RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol

4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Raportor: Bill Newton Dunn
Raportor pentru aviz (*):
Jean-Pierre Audy, Comisia pentru control bugetar
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

Procedură : 2006/0290(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0488/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol

(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului [COM(2006)0866][1] ,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 135 alineatul (280) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0033/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0488/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie

 

Amendamentele Parlamentului

Text de referinţă inexistent în RO. Traducere provizorie a dispoziţiilor modificate, efectuată de Unitatea de Traducere Română.

Amendamentul 1

REFERIREA 4A (nouă)

 

având în vedere avizul Autorităţii europene pentru protecţia datelor 1,

 

____________________

1 JO C 94, 28.4.2007, p. 3.

Justificare

Addition in line with the mandatory character of art.28 (2) of Reg.45/2001, requesting a consultation of the EDPS

Amendamentul 2

REFERIREA 4B (nouă)

 

având în vedere avizul Curţii de Conturi1,

 

____________

1 JO C 101, 4.5.2007, p. 4.

Justificare

Consulting the Court of Auditors is compulsory in accordance with Article 280 of the Treaty establishing the European Community.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) În vederea promovării coerenţei acţiunilor întreprinse de către Comisie, de alte organe şi agenţii ale Uniunii Europene, precum şi de alte organizaţii regionale şi internaţionale, Comisia ar trebui abilitată să facă schimb de cele mai bune practici cu organele menţionate, în special cu Europol şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Uniunii Europene (Frontex).

Justificare

This new recital allows an amendment on the same subject to be introduced.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 12

(12) Trebuie creată o infrastructură permanentă în cadrul Comisiei astfel încât operaţiunile vamale comune să poată fi desfăşurate pe întreg parcursul anului calendaristic şi să poată fi găzduiţi, pe durata necesară pentru desfăşurarea uneia sau mai multor operaţiuni individuale, reprezentanţi ai ţărilor membre şi, dacă este necesar, ofiţeri de legătură din ţări terţe sau organizaţii şi agenţii europene sau internaţionale, în special Europol, Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV) şi Interpol.

(12) Trebuie creată o infrastructură permanentă în cadrul Comisiei astfel încât operaţiunile vamale comune poată fi coordonate pe întreg parcursul anului calendaristic şi poată fi găzduiţi, pe durata necesară pentru desfăşurarea uneia sau mai multor operaţiuni individuale, reprezentanţi ai ţărilor membre şi, dacă este necesar, ofiţeri de legătură din ţări terţe sau organizaţii şi agenţii europene sau internaţionale, în special Europol, Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV) şi Interpol.

Justificare

Term better suited to the coordination role of the Commission

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 12A (nou)

 

(12a) În vederea abordării aspectelor de supraveghere legate de CIS, Autoritatea europeană pentru protecţia datelor ar trebui să organizeze o reuniune cu autorităţile naţionale de supraveghere a protecţiei datelor cel puţin o dată pe an.

Justificare

Provides consistency with amendments 8 and 9

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 17A (nou)

 

(17a) Schimburile de date efectuate cu ţări terţe în conformitate cu prezentul regulament ar trebui condiţionate de verificarea prealabilă a normelor de protecţie a datelor din ţara destinatară, în special în ceea ce priveşte procesarea datelor personale, acestea trebuind să asigure un grad de protecţie echivalent cu cel oferit de normele UE.

Justificare

Third countries obtaining data from EU Member States in the framework of customs cooperation should be in a position to guarantee proper data protection standards comparable to EU standards. Recital linked to the last paragraph of art.19(new).

Amendamentul 7

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 15 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru pot, de asemenea, să comunice informaţii privind operaţiuni care încalcă sau care par să încalce legislaţia vamală sau agricolă, în mod progresiv sau periodic, într-un format structurat sau nestructurat.”

(2) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru pot, de asemenea, comunice informaţii privind operaţiuni care încalcă sau par încalce legislaţia vamală sau agricolă.

Justificare

Simplification of text

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
Articolul 18a alineatul (2) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(c) de a pune datele din această bază de date la dispoziţia autorităţilor relevante menţionate la articolul 1 alineatul (1), în scopul unic de a realiza obiective prezentului regulament şi în conformitate cu normele naţionale de aplicare a Directivei 95/46/CE.

(c) de a pune datele din această bază de date la dispoziţia autorităţilor relevante menţionate la articolul 1 alineatul (1), prin utilizarea tehnicilor de procesare a datelor electronice, în scopul unic de realizare a obiectivelor prezentului regulament şi în conformitate cu normele naţionale de aplicare a Directivei 95/46/CE.

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
Articolul 18b alineatul (1a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

Comisia este abilitată să ofere orice formă de asistenţă tehnică sau acţiune de formare a ofiţerilor de legătură din ţările terţe, din organizaţiile şi agenţiile europene şi internaţionale, în special Europol şi Frontex.

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14
Articolul 36 alineatul (2) ultima teză [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

 

În orice caz, accesul este refuzat oricărei persoane ale cărei date sunt sau nu procesate pe parcursul perioadei în care sunt desfăşurate acţiuni în scopul ţinerii sub observaţie şi raportării sau al supravegherii discrete şi pe parcursul perioadei în care se desfăşoară analiza operaţională a datelor sau investigaţia.

În orice caz, accesul poate fi refuzat oricărei persoane ale cărei date sunt procesate pe parcursul perioadei în care sunt desfăşurate acţiuni în scopul ţinerii sub observaţie şi raportării sau al supravegherii discrete şi pe parcursul perioadei în care se desfăşoară analiza operaţională a datelor sau investigaţia.

Justificare

To ensure consistency with Regulation 45/2001 concerning access to personal data

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (A)
Articolul 37 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Orice persoană poate cere oricărei autorităţi naţionale de supraveghere menţionate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE sau Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor menţionate la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, după cum datele au fost introduse în SIV de către un stat membru sau de către Comisie, să aibă acces la datele personale care o privesc pentru a verifica acurateţea acestora şi scopul în care au fost sau sunt utilizate. Acest drept este reglementat, după caz, de actele cu putere de lege, normele administrative şi procedurile existente în statul membru în care este făcută cererea sau de Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În cazul în care datele au fost introduse de către un alt stat membru sau de către Comisie, acestea sunt verificate în strânsă cooperare cu autoritatea naţională de supraveghere din acel alt stat membru sau cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

(2) Orice persoană poate cere oricărei autorităţi naţionale de supraveghere menţionate la articolul 28 din Directiva 95/46/CE sau Autorităţii europene pentru protecţia datelor menţionate la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, după cum drepturile au fost invocate în faţa autorităţilor naţionale de supraveghere sau în faţa Autorităţii europene pentru protecţia datelor, aibă acces la datele personale care o privesc pentru a verifica acurateţea acestora şi scopul în care au fost sau sunt utilizate. Acest drept este reglementat, după caz, de actele cu putere de lege, normele administrative şi procedurile existente în statul membru în care este făcută cererea sau de Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În cazul în care datele au fost introduse de către un alt stat membru sau de către Comisie, acestea sunt verificate în strânsă cooperare cu autoritatea naţională de supraveghere din acel alt stat membru sau cu Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.

Justificare

To ensure consistency in the procedure to request access to personal data

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (AA) (nouă)
Articolul 37 alineatul (3a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(aa) se introduce următorul alineat:

„3a. Autoritatea europeană pentru protecţia datelor va controla conformitatea CIS cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.”

Justificare

In order to recognize the EDPS supervisory role as to the CIS, consistent with Reg. 45/2001

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (BA) (nouă)
Articolul 37 alineatul (4a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(aa) se introduce următorul alineat:

„4a. Autoritatea europeană pentru protecţia datelor convoacă o reuniune cu toate autorităţile naţionale de supraveghere cel puţin o dată pe an, în vederea abordării aspectelor de supraveghere legate de CIS.”

Justificare

To ensure coordination of EDPS and national supervisory authorities

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17
Articolul 41b alineatul (2) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale, sediul societăţii şi numărul de identificare TVA.

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale, sediul societăţii, numărul de identificare TVA şi numărul de identificare pentru accize, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 din 16 noiembrie 2004 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor1.

_________________________

1 JO L 359, 4.12.2004, p. 1.

 

Justificare

This amendment backs up the opinion of the Court of Auditors that including the excise duties identification number in the FIDE would further facilitate the investigations of the Commission and the competent national authorities, and controls in general.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17
Articolul 41c alineatul (2) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale şi/sau numărul de identificare TVA.

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale, sediul societăţii, numărul de identificare TVA şi numărul de identificare pentru accize, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 din 16 noiembrie 2004 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor1.

_________________________

1 JO L 359, 4.12.2004, p. 1.

 

Justificare

This amendment backs up the opinion of the Court of Auditors that including the excise duties identification number in the FIDE would further facilitate the investigations of the Commission and the competent national authorities, and controls in general.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 19
Articolul 42a alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(1) Prezentul regulament constituie actul care stă la baza finanţării următoarelor cheltuieli:

(1) Prezentul regulament constituie actul care stă la baza finanţării tuturor acţiunilor comunitare prevăzute în prezentul regulament, inclusiv:

(a) ansamblul costurilor de instalare şi întreţinere a infrastructurii tehnice permanente care pune la dispoziţia statelor membre mijloacele logistice, birotice şi informatice pentru a garanta coordonarea operaţiunilor vamale comune, mai ales a operaţiunilor speciale de supraveghere menţionate la articolul 7;

(a) ansamblul costurilor de instalare şi întreţinere a infrastructurii tehnice permanente care pune la dispoziţia statelor membre mijloacele logistice, birotice şi informatice pentru a garanta coordonarea operaţiunilor vamale comune, mai ales a operaţiunilor speciale de supraveghere menţionate la articolul 7;

(b) rambursarea cheltuielilor de transport şi de cazare şi a diurnei reprezentanţilor statelor membre care participă la misiunile comunitare menţionate la articolul 20, la operaţiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum şi la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc şi la reuniunile pregătitoare pentru anchetele administrative sau acţiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia;

(b) rambursarea cheltuielilor de transport şi de cazare şi a diurnei reprezentanţilor statelor membre care participă la misiunile comunitare menţionate la articolul 20, la operaţiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum şi la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc şi la reuniunile pregătitoare pentru anchetele administrative sau acţiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia;

În cazul în care infrastructura tehnică permanentă menţionată la litera (a) este utilizată în cadrul cooperării vamale prevăzute la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de transport şi de cazare, precum şi diurna reprezentanţilor statelor membre sunt suportate de către acestea din urmă.

În cazul în care infrastructura tehnică permanentă menţionată la litera (a) este utilizată în cadrul cooperării vamale prevăzute la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de transport şi de cazare, precum şi diurna reprezentanţilor statelor membre sunt suportate de către acestea din urmă.

(c) cheltuielile legate de achiziţionarea, studiul, dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor şi a conexiunilor de reţea specifice pentru prevenirea şi combaterea fraudei, precum şi cheltuielile legate de serviciile conexe de producţie, asistenţă şi formare;

(c) cheltuielile legate de achiziţionarea, studiul, dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor şi a conexiunilor de reţea, precum şi serviciile conexe de producţie, asistenţă şi formare, destinate desfăşurării acţiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea şi combaterea fraudei;

(d) cheltuielile legate de furnizarea de informaţii şi cheltuielile privind acţiunile conexe care permit accesul la informaţii, date şi surse de date, în scopul prevenirii fraudei în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii şi a altor interese;

(d) cheltuielile legate de furnizarea de informaţii şi cheltuielile privind acţiunile conexe care permit accesul la informaţii, date şi surse de date, în scopul desfăşurării acţiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea şi combaterea fraudei;

(e) cheltuielile legate de utilizarea sistemului de informare vamală prevăzut de instrumentele adoptate în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special Convenţia privind utilizarea tehnologiei informatice în sectorul vamal adoptată de Actul Consiliului din 26 iulie 1995, în măsura în care aceste instrumente prevăd că respectivele cheltuieli sunt suportate din bugetul Comunităţii.

(e) cheltuielile legate de utilizarea sistemului de informare vamală prevăzut de instrumentele adoptate în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special Convenţia privind utilizarea tehnologiei informatice în sectorul vamal adoptată de Actul Consiliului din 26 iulie 1995, în măsura în care aceste instrumente prevăd respectivele cheltuieli sunt suportate din bugetul Comunităţii.

Justificare

Expenditure must correspond to the tasks provided for in this Regulation and the emphasis on combating fraud should be maintained.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 19
Articolul 42a alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Comisia, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 43, poate decide instituirea sau dobândirea unor astfel de sisteme de comunicare şi schimb de informaţii, după cum se consideră necesar.

eliminat

Justificare

Participation by the legislative bodies, particularly the European Parliament, in the creation of new information exchange systems must be ensured.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (-A) (nouă)

Articolul 43 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(1a) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.”

Justificare

Comitology amendment needed to introduce the new regulatory procedure with scrutiny, in line with the provisions of Council Decision 2006/512/EC

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (-AA) (nouă)

Articolul 43 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(-aa) alineatul (3) se elimină.

Justificare

Legal clarity: deletion of a circular reference (Articles 23(4) and 25 already refer to Article 43 as to the comitology procedure to be followed, therefore there is no need for Article 43 to refer back to those Articles).

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (B)
Articolul 43 alineatul (5) [Regulamentul (CE) Nr. 515/97]

(b) La a treia teză de la alineatul (5), „Ombudsman” se înlocuieşte cu „Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor menţionată la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001”.

(b) alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:

„Comitetul, împreună cu grupul de supraveghere menţionat la articolul …, examinează toate problemele legate de funcţionarea CIS întâlnite de autorităţile naţionale de supraveghere menţionate la articolul 37. Comitetul se întruneşte ad-hoc cel puţin o dată pe an.”

Justificare

Follows the model adopted for the second generation Schengen Information System (SIS II)

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21A (nou)
Articolul 51a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(21a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 51a

Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă în fiecare an Parlamentului European şi Consiliului un raport privind măsurile luate pentru aplicarea prezentului regulament.”

Justificare

This amendment seeks to clarify that, in accordance with Article 280 of the Treaty establishing the European Community, the Commission reports annually to Parliament and the Council on the measures taken to protect the Community’s financial interests, including the implementation of this Regulation.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

The goal of this regulation proposal is to bring the existing Council Regulation (EC) 515/97 of 13 March 1997 in line with the new Community powers in the area of customs cooperation, while at the same time strengthening the cooperation and data exchanges between Member States and between them and the Commission.

Although the prevention of fraud against Community customs and agricultural legislation has achieved good results following the introduction of Regulation 515/97, a number of reasons call for an amendment to that Regulation, not least due to the two latest rounds of EU enlargement, which have considerably shifted and extended the European Union’s land and sea borders. A number of data protection issues, in particular provisions on the control of personal data processed under CIS, have equally been addressed and dealt with in detail by the European Data Protection Supervisor (EDPS)[1] in its opinion of 22 February 2007. Equally, the European Court of Auditors has issued an opinion on 21 March 2007[2].

Council Regulation (EC) No 515/97 had provided a legal basis for requests for assistance between Member States Customs authorities to combat irregularities and fraud, leading to the creation of a specific database – the Customs Information System (CIS) - which today connects 1500 terminals with 3000 accredited users in all 27 Member States, enabling the relevant administrative authorities to alert their European partners to any risk or suspicion of irregular operations. This Regulation proposal aims at increasing the functionality of CIS, by setting up an additional European Data Directory (EDD) reflecting the movements of containers and means of transport, as well as goods and persons concerned. Furthermore, the Customs File Identification Database (FIDE), originally created by Member States for third pillar information exchange, is brought into Community law, thus serving both the monitoring of Community actions as well as third pillar enquiries.

While trade facilitations are an essential element of EU commercial policy, they are always in danger of being exploited by international economic and financial crime: fraud organisations evade controls or the payment of duties, benefit from reductions or suspensions of duties without being entitled to, and - on the expenditure side - they appear to focus on payments of export refunds on agricultural products and processed products leaving the Community customs territory. These actions may result in substantial financial losses for the European Communities, as customs duties on imports, agricultural levies and VAT on imports, charged by Member States when customs formalities are completed, generate a substantial part of the revenue in the Community budget.

This Regulation proposal further provides legal and technical updates in a number of areas, in particular:

- Adaptation of customs legislation definition to the Naples II convention[3]

- Installing an automatic exchange of data without the need of a prior request from the Member State receiving the data

- Streamlining the procedure to communicate to a third country data received from another Member State, subject to its consent

- Allowing the use of CIS for strategic and operational analysis purposes

  • [1]  In accordance with Reg. 45/2001 the EDPS replaced the European Ombudsman for issues of data protection.
  • [2]  OJ C101 of 4.5.2007, page 4
  • [3]  Council Act 98/C 24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article K3 of the Treaty on European Union, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations [Official Journal C 24 of 23.01.1998].

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (Regarding comitology procedures: the original Council Regulation (EC) 515/97 was based on Art.43 and 235 of the Treaty and adopted under the consultation procedure, while the amending act (based on Art.135 and 280 of the Treaty) follows the co-decision procedure. As the latter seeks to amend inter alia Article 43 of the Regulation, which established a comitology committee, an adaptation of Articles 23, 25 and 43 in line with the new comitology framework appears necessary.18.7.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol

(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Raportor pentru aviz (*): Jean-Pierre Audy

(*) Cooperarea consolidată între comisii – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This Commission proposal seeks to adapt Council Regulation No 515/97 of 13 March 1997 to the new customs cooperation powers laid down in Article 135 of the Treaty establishing the European Community and in Article 280 of that Treaty on protection of the Community’s financial interests. The Court of Auditors[1] and the European Data Protection Supervisor[2] have delivered opinions on the draft.

This opinion of the Committee on Budgetary Control is presented under an enhanced cooperation procedure with the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in accordance with Rule 47 of the Rules of Procedure.

The proposal’s principal objective is to enhance cooperation between Member States and between the latter and the Commission with a view to continuously stepping up the fight against fraud in the context of the customs union and the common agricultural policy.

The correct application of the law on customs and agricultural matters plays a decisive role in ensuring that the internal market functions properly. It also forms a substantial part of an effective international trade strategy, particularly with regard to correct application of trade defence instruments. Furthermore, it is essential to protecting the financial interests not only, clearly, of the Community but also, more generally, of European economic operators and citizens.

The extension of the Community’s land and maritime borders following enlargements associated with the reunification of the European continent and the fact that, with the exception of Croatia, the borders will probably not change significantly in the coming years mean that there is an opportunity to use this period to strengthen European customs arrangements. However, the legal instruments for this cooperation are particularly complex because the legal bases are divided between the first and third pillars. The draftsman welcomes the Commission’s attempts to facilitate practical cooperation between the various actors. The draftsman also welcomes the fact that protection of natural persons has been taken into account with regard to the processing of personal data and protection of privacy.

1. FIDE

The customs files identification database (FIDE) allows the Member States’ relevant authorities and the Commission to identify persons or companies that are subject to investigation or to an administrative or judicial penalty for an operation in breach, or potentially in breach, of customs or agricultural legislation. The FIDE therefore makes it possible for the various services to cooperate more effectively. In 2002 Parliament welcomed what was then an innovative plan to create such a database within the third pillar[3]. The draftsman is therefore pleased with the Commission’s proposal to locate the FIDE within the first pillar. Some of the amendments are aimed at implementing the Court of Auditors’ proposals with a view to making the FIDE more useful to the services concerned.

The draftsman shares the Court’s concerns about the integrated approach to managing the various databases relating to the fight against fraud, but considers this to be a discussion going beyond the bounds of this Regulation and therefore one which should be conducted in a different context.

2. Coherent cooperation at European level

The draftsman supports the Commission’s proposals aiming to promote the added value of cooperation at European level, in particular the European data directory and the platform of services. However, in the interests of improving the effectiveness of OLAF and its cooperation with the other actors responsible for combating fraud, he believes that the legislator should take note of recent institutional developments at European level. Without wishing to claim new powers for the Community in this field, he suggests that the legislator should express clearly its support for the exchange of best practice between OLAF and the other European and international bodies responsible for combating fraud. In the absence of a more uniform legal framework, the exchange of best practice is necessary to ensure that the various bodies adopt an increasingly coherent approach in the medium term.

3. Financing

On the question of financing, the draftsman emphasises that expenditure must be directly related to the tasks given to the Commission and to the national authorities referred to in this Regulation so as to avoid an overlap between this proposal and other instruments, such as the Hercule II programme. Finally, the draftsman would like to keep the legislative procedure – including the mandatory opinion of the Court of Auditors – for the decision on other communication and information exchange systems rather than apply the ‘comitology’ procedure.

The draftsman would like to emphasise the need for the Commission to consolidate this Regulation with the one it modifies by adapting the recitals. The draftsman has not drafted such an amendment because that is not within the remit of the European Parliament’s Committee on Budgetary Control. However, he considers that the Commission should be asked to consolidate amended Community texts systematically to make it easier for users to understand and apply Community law.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie[4]Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

PREAMBUL REFERIREA 4A (nouă)

 

având în vedere avizul Curţii de Conturi1,

 

____________

1 JO C 101, 4.55.2007, p. 4.

Justificare

Consulting the Court of Auditors is compulsory in accordance with Article 280 of the Treaty establishing the European Community.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) În vederea promovării coerenţei acţiunilor întreprinse de către Comisie, de alte organe şi agenţii ale Uniunii Europene, precum şi de alte organizaţii regionale şi internaţionale, Comisia ar trebui abilitată să facă schimb de cele mai bune practici cu organele menţionate, în special cu Europol şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Uniunii Europene (Frontex).

Justificare

This new recital allows an amendment on the same subject to be introduced.

Amendamentul 3

ARTICOLU 1 PUNCTUL 5
Articolul 18a alineatul (2c) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(c) de a pune datele din această bază de date la dispoziţia autorităţilor relevante menţionate la articolul 1 alineatul (1), în scopul unic de realizare a obiectivelor prezentului regulament şi în conformitate cu normele naţionale de aplicare a Directivei 95/46/CE

(c) de a pune datele din această bază de date la dispoziţia autorităţilor relevante menţionate la articolul 1 alineatul (1), prin utilizarea tehnicilor de procesare a datelor electronice, în scopul unic de realizare a obiectivelor prezentului regulament şi în conformitate cu normele naţionale de aplicare a Directivei 95/46/CE

Amendamentul 4

ARTICOLU 1 PUNCTUL 5
Articolul 18b alineatul (1a) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

Comisia este abilitată să ofere orice formă de asistenţă tehnică sau acţiune de formare a ofiţerilor de legătură din ţările terţe, din organizaţiile şi agenţiile europene şi internaţionale, în special din Europol şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Uniunii Europene (Frontex).

Amendamentul 5

ARTICOLU 1 PUNCTUL 5
Articolul 41b alineatul (2) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale, sediul societăţii şi numărul de identificare TVA.

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale, sediul societăţii, numărul de identificare TVA şi numărul de identificare pentru accize astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 din 16 noiembrie 2004 al Consiliului privind cooperarea în domeniul accizelor1, precum şi la articolul 15a alineatul (2) litera (a) din Directiva 92/12/CEE din 25 februarie 1992 a Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse2, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/108/CEE a Consiliului3.

_________________________

1 JO L 359, 4.12.2004, p. 1.

2 JO L 76, 23.3.1992, p. 1.

3 JO L 390, 31.12.1992, p. 124.

 

Justificare

This amendment backs up the opinion of the Court of Auditors that including the excise duties identification number in the FIDE would further facilitate the investigations of the Commission and the competent national authorities, and controls in general.

Amendamentul 6

ARTICOLU 1 PUNCTUL 7
Articolul 41c alineatul (2) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale şi/sau numărul de identificare TVA.

(b) în cazul societăţilor: denumirea comercială, denumirea utilizată de societate în cadrul activităţii sale şi/sau numărul de identificare TVA şi numărul de identificare pentru accize astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 din 16 noiembrie 2004 al Consiliului privind cooperarea în domeniul accizelor1, precum şi la articolul 15a alineatul (2) litera (a) din Directiva 92/12/CEE din 25 februarie 1992 a Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse2, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/108/CEE a Consiliului3.

_________________________

1 JO L 359, 04.12.2004, p. 1.

2 JO L 76, 23.3.1992, p. 1.

3JO L 390, 31.12.1992, p. 124.

Justificare

This amendment backs up the opinion of the Court of Auditors that including the excise duties identification number in the FIDE would further facilitate the investigations of the Commission and the competent national authorities, and controls in general.

Amendamentul 7

ARTICOLU 1 PUNCTUL 19
Articolul 42a alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(1) Prezentul regulament constituie actul care stă la baza finanţării următoarelor cheltuieli:

(1) Prezentul regulament constituie actul care stă la baza finanţării tuturor acţiunilor comunitare prevăzute în prezentul regulament, în special:

(a) ansamblul costurilor de instalare şi întreţinere a infrastructurii tehnice permanente, care pune la dispoziţia statelor membre mijloacele logistice, birotice şi informatice pentru a garanta coordonarea operaţiunilor vamale comune, mai ales a operaţiunilor speciale de supraveghere menţionate la articolul 7;

(a) ansamblul costurilor de instalare şi întreţinere a infrastructurii tehnice permanente, care pune la dispoziţia statelor membre mijloacele logistice, birotice şi informatice pentru a garanta coordonarea operaţiunilor vamale comune, mai ales a operaţiunilor speciale de supraveghere menţionate la articolul 7;

(b) rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi a diurnei reprezentanţilor statelor membre care participă la misiunile comunitare menţionate la articolul 20, la operaţiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum şi la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc şi la reuniunile pregătitoare pentru anchetele administrative sau acţiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia.

(b) rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi a diurnei reprezentanţilor statelor membre care participă la misiunile comunitare menţionate la articolul 20, la operaţiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum şi la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc şi la reuniunile pregătitoare pentru anchetele administrative sau acţiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia.

În cazul în care infrastructura tehnică permanentă menţionată la litera (a) este utilizată în cadrul cooperării vamale prevăzute la Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de transport, de cazare, precum şi diurna reprezentanţilor statelor membre sunt suportate de către acestea din urmă.

În cazul în care infrastructura tehnică permanentă menţionată la litera (a) este utilizată în cadrul cooperării vamale prevăzute la Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de transport, de cazare, precum şi diurna reprezentanţilor statelor membre sunt suportate de către acestea din urmă.

(c) cheltuielile legate de achiziţionarea, studiul, dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor şi a conexiunilor de reţea specializate în prevenirea şi combaterea fraudei, precum şi cheltuielile legate de serviciile conexe de producţie, asistenţă şi formare;

(c) cheltuielile legate de achiziţionarea, studiul, dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor şi a conexiunilor de reţea, precum şi serviciile conexe de producţie, asistenţă şi formare, destinate desfăşurării acţiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea şi combaterea fraudei;

(d) cheltuieli legate de furnizarea de informaţii şi cheltuielile privind acţiunile conexe care permit accesul la informaţii, date şi surse de date, în scopul prevenirii fraudei în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii şi a altor interese;

(d) cheltuielile legate de furnizarea de informaţii şi cheltuielile privind acţiunile conexe care permit accesul la informaţii, date şi surse de date, în scopul desfăşurării acţiunilor prevăzute în prezentul regulament, în special prevenirea şi combaterea fraudei;

(e) cheltuielile legate de utilizarea sistemului de informare vamală prevăzut de instrumentele adoptate în conformitate cu Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în special, Convenţia privind utilizarea tehnologiei informatice în sectorul vamal, stabilită de actul Consiliului din 26 iulie 19951, în măsura în care aceste instrumente prevăd că respectivele cheltuieli sunt suportate din bugetul Comunităţii.

(e) cheltuielile legate de utilizarea sistemului de informare vamală prevăzut de instrumentele adoptate în conformitate cu Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în special, Convenţia privind utilizarea tehnologiei informatice în sectorul vamal, stabilită de actul Consiliului din 26 iulie 19951, în măsura în care aceste instrumente prevăd că respectivele cheltuieli sunt suportate din bugetul Comunităţii.

Justificare

Expenditure must correspond to the tasks provided for in this Regulation and the emphasis on combating fraud should be maintained.

Amendamentul 8

ARTICOLU 1 PUNCTUL 19
Articolul 42a alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Comisia, după consultarea comitetului menţionat la articolul 43, poate decide instituirea sau dobândirea unor astfel de sisteme de comunicare şi schimb de informaţii, după cum se consideră necesar.

eliminat

Justificare

Participation by the legislative bodies, particularly the European Parliament, in the creation of new information exchange systems must be ensured.

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (-A) (nouă)
Articolul 43 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(-a) Alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

„(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.”

Justificare

Comitology amendment needed to introduce the new regulatory procedure with scrutiny, in line with the provisions of Council Decision 2006/512/EC.

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (-AA) (nouă)
Articolul 43 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(-aa) Alineatul (3) se elimină.

Justificare

Legal clarity. Deletion of a circular reference, in accordance with Rule 16 of the 1998 Interinstitutional Agreement on Drafting Quality (Articles 23(4) and 25 already refer to Article 43 as to the comitology procedure to be followed, therefore there is no need for Article 43 to refer back to those Articles).

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21A (nou)
Articolul 51a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

 

(21a) Se inserează articolul 51a, după cum urmează:

 

„Articolul 51a

Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă în fiecare an Parlamentului European şi Consiliului un raport privind măsurile luate pentru aplicarea prezentului regulament.”

Justificare

This amendment seeks to clarify that, in accordance with Article 280 of the Treaty establishing the European Community, the Commission reports annually to Parliament and the Council on the measures taken to protect the Community’s financial interests, including the implementation of this Regulation.

PROCEDURĂ

Titlu

Asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie privind punerea în aplicare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol

Referinţe

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

CONT

15.2.2007

 

 

 

Cooperare consolidată - data anunţului în plen

24.5.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Data adoptării

16.7.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Opinion No 3/2007, OJ XXX.
  • [2]  Opinion of 22 February 2007.
  • [3]  Legislative resolution of 18 December 2002, OJ C31 E, 5.2.2004, p. 171.
  • [4]  JO C 0000, 11.5.2007, p. 00.

PROCEDURĂ

Titlu

Asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie privind aplicarea legislaţiei din domeniul vamal şi cel agricol

Referinţe

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2006

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

IMCO

15.2.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Comisie(i) asociată(e)

Data anunţului în plen

CONT

24.5.2007

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Examinare în comisie

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Data adoptării

22.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Mojca Drčar Murko