RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides

28.11.2007 - (KOM(2007)0243 – C6‑0172/2007 – 2007/0088(CNS)) - *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Gianni De Michelis

Menetlus : 2007/0088(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0484/2007
Esitatud tekstid :
A6-0484/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides

(KOM(2007)0243 – C6‑0172/2007 – 2007/0088(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0243);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[1]1(finantsmäärus), eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2]2, eriti selle punkti 47;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 171 ja 172, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0172/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0484/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  on seisukohal, et õigusloomega seotud ettepanekus näidatud võrdlussumma peab olema kooskõlas praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a ülemmäära ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et mis tahes rahastamist pärast 2013. aastat tuleb hinnata järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste kontekstis;

3.  tuletab meelde, et eelarvekomisjoni arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mis kehtib ühisettevõtte ARTEMIS loomise kohta;

4.  palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2 ning Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 11

(11) Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS“) vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine tuleks ühisettevõte ARTEMIS luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada.

(11) Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse siht ja ulatus, vajalikud rahalised ja tehnilised ressursid ning ressursside ja rahastamise tõhusa koordineerimise ja koostoime saavutamise vajadus nõuavad ühenduse meetmeid. Seetõttu on manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks vaja luua juriidilisest isikust ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS“) vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 171. Selleks et tagada seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames algatatud teadusuuringute asjakohane haldamine tuleks ühisettevõte ARTEMIS luua perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tuleks tagada pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.

 

Vastuvõtmise korral kohaldatakse käesolevat muudatusettepanekut kogu teksti suhtes.

Selgitus

1. Vastavalt kokkuleppele on ühise tehnoloogiaalgatuse kestus piiratud. Seetõttu tuleb lisada aegumisklausel põhjendusse 11, artikli 1 lõikesse 1 ja artikli 18 lõikesse 1.

2. Kestus: ühine tehnoloogiaalgatus peaks eelistatavalt lõppema 2017. aastal. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal peaksime tagama projektide rakendamise, järelevalve ja rahastamise kuni 2017. aastani, samuti haldusstruktuuride toimimise kuni kõikide projektide lõpetamiseni. Raportöör soovib, et see oleks määruses selgelt sõnastatud.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 12

(12) Ühisettevõtte ARTEMIS peaks looma ühendus ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament[3] nõukogu soovituse põhjal, võttes siiski arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse eripära, mis tuleneb avaliku ja erasektori partnerlusest ning eelkõige erasektori toetust eelarvele.

(12) Ühisettevõtte ARTEMIS peaks arvestama asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide Euroopa Ühenduse loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja samuti peaks ta võtma arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida ühenduse eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 21

(21) Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste, nõuab, et kõigi ühisettevõttesse ARTEMIS värvatavate töötajate suhtes kohaldataks Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi („personalieeskirjad“).

(21) Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine ning kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste nõuab, et komisjonil on volitused lähetada ühisettevõttesse ARTEMIS nii palju ametnikke kui vaja. Ülejäänud töötajad peaks ühisettevõte ARTEMIS värbama vastavalt asukohariigi tööõigusele.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 25

(25) Ühisettevõttel ARTEMIS peaks olema raamfinantsmääruse põhimõtetel rajanev eraldi finantsmäärus, mille suhtes on komisjoniga eelnevalt konsulteeritud, ning mille puhul võetakse arvesse selle tegevusega seotud erivajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks.

(25) Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, välja arvatud juhul, kui selle tegevusega seotud erivajadused seda eeldavad, eelkõige vajadus ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest tuleks teavitada eelarvepädevaid institutsioone.

_____________________

1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

Selgitus

Erandeid määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 tuleks lubada vaid hädavajadusel. Ühisettevõte peab vaieldamatult tõendama, et niisugune erand on ainus viis ettevõtte nõuetekohase toimimise tagamiseks tema asutamismääruse piirides.

Muudatusettepanek 5

Artikli 1 lõige 1

1. Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS“) perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.

1. Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS“) perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tuleks tagada pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.

Muudatusettepanek 6

Artikli 2 punkt d

(d) tagada manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;

välja jäetud

Selgitus

Ühise tehnoloogiaalgatuse määratlus on ebaselge. Kas artiklis 2 määratletud ülejäänud eesmärgid ei moodusta juba kogu ühist tehnoloogiaalgatust? Kui ei, siis mida punkt d teistele eesmärkidele täpsemalt lisab? Punktides a, b, c ja e on määratud selged struktuurid ja eesmärgid, kuidas ühist tehnoloogiaalgatust läbi ühisettevõtte rakendada, kuid punktis d märgitakse lihtsalt, et tuleks tagada ühise tehnoloogiaalgatuse „tõhusus ja kestvus”. See ei ole konkreetne ja võib tähendada, et ühisettevõtte rakendusala on laiem kui punktides a, b, c ja e määratletud.

Muudatusettepanek 7

Artikli 2 punkt d a (uus)

 

(d a) edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasatust oma tegevusse;

Selgitus

Oluline on täpsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rolli eesmärkides.

Muudatusettepanek 8

Artikli 4 lõike 2 punkt a

(a) ARTEMISIA rahaline toetus summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 9

Artikli 4 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Punktides a ja b osutatud toetuste summa ei tohi ületada 5% ühisettevõtte ARTEMIS kogueelarvest.

Muudatusettepanek 10

Artikli 4 lõike 3 punkt b

(b) ARTEMISe liikmesriikide rahalised toetused iga-aastaste kohustustena, mis makstakse otse välja uurimis- ja arendustegevuses osalevatele uurimis- ja arendusorganisatsioonidele;

(b) ARTEMISe liikmesriikide rahalised toetused iga-aastaste kohustustena, mis makstakse otse välja uurimis- ja arendustegevuses osalevatele uurimis- ja arendusorganisatsioonidele; ARTEMISe liikmesriigid tagavad, et riiklikud rahalised vahendid eraldatakse võimalikult kiiresti.

Selgitus

ARTEMISe konkurssidel osalejad peavad teadma, et riiklik rahaline toetus eraldatakse võimalikult kiiresti, pärast seda kui hindamine ELi tasandil on lõppenud. Eelkõige ettevõtjatele on väga tähtis õiguskindlus ja usaldusväärne ajakava, et kavandada konkursi võitnud projektide elluviimiseks vajalikke investeeringuid.

Muudatusettepanek 11

Artikli 4 lõige 3 a (uus)

 

3a. rahalise toetuse tingimuseks projektide kulude katteks riiklikest vahenditest on uurimis- ja arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus projektidele, mis katab nende osa projektide elluviimise kuludest.

Selgitus

Mitterahalised toetused ei ole ühisettevõtte finantseerimisallikad, vaid toetused projektidele, mida rahastatakse küll osaliselt läbi ühisettevõtte, kuid mis leiavad aset sellest väljaspool. Punkti eesmärk on ilmselt selgitada, et ametiasutused rahastavad projekte vaid osaliselt ning et uurimis- ja arendustegevuses osalejad peaksid projekte samuti toetama. Selliseid toetusi riigitoetuse saamise tingimuseks seades ilmneb see põhimõte selgemini

Muudatusettepanek 12

Artikli 6 lõige 1

1. Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. See võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.

1. Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjon annab selleks eelnevalt nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.

Muudatusettepanek 13

Artikli 7 lõike 5 punkt c

(c) Hindamis- ja valikuprotsessiga tagatakse, et ühisettevõtte ARTEMIS riikliku rahastamise jaotamisel järgitakse kompetentsuse ja konkurentsi põhimõtet.

(c) Välisekspertide abil teostatava hindamis- ja valikuprotsessiga tagatakse, et ühisettevõte ARTEMIS riikliku rahastamise jaotamisel järgitakse kompetentsuse ja konkurentsi põhimõtet.

Selgitus

Selgitatakse põhimõtet, mida tekstis mitu korda mainitakse, kuid kordagi selgesõnaliselt ei määratleta: hindamisprotsessi viib läbi sõltumatutest välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon.

Muudatusettepanek 14

Artikli 8 lõige 1

1. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ning Euroopa ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju kohaldatakse ühisettevõtte ARTEMIS personali ja tegevdirektori suhtes.

1. Ühisettevõte ARTEMIS värbab töötajad vastavalt asukohariigis kohaldatavatele õigusaktidele. Komisjon võib lähetada ühisettevõttesse ARTEMIS nii palju ametnikke kui vaja.

Muudatusettepanek 15

Artikli 8 lõige 2

2. Oma personali suhtes täidab ühisettevõte ARTEMIS volitusi, mis on ametisse nimetavale asutusele antud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade kohaselt ning lepinguid sõlmima volitatud isikule antud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 16

Artikli 8 lõige 3

3. Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 110 ettenähtud korraga.

3. Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vajalikud rakendusmeetmed seoses Euroopa ühenduste ametnike lähetamisega.

Muudatusettepanek 17

Artikkel 9

Artikkel 9

 

Privileegid ja immuniteedid

 

Ühisettevõtte ARTEMIS ja tema töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.

välja jäetud

Muudatusettepanek 18

Artikli 10 lõige 1

1. Ühisettevõtte ARTEMIS lepingulist vastutust reguleeritakse asjaomaste lepingusätete suhtes kohaldatavate õigusaktidega.

1. Ühisettevõtte ARTEMIS lepingulist vastutust reguleeritakse asjaomaste lepingusätete suhtes kohaldatavate õigusaktidega ning asjaomase kokkuleppe või lepingu suhtes kohaldatavate õigusaktidega.

Selgitus

Lisatud on mõned olulised punktid ühisettevõtte põhikirja artiklist 19 tagamaks, et käesoleva artikli ja põhikirja artikli 19 vahel ei oleks lahknevusi.

Muudatusettepanek 19

Artikli 10 lõige 3 a (uus)

3 a. Ühisettevõte ARTEMIS kannab ainuvastutust kõikide oma kohustuste täitmise eest.

Selgitus

Lisatud on mõned olulised punktid ühisettevõtte põhikirja artiklist 19, tagamaks, et käesoleva artikli ja põhikirja artikli 19 vahel ei tekiks lahknevusi.

Muudatusettepanek 20

Artikli 10 lõige 3 b (uus)

3 b. Ühisettevõte ARTEMIS ei vastuta oma liikmete rahaliste kohustuste täitmise eest.

Ta ei vastuta ühegi ARTEMISE liikmesriigi eest, kes ei täida oma kohustusi, mis tulenevad ühisettevõtte ARTEMIS poolt algatatud projektikonkurssidest.

 

Selgitus

Lisatud on mõned olulised punktid ühisettevõtte põhikirja artiklist 19, tagamaks, et käesoleva artikli ja põhikirja artikli 19 vahel ei tekiks lahknevusi.

Muudatusettepanek 21

Artikli 10 lõige 3 c (uus)

3 c. Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi rahalise kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus, piirdudes liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artiklile 4.

Selgitus

Lisatud on mõned olulised punktid ühisettevõtte põhikirja artiklist 19, tagamaks, et käesoleva artikli ja põhikirja artikli 19 vahel ei tekiks lahknevusi.

Muudatusettepanek 22

Artikli 12 lõige 2

2. Komisjon teeb sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte ARTEMIS vahehindamised hiljemalt 31. detsembriks 2010 ja 31. detsembriks 2015. Need hõlmavad ühisettevõtte ARTEMIS kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist. Komisjon edastab hindamistulemused koos omapoolsete märkustega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2. Komisjon esitab sõltumatute ekspertide abiga koostatud ühisettevõtte ARTEMIS vahehindamise hiljemalt 31. detsembriks 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule. See hõlmab ühisettevõtte ARTEMIS kvaliteedi ja tõhususe ning eesmärkide täitmisel saavutatud edusammude hindamist.

Selgitus

1. Raportöör soovitab säilitada 2010. aastani sarnasuse seitsmenda raamprogrammi tavadega ja jätta samuti piisavalt aega määruse võimalikuks läbivaatamiseks.

2. 2015. aasta hindamine ei ole vajalik.

3. Tuleks selgelt sõnastada, et vahehindamine viiakse läbi ja selle tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. aastal.

Muudatusettepanek 23

Artikli 12 lõige 3

3. Komisjon teeb sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõtte ARTEMIS lõpliku hindamise 31. märtsiks 2018. Lõpliku hindamise tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Muudatusettepanek 24

Artikli 12 punkt 4

Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.

Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjades ettenähtud korrale, arvestades asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide Euroopa Ühenduses loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja võttes samuti arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida ühenduse eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.

Muudatusettepanek 25

Artikkel 17

Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.

Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi abi tööruumide, privileegide ja immuniteetide osas ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.

Selgitus

Tuleks selgelt sätestada, et mis tahes asutuse või samalaadse ühenduse organi asukohariik peab osutama rahalist ja muud abi, mis on vajalik ühenduse organi loomise ja toimimise lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 26

Lisa artikli 1 lõige 3

3. Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.

3. Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Pärast viimast konkursikutset 2013. aastal tagatakse pooleliolevate projektide rakendamine, järelevalve ja rahastamine kuni 2017. aastani.

Selgitus

Vt põhjendust 11.

Muudatusettepanek 27

Lisa artikli 1 lõige 5 a (uus)

 

5 a. Ühisettevõte ARTEMIS on asutus, millele on viidatud finantsmääruse artiklis 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47.

Muudatusettepanek 28

Lisa artikli 1 lõige 4

4. Kõnealust perioodi võib pikendada, muutes käesolevat põhikirja vastavalt artiklile 23, võttes arvesse ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide täitmisel tehtud edusamme ning tingimusel, et tagatakse finantsiline jätkusuutlikkus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Lisa artikli 2 lõike 1 punkt d

(d) tagada manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse tõhusus ja kestvus;

välja jäetud

Selgitus

Nagu öeldud nõukogu määruse artikli 2 punkti d muudatusettepaneku selgituses, on ühise tehnoloogiaalgatuse määratlus ebaselge. Seetõttu tuleks lisa artikli 2 lõike 1 punkt d välja jätta.

Muudatusettepanek 30

Lisa artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus)

 

(d a) edendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasatust oma tegevusse;

Selgitus

Oluline on täpsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rolli eesmärkides.

Muudatusettepanek 31

Lisa artikli 2 lõike 2 punkt h

(h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ARTEMIS rahalise panuse summa;

(h) avaldada teavet projektide kohta, sealhulgas osalejate nimed ja ühisettevõtte ARTEMIS rahalise panuse summa osaleja kohta;

Selgitus

Selle täiendusega on ARTEMISes võimalik kindlaks määrata toetused, mis liikmed ARTEMISele võlgnevad ja mis põhinevad nende osal projekti kuludest. Panused on ARTEMISele olulised, et rahastada ühisettevõtte kohustusi.

Muudatusettepanek 32

Lisa artikli 4 lõige 4

4. Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste või juhatuse kolmandaid riike käsitlevate soovituste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide saavutamise suhtes.

4. Iga muu juriidilise isiku ühinemist käsitlevate otsuste või juhatuse kolmandaid riike käsitlevate soovituste tegemisel lähtutakse taotleja olulisusest ja võimalikust lisandväärtusest ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide saavutamise suhtes. Liikmeks astumise taotluse puhul esitab juhatus komisjonile õigeaegselt teabe taotlejat puudutavate hindamistulemuste ja vajaduse korral ka juhatuse soovituste või otsuste kohta. Komisjon edastab kõnealuse teabe nõukogule.

Selgitus

Teave on vajalik ARTEMISe liikmestaatuse läbipaistvuseks.

Muudatusettepanek 33

Lisa artikli 4 lõige 5

5. Iga liige võib ühisettevõttest ARTEMIS välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis kehtivad juba väljaastumisele eelnevalt.

5. Iga liige võib ühisettevõttest ARTEMIS välja astuda. Väljaastumine jõustub pöördumatult kuus kuud pärast sellest teistele liikmetele teatamist, millele järgnevalt vabastatakse endine liige kõikidest kohustustest, välja arvatud neist, mis võeti ühisettevõtte ARTEMIS otsuse alusel vastavalt käesolevale põhikirjale liikme väljaastumisele eelnevalt. Kuuekuulist etteteatamistähtaega ei kohaldata, kui liikmesriigi väljaastumine on otseselt tingitud käesoleva põhikirja muutmisest.

Selgitus

Kui tulevikus saab põhikirja muuta ainult komisjon ja mitte juhatus, peaks liikmetel olema võimalus põhikirja muutmisele reageerida.

Muudatusettepanek 34

Lisa artikli 6 lõike 2 punkt c

(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastav ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus;

(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastavad ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad pärast komisjoniga konsulteerimist;

Selgitus

Vt põhjendust 25.

Muudatusettepanek 35

Lisa artikli 7 lõike 2 punkt e

(e) kiita heaks projektikonkursside algatamine;

(e) kiita heaks projektikonkursside sisu, eesmärgid ja algatamine;

Selgitus

Ametiasutuste nõukogu ülesannete täpsustamine seoses projektikonkurssidega.

Muudatusettepanek 36

Lisa artikli 7 lõike 3 punkt b

(b) Ametiasutuste nõukogu valib esimehe.

(b) Ametiasutuste nõukogu valib iga kahe aasta järel esimehe. Esimeest võib tagasi valida maksimaalselt kaks korda.

Selgitus

Ühelt poolt tagab esimehe pikem ametiaeg parema ja tõhusama etteplaneerimise, teiselt poolt aitab ametiaja teatav piirang säilitada võimutasakaalu ja liikmed võivad ametikohta kordamööda täita. Tagasivalimise võimaluse piiramine kaitseb ametikoha monopoliseerimise eest.

Muudatusettepanek 37

Lisa artikli 9 lõige 2

2. Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kuni kolmeks aastaks. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega ühe korra pikendada, kuid mitte rohkem kui neljaks aastaks.

2. Juhatus nimetab tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel kuni kolmeks aastaks. Sellele eelnevalt avaldatakse osalemiskutse Euroopa Liidu Teatajas ja muudes ajakirjades või veebilehtedel. Juhatus võib pärast tegevdirektori töötulemuste hindamist tema ametiaega ühe korra pikendada, kuid mitte rohkem kui kolmeks aastaks.

Selgitus

Läbipaistvuse ja sidususe nimel tehakse ettepanek kasutada sama ametisse määramise korda mis on vastu võetud ühisettevõtte ITER ja muudes ühenduse organite puhul. Seitse aastat samas ametis näib ülemäärane. Üldreeglina ei tohiks pikendatud ametiaeg ületada esialgset ametiaega.

Muudatusettepanek 38

Lisa artikli 10 lõike 2 punkt b

(b) ühenduse toetust uurimis- ja arendustegevuse rahastamiseks;

(b) ühenduse toetust projektide rahastamiseks;

Selgitus

Mõisted „uurimis- ja arendustegevus” ning „projektid” kattuvad osaliselt kogu nõukogu määruses ja ka ühisettevõtte põhikirjas, mis tekitab segadust ja ebajärjekindlust. Seepärast sooviksime muu hulgas viia artikli 10 lõike 2 punkti b kooskõlla artikli 10 lõike 5 punktiga a.

Muudatusettepanek 39

Lisa artikli 10 lõike 4 punkt a

(a) ARTEMISIA maksab rahalist toetust summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro;

(a) ARTEMISIA maksab rahalist toetust summas kuni 20 miljonit eurot või kuni 1% projektide kogukuludest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kuid mitte üle 30 miljoni euro. Projektide kogukulud – kõikide projektide kogukulude summa (nagu määratletud allmärkuses 32);

Selgitus

On vaja „kogukulude” selget ja ühemõttelist määratlust kui alust ARTEMISe jooksevkulude rahalistele toetustele.

Muudatusettepanek 40

Lisa artikli 10 lõike 4 punkt d a (uus)

(d a) punktides a ja b osutatud toetuste summa ei tohi ületada 5% ühisettevõtte ARTEMIS kogueelarvest.

Muudatusettepanek 41

Lisa artikli 10 lõike 5 punkt c

(c) mitterahalised toetused projektides osalevatelt uurimis- ja arendusorganisatsioonidelt, kes kannavad oma osa projektide teostamiseks vajalikest kuludest. Nende kogutoetus ühisettevõtte ARTEMIS tegevusaja jooksul on vähemalt sama suur või suurem kui ametiasutuste toetus.

(c) projektides osalevate uurimis- ja arendusorganisatsioonide mitterahalised toetused, mille puhul hinnatakse mitterahaliste toetuste väärtust ja asjakohasust ühisettevõtte ARTEMIS tegevuse seisukohast ja need peavad saama juhatuse heakskiidu. Juhatus võtab vastu mitterahaliste toetuste hindamismenetluse. See lähtub järgmistest põhimõtetest:

· üldine lähenemisviis põhineb seitsmenda raamprogrammi töömeetoditel, mille järgi mitterahalisi toetusi projektidele hinnatakse läbivaatamise käigus;

· juhisena kasutatakse ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruse rakenduseeskirju;

· muude küsimuste suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid;

·  toetuste hindamine toimub kooskõlas kõnealusel turul üldiselt heaks kiidetud väärtustega (ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 172 lõike 2 punkt b).

Kontrolli teostab sõltumatu audiitor.

Muudatusettepanek 42

Lisa artikli 10 lõige 7

7. Kui ühisettevõtte ARTEMIS mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ARTEMIS, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas ülejäänud liikmed peaksid oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatuse lõpetama või rakendama muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.

7. Kui ühisettevõtte ARTEMIS mis tahes liige ei täida oma kohustusi seoses kokkulepitud rahalise toetusega ühisettevõttele ARTEMIS, saadab tegevdirektor sellisele liikmele kirjaliku teatise ning määrab mõistliku aja, mille jooksul võib niisugust lepinguliste kohustuste täitmatajätmist parandada. Kui kohustused ei ole nimetatud aja jooksul täidetud, kutsub tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et otsustada, kas oma kohustusi rikkunud liikme liikmestaatus tuleks lõpetada või rakendada muid meetmeid kuni rikutud kohustuste täitmiseni.

Selgitus

Käesoleva punkti ja artikli 6 lõike 2 punkti b vahelise lahknevuse ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek 43

Lisa artikli 13 lõiked 1–3

Finantsmäärus

1. Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruse võtab vastu juhatus.

Finantseeskirjad

1. Juhatus võtab vastu ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad, olles eelnevalt konsulteerinud komisjoniga.

2. Finantsmääruse eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.

2. Finantseeskirjade eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.

3. Finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel ning sisaldab sätteid ühisettevõtte ARTEMIS eelarve kavandamiseks ja täitmiseks. Finantsmäärus võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.

3. Ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad. Määrusest (EÜ, Euratom) 2343/2002 nr kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.

Selgitus

Vt põhjendust 25.

44

Lisa artikli 13 punkt 4

Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.

Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjades ettenähtud korrale, arvestades asjaoluga, et kontrollikoja pädevusse kuulub kõikide Euroopa Ühenduses loodud organite tulu- ja kulukontode kontrollimine ja võttes samuti arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse kui uue avaliku ja erasektori partnerluse rakendamise mehhanismi eripära, et leida ühenduse eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tõhusam lahendus.

Muudatusettepanek 45

Lisa artikli 14 lõige 1

1. Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad.

1. Mitmeaastases strateegiakavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS eesmärkide, sealhulgas teadusuuringute kava täitmise strateegia ja kavad. Mitmeaastane strateegiakava avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.

Selgitus

Mitmeaastane strateegiakava, milles kirjeldatakse eelseisvateks aastateks plaanitud tegevust, on potentsiaalsetele tulevastele osalistele ülimalt oluline.

Muudatusettepanek 46

Lisa artikli 14 lõige 2

2. Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet.

2. Iga-aastases tööprogrammis kirjeldatakse teadusuuringute kava rakendamiseks konkreetsel aastal vajalike projektikonkursside ulatust ja eelarvet. Iga-aastane tööprogramm avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.

Selgitus

Pole vist vaja rõhutada iga-aastase tööprogrammi tähtsust projektikonkurssidel osalevate potentsiaalsete taotlejate silmis.

Muudatusettepanek 47

Lisa artikli 14 lõige 3

3. Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga.

3. Iga-aastases rakenduskavas määratakse kindlaks ühisettevõtte ARTEMIS kogu tegevuskava konkreetsel aastal, sealhulgas ettenähtud projektikonkursid ning hankekonkursside kaudu rakendamist vajavad meetmed. Tegevdirektor esitab iga-aastase rakenduskava juhatusele koos iga-aastase eelarvekavaga. Iga-aastane rakenduskava avalikustatakse pärast juhatuse heakskiitu.

Selgitus

Teave ARTEMISe raames rakendatud tegevuse kohta ja tegevuse läbipaistvus.

Muudatusettepanek 48

Lisa artikli 14 lõige 5

5. Iga-aastases tegevusaruandes kirjeldatakse ühisettevõtte ARTEMIS saavutusi asjaomasel kalendriaastal, eelkõige seoses mitmeaastase strateegilise kava ning kõnesoleva aasta rakenduskavaga.  

Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega.

5. Iga-aastases tegevusaruandes kirjeldatakse ühisettevõtte ARTEMIS saavutusi asjaomasel kalendriaastal, eelkõige seoses mitmeaastase strateegilise kava ning kõnesoleva aasta rakenduskavaga. Tegevdirektor esitab iga-aastase tegevusaruande koos raamatupidamise aastaaruande ja bilanssidega. Iga-aastane tegevusaruanne sisaldab andmeid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemise kohta ühisettevõtte ARTEMIS uurimis- ja arendustegevuses.

Muudatusettepanek 49

Lisa artikli 14 lõige 6

6. Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale selle nõudmisel.

6. Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale ja eelarvepädevatele institutsioonidele.

Selgitus

Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid tuleb saata teavitamiseks mõlemale eelarvepädevale institutsioonile.

Muudatusettepanek 50

Lisa artikli 15 lõige 2

2. Projektide rakendamiseks sõlmib ühisettevõte ARTEMIS projektides osalejatega toetuslepingud. Kõnealustes toetuslepingutes viidatakse ja tuginetakse asjakohasel juhul artikli 16 lõike 5 punktis b osutatud vastavatele riiklikele toetuslepingutele.

2. Projektide rakendamiseks sõlmib ühisettevõte ARTEMIS projektides osalejatega toetuslepingud. Kõnealuste toetuslepingute tingimused on vastavuses ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad ning nendes viidatakse ja tuginetakse asjakohasel juhul artikli 16 lõike 5 punktis b osutatud vastavatele riiklikele toetuslepingutele.

Selgitus

Toetuslepingute tingimused peaksid alati olema vastavuses finantsmäärusega (ka juhul, kui puudub riiklik toetusleping).

Muudatusettepanek 51

Lisa artikli 16 lõike 4 punkt a

(a) Ühisettevõtte ARTEMIS algatatud projektikonkursid on avatud ARTEMISe liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele.

(a) Ühisettevõtte ARTEMIS algatatud projektikonkursid on avatud ARTEMISe liikmesriikides ning Euroopa Liidu teistes liikmesriikides või assotsieerunud riikides asutatud osalejatele. Projektikonkursid avalikustatakse võimalikult laialdaselt, kasutades selleks ajakirju, veebilehti jmt.

Selgitus

Edendamaks avatud ja laialdast osalemist ARTEMISe uurimis- ja arendustegevuses.

Muudatusettepanek 52

Lisa artikli 18 lõige 1

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga.

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga ning komisjon edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu esialgse eelarveprojektiga.

Selgitus

Sarnaselt olemasolevatele ühisettevõtetele peaks komisjon avaldama ühisettevõtte ARTEMIS ametikohtade loetelu koos esialgse eelarveprojektiga.

Muudatusettepanek 53

Lisa artikli 18 lõige 2

2. Ühisettevõtte ARTEMIS personal koosneb ajutistest ja lepingulistest töötajatest ning nendega sõlmitakse tähtajalised lepingud, mida on võimalik pikendada ühe korra nii, et lepingu kogukestus ei ületaks seitset aastat.

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

Lisa artikli 19 lõige 6

6. Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi rahalise kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus ning piirdub liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artikli 10 lõikele 2.

6. Liikmed ei vastuta ühisettevõtte ARTEMIS ühegi kohustuse eest. Liikmete rahaline vastutus ühisettevõtte ARTEMIS suhtes on sisemine vastutus ning piirdub liikmete toetusega ressurssidesse vastavalt artikli 10 lõikele 2.

Selgitus

Vastutuse väljaarvamine peaks kehtima ühisettevõtte kõikide kohustuste puhul. „Rahalisi kohustusi” võidakse tõlgendada piiravamalt kui artikli 19 lõikes 4 osutatud kohustusi.

Muudatusettepanek 55

Lisa artikli 19 lõige 7

7. Ühisettevõtte ARTEMIS rahaline vastutus võlgnevuste eest piirdub liikmete poolt vastavalt artikli 10 lõikele 2 jooksvate kulude katmiseks makstud toetustega.

7. Välja arvatud artikli 16 lõike 5 punktist a lähtuvad rahalised kohustused, mis on määratud projektis osalejatele, piirdub ühisettevõtte ARTEMIS rahaline vastutus võlgnevuste eest liikmete poolt vastavalt artikli 10 lõikele 2 jooksvate kulude katmiseks makstud toetustega.

Selgitus

Ilma täienduseta võib artikkel avaldada tahtmatult säärast mõju, et projektis osalejad ei saa ühisettevõtte toetuslepinguid jõustada, kuna toetuslepingute väärtus on suurem kui liikmesriikide toetus ühisettevõtte jooksvate kulude katteks. Mitmetes – kui mitte kõikides – ELi liikmesriikide jurisdiktsioonides käsitletakse lepingutest tulenevaid kohustusi võlana.

Muudatusettepanek 56

Lisa artikli 22 lõige 5

5. Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ARTEMIS kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk või puudujääk jagatakse või tasutakse proportsionaalselt nende liikmete vahel või nende poolt, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ARTEMIS antud tegeliku toetuse osatähtsust.

5. Kui kogu materiaalse vara küsimus on vastavalt lõikele 4 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte ARTEMIS kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk jagatakse proportsionaalselt nende liikmete vahel, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende poolt ühisettevõttele ARTEMIS antud tegeliku toetuse osatähtsust.

Selgitus

Viide puudujäägile tuleks kustutada, kuna sellega vihjatakse, et ühisettevõtte liikmed vastutavad ühisettevõtte kohustuste eest, mis on vastuolus artikli 19 lõikega 6.

Muudatusettepanek 57

Lisa artikli 23 lõige 3

3. Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks.

3. Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

Selgitus

Euroopa Parlamendiga tuleb konsulteerida kõigi ühisettevõtte põhikirjas tehtavate oluliste muudatuste puhul.

Muudatusettepanek 58

Lisa artikli 23 lõige 4

4. Olenemata lõike 3 sätetest loetakse artikli 1 lõike 3, artikli 4 lõike 3, artikli 10 lõike 4 punkti b ning artikli 10 lõike 5 punkti a muudatusettepanekuid olulisteks osadeks ning eeldavad käesoleva määruse läbivaatamist.

4. Olenemata lõike 3 sätetest loetakse artikli 1 lõike 3, artikli 4 lõike 3, artikli 6 lõike 1, artikli 7 lõike 1, artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 4 punkti b, artikli 10 lõike 5 punkti a ja artikli 19 muudatusettepanekuid olulisteks osadeks ning need eeldavad käesoleva määruse läbivaatamist.

Selgitus

Ülalmainitud artiklites käsitletakse ARTEMISe toimimise, tulemuslikkuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvusega seotud delikaatseid teemasid. Mis tahes muudatuseks on vaja institutsioonilist otsust.

Muudatusettepanek 59

Lisa artikli 24 lõike 2 punkt a

(a) teave – kõik joonised, spetsifikatsioonid, fotod, näidised, mudelid, protsessid, menetlused, juhised, tarkvara, aruanded, kirjutised ning muu tehniline ja/või äriteave, oskusteave, andmed või kõik dokumendid, sealhulgas suuline teave, mille suhtes ei kehti intellektuaalomandi õigused;

(a) teave – kõik joonised, spetsifikatsioonid, fotod, näidised, mudelid, protsessid, menetlused, juhised, tarkvara, aruanded, kirjutised ning muu tehniline ja/või äriteave, oskusteave, andmed või kõik dokumendid, sealhulgas suuline teave, välja arvatud intellektuaalomandi õigused;

Selgitus

Ilma paranduseta võib määratlus jääda segaseks, kuna suure hulga teabe suhtes võivad intellektuaalomandi õigused kehtida.

Muudatusettepanek 60

Lisa artikli 24 lõike 2 punkt i

(i) kasutusõigus – tausta ja teadmiste mittevälistavad litsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;

(i) kasutusõigus – projektilepingute alusel antavad tausta ja teadmiste mittevälistavad litsentsid ja kasutajaõigused, mille hulka ei kuulu all-litsentsimise õigus, kui projektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti;

Selgitus

Muudatus täpsustab, et kasutusõigused antakse projektilepingute alusel ja mitte näiteks toetuslepingu alusel nagu raamprogrammi projektide puhul. Toetuslepingus tuleks osutada üksnes sellele intellektuaalomandialasele põhimõttele ning sätestada, et projektis osalejad peavad sõlmima intellektuaalomandikokkulepped, mis ei lähe selle põhimõttega vastuollu.

Muudatusettepanek 61

Lisa artikli 24 lõike 2 punkt j

(j) vajalik – tehniliselt hädavajalik projekti rakendamiseks ja/või teadmiste kasutamise suhtes; ning intellektuaalomandi õiguste korral tähendab see seda, et kasutusõiguste mitteandmise korral rikutakse intellektuaalomandi õigusi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 62

Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.2.1.

3.2.1. Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse kooskõlas käesoleva artikliga antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.

3.2.1. Samas projektis osalejad sõlmivad omavahel projektilepingu, millega muu hulgas reguleeritakse kooskõlas käesoleva artikliga antavaid kasutusõigusi. Projektis osalejad võivad otsustada anda laiemaid kasutusõigusi kui käesolevas artiklis nõutakse. Projektis osalejad võivad määratleda tausta, mida on vaja projekti teostamiseks, ning vajaduse korral osa sellest välja jätta.

Selgitus

Käesoleva artikliga antavaid kasutusõigusi tuleks alati anda, kuid projektis osalejad võivad otsustada anda laiemaid kasutusõigusi.

Muudatusettepanek 63

Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.2.4.

3.2.4. Samas projektis osalejatel on teadmiste kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnesolevad kasutusõigused antakse ainuõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.

3.2.4. Samas projektis osalejatel on teadmiste kasutusõigused, kui see on vajalik nende enda teadmiste kasutamiseks kõnealuses projektis, tingimusel et tausta omanikul on õigus neid kasutusõigusi anda. Kõnesolevad kasutusõigused antakse ainu- ja üleandmisõiguseta ning õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.

Selgitus

Täiendus tehakse, et vältida olukorda, kus erinevuse tõttu punktiga 3.2.3. võidakse käesolevat punkti tõlgendada üleandmisõigusega kasutusõigusi andvana.

Muudatusettepanek 64

Lisa artikli 24 lõike 3 punkt 3.3.1.

3.3.1. Kui teadmisi on võimalik tulutoovalt kasutada, i) tagab selle omanik teadmiste asjakohase ja tõhusa kaitse, võttes arvesse enda ja teiste projektis osalejate õigustatud huve, eelkõige ärihuve, ning ii) kasutab neid või tagab nende kasutamise.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 65

Lisa artikli 24 lõike 3 punkti 3.4 alapunkt 3.4.1

3.4.1. Kui osaleja annab teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle oma nimetatud teadmistega seotud kohustused, sealhulgas kohustuse anda need kohustused üle järgmisele saajale. Kõnealused kohustused hõlmavad kasutusõiguste andmise ning levitamise ja kasutamisega seotud kohustusi.

3.4.1. Kui osaleja annab teadmiste omandi üle, annab ta saajale üle oma nimetatud teadmistega seotud kohustused, eelkõige kasutusõiguste andmise ning nende levitamise ja kasutamisega seotud kohustused. Sellise üleandmise korral teatab asjaomane osaleja teistele samas projektis osalejatele saaja nime ja kontaktandmed.

Selgitus

Protsessi tööstusesõbralikumaks muutmiseks tuleks alapunkti teksti muuta ja alapunkt 3.4.2 välja jätta.

Muudatusettepanek 66

Lisa artikli 24 lõike 3 punkti 3.4 alapunkt 3.4.2

3.4.2. Juhul kui projektis osaleja on kohustatud kasutusõiguse tagamiseks andma oma kohustused edasi, teatab ta kavandatud üleandmisest konfidentsiaalsuskohustusi järgides teistele osalejatele vähemalt 45 päeva ette, ning edastab piisava teabe teadmiste uue omaniku kohta, et võimalda teistel osalistel oma kasutusõigusi kasutada. Pärast teatamist võib iga osaleja 30 päeva jooksul või kirjalikult kokku lepitud muu tähtaja jooksul esitada vastuväite omandi kavandatud üleandmisele, kui see kahjustaks tema kasutusõigusi. Kui üks osalejatest tõendab, et tema kasutusõigusi kahjustatakse, ei toimu kavandatav üleandmine enne, kui asjakohased osalejad on omavahel kokkuleppele jõudnud.

välja jäetud

Selgitus

Üleandmise suhtes kohaldatavad nõuded on põhjendamatult koormavad. Teiste osalejate huvid on kaitstud alapunktis 3.4.1 kehtestatud kohustusega arvestada teiste osalejate huvidega.

  • [1] 1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
  • [2] 2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [3]               Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1; parandus ELT L 99, 14.4.2007, lk 18) artikkel 185

SELETUSKIRI

Taust

Ühised tehnoloogiaalgatused kui uus mehhanism avaliku ja erasektori partnerluse rakendamiseks uurimis- ja arendustegevuse vallas viidi sisse seitsmenda raamprogrammi eriprogrammiga „Koostöö”. Nad kasvasid välja kuuenda raamprogrammiga käivitatud Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööst, mis „ühendab avaliku ja erasektori huvirühmi eesmärgil koostada ja käivitada ühiseid teadusprogramme tööstusele olulistes valdkondades”.

Mitmed Euroopa tehnoloogiaplatvormid on töötanud välja säärase ulatuse ja mahuga strateegiliste teadusuuringute programmid, et nende elluviimine nõuab nii avaliku kui ka erasektori vahendite märkimisväärset kaasamist.

Ühise tehnoloogiaalgatuse ARTEMIS eesmärk on töötada välja üks üleeuroopaline teadus- ja arendustegevuse programm, mis aitab ELi majandusel saavutada maailmas juhtpositsioon manustatud arvutitehnoloogia vallas. Sel eesmärgil koondatakse liikmesriikide, ELi ja erasektori ressursid õiguslikku raamistikku, ühisettevõttesse vastavalt asutamislepingu artiklile 171.

Miks on ARTEMIS vajalik?

Euroopat ootavad ees uued ülesanded seoses infotehnoloogiasüsteemide järgmise põlvkonnaga, „arukuse manustamisega”, mis suurendab igasuguste toodete väärtust, alates autodest ja lennukitest ning lõpetades mobiiltelefonide ja südamestimulaatoritega. Manussüsteemid tõstavad olemasolevate Euroopa tööstuste uuenduspotentsiaali ja konkurentsivõimet ning võimaldavad luua uusi turge ja rakendusi, alates personaalsetest tervishoiusüsteemidest ja lõpetades keskkonnaseirega.

Manussüsteemid on arvutid, mida kasutatakse suuremates süsteemides seadmete ja toimingute kontrollimiseks. Juba 2000. aastal oli 98 % maailmas müüdud arvutiseadmetest toodetesse sisseehitatud. Prognooside kohaselt on sisseehitatud seadmeid aastal 2010 enam kui 16 miljardit ja aastal 2020 üle 40 miljardi. Järgmise viie aasta jooksul saavutab manussüsteemide osa lõpptoote väärtuses peamistes majandusharudes tõenäoliselt märkimisväärselt kõrge taseme (nt 36 % mootorsõidukites, 37 % sides ja 41 % tarbeelektroonikas).

Manussüsteemide alastesse teadusuuringutesse tehtavad investeeringud on ELis aga tunduvalt väiksemad kui USAs ja Jaapanis. Käesoleval ajal on Euroopas uurimis- ja arendustegevuse rahastamine killustunud riiklikeks, riikidevahelisteks (nt EUREKA) ja ühenduse tegevuskavadeks, millel puuduvad ühised eesmärgid.

Ühe keerukamad manussüsteemid nõuavad vastavalt edenenud oskusi, mida leidub vaid vähestel, ning tagajärjeks on üüratud probleemid tehnoloogilise uurimis-, arendus- ja uuendustegevuse vallas, mida ei suudeta praegu lahendada.

Kui meetmeid ei võeta, võib tuvastada mitu negatiivset mõju: Euroopa ei saa kasu „arukuse manustamisega” loodud uutest turgudest, muutub sõltuvaks Euroopa-välisest tehnoloogiast (nagu see on juba juhtunud lauaarvutitega ning Internetipõhise info- ja arvutitehnoloogia lainetega), ega suuda vastavates valdkondades vajalikke talente kasvatada ja lahkumast hoida.

Komisjon eeldab, et tänu ARTEMISele ühendatakse liikmesriikide jõupingutused püüdluses ühiste eesmärkide poole, liikmesriigid võimendavad ühenduse rahastamise mõju, vähendatakse projektidele kuluvat aega ning tehnoloogia avaldab majanduslikku mõju.

Raportööri seisukoht

Raportöör peab komisjoni ettepanekul ühiste tehnoloogiaalgatuste sisseviimist positiivseks kahel peamisel põhjusel:

1. sellega võimaldatakse tõhus ja konkreetne koostöö era- ja avaliku sektori vahel;

2. sellega edendatakse ühenduse rahaliste vahendite kasutuse maksimeerimist.

Raportöör rõhutab ka asjaolu, et kõiki kavandatavaid ühiseid tehnoloogiaalgatusi, eelkõige ARTEMISt, tuleb pidada Lissaboni strateegia Euroopa tasandil rakendamise konkreetseteks näidisteks, ja seetõttu on need ELi tööstusele erakordselt olulised.

Raportöör jagab mitme osalise muret, et tuleks vältida ülemääraste jooksvate kuludega ebavajalike täiendavate ühenduse asutuste loomist. Mainitud muresid arvesse võttes peab raportöör komisjoni kavandatud juriidilist struktuuri (ühenduse asutus) siiski parimaks võimaluseks rakendada era- ja avaliku sektori partnerlust ning märgib erinevust selle eesmärgi ning ühenduse asutuste eesmärkide vahel. Ülaltoodud murede lahendus võiks olla aegumisklausli kasutamine kavandatud mehhanismi puhul, mis piiraks ARTEMISe eluiga ning võimaldaks vajaduse korral varajast hindamist ja lõpetamist.

Euroopa Parlament peaks võtma arvesse tööstussektori positiivset seisukohta Euroopa Komisjoni ettepaneku suhtes. Mis puudutab muresid ühenduse asutuste ülemääraste jooksvate ja bürokraatlike kulude üle, siis võtab ARTEMISe tööstus enda kanda enamiku ühisettevõtte halduskulusid: eraosalus on kulude kontrolli parim tagatis.

Raportöör jagab tööstuse muret ühise tehnoloogiaalgatuse vastuvõtmise ajastuse üle, et ei kaotataks aega uurimistegevuse rakendamiseks. Kui Euroopa Parlament ja liikmesriigid ei jõua kokkuleppele ega võta ettepanekut vastu 2007. aasta lõpuks, kaotavad Euroopa tööstus ja teadusuuringud terve aasta. See mõjutaks tõsiselt Euroopa konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil, eelkõige manussüsteemide sektoris, kus USA ja Jaapani tööstused pakuvad väga tugevat konkurentsi.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) delikaatse teema osas sooviks raportöör rõhutada, et ühelt poolt on oluline järgida Euroopa Parlamendi lähenemisviisi, millega tagatakse nende osalemine seitsmenda raaprogrammi teadusuuringutes. Teiselt poolt oleks VKEde minimaalse osaluskünnise sisseviimine asjatu ja ehk isegi ebasoodne. Eeldatavasti on VKEde osalemine ühisettevõttes ARTEMIs suurem kui seitsmendas raamprogrammis ette nähtud kompromisseesmärk (15 %), sest kõnealuses uurimisvaldkonnas on keskmine VKEde osalus raamprogrammis ligi 30 %. Kuna ühiste tehnoloogiaalgatustega toetatakse rakendusuuringuid rohkem kui seitsmenda raamprogrammiga, on põhjust loota, et VKEde osalemine on veelgi suurem.

Raportöör soovitab anda iga aasta aru VKEde tegelikust osalemisest teadusuuringutes.

Lõpetuseks on raportööri soovitus Euroopa Parlamendile toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut eesmärgiga luua partnerlus, mille raames ühendatakse era-, riiklikud ja ühenduse vahendid, et toetada ELi tööstusuuringute eesmärke ühenduse tasemel ning täita tööstuse vajadusi, kiites heaks otsused, millega tagatakse kavandatud mehhanismi toimimine aega ja kulusid säästvalt ning lihtsalt.

Loomulikult on nimetatud lähenemisviis täielikus vastavuses täpsete muudatusettepanekute koostamisega konkreetsetel teemadel, kui ELi institutsioonid on jõudnud nõuetekohasele kokkuleppele ARTEMISe üldstruktuuri osas.

eelarvekomisjonI ARVAMUS  (13.11.2007)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühisettevõtte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides
(KOM(2007)0243 – C6‑0172/2007 – 2007/0088(CNS))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Ühiseid tehnoloogiaalgatusi on tutvustatud seitsmendas raamprogrammis[1] uue võimalusena teostada Euroopa tasandil avaliku ja erasektori partnerlussuhteid teadusuuringute valdkonnas. Ühised tehnoloogiaalgatused kasvavad põhiliselt välja Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööst. Üksikjuhtudel on Euroopa tehnoloogiaplatvormid saavutanud nii ulatuslikud mõõtmed, et nende strateegiliste teadusuuringute kavade oluliste punktide täitmiseks on vaja teha suuri riiklikke ja erainvesteeringuid ning leida suuremahulisi ressursse teadusuuringuteks. Ühised tehnoloogiaalgatused oleksid tõhus viis nende väheste Euroopa tehnoloogiaplatvormide vajaduste rahuldamiseks.

Eriprogrammis „Koostöö”[2] on määratletud kuus valdkonda, kus ühine tehnoloogiaalgatus võiks olla eriti oluline: vesiniku- ja kütuseelemendid, lennundus ja õhutransport, uuenduslik meditsiin, manussüsteemid, nanoelektroonika ning üleilmne keskkonna- ja turvaseire (GMES).

Sellest tulenevalt on ühisettevõte ARTEMIS juriidiline isik, kes vastutab manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse (ühine tehnoloogiaalgatus ARTEMIS) rakendamise eest. Manussüsteemid on arvutid, mida kasutatakse suuremates süsteemides selliste seadmete kontrollimiseks nagu autod, kodumasinad, sidevahendid, juhtimis- ja kontoriseadmed. Üle 90% arvutiseadmetest on sisse ehitatud ning prognooside kohaselt on sisseehitatud seadmeid 2010. aastal üle 16 miljardi ning 2020. aastal üle 40 miljardi. Järgmise viie aasta jooksul saavutab manussüsteemide osa lõpptoote väärtuses peamistes majandusharudes tõenäoliselt enneolematult kõrge taseme (nt 36% mootorsõidukisektoris, 37% sidevahendite puhul ja 41% tarbeelektroonika puhul).

Käesolev komisjoni ettepanek käsitleb ühisettevõtte ARTEMIS loomist asutamislepingu artikli 171 alusel. Kõnealust ühisettevõtet tuleks pidada ühenduse asutuseks ning see tuleks luua ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Selle asukohaks saab Brüssel Belgias.

Finantsmõjud

Hinnangute järgi on ühenduse maksimaalsed eelarvelised kulud ühisettevõtte ARTEMIS algusperioodil (2017. aastani) 420 miljonit eurot, mis tuleb kanda enne 31. detsembrit 2013, st seitsmenda raamprogrammi eelarveperioodi lõpuks. Esialgsed kulutused (42 500 000 eurot) tuleb teha 2008. aastal.

ELi panuse jaoks luuakse kaks uut eelarverida:

09 04 01 10 „Ühise tehnoloogiaalgatuse ARTEMIS teadus- ja arendustegevus”;

09 04 01 20 „Ühise tehnoloogiaalgatuse ARTEMIS toetuskulud”

järgmise kulude profiiliga:

Miljonites eurodes (3 kohta pärast koma)

Kulu liik

Jao nr

 

 

Aasta 2007

 

Aasta 2008

 

Aasta 2009

 

Aasta 2010

 

Aasta 2011

Aasta 2012 jj

 

Kokku

Tegevuskulud[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulukohustuste assigneeringud

8.1

a

0

41

53,5

63,5

75,5

176,5

410

Maksete assigneeringud[4]

 

b

0

12,45

28,5

47,55

61,9

259,6

410

Võrdlussummas[5] sisalduvad halduskulud[6]

 

 

 

 

Tehniline ja haldusabi (liigendamata assigneeringud)

8.2.4

c

0

1,5

2,0

2,0

1,5

3

10

VÕRDLUSSUMMA KOKKU[7]

 

 

 

 

 

 

 

Kulukohustuste assigneeringud

 

a+c

0

42,5

55,5

65,5

77

179,5

420

Maksete assigneeringud

 

b+c

0

13,95

30,5

49,55

63,4

262,6

420

Hindamine

Arvamuse koostaja muudatusettepanekud tulenevad peamiselt kahest probleemist:

1) Ühisettevõte luuakse algperioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017 (mida on võimalik isegi pikendada hilisema kuupäevani), samal ajal kui mitmeaastane finantsraamistik hõlmab vaid ajavahemikku kuni 2013. aastani. Seetõttu tuleb uue finantsraamistiku läbirääkimiste kontekstis hinnata uuesti kõiki ühenduse rahastamistaotlusi ühisettevõtte ARTEMIS jaoks ajavahemikuks pärast 2013. aastat.

Käimasoleva perioodi suhtes on ettepanek – kuigi see kuulub oma kahanevate varudega rubriiki 1a – kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga, kuna nõutav ELi panus eraldatakse seitsmendast raamprogrammist ning on sellisel kujul juba komisjoni rahastamisprogrammi lisatud.

Siiski sooviks arvamuse koostaja pöörata tähelepanu sellele, et ühtegi rahastamiskohustust ei saa täita perioodiks, mis algab pärast praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõppu (muudatusettepanek 1).

2) Analoogiliselt ühisettevõtet ITER käsitlevate läbirääkimistega 2007. aasta alguses, mis viisid 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsetel läbirääkimistel tehtud järeldusteni, peab ühisettevõtet ARTEMIS pidama asutuseks finantsmääruse artikli 185 alusel ning seetõttu määratakse selle rahastamine eelarvepädevate institutsioonide nõusolekul (muudatusettepanekud 2, 3, 6 ja 10).

Kuigi peamine eeldus on, et ühisettevõtet ARTEMIS tuleb pidada asutuseks eelarvelistel kaalutlustel, peab see olema kooskõlas asutusi käsitleva üldise lähenemisviisiga, mille eelarvekomisjon on viimastel aastatel välja töötanud. Seetõttu esitab arvamuse koostaja kõnealuse järjekindla lähenemisviisi tagamiseks rea muudatusettepanekuid (muudatusettepanekud 4–5, 7–9, 11–15).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek 1

Lõige 1 a (uus)

1 a. on seisukohal, et õigusloomega seotud ettepanekus näidatud võrdlussumma peab olema kooskõlas praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a ülemmäära ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 sätetega; märgib, et mis tahes rahastamist pärast 2013. aastat tuleb hinnata järgmise finantsraamistiku läbirääkimiste kontekstis;

Muudatusettepanek 2

Lõige 1 b (uus)

1 b. tuletab meelde, et eelarvekomisjoni arvamus ei enneta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mis kehtib ühisettevõtte ARTEMIS loomise kohta;

Ettepanek võtta vastu määrus

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 3

Esimene a ja esimene b volitus (uus)

 

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1 (finantsmäärus), eriti selle artiklit 185,

 

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 47,

 

_____________________________

1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).

 

2 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Selgitus

Analoogiliselt 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsete ühisettevõtet ITER käsitlevate läbirääkimiste järeldustega tuleb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldamise eesmärgil pidada ühisettevõtet ARTEMIS samuti ühenduse asutuseks. See peab peegelduma määruses viidatud õiguslikes alustes.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 12

(12) Ühisettevõtte ARTEMIS peaks looma ühendus ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal, võttes siiski arvesse ühise tehnoloogiaalgatuse eripära, mis tuleneb avaliku ja erasektori partnerlusest ning eelkõige erasektori toetust eelarvele.

(12) Ühisettevõtte ARTEMIS peaks looma ühendus ja selle eelarve täitmise aruande peaks kinnitama Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Analoogiliselt 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsete ühisettevõtet ITER käsitlevate läbirääkimiste järeldustega tuleks anda Euroopa Parlamendile täielik ja tingimusteta vastutus ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitamise eest.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 25

(25) Ühisettevõttel ARTEMIS peaks olema raamfinantsmääruse põhimõtetel rajanev eraldi finantsmäärus, mille suhtes on komisjoniga eelnevalt konsulteeritud, ning mille puhul võetakse arvesse selle tegevusega seotud erivajadusi, mis tulenevad eelkõige vajadusest ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks.

(25) Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse finantsmääruse1 artiklis 185, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad eriliselt tema tegevusega seotud vajadused, eelkõige vajadus ühendada ühenduse ja riiklik rahastamine teadus- ja arendustegevuse tõhusaks ja õigeaegseks toetamiseks. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks oleks vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest tuleks teavitada eelarvepädevaid institutsioone.

_____________________

1 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

Selgitus

Erandeid määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 tuleks lubada vaid hädavajadusel. Ühisettevõte peab vaieldamatult tõendama, et niisugune erand on ainus viis ettevõtte nõuetekohase toimimise tagamiseks tema asutamismääruse piirides.

Muudatusettepanek 6

Artikli 1 lõige 1

1. Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS) perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada käesoleva määruse läbivaatmise kaudu.

 

1. Manussüsteemide ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse asutamislepingu artikli 171 tähenduses ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte ARTEMIS) perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. Perioodi võib pikendada käesoleva määruse läbivaatamise kaudu. Ühisettevõte ARTEMIS on asutus, mis luuakse vastavalt finantsmääruse artiklile 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 47.

Selgitus

Vt muudatusettepanek 3.

Muudatusettepanek 7

Artikli 6 lõige 1

1. Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel. See võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.

1. Ühisettevõtte ARTEMIS suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad eriliselt tema tegevusega seotud vajadused ning kui eelnevalt on saadud komisjoni nõusolek. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.

Selgitus

Vt muudatusettepanek 5.

Muudatusettepanek 8

Artikli 12 lõige 4

4. Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.

4. Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Vt muudatusettepanek 4.

Muudatusettepanek 9

Artikkel 17

Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.

Ühisettevõtte ARTEMIS ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse asukohariigi toetust, võttes arvesse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele ARTEMIS antavat muud toetust.

Selgitus

Tuleks selgelt sätestada, et mis tahes asutuse või samalaadse ühenduse organi asukohariik peab osutama rahalist ja muud abi, mis on vajalik ühenduse organi loomise ja toimimise lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 10

Lisa artikli 1 lõige 3

3. Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.

3. Ühisettevõte ARTEMIS asutatakse käesoleva põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017. See on asutus, mis luuakse vastavalt finantsmääruse artiklile 185 ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 47.

Selgitus

Vt muudatusettepanek 3.

Muudatusettepanek 11

Lisa artikli 6 lõike 2 punkt c

(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastav ühisettevõtte ARTEMIS finantsmäärus;

(c) kiita heaks käesoleva põhikirja artiklile 13 vastavad ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad pärast komisjoniga konsulteerimist;

Selgitus

Vt muudatusettepanek 5.

Muudatusettepanek 12

Lisa artikkel 13

Finantsmäärus

1. Ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruse võtab vastu juhatus.

Finantseeskirjad

1. Ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad võtab vastu juhatus, olles eelnevalt komisjoniga konsulteerinud.

2. Finantsmääruse eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.

2. Finantseeskirjade eesmärk on tagada ühisettevõtte ARTEMIS usaldusväärne finantsjuhtimine.

3. Finantsmäärus põhineb raamfinantsmääruse põhimõtetel ning sisaldab sätteid ühisettevõtte ARTEMIS eelarve kavandamiseks ja täitmiseks. Finantsmäärus võib kõrvale kalduda raamfinantsmäärusest, kui ühisettevõtte ARTEMIS tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad ning kui komisjoniga on eelnevalt konsulteeritud.

3. Ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud erivajadused seda nõuavad. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 kõrvalekalduvate eeskirjade vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest teavitatakse eelarvepädevaid institutsioone.

4. Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantsmääruses ettenähtud korrale.

4. Ühisettevõtte ARTEMIS eelarve täitmise aruande kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse nõukogu soovitust, vastavalt ühisettevõtte ARTEMIS finantseeskirjades ettenähtud korrale.

Selgitus

Vt muudatusettepanek 5.

Muudatusettepanek 13

Lisa artikli 14 lõige 6

6. Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale selle nõudmisel.

6. Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid: tegevdirektor esitab eelmise aasta raamatupidamise aastaaruande ja bilansid juhatusele heakskiitmiseks kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Eelmise aasta raamatupidamise aastaaruanne ja bilansid esitatakse Euroopa Kontrollikojale ja eelarvepädevatele institutsioonidele.

Selgitus

Raamatupidamise aastaaruanded ja bilansid tuleb saata teavitamiseks mõlemale eelarvepädevale institutsioonile.

Muudatusettepanek 14

Lisa artikli 18 lõige 1

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga.

1. Töötajate koosseis määratakse kindlaks iga-aastases eelarvekavas sätestatud ametikohtade loeteluga ning komisjon edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos Euroopa Liidu esialgse eelarveprojektiga.

Selgitus

Sarnaselt olemasolevatele ühisettevõtetele peaks komisjon avaldama ühisettevõtte ARTEMIS ametikohtade loetelu koos esialgse eelarveprojektiga.

Muudatusettepanek 15

Lisa artikli 23 lõige 3

3. Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks.

3. Põhikirja muudatusettepanekud kiidab heaks juhatus vastavalt artiklile 6 ja need esitatakse komisjonile otsuse tegemiseks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.

Selgitus

Euroopa Parlamendiga tuleb konsulteerida kõigi ühisettevõtte põhikirjas tehtavate oluliste muudatuste puhul.

MENETLUS

Pealkiri

Ühisettevõtte ARTEMIS loomine

Viited

KOM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.6.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.10.2007

12.11.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski

  • [1]  ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 400, 30.12.2006, lk 66–241.
  • [3]  Kulud 09 04 01 10 – „Ühise tehnoloogiaalgatuse ARTEMIS teadus- ja arendustegevus”.
  • [4]  Maksete assigneeringud arvutatakse projektide keskmise kestuse (2,5 aastat) ja selliste nelja aasta jooksul tehtavate maksete alusel, millest 30% makstakse esimesel aastal (ettemakse), 10% neljandal aastal ning 30% teisel ja kolmandal aastal.
  • [5]  Kulud 09 04 01 20 – „Ühise tehnoloogiaalgatuse ARTEMIS toetuskulud”.
  • [6]  Kulutused ühise tehnoloogiaalgatuse jooksevkulude katmiseks.
  • [7]  Võrdlussumma on õigusaktis sätestatud komisjonipoolne rahaline toetus (420 miljonit eurot) ühisettevõttele ARTEMIS.

MENETLUS

Pealkiri

Ühisettevõtte ARTEMIS loomine

Viited

KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.6.2007

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.6.2007

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.6.2007

CONT

19.6.2007

JURI

19.6.2007

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

CONT

17.7.2007

JURI

3.10.2007

 

 

Raportöör(id)

 nimetamise kuupäev

Gianni De Michelis

7.6.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.11.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Eva Lichtenberger