SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Jörg Leichtfried

Menettely : 2005/0228(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0482/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0482/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0579)

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0482/2007),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kantaParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

(13 a) Asetuksen (EY) N:o 2111/2005* mukaan Euroopan lentoturvallisuusviraston on toimitettava kaikki tiedot, jotka voivat olla olennaisia yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Jos virasto tämän asetuksen mukaisesti epää todistuksen lentoliikenteen harjoittajalta, sen pitäisi toimittaa komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joiden perusteella epääminen on tehty, kyseisen lentoliikenteen harjoittajan nimen kirjaamiseksi mainittuun luetteloon.

 

___________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15).

Tarkistus 2

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

(16 a) Yhteisölle olisi tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden edistämiseksi annettava valtuudet asettaa taloudellisia seuraamuksia viraston myöntämien todistusten ja lupien haltijoille. Komission olisi asetettava oikeudelliset seuraamukset yhteisön oikeusjärjestyksen mukaisesti ja viraston suosituksen perusteella toimien. Olisi syytä korostaa, että taloudellisten seuraamusten käyttöön ottamisen ansiosta yhteisö voi reagoida sääntöjen rikkomiseen vivahteikkaammin, joustavammin ja porrastetummin kuin todistuksia perumalla.

Perustelu

Uusia johdanto-osan 16 a ja 16 b kappaleita tarvitaan täydentämään taloudellisia seuraamuksia koskevaa uutta 24 a artiklaa.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

(16 b) Koska yhteisöjen tuomioistuin voi EY:n perustamissopimuksen mukaisesti tarkastella uudelleen kaikkia komission tekemiä päätöksiä, yhteisöjen tuomioistuimelle olisi 229 artiklan mukaisesti annettava täysi harkintavalta sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevien komission päätösten suhteen.

Perustelu

Uusia johdanto-osan 16 a ja 16 b kappaleita tarvitaan täydentämään taloudellisia seuraamuksia koskevaa uutta 24 a artiklaa.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 24 kappale

(24) Viraston täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin suurimmaksi osaksi yhteisön rahoitusosuudesta ja järjestelmän käyttäjien suorittamista maksuista. Yhteisön talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat yhteisön rahoitusosuus tai Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat muut tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(24) Viraston täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot ovat peräisin suurimmaksi osaksi yhteisön rahoitusosuudesta ja järjestelmän käyttäjien suorittamista maksuista. Viraston jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta tai muilta yksiköiltä saamat maksuosuudet eivät saa vaarantaa sen riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Yhteisön talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat yhteisön rahoitusosuus tai Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavat muut tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

Perustelu

Johdanto-osan kappale vastaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 25 muutettua sanamuotoa, joka on nyt sisällytetty 58 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.

Tarkistus 5

3 artiklan j alakohdan i alakohdan 2 luetelmakohta

jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin yhdeksän tai

joka on hyväksytty yli yhdeksällätoista matkustajapaikalla tai

Tarkistus 6

3 artiklan j alakohdan ii alakohta

ii) helikopteria,

ii) helikopteria, joka on hyväksytty:

jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 3 175 kilogrammaa tai

– yli 3 175 kilogramman lentoonlähtömassalla tai

jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin viisi tai

yli yhdeksällä matkustajapaikalla tai

joka on hyväksytty lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä tai

– lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä tai

Perustelu

Tarkistus on seurausta neuvoston kanssa tehdystä kompromissista. Parlamentin tarkistuksen 30 sanamuotoa on muutettu sovitulla tavalla.

Tarkistus 7

7 artiklan 7 kohdan 1 alakohta

7. Hyväksyessään 6 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet komissio huolehtii erityisesti siitä, että ne vastaavat lentäjien koulutuksen viimeisintä kehitystä ja parhaita toimintatapoja.

7. Hyväksyessään 6 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet komissio huolehtii erityisesti siitä, että ne vastaavat lentäjien koulutuksen viimeisintä kehitystä, parhaat toimintatavat ja tieteen ja tekniikan kehitys mukaan lukien.

Perustelu

Tarkistus vastaa parlamentin tarkistuksesta 8 sovittua kompromissia.

Tarkistus 8

8 artiklan 5 kohdan d a alakohta (uusi)

 

(d a) edellytykset, jotka koskevat 4 kohdassa tarkoitetun matkustamohenkilökunnan todistuksen myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista.

Perustelu

Tarkistus vastaa alkuperäisen komission ehdotuksen kohtaa, joka peruttiin yhteisessä kannassa. Tarkistus perustuu parlamentin ja neuvoston sopimukseen.

Tarkistus 9

22 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) virasto antaa sovellettavat hyväksyntäeritelmät keskeisten vaatimusten ja tarvittaessa niitä koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen turvaamiseksi;

a) virasto antaa sovellettavat hyväksyntäeritelmät keskeisten vaatimusten ja tarvittaessa niitä koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen turvaamiseksi. Täytäntöönpanosääntöihin on aluksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 3922/1991 liitteessä III olevan alajakson Q kaikki olennaiset määräykset ottaen huomioon tieteen ja tekniikan uusimmat todisteet.

Perustelu

Tarkistukset 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 muodostavat parlamentin ja neuvoston sopiman paketin lentoaikoja koskevista rajoituksista ja mahdollisista poikkeuksista.

Tarkistus 10

22 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) jäsenvaltio voi hyväksyä yksittäiset lentoaikojen määrittelyjärjestelmät, jotka poikkeavat a alakohdassa tarkoitetuista hyväksyntäeritelmistä. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava yksittäisestä järjestelmästä virastolle ja tiedotettava asiasta muille jäsenvaltioille.

b) jäsenvaltio voi hyväksyä yksittäiset lentoaikojen määrittelyjärjestelmät, jotka poikkeavat a alakohdassa tarkoitetuista hyväksyntäeritelmistä. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava virastolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille, että se aikoo hyväksyä yksittäisen järjestelmän.

Perustelu

Tarkistukset 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 muodostavat parlamentin ja neuvoston sopiman paketin lentoaikoja koskevista rajoituksista ja mahdollisista poikkeuksista.

Tarkistus 11

22 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) ilmoituksen saatuaan virasto arvioi yksittäisen järjestelmän tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin pohjalta. Tarvittaessa virasto käy järjestelmästä keskustelua asianomaisen jäsenvaltion kanssa ja tarpeen mukaan ehdottaa siihen muutoksia;

c) ilmoituksen saatuaan virasto arvioi kuukauden kuluessa yksittäisen järjestelmän tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin pohjalta. Tämän jälkeen asianomainen jäsenvaltio voi antaa hyväksyntänsä ilmoituksen mukaisesti, ellei virasto ole keskustellut järjestelmästä sen kanssa ja ehdottanut siihen muutoksia. Jos jäsenvaltio on samaa mieltä muutoksista, se antaa hyväksyntänsä vastaavasti.

Perustelu

Tarkistukset 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 muodostavat parlamentin ja neuvoston sopiman paketin lentoaikoja koskevista rajoituksista ja mahdollisista poikkeuksista.

Tarkistus 12

22 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

 

c a) hyväksyntäeritelmiin voidaan yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen ja kertaluonteisten toiminnallisten tarpeiden vuoksi soveltaa väliaikaisesti poikkeuksia kunnes virasto on antanut lausunnon asiasta;

Perustelu

Tarkistukset 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 muodostavat parlamentin ja neuvoston sopiman paketin lentoaikoja koskevista rajoituksista ja mahdollisista poikkeuksista.

Tarkistus 13

22 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) jos jäsenvaltio ei yhdy viraston yksittäisestä järjestelmästä antamaan johtopäätökseen, virasto siirtää asian komission päätettäväksi 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, täyttääkö asianomainen yksittäinen järjestelmä tämän asetuksen turvallisuustavoitteet;

d) jos jäsenvaltio ei yhdy viraston yksittäisestä järjestelmästä antamaan johtopäätökseen, jäsenvaltio siirtää 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen komission ratkaistavaksi, täyttääkö asianomainen järjestelmä tämän asetuksen turvallisuustavoitteet;

Perustelu

Tarkistukset 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 muodostavat parlamentin ja neuvoston sopiman paketin lentoaikoja koskevista rajoituksista ja mahdollisista poikkeuksista.

Tarkistus 14

24 a artikla (uusi)

 

24 a artikla

 

Sakot ja uhkasakot

 

1. Rajoittamatta 20 ja 54 artiklan soveltamista komissio voi viraston pyynnöstä:

 

a) määrätä valvomilleen henkilöille tai yrityksille, joille virasto itse on myöntänyt luvan, sakkoja tapauksissa, joissa tämän asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanosääntöjä on rikottu tarkoituksella tai tuottamuksellisesti;

 

b) määrätä valvomilleen henkilöille tai yrityksille, joille virasto itse on myöntänyt luvan, uhkasakkoja, jotka lasketaan päätöksessä mainitusta päivämäärästä lähtien tarkoituksena pakottaa mainitut henkilöt tai yritykset noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanosääntöjä;

 

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen sakkojen ja uhkasakkojen on oltava varoittavia ja sekä tapauksen vakavuuden että asianomaisen todistuksen haltijan taloudellisen kestokyvyn kannalta oikeasuhteisia, ja erityisesti turvallisuuden vaarantamisen aste on otettava huomioon. Sakon määrä ei saa olla yli 4:ä prosenttia todistuksen haltijan vuosituloista tai vuosittaisesta liikevaihdosta. Uhkasakon määrä ei saa olla yli 2,5:ä prosenttia todistuksen haltijan keskimääräisistä päivätuloista tai keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta.

 

3. Komissio antaa 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Näissä säännöissä täsmennetään erityisesti:

 

a) yksityiskohtaiset perusteet sakon tai uhkasakon suuruuden määrittämistä varten; ja

 

b) tutkimusmenettelyt, liitännäistoimet ja raportointi sekä päätöksentekomenettelyä koskevat säännöt, mukaan lukien puolustuksen oikeuksia, asiakirjojen saatavuutta ja lakimääräistä edustusta koskevat määräykset, luottamusta ja väliaikaisuutta koskevat säännöt sekä sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamista ja perimistä koskevat määräykset.

 

4. Yhteisöjen tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla komissio on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi poistaa sakon tai uhkasakon taikka alentaa tai korottaa sitä.

 

5. Edellä 1 kohdan mukaiset päätökset eivät ole luonteeltaan rikosoikeudellisia.

Perustelu

Tarkistus on seurausta parlamentin ja neuvoston kompromissista.

Tarkistus 15

33 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja yhdestä komission edustajasta. Tätä varten kukin jäsenvaltio sekä komissio nimeävät hallintoneuvostoon yhden jäsenen sekä varajäsenen edustamaan jäsentä tämän poissa ollessa. Jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja yhdestä komission edustajasta. Sen jäsenet valitaan siviili-ilmailun alalla tunnustetun kokemuksen ja sitoutuneisuuden, hallintokyvyn ja asiantuntemuksen perusteella, millä edistetään tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista. Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle tiedotetaan asiasta täysimääräisesti.

 

Kukin jäsenvaltio nimeää hallintoneuvostoon yhden jäsenen sekä varajäsenen edustamaan jäsentä tämän poissa ollessa. Myös komissio nimittää oman edustajansa ja tälle varajäsenen. Jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

Perustelu

Tarkistus on seurausta parlamentin ja neuvoston kompromissista.

Tarkistus 16

36 artiklan 2 kohta

2. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää hänen äänioikeuttaan. Tarkkailijoilla ja viraston pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

2. Jokaisella 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyllä jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää hänen äänioikeuttaan. Tarkkailijoilla ja viraston pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Perustelu

Vastaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 21 (sen alkuosaa).

Tarkistus 17

58 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. Sääntömääräistä talousarviota ja todistusten myöntämistä varten vahvistettavia ja perittäviä maksuja käsitellään erillään viraston talousarviossa.

Perustelu

Seurausta parlamentin ja neuvoston välisestä kompromissista, joka koskee parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 26.

Tarkistus 18

63 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä vahvistetaan erityisesti se, mistä 58 artiklan 1 kohdan mukaisia maksuja peritään, niiden suuruus ja suorittamistapa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä vahvistetaan erityisesti se, mistä 58 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisia maksuja peritään, niiden suuruus ja suorittamistapa.

Perustelu

Seurausta parlamentin ja neuvoston välisestä kompromissista, joka koskee parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 27 (sen alkuosaa).

PERUSTELUT

Johdanto

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn tulokset 1. helmikuuta 2007, on käyty intensiivisiä neuvotteluja pyrkien yhdessä joko varhaiseen toisen käsittelyn sopimukseen (eli ennen neuvoston yhteistä kantaa) tai tavanomaiseen toisen käsittelyn sopimukseen (neuvoston yhteisen kannan valmistuttua).

Epävirallinen kolmen osapuolen vuoropuhelu käynnistettiin jo varhaisessa vaiheessa ja moneen ongelmaan on jo löydetty ratkaisu, joka on sisällytetty neuvoston yhteisen kannan tekstiin.

Kun otetaan huomioon aiheen monimutkaisuus ja asianosaisten edut, kumpikin toimielin piti tavanomaista toisen käsittelyn sopimusta soveltuvimpana järjestelynä ratkaisujen löytämiseksi pääkysymyksiin sen jälkeen, kun puheenjohtajavaltio Portugalille myönnettiin neuvotteluvaltuudet.

Neuvotteluja jatkettiin 13. marraskuuta puheenjohtajavaltiolle myönnettyjen virallisten neuvotteluvaltuuksien turvin. Asiassa päästiin lopulliseen sopimukseen, ja esittelijä suosittelee sen hyväksymistä TRAN-valiokunnassa ja täysistunnossa muutoksitta.

Yhteinen kanta

Euroopan parlamentin lokakuun täysistunnossa esitellyssä neuvoston yhteisessä kannassa hyväksyttiin useita Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyjä tarkistuksia joko sellaisina kuin parlamentti ne yhteiseen kantaan hyväksyi tai lievästi muutettuina, millä otettiin huomioon sopimus parlamentin kanssa tai pyrittiin noudattamaan hyvän lainsäädäntötyön sääntöjä. Tämä pätee ensimmäisen käsittelyn tarkistuksiin 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 ja 29.

Tarkistukset 9 ja 11 on peruutettu.

Suosituksessa esitetyt tarkistukset toista käsittelyä varten

Kaikki tässä suosituksessa esitetyt tarkistukset perustuvat komission tuella käytyihin neuvotteluihin neuvoston kanssa.

Tärkeät tarkistukset koskevat seuraavia aiheita:

-   komission mahdollisuus periä sakko sen sijaan, että todistus peruttaisiin heti (tarkistus 14)

-   eri organisaatioilta, mailta jne. maksuosuuksia saavan viraston riippumattomuus ja puolueettomuus

-   vaativan ilma-aluksen määritelmät (tarkistukset 5 ja 6). Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat matkustajapaikkojen lukumäärän lisäämisestä, jonka perusteella ilma-alusta voidaan pitää vaativana. Säädöstekstiin liitetään komission erillinen julkilausuma, joka koskee yhteisessä kannassa todetun neljännen perusteen lisäämisen hyödyllisyyttä.

-   tarkistuksissa 9–14 käsitellään lentoaikaa koskevia rajoituksia ja niistä poikkeamista (ks. etenkin tarkistus 12). Tärkeänä elementtinä on luoda epäbyrokraattinen järjestelmä, jossa on riittävästi juostavuutta ennakoimattomien tilanteiden hoitamiseen.

-   hallintoneuvostoa koskeva kysymys on ratkaistu tarkistuksessa 15.

-   matkustamohenkilöstöä koskeva kysymys: parlamentti hyväksyi komission ehdotusten tekstin palauttamisen tarkistuksessa 8 kytkettynä 11 artiklan 1 kohtaan – todistusten tunnustaminen – ja yhteisen kannan 8 artiklan 4 kohtaan.

–   parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen, jolla pyritään lisäämään säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä lentokoneita koskevaa rajaa 600 kilogrammaan (nykyisen 472 kilogramman asemesta), ja EASA:a pyydetään tekemään selvitys tämän toimenpiteen hyödyllisyydestä. Tällöinkin säädöstekstiin liitetään erillinen komission lausuma.

   lisätään lopuksi maksuja ja kuluja koskeva komission toinen julkilausuma, jossa todetaan, että pk-teollisuuden edut on otettava asianmukaisesti huomioon.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Viiteasiakirjat

10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

14.3.2007                     T6-0067/2007

Komission ehdotus

KOM(2005)0579 – C6-0403/2005

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

25.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

25.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ovidiu Victor Ganţ

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.11.2007