ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

4. 12. 2007 - (KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Bill Newton Dunn
Navrhovatel(*):
Jean-Pierre Audy, Výbor pro rozpočtovou kontrolu
* Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2006/0290(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0488/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

(KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0866)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 135 a 280 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0033/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0488/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

PRÁVNÍ VÝCHODISKO 4A (nové)

 

s ohledem na stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů1,

 

____________________

1 Úř. věst. C 94, 28.4.2007, s. 3.

 

 

Odůvodnění

Dodatek v souladu se závaznou povahou čl. 28 odst. 2 nařízení č. 45/2001, který vyžaduje konzultaci s EDPS.

Pozměňovací návrh 2

PRÁVNÍ VÝCHODISKO 4B (nové)

 

s ohledem na stanovisko Účetního dvora1,

 

____________

1 Úř. věst. C 101, 4.5.2007, s. 4.

Odůvodnění

Konzultace Účetního dvora je povinná podle článku 280 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

 

(10a) S cílem podpořit soulad mezi činnostmi Komise, ostatních orgánů a agentur Evropské unie a dalších mezinárodních a regionálních organizací by Komise měla být oprávněna k výměně osvědčených postupů s těmito orgány, zejména s Europolem a s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex).

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění umožňuje zahrnout pozměňovací návrh na stejné téma.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Je nutné zřídit uvnitř Komise stálou infrastrukturu, která umožní vykonávat společné celní operace během celého kalendářního roku a přijímat na dobu nutnou k výkonu jedné nebo několika zvláštních operací zástupce členských států a případně styčné důstojníky třetích zemí, evropských nebo mezinárodních organizací a agentur, zejména Europolu, Světové celní organizace (WCO) a Interpolu.

(12) Je nutné zřídit uvnitř Komise stálou infrastrukturu, která umožní koordinovat společné celní operace během celého kalendářního roku a přijímat na dobu nutnou k výkonu jedné nebo několika zvláštních operací zástupce členských států a případně styčné důstojníky třetích zemí, evropských nebo mezinárodních organizací a agentur, zejména Europolu, Světové celní organizace (WCO) a Interpolu.

Odůvodnění

Termín, který je vhodnější vzhledem ke koordinační úloze Komise.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

 

(12a) Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) by měl svolat nejméně jednou ročně schůzi s vnitrostátními dozorčími orgány pověřenými ochranou údajů za účelem řešení otázek dozoru spojených s CIS.

Odůvodnění

Uvádí znění v soulad s pozměňovacími návrhy 8 a 9.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (nový)

 

(17a) Výměny údajů se třetími zeměmi, které se řídí tímto nařízením, by měly být předmětem předchozí kontroly za účelem zjištění, zda pravidla ochrany údajů v zemi adresáta – zejména s ohledem na zpracovávání osobních údajů – poskytují stupeň ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany poskytované pravidly EU.

Odůvodnění

Třetí země, které získávají údaje od členských států EU v rámci celní spolupráce, by měly být schopny zaručit dostatečné standardy ochrany údajů, srovnatelné se standardy EU. Bod odůvodnění, který je spojen s posledním odstavcem článku 19 (nový).

Pozměňovací návrh 7

ĆL. 1 BOD 3
Čl. 15 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97

2. Příslušné orgány každého členského státu mohou rovněž sdělovat informace o operacích, které jsou nebo se jeví v rozporu s celními a zemědělskými předpisy případ od případu nebo v pravidelných intervalech, a to ve strukturované nebo nestrukturované podobě.

2. 2. Příslušné orgány každého členského státu mohou rovněž sdělovat informace o operacích, které jsou nebo se jeví v rozporu s celními a zemědělskými předpisy.

Odůvodnění

Zjednodušení textu.

Pozměňovací návrh 8

ĆL. 1 BOD 5
Čl 18a odst. 2 písm. c) (nařízení (ES) č. 515/97)

c) poskytovat údaje z tohoto rejstříku příslušným orgánům uvedeným v čl. 1 odst. 1 pouze za účelem dosažení cílů tohoto nařízení a za podmínky dodržování vnitrostátních ustanovení, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

c) poskytovat údaje z tohoto rejstříku příslušným orgánům uvedeným v čl. 1 odst. 1 za použití elektronických technik zpracování údajů pouze za účelem dosažení cílů tohoto nařízení a za podmínky dodržování vnitrostátních ustanovení, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 9

ĆL. 1 BOD 5
Čl. 18b odst. 1a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

Komise je oprávněna poskytnout veškerou technickou pomoc a školení styčným důstojníkům ze třetích zemí a z evropských či mezinárodních organizací a agentur, včetně Europolu a agentury Frontex.

Pozměňovací návrh 10

ĆL. 1 BOD 14
Čl. 36 odst. 2 poslední věta (nařízení (ES) č. 515/97)

 

 

Přístup musí být v každém případě odepřen každé osobě, jejíž údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, během doby, kdy je prováděna činnost pro účely pozorování a zpravodajství nebo skrytého sledování, a během doby, kdy probíhá operativní analýza údajů nebo šetření.

Přístup může být v každém případě odepřen každé osobě, jejíž údaje jsou zpracovávány, během doby, kdy je prováděna činnost pro účely pozorování a zpravodajství nebo skrytého sledování, a během doby, kdy probíhá operativní analýza údajů nebo šetření.

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s nařízením č. 45/2001 ohledně přístupu k osobním údajům.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 BOD 15 PÍSM. A)
Čl. 37 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

2. Podle toho, zda byly údaje do CIS zaneseny členským státem nebo Komisí, může kdokoli požádat kterýkoli vnitrostátní dozorčí orgán uvedený v článku 28 směrnice 95/46/ES nebo Evropského kontrolora ochrany údajů podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 o přístup k osobním údajům, které se jej osobně týkají, aby prověřil jejich správnost a jejich využití. Na toto právo se vztahují zákony, právní předpisy a postupy členského státu, ve kterém je žádost podána, a nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud údaje zanesl jiný členský stát nebo Komise, provede se kontrola v úzké spolupráci s vnitrostátním dozorčím orgánem daného členského státu nebo s Evropským kontrolorem ochrany údajů.

2. Podle toho, zda dotčená osoba uplatní svá práva u vnitrostátních dozorčích orgánů nebo u EDPS, může kdokoli požádat kterýkoli vnitrostátní dozorčí orgán uvedený v článku 28 směrnice 95/46/ES nebo Evropského kontrolora ochrany údajů podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 o přístup k osobním údajům, které se jej osobně týkají, aby prověřil jejich správnost a jejich využití. Na toto právo se vztahují zákony, právní předpisy a postupy členského státu, ve kterém je žádost podána, a nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud údaje zanesl jiný členský stát nebo Komise, provede se kontrola v úzké spolupráci s vnitrostátním dozorčím orgánem daného členského státu nebo s Evropským kontrolorem ochrany údajů.

Odůvodnění

V rámci postupu žádosti o přístup k osobním údajům je třeba zajistit soulad.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 1 BOD 15 PÍSM. AA) (nové)
Čl. 37 odst. 3a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

 

aa) vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a. EDPS bude dohlížet na to, aby CIS dodržoval ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001.“

Odůvodnění

Aby byla uznána úloha EDPS jakožto orgánu vykonávajícího dozor nad CIS v souladu s nařízením č. 45/2001.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 1 BOD 15 PÍSM. BA) (nové)
Čl. 37 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

 

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a. EDPS svolává nejméně jednou ročně schůzi se všemi vnitrostátními dozorčími orgány za účelem řešení otázek dozoru spojených s CIS.“

Odůvodnění

Zajistí koordinaci mezi EDPS a vnitrostátními dozorčími orgány.

Pozměňovací návrh 14

ĆL. 1 BOD 17
Čl. 41b odst. 2 písm. b) (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a identifikační číslo pro účely DPH.

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti, identifikační číslo pro účely DPH a identifikační číslo spotřební daně, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní1.

_________________________

1Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 1.

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje stanovisko Účetního dvora, podle něhož by zahrnutí identifikačního čísla spotřební daně do FIDE dále usnadnilo vyšetřování Komise a příslušných vnitrostátních orgánů i kontroly obecně.

Pozměňovací návrh 15

ĆL. 1 BOD 17
Čl. 41c odst. 2 písm.b) (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH.

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH a identifikační číslo spotřební daně, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní1.

_________________________

1 Úř. věst. L 359, 4. 12. 2004, s. 1.

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje stanovisko Účetního dvora, podle něhož by zahrnutí identifikačního čísla spotřební daně do FIDE dále usnadnilo vyšetřování Komise a příslušných vnitrostátních orgánů i kontroly obecně.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 1 BOD 19
Čl. 42a odst. 1 (nařízení (ES) č. 515/97)

1. Toto nařízení tvoří základní právní akt, z něhož vychází financování těchto výdajů:

1. Toto nařízení tvoří základní právní akt, z něhož vychází financování všech činností Společenství, jež stanoví toto nařízení, včetně:

a) veškeré výdaje na instalaci a údržbu stálé technické infrastruktury, která členským státům poskytuje logistické a kancelářské prostředky a prostředky informační technologie k zajištění koordinace společných operací v celní oblasti, zejména zvláštní dohled podle článku 7;

a) veškeré výdaje na instalaci a údržbu stálé technické infrastruktury, která členským státům poskytuje logistické a kancelářské prostředky a prostředky informační technologie k zajištění koordinace společných operací v celní oblasti, zejména zvláštní dohled podle článku 7;

b) náhradu výdajů na dopravu, ubytování a stravné účastníků misí Společenství podle článku 20 při společných celních operacích, které jsou organizovány Komisí nebo společně s ní, při školeních, schůzkách ad hoc a setkáních k přípravě správního vyšetřování nebo operativních akcí členských států, pokud jsou organizovány Komisí nebo společně s ní;

b) náhradu výdajů na dopravu, ubytování a stravné účastníků misí Společenství podle článku 20 při společných celních operacích, které jsou organizovány Komisí nebo společně s ní, při školeních, schůzkách ad hoc a setkáních k přípravě správního vyšetřování nebo operativních akcí členských států, pokud jsou organizovány Komisí nebo společně s ní;

Pokud je technická infrastruktura uvedená v písm. a) používána v rámci celní spolupráce podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, hradí výdaje na dopravu, ubytování a stravné zástupců členské státy.

Pokud je technická infrastruktura uvedená v písm. a) používána v rámci celní spolupráce podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, hradí výdaje na dopravu, ubytování a stravné zástupců členské státy.

c) výdaje spojené s pořízením, studiem, rozvojem a údržbou infrastruktury informační technologie (hardwaru) a softwaru a síťového spojení, které se využívá k prevenci a boji proti podvodům, a s tím spojenými službami výroby, podpory a školení;

c) výdaje spojené s pořízením, studiem, rozvojem a údržbou infrastruktury informační technologie (hardwaru) a softwaru a síťového spojení, a s tím spojenými službami výroby, podpory a školení, které slouží k uplatňování činností podle tohoto nařízení, zejména k prevenci a k boji proti podvodům;

d) výdaje spojené s poskytováním informací a výdaje na související činnosti, které umožňují přístup k informacím, údajům a zdrojům dat v rámci boje proti podvodům v oblasti ochrany finančních zájmů a ostatních zájmů Společenství;

d) výdaje spojené s poskytováním informací a výdaje na související činnosti, které umožňují přístup k informacím, údajům a zdrojům dat v rámci výkonu činností podle tohoto nařízení, zejména k prevenci a boji proti podvodům;

e) výdaje spojené s používáním celního informačního systému stanovené právními nástroji přijatými v rámci hlavy VI Smlouvy o EU, zejména Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely přijatou aktem Rady ze dne 26. července 1995 , pokud tyto nástroje nestanoví, že tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu Společenství.

e) výdaje spojené s používáním celního informačního systému stanovené právními nástroji přijatými v rámci hlavy VI Smlouvy o EU, zejména Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely přijatou aktem Rady ze dne 26. července 1995 , pokud tyto nástroje nestanoví, že tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu Společenství.

Odůvodnění

Výdaje musí odpovídat úkolům, které stanoví toto nařízení s tím, že bude i nadále zdůrazňován boj proti podvodům.

Pozměňovací návrh 17

ČL. 1 BOD 19
Čl. 42a odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

2. Komise může po konzultaci výboru uvedeného v článku 43 rozhodnout o zavedení nebo o pořízení dalších komunikačních systémů a systémů výměny informací, které bude považovat za potřebné.

vypouští se

Odůvodnění

Musí být zajištěn podíl legislativních orgánů, zejména Evropského parlamentu, na tvorbě nových systémů výměny informací.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 1 BOD 20 PÍSM. -A) (nové)

Čl. 43 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

 

-a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v rámci postupu projednávání ve výborech, který je nutný pro zavedení nového regulativního postupu s kontrolou v souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady 2006/512/ES.

Pozměňovací návrh 19

ČL. 1 BOD 20 PÍSM. -AA) (nové)

Čl. 43 odst. 3 (nařízení (ES) č. 515/97)

 

-aa) odstavec 3 se zrušuje.

Odůvodnění

Právní jednoznačnost: zrušení kruhového odkazu (čl. 23 odst. 4 a článek 25 již odkazují na článek 43 s ohledem na postup projednávání ve výborech, který je třeba dodržet, a tudíž není nutné, aby článek 43 odkazoval zpátky na tyto články).

Pozměňovací návrh 20

ČL. 1 BOD 20 PÍSM. B)
Čl. 43 odst. 5 (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v odstavci 5 se ve třetí větě nahrazuje slovo „ombudsman, uvedený v čl. 37 odst. 4“ slovy: „Evropský kontrolor ochrany údajů podle čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001“.

b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„Společně se skupinou dozoru uvedenou ve článku ... přezkoumá výbor veškeré obtíže spojené s provozem CIS, kterým čelí vnitrostátní dozorčí orgány uvedené v článku 37. Výbor schází ve složení ad hoc nejméně jednou ročně.“

Odůvodnění

Přejímá vzor uplatněný v rámci druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II).

Pozměňovací návrh 21

ČL. 1 BOD 21A (nový)
Článek 51a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

 

(21a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 51a

Komise každoročně předkládá ve spolupráci s členskými státy Radě a Evropskému parlamentu zprávu o opatřeních, která byla přijata k provedení tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že podle článku 280 Smlouvy o založení Evropského společenství Komise každoročně podává Parlamentu a Radě zprávu o opatřeních přijatých na ochranu finančních zájmů Unie, včetně provádění tohoto nařízení.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je uvést současné nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 v soulad s novými pravomocemi Společenství v oblasti celní spolupráce a zároveň posílit spolupráci a výměnu údajů mezi členskými státy a mezi nimi a Komisí.

Přestože prevence podvodů proti celním a zemědělským předpisům Společenství dosáhla po zavedení nařízení (ES) č. 515/97 dobrých výsledků, existuje mnoho důvodů, které vyžadují změnu nařízení, obzvláště po posledních dvou kolech rozšíření EU, která podstatně posunula a rozšířila pozemní a námořní hranice EU. Mnoha otázkami týkajícími se ochrany údajů, a zejména ustanoveními upravujícími kontrolu osobních údajů zpracovávaných v rámci CIS, se již podrobně zabýval Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)[1] ve svém stanovisku ze dne 22. února 2007. Ve stejném duchu vydal Evropský účetní dvůr dne 21. března 2007 své stanovisko[2].

Nařízení Rady (ES) č. 515/97 poskytlo právní základ pro podávání žádostí o pomoc mezi celními orgány členských států v boji proti nesrovnalostem a podvodům, což umožnilo vytvoření specifické databáze – celního informačního systému (CIS) –, která dnes spojuje 1500 terminálů a 3000 akreditovaných uživatelů ve všech 27 členských státech, což příslušným správním orgánům umožňuje varovat své evropské partnery před jakýmkoli rizikem nebo při podezření na neoprávněné operace. Cílem návrhu nařízení je zlepšit fungování CIS tím, že bude zaveden další evropský rejstřík údajů (EDD), který bude monitorovat pohyb kontejnerů a dopravních prostředků, jakož i dotyčného zboží a osob. Evidence jednotlivých případů vyšetřování celních orgánů (tzv. databáze FIDE), která byla původně vytvořena členskými státy pro výměnu údajů spadajících pod třetí pilíř, se navíc stává součástí práva Společenství, aby mohla sloužit jak sledování operací na úrovni Společenství, tak i pro šetření v rámci třetího pilíře.

Usnadnění obchodu sice představují zásadní prvek obchodní politiky EU, existuje však také nebezpečí, že budou zneužita k mezinárodní hospodářské a finanční zločinnosti: podvodné organizace se vyhýbají kontrolám nebo placení cel, neprávem využívají snížení nebo zastavení vybírání cel a co se týče výdajů zaměřují se na platby vývozních náhrad pro zemědělské výrobky a zpracované výrobky při jejich vývozu z celního území Společenství. Tyto činnosti mohou mít pro Evropská společenství za následek výrazné finanční ztráty, neboť dovozní cla, zemědělské poplatky a dovozní DPH, jež členské státy vybírají při plnění celních formalit, tvoří značnou část příjmů rozpočtu Společenství.

Tento návrh nařízení dále provádí právní a technickou aktualizaci v několika oblastech, zejména:

– přizpůsobení definice celních předpisů tzv. Neapolské úmluvě II[3],

– zavedení automatické výměny údajů, která nevyžaduje předcházející žádost ze strany členského státu, který údaje získává,

– racionalizace postupu, kterým se třetí zemi poskytují údaje získané od jiného členského státu s výhradou jeho souhlasu,

– umožnění využívání CIS za účelem strategické a operační analýzy.

S ohledem na postupy komitologie: právním základem původního nařízení Rady (ES) č. 515/97 byly čl. 43 a 235 Smlouvy a bylo přijato v rámci postupu konzultace, přičemž akt, kterým je revidováno (založený na čl. 135 a 280 Smlouvy), spadá do působnosti postupu spolurozhodování. Jelikož má tento akt za cíl změnit mimo jiné také článek 43 nařízení, který stanoví postup komitologie, je nutné přizpůsobit články 23, 25 a 43 novému rámci komitologie.

  • [1]  V souladu s nařízením č. 45/2001 nahradil EDPS Evropského veřejného ochránce práv.
  • [2]  Úř. věst. C101, 4.5.2007, s. 4.
  • [3]  Akt Rady 98/C 24/01 ze dne 18. prosince 1997, který vypracoval na základě článku K3 Smlouvy o Evropské unii Úmluvu o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními orgány [Úř. věst. C 24, 23.01.1998].

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (18. 7. 2007)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
(KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Navrhovatel (*): Jean-Pierre Audy

*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu Komise je přizpůsobit nařízení Rady č. 515/97 ze dne 13. března 1997 novým pravomocím týkajícím se celní spolupráce podle článku 135 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 280 této smlouvy o ochraně finančních zájmů Společenství. K návrhu vydal stanovisko Účetní dvůr[1] a Evropský inspektor ochrany údajů[2].

Toto stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu se předkládá v rámci užší spolupráce s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jak je stanoveno v článku 47 jednacího řádu.

Hlavním cílem tohoto návrhu je posílení spolupráce mezi členskými státy a také mezi nimi a Komisí s cílem stále intenzivnějšího boje proti podvodům v rámci celní unie a společné zemědělské politiky.

Řádné používání celních a zemědělských předpisů má určující úlohu v řádném fungování vnitřního trhu. Zároveň se jedná o nezanedbatelnou část účinné strategie v oblasti mezinárodního obchodu, zejména pokud jde o řádné uplatňování nástrojů obchodní ochrany. Jedná se navíc o zásadní záležitost z hlediska ochrany finančních zájmů nejen Společenství, ale obecněji také evropských hospodářských činitelů a občanů.

Prodloužení pozemských a mořských hranic Unie v důsledku rozšíření spojeného se znovusjednocením evropského kontinentu a fakt, že kromě Chorvatska by se hranice neměly v následujících letech podstatně změnit, nabízí možnost využít tohoto období k posílení evropské celní úpravy. Přesto jsou však právní nástroje této spolupráce velmi komplexní z důvodu rozdělení právního základu mezi první a třetí pilíř. Navrhovatel vítá snahy Komise napomáhat praktické spolupráci jednotlivých činitelů. Dále navrhovatel vítá, že byla vzata v úvahu ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a ochranou soukromí.

1. FIDE

Identifikační databáze celních spisů (FIDE) umožňuje příslušným orgánům členských států a Komisi zjistit, které osoby či podniky jsou předmětem vyšetřování nebo správní či soudní sankce týkající se operace v rozporu nebo potenciálně v rozporu s celními nebo zemědělskými právními předpisy. Tak FIDE umožňuje účinnější spolupráci mezi jednotlivými útvary. V roce 2002 Parlament uvítal tehdy inovativní projekt vytvořit takovou evidenci v rámci třetího pilíře[3]. Proto je navrhovatel spokojen s návrhem Komise, aby FIDE byla rovněž zařazena do prvního pilíře. Část pozměňovacích návrhů je určena k provedení návrhů Účetního dvora s cílem zvýšit užitečnost FIDE pro příslušné útvary.

Navrhovatel sdílí znepokojení Účetního dvora, pokud jde o integrovaný přístup v řízení různých databází pro boj proti podvodům, ale domnívá se, že tato diskuse přesahuje dotyčnou směrnici, a měla by být proto vedena v jiném kontextu.

2. Soudržná spolupráce na evropské úrovni

Navrhovatel podporuje návrhy Komise, jejichž cílem je podporovat přínos spolupráce na evropské úrovni, zejména Evropský rejstřík údajů a platformu služeb. Přesto se domnívá, že v zájmu zlepšení činnosti Úřadu pro boj proti podvodům a jeho spolupráce s dalšími činiteli odpovědnými za boj proti podvodům by zákonodárce měl vzít v úvahu nedávný institucionální vývoj na evropské úrovni. Aniž by navrhovatel chtěl pro Společenství požadovat nové pravomoci v této oblasti, doporučuje, aby zákonodárce jasně vyjádřil podporu výměně osvědčených postupů mezi Úřadem pro boj proti podvodům a dalšími evropskými a mezinárodními orgány odpovědnými za boj proti podvodům. Protože neexistuje jednotnější právní rámec, mělo by být prostřednictvím výměny osvědčených postupů zajištěno, aby různé orgány přijaly soudržnější střednědobý přístup.

3. Financování

Pokud jde o financování, navrhovatel zdůrazňuje, že výdaje musí být přímo spojeny s úkoly svěřenými Komisi a vnitrostátním orgánům, k nimž se toto nařízení vztahuje, aby se zabránilo překrývání mezi tímto návrhem a dalšími nástroji, například programem Hercule II. Navrhovatel si přeje zachovat právní postup, včetně povinného stanoviska Účetního dvora, pokud jde o rozhodnutí o jiných systémech komunikace a výměny informací místo uplatňování postupu projednávání ve výborech.

Navrhovatel by rád zdůraznil, že Komise musí toto nařízení konsolidovat s pozměněným nařízením, v němž se upravují body odůvodnění. Navrhovatel nevytvořil pozměňovací návrhy v tomto smyslu, neboť to nespadá do pravomoci Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Domnívá se však, že je vhodné požádat Komisi, aby systematicky konsolidovala změněné texty Společenství s cílem zlepšit porozumění a uplatňování práva Společenství ze strany uživatelů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[4]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 22

PREAMBULE, PRÁVNÍ VÝCHODISKO 4A (nové)

 

s ohledem na stanovisko Účetního dvora1,

 

____________

1 Úř. věst. C 101, 4.5.2007, s. 4.

Odůvodnění

Konzultace se Soudním dvorem je povinná podle článku 280 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Pozměňovací návrh 23

BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

 

(10a) S cílem podpořit soudržnost činností Komise, ostatních orgánů a agentur Evropské unie a dalších mezinárodních a regionálních organizací musí být Komise oprávněna k výměně osvědčených postupů s těmito orgány, zejména s Europolem a s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex).

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění umožňuje zahrnout pozměňovací návrh na stejné téma.

Pozměňovací návrh 24

ČL. 1 BOD 5
Čl. 18a odst. 2 písm. c) (nařízení (ES) č. 515/97)

(c) poskytovat údaje z tohoto rejstříku příslušným orgánům uvedeným v čl. 1 odst. 1 pouze za účelem dosažení cílů tohoto nařízení a za podmínky dodržování vnitrostátních ustanovení, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

(c) poskytovat údaje z tohoto rejstříku za použití technik zpracování elektronických údajů příslušným orgánům uvedeným v čl. 1 odst. 1 pouze za účelem dosažení cílů tohoto nařízení a za podmínky dodržování vnitrostátních ustanovení, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 25

ČL. 1 BOD 5
Čl. 18b odst. 1a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

 

Komise je oprávněna poskytnout veškerou technickou pomoc či školicí činnost styčným důstojníkům ze třetích zemí, organizací a evropských či mezinárodních agentur, zejména Europolu a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex).

Pozměňovací návrh 26

ČL. 1 BOD 17
Čl. 41b odst. 2 písm. b) (nové) (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH.

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH a identifikační číslo spotřební daně, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní1 a v čl. 15a odst. 2 písm. a) směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani 2, naposledy pozměněné směrnicí 92/108/EHS3.

 

_________________________

1 Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 1.

2 Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

3 Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje stanovisko Účetního dvora, podle něhož by zahrnutí identifikačního čísla spotřební daně do FIDE dále usnadnilo vyšetřování Komise a příslušných vnitrostátních orgánů a kontroly obecně.

Pozměňovací návrh 27

ČL. 1 BOD 17
Čl. 41c odst. 2 písm. b) (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH.

b) v případě podniků: obchodní firmu, název podniku používaný při jeho činnosti a/nebo identifikační číslo pro účely DPH a identifikační číslo spotřební daně, jak je stanoveno v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní1 a v čl. 15a odst. 2 písm. a) směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani 2, naposledy pozměněné směrnicí 92/108/EHS3.

 

_________________________

1 Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 1.

2 Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

3 Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje stanovisko Účetního dvora, podle něhož by zahrnutí identifikačního čísla spotřební daně do FIDE dále usnadnilo vyšetřování Komise a příslušných vnitrostátních orgánů a kontroly obecně.

Pozměňovací návrh 28

ČL. 1 BOD 19
Čl. 42a odst. 1 (nařízení (ES) č. 515/97)

1. Toto nařízení tvoří základní právní akt, z něhož vychází financování těchto výdajů:

1. Toto nařízení tvoří základní právní akt, z něhož vychází financování jakýchkoli činností Společenství podle tohoto nařízení, zejména:

a) veškeré výdaje na instalaci a údržbu stálé technické infrastruktury, která členským státům poskytuje logistické a kancelářské prostředky a prostředky informační technologie k zajištění koordinace společných operací v celní oblasti, zejména zvláštní dohled podle článku 7;

a) veškeré výdaje na instalaci a údržbu stálé technické infrastruktury, která členským státům poskytuje logistické a kancelářské prostředky a prostředky informační technologie k zajištění koordinace společných operací v celní oblasti, zejména zvláštní dohled podle článku 7;

b) náhradu výdajů na dopravu, ubytování a stravné účastníků misí Společenství podle článku 20 při společných celních operacích, které jsou organizovány Komisí nebo společně s ní, při školeních, schůzkách ad hoc a setkáních k přípravě správního vyšetřování nebo operativních akcí členských států, pokud jsou organizovány Komisí nebo společně s ní;

b) náhradu výdajů na dopravu, ubytování a stravné účastníků misí Společenství podle článku 20 při společných celních operacích, které jsou organizovány Komisí nebo společně s ní, při školeních, schůzkách ad hoc a setkáních k přípravě správního vyšetřování nebo operativních akcí členských států, pokud jsou organizovány Komisí nebo společně s ní;

Pokud je technická infrastruktura uvedená v písm. a) používána v rámci celní spolupráce podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, hradí výdaje na dopravu, ubytování a stravné zástupců členské státy.

Pokud je technická infrastruktura uvedená v písm. a) používána v rámci celní spolupráce podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, hradí výdaje na dopravu, ubytování a stravné zástupců členské státy.

c) výdaje spojené s pořízením, studiem, rozvojem a údržbou infrastruktury informační technologie (hardwaru) a softwaru a síťového spojení, které se využívá k prevenci a boji proti podvodům, a s tím spojenými službami výroby, podpory a školení;

c) výdaje spojené s pořízením, studiem, rozvojem a údržbou infrastruktury informační technologie (hardwaru) a softwaru a síťového spojení, a s tím spojenými službami výroby, podpory a školení, které slouží k uplatňování postupů podle tohoto nařízení, zejména k prevenci a k boji proti podvodům;

d) výdaje spojené s poskytováním informací a výdaje na související činnosti, které umožňují přístup k informacím, údajům a zdrojům dat v rámci boje proti podvodům v oblasti ochrany finančních zájmů a ostatních zájmů Společenství;

d) výdaje spojené s poskytováním informací a výdaje na související činnosti, které umožňují přístup k informacím, údajům a zdrojům dat v rámci výkonu činností podle tohoto nařízení, zejména k prevenci a boji proti podvodům;

e) výdaje spojené s používáním celního informačního systému stanovené právními nástroji přijatými v rámci hlavy VI Smlouvy o EU, zejména Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely přijatou aktem Rady ze dne 26. července 1995 , pokud tyto nástroje nestanoví, že tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu Společenství.

e) výdaje spojené s používáním celního informačního systému stanovené právními nástroji přijatými v rámci hlavy VI Smlouvy o EU, zejména Úmluvou o používání informační technologie pro celní účely přijatou aktem Rady ze dne 26. července 1995 , pokud tyto nástroje nestanoví, že tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu Společenství.

Odůvodnění

Výdaje musí odpovídat činnostem podle tohoto nařízení s tím, že bude nadále zdůrazňován boj proti podvodům.

Pozměňovací návrh 29

ČL. 1 BOD 19
Čl. 42a odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

2. Komise může po konzultaci výboru uvedeného v článku 43 rozhodnout o zavedení nebo o pořízení dalších komunikačních systémů a systémů výměny informací, které bude považovat za potřebné.

vypouští se

Odůvodnění

Musí být zajištěn podíl legislativních orgánů, zejména Evropského parlamentu, na tvorbě nových systémů výměny informací.

Pozměňovací návrh 30

ČL. 1 BOD 20 písm. -a (nové)
Čl. 43 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

 

(-a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.“

Odůvodnění

Pozměňovacího návrhu týkajícího se postupu projednávání ve výborech je zapotřebí, aby zavedl nový regulativní postup s kontrolou, v souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady 2006/512/ES.

Pozměňovací návrh 31

ČL. 1 BOD 20 písm. -aa (nové)
Čl. 43 odst. 3 (nařízení (ES) č. 515/97)

 

(-aa) Odstavec 3 se vypouští.

Odůvodnění

Měl by být vypuštěn z důvodu právní jasnosti. Vypuštění tohoto zacykleného odkazu je v souladu s článkem 16 interinstitucionální dohody o redakční kvalitě z roku 1998 (skutečnost, že má být použit postup projednávání ve výborech, již vyjadřují čl. 23 odst. 4 a článek 25 odkazem k článku 43, a není proto zapotřebí, aby k těmto článkům článek zpětně odkazoval).

Pozměňovací návrh 32

ČL. 1 BOD 21A (nový)
Článek 51a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

 

(21a) Vkládá se tento článek 51a:

 

„Článek 51a

 

Komise ve spolupráci s členskými státy každoročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních přijatých s cílem zavádění tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že podle článku 280 Smlouvy o založení Evropského společenství Komise každoročně podává Parlamentu a Radě zprávu o opatřeních přijatých na ochranu finančních zájmů Unie, včetně zavádění tohoto nařízení.

POSTUP

Název

Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

Referenční údaje

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

15.2.2007

 

 

 

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

24.5.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Datum přijetí

16.7.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Stanovisko č. 3/2007, Úř. věst. XXX.
  • [2]  Stanovisko ze dne 22. února 2007.
  • [3]  Legislativní usnesení ze dne 18. prosince 2002, Úř. věst. C31 E, 5.2.2004, s. 171.
  • [4]  Úř. věst. C 0000, 11.5.2007, s. 00.

POSTUP

Název

Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

Referenční údaje

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Datum predložení EP

22.12.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.2.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

CONT

24.5.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Projednání ve výboru

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Datum přijetí

22.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mojca Drčar Murko