Betänkande - A6-0482/2007Betänkande
A6-0482/2007

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Jörg Leichtfried

Förfarande : 2005/0228(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0482/2007
Ingivna texter :
A6-0482/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0579),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6‑0482/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunktParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 13a (nytt)

 

(13a) Enligt förordning (EG) nr 2111/2005* är byrån skyldig att meddela alla upplysningar som kan vara relevanta för uppdatering av den gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl belagts med verksamhetsförbud inom gemenskapen. Om byrån nekar ett lufttrafikföretag tillstånd enligt bestämmelserna i denna förordning ska byrån vidarebefordra all relevant information som legat till grund för detta beslut till kommissionen, så att namnet på lufttrafikföretaget kan föras in i denna förteckning, om så behövs.

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).

Ändringsförslag 2

Skäl 16a (nytt)

 

(16a )För att uppnå säkerhetsmålen i denna förordning bör kommissionen ges behörighet att utfärda böter för innehavare av certifikat och tillstånd som byrån har utfärdat. Enligt gemenskapens rättsordning bör sådana bötesstraff vidtas av kommissionen på rekommendation av byrån. Det bör betonas att kommissionen, genom införandet av bötesstraff, kommer att kunna ge en mer nyanserad, flexibel och anpassad reaktion på brott mot bestämmelserna jämfört med en indragning av ett certifikat.

Motivering

De nya skälen 16a och 16b är nödvändiga för att stödja den nya överenskomna artikel 24a som handlar om böter.

Ändringsförslag 3

Skäl 16b (nytt)

 

(16b) Eftersom alla beslut som fattas av kommissionen i överensstämmelse med denna förordning, enligt EG-fördraget kan prövas av domstolen, bör domstolen, enligt artikel 229 i fördraget, ges obegränsad behörighet avseende beslut som avser utfärdande av böter och löpande viten.

Motivering

De nya skälen 16a och 16b är nödvändiga för att stödja den nya överenskomna artikel 24a som handlar om böter.

Ändringsförslag 4

Skäl 24

(24) För att garantera byråns fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget där intäkterna främst består av ett bidrag från gemenskapen och avgifter från dem som använder systemet. Gemenskapens budgetförfarande bör gälla för gemenskapens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaperna bör utföras av Europeiska revisionsrätten.

(24) För att garantera byråns fullständiga oberoende och självständighet bör den ha en egen budget där intäkterna främst består av ett bidrag från gemenskapen och avgifter från dem som använder systemet. Eventuella ekonomiska bidrag till byrån från medlemsstater, tredjeländer eller andra enheter får inte påverka dess självständighet och opartiskhet. Gemenskapens budgetförfarande bör gälla för gemenskapens bidrag och för alla andra anslag från Europeiska unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaperna bör utföras av Europeiska revisionsrätten.

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ett omformulerat ändringsförslag 25 från Europaparlamentets första behandling, som nu ingår i artikel 58.1 e.

Ändringsförslag 5

Artikel 3, led j, led i, strecksats 2

vars största godkända antal passagerarsittplatser överstiger nio, eller

som är certifierat för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nitton, eller

Ändringsförslag 6

Artikel 3, led j, led ii

ii) en helikopter

ii) en certifierad helikopter

– vars största certifierade startmassa överstiger 3 175 kg, eller

– vars största startmassa överstiger 3 175 kg, eller

– vars största godkända antal passagerarsittplatser överstiger fem, eller

– vars största antal passagerarsittplatser överstiger nio, eller

– som är certifierat för drift med en minimibesättning på minst 2 piloter, eller

– som är avsedd för drift med en minimibesättning på minst 2 piloter, eller

Motivering

Detta ändringsförslag är ett resultat av en kompromiss med rådet. Det är en överenskommen omformulering av Europaparlamentets ändringsförslag 30.

Ändringsförslag 7

Artikel 7, punkt 7 stycke 1

7. När kommissionen beslutar om de åtgärder som avses i punkt 6 ska den särskilt se till att de återspeglar teknikens utvecklingsnivå och beprövade erfarenheter inom pilotutbildningen.

7. När kommissionen beslutar om de åtgärder som avses i punkt 6 ska den särskilt se till att de återspeglar teknikens utvecklingsnivå inklusive beprövade erfarenheter samt vetenskapliga och tekniska framsteg inom pilotutbildningen.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar en överenskommen kompromiss avseende Europaparlamentets ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 8

Artikel 8, punkt 5, led da (nytt)

 

(da) Villkor för att utfärda, behålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla det certifikat för kabinbesättning som avses i punkt 4.

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar kommissionens ursprungliga förslag, som ströks i den gemensamma ståndpunkten. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 9

Artikel 22, punkt 2, led a

a) ska byrån utfärda gällande certifieringsspecifikationer för att se till att de grundläggande kraven, och i tillämpliga fall tillhörande tillämpningsföreskrifter, uppfylls,

a) ska byrån utfärda gällande certifieringsspecifikationer för att se till att de grundläggande kraven, och i tillämpliga fall tillhörande tillämpningsföreskrifter, uppfylls; till en början ska tillämpningsföreskrifterna innehålla samtliga materiella bestämmelser i kapitel Q i bilaga III till förordning (EG) nr 3922/1991, och hänsyn tas till de senaste vetenskapliga och tekniska rönen,

Motivering

Ändringsförslagen 9, 10, 11, 12, 13 och 14 utgör ett paket som överenskommits mellan Europaparlamentet och rådet om begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstider samt eventuella undantag.

Ändringsförslag 10

Artikel 22, punkt 2, led b

b) får en medlemsstat godkänna enskilda system för specificering av flygtid som avviker från de certifieringsspecifikationerna som avses i led a; i detta fall ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål anmäla de enskilda systemen till byrån och informera de övriga medlemsstaterna om detta,

b) får en medlemsstat godkänna enskilda system för specificering av flygtid som avviker från de certifieringsspecifikationerna som avses i led a; i detta fall ska medlemsstaten utan dröjsmål anmäla till byrån, kommissionen och de övriga medlemsstaterna att man avser att ge tillstånd till ett sådant enskilt system,

Motivering

Ändringsförslagen 9, 10, 11, 12, 13 och 14 utgör ett paket som överenskommits mellan Europaparlamentet och rådet om begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstider samt eventuella undantag.

Ändringsförslag 11

Artikel 22, punkt 2, led c

c) ska byrån efter anmälan bedöma det enskilda systemet på grundval av en vetenskaplig och medicinsk utvärdering; i förekommande fall ska byrån diskutera systemet med den berörda medlemsstaten och vid behov föreslå att det ändras,

c) ska byrån inom en månad efter anmälan bedöma det enskilda systemet på grundval av en vetenskaplig och medicinsk utvärdering; därefter får den berörda medlemsstaten ge det anmälda tillståndet, om inte byrån har diskuterat systemet med den berörda medlemsstaten och föreslagit ändringar; om medlemsstaten accepterar ändringarna får tillståndet utfärdas i detta ändrade skick,

Motivering

Ändringsförslagen 9, 10, 11, 12, 13 och 14 utgör ett paket som överenskommits mellan Europaparlamentet och rådet om begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstider samt eventuella undantag.

Ändringsförslag 12

Artikel 22, punkt 2, led ca (nytt)

 

(ca) vid oförutsedda brådskande driftsrelaterade omständigheter eller driftsrelaterade behov med begränsad varaktighet och av icke-repetitiv karaktär, får undantag från certifieringsspecifikationerna gälla temporärt tills byrån har avgett ett yttrande,

Motivering

Ändringsförslagen 9, 10, 11, 12, 13 och 14 utgör ett paket som överenskommits mellan Europaparlamentet och rådet om begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstider samt eventuella undantag.

Ändringsförslag 13

Artikel 22, punkt 2, led d

(d) ska byrån, om en medlemsstat inte samtycker till byråns slutsatser om ett enskilt system, hänskjuta frågan till kommissionen för ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 64.3, om huruvida det enskilda systemet uppfyller säkerhetsmålen i denna förordning,

(d) ska byrån, om en medlemsstat inte samtycker till byråns slutsatser om ett enskilt system, hänskjuta frågan till kommissionen för ett beslut om huruvida detta system uppfyller säkerhetsmålen i denna förordning, i enlighet med förfarandet i artikel 64.3,

Motivering

Ändringsförslagen 9, 10, 11, 12, 13 och 14 utgör ett paket som överenskommits mellan Europaparlamentet och rådet om begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstider samt eventuella undantag.

Ändringsförslag 14

Artikel 24a (ny)

 

Artikel 24a

 

Böter och löpande viten

 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 20 och 54 får kommissionen på byråns begäran

 

a) bötfälla personer och företag åt vilka byrån har utfärdat certifikat, när dessa avsiktligt eller av oaktsamhet har brutit mot bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser,

 

b) utfärda löpande viten, beräknade från det datum som anges i beslutet, för personer och företag åt vilka byrån har utfärdat certifikat, för att tvinga dessa personer och företag att följa bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser.

 

2. Böter och löpande viten enligt punkt 1 skall vara avskräckande och stå i proportion både till sakens allvar och certifikatinnehavarens ekonomiska förmåga samt särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning som säkerheten har äventyrats. Bötesbeloppet får inte överstiga 4 procent av certifikatinnehavarens årsinkomst eller årsomsättning. Det löpande vitesbeloppet får inte överstiga 2,5 procent av certifikatinnehavarens genomsnittliga dagsinkomst eller dagsomsättning.

 

3. Kommissionen ska anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av denna artikel, i enlighet med förfarandet i artikel 64.3. Därvid skall följande särskilt specificeras:

 

a) Detaljerade kriterier för fastställandet av bötesbelopp eller löpande vitesbelopp och

 

b) förfaranden för utredningar, därmed sammanhängande åtgärder och rapportering samt förfaranden för beslutsfattande, inklusive bestämmelser om rätt till försvar, tillgång till handlingar, rättsliga ombud, konfidentialitet och tillfälliga bestämmelser samt beräkning och indrivning av böter och löpande viten.

 

4. EG-domstolen ska ha oinskränkt behörighet att pröva beslut där kommissionen har fastställt böter eller löpande viten. Domstolen får undanröja, minska eller öka de utdömda böterna eller löpande vitena.

 

5. Beslut fattade enligt punkt 1 får inte vara av straffrättslig karaktär.

Motivering

Detta ändringsförslag är resultatet av en kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 15

Artikel 33, punkt 1

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. För detta ändamål ska varje medlemsstat och kommissionen utse en ledamot av styrelsen och en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Mandatperioden ska vara fem år. Mandatperioden ska kunna förnyas.

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. Ledamöterna ska väljas utifrån sin välkända erfarenhet och sitt engagemang när det gäller civil luftfart, sin ledarförmåga och sina expertkunskaper, vilka ska utnyttjas för att främja målen i denna förordning. Europaparlamentets behöriga utskott ska informeras om valet av ledamöter.

 

Varje medlemsstat ska utse en ledamot av styrelsen och en suppleant som ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Kommissionen ska likaså utse sin ledamot och suppleant. Mandatperioden ska vara fem år. Mandatperioden ska kunna förnyas.

Motivering

Detta ändringsförslag är resultatet av en kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 16

Artikel 36, punkt 2

2. Varje medlem ska ha en röst. I en ledamots frånvaro ska suppleanten har rätt att utöva dennes rösträtt. Varken observatörerna eller byråns verkställande direktör får rösta.

2. Varje medlem som utsetts i enlighet med artikel 33.1 ska ha en röst. I en ledamots frånvaro ska suppleanten har rätt att utöva dennes rösträtt. Varken observatörerna eller byråns verkställande direktör får rösta.

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 21 (första delen) från Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag 17

Artikel 58, punkt 3a (ny)

 

3a. Regleringsbudgetar och de avgifter som fastställts och uppburits för certifieringsverksamhet ska behandlas separat i byråns budget.

Motivering

Resultatet av en kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet om ändringsförslag 26 från Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag 18

Artikel 63, punkt 3

3. Genom de åtgärder som avses i punkt 1 ska det särskilt fastställas i vilka fall avgifter enligt artikel 58.1 ska tas ut, avgiftsbeloppens storlek och hur avgifterna ska betalas.

3. Genom de åtgärder som avses i punkt 1 ska det särskilt fastställas i vilka fall avgifter enligt artikel 58.1 c och d ska tas ut, avgiftsbeloppens storlek och hur avgifterna ska betalas.

Motivering

Resultatet av en kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet om ändringsförslag 27 (första delen) från Europaparlamentets första behandling.

MOTIVERING

INLEDNING

Efter att Europaparlamentet antagit betänkandet vid första behandlingen den 1 februari 2007 följde en period av intensiva förhandlingar med gemensamma ansträngningar för att komma fram till antingen en ”tidig andrabehandlingsöverenskommelse” (dvs. före rådets gemensamma ståndpunkt) eller en ”normal andrabehandlingsöverenskommelse” (efter rådets gemensamma ståndpunkt).

De informella trepartsöverläggningarna inleddes också på ett tidigt stadium och på många problem har man redan funnit lösningar som i de flesta fall tagits med i den gemensamma ståndpunkten.

Med tanke på frågans komplexitet och alla involverade intressen ansåg båda institutionerna att en normal andrabehandlingsöverenskommelse var den bästa modellen för att finna lösningar på de viktigaste punkterna, när det portugisiska ordförandeskapet fått mandat att förhandla.

Den 13 november fortsatte förhandlingarna under ordförandeskapets officiella förhandlingsmandat. En slutlig överenskommelse nåddes, vilken föredraganden rekommenderar tranportutskottet och plenarförsamlingen att anta utan ändringar.

DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

I rådets gemensamma ståndpunkt som lades fram vid Europaparlamentets oktobersammanträde återfinns flera av de ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen, antingen precis som de antagits av parlamentet vid första behandlingen eller lätt omarbetade för att återspegla överenskommelsen med Europaparlamentet eller för att följa bestämmelserna för välskriven lagtext. Dessa ändringsförslag från första behandlingen är nr 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 och 29.

Ändringsförslagen 9 och 11 hade dragits tillbaka.

ÄNDRINGSFÖRSLAGEN I DENNA ANDRABEHANDLINGSREKOMMENDATION

Ändringsförslagen i denna rekommendation är samtliga resultat av förhandlingarna med rådet, med hjälp från kommissionen.

De viktiga ändringsförslagen handlar om följande:

–         Kommissionens möjligheter att påföra böter, som ett alternativ till en regelrätt    indragning av ett certifikat (ändringsförslag 14).

–         Byråns självständighet och opartiskhet när man tar emot bidrag från organisationer,       länder,  etc.

–         Definitionerna för komplexa luftfartyg (ändringsförslag 5 och 6). Europaparlamentet och rådet kom överens om att öka antalet passagerare i definitionen på ett komplext motordrivet luftfartyg. En separat förklaring från kommissionen kommer att bifogas förordningens text, vilken berör nyttan med det extra fjärde kriteriet i den gemensamma ståndpunkten.

–         Begränsning av flygtjänst- och tjänstgöringstider och undantag från dessa          bestämmelser (ändringsförslag 9–14, särskilt ändringsförslag 12). Det viktiga är här att   skapa ett obyråkratiskt system som är tillräckligt flexibelt för att kunna hantera   oförutsedda situationer.

–         Frågan om styrelsen, som har lösts genom ändringsförslag 15.

–         Frågan om kabinpersonalen: Europaparlamentet accepterade att man återinförde          kommissionens förslag genom ändringsförslag 8 i kombination med artikel 11.1 –   erkännande av certifikat – och artikel 8.4 i den gemensamma ståndpunkten.

–         EASA kommer att ges uppdraget att genomföra en studie av huruvida  ökningen från nuvarande 472 kg till 600 kg för den kategori flygplan som faller   utanför denna förordning är lämplig. Denna förändring infördes genom ett muntligt ändringsförslag som antogs vid första behandlingen. Även i detta fall kommer en separat förklaring från kommissionen att bifogas förordningens text.

–         Slutligen, när det gäller avgifter, kommer en separat förklaring från kommissionen att bifogas, i vilken det framgår att små och medelstora företags intressen kommer att beaktas på vederbörligt sätt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Referensnummer

10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

14.3.2007                     T6-0067/2007

Kommissionens förslag

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

25.10.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

25.10.2007

Föredragande

       Utnämning

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Behandling i utskott

21.11.2007

 

 

 

Antagande

27.11.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ovidiu Victor Ganţ

Ingivande

28.11.2007