JELENTÉS az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  4.12.2007 - (COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD)) - ***I

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Alexander Stubb

  Eljárás : 2007/0028(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0489/2007
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0489/2007
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0036),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 37. és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0065/2007),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A6-0489/2007),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  (1) preambulumbekezdés

  A belső piac egy belső határok nélküli területből áll, amelyen belül a Szerződés alapján – amely tiltja a behozatalra a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseket – biztosított az áruk szabad mozgása. E tilalom hatálya alá tartozik minden olyan nemzeti intézkedés, amely alkalmas arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a Közösségen belüli árukereskedelmet.

   

  (1) A belső piac egy olyan belső határok nélküli területből áll, ahol a versenynek szabadnak és torzulásmentesnek kell lennie és amelyen belül a Szerződés alapján amely tiltja a behozatalra a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseket biztosított az áruk szabad mozgása. E tilalom hatálya alá tartozik minden olyan nemzeti intézkedés, amely alkalmas arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a Közösségen belüli árukereskedelmet.

  Indokolás

  Egy teljesen működő belső piac – az uniós polgárok érdekében – a szabad és torzulásmentes verseny feltételeit igényli.

  Módosítás: 2

  (2) preambulumbekezdés

  (2) A nemzeti hatóságok – a jogszabályok harmonizálásának hiányában – jogszerűtlenül létrehozhatnak az áruk tagállamok közötti mozgását gátló akadályokat, annak következtében, hogy a más tagállamokból érkező, ott jogszerűen forgalmazott árukra, olyan – például a megjelölésre, a formára, a méretre, a tömegre, az összetételre, a kiszerelésre, a címkézésre és a csomagolásra vonatkozó – követelményeket megállapító műszaki szabályokat alkalmaznak, amelyeknek ezen áruknak meg kell felelniük. Az ilyen műszaki szabályok más tagállamokban jogszerűen forgalmazott termékekre való alkalmazása ellentétes lehet az EK-Szerződés 28. és 30. cikkével még akkor is, ha ezek a nemzeti szabályok megkülönböztetés nélkül valamennyi termékre érvényesek.

  (2) Az illetékes hatóságok a jogszabályok harmonizálásának hiányában jogszerűtlenül létrehozhatnak az áruk tagállamok közötti mozgását gátló akadályokat, annak következtében, hogy a más tagállamokból érkező, ott jogszerűen forgalmazott termékekre, olyan például a megjelölésre, a formára, a méretre, a tömegre, az összetételre, a kiszerelésre, a címkézésre, a csomagolásra stb. vonatkozó követelményeket megállapító műszaki szabályokat alkalmaznak, amelyeknek ezen termékeknek meg kell felelniük. Az ilyen műszaki szabályok más tagállamokban jogszerűen forgalmazott termékekre való alkalmazása ellentétes lehet az EK-Szerződés 28. és 30. cikkével még akkor is, ha ezek a műszaki szabályok megkülönböztetés nélkül valamennyi termékre érvényesek.

  Indokolás

  Ezen – a szöveg egészében alkalmazandó – változtatások célja, hogy figyelembe vegyék a különböző közigazgatási rendszereket és az egyes tagállamokon belüli hatáskörmegosztást. Ezért a „nemzeti hatóságok” szavak helyébe a „illetékes hatóságok” szavaknak kell lépniük (pl. a (4) és (12) preambulumbekezdésben), a „nemzeti műszaki szabályok” szavak helyébe pedig a „műszaki szabályok” szavaknak kell lépniük (pl. a (7) preambulumbekezdésben), mivel műszaki szabályokat nemcsak nemzeti, hanem regionális szinten is el lehet fogadni. A „termékek” kifejezés előnyösebb az „áruk” kifejezésnél, mivel ez a rendelet termékekre vonatkozik.

  Módosítás: 3

  (2 a) preambulumbekezdés (új)

   

  (2a) A Bíróság ítélkezési gyakorlatából eredő kölcsönös elismerés az EU-n belül az áruk szabad mozgását biztosító egyik eszköz. A kölcsönös elismerés azokra a termékekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak a közösségi szintű harmonizációs jogszabályok hatálya alá, vagy a termékeknek a közösségi harmonizációs intézkedések hatályán kívül eső vonatkozásaira. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam nem tilthatja meg a saját területén egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékek értékesítését, még akkor sem, ha azokat a termékeket a hazai termékek esetében betartandó műszaki szabályoktól eltérő műszaki szabályoknak megfelelően gyártották. Az ezen elv alóli egyedüli kivételek a Szerződés 30. cikkében meghatározottak alapján indokolt vagy az alapvető jelentőségű közérdeken alapuló és az elérni kívánt céllal arányos korlátozások.

  Indokolás

  E rendelet célja, hogy javítsa a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását. Következésképpen a preambulumbekezdésben ki kell fejteni ezt a Bíróság joggyakorlatából eredő elvet.

  Módosítás: 4

  (3) preambulumbekezdés

  (3) Eljárásokat kell meghatározni, hogy minimálisra csökkentsék annak a lehetőségét, hogy ezek a nemzeti műszaki szabályok az áruk tagállamok közötti szabad mozgását gátló, jogszerűtlen akadályokat teremtsenek. Ezeknek az eljárásoknak a hiánya a tagállamokban az áruk szabad mozgását gátló rendkívüli akadályokat teremt, mivel visszatartja a vállalkozásokat attól, hogy a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékeiket a műszaki szabályokat megállapító tagállam területén értékesítsék. A felmérések szerint sok vállalkozás – különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) – vagy módosítja termékeit, hogy megfeleljenek a rendeltetési tagállam műszaki szabályainak, vagy tartózkodik attól, hogy az adott tagállamban forgalmazza termékeit.

  (3) A kölcsönös elismerés elvének a tagállamok általi megfelelő alkalmazása tekintetében még mindig számos probléma van. Így a műszaki szabályoknak egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása a kereskedelem legjellemzőbb és legköltségesebb akadálya, amely a belső piacon jelen lévő vállalkozások által tapasztalt összes akadály csaknem 50%-át teszi ki. Ezért eljárásokat kell meghatározni, hogy minimálisra csökkentsék annak a lehetőségét, hogy ezek a nemzeti műszaki szabályok az áruk tagállamok közötti szabad mozgását gátló, jogszerűtlen akadályokat teremtsenek. Ezeknek az eljárásoknak a hiánya a tagállamokban az áruk szabad mozgását gátló rendkívüli akadályokat teremt, mivel visszatartja a vállalkozásokat attól, hogy a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékeiket a műszaki szabályokat megállapító tagállam területén értékesítsék. A felmérések szerint sok vállalkozás különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) vagy módosítja termékeit, hogy megfeleljenek a rendeltetési tagállam műszaki szabályainak, vagy tartózkodik attól, hogy az adott tagállamban forgalmazza termékeit.

  Indokolás

  Emlékeztetni kell arra, hogy az áruk belső piaca még mindig nem valósult meg teljesen, mivel a társaságok – különösen a KKV-k – még mindig akadályokkal szembesülnek a határokon átnyúló kereskedelem során. Ezért van szükség erre a rendeletre, amely a belső piac legjellemzőbb és legköltségesebb kereskedelmi akadályával – azaz a műszaki szabályoknak egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazásával – foglalkozik.

  Módosítás: 5

  (6) preambulumbekezdés

  (6) A 2006. június 15–16-i Európai Tanács hangsúlyozta az egyszerű, átlátható és könnyen alkalmazható szabályozási környezet valamint a fogyasztók és a vállalkozások által a belső piacba vetett bizalom megerősítésének fontosságát.

  (6) A 2006. június 15–16-i Európai Tanács hangsúlyozta az egyszerű, átlátható és könnyen alkalmazható szabályozási környezet valamint a fogyasztók és a vállalkozások által a belső piacba vetett bizalom megerősítésének fontosságát. A 2007. június 21–22-i Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a belső piac négy szabadságának (az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása) további megerősítése és a belső piac működésének javítása továbbra is elsődleges fontosságú a növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás vonatkozásában. Az Európai Tanács felszólította a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy valósítson meg gyors előrelépést e rendelet elfogadására, adott esetben a nemzeti műszaki szabályok harmonizációjának sérelme nélkül.

  Indokolás

  A módosítás célja a legutóbbi Európai Tanácson e javaslat tekintetében tett nyilatkozat figyelembe vétele.

  Módosítás: 6

  (8) preambulumbekezdés

  (8) Az arányosság és a szubszidiaritás elvére tekintettel nem célszerű a legtöbb vagy az összes termékkategória esetében valamennyi műszaki szabályt harmonizálni.

  (8) Ez a rendelet adott esetben nem sérti a műszaki szabályok további harmonizációjának elfogadását, melyek célja a belső piac működésének javítása.

  Módosítás: 7

  (8a) preambulumbekezdés (új)

   

  (8a) Kereskedelmi akadályok a Szerződés 28. cikkének rendelkezéseivel megtiltott más típusú intézkedésekből is eredhetnek. Ilyen intézkedés lehet például a közbeszerzési eljárásokhoz készített technikai leírás vagy a nemzeti nyelvek használatára vonatkozó kötelezettség. Ezek – az áruk szabad mozgását veszélyeztethető – intézkedések azonban nem képeznek az e rendelet értelmében vett műszaki szabályokat, és ennélfogva nem tartoznak annak hatálya alá.

  Indokolás

  Az egyértelműség érdekében meg kell említeni a műszaki szabály meghatározásán egyértelműen kívül eső egyes intézkedéseket.

  Módosítás: 8

  (8b) preambulumbekezdés (új)

   

  8b) Az e rendelet értelmében vett műszaki szabályokat néha a tagállamok jogszabályai által előírt azon kötelező előzetes engedélyezési eljárás során, ill. révén alkalmazzák, amelyek szerint még az előtt, hogy a terméket vagy a terméktípust forgalomba hozhatnák valamely tagállamban vagy annak egy részén, az adott tagállam illetékes hatóságának a kérelmező által benyújtott kérelmet követően hivatalos jóváhagyását kell adnia. Az ilyen eljárások megléte korlátozza az áruk szabad mozgását. Ezért az áruk belső piacon való szabad mozgásának alapelvére tekintettel a korlátozás indokoltsága érdekében a kötelező előzetes engedélyezési eljárás céljának a közösségi jog által elismert közérdeknek kell lennie, valamint a korlátozásnak arányosnak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie; azaz annak meg kell felelnie a kitűzött cél elérésének, és nem lépheti túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

  Módosítás: 9

  (8c) preambulumbekezdés (új)

   

  (8c) Amikor egy tagállam által megállapított előzetes engedélyezési eljárás a közösségi joggal összeegyeztethető, az illetékes hatóságoknak jogukban áll – az adott tagállam jogszabályainak megfelelően és abban az esetben, ha a gazdasági szereplő elmulaszt előzetes engedélyt kérvényezni az adott tagállamban –, hogy azonnali hatállyal kivonják az adott terméket a piacról, vagy hogy ne engedélyezzék annak forgalomba hozatalát mindaddig, amíg az engedélyezési eljárás be nem fejeződik. Nem minősülnek az ezen rendelet értelmében vett döntésnek a termékek piacról való kivonásának azon esetei, amikor a termék bevonása kizárólag ahhoz kapcsolódik, hogy a gazdasági szereplő elmulasztotta alávetni a terméket az adott tagállam jogszabályai által előírt kötelező előzetes engedélyezési eljárásnak.

  Módosítás: 10

  (8d) preambulumbekezdés (új)

   

  (8d) Amikor azonban az ilyen kötelező előzetes engedélyezést kérelmezik egy adott termékre vonatkozóan, bármilyen, a kérelem technikai szabályok alapján történő elutasítását előirányzó döntést e rendeletnek megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy a kérelmező részesüljön az e rendelet által biztosított, eljárással kapcsolatos védelemben.

  Módosítás: 11

  (8e) preambulumbekezdés (új)

   

  (8e) A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelv1 az irányelv mellékletének II. szakaszában meghatározott lőfegyverekre és a lőfegyverektől eltérő, a nemzeti jogszabályokban meghatározott fegyverekre vonatkozik. A 91/477/EGK irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy fogadjanak el minden olyan vonatkozó rendelkezést, amely az említett irányelv 11. és 12. cikkben meghatározott esetek kivételével és az ott megállapított feltételek teljesülése esetén tiltja lőfegyvereknek, valamint a lőfegyverektől eltérő fegyvereknek területükre történő behozatalát, feltéve, hogy a kérdéses tagállam nemzeti rendelkezései azt engedélyezik. Az irányelv arra is feljogosítja a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaikban az irányelvben meghatározottnál szigorúbb rendelkezéseket is elfogadjanak, figyelembe véve a tagállamokban letelepedett személyek számára a 12. cikk (2) bekezdésében biztosított jogokat. Ennélfogva az ilyen fegyverek – mivel harmonizáció tárgyát képezik – nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

   

  _______________________

  1 HL L 256., 1991.9.13., 51. o. Az irányelv … -vel módosított formájában.

  Indokolás

  A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelművé tétele

  Módosítás: 12

  (9) preambulumbekezdés

  Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározza, hogy csak biztonságos termékek hozhatók forgalomba. Feljogosítja a hatóságokat arra, hogy azonnali hatállyal elrendeljék minden veszélyes termék piacról való kivonását, vagy a különféle biztonsági értékelésekhez, ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz szükséges időtartamra forgalmazásukat ideiglenesen megtiltsák azoknak a termékeket, amelyek veszélyesek lehetnek. Emiatt e rendelet hatálya alól ki kell zárni a nemzeti hatóságok által a 2001/95/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján hozott intézkedéseket.

  (9) Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározza, hogy csak biztonságos termékek hozhatók forgalomba, és megállapítja a gyártók és a forgalmazók kötelezettségeit a termékek biztonsága tekintetében. Feljogosítja a hatóságokat arra, hogy azonnali hatállyal elrendeljék minden veszélyes termék piacról való kivonását, vagy a különféle biztonsági értékelésekhez, ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz szükséges időtartamra forgalmazásukat ideiglenesen megtiltsák azoknak a termékeket, amelyek veszélyesek lehetnek. Arra is feljogosítja a hatóságokat, hogy súlyos veszélyt jelentő termékek esetében meghozzák az irányelv 8. cikke (1) bekezdésének b)–f) pontjában említett megfelelő intézkedések alkalmazásához szükséges lépéseket. Ennélfogva a nemzeti hatóságok által a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének d)–f) pontját és 8. cikkének (3) bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján hozott intézkedéseket e rendelet hatálya alól ki kell zárni.

  Indokolás

  A módosítás célja a rendelet általános termékbiztonságról szóló irányelvvel meglévő kapcsolatának egyértelművé tétele, amely irányelv egyedi eljárást állapít meg a veszélyes fogyasztási cikkek fogyasztásának ideiglenes vagy állandó megtiltására vonatkozóan.

  Módosítás: 13

  (10) preambulumbekezdés

  (10) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehoz többek között egy sürgősségi riasztórendszert az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, emberi egészséget fenyegető közvetlen vagy közvetett kockázat bejelentésére. Ez arra kötelezi a tagállamokat, hogy a sürgősségi riasztórendszeren keresztül haladéktalanul jelentsenek a Bizottságnak minden olyan általuk hozott intézkedést, amelyek célja azonnali cselekvés az emberi egészség védelme érdekében az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalának korlátozása, a piacról történő kivonása vagy visszahívása révén. A nemzeti hatóságok által a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján hozott intézkedéseket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  (10) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehoz többek között egy sürgősségi riasztórendszert az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, emberi egészséget fenyegető közvetlen vagy közvetett kockázat bejelentésére. Ez arra kötelezi a tagállamokat, hogy a sürgősségi riasztórendszeren keresztül haladéktalanul jelentsenek a Bizottságnak minden olyan általuk hozott intézkedést, amelyek célja azonnali cselekvés az emberi egészség védelme érdekében az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalának korlátozása, a piacról történő kivonása vagy visszahívása révén. A tagállamok illetékes hatóságai által a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 54. cikke alapján hozott intézkedéseket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  Indokolás

  A módosítás célja e rendelet 178/2002/EK rendelettel meglévő kapcsolatának egyértelművé tétele, amely rendelet egyedi „sürgősségi riasztórendszert” állapít meg az élelmiszerből vagy takarmányból eredő, az emberi egészségre közvetlen vagy közvetett veszélynek a rendelet 50. cikkével összhangban történő értesítésére. Ezen túlmenően a 178/2002/EK rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára ideiglenes védintézkedések elfogadását a rendelet 54. cikkével összhangban. Ez a két rendelkezés tehát biztosítja, hogy a veszélyes élelmiszereket vagy takarmányokat kivonják a piacról.

  Módosítás: 14

  (11) preambulumbekezdés

  A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet általános szabályokat állapít meg azon hatósági ellenőrzések végzése tekintetében, amelyeknek a célja azon szabályok betartásának felülvizsgálata, amelyek különösen az embereket és állatokat közvetlenül vagy a környezeten keresztül fenyegető kockázatok megelőzésére, megszüntetésére vagy elfogadható mértékűre való csökkentésére, valamint a takarmány- és élelmiszerkereskedelemben a tisztességes gyakorlat garantálására és a fogyasztók védelmére – ezen belül a takarmányok és élelmiszerek címkézésére és a fogyasztók tájékoztatásának egyéb formáira is – irányulnak. Különös eljárást állapít meg annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplő orvosolja a megfelelés hiányát. Emiatt a nemzeti hatóságok által a 882/2004/EK rendelet 54. cikke alapján hozott intézkedéseket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  törölve

  Indokolás

  A 882/2004/EK rendelet 54. cikke e javaslat hatálya alól történő kizárásának következménye az lenne, hogy valamennyi az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó nem harmonizált nemzeti szabály kizárólag az 54. cikk hatálya alá tartozna. A módosítás célja az 54. cikkre való hivatkozás törlése és annak a jelenlegi rendeletbe történő felvétele. Ez megakadályozná a termékeknek a piacról történő önkényes, a kölcsönös elismerés elvével ellentétes kivonását.

  Módosítás: 15

  (13) preambulumbekezdés

  (13) transzeurópai nagysebességű vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a rendszerek és a műveletek fokozatos harmonizálását határozza meg a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásainak fokozatos elfogadása révén. A fenti irányelvek hatálya alá tartozó rendszereket és berendezéseket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  (13) transzeurópai nagysebességű vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a rendszerek és a műveletek fokozatos harmonizálását határozza meg a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásainak fokozatos elfogadása révén. A fenti irányelvek hatálya alá tartozó rendszereket és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő alkotóelemeket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  Indokolás

  A módosítás célja a 96/48/EK irányelvvel való összhang biztosítása

  Módosítás: 16

  (13a) preambulumbekezdés (új)

   

  (8d) A [ termékek forgalomba hozatalához kapcsolódó akkreditációs és piacfelügyeleti tevékenységek követelményeinek megállapításáról szóló]…-i .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet olyan akkreditációs rendszert hoz létre, mely biztosítja a megfelelőségértékelési szervek hatásköri szintjének kölcsönös elfogadását. A tagállamok illetékes hatóságai ezért a továbbiakban nem utasíthatják el az akkreditált megfelelőségértékelési szervek által kiadott tesztjelentéseket és igazolásokat hatáskör hiányára hivatkozva. Ezenkívül a tagállamok elfogadhatják a más megfelelőségértékelési szervek vizsgálatait és igazolásait is.

  Módosítás: 17

  (13b) preambulumbekezdés (új)

   

  (13b) a műszaki szabványok és szabályok, továbbá az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 kötelezi a tagállamokat, hogy közöljék a Bizottsággal és a többi tagállammal az iparilag előállított termékekre és mezőgazdasági termékre – beleértve a haltermékeket is – vonatkozó bármely műszaki szabálytervezetet és egy közleményt azokról az indokokról, amelyek miatt a műszaki szabály életbe léptetését szükségesnek tartják. Biztosítani kell azonban, hogy egy műszaki szabály elfogadását követően a kölcsönös elismerés elvét helyesen alkalmazzák az egyes termékekre vonatkozó egyedi esetekben. Ez a rendelet eljárást állapít meg a kölcsönös elismerés elvének az egyedi esetekben történő alkalmazásáról annak révén, hogy kötelezi a rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát arra, hogy – a Szerződés 28. és 30. cikkével összhangban – bizonyítsa, milyen műszaki vagy tudományos indokok miatt nem forgalmazható az adott termék annak jelenlegi formájában a rendeltetési tagállamban.

   

  ______________________

  1 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

  Indokolás

  A módosítás célja a 98/34/EK irányelv és az e rendelet közötti különbségek egyértelművé tétele. A 98/34/EK irányelv értelmében arra kérik a tagállamokat, hogy értesítsék a Bizottságot bármely műszaki szabálytervezetről azok elfogadása és alkalmazása előtt. Ez a rendelet olyan eljárást állapít meg, amellyel a hatáskörrel rendelkező hatóságok műszaki szabályaikat egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre alkalmazhatják, feltéve, hogy teljesülnek a 4. cikkben megállapított feltételek.

  Módosítás: 18

  (14) preambulumbekezdés

  (14) Minden esetben a nemzeti hatóság feladata annak bizonyítása, hogy a nemzeti műszaki szabálynak a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékre történő alkalmazása a megengedett kivételek körébe tartozik.

   

  (14) Az e rendeletben megállapított eljárás nem vonja maga után azon tagállam, ahol a kérdéses terméket vagy terméktípust jogszerűen forgalmazták, illetve a rendeltetési tagállam műszaki szabályainak összehasonlítását. A kölcsönös elismerés egy, a rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által a saját műszaki szabály egy adott esetben történő alkalmazásának szükségessége és arányossága vonatkozásában elvégzett elemzésre korlátozódik. Ezért a hatáskörrel rendelkező hatóság feladata annak az érintett gazdasági szereplő számára – a rendelkezésre álló, vonatkozó műszaki vagy tudományos elemek alapján – történő bizonyítása, hogy vannak olyan, a közérdekhez kapcsolódó nyomós indokok, amelyek miatt a kérdéses termék vagy terméktípus tekintetében a saját műszaki szabályait alkalmazza, valamint hogy kevésbé szigorú intézkedések nem használhatók. Az írásbeli értesítésnek lehetővé kell tennie a gazdasági szereplő számára, hogy jóhiszemű megjegyzéseket fűzzön a piacra való bejutást korlátozó, tervezett határozat valamennyi lényeges vonatkozásához. Semmi nem akadályozza meg a hatáskörrel rendelkező hatóságot abban, hogy a gazdasági szereplő válaszának hiányában a közölt határidő után intézkedést tegyen.

  Indokolás

  A módosítás célja a 4. cikkben említett eljárás egyértelművé tétele, amely eljárással a hatáskörrel rendelkező hatóságok műszaki szabályaikat egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre alkalmaznák.

  Módosítás: 19

  (14a) preambulumbekezdés (új)

   

  (14a) A közérdekhez kapcsolódó nyomós indok fogalma – amelyre e rendelet egyes rendelkezései hivatkoznak – egy, a Bíróság által az ítélkezési gyakorlatban a Szerződés 28. és 30. cikkével kapcsolatban kidolgozott, folyamatosan alakuló fogalom. Ez a fogalom kiterjed többek között az adóügyi felügyelet hatékonyságára, a kereskedelmi ügyletek tisztességességére, a fogyasztók védelmére, a környezetvédelemre, a sajtó sokféleségének fenntartására, és a társadalombiztosítási rendszer pénzügyi egyensúlyát súlyosan veszélyeztető kockázatra. Az ilyen nyomós indokok indokolhatják a műszaki szabályok hatáskörrel rendelkező hatóságok által történő alkalmazását. Ez az alkalmazás azonban nem képezheti önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközét. Ezen túlmenően a szükségesség és az arányosság elveit mindenkor tiszteletben kell tartani, tekintettel arra, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok valóban a legkevésbé korlátozó intézkedést választották-e.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatára való hivatkozással nagyobb mértékű jogi egyértelműséget biztosítson.

  Módosítás: 20

  (14b) preambulumbekezdés (új)

   

  (14b) A rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának az e rendeletben megállapított eljárás alkalmazása során nem szabad visszavonnia egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott terméket vagy terméktípust, illetve nem szabad korlátoznia azok forgalomba hozatalát. Helyénvaló azonban, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok átmeneti intézkedéseket fogadjanak el, amennyiben gyors beavatkozásra van szükség a felhasználók biztonsága és egészsége veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Ezeket az átmeneti intézkedéseket a hatáskörrel rendelkező hatóságok abból a célból is elfogadhatják, hogy elkerüljék a területükön olyan termék forgalmazását, amelynek gyártása és forgalmazása vonatkozásában – a közerkölcs vagy közbiztonság alapján – abszolút tilalom áll fenn. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy ilyen körülmények mellett a rendeletben megállapított eljárás bármely szakaszában ideiglenesen felfüggesszék egy termék vagy terméktípus területükön történő forgalmazását.

  Indokolás

  A módosítás célja az e rendeletben megállapított eljárás egyértelművé tétele. Így a tagállamok átmeneti intézkedéseket fogadhatnak el, hogy az eljárás alkalmazása közben ideiglenesen felfüggesszék egy termék forgalmazását, feltéve, hogy a 4a. cikkben felsorolt feltételek teljesülnek. Az eljárás alkalmazását követően a hatáskörrel rendelkező hatóság dönthet úgy, hogy véglegesen megtiltja a kérdéses termék forgalmazását.

  Módosítás: 21

  (15) preambulumbekezdés

  (15) Az e rendelet hatálya alá tartozó nemzeti határozatoknak meg kell határozniuk a rendelkezésre álló jogorvoslati módszereket, hogy a gazdasági szereplők keresetet nyújthassanak be a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnál vagy törvényszéknél.

  (15) Az e rendelet hatálya alá tartozó határozatoknak meg kell határozniuk a rendelkezésre álló jogorvoslatokat, hogy a gazdasági szereplők keresetet nyújthassanak be a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnál vagy törvényszéknél, ami lehetővé tenné a gazdasági szereplők számára, hogy kártérítést követeljenek.

  Indokolás

  A módosítás célja nagyobb mértékű jogi egyértelműség biztosítása a határozatban megjelölendő jogorvoslatok tekintetében. Egy határozat – a közigazgatási rendszerektől és a tagállamokon belül a hatáskörök megosztásától függően – nemcsak nemzeti szinten fogadható el.

  Módosítás: 22

  (15a) preambulumbekezdés (új)

   

  (15a) A jogbizonytalanság és hosszadalmas bírósági eljárások során felmerülő költségek elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a gazdasági szereplőt a bíróságon kívüli problémamegoldó mechanizmusok – mint például a SOLVIT-rendszer – rendeltetési tagállamban való hozzáférhetőségéről is tájékoztassák.

  Indokolás

  A felmérések azt mutatják, hogy a kereskedelmi akadállyal szembesülő társaságoknak csak 4%-a tesz panaszt. Ennélfogva a bíróságon kívüli problémamegoldó mechanizmusok igénybe vételét kell ösztönözni a gyors megoldás megtalálása és a bírósági eljárások során a társaságoknál felmerült költségek elkerülése érdekében. E tekintetben a Solvit-rendszer fontos szerepet játszhat.

  Módosítás: 23

  (15b) preambulumbekezdés (új)

   

  (15b) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság határozatot hozott valamely terméknek egy műszaki szabály alapján való kizárásáról e rendelet eljárási követelményeivel összhangban, az általa az említett termék vagy terméktípus tekintetében tett, az említett határozaton alapuló további intézkedésekre nem vonatkozhatnak e rendelet követelményei.

  Indokolás

  Ilyen esetekben az érintett gazdasági szereplő már részesül az e rendelet által megállapított eljárási védelem előnyeiben. Például amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság – e rendelet alkalmazandó rendelkezéseinek teljesítését és azt követően, hogy elrendelte valamely terméknek a gazdasági szereplő által a piacról való kivonását, a későbbiekben megállapítja, hogy a gazdasági szereplő az említett terméket ismét forgalomba hozta – nincs indokolási kötelezettsége eredeti határozata vagy az általa ezt követően az eredeti határozat alapján hozott intézkedés tekintetében.

  Módosítás: 24

  (19) preambulumbekezdés

  (19) Az áruk szabad mozgásának megkönnyítése érdekében a termékügyi kapcsolattartó pontoknak jó minőségű tájékoztatást kell tudniuk adni a nemzeti műszaki szabályokról és azok végrehajtásáról. Mivel a termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozása nem egyeztethető az egyes nemzeti szabályozási rendszereken belül a feladatoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti elosztásával, lehetővé kell tenni, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok tagállamonkénti száma a regionális vagy helyi hatásköröknek megfelelően változzon.

  (19) Az áruk szabad mozgásának megkönnyítése és a közigazgatási együttműködés megerősítése érdekében a termékügyi kapcsolattartó pontoknak tájékoztatást kell tudniuk adni a kölcsönös elismerés elvének a rendeltetési tagállamban az e rendelet rendelkezéseivel összhangban történő alkalmazásáról. Ezen túlmenően, a termékügyi kapcsolattartó pontoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a műszaki szabályokról és a területükön lévő hatáskörrel rendelkező hatóságok elérhetőségének adatairól. A termékügyi kapcsolattartó pontokat ösztönözni kell arra, hogy a tájékoztatást egy honlapon és más közösségi nyelveken tegyék hozzáférhetővé. A termékügyi kapcsolattartó pontok gyakorlati segítséget is nyújthatnak a gazdasági szereplő számára az e rendeletben megállapított műszaki szabályok alkalmazására irányuló eljárás során.

  Indokolás

  A preambulumbekezdés csak a 8. cikkel összhangban a termékügyi kapcsolattartó pontokra ruházott feladatokkal foglalkozik. A termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozásával a (20) preambulumbekezdés foglalkozik.

  Módosítás: 25

  (20) preambulumbekezdés

  (20) A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok szerepét ne csak a közigazgatáson belüli meglévő szolgálatokra bízhassák rá, hanem a kereskedelmi kamarákra, szakmai szervezetekre vagy magánszervezetekre is, hogy ne növeljék sem a vállalkozások, sem a hatáskörrel rendelkező hatóságok adminisztratív költségeit.

  (20) Mivel a termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozásának nem szabad az egyes nemzeti szabályozási rendszereken belüli hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti feladatmegosztásba ütköznie, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontokat a regionális vagy a helyi hatásköröknek megfelelően hozzák létre. A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok szerepét a más közösségi eszközökkel összhangban létrehozott, már meglévő kapcsolattartó pontokra bízhassák rá – különösen a szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 meghatározott egyablakos ügyintézési pontokra – annak érdekében, hogy elkerüljék a kapcsolattartó pontok szükségtelen „elburjánzását” és hogy egyszerűsítsék a közigazgatási eljárásokat. A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok szerepét ne csak a közigazgatáson belüli meglévő szolgálatokra bízhassák rá, hanem a nemzeti SOLVIT központokra, a kereskedelmi kamarákra, szakmai szervezetekre vagy magánszervezetekre is, hogy ne növeljék sem a vállalkozások, sem a hatáskörrel rendelkező hatóságok adminisztratív költségeit.

   

  __________

  1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

  Módosítás: 26

  (21) preambulumbekezdés

  (21) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok hozzáférjenek minden olyan határozat részleteihez, amely e rendeletet hatálya alá tartozik és kérésre információt tudjanak szolgáltatni, kivéve ha az információ közzététele sértené egy gazdasági szereplő kereskedelmi érdekeit, beleértve a szellemi tulajdont is.

  törölve

  Indokolás

  A módosítás célja a 8. cikkel összhangban a termékügyi kapcsolattartó pontokhoz rendelt feladatokkal kapcsolatos következetesség biztosítása.

  Módosítás: 27

  (22) preambulumbekezdés

  (22) A tagállamoknak és a Bizottságnak szorosan együtt kell működniük, hogy megkönnyítsék a termékügyi kapcsolattartó pontoknál alkalmazott személyzet képzését, és hogy arra ösztönözzék a termékügyi kapcsolattartó pontokat, hogy a nemzeti műszaki szabályok alkalmazására vonatkozó információkat más közösségi nyelveken is hozzáférhetővé tegyék.

  (22) A tagállamoknak és a Bizottságnak szorosan együtt kell működniük, hogy megkönnyítsék a termékügyi kapcsolattartó pontoknál alkalmazott személyzet képzését.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy valódi „információs szolgálatként” tudjon eljárni, a termékügyi kapcsolattartó pontoknál alkalmazott személyzetnek megfelelő képzésben kell részesülnie. A más közösségi nyelveken történő információnyújtás szükségességével a (19) preambulumbekezdés foglalkozik.

  Módosítás: 28

  (24) preambulumbekezdés

  Megbízható és hatékony ellenőrzési és értékelési mechanizmusokat kell létrehozni annak érdekében, hogy tájékoztatással szolgáljanak e rendelet végrehajtásáról.

  (24) Megbízható, rendszeres és hatékony ellenőrzési és értékelési mechanizmusokat kell létrehozni annak érdekében, hogy tájékoztatással szolgáljanak e rendelet alkalmazásáról, valamint hogy biztosítsák, hogy a kölcsönös elismerés elvét a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megfelelően alkalmazzák.

  Indokolás

  Az e rendelettel hatályon kívül helyezett 3052/95/EK határozat megállapította, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot, amennyiben elutasítják a kölcsönös elismerés alkalmazását. A gyakorlatban azonban ez nem valósult meg. Annak biztosítása érdekében, hogy a kölcsönös elismerés elvét a tagállamok megfelelően alkalmazzák, e rendeletnek hatékony és rendszeres ellenőrzési mechanizmusokat kell létrehoznia.

  Módosítás: 29

  (24a) preambulumbekezdés (új)

   

  (24a) Ez a rendelet az eltérő nemzeti műszaki szabályok meglétéből eredő, a tagállamok közötti kereskedelmi akadályok megszüntetésére irányuló közösségi harmonizációs intézkedések hatálya alá nem tartozó termékekre vagy termékjellemzőkre vonatkozik. Az ilyen közösségi intézkedések rendelkezései gyakran kimerítő jellegűek, amely esetben a tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják meg a harmonizációs intézkedésnek megfelelő termékeknek a területükön történő forgalomba hozatalát. Néhány közösségi harmonizációs intézkedés azonban lehetővé teszi a tagállamok számára a termékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó, további műszaki feltételek nemzeti szinten történő megállapítását. Az ilyen kiegészítő feltételekre a Szerződés 28. és 30. cikke és e rendelet rendelkezései vonatkozhatnak. E rendelet hatékony alkalmazása tekintetében ennélfogva célszerű, hogy a Bizottság létrehozza az e rendelet hatálya alá tartozó termékek indikatív jegyzékét.

  Indokolás

  A kölcsönös elismerés elvének alkalmazási körét illetően a jogbiztonság hiánya az egyik oka annak, hogy az áruk szabad mozgása miért nem valósulhat meg a nem harmonizált területeken,. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely indicative.

  Módosítás: 30

  (25 a) preambulumbekezdés (új)

   

  (25a) Helyénvaló az e rendelet termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozására és feladataira vonatkozó rendelkezései tekintetében átmeneti időszak bevezetése annak érdekében, hogy lehetővé váljon a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy alkalmazkodjanak e rendelet követelményeihez.

  Indokolás

  A tagállamoknak időre lesz szükségük ahhoz, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontokat létrehozzák. Mivel a tagállamokat arra ösztönzik, hogy ezt a szerepet a már meglévő struktúrákra – különösen a más közösségi eszközökkel összhangban létrehozott kapcsolattartó pontokra – bízzák, egy három hónapos átmeneti időszaknak elegendőnek kell lennie.

  Módosítás: 31

  1. cikk, cím (új)

   

  Tárgy

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezései tekintetében címeket megadni.

  Módosítás: 32

  1. cikk, (-1) bekezdés (új)

   

  (-1) E rendelet célja a belső piac működésének megerősítése, a szabad és torzulástól mentes verseny biztosításával, a termékek szabad mozgásának javításával együtt, egyúttal biztosítva a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság magas szintjét.

  Indokolás

  A rendelet nem csupán a belső piac működésének megerősítésére összpontosít, hanem ugyanakkor az áruk belső piacára is, biztosítva a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság magas szintjét

  Módosítás: 33

  1. CIKK (1) BEKEZDÉS

  Ez a rendelet megállapítja azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyeket a nemzeti hatóságoknak követniük kell, ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett olyan határozatot hoznak vagy szándékoznak hozni, amely érinti a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termék szabad mozgását.

  (1) Ez a rendelet megállapítja azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyeket a tagállamok hatóságainak követniük kell, ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett olyan határozatot hoznak vagy szándékoznak hozni, amely érinti a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termék szabad mozgását és amely a Szerződés 28. cikkének hatálya alá tartozik.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy egyértelműbben mondja ki a rendelet célját. A műszaki szabályoknak egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása olyan akadály, amely veszélyezteti a Közösségen belüli kereskedelmet, amint azt a bíróság állandó ítélkezési gyakorlata már kimondta.

  Módosítás: 34

  1. CIKK (2) BEKEZDÉS

  Ezenkívül előírja termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozását minden tagállamban többek között az alkalmazandó nemzeti műszaki szabályokra vonatkozó tájékoztatás nyújtása céljából.

  (2) Ezenkívül előírja termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozását a tagállamokban a gazdasági szereplők számára tájékoztatás és gyakorlati segítség nyújtása, valamint a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti közigazgatási együttműködés megerősítése céljából.

  Indokolás

  A módosítás célja a rendelet 8. cikkével összhangban a termékügyi kapcsolattartó pontokhoz rendelt feladatokkal kapcsolatos következetesség biztosítása.

  Módosítás: 35

  2. cikk, cím (új)

   

  Hatály

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezései tekintetében címeket megadni.

  Módosítás: 36

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés bevezető rész

  1. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott ipari gyártású termék vagy mezőgazdasági termék – beleértve a haltermékeket is – tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  1. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termék – beleértve a mezőgazdasági és haltermékeket is – tekintetében egy, a (2) bekezdésben meghatározott műszaki szabály alapján hozott vagy meghozni kívánt közigazgatási határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  Indokolás

  A módosítás nem terjeszti ki a rendelet hatályát, de nagyobb mértékű jogi egyértelműséget biztosít. A rendeletnek valójában a nem harmonizált terület alá tartozó és egy tagállamban jogszerűen forgalmazott valamennyi termékre vonatkoznia kellene. A gyártó által saját felhasználásra készített termékeket nem hozzák forgalomba, és ezért azokat automatikusan kizárják a hatály alól.

  Módosítás: 37

  2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, a) pont

  a termék vagy terméktípus forgalmazásának megtiltása;

  törölve

  Indokolás

  Az a) pont felesleges, mivel a termékek forgalmazásának megtiltását a b) pont (a termék vagy terméktípus forgalomba hozatala engedélyezésének megtagadása) és a d) pont (a termék vagy terméktípus forgalomból való kivonásának előírása) magában foglalja.

  Módosítás: 38

  2. cikk (1) bekezdés második albekezdés

  Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában a termék vagy terméktípus átalakítása a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett műszaki előírásban felsorolt adott termék vagy adott terméktípus egy vagy több jellemzőjének az átalakítása.

  Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában a termék vagy terméktípus átalakítása a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt adott termék vagy adott terméktípus egy vagy több jellemzőjének az átalakítása.

  Indokolás

  A módosítás célja a jogbizonytalanság elkerülése, a műszaki szabályra történő hivatkozást a 98/34/EK irányelv helyett e rendelettel összhangban kell megtenni.

  Módosítás: 39

  2. cikk (1 a) bekezdés (új)

   

  (1a) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a nemzeti bíróságok vagy törvényszékek által hozott bírósági jellegű határozatokra.

  (Lásd a 3. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást)

  Indokolás

  A 3. cikk (1) bekezdésének szövege a rendelet hatályával foglalkozó 2. cikkbe kerül át.

  Módosítás: 40

  2. cikk (2) bekezdés

  (2) E rendelet alkalmazásában a műszaki szabály valamely tagállam olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezése, amely nem tartozik a közösségi szintű harmonizáció hatálya alá, amelynek a betartása kötelező valamely termék vagy terméktípus tagállam területén való forgalmazásához és felhasználásához, és amely a következők valamelyikét állapítja meg:

  (2) E rendelet alkalmazásában a műszaki szabály valamely tagállam olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezése, amely nem tartozik a közösségi szintű harmonizáció hatálya alá, és

  a) amely tiltja valamely termék vagy terméktípus említett tagállam területén való forgalmazását vagy felhasználását; vagy

  b) amelynek a betartása kötelező valamely termék vagy terméktípus említett tagállam területén való forgalmazásához és felhasználásához,

  és amely a következők valamelyikét állapítja meg:

  a) az adott termék vagy terméktípus előírt jellemzői, mint például a minőség, teljesítmény, biztonság szintje vagy méretek, beleértve a termékre vagy terméktípusra azon név tekintetében alkalmazandó követelményeket, amelyen azt eladják, a terminológiát, a szimbólumokat, a vizsgálatot és vizsgálati módszereket, a csomagolást, a jelölést vagy címkézést és a megfelelőség-értékelési eljárásokat;

  i) az adott termék vagy terméktípus előírt jellemzői, mint például a minőség, teljesítmény, biztonság szintje vagy méretek, beleértve a termékre vagy terméktípusra azon név tekintetében alkalmazandó követelményeket, amelyen azt eladják, a terminológiát, a szimbólumokat, a csomagolást, a jelölést vagy címkézést;

  b) a termék vagy terméktípus tekintetében a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából előírt egyéb követelmény, amely érinti a termék forgalomba hozatalt követő életciklusát – mint például felhasználási feltételek, anyagában történő hasznosítás, újrahasználat vagy ártalmatlanítás –, amennyiben ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék vagy terméktípus összetételét vagy jellegét, illetve forgalomba hozatalát.

  ii) a termék vagy terméktípus tekintetében a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából előírt egyéb követelmény, amely érinti a termék forgalomba hozatalt követő életciklusát – mint például felhasználási feltételek, anyagában történő hasznosítás, újrahasználat vagy ártalmatlanítás –, amennyiben ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék vagy terméktípus összetételét vagy jellegét, illetve forgalomba hozatalát;

   

  iii) vizsgálat és vizsgálati módszerek, vagy bármilyen vizsgálati jelentés vagy bizonyítvány.

  Indokolás

  .Módosítás: 41

  3. cikk, cím (új)

   

  Más közösségi jogi rendelkezésekkel meglévő kapcsolat

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezései tekintetében címeket megadni.

  Módosítás: 42

  3. cikk (1) bekezdés

  (1) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a nemzeti bíróságok vagy törvényszékek által hozott bírósági jellegű határozatokra.

  törölve

  Indokolás

  Mivel a 3. cikk az e rendelet és más közösségi eszközök közötti kapcsolattal foglalkozik, a 3. cikk (1) bekezdését célszerű áthelyezni a hatállyal foglalkozó 2. cikkbe.

  Módosítás: 43

  3. cikk (1a) bekezdés (új)

   

  (1a) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a 96/48/EK irányelv és a 2001/16/EK irányelv hatálya alá tartozó rendszerekre és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre.

  (Lásd a 3. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást)

  Indokolás

  A nagyobb mértékű jogi egyértelműség érdekében a 3. cikk (3) bekezdésének szövegét új, (1) bekezdésként helyezik el.

  Módosítás: 44

  3. cikk (2) bekezdés

  (2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a tagállamok nemzeti hatóságai által a következők alapján hozott intézkedések esetében:

  (2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a tagállamok hatóságai által a következők alapján hozott intézkedések esetében:

  a) a 2001/95/EK irányelv 8. cikkének d), e) vagy f) pontja;

  a) a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének d)– f) pontja és 8. cikkének (3) bekezdése;

  b) a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja;

  b) a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 54. cikke;

  c) a 882/2004/EK rendelet 54. cikke;

   

  d) a 2004/49/EK irányelv 14. cikke.

  d) a 2004/49/EK irányelv 14. cikke.

  Indokolás

  Az általános termékbiztonságról szóló irányelvre történő hivatkozás csak a veszélyes fogyasztási cikkekre vonatkozik. A 882/2004/EK rendelet 54. cikkének kizárása ellentétes a 3. cikk céljával. Az 54. cikk kimondja, hogy amennyiben az illetékes hatóság az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó jogszabályoknak való meg nem felelést állapít meg – akár közösségi, akár nemzeti szinten –, intézkedést hoz, beleértve például az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalának korlátozását vagy tilalmát. Ezért az e rendelet hatálya alóli kizárás következménye az lenne, hogy amennyiben az illetékes hatóság az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való meg nem felelést állapít meg, az említett intézkedések bármelyikét meghozhatná, ami ellentétes a kölcsönös elismerés elvével.

  Módosítás: 45

  3. cikk (3) bekezdés

  (3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a 96/48/EK irányelv és a 2001/16/EK irányelv hatálya alá tartozó rendszerekre és berendezésekre.

  törölve

  (Az (1a) bekezdésbe áthelyezett szöveg)

  Indokolás

  A módosítás célja nagyobb mértékű jogi egyértelműség biztosítása.

  Módosítás: 46

  II. fejezet, cím

  Műszaki szabály alkalmazása

  A rendeltetési tagállam műszaki szabályának alkalmazására irányuló eljárás

  Indokolás

  A II. fejezet meghatározza azt az eljárást, amellyel a rendeltetési tagállam úgy dönthet, hogy elutasítja a kölcsönös elismerést, és ahelyett inkább saját műszaki szabályait alkalmazza a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre.

  Módosítás: 47

  3a. cikk (új)

   

  3a. cikk

   

  A termékre vonatkozó információk

   

  Amennyiben a rendeltetési tagállam illetékes hatósága egy terméket vagy terméktípust olyan értékelésre nyújt be, melynek célja a 2. cikk (1) bekezdése szerinti határozat elfogadásáról való döntés, kérheti a gazdasági szereplőt – az arányosság elvének kellő figyelembevételével – különösen az alábbiak bármelyikének megadására:

   

  a) lényeges információk a kérdéses termék vagy terméktípus jellemzőiről; vagy

   

  b) lényeges és azonnal rendelkezésre álló információk a terméknek más tagállamban való jogszerű forgalmazásáról.

  Indokolás

  A gazdasági szereplő felkérhető információk nyújtására a termék jogszerű forgalmazását illetően. Nem minden termékre vonatkoznak műszaki szabályok minden tagállamban, és a termékeket mégis jogszerűen forgalmazzák. Az illetékes hatóságok tervezett határozatának alapjául a termék jellemzőinek kell szolgálniuk, ezért a termékre vonatkozó információk lényegesek.

  Módosítás: 48

  3b. cikk (új)

   

  3b. cikk

   

  Az akkreditált megfelelőségértékelési szervek hatásköri szintjének kölcsönös elismerése

   

  A tagállamok a hatáskörükhöz kapcsolódó okokra hivatkozva nem utasíthatják el egy olyan megfelelőségértékelési szerv igazolásait és jelentéseit, amely hatáskörét megfelelően igazolta a megfelelőségértékelési tevékenység adott területére vonatkozó akkreditációs igazolás révén az [a termékek forgalmazásához kapcsolódó akkreditációs és piacfelügyeleti tevékenységek követelményeinek megállapításáról szóló] .../.../EK rendelettel összhangban.

  Indokolás

  Az igazolásokat és vizsgálati jelentéseket már nem lehet elutasítani kizárólag a megfelelőségértékelési szerv, amelyet az akkreditációs és piacfelügyeleti tevékenységek követelményeinek megállapításáról szóló javasolt rendelettel összhangban akkreditáltak, hatáskörhiánya miatt. Ha egy megfelelőségértékelési szerv már nem illetékes, a nemzeti akkreditációs szerv feladata lesz a szükséges intézkedések elfogadása. Az illetékes hatóságok azonban más okokból (a vizsgálati jelentések nem teljesek, további vizsgálatokra van szükség stb.) továbbra is elutasíthatnak igazolásokat, ha az illetékes hatóságok mindezt az ezen rendelet 4. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően indokolják.

  Módosítás: 49

  4. cikk, cím (új)

   

  A rendeltetési tagállam műszaki szabálya alkalmazása szükségességének értékelése

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezéseinek címeket adni.

  Módosítás: 50

  4. cikk (1) bekezdés

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy nemzeti hatóság a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot szándékozik elfogadni, az 5. cikkel összhangban azonosított gazdasági szereplőnek írásbeli értesítést küld szándékáról, amelyben meghatározza a határozat alapjául szolgáló műszaki szabályt, és elégséges műszaki vagy tudományos bizonyítékot ad meg arra vonatkozóan, hogy a tervezett határozat a Szerződés 30. cikkében felsorolt közérdekű indokok egyike alapján vagy egy másik kényszerítő közérdekű követelményre hivatkozva indokolt, a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lép túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

  1. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot szándékozik elfogadni, az 5. cikkel összhangban azonosított gazdasági szereplőnek írásbeli értesítést küld szándékáról, amelyben meghatározza a határozat alapjául szolgáló műszaki szabályt, és műszaki vagy tudományos bizonyítékot ad meg arra vonatkozóan, hogy:

   

  a) a tervezett határozat a Szerződés 30. cikkében felsorolt közérdekű indokok egyike alapján vagy egy másik közérdekhez kapcsolódó nyomós indokra hivatkozva indokolt, és

   

  b) a tervezett határozat a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lép túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

   

  Bármilyen tervezett határozatnak a kérdéses termék vagy terméktípus jellemzőin kell alapulnia.

  Az érintett gazdasági szereplőnek az értesítés átvételét követően legalább húsz munkanap áll rendelkezésére arra, hogy benyújtsa észrevételeit.

  Az érintett gazdasági szereplőnek az értesítés átvételét követően legalább húsz munkanap áll rendelkezésére arra, hogy benyújtsa észrevételeit. Az értesítés meghatározza az észrevételek benyújtásának határidejét. Amennyiben a gazdasági szereplőtől az említett határidőn belül nem érkezik válasz, az illetékes hatóság intézkedést hozhat.

  Indokolás

  A határozathozatal szükségességének mérlegelésekor a rendeltetési tagállamnak a termék jellemzőinek elemzését kell figyelembe vennie, nem pedig a termék jogszerű forgalmazásának helye szerinti tagállam műszaki szabályainak meglétét vagy tartalmát.

  Módosítás: 51

  4. cikk (2) bekezdés első albekezdés

  (2) A 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot közlik az érintett gazdasági szereplővel, és ebben szerepelnek a határozat alapjául szolgáló indokok, beleértve a gazdasági szereplő által előterjesztett bármely érv elutasításának indokait is.

  (2) A 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot a gazdasági szereplő e cikk (1) bekezdésében említett észrevételei beérkezési határidejének lejárta utáni 20 munkanapon belül hozzák meg, valamint a határozatot közlik a gazdasági szereplővel és a Bizottsággal. Ebben megfelelően figyelembe veszik a fenti észrevételeket, és megadják a határozat alapjául szolgáló indokokat, beleértve a gazdasági szereplő által előterjesztett érvek – ha vannak – elutasításának indokait, továbbá az ezen cikk (1) bekezdésében említett műszaki vagy tudományos bizonyítékokat.

  Módosítás: 52

  4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

  A határozat meghatározza az érintett tagállamban hatályos rendelkezések alapján rendelkezésre álló jogorvoslatokat, valamint az e jogorvoslatokra vonatkozó határidőket is.

  A határozat meghatározza az érintett tagállamban hatályos rendelkezések alapján rendelkezésre álló jogorvoslatokat, valamint az e jogorvoslatokra vonatkozó határidőket is. Bármely határozat a nemzeti bíróságok vagy törvényszékek vagy egyéb fellebbezési hatóságok előtt megtámadható.

  Indokolás

  A nagyobb mértékű jogi egyértelműség érdekében a 6. cikk szövege a 4. cikkbe kerül át.

  Módosítás: 53

  4. cikk (3) bekezdés

  (3) Amennyiben a nemzeti hatóság – miután e cikk (1) bekezdésével összhangban írásbeli értesítést küldött – úgy dönt, hogy nem fogadja el a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot, erről tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

  (3) Amennyiben a rendeletetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága – miután e cikk (1) bekezdésével összhangban írásbeli értesítést küldött – úgy dönt, hogy nem fogadja el a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot, erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

  Indokolás

  Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a kölcsönös elismerés elvét, akkor erről a gazdasági szereplőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

  Módosítás: 54

  4. cikk (3a) bekezdés (új)

   

  (3a) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást követően a rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az e cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül elmulasztja tájékoztatni a gazdasági szereplőt a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatról, a terméket jogszerűen forgalmazottnak kell tekinteni a rendeltetési tagállamban.

  Indokolás

  A gazdasági szereplő számára nagyobb mértékű jogbiztonság nyújtása érdekében.

  Módosítás: 55

  4a. cikk (új)

   

  4a. cikk

  Ideiglenes intézkedések

   

  (1) Az e fejezetben megállapított eljárás alkalmazása során a rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága átmenetileg sem függesztheti fel a kérdéses termék vagy terméktípus forgalmazását, kivéve, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

   

  a) a kérdéses termék vagy terméktípus rendes vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett komoly kockázatot jelent a felhasználók biztonságára és egészségére nézve; vagy

   

  b) a kérdéses termékre vagy terméktípusra – annak gyártása és forgalmazása tekintetében – a rendeltetési tagállamban kizárólag közerkölcsi vagy közbiztonsági indokok alapján teljes tilalom vonatkozik;

   

  (2) A rendeltetési tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul tájékoztatja a gazdasági szereplőt és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett ideiglenes intézkedések elfogadásáról. Az (1) bekezdés a) pontjában említett intézkedések tekintetében az értesítéshez mellékelik az adott intézkedésekre vonatkozó műszaki vagy tudományos indokolást.

   

  (3) Az e cikkel összhangban elfogadott ideiglenes intézkedések nemzeti bíróságok vagy törvényszékek vagy egyéb fellebbezési hatóságok előtt megtámadhatók.

  Módosítás: 56

  5. cikk

   

  5. cikk
  A gazdasági szereplő tájékoztatása

  A 4. cikk (1) bekezdésében említett írásbeli értesítést elküldik a 2001/95/EK irányelv 2. cikkének e) pontja értelmében vett gyártónak, ha azonosságát és elérhetőségi adatait feltüntették a termék csomagolásán vagy címkézésén, vagy a kísérő okmányokon.

  A tájékoztatás iránti kérelmet, az írásbeli értesítést, valamint a 4. és a 4a. cikkben említett határozatot elküldik a gazdasági szereplőnek, aki az alábbiak valamelyike:

  Az írásbeli értesítést elküldik a 2001/95/EK irányelv 2. cikkének f) pontja értelmében vett forgalmazónak, ha nevét és elérhetőségi adatait feltüntették a termék csomagolásán vagy címkézésén, vagy a kísérő okmányokon.

  a) a termék gyártója, amennyiben a Közösség területén székhellyel rendelkezik, és bármely egyéb személy, aki a nevének, a védjegyének vagy más megkülönböztető jelzésnek a terméken történő feltüntetésével a termék gyártójaként jeleníti meg magát, vagy az a személy, aki a terméket helyreállítja; vagy

  Ha a gyártó és a forgalmazó neve és elérhetőségi adatai nem szerepelnek sem a termék csomagolásán vagy címkézésén, sem a kísérő okmányokon, az írásbeli értesítést az első és a második bekezdésben említett rendelkezések értelmében vett bármely másik gyártónak vagy forgalmazónak küldik el.

  b) amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság nem tudja azonosítani az a) pontban említett gazdasági szereplők valamelyikének azonosságát és elérhetőségi adatait – a gyártó képviselője, amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, vagy ha nincsen a Közösségben székhellyel rendelkező képviselő, a termék importőre; vagy

   

  c) amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság nem tudja azonosítani az a) és b) pontban említett gazdasági szereplők valamelyikének azonosságát és elérhetőségi adatait – más szakemberek a szállítási láncban, amennyiben tevékenységük befolyásolhatja a termék bármely olyan jellemzőjét, amelyre a termékre alkalmazandó műszaki szabály vonatkozik; vagy

   

  d) amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság nem tudja azonosítani az a), b) és c) pontban említett gazdasági szereplők valamelyikének azonosságát és elérhetőségi adatait – bármely más szakember a szállítási láncban, akinek a tevékenysége nem befolyásolja a termék bármely olyan jellemzőjét, amelyre a termékre alkalmazandó műszaki szabály vonatkozik.

  Indokolás

  Ez a módosítás nagyobb jogbiztonság nyújtására törekszik a tekintetben, hogy a 4. és a 4a. cikk szerint kit kell értesíteni. A „gazdasági szereplő” fogalmának meghatározását, amely a „gyártó” és a „forgalmazó” 2001/95/EK irányelvben található meghatározásán alapul, teljes mértékben átvették, ahelyett, hogy hivatkozással illesztenék be, ahogy az a Bizottság javaslatában szerepel. Ezt részben azért tették, mert ezen viszonylag rövid rendelet olvasói számára kedvezőbb, hogy nem kell más jogszabályokat fellapozniuk annak megtalálásához, hogy a rendelet lényeges rendelkezései mit jelentenek, részben pedig azért, mert a „gyártó” és a „forgalmazó” 2001/95/EK irányelvben található meghatározása ezen rendelet összefüggésében nem teljesen használható. A 2001/95 irányelv a termékbiztonságra vonatkozik. Azok a műszaki szabályok, amelyekre ez a rendelet vonatkozik, azonban nem csak a biztonsági kérdésekhez kapcsolódnak: például a nemesfémek fémjelzését is tartalmazzák. Ezért helyénvaló a szállítási láncban szereplő azon szakemberekre történő hivatkozások , akiknek a tevékenysége befolyásolja vagy nem befolyásolja a termék biztonságát, kiigazítása annak érdekében, hogy szállítási láncban szereplő azon szakemberekre hivatkozzanak, akiknek a tevékenysége befolyásolja vagy nem befolyásolja a termék bármely olyan tulajdonságát, amelyre a termékre alkalmazott műszaki szabály vonatkozik.

  Módosítás: 57

  6. cikk

  6. cikk

  törölve

  A 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatok a nemzeti bíróságok előtt megtámadhatóak.

   

  Indokolás

  A nagyobb mértékű jogi egyértelműség érdekében a 6. cikk szövege a 4. cikk (2) bekezdésébe került át.

  Módosítás: 58

  7. cikk, cím (új)

   

  A termékügyi kapcsolattartó pontok létrehozása

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezései tekintetében címeket megadni.

  Módosítás: 59

  7. cikk (1) bekezdés

  (1) Minden tagállam kijelöl a területén egy vagy több termékügyi kapcsolattartó pontot, és közli ezeknek az elérhetőségi adatait a többi tagállammal és a Bizottsággal.

  (1) A tagállamok kijelölnek a területükön termékügyi kapcsolattartó pontokat, és közlik ezeknek az elérhetőségi adatait a többi tagállammal és a Bizottsággal.

  Indokolás

  A módosítás célja a tagállamok közötti felelősség- és hatáskörmegosztás tiszteletben tartása. A termékügyi kapcsolattartó pontok száma így a regionális vagy helyi hatásköröknek megfelelően változhat.

  Módosítás: 60

  7. cikk (2) bekezdés

  (2) A Bizottság közzéteszi és rendszeresen frissíti a termékügyi kapcsolattartó pontok listáját.

  (2) A Bizottság összeállítja és rendszeresen frissíti a termékügyi kapcsolattartó pontok listáját, és azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

   

  A Bizottság ezt az információt egy weboldalon keresztül is hozzáférhetővé teszi.

  Indokolás

  A termékügyi kapcsolattartó pontok listája az EU Hivatalos Lapjában való közzététellel válna hivatalossá. Gyakorlati okokból ezt a listát az e rendelettel összhangban létrehozott weboldalon is hozzáférhetővé kell tenni.

  Módosítás: 61

  8. cikk, cím (új)

   

  Feladatok

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezései tekintetében címeket megadni.

  Módosítás: 62

  8. cikk (1) bekezdés

  (1) A termékügyi kapcsolattartó pontok kérésre biztosítják a következő információkat:

  (1) A termékügyi kapcsolattartó pontok – többek között – egy gazdasági szereplő vagy egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának kérésére biztosítják a következő információkat:

  a) a nemzeti területen egy adott terméktípusra alkalmazandó műszaki szabályok;

  a) az említett termékügyi kapcsolattartó pont területén egy adott terméktípusra alkalmazandó műszaki szabályok; és arra vonatkozó információk, hogy az adott terméktípusra vonatkozik-e előzetes engedélyezési követelmény a tagállama jogszabályai szerint, valamint információk a kölcsönös elismerés elvéről és e rendeletnek az adott tagállam területén történő alkalmazásáról;

  b) a nemzeti hatóságok elérhetőségi adatai, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül lépjenek velük kapcsolatba, beleértve az adott műszaki szabályok nemzeti területen való végrehajtásának felügyeletéért felelős hatóságok adatait;

  b) a tagállamuk területén belül található, hatáskörrel rendelkező hatóságok elérhetőségi adatai, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül lépjenek velük kapcsolatba, beleértve az adott műszaki szabályok nemzeti területen való végrehajtásának felügyeletéért felelős hatóságok adatait;

  c) a nemzeti területen általánosan rendelkezésre álló jogorvoslatok a hatáskörrel rendelkező hatóságok illetve a gyártó vagy a forgalmazó közötti vita esetén;

  c) a nemzeti területen általánosan rendelkezésre álló jogorvoslatok a hatáskörrel rendelkező hatóságok illetve a gyártó vagy a forgalmazó közötti vita esetén;

  d) a nemzeti hatóságtól különböző olyan szövetségek vagy szervezetek elérhetőségi adatai, amelyektől a gyártók vagy forgalmazók a nemzeti területen gyakorlati segítséget kaphatnak.

   

  Módosítás: 63

  8. cikk (2) bekezdés

  (2) A termékügyi kapcsolattartó pontok az (1) bekezdésben említett információk továbbítására irányuló kérésekre a beérkezésüket követően húsz munkanapon belül válaszolnak.

  (3a) A termékügyi kapcsolattartó pontok az (1) és (3) bekezdésben említett információkkal vagy segítségnyújtással kapcsolatos kérésekre a beérkezésüket követően tíz munkanapon belül válaszolnak. Megalapozatlan kérelem esetén a termékügyi kapcsolattartó pont a gazdasági szereplőt ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatja.

  Indokolás

  A termékügyi kapcsolattartó pont segítheti a gazdasági szereplőt a II. fejezetben meghatározott eljárásban, amelynek során a gazdasági szereplőnek 20 munkanapon belül információkkal kell szolgálnia (3a. cikk) vagy be kell nyújtania észrevételeit (4. cikk). A termékügyi kapcsolattartó pontnak ezért kevesebb mint 20 munkanapon belül kell válaszolnia. Ezen túlmenően a termékügyi kapcsolattartó pont ellenőrizheti a gazdasági szereplő kérésének adatait annak eldöntése érdekében, hogy az az e rendelet alkalmazásához kapcsolódik-e. Végül pedig logikusabb e rendelkezést a (3) bekezdés után elhelyezni, mivel a módosítás arra a bekezdésre hivatkozik.

  Módosítás: 64

  8. cikk (3) bekezdés

  (3) A termékügyi kapcsolattartó pontot a 4. cikkben előírtaknak megfelelő írásbeli értesítésekben és határozatokban értesítik abban a tagállamban, ahol a gyártó vagy forgalmazó jogszerűen forgalmazta az adott terméket, kivéve ha az információ közzététele sértené egy gazdasági szereplő kereskedelmi érdekeit, beleértve a szellemi tulajdont is. A termékügyi kapcsolattartó pontnak joga van észrevételeit benyújtani az érintett nemzeti hatóságnak.

  (3) Egy termékügyi kapcsolattartó pont abban a tagállamban, ahol a gazdasági szereplő jogszerűen forgalmazta az adott terméket, segítséget nyújthat a gazdasági szereplő számára minden szükséges információnak vagy észrevételnek a gazdasági szereplő vagy a 4. cikkben említett, hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére való bocsátásával.

   

  A gazdasági szereplő támogatása nem foglalja magában jogi tanácsadás nyújtását egyedi esetekben.

  Indokolás

  Fontos a vállalkozások, különösen a kkv-k tekintetében, hogy gyakorlati segítséghez jussanak a határon átnyúló kereskedelemre vonatkozó igazgatási eljárások tekintetében. A gazdasági szereplő ezért gyakorlati segítséget kérhet attól a termékügyi kapcsolattartó ponttól, melynek területén a gazdasági szereplő jogszerűen forgalomba hozta a terméket.

  Módosítás: 65

  8. cikk (3b) bekezdés (új)

   

  (3b) Amennyiben egy termékügyi kapcsolattartó segítséget nyújt a gazdasági szereplőnek, felveheti a kapcsolatot a rendeltetési tagállam termékügyi kapcsolattartó pontjával.

  Indokolás

  Az igazgatási együttműködést segíti az érintett termékügyi kapcsolattartó pontok közötti kapcsolattartás.

  Módosítás: 66

  8. cikk (3c) bekezdés (új)

   

  (3c) A termékügyi kapcsolattartó pontok nem számítanak fel díjat az e cikkben említett tájékoztatásért vagy segítségnyújtásért.

  Indokolás

  A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben létrehozott egyablakos ügyintézési pontokkal, amelyek esetében a szolgáltatók a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtása érdekében lebonyolíthatják az összes igazgatási eljárást és formalitást, ellentétben az e rendeletben létrehozott termékügyi kapcsolattartó pontokat arra szánják, hogy a vállalkozások számára a határokon átnyúló kereskedelem során, a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára pedig a más tagállamokkal történő együttműködésre való törekvés során „információs szolgálatként” működjenek. Ezért a termékügyi kapcsolattartó pontoknak díjmentesnek kell lenniük. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok szerepének betöltését a szolgáltatásokról szóló irányelvben meghatározott egyablakos ügyintézési pontokra vagy más létező kapcsolattartó pontokra bízzák.

  Módosítás: 67

  9. cikk

   

  9. cikk
  Telematikai hálózat

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban telematikai hálózatot hozhat létre az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban telematikai hálózatot hozhat létre az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok és/vagy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  Indokolás

  A tagállamok közigazgatásai közötti párbeszéd javításával és a közöttük fennálló kapcsolatok megkönnyítésével erősödni fog a közigazgatási együttműködés.

  Módosítás: 68

  10. cikk, cím (új)

   

  Jelentéstételi kötelezettségek

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezéseinek címeket adni.

  Módosítás: 69

  10. cikk (1) bekezdés

  (1) A tagállamok a Bizottság kérésére az e rendelet végrehajtásáról szóló részletes jelentést küldenek a Bizottságnak, a 4. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján küldött írásbeli értesítésekre és határozatokra vonatkozó részletes információkkal.

  (1) A tagállamok az e rendelet alkalmazásáról szóló részletes jelentést küldenek évente a Bizottságnak, a 4. cikk alapján küldött írásbeli értesítésekre és határozatokra vonatkozó részletes információkkal, beleértve az érintett terméktípusokra vonatkozó, bármely lényeges információt.

  Indokolás

  Az e rendelettel hatályon kívül helyezett 3052/95/EK határozat megállapította, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot, amennyiben elutasítják a kölcsönös elismerést. A gyakorlatban azonban ez nem valósult meg. Annak biztosítása érdekében, hogy a kölcsönös elismerés elvét a tagállamok megfelelően alkalmazzák, e rendeletnek hatékony és rendszeres ellenőrzési mechanizmusokat kell létrehoznia.

  Módosítás: 70

  10. cikk (1a) bekezdés (új)

   

  (1a) A tagállamok által az (1) bekezdésben említettek szerint nyújtott információk fényében a Bizottság elemzi a meghozott határozatokat és intézkedéseket, és azok indokolásáról értékelést készít.

   

  A Bizottság – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő lépéseket, beleértve a Szerződés 226. cikkében előírt eljárást, annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tagállam betartsa ezt a rendeletet.

  Indokolás

  Annak biztosítása érdekében, hogy a kölcsönös elismerés elvét a tagállamok megfelelően alkalmazzák, e rendeletnek hatékony és rendszeres ellenőrzési mechanizmusokat kell létrehoznia, amelyekben a Bizottság létfontosságú szerepet játszik.

  Módosítás: 71

  10. cikk (2) bekezdés

  (2) A Bizottság a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő öt éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

  (2) A Bizottság a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő három éven belül, majd azt követően ötévente felülvizsgálatot végez és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A Bizottság az áruk szabad mozgásának javítása céljából adott esetben vonatkozó javaslatokat mellékel a jelentéshez.

  Indokolás

  A Parlamentet és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell a kölcsönös elismerés elve tagállamok által történő alkalmazásának nyomon követése érdekében. A Bizottság által elvégzett értékelés célja továbbá olyan ágazatok azonosítása, ahol helyénvaló lehet további harmonizáció vagy egyéb közösségi intézkedések, a belső piac működésének javítása érdekében.

  Módosítás: 72

  10. cikk (2a) bekezdés (új)

   

  (2a) A Bizottság létrehozza, közzéteszi és rendszeresen frissíti az e rendelet hatálya alá tartozó termékek indikatív jegyzékét. A Bizottság ezt a listát egy weboldalon teszi hozzáférhetővé.

  Indokolás

  A kölcsönös elismerés elvének alkalmazási körére vonatkozó jogbiztonság hiánya az egyik oka annak, hogy az áruk szabad mozgása még messze nem valósult meg a nem harmonizált területen. Gyakran nem egyértelmű, hogy mely termékkategóriákra alkalmazandó a kölcsönös elismerés. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak és az igazgatásoknak egy termék minden sajátos jellemzője tekintetében először meg kell vizsgálniuk, hogy közösségi szintű szabályozás vonatkozik-e rá, mielőtt eldöntenék, hogy a kölcsönös elismerés alkalmazandó-e. A Bizottságnak ezért létre kell hoznia egy termékjegyzéket az ezen rendelet tárgyára vonatkozó jogbiztonság biztosítása érdekében, feltéve, hogy ez a jegyzék mindössze indikatív.

  Módosítás: 73

  11. cikk, cím (új)

   

  Bizottsági eljárás

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezéseinek címeket adni.

  Módosítás: 74

  12. cikk, cím (új)

   

  Hatályon kívül helyezés

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezéseinek címeket adni.

  Módosítás: 75

  13. cikk, cím (új)

   

  Hatálybalépés és alkalmazás

  Indokolás

  A jogi egyértelműség érdekében célszerű e rendelet rendelkezéseinek címeket adni.

  Módosítás: 76

  13. cikk (1a) albekezdés (új)

   

  A 7. és a 8. cikk [a közzététel napjától számított hat hónapot követő hónap első napja]-tól kezdve alkalmazandó.

  Indokolás

  A tagállamoknak időre lesz szükségük ahhoz, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontokat létrehozzák. Mivel a tagállamokat arra ösztönzik, hogy ezt a szerepet a már meglévő struktúrákra – különösen a más közösségi eszközökkel összhangban létrehozott kapcsolattartó pontokra – bízzák, egy hat hónapos átmeneti időszaknak elegendőnek kell lennie.

  INDOKOLÁS

  1. Bevezetés

  A belső piac Európa gazdasági növekedésének sarokköve, amely a négy szabadságra épül: a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására. Az áruk teljesen működő belső piaca tekintetében alapvető fontosságú a műszaki akadályok megszüntetése.

  Az áruk területén ez a tagállamok műszaki szabályainak harmonizálásával vagy a tagállamok műszaki szabályainak kölcsönös elismerésével érhető el. A harmonizált terület az áruk belső piacának 75% -ára (megközelítőleg 1,5 trillió EUR) terjed ki, a nem harmonizált terület pedig (amelynek vonatkozásában a kölcsönös elismerést kell alkalmazni) a fennmaradó 25%-ot (megközelítőleg 500 milliárd EUR) fedi le.

  A kölcsönös elismerés alkalmazása mellőzésének költségét nagyjából 150 milliárd EUR-ra becsülik.

  E rendeletre irányuló javaslat célja a kölcsönös elismerés megfelelő alkalmazása előtti akadályok megszüntetése.

  2. A kölcsönös elismerésre vonatkozó háttér-információ

  A kölcsönös elismerés elve a Bíróság ítélkezési gyakorlatából – különösen a jól ismert, 1979. február 20-i Cassis de Dijon ügyből – ered. Az elv egy szabályra és egy kivételre épül:

  a) Általános szabály: egy tagállam elvben nem tilthatja meg vagy nem korlátozhatja egy másik tagállamban jogszerűen előállított és forgalmazott áruknak a saját területén történő értékesítését, még akkor sem, ha azok az áruk nem teljesen felelnek meg a rendeltetési tagállam szabályainak.

  b) Kivétel: harmonizáció hiányában a tagállam eltérhet ettől az elvtől és az ilyen áruk nemzeti piacra való bejutását tiltó vagy korlátozó intézkedéseket tehet, amennyiben ezek az intézkedések i. szükségesek, ii. arányosak és iii. azokat az EK-Szerződés 30. cikkében meghatározott okok indokolják vagy ezek alapvető közérdekű követelményeken alapulnak.

  A termékek két tág kategóriájára vonatkozik a kölcsönös elismerés:

  i. Azok a termékek, amelyek vonatkozásában nem történt meg a jogszabályok EU-szintű harmonizációja. Ez a kategória tartalmazza például a következőket: kerékpárok, létrák, állványzat, nemesfémből készült áruk, gyermekápolási termékek, tartályok és konténerek.

  ii. Részlegesen harmonizált termékek. A riasztórendszerek működőképességét, valamint éghajlati és hatékonysági vonatkozásait például nem harmonizálták, összes többi vonatkozásukat azonban igen. Ez a kategória (többek között) magába foglalja a textíliákat, a lábbeliket, az információs technológiát, a gépjárművek meghatározott típusait, elektromos készülékeket és bizonyos élelmiszereket.

  A kölcsönös elismerés gyenge működése mögött három fő ok húzódik meg:

  i.         A tagállamok nem helyesen vagy egyáltalán nem alkalmazzák az elvet.

  ii.        Mind a gazdasági szereplők, mind pedig a tagállamok részéről a kölcsönös elismerés elvével kapcsolatos ismeretek hiánya.

  iii.        Jogi bizonytalanság a tekintetben, hogy az elvet miként kellene a gyakorlatban   végrehajtani.

  3. A Bizottság javaslatának főbb pontjai

  A javaslat hatálya (2. és 3. cikk). A rendelet az olyan közvetlen vagy közvetett hatással bíró határozatokra vonatkozik, amelyek szerint az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott termék egy másik tagállamban annak jelenlegi formájában nem maradhat forgalomban, vagy a terméket ott nem lehet forgalmazni. Az érintett termékek olyan műszaki szabályok hatálya alá tartoznak, amelyek közösségi szinten nem képezték harmonizáció tárgyát.

  Az abban az esetben alkalmazandó eljárás, amikor egy tagállam saját műszaki szabályait kívánja alkalmazni (4., 5. és 6. cikk). Amennyiben a hatóság úgy határoz, hogy saját műszaki szabályát hajtja végre (azaz amikor a kölcsönös elismerést valamely oknál fogva nem alkalmazzák), a hatóságnak ezt meg kell indokolnia. Az érintett gazdasági szereplő számára 20 nap áll rendelkezésre, hogy a hatóságok indokolására reagáljon, mielőtt a hatóságok végleges döntést hozhatnak a saját műszaki szabályaik alkalmazásáról vagy azok alkalmazásának mellőzéséről.

  A termékügyi kapcsolattartó pontok feladatai (7. és 8. cikk). A fő feladat a műszaki szabályokra vonatkozó tájékoztatás nyújtása a vállalkozások és a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára.

  Telematikai hálózat (9. cikk). Ez a cikk lehetőséget biztosít telematikai hálózatnak a 2004/387/EK határozattal összhangban történő létrehozására a kölcsönös elismerés alkalmazásának fokozása érdekében.

  Az e rendelet végrehajtására vonatkozó jelentéstételi rendszert (10. cikk) ez a cikk állapítja meg.

  4. Az előadó álláspontja

  Az előadó fenntartás nélkül támogatja a Bizottság arra irányuló célkitűzését, hogy a kölcsönös elismerés elvében rejlő lehetőséget teljes mértékben kiaknázzák, valamint hogy jogi egyértelműséget biztosítsanak a gazdasági szereplőknek és a tagállamoknak ezen elv végrehajtásának mikéntjére vonatkozóan.

  Tárgy és hatály (1. fejezet)

  1. cikk

  Az előadó úgy véli, hogy a javaslatnak egyértelműbben kell kimondania a legfőbb célját, nevezetesen a nem harmonizált területre tartozó áruk szabad mozgásának biztosítását.

  2. cikk

  (1) bekezdés

  A nagyobb mértékű jogi egyértelműség érdekében az „ipari gyártású termékek” kifejezést a „valamennyi termék” kifejezésre módosították. A saját felhasználásra gyártott termékeket például továbbra is kizárják a hatály alól, mivel ezeket a termékeket sohasem forgalmazzák egyik tagállamban sem.

  Az előadó úgy véli, hogy egy termék betiltása egyenértékű a visszautasítással vagy a termék piacról történő kivonásával.

  (2) bekezdés

  A „műszaki szabály” fogalommeghatározását a 98/34/EK irányelvből vették. A fokozott egyértelműség érdekében az előadó a vizsgálatokat és a bizonyítványokat önálló albekezdésbe csoportosította. Mivel a megfelelőségértékelési eljárások (vagy az Európai Bíróság ítéleteivel összhangban lévő előzetes engedélyezési eljárások) megléte nem minősül műszaki szabálynak, valamennyi vizsgálat és vizsgálati módszer, valamint bizonyítvány műszaki szabály és így e rendelet hatálya alá tartozik. Alapvető fontosságú a rendeltetési tagállamban a termékek indokolatlan további vizsgálatának e rendelet révén történő elkerülése.

  3. cikk

  Az e rendelet hatálya alól történő kizárásokkal kapcsolatban az előadó a 882/2004/EK rendelet 54. cikkét feleslegesnek tartja, mivel a 178/2002/EK rendelet már biztosítja azt, hogy a veszélyes élelmiszerek vagy takarmányok kivonhatók a piacról. A 882/2004/EK rendelet 54. cikkének kizárása azonban lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy olyan termékeket vonjanak ki a piacról, amelyek nem felelnek meg saját nemzeti jogszabályaiknak, anélkül, hogy a kölcsönös elismerés elvét kellene alkalmazniuk.

  A rendeltetési tagállam műszaki szabályának alkalmazására vonatkozó eljárás (2. fejezet)

  3a. cikk (új)

  Az előadó úgy látja, hogy e rendelet 4. cikke a rendszeres piacfelügyeleti tevékenységek csúcspontjának tekinthető. E csúcspont előtt a gazdasági szereplő és a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága rendszerint piacfelügyeleti párbeszédbe kezd. Az előadó szükségesnek tartja annak egyértelművé tételét, hogy e párbeszéd során a gazdasági szereplőnek információkat kell szolgáltatnia azon rendelkezésekre vonatkozóan, amelyek alapján a terméket egy másik tagállamban forgalmazták.

  4. cikk

  Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplő számára a tevékenységeinek megtervezése során nagyobb mértékű bizonyosságot biztosítsanak, az előadó a gazdasági szereplő észrevételei beérkezési határidejének lejártától számított 20 napos határidőt vezetett be. A gazdasági szereplőnek így legalább 20 napja lesz arra, hogy reagáljon az értesítésre. Ezt követően a tagállamnak még mindig egy 20 munkanapos időszak áll rendelkezésére, hogy – a gazdasági szereplő észrevételeinek figyelembevételével – meghozza végleges határozatát. Bármi is legyen a tagállam végleges határozata, a gazdasági szereplő nagyobb biztonsággal tudja megtervezni tevékenységeit a határozat időzítésével kapcsolatban.

  Ha a tagállam nem hoz végleges határozatot, akkor úgy tekintik, hogy a terméket jogszerűen forgalmazzák a tagállam piacán.

  4a. cikk (új)

  Alapesetben egy, az e rendeletben meghatározott eljárások keretében megfigyelt termék a rendeltetési tagállam piacán marad az eljárások egész ideje alatt, amíg a tagállam meg nem hozza a végleges határozatot. Ez az új cikk kimondja, hogy a tagállam egy veszélyes terméket vagy egy – közerkölcsi vagy közbiztonsági okok miatt – teljes tilalom alá eső terméket ideiglenesen kivonhat a piacról. A kivonást azonban ideiglenes intézkedésnek kell tekinteni. A tagállamnak a végleges határozat meghozatalakor továbbra is tudományos bizonyítékokat kell felmutatnia, és figyelembe kell vennie a gazdasági szereplő észrevételeit. Így a végleges határozat ellentétes lehet a piacról való kivonásra irányuló ideiglenes intézkedéssel.

  5. cikk

  Ebben a cikkben az előadó azt igyekszik egyértelművé tenni, hogy a tagállam általi értesítést és határozatot kinek kell megküldeni.

  6. cikk

  A 2. fejezettel történő nagyobb mértékű koherencia biztosítása érdekében az előadó a 6. cikk szövegét a 4. cikk (2) bekezdésébe helyezi át.

  Termékügyi kapcsolattartó pontok (3. fejezet)

  7. és 8. cikk

  Az előadó ezt a két cikket annak egyértelművé tétele érdekében módosítja, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontoknak:

  - mindenekelőtt a kölcsönös elismerés elvére, valamint a gazdasági szereplők és a tagállamok ebből következő jogaira vonatkozó információkat kell nyújtaniuk.

  - olyan információs szolgálatokként kell működniük, amelyek gyakorlati (de semmi esetre sem jogi) segítséget nyújtanak a kölcsönös elismerés elvének végrehajtása tekintetében.

  - információkat kell nyújtaniuk mind a gazdasági szereplők, mind a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára.

  - határokon átnyúló kapcsolatokat kell kialakítaniuk egymással annak érdekében, hogy hatékony információs hálózatot alkossanak.

  Záró rendelkezések (4. fejezet)

  10. cikk

  Az előadó úgy véli, hogy a „kérésére” kifejezés jogi bizonytalanságot teremt a tagállamok számára, amelyek nem tudhatják, hogy pontosan mikor kell teljesíteniük jelentéstételi kötelezettségeiket. Így az előadó bevezeti a tagállamok éves jelentéstételi kötelezettségét. Ez biztosítaná továbbá, hogy a Bizottságot rendszeresen tájékoztassák e rendeletnek a tagállamokban való alkalmazásáról. A Bizottság ezeket a jelentéseket elemzi is, jogsértés esetén pedig eljár.

  A kölcsönös elismerés elvével kapcsolatos figyelem felkeltése érdekében, valamint a gazdasági szereplők számára az azokra a területekre vonatkozó további iránymutatás céljából, amelyeken az elv alkalmazandó, az előadó szükségesnek tartja, hogy a Bizottság tegye közzé az e rendelet hatálya alá tartozó termékek indikatív jegyzékét. A jegyzék semmi esetre sem kísérli meg, hogy kimerítő felsorolást tartalmazzon, és – példákon keresztül – pusztán jelzésértékű.

  13. cikk

  Az előadó úgy véli, hogy a tagállamok számára a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapos időszakot kell biztosítani annak érdekében, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontokat létrehozzák.

  Magának a rendeletnek azonban a közzétételétől számított 20 napon belül kell hatályba lépnie. Ez lehetőséget biztosítana a gazdasági szereplők számára, hogy a kölcsönös elismerést már a kezdetektől hatékonyabb módon alkalmazhassák, az első hat hónapban még akár a termékügyi kapcsolattartó pontok segítsége nélkül is.

  VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (17.9.2007)

  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

  az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

  Előadó: Jan Březina

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az áruk szabad mozgása az Európai Unió alapját képező négy alapvető szabadság egyike. Az Uniónak különösen a vámok eltörlésével és más intézkedésekkel, mint például a bizonyos termékkategóriákra vonatkozó műszaki előírások összehangolásával sikerült ezt a szabadságot elérnie. Mindazonáltal még mindig számos olyan termék létezik, amelynek műszaki paramétereit nem harmonizálták uniós szinten. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az ilyen termékekre vonatkozóan saját jogalkotásuk keretében szabjanak meg előírásokat. Ez a gyakorlat azonban jelentős és költséges adminisztratív akadályokat teremt a kereskedők számára, akiknek további adminisztratív eljárásokon kell átesniük, és nem harmonizált területen ki kell igazítaniuk a termékeket ahhoz, hogy azokat más tagállamokba exportálhassák. Ez számos esetben ahhoz vezet, hogy a kereskedők úgy döntenek, hogy termékeiket nem exportálják bizonyos országokba.

  Az Európai Bíróság 1979-ben megoldást talált, amikor a „Cassis de Dijon” ügyben hozott ítéletében az EK-Szerződés alapján megállapította a „kölcsönös elismerés elvét”. Ezen elv szerint az egyik tagállamban gyártott vagy forgalomba hozott áruk akkor is bejuthatnak a másik tagállam piacára, ha nem felelnek meg teljes mértékben a vonatkozó nemzeti előírásoknak. Ez a megközelítés tökéletesen érthető, mivel feltételezhető, hogy a közérdeket, pl. az egészség vagy a környezet védelmét, a különböző tagállamokban hasonló módon óvják. A tagállamok csak akkor korlátozhatják a piacukhoz való hozzáférést, ha bizonyítani tudják, hogy az veszélyezteti a közérdeket.

  Pontosításképpen rá kell mutatni arra, hogy a kölcsönös elismerés elve nem érvényes az olyan nem minőségi termékekre, amelyek közvetlenül veszélyesek vagy ártalmasak a fogyasztókra nézve. Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv értelmében az ilyen termékek azonnal kivonhatók a piacról és az előfordulásukra vonatkozó információkat a nemzeti hatóságok a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren (RAPEX) keresztül közölhetik a többi tagállammal.

  A tagállamok és a Bizottság által nyújtott tájékoztatás alapján azonban a helyzet még a kölcsönös elismerés elvének az EU-ban való 25 éves alkalmazása után sem kielégítő. A tagállamokban a nemzeti hatóságoknál bevett gyakorlat, hogy arra kérik a kereskedőket, igazítsák termékeiket a helyi szabályokhoz, és vessék alá magukat költséges és időigényes eljárásoknak – mint például a termékek helyi ellenőrzése –, jóllehet, ez az esetek többségében sérti az európai jogot.

  Ezért terjesztett elő a Bizottság egy rendelettervezetet, amelynek célja, hogy a kölcsönös elismerésre vonatkozó világos szabályok meghatározása révén növelje a jogbiztonságot a kereskedők – és maguk a nemzeti hatóságok – számára. A rendelettervezet több kulcsfontosságú szempontot tartalmaz:

  – kötelező eljárás a nemzeti hatóságok számára arra az esetre, ha úgy határoznak, hogy nem alkalmazzák a kölcsönös elismerés elvét, hanem helyette korlátozzák a másik tagállamból származó termék piacukra való bejutását;

  – elegendő idő a kereskedők számára, hogy észrevételeket tegyenek, amelyekre a végleges írásbeli határozat nemzeti hatóság általi kiadása előtt válaszolni kell;

  – a kereskedő által benyújtott tájékoztatás tekintetében a nemzeti hatóságnak írásban meg kell indokolnia végleges határozatát;

  – a nemzeti hatóságra hárul a bizonyítás terhe is azzal kapcsolatban, hogy miért tartja szükségesnek a másik tagállamból származó termék piacához való hozzáférésének korlátozását, és miért szükséges valamely külön nemzeti szabály alkalmazása;

  – a kereskedő az ilyen határozat ellen a bíróságon is fellebbezhet;

  – a javaslat fontos része a kapcsolattartó és információs pontok létrehozása az egyes EU-tagállamokban, amelyektől mind a nemzeti hatóságok, mind pedig a kereskedők tájékoztatást kérhetnek konkrét termékekről. Ezeket a pontokat egy „telematikai” hálózatban fogják összekapcsolni.

  A nem harmonizált termékek területén a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását és a javaslat szövegét illetően az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel nagy jelentőségű a kölcsönös elismerés elvének végrehajtása és az áruk szabad mozgása szempontjából. Ennek az az oka, hogy a gyakorlat eddig nem volt egységes. Noha magát az elvet az EK-Szerződés 28. és 30. cikke meghatározza, több vállalat problémákkal szembesül, amikor az EU-n belül egy másik piacra próbál bejutni, mégpedig gyakran az elv létezésére vagy hatályára vonatkozó ismerethiány miatt. Maga a javaslat helyesen a bizonyítás terhét visszahárítja a tagállamokra, amelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy a termék megfelel a Szerződés 30. cikkében vagy az Európai Bíróság más ítéleteiben megállapított kritériumok egyikének, és ezért nem kell alkalmazni a kölcsönös elismerés elvét.

  Ami a jelenlegi gyakorlatot, valamint a nemzeti hatóságok és a termékeiket más tagállamok piacaira exportáló kereskedők különböző álláspontját illeti, az előadó véleménye szerint a javaslat tisztességes egyensúlyt fog teremteni a kereskedők és a piaci hozzáférésről döntő állami szervek között.

  Az előadó különösen a következő változtatásokat javasolja:

  – Létfontosságú, hogy hozzá lehessen férni a vonatkozó nemzeti műszaki szabályokhoz, amelyeken a nemzeti hatóság határozata alapul, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. A 4. cikk (1) bekezdése ezért úgy egészül ki, hogy magában foglalja a nemzeti hatóságok arra irányuló kötelező vállalását, hogy határozatukhoz csatolják a megfelelő műszaki szabványok másolatát, vagy legalább az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy hol lehet betekinteni a vonatkozó műszaki szabványokba.

  – Mivel a kapcsolattartó pontok nemzeti és európai szintű együttműködése létfontosságú, és biztosítja a nemzeti jogszabályokra és a nemzeti normák konkrét végrehajtására vonatkozó jobb információcserét, javaslom a 9. cikk ennek megfelelő módosítását.

  MÓDOSÍTÁSOK

  Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

  A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés bevezető rész

  1. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott ipari gyártású termék vagy mezőgazdasági termék – beleértve a haltermékeket is – tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  1. (1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áru tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  Indokolás

  A Szerződésben és az EB joggyakorlatában alkalmazott terminológiával összhangban.

  Módosítás: 2

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont

  b) a termék vagy terméktípus forgalomba hozatala engedélyezésének megtagadása;

  b) az áru vagy árutípus forgalomba hozatala vagy használata engedélyezésének megtagadása;

  Indokolás

  Egyes nemzeti műszaki szabályok megkülönböztetést tesznek a következő két fogalom között: „a termék forgalomba hozatala” és a „termék használata”. Így előfordulnak olyan termékek, amelyek forgalomba hozhatók, de bizonyos feltételek esetén nem használhatók. Ez a megfogalmazás lehetővé tenné a lehetséges helyzetek teljes skálájának felölelését.

  Módosítás: 3

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés c) pont

  c) a termék vagy terméktípus átalakításának előírása, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani;

  c) az áru vagy árutípus átalakításának vagy tanúsításának előírása, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani;

  Indokolás

  A rendelet jelenlegi szövege megtiltja a tagállamoknak, hogy azt kérjék a kereskedőktől, igazítsák termékeiket az importáló ország műszaki előírásaihoz. A kereskedők számára azonban gyakran előírják, hogy ellenőriztessék termékeiket az importáló országban, annak ellenére, hogy termékeiket már ellenőrizték a gyártási országban, és rendelkeznek a megfelelő tanúsítványokkal. Ez sérti a kölcsönös elismerés elvét, és további szükségtelen költséget jelent a kereskedők számára. Az indokolatlan ellenőrzések előírása ezért éppolyan káros, mint a termékek kiigazításának előírása.

  Módosítás: 4

  2. cikk (1) bekezdés második albekezdés

  Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában a termék vagy terméktípus átalakítása a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett műszaki előírásban felsorolt adott termék vagy adott terméktípus egy vagy több jellemzőjének az átalakítása.

  Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában az áru vagy árutípus átalakítása a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt adott áru vagy adott árutípus egy vagy több jellemzőjének az átalakítása.

  Indokolás

  Nincs oka a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre való hivatkozásnak, mivel ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseit (a műszaki előírás meghatározása) a 2. cikk 2) bekezdésének a) pontja tartalmazza. Ezért jogalkotási szempontból egyszerűbb és világosabb a 98/34/EK irányelvre való hivatkozás helyébe a rendelettervezet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjára való hivatkozást léptetni.

  Módosítás: 5

  4. cikk (1) bekezdés -1) albekezdés (új)

   

  -1) Minden esetben a nemzeti hatóságnak kell bizonyítania, hogy a nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott, meghatározott árukra történő alkalmazása az EK-Szerződés 30. cikke értelmében vagy egy másik kényszerítő közérdekű követelményre való hivatkozással indokolt.

  Indokolás

  A bizonyítási terhet világosan meg kell határozni nemcsak a preambulumbekezdésekben (a javaslat 14. preambulumbekezdése), hanem a javaslat főszövegében is.

  Módosítás: 6

  4. cikk (1) bekezdés első albekezdés

  1. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy nemzeti hatóság a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot szándékozik elfogadni, az 5. cikkel összhangban azonosított gazdasági szereplőnek írásbeli értesítést küld szándékáról, amelyben meghatározza a határozat alapjául szolgáló műszaki szabályt, és elégséges műszaki vagy tudományos bizonyítékot ad meg arra vonatkozóan, hogy a tervezett határozat a Szerződés 30. cikkében felsorolt közérdekű indokok egyike alapján vagy egy másik kényszerítő közérdekű követelményre hivatkozva indokolt, a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lép túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

  1. (1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy nemzeti hatóság a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot szándékozik elfogadni, az 5. cikkel összhangban azonosított gazdasági szereplőnek, valamint a Bizottságnak és az adott tagállamban működő termékügyi kapcsolattartó pontnak írásbeli értesítést küld szándékáról, amelyben meghatározza a határozat alapjául szolgáló műszaki szabályt, és elégséges műszaki vagy tudományos bizonyítékot ad meg arra vonatkozóan, hogy a tervezett határozat a Szerződés 30. cikkében felsorolt közérdekű indokok egyike alapján vagy egy másik kényszerítő közérdekű követelményre hivatkozva indokolt, a kívánt célkitűzés elérésének biztosításához célszerű, és nem lép túl a célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

  Indokolás

  A nemzeti hatóságok számára arra vonatkozóan előírt kötelezettségnek, hogy a 8. cikk szerint értesíteniük kell a Bizottságot és a termékügyi kapcsolattartó pontot, amennyiben a 2. cikkben előírt határozatot szándékoznak elfogadni, az a célja, hogy a nemzeti hatóságokat még inkább megakadályozzák abban, hogy indokolatlan határozatot fogadjanak el.

  Módosítás: 7

  4. cikk (1) bekezdés 1 a) albekezdés (új)

   

  Amennyiben a nemzeti hatóság határozata nemzeti műszaki szabályon alapul, e szabály szövegét csatolni kell az értesítéshez, vagy az értesítésben meg kell adni, hogy hol lehet betekinteni ebbe a szabályba.

  Indokolás

  A gazdasági szereplők, különösen a KKV-k számára meg kell könnyíteni a vonatkozó nemzeti műszaki szabályokhoz való hozzáférést.

  Módosítás: 8

  4. cikk (1) bekezdés második albekezdés

  Az érintett gazdasági szereplőnek az értesítés átvételét követően legalább húsz munkanap áll rendelkezésére arra, hogy benyújtsa észrevételeit.

  Az érintett gazdasági szereplőnek az értesítés átvételét követően egy hónap áll rendelkezésére arra, hogy benyújtsa észrevételeit.

  Indokolás

  Mivel a javaslat 20 napos határidőt szab meg minimumként („legalább húsz munkanap”), az időtartam hossza az egyes tagállamokban eltérő lehet. Ha egységes, az egész EU-ban alkalmazandó határidőt szabnánk meg, ez jelentősen hozzájárulna a jogbiztonság növeléséhez a kereskedők számára. A határidő kiszámítása szempontjából egyszerűbbnek tűnik, ha azt egy hónapra változtatjuk.

  Módosítás: 9

  4. cikk (3) bekezdés

  (3) Amennyiben a nemzeti hatóság – miután e cikk (1) bekezdésével összhangban írásbeli értesítést küldött – úgy dönt, hogy nem fogadja el a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot, erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

  (3) Amennyiben a nemzeti hatóság – miután e cikk (1) bekezdésével összhangban írásbeli értesítést küldött – úgy dönt, hogy nem fogadja el a 2. cikk (1) bekezdésében említett határozatot, erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

  Indokolás

  Amikor egy kereskedőnek kézbesítik az írásbeli értesítést a termék szabad mozgását korlátozó határozat kiadásának szándékáról, a kereskedő bizonyos fokú bizonytalanságba kerül. Ezért kívánatos, hogy ezt a bizonytalan időtartamot a lehető legrövidebbre szűkítsük, amennyiben a nemzeti hatóság végül úgy határoz, hogy nem korlátozza a termék szabad mozgását. A megoldást a 4. cikk (3) bekezdésében az utolsó mondat végén a „haladéktalanul” kifejezéssel való kiegészítés jelentheti. Ily módon a hatóságoknak azonnal tájékoztatniuk kellene a vállalkozást, ha nem szándékoznak korlátozó intézkedést megszabni, ami megelőzné az esetleges késedelmet a hatóságok részéről.

  Módosítás: 10

  8. cikk (1) bekezdés a) pont

  a) a nemzeti területen egy adott terméktípusra alkalmazandó műszaki szabályok;

  a) a nemzeti területen egy adott árutípusra alkalmazandó műszaki szabályok, valamint tájékoztatás a kölcsönös elismerés elvének végrehajtásáról;

  Indokolás

  A kapcsolattartó pontoknak nemcsak a nemzeti műszaki szabályokról kell tájékoztatást nyújtaniuk, hanem kiváltképpen a kölcsönös elismerés elvének alkalmazásáról is. A tájékoztatási kötelezettség kiterjesztése nem teszi szükségesség a kapcsolattartó pontok feladatköreinek alapvető növelését, és a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó tájékoztatás hasznos eszköz a belső piacon tevékenykedő kereskedők számára. A kiterjedtebb tájékoztatás növelheti a kereskedők kölcsönös elismerés elvének lehetőségébe vetett bizalmát, ami az EU belső piacán az ilyen árukkal folytatott kereskedelem mértékének növekedéséhez vezethet.

  Módosítás: 11

  9. cikk (-1) bekezdés (új)

   

  A Bizottság biztosítja a tagállamokban működő termékügyi kapcsolattartó pontok közötti európai szintű együttműködést és információcserét.

  Indokolás

  A termékügyi kapcsolattartó pontok nemzeti és határokon átnyúló együttműködésére szükség van a korlátozó nemzeti műszaki szabályokkal és gyakorlati alkalmazásukkal kapcsolatos hatékonyabb információáramlás biztosításához. Az európai szintű együttműködést az Európai Bizottságnak kell megszerveznie, ugyanakkor a tagállamoknak szintén késznek kell lenniük az aktív együttműködésre.

  Módosítás: 12

  9. cikk

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban telematikai hálózatot hozhat létre az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban telematikai hálózatot hoz létre az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  Indokolás

  A Bizottság és a termékügyi kapcsolattartó pontok között egy telekommunikációs eszköz létrehozása rendkívül fontos a piac zökkenőmentes működésének biztosításához, ezért a létrehozását és alkalmazását kötelezővé kell tenni. Összhangban áll a 2. módosítással.

  Módosítás: 13

  10. cikk (2) bekezdés

  (2) A Bizottság a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő öt éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

  (2) A Bizottság a 13. cikkben meghatározott időpontot követően két évvel jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

  Indokolás

  A két év ésszerűbb időszaknak tűnik annak érdekében, hogy elkészüljön az Európai Parlament és a Tanács számára a végrehajtásról szóló jelentés. Ugyanezt az időtartamot alkalmazták a 98/34/EK irányelv esetében is.

  Módosítás: 14

  13. cikk

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését három hónappal követően lép hatályba.

  Indokolás

  A rendelet hatálybalépésének 20 napos határideje aránytalanul rövid. Bizonyos időre van szükség különösen a kapcsolattartó pontok létrehozásához, az állami közigazgatásban dolgozó alkalmazottak tájékoztatásához –, akik a gyakorlatban végre fogják hajtani a rendeletet–, és amennyiben szükséges, a rendelet által bevezetett új elemekkel kapcsolatban a létfontosságú jogalkotási intézkedések elfogadásához. Emiatt helyénvalónak tűnik a határidő három hónapra való növelése.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása

  Hivatkozások

  COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

  Illetékes bizottság

  IMCO

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  13.3.2007

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Jan Březina

  3.5.2007

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  26.6.2007

  17.7.2007

   

   

  Az elfogadás dátuma

  13.9.2007

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin , Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Gyürk András, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Lydia Schenardi, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Țîrle, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto.

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (12.9.2007)

  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

  az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

  A vélemény előadója: Jacques Toubon

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az EK-Szerződés 28. és 30. cikke magában foglalja többek között azt, hogy a rendeltetési tagállamok nem tilthatják meg területükön az olyan termékek értékesítését, amelyeket egy másik tagállamban jogszerűen forgalmaznak, és amelyek nem tartoznak a közösségi harmonizáció hatálya alá, kivéve akkor, ha a rendeltetési tagállam által megállapított műszaki korlátozásokat az EK-Szerződés 30. cikkében leírt indokok, vagy a Bíróság ítélkezési gyakorlata által elismert általánosan közérdekű, kiemelkedő követelmények indokolják, valamint ha azok arányosak. A „kölcsönös elismerés” elvéről van szó.

  Ennek az elvnek az érvényesítését azonban több probléma akadályozza: i) a vállalkozások és a nemzeti hatóságok nincsenek tisztában a kölcsönös elismerés elvének létezésével; ii) az elv alkalmazása és a bizonyíték szolgáltatására vonatkozó kötelezettség jogi bizonytalanságot kelt, mert nem mindig világos annak a meghatározása, hogy a kölcsönös elismerés mely termékkategóriákra alkalmazandó; iii) a vállalkozások azt kockáztatják, hogy árujuk esetleg nem jut be a rendeltetési tagállam piacára; iv) a különböző tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti rendszeres párbeszéd hiánya. Eljárásokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik annak elkerülését, hogy a nemzeti műszaki szabályok az áruk tagállamok közötti szabad mozgását gátló, jogszerűtlen akadályt teremtsenek.

  Az előadó módosításokat fűzött a rendeletre irányuló javaslathoz annak érdekében, hogy a rendelet hatálya világosabb legyen, javuljon a gazdasági szereplők információhoz való hozzáférése, és könnyebbé váljon az Európai Bizottság ellenőrzési szerepének ellátása. A módosítások célja egyúttal a közösségi végrehajtó nagyobb felelősséggel való felruházása: a Bizottság a szerződések őreként köteles aktívabban gyakorolni ellenőrzési feladatkörét.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

  A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

  Módosítás: 1

  első bevezető hivatkozás

  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. és 95. cikkére,

  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

  Módosítás: 2

  (1) preambulumbekezdés

  (1) A belső piac egy belső határok nélküli területből áll, amelyen belül a Szerződés alapján – amely tiltja a behozatalra a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseket – biztosított az áruk szabad mozgása. E tilalom hatálya alá tartozik minden olyan nemzeti intézkedés, amely alkalmas arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a Közösségen belüli árukereskedelmet.

  (1) A belső piac egy belső határok nélküli területből áll, amelyen belül a Szerződés alapján – amely tiltja a behozatalra a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseket – biztosított az áruk szabad mozgása.

  Indokolás

  A szóban forgó mondat helyébe az (1a) és (1b) preambulumbekezdés lép, amelyek pontosan előírják a tilalmat minden olyan nemzeti rendelkezésre vonatkozóan, amelyről feltételezhető, hogy közvetlenül vagy közvetetten, ténylegesen vagy potenciálisan kárt okozhat a Közösségen belüli kereskedelmi kapcsolatoknak.

  Módosítás: 3

  (1a) preambulumbekezdés (új)

  (1a) A tagállamok minden olyan kereskedelmi szabályát, amelyről feltételezhető, hogy közvetlenül vagy közvetetten, jelenleg vagy a jövőben esetleg kárt okozhat a közösségi kereskedelemnek, úgy kell tekinteni, mint a behozatalokra kivetett mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedést, amely ennélfogva az EK-Szerződés 28. cikkében előírt tilalom alá esik. Ennek megfelelően a hazai és az importtermékekre megkülönböztetés nélkül vonatkozó normák, amelyek alkalmazása feltételezhetően csökkenti az eladási mennyiséget, elvileg ugyancsak az EK-Szerződés 28. cikke által tiltott intézkedésekkel azonos hatású intézkedéseknek számítanak.

  Indokolás

  A rendeletre irányuló javaslatban előírt eljárás kivételt jelent a kölcsönös elismerés elve alól. Az (1a) és (1b) preambulumbekezdés célja annak pontos rögzítése, hogy tilalom alá esik minden olyan nemzeti intézkedés, amelyről feltételezhető, hogy közvetlenül vagy közvetetten, ténylegesen vagy potenciálisan kárt okozhat a Közösségen belüli kereskedelmi kapcsolatoknak. A preambulumbekezdések a Bíróság joggyakorlatán alapuló[2], a tagállamokhoz intézett figyelmeztetések.

  Módosítás: 4

  (1b) preambulumbekezdés (új)

  (1b) A Bíróság szerint az olyan rendszer, amely – még ha kizárólag formálisan is – fenntartja a behozatali engedélyeztetés vagy bármely más hasonló eljárás kötelezettségét, elvileg ellentétes az EK-Szerződés 30. cikkével. A megelőző jellegű engedélyeztetési rendszert létrehozó behozatali formaságok előírása ugyanis feltételezhetően gátolja a közösségen belüli kereskedelmet, és megnehezíti a más tagállamokban jogszerűen gyártott és forgalmazott termékek piacra jutását. Az akadály még súlyosabb, ha a rendszer többletköltségeknek veti alá az érintett termékeket. Ilyen körülmények között nem bizonyos eladási módok egyszerű korlátozásáról vagy tiltásáról van szó. Az előzetes engedély kötelezővé tételét ezért úgy kell tekinteni, mint a tagállamok közötti kereskedelem akadályát, amely az EK-Szerződés 28. cikkének alkalmazási hatálya alá esik.

  Indokolás

  Az (1a) és (1b) preambulumbekezdés célja annak pontos rögzítése, hogy tilalom alá esik minden olyan nemzeti intézkedés, amelyről feltételezhető, hogy közvetlenül vagy közvetetten, ténylegesen vagy potenciálisan kárt okozhat a Közösségen belüli kereskedelmi kapcsolatoknak. A preambulumbekezdések a Bíróság joggyakorlatán alapuló[3], a tagállamokhoz intézett figyelmeztetések.

  Módosítás: 5

  (2) preambulumbekezdés

  (2) A nemzeti hatóságok – a jogszabályok harmonizálásának hiányában – jogszerűtlenül létrehozhatnak az áruk tagállamok közötti mozgását gátló akadályokat, annak következtében, hogy a más tagállamokból érkező, ott jogszerűen forgalmazott árukra, olyan – például a megjelölésre, a formára, a méretre, a tömegre, az összetételre, a kiszerelésre, a címkézésre és a csomagolásra vonatkozó – követelményeket megállapító műszaki szabályokat alkalmaznak, amelyeknek ezen áruknak meg kell felelniük. Az ilyen műszaki szabályok másik tagállamokban jogszerűen forgalmazott termékekre való alkalmazása ellentétes lehet az EK-Szerződés 28. és 30. cikkével, még akkor is, ha ezek a nemzeti szabályok megkülönböztetés nélkül valamennyi termékre érvényesek.

  (2) A nemzeti hatóságok – a jogszabályok harmonizálásának hiányában – jogszerűtlenül létrehozhatnak az áruk tagállamok közötti mozgását gátló akadályokat, annak következtében, hogy a más tagállamokból érkező, ott jogszerűen forgalmazott árukra, olyan – például a megjelölésre, a formára, a méretre, a tömegre, az összetételre, a kiszerelésre, a címkézésre és a csomagolásra vonatkozó – követelményeket megállapító műszaki szabályokat alkalmaznak, amelyeknek ezen áruknak meg kell felelniük.

  Indokolás

  A preambulumbekezdés utolsó mondatának tartalmát az (1a) és (1b) preambulumbekezdés fedi.

  Módosítás: 6

  (7a) preambulumbekezdés (új)

   

  (7a) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 kötelezi a tagállamokat, hogy közöljenek a Bizottsággal és a többi tagállammal az ipari és a mezőgazdasági termékekre – ide értve a halászati termékeket is – vonatkozó valamennyi műszaki szabálytervezetet, továbbá küldjenek értesítést a Bizottság számára azokról az indokokról, amelyek miatt szükséges egy ilyen műszaki szabály megalkotása. Biztosítani kell azonban azt, hogy egy nemzeti műszaki szabály elfogadása után a kölcsönös elismerés elvét egyedi esetekben különleges termékekre helyesen alkalmazzák. Ez a rendelet eljárást határoz meg a kölcsönös elismerés elvének egyedi esetekben történő alkalmazására annak előírásával, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek indokolni, hogy a különleges terméket a jelenlegi formájában milyen műszaki vagy tudományos indokok miatt nem lehet engedélyezni a nemzeti piacon a Szerződés 28. és 30. cikkének megfelelően. A nemzeti hatóságok e rendelet keretében nem kötelesek magát a műszaki szabályt indokolni.

  _________

  1 HL L 204., 1998.7.21., 37.o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

  Indokolás

  A 98/34 irányelvnek és a rendeletnek két, egymást kiegészítő rendszernek kell lennie, és a rendelet nem kérdőjelezheti meg a meglévő értesítési eljárásokat.

  Ezenkívül azzal, hogy a tagállam az ipari termékekre, a mezőgazdasági és a halászati termékekre vonatkozó valamennyi műszaki szabálynak már a tervezetét is, valamint a műszaki szabály meghozatalát indokoló elemeket közli a Bizottsággal, a 98/34 irányelv révén biztosítja, hogy a nemzeti hatóságokat terhelő kötelezettségek a lehető legenyhébbek legyenek: a tagállamnak nem kell magát a műszaki szabályt majd ismételten indokolnia. Ez a rendelet megerősíti az eddigi rendszert, mivel kötelezi a tagállamokat, hogy a termékügyi kapcsolattartó pontok közvetítésével minden műszaki szabály tervezetéről értesítsék az érintett gazdasági szereplőket. Biztosítja tehát a közvetlen partner tájékoztatását még annak előtte, hogy akadály merülne fel, továbbá ösztönzi a vállalkozások és a tagállamok közötti párbeszédet.

  Módosítás: 7

  (8a) preambulumbekezdés (új)

  (8a) Meg kell különböztetni egymástól egyrészt azt, hogy a fogyasztó számára meg kell adni bizonyos információkat a termékről, feltüntetve a terméken bizonyos jellemző tulajdonságokat, vagy csatolva bizonyos dokumentumokat, például használati utasítást, másrészt azt, hogy ezeket az információkat egy meghatározott nyelven kell szolgáltatni. Ezért az a kötelezettség, amely szerint meg kell adni bizonyos információkat a termékről, feltüntetve a terméken bizonyos jellemző tulajdonságokat, vagy csatolva bizonyos dokumentumokat, a jelen rendelet céljaira „műszaki szabálynak” számít, míg az a kötelezettség, amely szerint a címkén szereplő adatokat és a használati utasítást a termék kereskedelmi forgalmazásának övezetében használt legalább egy nyelven meg kell adni, a jelen rendelet értelmében nem számít „műszaki szabálynak” .

  Indokolás

  Ezt a preambulumbekezdést az a törekvés indokolja, amely szerint biztosítani kell a gazdasági szereplők és a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, és egyúttal a bíróság joggyakorlatának megfelelően tisztázni kell a jelen rendelet hatályát. A Bíróság a COLIM NV (C-33/97) számú határozatában ugyanis pontosan meghatározta, hogy mi tartozik a „műszaki szabály” fogalmába és mi nem, ezt tehát a jelen rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében tisztázni kell egy preambulumbekezdésben.

  Módosítás: 8

  (8b) preambulumbekezdés (új)

  (8b) Az előzetes engedélyeztetési eljárások a jelen rendelet értelmében nem tekintendők műszaki szabálynak.

  Indokolás

  Egyes (orvosi) termékek kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozóan léteznek nemzeti engedélyeztetési eljárások. A közösségi jog szerint azonban minden előzetes engedélyeztetési eljárásra érvényes, hogy nem tesznek kötelezővé felfüggesztő időszakot (standstill), következésképpen a jelen rendelet nem alkalmazandó.

  Módosítás: 9

  (9) preambulumbekezdés

  (9) Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározza, hogy csak biztonságos termékek hozhatók forgalomba. Feljogosítja a hatóságokat arra, hogy azonnali hatállyal elrendeljék minden veszélyes termék piacról való kivonását, vagy a különféle biztonsági értékelésekhez, ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz szükséges időtartamra forgalmazásukat ideiglenesen megtiltsák azoknak a termékeket, amelyek veszélyesek lehetnek. Emiatt e rendelet hatálya alól ki kell zárni a nemzeti hatóságok által a 2001/95/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján hozott intézkedéseket.

  (9) Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározza, hogy csak biztonságos termékek kereskedelme engedélyezett, és megszabja a gyártóknak és a forgalmazóknak a termékbiztonság tekintetében fennálló kötelezettségeit. Feljogosítja a hatóságokat arra, hogy azonnali hatállyal elrendeljék minden veszélyes termék piacról való kivonását, vagy a különféle biztonsági értékelésekhez, ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz szükséges időtartamra forgalmazásukat ideiglenesen megtiltsák azoknak a termékeket, amelyek veszélyesek lehetnek. Ezen irányelv értelmében a hatóságok jogában áll meghozni a szükséges intézkedések megfelelő időn belül történő alkalmazását biztosító (például a nevezett irányelv 8. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b)-f) alpontjaiban említett) intézkedéseket, amennyiben a termékek komoly kockázatot jelentenek. Emiatt e rendelet hatálya alól ki kell zárni a nemzeti hatóságok által a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdése 1. pontja d)-f) alpontjait, valamint (3) bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján hozott intézkedéseket.

  Indokolás

  Ez a módosítás pontosítja a termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv tartalmát.

  Módosítás: 10

  (10) preambulumbekezdés

  (10) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehoz többek között egy sürgősségi riasztórendszert az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, emberi egészséget fenyegető közvetlen vagy közvetett kockázat bejelentésére. Ez arra kötelezi a tagállamokat, hogy a sürgősségi riasztórendszeren keresztül haladéktalanul jelentsenek a Bizottságnak minden olyan általuk hozott intézkedést, amelyek célja azonnali cselekvés az emberi egészség védelme érdekében az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalának korlátozása, a piacról történő kivonása vagy visszahívása révén. A nemzeti hatóságok által a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján hozott intézkedéseket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  (10) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehoz többek között egy sürgősségi riasztórendszert az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, emberi egészséget fenyegető közvetlen vagy közvetett kockázat bejelentésére. Ez arra kötelezi a tagállamokat, hogy a sürgősségi riasztórendszeren keresztül haladéktalanul jelentsenek a Bizottságnak minden olyan általuk hozott intézkedést, amelyek célja azonnali cselekvés az emberi egészség védelme érdekében az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalának korlátozása, a piacról történő kivonása vagy visszahívása révén. A tagállamok hatóságai által a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja, valamint 54. cikke alapján hozott intézkedéseket ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

  Indokolás

  Utalni kell a 178/2002/EK rendelet 54. cikkére, amely az áruk piacról való kivonására vonatkozóan védintézkedéseket vezet be arra az esetre, ha a Bizottság élelmiszer-egészségügyi téren mulasztást követ el.

  Módosítás: 11

  (11a) preambulumbekezdés (új)

  (11a) Jelen rendelet nem sérti az emberi, állati vagy növényi egészség védelmét célzó intézkedések összehangolásáról szóló, valamint az ezen intézkedések tiszteletben tartásának ellenőrzési eljárásait megszabó közösségi irányelveket.

  Indokolás

  Különleges eljárás létezik az emberi, állati és növényi egészség védelme terén, amely a továbbiakban is alkalmazandó, hiszen az ellenőrzéseket az Európai Unió szintjén már harmonizálták. A harmonizáláson már átesett valamennyi különleges eljárást ki kell zárni a rendeletre irányuló javaslat hatálya alól (lásd a C 249/92 bírósági határozatot), és ezért azokra nézve nem érvényesek az igazolás szolgáltatására, a felfüggesztő időszakra stb. vonatkozó inverziós szabályok sem.

  Módosítás: 12

  (14) preambulumbekezdés

  (14) Minden esetben a nemzeti hatóság feladata annak bizonyítása, hogy a nemzeti műszaki szabálynak a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékre történő alkalmazása a megengedett kivételek körébe tartozik.

  (14) Minden esetben a nemzeti hatóság feladata annak bizonyítása, hogy a nemzeti műszaki szabálynak a másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékre történő alkalmazása a megengedett kivételek körébe tartozik, és hogy kevésbé megszorító intézkedések alkalmazásához nem folyamodhat. A nemzeti hatóság által a gazdasági szereplő számára megküldött előzetes írásos értesítésnek lehetővé kell tennie, hogy a gazdasági szereplő jóhiszemű észrevételeket tehessen a piacra jutás korlátozása érdekében általa meghozni szándékozott határozat bármely érdemleges vonatkozásáról. A hatóságnak következésképpen tájékoztatnia kell az érintett gazdasági szereplőt az általa meghozni szándékozott határozat műszaki és tudományos indokolásáról, az arányosság elvének megfelelően. Amennyiben a gazdasági szereplő a megszabott határidőn belül nem válaszol, úgy a nemzeti hatóság szabadon meghozhatja az erőteljesebben megszorító jellegű intézkedéseket.

  Indokolás

  Fontos, hogy a gazdasági szereplő és a rendeltetési tagállam kötelezettségei egyensúlyban álljanak. Azt is biztosítani kell, hogy a tagállam további műszaki szabályt tehessen kötelezővé, ha a gazdasági szereplő nem válaszol a megszabott határidőn belül.

  Módosítás: 13

  (23) preambulumbekezdés

  (23) Tekintettel a páneurópai e-kormányzati szolgáltatás kidolgozására és létrehozására és az alapjául szolgáló interoperábilis telematikai hálózatokra, a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban tervbe kell venni a termékügyi kapcsolattartó pontok közötti információcserét szolgáló elektronikus rendszer létrehozását.

  (23) Tekintettel a páneurópai e-kormányzati szolgáltatás kidolgozására és létrehozására és az alapjául szolgáló interoperábilis telematikai hálózatokra, a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban elő kell írni a termékügyi kapcsolattartó pontok közötti információcserét szolgáló elektronikus rendszer létrehozását.

  Indokolás

  Nem elegendő egy ilyen rendszer létrehozásának tervbe vétele, azt elő kell írni. Lásd a 9. cikk módosítását is.

  Módosítás: 14

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés bevezető rész

  Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott ipari gyártású termék vagy mezőgazdasági termék – beleértve a haltermékeket is – tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  Ezt a rendeletet kell alkalmazni a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott új vagy használt ipari gyártású termék vagy mezőgazdasági termék – beleértve a haltermékeket is – tekintetében egy műszaki szabály alapján hozott határozatokra, amennyiben a szóban forgó határozat közvetlen vagy közvetett hatása a következők egyike:

  Módosítás: 15

  2. cikk (1) bekezdés első albekezdés c) pont

  c) a termék vagy terméktípus átalakításának előírása, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani;

  c) a termék vagy terméktípus átalakításának előírása, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni vagy forgalomban lehetne tartani, valamint használatának , illetve – járművek esetében – közlekedésének, bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének lehetővé tétele céljából;

  Módosítás: 16

  3. cikk (2) bekezdés a) pont

  a) a 2001/95/EK irányelv 8. cikkének d), e) vagy f) pontja;

  a) a 2001/95/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének d)-f) pontja, valamint (3) bekezdése;

  Indokolás

  A módosítás pontosítja a piacról történő kivonás érvényes intézkedéseit minden termékkategóriára vonatkozóan, komoly kockázat esetén.

  Módosítás: 17

  3. cikk (2) bekezdés b) pont

  b) a 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja;

  b) 178/2002/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontja, valamint 54. cikke;

  Indokolás

  A módosítás így kizárja a jelen rendeletből a 178/2002/EK rendelet 54. cikkét, amely az áruk piacról való kivonására vonatkozóan védintézkedéseket ír elő arra az esetre, ha a Bizottság élelmiszer-egészségügyi téren mulasztást követne el.

  Módosítás: 18

  4. cikk (1) bekezdés 2a) albekezdés (új)

   

  A nemzeti hatóságok nem kötelesek magát a műszaki szabályt indokolni, ha annak indokolása a 98/34/EK irányelv alapján már megtörtént.

  Indokolás

  Mivel a (7a) preambulumbekezdésben e rendelet létjogosultságát a meglévő 98/34 irányelv vonatkozásában magyaráztuk, a szövegben rá kell mutatni a két jogi eszköz közötti kapcsolatra.

  Módosítás: 19

  4. cikk (3a) bekezdés (új)

  (3a) A nemzeti hatóság tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a jelen cikkben előírt eljárás megnyitása mellett döntött, valamint az e döntésével kapcsolatos valamennyi további lépéséről.

  Indokolás

  A Bizottság csak akkor láthatja el ellenőrzési feladatát, ha tájékoztatják az eljárás megindítására vonatkozó határozatról, valamint az e döntéssel kapcsolatos valamennyi további lépésről.

  Módosítás: 20

  5a. cikk (új)

   

  5a. cikk

  A nemzeti hatóságnak kell minden esetben bizonyítania, hogy a nemzeti műszaki szabályok egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott egyes termékekre történő alkalmazása az engedélyezett kivételek közé tartozik, és nem lehetséges kevésbé szigorú intézkedésekhez folyamodni. Az írásbeli előzetes értesítés lehetővé teszi a gazdasági szereplő részére, hogy jó szándékkal észrevételeket fogalmazzon meg a piacra való bejutás korlátozása érdekében meghozni tervezett határozat valamennyi vonatkozó szempontjáról. Következésképpen a nemzeti hatóság tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt – az arányosság elvének megfelelően – meghozni tervezett határozat műszaki és tudományos indokairól. A gazdasági szereplő válaszának hiányában a nemzeti hatóság a kötelezően előírt határidő lejárta után intézkedéseket hozhat.

  Indokolás

  Alapvető fontosságú, hogy a gazdasági szereplőre és a rendeltetési tagállamra vonatkozó kötelezettségek egyensúlyban legyenek. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy ha a gazdasági szereplő a kötelezően előírt határidő lejártáig nem válaszol, a tagállam kiegészítő nemzeti műszaki szabályt írhasson elő.

  Módosítás: 21

  8a. cikk (új)

   

  8a. cikk

  (1) A tagállamok mindegyike adatbázisban gyűjti össze a 8. cikk (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

  (2) A Bizottság biztosítja ezen adatbázisok összekapcsolását, és a következő céllal használja ezeket az adatokat:

  - ezen információk ellenőrzésének és a kérdéses műszaki szabályok közösségi jognak való megfelelőségének biztosítása, és

  - ezen adatoknak a gazdasági szereplők és a tagállamok számára az interneten keresztül történő hozzáférhetővé tétele.

  (3) A tagállamok gondoskodnak a Bizottságnak szolgáltatott valamennyi adat naprakésszé tételéről.

  Indokolás

  Elő kell írni, hogy az Európai Bizottság összekapcsolja az adatbázisokat annak érdekében, hogy biztosítható legyen a nemzeti műszaki szabályok közösségi jognak való megfelelőségének ellenőrzése, és az erre vonatkozó adatok hozzáférhetővé tétele a gazdasági szereplők számára.

  Módosítás: 22

  9. cikk

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban telematikai hálózatot hozhat létre az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban legkésőbb 2009. december 31-ig telematikai hálózatot állít fel az e rendelet szerinti termékügyi kapcsolattartó pontok között zajló információcsere végrehajtása céljából.

  Indokolás

  Ez a módosítás kötelezővé teszi, hogy az Európai Bizottság ésszerű határidőn belül telematikai hálózatot állítson fel.

  Módosítás: 23

  10. cikk (2a) bekezdés (új)

  (2a) A Bizottság elkészíti, közzéteszi és rendszeresen frissíti azon termékek indikatív listáját, amelyek nem képezték közösségi harmonizáció tárgyát.

  Indokolás

  A nem harmonizált termékek indikatív listájának elkészítése történhet a közösségi vámkódex és nómenklatúra alapján, valamint az Európai Közösségek bíróságának olyan ítéletei alapján, amelyek kimondják, hogy valamely termék a nem harmonizált termékek csoportjába tartozik-e avagy sem.

  Módosítás: 24

  13. cikk (1a) albekezdés (új)

   

  E cikk első bekezdése ellenére a 7. és 8. cikk alkalmazandó a jelen rendelet közzétételének napját követő egy éves időszak utáni hónap első napjától kezdődően.

  Indokolás

  Mivel rendeletről van szó, ezért azonnal végrehajtandó. A módosítás célja a rendelet hatályba lépésének időbeni kitolása, mivel a termékek szerinti kapcsolattartó pontok felállítása és a nem harmonizált termékek listájához való hozzáférést a gazdasági szereplők számára lehetővé tevő hálózat kifejlesztése lényeges anyagi beruházásokat tesz majd szükségessé, valamint idő kell az ezen eszközök működtetéséhez szükséges tisztviselők kiképzéséhez és az igazolási kötelezettség inverziójának hatékony bevezetéséhez is.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása

  Hivatkozások

  COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

  Illetékes bizottság

  IMCO

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  13.3.2007

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Jacques Toubon

  10.4.2007

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  25.6.2007

  11.9.2007

   

   

  Az elfogadás dátuma

  11.9.2007

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Lévai Katalin, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Albert Deß, María Sornosa Martínez

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  Lásd az 1974. július 11-i Dassonville-ítéletet, 8/74, EBHT 837. o. 5. pont, a 2003. június 19-i ítéletet, Bizottság/Olaszország, C-420/01, EBHT, I-6445. o., 25. pont, a 2005. május 26-i ítéletet, Burmanjer és társai, C-20/03, EBHT, I-4133. o., 23. pont, és az 1979. február 20-i Rewe-Zentral ítéletet, az úgynevezett „Cassis de Dijon” ügyben, 120/78, EBHT, 649.
  • [3]  Lásd az 1983. február 8-i ítéletet a Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben (úgynevezett „UHT-tej” ügy) 124/81, EBHT, 203. o., 9. pont, és az 1990. július 5-i ítéletet a Bizottság kontra Belgium ügyben, C-304/88, EBHT, I-2801, 9. pont; lásd még a 2005. május 26-i ítéletet a Bizottság kontra Franciaország ügyben, C-212/03, EBHT I-4213, 16. pont, és az 1977. október 23-i ítéletet a Franzén ügyben, C-189/95, EBHT 5909, 71. pont.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása

  Hivatkozások

  COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

  Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

  14.2.2007

  Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  13.3.2007

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  13.3.2007

  ENVI

  13.3.2007

  ITRE

  13.3.2007

  JURI

  13.3.2007

  Nem nyilvánított véleményt

  A határozat dátuma

  INTA

  28.2.2007

  ENVI

  27.2.2007

   

   

  Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

  Alexander Stubb

  20.3.2007

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  7.5.2007

  27.6.2007

  16.7.2007

  12.9.2007

   

  2.10.2007

  5.11.2007

  26.11.2007

   

  Az elfogadás dátuma

  27.11.2007

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Gyürk András, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Samuli Pohjamo