσεων επιβατών που υπερβαίνει τις 5· ή

για μέγιστο αριθμό θέσεων επιβατών που υπερβαίνει τις 9· ή

- πιστοποιημένο για πτητική λειτουργία με ελάχιστο πλήρωμα τουλάχιστον δύο χειριστών· ή

- για πτητική λειτουργία με ελάχιστο πλήρωμα τουλάχιστον δύο χειριστών· ή

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού με το Συμβούλιο. Πρόκειται για εγκεκριμένη αναδιατύπωση της τροπολογίας 30 του ΕΚ.

Τροπολογία 7

Άρθρο 7, παράγραφος 7, εδάφιο 1

7. Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή μεριμνά ιδιαίτερα ώστε να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών.

7. Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή μεριμνά ιδιαίτερα ώστε να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας, περιλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης των χειριστών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συμβιβαστική αναδιατύπωση του κειμένου της τροπολογίας 8 του ΕΚ.

Τροπολογία 8

Άρθρο 8, παράγραφος 5, σημείο δ α) (νέο)

 

δα) προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 4·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία ακυρώθηκε στην κοινή θέση. Οφείλεται σε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου.

Τροπολογία 9

Άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο α)

α) ο Οργανισμός εκδίδει τις εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, τους συναφείς εκτελεστικούς κανόνες,

α) ο Οργανισμός εκδίδει τις εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, τους συναφείς εκτελεστικούς κανόνες. Αρχικά, οι εκτελεστικοί κανόνες θα περιλαμβάνουν όλες τις ουσιαστικές διατάξεις που περιέχονται στο υποτμήμα ΙΖ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/1991, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρόσφατα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία·

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μια ενιαία δέσμη, επί της οποίας υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, σχετικά με τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις πιθανές παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 10

Άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο β)

β) ένα κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει ατομικά συστήματα προδιαγραφών χρόνου πτήσεως που παρεκκλίνουν από τις προδιαγραφές πιστοποίησης του σημείου α). Σε αυτή την περίπτωση το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση το ατομικό σύστημα στον Οργανισμό και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη επ’ αυτού,

β) ένα κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει ατομικά συστήματα προδιαγραφών χρόνου πτήσεως που παρεκκλίνουν από τις προδιαγραφές πιστοποίησης του σημείου α). Σε αυτή την περίπτωση το κράτος μέλος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον Οργανισμό, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι προτίθεται να εγκρίνει τέτοιο ατομικό σύστημα,

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μια ενιαία δέσμη, επί της οποίας υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, σχετικά με τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις πιθανές παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 11

Άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο γ)

γ) μόλις λάβει την κοινοποίηση ο Οργανισμός αξιολογεί το ατομικό σύστημα βάσει επιστημονικής και ιατρικής εκτίμησης. Εφόσον είναι απαραίτητο, ο Οργανισμός συζητά το εν λόγω σύστημα με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, όπου απαιτείται, προτείνει αλλαγές,

γ) μόλις λάβει την κοινοποίηση ο Οργανισμός, εντός ενός μηνός αξιολογεί το ατομικό σύστημα βάσει επιστημονικής και ιατρικής εκτίμησης. Στη συνέχεια, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει την έγκριση που έχει κοινοποιήσει, εκτός εάν ο Οργανισμός έχει συζητήσει το σύστημα με αυτό το κράτος μέλος και έχει προτείνει αλλαγές. Εφόσον το κράτος μέλος συμφωνεί με τις αλλαγές αυτές, μπορεί να χορηγήσει τη σχετική έγκριση·

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μια ενιαία δέσμη, επί της οποίας υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, σχετικά με τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις πιθανές παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 12

Άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο γ α) (νέο)

 

γ α) σε περίπτωση απρόβλεπτων επειγουσών λειτουργικών περιστάσεων ή λειτουργικών αναγκών περιορισμένης διάρκειας και μη επαναληπτικής φύσεως, μπορούν να εφαρμοσθούν προσωρινές παρεκκλίσεις στις προδιαγραφές πιστοποίησης, μέχρις ότου ο Οργανισμός διατυπώσει τη γνώμη του·

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μια ενιαία δέσμη, επί της οποίας υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, σχετικά με τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις πιθανές παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 13

Άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο δ)

δ) εάν ένα κράτος μέλος διαφωνεί με τα συμπεράσματα του Οργανισμού σχετικά με ένα ατομικό σύστημα, ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει εάν το ατομικό σύστημα είναι σύμφωνο προς τους στόχους ασφαλείας του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64, παράγραφος 3,

δ) εάν ένα κράτος μέλος διαφωνεί με τα συμπεράσματα του Οργανισμού σχετικά με ένα ατομικό σύστημα, παραπέμπει το ζήτημα στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει εάν το συγκεκριμένο σύστημα είναι σύμφωνο προς τους στόχους ασφαλείας του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64, παράγραφος 3,

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μια ενιαία δέσμη, επί της οποίας υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, σχετικά με τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις πιθανές παρεκκλίσεις.

Τροπολογία 14

Άρθρο 24 α (νέο)

 

Άρθρο 24α

Πρόστιμα και χρηματικές ποινές

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 54, η Επιτροπή μπορεί, μετά από αίτημα του Οργανισμού:

 

a) να επιβάλει στα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις προς τους οποίους ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό, πρόστιμα, για περιπτώσεις εκούσιας ή ακούσιας παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών διατάξεών του·

 

β) να επιβάλει στα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις προς τους οποίους ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό χρηματικές ποινές, οι οποίες υπολογίζονται από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση, προκειμένου να υποχρεώσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα και επιχειρήσεις να συμμορφωθούν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών διατάξεών του.

 

2. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές της παραγράφου 1 πρέπει να είναι αποτρεπτικές και ανάλογες, αφενός, με τη σοβαρότητα της υπόθεσης και, αφετέρου, με τις οικονομικές δυνατότητες του εμπλεκομένου κατόχου πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον βαθμό παραβίασης της ασφάλειας. Το ποσόν των προστίμων δεν υπερβαίνει το 4% του ετήσιου εισοδήματος ή κύκλου εργασιών του κατόχου του πιστοποιητικού. Το ποσόν των χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 2,5 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή κύκλου εργασιών του κατόχου του πιστοποιητικού.

 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 3, τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, προσδιορίζει:

 

α) λεπτομερή κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού του προστίμου ή της χρηματικής ποινής, και

 

β) διαδικασίες για έρευνες, συνδεδεμένα μέτρα και σύνταξη εκθέσεων, καθώς και διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης, την πρόσβαση σε φακέλους, τη νομική εκπροσώπηση, την εμπιστευτικότητα και προσωρινές διατάξεις, καθώς και τον ποσοτικό προσδιορισμό των προστίμων και των χρηματικών ποινών.

 

4. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία όσον αφορά την εξέταση των αποφάσεων δια των οποίων η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα ή χρηματικές ποινές. Μπορεί να ακυρώνει, να μειώνει ή να αυξάνει τα επιβληθέντα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές.

 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι ποινικής φύσεως.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού του ΕΚ με το Συμβούλιο.

Τροπολογία 15

Άρθρο 33 παρ.1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Προς το σκοπό αυτόν, έκαστο των κρατών μελών και η Επιτροπή ορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έναν αναπληρωτή, ο οποίος εκπροσωπεί το μέλος κατά την απουσία του. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πενταετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τα μέλη επιλέγονται με κριτήρια την αναγνωρισμένη πείρα και τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους με τον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τις διοικητικές ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη τους, προσόντα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των στόχων του παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνει πλήρη ενημέρωση σχετικά.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έναν αναπληρωτή, ο οποίος εκπροσωπεί το μέλος κατά την απουσία του. Η Επιτροπή ορίζει επίσης τον αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή της. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πενταετής. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού του ΕΚ με το Συμβούλιο.

Τροπολογία 16

Άρθρο 36 παρ.2

2. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκεί ο αναπληρωτής του. Οι παρατηρητές και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού δεν ψηφίζουν.

2. Κάθε μέλος που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 1, έχει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκεί ο αναπληρωτής του. Οι παρατηρητές και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού δεν ψηφίζουν.

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 21 (πρώτο μέρος) της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ.

Τροπολογία 17

Άρθρο 58, παράγραφος 3 α (νέα)

 

3a. Οι τακτικοί προϋπολογισμοί και τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται για δραστηριότητες πιστοποίησης τοποθετούνται χωριστά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου επί της τροπολογίας 26 του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 18

Άρθρο 63 παράγραφος 3

3. Τα μέτρα της παραγράφου 1 καθορίζουν ιδίως τα θέματα για τα οποία οφείλονται τέλη και επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 1, το ύψος των τελών και επιβαρύνσεων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται.

3. Τα μέτρα της παραγράφου 1 καθορίζουν ιδίως τα θέματα για τα οποία οφείλονται τέλη και επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 1 γ) και δ), το ύψος των τελών και επιβαρύνσεων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται.

Αιτιολόγηση

Αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου επί της τροπολογίας 27 (πρώτο μέρος) του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, στις 1.2.2007, σημειώθηκε έντονη διαπραγματευτική δραστηριότητα, σε μια προσπάθεια επίτευξης μιας «ταχείας συμφωνίας στη δεύτερη ανάγνωση» (δηλαδή πριν από την κοινή θέση του Συμβουλίου), ή μιας «συνήθους συμφωνίας στη δεύτερη ανάγνωση» (μετά την κοινή θέση του Συμβουλίου).

Ο άτυπος τριμερής διάλογος ξεκίνησε, πράγματι, πολύ νωρίς και πολλά προβλήματα επιλύθηκαν και, στη συνέχεια, στην πλειοψηφία ους, ενσωματώθηκαν στο κείμενο της κοινής θέσης.

Ωστόσο, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του θέματος και των διαφορετικών συμφερόντων που εμπλέκονται, μια συνήθης συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση ήταν το καταλληλότερο πλαίσιο, και για τα δύο θεσμικά όργανα, για την εξεύρεση μιας λύσης στα βασικά σημεία, όταν δόθηκε στην πορτογαλική Προεδρία η διαπραγματευτική εντολή.

Στις 13 Νοεμβρίου οι διαπραγματεύσεις συνεχίσθηκαν στο πλαίσιο της επίσημης διαπραγματευτικής εντολής της Προεδρίας. Στη διάρκειά τους, επιτεύχθηκε μια τελική συμφωνία, την οποία ο εισηγητής συνιστά στην Επιτροπή Μεταφορών και στην ολομέλεια να εγκρίνουν χωρίς αλλαγές.

Η ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Στην κοινή θέση του Συμβουλίου, που παρουσιάσθηκε στη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο, πολλές από τις τροπολογίες τις οποίες είχε εγκρίνει το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση είτε είχαν περιληφθεί αυτούσιες, είτε είχαν ελαφρά αναδιατυπωθεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί, ή για να ακολουθούν τους κανόνες της καλής διατύπωσης των νομοθετημάτων. Αυτές οι τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης είναι οι αριθ. 4, 8, 9 και 11, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 και 29.

Οι τροπολογίες 9 και 11 είχαν αποσυρθεί.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Οι τροπολογίες που περιχέονται στην παρούσα σύσταση είναι όλες αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, με τη βοήθεια της.

Οι σημαντικότερες τροπολογίες σχετίζονται με:

- τη δυνατότητα της Επιτροπής να επιβάλλει πρόστιμα, ως εναλλακτική λύση στην αφαίρεση του πιστοποιητικού (τροπ. 14)·

- την ανεξαρτησία και αμεροληψία του Οργανισμού, που δέχεται συνεισφορές από άλλους οργανισμούς, κράτη κ.λπ.

- τους ορισμούς για σύνθετα αεροσκάφη (τροπ. 5 και 6). Το ΕΚ και το Συμβούλιο συμφώνησαν να αυξηθεί ο αριθμός επιβατών κάτω από τον οποίο ένα αεροσκάφος θεωρείται σύνθετο. Στο κείμενο του κανονισμού θα προστεθεί χωριστή δήλωση της Επιτροπής, και συγκεκριμένα σχετικά με τη χρησιμότητα του τέταρτου κριτηρίου που καθορίζεται στο κείμενο της Επιτροπής.

- οι τροπολογίες 9-14 αναφέρονται στους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις σχετικές παρεκκλίσεις (βλ. Ιδίως τροπ. 12).Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι να δημιουργηθεί ένα μη γραφειοκρατικό σύστημα, με επαρκή ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις·

- το ζήτημα του διοικητικού συμβουλίου επιλύθηκε με την τροπολογία 15·

- το ζήτημα του πληρώματος θαλάμου επιβατών: το ΕΚ δέχθηκε να ενσωματωθούν εκ νέου οι προτάσεις της Επιτροπής (τροπ. 8), σε συνδυασμό με το άρθρο 11, παράγρ. 1 – αναγνώριση πιστοποιητικών – και το άρθρο 8, παράγρ. 4 στην κοινή θέση·

- όσον αφορά την προφορική τροπολογία που ενέκρινε το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, με στόχο να αυξηθεί στα 600 kg (από τα σημερινά 472 kg) η κατηγορία των αεροσκαφών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, θα ζητηθεί από τον Οργανισμό να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τη χρησιμότητα του μέτρου. Και στο σημείο αυτό θα προστεθεί χωριστή δήλωση της Επιτροπής στο κείμενο του κανονισμού·

- τέλος, όσον αφορά τα τέλη και τις χρεώσεις, θα προστεθεί μία ακόμη δήλωση της Επιτροπής στην οποία να αναφέρεται ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα συμφέροντα των βιομηχανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Έγγραφα αναφοράς

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

14.3.2007                     T6-0067/2007

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

25.10.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

25.10.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ovidiu Victor Ganţ

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2007