SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE  Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Jörg Leichtfried

Menetlus : 2005/0228(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0482/2007
Esitatud tekstid :
A6-0482/2007
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (10537/3/2007 – C6‑0353/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0579) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0482/2007),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ühine seisukohtEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 13 a

 

(13 a) Määrus (EÜ) nr 2111/2005* kohustab ametit edastama komisjonile kogu teabe, mis võib olla asjakohane seoses lennuettevõtjate, kelle suhtes ohutuse tagamiseks kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, ühenduse nimekirja täiendamisega. Kui amet keeldub käesoleva määruse tingimuste alusel lennuettevõtjat sertifitseerimast, peab ta edastama komisjonile kogu teabe, millel keeldumine põhineb, et lennuettevõtja nime oleks võimalik vajaduse korral nimetatud nimekirja kanda.

 

*Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15).

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 16 a (uus)

 

(16 a) Ühendusele tuleks käesoleva määruse ohutuseesmärkide saavutamiseks anda volitused määrata ameti väljastatud sertifikaatide ja tunnistuste omanikele rahalisi karistusi. Kooskõlas ühenduse õiguskorraga peaks komisjon selliseid rahalisi karistusi määrama ameti soovitusel. Tuleb rõhutada, et rahaliste karistuste kasutuselevõtmisega saab komisjon sertifikaadi tühistamisega võrreldes vastata eeskirjade rikkumisele üksikasjalikumalt, paindlikumalt ja reguleeritumalt.

Selgitus

Uued põhjendused 16 a ja 16 b on vajalikud, kuna nad toetavad uut rahaliste karistustega seotud artiklit 24 a, mille osas jõuti kokkuleppele.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 16 b (uus)

 

(16 b) Kuna Euroopa Kohtul on asutamislepingu kohaselt õigus vaadata läbi kõik käesoleval määrusel põhinevad komisjoni otsused, tuleks Euroopa Kohtule kooskõlas asutamislepingu artikliga 229 anda täielik pädevus komisjoni otsuste suhtes, millega määratakse trahve ja karistusmakseid.

Selgitus

Uued põhjendused 16 a ja 16 b on vajalikud, kuna nad toetavad uut rahaliste karistustega seotud artiklit 24 a, mille osas jõuti kokkuleppele.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 24

(24) Ameti täieliku autonoomia ja sõltumatuse tagamiseks tuleks sellele anda omaette eelarve, mille tuludeks oleks peamiselt ühenduse panus ja süsteemi kasutajate tasutavad lõivud. Ühenduse eelarvemenetlust tuleks kohaldada ühenduse osamakse ja võimalike teiste subsiidiumide suhtes, mida makstakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

(24) Ameti täieliku autonoomia ja sõltumatuse tagamiseks tuleks sellele anda omaette eelarve, mille tuludeks oleks peamiselt ühenduse panus ja süsteemi kasutajate tasutavad lõivud. Ameti sõltumatust ja erapooletust ei tohiks kahjustada rahalised toetused liikmesriikidelt, kolmandatelt riikidelt või teistelt üksustelt. Ühenduse eelarvemenetlust tuleks kohaldada ühenduse osamakse ja võimalike teiste subsiidiumide suhtes, mida makstakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda;

Selgitus

Käesolev põhjendus vastab EP ümbersõnastatud muudatusettepanekule 25 esimeselt lugemiselt, mis nüüd on lisatud artikli 58 lõike 1 punktile e.

Muudatusettepanek 5

Artikli 3 punkti j alapunkti i teine taane

- mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üheksa või rohkem;

- mille suurim lubatud reisijakohtade arv on sertifikaadi kohaselt 19 või rohkem; või

Muudatusettepanek 6

Artikli 3 punkti j alapunkt ii

ii) kopter:

(ii) sertifitseeritud kopter:

 

- mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 3 175 kg; või

- maksimaalse stardimassiga üle 3 175 kg; või

- mille suurim lubatud reisijakohtade arv on viis või rohkem;

- mille suurim reisijakohtade arv on üheksa või rohkem; või

- mis on sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva meeskonnaga; või

- lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva meeskonnaga; või

Selgitus

See muudatusettepanek on nõukoguga saavutatud kompromissi tulemus. See on ümbersõnastatud EP muudatusettepanek 30, mille osas on kokkuleppele jõutud.

Muudatusettepanek 7

Artikli 7 lõike 7 esimene lõik

7. Kui komisjon lõikes 6 nimetatud meetmed vastu võtab, kannab ta eelkõige hoolt, et need kajastaksid pilootide koolituse hetkeseisu ja parimaid tavasid.

7. Kui komisjon lõikes 6 nimetatud meetmed vastu võtab, kannab ta eelkõige hoolt, et need kajastaksid pilootide koolituse hetkeseisu, sealhulgas parimaid tavasid ning teaduslikke ja tehnoloogilisi edusamme.

Selgitus

See muudatusettepanek kajastab EP muudatusettepaneku nr 8 kompromissteksti, mille osas on kokkuleppele jõutud.

Muudatusettepanek 8

Artikli 8 lõike 5 punkt d a (uus)

 

d a) lõikes 4 nimetatud salongipersonali tunnistuste väljastamise, kehtivuse jätkamise, muutmise, piiramise, peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimused;

Selgitus

See muudatusettepanek vastab komisjoni algsele ettepanekule, mis jäeti ühisest seisukohast välja. See on EP ja nõukogu kokkuleppe tulemus.

Muudatusettepanek 9

Artikli 22 lõike 2 punkt a

a) amet väljastab kohaldatavad sertifitseerimisnõuded, et tagada vastavus olulistele nõuetele ja vajaduse korral asjakohastele rakenduseeskirjadele;

a) amet väljastab kohaldatavad sertifitseerimisnõuded, et tagada vastavus olulistele nõuetele ja vajaduse korral asjakohastele rakenduseeskirjadele. Algselt sisaldavad rakenduseeskirjad kõiki määruse (EÜ) nr 3922/1991 III lisa Q-alajao sisulisi sätteid, võttes arvesse teaduse ja tehnika viimaseid tõendeid;

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 moodustavad ühe lennuaja piiranguid ja võimalikke erandeid käsitleva paketi, mille osas EP ja nõukogu on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 10

Artikli 22 lõike 2 punkt b

b) liikmesriik võib heaks kiita individuaalsed lennuaja spetsifikatsiooniskeemid, mis erinevad punktis a osutatud sertifitseerimisnõuetest. Sellisel juhul teavitab asjaomane liikmesriik ametit ning teisi liikmesriike viivitamata niisugusest individuaalsest skeemist;

b) liikmesriik võib heaks kiita individuaalsed lennuaja spetsifikatsiooniskeemid, mis erinevad punktis a osutatud sertifitseerimisnõuetest. Sellisel juhul teavitab asjaomane liikmesriik ametit, komisjoni ning teisi liikmesriike kavatsusest kiita niisugune individuaalne skeem heaks.

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 moodustavad ühe lennuaja piiranguid ja võimalikke erandeid käsitleva paketi, mille osas EP ja nõukogu on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 11

Artikli 22 lõike 2 punkt c

c) pärast teavitamist hindab amet individuaalset skeemi, tuginedes teadus- ja meditsiinilisele hinnangule. Vajaduse korral arutab amet nimetatud skeemi asjaomase liikmesriigiga ning kui vajalik, teeb ettepanekuid skeemi muutmiseks;

c) pärast teavitamist hindab amet ühe kuu jooksul individuaalset skeemi, tuginedes teadus- ja meditsiinilisele hinnangule. Asjaomane liikmesriik võib seejärel anda heakskiidu vastavalt teavitusele, välja arvatud juhul, kui amet on nimetatud liikmesriigiga skeemi arutanud ja teinud ettepanekuid selle muutmiseks. Liikmesriik võib anda heakskiidu vastavalt muudatustega nõusolekule;

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 moodustavad ühe lennuaja piiranguid ja võimalikke erandeid käsitleva paketi, mille osas EP ja nõukogu on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 12

Artikli 22 lõike 2 punkt c a (uus)

 

c a) ettenägematutes kiireloomulistes olukordades või seoses ajaliselt piiratud ühekordse tegutsemisvajadusega võib sertifitseerimistingimuste erandeid kohaldada ajutiselt kuni ametilt arvamuse saamiseni;

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 moodustavad ühe lennuaja piiranguid ja võimalikke erandeid käsitleva paketi, mille osas EP ja nõukogu on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 13

Artikli 22 lõike 2 punkt d

d) kui liikmesriik ei nõustu ameti poolt individuaalse skeemi osas tehtud järeldustega, edastab amet küsimuse komisjonile, et otsustada artikli 64 lõikes 3 osutatud korra kohaselt, kas individuaalne skeem vastab käesoleva määruse ohutusnõuetele.

d) kui liikmesriik ei nõustu ameti poolt individuaalse skeemi osas tehtud järeldustega, edastab ta küsimuse komisjonile, kes otsustab artikli 64 lõikes 3 osutatud korra kohaselt, kas nimetatud skeem vastab käesoleva määruse ohutusnõuetele.

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 moodustavad ühe lennuaja piiranguid ja võimalikke erandeid käsitleva paketi, mille osas EP ja nõukogu on kokku leppinud.

Muudatusettepanek 14

Artikkel 24 a (uus)

 

Artikkel 24 a

Trahvid ja karistusmaksed

 

1. Ilma et see piiraks artiklite 20 ja 54 kohaldamist, võib komisjon ameti taotlusel:

 

a) käesoleva määruse ja selle rakenduseeskirjade tahtliku või hooletusest tingitud rikkumise korral määrata trahve isikutele ja ettevõtjatele, kellele amet on sertifikaadi välja andnud;

 

b) määrata isikutele ja ettevõtjatele, kellele amet on sertifikaadi välja andnud, alates otsuses määratud kuupäevast arvestatavaid karistusmakseid, et sundida nimetatud isikuid ja ettevõtjaid käesolevat määrust ja selle rakenduseeskirju täitma.

 

2. Lõikes 1 osutatud trahvid ja karistusmaksed on hoiatavad ning proportsionaalsed nii juhtumi tõsiduse kui ka asjaomase organisatsiooni tegeliku majandusliku suutlikkuse suhtes ning nende puhul võetakse eelkõige arvesse ohu ulatust. Trahvide suurus ei tohi ületada 4 % sertifikaadi omaniku aastasest sissetulekust või käibest. Karistusmaksete suurus ei tohi ületada 2,5 % sertifikaadi omaniku keskmisest päevasest sissetulekust või käibest.

 

3. Komisjon võtab artikli 64 lõikes 3 sätestatud korras vastu käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Eeskirjades sätestatakse eelkõige:

 

a) üksikasjalikud kriteeriumid trahvi või karistusmakse suuruse määramiseks ning

 

b) uurimismenetlused, mis on seotud meetmete ja teavitamisega, aga ka töökord otsuste tegemiseks, mille hulka kuuluvad kaitseõiguse sätted, juurdepääs andmetele, seadusjärgsele esindamisele, konfidentsiaalsuse ja ajalised sätted ning trahvide ja karistusmaksete määramine ja kogumine.

 

4. Euroopa Kohtul on piiramatu pädevus vaadata läbi otsused, millega komisjon on määranud trahvid või karistusmaksed. Euroopa Kohus võib määratud trahvi või karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.

 

5. Lõike 1 kohaselt langetatud otsused ei ole oma olemuselt kriminaalõiguslikud.

Selgitus

See muudatusettepanek on EP ja nõukogu vahel saavutatud kompromissi tulemus.

Muudatusettepanek 15

Artikli 33 lõige 1

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja. Selleks nimetavad iga liikmesriik ja komisjon haldusnõukogu liikme ning asendaja, kes esindab liiget tema puudumise korral. Ametiaeg on viis aastat. Ametiaega võib pikendada.

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja. Liikmed valitakse tsiviillennunduse alaste tunnustatud kogemuste ja kohustuste, juhivõimete ja asjatundlikkuse alusel, mida kasutatakse käesoleva määruse eesmärkide edendamiseks. Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile edastatakse täielik asjakohane teave.

Iga liikmesriik nimetab haldusnõukogu liikme ning asendaja, kes esindab liiget tema puudumise korral. Ka komisjon nimetab oma esindaja ja tema asendaja. Ametiaeg on viis aastat. Ametiaega võib pikendada.

Selgitus

See muudatusettepanek on EP ja nõukogu vahel saavutatud kompromissi tulemus.

Muudatusettepanek 16

Artikli 36 lõige 2

2. Igal liikmel on üks hääl. Liikme puudumise korral võib tema asendaja kasutada tema hääleõigust. Vaatlejad ja ameti tegevdirektor ei hääleta.

2. Igal artikli 33 lõike 1 kohaselt nimetatud liikmel on üks hääl. Liikme puudumise korral võib tema asendaja kasutada tema hääleõigust. Vaatlejad ja ameti tegevdirektor ei hääleta.

Selgitus

On vastavuses EP esimese lugemise muudatusettepanekuga 21 (esimene osa).

Muudatusettepanek 17

Artikli 58 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Regulatiivse eelarve ning sertifitseerimistegevuse eest määratavaid ja kogutavaid lõive käsitletakse ameti eelarves eraldi.

Selgitus

EP ja nõukogu kompromissi tulemus parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 26 osas.

Muudatusettepanek 18

Artikli 63 lõige 3

3. Lõikes 1 osutatud meetmetega määratakse kindlaks eelkõige artikli 58 lõike 1 kohaste lõivude ja tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viisid.

3. Lõikes 1 osutatud meetmetega määratakse kindlaks eelkõige artikli 58 lõike 1 punktide c ja d kohaste lõivude ja tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viisid.

Selgitus

EP ja nõukogu kompromissi tulemus parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 27 (esimene osa) osas.

SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Pärast Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 1.2.2007 toimunud vastuvõtmist on peetud intensiivseid läbirääkimisi, et ühispingutuste abil jõuda kas „teise lugemise varase kokkuleppeni“ (s.o enne nõukogu ühist seisukohta) või „tavapärase teise lugemise kokkuleppeni“ (pärast nõukogu ühist seisukohta).

Mitteametlikud kolmepoolsed kohtumised algasid tõepoolest juba varases etapis ning mitmed probleemid olid juba eelnevalt lahendatud ja suurem osa neist on ühisseisukoha teksti lisatud.

Kuid teema keerukust ja asjaosaliste huve arvesse võttes osutus tavapärane teine lugemine mõlemale institutsioonile sobivaimaks raamistikuks, et leida lahendus võtmeküsimustele pärast seda, kui eesistujariik Portugal oli saanud volitused läbirääkimisi pidada.

13. novembril jätkusid läbirääkimised eesistuja ametlike volituste alusel. Jõuti lõpliku kokkuleppeni, mille raportöör soovitab TRAN-komisjonil ja täiskogul muudatusteta vastu võtta.

ÜHINE SEISUKOHT

Euroopa Parlamendi oktoobri täiskogu istungjärgul väljakuulutatud nõukogu ühises seisukohas sisalduvad mitmed EP esimesel lugemisel vastuvõetud muudatusettepanekud kas sellisel kujul, nagu nad EP poolt ühise seisukoha tekstis vastu võeti või kergelt ümbersõnastatuna, et võtta arvesse kokkulepet Euroopa Parlamendiga või hea õigusloome nõudeid. Need esimese lugemise muudatusettepanekud on nr 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 ja 29.

Muudatusettepanekud 9 ja 11 võeti tagasi.

KÄESOLEVAS SOOVITUSES SISALDUVAD MUUDATUSETTEPANEKUD TEISEKS LUGEMISEKS

Kõik selles soovituses sisalduvad muudatusettepanekud on nõukoguga komisjoni vahendusel toimunud läbirääkimiste tulemus.

Olulised muudatusettepanekud on seotud järgmiste küsimustega:

- komisjoni õigusega määrata trahve alternatiivina sertifikaadi kohesele tühistamisele (muudatusettepanek 14);

- organisatsioonidelt, riikidelt jne toetusi saava ameti sõltumatus ja erapooletus;

- keeruka õhusõiduki määratlused (muudatusettepanekud 5 ja 6); Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku suurendada reisijate arvu, millest väiksema puhul käsitatakse õhusõidukit keerukana. Määruse tekstile lisatakse komisjoni eraldiseisev avaldus ühise seisukoha tekstis sätestatud neljanda kriteeriumi kasulikkuse kohta.

- muudatusettepanekud 9–14 on seotud lennuaja piirangute ja nende eranditega (vt eriti ettepanekut 12); oluline on luua mittebürokraatlik süsteem, mis on piisavalt paindlik, et tulla toime ettenägematute olukordadega;

- haldusnõukogu küsimus on lahendatud muudatusettepanekus 156;

- salongipersonali küsimus: Euroopa Parlament oli nõus võtma taas kasutusele komisjoni ettepaneku teksti muudatusettepanekus 8, kombineerides seda ühise seisukoha artikli 11 lõikega 1 (sertifikaatide tunnustamine) ja artikli 8 lõikega 4.

- EP esimesel lugemisel vastu võetud suulise muudatusettepaneku osas, mille eesmärk oli suurendada käesoleva määruse reguleerimisalast välja jäävate lennukite kategooriat 600 kiloni (senise 472 kg asemel), pöördutakse selle meetme kasulikkuse kindlakstegemiseks vajaliku uurimuse läbiviimiseks EASA poole; ka siin lisatakse määruse tekstile komisjoni täiendav deklaratsioon.

- lõpetuseks, mis puudutab lõive ja makseid, siis lisatakse veel üks komisjoni avaldus, milles kinnitatakse, et VKEde huve võetakse nõuetekohaselt arvesse.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Lennundusohutusamet

Viited

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

14.3.2007                     T6-0067/2007

Komisjoni ettepanek

KOM(2005)0579 - C6-0403/2005

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

25.10.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

25.10.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.11.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

28

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Ovidiu Victor Ganţ

 -