VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Bill Newton Dunn
Rapporteur voor advies(*):
Jean-Pierre Audy, Commissie begrotingscontrole
* Procedure met de medeverantwoordelijke commissies – artikel 47 van het Reglement

Procedure : 2006/0290(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0488/2007
Ingediende teksten :
A6-0488/2007
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0866)[1],

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 135 en 280 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0033/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A6‑0488/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

VISUM 4 BIS (nieuw)

gezien het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming1,

____________

1 PB C 94 van 28.4.2007, blz. 3.

Motivering

Aanvulling op grond van het verplichte karakter van artikel 28, lid 2 van Verordening nr. 45/2001, waarin om raadpleging van de EDPS wordt gevraagd.

Amendement 2

VISUM 4 TER (nieuw)

 

gezien het advies van de Rekenkamer1,

_______

1 PB C 101 van 4.5.2007, blz. 4.

Motivering

Raadpleging van de Rekenkamer is verplicht krachtens artikel 280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Amendement 3

OVERWEGING 10 BIS (nieuw)

 

(10bis) Ten einde de samenhang tussen het optreden van de Commissie, van de overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie alsmede van regionale en internationale organen te bevorderen, dient de Commissie bevoegd te zijn om beste praktijken uit te wisselen met deze instellingen, met name met Europol en het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex).

Motivering

Met deze nieuwe overweging kan een amendement inzake hetzelfde onderwerp worden opgenomen.

Amendement 4

OVERWEGING 12

(12) Er moet binnen de Commissie een permanente infrastructuur worden ingericht die het mogelijk maakt om het hele jaar door gezamenlijke douaneoperaties uit te voeren en gedurende de tijd die voor de uitvoering van een of meerdere operaties nodig is vertegenwoordigers van de lidstaten en eventueel verbindingsofficieren van derde landen en van Europese of internationale organisaties en agentschappen, en met name Europol, de Werelddouaneorganisatie (WCO) en Interpol, te ontvangen.

(12) Er moet binnen de Commissie een permanente infrastructuur worden ingericht die het mogelijk maakt om het hele jaar door gezamenlijke douaneoperaties te coördineren en gedurende de tijd die voor de uitvoering van een of meerdere operaties nodig is vertegenwoordigers van de lidstaten en eventueel verbindingsofficieren van derde landen en van Europese of internationale organisaties en agentschappen, en met name Europol, de Werelddouaneorganisatie (WCO) en Interpol, te ontvangen.

Motivering

Een term die beter bij de coördinerende rol van de Commissie past.

Amendement 5

OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12bis) Om toezichtskwesties in verband met het DIS te behandelen roept de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) tenminste eenmaal per jaar een vergadering met de nationale toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming bijeen.

Motivering

Terwille van consequentie met de amendementen 8 en 9.

Amendement 6

OVERWEGING 17 BIS (nieuw)

(17bis) Alvorens wordt overgegaan tot de in deze verordening geregelde uitwisseling van gegevens met derde landen moet worden geverifieerd of de regelingen voor gegevensbescherming in het ontvangende land, met name in verband met de verwerking van persoonsgegevens, een mate van bescherming bieden die vergelijkbaar is met die van de EU-regels.

Motivering

Derde landen die van lidstaten van de EU in het kader van de douanesamenwerking gegevens ontvangen moeten behoorlijke normen op het gebied van de gegevensbescherming kunnen garanderen, die vergelijkbaar zijn met die van de EU. Deze overweging is gekoppeld aan de laatste alinea van artikel 19 (nieuw).

Amendement 7

ARTIKEL 1, PUNT 3
Artikel 15, lid 2 (Verordening (EG) nr. 515/97)

"2. De bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat kunnen tevens telkens als zij zulks passend achten of periodiek, in een al dan niet gestructureerd formaat, gegevens meedelen welke verband houden met handelingen die in strijd zijn of hun in strijd lijken te zijn met de douane- of landbouwvoorschriften."

"2. De bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat kunnen tevens gegevens meedelen welke verband houden met handelingen die in strijd zijn of hun in strijd lijken te zijn met de douane- of landbouwvoorschriften."

Motivering

Vereenvoudiging van de tekst.

Amendement 8

ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 18 bis, lid 2, letter c) (verordening (EG) nr. 515/97)

c) de in dit bestand opgenomen gegevens ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en met inachtneming van de nationale omzettingsbepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

c) de in dit bestand opgenomen gegevens met gebruikmaking van technieken voor elektronische gegevensverwerking ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en met inachtneming van de nationale omzettingsbepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 9

ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 18 ter, lid 1 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 515/97)

 

De Commissie is bevoegd om iedere vorm van technische bijstand te verlenen aan en opleidingsacties op touw te zetten voor verbindingsofficieren van derde landen en Europese en internationale organisaties en agentschappen, met name Europol en Frontex.

Amendement 10

ARTIKEL 1, PUNT 14
Artikel 36, lid 2, laatste zin (Verordening (EG) nr. 515/97)

14) Artikel 36, lid 2, laatste zin, wordt vervangen door:

"In elk geval wordt de kennisneming geweigerd gedurende de periode waarin maatregelen inzake waarneming en onopvallende controle worden uitgevoerd, alsook gedurende de periode waarin de operationele analyse van de gegevens of het onderzoek aan de gang is."

14) Artikel 36, lid 2, laatste zin, wordt vervangen door:

"In elk geval kan de kennisneming worden geweigerd gedurende de periode waarin maatregelen inzake waarneming en onopvallende controle worden uitgevoerd, alsook gedurende de periode waarin de operationele analyse van de gegevens of het onderzoek aan de gang is."

Motivering

Ter wille van consequentie met Verordening nr. 45/2001 betreffende toegang tot persoonsgegevens.

Amendement 11

ARTIKEL 1, PUNT 15, PUNT (A)
Artikel 37, lid 2 (Verordening (EG) nr. 515/97)

"2. Eenieder kan elke overeenkomstig artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde nationale controleautoriteit of de bij artikel 41, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afhankelijk van de vraag of de gegevens in het DIS door een lidstaat dan wel door de Commissie werden opgenomen, verzoeken inzage te krijgen van persoonsgegevens in het DIS die op hemzelf betrekking hebben om de juistheid ervan en het gebruik dat van deze gegevens is of wordt gemaakt, te controleren. Dit recht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wetten, regelingen en procedures van de lidstaat waar het verzoek is ingediend en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001. Wanneer de gegevens door een andere lidstaat of door de Commissie zijn ingevoerd, geschiedt de controle in nauw overleg met de nationale controleautoriteit van die lidstaat of met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

"2. Eenieder kan elke overeenkomstig artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde nationale controleautoriteit of de bij artikel 41, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 ingestelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), afhankelijk van de vraag of er een beroep op de rechten is gedaan bij de nationale controleautoriteiten of bij de EDPS, verzoeken inzage te krijgen van persoonsgegevens in het DIS die op hemzelf betrekking hebben om de juistheid ervan en het gebruik dat van deze gegevens is of wordt gemaakt, te controleren. Dit recht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wetten, regelingen en procedures van de lidstaat waar het verzoek is ingediend en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001. Wanneer de gegevens door een andere lidstaat of door de Commissie zijn ingevoerd, geschiedt de controle in nauw overleg met de nationale controleautoriteit van die lidstaat of met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

Motivering

Ter waarborging van een consequente benadering in de procedure voor het aanvragen van toegang tot persoonsgegevens.

Amendement 12

ARTIKEL 1, PUNT 15, LETTER a) BIS) (nieuw)
Artikel 37, lid 3 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 515/97)

(abis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

"3bis. De EDPS ziet erop toe dat het DIS voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001."

Motivering

Ter erkenning van de toezichthoudende rol van de EDPS ten aanzien van het DIS, overeenkomstig Verordening nr. 45/2001.

Amendement 13

ARTIKEL 1, PUNT 15, LETTER b) BIS) (nieuw)
Artikel 37, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 515/97)

 

(bbis) Het volgende lid wordt ingevoegd:

"4 bis. De EDPS roept tenminste eenmaal per jaar een vergadering met alle nationale toezichthoudende instanties bijeen om toezichtskwesties in verband met het DIS te behandelen."

Motivering

Ter waarborging van de coördinatie van de EDPS en de nationale toezichthoudende instanties.

Amendement 14

ARTIKEL 1, PUNT 17
Artikel 41 ter, lid 2, punt b) (verordening (EG) nr. 515/97)

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam, de zetel van de onderneming en het BTW-nummer.

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam, de zetel van de onderneming, het BTW-nummer en het registratienummer voor accijnsrechten bedoeld in artikel 22, lid 2 onder punt a) van Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen1.

_________________________

1 PB L 359 van 4.12.2004, blz. 1.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het advies van de Rekenkamer dat pleit voor opname van het accijnsrechtenregistratienummer in het FIDE, waardoor onderzoeken van de Commissie en meer in het algemeen het uitvoeren van controles door de bevoegde landelijke autoriteiten vereenvoudigd kunnen worden.

Amendement 15

ARTIKEL 1, PUNT 17
Artikel 41quater, lid 2, punt b) (verordening (EG) nr. 515/97)

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam en/of het BTW-nummer.

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam en/of het BTW-nummer en het registratienummer voor accijnsrechten bedoeld in artikel 22, lid 2 onder punt a) van Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen1.

_________________________

1 PB L 359 van 4.12.2004, blz. 1.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het advies van de Rekenkamer dat pleit voor opname van het accijnsrechtenregistratienummer in het FIDE, waardoor onderzoeken van de Commissie en meer in het algemeen het uitvoeren van controles door de bevoegde landelijke autoriteiten vereenvoudigd kunnen worden.

Amendement 16

ARTIKEL 1, PUNT 19
Artikel 42 bis, lid 1, (verordening (EG) nr. 515/97)

1. Deze verordening is het basisbesluit voor de financiering van de volgende uitgaven:

1. Deze verordening is het basisbesluit voor de financiering van alle door de Gemeenschappen uit te voeren acties als bedoeld in onderhavige verordening, met name:

a) alle kosten voor de totstandbrenging en het onderhoud van de permanente technische infrastructuur waarmee aan de lidstaten de nodige logistieke middelen en gegevensverwerkingsvoorzieningen ter beschikking worden gesteld voor de coördinatie van gezamenlijke douaneoperaties, en met name het bijzonder toezicht bedoeld in artikel 7;

a) alle kosten voor de totstandbrenging en het onderhoud van de permanente technische infrastructuur waarmee aan de lidstaten de nodige logistieke middelen en gegevensverwerkingsvoorzieningen ter beschikking worden gesteld voor de coördinatie van gezamenlijke douaneoperaties, en met name het bijzonder toezicht bedoeld in artikel 7;

b) de reis- en verblijfkostenvergoeding en de dagvergoeding van de vertegenwoordigers van de lidstaten die deelnemen aan de communautaire missies bedoeld in artikel 20, aan de gezamenlijke douaneoperaties die zijn georganiseerd door of tezamen met de Commissie, aan opleidingen, aan ad-hocvergaderingen en aan vergaderingen ter voorbereiding van administratieve onderzoeken of operationele acties van de lidstaten die worden georganiseerd door of in samenwerking met de Commissie.

b) de reis- en verblijfkostenvergoeding en de dagvergoeding van de vertegenwoordigers van de lidstaten die deelnemen aan de communautaire missies bedoeld in artikel 20, aan de gezamenlijke douaneoperaties die zijn georganiseerd door of tezamen met de Commissie, aan opleidingen, aan ad-hocvergaderingen en aan vergaderingen ter voorbereiding van administratieve onderzoeken of operationele acties van de lidstaten die worden georganiseerd door of in samenwerking met de Commissie.

Wanneer de onder a) bedoelde permanente technische infrastructuur wordt gebruikt in het kader van de douanesamenwerking bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zijn de vervoers- en verblijfkosten en de dagvergoedingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten ten laste van de lidstaten.

Wanneer de onder a) bedoelde permanente technische infrastructuur wordt gebruikt in het kader van de douanesamenwerking bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zijn de vervoers- en verblijfkosten en de dagvergoedingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten ten laste van de lidstaten.

c) de kosten voor de aanschaf, bestudering, ontwikkeling en het onderhoud van de informatica—infrastructuur (de hardware), de software en de netwerkverbindingen voor het voorkomen en bestrijden van fraude, en de daarop betrekking hebbende exploitatie-, ondersteunings- en opleidingsdiensten;

c) de kosten voor de aanschaf, bestudering, ontwikkeling en het onderhoud van de informatica—infrastructuur (de hardware), de software en de netwerkverbindingen en de daarop betrekking hebbende exploitatie-, ondersteunings- en opleidingsdiensten ten behoeve van de uitvoering van de in deze verordening vastgelegde acties, met name het voorkomen en bestrijden van fraude;

d) de uitgaven voor de verstrekking van gegevens en de uitgaven voor de daarop betrekking hebbende acties die toegang verschaffen tot inlichtingen, data en gegevensbronnen in het kader van de fraudebestrijding ter bescherming van de financiële en andere belangen van de Gemeenschap;

d) de uitgaven voor de verstrekking van gegevens en de uitgaven voor de daarop betrekking hebbende acties die toegang verschaffen tot inlichtingen, data en gegevensbronnen in het kader van de uitvoering van de in deze verordening vastgelegde acties, met name het voorkomen en bestrijden van fraude;

e) de met het gebruik van het DIS verband houdende uitgaven waarin is voorzien bij besluiten die zijn aangenomen op grond van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name van de bij Akte van de Raad van 26 juli 19951 vastgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, voor zover in die besluiten is bepaald dat de uitgaven ten laste van de Gemeenschapsbegroting komen.

e) de met het gebruik van het DIS verband houdende uitgaven waarin is voorzien bij besluiten die zijn aangenomen op grond van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name van de bij Akte van de Raad van 26 juli 19951 vastgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, voor zover in die besluiten is bepaald dat de uitgaven ten laste van de Gemeenschapsbegroting komen.

Motivering

De uitgaven dienen betrekking te hebben op de in deze verordening vastgelegde taken, zonder echter de nadruk op fraudebestrijding uit het oog te verliezen.

Amendement 17

ARTIKEL 1, PUNT 19
Artikel 42 bis, lid 2, (verordening (EG) nr. 515/97)

2. De Commissie kan, na raadpleging van het in artikel 43 bedoelde comité, besluiten tot de totstandbrenging of de aanschaf van andere communicatie- of gegevensuitwisselingssystemen die zij noodzakelijk acht.

Schrappen

Motivering

Deelname door de wetgevende organen, met name het Europees Parlement, in de ontwikkeling van nieuwe gegevensuitwisselingssystemen dient te zijn gewaarborgd.

Amendement 18

ARTIKEL 1, PUNT 20, LETTER -A) (nieuw)
Artikel 43, lid 2 (Verordening (EG) nr. 515/97)

(-a) Lid 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

(2)Bij verwijzingen naar dit lid zijn artikel 5bis, leden 1 t/m 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, gelet op de bepalingen van artikel 8 van voornoemd besluit.

Motivering

Comitologie-amendement met het oog op invoering van de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing, overeenkomstig de bepalingen van besluit van de Raad 2006/512/EG.

Amendement 19

ARTIKEL 1, PUNT 20, LETTER -a) BIS (nieuw)
Artikel 43, lid 3 (Verordening (EG) nr. 515/97)

(-a bis) Lid 3 wordt geschrapt.

Motivering

Duidelijkheid van deze wetstekst: weglaten van een verwijzing in cirkelgang (de artikelen 23, lid 4 en 25 verwijzen al naar artikel 43 voor wat de te volgen comitologieprocedure betreft, daarom is het niet nodig dat artikel 43 naar deze artikelen terugverwijst).

Amendement 20

ARTIKEL 1, PUNT 20, LETTER b)
Artikel 43, lid 5 (Verordening (EG) nr. 515/97)

b) in lid 5, derde zin, wordt "de in artikel 37, lid 4, bedoelde ombudsman" vervangen door: "de in artikel 41, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 bedoelde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming".

b) Lid 5 wordt vervangen door:

"Het comité onderzoekt samen met de in artikel ...bedoelde toezichthoudende groep alle problemen in verband met het functioneren van het DIS die de nationale toezichthoudende instanties zoals bedoeld in artikel 37 ondervinden Het comité komt in zijn ad hoc-samenstelling tenminste eenmaal per jaar bijeen."

Motivering

Naar het model dat voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) werd vastgesteld.

Amendement 21

ARTIKEL 1, PUNT 21 BIS (nieuw)
Artikel 51 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 515/97)

 

(21 bis) Het volgende artikel 51 bis wordt toegevoegd:

 

Artikel 51 bis

De Commissie brengt in samenwerking met de lidstaten jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van deze verordening.

Motivering

Het amendement beoogt te verduidelijken dat de Commissie krachtens artikel 280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap jaarlijks verslag uitbrengt aan het Europees Parlement en de Raad over de genomen maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de EU, dus ook over de uitvoering van deze verordening.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

Met dit voorstel voor een verordening wordt beoogd de bestaande Verordening van de Raad (EG) nr. 515/97 van 13 maart 1997 aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden van de Gemeenschap op het gebied van de douanesamenwerking en daarbij tevens de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten onderling en tussen hen en de Commissie te versterken.

Hoewel na de invoering van Verordening nr. 515/97 goede resultaten zijn behaald bij de voorkoming van fraude in verband met de douane- en landbouwwetgeving, pleit een aantal redenen voor wijziging van die verordening, niet in het minst vanwege de laatste uitbreidingsronden van de EU, die voor een aanzienlijke verandering en uitbreiding van de land- en zeegrenzen van de Europese Unie hebben gezorgd. Een aantal vraagstukken op het gebied van de gegevensbescherming, vooral bepalingen over het toezicht op persoonsgegevens die in het kader van het DIS (Douane-informatiesysteem) worden verwerkt, is ook gedetailleerd aangesneden en behandeld door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)[1] in diens advies van 22 februari 2007. Daarnaast heeft de Europese Rekenkamer een advies uitgebracht, en wel op 21 maart 2007[2].

Verordening (EG) nr. 515/97 fungeerde als rechtsgrondslag voor verzoeken om bijstand tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten ter bestrijding van onregelmatigheden en fraude, uitmondend in de opzet van een specifieke databank - het Douane-informatiesysteem (DIS) - , dat thans 1500 terminals met 3000 geaccrediteerde gebruikers in alle 27 lidstaten verbindt, zodat de betrokken administratieve autoriteiten hun Europese partners kunnen waarschuwen als er risico's zijn of verdenkingen in verband met onregelmatige handelingen. Dit voorstel voor een verordening richt zich op een verbetering van de functionaliteit van het DIS door instelling van een European Data Directory ("Aanvullend Europees gegevensbestand" - EDD) dat de bewegingen van containers en vervoermiddelen weergeeft en informatie geeft over de betrokken goederen en personen. Verder wordt de Customs File Identification Database ("Referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied" - FIDE), dat oorspronkelijk door de lidstaten in het leven werd geroepen voor de uitwisseling van derde pijler-informatie, onder de Gemeenschapswetgeving gebracht, zodat het thans zowel voor het toezicht op het Gemeenschapsoptreden als aanvragen uit hoofde van de derde pijler wordt benut.

Hoewel maatregelen ter vergemakkelijking van de handel een essentieel element van het handelsbeleid van de EU uitmaken, bestaat er altijd het gevaar van misbruik door de internationale economische en financiële misdaad. Fraudeorganisaties ontwijken controle of de betaling van heffingen, profiteren van de vermindering of kwijtschelding van heffingen zonder daar recht op te hebben en lijken zich - aan de uitgavenkant van de begroting - te concentreren op de betalingen van uitvoerrestituties voor landbouwproducten en verwerkte producten die het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. Hierdoor ontstaan aanzienlijke financiële nadelen voor de Europese Gemeenschappen aangezien via douaneheffingen op ingevoerde goederen, landbouwheffingen en BTW op de import, die door de lidstaten na afwikkeling van de douaneformaliteiten worden geheven, een aanzienlijk deel van de ontvangsten op de Gemeenschapsbegroting bijeen wordt gebracht.

Deze verordening voorziet bovendien in enkele juridische en technische aanpassingen op een aantal gebieden, met name:

- aanpassing van de definities van de douanewetgeving aan de overeenkomst van Napels II[3],

- invoering van automatische gegevensuitwisseling zonder de noodzaak van een verzoek vooraf van de lidstaat die de gegevens ontvangt,

- stroomlijning van de procedure om aan een derde land van een andere lidstaat ontvangen gegevens door te geven, behoudens toestemming van die lidstaat, en

- toestemming voor het gebruik van het DIS voor strategische en operationele analysedoeleinden.

  • [1]  Overeenkomstig Verordening nr. 45/2001 trad de EDPS in de plaats van de Europese Ombudsman voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming.
  • [2]  PB C 101 van 4.5.2007, blz. 4.
  • [3]  Akte van de Raad 98/C 24/01 van 18 december 1997 tot vaststelling van de overeenkomst op grond van artikel K3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties [PB C 24 van 23.01.1998].

ADVIES van de Commissie begrotingscontrole (Wat de comitologieprocedures betreft, het volgende: de oorspronkelijke Verordening van de Raad (EG) nr. 515/97 was gebaseerd op de artikelen 43 en 235 van het Verdrag en werd overeenkomstig de raadplegingsprocedure aangenomen, terwijl het wijzigingsbesluit (gebaseerd op de artikelen 135 en 280 van het Verdrag) de medebeslissingsprocedure volgt. Aangezien het laatstgenoemde besluit zich onder meer richt op wijziging van artikel 43 van de verordening, waarin een comitologiecomité wordt ingesteld, lijkt aanpassing van de artikel 23, 25 en 43 overeenkomstig het nieuwe comitologiekader noodzakelijk.18.7.2007)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming


inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften
(COM(2006)0866 ‑ C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Rapporteur voor advies(*): Jean-Pierre Audy

(*) Procedure met de medeverantwoordelijke commissies – artikel 47 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel van de Commissie beoogt aanpassing van Verordening nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 aan de nieuwe bevoegdheden met betrekking tot douanesamenwerking bedoeld in artikel 135 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in artikel 280 van dit Verdrag inzake bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap. De Rekenkamer[1] en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming[2] hebben advies uitgebracht over dit ontwerp.

Onderhavig advies van de Commissie begrotingscontrole is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Commissie interne markt en consumentenbescherming volgens de procedure van artikel 47 van het Reglement.

Belangrijkste doelstelling van dit voorstel is de samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie te bevorderen om fraude in het kader van de douane-unie en van het gemeenschappelijk landbouwbeleid beter te kunnen bestrijden.

De juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften is van bepalend belang voor het goed functioneren van de interne markt. Ook is een juiste toepassing van deze voorschriften van belang voor de uitvoering van een doeltreffende internationale handelsstrategie, met name voor wat betreft de toepassing van handelsbeschermende instrumenten. Tot slot is een juiste toepassing van wezenlijk belang voor de bescherming van financiële belangen, niet alleen van de Gemeenschap, maar ook en meer in het algemeen van de marktpartijen en de burgers in Europa.

De uitbreiding van de land- en zeegrenzen van de Unie als gevolg van de uitbreidingen die samenhangen met de hereniging van het Europees continent, en het feit dat deze grenzen, Kroatië uitgezonderd, de komende jaren waarschijnlijk nauwelijks zullen verschuiven, dient te baat te worden genomen om de Europese douaneregeling te versterken. De juridische instrumenten voor deze samenwerking zijn evenwel bijzonder complex vanwege het feit dat de rechtsgrondslag hiervoor over de eerste en de derde pijler verdeeld is. De rapporteur voor advies juicht het toe dat de Commissie ernaar streeft de praktische samenwerking tussen de verschillende partijen te vergemakkelijken. Verder juicht de rapporteur het toe dat de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht wordt genomen.

1. FIDE

Het FIDE (fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières), een Europees referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, is een databank die door de bevoegde administraties van de lidstaten en de Commissie geraadpleegd kan worden en bevat gegevens over onderzoeken naar ondernemingen en personen of administratieve dan wel rechtelijke sancties die zijn opgelegd naar aanleiding van handelswijzen die in strijd of mogelijk in strijd zijn met de douane- en landbouwvoorschriften. FIDE zorgt op deze manier voor een efficiëntere samenwerking tussen de verschillende diensten. In 2002 heeft het Parlement de opname in de derde pijler van dit - voor die tijd vernieuwende - project toegejuicht[3]. De rapporteur voor advies is dan ook ingenomen met het voorstel van de Commissie om het FIDE ook op te nemen in de eerste pijler. Een aantal amendementen is bedoeld om de voorstellen van de Rekenkamer om te zetten zodat het FIDE voor de diensten in kwestie bruikbaarder wordt.

De rapporteur voor advies deelt de ongerustheid van de Rekenkamer betreffende de geïntegreerde benadering ten aanzien van het beheer van de verschillende databanken voor fraudebestrijding, maar is van mening dat dit debat buiten de context van onderhavige verordening valt en in een ander kader gevoerd zou moeten worden.

2. Samenhang van de communautaire samenwerking

De rapporteur voor advies ondersteunt de voorstellen van de Commissie die erop zijn gericht de toegevoegde waarde van de communautaire samenwerking te versterken, met name ten aanzien van het Europees gegevensbestand en het dienstenplatform.

Ten einde de doeltreffendheid van OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding) en de samenwerking met andere organisaties die belast zijn met fraudebestrijding te verbeteren, oordeelt hij echter dat de Gemeenschapswetgever nota zou moeten nemen van de recente interinstitutionele ontwikkelingen op Europees niveau. Hij stelt voor dat de wetgever zijn duidelijke steun uitspreekt voor de uitwisseling van beste praktijken tussen OLAF en de andere Europese en internationale organen die zich bezighouden met fraudebestrijding, zonder evenwel de Gemeenschap nieuwe bevoegdheden ter zake toe te willen kennen. Bij ontstentenis van een homogeen juridisch kader kunnen beste praktijken alleen uitgewisseld worden indien de verschillende organen hun beleid op middellange termijn nauwer op elkaar afstemmen.

3. Financiering

Voor wat betreft de financiering benadrukt de rapporteur voor advies dat uitgaven direct gekoppeld dienen te worden aan de taken die aan de Commissie en de nationale autoriteiten in het kader van onderhavige verordening zijn toevertrouwd, ten einde overlappingen tussen dit voorstel en andere instrumenten, zoals het Hercules II-programma, te voorkomen. Voor beslissingen aangaande andere communicatie- en uitwisselingssystemen wenst de rapporteur voor advies ten slotte de wetgevende procedure, met inbegrip van het verplichte advies van de Rekenkamer, te handhaven in plaats van de comitologieprocedure.

De rapporteur voor advies benadrukt de noodzaak voor de Commissie de overwegingen aan te passen teneinde onderhavige verordening te consolideren met de verordening die wordt gewijzigd. De rapporteur voor advies heeft geen amendementen in dit verband geformuleerd omdat dit niet onder de bevoegdheid van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement valt. Niettemin oordeelt hij dat het dienstig zou zijn om de Commissie te verzoeken systematisch de gemeenschapsteksten te consolideren ten einde het begrip en de toepassing van het Gemeenschapsrecht onder de gebruikers te verbeteren.

AMENDEMENTEN

De commissie begrotingscontrole roept de ten principale bevoegde commissie interne markt en consumentenbescherming op de volgende amendementen in haar rapport op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst[4]Amendementen van het Parlement

Amendement 22

PREAMBULE, VISA 4 BIS (nieuw)

 

gezien het advies van de Rekenkamer1, ____________

1 PB C 101 van 4.5.2007, blz. 4.

Motivering

Raadpleging van de Rekenkamer is verplicht krachtens artikel 280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Amendement 23

OVERWEGING 10 BIS) (nieuw)

 

(10 bis) Ten einde de samenhang tussen het optreden van de Commissie, van de overige instellingen en agentschappen van de Europese Unie alsmede van regionale en internationale organen te bevorderen, dient de Commissie bevoegd te zijn om beste praktijken uit te wisselen met deze instellingen, met name met Europol en het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex).

Motivering

Met deze nieuwe overweging kan een amendement inzake hetzelfde onderwerp worden opgenomen.

Amendement 24

ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 18 bis, lid 2, letter c) (verordening (EG) nr. 515/97)

c) de in dit bestand opgenomen gegevens ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en met inachtneming van de nationale omzettingsbepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

c) de in dit bestand opgenomen gegevens met gebruikmaking van technieken voor elektronische gegevensverwerking ter beschikking te stellen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde bevoegde autoriteiten, uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en met inachtneming van de nationale omzettingsbepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 25

ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 18 ter, lid 1 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 515/97)

 

De Commissie is bevoegd om iedere vorm van technische bijstand te verlenen aan en opleidingsacties op touw te zetten voor verbindingsofficieren van derde landen en Europese en internationale organisaties en agentschappen, met name Europol en het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de Unie (Frontex).

Amendement 26

ARTIKEL 1, PUNT 17
Artikel 41 ter, lid 2, punt b) (verordening (EG) nr. 515/97)

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam, de zetel van de onderneming en het BTW-nummer.

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam, de zetel van de onderneming, het BTW-nummer en het registratienummer voor accijnsrechten bedoeld in artikel 22, lid 2 onder punt a) van Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen1 en in artikel 15 bis, lid 2 onder punt a) van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop2, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/108/EEG3.

_________________________

1 PB L 359 van 4.12.2004, blz. 1.

2 PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1.

3 PB L 390 van 31.12.1992, blz. 124.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het advies van de Rekenkamer dat pleit voor opname van het accijnsrechtenregistratienummer in het FIDE, waardoor onderzoeken van de Commissie en meer in het algemeen het uitvoeren van controles door de bevoegde landelijke autoriteiten vereenvoudigd kunnen worden.

Amendement 27

ARTIKEL 1, PUNT 17
Artikel 41quater, lid 2, punt b) (verordening (EG) nr. 515/97)

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam en/of het BTW-nummer.

b) voor bedrijven: de handelsnaam, de in het handelsverkeer gebruikte handelsnaam en/of het BTW-nummer en het registratienummer voor accijnsrechten bedoeld in artikel 22, lid 2 onder punt a) van Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen1 en in artikel 15 bis, lid 2 onder punt a) van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop2, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/108/EEG3.

_________________________

1 PB L 359 van 4.12.2004, blz. 1.

2 PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1.

3 PB L 390 van 31.12.1992, blz. 124.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het advies van de Rekenkamer dat pleit voor opname van het accijnsrechtenregistratienummer in het FIDE, waardoor onderzoeken van de Commissie en meer in het algemeen het uitvoeren van controles door de bevoegde landelijke autoriteiten vereenvoudigd kunnen worden.

Amendement 7

ARTIKEL 1, PUNT 19
Artikel 42 bis, lid 1, (verordening (EG) nr. 515/97)

1. Deze verordening is het basisbesluit voor de financiering van de volgende uitgaven:

1. Deze verordening is het basisbesluit voor de financiering van alle door de Gemeenschappen uit te voeren acties als bedoeld in onderhavige verordening, met name:

a) alle kosten voor de totstandbrenging en het onderhoud van de permanente technische infrastructuur waarmee aan de lidstaten de nodige logistieke middelen en gegevensverwerkingsvoorzieningen ter beschikking worden gesteld voor de coördinatie van gezamenlijke douaneoperaties, en met name het bijzonder toezicht bedoeld in artikel 7;

a) alle kosten voor de totstandbrenging en het onderhoud van de permanente technische infrastructuur waarmee aan de lidstaten de nodige logistieke middelen en gegevensverwerkingsvoorzieningen ter beschikking worden gesteld voor de coördinatie van gezamenlijke douaneoperaties, en met name het bijzonder toezicht bedoeld in artikel 7;

b) de reis- en verblijfkostenvergoeding en de dagvergoeding van de vertegenwoordigers van de lidstaten die deelnemen aan de communautaire missies bedoeld in artikel 20, aan de gezamenlijke douaneoperaties die zijn georganiseerd door of tezamen met de Commissie, aan opleidingen, aan ad-hocvergaderingen en aan vergaderingen ter voorbereiding van administratieve onderzoeken of operationele acties van de lidstaten die worden georganiseerd door of in samenwerking met de Commissie.

b) de reis- en verblijfkostenvergoeding en de dagvergoeding van de vertegenwoordigers van de lidstaten die deelnemen aan de communautaire missies bedoeld in artikel 20, aan de gezamenlijke douaneoperaties die zijn georganiseerd door of tezamen met de Commissie, aan opleidingen, aan ad-hocvergaderingen en aan vergaderingen ter voorbereiding van administratieve onderzoeken of operationele acties van de lidstaten die worden georganiseerd door of in samenwerking met de Commissie.

Wanneer de onder a) bedoelde permanente technische infrastructuur wordt gebruikt in het kader van de douanesamenwerking bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zijn de vervoers- en verblijfkosten en de dagvergoedingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten ten laste van de lidstaten.

Wanneer de onder a) bedoelde permanente technische infrastructuur wordt gebruikt in het kader van de douanesamenwerking bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zijn de vervoers- en verblijfkosten en de dagvergoedingen van de vertegenwoordigers van de lidstaten ten laste van de lidstaten.

c) de kosten voor de aanschaf, bestudering, ontwikkeling en het onderhoud van de informatica—infrastructuur (de hardware), de software en de netwerkverbindingen voor het voorkomen en bestrijden van fraude, en de daarop betrekking hebbende exploitatie-, ondersteunings- en opleidingsdiensten;

c) de kosten voor de aanschaf, bestudering, ontwikkeling en het onderhoud van de informatica—infrastructuur (de hardware), de software en de netwerkverbindingen en de daarop betrekking hebbende exploitatie-, ondersteunings- en opleidingsdiensten ten behoeve van de uitvoering van de in deze verordening vastgelegde acties, met name het voorkomen en bestrijden van fraude;

d) de uitgaven voor de verstrekking van gegevens en de uitgaven voor de daarop betrekking hebbende acties die toegang verschaffen tot inlichtingen, data en gegevensbronnen in het kader van de fraudebestrijding ter bescherming van de financiële en andere belangen van de Gemeenschap;

d) de uitgaven voor de verstrekking van gegevens en de uitgaven voor de daarop betrekking hebbende acties die toegang verschaffen tot inlichtingen, data en gegevensbronnen in het kader van de uitvoering van de in deze verordening vastgelegde acties, met name het voorkomen en bestrijden van fraude;

e) de met het gebruik van het DIS verband houdende uitgaven waarin is voorzien bij besluiten die zijn aangenomen op grond van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name van de bij Akte van de Raad van 26 juli 19951 vastgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, voor zover in die besluiten is bepaald dat de uitgaven ten laste van de Gemeenschapsbegroting komen.

e) de met het gebruik van het DIS verband houdende uitgaven waarin is voorzien bij besluiten die zijn aangenomen op grond van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name van de bij Akte van de Raad van 26 juli 19951 vastgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, voor zover in die besluiten is bepaald dat de uitgaven ten laste van de Gemeenschapsbegroting komen.

Motivering

De uitgaven dienen betrekking te hebben op de in deze verordening vastgelegde taken, zonder echter de nadruk op fraudebestrijding uit het oog te verliezen.

Amendement 29

ARTIKEL 1, PUNT 19
Artikel 42 bis, lid 2, (verordening (EG) nr. 515/97)

2. De Commissie kan, na raadpleging van het in artikel 43 bedoelde comité, besluiten tot de totstandbrenging of de aanschaf van andere communicatie- of gegevensuitwisselingssystemen die zij noodzakelijk acht.

schrappen

Motivering

Deelname door de wetgevende organen, met name het Europees Parlement, in de ontwikkeling van nieuwe gegevensuitwisselingssystemen dient te zijn gewaarborgd.

Amendement 30

ARTIKEL 1, PUNT 20, LETTER –A (nieuw)
Artikel 43, lid 2 (verordening (EG) nr. 515/97)

 

-a) Lid 2 wordt vervangen door:

" 2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 bis, lid 1 tot en met lid 4, en 7 van Besluit 1999/468/EG (1) van toepassing, rekening houdende met het bepaalde in artikel 8 van dit besluit."

Motivering

Dit comitologieamendement is nodig in verband met de invoering van de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing overeenkomstig Besluit 2006/512/EG van de Raad.

Amendement 31

ARTIKEL 1, PUNT 20, LETTER –A BIS (nieuw)
Artikel 43, lid 3 (verordening (EG) nr. 515/97)

 

-a bis Lid 3 wordt geschrapt.

Motivering

Schrapping van deze cirkelverwijzing is nodig voor de duidelijkheid overeenkomstig artikel 16 van het Interinstitutioneel Akkoord van 1998 betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving (artikelen 23, lid 4 en 25 verwijzen al naar artikel 43 in verband met de te volgen comitologieprocedure en daarom hoeft in artikel 43 niet terugverwezen te worden naar deze artikelen).

Amendement 32

ARTIKEL 1, PUNT 21 BIS (nieuw)
Artikel 51 bis (nieuw) (verordening (EG) nr. 515/97)

 

(21 bis) Het volgende artikel 51 bis wordt toegevoegd:

 

Artikel 51 bis

De Commissie brengt in samenwerking met de lidstaten jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van deze verordening.

Motivering

Het amendement beoogt te verduidelijken dat de Commissie krachtens artikel 280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap jaarlijks verslag uitbrengt aan het Europees Parlement en de Raad over de genomen maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de EU, dus ook over de uitvoering van deze verordening.

PROCEDURE

Titel

Wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

Document- en procedurenummers

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Commissie ten principale

IMCO

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CONT

15.2.2007

 

 

 

Nauwere samenwerking - datum bekendmaking

24.5.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Datum goedkeuring

16.7.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Advies nr. 3/2007, PB XXX
  • [2]  Advies van 22 februari 2007.
  • [3]  Wetgevingsresolutie van 18 december 2002, PB C31 E van 5.2.2004, blz. 171.
  • [4]  
    PB C 0000 van 11.5.2007, blz. 00.

PROCEDURE

Titel

Wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

Document- en procedurenummers

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Datum indiening bij EP

22.12.2006

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

15.2.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Geen advies

       Datum besluit

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Medeverantwoordelijke commissie(s)

       Datum bekendmaking

CONT

24.5.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Behandeling in de commissie

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Datum goedkeuring

22.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Mojca Drčar Murko

Datum indiening

4.12.2007