Ziņojums - A6-0482/2007Ziņojums
A6-0482/2007

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr.1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Jörg Leichtfried

Procedūra : 2005/0228(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0482/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0482/2007
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr.1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0579),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0482/2007),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostājaParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

13.a apsvērums (jauns)

 

(13a) Ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005* ieviesa Aģentūras pienākumu izziņot visu informāciju, kas var būt svarīga, lai atjauninātu Kopienas sarakstu par tiem aviopārvadātājiem, uz kuriem drošības apsvērumu dēļ attiecas darbības aizliegums Kopienā. Ja Aģentūra saskaņā ar šīs regulas noteikumiem atsakās piešķirt atļauju aviopārvadātājam, tai jānodod Komisijai visa informācija, kas ir šā atteikuma pamatā, lai minētā aviopārvadātāja nosaukumu var vajadzības gadījumā ierakstīt šajā sarakstā.

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti, un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (OV L 344, 27.12.2005, 15. lpp.).

Grozījums Nr. 2

16.a apsvērums (jauns)

 

(16a) Lai palīdzētu sasniegt šīs regulas mērķus drošības jomā, Kopienai jāpiešķir pilnvaras noteikt naudas sodus Aģentūras izsniegto sertifikātu un atļauju īpašniekiem. Atbilstoši Kopienas tiesiskajai kārtībai, šādas soda naudas pēc Aģentūras ieteikuma piemēro Komisija. Jāuzsver, ka līdz ar šādu naudassodu ieviešanu Komisija varēs niansētāk, elastīgāk un samērīgāk reaģēt uz noteikumu pārkāpumiem, salīdzinot ar sertifikāta atņemšanu.

Pamatojums

Jaunie apsvērumi 16.a un 16.b ir nepieciešami līdz ar jauno 24.a pantu attiecībā uz soda naudām, par kuru panākta vienošanās.

Grozījums Nr. 3

16.b apsvērums (jauns)

 

(16b) Tā kā visi lēmumi, ko saskaņā ar šo regulu pieņēmusi Komisija, ir pakļaujami Eiropas Kopienu Tiesas pārskatīšanai saskaņā ar Līgumu, Eiropas Kopienu Tiesai saskaņā ar Līguma 229. pantu jāpiešķir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz lēmumiem, ar kuriem Komisija piespriež soda naudas vai periodiskus soda maksājumus.

Pamatojums

Jaunie apsvērumi 16.a un 16.b ir nepieciešami līdz ar jauno 24.a pantu attiecībā uz soda naudām, par kuru panākta vienošanās.

Grozījums Nr. 4

24. apsvērums

(24) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu autonomiju un neatkarību, tai būtu jāpiešķir autonoms budžets, kura ieņēmumi lielākoties ir Kopienas iemaksas un sistēmas lietotāju veiktās maksas. Kopienas budžeta procedūra būtu jāpiemēro tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Kopienas iemaksu un uz visām citām dotācijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Finanšu pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(24) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu autonomiju un neatkarību, tai būtu jāpiešķir autonoms budžets, kura ieņēmumi lielākoties ir Kopienas iemaksas un sistēmas lietotāju veiktās maksas. Saņemtās finanšu iemaksas no dalībvalstīm, trešām valstīm vai citiem subjektiem nedrīkst negatīvi ietekmēt Aģentūras neatkarību un objektivitāti. Kopienas budžeta procedūra būtu jāpiemēro tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Kopienas iemaksu un uz visām citām dotācijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Finanšu pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

Pamatojums

Šis apsvērums atbilst citādi formulētajam Parlamenta 25. grozījumam pirmajā lasījumā, tagad tas iekļauts 58. panta 1.e punktā.

Grozījums Nr. 5

3. panta (j) punkta (i) apakšpunkta 2. ievilkums

- kura maksimālā apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā deviņi, vai

– maksimālā sertificētā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā deviņpadsmit, vai

Grozījums Nr. 6

3. panta (j) punkta (ii) apakšpunkts

(ii) helikopters,

(ii) sertificēts helikopters:

 

- kura maksimāli pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 3 175 kg vai,

ar maksimāli pieļaujamo pacelšanās masu, kas pārsniedz 3 175 kg vai,

- kura maksimāli pieļaujamais apstiprinātais pasažieru sēdvietu skaits ir vairāk par piecām,

ar vairāk par deviņām maksimāli pieļaujamo pasažieru sēdvietām vai,

- kurš sertificēts ekspluatācijai ar apkalpi vismaz divu pilotu sastāvā; vai

kuru ekspluatē apkalpe vismaz divu pilotu sastāvā; vai

Pamatojums

Šis grozījums ir ar Padomi panāktā kompromisa rezultāts. Tas ir citādi formulēts Parlamenta 30. grozījums, par ko panākta vienošanās.

Grozījums Nr. 7

7. panta 7. punkta 1. apakšpunkts

7. Pieņemot 6. punktā paredzētos pasākumus, Komisija īpaši rūpējas par to, lai tie atspoguļotu jaunākos sasniegumus un paraugpraksi pilotu apmācību jomā.

7. Pieņemot 6. punktā paredzētos pasākumus, Komisija īpaši rūpējas par to, lai tie atspoguļotu jaunākos sasniegumus, tostarp paraugpraksi un zinātniskos un tehniskos sasniegumus pilotu apmācību jomā.

Pamatojums

Šis grozījums ir kompromisa vienošanās par Eiropas Parlamenta 8. grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 8

8. panta 5. punkta (d a) apakšpunkts (jauns)

 

(d a) nosacījumi, saskaņā ar kuriem izsniedz, saglabā, groza, ierobežo, aptur vai anulē 4. punktā minēto apkalpes locekļa apliecību;

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Komisijas sākotnējam priekšlikumam, ko atcēla atbilstoši kopējai nostājai. Tagad starp Eiropas Parlamentu un Padomi panākta vienošanās.

Grozījums Nr. 9

22. panta 2. punkta (a) apakšpunkts

(a) Aģentūra izdod attiecīgas sertificēšanas specifikācijas, lai nodrošinātu atbilstību pamatprasībām un, vajadzības gadījumā, attiecīgus īstenošanas noteikumus;

(a) Aģentūra izdod attiecīgas sertificēšanas specifikācijas, lai nodrošinātu atbilstību pamatprasībām un, vajadzības gadījumā, attiecīgus īstenošanas noteikumus; Īstenošanas noteikumos sākotnēji iekļauj visus Regulas (EK) Nr. 3922/1991 III pielikuma Q apakšsadaļas svarīgākos noteikumus, ņemot vērā jaunākos zinātnes un tehnikas atzinumus;

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par grozījumiem Nr.9., 10., 11., 12., 13. un 14. , kuri veido grozījumu kopumu attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 10

22. panta 2. punkta (b) apakšpunkts

(b) dalībvalsts var apstiprināt individuālas lidojuma laika specifikācijas shēmas, kas atšķiras no a) apakšpunktā minētajām sertificēšanas specifikācijām. Šajā gadījumā attiecīgā dalībvalsts nekavējoties individuālo shēmu dara zināmu Aģentūrai un informē par to pārējās dalībvalstis;

(b) dalībvalsts var apstiprināt individuālas lidojuma laika specifikācijas shēmas, kas atšķiras no a) apakšpunktā minētajām sertificēšanas specifikācijām. Šajā gadījumā dalībvalsts nekavējoties dara zināmu Aģentūrai un dalībvalstīm, ka tā gatavojas apstiprināt šādu individuālu shēmu;

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par grozījumiem Nr.9.,10.,11.,12.,13. un 14., kuri veido grozījumu kopumu attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 11

22. panta 2. punkta (c) apakšpunkts

(c) pēc paziņojuma saņemšanas Aģentūra novērtē individuālo shēmu, pamatojoties uz zinātnisku un medicīnisku izvērtējumu. Ja vajadzīgs, Aģentūra šo shēmu apspriež ar attiecīgo dalībvalsti un vajadzības gadījumā ierosina tajā grozījumus;

(c) pēc paziņojuma saņemšanas Aģentūra mēneša laikā novērtē individuālo shēmu, pamatojoties uz zinātnisku un medicīnisku izvērtējumu. Pēc tam dalībvalsts var apstiprināt minēto shēmu, ja vien Aģentūra pēc shēmas apspriešanas ar šo dalībvalsti nav ierosinājusi tajā grozījumus. Ja dalībvalsts piekrīt šiem grozījumiem, tā var piešķirt atbilstošo apstiprinājumu;

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par grozījumiem Nr.9.,10.,11.,12.,13. un 14., kuri veido grozījumu kopumu attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 12

22. panta 2. punkta (c a) apakšpunkts (jauns)

 

(c a) neparedzētu neatliekamu ekspluatācijas apstākļu gadījumā vai arī ja ekspluatācijas vajadzības ir uz noteiktu laiku un neatkārtojas, dažiem noteikumiem var noteikt pagaidu izņēmumus līdz brīdim, kad Aģentūra pauž savu viedokli;

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par grozījumiem Nr. 9., 10., 11., 12., 13. un 14., kuri veido grozījumu kopumu attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 13

22. panta 2. punkta (d) apakšpunkts

(d) ja dalībvalsts nepiekrīt Aģentūras secinājumiem par individuālo shēmu, Aģentūra šo lietu nodod Komisijai, lai tā saskaņā ar 64. panta 3. punktā minēto kārtību pieņemtu lēmumu par to, vai attiecīgā individuālā shēma atbilst šajā regulā paredzētajiem drošības mērķiem;

(d) ja dalībvalsts nepiekrīt Aģentūras secinājumiem par individuālo shēmu, šo lietu nodod Komisijai, lai tā saskaņā ar 64. panta 3. punktā minēto kārtību nolemj, vai attiecīgā shēma atbilst šajā regulā paredzētajiem drošības mērķiem;

Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par grozījumiem Nr.9.,10.,11.,12.,13. un 14. , kuri veido grozījumu kopumu attiecībā uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 14

24.a pants (jauns)

 

24.a pants

Soda naudas un periodiski soda maksājumi

 

1. Neierobežojot 20. un 54pantu, Komisija pēc Aģentūras pieprasījuma var:

 

a) uzlikt soda naudu personām un uzņēmumiem, kam Aģentūra izsniegusi sertifikātu, ja ir tīši vai netīši pārkāpti šīs regulas noteikumi vai īstenošanas noteikumi;

 

b) uzlikt periodiskus soda maksājumus personām vai uzņēmumiem, kam Aģentūra izsniegusi sertifikātu, un aprēķināt tos no lēmumā noteiktās dienas, lai piespiestu šīs personas vai uzņēmumus nodrošināt atbilstību šīs regulas noteikumiem un tās īstenošanas noteikumiem.

 

2. Soda naudas un periodiski soda maksājumi, kas minēti 1. punktā, ir preventīvi un samērīgi gan attiecībā uz konkrētā pārkāpuma smagumu, gan attiecīgā sertifikāta īpašnieka finansiālām iespējām, jo īpaši ņemot vērā apmēru, kādā tikusi apdraudēta drošība. Kopējais soda naudu apjoms nepārsniedz 4 % no sertifikāta īpašnieka gada ienākumiem vai apgrozījuma. Kopējais periodisko soda maksājumu apjoms nepārsniedz 2,5 % no sertifikāta īpašnieka dienas vidējiem ienākumiem vai apgrozījuma.

 

3. Komisija saskaņā ar 64. panta 3. punktā noteikto procedūru pieņem detalizētus noteikumus šā panta īstenošanai. Tos pieņemot, Komisija jo īpaši precizē:

 

a) sīki izstrādātus kritērijus soda naudu vai arī periodisko soda maksājumu apmēra noteikšanai; un

 

b) procedūras attiecībā uz izmeklēšanu, saistītajiem pasākumiem un ziņojumu iesniegšanu, kā arī noteikumus par lēmumu pieņemšanas procedūru, tostarp noteikumus par tiesībām uz aizstāvību, piekļuvi dokumentiem, juridisko pārstāvību, konfidencialitāti un pagaidu noteikumiem, kā arī par soda naudu un periodisko soda maksājumu apjoma noteikšanu un iekasēšanu.

 

4. Eiropas Kopienu Tiesai jābūt neierobežotai jurisdikcijai pārskatīt lēmumus, ar kuriem Komisija noteikusi soda naudas vai periodiskos soda maksājumus. Tā var atcelt, samazināt vai palielināt uzliktās soda naudas vai periodiskos soda maksājumus.

 

5. Saskaņā ar 1. punktu pieņemtajiem lēmumiem nav krimināltiesību rakstura.

Pamatojums

Šis grozījums ir Eiropas Parlamenta un Padomes panāktā kompromisa rezultāts.

Grozījums Nr. 15

33. panta 1. punkts

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis. Tādēļ katra dalībvalsts un Komisija ieceļ vienu valdes locekli, kā arī viņa aizstājēju, kas pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo pilnvaru termiņu var atjaunot.

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis. Valdes locekļus izvēlas pamatojoties uz viņu atzītu pieredzi un iesaisti civilās aviācijas jomā, viņu pārvaldības spējām un zināšanām, ko var izmantot šajā regulā noteikto mērķu īstenošanai. Tāpēc Eiropas Parlamenta kompetentai komitejai jābūt pilnībā informētai.

Katra dalībvalsts ieceļ vienu valdes locekli, kā arī viņa aizstājēju, kas pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Arī Komisija ieceļ savu pārstāvi un viņa aizvietotāju. Locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šo pilnvaru termiņu var atjaunot.

Pamatojums

Šis grozījums ir Eiropas Parlamenta un Padomes panāktā kompromisa rezultāts.

Grozījums Nr. 16

36. panta 2. punkts

2. Katram loceklim ir viena balss. Ja kāda valdes locekļa nav klāt, viņa aizstājējam ir tiesības balsot viņa vietā. Ne novērotāji, ne Aģentūras izpilddirektors balsošanā nepiedalās.

2. Katram saskaņā ar 33. panta 1. punktu ieceltajam loceklim ir viena balss. Ja kāda valdes locekļa nav klāt, viņa aizstājējam ir tiesības balsot viņa vietā. Ne novērotāji, ne Aģentūras izpilddirektors balsošanā nepiedalās.

Pamatojums

Atbilst Eiropas Parlamenta 21. grozījumam (pirmā daļa) pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 17

58. panta 3.a punkts (jauns)

 

3.a Aģentūras budžetā atsevišķi nodala regulatīvo funkciju budžetu un maksas, ko nosaka un iekasē par sertifikācijas darbībām.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes panāktā kompromisa rezultāts par Parlamenta 26. grozījumu pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 18

63. panta 3. punkts

3. Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem jo īpaši nosaka darbības, par kurām saskaņā ar 58. panta 1. punktu pienākas maksas un atlīdzība, maksu un atlīdzības summas un veids, kādā tās jāmaksā.

3. Ar 1. punktā minētajiem pasākumiem jo īpaši nosaka darbības, par kurām saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu pienākas maksas un atlīdzība, maksu un atlīdzības summas un veids, kādā tās jāmaksā.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes panāktā kompromisa rezultāts par Parlamenta 27. grozījumu (pirmā daļa) pirmajā lasījumā.

PASKAIDROJUMS

IEVADS

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2007. gada 1. februārī dokumentu pieņēma pirmajā lasījumā, notikušas intensīvas sarunas, lai kopīgi panāktu vai nu „pirmstermiņa otrā lasījuma vienošanos” (t.i. pirms Padomes kopējās nostājas) vai arī „normālu vienošanos par otro lasījumu” (pēc Padomes kopējās nostājas).

Neformāls trīspusējais dialogs sākās jau agrīnā posmā un daudzas problēmas ir atrisinātas, lielākā daļa risinājumu iekļauti kopējās nostājas tekstā.

Tomēr ņemot vērā to, cik temats ir sarežģīts un cik daudz interešu skarts, normāla vienošanās par otro lasījumu abām iestādēm bija pieņemamākais veids, lai rastu risinājumu svarīgākajiem jautājumiem, pēc tam, kad Portugāles prezidentūrai bija piešķirts mandāts sākt sarunas.

Sarunas atbilstoši oficiālajam prezidentūras sarunu mandātam turpinājās 13. novembrī. Tika panākta galīgā vienošanās un to referents ierosina bez izmaiņām apstiprināt gan Transporta un tūrisma komitejā, gan plenārsēdē.

KOPĒJĀ NOSTĀJA

Eiropas Parlamenta oktobra plenārsesijai iesniegtajā Padomes kopējā nostājā daudzi Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi bija vai nu iekļauti tādā redakcijā, kā to pieņēma Parlaments kopējās nostājas tekstā, vai arī tie bija mazliet citādi formulēti, lai atspoguļotu vienošanos ar Eiropas Parlamentu, kā arī lai panāktu atbilstību tiesību aktu izstrādes kvalitātes noteikumiem. Grozījumi Nr. 4., 8., 10., 14., 15., 16., kā arī Nr. 22., 23., 24., 25., 26. un 29. ir grozījumi no pirmā lasījuma.

Grozījumi Nr. 9. un Nr. 11. ir atsaukti.

GROZĪJUMI ŠAJĀ IETEIKUMĀ OTRAJAM LASĪJUMAM

Šajā ieteikumā visi grozījumi tapuši pēc sarunām ar Padomi un ar Komisijas palīdzību.

Svarīgi grozījumi attiecas uz:

- Komisijai piešķirto iespēju uzlikt soda naudas kā alternatīvu pilnīgai sertifikāta atņemšanai (14. grozījums);

- Aģentūras neatkarību un objektivitāti, tai saņemot iemaksas no organizācijām, valstīm u.tml.;

- sarežģīta gaisa kuģa definīciju (5. un 6. grozījums). Eiropas Parlaments un Padome piekrita palielināt gaisa kuģa pasažieru skaita augšējo robežu, līdz kurai gaisa kuģi neuzskata par sarežģītu. Regulas tekstam pievienos atsevišķu Komisijas deklarāciju, precīzāk — par to, cik nelietderīgs ir kopējās nostājas tekstā iekļautais ceturtais kritērijs.

- grozījumi no Nr. 9 līdz Nr. 14.  attiecas uz lidojuma laika ierobežojumiem un iespējamiem izņēmumiem (jo īpaši skat. 12. grozījumu). Te svarīgi radīt sistēmu bez liekas birokrātijas, kas būtu pietiekami elastīga, lai varētu reaģēt neparedzētās situācijās;

- jautājums par valdi atrisināts 15. grozījumā;

- jautājums par apkalpi — Eiropas Parlaments piekrita atkārtoti ieviest Komisijas priekšlikuma tekstu 8. grozījumā, kā arī 11. panta 1. punktā (sertifikātu atzīšana) un kopējās nostājas 8. panta 4. punktā;

- pirmajā lasījumā pieņemtā mutiskā grozījumā Eiropas Parlaments ierosina paplašināt to lidmašīnu kategoriju, uz kurām neattiecas šīs regulas prasības, palielinot šādā kategorijā ietilpstošu lidmašīnu maksimālā svara robežu no pašreizējiem 472 kg līdz 600 kg, savukārt Eiropas Aviācijas drošības aģentūru lūgs veikt pētījumu par šī pasākuma lietderību; arī attiecībā uz šo jautājumu Regulas tekstam pievienos atsevišķu Komisijas deklarāciju;

- visbeidzot — attiecībā uz nodevām un maksājumiem pievienos vēl vienu Komisijas deklarāciju, tajā norādot, ka tiks ņemtas vērā arī mazo un vidējo uzņēmumu intereses.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aviācijas drošības aģentūra

Atsauces

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

14.3.2007                     T6-0067/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

25.10.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

25.10.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

28

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Ovidiu Victor Ganţ

Iesniegšanas datums

28.11.2007