RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõtte Clean Sky

28.11.2007 - (KOM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS)) - *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Lena Ek

Menetlus : 2007/0118(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0483/2007
Esitatud tekstid :
A6-0483/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõtte Clean Sky

(KOM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0315);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1 (edaspidi „finantsmäärus”), eelkõige selle artiklit 185;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2 ja eelkõige selle punkti 47;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0172/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise- ja toidukohutuse komisjoni arvamusi (A6-0483/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  on arvamusel, et õigusloomega seotud ettepanekus märgitud lähtesumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta järgset rahastamist hakatakse hindama järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

3.  tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei muuda kehtetuks 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemusi, mida kohaldatakse ühisettevõtte Clean Sky asutamise suhtes;

4.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 12

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine.

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine, sealhulgas niisuguste teadusuuringute tulemuste kasutamine.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 16

(16) Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel, võttes siiski arvesse ühiste tehnoloogiaalgatuste kui avaliku ja erasektori partnerluste olemusest ning eelkõige erasektori panusest tulenevat eripära.

(16) Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Sarnaselt 7. märtsil 2007 toimunud ITERi ühisettevõtte rahastamise kolmepoolse kohtumise tulemustele tuleks Euroopa Parlamendile anda täielik ja tingimusteta vastutus ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 16 a (uus)

 

(16 a) Ühisettevõte Clean Sky ja avaliku sektori sidusrühmad peaksid püüdma tunnustada ühistes tehnoloogiaalgatustes esitatud võimalusi kui uusi mehhanisme avaliku ja erasektori partnerluste rakendamiseks ja tegutsema koostöös erasektori sidusrühmadega, et leida ühenduse eelarve täitmiseks tõhusamaid lahendusi.

Selgitus

Avaliku ja erasektori partnerluste osas on soovitav leida kiiremaid võimalusi ühenduse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpetamiseks. Seetõttu tuleks soovitada koostöövõimaluste otsimist erasektori partneritega, et vältida auditite kattumist.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 19

(19) Euroopa Ühendus ja teised liikmed peaksid rahastama ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid võrdsetes osades.

(19) Euroopa Ühendus ja teised liikmed peaksid rahastama ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid võrdsetes osades. Jooksvad kulud ei tohiks ületada 3% ühisettevõtte Clean Sky üldeelarvest.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 23

(23) Ühisettevõtte Clean Sky kohta tuleks anda välja pärast eelnevat konsulteerimist komisjoniga eraldi finantsmäärus, mis põhineb raamfinantsmääruse1 põhimõtetel ja milles võetakse arvesse selle konkreetseid tegevusvajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine.

(23) Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei või erineda komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, EURATOM) nr 1605/20021 artiklis 185, välja arvatud juhul, kui nende konkreetsed tegevusvajadused, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine, seda nõuavad.

Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 erinevate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Eelarvepädevaid institutsioone tuleks teavitada kõikidest sellistest eranditest.

 

_________

1 Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus (ELT L 2, 07.01.2003, lk 39).

_____________________

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Parandus ELT L 2, 7.1.2003, lk 39.

Selgitus

Erandeid määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 tuleks lubada vaid hädavajadusel. Ühisettevõte peab ilma ühegi kahtluseta tõestama, et selline erand on ainuke võimalus tagada nõuetekohane toimimine tema asutamismääruse piires.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 24

(24) Stabiilsete tööhõivetingimuste ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks ning kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialistide kaasamiseks tuleb kohaldada kõikide ühisettevõttesse Clean Sky värvatud töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi („personalieeskirjad”).

(24) Stabiilsete tööhõivetingimuste ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks ning kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialistide kaasamiseks tuleb anda komisjonile volitused lähetada ühisettevõttesse nii palju ametnikke kui ta vajalikuks peab. Ülejäänud töötajad peaks ühisettevõte Clean Sky tööle võtma kooskõlas vastuvõtva riigi tööhõivealaste õigusaktidega.

Selgitus

Ühisettevõtte Clean Sky struktuur peaks olema kerge ja paindlik. Töölevõtumenetlus peaks olema paindlik, kiirem ja odavam. Ühiste tehnoloogiaalgatuste avalik-eraõiguslik laad nõuab, et ühisettevõte Clean Sky on võimeline viivitamatult tööd alustama.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 25

(25) Võttes arvesse, et ühisettevõte Clean Sky ei ole loodud majanduslikul eesmärgil ning et see vastutab „õhutranspordi keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid” käsitleva ühise tehnoloogiaalgatuse haldamise eest, on selle ülesannete täitmiseks vaja, et ühisettevõtte Clean Sky ja selle töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste 8. aprilli 1965. aasta privileegide ja immuniteetide protokolli.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduse 24 muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 27

(27) Ühisettevõte Clean Sky esitab korrapäraseid aruandeid oma tegevuse kohta.

(27) Ühisettevõte Clean Sky peaks korrapäraselt esitama aruandeid nõukogule ja Euroopa Parlamendile oma tegevuse kohta.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 32

(32) Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohariigi leping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.

(32) Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.

Selgitus

Tuleks selgelt sätestada, et ameti või sarnase ühenduse asutuse asukohariigilt oodatakse rahalise ja igasuguse muu abi andmist, mis on vajalik ühenduse asutuse loomise ja toimimise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 10

Artikli 1 lõige 1

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega „ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi „ühisettevõte Clean Sky”). Kõnealust ajavahemikku võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega „ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi „ühisettevõte Clean Sky”). Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal jooksvate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani. Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohane asutus.

Selgitus

Clean Sky vajab aegumisklauslit, sest see ei ole alaline institutsioon. Aegumisklausliga tehakse kõikidele osalistele selgeks, et vahendil on range tähtaeg ja see peab andma tulemusi määratud aja jooksul.

Muudatusettepanek 11

Artikli 3 esimene -1 taane (uus)

aidata kaasa seitsmenda raamprogrammi rakendamisele ja eelkõige eriprogrammi „Koostöö” teema „Transport (sealhulgas lennundus)” rakendamisele;

Muudatusettepanek 12

Artikli 3 teine a taane (uus)

• tagada õhutranspordi valdkonna keskkonnaaspektide parandamisele suunatud Euroopa uurimistegevuse ühtsus;

Muudatusettepanek 13

Artikli 3 teine b taane (uus)

edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist oma tegevuses, et vähemalt 15% kasutada olevast rahast antaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele;

Selgitus

Kooskõlas seitsmenda raamprogrammiga.

Eesmärkide all on tähtis täpsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rolli.

Muudatusettepanek 14

Artikli 6 lõige 2

2. Ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid katavad rahaliselt võrdsetes osades ühelt poolt Euroopa Ühendus, mis katab 50% kulude kogusummast, ja teiselt poolt ülejäänud liikmed, kes katavad ülejäänud 50%.

2. Ühisettevõtte Clean Sky jooksvaid kulusid katavad rahaliselt võrdsetes osades ühelt poolt Euroopa Ühendus, mis katab 50% kulude kogusummast, ja teiselt poolt ülejäänud liikmed, kes katavad ülejäänud 50%. Jooksvad kulud ei ületa 3% ühisettevõtte Clean Sky üldeelarvest.

Muudatusettepanek 15

Artikli 6 lõige 5

5. Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtide ja toetajaliikmete eraldatavad ressursid on vähemalt võrdsed ühenduse toetusega, välja arvatud konkursikutsete kaudu Clean Sky teadusuuringuteks eraldatud summad.

5. Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtide ja toetajaliikmete eraldatavad ressursid, mida hinnatakse vastavalt seitsmendas raamprogrammis määratletud tavadele, on vähemalt võrdsed ühenduse toetusega, välja arvatud konkursikutsete kaudu Clean Sky teadusuuringuteks eraldatud summad.

Muudatusettepanek 16

Artikli 7 teine a lõik (uus)

 

Välisekspertide abiga läbiviidav hindamis- ja valikumenetlus tagab, et ühisettevõtte Clean Sky avaliku sektori finantseeringute eraldamisel järgitakse pädevuse ja konkurentsi põhimõtet.

Selgitus

Hindamismenetlus tuleks läbi viia välis- ja sõltumatute ekspertide rühmade abiga.

Muudatusettepanek 17

Artikli 8 pealkiri ja lõige 1

Finantsmäärus

Finantseeskirjad

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu eraldi finantsmääruse. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

 

1. Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei kaldu kõrvale määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui selle konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ja komisjonilt on eelnevalt saadud nõusolek.

 

Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse kõikidest sellistest eranditest.

 

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 18

Artikli 9 lõige 1

1. Ühisettevõte Clean Sky töötajate ja direktori suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ja Euroopa Ühenduse institutsioonide ühiselt vastuvõetud eeskirju nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks.

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab oma töötajad tööle vastavalt vastuvõtvas riigis kehtivatele eeskirjadele. Komisjon võib lähetada ühisettevõttesse Clean Sky nii palju töötajaid kui ta vajalikuks peab;

Muudatusettepanek 19

Artikli 9 lõige 2

2. Ühisettevõte Clean Sky kasutab oma töötajate suhtes volitusi, mis on antud ametisse määravale asutusele Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega ning töölepingute sõlmimise volitustega asutusele Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Artikli 9 lõige 3

3. Ühisettevõte Clean Sky võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikliga 110 ettenähtud korras ja vastavalt Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustele.

3. Ühisettevõte Clean Sky võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste ametnike lähetamise osas.

Muudatusettepanek 21

Artikkel 10

Ühisettevõte Clean Sky ja selle personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.

välja jäetud

Muudatusettepanek 22

Artikli 11 lõige 3 a (uus)

3 a. Ühisettevõte Clean Sky vastutab oma kohustuste täitmise eest ainuisikuliselt.

Selgitus

Lisatud on mõned ühisettevõtte põhikirja artikli 19 põhiklauslid, et vältida lahknevusi käesoleva artikli ja põhikirja artikli 19 vahel.

Muudatusettepanek 23

Artikli 13 lõige 3

3. Kolme aasta möödumisel ühisettevõtte Clean Sky asutamisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2010 teeb komisjon hindamise juhatusega kokku lepitava pädevuse alusel. Selle hindamise eesmärk on määrata ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamise põhjal kindlaks, kas ühisettevõtte Clean Sky kestust tuleks pikendada pärast artikli 1 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku möödumist ning võtta vastu asjakohased muudatused käesolevas määruses ja ühisettevõtte Clean Sky põhikirjas.

3. Mitte hiljem kui 31. detsembril 2010 ning seejärel 31. detsembril 2015 viib komisjon sõltumatute ekspertide abiga läbi ühisettevõtte Clean Sky vahehindamise. Kõnealune hindamine hõlmab ühisettevõtte Clean Sky töö kvaliteeti ja tõhusust ning selle edusamme püstitatud eesmärkide suunas liikumisel. Komisjon edastab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos omapoolsete märkuste ning vajaduse korral ettepanekutega muuta käesolevat määrust.

Selgitus

Ühisettevõtte Clean Sky vahehindamisega võib kaasneda konkreetne vajadus määrus läbi vaadata ja seega ei saa määruse võimalikku muutmist välistada. Kuigi algatusõiguse alusel võib komisjon igal ajal teha ettepaneku määruse läbivaatamiseks, tasub selline võimalik ettepanek siduda 2010. aasta läbivaatamise tulemustega.

Muudatusettepanek 24
Artikli 13 lõige 4

4. 2017. aasta lõpus annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Ühisettevõtte Clean Sky lõpetamisel annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raamprogrammiga.

Muudatusettepanek 25

Artikli 13 lõige 5

5. Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel vastavalt ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruses sätestatud menetlusele.

5. Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 4.

Muudatusettepanek 26
Artikkel 17

Ühisettevõte Clean Sky võtab vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.

Ühisettevõte Clean Sky võtab seitsmenda raamprogrammi eeskirjade alusel vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.

Selgitus

Sõltuvalt kokkulepitud tööjaotusest võivad mõned konkreetsed intellektuaalomandi õiguste eeskirjad integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtide ja toetajaliikmete jaoks vajalikud olla. Näiteks tuleb ühtedel osalejatel töö teostamiseks kasutada teise osaleja taustateavet.

Muudatusettepanek 27

Artikkel 19

Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.

Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 6.

Muudatusettepanek 28

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See aegub 31. detsembril 2017. aastal. Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal endiselt käigus olevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani.

Muudatusettepanek 29

Lisa artikli 1 lõike 3 esimene lõik

3. Kestus: ühisettevõte Clean Sky asutatakse alates käesoleva põhikirja avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas algselt ajavahemikuks esialgu kuni 31. detsembrini 2017.

3. Kestus:

ühisettevõte Clean Sky asutatakse alates käesoleva põhikirja avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017. Tagatakse pärast viimast konkursikutset 2013. aastal endiselt käigus olevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine 2017. aastani.

 

 

 

Muudatusettepanek 30

Lisa artikli 1 lõike 3 esimene a lõik (uus)

 

Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohane asutus.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 3.

Muudatusettepanek 31

Lisa artikli 1 lõike 3 teine lõik

Ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamist silmas pidades ja tingimusel, et on tagatud rahaline jätkusuutlikkus, võib nimetatud esialgset tähtaega pikendada, tehes vastavalt artiklile 23 käesolevasse põhikirja muudatused.

välja jäetud

Muudatusettepanek 32

Lisa artikli 2 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Otsuse tegemisel mis tahes juriidilise isiku ühinemise kohta võtab juhatus arvesse taotleja olulisust ja võimalikku lisandväärtust ühisettevõtte Clean Sky eesmärkide saavutamisele. Iga uue liikmeks saamise taotluse korral teavitab komisjon õigeaegselt nõukogu taotluse hindamise tulemustest ning vajaduse korral juhatuse otsusest.

Selgitus

Kõnealune teave on vajalik ühisettevõtte Clean Sky liikmelisust puudutava teabe läbipaistvuse huvides.

Muudatusettepanek 33

Lisa artikli 2 lõige 4 a (uus)

 

4 a. Iga liige võib ühisettevõttest Clean Sky välja astuda. Väljaastumine jõustub ja muutub tühistamatuks kuue kuu möödumisel teiste liikmete teavitamise päevast, pärast mida endine liige vabastatakse kõikidest kohustustest, välja arvatud need, mis on juba võetud ühisettevõtte otsuste kaudu vastavalt põhikirjale enne liikme väljaastumist.

Selgitus

Väljaastuva liikme vabastamine igasugustest tulevastest kohustustest ei ole selge. Käesolev selgitus tagab, et liikmete algne kohustus katta jooksvaid kulusid, nagu sedastatakse põhikirja artikli 10 lõikes 4, ei jää väljaastumise puhul kehtima.

Muudatusettepanek 34

Lisa artikli 3 lõike 1 kaheksas a taane (uus)

soodustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist oma tegevuses kooskõlas teadusuuringute seitsmendas raamprogrammis sätestatud 15% eesmärgiga;

Muudatusettepanek 35

Lisa artikli 3 lõike 1 üheksas taane

• rakendada vajalikke teadus- ja arendustegevusi vajaduse korral toetuste andmise teel pärast konkursikutsete väljakuulutamist.

• rakendada vajalikke teadus- ja arendustegevusi toetuste andmise teel pärast konkursikutsete väljakuulutamist.

Muudatusettepanek 36

Lisa artikli 3 lõike 2 seitsmes a taane (uus)

 

· väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemise edendamine ühisettevõtte tegevuses;

Selgitus

Eesmärkide all on tähtis täpsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rolli.

Muudatusettepanek 37

Lisa artikli 3 lõike 2 seitsmes b taane (uus)

 

· projekte käsitleva teabe avaldamine, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõttele Clean Sky eraldatud rahalise toetuse summa iga osaleja kohta;

Selgitus

Käesolev lisapunkt võimaldab Clean Sky’l kindlaks teha liikmete võlgu olevad toetused ning selle, millised toetused põhinevad nende tehtud kulutustel projektis. Kõnealused toetused on Clean Sky jaoks üliolulised, et rahastada oma kohustusi ühisettevõtte suhtes.

Muudatusettepanek 38
Lisa artikli 4 lõige 3

3. Ühisettevõte moodustab vajaduse korral nõuandekomitee, kes nõustab ühisettevõtet Clean Sky juhtimis-, finants- ja tehnilistes küsimustes ja annab talle soovitusi. Nõuandekomitee liikmed määrab komisjon.

välja jäetud

Selgitus

Nõuandekomitee on ülearune. Väljastpoolt võiks komisjon saada abi liikmesriikide rühmalt ja ACARElt. Artikli 4 lõikes 3 sisalduvad laiaulatuslikud teemad saab anda üle liikmesriikide rühmale. Nõuandekomitee lisaks ühisettevõttele Clean Sky mittevajalikke kulusid ning nõuandekomitee ja üldkoosoleku ülesannete vahel ei tundu olevat mingit erinevust (vt artikli 8 lõike 3 kolmas punkt). Lisaks on ette näha, et eksperdid pärinevad riikide rühma ja ACARE ekspertidega samast ekspertide ringkonnast.

Muudatusettepanek 39

Lisa artikli 6 lõike 3 punkt 1

1. Juhatus nimetab direktori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kuni kolmeks aastaks. Pärast direktori tegevuse hindamist võib juhatus direktori ametiaega ühe korra kuni neljaks aastaks pikendada.

1. Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel pärast osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja teistes perioodilistes väljaannetes ning Internetis kuni kolmeks aastaks. Pärast direktori tegevuse hindamist võib juhatus direktori ametiaega ühe korra kuni neljaks aastaks pikendada.

Selgitus

Läbipaistvuse ja järjepidevuse huvides pakutakse välja sama ametisse nimetamise menetlus, mis võeti vastu ühisettevõtte ITER ja teiste ühenduse organite jaoks. Ametiaja pikendamise aeg ei tohiks üldreeglina algset mandaati ületada.

Muudatusettepanek 40

Lisa artikli 7 lõike 4 kolmas taane

• Konkursikutsete sisu määratlemine ja välispartnerite valimine.

• Konkursikutsete sisu ja eesmärkide määratlemine ning nende algatamine ja välispartnerite valimine.

Selgitus

Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtkomitee ülesannete selgitamine seoses konkursikutsetega.

Muudatusettepanek 41

Lisa artikli 7 lõige 5

5. Hääletamine: iga integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, hääli korrigeeritakse vastavalt juhtkomitee iga liikmefinantspanusele integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda. Integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtidel on vetoõigus neile alluva integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee otsuse suhtes.

5. Hääletamine: iga integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtkomitee võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, hääli korrigeeritakse vastavalt juhtkomitee iga liikmefinantspanusele integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda.

Selgitus

Ei ole soovitav anda integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhtidele vetoõigust juhtkomitees. Sel juhul on nende õigused proportsioonist väljas: kuna nad annavad 50% eelarvest, on neil seetõttu juba suured võimalused otsuste tegemist arvestuslike häältega mõjutada.

Muudatusettepanek 42

Lisa artikli 11 lõike 2 teine taane

• Vähemalt 200 miljonit eurot eraldatakse konkursikutsete alusel valitud välispartneritele [projektidele]. Ühenduse rahaline toetus piirdub kuni 50%ga abikõlblikust koguskulust.

• Vähemalt 200 miljonit eurot eraldatakse konkursikutsete alusel valitud välispartneritele [projektidele]. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate piisavale osalemisele summaga, mis vastab 15 protsendile ühenduse kogutoetusest. Ühenduse rahaline toetus on kooskõlas kõikide abikõlblike kulude rahastamise ülemmääraga, mis on sätestatud seitsmendas raamprogrammis osalemise eeskirjades.

Muudatusettepanek 43

Lisa artikkel 14

Artikkel 14

Finantsmäärus

Artikkel 14

Finantseeskirjad

1. Ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruse kinnitab ja võtab vastu juhatus.

1. Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad võtab vastu juhatus pärast konsulteerimist komisjoniga.

2. Ühisettevõtte Clean Sky finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel1. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

2. Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad ei kaldu kõrvale määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui selle konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ja komisjonilt on eelnevalt saadud nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse kõikidest sellistest eranditest.

 

_______

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

 

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 44

Lisa artikli 16 lõige 5

5. Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi „kontrollikoda”). Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.

5. Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi „kontrollikoda”) ja eelarvepädevatele institutsioonidele. Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.

Selgitus

Raamatupidamisaruanne ja bilanss tuleb saata teavitamise eesmärgil mõlemale eelarvepädevale institutsioonile.

Muudatusettepanek 45

Lisa artikli 17 lõige 1

1. Aastaaruandes kirjeldatakse eelmise aasta tegevust ja sellele vastavaid kulusid.

1. Aastaaruandes kirjeldatakse ühisettevõtte Clean Sky igal kalendriaastal tehtud edusamme, eriti seoses iga-aastase rakenduskavaga selle aasta kohta. Aastaaruande esitab tegevdirektor koos raamatupidamise aastaaruande ja bilansiga. Kõnealuse aastaaruande koostamisse kaasatakse ühisettevõtte Clean Sky teadus- ja arendustegevuses osalevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Muudatusettepanek 46

Lisa artikli 17 lõige 2

2. Iga-aastases rakenduskavas kirjeldatakse eelolevaks aastaks kavandatud tegevusi ja hinnangulist vahendite vajadust.

2. Iga-aastases rakenduskavas kirjeldatakse ühisettevõtte Clean Sky kõigi asjaomaseks aastaks kavandatud tegevuste täideviimise kava, sealhulgas kavandatud konkursikutsed ja pakkumiskutse kaudu rakendatavad tegevused. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos aastaeelarve kavaga.

Selgitus

Et anda teavet Clean Sky tegevuste kohta ja suurendada nende läbipaistvust.

Muudatusettepanek 47

Lisa artikli 17 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse konkursikutsete ulatust ja eelarvet, mis on vajalik asjaomase aasta teadusuuringute kava täitmiseks.

Selgitus

Iga-aastase tööprogrammi tähtsus võimalike pakkumiskutses osalejate jaoks on iseenesestki mõistetav.

Muudatusettepanek 48

Lisa artikli 18 lõige 1

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves.

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves ja mille komisjon saadab Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu esialgse eelarveprojektiga.

Selgitus

Komisjon peaks avaldama ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelu koos esialgse eelarve projektiga, nagu seda on tehtud juba olemasolevate ühisettevõtete puhul.

Muudatusettepanek 49

Lisa artikli 18 lõige 2

2. Ühisettevõtte Clean Sky töötajad on ajutised ja lepingulised töötajad nendega sõlmitakse tähtajaline leping, mida saab üks kord pikendada ja mille maksimaalne kogukestus on kuni seitse aastat.

välja jäetud

Muudatusettepanek 50

Lisa artikli 19 lõige 2

2. Liikmetel ei ole rahalist vastutust ühisettevõte Clean Sky võlgade eest.

2. Liikmed ei vastuta ühisettevõte Clean Sky kohustuste eest. Liikmete rahaline vastutus seisneb üksnes sisemises vastutuses ühisettevõtte Clean Sky ees ning piirdub nende kohustusega eraldada vahendeid, nagu on sätestatud käesoleva lisa artikli 11 lõikes 1.

Selgitus

Vastutusest vabastamine peaks kehtima kõigi ühisettevõtte kohustuste kohta.

Muudatusettepanek 51

Lisa artikli 19 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Ilma et see piiraks projekti liikmete poolt tehtavaid osamakseid vastavalt artikli 11 lõikele 2, piirdub rahaline vastutus ühisettevõte Clean Sky võlgade eest liikmete sissemaksetega jooksvate kulude katteks, nagu on sätestatud käesoleva lisa artikli 10 lõikes 4.

Selgitus

Lisatud on lihtne selgitus.

Muudatusettepanek 52

Lisa artikli 21 esimene lõik

Ühisettevõte Clean Sky intellektuaalomandiga seotud põhimõtted lisatakse ühisettevõte Clean Sky sõlmitavatesse toetuslepingutesse.

Ühisettevõte Clean Sky intellektuaalomandiga seotud põhimõtted lisatakse ühisettevõte Clean Sky sõlmitavatesse toetuslepingutesse ja need on kooskõlas seitsmendas raamprogrammis sätestatud põhimõtetega.

Muudatusettepanek 53

Lisa artikli 23 lõige 2

2. Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.

2. Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.

Selgitus

Euroopa Parlamendiga tuleb konsulteerida kõikide ühisettevõtte põhikirjas tehtavate oluliste muudatuste osas.

Muudatusettepanek 54

Lisa artikkel 24 a (uus)

 

Artikkel 24 a

Asukohaleping

Asukohaleping sõlmitakse ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel.

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks tavapärane asukohalepingu klausel samuti põhikirja lisada. Vt ka muudatusettepanek 6.

SELETUSKIRI

Taust

Ühiseid tehnoloogiaalgatusi on tutvustatud seitsmenda raamprogrammi eriprogrammis „Koostöö” uue mehhanismina, mille kaudu teostada Euroopa tasandil avaliku ja erasektori partnerlust teadusuuringute valdkonnas. Ühised tehnoloogiaalgatused kasvavad põhiliselt välja kuuendas raamprogrammis algatatud Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööst, mis toovad kokku avaliku ja erasektori sidusrühmad, et koostada ja viia ellu ühised teadusuuringute tegevuskavad tööstusele olulistes valdkondades.

 

Üksikjuhtudel on Euroopa tehnoloogiaplatvormid saavutanud nii ulatuslikud mõõtmed, et nende strateegiliste teadusuuringute kavade oluliste punktide täitmiseks on vaja teha suuri riiklikke ja erainvesteeringuid ning leida suuremahulisi ressursse teadusuuringuteks. Ühised tehnoloogiaalgatused pakutakse välja kui tõhusad vahendid tehnoloogiaplatvormide vajaduste rahuldamiseks.

 

Ettepaneku eesmärk on moodustada ühisettevõte Clean Sky avaliku ja erasektori partnerlusena, mis edendaks eri organisatsioonide vahel tugevaid sidemeid ning tugineks Euroopa lennunduse ja õhutranspordi alase teadus- ja arendustegevuse suutlikkusele. Ühisettevõte Clean Sky ühendab ELi ja erasektori vahendid uues õiguslikus raamistikus, ühisettevõte moodustatakse EÜ asutamislepingu artikli 171 alusel.

 

Õhutranspordi suurenemine järgib turunõudlust ning seda soodustab Euroopa Liidu suurema liikuvuse tagamise poliitika, mis on kooskõlas maailmamajanduse nõuetega. Kuid samas kasvavad ka keskkonnaprobleemid ja järjest enam avaldatakse survet mürgiste gaaside heite ja müra vähendamiseks. Keskkonnasõbraliku õhutranspordisüsteemi arendamine on üks prioriteete Euroopa majanduskasvu tagamisel, milles tuginetakse lennundussektori tööstuslikule võrgustikule, kus tarneahel on ette nähtud toimima suures kõrgtehnoloogilises tööstuslikus programmis.

 

Clean Sky arendab välja uuenduslikke tehnoloogiaid, mis mõjutavad vähem keskkonda, ja püstitab kogu õhutranspordisüsteemi mõjutavaid sotsiaalseid ja turupõhiseid tehnoloogilisi eesmärke. Euroopa Ühendus osaleb selles programmis ja kaasrahastab seda, et aidata neid eesmärke saavutada.

 

Miks on Clean Sky vajalik?

Hinnangute kohaselt lennuliikluse maht enam kui kahekordistub järgmise kahekümne aasta jooksul. Lennundussektori panus Euroopa SKTsse on täna 220 tuhat miljonit eurot aastas ning selles töötab 3,1 miljonit inimest.

 

Lennunduses arvestatakse aega kümnendites. Õhutransport on kasvanud selle sektori uuendusliku tegevuse tulemusel, mis on olnud suunatud turunõudluse rahuldamisele, kuid ei ole keskendunud transpordi keskkonnamõjule.

 

Kliimamuutuste probleemiga tegelemiseks ning samal ajal majanduskasvu ja sotsiaalse arengu edendamiseks on eriti tähtis saavutada keskkonnasäästlikes õhutransporditehnoloogiates olulisi murranguid ja neid peagi rakendada. Selle tulemusena on lennundus silmitsi järgmiste tähtsate probleemidega:

· keskkonnamõjud on hakanud oluliselt takistama mobiilsuse arengut;

· kliimamuutustele avalduva lennunduse mõju ning samuti heite ja müra vähendamine on esmatähtis prioriteet, mis nõuab järkjärgulisi tehnoloogilisi muudatusi, et täita heite vähendamiseks püstitatud eesmärke ja vähendada toote elutsükli jooksul keskkonnale avaldatavat mõju;

· õhusõidukite pargi uuendamise tsükkel võimaldab kasutada keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid kooskõlas teadus- ja arendustegevuse tulemuste esitamisega enne 2015. aastat.

Põhimõtted, mille kohaselt on lennundussektori teadus- ja arendustegevust vaja ergutada keskkonnasäästlike õhusõidukite loomiseks, moodustavad osa üldisemast strateegiast, mille eesmärk on vähendada lennunduse mõju kliimamuutustele. Lennundusalase teadus- ja arendustegevuse edendamine täiendab selliseid meetmeid nagu komisjoni ELi saastekvootidega kauplemise süsteem. Lennundussektori teadus- ja arendustegevuse ülioluline roll kliimamuutuste pidurdamisel on laialt tunnustatud. Euroopa Ühendus on seadnud lennunduse üheks oma prioriteetseks teadus- ja arendustegevuse valdkonnaks eesmärgiga vähendada õhusõidukite mõju keskkonnale ja parandada kohalikku õhu kvaliteeti ja mürataset lennujaamade ümbruses ning elanikkonna tervist ja elukvaliteeti.

Kiire rakendamise jaoks, mis tooks kaasa tõhusa võimaluste ärakasutamise, on vaja suuremaid integratsioonialaseid jõupingutusi ja seda on võimalik saavutada üksnes ühiste tehnoloogiaalgatuste uudse vahendi abil.

Lennundusalane teadus- ja arendustegevus aitab täita Euroopa Liidu uue Lissaboni strateegia põhieesmärke saavutada tugevam, kestvam majanduskasv ning luua rohkem ja paremaid töökohti. Keskkonnasõbralikumad lennundustehnoloogiad on kooskõlas laienenud ELis mobiilsuse suurendamise põhimõttega ja aitavad kaasa nende saavutamisele; eriti tähtsad on need kiiresti kasvava liiklusega läbirääkijariikide jaoks.

Lisaks oma põhiprogrammile arendada väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogiaid positsioneerib Clean Sky ennast kui ühisettevõtte Sesar aerouuringutele keskendunud täiendavat poolt, mis tagab turvalisema ja keskkonnasäästlikuma õhutranspordisüsteemi arengu.

Raportööri arvamus

Raportöör peab ühisettevõtte Clean Sky moodustamist, nagu selle esitas Euroopa Komisjon, positiivseks kolmel peamisel põhjusel:

1. see vastab eesmärgile vähendada CO2 heidet õhutranspordis;

2. see teeb võimalikuks tõhusa ja konkreetse koostöö avaliku ja erasektori vahel;

3. see edendab ühenduse rahaliste vahendite kasutamise maksimeerimist.

Kui lennunduse tehnoloogiaplatvormi poolt välja töötatud lennunduse strateegiliste teadusuuringute kavas püstitatud eesmärke ei täideta aastaks 2020, tekitavad õhutranspordi keskkonnamõjud tulevaste põlvkondade jaoks tõsise finantskohustuse, nagu näidatakse Ühendkuningriigi Sterni raportis. Seepärast on ülimalt oluline võtta uus tehnoloogia kasutusele võimalikult kiiresti. Clean Sky raames kavandatud tutvustamistegevus on seega oluline element, et rahuldada avaliku sektori õigustatud nõudmine kiirendada keskkonnasäästlikuma õhutranspordi kasutuselevõttu.

ELi lennundussektor tegutseb tiheda konkurentsi olukorras ning avaliku sektori toetus teadus- ja arendustegevusele on ülimalt tähtis. USA avaliku sektori investeeringud ületavad Euroopa omi ligikaudu kolm korda. Ameerika Ühendriikide presidendi hiljutise korraldusega kehtestati (jaanuaris 2007) Ameerika Ühendriikides esmakordselt lennundusalase teadus- ja arendustegevuse põhimõtted ning turule on tulemas ka teisi konkurente.

Avaliku sektori sekkumine on põhjendatud eesmärgiga lahendada sellised turutõrked, mis muudavad lennundusalasesse teadus- ja arendustegevusse investeerimise ebasoodsaks pikkade ajavahemike, ühiskondliku ja erainvesteeringute erinevast tasuvusest tuleneva positiivse välismõju ja ühiskonna keskkonnakuludest tuleneva negatiivse välismõju tõttu. Ühe vahekäiguga lennukid (nt A320 ja B737 lennukid) lähevad uuendamisele ajavahemikus 2015–2020. Kõnealused lennukid moodustavad praegu umbes 60% aktiivsest lennukipargist.

Raportöör rõhutab ka asjaolu, et kõiki esitatud ühiseid tehnoloogiaalgatusi – eelkõige ühisettevõtet Clean Sky – tuleb pidada Euroopa tasandil Lissaboni strateegia rakendamise konkreetseteks näideteks ja seepärast on nad ELi tööstuse jaoks eriti tähtsad. Raportöör jagab mitme osaleja väljendatud muret, et ebavajalikke kokkuleppeid täiendavate ühenduse asutustega, mille jooksvad kulud on liiga suured, tuleks vältida. Võttes arvesse kõnealust muret, on raportöör siiski seisukohal, et komisjoni esitatud juriidiline struktuur on parim võimalik lahendus, kuidas avaliku ja erasektori partnerlust ellu viia, ning võtab teadmiseks erinevuse selle ja ühenduse asutuste eesmärkide vahel.

Raportöör jagab tööstuse muret seoses ühiste tehnoloogiaalgatuste vastuvõtmise ajastamisega, et mitte kaotada teadustegevuse rakendamise jaoks väärtuslikku aega. Kui Euroopa Parlament ja liikmesriigid ei saavuta kokkulepet ega võta ettepanekut vastu enne 2007. aasta lõppu, kaotab Euroopa tööstus terve tegevusaasta. Sellel oleksid tõsised tagajärjed Euroopa konkurentsivõimele ülemaailmsel tasandil, kus Ameerika Ühendriigid pakuvad väga tugevat konkurentsi.

Mis puutub tundlikku küsimusse seoses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, siis tahaks raportöör rõhutada, et tähtis on järgida Euroopa Parlamendi lähenemisviisi, mis tagab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemise seitsmenda raamprogrammi teadustegevuses. Raportöör soovitab igal aastal esitada aruande väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tõhusa osalemise kohta teadustegevuses.

Kokkuvõttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendil toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut partnerluse loomise kohta, mis toob kokku erasektori, riiklikud ja ühenduse vahendid, et toetada ühenduse tasandi protsessi kaudu ELi tööstusuuringute eesmärke ning vastata tööstuse vajadustele, võttes vastu otsuseid, mis tagavad, et esitatud mehhanismi teostamine on ajaliselt tasuv, kulutõhus ja lihtne.

eelarvekomisjonI ARVAMUS (13.11.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõte Clean Sky
(KOM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Ühised tehnoloogiaalgatused on kasutusele võetud seitsmendas raamprogrammis[1] uue võimalusena luua avaliku ja erasektori partnerlusi teadusuuringute valdkonnas Euroopa tasandil. Ühised tehnoloogiaalgatused põhinevad peamiselt Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööl. Üksikjuhtudel on Euroopa tehnoloogiaplatvormid saavutanud nii auahned mõõtmed, et nende strateegiliste teadusuuringute kavade oluliste punktide täitmiseks on vaja teha suuri riiklikke ja erainvesteeringuid ning leida suuremahulisi ressursse teadusuuringuteks. Ühised tehnoloogiaalgatused pakutakse välja kui tõhusad vahendid nende paari tehnoloogiaplatvormi vajaduste rahuldamiseks.

Koostöö eriprogrammis[2] on esitatud kuus valdkonda, mis võiksid olla eriti vajalikud ühistele tehnoloogiaalgatustele: vesiniku- ja kütuseelemendid, lennundus ja õhutransport, innovatiivsed ravimid, sisseehitatud arvutisüsteemid, nanoelektroonika ja GMES (üleilmne keskkonna- ja turvaseire).

Sellel taustal on ühisettevõte Clean Sky juriidiline isik, mis vastutab ühiste tehnoloogiaalgatuste rakendamise eest lennunduses ja õhutranspordis. Eesmärk on moodustada ühisettevõte Clean Sky avaliku ja erasektori partnerlusena, mis edendaks tugevaid sidemeid eri organisatsioonide vahel ning teadus- ja arendustegevuse suutlikkust Euroopa lennunduses ja õhutranspordis.

Arvatakse, et järgmise kahekümne aasta jooksul suureneb Euroopa õhutranspordi maht kaks korda. Clean Sky arendab välja innovatiivseid tehnoloogiaid, mis mõjutavad vähem keskkonda, ja püstitab kogu õhutranspordisüsteemi mõjutavaid sotsiaalseid ja turupõhiseid tehnoloogilisi eesmärke. Euroopa Ühendus osaleb selles programmis ja kaasrahastab seda, et aidata neid eesmärke saavutada.

Käesolev komisjoni ettepanek käsitleb ühisettevõtte Clean Sky moodustamist asutamislepingu artikli 171 kohaselt. Seda tuleks käsitada ühenduse asutusena ja see tuleks moodustada tegevusajaks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Selle asukohaks saab Brüssel Belgias.

Finantsmõjud

Ühenduse maksimaalne toetus ühisettevõtte Clean Sky jooksvateks kuludeks ja teadustööks on 800 miljonit eurot. Esialgse hinnangulise eelarve kohaselt on ühenduse kulud esimesel aastal 47 miljonit eurot, mis iga aastaga kasvavad, ulatudes viie aasta pärast 140 miljoni euroni aastas, ning tegevuse lõpetamise eelarve kuuendal ja seitsmendal aastal on 267 miljonit eurot.

ELi toetuse jaoks luuakse kaks uut eelarverida:

08 07 01 10 – Ühisettevõtte Clean Sky teadusuuringute tegevuskulud.

08 07 01 20 – Toetuskulud ühisettevõtte Clean Sky jooksvateks kuludeks.

mille assigneeringud jaotuvad järgmiselt:

miljonit eurot (ümardatuna kolme kümnendikohani)

Kululiik

Jao nr

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 ja hiljem

Kokku

Tegevuskulud[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulukohustuste assigneeringud

8.1.

a

45,000

86,375

119,375

129,375

136,375

259,500

776,000

Maksete assigneeringud

 

b

38,250

80,169

114,425

127,875

135,325

279,956

776,000

Lähtesummas sisalduvad halduskulud[4]

 

 

 

 

 

Tehniline ja haldusabi

8.2.4.

c

2,000

3,625

3,625

3,625

3,625

7,500

24,000

LÄHTESUMMA KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

Kulukohustuste assigneeringud

 

a+c

47,000

90,000

123,000

133,000

140,000

267,000

800,000

Maksete assigneeringud

 

b+c

40,250

83,794

118,050

131,500

138,950

287,456

800,000

Hindamine

Arvamuse koostaja muudatusettepanekud põhinevad peamiselt kahel murettekitaval asjaolul:

1) Ühisettevõte moodustatakse esialgu tegevusajaks, mis lõpeb 31. detsembril 2017 (mida võib-olla hiljem pikendatakse), kuid mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ainult tegevusaega 2013. aastani. Seetõttu tuleb kõik taotlused ühisettevõtte Clean Sky ühendusepoolseks rahastamiseks pärast 2013. aastat uue finantsraamistiku läbirääkimistel läbi vaadata.

Mis puutub praeguse perioodi ettepanekusse, siis see on kahanevate varudega rubriiki 1a kuulumisest hoolimata kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga sel lihtsal põhjusel, et nõutav ELi toetus võetakse seitsmendast raamprogrammist ja see on juba lisatud komisjoni finantsplaneeringusse.

Sellele vaatamata tahab arvamuse esitaja osutada sellele, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku järgse ajaga seoses ei saa võtta mitte mingisuguseid rahalisi kohustusi (muudatusettepanek 1).

2) Sarnaselt 2007. aasta alguses toimunud ITERi ühisettevõtte läbirääkimistele, mis viisid 7. märtsil 2007 toimunud ITERi ühisettevõtte rahastamise kolmepoolse kohtumise tulemusteni, tuleb ühisettevõtet Clean Sky käsitada asutusena finantsmääruse artikli 185 tähenduses ja seetõttu peavad eelarvepädevad institutsioonid tegema sellega rahastamislepingu (muudatusettepanekud 2, 3, 7 ja 11).

Kui põhioletuseks on, et ühisettevõtet Clean Sky tuleb käsitada asutusena eelarvelistel kaalutlustel, peab see olema kooskõlas asutuste suhtes kohaldatava üldise lähenemisviisiga, mille eelarvekomisjon on viimaste aastate jooksul välja töötanud. Arvamuse esitaja esitab hulgaliselt muudatusettepanekuid, mis tagavad sellise järjekindla lähenemisviisi (muudatusettepanekud 4-6, 8–10, 12–16).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 55

Lõige 1 a (uus)

1 a.     on arvamusel, et õigusloomega seotud ettepanekus märgitud lähtesumma peab olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et igasugust rahastamist pärast 2013. aastat hinnatakse seoses järgmise raamistiku läbirääkimistega;

Muudatusettepanek 56

Lõige 1 b (uus)

1 b.     tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei muuda kehtetuks 17. mail 2006. aastal sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemusi, mida kohaldatakse ühisettevõtte Clean Sky asutamise suhtes;

Ettepanek võtta vastu määrus

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 57

Volitus 1 a ja 1 b (uus)

 

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1 (edaspidi „finantsmäärus”), eelkõige selle artiklit 185;

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2 ja eelkõige selle punkti 47;

_____________________________

1EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).

2ELT L 139, 14.6.2006, lk 1.

Selgitus

Sarnaselt 7. märtsil 2007 toimunud ITERi ühisettevõtte rahastamise kolmepoolse kohtumise tulemustele käsitatakse ühisettevõtet Clean Sky institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldamisel samuti ühenduse asutusena. See peab kajastuma määruses viidatud õiguslikes alustes.

Muudatusettepanek 58

Põhjendus 16

(16) Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel, võttes siiski arvesse ühiste tehnoloogiaalgatuste kui avaliku ja erasektori partnerluste olemusest ning eelkõige erasektori panusest tulenevat eripära.

(16) Ühisettevõte Clean Sky peaks olema ühenduste loodud asutus ja selle eelarve täitmise peab kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Sarnaselt 7. märtsil 2007 toimunud ITERi ühisettevõtte rahastamise kolmepoolse kohtumise tulemustele tuleks Euroopa Parlamendile anda täielik ja tingimusteta vastutus ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest.

Muudatusettepanek 59

Põhjendus 23

(23) Ühisettevõtte Clean Sky kohta tuleks anda välja pärast eelnevat konsulteerimist komisjoniga eraldi finantsmäärus, mis põhineb raamfinantsmääruse1 põhimõtetel ja milles võetakse arvesse selle konkreetseid tegevusvajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine.

Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei või erineda 23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse finantsmääruse artiklis 185, välja arvatud juhul, kui konkreetsed tegevusvajadused, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tõhusalt ja õigeaegselt ühenduse ja erasektori poolne rahastamine, seda nõuavad. Komisjoni eelnevat nõusolekut tuleks nõuda eeskirjade vastuvõtmiseks, mis erinevad määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002. Eelarvepädevaid institutsioone tuleks teavitada sellistest eranditest.

_________

1 Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

 

_________

1EÜT 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

Selgitus

Erandid määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 tuleb hoida absoluutse miinimumi juures. Ühisettevõte peab kindlalt tõestama, et selline erand on ainuke viis tagada selle nõuetekohane toimimine asutamismääruse piires.

Muudatusettepanek 60

Põhjendus 32

(32) Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohariigi leping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.

(32) Ühisettevõte Clean Sky tuleks asutada Belgias Brüsselis. Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleks sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et igalt asutuse asukohariigilt või sarnaselt ühenduse asutuselt oodatakse rahalise ja igasuguse muu vajaliku toetuse andmist, et hõlbustada ühenduse asutuse loomist ja toimimist.

Muudatusettepanek 61

Artikli 1 lõige 1

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega „ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi „ühisettevõte Clean Sky”). Kõnealust ajavahemikku võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky rakendamise eesmärgil asutatakse ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017 asutamislepingu artiklis 171 määratletud tähenduses ühisettevõte nimega „ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi „ühisettevõte Clean Sky”). Kõnealust ajavahemikku võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu. Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta punkti 47 kohaselt moodustatud asutus.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 3.

Muudatusettepanek 62

Artikli 8 lõige 1

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu eraldi finantsmääruse. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

1. Ühisettevõtte Clean Sky suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei või kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ja komisjonilt on eelnevalt saadud nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse sellistest eranditest.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 63

Artikli 13 lõige 5

5. Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel vastavalt ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruses sätestatud menetlusele.

5. Ühisettevõtte Clean Sky eelarve täitmise kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 4.

Muudatusettepanek 64

Artikkel 19

Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruumide kasutamist, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antavat muud toetust.

Ühisettevõtte Clean Sky ja Belgia vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi abi seoses tööruumide kasutamise, privileegide ja immuniteetidega ning Belgia poolt ühisettevõttele Clean Sky antava muu toetusega.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 6.

Muudatusettepanek 65

Lisa artikli 1 lõike 3 esimene a lõik (uus)

 

Ühisettevõte Clean Sky on finantsmääruse artikli 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta punkti 47 kohaselt moodustatud asutus.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 3.

Muudatusettepanek 66

Lisa artikkel 14

Finantsmäärus

 

Finantseeskirjad

1. Ühisettevõtte Clean Sky finantsmääruse kinnitab ja võtab vastu juhatus.

1. Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad võtab vastu juhatus pärast konsulteerimist komisjoniga.

2. Ühisettevõtte Clean Sky finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

2. Ühisettevõtte Clean Sky finantseeskirjad ei või kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad. Komisjoni eelnev nõusolek on vajalik eeskirjade vastuvõtmiseks, mis erinevad määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse sellistest eranditest.

_______

EÜT L 357, 31.12.2002 lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

 

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 67

Lisa artikli 16 lõige 5

5. Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi „kontrollikoda”). Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.

5. Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste kontrollikojale (edaspidi „kontrollikoda”) ja eelarvepädevatele institutsioonidele. Kontrollikoda esitab hiljemalt iga majandusaasta lõpule järgnevaks 15. juuniks oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.

Selgitus

Raamatupidamisaruanne ja bilanss tuleb saata mõlemale eelarvepädevale institutsioonile.

Muudatusettepanek 68

Lisa artikli 18 lõige 1

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves.

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelus, mis esitatakse aastaeelarves ja mille komisjon saadab Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu esialgse eelarveprojektiga.

Selgitus

Komisjon peaks avaldama ühisettevõtte Clean Sky ametikohtade loetelu koos esialgse eelarve projektiga, nagu seda on tehtud juba olemasolevate ühisettevõtete puhul.

Muudatusettepanek 69

Lisa artikli 23 lõige 2

2. Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.

2. Käesoleva põhikirja muudatuse kinnitab juhatus ning selle kohta teeb otsuse komisjon pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Sellise muudatuse tegemiseks, mis mõjutab käesoleva põhikirja üldpõhimõtteid ja eesmärke, on nõutav nõukogu heakskiit. Artikli 1 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 muudatuste tegemiseks on vaja ühisettevõtte Clean Sky asutamist käsitlev määrus läbi vaadata.

Selgitus

Euroopa Parlamendiga tuleb konsulteerida ühisettevõtte põhikirja iga olulise muudatuse osas.

Muudatusettepanek 70

Lisa artikkel 24 a (uus)

 

Artikkel 24 a

Asukohaleping

Asukohaleping sõlmitakse ühisettevõtte Clean Sky ja asukohariigi vahel.

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks tavapärane asukohalepingu klausel samuti põhikirja lisada. Vt ka muudatusettepanekut 6.

MENETLUS

Pealkiri

Ühisettevõtte Clean Sky moodustamine

Viited

KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.7.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.11.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski

  • [1]  ELT 412, 30.12.2006, lk 1.
  • [2]  ELT 400, 30.12.2006, lk 66–241.
  • [3]  08.07.01.01 – Koostöö – Transport (sh Lennundus) Ühisettevõtte Clean Sky teadusuuringute tegevuskulud.
  • [4]  08.01.04 60 – Toetus ühisettevõtte Clean Sky jooksvate kulutuste jaoks.

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonI ARVAMUS (11.10.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõte Clean Sky
(KOM(2007)0315 – C6‑0226/2007 – 2007/0118(CNS))

Arvamuse koostaja: Lambert van Nistelrooij

LÜHISELGITUS

Ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky eesmärk on Euroopa lennundusalaste teadusuuringute nõuandekomisjoni (ACARE, Euroopa lennunduse õhutranspordi tehnoloogiaplatvorm) poolt seatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks vajalike läbimurdetehnoloogiate esitamine ja kehtestamine. Ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky elluviimiseks esitas ACARE järgmised eesmärgid tehnoloogiavaldkondade kaupa:

– süsinikdioksiidi heitmete vähendamine 50% võrra kütusetarbimise järsu vähendamise kaudu;

– NOx (lämmastikoksiidide) heitmete vähendamine 80% võrra;

– välismüra vähendamine 50% võrra;

– rohelise toote elutsükkel: projekteerimine, tootmine, hooldus, kasutusest kõrvaldamine ja taaskasutus.

Clean Sky praegused liikmed esindavad 86 organisatsiooni 16 riigist, 54 tööstusharu, 15 uurimiskeskust ja 17 ülikooli. Algatus hõlmab kuut integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda: intelligentsed jäigatiivalised õhusõidukid, keskkonnasäästlikud piirkondlikud õhusõidukid ja tiivikõhusõidukid (helikopterid), keskkonnasäästlikud mootorid, keskkonnasäästlikud operatsioonisüsteemid seadmete ja süsteemide jaoks. Viimane valdkond, keskkonnasäästlik projekteerimine, keskendub rohelisele projekteerimisele ja tootmisele, õhusõidukite kasutuse lõpetamisele ning taaskasutusele tooraine ja mootorite optimaalse kasutamise kaudu, mis parandab toote kogu elutsükli keskkonnamõju ja kiirendab REACHi direktiivi nõuete täitmist. Samuti on lennunduse innovatsioon osutunud kasulikuks ja on jätkuvalt kasulik ka väljaspool lennundussektorit kasutatavas tehnoloogias, edendades seeläbi ELi tööstuslikku ja teaduslikku baasi.

Seepärast soovitab raportöör komisjoni ettepanekut toetada, eeldusel, et mõningaid punkte tuleb veel selgitada. Raportöör aitab seda teha mõnede muudatusettepanekute kaudu, mis esitatakse hilisemas etapis.

Arvestades lennundussektori pikkade teostusaegadega (uue õhusõiduki valmimiseks kulub 10 aastat) ja vajaliku uurimismahu laiaulatuslikkusega, on toimingute kiirendamiseks ja varajasest rakendamisest kasu saamiseks soovitatav luua teadus- ja arendustegevuses „kriitiline mass”, mille eesmärk on müra ja kütusetarbimise vähendamine, mis on kasulik keskkonnale kogu maailmas.

Seepärast on väga oluline julgustada teadus- ja arendustegevuste ja algatuste alaseid jõupingutusi Euroopa mastaabis ühendama. Tulevikus müüdavad õhusõidukid peavad pärinema Euroopast ja täitma eespool väljendatud olulisi tingimusi, milleks on väiksem kütusetarbimine (võib-olla isegi üksnes elekter?) ja vähem müra.

ELi lennundussektoris on otseselt ja kaudselt 3,1 miljonit töökohta. See moodustab ligikaudu 2,5% SKTst ja üle 30 miljardi euro Euroopa positiivsest kaubandusbilansist. Seepärast on väga oluline, et ELi tööstus püsiks esirinnas ja jätkaks oma konkurentsipositsiooni tugevdamist. Võtmesõnad selles konkurentsikeskkonnas on kütusetarbimise ja müra vähendamine. Kui ELi algatuse kaudu on võimalik saavutada mastaabisäästu, tuleb seda võimalust kasutada. Ülemaailmses tähenduses on keskkonnatehnoloogia veelgi olulisem.

Seitsmenda raamprogrammiga on loodud võimalus moodustada niinimetatud ühised tehnoloogiaalgatused, mille eesmärk on teadusuuringute ühendamine Euroopa tasandil. Need struktuurid on võimalik eelnevalt paika seada juhuks, kui Euroopa tehnoloogiaplatvormidega seoses peaks vajadus tekkima, nagu on antud juhul toimunud.

Raportöör soovib avaldada oma rahulolu selle üle, et ühisettevõte tagab osalemise võimaluse VKEdele (vähemalt 12%).

Raportöör tervitab soojalt kavatsust seada sisse avaliku ja erasektori partnerlus. Tõhusaks ja konkreetseks koostöövormiks avaliku ja erasektori vahel on ühise tehnoloogiaalgatuse juriidilise isiku moodustamine. Nii on võimalik saavutada suuremat sünergiat. Samuti on selle kaudu tagatud ELi vahendite optimaalne kasutamine. Silmnähtav on teadus- ja arendustegevuse jõupingutuste võimendav mõju keskkonnaalase kasu mõistes (800 miljonit eurot ELi eelarvest – liikmesriikide otsene osalus puudub – ning 800 miljonit tööstusharult). Võrdne partnerlus otse tööstusharuga on tugev alus vajalike edusammude tegemiseks.

Raportöör jagab mitmete osapoolte väljendatud muret, et vältida tuleks suurte halduskuludega järjekordsete ühenduse ametite moodustamist. Võttes seda muret arvesse, on raportöör siiski seisukohal, et komisjoni pakutud õiguslik struktuur (ühenduse asutus) on avaliku ja erasektori partnerluse täideviimiseks parim võimalik lahendus, ning märgib erinevust kõnealuse üksuse eesmärgi ja ühenduse ametite eesmärkide vahel. Praktilise lahenduse eespool nimetatud probleemidele võib leida esitatud mehhanismide aegumisklausli sissejuhatusest, mis piirab ajaliselt Clean Sky eksisteerimist ja annab võimaluse varajaseks hindamiseks ja lõpetamiseks vajaduse korral.

Raportöör võtab teadmiseks, et lennundus on viimastel aastatel kasvanud kiiresti nii ELis kui ka väljaspool ELi ning kasv jätkub ka eelolevatel aastakümnetel. Seda ei peaks nägema iseseisva arenguna, vaid pigem eelkõige ELi laienemise kaasmõjuna, sest suuremates majanduspiirkondades on suurem liiklus, transport ja üleilmastumine üldiselt.

Kavandatud lennundusalase teadus- ja arendustegevuse ühisettevõtte loomine on osa Lissaboni tegevuskava rakendamisest Euroopa Liidus ja selle eesmärk on ELi ja ELi tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmine.

Eriti ELis asuvad paljud lennujaamad tihedalt asustatud piirkondades või isegi linnades. Ümberkaudsete piirkondade elanike jaoks on oluline, ja paljudes kohtades väga kiireloomuline küsimus, et kasutataks võimalikult vaikseid õhusõidukeid ja edendataks õhusõidukite pargi uuendamist.

Praegused ja tulevased kõrged kütuse hinnad, lennukipetrooli võimalik maksustamine ja lennunduse kaasamine saastekvootidega kauplemise süsteemi on võimsad stiimulid õhusõidukite kütusekulu ulatusliku vähendamise suunas, et meie keskkond oleks puhtam, elanikkond tervem ja mõjud kliimamuutustele väiksemad.

Samuti sunnivad rangemad keskkonnanõuded (saastekvootidega kauplemise süsteem – Kyoto ja ELi õigusaktid) lennundussektorit oma heidet järsult vähendama, mis on vajalik ka sektori praeguse ja tulevase kasvu kompenseerimiseks ja elanikkonna heakskiidu saavutamiseks.

Antud juhul ei ole turumehhanism loonud piisavat stiimulit teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks ja kiirendamiseks kehtestatud ootuste ja standardite täitmiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 71

Põhjendus 12

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine.

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt moodustada ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et tagada seitsmenda raamprogrammi käigus (2007–2013) alustatud, kuid veel lõpetamata teadusuuringute sobiv haldamine, sealhulgas tulemuste kasutamine.

Muudatusettepanek 72
Artikli 8 lõige 1

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu eraldi finantsmääruse17. Sellest võib kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu eraldi finantsmääruse. See võib raamfinantsmäärusest kõrvale kalduda komisjoni eelneval nõusolekul ja riikide esindajate rühma soovituse alusel üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

Selgitus

Riikide esindajate rühma eesmärk on kaitsta õiglast ja läbipaistvat finantsmenetlust.

Muudatusettepanek 73
Artikli 13 lõige 4

4. 2017. aasta lõpus annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Ühisettevõtte lõpetamisel annab komisjon sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raaprogrammiga.

Muudatusettepanek 74
Artikkel 17

Ühisettevõte Clean Sky võtab vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.

Ühisettevõte Clean Sky võtab teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi kehtivate eeskirjade alusel vastu uurimistulemuste levitamist reguleerivad eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse alusel toimuvate teadusuuringute käigus loodud intellektuaalomand on kaitstud ning et uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.

Selgitus

Sõltuvalt kokkulepitud tööjaotusest võivad mõned konkreetsed intellektuaalomandi õiguste eeskirjad integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtide ja toetajaliikmete jaoks vajalikud olla. Näiteks tuleb ühtedel osalejatel töö teostamiseks kasutada teise osaleja taustateavet.

Muudatusettepanek 75
Lisa artikli 4 lõige 3

3. Ühisettevõte moodustab vajaduse korral nõuandekomitee, kes nõustab ühisettevõtet Clean Sky juhtimis-, finants- ja tehnilistes küsimustes ja annab talle soovitusi. Nõuandekomitee liikmed määrab komisjon.

välja jäetud

Selgitus

Nõuandekomitee on ülearune. Väljastpoolt võiks komisjon saada abi liikmesriikide rühmalt ja ACARElt. Artikli 4 lõikes 3 sisalduvad laiaulatuslikud teemad saab anda üle liikmesriikide rühmale. Nõuandekomitee lisaks ühisettevõttele Clean Sky mittevajalikke kulusid ning nõuandekomitee ja üldkoosoleku ülesannete vahel ei tundu olevat mingit erinevust (vt artikli 8 lõike 3 kolmas punkt). Lisaks on ette näha, et eksperdid pärinevad liikmesriikide rühma ja ACARE ekspertidega samast ekspertide ringkonnast.

Muudatusettepanek 76
Lisa artikli 12 esimene a lõik (uus)

 

Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmendale raamprogrammile kohaldatavate finantseeskirjade kohaselt võib personalile ja halduskuludele eraldada üksnes 5% jooksvatest kuludest.

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raamprogrammiga.

MENETLUS

Pealkiri

Ühisettevõtte Clean Sky moodustamine

Viited

KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

               Istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.7.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Lambert van Nistelrooij

10.9.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Iles Braghetto, Christofer Fjellner, Radu Ţîrle, Lambert van Nistelrooij

MENETLUS

Pealkiri

Ühisettevõtte Clean Sky moodustamine

Viited

KOM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.7.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.7.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.7.2007

CONT

12.7.2007

ENVI

12.7.2007

TRAN

12.7.2007

 

JURI

12.7.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

17.7.2007

TRAN

27.8.2007

JURI

3.10.2007

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Lena Ek

25.6.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.10.2007

21.11.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

33

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Carl Schlyter, Holger Krahmer