POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

6.12.2007 - (KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Bill Newton Dunn
Pripravljavec mnenja(*):
Jean-Pierre Audy, Odbor za proračunski nadzor
* Okrepljeno sodelovanje med odbori - člen 47 poslovnika

Postopek : 2006/0290(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0488/2007
Predložena besedila :
A6-0488/2007
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

(KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0866)[1],

–   ob upoštevanju člena 251(2) in členov 135 in 280 pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0033/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za proračunski nadzor (A6‑0488/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

NAVEDBA SKLICEVANJA 4 A (novo)

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov1,

 

____________________

1 UL C 94, 28.4.2007, str. 3.

Obrazložitev

Dodatek je v skladu z obveznim značajem člena 28(2) uredbe 45/2001, ki zahteva posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 2

Navedba sklicevanja 4 B (novo)

 

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča1,

 

____________

1 UL C 101, 4.5.2007, str. 4.

Obrazložitev

Posvetovanje z Računskim sodiščem je obvezno v skladu s členom 280 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 10 A (novo)

 

(10a) Da bi spodbudili skladnost med ukrepi, ki jih je sprejela Komisija, drugimi organi in agencijami Evropske unije ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, je treba Komisijo pooblastiti, da lahko izmenjuje izkušnje s temi organi, zlasti z Europolom in Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex).

Obrazložitev

Nova uvodna izjava omogoča vložitev predloga spremembe na isto temo.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 12

(12) Znotraj Komisije je treba oblikovati stalno infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje skupnih carinskih dejavnosti skozi vse koledarsko leto in gostovanje, v obdobju, ki je potrebno za izvedbo ene ali več posameznih dejavnosti, predstavnikov držav članic ter po potrebi uradnikov za zvezo iz tretjih držav, evropskih ali mednarodnih organizacij in agencij, zlasti Europola ter Svetovne carinske organizacije (WCO) in Interpola.

(12) Znotraj Komisije je treba oblikovati stalno infrastrukturo, ki bo omogočala usklajevanje skupnih carinskih dejavnosti skozi vse koledarsko leto in gostovanje, v obdobju, ki je potrebno za izvedbo ene ali več posameznih dejavnosti, predstavnikov držav članic ter po potrebi uradnikov za zvezo iz tretjih držav, evropskih ali mednarodnih organizacij in agencij, zlasti Europola ter Svetovne carinske organizacije (WCO) in Interpola.

Obrazložitev

Izraz, ki bolj ustreza usklajevalni vlogi Komisije.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

 

(12a) Da bi rešili vprašanja v zvezi z nadzorom carinskega informacijskega sistema, mora Evropski nadzornik za varstvo podatkov vsaj enkrat na leto sklicati sestanek z nacionalnimi nadzornimi organi za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s predlogi sprememb 8 in 9.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 17 A (novo)

 

(17a) Izmenjave podatkov s tretjimi državami, ki jih ureja ta uredba, morajo biti prej preverjene, da pravila o varstvu podatkov v državi prejemnici, zlasti v povezavi z obdelavo osebnih podatkov, zagotavljajo enako stopnjo varstva kot pravila EU.

Obrazložitev

Tretje države, ki prejemajo podatke iz držav članic EU v okviru carinskega sodelovanja, morajo zagotavljati primerne standarde varstva podatkov, ki so primerljivi s standardi EU. Uvodna izjava je povezana z zadnjim odstavkom člena 19(novo).

Predlog spremembe 7

Člen 1, točka 3
Člen 15, odstavek 2 (Uredba (ES)Št. 515/97)

2. Pristojni organi posamezne države članice lahko prav tako v strukturirani ali nestrukturirani obliki sproti ali redno sporočajo informacije o dejanjih, ki so ali se zdijo v nasprotju s carinsko ali kmetijsko zakonodajo.

2. Pristojni organi posamezne države članice lahko prav tako sporočajo informacije o dejavnostih, ki so ali se zdijo v nasprotju s carinsko ali kmetijsko zakonodajo.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila.

Predlog spremembe 8

Člen 1, točka 5
Člen 18a, odstavek 2, točka (c) (Uredba (ES) Št. 515/97)

(c) podatke iz te podatkovne baze da na voljo pristojnim organom iz člena 1(1), izključno za namene doseganja ciljev iz te uredbe, pod pogojem, da se spoštujejo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES;

podatke iz te podatkovne baze da na voljo z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov pristojnim organom iz člena 1(1), izključno za namene doseganja ciljev iz te uredbe, pod pogojem, da se spoštujejo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES;

Predlog spremembe 9

Člen 1, točka 5
Člen 18b, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) Št. 515/97)

Komisija ima pooblastilo za zagotavljanje vseh oblik tehnične pomoči ali dejavnosti usposabljanja uradnikov za zvezo iz tretjih držav, evropskih ali mednarodnih organizacij in agencij, zlasti Europola in Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex).

Predlog spremembe 10

Člen 1, točka 14
Člen 36, odstavek 2, zadnji stavek (Uredba (ES) Št. 515/97)

 

 

„V vsakem primeru se med izvajanjem ukrepov za namene vpogleda in poročanja ali prikritega nadzora ter med potekom operativne analize ali preiskave dostop zavrne vsaki osebi, ne glede na to, ali se njeni podatki obdelujejo.“

„V vsakem primeru se med izvajanjem ukrepov za namene vpogleda in poročanja ali prikritega nadzora ter med potekom operativne analize ali preiskave dostop lahko zavrne vsaki osebi, ne glede na to, ali se njeni podatki obdelujejo.“

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z uredbo 45/2001 glede dostopa do osebnih podatkov.

Predlog spremembe 11

ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (A)
Člen 37, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

2. Vsakdo lahko, odvisno od tega, ali je podatke v CIS vnesla država članica ali Komisija, od vsakega nacionalnega nadzornega organa iz člena 28 Direktive 95/46/ES ali od Evropskega nadzornika za varstvo podatkov iz člena 41(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in njihovo sedanjo ali preteklo uporabo. To pravico urejajo zakoni, predpisi in postopki države članice, v kateri se vloži zahtevek, in Uredba (ES) št. 45/2001. Če je podatke vnesla druga država članica ali Komisija, se preveritev opravi v tesnem sodelovanju z nacionalnim nadzornim organom te države članice ali z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

2. Vsakdo lahko od vsakega nacionalnega nadzornega organa iz člena 28 Direktive 95/46/ES ali od Evropskega nadzornika za varstvo podatkov iz člena 41(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, odvisno od tega ali je pravice že uveljavil pri nacionalnem nadzornem organu ali evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in njihovo sedanjo ali preteklo uporabo. To pravico urejajo zakoni, predpisi in postopki države članice, v kateri se vloži zahtevek, in Uredba (ES) št. 45/2001. Če je podatke vnesla druga država članica ali Komisija, se preveritev opravi v tesnem sodelovanju z nacionalnim nadzornim organom te države članice ali z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost v postopku, ko se zahteva dostop do osebnih podatkov.

Predlog spremembe 12

ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (A A) (novo)
Člen 37, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(aa) Vstavi se naslednji odstavek:

„3a. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bo nadzoroval skladnost carinskega informacijskega sistema z uredbo (ES) št. 45/2001."

Obrazložitev

Da se skladno z uredbo 45/2001 prizna nadzorno vlogo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov nad carinskim informacijskim sistemom.

Predlog spremembe 13

ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (B A) (novo)
Člen 37, odstavek 4 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(ba) Vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a. Evropski nadzornik za varstvo podatkov vsaj enkrat na leto skliče sestanek z vsemi nacionalnimi nadzornimi organi, da razpravljajo o vprašanjih, povezanih z nadzorom carinskega informacijskega sistema."

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti usklajevanje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe 14

Člen 1, točka 17
Člen 41b, odstavek 2, točka b (Uredba (ES) Št. 515/97)

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja in identifikacijska številka DDV.

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja, identifikacijska številka DDV in identifikacijska številka za trošarine, kot je določeno v členu 22(2a) Uredbe Sveta (ES) št. 2073/2004 o upravnem sodelovanju na področju trošarin1.

_________________________

1 UL L 359, 4.12.2004, str. 1.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira mnenje Računskega sodišča, po katerem bi vključitev identifikacijske številke za trošarine v FIDE (identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek) nadalje omogočala preiskave Komisije in pristojnih nacionalnih organov, ter nadzor na splošno.

Predlog spremembe 15

Člen 1, točka 17
Člen 41c, odstavek 2, točka b (Uredba (ES) Št. 515/97)

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti in/ali identifikacijska številka DDV.

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti in/ali identifikacijska številka DDV in identifikacijska številka za trošarine, kot je določeno v členu 22(2a) Uredbe Sveta (ES) št. 2073/2004 o upravnem sodelovanju na področju trošarin1.

_________________________

1 UL L 359, 4.12.2004, str. 1.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira mnenje Računskega sodišča, po katerem bi vključitev identifikacijske številke za trošarine v FIDE (identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek) nadalje omogočala preiskave Komisije in pristojnih nacionalnih organov, ter nadzor na splošno.

Predlog spremembe 16

Člen 1, točka 19
Člen 42a, odstavek 1 (Uredba (ES) Št. 515/97)

1. Ta uredba je pravna podlaga za kritje naslednjih odhodkov:

1. Ta uredba je pravna podlaga za kritje vseh dejavnosti Skupnosti, ki jih določa ta uredba, zlasti naslednjih:

(a) vsi odhodki za vzpostavitev in vzdrževanje stalne tehnične infrastrukture, ki državam članicam priskrbi logistična, pisarniška in informacijska sredstva za zagotavljanje skupnih carinskih dejavnosti, zlasti posebnega nadzora iz člena 7.

(a) vsi odhodki za vzpostavitev in vzdrževanje stalne tehnične infrastrukture, ki državam članicam priskrbi logistična, pisarniška in informacijska sredstva za zagotavljanje skupnih carinskih dejavnosti, zlasti posebnega nadzora iz člena 7.

(b) povračilo prevoznih in nastanitvenih stroškov ter dnevnic predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v akcijah Skupnosti iz člena 20, skupnih carinskih dejavnostih, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija, ter v usposabljanjih, namenskih sestankih in pripravljalnih sestankih za upravne poizvedbe ali operativne ukrepe, ki jih izvedejo države članice, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija.

(b) povračilo prevoznih in nastanitvenih stroškov ter dnevnic predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v akcijah Skupnosti iz člena 20, skupnih carinskih dejavnostih, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija, ter v usposabljanjih, namenskih sestankih in pripravljalnih sestankih za upravne poizvedbe ali operativne ukrepe, ki jih izvedejo države članice, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija.

Ko se stalna tehnična infrastruktura iz točke (a) uporablja pri carinskem sodelovanju iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, krijejo prevozne in nastanitvene stroške ter dnevnice svojih predstavnikov države članice.

Ko se stalna tehnična infrastruktura iz točke (a) uporablja pri carinskem sodelovanju iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, krijejo prevozne in nastanitvene stroške ter dnevnice svojih predstavnikov države članice.

(c) odhodki, povezani s pridobitvijo, študijami, razvijanjem in vzdrževanjem informacijske infrastrukture (strojne opreme), programske opreme in mrežnih povezav za namene preprečevanja goljufij in boja proti njim, ter stroški, povezani z zadevnimi službami za oskrbo, podporo in usposabljanje;

(c) odhodki, povezani s pridobitvijo, študijami, razvijanjem in vzdrževanjem informacijske infrastrukture (strojne opreme), programske opreme in mrežnih povezav, kot tudi s službami za oskrbo, podporo in usposabljanje za namene izvajanja dejavnosti, ki so predvidene v tej uredbi, zlasti preprečevanja goljufij in boja proti njim;

(d) odhodki, povezani z zagotavljanjem informacij, in stroški, povezani z zadevnimi ukrepi, ki omogočajo dostop do informacij, podatkov in virov podatkov v okviru boja proti goljufijam na področju zaščite finančnih interesov in drugih interesov Skupnosti.

(d) odhodki, povezani z zagotavljanjem informacij, in stroški, povezani z zadevnimi ukrepi, ki omogočajo dostop do informacij, podatkov in virov podatkov v okviru izvajanja dejavnosti, ki so predvidene v tej uredbi, zlasti preprečevanja goljufij in boja proti njim;

(e) odhodki, povezani z uporabo informacijskega sistema za carine, v skladu z instrumenti, sprejetimi na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti s Sporazumom o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene, sprejetim na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 19951, če ti instrumenti ne določajo izrecno, da navedene odhodke krije proračun Skupnosti.

(e) odhodki, povezani z uporabo informacijskega sistema za carine, v skladu z instrumenti, sprejetimi na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti s Sporazumom o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene, sprejetim na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 19951, če ti instrumenti ne določajo izrecno, da navedene odhodke krije proračun Skupnosti.

Obrazložitev

Odhodki morajo biti v skladu z nalogami, ki so predvidene v tej uredbi, da se še naprej poudarja boj proti goljufijam.

Predlog spremembe 17

Člen 1, točka 19
Člen 42a, odstavek 2 (Uredba (ES) Št. 515/97)

2. Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 43 lahko odloči, da vzpostavi ali pridobi druge sisteme za posredovanje in izmenjavo informacij, ki so po njenem mnenju potrebni.

črtano

Obrazložitev

Pri vzpostavljanju novih sistemov izmenjave informacij je treba zagotoviti sodelovanje zakonodajnih organov, zlasti Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 18

ČLEN 1, TOČKA 20, TOČKA (-A) (novo)

Člen 43, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(-a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Obrazložitev

Predlog spremembe komitologije je potreben za uvedbo novega regulativnega postopka s pregledom v skladu z določbami Sklepa Sveta 2006/512/ES.

Predlog spremembe 19

ČLEN 1, TOČKA 20, TOČKA (-AA) (novo)

Člen 43, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(-aa) Odstavek 3 se črta.

Obrazložitev

Pravna jasnost: črtanje krožnega sklicevanja (člena 23(4) in 25 se že sklicujeta na člen 43 glede postopka komitologije, po katerem se je treba ravnati, zato ni treba, da se člen 43 sklicuje nazaj na omenjena člena).

Predlog spremembe 20

ČLEN 1, TOČKA 20, TOČKA (B)
Člen 43, odstavek 5 (Uredba (ES) št. 515/97)

(b) v tretjem stavku odstavka 5 se besedevaruh človekovih pravic iz člena 37(4)“ nadomestijo z besedami: „Evropski nadzornik za varstvo podatkov iz člena 41(2) Uredbe (ES) št. 45/2001“,

(b) Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"Odbor skupaj z nadzorno skupino iz člena ..., preuči vse težave, ki jih imajo nacionalni nadzorni organi iz člena 37 z delovanjem carinskega informacijskega sistema. Odbor se sestane v ad hoc sestavi vsaj enkrat na leto."

Obrazložitev

Sledi modelu, ki je bil sprejet za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Predlog spremembe 21

Člen 1, točka 21 A (novo)
Člen 51 a (novo) (Uredba (ES) Št. 515/97)

 

(21a) Vstavi se naslednji člen:

 

Člen 51a

Komisija v sodelovanju z državami članicami vsako leto predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o ukrepih, ki so bili sprejeti v zvezi z izvajanjem te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe namerava pojasniti, da Komisija po členu 280 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ukrepih, sprejetih za zaščito finančnih interesov Unije, vključno z izvajanjem te uredbe.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga uredbe je uskladiti obstoječo uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 z novimi pooblastili Skupnosti na področju carinskega sodelovanja ter istočasno okrepiti sodelovanje in izmenjavo podatkov med državami članicami ter med njimi in Komisijo.

Kljub dobrim rezultatom na področju boja proti goljufijam na račun carinske in kmetijske zakonodaje po uvedbi Uredbe (ES) št. 515/97, je razlogov za njeno spremembo veliko, ne le zaradi dveh najnovejših krogov širitve EU, ki sta znatno povečala meje EU na kopnem in na morju. Evropski nadzornik za varstvo podatkov[1] je v svojem mnenju z dne 22. februarja 2007 obravnaval številna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, zlasti določbe o nadzoru osebnih podatkov, ki jih obdeluje carinski informacijski sistem. Prav tako je Evropsko računsko sodišče 21. marca 2007 izdalo mnenje[2].

Uredba Sveta (ES) št. 515/97 je zagotovila pravno podlago za zahteve za pomoč med carinskimi organi držav članic za boj proti nepravilnostim in goljufijam, ki vodi k oblikovanju posebne podatkovne baze – carinskega informacijskega sistema – ki danes povezuje 1.500 terminalov s 3.000 akreditiranimi uporabniki v vseh 27 državah članicah, in ustreznim upravnim organom omogoča opozarjanje evropskih partnerjev glede kakršnih koli tveganj ali sumov nepravilnosti. Ta predlog uredbe je namenjen povečanju uporabnosti carinskega informacijskega sistema z oblikovanjem dodatne evropske podatkovne baze, ki spremlja gibanje zabojnikov in prevoznih sredstev, pa tudi zadevnega blaga in oseb. Poleg tega je identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek, ki so jo države članice sprva oblikovale za izmenjavo informacij tretjega stebra, vključena v zakonodajo Skupnosti, in je tako namenjena nadzoru ukrepov Skupnosti pa tudi za poizvedbe tretjega stebra.

Ker je olajševanje trgovine ključni element trgovinske politike EU, obstaja vedno nevarnost, da bo postal tarča mednarodnega gospodarskega in finančnega kriminala: goljufive organizacije se izogibajo nadzoru ali plačilu dajatev, izkoriščajo neutemeljeno znižanje dajatev ali izvzetje, na izdatkovni strani pa se osredotočajo na plačila izvoznih nadomestil za kmetijske pridelke in predelane proizvode, ki zapuščajo carinsko območje Skupnosti. Te dejavnosti lahko povzročijo večje finančne izgube Evropskih skupnosti, saj carinske dajatve na uvoz, kmetijski prelevmani ter DDV na uvoz, ki jih države članice pobirajo pri izvajanju carinskih formalnosti, ustvarjajo velik del prejemkov proračuna Skupnosti.

Ta predlog uredbe zagotavlja tudi pravne in tehnične posodobitve na številnih področjih, zlasti pri:

– prilagajanju opredelitve carinske zakonodaje konvenciji Neapelj II[3],

– vzpostavitvi samodejne izmenjave podatkov brez predhodne zahteve države članice, ki podatke prejema,

– racionalizaciji postopka sporočanja podatkov tretji državi, ki jo prva prejme iz druge države članice, če je slednja k temu privolila,

– omogočanju uporabe carinskega informacijskega sistema za namene strateških in operativnih analiz,

Glede postopkov komitologije: izvirna uredba Sveta (ES) št. 515/97 je temeljila na členih 43 in 235 pogodbe in je bila sprejeta s postopkom posvetovanja, medtem ko se za akt o spremembah (ki temelji na členih 135 in 280 pogodbe) uporablja postopek soodločanja. Ker je slednji med drugim namenjen spremembi člena 43 uredbe, ki oblikuje odbor komitologije, se zdi prilagoditev členov 23, 25 in 43 v skladu z novim okvirom komitologije nujna.

  • [1]  V skladu z uredbo št. 45/2001 je Evropski nadzornik za varstvo podatkov nadomestil Evropskega varuha človekovih pravic za vprašanja o varstvu osebnih podatkov.
  • [2]  UL C 101 z dne 4.5.2007, stran 4
  • [3]  Akt Sveta 98/C z dne 18. decembra 1997, ki na podlagi člena K3 Pogodbe o Evropski uniji, določa konvencijo o medsebojni pomoči med carinskimi upravami [Uradni list C 24 z dne 23.1.1998].

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (18.7.2007)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje
(KOM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Jean-Pierre Audy

(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori – člen 47 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga Komisije je prilagoditi Uredbo Sveta št. 515/97 z dne 13. marca 1997 novim pristojnostim glede carinskega sodelovanju iz člena 135 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in njenega člena 280 o zaščiti finančnih interesov Skupnosti. Računsko sodišče[1] in evropski nadzornik za varstvo podatkov[2] sta podala mnenje o osnutku.

Mnenje Odbora za proračunski nadzor je predloženo v okrepljenem sodelovanju z Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot predvideva člen 47 Poslovnika.

Osrednji cilj predloga je okrepitev sodelovanja med državami članicami ter med njimi in Komisijo z namenom vedno širšega boja proti goljufijam v okviru carinske unije in skupne kmetijske politike.

Pravilna uporaba carinske in kmetijske zakonodaje ima odločilno vlogo pri zagotavljanju dobrega delovanja notranjega trga. Prav tako je pomemben del učinkovite strategije mednarodne trgovine, zlasti z ozirom na uporabo instrumentov trgovinske zaščite. To je pomembno ne le za zaščito finančnih interesov Skupnosti, ampak tudi na splošno evropskih gospodarskih subjektov in državljanov.

Razširitev kopenskih in pomorskih meja Unije zaradi širitve, ki je povezana s ponovno združitvijo evropske celine in verjetno dejstva, da se ne pričakuje, da se bodo meje, z izjemo Hrvaške, v prihodnjih letih znatno spremenile, daje priložnost, da se ta čas izkoristi za okrepitev evropskega carinskega mehanizma. Kljub temu so pravni instrumenti tega sodelovanja posebej zapleteni, ker je pravna podlaga razdeljena med prvim in tretjim stebrom. Pripravljavec mnenja pozdravlja dejstvo, da si Komisija prizadeva omogočiti praktično sodelovanje posameznih subjektov. Poleg tega pripravljavec pozdravlja upoštevanje varstva fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in varovanje zasebnosti.

1. FIDE

Identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek (FIDE) je baza podatkov, ki pristojnim organom držav članic in Komisiji omogoča prepoznavanje oseb ali podjetij, ki so predmet preiskave, upravne ali sodne kazni zaradi dejanj, ki so v nasprotju ali potencialno v nasprotju s predpisi carinske in kmetijske zakonodaje. FIDE s tem omogoča učinkovitejše sodelovanje med posameznimi službami. Parlament je leta 2002 pozdravil v tistem času inovativni projekt oblikovanja take baze v tretjem stebru[3]. Pripravljavec mnenja je zato zadovoljen s predlogom Komisije, da se FIDE uvrsti v prvi steber. Del predlogov sprememb je namenjenih prenosu predlogov Računskega sodišča za povečanje koristnosti FIDE za zadevne službe.

Pripravljavec mnenja deli zaskrbljenost Sodišča zaradi celostnega pristopa k ravnanju s posameznimi podatkovnimi bazami o boju proti goljufijam, vendar meni, da ta razprava presega meje te uredbe in jo je treba voditi v drugačnem kontekstu.

2. Skladnost sodelovanja na evropski ravni

Pripravljavec mnenja podpira predloge Komisije, katerih cilj je spodbujati dodano vrednost sodelovanja na evropski ravni, zlasti evropsko podatkovno bazo in platformo storitev. Zaradi izboljšanja učinkovitosti OLAF in njegovega sodelovanja z drugimi za boj proti goljufijam odgovornimi subjekti meni, da mora zakonodajalec upoštevati nedavni institucionalni razvoj na evropski ravni. Brez zahtevka za nove pristojnosti Skupnosti na tem področju predlaga, da zakonodajalec jasno izrazi svojo podporo za izmenjavo najboljše prakse med OLAF ter drugimi evropskimi in mednarodnimi organi, ki so odgovorni za boj proti goljufijam. Če ni enotnejšega pravnega okvira, je potrebna izmenjava najboljše prakse, ki zagotavlja, da posamezni organi sprejmejo srednjeročno vse bolj skladen pristop.

3. Financiranje

Pripravljavec mnenja glede financiranja poudarja, da morajo biti odhodki neposredno povezani z nalogami, ki so zaupane Komisiji in/ali nacionalnim organom po tej uredbi, da bi se izognili prekrivanju med tem predlogom in drugimi instrumenti, na primer programom Herkul II. Nenazadnje pripravljavec mnenja želi ohraniti zakonodajni postopek - vključno z obveznim mnenjem Računskega sodišča - za odločitev o drugih sistemih komunikacij in izmenjave informacij namesto uporabe postopka komitologije.

Pripravljavec mnenja želi poudariti potrebo, da Komisija konsolidira to uredbo s tisto, ki jo spreminja s prilagajanjem uvodnih izjav. Pripravljavec mnenja ni predstavil predloga spremembe v tem smislu, ker se to ne nanaša na pristojnosti Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta; meni pa, da je treba zahtevati, naj Komisija sistematično konsolidira spremenjena besedila Skupnosti z namenom, da bi uporabnikom izboljšali razumevanje in uporabo zakonodaje Skupnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[4]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

PREAMBULA, NAVEDBA SKLICEVANJA 4 A (novo)

 

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča1,

 

____________

1UL C 101, 4.5.2007, str. 4.

Obrazložitev

Posvetovanje z Računskim sodiščem je obvezno po členu 280 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 10 A (novo)

 

(10a) Za spodbujanje skladnosti ukrepov, ki jih izvajajo Komisija, drugi organi in agencije Evropske unije ter druge mednarodne in regionalne organizacije, mora Komisija imeti pooblastilo za izmenjavo najboljše prakse z omenjenimi organi ter zlasti z Europolom in Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex).

Obrazložitev

Nova uvodna izjava omogoča dodatek obrazložitve v zvezi z isto temo.

Predlog spremembe 3

Člen 1, točka 5
Člen 18a, odstavek 2 c (Uredba (ES) št. 515/97)

(c) podatke iz te podatkovne baze da na voljo pristojnim organom iz člena 1(1), izključno za namene doseganja ciljev iz te uredbe, pod pogojem, da se spoštujejo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES;

(c) podatke iz te podatkovne baze da s pomočjo tehnik elektronske obdelave podatkov na voljo pristojnim organom iz člena 1(1), izključno za namene doseganja ciljev iz te uredbe, pod pogojem, da se spoštujejo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES;

Predlog spremembe 4

Člen 1, točka 5
Člen 18 b, odstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

Komisija ima pooblastilo za zagotavljanje vseh oblik tehnične pomoči ali dejavnosti usposabljanja uradnikov za zvezo iz tretjih držav, evropskih ali mednarodnih organizacij in agencij, zlasti Europola in Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex).

Predlog spremembe 5

Člen 1, točka 17
Člen 41 b, odstavek 2, točka b (Uredba (ES) št. 515/97)

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja in identifikacijska številka DDV.

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja, identifikacijska številka DDV in identifikacijska številka za trošarine, kot je določeno v členu 22(2a) Uredbe Sveta (ES) št. 2073/2004 z dne 16. novembra 2004 o upravnem sodelovanju na področju trošarin1 in v členu 15a(2a) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov2, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/108/EGS3.

_________________________

1 UL L 359, 4.12.2004, str. 1.

2 UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

3 UL L 390, 31.12.1992, str. 124.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira mnenje Računskega sodišča, po katerem bi vključitev identifikacijske številke za trošarine v FIDE (identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek) nadalje omogočala preiskave Komisije in pristojnih nacionalnih organov, ter nadzor na splošno.

Predlog spremembe 6

Člen 1, točka 17
Člen 41 c, odstavek 2, točka b (Uredba (ES) št. 515/97)

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja in/ali identifikacijska številka DDV.

(b) za podjetja: trgovsko ime, ime, ki ga podjetje uporablja pri svoji dejavnosti, sedež podjetja in/ali identifikacijska številka DDV ter tudi identifikacijska številka za trošarine, kot je določeno v členu 22(2a) Uredbe Sveta (ES) št. 2073/2004 z dne 16. novembra 2004 o upravnem sodelovanju na področju trošarin1 in v členu 15a(2a) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov2, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/108/EGS3.

_________________________

1 UL L 359, 4.12.2004, str. 1.

2 UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

3 UL L 390, 31.12.1992, str. 124.

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira mnenje Računskega sodišča, po katerem bi vključitev identifikacijske številke za trošarine v FIDE (identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek) nadalje omogočala preiskave Komisije in pristojnih nacionalnih organov, ter nadzor na splošno.

Predlog spremembe 7

Člen 1, točka 19
Člen 42 a, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 515/97)

1. Ta uredba je pravna podlaga za kritje naslednjih odhodkov:

1. Ta uredba je pravna podlaga za kritje vseh dejavnosti Skupnosti, ki jih določa ta uredba, zlasti naslednjih:

(a) vsi odhodki za vzpostavitev in vzdrževanje stalne tehnične infrastrukture, ki državam članicam priskrbi logistična, pisarniška in informacijska sredstva za zagotavljanje skupnih carinskih dejavnosti, zlasti posebnega nadzora iz člena 7.

(a) vsi odhodki za vzpostavitev in vzdrževanje stalne tehnične infrastrukture, ki državam članicam priskrbi logistična, pisarniška in informacijska sredstva za zagotavljanje skupnih carinskih dejavnosti, zlasti posebnega nadzora iz člena 7.

(b) povračilo prevoznih in nastanitvenih stroškov ter dnevnic predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v akcijah Skupnosti iz člena 20, skupnih carinskih dejavnostih, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija, ter v usposabljanjih, namenskih sestankih in pripravljalnih sestankih za upravne poizvedbe ali operativne ukrepe, ki jih izvedejo države članice, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija.

(b) povračilo prevoznih in nastanitvenih stroškov ter dnevnic predstavnikov držav članic, ki sodelujejo v akcijah Skupnosti iz člena 20, skupnih carinskih dejavnostih, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija, ter v usposabljanjih, namenskih sestankih in pripravljalnih sestankih za upravne poizvedbe ali operativne ukrepe, ki jih izvedejo države članice, kadar jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Komisija.

Ko se stalna tehnična infrastruktura iz točke (a) uporablja pri carinskem sodelovanju iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, krijejo prevozne in nastanitvene stroške ter dnevnice svojih predstavnikov države članice.

Ko se stalna tehnična infrastruktura iz točke (a) uporablja pri carinskem sodelovanju iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, krijejo prevozne in nastanitvene stroške ter dnevnice svojih predstavnikov države članice;

(c) odhodki, povezani s pridobitvijo, študijami, razvijanjem in vzdrževanjem informacijske infrastrukture (strojne opreme), programske opreme in mrežnih povezav za namene preprečevanja goljufij in boja proti njim, ter stroški, povezani z zadevnimi službami za oskrbo, podporo in usposabljanje;

c) odhodki, povezani s pridobitvijo, študijami, razvijanjem in vzdrževanjem informacijske infrastrukture (strojne opreme), programske opreme in mrežnih povezav, kot tudi s službami za oskrbo, podporo in usposabljanje za namene izvajanja dejavnosti, ki so predvidene v tej uredbi, zlasti preprečevanja goljufij in boja proti njim;

(d) odhodki, povezani z zagotavljanjem informacij, in stroški, povezani z zadevnimi ukrepi, ki omogočajo dostop do informacij, podatkov in virov podatkov v okviru boja proti goljufijam na področju zaščite finančnih interesov in drugih interesov Skupnosti;

d) odhodki, povezani z zagotavljanjem informacij, in stroški, povezani z zadevnimi ukrepi, ki omogočajo dostop do informacij, podatkov in virov podatkov v okviru izvajanja dejavnosti, ki so predvidene v tej uredbi, zlasti preprečevanja goljufij in boja proti njim;

e) odhodki, povezani z uporabo informacijskega sistema za carine, v skladu z instrumenti, sprejetimi na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti s Sporazumom o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene, sprejetim na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995 , če ti instrumenti ne določajo izrecno, da navedene odhodke krije proračun Skupnosti.

e) odhodki, povezani z uporabo informacijskega sistema za carine, v skladu z instrumenti, sprejetimi na podlagi naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti s Sporazumom o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene, sprejetim na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995 , če ti instrumenti ne določajo izrecno, da navedene odhodke krije proračun Skupnosti.

Obrazložitev

Odhodki morajo biti v skladu z nalogami, ki so predvidene v tej uredbi, da se še naprej poudarja boj proti goljufijam.

Predlog spremembe 8

Člen 1, točka 19
Člen 42 a, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

2. Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 43 lahko odloči, da vzpostavi ali pridobi druge sisteme za posredovanje in izmenjavo informacij, ki so po njenem mnenju potrebni.

črtano

Obrazložitev

Pri vzpostavljanju novih sistemov izmenjave informacij je treba zagotoviti sodelovanje zakonodajnih organov, zlasti Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 9

Člen 1, točka 20, točka -a (novo)
Člen 43, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97

 

(-a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a od (1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb njegovega člena 8.“

Obrazložitev

Predlog spremembe komitologije, potreben za uvedbo novega regulativnega postopka s pregledom v skladu z določbami Sklepa Sveta 2006/512/ES.

Predlog spremembe 10

Člen 1, točka 20, točka -aa (novo)
Člen 43, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(-aa) Odstavek 3 se črta.

Obrazložitev

Pravna jasnost: črtanje krožnega sklicevanja (člena 23(4) in 25 se že sklicujeta na člen 43 glede postopka komitologije, po katerem se je treba ravnati, zato ni treba, da se člen 43 sklicuje nazaj na omenjena člena).

Predlog spremembe 11

Člen 1, točka 21 a (novo)
Člen 51 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

 

(21a) Vstavi se naslednji člen 51a:

 

„Člen 51a

Komisija v sodelovanju z državami članicami letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ukrepih, sprejetih za izvajanje te uredbe.“

Obrazložitev

Predlog spremembe namerava pojasniti, da Komisija po členu 280 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ukrepih, sprejetih za zaščito finančnih interesov Unije, vključno z izvajanjem te uredbe.

POSTOPEK

Naslov

Medsebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in Komisijo pri izvajanju carinske in kmetijske zakonodaje

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

15.2.2007

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje - datum razglasitve na zasedanju

24.5.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Datum sprejetja

16.7.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Mnenje št. 3/2007, UL XXX.
  • [2]  Mnenje z dne 22. februarja 2007.
  • [3]  Zakonodajna resolucija z dne 18. decembra 2002, UL C31 E, 5.2.2004, str. 171.
  • [4]  UL C 0000, 11.5.2007, str. 00.

POSTOPEK

Naslov

Medsebojna pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

15.2.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Odbori, ki niso dali mnenja

       Datum sklepa

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

CONT

24.5.2007

 

 

 

Poročevalec(-ka)

       Datum imenovanja

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Obravnava v odboru

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Datum sprejetja

22.11.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mojca Drčar Murko