Pranešimas - A6-0488/2007Pranešimas
A6-0488/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą

4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290 (COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Bill Newton Dunn
Nuomonės referentas (*):
Jean-Pierre Audy, Biudžeto kontrolės komitetas
* Darbo su susijusiais komitetais procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Procedūra : 2006/0290(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0488/2007

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą

(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007–2006/0290 (COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM (2006)0866)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 135 ir 280 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0033/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0488/2007),

1.  pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

4A NURODOMOJI DALIS (nauja)

 

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę1,

 

____________________

1 OL C 94, 2007 4 28, p. 3.

Pagrindimas

Papildymas, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį, kurioje reikalaujama, kad būtų privalomai konsultuojamasi su EDAPP.

Pakeitimas 2

4B NURODOMOJI DALIS (nauja)

 

atsižvelgdami į Audito Rūmų1 nuomonę,

 

____________

1 OL C 101, 2007 5 4, p. 4.

Pagrindimas

Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 280 straipsnį privaloma konsultuotis su Audito Rūmais.

Pakeitimas 3

10A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(10a) Siekdama skatinti Komisijos, kitų Europos Sąjungos įstaigų ir agentūrų bei kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų tarpusavio veiksmų nuoseklumą, Komisijai turi būti leidžiama keistis pažangiąja patirtimi su šiomis įstaigomis, ypač su Europolu ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex).

Pagrindimas

Įterpus šią naują konstatuojamąją dalį, galima pateikti pakeitimą ta pačia tema.

Pakeitimas 4

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Komisijoje turi būti sukurta nuolatinė infrastruktūra, leidžianti ištisus kalendorinius metus vykdyti bendras muitinės operacijas ir vienai ar kelioms konkrečioms operacijoms atlikti priimti valstybių narių atstovus ir, prireikus, trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių organizacijų ir agentūrų, pavyzdžiui, Europolo, Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) ir Interpolo, ryšių pareigūnus.

(12) Komisijoje turi būti sukurta nuolatinė infrastruktūra, kuri suteiktų galimybę ištisus kalendorinius metus koordinuoti bendras muitinės operacijas ir vienai ar kelioms konkrečioms operacijoms atlikti priimti valstybių narių atstovus ir, prireikus, trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių organizacijų ir agentūrų, pavyzdžiui, Europolo, Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) ir Interpolo, ryšių pareigūnus.

Pagrindimas

Ši formuluotė geriau tinka apibūdinti koordinuojamąją Komisijos veiklą.

Pakeitimas 5

12A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(12a) Siekiant išspręsti priežiūros klausimus, susijusius su muitinės informacine sistema (MIS), Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) bent kartą per metus į posėdį turėtų sukviesti nacionalinius duomenų apsaugos pareigūnus.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nuoseklumo, atsižvelgiant į 8 ir 9 pakeitimus.

Pakeitimas 6

17A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(17a) Prieš keičiantis duomenimis su trečiosiomis šalimis, nurodytomis šiame reglamente, visų pirma reikia patikrinti, ar šalyje gavėjoje duomenų apsaugos taisyklėmis, ypač susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu, užtikrinama tam tikro lygio apsauga, prilygstanti ES taisyklėmis užtikrinamai apsaugai.

Pagrindimas

Trečiosios šalys, kurios vykstant muitinių bendradarbiavimui gauna duomenų iš ES valstybių narių, turėtų užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą, atitinkančią ES reikalavimus. Konstatuojamoji dalis susijusi su 19 straipsnio (naujas) paskutine pastraipa.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
15 straipsnio 2 dalis (Reglamentas EB Nr. 515/97)

2. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos palaipsniui arba reguliariai taip pat gali siųsti nustatyto arba laisvo formato informaciją apie muitinės ar žemės ūkio teisės aktus pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus.

2. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali siųsti informaciją apie muitinės ar žemės ūkio teisės aktus pažeidžiančius arba galinčius pažeisti veiksmus.

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas.

Pakeitimas 8

1 STAIPSNIO 5 PUNKTAS
18a straipsnio 2 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

c) leisti su šio registro duomenimis susipažinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms, siekdama tik įgyvendinti šio reglamento tikslus, jeigu laikomasi Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių nacionalinių nuostatų.

c) leisti su šio registro duomenimis susipažinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms naudojantis elektroninėmis duomenų tvarkymo priemonėmis, siekdama tik įgyvendinti šio reglamento tikslus, jeigu laikomasi Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių nacionalinių nuostatų.

Pakeitimas 9

1 STAIPSNIO 5 PUNKTAS
18b straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

Komisijai leidžiama teikti visokeriopą techninę paramą ar organizuoti trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių organizacijų ir agentūrų, įskaitant Europolo ir Frontex, ryšių palaikymo pareigūnams skirtą mokymą.

Pakeitimas 10

1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS
36 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

Bet kuriuo atveju visiems asmenims, kurių duomenys yra tvarkomi arba ne, susipažinti su jais nebus leidžiama tol, kol vyksta stebėjimas ir atsiskaitymas ar diskretiška priežiūra, taip pat tol, kol analizuojami operatyviniai duomenys arba vykdomas tyrimas.

Bet kuriuo atveju visiems asmenims, kurių duomenys yra tvarkomi, susipažinti su jais gali būti neleidžiama tol, kol vyksta stebėjimas ir atsiskaitymas ar diskretiška priežiūra, taip pat tol, kol analizuojami operatyviniai duomenys arba vykdomas tyrimas.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad būtų nuoseklu atsižvelgiant į Reglamentą 45/2001 dėl asmens duomenų prieigos.

Pakeitimas 11

1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO A PUNKTAS
37 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

2. Bet kuris asmuo gali prašyti Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje numatytos nacionalinės priežiūros institucijos arba Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalyje nurodyto Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, atsižvelgiant į tai, ar duomenys į MIS buvo įvesti valstybės narės, ar Komisijos, patikrinti su jo asmeniu susijusių duomenų teisingumą ir tų duomenų dabartinį ar ankstesnį panaudojimą. Šią teisę reglamentuoja valstybės narės, kurioje pateiktas prašymas, įstatymai, teisės aktai bei procedūros ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Jei duomenis įvedė kita valstybė narė arba Komisija, patikrinimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su tos valstybės narės priežiūros institucija arba su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

2. Bet kuris asmuo gali prašyti Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje numatytos nacionalinės priežiūros institucijos arba Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalyje nurodyto Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), atsižvelgiant į tai, ar atitinkamos teisės suteikiamos nacionalinės priežiūros institucijoms ar EDAPP, patikrinti su jo asmeniu susijusių duomenų teisingumą ir tų duomenų dabartinį ar ankstesnį panaudojimą. Šią teisę reglamentuoja valstybės narės, kurioje pateiktas prašymas, įstatymai, teisės aktai bei procedūros ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Jei duomenis įvedė kita valstybė narė arba Komisija, patikrinimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su tos valstybės narės priežiūros institucija arba su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti asmens duomenų prieigos procedūros nuoseklumą.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO AA PUNKTAS (naujas)
37 straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

aa) reikia įterpti šią dalį:

„3a. EDAPP turi prižiūrėti, kad MIS atitiktų Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimus.“

Pagrindimas

Vadovaujantis Reglamentu Nr. 45/2001 siekiama pripažinti EDAPP įgaliojimus prižiūrėti muitinės informacinę sistemą (MIS).

Pakeitimas 13

1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO BA PUNKTAS (naujas)
37 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

ba) reikia įterpti šią dalį:

„4a. EDAPP bent kartą per metus į posėdį turi sukviesti nacionalines priežiūros institucijas, kad būtų aptarti priežiūros klausimai, susiję su muitinės informacine sistema (MIS).

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti EDAPP ir nacionalinių priežiūros institucijų veiklos koordinavimą.

Pakeitimas 14

1 STAIPSNIO 17 PUNKTAS
41b straipsnio 2 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą, įmonės buveinės adresą ir PVM mokėtojo kodą.

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą, įmonės buveinės adresą, PVM mokėtojo kodą ir akcizo identifikavimo numerį, nurodytą 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje1 22 straipsnio 2 dalies a punkte.

_________________________

1 OL L 359, 2004 12 4, p. 1.

 

Pagrindimas

Šiame pakeitime pritariama Audito Rūmų nuomonei, kad įtraukus akcizo identifikavimo numerį į FIDE, Komisijai ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų daug lengviau vykdyti tyrimus ir apskritai kontrolę.

Pakeitimas 15

1 STAIPSNIO 17 PUNKTAS
41c straipsnio 2 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą ir (arba) PVM mokėtojo kodą.

 

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą ir (arba) PVM mokėtojo kodą, taip pat akcizo identifikavimo numerį, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje1 22 straipsnio 2 dalies a punkte.

_________________________

1 OL L 359, 2004 12 4, p. 1.

 

Pagrindimas

Šiame pakeitime pritariama Audito Rūmų nuomonei, kad įtraukus akcizo identifikavimo numerį į FIDE, Komisijai ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų daug lengviau vykdyti tyrimus ir apskritai kontrolę.

Pakeitimas 16

1 STAIPSNIO 19 PUNKTAS
42a straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

1. Šis reglamentas yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo remiantis finansuojamos tokios išlaidos:

1. Šis reglamentas yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo remiantis finansuojama visa šiame reglamente numatyta Bendrijų veikla, ypač:

a) visos nuolatinės techninės infrastruktūros, leidžiančios valstybėms narėms naudotis logistinėmis, biuro ir kompiuterinėmis priemonėmis siekiant užtikrinti bendrų muitinės operacijų, pirmiausia 7 straipsnyje numatytos specialios priežiūros koordinavimą, instaliavimo ir priežiūros išlaidos;

a) visos nuolatinės techninės infrastruktūros, leidžiančios valstybėms narėms naudotis logistinėmis, biuro ir kompiuterinėmis priemonėmis siekiant užtikrinti bendrų muitinės operacijų, pirmiausia 7 straipsnyje numatytos specialios priežiūros koordinavimą, instaliavimo ir priežiūros išlaidos;

b) valstybių narių atstovų, dalyvaujančių 20 straipsnyje nurodytose Bendrijos misijose, bendrose Komisijos ar kartu su Komisija organizuotose muitinės operacijose ir mokymo kursuose, ad hoc susitikimuose ir parengiamuosiuose susitikimuose dėl administracinių tyrimų ar valstybių narių vykdomos operatyvinės veiklos, jei jie organizuojami Komisijos arba kartu su Komisija, transporto, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

b) valstybių narių atstovų, dalyvaujančių 20 straipsnyje nurodytose Bendrijos misijose, bendrose Komisijos ar kartu su Komisija organizuotose muitinės operacijose ir mokymo kursuose, ad hoc susitikimuose ir parengiamuosiuose susitikimuose dėl administracinių tyrimų ar valstybių narių vykdomos operatyvinės veiklos, jei jie organizuojami Komisijos arba kartu su Komisija, transporto, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

Jei a punkte nurodyta nuolatinė techninė infrastruktūra naudojama vykdant Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje numatytą muitinių bendradarbiavimą, valstybių narių atstovų transporto bei apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius padengia valstybės narės.

Jei a punkte nurodyta nuolatinė techninė infrastruktūra naudojama vykdant Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje numatytą muitinių bendradarbiavimą, valstybių narių atstovų transporto bei apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius padengia valstybės narės.

c) kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos) ir programų bei tinklų jungčių, skirtų užkirsti kelią sukčiavimui ir kovai su juo, įgijimo, tyrimų, plėtros ir priežiūros bei su tuo susijusių gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugų išlaidos;

c) kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos) ir programų bei tinklų jungčių, įgijimo, tyrimų, plėtros ir priežiūros išlaidos, taip pat su tuo susijusios gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugos, skirtos šiame reglamente numatytiems veiksmams atlikti, ypač užkirsti kelią sukčiavimui ir kovoti su juo, išlaidos;

d) informacijos teikimo išlaidos ir su tuo susijusių veiksmų, leidžiančių susipažinti su informacija, duomenimis ir duomenų šaltiniais kovojant su sukčiavimu finansinių bei kitų Bendrijos interesų apsaugos srityje, išlaidos.

d) informacijos teikimo išlaidos ir su tuo susijusių veiksmų, leidžiančių susipažinti su informacija, duomenimis ir duomenų šaltiniais vykdant šiame reglamente numatytą veiklą, ypač užkertant kelią sukčiavimui ir kovojant su juo, išlaidos;

e) pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį priimtose priemonėse, pavyzdžiui, 1995 m. liepos 26 d. tarybos aktu sudarytoje Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais1, numatytos muitinės informacinės sistemos naudojimo išlaidos, jei šiose priemonėse numatyta, kad minėtos išlaidos padengiamos iš Bendrijos biudžeto.

e) pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį priimtose priemonėse, pavyzdžiui, 1995 m. liepos 26 d. tarybos aktu sudarytoje Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais1, numatytos muitinės informacinės sistemos naudojimo išlaidos, jei šiose priemonėse numatyta, kad minėtos išlaidos padengiamos iš Bendrijos biudžeto.

Pagrindimas

Išlaidos turi atitikti šiame reglamente numatytas užduotis tuo pat metu akcentuojant kovą su sukčiavimu.

Pakeitimas 17

1 STAIPSNIO 19 PUNKTAS
42a straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

2. Pasitarusi su 43 straipsnyje numatytu komitetu, Komisija gali nuspręsti sukurti arba įsigyti kitų ryšių ir keitimosi informacija sistemų, kurias ji laiko būtinomis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti teisėkūros institucijų, ypač Europos Parlamento, dalyvavimą kuriant naujas keitimosi informacija sistemas.

Pakeitimas 18

1 STRAIPSNIO 20 PUNKTO -A PUNKTAS (naujas)

43 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

-a) 2 dalis turi būti keičiama taip:

 

„2) Kai daroma nuoroda į šią dalį, turi būti taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas.“

Pagrindimas

Tai komitologijos pakeitimas, kurį reikia pateikti siekiant pradėti taikyti naują reguliavimo procedūrą su tikrinimu atsižvelgiant į Tarybos sprendimą 2006/512/EB.

Pakeitimas 19

1 STRAIPSNIO 20 PUNKTO -AA PUNKTAS (naujas)

43 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

-aa) 3 dalis turi būti išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama teisinio aiškumo, taigi išbraukta grįžtamoji nuoroda (23 straipsnio 4 dalyje ir 25 straipsnyje jau paminėtas 43 straipsnis, kuriame nurodoma laikytis komitologijos procedūros, taigi 43 straipsnyje nereikia grįžtamosios nuorodos į tuos straipsnius).

Pakeitimas 20

1 STRAIPSNIO 20 PUNKTO B PUNKTAS
43 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

(b) 5 dalies trečiajame sakinyje žodis „ombudsmenas“ pakeičiamas žodžiais „Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos duomenų apsaugos pareigūnas“.

b) 5 dalis turi būti keičiama taip:

„Komitetas kartu su priežiūros grupe, nurodyta ... straipsnyje, turi išnagrinėti visas MIS veiklos problemas, su kuriomis susiduria 37 straipsnyje nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos. Ad hoc sudėties komitetas renkasi bent kartą per metus.“

Pagrindimas

Atitinka pasirinktą antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) modelį.

Pakeitimas 21

1 STRAIPSNIO 21A PUNKTAS (naujas)
51a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

(21a) Turi būti įterptas šis straipsnis:

 

„51a straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, kiekvienais metais Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, kokių priemonių ji ėmėsi siekdama įgyvendinti šį reglamentą.“

Pagrindimas

Pakeitimas skirtas išaiškinti, kad pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 280 straipsnį, Komisija kiekvienais metais Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, kokių priemonių ji ėmėsi siekdama apsaugoti finansinius ES interesus ir įgyvendindama šį reglamentą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo reglamento pasiūlymu siekiama suderinti galiojantį 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentą atsižvelgiant į naujus Bendrijos įgaliojimus muitinės bendradarbiavimo srityje, siekiant stiprinti valstybių narių ir Komisijos ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir duomenų mainus.

Priėmus Reglamentą 515/97 kovos su sukčiavimu taikant Bendrijos muitų ir žemės ūkio teisės aktus srityje pasiekta gerų rezultatų, tačiau dėl daugelio priežasčių, ypač įvykus dviem pastariesiems ES plėtros etapams ir dėl pakeitusių ir išplėtusių Europos Sąjungos sausumos ir jūrų sienų, šį reglamentą buvo būtina keisti. Daugelis duomenų apsaugos klausimų, ypač nuostatos dėl asmens duomenų kontrolės Muitinės informacinėje sistemoje (MIS) išsamiai aptariamos ir nagrinėjamos 2007 m. vasario 22 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDPS)[1] pateiktoje nuomonėje. 2007 m. kovo mėn. 21 d. buvo pateikta taip pat ir Europos Audito Rūmų nuomonė[2].

Tarybos reglamente (EB) Nr. 515/97 numatytas valstybių narių muitinės institucijų keitimosi prašymais dėl pagalbos kovojant su pažeidimais ir sukčiavimu teisinis pagrindas, kuris leido sukurti specialią duomenų bazę – Muitinės informacinę sistemą (MIS), šiuo metu jungiančią 1500 terminalų, kuriais naudojasi 3000 patvirtintų vartotojų visose 27 valstybėse narėse, ir suteikiančią galimybę atitinkamoms administravimo institucijoms įspėti savo partnerius Europoje apie neįprastas riziką keliančias arba įtartinas operacijas. Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama didinti MIS funkcionalumą papildomai sukuriant Europos duomenų bazę (EDB), kuri leistų stebėti konteinerių ir transporto priemonių, taip pat prekių ir atitinkamų asmenų judėjimą. Be to, Bendrijos įstatymuose numatyta sukurti Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazę (angl. FIDE), kurią iš pradžių sukūrė valstybės narės, kad galėtų keistis informacija, susijusia su trečiuoju ramsčiu, ir kuri suteiktų galimybę stebėti Bendrijos veiksmus ir būtų naudojama teikiant prašymus pagal trečiąjį ramstį.

Nors prekybos sąlygų palengvinimas sudaro esminį ES prekybos politikos elementą, visada išlieka pavojus, kad šiomis sąlygomis bus pasinaudota vykdant tarptautinius ekonominius ir finansinius nusikaltimus: nusikalstamos organizacijos vengia muitų mokesčių kontrolės arba vengia juos mokėti, neteisėtai naudojasi muitų sumažinimu arba panaikinimu ir – išlaidų požiūriu – susigrąžina eksporto mokesčius už žemės ūkio produkciją ir perdirbtus produktus, kurie išvežami už Bendrijos muitų teritorijos ribų. Šie veiksmai Europos Bendrijoms gali atnešti didelių finansinių nuostolių, kadangi importo muitai, žemės ūkio mokesčiai ir importo PVM, kuriais valstybės narės apmokestina produkciją vykdant muitinės procedūras, sudaro didelę Bendrijos biudžeto įplaukų dalį.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento atnaujinamos daugelio sričių teisinės ir techninės nuostatos, ypač dėl:

- muitinės aktų suderinimo su II Neapolio konvencija[3],

- automatinio keitimosi duomenimis įdiegimo be iš ankstinio valstybės narės duomenų gavėjos prašymo,

- dabartinės procedūros, pagal kurią trečiajai šaliai perduodama iš kitos valstybės narės gauta informacija, jei ši valstybė narė yra davusi sutikimą, supaprastinimo,

- MIS panaudojimo strateginės ir operatyvinės analizės tikslams.

Komitologijos procedūra: pirminis Tarybos reglamentas (EB) 515/97 buvo pagrįstas Sutarties 43 ir 235 straipsniais ir priimtas taikant konsultavimosi procedūrą, o iš dalies jį keičiantis aktas (pagrįstas Sutarties 135 ir 180 straipsniais) priimtas taikant bendro sprendimo procedūrą. Kadangi pastaruoju aktu siekiama iš dalies pakeisti inter alia Reglamento 43 straipsnį, kuriuo įsteigiamas komitologijos komitetas, regis, atsižvelgiant į naująją komitologijos sistemą būtina pakeisti ir 23, 25 ir 43 straipsnius.

  • [1]  Kaip numatyta Reglamente 45/2001, Europos ombudsmeno vykdytas funkcijas duomenų apsaugos klausimais atlieka EDPS.
  • [2]  OL C 101; 2007 5 4, p. 4
  • [3]  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos aktas 98/C 24/01, kuriame Europos Sąjungos sutarties K3 straipsnio pagrindu parengiama Konvencija dėl muitinių administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo [Oficialusis leidinys C 24; 1998 1 23].

Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (18.7.2007)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą
(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)

Nuomonės referentas(*): Jean-Pierre Audy

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu Komisija siekia pritaikyti 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentą Nr. 515/97 prie naujųjų galių, susijusių su Europos bendrijos steigimo sutarties 135 straipsnyje numatytu muitinių bendradarbiavimu ir minėtos sutarties 280 straipsniu, susijusiu su Bendrijos finansinių interesų apsauga. Audito Rūmai[1] ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas[2] parengė nuomones apie šį projektą.

Kaip numatyta EP darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnyje, ši Biudžeto kontrolės komiteto nuomonė teikiama glaudžiai bendradarbiaujant su Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu.

Pagrindinis tikslas, kurio siekiama šiuo pasiūlymu – bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir Komisijos stiprinimas, siekiant nuolat intensyvinti kovą su sukčiavimu per muitų sąjungą ir bendrąją žemės ūkio politiką.

Tinkamas muitų ir žemės ūkio taisyklių taikymas lemia gerą vidaus rinkos veikimą. Be to, tai veiksmingos tarptautinės prekybos strategijos dalis, į kurią negalima neatsižvelgti, ypač taikant prekybos apsaugos priemones. Galų gale, tai pagrindinė finansinių interesų – Bendrijos ir apskritai Europos ekonomikos subjektų bei piliečių – apsaugos priemonė.

Dėl Europos Sąjungos žemės ir jūros sienų išsiplėtimo po plėtros etapų, susijusių su Europos žemyno pakartotiniu suvienijimu, ir turbūt dėl to, kad, jei neminėsime Kroatijos, per kelerius ateinančius metus sienos neturėtų labai keistis, yra galimybė šiuo laikotarpiu siekti sustiprinti Europos muitų mechanizmą. Tačiau su šiuo bendradarbiavimu susijusios teisinės priemonės ypač sudėtingos, kadangi pirmojo ir trečiojo ramsčių teisiniai pagrindai atskirti vienas nuo kito. Nuomonės referentas džiaugiasi, kad Komisija bando palengvinti įvairių subjektų praktinį bendradarbiavimą. Be to, pranešėjas džiaugiasi, kad atsižvelgiama į fizinių asmenų apsaugą asmeninio pobūdžio duomenų tvarkymo ir privataus gyvenimo išsaugojimo požiūriu.

1. FIDE

Muitinės bylų identifikavimo duomenų bazė (FIDE) padeda kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms bei Komisijai sužinoti, kokių asmenų ar įmonių atžvilgiu atliekamas tyrimas ar taikomos administracinės ar teisminės nuobaudos dėl operacijų, prieštaraujančių arba galinčių prieštarauti muitų ar žemės ūkio taisyklėms. Taigi FIDE padeda veiksmingiau koordinuoti įvairių tarnybų veiklą. 2002 m. Parlamentas džiaugėsi, kad buvo sukurta tokia, tuo metu naujoviška, trečiojo ramsčio duomenų bazė[3]. Dėl to nuomonės referentas patenkintas Komisijos pasiūlymu, kad FIDE būtų tvirtai susieta su pirmuoju ramsčiu. Pagal dalį pakeitimų siekiama perkelti Audito Rūmų pasiūlymus, kad FIDE taptų naudingesnė suinteresuotoms tarnyboms.

Nuomonės referentas pritaria Audito Rūmų susirūpinimui dėl integruoto požiūrio taikymo valdant skirtingas duomenų bazes, susijusias su kova su sukčiavimu, bet mano, kad tokia diskusija peržengia šio reglamento ribas ir turėtų vykti kitokioje plotmėje.

2. Nuoseklus bendradarbiavimas ES lygmeniu

Nuomonės referentas remia Komisijos pasiūlymus, kuriais siekiama didinti bendradarbiavimo Europos lygmeniu pridėtinę vertę, ypač Europos duomenų registrą ir paslaugų platformą.

Tačiau rūpindamasis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiksmingumo gerinimu ir jos bendradarbiavimu su kitais už kovą su sukčiavimu atsakingais subjektais, jis mano, kad įstatymų leidėjas turėtų atsižvelgti į pastarąją Europos lygmens institucijų raidą. Nenorėdamas reikalauti iš Bendrijos naujų galių šioje srityje, jis siūlo įstatymų leidėjui aiškiai išreikšti savo paramą keitimuisi pažangiąja patirtimi tarp OLAF ir kitų Europos bei tarptautinių organizacijų, atsakingų už kovą su sukčiavimu. Kadangi nėra vientisesnės teisinės aplinkos, keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų užtikrinti, kad skirtingos organizacijos laikytųsi vis nuoseklesnio vidutinės trukmės požiūrio.

3. Finansavimas

Finansavimo klausimu nuomonės referentas linkęs pabrėžti, kad išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Komisijai ir (arba) nacionalinėms valdžios institucijoms patikėtomis užduotimis, kurios minimos šiame reglamente, siekiant išvengti šio pasiūlymo ir kitų priemonių, pvz., programos Hercule II, persidengimo. Pagaliau nuomonės referentas pageidauja, kad užuot taikius komitologijos procedūrą, priimant sprendimą dėl kitų komunikacijos ir informacijos mainų sistemų, būtų išsaugota teisės aktų leidybos procedūra, įskaitant privalomąją Audito Rūmų nuomonę.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti, jog būtina, kad Komisija parengtų šio reglamento ir to, kurį jis iš dalies keičia, suvestinę redakciją, pritaikydama konstatuojamąsias dalis. Nuomonės referentas atitinkamo pakeitimo neparengė dėl to, kad tai nėra Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto kompetencijos dalykas; tačiau mano, kad reikia prašyti Komisiją sistemingai rengti Bendrijos tekstų suvestines redakcijas tam, kad vartotojai geriau suprastų ir taikytų Bendrijos teisę.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[4]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 22

PREAMBULĖS 4A DALIS (nauja)

 

atsižvelgdami į Audito Rūmų1 nuomonę,

 

____________

1 OL C 101, 2007 5 4, p. 4.

Pagrindimas

Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 280 straipsnį privaloma konsultuotis su Audito Rūmais.

Pakeitimas 23

10A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(10a) Siekiant skatinti Komisijos, kitų Europos Sąjungos įstaigų ir agentūrų bei kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų veiksmų nuoseklumą, Komisijai turi būti leidžiama keistis pažangiąja patirtimi su minėtomis įstaigomis, ypač su Europolu ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex).

Pagrindimas

Įterpus šią naują konstatuojamąją dalį, galima pateikti pakeitimą ta pačia tema.

Pakeitimas 24

1 STAIPSNIO 5 PUNKTAS
18a straipsnio 2c dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

c) leisti su šio registro duomenimis susipažinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms, siekdama tik įgyvendinti šio reglamento tikslus, jeigu laikomasi Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių nacionalinių nuostatų.

c) leisti su šio registro duomenimis susipažinti naudojantis elektroninėmis duomenų tvarkymo priemonėmis 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms, siekdama tik įgyvendinti šio reglamento tikslus, jeigu laikomasi Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių nacionalinių nuostatų.

Pakeitimas 25

1 STAIPSNIO 5 PUNKTAS
18b straipsnio 1a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

Komisijai leidžiama teikti visokeriopą techninę paramą ar organizuoti trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių organizacijų, ypač Europolo ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex), ryšių palaikymo pareigūnams skirtą mokymą.

Pakeitimas 26

1 STAIPSNIO 17 PUNKTAS
41b straipsnio 2 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą, įmonės buveinės adresą ir PVM mokėtojo kodą.

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą, įmonės buveinės adresą, PVM mokėtojo kodą ir akcizo identifikavimo numerį, kaip numatoma 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje1 22 straipsnio 2 dalies a punkte ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole,2 iš dalies paskutinį kartą pakeistos Direktyva 92/108/EEB3, 15a straipsnio 2 dalies a punkte.

_________________________

1 OL L 359, 2004 12 4, p. 1.

2 OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

3 OL L 390, 1992 12 31, p. 124.

 

Pagrindimas

Šiame pakeitime pritariama Audito Rūmų nuomonei, kad įtraukus akcizo identifikavimo numerį į FIDE, Komisijai ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų daug lengviau vykdyti tyrimus ir apskritai kontrolę.

Pakeitimas 27

1 STAIPSNIO 17 PUNKTAS
41c straipsnio 2 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą ir (arba) PVM mokėtojo kodą.

 

b) įmonėms: įmonės pavadinimą, vykdant veiklą įmonės naudojamą pavadinimą ir (arba) PVM mokėtojo kodą, taip pat akcizo identifikavimo numerį, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje1 22 straipsnio 2 dalies a punkte ir Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole,2 iš dalies paskutinį kartą pakeistos Direktyva 92/108/EEB3, 15a straipsnio 2 dalies a punkte.

_________________________

1 OL L 359, 2004 12 4, p. 1.

2 OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

3 OL L 390, 1992 12 31, p. 124.

 

Pagrindimas

Šiame pakeitime pritariama Audito Rūmų nuomonei, kad įtraukus akcizo identifikavimo numerį į FIDE, Komisijai ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų daug lengviau vykdyti tyrimus ir apskritai kontrolę.

Pakeitimas 28

1 STAIPSNIO 19 PUNKTAS
42a straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

1. Šis reglamentas yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo remiantis finansuojamos tokios išlaidos:

1. Šis reglamentas yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo remiantis finansuojama visa šiame reglamente numatyta Bendrijų veikla, ypač:

a) visos nuolatinės techninės infrastruktūros, leidžiančios valstybėms narėms naudotis logistinėmis, biuro ir kompiuterinėmis priemonėmis siekiant užtikrinti bendrų muitinės operacijų, pirmiausia 7 straipsnyje numatytos specialios priežiūros koordinavimą, instaliavimo ir priežiūros išlaidos;

a) visos nuolatinės techninės infrastruktūros, leidžiančios valstybėms narėms naudotis logistinėmis, biuro ir kompiuterinėmis priemonėmis siekiant užtikrinti bendrų muitinės operacijų, pirmiausia 7 straipsnyje numatytos specialios priežiūros koordinavimą, instaliavimo ir priežiūros išlaidos;

b) valstybių narių atstovų, dalyvaujančių 20 straipsnyje nurodytose Bendrijos misijose, bendrose Komisijos ar kartu su Komisija organizuotose muitinės operacijose ir mokymo kursuose, ad hoc susitikimuose ir parengiamuosiuose susitikimuose dėl administracinių tyrimų ar valstybių narių vykdomos operatyvinės veiklos, jei jie organizuojami Komisijos arba kartu su Komisija, transporto, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

b) valstybių narių atstovų, dalyvaujančių 20 straipsnyje nurodytose Bendrijos misijose, bendrose Komisijos ar kartu su Komisija organizuotose muitinės operacijose ir mokymo kursuose, ad hoc susitikimuose ir parengiamuosiuose susitikimuose dėl administracinių tyrimų ar valstybių narių vykdomos operatyvinės veiklos, jei jie organizuojami Komisijos arba kartu su Komisija, transporto, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

Jei a punkte nurodyta nuolatinė techninė infrastruktūra naudojama vykdant Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje numatytą muitinių bendradarbiavimą, valstybių narių atstovų transporto bei apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius padengia valstybės narės.

Jei a punkte nurodyta nuolatinė techninė infrastruktūra naudojama vykdant Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje numatytą muitinių bendradarbiavimą, valstybių narių atstovų transporto bei apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius padengia valstybės narės.

c) kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos) ir programų bei tinklų jungčių, skirtų užkirsti kelią sukčiavimui ir kovai su juo, įgijimo, tyrimų, plėtros ir priežiūros bei su tuo susijusių gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugų išlaidos;

c) kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos) ir programų bei tinklų jungčių, įgijimo, tyrimų, plėtros ir priežiūros išlaidos, taip pat su tuo susijusios gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugos, skirtos šiame reglamente numatytiems veiksmams atlikti, ypač užkirsti kelią sukčiavimui ir kovoti su juo;

d) informacijos teikimo išlaidos ir su tuo susijusių veiksmų, leidžiančių susipažinti su informacija, duomenimis ir duomenų šaltiniais kovojant su sukčiavimu finansinių bei kitų Bendrijos interesų apsaugos srityje, išlaidos.

d) informacijos teikimo išlaidos ir su tuo susijusių veiksmų, leidžiančių susipažinti su informacija, duomenimis ir duomenų šaltiniais vykdant šiame reglamente numatytą veiklą, ypač užkertant kelią sukčiavimui ir kovojant su juo, išlaidos;

e) pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį priimtose priemonėse, pavyzdžiui, 1995 m. liepos 26 d. tarybos aktu sudarytoje Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais1, numatytos muitinės informacinės sistemos naudojimo išlaidos, jei šiose priemonėse numatyta, kad minėtos išlaidos padengiamos iš Bendrijos biudžeto.

e) pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį priimtose priemonėse, pavyzdžiui, 1995 m. liepos 26 d. tarybos aktu sudarytoje Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais1, numatytos muitinės informacinės sistemos naudojimo išlaidos, jei šiose priemonėse numatyta, kad minėtos išlaidos padengiamos iš Bendrijos biudžeto.

Pagrindimas

Išlaidos turi atitikti šiame reglamente numatytas užduotis tuo pat metu akcentuojant kovą su sukčiavimu.

Pakeitimas 29

1 STAIPSNIO 19 PUNKTAS
42a straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

2. Pasitarusi su 43 straipsnyje numatytu komitetu, Komisija gali nuspręsti sukurti arba įsigyti kitų ryšių ir keitimosi informacija sistemų, kurias ji laiko būtinomis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti teisėkūros institucijų, ypač Europos Parlamento, dalyvavimą kuriant naujas keitimosi informacija sistemas.

Pakeitimas 30

1 STAIPSNIO 20 PUNKTO -A PAPUNKTIS (NAUJAS)
43 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

-a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jei nurodoma ši dalis, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Tai komitologijos pakeitimas, kurį reikia pateikti siekiant pradėti taikyti naują reguliavimo procedūrą su tikrinimu atsižvelgiant į Tarybos sprendimą 2006/512/EB.

Pakeitimas 31

1 STAIPSNIO 20 PUNKTO -AA PAPUNKTIS (NAUJAS)
43 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

-aa) 3 dalis panaikinama.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama teisinio aiškumo. Panaikinta grįžtamoji nuoroda, atsižvelgiant į 1998 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų rengimo kokybės 16 straipsnį (23 straipsnio 4 dalyje ir 25 straipsnyje jau paminėtas 43 straipsnis, kuriame nurodoma laikytis komitologijos procedūros, taigi 43 straipsnyje nereikia grįžtamosios nuorodos į tuos straipsnius).

Pakeitimas 32

1 STRAIPSNIO 21A PUNKTAS (naujas)
51a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

 

(21a) Įterpiamas šis 51a straipsnis:

 

„51a straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, kiekvienais metais Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, kokių priemonių ji ėmėsi siekdama įgyvendinti šį reglamentą.“

Pagrindimas

Pakeitimas skirtas išaiškinti, kad pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 280 straipsnį, Komisija kiekvienais metais Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, kokių priemonių ji ėmėsi siekdama apsaugoti finansinius ES interesus ir įgyvendindama šį reglamentą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalba ir pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą

Nuorodos

COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.2.2007

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas - paskelbimo plenariniame posėdyje data

24.5.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Priėmimo data

16.7.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Nuomonė Nr. 3/2007, OL XXX
  • [2]  2007 m. vasario 22 d. nuomonė.
  • [3]  2002 m. gruodžio 18 d. teisėkūros rezoliucija, Oficialusis leidinys C31 E, 2004 2 5, p. 171.
  • [4]  OL C 0000, 2007 5 11, p. 00.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalba ir pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą

Nuorodos

COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.2.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

24.5.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Svarstymas komitete

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Priėmimo data

22.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Mojca Drčar Murko