Postup : 2007/0002(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0487/2007

Předložené texty :

A6-0487/2007

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 22
CRE 11/03/2008 - 22

Hlasování :

PV 12/03/2008 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0090

ZPRÁVA     ***I
PDF 219kWORD 303k
3. 12. 2007
PE 391.951v02-00 A6-0487/2007

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice

(KOM(2006)0850 – C6‑0035/2007 – 2007/0002(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Claude Turmes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice

(KOM(2006)0850 – C6‑0035/2007 – 2007/0002(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0850)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nímž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0035/2007),

–   s ohledem na čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0487/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1a (nový)

 

(1a) Energetická statistika se tradičně zaměřuje na dodávku energie a fosilní energie. V budoucnu se bude muset více orientovat na lepší povědomí o konečné spotřebě energie, o obnovitelné energii a jaderné energii a na jejich sledování.

Odůvodnění

Je třeba zpřesnit údaje poskytované v oblastech spotřeby energie, obnovitelné energie a jaderné energie, a to z důvodu jejich srovnatelnosti.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 3a (nový)

 

(3a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách2 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů3 požadují po členských státech, aby podávaly informace o kvantitativních údajích týkajících se spotřeby energie. Ke sledování pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených v těchto směrnicích jsou potřebné podrobné a aktuální energetické údaje i lepší propojení těchto energetických údajů a souvisejících statistických průzkumů, jako jsou sčítání obyvatelstva a domácností a údaje o přepravě.

___________________

1 Úř. věst. L 1, 4.11.2003, s. 65.

2 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.

3 Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4

(4) Zelené knihy Komise KOM(2005) 265 ze dne 22. června 2005 o energetické účinnosti aneb Méně znamená více a KOM(2006) 105 ze dne 8. března 2006 o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii stanoví energetické politiky EU, které vyžadují dostupnost energetických statistik EU (kromě jiného pro účely zřízení evropské observatoře pro dodávky energií).

(4) Zelené knihy Komise KOM(2005) 265 ze dne 22. června 2005 o energetické účinnosti aneb Méně znamená více a KOM(2006) 105 ze dne 8. března 2006 o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii stanoví energetické politiky EU, které vyžadují dostupnost energetických statistik EU (kromě jiného pro účely zřízení evropské observatoře pro trh s energií).

Odůvodnění

Název „evropská observatoř pro trh s energií“ odpovídá názvu společně používanému Radou a Komisí.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Vytvoření veřejného modelu energetické prognózy, jak požadoval Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii1, vyžaduje podrobné a aktuální energetické údaje.

______________

1 Texty přijaté toho dne, P6_TA(2006)0603.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 4b (nový)

 

(4b) V následujících letech by se měla větší pozornost věnovat zabezpečení dodávek nejdůležitějších paliv a aktuálnějším a přesnějším údajům na úrovni EU, aby bylo možno předvídat případné krize v zásobování a koordinovat jejich řešení v rámci celé EU.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 5

(5) V důsledku liberalizace energetického trhu je stále obtížnější získávat spolehlivé a aktuální energetické údaje, jelikož neexistuje právní základ pro poskytování takových údajů.

(5) V důsledku liberalizace a rostoucí komplexnosti energetického trhu je stále obtížnější získávat spolehlivé a aktuální energetické údaje, jelikož především neexistuje právní základ pro poskytování takových údajů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh založený na pracovní verzi Rady/Komise, který následoval po textu předaném Komisí Parlamentu a který je třeba zohlednit, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 6

(6) Je nezbytné, aby se statistický systém týkající se energetiky mohl pružně přizpůsobit situaci, jejíž vývoj se v budoucnosti očekává.

(6) Aby byl systém energetické statistiky užitečný pro politické rozhodování Evropské unie a členských států a pro veřejné diskuse se zapojením občanů, musí nabízet záruky srovnatelnosti, transparentnosti, flexibility a schopnosti vyvíjet se. V blízké budoucnosti by tak měly být začleněny statistiky týkající se jaderné energie a měly by být více rozvinuty relevantní údaje týkající se obnovitelné energie (jako je solární energie a dřevo). Stejně tak v oblasti energetické účinnosti je nanejvýš důležitá dostupnost podrobných statistických údajů o bydlení a dopravě.

Odůvodnění

Jedná se o odůvodnění pro nové články 7a a 7b.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 12a (nový)

 

(12a) Výjimky a odchylky by měly být uděleny pouze po předložení hodnocení dopadů, které transparentně a s dostatečnou přesností popíše stávající situaci a nadměrnou zátěž. Období jejich platnosti by mělo být omezeno na co nejkratší nezbytnou dobu. Existence a podstata výjimek a odchylek by měly být zohledněny při posuzování toho, jak členské státy dodržují povinnosti Společenství, a měly by být uvedeny při sdělování relevantních statistických údajů.

Odůvodnění

Jedním z hlavních účelů shromažďování harmonizovaných statistik je umožnit skutečné srovnání a posouzení a poskytnout zpětnou vazbu, pokud jde o dosažení cílů a účinnost nástrojů použitých pro rozhodování členských států a Evropské unie. Vzhledem k důležitosti cílů je odůvodněné omezit období platnosti odchylek a zohlednit skutečnost, že byla udělena výjimka, při provádění hodnocení a při sdělování relevantních údajů.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 odst. 1 písm.a)

a) specifická statistická zjišťování určená producentům primární a transformované energie, distributorům a přepravcům, dovozcům a vývozcům energetických produktů,

a) specifická statistická zjišťování určená producentům primární a transformované energie a obchodníkům, distributorům a přepravcům, dovozcům a vývozcům energetických produktů,

Pozměňovací návrh 10

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

c) jiné postupy statistického odhadování nebo jiné zdroje, včetně správních zdrojů.

c) jiné postupy statistického odhadování nebo jiné zdroje, včetně správních zdrojů, například zdrojů pocházejících od vnitrostátních a evropských orgánů, jako jsou např. orgány regulující trhy s elektrickou energií a plynem a nabídku a poptávku po energii, jakož i Zásobovací agentura Euratomu a Evropská agentura pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 odst. 1 úvodní část

1. Národní statistiky se sbírají tak, jak je stanoveno v přílohách. Předávají se v následující periodicitě:

1. Národní statistiky se sestavují tak, jak je stanoveno v přílohách. Předávají se v následující periodicitě:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh založený na pracovní verzi Rady/Komise, který následoval po textu předaném Komisí Parlamentu a který je třeba zohlednit, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 4 odst. 3

3. Národní statistiky a použitelné vysvětlivky nebo definice mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

3. Předávané údaje a použitelné vysvětlivky nebo definice mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh založený na pracovní verzi Rady/Komise, který následoval po textu předaném Komisí Parlamentu a který je třeba zohlednit, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 13

Článek 5 Název

Předávání údajů

Předávání a šíření údajů

Odůvodnění

Jedná se o pozměňovací návrh, který vytváří soulad s obsahem návrhu nařízení a činností Eurostatu.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 5 odst. 2

2. Opatření na jejich předávání, včetně platných lhůt, odchylek a výjimek, jsou stanovena v přílohách.

2. Opatření na jejich předávání, včetně platných lhůt, odchylek a výjimek, jsou stanovena v přílohách a zohledňují možné časové úspory, kterých je možné dosáhnout využitím informačních a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 5 odst. 4

4. Na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu může Komise udělit dodatečné výjimky nebo odchylky v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 3 u těch částí národních statistik, jejichž sběr by vedl k nadměrnému zatížení respondentů.

4. Na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu může Komise udělit dodatečné výjimky nebo odchylky v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 9 odst. 2 u těch částí národních statistik, jejichž sběr by vedl k nadměrnému zatížení respondentů.

Odůvodnění

Tyto prováděcí pravomoci svěřené Komisi lze považovat za „kvazi právní předpis“, který ukládá použití regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 5 odst. 4a (nový)

 

4a. Komise (Eurostat) rozšíří roční energetickou statistiku do 31. ledna druhého roku následujícího po vykazovaném období.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 6 odst. 3

3. Metodologické pokyny určené k zajištění kvality předávaných údajů mohou být stanoveny a později aktualizovány v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 3.

3. Metodologické pokyny určené k zajištění kvality předávaných údajů mohou být stanoveny a později aktualizovány v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Odůvodnění

Tyto prováděcí pravomoci svěřené Komisi lze považovat za „kvazi právní předpis“, který ukládá použití regulativního postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 18

Článek 7a (nový)

 

Článek 7a

 

Výroční statistiky týkající se jaderné energie

 

Komise (Eurostat) ve spolupráci s členskými státy a odvětvím jaderné energie v EU stanoví soubor výročních statistik týkajících se jaderné energie, jež budou shromažďovány a rozšiřovány počínaje rokem 2009, který bude prvním vykazovaným obdobím, aniž by byla případně porušena důvěrnost s tím, že se zamezí zdvojeným činnostem při sběru údajů.

 

Soubor výročních statistik týkajících se jaderné energie může být změněn v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 19

Článek 7b (nový)

 

Článek 7b

 

Statistiky o obnovitelných zdrojích energie a konečné spotřebě energie

 

V zájmu zlepšení kvality energetických statistik Komise (Eurostat) ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby tyto statistiky byly srovnatelné, transparentní, podrobné a flexibilní, tím, že:

 

a) přezkoumá metody používané při sestavování statistiky o obnovitelných zdrojích energie, aby byly, každoročně a bez nadměrných nákladů, pro každý zdroj obnovitelné energie k dispozici doplňující, vhodné a podrobné statistické údaje. Komise (Eurostat) předkládá a šíří statistiky vytvořené počínaje rokem 2010;

 

b) přezkoumá a určí metody používané na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství při sestavování statistik o konečné spotřebě energie (zdroje, proměnné, kvalita), na základě současného stavu, existujících studií a pilotních studií proveditelnosti, jež je třeba vypracovat, s cílem vytvořit klíč pro třídění konečných zdrojů energie podle jednotlivých sektorů a hlavního využití energie a postupného začlenění výsledných prvků do statistik počínaje rokem 2011.

 

Soubor statistik o obnovitelných zdrojích energie a statistik o konečné spotřebě energie může být změněn v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 9 odst. 3

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se regulativní postup stanovený v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

vypouští se

Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

 

Odůvodnění

Tento odstavec je nadbytečný. Viz pozměňovací návrhy k čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3.

Pozměňovací návrh 21

Příloha B bod 3.3.1 Čistý maximální elektrický výkon a špičkové zatížení, odst. 4 před tabulkou

Následující množství musí být uvedena jak pro veřejné výrobce, tak pro závodní výrobce:

Následující množství musí být uvedena pouze pro síť:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh založený na pracovní verzi Rady/Komise, který následoval po textu předaném Komisí Parlamentu a který je třeba zohlednit, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 22

Příloha B bod 3.5 Odchylky a výjimky

ODCHYLKY A VÝJIMKY

ODCHYLKY A VÝJIMKY

Francie má odchylku na vykazování agregátů týkajících se tepla po dobu 4 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odchylka, kterou má Francie ohledně vykazování agregátů týkajících se tepla, bude zrušena, jakmile bude Francie schopna toto vykazování provádět, a v každém případě nejpozději 4 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 23

Příloha B bod 4.2.1 Dodavatelský a transformační sektor tabulka bod 5 „Dovoz a vývoz“ odst. 3

Poznámka: Dovozy a vývozy ethanolu (vykazované ve sloupci Aditiva/oxygenáty) by měly odpovídat množstvím určeným pro použití jako palivo.

Poznámka: Každá výměna biopaliva, které nebylo smíseno s pohonnými hmotami (například v jejich čisté formě), by měla být uvedena v dotazníku o obnovitelných zdrojích energie.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh založený na pracovní verzi Rady/Komise, který následoval po textu předaném Komisí Parlamentu a který je třeba zohlednit, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 24

Příloha B bod 5.2.4 Konečné užití energie tabulka

Znění navržené Komisí

1

Konečná spotřeba energie

2

Průmysl

2.1

Z toho: Hutnictví železa

2.2

Z toho: Chemický a petrochemický průmysl

2.3

Z toho: Hutnictví neželezných kovů

2.4

Z toho: Nekovové minerální výrobky

2.5

Z toho: Dopravní zařízení

2.6

Z toho: Strojírenství

2.7

Z toho: Těžební průmysl

2.8

Z toho: Potravinářský průmysl, výroba nápojů a tabákových výrobků

2.9

Z toho: Průmysl celulózy, papíru a tiskařský

2.10

Z toho: Dřevařský a dřevozpracující průmysl

2.11

Z toho: Stavebnictví

2.12

Z toho: Textilní a kožedělný průmysl

2.13

Z toho: Jinde neuvedené – Průmysl

3

Sektor dopravy

3.1

Z toho: Železniční

3.2

Z toho: Silniční

3.3

Z toho: Vnitrostátní plavba

3.4

Z toho: Jinde neuvedené – Doprava

4

Ostatní sektory

4.1

Z toho: Obchod a veřejné služby

4.2

Z toho: Domácnosti

4.3

Z toho: Zemědělství/Lesnictví

4.4

Z toho: Rybolov

4.5

Z toho: Jinde neuvedené – Ostatní

Pozměňovací návrhy Parlamentu

1

Konečná spotřeba energie

2

Průmysl

2.1

Z toho: Hutnictví železa

2.2

Z toho: Chemický a petrochemický průmysl

2.3

Z toho: Hutnictví neželezných kovů

2.4

Z toho: Nekovové minerální výrobky

2.5

Z toho: Dopravní zařízení

2.6

Z toho: Strojírenství

2.7

Z toho: Těžební průmysl

2.8

Z toho: Potravinářský průmysl, výroba nápojů a tabákových výrobků

2.9

Z toho: Průmysl celulózy, papíru a tiskařský

2.10

Z toho: Dřevařský a dřevozpracující průmysl

2.11

Z toho: Stavebnictví

2.12

Z toho: Textilní a kožedělný průmysl

2.13

Z toho: Jinde neuvedené – Průmysl

3

Sektor dopravy

3.1

Z toho: Železniční

3.1.1

Z toho: Osobní

3.1.2

Z toho: Nákladní

3.2

Z toho: Silniční

3.2.1

Z toho: Automobily a lehká užitková vozidla

3.2.2

Z toho: Nákladní doprava

3.2.3

Z toho: Veřejná doprava

3.3

Z toho: Vnitrostátní plavba

3.4

Z toho: Jinde neuvedené – Doprava

3a

Obchod a veřejné služby

3a.1

Z toho: Topení a chlazení

3a.2

Z toho: Ostatní účely

3b

Domácnosti

3b.1

Z toho: Topení a chlazení

3b.2

Z toho: Teplá voda ze solárních termálních kolektorů

3b.3

Z toho: Ostatní účely

4

Ostatní sektory

4.1

Z toho: Zemědělství/Lesnictví

4.2

Z toho: Rybolov

4.3

Z toho: Jinde neuvedené – Ostatní

Pozměňovací návrh 25

Příloha B bod 6 Použitelná ustanovení bod 3

3. Lhůty pro předávání údajů

3. Lhůty pro předávání údajů

Do dne 30. listopadu roku následujícího po vykazovaném období.

Do dne 31. října roku následujícího po vykazovaném období.

Odůvodnění

Tato lhůta je kompromisem mezi požadavky členských států a dobou, kterou potřebuje Eurostat pro zpracování údajů za účelem jejich rozšíření před jarním zasedáním Rady.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přizpůsobit energetickou statistiku Evropské unie výzvám 21. století

Evropská komise předložila ve svém balíčku „energie“ z ledna 2007 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice (2007/0002 COD).

Velkou zásluhou tohoto dokumentu je, že od členských států vyžaduje, aby se podílely na sběru potřebných údajů, což je nezbytnou podmínkou proto, aby orgány Evropské unie dosáhly svého cíle, tedy vybudovat postupně ucelenou evropskou energetickou politiku a vystupovat jednohlasně na mezinárodní scéně.

Návrh Komise nicméně obsahuje celou řadu mezer, kterými se budeme zabývat. S ohledem na technickou složitost látky jsem své pozměňovací návrhy založil na doporučeních předního odborníka v této věci pana Bertranda Château, ředitele společnosti ENERDATA (Francie), a na příspěvcích dalších odborníků, kteří se sešli na semináři.

Omezení navrhovaného znění

1) Současné statistiky vytvořené velkými mezinárodními organizacemi, jako je např. Eurostat, jsou uspořádány v závislosti na vytvořených účetních nástrojích pocházejících z období, kterému zcela dominovala fosilní paliva, přičemž tyto statistiky popisují provoz odvětví energetiky pouze z hlediska dodávek.

Vývoj posledních třiceti let postupně vedl ke zvyšování rozdílu mezi původními záměry těchto nástrojů a jejich schopnostmi popsat skutečný stav odvětví energetiky. Mezi hlavní mezníky patří:

· rostoucí význam přičítaný energetické účinnosti;

· rostoucí význam obnovitelných zdrojů energie;

· rostoucí obavy spojené se skleníkovým efektem;

· rozvoj jaderné energetiky;

· vznik nových oblastí výroby energie, jako jsou biopaliva.

Riziko, že jednostranný pohled odrážející se v údajích a hodnocení energetické reality povede k nepodloženým rozhodnutím, rok od roku roste.

2. Návrh Komise je založen na činnosti z roku 2003, 2004 a ze začátku roku 2005 a nebere z velké části v úvahu klíčové dokumenty pojednávající o otázkách energetiky, které sama Komise vydala v březnu 2006 (Zelená kniha o energii) a v lednu 2007 (balíček o energii).

Balíček o energii obsahuje například myšlenku založit monitorovací středisko pro energetiku, kterému by byl na základě návrhu Komise předloženého v září 2007 přidělen právní základ. V zájmu správného rozdělení prostředků Společenství bude nutné řádně vymezit součinnost mezi tímto střediskem a statistikami úřadu EUROSTAT.

Nezbytné úpravy

Aby mohly evropské statistiky sloužit jako databáze potřebné k analýze a hodnocení dopadů prováděných politik, musí splňovat určité podmínky:

1) Údaje musí být spolehlivé a zveřejňované v rozumných lhůtách, aby je političtí činitelé mohli včas a správným způsobem využít.

1.1. Spolehlivost

Spolehlivostí údajů poskytnutých úřadem EUROSTAT vážně otřásl problém s řeckými údaji při přechodu na euro. Význam přičítaný otázkám energetiky a životního prostředí, a to nejen z hlediska politických priorit, ale rovněž z finančního hlediska (např. hodnota povolenky na emise CO2), vyžaduje, aby nové nařízení poskytovalo ochranu před manipulací s údaji. Bude proto nutné upřesnit či dokonce posílit článek 6 tohoto nařízení(1).

1.2. Lhůty pro zveřejňování

Obecným problémem stávajícího systému jsou velké prodlevy při zveřejňování údajů o energetice úřadem EUROSTAT. Zatímco hlavní členské státy a specializované podniky zveřejňují své údaje v období mezi 6 a 8 měsíci, na statistiky úřadu EUROSTAT je třeba čekat většinou 18 měsíců. Toto zpoždění nejen brání tomu, aby mohly být analyzovány evropské politiky, ale ovlivňuje také důvěryhodnost EU na mezinárodním poli.

Ke zpoždění dochází zejména kvůli malému počtu členských států, které odpoví pozdě či nejasně.

Domníváme se, že by bylo užitečné stanovit pro odpovědi pomocí dotazníků bližší termíny a konečné datum pro zveřejnění statistik úřadem EUROSTAT.

2) Obsah a stupeň podrobnosti by se měly odvíjet v závislosti na dvou cílech energetické statistiky:

· údajích o energetických tocích, které jsou nezbytné pro řízení tohoto odvětví;

· hodnocení výkonu energetického systému s ohledem na cíle energetické politiky.

Kvůli nedostatečné přesnosti některých údajů jsou interpretace energetické statistiky, a tedy i poučení, které z ní může plynout, velmi nejisté. Je především nutné zaměřit se na tyto dvě oblasti:

2.1. Zlepšení statistiky v zájmu energetické účinnosti

Účinnost energetického systému se stala prioritou všech energetických politik a boje proti změně klimatu v celé Evropě. Stávající statistiky bohužel tuto změnu priorit neodrážejí.

Nedostatečná či chybějící podrobná statistika o konečné spotřebě ze strany významných odvětví, vedle průmyslové spotřeby, obecně brání stanovit příslušné poměry technické účinnosti; rozdíl mezi stupněm přesnosti informací o odvětví průmyslu a 70 až 80 %, které tvoří zbytek spotřeby (doprava, bydlení, nevýrobní sektor) a jež jsou představovány pouze sloučeně, je alarmující.

Co se týče dopravy, nelze v dnešní době rozlišit ani to, zda se jedná o silniční přepravu osob či zboží; jak máme tedy měřit účinky přijatých opatření?

Naše návrhy na zlepšení znalostí o konečné energii, které by bylo výhodné jak z institucionálního, tak i finančního hlediska, jsou založeny na dvou hlavních myšlenkách:

· zařadit do výročních dotazníků údaj o hlavním využití konečné energie podle druhu energie. Např. u odvětví bydlení a nevýrobní sektor by měly být povinně uvedeny všechny produkty konečné energie kromě elektřiny rozdělené na topení a ostatní využití;

· každé tři nebo čtyři roky provést šetření, které by umožnilo stanovit a poté aktualizovat klíč ke třídění konečné energie podle jednotlivých odvětví a hlavního využití energie.

2.2. Nedostatečné a nevhodné vykazování primární energie

Znalost energetických toků se v současnosti řídí dvěma požadavky: dostupností informací o tepelném obsahu vykazované energie a existencí nástrojů měření fyzických toků.

Rozvoj jaderné a obnovitelné energie přináší v tomto ohledu řadu obtíží, které nejsou vyřešeny či jsou vyřešeny nedokonale.

Jaderná energie

Jaderná energie je v současnosti vykazována pouze v případě elektřiny, kterou produkují elektrárny. Toto vykazování se ostatně provádí nikoli na základě tepelné ekvivalence elektřiny v joulech (jako v případě spotřeby konečné elektřiny), nýbrž na základě tepla vyprodukovaného elektrárnou současně dominantní technologie, tedy s průměrným výkonem přibližně 33 %. Tento postup nevypovídá nikterak o skutečných tepelných tocích jaderného paliva, na rozdíl od postupu v případě uhlí či ropy.

Dalším problémem, který je v současnosti spojován s jadernou energií, je nízká úroveň specifických znalostí o energetických tocích, které jsou součástí palivového cyklu.

Abychom tento závažný nedostatek v energetické statistice EU napravili, navrhujeme zařadit do přílohy B (výroční dotazníky) dotazník týkající se jaderné energie.

Obnovitelné zdroje energie

Toky obnovitelných zdrojů energie jsou vykazovány několika způsoby:

· pro biomasu a její deriváty na základě tepelného obsahu, stejně jako pro fosilní paliva;

· pro elektřinu vyráběnou z vodní, větrné či solární energie na základě naměřených kWh převedených podle metody tepelné ekvivalence v joulech;

· pro solární termální energie v přímém použití na základě instalovaných snímačů v m2 a podílu Joule/m2;

· pro geotermální energii na základě tepelného obsahu geotermální vody nebo páry.

Problémem tohoto způsobu vykazování obnovitelných zdrojů energie je absence znalostí o skutečných energetických tocích (zejména v případě solární energie) a o energetických tocích mobilizovaných v přeměnách (zejména v případě biopaliv).

Aby mohly být tyto nedostatky napraveny, navrhujeme rozšířit údaje požadované pro odvětví biomasy a solární energie. S cílem vyhnout se zkreslení způsobenému úmluvami o přeměně konečné energie na energii primární navrhujeme založit budoucí cíle a statistiky EU týkající se obnovitelných zdrojů energie na procentním podílu konečné energie (viz rovněž kapitola 3 – ukazatelé).

3. Ukazatelé

EU si již vytyčila přesné cíle týkající se energetické politiky, nyní je ovšem nutno, aby se vybavila nástroji, kterými bude sledovat výsledky z kvantitativního hlediska: k tomu jí poslouží ukazatele, které určí obsah a uspořádání statistického systému.

3.1. Jednostranný pohled statistik vyjádřených v „primární energii“

K popisu energetického systému členských států či Evropské unie se nejčastěji používají čísla a grafy, které podíly různých druhů energie vyjadřují v primární energii.

Tato čísla a grafy jsou stanoveny na základě konverzních faktorů mezi konečnou energií a primární energií, což způsobuje problémy. Tradičně platí, že primární, původem obnovitelná elektřina je vykazována na základě svého tepelného ekvivalentu v joulech (1TWh = 0,086 Mtep), zatímco elektřina jaderného původu, která je rovněž považována za primární elektřinu, je vykazována na základě tepla produkovaného v reaktoru (tradičně 1 TWh = 0,26 Mtep). Stejná produkce konečné elektřiny v TWh má tímto způsobem jinou váhu v celkové primární produkci energie (vyjádřené v Mtep) podle původu: 1 TWh jaderné energie znamená třikrát více než 1 TWh obnovitelné energie.

Tato skutečnost se odráží ve významu, který statistiky přikládají jednotlivým druhům energie: uměle „nafukují“ význam druhů energie, které mají nízkou elektrickou účinnost (jaderná energie, uhlí) a „snižují“ význam podílu druhů energie, které mají vysokou elektrickou účinnost (obnovitelné zdroje, plyn).

Bernard Laponche provedl podrobnou analýzu statistických dokumentů na základě Zelené knihy Evropské komise(2), v níž poukazuje na závažnost těchto rozporů.

Aby mohl být tento závažný nedostatek ve výkladu statistik napraven, navrhujeme, aby

- cíle vyjádřené v oblasti evropské energetické politiky (zlepšení energetické účinnosti, podílu obnovitelných zdrojů energie atd.) byly vyjádřeny z hlediska konečné energie;

- v rámci úřadu EUROSTAT byla vytvořena nezávislá skupina odborníků, která by přezkoumala vhodnost stávajících konverzních faktorů.

3.2. Nesouvislost ukazatelů vykazujících nezávislost v zásobování energií

Způsob vykazování energetických toků přímo ovlivňuje měření primární produkce a primární spotřeby, a tedy i výpočet ukazatelů vykazujících nezávislost a soběstačnost. Jedná se zejména o dva hlavní nedostatky:

- nulové či pouze částečné vykazování některých energetických toků. Tento problém se týká konkrétně jaderné energie: nevykazování štěpných paliv způsobuje, že nejsou zaznamenána ani v dovozu, ani ve vývozu, což de facto zkresluje údaje v hodnocení podílů měřících nezávislost a soběstačnost v zásobování energií,

- nepřesné vykazování primárních druhů energie určených k produkci elektřiny. Důsledky jsou stejné jako u výše zmíněných údajů o energetických tocích.

3.3 „Zavádějící“ výpovědi některých ukazatelů vykazujících energetickou účinnost

Toto pojetí se týká dvou samostatných, avšak silně propojených jevů:

- technické účinnosti, se kterou je energie vyráběna a využívána,

- hospodářské účinnosti energetického systému.

Technická účinnost měří schopnost uspokojit poptávku (z hlediska tepla, přepravy, výrobních postupů atd.) nižším množstvím energetických produktů. Měří se pro jednotlivá odvětví a způsoby použití.

Hospodářská účinnost měří schopnost hospodářství vytvořit jedno euro hrubého domácího produktu (HDP) za použití nižšího množství energie (nebo o euro více se stejnou energií): většinou se měří celkově na základě energetické intenzity (celkové nebo primární) HDP a energetické intenzity HDP o konstantní struktuře, která bere v úvahu celkovou konečnou a primární spotřebu.

Je tedy naléhavě nutné vyhnout se dvěma úskalím:

- záměně energetické účinnosti (ve smyslu cílů energetické politiky) se strukturálním vývojem hospodářství(3),

- nepřesnostem vyplývajícím z vykazování primární elektřiny v ukazatelích: ukazatelé konečné energie tento problém nepředstavují, i když neumožňují předvídat transformační sektor.

Aby byly statistiky o energii objektivnější, navrhujeme, aby ve všech publikacích úřadu EUROSTAT byly použity následující pojmy:

Nezávislost, spolehlivost dodávek

Index diversity původní směsi (Shannon-Wienerův index)

Stupeň nezávislosti (primární produkce / primární spotřeba)

Celkový stupeň soběstačnosti

Stupeň soběstačnosti elektrického systému

Energetická účinnost

Energetická intenzita HDP: primární, konečná

Energetická intenzita HDP o konstantní struktuře: primární, konečná

ODEX

Energie na obyvatele: primární, konečná, elektrická

Životní prostředí, klima

Emise CO2 - energie

Intenzita CO2 – energie HDP, Emise CO2 – energie na obyvatele

Podíl obnovitelné energie v domácí spotřebě elektřiny

Podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě

(1)

Jelikož se jedná o obecný problém, který se dotýká i jiných odvětví statistiky, je zpravodaj připraven doplnit svůj text o návrhy vyplývající z probíhajících interinstitucionálních diskusí.

(2)

Bernard Laponche: Energy Consumption in the European Union, březen 2006. O tento dokument můžete požádat na adrese:cturmes@europarl.europa.eu.

(3)

Na toto první úskalí se snaží odpovědět složitější ukazatelé, jako je intenzita o konstantní struktuře či ODEX, viz www.odyssee-indicators.org.


POSTUP

Název

Energetická statistika

Referenční údaje

KOM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD)

Datum předložení EP

10.1.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.2.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

1.2.2007

ENVI

1.2.2007

IMCO

1.2.2007

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ECON

13.2.2007

ENVI

27.2.2007

IMCO

1.3.2007

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Claude Turmes

27.2.2007

 

 

Projednání ve výboru

20.3.2007

1.10.2007

 

 

Datum přijetí

22.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Neena Gill, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Holger Krahmer, Umberto Pirilli, Carl Schlyter

Datum předložení

3.12.2007

Právní upozornění - Ochrana soukromí