SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

4.12.2007 - (KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Bill Newton Dunn
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Jean-Pierre Audy, Výbor pre kontrolu rozpočtu
(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2006/0290(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0488/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

(KOM (2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0866)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 135 a 280 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0033/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0488/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

CITÁCIA 4A (nová)

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS)1,

 

____________________

1 Ú. v. EÚ C 94, 28. 4. 2007, s. 3.

Odôvodnenie

Dodatok v súlade so záväzným charakterom článku 28 ods. 2 nariadenia č. 45/2001, ktorý vyžaduje konzultáciu s EDPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

CITÁCIA 4B (nová)

 

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov1,

 

____________

1 Ú. v. EÚ C 101, 4.5.2007, s. 4.

Odôvodnenie

Konzultácia s Dvorom audítorov je povinná v súlade s článkom 280 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 10A (nové)

 

(10a) Komisia by mala mať splnomocnenie na výmenu najlepších skúseností s ostatnými orgánmi a agentúrami Európskej únie a ďalšími medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, a najmä s Europolom a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex), aby tak podporovala koherenciu medzi opatreniami prijatými Komisiou a týmito orgánmi.

Odôvodnenie

Toto nové odôvodnenie umožňuje predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh na rovnakú tému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 12

V rámci Komisie sa musí vytvoriť stála infraštruktúra, ktorá by počas celého kalendárneho roka umožnila uskutočňovanie spoločných colných operácií a prijatie zástupcov členských štátov na obdobie potrebné na uskutočnenie jednej alebo viacerých osobitných operácií, ako aj prípadné prijatie styčných dôstojníkov tretích krajín, organizácií a európskych alebo medzinárodných agentúr, najmä Europolu, Svetovej colnej organizácie a Interpolu.

V rámci Komisie sa musí vytvoriť stála infraštruktúra, ktorá by počas celého kalendárneho roka umožnila koordinovanie spoločných colných operácií a prijatie zástupcov členských štátov na obdobie potrebné na uskutočnenie jednej alebo viacerých osobitných operácií, ako aj prípadné prijatie styčných dôstojníkov tretích krajín, organizácií a európskych alebo medzinárodných agentúr, najmä Europolu, Svetovej colnej organizácie a Interpolu.

Odôvodnenie

Vhodnejší termín vzhľadom na koordinačnú úlohu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 12A (nové)

 

(12a) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov(EDPS) by mal aspoň raz ročne zvolať stretnutie s národnými dozornými orgánmi pre ochranu údajov, aby sa mohli riešiť otázky dozoru súvisiace s CIS.

Odôvodnenie

Zabezpečuje zhodnosť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 8 a 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 17A (nové)

 

(17a) Výmena údajov s tretím krajinami, ktorú upravuje toto nariadenie, by mala podliehať predchádzajúcemu overeniu, že predpisy na ochranu údajov v prijímajúcej krajine, predovšetkým v vzťahu so spracovaním osobných údajov, ponúkajú rovnaký stupeň ochrany ako predpisy EÚ.

Odôvodnenie

Tretie krajiny prijímajúce údaje z členských v rámci colnej spolupráce by mali dokázať zaručiť spoľahlivé normy na ochranu údajov porovnateľné s normami EÚ. Odôvodnenie súvisiace s posledným odsekom článku 19 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 BOD 3
Článok 15 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Príslušné orgány každého členského štátu môžu tiež postupne alebo v pravidelných intervaloch oznamovať informácie týkajúce sa operácií, ktoré sú, alebo sa zdajú byť v rozpore s colnými, alebo poľnohospodárskymi predpismi v štruktúrovanom, alebo neštruktúrovanom formáte.“

2. Príslušné orgány každého členského štátu môžu tiež oznamovať informácie týkajúce sa operácií, ktoré sú, alebo sa zdajú byť v rozpore s colnými, alebo poľnohospodárskymi predpismi.

Odôvodnenie

Zjednodušenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 1 BOD 5
Článok 18a odsek 2 písmeno c) (nariadenie (ES) č. 515/97)

(c) poskytnúť údaje z tohto zoznamu k dispozícii príslušným orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1, a to s jediným cieľom, ktorý spočíva v dosahovaní cieľov tohto nariadenia a pod podmienkou dodržiavania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES,

(c) poskytovať údaje z tohto zoznamu k dispozícii, využívajúc techniky elektronického spracúvania údajov, príslušným orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1, a to s jediným cieľom, ktorý spočíva v dosahovaní cieľov tohto nariadenia a pod podmienkou dodržiavania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 1 BOD 5
Článok 18b odsek 1a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

Komisia má splnomocnenie na poskytovanie všetkých foriem technickej pomoci a školení styčným dôstojníkom tretích krajín a európskych a medzinárodných organizácií a agentúr vrátane Europolu a Frontexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1 BOD 14
Článok 36 odsek 2 posledná veta (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

 

V každom prípade je každej osobe, ktorej údaje alebo nie sú spracované v období, počas ktorého sa uskutočňujú činnosti na účely pozorovania a podávania hlásenia alebo diskrétneho dohľadu, ako aj v období, počas ktorého prebieha operačná analýza údajov alebo vyšetrovanie, prístup zakázaný.

V každom prípade možno zakázať prístup každej osobe, ktorej údaje sa spracúvajú v období, počas ktorého sa uskutočňujú činnosti na účely pozorovania a podávania hlásenia alebo diskrétneho dohľadu, ako aj v období, počas ktorého pokračuje operačná analýza údajov alebo vyšetrovanie.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s nariadením č. 45/2001, ktoré sa týka prístupu k osobným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO A)
Článok 37 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Akákoľvek osoba môže požiadať akýkoľvek vnútroštátny dozorný orgán ustanovený v článku 28 smernice 95/46/ES alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ustanoveného v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, podľa toho, či údaje do CIS vložil členský štát alebo Komisia, o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a to s cieľom skontrolovať ich presnosť a spôsob, ktorým tieto údaje boli alebo sú využívané. Na takéto právo sa vzťahujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, v ktorom bola takáto žiadosť podaná a nariadenie (ES) č. 45/2001. Ak tieto údaje vložil iný členský štát alebo Komisia, kontrola sa uskutoční v úzkej koordinácii s vnútroštátnym dozorným orgánom daného členského štátu alebo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

2. Každá osoba môže požiadať ktorýkoľvek vnútroštátny dozorný orgán ustanovený článkom 28 smernice 95/46/ES alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ustanoveného článkom 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, podľa toho, či sa týchto práv dovolávajú vnútroštátne dozorné orgány alebo EDSP, o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a to s cieľom skontrolovať ich presnosť a spôsob, akým sa tieto údaje využívajú. Na takéto právo sa vzťahujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, v ktorom bola takáto žiadosť podaná a nariadenie (ES) č. 45/2001. Ak tieto údaje vložil iný členský štát alebo Komisia, kontrola sa uskutoční v úzkej koordinácii s vnútroštátnym dozorným orgánom daného členského štátu alebo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s postupe, v rámci ktorého sa žiada o prístup k osobným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO AA) (nové)
Článok 37 odsek 3a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(aa) dopĺňa sa tento odsek:

„3a) EDSP dozerá na to, či CIS vyhovuje nariadeniu (ES) č. 45/2001.“

Odôvodnenie

Na uznanie dozornej úlohy EDPS, čo sa týka súladu CIS s nariadením č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO BA) (nové)
Článok 37 odsek 4a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(ba) dopĺňa sa tento odsek:

„4a) EDSP zvoláva aspoň raz ročne stretnutie so všetkými vnútroštátnymi dozornými orgánmi, aby sa mohli riešiť otázky dozoru súvisiace s CIS.“

Odôvodnenie

Na zabezpečenie koordinácie medzi EDPS a národnými dozornými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 1 BOD 17
Článok 41b odsek 2 písmeno b) (nariadenie (ES) č. 515/97)

(b) pre podniky: obchodné meno, meno používané v obchodnom styku, miesto podnikania a identifikačné číslo pre DPH.

(b) pre podniky: obchodné meno, meno používané v obchodnom styku, miesto podnikania, identifikačné číslo pre DPH a pre spotrebnú daň ako stanovuje článok 22 ods. 2 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní1.

_________________________

1 Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 1.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje názor Dvora audítorov, že zahrnutím identifikačného čísla spotrebnej dane do FIDE by sa uľahčili zisťovania Komisie a zodpovedných vnútroštátnych orgánov a kontroly vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 1 BOD 17
Článok 41c odsek 2 písmeno b) (nariadenie (ES) č. 515/97)

(b) pre podniky: obchodné meno a/alebo meno používané v obchodnom styku a/alebo identifikačné číslo pre DPH.

(b) pre podniky: obchodné meno, obchodné meno a/alebo meno používané v obchodnom styku a/alebo identifikačné číslo pre DPH a pre spotrebnú daň ako stanovuje článok 22 ods. 2 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní1.

_________________________

1 OJ L 359, 4.12.2004, p. 1.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje názor Dvora audítorov, že zahrnutím identifikačného čísla spotrebnej dane do FIDE by sa uľahčili zisťovania Komisie a zodpovedných vnútroštátnych orgánov a kontroly vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 1 BOD 19
Článok 42a odsek 1 (nariadenie (ES) č. 515/97)

1. Toto nariadenie je základným právnym predpisom, na ktorom je založené financovanie týchto výdavkov:

1. Toto nariadenie je základným právnym predpisom, na ktorom je založené financovanie všetkých opatrení Spoločenstva v ňom uvedených vrátane:

(a) súhrn nákladov vynaložených na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá dáva členským štátom k dispozícii logistické, administratívne prostriedky a informačné technológie na zabezpečenie koordinácie spoločných colných operácií, najmä osobitného dohľadu uvedeného v článku 7,

(a) súhrnu nákladov vynaložených na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá dáva členským štátom k dispozícii logistické, administratívne prostriedky a informačné technológie na zabezpečenie koordinácie spoločných colných operácií, najmä osobitného dohľadu uvedeného v článku 7,

(b) náhrada cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva uvedených v článku 20, na spoločných colných operáciách organizovaných spoločne s Komisiou alebo Komisiou, ako aj na odbornom vzdelávaní, stretnutiach ad hoc a na prípravných stretnutiach týkajúcich sa správneho vyšetrovania alebo operačných akcií, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo v spolupráci s Komisiou.

(b) náhrady cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva uvedených v článku 20, na spoločných colných operáciách organizovaných spoločne s Komisiou alebo Komisiou, ako aj na odbornom vzdelávaní, stretnutiach ad hoc a na prípravných stretnutiach týkajúcich sa správneho vyšetrovania alebo operačných akcií, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo v spolupráci s Komisiou.

V prípade, ak sa stála technická infraštruktúra uvedená v písm. a) využíva v rámci colnej spolupráce uvedenej v hlave VI Zmluvy o Európskej únii, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty zástupcov členských štátov znášajú členské štáty.

V prípade, keď sa stála technická infraštruktúra uvedená v písm. a) využíva v rámci colnej spolupráce uvedenej v hlave VI Zmluvy o Európskej únii, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty zástupcov členských štátov znášajú členské štáty.

(c) výdavky súvisiace s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou informačnej technológie (hardvéru), softvéru a pripojenia na sieť, ktoré slúžia na predchádzanie a boj proti podvodom, ako aj so službami v oblasti výroby, podpory a príslušného odborného vzdelávania,

(c) výdavkov súvisiacich s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou informačnej technológie (hardvéru), softvéru a pripojenia na sieť a príbuzných produktov, podporou a službami v oblasti odbornej prípravy na realizáciu opatrení uvedených v tomto nariadení, najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie a boj proti podvodom,

(d) výdavky súvisiace s poskytovaním informácií a výdavky vynaložené na činnosti, ktoré s tým súvisia umožňujúce prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov v rámci boja proti podvodom v oblasti ochrany finančných a iných záujmov Spoločenstva,

(d) výdavkov súvisiacich s poskytovaním informácií a výdavky vynaložené na činnosti, ktoré s tým súvisia umožňujúce prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov na účely realizácie opatrení uvedených v tomto nariadení, najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie a boj proti podvodom,

(e) výdavky spojené s využívaním colného informačného systému ustanoveného nástrojmi prijatými podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä podľa Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely stanovenom v akte Rady z 26. júla 1995 za predpokladu, že tieto nástroje ustanovujú, že sú uvedené výdavky hradené z rozpočtu Spoločenstva.

(e) výdavkov spojených s využívaním colného informačného systému ustanoveného nástrojmi prijatými podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä podľa Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely stanovenom v akte Rady z 26. júla 1995 za predpokladu, že tieto nástroje ustanovujú, že sú uvedené výdavky hradené z rozpočtu Spoločenstva.

Odôvodnenie

Výdavky musia zodpovedať úlohám uvedeným v tomto nariadení a treba klásť dôraz na boj proti podvodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 1 BOD 19
Článok 42a odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Komisia môže po porade s výborom uvedeným v článku 43 rozhodnúť o vytvorení alebo prijatí ďalších systémov komunikácie a výmeny informácií, ktoré sú považované za potrebné.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Musí za zabezpečiť účasť legislatívnych orgánov, najmä Európskeho parlamentu, pri tvorbe nových systémov na výmenu informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 1 BOD 20 PÍSMENO -A) (nové)

Článok 43 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(-a) Odsek 2 sa nahrádza takto:

 

„(2) Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.“

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh v rámci komitologického postupu, ktorý je potrebný na zavedenie nového regulačného postupu s kontrolou v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady 2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 1 BOD 20 PÍSMENO -AA) (nové)

Článok 43 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(-aa) odsek 3 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Právne vyjasnenie: vypustenie cyklického odkazu (článok 23 ods. 4 a článok 25 už odkazujú na článok 43, ak ide o komitologický postup, ktorý sa má dodržať, a preto netreba, aby článok 43 odkazoval späť na tieto články).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 1 BOD 20 PÍSMENO B)
Článok 43 odsek 5 (nariadenie (ES) č. 515/97)

(b) V tretej vete odseku 5 sa pojem ombudsman nahrádza výrazom „Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uvedený v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001“.

(b) odsek 5 sa nahrádza takto:

„Výbor spolu s dozornou skupinou uvedenou v článku ..., skúma všetky problémy s prevádzkou CIS, s ktorými sa stretávajú vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 37. Výbor sa stretáva v ad hoc zložení aspoň raz do roka.“

Odôvodnenie

Vyplýva z modelu prijatého pre druhú generáciu Schengenského informačného systému (SIS II).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 1 PÍSMENO 21A (nové)
Article 51 a (new) (Regulation (EC) No 515/97)

 

(21a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 51a

Komisia v spolupráci s členskými štátmi predkladá každý rok Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach prijatých na vykonanie tohto článku.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh chce vysvetliť, že v súlade s článkom 280 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Komisia každoročne predkladá Parlamentu a Rade správy o opatreniach prijímaných na ochranu finančných záujmov Spoločenstva vrátane implementovania tohto nariadenia.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zámerom tohto návrhu nariadenia je zladiť existujúce nariadenie Rady (ES) 515/97 z 13. marca 1997 s novými právomocami Spoločenstva v oblasti colnej spolupráce a súčasne posilniť spoluprácu a výmenu údajov medzi členskými štátmi navzájom a členskými štátmi a Komisiou.

Hoci predchádzanie podvodom voči colnej a poľnohospodárskej legislatíve Spoločenstva dosiahlo dobré výsledky po zavedení nariadenia č. 515/97, toto nariadenie treba pozmeniť a doplniť z viacerých dôvodov, v neposlednom rade aj pre dve posledné kolá rozšírenia EÚ, ktoré značne posunuli pozemné a morské hranice Európskej únie. Viacero problémov ochrany údajov, najmä ustanovenia o kontrole osobných údajov spracúvaných v rámci CIS, rovnakou mierou sa venoval a podrobne riešil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)[1] vo svojom stanovisku z 22. februára 2007. Európsky dvor audítorov takisto vydal stanovisko 21. marca 2007[2].

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 poskytlo právny základ pre žiadosti o pomoc medzi colnými orgánmi členských štátov v boj proti nezrovnalostiam a podvodom, čoho výsledkom je vytvorenie osobitnej databázy Colného informačného systému (CIS), ktorá dnes spája 1500 terminálov s 3000 akreditovanými používateľmi vo všetkých 27 členských štátoch, pričom umožňuje príslušným administratívnym orgánom, aby svojich európskych partnerov upozorňovali v prípade nebezpečenstva alebo podozrenia z pochybných operácií. Návrh nariadenia sa zameriava na zvýšenie funkčnosti CIS vytvorením dodatočného európskeho zoznamu údajov odrážajúceho pohyb kontajnerov a dopravných prostriedkov, ako aj tovaru a príslušných osôb. Navyše, identifikačná databáza colných spisov (FIDE), pôvodne vytvorená členskými štátmi na výmenu informácií tretieho piliera, sa zapracovala do právnych predpisov Spoločenstva, čím slúži na monitorovanie tak činností Spoločenstva, ako aj prieskumu tretieho piliera.

Podpora obchodovania je veľmi dôležitým prvkom komerčnej politiky EÚ, predsa však existuje nebezpečenstvo, že zneužije medzinárodný ekonomický a finančný zločin: zločinecké organizácie špecializujúce sa na podvody sa vyhýbajú kontrolám platenia daní, profitujú zo zníženia či zrušenia daní bez toho, aby na to mali nárok, a čo sa týka výdavkov, zdá sa, že sa zameriavajú na platby exportných záloh za poľnohospodárske produkty a spracované výrobky opúšťajúce colné územie Spoločenstva. Tieto kroky môžu zapríčiniť podstatné finančné straty pre Európske spoločenstvá, pretože clá na dovoz, poľnohospodárske poplatky a DPH za dovoz ukladané členskými štátmi pri splnení colných formalít tvoria podstatnú časť príjmov rozpočtu Spoločenstva.

Tento návrh nariadenia ďalej poskytuje právnu a technickú aktualizáciu vo viacerých oblastiach, najmä v oblasti:

- úpravy definície colnej legislatívy k dohovoru Neapol II[3]

- inštalovania automatickej výmenu údajov bez predchádzajúcej požiadavky členského štátu, ktorý údaje prijíma

- zefektívnenia procesu poskytovania údajov z iného členského štátu tretej krajine, s čím musí tento štát súhlasiť

- umožnenia využívania CIS na strategické účely a na účely prevádzkovej analýzy

Čo sa týka postupov komitológie: pôvodné nariadenie Rady (ES) 515/97 vychádzalo z článkov 43 a 235 zmluvy a bolo prijaté v rámci konzultačného postupu, pričom pozmeňujúci a doplňujúci akt (vychádzajúci z článkov 135 a 280 zmluvy) sleduje postup spolurozhodovania. Vzhľadom na to, že v rámci spolurozhodovania ide o snahu pozmeniť a doplniť, okrem iného, článok 43 nariadenia, ktorým za vytvára komitologický výbor, zdá sa, že úprava článkov 23, 25 a 43 je nevyhnutná v súlade s novým komitologickým rámcom.

  • [1]  Podľa nariadenia 54/2001 EDPS nahradil otázkach ochrany údajov európskeho ombudsmana.
  • [2]  Ú. v. EÚ C101 zo 4.5.2007, s. 4
  • [3]  Akt Rady 98/C/ 24/01 z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami [Úradný vestník EÚ C 24 z 23.01.1998].

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (18.7.2007)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach
(KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jean-Pierre Audy

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu Komisie je prispôsobiť nariadenie Rady č. 515/97 z 13. marca 1997 novým právomociam týkajúcim sa colnej spolupráce, ktoré sú uvedené v článku 135 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v článku 280 tejto zmluvy, ktorý sa týka ochrany finančných záujmov Spoločenstva. Dvor audítorov[1] a Európsky dozorný úradník na ochranu údajov[2] predložili stanovisko k projektu.

Toto stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu sa predkladá na základe rozšírenej spolupráce s Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, tak ako to stanovuje článok 47 rokovacieho poriadku.

Hlavným cieľom, ktorý sleduje návrh, je posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj medzi nimi a Komisiou, v záujme toho, aby sa neustále zintenzívňoval boj proti podvodom v rámci colnej únie a spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Správne uplatňovanie colných a poľnohospodárskych predpisov hrá dôležitú úlohu pri dobrom fungovaní vnútorného trhu. Takisto je nezanedbateľným aspektom účinnej stratégie v oblasti medzinárodného obchodu, najmä v súvislosti s dodržiavaním uplatnenia obranných obchodných nástrojov. A nakoniec je, so zreteľom na ochranu finančných záujmov, dôležitou agendou, samozrejme Spoločenstva, ale všeobecnejšie aj európskych hospodárskych subjektov a občanov.

Rozšírenie pozemných a námorných hraníc Únie v nadväznosti na rozšírenia, ktoré sa spájajú so zjednocovaním európskeho kontinentu, a pravdepodobne aj skutočnosť, že okrem Chorvátska by sa hranice nemali v nasledujúcich rokoch výrazne meniť, znamenajú, že existuje možnosť na to, aby sa toto obdobie využilo na posilnenie európskeho colného mechanizmu. Najmä právne nástroje týkajúce sa tejto operácie sú mimoriadne komplexné z dôvodu rozdelenia právnych základov medzi prvý a tretí pilier. Spravodajca požiadaný o stanovisko víta skutočnosť, že Komisia sa snaží uľahčiť praktickú spoluprácu jednotlivých subjektov. Spravodajca takisto víta, že sa zohľadňuje ochrana fyzických osôb vzhľadom na spracovanie osobných údajov a na ochranu súkromia.

1. FIDE

Databáza na zisťovanie prípadov colného vyšetrovania (FIDE) je databáza, ktorá umožňuje zistiť príslušným orgánom členských štátov ako aj Komisii, ktoré osoby alebo podniky sú predmetom vyšetrovania alebo administratívnych alebo súdnych sankcií, ktoré sa týkajú operácie, ktorá je v protiklade alebo v potenciálnom protiklade s colnými alebo poľnohospodárskymi predpismi. FIDE takto umožňuje účinnejšiu koordináciu medzi jednotlivými zložkami. Parlament v roku 2002 privítal v tom čase inovačný projekt na vytvorenie takejto databázy v treťom pilieri[3]. Spravodajca požiadaný o stanovisko následne vyslovuje uspokojenie s návrhom Komisie, aby sa aj FIDE zakotvilo v prvom pilieri. Časť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je určená na transponovanie návrhov Dvora audítorov, aby sa zvýšila užitočnosť FIDE pre príslušné zložky.

Spravodajca požiadaný o stanovisko zdieľa obavy Dvora audítorov v súvislosti s integrovaným prístupom v riadení jednotlivých databáz týkajúcich sa boja proti podvodom, ale domnieva sa, že táto diskusia presahuje rámec tohto nariadenia a mala by sa viesť v inom kontexte.

2. Koherentnosť spolupráce na európskej úrovni

Spravodajca požiadaný o stanovisko podporuje návrhy Komisie, ktorých cieľom je podporiť pridanú hodnotu spolupráce na európskej úrovni, najmä európsky register údajov a platformu služieb.

V snahe zlepšiť účinnosť OLAF-u a jeho spoluprácu s ostatnými subjektmi zodpovednými za boj proti podvodom sa však domnieva, že zákonodarca by mal zohľadniť aktuálny vývoj v inštitúciách na európskej úrovni. Bez toho, aby chcel žiadať nové právomoci pre Spoločenstvo v tejto oblasti, navrhuje, aby zákonodarca jasne podporil výmenu osvedčených postupov medzi OLAF-om a ostatnými európskymi a medzinárodnými orgánmi zodpovednými za boj proti podvodom. Keďže neexistuje homogénnejší právny rámec, bolo by potrebné, aby sa prostredníctvom výmeny osvedčených postupov zabezpečilo, že jednotlivé orgány budú zo strednodobého hľadiska uplatňovať stále koherentnejší prístup.

3. Financovanie

Pokiaľ ide o financovanie, spravodajca požiadaný o stanovisko by chcel zdôrazniť, že výdavky musia byť priamo spojené s úlohami zverenými Komisii a vnútroštátnym orgánom uvedeným v tomto nariadení, aby sa zabránilo prekrývaniu medzi týmto návrhom a ostatnými nástrojmi, napríklad v súvislosti s programom Hercules II. Spravodajca požiadaný o stanovisko si napokon želá, aby sa zachoval legislatívny postup, vrátane povinného stanoviska Dvora audítorov, pre rozhodnutia o ostatných systémoch komunikácie a výmeny informácií, namiesto uplatnenia postupu komitológie.

Spravodajca požiadaný o stanovisko by chcel zdôrazniť, že je potrebné, aby Komisia konsolidovala toto nariadenie s nariadením, ktoré mení a doplňuje, a pozmenila a doplnila odôvodnenia. Spravodajca požiadaný o stanovisko nesformuloval pozmeňujúci a doplňujúci návrh v tomto smere z toho dôvodu, že to nespadá do pôsobnosti Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu. Domnieva sa však, že je potrebné požiadať Komisiu, aby systematicky konsolidovala zmenené a doplnené texty Spoločenstva, aby užívatelia lepšie porozumeli právu Spoločenstva a lepšie ho uplatňovali.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[4]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

PREAMBULA CITÁCIA 4A (nová)

 

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov1,

 

____________

Ú. v. EÚ C 101, 4.5. 2007, s. 4.

Odôvodnenie

Podľa článku 280 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je konzultácia Dvora audítorov povinná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ODÔVODNENIE 10A (nové)

 

(10a) S cieľom podporiť koherentnosť činností Komisie, ostatných orgánov a agentúr Európskej únie, ako aj ostatných medzinárodných a miestnych organizácií, musí mať Komisia právomoc na výmenu osvedčených postupov s týmito orgánmi, najmä s Europolom a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex);

Odôvodnenie

Toto nové odôvodnenie umožňuje vsunúť pozmeňujúci a doplňujúci návrh o rovnakej téme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 1 BOD 5
Článok 18a odsek 2c (nariadenie (ES) č. 515/97)

c) poskytnúť údaje z tohto zoznamu k dispozícii príslušným orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1, a to s jediným cieľom, ktorý spočíva v dosahovaní cieľov tohto nariadenia a pod podmienkou dodržiavania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES

c) pomocou techník na elektronické spracovanie údajov poskytnúť údaje z tohto zoznamu k dispozícii príslušným orgánom uvedeným v článku 1 ods. 1, a to s jediným cieľom, ktorý spočíva v dosahovaní cieľov tohto nariadenia a pod podmienkou dodržiavania vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 1 BOD 5
Článok 18b odsek 1a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

Komisia má právomoc poskytnúť všetky formy technickej pomoci alebo školenia pre styčných dôstojníkov z tretích krajín, z európskych alebo medzinárodných organizácií a agentúr, najmä z Europolu a z Agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 1 BOD 17
Článok 41b odsek 2 písmeno b) (nariadenie (ES) č. 515/97)

b) pre podniky: obchodné meno, meno používané v obchodnom styku, miesto podnikania a identifikačné číslo pre DPH.

b) pre podniky: obchodné meno, meno používané v obchodnom styku, miesto podnikania a identifikačné číslo pre DPH a identifikačné číslo spotrebnej dane, tak ako je uvedené v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní1 ako aj v článku 15 a) ods. 2 písm. a) smernice Rady 92/12/EHS2 z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením 92/108/EHS3 .

_________________________

1Ú. v. ES L 359, 4. 12. 2004, s. 1.

2 Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s.1.

3 Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992, s.124.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého by zahrnutie identifikačného čísla spotrebných daní do FIDE uľahčilo vyšetrovania Komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov a zo všeobecnejšieho hľadiska by to uľahčilo aj kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 1 BOD 17
Článok 41c odsek 2 písmeno b) (nariadenie (ES) č. 515/97)

b) pre podniky: obchodné meno a/alebo meno používané v obchodnom styku a/alebo identifikačné číslo pre DPH.

b) pre podniky: obchodné meno, meno používané v obchodnom styku, miesto podnikania a identifikačné číslo pre DPH a identifikačné číslo spotrebnej dane, tak ako je uvedené v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní1 ako aj v článku 15 a) ods. 2 písm. a) smernice Rady 92/12/EHS2 z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením 92/108/EHS3 .

_________________________

1 Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 1.

2 Ú. v. ES  L 76, 23.3.1992, s. 1.

3 Ú. v. ES  L 390, 31.12.1992, s. 124.

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého by zahrnutie identifikačného čísla spotrebných daní do FIDE uľahčilo vyšetrovania Komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov a zo všeobecnejšieho hľadiska by to uľahčilo aj kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 1 BOD 19
Článok 42a odsek 1 (nariadenie (ES) č. 515/97)

1. Toto nariadenie je základným právnym predpisom, na ktorom je založené financovanie týchto výdavkov:

1. Toto nariadenie je základným právnym predpisom, na ktorom je založené financovanie všetkých akcií Spoločenstiev, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, a to najmä:

a) súhrn nákladov vynaložených na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá dáva členským štátom k dispozícii logistické, administratívne prostriedky a informačné technológie na zabezpečenie koordinácie spoločných colných operácií, najmä osobitného dohľadu uvedeného v článku 7;

a) súhrn nákladov vynaložených na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá dáva členským štátom k dispozícii logistické, administratívne prostriedky a informačné technológie na zabezpečenie koordinácie spoločných colných operácií, najmä osobitného dohľadu uvedeného v článku 7;

b) náhrada cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva uvedených v článku 20, na spoločných colných operáciách organizovaných spoločne s Komisiou alebo Komisiou, ako aj na odbornom vzdelávaní, stretnutiach ad hoc a na prípravných stretnutiach týkajúcich sa správneho vyšetrovania alebo operačných akcií, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo v spolupráci s Komisiou

b) náhrada cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a denných diét zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva uvedených v článku 20, na spoločných colných operáciách organizovaných spoločne s Komisiou alebo Komisiou, ako aj na odbornom vzdelávaní, stretnutiach ad hoc a na prípravných stretnutiach týkajúcich sa správneho vyšetrovania alebo operačných akcií, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo v spolupráci s Komisiou.

V prípade, ak sa stála technická infraštruktúra uvedená v písm. a) využíva v rámci colnej spolupráce uvedenej v hlave VI Zmluvy o Európskej únii, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty zástupcov členských štátov znášajú členské štáty.

V prípade, ak sa stála technická infraštruktúra uvedená v písm. a) využíva v rámci colnej spolupráce uvedenej v hlave VI Zmluvy o Európskej únii, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty zástupcov členských štátov znášajú členské štáty.

c) výdavky súvisiace s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou informačnej technológie (hardvéru), softvéru a pripojenia na sieť, ktoré slúžia na predchádzanie a boj proti podvodom, ako aj so službami v oblasti výroby, podpory a príslušného odborného vzdelávania;

c) výdavky súvisiace s nadobudnutím, výskumom, vývojom a prevádzkou informačnej technológie (hardvéru), softvéru a pripojenia na sieť, ako aj s nimi súvisiace služby v oblasti výroby, podpory a príslušného odborného vzdelávania, ktoré slúžia na realizáciu akcií uvedených v tomto nariadení, najmä na predchádzanie a boj proti podvodom;

d) výdavky súvisiace s poskytovaním informácií a výdavky vynaložené na činnosti, ktoré s tým súvisia umožňujúce prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov v rámci boja proti podvodom v oblasti ochrany finančných a iných záujmov Spoločenstva.

d) výdavky súvisiace s poskytovaním informácií a výdavky vynaložené na činnosti, ktoré s tým súvisia umožňujúce prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov v rámci realizácie akcií uvedených v tomto nariadení, najmä predchádzanie a boj proti podvodom;

e) výdavky spojené s využívaním colného informačného systému ustanoveného nástrojmi prijatými podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä podľa Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely stanovenom v akte Rady z 26. júla 1995 za predpokladu, že tieto nástroje ustanovujú, že sú uvedené výdavky hradené z rozpočtu Spoločenstva.

e) výdavky spojené s využívaním colného informačného systému ustanoveného nástrojmi prijatými podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, a najmä podľa Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely stanovenom v akte Rady z 26. júla 1995 za predpokladu, že tieto nástroje ustanovujú, že sú uvedené výdavky hradené z rozpočtu Spoločenstva.

Odôvodnenie

Výdavky musia zodpovedať úlohám uvedeným v tomto nariadení, pričom je potrebné zdôrazniť boj proti podvodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 1 BOD 19
Článok 42a odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Komisia môže po porade s výborom uvedeným v článku 43 rozhodnúť o vytvorení alebo prijatí ďalších systémov komunikácie a výmeny informácií, ktoré sú považované za potrebné.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pri vypracovaní nových systémov na výmenu informácií sa musí zabezpečiť účasť legislatívnych orgánov, najmä Európskeho parlamentu .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 1 BOD 20 písmeno -a (nové)
Článok 3 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(-a) Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňuje článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8“.

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh v rámci komitologického postupu, ktorý je potrebný na zavedenie nového regulačného postupu s kontrolou v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady 2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 1 BOD 20 písmeno -aa (nové)
Článok 43 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

(-aa) Odsek 3 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Odsek by sa mal vypustiť z dôvodu právnej jasnosti. Vypustenie krížového odkazu v súlade s článkom 16 medziinštitucionálnej dohody o kvalite tvorby legislatívy Spoločenstva z roku 1998 (článok 23 ods. 4 a článok 25 už odkazujú na článok 43 ako na článok, ktorý je smerodajný pre dodržanie komitologického postupu, a preto nie je potrebné, aby článok 43 odkazoval späť na tieto články).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 1 BOD 21A (nový)
Článok 51a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

 

21a Vkladá sa nasledovný článok 51a:

 

„Článok 51a

Komisia v spolupráci s členskými štátmi každý rok informuje Európsky parlament a Radu o opatreniach, ktoré podnikla na realizáciu tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že podľa článku 280 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Komisia každý rok informuje Parlament a Radu o opatreniach podniknutých na ochranu finančných záujmov Únie, vrátane realizácie tohto nariadenia.

POSTUP

Názov

Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

Referenčné čísla

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.2.2007

 

 

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

24.5.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jean-Pierre Audy

 

27.3.2007

 

 

Dátum prijatia

16.7.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  stanovisko č. 3/2007, Ú. v. XXX
  • [2]  stanovisko z 22. februára 2007
  • [3]  legislatívne uznesenie z 18. decembra 2002, Ú. v. EÚ C31 E, 5. 2. 2004, s. 171
  • [4]  Ú. v. EÚ C 0000, 11.5.2007, s. 00.

POSTUP

Názov

Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

Referenčné čísla

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.2.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

24.5.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Dátum prijatia

22.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mojca Drčar Murko