Pranešimas - A6-0482/2007Pranešimas
A6-0482/2007

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6 ‑ 0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Jörg Leichtfried

Procedūra : 2005/0228(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0482/2007
Pateikti tekstai :
A6-0482/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB

(10537/3/2007 – C6 ‑ 0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (10537/3/2007 – C6 - 0353/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0579) per pirmąjį svarstymą[1] ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0482000/2007),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicijaParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(13a) Pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 nuostatas Agentūra privalo perduoti visą informaciją, kuri galėtų būti naudinga atnaujinant Bendrijos oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių taikomas veiklos draudimas Bendrijoje, sąrašą. Jei Agentūra atsisako išduoti leidimą oro vežėjui pagal šio reglamento sąlygas, ji turėtų perduoti Komisijai visą informaciją, kuria remiantis atsisakyta išduoti leidimą, kad šio oro vežėjo pavadinimas prireikus būtų įrašytas į Bendrijos sąrašą.

 

* 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL L 344, 2005 12 27, p. 15).

Pakeitimas 2

16a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(16a) Siekiant šiame reglamente numatytų saugos tikslų, Bendrijai turėtų būti suteikti įgaliojimai skirti finansines baudas Agentūros išduotų pažymėjimų ir patvirtinimų turėtojams. Pagal Bendrijoje galiojančią teisinę tvarką tokias finansines baudas turėtų skirti Komisija, remdamasi Agentūros rekomendacija. Reikėtų pabrėžti, kad pradėjus taikyti finansines baudas Komisija, užuot atėmusi pažymėjimą, galėtų subtiliau, lanksčiau ir keliais etapais spręsti taisyklių pažeidimo klausimą.

Pagrindimas

Naujos konstatuojamosios dalys 16a ir 16b būtinos dėl naujai suderintos 14a straipsnio formuluotės, susijusios su finansinėmis baudomis.

Pakeitimas 3

16b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

16b) Kadangi pagal Sutarties nuostatas visus pagal šį reglamentą priimtus Komisijos sprendimus turi peržiūrėti Teisingumo Teismas, šiam, remiantis Sutarties 229 straipsniu, turėtų būti suteikta neribota jurisdikcija vertinti sprendimus, kuriais Komisija skiria vienkartines ir periodines baudas.

Pagrindimas

Naujos konstatuojamosios dalys 16a ir 16b būtinos dėl naujai suderintos 14a straipsnio formuluotės, susijusios su finansinėmis baudomis.

Pakeitimas 4

24 konstatuojamoji dalis

24) Siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas nepriklausomas biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų Bendrijos teikiamas finansavimas ir sistemos naudotojų sumokėti mokesčiai. Bendrijos biudžeto sudarymo tvarka turėtų būti taikoma tiek, kiek tai susiję su Bendrijos teikiamu finansavimu ir visomis kitomis subsidijomis, mokamomis iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(24) Siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas nepriklausomas biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų Bendrijos teikiamas finansavimas ir sistemos naudotojų sumokėti mokesčiai. Valstybių narių, trečiųjų šalių ar kitų subjektų finansiniai įnašai neturėtų pažeisti Agentūros nepriklausomumo ir nešališkumo. Bendrijos biudžeto sudarymo tvarka turėtų būti taikoma tiek, kiek tai susiję su Bendrijos teikiamu finansavimu ir visomis kitomis subsidijomis, mokamomis iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis atitinka Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto 25 pakeitimo pakeistą formuluotę, kuri įtraukta į 58 straipsnio 1 dalies e punktą.

Pakeitimas 5

3 straipsnio j punkto i papunkčio 2 įtrauka

– kurio maksimali patvirtinta keleivių sėdimų vietų konfigūracija yra daugiau nei 9 krėslai, arba

– kurio maksimali keleivių sėdimų vietų konfigūracija pagal sertifikatą yra daugiau nei devyniolika krėslų, arba

Pakeitimas 6

3 straipsnio j punkto ii papunktis

ii) sraigtasparnis:

ii) sraigtasparnis:

 

– kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 3 175 kg arba

– kurio maksimali kilimo masė pagal sertifikatą yra didesnė nei 3 175 kg arba

– kurio maksimali patvirtinta keleivių sėdimų vietų konfigūracija yra daugiau nei penkios sėdimos vietos, arba

– kurio maksimali keleivių sėdimų vietų konfigūracija pagal sertifikatą yra daugiau nei devynios sėdimos vietos, arba

– kuris pagal sertifikatą turi būti valdomas ne mažiau nei dviejų pilotų įgulos, arba

– kuris pagal sertifikatą turi būti valdomas ne mažiau nei dviejų pilotų įgulos, arba

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra kompromiso su Taryba išdava. Tai – suderinta Europos Parlamento 30 pakeitimo formuluotė.

Pakeitimas 7

7 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

7. Patvirtindama 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija ypač daug dėmesio skiria tam, kad jos atspindėtų naujausius pasiekimus ir geriausią pilotų mokymo praktiką.

7. Patvirtindama 6 dalyje nurodytas priemones, Komisija ypač daug dėmesio skiria tam, kad jos atspindėtų naujausius pasiekimus, įskaitant geriausią pilotų mokymo praktiką ir mokslo bei technikos pažangą šioje srityje.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiamas suderintas kompromisinis Europos Parlamento 8 pakeitimo tekstas.

Pakeitimas 8

8 straipsnio 5 dalies da punktas (naujas)

 

da) 4 dalyje nurodyto liudijimo išdavimo keleivių salono įgulos nariui, jo pratęsimo, dalinio keitimo, apribojimo, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sąlygos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pirminį Komisijos pasiūlymo tekstą, kuris buvo panaikintas bendrąja pozicija. Tai – EP ir Tarybos susitarimo išdava.

Pakeitimas 9

22 straipsnio 2 dalies a punktas

a) Agentūra skelbia taikytinas sertifikavimo specifikacijas, siekdama užtikrinti atitiktį esminiams reikalavimams ir atitinkamai susijusioms įgyvendinimo taisyklėms;

a) Agentūra skelbia taikytinas sertifikavimo specifikacijas, siekdama užtikrinti atitiktį esminiams reikalavimams ir atitinkamai susijusioms įgyvendinimo taisyklėms; iš pradžių į įgyvendinimo taisykles įtraukiamos visos esminės Reglamento (EB) Nr. 3922/1991 III priedo Q dalies nuostatos, atsižvelgiant į naujausius mokslinius ir techninius duomenis;

Pagrindimas

9, 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai sudaro pakeitimų dėl skrydžio laiko apribojimų ir galimų išimčių paketą, dėl kurio susitarė EP ir Taryba.

Pakeitimas 10

22 straipsnio 2 dalies b punktas

b) valstybė narė gali patvirtinti individualias skrydžio laiko specifikacijų schemas, kurios nukrypsta nuo a punkte nurodytų sertifikavimo specifikacijų. Šiuo atveju atitinkama valstybė narė nedelsdama Agentūrai praneša apie individualią schemą bei apie ją informuoja kitas valstybes nares;

b) valstybė narė gali patvirtinti individualias skrydžio laiko specifikacijų schemas, kurios nukrypsta nuo a punkte nurodytų sertifikavimo specifikacijų. Šiuo atveju valstybė narė nedelsdama praneša Agentūrai, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie savo ketinimą patvirtinti individualią schemą.

Pagrindimas

9, 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai sudaro pakeitimų dėl skrydžio laiko apribojimų ir galimų išimčių paketą, dėl kurio susitarė EP ir Taryba.

Pakeitimas 11

22 straipsnio 2 dalies c punktas

c) gavusi pranešimą apie individualią schemą, Agentūra ją įvertina remdamasi moksliniu ir medicininiu įvertinimu. Prireikus Agentūra šią schemą aptaria drauge su atitinkama valstybe nare ir tam tikrais atvejais siūlo jos pakeitimus;

c) gavusi pranešimą apie individualią schemą, Agentūra per vieną mėnesį ją įvertina remdamasi moksliniu ir medicininiu įvertinimu. Po to atitinkama valstybė narė gali patvirtinti schemą, kaip buvo pranešusi, jeigu Agentūra, aptarusi schemą su šia valstybe nare, nepateikė pasiūlymų ją keisti. Jeigu valstybė narė sutinka su siūlomais pakeitimais, ji gali atitinkamai patvirtinti schemą.

Pagrindimas

9, 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai sudaro pakeitimų dėl skrydžio laiko apribojimų ir galimų išimčių paketą, dėl kurio susitarė EP ir Taryba.

Pakeitimas 12

22 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

 

(ca) esant nenumatytoms neatidėliotinoms veiklos aplinkybėms arba kai naudojimo poreikis yra ribotos trukmės ir nesikartoja, laikinai leidžiama nukrypti nuo sertifikavimo specifikacijų, kol Agentūra pateikia savo nuomonę;

Pagrindimas

9, 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai sudaro pakeitimų dėl skrydžio laiko apribojimų ir galimų išimčių paketą, dėl kurio susitarė EP ir Taryba.

Pakeitimas 13

22 straipsnio 2 dalies d punktas

d) valstybei narei nesutikus su Agentūros išvadomis dėl individualios schemos, Agentūra 64 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka klausimą perduoda Komisijai priimti sprendimą, ar individuali schema atitinka reglamente nustatytus saugos tikslus;

d) valstybei narei nesutikus su Agentūros išvadomis dėl individualios schemos, 64 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka ji klausimą perduoda Komisijai, kuri nusprendžia, ar individuali schema atitinka reglamente nustatytus saugos tikslus;

Pagrindimas

9, 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai sudaro pakeitimų dėl skrydžio laiko apribojimų ir galimų išimčių paketą, dėl kurio susitarė EP ir Taryba.

Pakeitimas 14

24a straipsnis (naujas)

 

24a straipsnis

Vienkartinės ir periodinės baudos

 

1. Nepažeisdama 20 ir 54 straipsnių ir paprašyta Agentūros, Komisija gali:

 

a) skirti baudas asmenims ar įmonėms, kuriems Agentūra išdavė pažymėjimus, kai jie sąmoningai ar dėl aplaidumo pažeidė šio reglamento nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles;

 

b) skirti periodines baudas, skaičiuojamas nuo sprendime nustatytos dienos, asmenims ar įmonėms, kuriems Agentūra išdavė pažymėjimus, kad priverstų šiuos asmenis arba įmones laikytis šio reglamento nuostatų ar jo įgyvendinimo taisyklių.

 

2. 1 dalyje nurodytos vienkartinės ar periodinės baudos yra atgrasančios ir proporcingos atsižvelgiant į atvejo rimtumą ir pažymėjimo turėtojo ekonominius pajėgumus, ypač atsižvelgiant į saugos pažeidimo mastą. Vienkartinių baudų dydis neviršija 4 % pažymėjimo turėtojo metinių pajamų arba apyvartos. Periodinių baudų dydis neviršija 2,5 % pažymėjimo turėtojo vidutinių dienos pajamų arba apyvartos.

 

3. Komisija 64 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priima išsamias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles. Jose pirmiausia nurodoma:

 

a) išsamūs vienkartinės arba periodinės baudos dydžio nustatymo kriterijai; ir

 

b) teiravimosi, susijusių priemonių taikymo ir pranešimų teikimo tvarka bei sprendimų priėmimo taisyklės, įskaitant nuostatas dėl gynimosi teisės, galimybės susipažinti su byla, teisinio atstovavimo, konfidencialumo ir laiko nuostatų ir vienkartinių bei periodinių baudų nustatymo ir surinkimo.

 

4. Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją persvarstyti sprendimus, kuriuose Komisija yra nustačiusi vienkartinę ar periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti skirtą vienkartinę ar periodinę baudą.

 

5. Pagal 1 ir 2 dalis priimti sprendimai nėra baudžiamosios teisės pobūdžio.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra EP ir Tarybos pasiekto kompromiso rezultatas.

Pakeitimas 15

33 straipsnio 1 dalis

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos atstovas. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė ir Komisija skiria Valdančiosios tarybos narį, taip pat po pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui jam nesant. Kadencijos trukmė yra penkeri metai. Kadencija gali būti pratęsta.

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos atstovas. Nariai atrenkami remiantis jų pripažinta patirtimi ir atsidavimu civilinės aviacijos sričiai, vadovavimo gebėjimais ir žiniomis, kurie naudojami šiame reglamente išdėstytiems tikslams siekti. Apie tai pranešama kompetentingam Europos Parlamento komitetui.

Kiekviena valstybė narė skiria Valdančiosios tarybos narį, taip pat po pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui jam nesant. Komisija taip pat skiria savo atstovą ir pakaitinį narį. Kadencijos trukmė yra penkeri metai. Kadencija gali būti pratęsta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra EP ir Taryba pasiekto kompromiso išdava.

Pakeitimas 16

36 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. Nariui nedalyvaujant, jo balso teisė perduodama pakaitiniam nariui. Stebėtojai ir Agentūros vykdantysis direktorius nebalsuoja.

2. Kiekvienas pagal 33 straipsnio 1 dalį paskirtas narys turi po vieną balsą. Nariui nedalyvaujant, jo balso teisė perduodama pakaitiniam nariui. Stebėtojai ir Agentūros vykdantysis direktorius nebalsuoja.

Pagrindimas

Atitinka per pirmąjį svarstymą EP priimtą 21 pakeitimą (pirmą dalį).

Pakeitimas 17

58 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Reguliavimo veiklos biudžetas ir už sertifikavimo veiklą nustatyti ir renkami mokesčiai Agentūros biudžete tvarkomi atskirai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas – EP ir Tarybos kompromiso dėl Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto 26 pakeitimo išdava.

Pakeitimas 18

63 straipsnio 3 dalis

3. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis visų pirma nustatoma, už ką pagal 58 straipsnio 1 dalį renkami mokesčiai ir rinkliavos, mokesčių ir rinkliavų dydis ir būdas, kaip jie turi būti mokami.

3. 1 dalyje nurodytomis priemonėmis visų pirma nustatoma, už ką pagal 58 straipsnio 1 dalies c ir d punktus renkami mokesčiai ir rinkliavos, mokesčių ir rinkliavų dydis ir būdas, kaip jie turi būti mokami.

Pagrindimas

EP ir Tarybos kompromiso dėl Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto 27 pakeitimo (pirmos dalies) išdava.

AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Po to, kai Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą 2007 m. vasario 1 d. pritarė pasiūlymui, vyko intensyvios derybos kartu siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą (prieš Tarybai pateikiant bendrąją poziciją) arba įprasto susitarimo per antrąjį svarstymą (Tarybai pateiktus bendrąją poziciją).

Neoficialus trišalis posėdis prasidėjo ankstyvu procedūros etapu ir daugelis problemų jau buvo išspręsta bei įtraukta į bendrosios pozicijos tekstą.

Tačiau atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą ir įvairius susijusius interesus, įprastas susitarimas per antrąjį svarstymą abiem institucijoms buvo priimtiniausias būdas rasti pagrindinių problemų sprendimą, kai Tarybai pirmininkaujančiai Portugalijai buvo suteikti įgaliojimai vesti derybas.

2007 m. lapkričio 13 d. derybos buvo tęsiamos pirmininkaujančiai šaliai gavus oficialius derybų įgaliojimus. Buvo pasiektas galutinis susitarimas, pagal kurį pranešėjas rekomenduoja Transporto ir turizmo komitete ir plenariniame posėdyje priimti bendrąją poziciją be pakeitimų.

BENDROJI POZICIJA

Europos Parlamento spalio mėn. plenarinėje sesijoje paskelbtoje Tarybos bendrojoje pozicijoje kai kurie Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimti pakeitimai buvo pateikti jų nepakeitus arba jų formuluotės buvo truputį pakeistos siekiant atspindėti Tarybos susitarimą su Europos Parlamentu arba laikytis tinkamo teisės aktų rengimo taisyklių. Šie pirmojo svarstymo pakeitimai yra Nr. 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 ir 29.

9 ir 11 straipsniai išbraukti.

REKOMENDACIJOJE ANTRAJAM SVARSTYMUI PATEIKTI PAKEITIMAI

Šioje rekomendacijoje pateikiami pakeitimai buvo priimti po derybų su Taryba padedant Komisijai.

Svarbūs pakeitimai susiję su:

- Komisijai suteikiama galimybe skirti baudas, užuot visiškai atėmus pažymėjimą (14 pakeitimas);

- Agentūros nepriklausomumu ir nešališkumu gavus organizacijų, valstybių narių ir t. t. finansinius įnašus;

- sudėtingo orlaivio apibrėžtimis (5 ir 6 pakeitimai). Europos Parlamentas ir Taryba sutiko, kad apibrėžiant sudėtingą orlaivį būtų padidintas maksimalus keleivių sėdimų vietų skaičius. Prie reglamento teksto bus pridėta atskira Komisijos deklaracija, ketvirto kriterijaus nauda tiksliau nurodyta bendrojoje pozicijoje;

- skrydžio laiko apribojimais ir išimtimis (9–14 pakeitimai, ypač 12 pakeitimas). Svarbu sukurti nebiurokratinę sistemą, kuri būtų pakankamai lanksti spręsti nenumatytus atvejus;

- Valdančiosios tarybos klausimu, kuris buvo išspręstas 15 pakeitimu;

- keleivių salono įgulos klausimu: Europos Parlamentas 8 pakeitime sutiko iš naujo į bendrąją poziciją įtraukti Komisijos pasiūlymo tekstą kartu su 11 straipsnio 1 dalimi (pažymėjimų pripažinimas) ir 8 straipsnio 4 dalimi;

- su EP per pirmąjį svarstymą priimtu žodiniu pakeitimu, kuriuo siekiama į šio reglamento taikymo sritį nepatenkančių orlaivių kategorijos svorį padidinti nuo 472 kg iki 600 kg; EASA bus paprašyta atlikti šios priemonės naudingumo tyrimą. Prie reglamento teksto bus pridėta atskira Komisijos deklaracija;

- be to, atsižvelgiant į mokesčių ir rinkliavų klausimus, bus pridėta kita Komisijos deklaracija, kurioje bus teigiama, kad į MVĮ interesus bus tinkamai atsižvelgta.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos aviacijos saugos agentūra

Nuorodos

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

14.3.2007                     T6-0067/2007

Komisijos pasiūlymas

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

25.10.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

25.10.2007

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2007

 

 

 

Priėmimo data

27.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Ovidiu Victor Ganţ

Pateikimo data

28.11.2007