RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist

29.11.2007 - (KOM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Menetlus : 2007/2226(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0485/2007
Esitatud tekstid :
A6-0485/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist
(KOM(2007)0600 – C6‑0343/2007 – 2007/2226(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule
(KOM(2007)0600 – C6‑0343/2007);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse 6. juuli 2007. aasta kolmepoolse kohtumise ja 13. juulil 2007. aasta eelarve lepitusmenetluse tulemusi;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0485/2007),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusloomega seotud ja eelarvevahendid, et anda täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja et aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B. arvestades, et Euroopa Liidu rahaline toetus koondatud töötajatele peaks olema dünaamiline ja tehtud kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C. arvestades, et Saksamaa ja Soome taotlesid abi seoses kahe koondamisjuhtumiga mobiiltelefonide sektoris: BenQ Saksamaal ja Perlos Oyj Soomes (27. juuni ja 17. juuli 2007. aasta kirjad)[3],

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse;

3.  teeb presidendile ülesandeks korraldada käesoleva otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon, sealhulgas lisa, nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  Taotlused EGF/2007/003/DE/BenQ ja EGF/2007/004/FI/Perlos.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

………….

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2],

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse 13. juuli 2007. aasta eelarve lepitusmenetlust,

ning arvestades järgmist:

(1)      Euroopa Liit lõi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja et aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(3)      Määrus (EÜ) nr 1927/2006 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fondi kasutada.

(4)      Saksamaa ja Soome esitasid taotlused fondi kasutamiseks kahe juhtumi puhul, mis on seotud koondamistega mobiiltelefonide sektoris: BenQ Saksamaal ja Perlos Oyj Soomes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve raames võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist kasutusele kogusumma 14 794 688 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste käigus. 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1] sätestab punktis 28 fondi kasutuselevõtu reeglid.

17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe: H. Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fond*, punkt 28 (*tõlkija märkus: hilisemates dokumentides Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond)

„Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi eesmärk on osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse strukturaalsete muutuste tagajärgede tõttu, aidates neil uuesti integreeruda tööturule.

Fond ei või ületada iga-aastast maksimaalset summat 500 miljonit eurot (jooksevhindades), mille võib eraldada varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1B seotud assigneeringuid.

Assigneeringud kirjendatakse tavapärase eelarvemenetluse teel reservina Euroopa Liidu üldeelarvesse nii pea, kui komisjon on teinud kindlaks teise lõigu kohaselt määratletud piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused.

Kui asjaomases alusaktis toodud fondi kasutamise tingimused on täidetud, teeb komisjon ettepaneku selle kasutuselevõtmiseks. Fondi kasutuselevõtmise otsuse langetavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid ühiselt punkti 3 kohaselt.

Samaaegselt fondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega algatab komisjon kolmepoolse menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, eesmärgiga saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse osas, ning esitab eelarvepädevatele institutsioonile ettepaneku ülekande tegemiseks asjakohastele eelarveridadele.

Fondiga seotud ülekanded tehakse kooskõlas finantsmääruse artikli 24 lõikega 4.

Vastavad kulukohustuste assigneeringud kantakse eelarve asjaomastesse rubriikidesse, vajadusel I lisas toodud ülemmääradest suuremana.”

Õiguslik alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 406, 30.12.2006, lk 1).

II. Hetkeseis: komisjoni ettepanek

Juunis ja juulis esitati komisjonile kolmas ja neljas avaldus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist vahendite saamiseks koondatud töötajate toetamiseks. Need taotlused puudutavad koondamisi mobiiltelefonide sektoris: BenQ Saksamaal ja Perlos Oyj Soomes. Mõlema taotluste taustaks on üldine suundumus viia mobiiltelefonide ja nende lisaseadmete tootmine üle mujale, peamiselt Aasiasse.

BenQ taotlus puudutab Taiwani mobiiltelefonide tootja BenQ kaht Saksamaa tehast. 2006. aasta detsembris peatas BenQ kahe tütarettevõtja rahalise toetamise, mis tõi kaasa 3300 töötaja koondamise kolmes tehases Münchenis, Kamp-Lintfortis ja Bocholtis. BenQ taotluses küsitakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondilt toetust 12,8 miljonit eurot.

Perlose taotlus on seotud koondamistega mobiiltelefonide lisaseadmete tootja Perlose kahes Soome tehases. Selle juhtumi puhul tõi otsus lõpetada tootmistegevus Soomes ja sulgeda kaks Perlose tehast Põhja-Karjalas (Joensuus ja Kontiolahtis) kaasa ligikaudu 1000 töötaja koondamise. Perlose taotluses küsitakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondilt toetust 2 miljonit eurot.

27. septembril 2007 teatas Euroopa Komisjon, et need kaks taotlust Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist abi saamiseks on heaks kiidetud ja esitas eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kogusummas 14 794 688 eurot[2].

Komisjoni hinnangul vastavad need kaks taotlust õiguslikus aluses[3] kehtestatud sekkumiskriteeriumidele ja muudele nõuetele.

Pärast nende kahe taotluse hindamist kinnitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et mõlema juhtumi puhul on täidetud määruse (EÜ) nr 1927/2006 sekkumis- ja taotluse esitamise kriteeriumid, samuti vastavus- ja kooskõlastamise kriteeriumid (vt artiklid 2, 3, 4, 5 ja 6). Seega toetab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist Saksamaa ja Soome poolt esitatud juhtumite puhul: EGF/2007/03/DE/BENQ ja EGF/2007/04/FI/PERLOS.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aasta kogueelarve on 500 miljonit eurot. 2007. eelarveaasta osas tehti otsus fondi kasutuselevõtmiseks kogusummas 3 816 280 eurot seoses kahe koondamise juhtumiga autotööstuses, täpsemalt seoses Peugeot SA ja Renault SA tarnijatega[4].

2007. aasta eelarvest kasutuselevõetav kogusumma on 18 610 968 eurot, nagu järgnevalt on näidatud:

 

Rahastatavad individuaalsed teenused (eurodes)

Prantsusmaa: PSA 01/2007

2 558 250

Prantsusmaa: RSA 02/2007

1 258 030

BenQ, Saksamaa

12 766 150

Perlos Oyj, Soome

2 028 538

Kokku

18 610 968

· GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FONDI RESERV – Artikkel 40 02 43

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

500 000 000

p.m

500 000 000

p.m.

· Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) – Peatükk 04 05

Artikkel

Rubriik

FR

Assigneeringud 2008

Assigneeringud 2007

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustused

Maksed

04 05 01

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikkel 04 05 01 — Vahesumma

 

p.m

p.m.

p.m.

p.m.

 

Peatükk 04 05 — Kogusumma

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud ümberpaigutamise taotluse[5], et kirjendada 2007. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringud, nagu nõutakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, oli 6. juuli 2007. aasta kolmepoolse kohtumise ja 13. juuli 2007. aasta eelarve lepitusmenetluse päevakorras. Euroopa Parlamendi delegatsioon tuletas meelde kolme vajaliku punkti täitmist:

i.  raha peaks olema reservis kasutatav, mis on käesoleval juhul täidetud (vt allpool);

ii.  menetlus peaks vastama õigusaktiga kehtestatud korrale;

iii.  komisjon peaks Euroopa Parlamenti liikmesriikide taotlustest eelnevalt teavitama.

Euroopa Komisjoni volinik D. Grybauskaite tegi oma 18. juuli 2007. aasta kirjades Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimehele R. Bögele ja nõukogu eesistujale E. A. Santosele ettepaneku saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek fondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse suhtes lihtsustatud kolmepoolse menetluse korras, st kirjavahetuse teel, kui vastavad sisemenetlused on nõuetekohaselt sooritatud.

Vastavalt sisekokkuleppele tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga (Böge/Anderssoni kiri volinik Špidlale) tuleks see parlamendikomisjon protsessi kaasata. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendamise konstruktiivseks toetamiseks ja omapoolse panuse andmiseks leppisid eelarvekomisjoni esimees R. Böge ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees J. Andersson kirja teel (22.1.2007-EMPL ja 20.3.2007-BUDG) kokku kahe komisjoni edasises tihedas koostöös. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus (kirja vormis) on lisatud käesolevale raporti projektile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  KOM(2007)0600, 15.10.2007.
  • [3]  Määrus (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 406, 30.2.2006).
  • [4]  Taotlused EGF/2007/01/FR/PSA ja EGF/2007/02/FR/RSA.
  • [5]  DEC 37/2007, SEK(2007)1072 lõplik.

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

Sisepoliitika peadirektoraat

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Esimees

EM/gf

Reimer Böge

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 05F365

D(2007)69578

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta seoses juhtumitega EGF/2007/03/DE/BENQ ja EGF/2007/04/PERLOS

Austatud härra Böge

12. novembri 2007. aasta koosolekul otsustas tööhõive- ja sotsiaalkomisjon edastada käesoleva kirja teel järgmise arvamuse fondi kasutuselevõtmise kohta seoses juhtumitega EGF/2007/03/DE/BENQ ja EGF/2007/04/FI/PERLOS.

Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) artikli 12 kohaselt peavad nii Euroopa Parlament kui nõukogu fondiga seotud ümberpaigutamised heaks kiitma. Sellest tulenevalt peab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon väga oluliseks edastada kiiresti parlamendi otsus, et anda Euroopa kodanikele konkreetne märguanne Euroopa institutsioonide võime kohta reageerida kiiresti ELi töötajaid mõjutavatele negatiivseks peetavatele üleilmastumise mõjudele.

Kahe taotluse põhjaliku läbivaatamise tulemusel tunnistab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et mõlemad taotlused vastavad määruses (EÜ) nr 1927/2006 kehtestatud kriteeriumidele (vt artiklid 2, 3, 4, 5 ja 6), ja sellest tulenevalt toetab fondi kasutuselevõtmist seoses Saksamaa ja Soome esitatud juhtumitega: EGF/2007/03/DE/BENQ ja EGF/2007/04/FI/PERLOS.

Hindamise kõige olulisemad punktid võib kokku võtta järgmiselt:

a) juhtum EGF/2007/03/DE/BENQ

Taotluse kriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 5)

Taotlus esitati määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 2)

27. juunil 2007. aasta Saksamaa poolt komisjonile esitatud taotluses osutati kokku 3303 koondamisele neljakuulise perioodi jooksul, sellest 2828 ettevõttes BenQ Mobile GmbH&Co OHG ja 475 ettevõttes Inservio GmbH. Koondamiste põhjus oli see, et BenQ lõpetas täielikult oma kahe Saksa tütarettevõtja rahalise toetamise, mis tõi kaasa nende maksejõuetuse.

Taotluse analüüs näitab, et koondamisi ettevõttes BenQ Mobile GMbH & Co OHG (mobiiltelefonide tootmine) saab seostada maailma kaubanduse struktuuris toimuvate suurte muutustega, eelkõige mobiiltelefonide tootmise ümberpaigutamisega Aasia riikidesse, eriti Hiinasse. Koondamisi eelnimetatud ettevõtja toodetud mobiiltelefonide remonditeenuseid pakkuvas Inservio GMBH-s võib seostada BenQ Mobile GmbH & Co OHG tegevuse ümberpaigutamisega, kuna Inservio GmbH on üks tootmisahela järgmise etapi tootjaid.

Vastastikuse täiendavuse, vastavus- ja kooskõlastamiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 6)

Saksamaa on muu hulgas kinnitanud, et fondi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtjad peavad siseriiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt võtma.

b) juhtum EGF/2007/04/FI/PERLOS

Taotluse kriteeriumid

Taotlus esitati määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Sekkumiskriteeriumid

18. juulil 2007 Soome poolt komisjonile esitatud taotluses osutati kokku 899 koondamisele Perloses vaatlusperioodi jooksul pluss veel 9 koondamisele alltöövõtjate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate osas, st kokku 908le Perlose tehase sulgemisest tulenenud koondamisele. Ajavahemikus 10.–31. juuli andis Perlos koondamisteate veel 7le inimesele ning ka nemad on toetuskõlblikud rakendatavate meetmete osas. Koondamised tingis Perlose otsus lõpetada tootmistegevus Soomes ja sulgeda 2007. aasta septembriks kaks tehast Põhja-Karjalas asuvas Joensuus ja Kontiolahtis. Määrav tegur tootmise ümberpaigutamisel on tootmistsükli kiirus. Mobiiltelefonide tööstuse tarnijatelt oodatakse nüüd tellimustele vastamist 2 tunni jooksul, et hoida kokku laokulusid ja reageerida viivitusteta turu nõudmistele. Kuna Perlose ainus klient oli oma tootmise Aasiasse viinud Nokia, pidi Perlos talle järgnema.

Taotluse analüüs näitab, et neid koondamisi Soome Perlos Oyj-s saab seostada maailma kaubanduse struktuuris toimuvate suurte muutustega, eelkõige mobiiltelefonide tootmise ümberpaigutamisega Aasia riikidesse, eriti Hiinasse ja Indiasse.

Vastastikuse täiendavuse, vastavus- ja kooskõlastamiskriteeriumid

Soome on muu hulgas kinnitanud, et fondi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtjad peavad siseriiklike õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt võtma.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil kaasata need argumendid oma otsusesse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on kindel, et varajase hoiatamise süsteem Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, mis seisneb komisjonile laekunud taotlustest kiire teavitamises, on hädavajalik tõrgeteta koostööks komisjoni ja nõukoguga ning võimaldab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tõhusat ja õigeaegset kasutuselevõtmist.

Lugupidamisega

Jan Andersson

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2007

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

17

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)