Procedūra : 2007/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0489/2007

Pateikti tekstai :

A6-0489/2007

Debatai :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0063

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 369kWORD 544k
4.12.2007
PE 390.733v02-00 A6-0489/2007

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Alexander Stubb

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0036),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 37 bei 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0065/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6‑0489/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) Vidaus rinka – tai teritorija be vidaus sienų, kur pagal Sutartį yra užtikrinamas laisvas prekių judėjimas, pagal kurį yra draudžiamos kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės. Šis draudimas taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai prekėmis.

 

(1) Vidaus rinka – tai teritorija be vidaus sienų, kur konkurencija turi būti laisva ir neiškraipyta ir pagal Sutartį yra užtikrinamas laisvas prekių judėjimas, pagal kurį yra draudžiamos kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės. Šis draudimas taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai prekėmis.

Pagrindimas

Siekiant sukurti tinkamai veikiančią vidaus rinką būtina, kad konkurencija būtų laisva ir neiškraipyta – naudinga ES piliečiams.

Pakeitimas 2

2 konstatuojamoji dalis

(2) Nesant teisės aktų derinimo, kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių gali būti neteisėtai kuriamos nacionalinės valdžios institucijų, kai prekėms iš kitų valstybių narių, kur jos yra teisėtai parduodamos, taikomos techninės taisyklės, nustatančios reikalavimus tokioms prekėms, pavyzdžiui, susijusius su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, žymėjimu ir pakuote. Tokių techninių taisyklių taikymas teisėtai kitose valstybėse narėse parduodamiems gaminiams gali prieštarauti EB sutarties 28 ir 30 straipsniams net ir tuo atveju, jei tokios nacionalinės taisyklės be išimties taikomos visiems gaminiams.

(2) Nesant teisės aktų derinimo, kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių gali būti neteisėtai kuriamos kompetentingųjų institucijų, kai gaminiams iš kitų valstybių narių, kur jie yra teisėtai parduodami, taikomos techninės taisyklės, nustatančios reikalavimus tokiems gaminiams, pavyzdžiui, susijusius su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, žymėjimu ir pakuote ir t. t. Tokių techninių taisyklių taikymas teisėtai kitose valstybėse narėse parduodamiems gaminiams gali prieštarauti EB sutarties 28 ir 30 straipsniams net ir tuo atveju, jei tokios techninės taisyklės be išimties taikomos visiems gaminiams.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais, kurie turėtų būti taikomi visame tekste, siekiama atsižvelgti į skirtingas valstybių narių administravimo sistemas ir funkcijų paskirstymą. Taigi, sąvoka „nacionalinės valdžios institucijos“ turėtų būti pakeista sąvoka „kompetentingosios institucijos“ (pvz., 4, 12 konstatuojamosiose dalyse), o sąvoka „nacionalinės techninės taisyklės“ turi būti pakeista sąvoka „techninės taisyklės“ (pvz., 7 konstatuojamojoje dalyje) – kadangi techninės taisyklės gali būti tvirtinamos ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu. Vietoje sąvokos „prekės“ vartojama sąvoka „gaminiai“, nes šiame reglamente kalbama apie gaminius.

Pakeitimas 3

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Teisingumo Teismo precedentų teise pagrįstas abipusio pripažinimo principas yra viena priemonių užtikrinti laisvą prekių judėjimą ES. Abipusio pripažinimo principas taikomas gaminiams, kuriems Bendrijos lygmeniu netaikoma suderinimo teisė, taip pat gaminių aspektams, kurie nepatenka į Bendrijos suderinimo teisės taikymo sritį. Tai reiškia, kad valstybė narė negali uždrausti savo teritorijoje parduoti gaminius, kurie yra teisėtai parduodami kitoje valstybėje narėje, net jei jie buvo pagaminti vadovaujantis ne tomis techninėmis taisyklėmis, kurios privalomos vietos gaminiams. Vienintelės išimtys taikant šį principą yra apribojimai, pateisinami Sutarties 30 straipsnyje nustatytais pagrindais arba svarbiausiais viešojo intereso priežastimis, ir jie yra proporcingi siekiamam tikslui.

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama geriau taikyti abipusio pripažinimo principą. Todėl šį principą, kuris pagrįstas Teisingumo Teismo praktika, būtina paaiškinti konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 4

3 konstatuojamoji dalis

(3) Būtina nustatyti procedūras, skirtas kiek įmanoma sumažinti galimybę tokiomis nacionalinėmis techninėmis taisyklėmis sudaryti neteisėtas kliūtis laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių. Dėl tokių procedūrų nebuvimo valstybėse narėse atsiranda papildomų kliūčių laisvam prekių judėjimui, nes įmonės neskatinamos parduoti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų savo gaminių technines taisykles nustatančios valstybės narės teritorijoje. Tyrimai parodė, kad daug įmonių, o ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), pritaiko savo gaminius, kad atitiktų paskirties valstybės narės technines taisykles, arba paprasčiausiai jų ten neparduoda.

(3) Valstybių narių taikomo abipusio pripažinimo principo taikymo tinkamumo požiūriu vis dar yra daug problemų. Dažniausia ir daugiausiai kainuojanti kliūtis prekybai yra techninių taisyklių taikymas gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje; tokio pobūdžio kliūtys sudaro 50 proc. visų kliūčių, su kuriomis įmonės susiduria vidaus rinkoje. Todėl būtina nustatyti procedūras, skirtas kiek įmanoma sumažinti galimybę tokiomis techninėmis taisyklėmis sudaryti neteisėtas kliūtis laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių. Dėl tokių procedūrų nebuvimo valstybėse narėse atsiranda papildomų kliūčių laisvam prekių judėjimui, nes įmonės neskatinamos parduoti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų savo gaminių technines taisykles nustatančios valstybės narės teritorijoje. Tyrimai parodė, kad daug įmonių, o ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), pritaiko savo gaminius, kad atitiktų paskirties valstybės narės technines taisykles, arba paprasčiausiai jų ten neparduoda.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama priminti, kad prekių vidaus rinka dar nėra visiškai sukurta, nes įmonės, ypač MVĮ, tarpvalstybinės prekybos srityje vis dar susiduria su kliūtimis. Todėl ir būtinas šis reglamentas, skirtas dažniausiai ir daugiausiai kainuojančiai kliūčiai prekybai vidaus rinkoje – techninių taisyklių taikymui gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 5

6 konstatuojamoji dalis

(6) 2006 m. birželio 15 ir 16 d. susirinkusi Europos Vadovų Taryba pabrėžė paprastos, skaidrios ir nesudėtingai taikomos norminio reguliavimo aplinkos svarbą ir būtinybę stiprinti vartotojų ir įmonių pasitikėjimą vidaus rinka.

(6) 2006 m. birželio 15 ir 16 d. susirinkusi Europos Vadovų Taryba pabrėžė paprastos, skaidrios ir nesudėtingai taikomos norminio reguliavimo aplinkos svarbą ir būtinybę stiprinti vartotojų ir įmonių pasitikėjimą vidaus rinka. 2007 m. birželio 21–22 d. vykusio susitikimo metu Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad, siekiant augimo, konkurencingumo ir užimtumo, visų svarbiausia toliau stiprinti keturias vidaus rinkos laisves (laisvą prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimą) ir gerinti vidaus rinkos veikimą. Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Parlamentą spartinti šio reglamento priėmimo procesą, nepakenkiant būtinam nacionalinių techninių taisyklių suderinimui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į Europos Vadovų Tarybos pareiškimą dėl šio pasiūlymo.

Pakeitimas 6

8 konstatuojamoji dalis

(8) Atsižvelgiant į proporcingumo ir subsidiarumo principus nėra tinkama derinti visas nacionalines technines taisykles beveik visoms arba visoms gaminių kategorijoms.

(8) Kai tinkama, šiuo reglamentu neturėtų būti pakenkta tolesniam būtinam techninių taisyklių suderinimo priėmimui, siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 7

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) Kliūtys prekybai taip pat gali atsirasti dėl kitų tipų priemonių, kurios uždraustos Sutarties 28 straipsnio nuostatomis. Šios priemonės apima, pvz., viešojo pirkimo procedūrų technines specifikacijas ar reikalavimą vartoti nacionalinę kalbą. Tačiau šios priemonės, galinčios kliudyti laisvam prekių judėjimui, nėra techninės taisyklės, kaip apibrėžta šiame reglamente, todėl nepatenka į jo taikymo sritį.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtina paminėti kelias priemones, kurios akivaizdžiai nėra techninės taisyklės.

Pakeitimas 8

8b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8b) Privalomojo išankstinio leidimo tvarka, nustatyta pagal valstybių narių įstatymus, kartais naudojama siekiant pritaikyti šiame reglamente nurodomas technines taisykles prieš teikiant produktą arba produktų rūšį į valstybės narės rinką arba rinkos dalį, ir pagal šias taisykles kompetentingoji valstybės narės institucija, gavusi pareiškėjo prašymą, turėtų suteikti oficialų sutikimą. Tokia tvarka riboja laisvą prekių judėjimą. Todėl norint privalomojo išankstinio leidimo tvarką pagrįsti atsižvelgiant į pagrindinį laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principą, ją reikėtų taikyti proporcingai ir nediskriminuojant ir ja turėtų būti siekiama pagal Bendrijos teisę pripažinto viešojo intereso. Taigi, tvarka turėtų būti tinkama siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas, ir neviršyti to, kas yra būtina šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 9

8c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8c) Jei valstybės narės nustatyta privalomojo išankstinio leidimo tvarka dera su Bendrijos teise, pagal valstybės narės įstatymus ir kai ūkio subjektas nepateikia prašymo tokiam išankstiniam valstybės narės leidimui gauti, kompetentingoms institucijoms turėtų būti leista nedelsiant pašalinti iš rinkos gaminį arba atsisakyti leisti juo prekiauti, kol nebus baigta išankstinio leidimo suteikimo procedūra. Privalomas gaminių pašalinimas iš rinkos, kuris išimtinai susijęs tik su tuo, jog ūkio subjektas nepateikė prašymo dėl išankstinio leidimo suteikimo valstybės narės nustatyta tvarka, neturėtų būti laikomas sprendimu, priimtu pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 10

8d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8d) Tačiau, kai prašymas dėl šio privalomojo išankstinio leidimo pateiktas, numatomas sprendimas atmesti prašymą remiantis technine taisykle turėtų būti priimamas laikantis šio reglamento, kad pareiškėjas galėtų pasinaudoti šio reglamento teikiama procedūrine apsauga.

Amendment 11

8e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8e) 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės1 taikoma visiems šaunamiesiems ginklams, apibrėžtiems šios direktyvos I priedo II skirsnyje, taip pat kitiems ne šaunamiesiems ginklams, apibrėžtiems nacionaliniuose teisės aktuose. Direktyva 91/477/EEB valstybės narės įpareigojamos priimti visas reikiamas nuostatas, draudžiančias perduoti į jų teritoriją šaunamąjį ginklą, išskyrus 11 ir 12 straipsniuose numatytus atvejus ir jei yra laikomasi šiuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, taip pat kitą, ne šaunamąjį ginklą, jei to nedraudžia atitinkamos valstybės narės nacionaliniai teisės aktai. Pagal šią direktyvą valstybės narės atsižvelgdamos į teises, kurios valstybių narių nuolatiniams gyventojams suteiktos pagal 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, savo teisės aktuose gali nustatyti griežtesnes nuostatas nei numatytos šioje direktyvoje. Todėl, kadangi šiems ginklams turi būti taikomos suderinimo nuostatos, jie nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

 

_______________________

1 OL L 256, 1997 09 13, p. 51. Direktyva su pakeitimais, padarytais ...

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 12

9 konstatuojamoji dalis

(9) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nustato, kad į rinką gali būti teikiami tik saugūs gaminiai. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms suteikiama teisė uždrausti bet kokį pavojingą gaminį nedelsiant arba laikotarpiui, kuris yra būtinas atlikti įvairius saugos įvertinimus, patikrinimus ir kontrolę, laikinai uždrausti gaminį, kuris gali būti pavojingas. Todėl būtina nustatyti, kad šis reglamentas nebūtų taikoma priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Direktyvos 2001/95/EB įgyvendinimo nacionalinius įstatymus.

(9) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nustato, kad į rinką gali būti teikiami tik saugūs gaminiai, taip pat su gaminių sauga susijusius įpareigojimus gamintojams ir platintojams. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms suteikiama teisė uždrausti bet kokį pavojingą gaminį nedelsiant arba laikotarpiui, kuris yra būtinas atlikti įvairius saugos įvertinimus, patikrinimus ir kontrolę, laikinai uždrausti gaminį, kuris gali būti pavojingas. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms taip pat suteikiama teisė, tinkamai prižiūrint, imtis reikalingų priemonių dėl labai pavojingų gaminių, pvz., nustatytų šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies b ir f punktuose. Todėl nacionalinės valdžios institucijų pagal Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies d ir f punktus įgyvendinamiems nacionaliniams įstatymams taikomos priemonės neturi patekti į šio reglamento taikymo sritį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti šio reglamento ryšį su Bendros gaminių saugos direktyva, kuria nustatoma speciali laikino ar nuolatinio draudimo parduoti vartotojams pavojingus gaminius procedūra.

Pakeitimas 13

10 konstatuojamoji dalis

(10) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, nustatyta inter alia skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį ar netiesioginį pavojų žmogaus sveikatai, kurį sukelia maistas ar pašarai. Pagal šį reglamentą valstybės narės įpareigojamos, taikant skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, nedelsdamos pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi ir kurios yra skirtos apriboti maisto ar pašarų pateikimą į rinką, priversti pašalinti juos iš rinkos ar atšaukti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, ir kurioms įgyvendinti būtina imtis skubių veiksmų. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą.

(10) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, nustatyta inter alia skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį ar netiesioginį pavojų žmogaus sveikatai, kurį sukelia maistas ar pašarai. Pagal šį reglamentą valstybės narės įpareigojamos, taikant skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, nedelsdamos pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi ir kurios yra skirtos apriboti maisto ar pašarų pateikimą į rinką, priversti pašalinti juos iš rinkos ar atšaukti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, ir kurioms įgyvendinti būtina imtis skubių veiksmų. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas priemonėms, kurių valstybių narių kompetentingosios institucijos ėmėsi pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą ir 54 straipsnį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti šio reglamento ryšį su Reglamentu 178/2002, kuriuo nustatoma speciali „skubaus įspėjimo apie pavojų sistema“, skirta pranešti apie tiesioginį ar netiesioginį pavojų žmogaus sveikatai, kurį sukelia maistas ar pašarai, kaip apibrėžta Reglamento 178/2002 50 straipsnyje. Be to, Reglamentu 178/2002 valstybėms narėms leidžiama priimti laikinąsias apsaugos priemones, kaip apibrėžta šio reglamento 54 straipsnyje. Taigi šios dvi nuostatos užtikrina pavojingų maisto gaminių ar pašarų pašalinimą iš rinkos.

Pakeitimas 14

11 konstatuojamoji dalis

(11) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, atliekamos siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustato bendras oficialios kontrolės atlikimo taisykles siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi taisyklių, kuriomis siekiama tiesiogiai ar per aplinką visų pirma užkirsti kelią, pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti pavojų žmonėms ir gyvūnams, ir užtikrinti sąžiningus veiksmus prekyboje pašarais ir maistu, apsaugoti vartotojų interesus, įskaitant pašarų ir maisto žymėjimą ir kitas vartotojų informavimo formas. Šiame reglamente nustatyta speciali tvarka, skirta užtikrinti, kad ūkio subjektas ištaisytų padėtį, susidariusią dėl reikalavimų nesilaikymo. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 54 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pašalinus Reglamento 882/2004 54 straipsnį iš šio pasiūlymo taikymo srities, visos nesuderintos nacionalinės taisyklės dėl maisto ir pašarų išskirtinai reguliuojamos šiuo 54 straipsniu. Šio pakeitimo tikslas yra išbraukti nuorodą į 54 straipsnį ir įtraukti ją į galiojantį reglamentą. Tai užkirstų kelią pažeidžiant abipusio pripažinimo principą pasirinktinai šalinti gaminius iš rinkos.

Pakeitimas 15

13 konstatuojamoji dalis

(13) 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos numatoma laipsniškai suderinti sistemas ir darbus, laipsniškai priimant technines sąveikos specifikacijas. Todėl iš šio reglamento taikymo srities reikėtų išbraukti sistemas ir įrangą, kurioms taikomos šios direktyvos.

(13) 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos numatoma laipsniškai suderinti sistemas ir darbus, laipsniškai priimant technines sąveikos specifikacijas. Todėl iš šio reglamento taikymo srities reikėtų išbraukti sistemas ir sąveikos sudėtines dalis, kurioms taikomos šios direktyvos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinamumo su Direktyva 96/48/EB.

Pakeitimas 16

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(13a) Šiame... Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. ... [kuriame nustatomi akreditavimo ir rinkos priežiūros veiksmų reikalavimai] nustatoma akreditavimo sistema, užtikrinanti abipusį atitikties vertinimo organų kompetencijos lygmens pripažinimą. Taigi valstybės narės nebegali atmesti bandymų ataskaitų ir sertifikatų, kuriuos išdavė akredituoti atitikties vertinimo organai, tai grįsdamos jų kompetencijos stoka. Be to, valstybės narės gali pripažinti bandymų ataskaitas ir sertifikatus, kuriuos išdavė kiti atitikties vertinimo organai.

Pakeitimas 17

13b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(13b) 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatančia informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei apie informacinės visuomenės paslaugas teikimo tvarką1, valstybės narės įpareigojamos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti visus techninių taisyklių dėl pramoniniu būdu gaminamų gaminių, žemės ūkio ir žuvies gaminių projektus ir pranešimą, kuriame pagrindžiamas tokių techninių taisyklių nustatymo reikalingumas. Tačiau būtina užtikrinti, kad priėmus techninę taisyklę, atskirais atvejais tam tikriems gaminiams būtų tinkamai taikomas abipusio pripažinimo principas. Šiuo reglamentu nustatomos abipusio pripažinimo principo taikymo atskirais atvejais taisyklės, kurios, remiantis Sutarties 28 ir 30 straipsniais, įpareigoja paskirties valstybės narės kompetentingąją instituciją įrodyti, kokiais techniniais ar moksliniais pagrindais konkretų gaminį esamu pavidalu draudžiama parduoti paskirties valstybėje narėje.

 

______________________

1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti Direktyvos 98/34/EB ir šio reglamento skirtumus. Pagal Direktyvą 98/34/EB valstybės narės, prieš priimdamos ir taikydamos bet kokias technines taisykles, privalo pateikti Komisijai jų projektą. Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, kuria kompetentingosios institucijos gali taikyti savo technines taisykles gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje, jei egzistuoja 4 straipsnyje nustatytos sąlygos.

Pakeitimas 18

14 konstatuojamoji dalis

(14) Nacionalinės valdžios institucija kiekvienu atveju turi įrodyti, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas konkretiems kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams patenka į leidžiamų išimčių taikymo sritį.

 

(14) Šiame reglamente nustatyta procedūra nereikalaujama lyginti valstybės narės, kurioje atitinkamas gaminys ar gaminio rūšis buvo teisėtai parduodama, ir paskirties valstybės narės techninių taisyklių. Paskirties valstybės narės kompetentingosios institucijos, vertindamos jų techninių taisyklių taikymo konkrečiu atveju būtinumą ir proporcingumą, privalo atsižvelgti į abipusio pripažinimo principą. Todėl kompetentingoji institucija, remdamasi turimais techniniais ar moksliniais pagrindais, kiekvienu atveju atitinkamam ūkio subjektui turi įrodyti, kad jos techninių taisyklių taikymas gaminiui ar gaminio rūšiai yra pagrįstas svarbiausiomis viešojo intereso priežastimis ir kad mažiau ribojančių priemonių naudoti negalima. Ūkio subjektui turi būti raštu pranešama, kad jis gali geranoriškai pakomentuoti visus svarbius rengiamo sprendimo, apribojančio pateikimo į rinką, aspektus. Jei ūkio subjektas iki nustatytos datos neatsako, kompetentingoji institucija gali imtis veiksmų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti 4 straipsnyje nustatytą procedūrą, kuria kompetentingosios institucijos taiko savo technines taisykles gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 19

14a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(14a) Svarbiausių viešojo intereso priežasčių, kurios minimos kai kuriose šio reglamento nuostatose, sąvoka yra evoliucionuojanti sąvoka, kurią savo precedentų teisėje, susijusioje su Sutarties 28 ir 30 straipsniais, išplėtojo Teisingumo Teismas. Ši sąvoka inter alia apima fiskalinės priežiūros veiksmingumą, prekybos sandorių sąžiningumą, vartotojų apsaugą, aplinkos apsaugą, spaudos įvairumo išlaikymą ir pavojų socialinės apsaugos sistemos pusiausvyrai. Šios svarbiausios priežastys gali pateisinti kompetentingųjų institucijų vykdomą techninių taisyklių taikymą. Tačiau taikant šias taisykles negalima pasirenkamai diskriminuoti ar paslėptai riboti prekybą tarp valstybių narių. Be to, visada reikėtų laikytis būtinumo ir proporcingumo principų, įvertinant, ar kompetentingoji institucija iš tikrųjų pasirinko mažiausiai ribojančią priemonę.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didesnio teisinio aiškumo primenant Teisingumo Teismo praktiką.

Pakeitimas 20

14b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(14b) Taikydama šiame reglamente nustatytą procedūra paskirties šalies kompetentingoji institucija neturėtų iš savo rinkos pašalinti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamo gaminio ar gaminio rūšies ar riboti jo pateikimą į rinką. Tačiau kompetentingosios institucijos, kai, siekiant išvengti pakenkimo vartotojų saugai ir sveikatai, būtinas skubus įsikišimas, gali patvirtinti laikinąsias priemones. Kompetentingosios institucijos taip pat gali patvirtinti laikinąsias priemones siekdamos užkirsti kelią tų institucijų valstybių narių teritorijoje parduoti gaminius, kuriuos gaminti ir parduoti visuomenės moralės ar saugumo sumetimais visiškai uždrausta. Todėl šiomis aplinkybėmis valstybėms narėms bet kuriuo šiuo reglamentu nustatytos procedūros metu turėtų būti leidžiama laikinai sustabdyti jų teritorijoje parduoti gaminį ar gaminio rūšį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti šiuo reglamentu taikomą procedūrą. Taigi, jei egzistuoja 4a straipsnyje nustatytos sąlygos, valstybės narės procedūros taikymo metu gali patvirtinti sustabdančias gaminio pardavimą laikinas priemones. Pritaikius procedūrą kompetentingoji institucija gali nuspręsti uždrausti parduoti atitinkamą gaminį ilgam laikui.

Pakeitimas 21

15 konstatuojamoji dalis

(15) Visuose nacionaliniuose sprendimuose, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti nurodytos galimos apskundimo priemonės, kad ūkio subjektai galėtų iškelti bylą kompetentingame nacionaliniame teisme.

(15) Visuose sprendimuose, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti nurodytos galimos teisminės gynimo priemonės, kad ūkio subjektai galėtų iškelti bylą kompetentingame nacionaliniame teisme ir taip ekonominiams subjektams būtų sudaryta galimybė reikalauti atlyginti nuostolius.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama daugiau teisinio aiškumo teisės gynimo priemonių, kurios turėtų būti nustatytos sprendimu, požiūriu. Sprendimas, atsižvelgiant į valstybių narių administracines sistemas ir funkcijų paskirstymą, gali būti patvirtintas ne tik nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 22

15a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15a) Siekiant išvengti teisinio neaiškumo ir su ilgai trunkančiu teisminiu nagrinėjimu susijusių sąnaudų, ūkio subjektui taip pat turėtų būti pranešama apie neteisminius problemos sprendimo būdus paskirties valstybėse narėse, pvz., sistemą SOLVIT.

Pagrindimas

Tyrimų duomenimis tik 4 proc. su kliūtimis prekybai susiduriančių įmonių pateikia skundą. Todėl, siekiant greito sprendimo ir siekiant išvengti su teisminiu nagrinėjimu susijusių įmonių sąnaudų, reikia skatinti neteisminius problemų sprendimo būdus. Šiuo požiūriu gali būti svarbi sistema SOLVIT.

Pakeitimas 23

15b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15b) Kompetentingai institucijai priėmus sprendimą neįsileisti gaminio, remiantis technine taisykle ir vadovaujantis šiame reglamente nustatytais procedūriniais reikalavimais, bet kokie tolesni veiksmai, kurių ji imasi to gaminio ar jo rūšies atžvilgiu ir kurie pagrįsti minėtuoju sprendimu, nepatenka į šio reglamento reikalavimų taikymo sritį.

Pagrindimas

Tokiais atvejais atitinkamas ūkio subjektas jau pasinaudojo šiame reglamente numatyta procedūrine apsauga. Pavyzdžiui, jeigu kompetentinga institucija, kuri laikėsi taikytinų šio reglamento nuostatų ir nurodė ūkio subjektui pašalinti gaminį iš rinkos, nustato, kad ūkio subjektas vėl pateikė į rinką tą patį gaminį, ji neprivalo nei vėl pagrįsti savo ankstesniojo sprendimo, nei veiksmų, kurių ji imasi remdamasi savo ankstesniuoju sprendimu.

Pakeitimas 24

19 konstatuojamoji dalis

(19) Siekiant sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui gaminių kontaktiniai centrai turėtų teikti aukštos kokybės informaciją apie nacionalines technines taisykles ir jų įgyvendinimą. Kadangi gaminių kontaktinių centrų steigimas neturėtų kliudyti funkcijų paskirstymui tarp kompetentingų institucijų kiekvienoje atskiroje nacionalinio reglamentavimo sistemoje, turi būti sudarytos sąlygos, kad keliems valstybės narės gaminių kontaktiniams centrams būtų suteikta skirtinga regionų arba vietos kompetencija.

(19) ) Siekiant sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui ir sustiprinti administracinį bendradarbiavimą gaminių kontaktiniai centrai, remdamiesi šio reglamento nuostatomis, turėtų teikti informaciją apie abipusio pripažinimo principo taikymą paskirties valstybėje narėje. Be to, gaminių kontaktiniai centrai turėtų teikti informaciją apie technines taisykles ir apie jų prižiūrimoje teritorijoje esančių kompetentingųjų institucijų kontaktinius duomenis. Gaminių kontaktiniai centrai turėtų būti skatinami teikti informaciją tinklalapyje ir kitomis Bendrijos kalbomis. Šiame reglamente nustatytų techninių taisyklių taikymo procedūros metu gaminių kontaktiniai centrai gali teikti praktinę paramą ūkio subjektui.

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje aptariamos 8 straipsnyje gaminių kontaktiniams centrams nustatytos funkcijos. Gaminių kontaktinių centrų įkūrimas yra aptariamas 20 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 25

20 konstatuojamoji dalis

(20) Valstybės narės turėtų suteikti gaminių kontaktinio centro įgaliojimus ne tik esamoms viešojo valdymo tarnyboms, bet taip pat prekybos rūmams, profesinėms organizacijoms ar privatiems subjektams, siekiant nedidinti įmonių ir panašių kompetentingų institucijų administracinių išlaidų.

(20) Kadangi gaminių kontaktinių centrų steigimas neturėtų kliudyti funkcijų paskirstymui tarp kompetentingųjų institucijų kiekvienoje atskiroje nacionalinio reglamentavimo sistemoje, valstybėms narėms turi būti sudarytos sąlygos steigti gaminių kontaktinius centrus pagal regionų arba vietos kompetenciją. Valstybės narės turėtų suteikti gaminių kontaktinio centro įgaliojimus esamiems kontaktiniams centrams, įsteigtiems remiantis kitomis Bendrijos priemonėmis, ypač vieno kontakto principu veikiantiems centrams, įsteigtiems pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1, siekiant išvengti nereikalingo kontaktinių centrų steigimo ir supaprastinti administravimo procedūras. Valstybės narės turėtų suteikti gaminių kontaktinio centro įgaliojimus ne tik esamoms viešojo valdymo tarnyboms, bet taip pat nacionaliniams SOLVIT centrams, prekybos rūmams, profesinėms organizacijoms ar privatiems subjektams, siekiant nedidinti įmonių ir panašių kompetentingų institucijų administracinių išlaidų.

 

__________

1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Pakeitimas 26

21 konstatuojamoji dalis

(21) Valstybės narės turi užtikrinti, kad paprašę gaminių kontaktiniai centrai gautų ir teiktų išsamią informaciją apie bet kokį sprendimą, kuriam taikomas šis reglamentas, jeigu tokios informacijos skelbimas nekenks ūkio subjekto komerciniams interesams, įskaitant intelektinės nuosavybės teises.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinamumo su pagal 8 straipsnį gaminių kontaktiniams centrams priskirtomis funkcijomis.

Pakeitimas 27

22 konstatuojamoji dalis

(22) Valstybės narės ir Komisija turėtų glaudžiai dirbti kartu, kad sudarytų sąlygas gaminių kontaktiniuose centruose įdarbinto personalo mokymui ir paskatintų gaminių kontaktinius centrus teikti informaciją apie nacionalinių techninių taisyklių taikymą kitomis Bendrijos kalbomis.

(22) Valstybės narės ir Komisija turėtų glaudžiai dirbti kartu, kad sudarytų sąlygas gaminių kontaktiniuose centruose įdarbinto personalo mokymui.

Pagrindimas

Siekiant, kad gaminių kontaktiniais centrai būtų veiksmingi informacijos teikimo centrai, jų darbuotojai turi būti tinkamai mokomi. Būtinybė teikti informaciją kitomis Bendrijos kalbomis jau aptarta 19 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 28

24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant teikti informaciją apie šio reglamento įgyvendinimą turi būti sukurti patikimi ir veiksmingi kontrolės ir vertinimo mechanizmai.

(24) Siekiant teikti informaciją apie šio reglamento taikymą ir užtikrinti, kad valstybių narių kompetentingosios institucijos tinkamai taikytų abipusio pripažinimo principą, turi būti sukurti patikimi, reguliariai taikomi ir veiksmingi kontrolės ir vertinimo mechanizmai.

Pagrindimas

Sprendimu 3052/95/EB, kuris bus panaikintas šiuo reglamentu, nustatyta, kad valstybės narės, atsisakydamos taikyti abipusio pripažinimo principą apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Tačiau šis reikalavimas nebuvo įgyvendintas. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai taikytų abipusio pripažinimo principą, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti veiksmingus ir reguliariai taikomus stebėsenos mechanizmus.

Pakeitimas 29

24a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(24a) Šis reglamentas taikomas gaminiams ar gaminių aspektams, kuriems netaikoma Bendrijos suderinimo teisė, skirta pašalinti valstybių narių tarpusavio prekybos kliūtis, kurios atsiranda dėl skirtingų nacionalinių techninių taisyklių. Tokių Bendrijos priemonių nuostatos dažnai yra baigtinės ir valstybės narės negali drausti, riboti ar kliudyti teikti į jų teritoriją gaminių, kurie atitinka suderinimo priemonės reikalavimus. Tačiau kai kurios Bendrijos suderinimo priemonės leidžia valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu nustatyti papildomas gaminio pateikimo į rinką ir naudojimo technines sąlygas. Tokios papildomos sąlygos turėtų būti reguliuojamos Sutarties 28 ir 30 straipsniais ir šio reglamento nuostatomis. Todėl, siekiant efektyviai taikyti šį reglamentą, būtina, kad Komisija nustatytų gaminių, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, nurodomąjį sąrašą.

Pagrindimas

Viena iš priežasčių, kodėl negalima pasiekti laisvo prekių judėjimo srityse, kuriose įstatymai nesuderinti, yra tai, kad trūksta aiškumo dėl abipusio pripažinimo principo taikymo aprėpties. Dažnai neaišku, kurių rūšių gaminiams taikomas abipusio pripažinimo principas. Taigi, dėl kiekvieno konkretaus gaminio bruožo bendrovės ir administracija turi tikrinti, ar yra atitinkamas reglamentas Bendrijos lygmeniu, prieš nuspręsdamos, ar taikomas abipusio pripažinimo principas. Taigi Komisija galėtų sudaryti gaminių sąrašą, kad būtų aiški šio reglamento taikymo aprėptis, tačiau šis sąrašas turėtų būti tik nurodomojo pobūdžio.

Pakeitimas 30

25a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(25a) Siekiant, kad kompetentingosios institucijos galėtų pritaikyti šio reglamento reikalavimus, su gaminių kontaktinių centrų steigimu ir funkcijomis susijusioms šio reglamento nuostatoms reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį.

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia suteikti laiko įsteigti gaminių kontaktinius centrus. Kadangi valstybės narės yra skatinamos patikėti šias funkcijas esamoms struktūroms, konkrečiai – kontaktiniams centrams, įsteigtiems pagal kitas Bendrijos priemones, trijų mėnesių pereinamasis laikotarpis turėtų būti pakankamas.

Pakeitimas 31

1 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Dalykas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 32

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

-1. Šiuo reglamentu, patobulinant laisvą prekių judėjimą, kuris reguliuojamas Sutarties 28 straipsniu, siekiama sustiprinti vidaus rinką, kurioje vyktų laisva ir neiškraipyta konkurencija.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti pagrindinį šio reglamento tikslą – užtikrinti laisvą prekių judėjimą nesuderintoje srityje. Techninių taisyklių taikymas gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje, yra nuo šios laisvės principų leidžianti nukrypti nuostata.

Pakeitimas 33

1 straipsnio 1 dalis

Šis reglamentas nustato taisykles ir procedūras, kurių privalo laikytis nacionalinės valdžios institucijos, priimdamos arba ketindamos priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, turintį įtakos teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo gaminio laisvam judėjimui.

1. Šis reglamentas nustato taisykles ir procedūras, kurių privalo laikytis valstybių narių kompetentingos institucijos, priimdamos arba ketindamos priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, kliudantį teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo gaminio laisvam judėjimui, ir atsižvelgdamos į Sutarties 28 straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau išdėstyti šio reglamento paskirtį. Techninių taisyklių taikymas gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje, yra kliūtis Bendrijos vidaus prekybai, kaip nustatyta nusistovėjusioje Teisingumo Teismo precedentų teisėje.

Pakeitimas 34

1 straipsnio 2 dalis

Šiame reglamente taip pat numatoma kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti gaminių kontaktinius centrus, kurie teiktų informaciją inter alia apie taikytinas nacionalines technines taisykles.

2. Šiame reglamente taip pat numatoma valstybėse narėse įsteigti gaminių kontaktinius centrus, kurie teiktų informaciją ir praktinę paramą ūkio subjektams ir stiprintų valstybių narių kompetentingųjų institucijų administracinį bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinamumo su pagal šio reglamento 8 straipsnį gaminių kontaktiniams centrams priskirtomis funkcijomis.

Pakeitimas 35

2 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Taikymo sritis

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 36

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

1. Šis reglamentas taikomas sprendimams dėl bet kurio teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo pramoniniu būdu pagaminto gaminio ar žemės ūkio produkto, įskaitant gaminius iš žuvų, priimtiems remiantis technine taisykle, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

1. Šis reglamentas taikomas priimtiems ar būsimiems administraciniams sprendimams remiantis technine taisykle, kaip apibrėžta 2 dalyje, dėl bet kurio teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo gaminio, įskaitant žemės ūkio produktus ar gaminius iš žuvų, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu neišplečiama šio reglamento taikymo sritis, bet siekiama didesnio teisinio aiškumo. Iš tikrųjų šis reglamentas turėtų būti taikomas visiems gaminiams nesuderintoje srityje, kurie yra teisėtai parduodami valstybėje narėje. Gaminiai, kuriuos gamintojas gamina tik savo reikmėms, nėra pateikiami į rinką, todėl jie automatiškai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 37

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

a) uždrausti šį gaminį ar jo rūšį;

Išbraukta.

Pagrindimas

A punktas yra nereikalingas, kadangi gaminių draudimas yra numatytas B punkte (atsisakyti leisti pateikti gaminį ar jo rūšį į rinką) ir d punkte (pašalinti tokį gaminį ar jo rūšį iš rinkos).

Pakeitimas 38

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pagal šio straipsnio pirmos dalies c punktą gaminio ar jo rūšies pakeitimas reiškia vienos ar kelių konkretaus gaminio ar konkrečios jo rūšies ypatybių, nurodytų techninėje specifikacijoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 3 dalyje, pakeitimą.

Pagal šio straipsnio pirmos dalies c punktą gaminio ar jo rūšies pakeitimas reiškia vienos ar kelių konkretaus gaminio ar konkrečios jo rūšies ypatybių, nurodytų techninėje specifikacijoje, kaip apibrėžta 2 dalies a punkte, pakeitimą.

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio neaiškumo, nuoroda į techninę taisyklę turi būti pateikiama remiantis šiuo reglamentu, o ne Direktyva 98/34/EB.

Pakeitimas 39

2 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Šis reglamentas netaikomas teisminio pobūdžio sprendimams, kuriuos priėmė nacionaliniai teismai.

(Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

3 straipsnio 1 dalies tekstas įrašomas po 2 straipsniu, kuriame aptariama šio reglamento taikymo sritis.

Pakeitimas 40

2 straipsnio 2 dalis

1. Šiame reglamente techninė taisyklė reiškia valstybės narės įstatymą ar kitą teisės aktą, kuris nėra derinimo Bendrijos lygiu objektas, kurio privaloma laikytis parduodant ar naudojant gaminį ar jo rūšį valstybės narės teritorijoje ir kuriuo nustatomas vienas iš šių reikalavimų:

2. Šiame reglamente techninė taisyklė reiškia valstybės narės įstatymą ar kitą teisės aktą, kuris nėra derinimo Bendrijos lygiu objektas ir kuris:

 

a) draudžia parduoti ar naudoti gaminį ar jo rūšį tos valstybės narės teritorijoje; arba

 

b) yra privalomas, kai gaminys ar jo rūšis parduodamas arba naudojamas tos valstybės narės teritorijoje, ir kuriame nurodoma kuri nors iš šių ypatybių ar reikalavimų:

a) to gaminio ar jo rūšies būtinos ypatybės, pavyzdžiui, kokybės lygiai, eksploatacinės savybės, saugos lygis ar matmenys, įskaitant gaminiui ar jo rūšiai taikomus reikalavimus dėl pavadinimo, kuriuo jis parduodamas, terminijos, simbolių, bandymų ir bandymų metodų, pakuotės, žymėjimo arba ženklinimo etiketėmis ir atitikties vertinimo procedūrų;

i) to gaminio ar jo rūšies būtinos ypatybės, pavyzdžiui, kokybės lygiai, eksploatacinės savybės, saugos lygis ar matmenys, įskaitant gaminiui ar jo rūšiai taikomus reikalavimus dėl pavadinimo, kuriuo jis parduodamas, terminijos, simbolių, pakuotės, žymėjimo arba ženklinimo etiketėmis;

b) bet koks kitas gaminiui ar jo rūšiai nustatytas reikalavimas, kuriuo siekiama apsaugoti vartotojus ar aplinką ir kuris turi įtakos gaminio naudojimo laikui jį pateikus į rinką, pavyzdžiui, gaminio naudojimo, perdirbimo, pakartotinio panaudojimo ar utilizavimo sąlygos, jeigu tokios sąlygos gali gerokai paveikti gaminio ar jo rūšies sudėtį ar pobūdį ar gaminio ar jo rūšies pardavimą.

ii) bet koks kitas gaminiui ar jo rūšiai nustatytas reikalavimas, kuriuo siekiama apsaugoti vartotojus ar aplinką ir kuris turi įtakos gaminio naudojimo laikui jį pateikus į rinką, pavyzdžiui, gaminio naudojimo, perdirbimo, pakartotinio panaudojimo ar utilizavimo sąlygos, jeigu tokios sąlygos gali gerokai paveikti gaminio ar jo rūšies sudėtį ar pobūdį ar gaminio ar jo rūšies pardavimą;

 

iii) bandymai ir bandymų metodai, visos bandymų ataskaitos ir sertifikatai.

Pakeitimas 41

3 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Santykis su kitomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 42

3 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas netaikomas teisminio pobūdžio sprendimams, kuriuos priėmė nacionaliniai teismai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi 3 straipsnyje aptariamas šio reglamento ir kitų Bendrijos priemonių ryšys, 3 straipsnio 1 dalis turėtų būti įrašyta po 2 straipsnio, kuriame aptariama taikymo sritis.

Pakeitimas 43

3 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Šis reglamentas netaikomas sistemoms ir sąveikos sudėtinėms dalims, patenkančioms į Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB taikymo sritį.

(Žr. 3 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Siekiant didesnio teisinio aiškumo, 3 straipsnio 3 dalies tekstas pateikiamas kaip nauja 1 dalis.

Pakeitimas 44

3 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas netaikomas, kai valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos priemonių ėmėsi pagal:

2. Šis reglamentas netaikomas, kai valstybių narių valdžios institucijos priemonių ėmėsi pagal:

a) Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio d, e arba f punktą;

a) Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktus ir 3 dalį;

b) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą;

b) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą ir 54 straipsnį;

c) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 54 straipsnį;

 

d) Direktyvos 2004/49/EB 14 straipsnį.

d) Direktyvos 2004/49/EB 14 straipsnį.

Pagrindimas

Nuoroda į Bendros gaminių saugos direktyvą susijusi tik su pavojingomis vartojimo prekėmis. Reglamento 882/2004 54 straipsnio išbraukimas prieštarauja 3 straipsnio tikslui. 54 straipsniu nustatoma, kad, kai kompetentingoji institucija nustato neatitiktį maisto ar pašarų įstatymams Bendrijos ar valstybių narių lygmenimis, ji imasi veiksmų, įskaitant, pvz., prekybos maistu ar pašaru apribojimą arba šios prekybos uždraudimą. Taigi, šio išbraukimo iš svarstomojo reglamento aprėpties pasekmė būtų tai, kad kompetentingajai institucijai nustačius, jog maistas arba pašaras neatitinka reikiamų nacionalinių įstatymų, minėtoji institucija galėtų imtis bet kurių iš šių veiksmų, o tai prieštarauja abipusio pripažinimo principui.

Pakeitimas 45

3 straipsnio 3 dalis

3. Šis reglamentas netaikomas sistemoms ir įrangai, patenkantiems į direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB taikymo sritį.

Išbraukta.

(Tekstas perkeltas į 1a dalį.)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didesnio teisinio aiškumo.

Pakeitimas 46

II skyriaus antraštinė dalis

Techninės taisyklės taikymas

Techninės taisyklės taikymo paskirties valstybėje narėje procedūra

Pagrindimas

II skyriuje aptariama procedūra, kurią naudodama paskirties valstybė narė gali nuspręsti netaikyti abipusio pripažinimo principo, o vietoje to gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje, taikyti savo technines taisykles.

Pakeitimas 47

3a straipsnis (naujas)

 

3a straipsnis

Informacija apie gaminį

Kai paskirties valstybės narės kompetentinga institucija pateikia gaminį ar gaminio rūšį įvertinti siekiant nuspręsti priimti ar ne 2 straipsnio 1 dalyje nurodomą sprendimą, ji, laikydamasi proporcingumo principo, gali reikalauti, kad ūkio subjektas pateiktų bet kuriuos toliau nurodytus duomenis:

a) tinkamą informaciją apie atitinkamo gaminio ar jo rūšies ypatybes; arba

b) tinkamą ir lengvai prieinamą informaciją apie teisėtą gaminio pardavinėjimą kitoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Iš ūkio subjekto gali būti pareikalauta informacijos apie teisėtą gaminio pardavinėjimą. Ne visus gaminius valstybėse narėse reglamentuoja techninės taisyklės ir vis dėlto jie gali būti pardavinėjami teisėtai. Kompetentingų institucijų sprendimas turi būti pagrįstas gaminio ypatybėmis, todėl informacija apie gaminį yra svarbi.

Pakeitimas 48

3b straipsnis (naujas)

 

3b straipsnis

Abipusis akredituotų atitikties vertinimo organų kompetencijos lygmens pripažinimas

Dėl priežasčių, susijusių su kompetencija, valstybės narės neatmeta sertifikatų ir ataskaitų, kurias suteikia atitikties vertinimo organas, kurio kompetenciją tinkamai patvirtina tam tikros srities atitikties vertinimo veiklos akreditacijos sertifikatas, suteiktas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. .../... [kuriame nustatomi akreditavimo ir rinkos priežiūros veiksmų reikalavimai].

 

Pagrindimas

Jau nebegalima atmesti bandymų ataskaitų ir sertifikatų, kuriuos išdavė akredituoti atitikties vertinimo organai, tai grindžiant tik jų kompetencijos stoka, jei šie organai buvo akredituoti vadovaujantis siūlomu reglamentu, kuriame nustatomi akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimai. Jeigu atitikties vertinimo organas prarado kompetenciją, nacionalinis akreditavimo organas imsis būtinų priemonių. Vis dėlto, kompetentingos institucijos, vis dar gali atsisakyti suteikti sertifikatą dėl kitų priežasčių (bandymų ataskaitos neužbaigtos, būtina atlikti papildomų bandymų ir t. t.), jeigu kompetentingos institucijos tai pagrindžia vadovaudamosi šio reglamento 4 straipsnyje nurodoma tvarka.

Pakeitimas 49

4 antraštinė dalis (nauja)

 

Poreikio taikyti paskirties valstybės narės techninę taisyklę įvertinimas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 50

4 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu nacionalinės valdžios institucija ketina priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, ji išsiųstų pagal 5 straipsnį nustatytam ūkio subjektui rašytinį pranešimą apie savo ketinimą, kuriame turi būti nurodyta techninė taisyklė, kuria bus grindžiamas sprendimas, ir pateikta pakankamai techninių ar mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad ketinamas priimti sprendimas yra pateisinamas Sutarties 30 straipsnyje išvardytais viešojo intereso sumetimais arba kitu svarbiu bendro intereso reikalavimu ir kad jis yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas ir neviršija to, kas yra būtina tokiam tikslui pasiekti.

1. Jeigu paskirties valstybės narės kompetentinga institucija ketina priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, ji išsiunčia pagal 5 straipsnį nustatytam ūkio subjektui rašytinį pranešimą apie savo ketinimą, kuriame turi būti nurodyta techninė taisyklė, kuria bus grindžiamas sprendimas, ir pateikta techninių ar mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad:

 

a) ketinamas priimti sprendimas yra pateisinamas Sutarties 30 straipsnyje išvardytais viešojo intereso sumetimais arba kita svarbia bendro intereso priežastimi ir kad

 

b) planuojamas priimti sprendimas yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas ir neviršija to, kas yra būtina tokiam tikslui pasiekti.

 

Bet koks planuojamas sprendimas pagrindžiamas atitinkamo gaminio ar gaminio rūšies ypatybėmis.

Atitinkamam ūkio subjektui gavus tokį pranešimą, jam turi būti suteiktas bent dvidešimties darbo dienų terminas pastaboms pateikti.

Atitinkamam ūkio subjektui gavus tokį pranešimą, jam turi būti suteiktas bent dvidešimties darbo dienų terminas pastaboms pateikti. Tokiame prašyme turi būti nurodytas laikotarpis, per kurį informacija turi būti pateikta. Ūkio subjektui per nurodytą laikotarpį nepateikus atsakymo, nacionalinė valdžios institucija gali imtis veiksmų.

Pagrindimas

Vertindama būtinybę priimti sprendimą paskirties valstybė narė privalo tyrimą pagrįsti gaminio ypatybėmis, o ne valstybės narės, kurioje gaminys teisėtai pardavinėjamas, techninėmis taisyklėmis.

Pakeitimas 51

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Apie visus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus turi būti pranešama atitinkamam ūkio subjektui ir turi būti nurodytos tokį sprendimą pagrindžiančios priežastys, įskaitant priežastis, dėl kurių buvo atmesti ūkio subjekto pateikti argumentai.

2. Apie visus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus ūkio subjektui ir Komisijai turi būti pranešama per 20 dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo raštu išsiuntimo. Turi būti tinkamai atsižvelgta į ūkio subjekto pateiktas pastabas ir turi būti nurodytos tokį sprendimą pagrindžiančios priežastys, įskaitant priežastis, dėl kurių buvo atmesti ūkio subjekto pateikti argumentai, jei jie pateikti, ir 1 dalyje nurodyti techniniai ir moksliniai įrodymai.

Pakeitimas 52

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Pranešime taip pat turi būti nurodytos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias nuostatas, ir tokioms priemonėms nustatyti terminai.

Pranešime taip pat turi būti nurodytos teisių gynimo priemonės, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias nuostatas, ir tokioms priemonėms nustatyti terminai. Visus sprendimus galima ginčyti nacionalinėse teismo institucijose ar kitose apeliacijas nagrinėjančiose institucijose.

Pagrindimas

Siekiant didesnio teisinio aiškumo, 6 straipsnio tekstas įrašomas po 4 straipsniu.

Pakeitimas 53

4 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu nacionalinės valdžios institucija, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikusi rašytinį pranešimą, nusprendžia nepriimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo, ji praneša apie tai atitinkamam ūkio subjektui.

3. Jeigu paskirties valstybės narės kompetentingoji institucija, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikusi rašytinį pranešimą, nusprendžia nepriimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo, ji nedelsdama praneša apie tai atitinkamam ūkio subjektui.

Pagrindimas

Jei kompetentingoji institucija nusprendžia taikyti abipusio pripažinimo principą, apie tai turi būti nedelsiant pranešama ūkio subjektui.

Pakeitimas 54

4 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Jei valstybė narė, vykdydama šiame straipsnyje nustatytą procedūrą, per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį nepraneša ūkio subjektui apie sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalyje, laikoma, kad gaminį galima teisėtai parduoti paskirties valstybės narėje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau teisinio aiškumo ūkio subjektui.

Pakeitimas 55

4a straipsnis (naujas)

 

4a straipsnis

 

Laikinosios priemonės

 

1. Šiame skyriuje nustatytos procedūros taikymo metu kompetentingajai paskirties valstybės narės institucijai draudžiama laikinai sustabdyti atitinkamo gaminio ar gaminio rūšies pardavimą, išskyrus atvejus, kai tai numato kitos Bendrijos teisinės priemonės ar kai egzistuoja viena iš toliau pateiktų sąlygų:

 

a) atitinkamas gaminys ar gaminio rūšis įprastinėmis ar pagrįstai prognozuojamomis naudojimo sąlygomis yra labai ir tiesiogiai pavojingas naudotojų sveikatai ir saugai; arba

 

b) atitinkamą gaminį ar gaminio rūšį paskirties valstybėje narėje draudžiama gaminti ar parduoti išskirtinai visuomenės moralės ar visuomenės saugumo sumetimais.

 

2. Paskirties valstybės narės kompetentingoji institucija privalo nedelsdama pranešti ūkio subjektui ir Komisijai apie 1 dalyje nurodytų laikinųjų priemonių taikymą. Prie pranešimo apie 1 dalies a punkte nurodytų priemonių taikymą turi būti pridėta būtini techniniai arba moksliniai tokias priemones pagrindžiantys įrodymai.

 

3. Pagal šį straipsnį taikomas laikinąsias priemones galima ginčyti nacionalinėse teismo institucijose ar kitose apeliacijas nagrinėjančiose institucijose.

Pakeitimas 56

5 straipsnis

 

5 straipsnis

Ūkio subjekto informavimas

4 straipsnio 1 dalyje nurodytas rašytinis pranešimas siunčiamas gamintojui, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/95/EB 2 straipsnio e punkte, jeigu jo tapatybė ir kontaktiniai duomenys nurodyti ant gaminio pakuotės ar etiketės ar gaminio dokumentuose.

4 ir 4a straipsniuose nurodyti prašymas pateikti informaciją, rašytinis pranešimas ir sprendimas siunčiami ūkio subjektui, t. y:

 

Rašytinis pranešimas siunčiamas platintojui, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/95/EB 2 straipsnio f punkte, jeigu jo tapatybė ir kontaktiniai duomenys nurodyti ant gaminio pakuotės ar etiketės ar gaminio dokumentuose.

a) gaminio gamintojui, jeigu jis įsisteigęs Bendrijoje ir bet kuriam kitam asmeniui, kuris, ant gaminio skelbdamas savo vardą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą, prisistato kaip gamintojas, arba asmeniui, kuris atnaujina gaminį;

Jeigu gamintojo ir platintojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys nenurodyti nei ant gaminio pakuotės, nei ant jo etiketės ar gaminio dokumentuose, rašytinis pranešimas siunčiamas bet kuriam kitam gamintojui ar platintojui, kaip nurodyta pirmoje ir antroje dalyse minėtose nuostatose.

b) kai kompetentingoji institucija negali nustatyti ūkio subjektų, nurodytų a punkte, tapatybės ir kontaktinių duomenų –gamintojo atstovui, jeigu gamintojas įsisteigęs ne Bendrijoje, arba, jeigu nesama Bendrijoje įsisteigusio atstovo, gaminio importuotojui;

 

c) kai kompetentingoji institucija negali nustatyti ūkio subjektų, nurodytų a ir b punktuose, tapatybės ir kontaktinių duomenų – kitiems tiekimo grandinės profesionalams, jeigu jų veikla gali daryti poveikį bet kurioms gaminio ypatybėms, kurias reglamentuoja jam taikoma techninė taisyklė; arba

 

d) kai kompetentingoji institucija negali nustatyti ūkio subjektų, nurodytų a, b ir c punktuose, tapatybės ir kontaktinių duomenų – bet kuriam tiekimo grandinės profesionalui, kurio veikla nedaro poveikio jokiai gaminio ypatybei, kurią reglamentuoja jam taikoma techninė taisyklė.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama daugiau teisinio aiškumo dėl to, kam turi būti siunčiamas pranešimas pagal 4 ir 4a straipsnius. Sąvoka „ūkio subjektas“, pagrįsta sąvokomis „gamintojas“ ir „platintojas“, kaip pateikiama Direktyvoje 2001/95/EB, išbraukta visai, o ne palikta nuorodoje, kaip Komisijos pasiūlyme. Taip padaryta iš dalies dėl to, kad šio palyginti trumpo reglamento skaitytojams patogiau nesinaudoti kitais įstatymais, kad suprastų, kas sakoma pagrindinėse šio reglamento nuostatose, ir iš dalies dėl to, kad Direktyvoje 2001/95 pateikti sąvokų „gamintojas“ ir „platintojas“ apibrėžimai ne visiškai tinka pagal šio reglamento turinį. Direktyvoje 2001/95 reglamentuojamas gaminių saugumas. O techninės taisyklės, apie kurias kalbama šiame reglamente, susiję ne tik su saugumo klausimais. Jos apima, pvz., tauriųjų metalų prabavimą. Taigi reikia priimti nuorodas tiekimo grandinės profesionalams, kurių veikla neturi poveikio gaminio saugumui, kad šie pateiktų nuorodas tiekimo grandinės profesionalams, kurių veikla turi poveikio gaminio savybėms, turinčioms atitikti joms taikomą taisyklę, arba kurių veikla atitinkamo poveikio neturi.

Pakeitimas 57

6 straipsnis

6 straipsnis

Išbraukta.

Visus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus galima ginčyti nacionaliniuose teismuose.

 

Pagrindimas

Siekiant didesnio teisinio aiškumo, 6 straipsnio tekstas įrašomas po 4 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 58

7 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Gaminių kontaktinių centrų steigimas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 59

7 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje skiria vieną ar daugiau gaminių kontaktinių centrų ir pateikia jų kontaktinius duomenis kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

1. Valstybės narės savo teritorijoje skiria gaminių kontaktinius centrus ir pateikia jų kontaktinius duomenis kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atžvelgti į atsakomybės ir galios pasiskirstymą tarp valstybių narių. Taigi, gaminių kontaktinių centrų skaičius, atsižvelgiant į regionų ar vietos kompetenciją, gali skirtis.

Pakeitimas 60

7 straipsnio 2 dalis

2. Komisija skelbia ir reguliariai atnaujina gaminių kontaktinių centrų sąrašą.

2. Komisija nustato, reguliariai atnaujina ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia gaminių kontaktinių centrų sąrašą.

 

Komisija taip pat skelbia šią informaciją tinklalapyje.

Pagrindimas

Gaminių kontaktinių centrų sąrašas tampa oficialus jį paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl praktinių priežasčių sąrašą taip pat reikia skelbti pagal šį reglamentą sukurtame tinklalapyje.

Pakeitimas 61

8 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Funkcijos

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 62

8 straipsnio 1 dalis

1. Gaminių kontaktiniuose centruose paprašius būtų teikiama ši informacija:

1. Gaminių kontaktiniuose centruose, inter alia, ūkio subjektui ar kitos valstybės narės kompetentingajai institucijai paprašius būtų teikiama ši informacija:

 

a) informacija apie teisę pagal šio reglamento nuostatas pateikti į paskirties valstybės narės rinką gaminį, teisėtai parduodamą kitoje valstybėje narėje;

a) konkrečios rūšies gaminiui nacionalinėje teritorijoje taikomos techninės taisyklės;

a) konkrečios rūšies gaminiui to gaminio kontaktinių centrų teritorijoje taikomos techninės taisyklės ir informacija, ar šios rūšies gaminiui taikomas išankstinio leidimo gavimo reikalavimas pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, taip pat informacija apie abipusio pripažinimo principą ir šio reglamento taikymą tos valstybės narės teritorijoje;

b) nacionalinės valdžios institucijų kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos su jomis galima būtų susisiekti tiesiogiai, įskaitant institucijų, atsakingų už konkrečių techninių taisyklių įgyvendinimo priežiūrą nacionalinėje teritorijoje, duomenis;

b) nacionalinės valdžios institucijų kontaktiniai duomenys jų valstybėse narėse, pagal kuriuos su jomis galima būtų susisiekti tiesiogiai, įskaitant institucijų, atsakingų už konkrečių techninių taisyklių įgyvendinimo priežiūrą nacionalinėje teritorijoje, duomenis;

c) teisių gynimo priemonės, kuriomis galima įprastai pasinaudoti nacionalinėje teritorijoje, jei kiltų ginčas tarp kompetentingų valdžios institucijų ir gamintojo ar platintojo;

c) teisių gynimo priemonės, kuriomis galima įprastai pasinaudoti nacionalinėje teritorijoje, jei kiltų ginčas tarp kompetentingų valdžios institucijų ir gamintojo ar platintojo.

d) visų asociacijų ar organizacijų, išskyrus nacionalinės valdžios institucijas, kurios gali nacionalinėje teritorijoje suteikti praktinę pagalbą gamintojams ar platintojams, kontaktiniai duomenys.

 

Pakeitimas 63

8 straipsnio 2 dalis

2. Gaminių kontaktiniai centrai atsako į bet kokį prašymą nusiųsti 1 dalyje nurodytą informaciją per dvidešimt darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo.

3a. Gaminių kontaktiniai centrai atsako į bet kokį prašymą suteikti 1 ir 3 dalyse nurodytą informaciją ar pagalbą per dešimt darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo. Jei prašymas nepagrįstas, gaminių kontaktiniai centrai ūkio subjektams apie tai praneša nedelsdami.

Pagrindimas

Gaminių kontaktinis centras gali padėti ūkio subjektui procedūros, apibrėžtos II skyriuje metu, pagal kurią ūkio subjektas per 20 dienų turi pateikti informaciją (3a straipsnis) arba pastabas (4 straipsnis). Todėl gaminių kontaktinis centras turėtų pateikti informaciją per mažiau nei 20 darbo dienų. Be to, gaminių kontaktinis centras gali patikrinti ūkio subjekto prašymo detales, siekdamas išsiaiškinti, ar jis susijęs su šio reglamento taikymu. Galų gale labiau logiška įrašyti šią nuostatą po 3 dalies, kadangi į šią dalį pakeitime teikiama nuoroda.

Pakeitimas 64

8 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, kurioje atitinkamas gamintojas ir platintojas teisėtai prekiauja minėtu produktu, gaminių kontaktiniams centrams pranešama apie raštiškus pranešimus ir sprendimus, priimamus pagal 4 straipsnį, jeigu tokios informacijos skelbimas nekenks to ūkio subjekto komerciniams interesams, įskaitant intelektinės nuosavybės teises. Gaminių kontaktiniai centrai turi teisę savo pastabas teikti atitinkamai nacionalinei valdžios institucijai.

3. Valstybės narės, kurioje atitinkamas ūkio subjektas teisėtai prekiauja minėtu produktu, gaminių kontaktiniai centrai gali padėti ūkio subjektui teikdami visą reikalingą informaciją ar pastabas ūkio subjektui arba kompetentingai institucijai, kaip nurodoma 4 straipsnyje.

 

 

 

Teikiant pagalbą konkretiems ūkio subjektams negalima teikti teisinių konsultacijų.

 

Pagrindimas

Įmonėms, ypač MVĮ, svarbu gauti praktinę pagalbą tarpvalstybinės prekybos administracinių procedūrų klausimu. Todėl ūkio subjektas gali prašyti šalies, kurioje yra jis teisėtai pardavinėjęs gaminį, gaminių kontaktinio centro praktinės pagalbos.

Pakeitimas 65

8 straipsnio 3b dalis (nauja)

 

3b. Gaminių kontaktinis centras, teikdamas ūkio subjektui pagalbą, bendradarbiauja su paskirties valstybės narės gaminių kontaktiniu centru.

Pagrindimas

Atitinkamų gaminių kontaktinių centrų ryšiai pagerins administracinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 66

8 straipsnio 3c dalis (nauja)

 

3c. Gaminių kontaktiniai centrai neima jokio mokesčio už šiame straipsnyje nurodomos informacijos ar pagalbos teikimą.

Pagrindimas

Priešingai nei vieno langelio principu veikiantys kontaktiniai centrai, nurodyti Direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kur teikėjai gali atlikti visas administracines procedūras ir formalumus, reikalingus teikiant tarptautines paslaugas, gaminių kontaktiniai centrai, nurodyti šiame reglamente, turi atlikti pagalbos teikėjų įmonėms, prekiaujančioms tarptautiniu mastu, ir kompetentingosioms institucijoms, siekiančioms bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis, vaidmenį. Taigi, gaminių kontaktiniai centrai turi teikti paslaugas nemokamai. Tačiau valstybės narės gali patikėti atlikti gaminių kontaktinių centrų vaidmenį vieno langelio principu veikiantiems kontaktiniams centrams, apibūdintiems Paslaugų direktyvoje, arba kitiems jau esamiems kontaktiniams centrams.

Pakeitimas 67

9 straipsnis

 

Telematinis tinklas

Komisija gali įsteigti telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Komisija gali įsteigti telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų ir (arba) valstybių narių kompetentingųjų institucijų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Gerinant valstybių narių administracijų dialogą ir ryšius pagerės administracinis bendradarbiavimas.

Pakeitimas 68

10 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Įsipareigojimas teikti ataskaitas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 69

10 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės Komisijos prašymu išsiunčia jai išsamią šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant išsamią informaciją apie visus rašytinius pranešimus ar sprendimus, išsiųstus pagal 4 straipsnio 1, 2 arba 3 dalį.

1. Valstybės narės Komisijai kas metus išsiunčia išsamią šio reglamento taikymo ataskaitą, įskaitant išsamią informaciją apie visus rašytinius pranešimus ar sprendimus, išsiųstus pagal 4 straipsnį, taip pat visą svarbią informaciją apie gaminių rūšis, kurioms daromas poveikis.

Pagrindimas

Sprendimu 3052/95/EB, kuris bus panaikintas šiuo reglamentu, nustatyta, kad valstybės narės, atsisakydamos taikyti abipusio pripažinimo principą, apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Tačiau šis reikalavimas nebuvo įgyvendintas. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai taikytų abipusio pripažinimo principą, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti veiksmingus ir reguliariai taikomus stebėsenos mechanizmus.

Pakeitimas 70

10 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Atsižvelgdama į 1 dalyje nurodytą valstybių narių pateiktą informaciją, Komisija analizuoja priimtus sprendimus ir priemones ir vertina jų pagrindimą.

 

Jei reikia, siekiant užtikrinti, kad atitinkama valstybė narė laikytųsi šio reglamento nuostatų, Komisija imasi atitinkamų veiksmų, įskaitant Sutarties 226 straipsnyje nustatytas procedūras.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai taikytų abipusio pripažinimo principą, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti veiksmingus ir reguliariai taikomus stebėsenos mechanizmus, kuriuos taikant pagrindinis vaidmuo tektų Komisijai.

Pakeitimas 71

10 straipsnio 2 dalis

2. Komisija per penkerius metus nuo 13 straipsnyje nurodytos datos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2. Komisija per trejus metus nuo 13 straipsnyje nurodytos datos, o po to kas penkerius metus vykdo persvarstymą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei reikia, Komisija prie ataskaitos prideda pasiūlymus, kaip pagerinti laisvą prekių judėjimą.

Pagrindimas

Siekiant prižiūrėti, kaip valstybės narės taiko abipusio pripažinimo principą, Europos Parlamentas ir Taryba turi būti reguliariai informuojami. Komisijos atliekamas vertinimas taip pat turėtų padėti nustatyti sektorius, kuriuose, siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo, reikėtų vykdyti tolesnį suderinimą ar kitos Bendrijos priemones.

Pakeitimas 72

10 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Komisija nustato, skelbia ir reguliariai atnaujina nurodomąjį gaminių, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, sąrašą. Komisija skelbia šį sąrašą tinklalapyje.

Pagrindimas

Viena iš priežasčių, kodėl negalima pasiekti laisvo prekių judėjimo srityse, kuriose įstatymai nesuderinti, yra tai, kad trūksta aiškumo dėl abipusio pripažinimo principo taikymo aprėpties. Dažnai neaišku, kurių rūšių gaminiams taikomas abipusio pripažinimo principas. Taigi, dėl kiekvieno konkretaus gaminio bruožo bendrovės ir administracija turi tikrinti, ar yra atitinkamas reglamentas Bendrijos lygmeniu, prieš nuspręsdamos, ar taikomas abipusio pripažinimo principas. Taigi Komisija galėtų sudaryti gaminių sąrašą, kad būtų aiški šio reglamento taikymo aprėptis, tačiau šis sąrašas turėtų būti tik nurodomojo pobūdžio.

Pakeitimas 73

11 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Komiteto procedūra

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 74

12 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Panaikinimas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 75

13 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

 

Įsigaliojimas ir taikymas

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo reikėtų nustatyti visų šio reglamento nuostatų antraštines dalis.

Pakeitimas 76

13 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

7 ir 8 straipsniai pradedami taikyti po šešių mėnesių nuo paskelbimo dienos, pirmą kito mėnesio dieną.

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia suteikti laiko įsteigti gaminių kontaktinius centrus. Kadangi valstybės narės yra skatinamos patikėti šias funkcijas esamoms struktūroms, konkrečiai – kontaktiniams centrams, įsteigtiems pagal kitas Bendrijos priemones, trijų mėnesių pereinamasis laikotarpis turėtų būti pakankamas.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga

Vidaus rinka yra Europos ekonomikos augimo pagrindas; ji yra pagrįsta keturiomis laisvėmis – laisvu asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu. Siekiant sukurti tinkamai veikiančią prekių vidaus rinką ypač svarbu pašalinti technines kliūtis.

Prekių srityje tai gali būti padaryta suderinant valstybių narių technines taisykles ar valstybių narių techninėms taisyklėms taikant abipusio pripažinimo principą. Suderinta sritis sudaro 75 proc. prekių vidaus rinkos (maždaug 1,5 trilijonų eurų), nesuderinta sritis (kuriai turėtų būti taikomas abipusio pripažinimo principas) sudaro 25 proc. prekių vidaus rinkos (maždaug 500 mlrd. eurų).

Nustatyta, kad su abipusio pripažinimo principo netaikymu susijusios sąnaudos yra maždaug 150 mlrd. eurų.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama pašalinti kliūtis, trukdančias tinkamai taikyti abipusio pripažinimo principą.

2. Svarbiausia informacija apie abipusio pripažinimo principą

Abipusio pripažinimo principas buvo nustatytas Europos Teisingumo Teismo praktikoje, konkrečiai – gerai žinomoje 1979 m. vasario 20 d. Cassis de Dijon byloje. Principas yra pagrįstas bendrąja taisykle ir išimtimi.

a) Bendroji taisyklė: valstybė narė iš esmės negali uždrausti ar riboti prekių, kurios yra teisėtai gaminamos ir parduodamos kitoje valstybėje narėje, pardavimo savo teritorijoje, net jei tos prekės ne visiškai atitinka paskirties valstybės narės taisykles.

b) Išimtis: jei nėra suderinimo, valstybės narės gali nukrypti nuo šio principo ir imtis veiksmų, uždraudžiančių ar ribojančią tokių prekių pateikimą į nacionalinę rinką, tačiau tik tuo atveju, jei šios priemonės yra: i) būtinos; ii) proporcingos; iii) pateisinamos EB sutarties 30 straipsnyje nurodytais pagrindais arba svarbiausiais bendrojo intereso reikalavimais.

Gaminiai, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, yra dviejų plačių kategorijų:

i) Gaminiai, kurių atžvilgiu teisės aktai ES lygmeniu nesuderinti. Į šia kategoriją patenka, pvz., dviračiai, kopėčios, pastoliai, brangiųjų metalų dirbiniai, vaikų priežiūros prekės, cisternos, konteineriai.

ii) Gaminiai, kurių atžvilgiu teisės aktai yra iš dalies suderinti. Pvz., įspėjimo sistemų klimato ir efektyvumo aspektų funkcionalumas nėra suderintas, tačiau kiti aspektai suderinti. Be kitų gaminių, į šią kategoriją patenka tekstilės gaminiai, avalynė, informacinės technologijos, tam tikros motorinių transporto priemonių rūšys, elektros įranga ir tam tikri maisto produktai.

Abipusio pripažinimo principas prastai veikia dėl šių priežasčių:

i)         valstybės narės neteisingai taiko šį principą arba visai jo netaiko;

ii)        ūkio subjektai ir valstybės narės nepakankamai žino apie abipusio pripažinimo principą;

iii)        yra teisinis neaiškumas, kaip šį principą įgyvendinti.

3. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo aspektai

Pasiūlymo taikymo sritys (2 ir 3 straipsniai). Šis reglamentas taikomas sprendimams, kurių tiesioginis ar netiesioginis poveikis yra tai, kad vienoje valstybėje narėje teisėtai parduodamas gaminys esamu pavidalu negali likti kitos valstybės narės rinkoje ar būti į ją teikiamas. Tokiems gaminiams taikomos Bendrijos lygmeniu nesuderintos techninės taisyklės.

Procedūra, taikoma, kai valstybė narė ketina taikyti savo technines taisykles (4, 5 ir 6 straipsniai). Jei valdžios institucija nusprendžia įgyvendinti savo techninę taisyklę (t. y. kai dėl kokios nors priežasties netaikomas abipusio pripažinimo principas), ji privalo tokius veiksmus pagrįsti. Atitinkamas ūkio subjektas turi per 20 dienų atsakyti į valdžios institucijų pagrindimą, po to valdžios institucijos gali priimti galutinį sprendimą, taikyti savo technines taisykles ar ne.

Gaminių kontaktinių centrų funkcijos (7 ir 8 straipsniai). Jų pagrindinė funkcija – teikti informaciją įmonėms ir kompetentingosioms kitų valstybių narių institucijoms apie technines taisykles.

Telematinis tinklas (9 straipsnis). Šiuo straipsniu sudaroma galimybė steigti telematinį tinklą – remiantis Sprendimu 2004/387/EB ir siekiant pagerinti abipusio pripažinimo principo taikymą.

Pranešimo apie šio reglamento įgyvendinimą sistema nustatyta 10 straipsnyje.

4. Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos tikslui padaryti abipusio pripažinimo principą visiškai veiksmingą ir suteikti ūkio subjektams ir valstybėms teisinio aiškumo, kaip šį principą įgyvendinti.

Dalykas ir taikymo sritis (1 skyrius)

1 straipsnis

Pranešėjas mano, kad šiame pasiūlyme turėtų būti aiškiau išdėstytas pagrindinis šio reglamento tikslas – užtikrinti laisvą prekių judėjimą nesuderintoje srityje.

2 straipsnis

1 dalis

Siekiant didesnio teisinio aiškumo, sąvoka „pramoniniu būdu pagaminti gaminiai“ keičiama sąvoka „visi gaminiai“. Savo reikmėms gaminami gaminiai nepatenka į taikymo sritį, nes šie gaminiai jokiu metu nėra parduodami jokioje valstybėje narėje.

Pranešėjas mano, kad gaminio uždraudimas yra tolygus atsisakymui leisti pateikti gaminį į rinką ar jo išėmimui iš rinkos.

2 dalis

Sąvoka „techninė taisyklė“ pasiskolinta iš Direktyvos 98/34/EB. Siekiant didesnio aiškumo pranešėjas įrašo bandymus ir sertifikavimą atskiroje pastraipoje. Nors atitikties vertinimo procedūros (arba išankstinių leidimų suteikimo procedūros, remiantis ETT sprendimais) nėra techninė taisyklė, visi bandymai ir bandymų metodai bei sertifikatai yra techninės taisyklės ir todėl patenka į šio reglamento taikymo sritį. Šiuo reglamentu siekiama užkirsti kelią nepagrįstiems papildomiems gaminių bandymams paskirties valstybėje narėje.

3 straipsnis

Šio reglamento taikymo išimčių požiūriu pranešėjas mano, kad Reglamento (EB) Nr. 882/2004 54 straipsnis yra nereikalingas, nes Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 užtikrinama, kad pavojingas maistas ar pašarai būtų pašalinti iš rinkos. Tačiau išbraukus Reglamento (EB) Nr. 882/2004 54 straipsnį valstybės narės galėtų iš rinkos pašalinti gaminius, kurie neatitinka nacionalinių teisės aktų, netaikydamos abipusio pripažinimo principo.

Techninės taisyklės taikymo procedūra paskirties valstybėje narėje (2 skyrius)

3a dalis (nauja)

Pranešėjas mano, kad šio reglamento 4 straipsnyje aprašomas svarbiausias įprastų rinkos priežiūros veiksmų momentas. Paprastai prieš šį svarbiausią momentą ūkio subjektas ir valstybės narės kompetentingoji institucija rinkos priežiūros požiūriu bendradarbiauja. Pranešėjas mano, kad reikėtų išaiškinti, kad šio bendradarbiavimo metu ūkio subjektas privalo patekti informaciją apie nuostatas, pagal kurias gaminys buvo parduodamas kitoje valstybėje narėje.

4 straipsnis

Siekiant ūkio subjektui sudaryti geresnes sąlygas planuoti savo veiksmus, pranešėjas pasiūlė nustatyti 20 dienų laikotarpį skaičiuojant nuo dienos, kai valstybė narė gauna ūkio subjekto pastabas. Taigi, ūkio subjektas turės mažiausiai 20 dienų atsakymui į pranešimą pateikti. Joms praėjus valstybė narė vis dar turi 20 darbo dienų priimti galutinį sprendimą (atsižvelgdama į ūkio subjekto pastabas). Kad ir koks būtų galutinis valstybės narės sprendimas, ūkio subjektas, atsižvelgdamas į šiam sprendimui priimti skirtą laikotarpį, gali tvirčiau planuoti savo veiksmus.

Jei valstybė narė galutinio sprendimo nepriima, laikoma, kad gaminys į valstybės narės rinką teikiamas teisėtai.

4a dalis (nauja)

Šiame reglamente nustatytos procedūros metu, kol valstybė narė priima galutinį sprendimą, gaminys, kuriam ši procedūra taikoma, automatiškai paliekamas valstybės narės rinkoje. Šiuo nauju straipsniu nustatoma, kad valstybė narė gali laikinai pašalinti iš rinkos pavojingą gaminį ar gaminį, kurį draudžiama parduoti visuomenės moralės ir saugumo sumetimais. Tačiau šis pašalinimas laikomas laikinąja priemone. Valstybė narė, priimdama galutinį sprendimą, vis tiek privalo pateikti mokslinius įrodymus ir atsižvelgti į ūkio subjekto pastabas. Taigi, galutinis sprendimas gali būti priešingas laikinajai priemonei pašalinti gaminį iš rinkos.

5 straipsnis

Šiuo straipsniu pranešėjas siekia išaiškinti, kam valstybė narė turėtų siųsti pranešimą ir sprendimą.

6 straipsnis

Siekiant didesnio suderinamumo su 2 skyriumi, pranešėjas įtraukia 6 straipsnio tekstą į 4 straipsnio 2 dalį.

Gaminių kontaktiniai centrai (3 skyrius)

7 ir 8 straipsniai

Pranešėjas pakeičia šiuos du straipsnius, siekdamas išaiškinti, kad gaminių kontaktiniai centrai turėtų:

- teikti svarbiausią informaciją apie abipusio pripažinimo principą ir su juo susijusias ūkio subjekto ir valstybės narės teises;

- būti informacijos centrais, teikiančiais praktinę (tačiau jokiu būdu ne teisinę) paramą įgyvendinant abipusio pripažinimo principą;

- teikti informaciją ir ūkio subjektams, ir valstybių narių kompetentingosioms institucijoms;

- tarpusavyje bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu siekiant sukurti efektyvų informavimo tinklą.

Baigiamosios nuostatos (4 skyrius)

10 straipsnis

Pranešėjas mano, kad žodis „paprašius“ valstybėms narėms sukuria teisinį neaiškumą, nes jos nežino, kada tiksliai jos turi įvykdyti įsipareigojimą teikti ataskaitas. Todėl pranešėjas siūlo valstybėms narėms nustatyti įpareigojimą teikti ataskaitas kasmet. Tai užtikrintų reguliarų Komisijos informavimą apie šio reglamento taikymą valstybėse narėse. Komisija privalo šias ataskaitas analizuoti ir esant pažeidimams imtis veiksmų.

Pranešėjas mano, kad, siekiant pagerinti informavimą apie abipusio pripažinimo principą ir nurodyti ūkio subjektams sritis, kurioms šis principas taikomas, Komisija privalo skelbti nurodomąjį gaminių, patenkančių į šio reglamento taikymo, sritį, sąrašą. Sąrašas jokiu būdu neturi būti baigtinis – jis turėtų tik būti nuoroda į pavyzdžius.

13 straipsnis

Pranešėjas mano, kad gaminių kontaktiniams centrams įsteigti valstybėms narėms reikia suteikti šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Tačiau pats reglamentas turėtų įsigalioti praėjus 20 dienų nuo jo paskelbimo. Tai ūkio subjektui suteiktų galimybę nuo pat pradžių, per pirmuosius šešis mėnesius, efektyviau taikyti abipusio pripažinimo principą – net ir nesant gaminių kontaktinių centrų pagalbos.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (17.9.2007)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD)

Nuomonės referentas: Jan Březina

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Laisvas prekių judėjimas – viena iš pagrindinių laisvių, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga. Sąjungai pavyko pasiekti šią laivę ypač panaikinus muitų mokesčius ir pritaikius kitas priemones, pvz., techninių reglamentų, taikomų tam tikrų kategorijų gaminiams, suderinimą. Nepaisant to, vis dar yra gaminių, kurių techniniai kriterijai nesuderinti ES lygmeniu. Dėl to valstybės narės gali kelti reikalavimus šiems gaminiams, taikydamos savo įstatymus. Tačiau dėl šios praktikos prekiautojams, kurie turi atlikti papildomas administracines procedūras ir pritaikyti savo nesuderintos srities gaminius, kad galėtų juos eksportuoti į kitą valstybę narę, atsirado didelių ir brangiai kainuojančių kliūčių. Dažnai dėl to prekiautojai nusprendžia neeksportuoti savo gaminių į tam tikras šalis.

1979 m. Europos Teisingumo Teismas rado sprendimą, kuris, jo nutarimu Cassis de Dijon byloje, įtvirtino vadinamąjį abipusio pripažinimo principą remiantis EB sutartimi. Pagal šį principą prekės, pagamintos arba pateiktos į rinką vienoje valstybėje narėje, gali būti teikiamos į rinką ir kitoje valstybėje narėje, net jei ir ne visiškai atitinka reikiamos valstybės narės reikalavimus. Šis požiūris puikiai suprantamas, nes galima daryti prielaidą, jog visuomenės viešasis interesas, pvz., sveikatos ar aplinkos apsauga, skirtingose valstybėse narėse ginamas taip pat. Valstybė narė gali riboti gaminio patekimą į savo rinką tik tada, kai gali įrodyti, jog kilo pavojus viešajam interesui.

Kad būtų aiškiau, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog abipusio pripažinimo principas netaikomas nekokybiškiems produktams, kurie tiesiogiai pavojingi arba žalingi vartotojams. Pagal Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos, tokius produktus galima pašalinti iš rinkos nedelsiant, o informaciją apie šių produktų paplitimą nacionalinės valdžios institucijos praneša kitoms valstybėms narėms, pasinaudodamos Bendrijos skubaus informavimo sistema (angl. RAPEX).

Tačiau, anot informacijos, kurią pateikė valstybės narės ir Komisija, net suėjus 25 metams kaip taikomas abipusio pripažinimo principas ES, padėtis nepatenkinama. Įprasta, kad valstybių narių valdžios institucijos reikalauja, jog prekiautojai pritaikytų savo gaminius prie vietos taisyklių ir atliktų daug išlaidų ir laiko reikalaujančias procedūras, pvz., pateiktų gaminius tikrinti vietose, nors dažniausiai tai prieštarauja Europos įstatymams.

Dėl šios priežasties Komisija pasiūlė projektą reglamento, kuriuo siekiama padidinti prekiautojų, o kartu ir valstybių narių valdžios institucijų, teisinį tikrumą, nustatant aiškias abipusio pripažinimo taisykles. Reglamento projektas apima keletą svarbiausių aspektų:

– valstybės narės valdžios institucijoms privalomą tvarką, jei jos nusprendžia netaikyti abipusio pripažinimo principo ir riboti gaminio teikimą į savo rinką iš kitos valstybės narės;

– tinkamą prekiautojams, kurių atžvilgiu bus imamasi veiksmų, laiką pastaboms pateikti, iki valstybės narės valdžios institucija paskelbs galutinį rašytinį sprendimą;

– o dėl informacijos, pateikiamos prekiautojams, valstybės narės valdžios institucija privalo pagrįsti savo galutinį sprendimą raštiškai;

– valstybės narės valdžios institucijai kartu tenka pareiga pateikti įrodymus, kodėl jai atrodo, kad būtina riboti gaminio patekimą į savo rinką iš kitos valstybės narės, ir kodėl reikia pritaikyti specialią nacionalinę taisyklę;

– prekiautojas taip pat gali pateikti teismui apeliaciją dėl atitinkamo sprendimo;

– svarbi pasiūlymo dalis yra kontaktinių ir informavimo punktų įsteigimas atskirose valstybėse narėse, iš kurių valstybės narės valdžios institucijos ir prekiautojai gali reikalauti informacijos apie konkrečius gaminius. Šie punktai bus sujungti į vadinamąjį telematinį tinklą.

Dėl abipusio pripažinimo principo taikymo nesuderintoje prekių srityje ir dėl pasiūlymo teksto Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės referentas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu, nes šis pasiūlymas labai svarbus abipusio pripažinimo principo įgyvendinimui ir laisvam prekių judėjimui. Taip yra dėl to, kad šiuo metu nėra vieningos praktikos. Nors pats principas teigiamas EB sutarties 28 ir 30 straipsniuose, kai kurios bendrovės patyrė sunkumų, siekdamos patekti į kitą rinką ES, dažnai dėl šio principo buvimo ar jo taikymo srities nežinojimo. Pačiame pasiūlyme pareiga įrodyti aiškiai grąžinama valstybėms narėms, kurios privalo akivaizdžiai parodyti, kad gaminys atitinką vieną iš Sutarties 30 straipsnyje arba kitais Europos Teisingumo Teismo nutarimais nustatytų kriterijų ir kad dėl šios priežasties abipusio pripažinimo principas negali būti taikomas.

Dėl dabartinės praktikos ir skirtingų nacionalinių valdžios institucijų ir prekiautojų, eksportuojančių gaminius į kitų valstybių narių rinkas, pozicijų nuomonės referentas mano, kad šiuo pasiūlymu pasiekta sąžininga pusiausvyra tarp prekiautojų ir valstybinių institucijų, priimančių sprendimus dėl leidimo teikti į rinką.

Nuomonės referentas ypač siūlo šiuos pakeitimus:

– būtina, kad būtų galimybė gauti atitinkamas nacionalines technines taisykles, kuriomis pagrįstas nacionalinės valdžios institucijos sprendimas, ypač tai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Todėl siūloma papildyti 4 straipsnio 1 dalį, įtraukiant nuostatą dėl privalomo valstybių narių valdžios institucijų įsipareigojimo prie savo sprendimo pridėti atitinkamų techninių standartų kopijas arba bent jau informaciją apie tai, kur galima susipažinti su atitinkamais techniniais standartais;

– bendradarbiavimas tarp kontaktinių punktų valstybių narių ir Europos lygmenimis ypač svarbus ir užtikrina geresnį keitimąsi informacija apie nacionalinius įstatymus ir konkretų nacionalinių įstatymų įgyvendinimą, taigi siūloma atitinkamai pakeisti 9 straipsnį.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 77

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis

1. Šis reglamentas taikomas sprendimams dėl bet kurio teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo pramoniniu būdu pagaminto gaminio ar žemės ūkio produkto, įskaitant gaminius iš žuvų, priimtiems remiantis technine taisykle, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

1. Šis reglamentas taikomas sprendimams dėl bet kurios teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamos prekės, priimtiems remiantis technine taisykle, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nuoseklumo atsižvelgiant į Sutartyje ir ETT teisėje vartojamą terminiją.

Pakeitimas 78

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

b) atsisakyti leisti pateikti gaminį ar jo rūšį į rinką;

b) atsisakyti leisti pateikti gaminį ar jo rūšį į rinką arba naudoti;

Pagrindimas

Kai kuriuose nacionalinėse techninėse taisyklėse aiškiai nubrėžiama riba tarp šių dviejų sampratų: „gaminio pateikimas į rinką“ ir „gaminio naudojimas“. Taigi yra rūšys gaminių, kuriuos galima teikti į rinką, bet negalima naudoti tam tikromis sąlygomis. Pateiktoji formuluotė apima visus galimus atvejus.

Pakeitimas 79

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

c) reikalauti pakeisti gaminį ar jo rūšį prieš jį pateikiant į rinką ar išlaikant rinkoje;

c) reikalauti pakeisti gaminį ar jo rūšį arba sertifikuoti prieš jį pateikiant į rinką ar išlaikant rinkoje;

Pagrindimas

Pagal dabartinę reglamento formuluotę valstybėms narėms draudžiama reikalauti, kad prekiautojai pritaikytų savo gaminius, atsižvelgdami į importuojančios šalies techninius reikalavimus. Vis dėlto iš prekiautojų dažnai reikalaujama, kad jų gaminiai būtų patikrinti importuojančioje šalyje, nors šie gaminiai jau patikrinti šalyje, kurioje buvo pagaminti, ir turi atitinkamus sertifikatus. Tai prieštarauja abipusio pripažinimo principui ir rodo, kad prekiautojai turi nereikalingų papildomų išlaidų. Taigi nepagrįstų tikrinimų reikalavimas daro tiek pat žalos kaip ir reikalavimas pritaikyti gaminius.

Pakeitimas 80

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pagal šio straipsnio pirmos dalies c punktą gaminio ar jo rūšies pakeitimas reiškia vienos ar kelių konkretaus gaminio ar konkrečios jo rūšies ypatybių, nurodytų techninėje specifikacijoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 3 dalyje, pakeitimą.

Pagal šio straipsnio pirmos dalies c punktą gaminio ar jo rūšies pakeitimas reiškia vienos ar kelių konkretaus gaminio ar konkrečios jo rūšies ypatybių, nurodytų 2 dalies a punkte, pakeitimą.

Pagrindimas

Nėra reikalo nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nes atitinkamos šios direktyvos nuostatos (techninių specifikacijų apibūdinimas) pateikti 2 straipsnio 2 dalies a punkte. Taigi, teisėkūros požiūriu, paprasčiau ir aiškiau nuorodą į Direktyvą 98/34/EB pakeisti nuoroda į reglamento projekto 2 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas 81

4 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa (nauja)

 

-1. Nacionalinės valdžios institucija kiekvienu atveju privalo įrodyti, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamam gaminiui pagrįstas EB sutarties 30 straipsnio nuostatomis arba svarbesniu reikalavimu, susijusiu su visuomenės interesais.

Pagrindimas

Įpareigojimas pateikti įrodymų turi būti aiškiai pateikiamas ne tik konstatuojamosiose dalyse (pasiūlymo 14 konstatuojamojoje dalyje), bet ir pagrindinėje paties pasiūlymo dalyje.

Pakeitimas 82

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu nacionalinės valdžios institucija ketina priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, ji išsiųstų pagal 5 straipsnį nustatytam ūkio subjektui rašytinį pranešimą apie savo ketinimą, kuriame turi būti nurodyta techninė taisyklė, kuria bus grindžiamas sprendimas, ir pateikta pakankamai techninių ar mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad ketinamas priimti sprendimas yra pateisinamas Sutarties 30 straipsnyje išvardytais viešojo intereso sumetimais arba kitu svarbiu bendro intereso reikalavimu ir kad jis yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas ir neviršija to, kas yra būtina tokiam tikslui pasiekti.

1. Jeigu nacionalinės valdžios institucija ketina priimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, ji išsiųstų pagal 5 straipsnį nustatytam ūkio subjektui, taip pat Komisijai ir atitinkamos valstybės narės gaminių kontaktiniam centrui rašytinį pranešimą apie savo ketinimą, kuriame turi būti nurodyta techninė taisyklė, kuria bus grindžiamas sprendimas, ir pateikta pakankamai techninių ar mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad ketinamas priimti sprendimas yra pateisinamas Sutarties 30 straipsnyje išvardytais viešojo intereso sumetimais arba kitu svarbiu bendro intereso reikalavimu ir kad jis yra tinkamas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas ir neviršija to, kas yra būtina tokiam tikslui pasiekti.

Pagrindimas

Nacionalinių valdžios institucijų įpareigojimu informuoti Komisiją ir 8 straipsnyje numatytą gaminių kontaktinį centrą apie jų ketinimą priimti 2 straipsnyje nurodytą sprendimą siekiama užkirsti kelią nacionalinėms valdžios institucijoms priimti nepagrįstus sprendimus.

Pakeitimas 83

4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Jei nacionalinės valdžios institucijos sprendimas pagrįstas nacionaline technine taisykle, šios taisyklės tekstas turi būti pridedamas prie pranešimo arba pranešime turi būti nurodoma, kur galima susipažinti su atitinkama taisykle.

Pagrindimas

Ūkio subjektai ypač MVĮ, turėtų lengviau gauti atitinkamas nacionalines technines taisykles.

Pakeitimas 84

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Atitinkamam ūkio subjektui gavus tokį pranešimą, jam turi būti suteiktas bent dvidešimties darbo dienų terminas pastaboms pateikti.

Atitinkamam ūkio subjektui gavus tokį pranešimą, jam turi būti suteiktas vienas mėnuo pastaboms pateikti.

Pagrindimas

Pasiūlyme nustatytas minimalus 20 dienų terminas („bent dvidešimties darbo dienų terminas“), taigi atskirose valstybėse narėse terminai gali būti skirtingi. Nustačius vieningą terminą, taikomą visoje ES, būtų daug prisidėta prie prekiautojų teisinio tikrumo stiprinimo. Dėl termino skaičiavimo būtų patogiau jį pakeisti vieno mėnesio terminu.

Pakeitimas 85

4 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu nacionalinės valdžios institucija, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikusi rašytinį pranešimą, nusprendžia nepriimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo, ji praneša apie tai atitinkamam ūkio subjektui.

3. Jeigu nacionalinės valdžios institucija, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikusi rašytinį pranešimą, nusprendžia nepriimti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo, ji praneša apie tai atitinkamam ūkio subjektui nedelsdama.

Pagrindimas

Jei prekiautojas gauna rašytinį pranešimą apie ketinimą priimti sprendimą dėl laisvo gaminio judėjimo apribojimo, jis atsiduria tam tikroje neaiškumo būsenoje. Taigi pageidautina, kad šis neaiškumo laikotarpis būtų kuo trumpesnis, jei nacionalinės valdžios institucija pagaliau nuspręstų neriboti gaminio judėjimo. Ši problema būtų išspręsta 4 straipsnio 3 dalies pabaigoje pridėjus žodį „nedelsdama“. Taigi valdžios institucijos privalėtų nedelsdamos pranešti ūkio subjektui, jei ribojimo priemonės nebus taikomos, ir taip būtų išvengta galimo valdžios institucijų gaišimo.

Pakeitimas 86

8 straipsnio 1 dalies a punktas

a) konkrečios rūšies gaminiui nacionalinėje teritorijoje taikomos techninės taisyklės;

a) konkrečios rūšies gaminiui nacionalinėje teritorijoje taikomos techninės taisyklės ir informacija, susijusi su abipusio pripažinimo principo įgyvendinimu;

Pagrindimas

Kontaktiniuose punktuose turėtų būti teikiama informacija ne tik apie nacionalines technines taisykles, bet ypač apie tai, kaip taikomas abipusio pripažinimo principas. Dėl prievolės teikti informaciją išplėtimo nereikia iš pagrindų plėsti kontaktinių punktų pareigų apimties, o informacija, susijusi su abipusio pripažinimo principu, labai naudinga priemonė prekiautojams, prekiaujantiems vidaus rinkoje. Išaugęs informavimo lygis galėtų padidinti prekiautojų pasitikėjimą abipusio pripažinimo principo galimybe, o dėl to išaugtų prekyba atitinkamomis prekėmis ES vidaus rinkoje.

Pakeitimas 87

9 straipsnio -1 dalis

 

Komisija užtikrina, kad visi valstybių narių gaminių kontaktiniai centrai bendradarbiautų ir keistųsi informacija.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį keitimąsi informacija apie ribojančias nacionalines technines taisykles ir jų praktinį taikymą reikia, kad gaminių kontaktiniai centrai bendradarbiautų nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Europos Komisija turi organizuoti bendradarbiavimą Europos lygmeniu, tačiau valstybės narės taip pat turi norėti aktyviai bendradarbiauti.

Pakeitimas 88

9 straipsnis

Komisija gali įsteigti telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Komisija įsteigia telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sklandų rinkos veikimą, ypač svarbu sukurti telekomunikacijų priemonę, kuria naudotųsi Komisija ir gaminių kontaktiniai centrai, taigi tokios priemonės sukūrimas ir naudojimas turi būti privalomas. Siekiama nuoseklumo atsižvelgiant į 2 pakeitimą.

Pakeitimas 89

10 straipsnio 2 dalis

2. Komisija per penkerius metus nuo 13 straipsnyje nurodytos datos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2. Komisija, praėjus dviems metams nuo 13 straipsnyje nurodytos datos, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Atrodo, kad dviejų metų laikotarpis tinkamesnis reikalaujant pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai įgyvendinimo ataskaitą. Toks pat laikotarpis buvo reikalaujamas ir dėl Direktyvos 98/34/EB.

Pakeitimas 90

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

20 dienų reglamento įsigaliojimo terminas neproporcingai trumpas. Reikia tam tikro laiko, ypač, kad būtų įsteigti informaciniai punktai, būtų suteikta informacija visiems valstybės administracijos tarnautojams, kurie iš tiesų ir įgyvendins reglamentą ir, jei reikia, būtų patvirtintos būtinos teisinės priemonės, susijusios su naujais reikalavimais, pradėtais taikyti pagal šį reglamentą. Taigi atrodo tinkama pailginti terminą iki trijų mėnesių.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kuriais teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje

Nuorodos

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jan Březina

3.5.2007

 

 

Svarstymas komitete

26.6.2007

17.7.2007

 

 

Priėmimo data

13.9.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (12.9.2007)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028 (COD)

Nuomonės referentas: Jacques Toubon

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal Sutarties 28 ir 30 straipsnių nuostatas paskirties valstybės narės negali uždrausti savo teritorijoje parduoti kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų gaminių, kuriems netaikomos Bendrijos lygmeniu suderintos nuostatos, nebent paskirties valstybės narės nustatyti techniniai apribojimai pateisinami EB sutarties 30 straipsnyje nustatytais sumetimais arba svarbiausiais bendrojo intereso reikalavimais, pripažintais Teisingumo Teismo praktikoje, ir jie yra proporcingi. Tai vadinamasis abipusio pripažinimo principas.

Įgyvendinti abipusio pripažinimo principą kliudo keli sunkumai: i) įmonės ir nacionalinės valdžios institucijos nepakankamai žino apie egzistuojantį abipusio pripažinimo principą; ii) teisiškai neapibrėžta principo taikymo sritis ir įrodinėjimo pareiga, kadangi, visų pirma, dažnai neaišku, kokioms gaminių kategorijoms abipusis pripažinimas taikomas; iii) pavojus įmonėms, kad jų produktas nepateks į paskirties valstybės narės rinką; iv) tarp skirtingų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų nevyksta reguliaraus dialogo. Taigi būtina nustatyti procedūras siekiant užtikrinti, kad techninės taisyklės nesudarytų neteisėtų kliūčių laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių.

Nuomonės referentas pateikė pasiūlymo dėl reglamento pakeitimų, siekdamas padaryti aiškesnę jo taikymo sritį, pagerinti ūkio subjektų prieigą prie informacijos ir palengvinti Europos Komisijos stebėsenos užduotį. Pakeitimais taip pat siekiama padidinti Bendrijos vykdomosios institucijos atsakomybę: kaip sutarčių sergėtoja ji privalo aktyviau vykdyti savo stebėsenos užduotį.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 91

1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 ir 95 straipsnius,

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

Pakeitimas 92

1 konstatuojamoji dalis

(1) Vidaus rinka – tai teritorija be vidaus sienų, kur pagal Sutartį yra užtikrinamas laisvas prekių judėjimas, pagal kurį yra draudžiamos kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės. Šis draudimas taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai prekėmis.

(1) Vidaus rinka – tai teritorija be vidaus sienų, kur pagal Sutartį yra užtikrinamas laisvas prekių judėjimas, pagal kurį yra draudžiamos kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės.

Pagrindimas

Šis sakinys pakeistas 1a ir 1b konstatuojamosiomis dalimis, kuriose patikslinamas draudimas, taikomas visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai.

Pakeitimas 93

1a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(1a) bet koks valstybių narių prekybai taikomas reglamentavimas, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai, turi būti laikomas kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio priemone ir todėl draudžiamas pagal sutarties 28 straipsnį. Standartai, be išimties taikomi nacionaliniams ir importuojamiems produktams, kuriuos taikant gali sumažėti šių produktų parduodamas kiekis, taip pat iš esmės yra lygiaverčio poveikio priemonės, uždraustos pagal sutarties 28 straipsnį.

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento numatyta procedūra yra abipusio pripažinimo principo išimtis. 1a ir 1 b konstatuojamųjų dalių tikslas – patikslinti draudimą, taikomą visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai. Minėtosiose konstatuojamosiose dalyse pateikiamas Teisingumo Teismo praktika(2) pagrįstas ir valstybėms narėms skiriamas įspėjimas.

Pakeitimas 94

1b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(1b) Teisingumo Teismo požiūriu, sistema, pagal kurią nors ir visiškai formaliai būtų išlaikomi reikalavimai, leidimai importuoti ar panašūs metodai, iš esmės prieštarauja sutarties 30 straipsniui. Iš tikrųjų, importo formalumų, kuriais sukuriama prevencinio leidimo sistema, taikymas gali kliudyti Bendrijos vidaus prekybai, taip pat trukdyti kitose valstybėse narėse teisėtai gaminamiems ir parduodamiems produktams patekti į rinką. Kliūtis dar didesnė, jei pagal šią sistemą atitinkamiems produktams tenka papildomų sąnaudų. Tokiomis aplinkybėmis tai nėra paprastas apribojimas ar paprastas tam tikrų pardavimo sąlygų uždraudimas. Nuo šiol prevencinių leidimų taikymas turi būti laikomas prekybos tarp valstybių narių kliūtimi, kuriai taikomas sutarties 28 straipsnis.

Pagrindimas

1a ir 1b konstatuojamųjų dalių tikslas – patikslinti draudimą, taikomą visoms nacionalinėms priemonėms, galinčiomis tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai kliudyti Bendrijos vidaus prekybai. Minėtosiose konstatuojamosiose dalyse pateikiamas Teisingumo Teismo praktika(3) pagrįstas ir valstybėms narėms skiriamas įspėjimas.

Pakeitimas 95

2 konstatuojamoji dalis

(2) Nesant teisės aktų derinimo, kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių gali būti neteisėtai kuriamos nacionalinės valdžios institucijų, kai prekėms iš kitų valstybių narių, kur jos yra teisėtai parduodamos, taikomos techninės taisyklės, nustatančios reikalavimus tokioms prekėms, pavyzdžiui, susijusius su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, žymėjimu ir pakuote. Tokių techninių taisyklių taikymas teisėtai kitose valstybėse narėse parduodamiems gaminiams gali prieštarauti EB sutarties 28 ir 30 straipsniams net ir tuo atveju, jei tokios nacionalinės taisyklės be išimties taikomos visiems gaminiams.

(2) Nesant teisės aktų derinimo, kliūtys laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių gali būti neteisėtai kuriamos nacionalinės valdžios institucijų, kai prekėms iš kitų valstybių narių, kur jos yra teisėtai parduodamos, taikomos techninės taisyklės, nustatančios reikalavimus tokioms prekėms, pavyzdžiui, susijusius su pavadinimu, forma, dydžiu, svoriu, sudėtimi, pateikimo forma, žymėjimu ir pakuote.

Pagrindimas

Paskutinis šios konstatuojamosios dalies sakinys performuluotas 1a ir 1b konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 96

7a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(7a) Pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, valstybės narės įpareigotos pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie techninės taisyklės, taikomos pramoniniu būdu pagamintiems gaminiams, žemės ūkio produktams, įskaitant gaminius iš žuvų, projektą ir nurodyti joms priežastis, dėl kurių tokios techninės taisyklės nustatymas būtinas. Nustačius nacionalinę techninę taisyklę būtina užtikrinti, kad abipusio pripažinimo principas konkrečiais atvejais būtų tinkamai taikomas konkretiems gaminiams. Pagal šį reglamentą nustatoma abipusio pripažinimo principo taikymo procedūra konkrečiais atvejais numatant, kad nacionalinės valdžios institucijos privalo nurodyti, dėl kokių techninių ar mokslinių priežasčių negali būti leidžiama teikti į nacionalinę rinką tam tikro esamos formos gaminio pagal Sutarties 28 ir 30 straipsnius. Pagal šį reglamentą nacionalinės valdžios institucijos neprivalo pagrįsti pačios techninės taisyklės.

_________

OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

Pagrindimas

La directive 98/34 et le règlement doivent être deux systèmes complémentaires, le règlement ne doit pas remettre en cause les procédures de notifications existantes.

En outre, en communiquant à la Commission toute règle technique à l'état de projet relative à un produit industriel, un produit agricole ou de la pêche et en lui notifiant les éléments qui le poussent à prendre cette mesure technique, l'État membre par la directive 98/34 s'assure ainsi que les contraintes pesant sur les autorités nationales ensuite seront les plus légères possible : il ne devra pas rejustifier la règle technique en elle-même. Le présent règlement renforce le système ex ante en obligeant les États membres à notifier tout projet de règle technique aux opérateurs économiques concernés par l'intermédiaire des points de contact "produit". Il assure donc une information à l'interlocuteur direct avant que l'entrave ne soit créée et encourage le dialogue entre les entreprises et les États membres.

Pakeitimas 97

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) reikia skirti įsipareigojimą teikti vartotojui tam tikrą su produktu susijusią informaciją nurodant ant produkto tam tikras specifikacijas ar pridedant dokumentus, pvz., naudojimo instrukcijas, ir įsipareigojimą teikti informaciją nurodyta kalba. Todėl įsipareigojimas teikti vartotojui tam tikrą su produktu susijusią informaciją nurodant ant produkto tam tikras specifikacijas ar pridedant dokumentus – tai „techninė taisyklė“, kuriai taikomas šis reglamentas, o įsipareigojimas ženklinant etiketes teikti būtinus nurodymus ir naudojimo instrukcijas bent jau tos srities, kurioje produktai turi būti parduodami, kalba ar kalbomis pagal šį reglamentą nelaikomas „technine taisykle“.

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje siekiama tinkamai informuoti ūkio subjektus ir vartotojus bei pagal Teisingumo Teismo praktiką apibrėžti šio reglamento taikymo sritį. Teismo sprendime COLIM NV (C-33/97) Teisingumo Teismas patikslino tai, kas apibūdinama ir kas neapibūdinama sąvoka „techninė taisyklė“. Taigi, siekiant tinkamai taikyti šį reglamentą, tai reikia paaiškinti ir konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 98

8b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8b) pagal šį reglamentą išankstinių leidimų procedūra nėra techninė taisyklė.

Pagrindimas

Esama procedūrų, pagal kurias išduodami leidimai teikti į rinką nacionalinius produktus (medicinos produktai). Vis dėlto pagal Bendrijos teisę, vykdant visas išankstinio leidimo procedūras, netaikomas įsipareigojimas nustatyti atidėjimo laikotarpį, taigi šis reglamentas netaikomas.

Pakeitimas 99

9 konstatuojamoji dalis

(9) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nustato, kad į rinką gali būti teikiami tik saugūs gaminiai. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms suteikiama teisė uždrausti bet kokį pavojingą gaminį nedelsiant arba laikotarpiui, kuris yra būtinas atlikti įvairius saugos įvertinimus, patikrinimus ir kontrolę, laikinai uždrausti gaminį, kuris gali būti pavojingas. Todėl būtina nustatyti, kad šis reglamentas nebūtų taikoma priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Direktyvos 2001/95/EB įgyvendinimo nacionalinius įstatymus.

(9) 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos nurodoma, kad rinkoje gali būti parduodami tik saugūs gaminiai, ir nustatomi gamintojų ir tiekėjų įsipareigojimai, susiję su gaminių sauga. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms suteikiama teisė uždrausti bet kokį pavojingą gaminį nedelsiant arba laikotarpiui, kuris yra būtinas atlikti įvairius saugos įvertinimus, patikrinimus ir kontrolę, laikinai uždrausti gaminį, kuris gali būti pavojingas. Pagal šią direktyvą valdžios institucijoms taip pat suteikiama galia tais atvejais, kai gaminiai kelia didelį pavojų, imtis būtinų veiksmų siekiant pakankamai greitai taikyti tinkamas priemones, nurodytas šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalies b–f punktuose. Todėl reikia nustatyti, kad šis reglamentas nebūtų taikomas priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies d–f punktų ir 3 dalies nuostatų įgyvendinimo nacionalinius įstatymus.

Pagrindimas

Šitame pakeitime patikslinamas Direktyvos 2001/95/EB dėl gaminių saugos turinys.

Pakeitimas 100

10 konstatuojamoji dalis

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, nustatyta inter alia skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį ar netiesioginį pavojų žmogaus sveikatai, kurį sukelia maistas ar pašarai. Pagal šį reglamentą valstybės narės įpareigojamos, taikant skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, nedelsdamos pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi ir kurios yra skirtos apriboti maisto ar pašarų pateikimą į rinką, priversti pašalinti juos iš rinkos ar atšaukti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, ir kurioms įgyvendinti būtina imtis skubių veiksmų. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas priemonėms, kurių nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, nustatyta inter alia skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį ar netiesioginį pavojų žmogaus sveikatai, kurį sukelia maistas ar pašarai. Pagal šį reglamentą valstybės narės įpareigojamos, taikant skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, nedelsdamos pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi ir kurios yra skirtos apriboti maisto ar pašarų pateikimą į rinką, priversti pašalinti juos iš rinkos ar atšaukti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata, ir kurioms įgyvendinti būtina imtis skubių veiksmų. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas priemonėms, kurių valstybių narių valdžios institucijos ėmėsi pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą ir 54 straipsnį.

Pagrindimas

Būtina nurodyti Reglamento Nr. 178/2002 54 straipsnį, kuriame numatomos skubios pašalinimo iš rinkos priemonės tuo atveju, kai Komisija nesiima maisto saugos priemonių.

Pakeitimas 101

11a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11a) šis reglamentas nepažeidžia Bendrijos direktyvų dėl priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatą, suderinimo ir direktyvų, kuriose nustatomos šių priemonių taikymo kontrolės procedūros.

Pagrindimas

Esama specialios žmogaus, gyvūnų apsaugos ir fitosanitarinių priemonių procedūros, kuri toliau taikoma, kadangi Europos Sąjungoje kontrolės priemonės jau suderintos. Visoms jau suderintoms specialioms procedūroms šis pasiūlymas dėl reglamento netaikomas (žr. Sprendimą Nr. C 249/92), taigi joms netaikomos įrodinėjimo pareigos perkėlimo, atidėjimo laikotarpio ir kt. taisyklės.

Pakeitimas 102

14 konstatuojamoji dalis

(14) Nacionalinės valdžios institucija kiekvienu atveju turi įrodyti, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas konkretiems kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams patenka į leidžiamų išimčių taikymo sritį.

(14) Nacionalinės valdžios institucija kiekvienu atveju turi įrodyti, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas konkretiems kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams patenka į leidžiamų išimčių taikymo sritį ir kad negalima imtis mažiau griežtų priemonių. Nacionalinės valdžios institucijos ūkio subjektui pateiktas raštiškas įspėjimas turėtų suteikti jam galimybę gera valia pateikti pastabas dėl visų svarbių sprendimo, kurį ketinama priimti siekiant apriboti patekimą į rinką, aspektų. Taigi valdžios institucija turėtų pranešti atitinkamam ūkio subjektui, koks yra sprendimo techninis ir mokslinis pagrindas pagal proporcingumo principą. Ūkio subjektui per nurodytą laikotarpį nepateikus atsakymo nacionalinė valdžios institucija gali netrukdoma imtis griežtesnių priemonių.

Pagrindimas

Itin svarbu suderinti ūkio subjekto ir paskirties valstybės narės įsipareigojimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad, ūkio subjektui per nurodytą laikotarpį nepateikus atsakymo, valstybė gali nustatyti papildomą nacionalinę techninę taisyklę.

Pakeitimas 103

23 konstatuojamoji dalis

(23) Atsižvelgiant į visos Europos e. valdžios paslaugų plėtrą ir kūrimą ir pagrindinius suderintus telematinius tinklus turėtų būti numatyta galimybė sukurti elektroninę gaminių kontaktinių centrų pasikeitimo informacija sistemą pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2004/387/EB dėl suderinto visos Europos e. valdžios paslaugų teikimo valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams (IDABC).

(23) Atsižvelgiant į visos Europos e. valdžios paslaugų plėtrą ir kūrimą ir pagrindinius suderintus telematinius tinklus turėtų būti numatyta galimybė sukurti elektroninę gaminių kontaktinių centrų pasikeitimo informacija sistemą pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2004/387/EB dėl suderinto visos Europos e. valdžios paslaugų teikimo valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams (IDABC).

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 104

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Šis reglamentas taikoma sprendimams dėl bet kurio teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo pramoniniu būdu pagaminto gaminio ar žemės ūkio produkto, įskaitant gaminius iš žuvų, priimtiems remiantis technine taisykle, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

Šis reglamentas taikomas sprendimams dėl bet kurio teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamo naujo ar panaudoto pramoniniu būdu pagaminto gaminio ar žemės ūkio produkto, įskaitant gaminius iš žuvų, priimtiems remiantis technine taisykle, kai tokio sprendimo tiesioginis ar netiesioginis poveikis daromas vienam iš šių dalykų:

Pakeitimas 105

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

c) reikalauti pakeisti gaminį ar jo rūšį prieš jį pateikiant į rinką ar išlaikant rinkoje;

c) reikalauti pakeisti gaminį ar jo rūšį prieš jį pateikiant į rinką ar išlaikant rinkoje, ar leidžiant jį naudoti arba, jei tai transporto priemonė, leidžiant ją eksploatuoti, įregistruoti arba išduoti leidimą naudoti;

Pakeitimas 106

3 straipsnis 2 dalies a punktas

a) Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio d, e arba f punktą;

a) Direktyvos 2001/95/EB 8 straipsnio 1 dalies dpunktus ir 3 dalį;

Pagrindimas

Pakeitime patikslinamos pašalinimo iš rinkos priemonės, taikomos visiems gaminiams didelio pavojaus atveju.

Pakeitimas 107

3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą;

b) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies a punktą ir 54 straipsnį;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš šio reglamento taikymo srities pašalinamas Reglamento Nr. 178/2002 54 straipsnis, kuriame numatomos skubios pašalinimo iš rinkos priemonės tuo atveju, jei Komisija nesiima maisto saugos priemonių.

Pakeitimas 108

4 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

 

Nacionalinės valdžios institucijos neprivalo pagrįsti pačios techninės taisyklės, jei ji buvo pagrįsta pagal Direktyvą 98/34/EB.

Pagrindimas

7a konstatuojamojoje dalyje paaiškinamas šio reglamento reikalingumas atsižvelgiant į esamą Direktyvą 98/34. Reglamento tekste būtina nurodyti šią dviejų teisinių priemonių sąveiką.

Pakeitimas 109

4 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Nacionalinė valdžios institucija informuoja Komisiją apie sprendimą pradėti šiame straipsnyje numatytą procedūrą ir apie visus su šiuo sprendimu susijusius tolesnius veiksmus.

Pagrindimas

Siekiant Komisijai suteikti galimybę vykdyti savo stebėsenos užduotį, reikia ją informuoti apie sprendimą pradėti procedūrą ir apie visus su šiuo sprendimu susijusius tolesnius veiksmus.

Pakeitimas 110

5a straipsnis (naujas)

 

5a straipsnis

Nacionalinės valdžios institucija kiekvienu atveju turi įrodyti, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas konkretiems kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams patenka į leidžiamų išimčių taikymo sritį ir kad negalima imtis mažiau griežtų priemonių. Pateikus raštišką pranešimą, ūkio subjektui suteikiama galimybė gera valia suformuluoti pastabas dėl visų svarbių sprendimo, kurį ketinama priimti siekiant apriboti patekimą į rinką, aspektų. Taigi nacionalinė valdžios institucija praneša atitinkamam ūkio subjektui, koks yra sprendimo, kurį ketinama priimti, techninis ir mokslinis pagrindas pagal proporcingumo principą. Ūkio subjektui nepateikus atsakymo nacionalinė valdžios institucija pasibaigus nurodytam laikotarpiui gali imtis atitinkamų priemonių.

Pagrindimas

Itin svarbu suderinti ūkio subjekto ir paskirties valstybės narės įsipareigojimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad, ūkio subjektui per nurodytą laikotarpį nepateikus atsakymo, valstybė gali nustatyti papildomą nacionalinę techninę taisyklę.

Pakeitimas 111

8a straipsnis (naujas)

 

8a straipsnis

1. Valstybės narės atskiroje duomenų bazėje renka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

2. Komisija užtikrina šių duomenų bazių susietumą ir šią informaciją naudoja siekdama:

– užtikrinti šios informacijos ir aptariamų techninių taisyklių atitikties Bendrijos teisei kontrolę;

– padaryti šią informaciją prieinamą internetu ūkio subjektams ir valstybėms narėms.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atnaujinama visa Komisijai teikiama informacija.

Pagrindimas

Būtina, kad Europos Komisija numatytų duomenų bazių susietumą, siekiant užtikrinti nacionalinių techninių taisyklių atitikties Bendrijos teisei kontrolę ir su tuo susijusią informaciją padaryti prieinamą ūkio subjektams.

Pakeitimas 112

9 straipsnis

Komisija gali įsteigti telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Vėliausiai 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija įsteigia telematinį tinklą, kad įgyvendintų gaminių kontaktinių centrų keitimąsi informacija pagal šį reglamentą 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Priėmus šį pakeitimą, Europos Komisija per tinkamą laikotarpį privalėtų įsteigti telematinį tinklą.

Pakeitimas 113

10 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Komisija sudaro, skelbia ir reguliariai atnaujina orientacinį gaminių, kurie nesuderinti Bendrijos lygmeniu, sąrašą.

Pagrindimas

Šis nesuderintų gaminių orientacinis sąrašas gali būti sudaromas remiantis muitų kodais ir muitų nomenklatūra bei Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais, kuriuose galutinai nustatoma, kokie produktai priklauso ar nepriklauso nesuderintai sričiai.

Pakeitimas 114

13 straipsnio 1a pastraipa

 

Nepaisant pirmos šio straipsnio įtraukos, 7 ir 8 straipsniai taikomi nuo pirmos to mėnesio dienos, kuris eina po vienų metų laikotarpio nuo šio reglamento paskelbimo.

Pagrindimas

Kadangi šis tekstas – tai reglamentas, jį pradedama taikyti netrukus. Šiame pakeitime siekiama atidėti reglamento įsigaliojimą, kadangi gaminių kontaktiniams centrams steigti ir tinklo, kuris suteiktų ūkio subjektams galimybę gauti nesuderintų gaminių sąrašą, plėtrai reikės didelių finansinių investicijų, taip pat reikės išmokyti pareigūnus, kaip naudotis šiomis priemonėmis ir veiksmingai įgyvendinti įrodinėjimo pareigos perkėlimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kuriais teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje

Nuorodos

COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.3.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jacques Toubon

10.4.2007

 

 

Svarstymas komitete

25.6.2007

11.9.2007

 

 

Priėmimo data

11.9.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Albert Deß, María Sornosa Martínez

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

Žr. 1974 m. liepos 11 d. Dassonville sprendimo Nr. 8/74, rink. p. 837, 5 punktą, 2003 m. birželio 19 d. sprendimo Komisija prieš Italiją Nr. C-420/01, rink. p. I-6445, 25 punktą, 2005 m. gegužės 26 d. Burmanjer e. a. bylos sprendimo Nr. C-20/03, rink. p. I-4133, 23 punktą ir 1979 m. vasario 20 d. sprendimą Rewe-Zentral ( Cassis de Dijon“ sprendimą) Nr. 120/78, rink. 649.

(3)

Žr. 1983 m. vasario 8 d. sprendimo 124/81 Komisija prieš Jungtinę Karalystę (vadinamoji „lait UHT“ byla ), rink. p. 203, 9 punktą ir 1990 m. liepos 5 d. sprendimo Komisija prieš Belgiją Nr. C-304/88, rink. I-2801, 9 punktą; Taip pat 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Komisija prieš Prancūziją Nr. C-212/03, rink. I-4213, 16 punktą ir 1977 m. spalio 23 d. Franzén sprendimo Nr. C-189/95, rink. 5909, 71 punktą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kuriais teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje

Nuorodos

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.2.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

13.3.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

28.2.2007

ENVI

27.2.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Alexander Stubb

20.3.2007

 

 

Svarstymas komitete

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

26.11.2007

 

Priėmimo data

27.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Samuli Pohjamo

Teisinė informacija - Privatumo politika