JELENTÉS a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I.

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Bill Newton Dunn
Előadó(*):
Jean-Pierre Audy, Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

Eljárás : 2006/0290(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0488/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0488/2007
Elfogadott szövegek :

Indokolás

A 45/2001 rendelet 28. cikkének (2) bekezdése kötelező jellegének megfelelő kiegészítés, amely az európai adatvédelmi biztossal való konzultációt kéri.

Módosítás: 2

(4A) BEVEZETŐ HIVATKOZÁS (új)

 

tekintettel a Számvevőszék véleményére1,

 

____________

1 HL C 101., 2007.5.4., 4. o.

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 280. cikke szerint kötelező a Számvevőszékkel folytatandó konzultáció.

Módosítás: 3

(10A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(10a) A Bizottság, az Európai Unió egyéb szervei és ügynökségei, valamint más nemzetközi és regionális szervezetek fellépései közötti koherencia előmozdítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni a bevált gyakorlatoknak a már említett szervekkel történő cseréjére, mindenekelőtt az Europollal és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (Frontex).

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés lehetőséget nyújt az ugyanazon témáról szóló módosítás beillesztésére.

Módosítás: 4

(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A Bizottságon belül létre kell hozni egy állandó infrastruktúrát az együttes vámműveletek egész naptári év során való végrehajtására, és a tagállamok képviselőinek egy vagy több külön művelet végrehajtásához szükséges ideig történő fogadására, valamint adott esetben harmadik országok, európai vagy nemzetközi szervezetek és ügynökségek, elsősorban az Europol, a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) és az Interpol összekötő tisztviselőinek fogadására.

(12) A Bizottságon belül létre kell hozni egy állandó infrastruktúrát az együttes vámműveletek egész naptári év során való koordinálására, és a tagállamok képviselőinek egy vagy több külön művelet végrehajtásához szükséges ideig történő fogadására, valamint adott esetben harmadik országok, európai vagy nemzetközi szervezetek és ügynökségek, elsősorban az Europol, a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) és az Interpol összekötő tisztviselőinek fogadására.

Indokolás

A Bizottság koordinációs szerepének jobban megfelel ez a kifejezés.

Módosítás: 5

(12A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(12a) A VIR-rel kapcsolatos felügyeleti kérdések kezelése érdekében az európai adatvédelmi biztos évente legalább egyszer összehív egy találkozót a nemzeti adatvédelem felügyeleti hatóságokkal.

Indokolás

E módosítás összhangot teremt a 8. és 9. módosítással.

Módosítás: 6

(17A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(17a) Az e rendelet hatálya alá tartozó harmadik országokkal történő adatcserét előzetes vizsgálatnak kell alávetni, hogy a fogadó ország – különösen személyes adatok feldolgozására vonatkozó – adatvédelmi szabályai, az EU szabályokkal megegyező szintű védelmet nyújtanak-e.

Indokolás

Az EU tagállamokból a vámügyi együttműködés keretében adatokat beszerző harmadik országoknak képesnek kell lenniük arra, hogy az EU szabványoknak megfelelő, kielégítő adatvédelmi szabványokat biztosíthassanak. E preambulumbekezdés összefügg a 19. cikk (új) utolsó bekezdésével.

Módosítás: 7

1. CIKK, 3. PONT
15. cikk (2) bekezdés (515/97/EK rendelet)

2. Valamennyi tagállam illetékes hatóságai adhatnak át olyan műveletekre vonatkozó információkat is, amelyek a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokkal ellentétesek, vagy annak tűnnek, alkalmanként vagy rendszeres időközönként, strukturált vagy strukturálatlan formában.

2. Valamennyi tagállam illetékes hatóságai adhatnak át olyan műveletekre vonatkozó információkat is, amelyek a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokkal ellentétesek, vagy annak tűnnek.

Indokolás

A szöveg egyszerűsítése.

Módosítás: 8

1. CIKK, 5. PONT
18a. cikk (2) bekezdés c) pont (515/97/EK rendelet)

c) e nyilvántartásnak az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok részére történő rendelkezésre bocsátására, kizárólag e rendelet célkitűzéseinek elérésére a 95/46/EK irányelv végrehajtására irányuló nemzeti rendelkezések tiszteletben tartásával,

(c) e nyilvántartásnak elektronikus adatfeldolgozó technológia segítségével az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok részére történő rendelkezésre bocsátására, kizárólag e rendelet célkitűzéseinek elérésére a 95/46/EK irányelv végrehajtására irányuló nemzeti rendelkezések tiszteletben tartásával,

Módosítás: 9

1. CIKK, 5. PONT
18b. cikk (1) bekezdés (515/97/EK rendelet)

A Bizottság jogosult minden technikai segítségnyújtás megadására és képzés biztosítására a harmadik országok, valamint európai vagy nemzetközi szervezetek és ügynökségek számára, beleértve az Europolt és a Frontexet.

Módosítás: 10

1. CIKK, 14. PONT
36. cikk (2) bekezdés utolsó mondat (515/97/EK rendelet)

 

 

A hozzáférés iránti kérelmet minden személyre nézve mindenképpen el kell utasítani, függetlenül attól, hogy az adott személy adatait feldolgozzák-e vagy sem, olyan időszakban, amikor megfigyelés és jelentéstétel, vagy leplezett megfigyelés céljából intézkedést hajtanak végre, valamint a gyakorlati ellenőrzés vagy a vizsgálat ideje alatt.

A hozzáférés iránti kérelmet minden személyre nézve mindenképpen el lehet utasítani, akinek az adatait feldolgozzák, olyan időszakban, amikor megfigyelés és jelentéstétel, vagy leplezett megfigyelés céljából intézkedést hajtanak végre, valamint a gyakorlati ellenőrzés vagy a vizsgálat ideje alatt.

Indokolás

E módosítás összhangot kíván teremteni a személyes adatokhoz való hozzáférésről szóló 45/2001 rendelettel.

Módosítás: 11

1. CIKK, 15. PONT a) pont
37. cikk, (2) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

2. Bármely személy kérhet hozzáférési engedélyt aszerint, hogy az adatokat egy tagállam vagy a Bizottság vette fel a VIR-be, a 95/46/EK irányelv 28. cikkében meghatározott bármely nemzeti hatóságtól, vagy a 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) bekezdésében meghatározott európai adatvédelmi biztostól, a rá vonatkozó személyes adatokat illetően, hogy meggyőződjön az adatok pontosságáról, valamint arról, hogy azokat kik használják, vagy használták fel. E jogot sorrendben azon tagállam törvényei, rendeletei és eljárásai szabályozzák, ahol a kérelmet benyújtották, valamint a 45/2001/EK rendelet. Ha az adatokat más tagállam vagy a Bizottság vette fel, az ellenőrzést e tagállam nemzeti felügyeleti hatóságával vagy az európai adatvédelmi biztossal szorosan együttműködve kell végezni

2. Bármely személy kérhet hozzáférési engedélyt aszerint, hogy a jogokat a nemzeti felügyeleti szervek vagy az európai adatvédelmi biztos hívták elő, a 95/46/EK irányelv 28. cikkében meghatározott bármely nemzeti hatóságtól, vagy a 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) bekezdésében meghatározott európai adatvédelmi biztostól, a rá vonatkozó személyes adatokat illetően, hogy meggyőződjön az adatok pontosságáról, valamint arról, hogy azokat kik használják, vagy használták fel. E jogot sorrendben azon tagállam törvényei, rendeletei és eljárásai szabályozzák, ahol a kérelmet benyújtották, valamint a 45/2001/EK rendelet. Ha az adatokat más tagállam vagy a Bizottság vette fel, az ellenőrzést e tagállam nemzeti felügyeleti hatóságával vagy az európai adatvédelmi biztossal szorosan együttműködve kell végezni

Indokolás

E módosítás összhangot kíván teremteni a személyes adatokhoz való hozzáférési kérelemmel összefüggő eljárásban.

Módosítás: 12

1. CIKK 15. PONT AA PONT (új)
37. cikk, (3a) bekezdés (új) (515/97/EK rendelet)

 

aa) a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„3a. Az európai adatvédelmi biztos felügyeli a VIR 45/2001 rendelettel való megfelelését.”

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos VIR-re vonatkozó felügyeleti szerepének elismerése érdekében, a 45/2001 rendeletnek megfelelően.

Módosítás: 13

1. CIKK, 15. PONT BA) PONT (új)
37. cikk, (4a) bekezdés (új) (515/97/EK rendelet)

 

ba) a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„4a. Az európai adatvédelmi biztos a VIR-rel kapcsolatos felügyeleti kérdések kezelése érdekében évente legalább egyszer összehív egy találkozót a nemzeti felügyeleti hatóságokkal.”

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti felügyeleti hatóságok koordinációjának biztosítása érdekében.

Módosítás: 14

1. CIKK, 17. PONT
41b. cikk (2) bekezdés b) pont (515/97/EK rendelet)

b) vállalkozások számára: cégbejegyzés, a vállalkozási tevékenység keretében használt név, a vállalkozás székhelye és HÉA-azonosítója.

b) vállalkozások számára: cégbejegyzés, a vállalkozási tevékenység keretében használt név, a vállalkozás székhelye, HÉA-azonosítója és jövedéki adóazonosítója, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi rendelet1 22. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint.

_________________________

1 HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

 

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék azon véleményét támogatja, amely szerint a jövedéki adó azonosítószám felvétele a FIDE-be jobban megkönnyítené a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok vizsgálatait és általában véve az ellenőrzéseket.

Módosítás: 15

1. CIKK 17. PONT
41c. cikk (2) bekezdés b) pont (515/97/EK rendelet)

b) vállalkozások számára: cégbejegyzés, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, és/vagy HÉA-azonosító.

b) vállalkozások számára: cégbejegyzés, a vállalkozási tevékenység keretében használt név, és/vagy HÉA-azonosító és jövedéki adóazonosító, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi rendelet1 22. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint.

_________________________

1 HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

 

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék azon véleményét támogatja, amely szerint a jövedéki adó azonosítószám felvétele a FIDE-be jobban megkönnyítené a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok vizsgálatait és általában véve az ellenőrzéseket.

Módosítás: 16

1. CIKK 19. PONT
42a. cikk, (1) bekezdés (515/97/EK rendelet)

1. E rendelet az alapokmány, amelyen az alább felsorolt kiadások finanszírozása nyugszik:

1. E rendelet az alapokmány, amelyen az e rendeletben meghatározott valamennyi Közösségi fellépés finanszírozása nyugszik az alábbiak szerint:

a) az állandó technikai infrastruktúra telepítési és karbantartási költségei, melyek a tagállamok rendelkezésére bocsátják az együttes vámműveletek összehangolásához, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelésekhez szükséges logisztikai, irodai és informatikai eszközöket,

a) az állandó technikai infrastruktúra telepítési és karbantartási költségei, melyek a tagállamok rendelkezésére bocsátják az együttes vámműveletek összehangolásához, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelésekhez szükséges logisztikai, irodai és informatikai eszközöket,

b) a tagállamok 20. cikkben említett közösségi küldetésekben, a Bizottság által szervezett vagy közösen szervezett közös vámműveletekben, valamint a képzésekben, ad hoc üléseken közigazgatási vizsgálatot előkészítő üléseken, vagy a tagállamok által folytatott, a Bizottsággal együttműködésben megszervezett operatív fellépésekben résztvevő képviselőinek az utazási költségek, a szállásköltség és a napidíj megtérítése.

b) a tagállamok 20. cikkben említett közösségi küldetésekben, a Bizottság által szervezett vagy közösen szervezett közös vámműveletekben, valamint a képzésekben, ad hoc üléseken közigazgatási vizsgálatot előkészítő üléseken, vagy a tagállamok által folytatott, a Bizottsággal együttműködésben megszervezett operatív fellépésekben résztvevő képviselőinek az utazási költségek, a szállásköltség és a napidíj megtérítése.

Ha az a) pontban említett állandó technikai infrastruktúra használata az EU-Szerződés VI. címében meghatározott vámügyi együttműködés keretében történik, a tagállamok képviselőinek utazási és a szállásköltsége, valamint a napidíja a tagállamokat terheli.

Ha az a) pontban említett állandó technikai infrastruktúra használata az EU-Szerződés VI. címében meghatározott vámügyi együttműködés keretében történik, a tagállamok képviselőinek utazási és a szállásköltsége, valamint a napidíja a tagállamokat terheli.

c) az informatikai infrastruktúra (hardware), és a megelőzést, a csalás elleni küzdelmet, valamint az erre vonatkozó előállító, támogató és képző szolgáltatásokra szánt programok beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához kapcsolódó kiadások;

c) az informatikai infrastruktúra (hardware), és programok, valamint hálózati kapcsolatok beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához, valamint a vonatkozó előállító, támogató és képző szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek az e rendeletben meghatározott fellépések, mindenekelőtt a megelőzés és a csalás elleni küzdelem megvalósítására szolgálnak;

d) az információszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások és az információkhoz, adatokhoz és adatforrásokhoz a pénzügyi érdekek és más közösségi érdekek terén folytatott csalás elleni küzdelem keretében való hozzáférést biztosító megfelelő fellépések kiadásai.

d) az információszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások és az információkhoz, adatokhoz és adatforrásokhoz az e rendeletben előírt fellépések, elsősorban a megelőzés és a csalás elleni küzdelem megvalósítása keretében való hozzáférést biztosító megfelelő fellépések kiadásai.

e) Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközök, különösen az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktussal1 létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény által megszabott, vámügyi információs rendszer használatához kapcsolódó kiadások, amennyiben ezen eszközök rendelkeznek arról, hogy a fenti kiadások a közösségi költségvetést terhelik.

e) Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközök, különösen az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktussal1 létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény által megszabott, vámügyi információs rendszer használatához kapcsolódó kiadások, amennyiben ezen eszközök rendelkeznek arról, hogy a fenti kiadások a közösségi költségvetést terhelik.

Indokolás

A kiadásoknak meg kell felelniük az e rendeletben előírt feladatoknak, megtartva a csalás elleni küzdelemre fektetett hangsúlyt.

Módosítás: 17

1. CIKK 19. PONT
42a. cikk, (2) bekezdés (515/97/EK rendelet)

2. A Bizottság, a 43. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően határozhat más, szükségesnek ítélt kommunikációs és információcsere-rendszerek létrehozásáról vagy beszerzéséről.

törölve

Indokolás

Biztosítani kell a jogalkotó szervek, elsősorban az Európai Parlament részvételét az új információcsere-rendszerek létrehozásában.

Módosítás: 18

1. CIKK 20. PONT -A. PONT (új)

43. cikk, (2) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

 

(-a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.”

Indokolás

Komitológiai módosításra van szükség az új ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárás bevezetéséhez, a 2006/512/EK tanácsi határozat rendelkezéseivel összhangban.

Módosítás: 19

1. CIKK 20. PONT -AA) PONT (új)

43. cikk, (3) bekezdés (515/97/EK tanácsi rendelet)

 

(-aa) A (3) bekezdés törlésre kerül.

Indokolás

Jogi egyértelműség: a visszautaló hivatkozások törlése (A 23. cikk (4) bekezdése és a 25. cikk már hivatkoztak a 43. cikkre a követendő komitológiai eljárás tekintetében, ezért nincs szükség arra, hogy a 43. cikk az említett cikkekre visszautaljon).

Módosítás: 20

1. CIKK, (20B) PONT
43. cikk, (5) bekezdés (515/97/EK rendelet)

b) az (5) bekezdés harmadik mondatában az „ombudsman” kifejezés helyébe a következő kifejezés lép:„az európai adatvédelmi biztos a 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) bekezdésében meghatározottak szerint”,

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság a … cikkben meghatározott felügyeleti csoporttal közösen megvizsgál minden, a VIR működésével kapcsolatos olyan problémát, amelyeket a 37. cikkben említett nemzeti felügyeleti szervek tapasztalnak. A Bizottság évente legalább egy ad hoc ülést tart.

Indokolás

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának elfogadott modelljét követi (SIS II).

Módosítás: 21

1. CIKK 21A) PONT (új)
51a. cikk (új) (515/97/EK rendelet)

 

(21a) A következő cikk kerül beillesztésre:

 

„51a. cikk

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet végrehajtása közben hozott intézkedésekről.”

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 280. cikke szerint a Bizottság minden évben beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében meghozott intézkedésekről, beleértve e rendelet végrehajtását is.

INDOKOLÁS

E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy az 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet összhangba hozza az új közösségi hatáskörökkel a vámügyi együttműködés területén, ugyanakkor erősítse az együttműködést és az adatcserét a tagállamok között, és a tagállamok és a Bizottság között

Bár a közösségi vám- és mezőgazdasági jogszabályokkal szembeni csalások megelőzése az 515/97. rendelet bevezetését követően jó eredményeket hozott, több okból is e rendelet módosítása szükséges, nem utolsósorban az EU bővítésének két utóbbi köre miatt, amelyek jelentősen megváltoztatták és megnövelték az Európai Unió szárazföldi és tengeri határait. Több adatvédelmi üggyel, különösen a személyes adatok VIR alatti feldolgozására vonatkozó előírásokkal az európai adatvédelmi biztos[1] is részletesen foglalkozott 2007. február 22-i véleményében. Ugyanakkor az Európai Számvevőszék is megfogalmazta véleményét 2007. március 21-én[2].

A 515/97/EK tanácsi rendelet megteremtette a tagállamok vámhatóságai közötti segítségkérés jogi alapját a szabálytalanságok és csalások elleni küzdelemben, amely egy speciális adatbázis létrehozásához vezetett, ez a váminformációs rendszer (VIR), amely ma 1500 terminált köt össze, 3000 akkreditált felhasználó között teremt kapcsolatot mind a 27 tagállamban, lehetővé téve a közigazgatási hatóságok számára, hogy figyelmeztessék európai társaikat minden szabálytalan művelet veszélyére, illetve gyanújára. E rendeleti javaslat a VIR használhatóságának növelését célozza egy további, a konténerek, a szállítóeszközök, valamint az érintett áruk és személyek mozgását tartalmazó európai adatnyilvántartás (EDD) létrehozásával. Ezenfelül beemeli a közösségi jogba a vámügyirat-azonosítási adatbázist (FIDE), amelyet az információcsere harmadik pilléreként eredetileg a tagállamok hoztak létre, a közösségi tevékenységek ellenőrzését és a harmadik pillérbeli vizsgálatokat szolgálva ezzel.

Míg a kereskedelem megkönnyítése az EU kereskedelmi politikájának alapvető eleme, ugyanakkor mindig fennáll a veszélye annak, hogy ezzel a nemzetközi gazdasági és pénzügyi bűnözés visszaél: a csaló szervezetek elkerülik a szabályozást vagy a vámok megfizetését annak ellenére, hogy erre nincs jogosultságuk, illetve a kiadási oldalon minden jel szerint a közösség területéről kilépő mezőgazdasági és feldolgozott termékek utáni exportvisszatérítésekre összpontosítanak. Ezek a cselekmények súlyos pénzügyi veszteségeket okoznak az európai közösségnek, hiszen az importtermékekre kiszabott vámok, a mezőgazdasági díjak és az importra kiszabott HÉA – amelyeket a tagállamok a vámmal kapcsolatos formalitások elvégzését követően szabnak ki – a közösségi költségvetés bevételeinek jelentős részét teszik ki.

Ez a rendeleti javaslat továbbá jogi és technikai frissítéseket tartalmaz több területen, különösen:

– a vámjog definíciójának a II. Nápolyi Konvencióhoz való igazítását,[3]

– az adatfogadó tagállam részéről előzetes kérelem szükségessége nélküli automatikus adatcsere bevezetését,

– egy másik tagállamtól kapott adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó eljárás leegyszerűsítését, annak beleegyezésétől függően,

– A VIR használatának engedélyezését stratégiai és működési elemzések céljára.

A komitológiai eljárásokkal kapcsolatban: az eredeti 515/97/EK tanácsi rendelet a Szerződés 43. és 235. cikkén alapult, és a konzultációs eljárás keretében került elfogadásra, míg a módosító aktus (amely a Szerződés 135. és 280. cikkén alapult) az együttdöntési eljárás eredménye. Míg az utóbbi többek között a rendelet 43. cikkét kívánja módosítani, ami egy komitológiai bizottságot hozott létre, szükségesnek látszik a 23., 25., és 43. cikk megfeleltetése az új komitológiai keretrendszernek.

  • [1]  A 45/2001. rendelettel összhangban az adatvédelmi ügyekben az európai adatvédelmi biztos veszi át az ombudsman szerepét.
  • [2]  HL C101 2007.5.4., 4.o
  • [3]  A Tanács 1997. december 18-i jogi aktusa az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény kidolgozásáról [HL C 24 1998.1.23.].

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (18.7.2007)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

A vélemény előadója(*): Jean-Pierre Audy

(*) Bizottságok közötti megerősített együttműködés – az Eljárási Szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság e javaslatának célja az, hogy az 1997. március 13-i 515/97/EGK tanácsi irányelvet az Európai Közösséget létrehozó szerződés 135. cikkében, valamint ugyanezen szerződésnek a Közösség pénzügyi érdekei védelmére vonatkozó 280. cikkében meghatározott vámügyi együttműködésre vonatkozó új hatáskörökhöz igazítsa. A Számvevőszék[1] és az Európai Adatvédelmi Biztos[2] véleményt készítettek a tervről.

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság e véleményét a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal megerősített együttműködés keretében készítette el, az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 47. cikkében meghatározottaknak megfelelően.

A javaslat fő célkitűzése a tagállamok egymás közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés megerősítésére vonatkozik, amely a vámunió és a közös mezőgazdasági politika keretében a csalás elleni küzdelem folyamatos erősítését célozza.

A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása meghatározó szerepet játszik a belső piac megfelelő működésének biztosításában. Ez nem elhanyagolható vetülete egy hatékony nemzetközi kereskedelmi stratégiának, különösen a kereskedelmi védelmi eszközök helyes alkalmazását illetően. Lényeges ügy a pénzügyi érdekek védelme szempontjából is, egyrészt természetesen nemcsak a Közösség, de általában véve az európai gazdasági szereplők és polgárok érdekeit tekintve.

Az Unió szárazföldi és tengeri határainak kiterjesztése az európai kontinens újraegyesítéséhez kapcsolódó bővítések nyomán, valamint valószínűleg az a tény, hogy Horvátországtól eltekintve az elkövetkezendő években a határok nem fognak számottevő mértékben elmozdulni, vezetett ahhoz, hogy lehetőség van ezen időszak alatt az európai vámrendelkezések megerősítésére. Ugyanakkor az együttműködésre vonatkozó jogi eszközök rendkívül összetettek, mivel a jogalap megosztott az első és a harmadik pillér között. A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság keresi a különböző szereplők közötti gyakorlati együttműködés könnyítésének lehetőségét. Az előadó üdvözli a természetes személyek védelmének figyelembevételét is, a személyes adatok kezelése és a magánélet védelme tekintetében.

1. FIDE

A közösségi vámügyirat-azonosítási adatbázis (FIDE) egy olyan adatbázis, amely segítségével a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a Bizottság megtudhatják, mely személyek vagy vállalkozások képezik nyomozás, közigazgatási vagy jogi szankció tárgyát a vám- és mezőgazdasági jogszabályokkal ellentétes vagy feltételezhetően azokba ütköző műveletek miatt. Ily módon a FIDE hatékonyabb együttműködést tesz lehetővé a különféle szolgálatok között. 2002-ben a Parlament üdvözölte egy ilyen adatállománynak a harmadik pillérben[3] történő létrehozását, amely akkoriban úttörőnek számító projekt volt. Következésképpen a vélemény előadója megelégszik a Bizottság azon javaslatával, hogy a FIDE kerüljön bele az első pillérbe is. A módosítások egy része a Számvevőszék javaslatainak átültetésére irányul, hogy ezáltal a FIDE hasznosabbá váljon az érintett szolgálatok számára.

A vélemény előadója osztja a Számvevőszéknek a csalás elleni küzdelemre vonatkozó különböző adatbázisok kezelésének integrált megközelítésével kapcsolatos aggodalmát, azonban úgy véli, hogy e párbeszéd e rendeletnél messzebb mutat, és más kontextusban kellene folytatni.

2. Az európai szintű együttműködés koherenciája

A vélemény előadója támogatja a Bizottság azon javaslatait, amelyek célkitűzése az európai szintű együttműködés hozzáadott értékének, különösen az európai adatnyilvántartásnak és a szolgálatok közötti platformnak az előmozdítása.

Mindazonáltal az OLAF hatékonyságának és a csalás elleni harcért felelős egyéb szereplőkkel folytatott együttműködésének a javítását szem előtt tartva az előadó úgy véli, hogy a jogalkotónak figyelembe kellene vennie az európai szinten megvalósult legfrissebb intézményi fejlesztéseket. Az előadó anélkül, hogy a Közösség számára e területen új hatásköröket követelne, javasolja, hogy a jogalkotó világosan fejezze ki támogatását a bevált gyakorlatoknak az OLAF és a csalás elleni harcért felelős többi európai, valamint nemzetközi szervezet közötti cseréjére vonatkozóan. Homogénebb jogi keret hiányában a bevált gyakorlatok cseréje útján kellene biztosítani azt, hogy a különböző szervezetek középtávon egyre koherensebb megközelítést fogadjanak el.

3. Finanszírozás

A finanszírozást illetően a vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy a kiadásoknak közvetlenül a Bizottságra és az e rendeletben említett nemzeti hatóságokra ruházott feladatokhoz kell kapcsolódniuk, az e javaslat és más eszközök, például a Herkules II. program közötti átfedések elkerülése végett. Végül pedig a vélemény előadója a komitológiai eljárás alkalmazása helyett inkább a jogalkotási eljárást kívánja megőrizni – beleértve a Számvevőszék kötelező véleményét – más kommunikációs rendszerekről és információcserékről szóló döntések esetében.

A vélemény előadója hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egységes szerkezetbe kell foglalnia e rendeletet azzal, amelyet a preambulumbekezdések elfogadásával módosít. A vélemény előadója nem fogalmazott meg ilyen irányú módosításokat, mivel ez nem tartozik az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának hatáskörébe; mindazonáltal úgy véli, kérni kell a Bizottságot, hogy módszeresen foglalja egységes szerkezetbe a módosított közösségi szövegeket a közösségi jog felhasználók általi könnyebb érthetőségének és alkalmazásának javítása céljából.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság kéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[4]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

PREAMBULUM 4A. BEVEZETŐ HIVATKOZÁS (új)

 

tekintettel a Számvevőszék véleményére1,

 

____________

1 HL C 101., 2007.5.4., 4. o.

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 280. cikke szerint kötelező a Számvevőszékkel folytatandó konzultáció.

Módosítás: 2

(10A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(10a) A Bizottság, az Európai Unió egyéb szervei és ügynökségei, valamint más nemzetközi és regionális szervezetek fellépései közötti koherencia előmozdítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni a bevált gyakorlatoknak a már említett szervekkel történő cseréjére, mindenekelőtt az Europollal és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (Frontex).

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés lehetőséget nyújt az ugyanazon témáról szóló módosítás beillesztésére.

Módosítás: 3

1. CIKK 5. PONT
18a. cikk (2c) bekezdés (515/97/EK rendelet)

(c) e nyilvántartásnak az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok részére történő rendelkezésre bocsátására, kizárólag e rendelet célkitűzéseinek elérésére a 95/46/EK irányelv végrehajtására irányuló nemzeti rendelkezések tiszteletben tartásával,

(c) e nyilvántartásnak elektronikus adatfeldolgozó technológia segítségével az 1. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok részére történő rendelkezésre bocsátására, kizárólag e rendelet célkitűzéseinek elérésére a 95/46/EK irányelv végrehajtására irányuló nemzeti rendelkezések tiszteletben tartásával,

Módosítás: 4

1. CIKK 5. PONT
18b. cikk (1a) bekezdés (új) (515/97/EK rendelet)

 

A Bizottság jogosult minden technikai segítségnyújtás megadására és képzés biztosítására a harmadik országok, európai vagy nemzetközi szervezetek és ügynökségek, mindenekelőtt az Europol, és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) tisztviselői számára.

Módosítás: 5

1. CIKK 17. PONT
41b. cikk (2) bekezdés b) pont (515/97/EK rendelet)

b) vállalkozások számára: cégjelzés, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, a vállalkozás székhelye és HÉA-azonosítója.

b) vállalkozások számára: cégjelzés, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, a vállalkozás székhelye, HÉA-azonosítója és jövedéki adóazonosítója, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi rendelet1 22. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 92/108/EGK irányelvvel2 módosított, a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv3 15a. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint.

_________________________

1 HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

2 HL L 390., 1992.12.31., 124.o.

3 HL L 76., 1992.3.23., 1.o.

 

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék azon véleményét támogatja, amely szerint a jövedéki adó azonosítószám felvétele a FIDE-be jobban megkönnyítené a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok vizsgálatait és általában véve az ellenőrzéseket.

Módosítás: 6

1. CIKK 17. PONT
41c. cikk (2) bekezdés b) pont (515/97/EK rendelet)

b) vállalkozások számára: cégjelzés, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, és/vagy HÉA-azonosító.

 

b) vállalkozások számára: cégjelzés, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, a vállalkozás székhelye, HÉA-azonosítója és jövedéki adóazonosítója, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi rendelet1 22. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 92/108/EGK irányelvvel2 módosított, a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv3 15a. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint.

_________________________

1 HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

2 HL L 390., 1992.12.31., 124.o.

3 HL L 76., 1992.3.23., 1.o.

 

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék azon véleményét támogatja, amely szerint a jövedéki adó azonosítószám felvétele a FIDE-be jobban megkönnyítené a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok vizsgálatait és általában véve az ellenőrzéseket.

Módosítás: 7

1. CIKK 19. PONT
42a. cikk (1) bekezdés (515/97/EK rendelet)

(1) E rendelet az alapokmány, amelyen az alább felsorolt kiadások finanszírozása nyugszik:

(1) E rendelet az alapokmány, amelyen az e rendeletben meghatározott valamennyi Közösségi fellépés finanszírozása nyugszik az alábbiak szerint:

a) az állandó technikai infrastruktúra telepítési és karbantartási költségei, melyek a tagállamok rendelkezésére bocsátják az együttes vámműveletek összehangolásához, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelésekhez szükséges logisztikai, irodai és informatikai eszközöket,

a) az állandó technikai infrastruktúra telepítési és karbantartási költségei, melyek a tagállamok rendelkezésére bocsátják az együttes vámműveletek összehangolásához, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelésekhez szükséges logisztikai, irodai és informatikai eszközöket,

b) a tagállamok 20. cikkben említett közösségi küldetésekben, a Bizottság által szervezett vagy közösen szervezett közös vámműveletekben, valamint a képzésekben, ad hoc üléseken közigazgatási vizsgálatot előkészítő üléseken, vagy a tagállamok által folytatott, a Bizottsággal együttműködésben megszervezett operatív fellépésekben résztvevő képviselőinek az utazási költségek, a szállásköltség és a napidíj megtérítése.

b) a tagállamok 20. cikkben említett közösségi küldetésekben, a Bizottság által szervezett vagy közösen szervezett közös vámműveletekben, valamint a képzésekben, ad hoc üléseken közigazgatási vizsgálatot előkészítő üléseken, vagy a tagállamok által folytatott, a Bizottsággal együttműködésben megszervezett operatív fellépésekben résztvevő képviselőinek az utazási költségek, a szállásköltség és a napidíj megtérítése.

Ha az a) pontban említett állandó technikai infrastruktúra használata az EU-Szerződés VI. címében meghatározott vámügyi együttműködés keretében történik, a tagállamok képviselőinek utazási és a szállásköltsége, valamint a napidíja a tagállamokat terheli.

Ha az a) pontban említett állandó technikai infrastruktúra használata az EU-Szerződés VI. címében meghatározott vámügyi együttműködés keretében történik, a tagállamok képviselőinek utazási és a szállásköltsége, valamint a napidíja a tagállamokat terheli.

c) az informatikai infrastruktúra (hardware), és a megelőzést, a csalás elleni küzdelmet, valamint az erre vonatkozó előállító, támogató és képző szolgáltatásokra szánt programok beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához kapcsolódó kiadások,

c) az informatikai infrastruktúra (hardware), és programok, valamint hálózati kapcsolatok beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához, valamint a vonatkozó előállító, támogató és képző szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek az e rendeletben meghatározott fellépések, mindenekelőtt a megelőzés és a csalás elleni küzdelem megvalósítására szolgálnak;

d) az információszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások és az információkhoz, adatokhoz és adatforrásokhoz a pénzügyi érdekek és más közösségi érdekek terén folytatott csalás elleni küzdelem keretében való hozzáférést biztosító megfelelő fellépések kiadásai.

d) az információszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások és az információkhoz, adatokhoz és adatforrásokhoz az e rendeletben előírt fellépések, elsősorban a megelőzés és a csalás elleni küzdelem megvalósítása keretében való hozzáférést biztosító megfelelő fellépések kiadásai.

e) Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközök, különösen az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktussal1 létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény által megszabott, vámügyi információs rendszer használatához kapcsolódó kiadások, amennyiben ezen eszközök rendelkeznek arról, hogy a fenti kiadások a közösségi költségvetést terhelik.

e) Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközök, különösen az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktussal1 létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény által megszabott, vámügyi információs rendszer használatához kapcsolódó kiadások, amennyiben ezen eszközök rendelkeznek arról, hogy a fenti kiadások a közösségi költségvetést terhelik.

Indokolás

A kiadásoknak meg kell felelniük az e rendeletben előírt feladatoknak, megőrizvén azt, hogy a csalás elleni küzdelem a jelmondat.

Módosítás: 8

1. CIKK 19. PONT
42a. cikk (2) bekezdés (515/97/EK rendelet)

(2) A Bizottság, a 43. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően határozhat más, szükségesnek ítélt kommunikációs és információcsere rendszerek létrehozásáról vagy beszerzéséről.

törölve

Indokolás

Biztosítani kell a jogalkotó szervek, elsősorban az Európai Parlament részvételét az új információcsere-rendszerek létrehozásában.

Módosítás: 9

1. CIKK 20. PONT -a) alpont (új)
43. cikk (2) bekezdés (515/97/EK rendelet)

 

-a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.”

Indokolás

A 2006/512/EK tanácsi határozat rendelkezéseivel összhangban a komitológiai módosítás miatt vált szükségessé az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetése.

Módosítás: 10

1. CIKK 20. PONT -aa) alpont (új)
43. cikk (3) bekezdés (515/97/EK rendelet)

 

-aa) A (3) bekezdést el kell hagyni.

Indokolás

Jogi egyértelműség. Körreferencia törlése a közösségi jogszabályok szövegezésének minőségére vonatkozó közös iránymutatásokról szóló 1998-as intézményközi megállapodás 16. cikkével összhangban (a 23. cikk (4) bekezdése és a 25. cikk a 43 cikkre mutatnak a követendő komitológiai eljárás tekintetében, és éppen ezért nincs szükség arra, hogy a 43. cikk ezekre az előbbiekre visszautaljon).

Módosítás: 11

1. CIKK 21A. PONT (új)
51a. cikk (új) (515/97/EK rendelet)

 

(21a) A rendelet a következő 51a. cikkel egészül ki:

 

„51a. cikk

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve évente beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet végrehajtása céljából meghozott intézkedésekről.”

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 280. cikke szerint a Bizottság minden évben beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében meghozott intézkedésekről, beleértve e rendelet végrehajtását is.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése

Hivatkozások

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.2.2007

 

 

 

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

24.5.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

16.7.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése

Hivatkozások

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

22.12.2006

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.2.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Társbizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

24.5.2007

 

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Az elfogadás dátuma

22.11.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Mojca Drčar Murko

  • [1]  3/2007. sz. vélemény , HL XXX
  • [2]  2007. február 22-i vélemény.
  • [3]  2002. december 18-i jogalkotási állásfoglalás, HL C31 E, 2004.2.5., 171. o.
  • [4]  HL C 0000, 2007.5.11., 00. o.