Procedură : 2007/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0489/2007

Texte depuse :

A6-0489/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0063

RAPORT     ***I
PDF 354kWORD 604k
4.12.2007
PE 390.733v01-00 A6-0489/2007

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Raportor: Alexander Stubb

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZUL Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie
 AVIZUL Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului [COM(2007)0036],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0065/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0489/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 1

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor este asigurată în baza tratatului, care interzice măsuri cu efect echivalent în ceea ce priveşte restricţiile cantitative pentru importuri. Interdicţia acoperă orice măsură naţională care poate constitui un obstacol, direct sau indirect, efectiv sau potenţial, în calea comerţului intracomunitar de mărfuri.

 

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în care concurenţa ar trebui să fie liberă şi loială, libera circulaţie a mărfurilor fiind asigurată în baza tratatului, care interzice măsuri cu efect echivalent în ceea ce priveşte restricţiile cantitative pentru importuri. Interdicţia acoperă orice măsură naţională care poate constitui un obstacol, direct sau indirect, efectiv sau potenţial, în calea comerţului intracomunitar de mărfuri.

Justificare

A fully functioning internal market requires conditions of free and undistorted competition, for the benefit of EU citizens.

Amendamentul 2

Considerentul 2

(2) Obstacolele în calea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre pot fi create ilegal de autorităţile naţionale, în lipsa armonizării legislaţiei, ca o consecinţă a aplicării, pentru bunurile provenite din alte state membre, unde sunt comercializate în mod legal, a unor reguli tehnice care prevăd cerinţe impuse pentru aceste bunuri, legate de denumirea, forma, mărimea, greutatea, compoziţia, modul de prezentare, etichetarea şi ambalarea produselor. Aplicarea unor asemenea reguli tehnice pentru produsele comercializate în mod legal în alte state membre poate fi contrară articolelor 28 şi 30 din Tratatul CE, chiar dacă acele reguli naţionale se aplică fără excepţie pentru toate produsele.

(2) Obstacolele în calea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre pot fi create ilegal de autorităţile competente, în lipsa armonizării legislaţiei, ca o consecinţă a aplicării, pentru produsele provenite din alte state membre, unde sunt comercializate în mod legal, a unor reguli tehnice care prevăd cerinţe impuse pentru aceste produse, legate de denumirea, forma, mărimea, greutatea, compoziţia, modul de prezentare, etichetarea şi ambalarea produselor etc.. Aplicarea unor asemenea reguli tehnice pentru produsele comercializate în mod legal în alte state membre poate fi contrară articolelor 28 şi 30 din Tratatul CE, chiar dacă acele reguli tehnice se aplică fără excepţie pentru toate produsele.

Justificare

These changes, which should apply throughout the text, seek to take account of the different administrative systems and allocation of functions within each Member State. Hence, the words "national authorities" should be replaced by "competent authorities"(e.g. in recitals 4, 12) and "national technical rules" should be replaced by "technical rules" (e.g. in recital 7), given that technical rules can also be adopted not only at national but also at regional level. The term "products" has been chosen in preference to "goods", because this Regulation refers to products.

Amendamentul 3

Considerentul 2a (nou)

 

(2a) Recunoaşterea reciprocă, care rezultă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie, este una din modalităţile de a asigura libera circulaţie a mărfurilor pe teritoriul UE. Recunoaşterea reciprocă se aplică produselor care nu fac obiectul legislaţiei de armonizare adoptate la nivel comunitar sau caracteristicilor produselor care nu intră în sfera de aplicare a legislaţiei de armonizare comunitare. Aceasta înseamnă că un stat membru nu poate interzice vânzarea pe teritoriul său a produselor comercializate în mod legal în alt stat membru, chiar dacă aceste produse au fost fabricate conform unor reguli tehnice diferite de cele care trebuie respectate de produsele interne. Singurele excepţii de la acest principiu sunt restricţiile care sunt justificate pe baza motivelor descrise la articolul 30 din Tratat sau pe baza unor motive imperative de interes public şi care sunt proporţionale cu obiectivul urmărit.

Justificare

This Regulation aims at improving the application of the principle of mutual recognition. Consequently, a recital is needed to explain this principle, which derives from the jurisprudence of the Court of Justice.

Amendamentul 4

Considerentul 3

(3) Este necesară stabilirea unor proceduri care să reducă posibilitatea ca asemenea reguli tehnice naţionale să creeze obstacole ilegale în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor între statele membre. Absenţa unor asemenea proceduri în statele membre provoacă obstacole suplimentare în calea liberei circulaţii a mărfurilor, întrucât descurajează întreprinderile să îşi vândă propriile produse, comercializate în mod legal în alt stat membru, pe teritoriul statului membru care stabileşte regulile tehnice. Studiile au demonstrat că multe întreprinderi, în special cele mici şi mijlocii (IMM-uri), fie îşi adaptează propriile produse astfel încât să corespundă regulilor tehnice ale statului membru de destinaţie, fie nu le comercializează în acel stat membru.

(3) Există încă multe probleme legate de aplicarea corectă a principiului recunoaşterii reciproce de către statele membre. Astfel, aplicarea regulilor tehnice asupra produselor comercializate în mod legal în alt stat membru este cea mai frecventă şi mai costisitoare barieră în calea comerţului, reprezentând aproape 50% din totalul barierelor impuse societăţilor pe piaţa internă. Este necesară, aşadar, stabilirea unor proceduri care reducă posibilitatea ca asemenea reguli tehnice creeze obstacole ilegale în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor între statele membre. Absenţa unor asemenea proceduri în statele membre provoacă obstacole suplimentare la libera circulaţie a mărfurilor, întrucât descurajează întreprinderile vândă propriile produse, comercializate în mod legal în alt stat membru, pe teritoriul statului membru care stabileşte regulile tehnice. Studiile au demonstrat că multe întreprinderi, în special cele mici şi mijlocii (IMM-uri), fie îşi adaptează propriile produse astfel încât să corespundă regulilor tehnice ale statului membru de destinaţie, fie nu le comercializează în acel stat membru.

Justificare

To recall that the Internal Market for goods is not yet fully complete since companies, in particular SMEs, still encounter barriers when trading across borders. Hence, the need for this Regulation, which concerns the most common and costly trade barrier in the Internal Market, i.e. the application of technical rules to products lawfully marketed in another Member State.

Amendamentul 5

Considerentul 6

(6) Consiliul European din 15 şi 16 iunie 2006 a subliniat importanţa unui mediu de reglementare simplu, transparent şi uşor de aplicat, precum şi consolidarea încrederii consumatorului şi întreprinderilor pe piaţa internă.

(6) Consiliul European din 15 şi 16 iunie 2006 a subliniat importanţa unui mediu de reglementare simplu, transparent şi uşor de aplicat, precum şi consolidarea încrederii consumatorului şi întreprinderilor pe piaţa internă. Consiliul European din 21 şi 22 iunie 2007 a subliniat că, din perspectiva creşterii, competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă, continuarea consolidării celor patru libertăţi ale pieţei interne (libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor) şi îmbunătăţirea funcţionării acesteia sunt de o importanţă capitală. Consiliul European a solicitat Consiliului şi Parlamentului European să facă progrese rapide în adoptarea prezentului regulament, fără a se aduce atingere armonizării regulilor tehnice naţionale, acolo unde este indicat.

Justificare

To take account of the statement at the last European Council regarding this proposal

Amendamentul 6

Considerentul 8

(8) Nu este indicată, în lumina principiilor proporţionalităţii şi subsidiarităţii, armonizarea tuturor regulilor tehnice naţionale pentru majoritatea sau pentru toate categoriile de produse.

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea armonizării regulilor tehnice, acolo unde este necesar, în vederea ameliorării funcţionării pieţei interne.

Amendamentul 7

Considerentul 8a (nou)

 

(8a) Barierele în calea comerţului pot fi generate şi de alte tipuri de măsuri interzise de dispoziţiile articolului 28 din tratat. Printre aceste măsuri se numără, de exemplu, specificațiile tehnice elaborate pentru procedurile de achiziții publice sau obligația de a folosi limbile naționale. Totuşi, aceste măsuri, care pot afecta libera circulaţie a mărfurilor, nu constituie o regulă tehnică în sensul prezentului regulament şi, de aceea, nu intră în sfera de aplicare a acestuia.

Justificare

For the purpose of clarification some types of measures that clearly fall outside the definition of technical rule need to be mentioned.

Amendamentul 8

Considerentul 8b (nou)

 

Regulile tehnice, în sensul prezentului regulament, sunt uneori aplicate pe durata procedurilor de autorizare prealabilă obligatorie și prin intermediul acestora instituite prin legislaţia statelor membre şi în temeiul cărora, înainte ca un produs sau un tip de produs să poată fi introdus pe piaţa unui stat membru sau a unei părţi din aceasta, autoritatea competentă a respectivului stat membru ar trebui să acorde o aprobare oficială, în urma cererii depuse de solicitant. Existența unor astfel de proceduri restrânge libera circulație a produselor. Prin urmare, pentru a se putea justifica, în conformitate cu principiul fundamental al liberei circulații a bunurilor în cadrul pieței interne, o procedură de autorizare prealabilă obligatorie ar trebui să urmărească un obiectiv de interes public recunoscut ca atare de legislația comunitară și să fie proporțională cu scopul urmărit şi nediscriminatorie; adică, ar trebui să fie necesară în vederea atingerii scopului urmărit şi nu ar trebui depăşească limitele ce se impun în vederea atingerii respectivului scop.

Amendamentul 9

Considerentul 8c (nou)

 

(8c) În cazul în care o procedură de autorizare prealabilă obligatorie instituită de un stat membru este compatibilă cu dreptul comunitar, ar trebui să li se permită autorităţilor competente, în temeiul legislaţiei naţionale şi în cazul în care agentul economic nu solicită statului membru în cauză o astfel de autorizaţie prealabilă, să retragă produsul imediat de pe piaţă sau să refuze să permită introducerea sa pe piaţă până la definitivarea procedurii de autorizare prealabile. Retragerea obligatorie a produselor legată exclusiv de nesupunerea de către un agent economic a produsului său unei proceduri de autorizare prealabilă obligatorie prevăzută în legislaţia unui stat membru nu ar trebui să facă obiectul unei decizii în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul 10

Considerentul 8d (nou)

 

(8d) Totuşi, atunci când se prezintă o cerere de autorizare prealabilă obligatorie, orice decizie de respingere a cererii pe baza unei reguli tehnice ar trebui să fie luată în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, astfel încât solicitantul să beneficieze de protecţia procedurală prevăzută în prezentul regulament.

Amendamentul 11

Considerentul 8e (nou)

 

(8e) Directiva Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme1 se aplică tuturor armelor de foc aşa cum sunt definite acestea în secţiunea II din anexa directivei, şi armelor altele decât armele de foc, aşa cum sunt definite acestea în legislaţia naţională. Directiva 91/477/CEE obligă statele membre să adopte toate dispoziţiile pertinente pentru interzicerea intrării armelor de foc pe teritoriul acestora, cu excepţia cazurilor definite la articolele 11 şi 12 din respectiva directivă şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de acestea, precum şi a armelor altele decât armele de foc în cazul în care dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru respectiv permit acest lucru. De asemenea, directiva respectivă autorizează statele membre să adopte în cadrul legislaţiei dispoziţii mai stricte decât cele stipulate de directivă, cu respectarea drepturilor rezidenţilor statelor membre conferite de articolul 12 alineatul 2 al acesteia. Prin urmare, întrucât astfel de arme fac obiectul armonizării, nu intră în sfera de aplicare a prezentului regulament.

 

_______________________

1 JO L 256, 13.9.1991, p. 51. Directivă modificată prin…

Justificare

To clarify the scope of this Regulation

Amendamentul 12

Considerentul 9

(9) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor , menţionează faptul că numai produsele sigure pot fi introduse pe piaţă. Se acordă autorităţilor dreptul de a interzice orice produs periculos cu efect imediat sau, pe perioada necesară diverselor evaluări de securitate, de verificare şi control, în vederea interzicerii temporare a unui produs care poate fi periculos. În consecinţă, este necesară excluderea din sfera de aplicare a prezentului regulament a măsurilor adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul legislaţiei naţionale de punere în aplicare a Directivei 2001/95/CE.

(9) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, menţionează faptul numai produsele sigure pot fi introduse pe piaţă şi stabileşte obligaţiile producătorilor şi distribuitorilor în ceea ce priveşte siguranţa produselor. Se acordă autorităţilor dreptul de a interzice orice produs periculos cu efect imediat sau, pe perioada necesară diverselor evaluări de securitate, de verificare şi control, în vederea interzicerii temporare a unui produs care poate fi periculos. Acordă, de asemenea, autorităţilor dreptul de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare în timp util măsuri adecvate precum cele menţionate în articolul 8 alineatul (1) literele (b) - (f), în cazul produselor de risc major. De aceea, măsurile adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul legislaţiei naţionale de punere în aplicare a articolului 8 alineatul (1) literele (d)-(f) şi a articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE ar trebui excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

Justificare

To clarify the relationship of this Regulation with the Directive on General Product Safety, which lays down a specific procedure to ban, temporarily or permanently, the marketing of dangerous consumer goods.

Amendamentul 13

Considerentul 10

(10) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, stabileşte, inter alia, un sistem de avertizare rapidă în vederea notificării cu privire la riscurile directe sau indirecte asupra sănătăţii umane derivate din alimente sau furaje. Obligă statele membre să informeze Comisia imediat, prin sistemul de avertizare rapidă, cu privire la orice măsură pe care o adoptă privind restricţionarea introducerii pe piaţă sau obţinerea retragerii de pe piaţă sau a reintroducerii alimentelor sau a furajelor în scopul protecţiei sănătăţii umane şi care implică o acţiune rapidă. Măsurile adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul articolului 50 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ar trebui, prin urmare, să fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

(10) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, stabileşte, inter alia, un sistem de avertizare rapidă în vederea notificării cu privire la riscurile directe sau indirecte asupra sănătăţii umane derivate din alimente sau furaje. Obligă statele membre să informeze Comisia imediat, prin sistemul de avertizare rapidă, cu privire la orice măsură pe care o adoptă privind restricţionarea introducerii pe piaţă sau obţinerea retragerii de pe piaţă sau a reintroducerii alimentelor sau a furajelor în scopul protecţiei sănătăţii umane şi care implică o acţiune rapidă. Măsurile adoptate de autorităţile competente ale statelor membre, în temeiul articolului 50 alineatul (3) litera (a) şi al articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ar trebui, prin urmare, fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

Justificare

To clarify the relationship of this Regulation with Regulation 178/2002, which lays down a specific "rapid alert system" for the notification of a direct or indirect risk to human health deriving from food or feed, in accordance with its Article 50. In addition, Regulation 178/2002 allows Member States to adopt interim protective measures in accordance with its Article 54. These two provisions therefore ensure that dangerous foodstuff or feedstuff are withdrawn from the market.

Amendamentul 14

Considerentul 11

(11) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu regulile de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor , stabileşte regulile generale pentru executarea controalelor oficiale în vederea verificării regulilor privind, în special, combaterea, eliminarea sau reducerea riscurilor la nivele acceptabile pentru populaţie şi animale, fie direct sau prin mediu, garantând practici corecte în ceea ce priveşte comerţul cu alimente şi furaje şi protejând interesele consumatorului, inclusiv etichetarea alimentelor şi furajelor şi alte forme de informare a acestuia. Stabileşte o procedură specifică prin care se asigură faptul că agentul economic remediază o situaţie de non-conformitate. În consecinţă, este necesară excluderea din sfera prezentului regulament a măsurilor adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

eliminat

Justificare

The consequence of the exclusion of Article 54 of Regulation 882/2004 from the scope of the proposal would be that, all national non-harmonised rules on food and feed would be exclusively subject to Article 54. The purpose of the amendment is to delete the reference to Article 54 and to include it in the current Regulation. This would prevent arbitrarily withdrawal of products from the market, contrary to the principle of mutual recognition.

Amendamentul 15

Considerentul 13

(13) Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului european de transport transeuropean convenţional prevede armonizarea progresivă a sistemelor şi operaţiunilor, prin adoptarea progresivă a Specificaţiilor Tehnice de Interoperabilitate. Prin urmare, sistemele şi echipamentul care intră sub incidenţa acestor directive ar trebui să fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

(13) Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului european de transport feroviar rapid şi directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului european de transport feroviar convenţional prevede armonizarea progresivă a sistemelor şi operaţiunilor, prin adoptarea progresivă a Specificaţiilor Tehnice de Interoperabilitate. Prin urmare, sistemele şi componentele de interoperabilitate care intră sub incidenţa acestor directive ar trebui fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

Justificare

To ensure consistency with Directive 96/48/EC

Amendamentul 16

Considerentul 13a (nou)

 

Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. .../... [de stabilire a cerințelor pentru acreditare și supraveghere a pieţei legate de comercializarea produselor] instituie un sistem de acreditare care asigură acceptarea reciprocă a nivelului de competență al organismelor de evaluare a conformității. Prin urmare, autorităţile competente din statele membre nu mai pot refuza rapoartele de testare și certificatele emise de organismele acreditate de evaluare a conformității, invocând lipsa de competență a acestora. În plus, statele membre pot accepta, de asemenea, teste şi certificate emise de alte organisme de evaluare a conformităţii.

Amendamentul 17

Considerentul 13b (nou)

 

(13b) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice1 şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale obligă statele membre să prezinte Comisiei şi celorlalte state membre orice proiect de reglementare tehnică privind produse fabricate pe cale industrială, produse agricole sau din peşte şi o declaraţie privind motivele care impun necesitatea adoptării unei astfel de reglementări tehnice. Este necesar totuşi să se asigure că, în urma adoptării unei reguli tehnice, principiul recunoaşterii reciproce este aplicat corect în cazuri specifice pentru produse specifice. Prezentul regulament stabileşte o procedură pentru aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazuri specifice, prin obligaţia impusă autorităţii competente din statul membru de destinaţie de a dovedi temeiurile tehnice sau ştiinţifice în baza cărora produsul specific nu poate fi comercializat în forma sa actuală în statul membru de destinaţie, în conformitate cu articolele 28 şi 30 din tratat.

 

______________________

1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă modificată prin Directiva 2006/96/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

Justificare

To clarify the differences between Directive 98/34/EC and this Regulation. Under Directive 98/34/EC, Member States are requested to notify any draft technical rules to the Commission before they are adopted and applied. This Regulation establishes a procedure whereby the competent authorities may apply their technical rules to products lawfully marketed in another Member State provided that the conditions laid down in Article 4 are met.

Amendamentul 18

Considerentul 14

(14) Autorităţii naţionale îi revine responsabilitatea de a demonstra în fiecare caz faptul că aplicarea regulilor tehnice naţionale produselor specifice, comercializate în mod legal în alte state membre, se încadrează în excepţiile permise.

 

(14) Procedura stabilită de prezentul regulament nu presupune o comparaţie între regulile tehnice ale statului membru în care produsul sau tipul de produs respectiv a fost comercializat în mod legal şi regulile tehnice ale statului membru de destinaţie. Recunoaşterea reciprocă se limitează la o analiză, efectuată de autoritatea competentă a statului membru de destinaţie, asupra necesităţii şi proporţionalităţii aplicării propriilor reguli tehnice într-un caz specific. Autorităţii competente îi revine, prin urmare, responsabilitatea de a demonstra în fiecare caz agentului economic în cauză, pe baza elementelor tehnice sau specifice relevante disponibile, că există motive imperative de interes public care justifică impunerea regulilor sale tehnice asupra produsului sau tipului de produs respectiv şi că nu se poate recurge la măsuri mai puţin restrictive. Înştiinţarea scrisă ar trebui să-i permită agentului economic să comenteze de bună credinţă toate aspectele relevante ale deciziei prin care se intenţionează să i se restrângă accesul pe piaţă. Nimic nu împiedică autoritatea competentă să ia măsuri după expirarea termenului limită comunicat, în lipsa unui răspuns din partea agentului economic.

Justificare

To clarify the procedure laid down in Article 4, whereby the competent authorities would apply their technical rules to products lawfully marketed in another Member State

Amendamentul 19

Considerentul 14 a (nou)

 

(14a) Conceptul de motiv imperativ de interes public la care se face referire în anumite dispoziţii ale prezentului regulament este un concept în evoluţie dezvoltat de Curtea de Justiţie în jurisprudenţa acesteia legată de articolele 28 şi 30 din tratat. Acest concept înglobează, printre altele, eficacitatea supravegherii fiscale, onestitatea tranzacţiilor comerciale, protecţia consumatorilor, protecţia mediului, menţinerea diversităţii presei şi riscul subminării grave a echilibrului financiar al sistemului de asigurări sociale. Astfel de motive imperative pot justifica aplicarea de reguli tehnice de către autorităţile competente. Totuşi, nicio aplicare de acest gen nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau restricţionare disimulată a comerţului între statele membre. Mai mult, principiile necesităţii şi proporţionalităţii trebuie întotdeauna respectate, urmărindu-se dacă autorităţile competente au adoptat într-adevăr cea mai puţin restrictivă măsură.

Justificare

To provide greater legal clarity by recalling the jurisprudence of the Court.

Amendamentul 20

Considerentul 14b (nou)

 

(14b) În contextul aplicării procedurii stabilite prin prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru de destinaţie nu ar trebui să retragă sau să restricţioneze introducerea pe piaţa sa a unui produs sau tip de produs comercializat în mod legal în alt stat membru. Totuşi, este firesc ca autorităţile competente să adopte măsuri provizorii dacă este necesară o intervenţie rapidă pentru a nu pune în pericol siguranţa şi sănătatea utilizatorilor. Astfel de măsuri provizorii pot fi de asemenea adoptate de autorităţile competente pentru a evita comercializarea pe teritoriul lor a unui produs care este supus interdicţiei absolute în ceea ce priveşte fabricarea şi comercializarea sa, din motive de moralitate sau siguranţă publică. Prin urmare, ar trebui să li se permită statelor membre, în orice etapă a procedurii stabilite prin prezentul regulament, să suspende temporar comercializarea pe teritoriul lor a unui produs sau tip de produs aflat în aceste situaţii.

Justificare

To clarify the procedure laid down in this Regulation. Thus, Member States may adopt provisional measures to suspend temporarily the marketing of a product, while the procedure is being applied, provided that the conditions listed in Article 4a are met. After the application of the procedure, the competent authority may decide to ban permanently the marketing of the product in question.

Amendamentul 21

Considerentul 15

(15) Orice decizie naţională pentru care se aplică prezentului regulament ar trebui să specifice metodele disponibile de recurs, astfel încât agenţii economici să poată sesiza instanţele naţionale competente.

(15) Orice decizie pentru care se aplică prezentul regulament ar trebui specifice căile de atac disponibile, astfel încât agenţii economici poată sesiza instanţele naţionale competente, care ar putea permite agentului economic să solicite despăgubiri.

Justificare

To provide greater legal clarity as regards the remedies which should be specified in the decision. The decision may be adopted not only at national level, depending on the administrative systems and allocation of functions within the Member States.

Amendamentul 22

Considerentul 15a (nou)

 

(15a) Este indicat ca agentul economic să fie de asemenea informat despre mecanismele extrajudiciare de soluţionare a problemelor la care poate recurge în statul membru de destinaţie, ca de exemplu sistemul SOLVIT, pentru a evita incertitudinea juridică şi costurile suportate pe perioada proceselor cu durată mare.

Justificare

Surveys show that only 4% of companies encountering a trade barrier file a complaint. Therefore, the recourse to non-judicial problem solving mechanisms should be encouraged in order to find a swift solution and avoid the costs incurred by companies during legal proceedings. In this respect, the Solvit system could play an important role.

Amendamentul 23

Considerentul 15b (nou)

 

(15b) Din momentul în care o autoritate competentă a luat decizia de a exclude un produs pe baza unei reguli tehnice, respectând cerințele procedurale ale prezentului regulament, orice acțiune viitoare întreprinsă în legătură cu produsul sau tipul de produs în cauză, bazată pe decizia respectivă, nu ar trebui să se supună cerințelor prevăzute de prezentul regulament.

Justificare

In such cases the economic operator concerned has already had the benefit of the procedural protections which this Regulation provides. For example, if a competent authority, having complied with the applicable provisions of this Regulation and ordered a product to be withdrawn from the market by an economic operator, later finds that the economic operator has placed the same product on the market again, it does not need to justify either its original decision, or the action it subsequently takes on the basis of the original decision, again.

Amendamentul 24

Considerentul 19

(19) În vederea facilitării liberei circulaţii a mărfurilor, Punctele de Informare despre Produs ar trebui să pună la dispoziţie informaţii de calitate superioară privind regulile tehnice naţionale şi punerea în aplicare a acestora. Întrucât Punctele de Informare despre Produs nu ar trebui să vină în conflict cu alocarea funcţiilor în rândul autorităţilor competente din cadrul fiecărui sistem naţional de reglementare, ar trebui să fie posibil ca numărul de Puncte de Informare pentru Produs ale fiecărui stat membru, să varieze în funcţie de competenţele regionale sau locale.

(19) În vederea facilitării liberei circulaţii a mărfurilor şi pentru a consolida cooperarea administrativă, Punctele de Informare despre Produs ar trebui pună la dispoziţie informaţii privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în statul membru de destinaţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. Mai mult, Punctele de Informare despre Produs ar trebui să pună la dispoziţie informaţii privind regulile tehnice şi datele de contact ale autorităţilor competente de pe teritoriul lor. Punctele de Informare despre Produs ar trebui încurajate să publice informaţiile pe un site internet şi în alte limbi comunitare. Punctele de Informare despre Produs pot oferi de asemenea agentului economic asistenţă practică în timpul procedurii de aplicare a regulilor tehnice stabilite prin prezentul regulament.

Justificare

The Recital deals only with the tasks assigned to the Product Contact Points, in accordance with Article 8. The establishment of Product Contact Points is dealt by Recital 20.

Amendamentul 25

Considerentul 20

(20) Statele membre ar trebui să poată încredinţa rolul Punctului de Informare despre Produs, nu numai serviciilor existente din cadrul administraţiei publice, ci şi camerelor de comerţ, organizaţiilor profesionale sau organismelor private în vederea menţinerii cheltuielilor administrative pentru întreprinderi şi pentru autorităţi competente.

(20) Întrucât crearea Punctelor de Informare despre Produs nu ar trebui să intre în conflict cu alocarea funcţiilor în rândul autorităţilor competente din cadrul fiecărui sistem naţional de reglementare, ar trebui să fie posibil ca statele membre să creeze Puncte de Informare în funcţie de competenţele regionale sau locale. Statele membre ar trebui poată încredinţa rolul Punctului de Informare despre Produs punctelor de informare existente înfiinţate în conformitate cu alte instrumente comunitare, în special ghişeelor unice instituite în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne1, pentru a evita înmulţirea inutilă a punctelor de informare şi pentru a simplifica procedurile administrative. Statele membre ar trebui de asemenea să poată încredinţa rolul Punctelor de Informare despre Produs, nu numai serviciilor existente din cadrul administraţiei publice, ci şi centrelor naţionale SOLVIT, camerelor de comerţ, organizaţiilor profesionale sau organismelor private pentru a nu mări cheltuielile administrative suportate deopotrivă de întreprinderi şi autorităţi competente.

 

__________

1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

Amendamentul 26

Considerentul 21

(21) Statele membre ar trebui să garanteze că Punctele de Informare despre Produs pot obţine şi furniza, pe baza unei solicitări, informaţii detaliate privind orice decizie căreia i se aplică prezentul regulament, numai cu condiţia ca divulgarea acestor informaţii să nu afecteze protecţia intereselor comerciale ale unui agent economic, inclusiv proprietatea intelectuală.

eliminat

Justificare

To ensure consistency with the tasks allocated to the Product Contact Points in accordance with Article 8

Amendamentul 27

Considerentul 22

(22) Statele membre şi Comisia ar trebui să conlucreze în strânsă legătură pentru a facilita instruirea personalului din Punctele de Informare despre Produs şi pentru a încuraja Punctele de Informare despre Produs să creeze informaţii despre aplicarea regulilor tehnice naţionale disponibile în alte limbi comunitare.

(22) Statele membre şi Comisia ar trebui conlucreze în strânsă legătură pentru a facilita instruirea personalului din Punctele de Informare despre Produs.

Justificare

In order to act as a genuine "helpdesk", staff employed in the Product Contact Points should be given suitable training. The need to provide information in other Community languages is already dealt with in Recital 19.

Amendamentul 28

Considerentul 24

(24) Ar trebui stabilite mecanisme de monitorizare şi evaluare solide şi eficiente în vederea asigurării de informaţii cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

(24) Ar trebui stabilite mecanisme de monitorizare şi evaluare solide, periodice şi eficiente pentru a se furniza informaţii cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament şi pentru a se asigura că principiul recunoaşterii reciproce este aplicat în mod corespunzător de către autorităţile competente ale statelor membre.

Justificare

Decision 3052/95/EC, which will be repealed by this Regulation, established that Member States needed to inform the Commission and the other Member States when they refused mutual recognition. However, this was not done in practice. In order to ensure that the principle of mutual recognition is correctly applied by the Member States, this Regulation should establish effective and regular monitoring mechanisms

Amendamentul 29

Considerentul 24a (nou)

 

(24a) Prezentul regulament se aplică produselor sau caracteristicilor produselor care nu fac obiectul legislaţiei comunitare de armonizare menite să elimine obstacolele în calea comerţului între statele membre, obstacole apărute ca urmare a existenţei unor reguli tehnice naţionale divergente. Dispoziţiile acestor măsuri comunitare au adesea un caracter exhaustiv, caz în care statele membre nu pot interzice, restricţiona sau împiedica introducerea pe piaţă pe teritoriul lor a produselor care sunt conforme cu măsura de armonizare. Anumite dispoziţii legislative comunitare de armonizare permit totuşi statelor membre să stabilească la nivel naţional condiţii tehnice suplimentare privind comercializarea şi utilizarea unui produs. Astfel de condiţii suplimentare pot face obiectul articolelor 28 şi 30 din tratat şi prevederilor prezentului regulament. Aşadar, în vederea aplicării eficiente a acestui regulament, Comisia ar trebui să întocmească o listă orientativă de produse care ar putea cădea sub incidenţa acestuia.

Justificare

One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely indicative.

Amendamentul 30

Considerentul 25a (nou)

 

(25a) Este indicat să se introducă o perioadă de tranziţie pentru dispoziţiile prezentului regulament privitoare la înfiinţarea şi atribuţiile Punctelor de Informare despre Produs, pentru a permite autorităţilor competente să se adapteze cerinţelor prezentului regulament.

Justificare

Member States will require time to set up the Product Contact Points. Since Member States are encouraged to entrust this role to existing structures, and in particular, contact points established in accordance with other Community instruments, a transitional period of three months should be sufficient.

Amendamentul 31

Articolul 1 titlu (nou)

 

Obiect

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 32

Articolul 1 alineatul (-1) (nou)

 

(-1) Scopul prezentului regulament este de a consolida funcționarea pieței interne într-un climat de concurență liberă și loială, prin îmbunătățirea liberei circulații a produselor, asigurând totodată un înalt nivel de protecție a consumatorului și de siguranță a produsului.

Justificare

The regulation may not only focus on the strengthening of the functioning of the internal market, but in the same time, on an internal market of goods ensuring a high level of consumer protection and product safety.

Amendamentul 33

Articolul 1 alineatul (1)

Prezentul regulament stabileşte regulile şi procedurile de urmat de către autorităţile naţionale atunci când decid sau intenţionează să ia o decizie, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), care afectează libera circulaţie a unui produs comercializat în mod legal în alt stat membru.

(1) Prezentul regulament stabileşte regulile şi procedurile de urmat de către autorităţile competente ale statelor membre atunci când decid sau intenţionează ia o decizie, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), care împiedică libera circulaţie a unui produs comercializat în mod legal în alt stat membru şi care face obiectul articolului 28 din Tratat.

Justificare

To state more clearly the purpose of this Regulation. The application of technical rules to products lawfully marketed in another Member State is an obstacle that hinders intra-Community trade, as stated in the well-established case-law of the Court of Justice.

Amendamentul 34

Articolul 1 alineatul (2)

De asemenea, garantează stabilirea unor Puncte de Informare despre Produs în fiecare stat membru, în vederea asigurării informaţiilor, inter alia despre regulile tehnice naţionale aplicabile.

(2) Prevede de asemenea înfiinţarea de Puncte de Informare despre Produs în statele membre pentru a furniza informaţii şi a acorda asistenţă practică agenţilor economici, precum şi pentru a consolida cooperarea administrativă între autorităţile competente ale statelor membre.

Justificare

To ensure coherence with the tasks assigned to Product Contact Points in accordance with Article 8 of the Regulation.

Amendamentul 35

Articolul 2 titlu (nou)

 

Sfera de aplicare

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 36

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor luate cu privire la orice produse sau produse agricole fabricate industrial, inclusiv produsele din peşte comercializate în mod legal în alt stat membru, pe baza unei reguli tehnice, unde efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor administrative luate sau care urmează să fie luate pe baza unei reguli tehnice aşa cum este aceasta definită la alineatul 2, cu privire la orice produs, inclusiv produsele agricole şi din peşte, comercializate în mod legal în alt stat membru, în cazul în care efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

Justificare

The amendment does not extend the scope of this Regulation but provides greater legal clarity. In fact, this Regulation should apply to all products in the non-harmonised area which are lawfully marketed in a Member State. Products made for own-use by the manufacturer are not placed on the market and therefore, they are automatically excluded from the scope.

Amendamentul 37

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

a) interzicerea acelui produs sau a acelui tip de produs;

eliminat

Justificare

Point (a) is not necessary since the banning of products is implicitly included in point (b) (to refuse to allow the product to be placed on the market) and point (d) (to withdraw the product from the market).

Amendamentul 38

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

În sensul literei (c) a primului paragraf, modificarea produsului sau a tipului de produs înseamnă orice modificare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui anumit produs sau ale unui anumit tip de produs astfel cum apare în specificaţia tehnică în sensul articolului 1 alineatul (3) al Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

În sensul literei (c) a primului paragraf, modificarea produsului sau a tipului de produs înseamnă orice modificare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui anumit produs sau ale unui anumit tip de produs astfel cum apare la alineatul 2 litera (a).

Justificare

To avoid legal uncertainty, the reference to a technical rule should be made in accordance with this Regulation instead of with Directive 98/34/EC.

Amendamentul 39

Articolul 2 alineatul 1a (nou)

 

(1a) Prezentul regulament nu se aplică în cazul hotărârilor de natură juridică luate de către instanţele naţionale.

(A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1))

Justificare

The text of Article 3 paragraph 1 is placed instead under Article 2, which deals with the scope of the Regulation.

Amendamentul 40

Articolul 2 alineatul (2)

(2) În sensul prezentului regulament, o regulă tehnică înseamnă o lege, un regulament sau o prevedere administrativă a unui stat membru, care nu este supusă armonizării la nivelul Comunităţii, care trebuie respectată în mod obligatoriu în vederea comercializării sau utilizării produsului sau a tipului de produs pe teritoriului unui stat membru şi care stabileşte una dintre cele de mai jos:

(2) În sensul prezentului regulament, o regulă tehnică înseamnă o lege, un regulament sau o prevedere administrativă a unui stat membru, care nu este supusă armonizării la nivelul Comunității, și care:

(a) interzice comercializarea sau utilizarea unui produs sau a unui tip de produs pe teritoriul statului membru respectiv; sau

(b) a cărei respectare este obligatorie atunci când un produs sau un tip de produs este comercializat sau utilizat pe teritoriul respectivului stat membru,

şi care stabileşte una dintre cele de mai jos:

(a) caracteristicile obligatorii ale acelui produs sau tip de produs, cum ar fi nivelurile de calitate, performanță, siguranță sau dimensiuni, inclusiv cerințele aplicabile produsului sau tipului de produs în ceea ce privește denumirea de vânzare a acestuia, terminologia, simbolurile, testarea și metodele de testare, ambalarea, marcajul sau etichetarea și procedurile de evaluare a conformității;

(i) caracteristicile obligatorii ale acelui produs sau tip de produs, cum ar fi nivelurile de calitate, performanţă, siguranţă sau dimensiuni, inclusiv cerinţele aplicabile produsului sau tipului de produs în ceea ce priveşte denumirea comercială a acestuia, terminologia, simbolurile, ambalarea, marcajul sau etichetarea;

(b) orice altă cerință impusă produsului sau tipului de produs în scopul protecției consumatorilor sau a mediului, și care afectează ciclul de viață al produsului după introducerea acestuia pe piață, cum ar fi condițiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare, unde asemenea condiții pot influența în mod semnificativ compoziția sau natura produsului sau a tipului de produs, sau comercializarea acestuia.

(ii) orice altă cerinţă impusă produsului sau tipului de produs în scopul protecţiei consumatorilor sau a mediului, şi care afectează ciclul de viaţă al produsului după introducerea acestuia pe piaţă, cum ar fi condiţiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau eliminare, în cazul în care asemenea condiţii pot influenţa în mod semnificativ compoziţia sau natura produsului sau a tipului de produs, sau comercializarea acestuia;

 

(iii) testarea şi metodele de testare, orice raport sau certificat de testare.

Justificare

Amendamentul 41

Articolul 3 titlu (nou)

 

Relaţia cu alte dispoziţii din legislaţia comunitară

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 42

Articolul 3 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament nu se aplică în cazul deciziilor de natură juridică emise de către instanţele naţionale.

eliminat

Justificare

Since Article 3 deals with the relationship of this Regulation with other Community instruments, Article 3 paragraph 1 is better placed under Article 2, dealing with the scope.

Amendamentul 43

Articolul 3 alineatul 1a (nou)

 

(1a) Prezentul regulament nu se aplică în cazul sistemelor şi componentelor de interoperabilitate care intră sub incidenţa Directivei 96/48/CE şi a Directivei 2001/16/CE.

[A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (3)]

Justificare

The text of Article 3 paragraph 3 is placed as a new paragraph 1, for the sake of greater legal clarity.

Amendamentul 44

Articolul 3 alineatul (2)

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazul măsurilor adoptate de autorităţile naţionale ale statelor membre, în conformitate cu:

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazul măsurilor adoptate de autorităţile statelor membre, în conformitate cu:

(a) Articolul 8 literele (d), (e) sau (f) al Directivei 2001/95/CE;

(a) articolul 8 alineatul (1), literele (d) - (f) şi articolul 8 alineatul 3 ale Directivei 2001/95/CE;

(b) Articolul 50 alineatul (3) litera (a) al Regulamentului (CE) nr. 178/2002;

(b) articolul 50 alineatul (3) litera (a) şi articolul 54 ale Regulamentului (CE) nr. 178/2002;

(c) Articolul 54 al Regulamentului (CE) nr. 882/2004

 

(d) Articolul 14 din Directiva 2004/49/CE.

(d) articolul 14 din Directiva 2004/49/CE.

Justificare

The reference to the Directive on General Product Safety relates only to dangerous consumer goods. The exclusion of Article 54 of Regulation 882/2004 goes against the purpose of Article 3. Article 54 establishes that when the competent authority identifies non-compliance with food or feed law, whether at Community level or at national level, it shall take action including for example, the restriction or prohibition of the placing on the market of feed or food. Therefore, the consequence of its exclusion from the scope of this Regulation would be that, when the competent authority identifies non-compliance of food/feed with their national law, it would be able to take any of those actions, which is against the principle of mutual recognition.

Amendamentul 45

Articolul 3 alineatul (3)

(3) Prezentul regulament nu se aplică în cazul sistemelor şi echipamentelor care intră sub incidenţa Directivei 96/48/CE şi a Directivei 2001/16/CE.

eliminat

[Textul a fost mutat la alineatul (1a)]

Justificare

To provide greater legal clarity.

Amendamentul 46

Capitolul II, titlu

Aplicarea unei reguli tehnice

Procedură pentru aplicarea unei reguli tehnice a statului membru de destinaţie

Justificare

Chapter II describes the procedure by which the Member State of destination may decide to refuse mutual recognition and to apply instead its own technical rules to products lawfully marketed in another Member State.

Amendamentul 47

Articolul 3a (nou)

 

Articolul 3a

 

Informații despre produs

 

În cazul în care autoritatea competentă a statului membru de destinație supune un produs sau tip de produs unei evaluări legate de adoptarea sau neadoptarea unei decizii de natura celei menționate la articolul (2) alineatul (1), aceasta îi poate solicita agentului economic, cu respectarea principiului proporționalității, în mod special, oricare din următoarele:

 

(a) informații relevante privind caracteristicile produsului sau tipului de produs în cauză; sau

 

(b) informații relevante și ușor accesibile privind comercializarea legală a produsului în alt stat membru.

Justificare

The economic operator may need to provide information about the lawful marketing of the product. Not all products are regulated by technical rules in all Member States and yet, the products are lawfully marketed. The intended decision by the competent authorities needs to be based on the characteristics of the product, thus information about the product is relevant.

Amendamentul 48

Articolul 3b (nou)

 

Article 3b

 

Recunoașterea reciprocă a nivelului de competență al organismelor acreditate de evaluare a conformității

 

Statele membre nu pot invoca motivul competenței pentru a refuza certificatele și rapoartele emise de un organism de evaluare a conformității a cărui competență a fost atestată în mod oficial printr-un certificat de acreditare pentru domeniul respectiv de activitate de evaluare a conformității acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …/… [de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței legate de comercializarea produselor].

Justificare

Certificates and test reports can no longer be refused on the sole ground of lack of competence of a conformity assessment body, which has been accredited in accordance with the proposed Regulation setting out requirements for accreditation and market surveillance activities. If a conformity assessment body is no longer competent, it will be up to the national accreditation body to adopt the necessary measures. However, competent authorities may still refuse certificates on other grounds (test reports are incomplete, additional tests are needed etc), if the competent authorities justify it in accordance with the procedure established in Article 4 of this Regulation.

Amendamentul 49

Articolul 4 titlu (nou)

 

Evaluarea necesităţii de a aplica o regulă tehnică a statului membru de destinaţie

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 50

Articolul 4 alineatul (1)

(1) În cazul în care o autoritate naţională intenţionează să adopte o decizie de tipul celei la care s-a făcut referire în articolul 2 alineatul (1), aceasta va trimite operatorului economic identificat în conformitate cu articolul 5, o notificare scrisă cu privire la intenţiile sale, menţionând regula tehnică pe care se va baza decizia şi incluzând suficiente dovezi tehnice sau ştiinţifice conform cărora decizia respectivă este justificată prin respectarea unuia dintre principiile de interes public menţionate la Articolul 30 al Tratatului sau cu trimitere la o altă cerinţă fundamentală de interes public, acest lucru fiind necesar în vederea atingerii obiectivului urmărit fără să meargă dincolo de limitele ce se impun în scopul atingerii obiectivului.

(1) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru de destinație intenționează adopte o decizie de tipul celei la care s-a făcut referire în articolul 2 alineatul (1), aceasta va trimite agentului economic identificat în conformitate cu articolul 5, o notificare scrisă cu privire la intențiile sale, menționând regula tehnică pe care se va baza decizia și incluzând dovezile tehnice sau științifice potrivit cărora:

 

(a) decizia respectivă este justificată prin respectarea unuia dintre principiile de interes public menționate la articolul 30 din Tratat sau cu trimitere la un alt motiv imperativ de interes public și

 

(b) decizia avută în vedere este oportună pentru atingerea obiectivului urmărit fără să depășească ceea ce este necesar în scopul atingerii obiectivului.

 

Orice decizie avută în vedere trebuie să se bazeze pe caracteristicile produsului sau tipului de produs în cauză.

Agentul economic în cauză economic poate să emită observaţii, în termen de cel puţin douăzeci de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise.

Agentul economic în cauză poate să emită observaţii, în termen de cel puţin douăzeci de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise. Notificarea trebuie să precizeze termenul limită acordat pentru trimiterea observațiilor. Autoritatea competentă poate lua măsuri în cazul în care agentul economic nu trimite niciun răspuns în termenul acordat.

Justificare

When assessing the need to take a decision, the Member State of destination needs to base the analysis on the characteristics of the product and not on the existence or the content of the technical rules in the Member State where the product was lawfully marketed.

Amendamentul 51

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

(2) Orice decizie de tipul celei la care s-a făcut referire în articolul 2 alineatul (1) va fi comunicată agentului economic în cauză şi va menţiona motivele pe care se bazează, inclusiv motivele pentru care au fost respinse eventualele argumente înaintate de către agentul economic.

(2) Orice decizie de tipul celei la care s-a făcut referire în articolul 2 alineatul (1) este luată şi este comunicată agentului economic în cauză şi Comisiei în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru primirea observaţiilor din partea agentului economic menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. Decizia acordă atenţia cuvenită respectivelor observaţii şi menţionează motivele pe care se bazează, inclusiv motivele pentru care au fost respinse argumentele, dacă acestea există, înaintate de către agentul economic, precum şi dovezile tehnice sau ştiinţifice menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul 52

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

De asemenea, comunicarea va include căile de atac în baza dispoziţiilor în vigoare în respectivul stat membru şi termenele limită care se aplică acestor căi de atac.

De asemenea, comunicarea va include măsurile corective în baza prevederilor în vigoare în respectivul stat membru şi termenele limită care se aplică acestor măsuri corective. Orice decizie poate fi atacată în instanţele de judecată naţionale sau în alte instanţe de apel.

Justificare

For the sake of greater legal clarity, the text of Article 6 is placed under Article 4

Amendamentul 53

Articolul 4 alineatul (3)

(3) Atunci când, după trimiterea notificării scrise în conformitate cu alineatul 1 al acestui articol, autoritatea naţională decide să nu adopte o decizie de tipul căreia s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta va informa agentul economic în consecinţă.

(3) Atunci când, după trimiterea notificării scrise în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol, autoritatea competentă a statului de destinaţie decide nu adopte o decizie de tipul căreia s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta informează imediat agentul economic în consecinţă.

Justificare

If the competent authority decides to apply the principle of mutual recognition, the economic operator should be informed immediately.

Amendamentul 54

Articolul 4 alineatul 3a (nou)

 

(3a) Dacă, în conformitate cu procedura enunţată în prezentul articol, autoritatea competentă a statului membru de destinaţie nu îi comunică agentului economic o decizie conform articolului 2 alineatul (1) în termenul precizat la alineatul (2) al prezentului articol, se consideră că produsul poate fi comercializat în mod legal în statul membru de destinaţie.

Justificare

To provide greater legal certainty to the economic operator.

Amendamentul 55

Articolul 4a (nou)

 

Articolul 4a

Măsuri provizorii

 

(1) Pe perioada aplicării procedurii stabilite prin acest capitol, autoritatea competentă a statului membru de destinaţie nu suspendă temporar comercializarea produsului sau tipului de produs în cauză, exceptând cazul în care se îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:

 

(a) produsul sau tipul de produs în cauză, în condiţii de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, reprezintă un risc grav pentru siguranţa şi sănătatea utilizatorilor; sau

 

(b) produsul sau tipul de produs în cauză este supus unei interdicţii absolute, exclusiv din motive de moralitate sau siguranţă publică, în statul membru de destinaţie, în ceea ce priveşte fabricarea şi comercializarea sa;

 

(2) Autoritatea competentă a statului membru de destinaţie informează imediat agentul economic şi Comisia în legătură cu adoptarea măsurilor provizorii menţionate în alineatul (1). În cazul măsurilor menţionate la alineatul (1) litera (a), notificarea este însoţită de justificarea tehnică sau științifică pentru măsurile respective.

 

(3) Măsurile provizorii adoptate în conformitate cu prezentul articol pot fi atacate în instanțele de judecată naționale sau în alte instanțe de apel.

Amendamentul 56

Articolul 5

 

Articolul 5
Informarea agentului economic

Notificarea scrisă la care s-a făcut referire în articolul 4 alineatul (1) va fi trimisă producătorului în sensul articolului 2 litera (e) al Directivei 2001/95/CE, atunci când identitatea şi datele de contact ale acestuia apar pe ambalajul sau eticheta produsului, sau în documentele de însoţire;

Solicitarea de informații, notificarea scrisă și decizia la care se face referire la articolele 4 și 4a sunt trimise agentului economic, care poate fi:

Notificarea scrisă va fi trimisă distribuitorului în sensul articolului 2 litera (f) al Directivei 2001/95/CE, atunci când identitatea şi datele de contact ale acestuia apar pe ambalajul sau eticheta produsului, sau în documentele de însoţire.

(a) fabricantul produsului, în cazul în care are sediul în Comunitate, și oricare altă persoană care se prezintă drept fabricant al produsului, atașând pe produs numele său, marca sa comercială sau o altă marcă distinctivă sau persoana care recondiționează produsul; sau

Atunci când identitatea şi datele de contact ale producătorului şi distribuitorului nu apar pe ambalajul sau eticheta produsului, şi nici în documentele de însoţire, notificarea scrisă va fi trimisă oricărui alt producător sau distribuitor în sensul prevederilor la care s-a făcut referire în primele două paragrafe.

(b) dacă autoritatea competentă nu poate identifica identitatea şi datele de contact ale niciunuia dintre agenţii economici menţionaţi la litera (a), reprezentantul fabricantului, în cazurile în care fabricantul nu are sediul în Comunitate sau, dacă nu există nici un reprezentant cu sediul în Comunitate, importatorul produsului; sau

 

(c) dacă autoritatea competentă nu poate identifica identitatea şi datele de contact ale niciunuia dintre agenţii economici menţionaţi la literele (a) şi (b) - alți reprezentanți ai lanțului de distribuție, în măsura în care activitățile lor pot afecta oricare dintre caracteristicile produsului care sunt reglementate de regula tehnică care i-a fost aplicată; sau

 

(d) dacă autoritatea competentă nu poate identifica identitatea şi datele de contact ale niciunuia dintre agenţii economici menţionaţi la literele (a), (b)şi (c), orice reprezentant al lanțului de distribuție, ale cărui activități nu afectează nicio caracteristică a produsului reglementată de regula tehnică care i-a fost aplicată.

Justificare

This amendment aims to provide greater legal certainty as to who is to be notified under Articles 4 and 4a. The definition of "economic operator", based on the definitions of "producer" and "distributor" in Directive 2001/95/EC has been written out in full rather than being incorporated by reference as in the Commission's proposal. This is partly because it is better for readers of this relatively short Regulation not to have to turn to other pieces of legislation in order to find out what its key provisions mean, and partly because the definitions of "producer" and "distributor" in Directive 2001/95 do not quite work in the context of this Regulation. Directive 2001/95 is concerned with product safety. But the technical rules with which this Regulation is concerned do not relate only to safety matters: they include, for example, hallmarking of precious metals. It is therefore appropriate to adapt the references to professionals in the supply chain whose activity does or does not affect the safety of the product to refer to professionals in the supply chain whose activity does or does not affect any property of the product which is regulated by the technical rule which is being applied to it.

Amendamentul 57

Articolul 6

Articolul 6

eliminat

Orice decizie similară celei la care s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1) poate fi atacată în faţa instanţelor naţionale.

 

Justificare

The text of Article 6 is placed under Article 4 paragraph 2 for the sake of greater legal clarity.

Amendamentul 58

Articolul 7 titlu (nou)

 

Înfiinţarea Punctelor de Informare despre Produs

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 59

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe Puncte de Informare despre Produs pe teritoriul său şi comunică datele de contact ale acestora celorlalte state membre şi Comisiei.

(1) Statele membre desemnează Puncte de Informare despre Produs pe teritoriul lor şi comunică datele de contact ale acestora celorlalte state membre şi Comisiei.

Justificare

To respect the division of responsibilities and powers among Member States. Thus, the number of Product Contact Points may vary according to regional or local competences.

Amendamentul 60

Articolul 7 alineatul (2)

(2) Comisa publică şi actualizează periodic lista Punctelor de Informare despre Produs.

(2) Comisa elaborează şi actualizează periodic lista Punctelor de Informare despre Produs şi o publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Comisia publică, de asemenea, aceste informaţii pe un site internet.

Justificare

The list of Product Contact Points would be made official by its publication in the Official Journal of the EU. For practical reasons, this list should also be available on the website established in accordance with this Regulation.

Amendamentul 61

Articolul 8 titlu (nou)

 

Misiuni

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 62

Articolul 8 alineatul (1)

(1) Punctele de Informare despre Produs trebuie să furnizeze, la cerere, următoarele informaţii:

(1) Punctele de Informare despre Produs trebuie furnizeze, la cererea, inter alia, a unui agent economic sau a unei autorităţi competente dintr-un alt stat membru, următoarele informaţii:

(a) regulile tehnice aplicabile unui anumit tip de produs pe teritoriul naţional;

(a) regulile tehnice aplicabile unui anumit tip de produs pe teritoriul respectivelor Puncte de Informare despre Produs şi informaţiile privind aplicarea unei cerințe de autorizare prealabilă produsului în cauză în conformitate cu legislația respectivului stat membru;

(b) detaliile de contact ale autorităţilor naţionale care permit contactarea directă a acestora, inclusiv datele de contact ale autorităţilor, responsabile cu monitorizarea punerii în aplicare a regulilor tehnice specifice pe teritoriul naţional;

(b) datele de contact ale autorităților competente din respectivul stat membru, care permit contactarea directă a acestora, inclusiv datele de contact ale autorităților responsabile cu monitorizarea punerii în aplicare a regulilor tehnice specifice pe teritoriul național;

(c) căile de atac general valabile pe teritoriul naţional în cazul unor eventuale dispute între autorităţile competente şi un anumit producător sau distribuitor;

(c) căile de atac general valabile pe teritoriul naţional în cazul unor eventuale dispute între autorităţile competente şi un anumit producător sau distribuitor;

(d) detaliile de contact ale oricăror asociaţii sau organizaţii, altele decât autorităţile naţionale, de la care producătorii sau distribuitorii pot obţine asistenţă pe teritoriul naţional;

 

Amendamentul 63

Articolul 8 alineatul (2)

(2) Punctele de Informare despre Produs trebuie să răspundă solicitărilor de informaţii descrise la alineatul (1), în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la primirea acestora.

(3a) Punctele de Informare despre Produs răspund solicitărilor de informaţii sau asistenţă descrise la alineatele (1) şi (3), în termen de zece zile lucrătoare de la primirea acestora. Dacă solicitarea este nefondată, Punctele de Informare despre Produs informează agentul economic în legătură cu acest fapt în cel mai scurt timp.

Justificare

The Product Contact Point may assist the economic operator during the procedure described in Chapter II under which the economic operator needs to provide information (Article 3a) or submit comments (Article 4) within 20 working days. Therefore, the Product Contact Point should respond in less than 20 working days. Furthermore, the Product Contact Point maycheck the details of the request from the economic operator to decide whether it relates to the application of this Regulation. Finally, it is more logical to place this provision after paragraph 3, since the amendment makes reference to that paragraph.

Amendamentul 64

Articolul 8 alineatul (3)

(3) Punctele de Informare despre Produs din statul membru unde producătorul sau distribuitorul respectiv a comercializat în mod legal produsul în cauză, trebuie să fie informate în legătură cu notificările scrise şi deciziile care intră sub incidenţa articolului 4, cu condiţia ca divulgarea acestor informaţii să nu afecteze protecţia intereselor comerciale ale unui agent economic, inclusiv drepturile legate de proprietatea intelectuală. Punctele de Informare despre Produs au dreptul să îşi prezinte observaţiile pe lângă autoritatea naţională respectivă.

(3) Un Punct de Informare despre Produs din statul membru unde agentul economic respectiv a comercializat în mod legal produsul în cauză poate acorda asistență agentului economic, furnizând agentului economic sau autorității competente orice informații sau observații necesare în conformitate cu articolul 4.

 

Asistenţa acordată agentului economic nu cuprinde oferirea de consultanţă juridică în cazuri individuale.

Justificare

It is important for companies, in particular SMEs, to obtain practical assistance with administrative procedures for trading across borders. The economic operator may therefore request practical assistance from the Product Contact Point where the economic operator has already lawfully marketed the product.

Amendamentul 65

Articolul 8 alineatul 3b (nou)

 

(3b) Atunci când un Punct de Informare despre Produs acordă asistenţă agentului economic, poate să intre în contact cu un Punct de Informare despre Produs din statul membru de destinaţie.

Justificare

Administrative cooperation will be enhanced by liaison between the Product Contact Points concerned.

Amendamentul 66

Articolul 8 alineatul (3c) (nou)

 

(3c) Punctele de Informare despre Produs nu percep nicio taxă în schimbul informațiilor sau asistenței menţionate în prezentul articol.

Justificare

Contrary to the Points of single contact established in Directive 2006/123/EC on services in the Internal market, where providers may complete all administrative procedures and formalities to provide cross-border services, Product Contact Points established in this Regulation are designed to act as "helpdesks" for businesses when trading across borders, and for competent authorities when seeking to cooperate with other Member States. Therefore, Product Contact Points should be free of charge. However, this does not prevent Member States from entrusting the role of Product Contact Points to the Points of single contact laid down in the Services Directive or to other existing contact point.

Amendamentul 67

Articolul 9

 

Articolul 9
Reţea telematică

Comisia poate stabili o reţea telematică în vederea punerii în aplicare a schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Comisia poate stabili o reţea telematică în vederea punerii în aplicare a schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs şi/sau autorităţile competente ale statelor membre, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Justificare

Administrative cooperation will be enhanced by improving dialogue and facilitating contacts between Member States' administrations.

Amendamentul 68

Articolul 10 titlu (nou)

 

Obligaţii de raportare

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 69

Articolul 10 alineatul (1)

(1) Statele membre trimit Comisiei, la cerere, rapoarte detaliate cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv informaţii detaliate cu privire la notificările scrise sau deciziile trimise în temeiul articolului 4 alineatele (1) (2) sau (3).

(1) Statele membre trimit Comisiei, anual, un raport detaliat cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv informaţii detaliate cu privire la notificările scrise sau deciziile trimise în temeiul articolului 4, inclusiv orice informaţii relevante legate de tipul de produse afectate.

Justificare

Decision 3052/95/EC, which will be repealed by this Regulation, established that Member States needed to inform the Commission and the other Member States when they had refused mutual recognition. However, this was not done in practice. In order to ensure that the principle of mutual recognition is correctly applied by the Member States, this Regulation should establish effective and regular monitoring mechanisms.

Amendamentul 70

Articolul 10 alineatul 1a (nou)

 

(1a) Pe baza informaţiilor furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (1), Comisia analizează deciziile şi măsurile luate şi evaluează justificarea acestora.

 

Dacă este necesar, Comisia ia măsurile adecvate, inclusiv procedurile prevăzute la articolul 226 din Tratat, pentru a se asigura că statele membre în cauză respectă prezentul regulament.

Justificare

In order to ensure that the principle of mutual recognition is correctly applied by the Member States, this Regulation should establish effective and regular monitoring mechanisms, where the Commission plays a crucial role.

Amendamentul 71

Articolul 10 alineatul (2)

(2) Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament, în termen de cinci ani de la data menţionată în articolul 13.

(2) În termen de trei ani de la data menţionată la articolul 13 şi apoi din cinci în cinci ani, Comisia efectuează o analiză şi transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia adăugă la raport, dacă este necesar, propuneri relevante menite să îmbunătăţească libera circulaţie a mărfurilor.

Justificare

Parliament and Council should be regularly informed in order to monitor the application of the principle of mutual recognition by the Member States. The evaluation carried out by the Commission could also serve to identify sectors where further harmonisation or other Community measures might be appropriate, in order to improve the functioning of the internal market.

Amendamentul 72

Articolul 10 alineatul 2a (nou)

 

(2a) Comisia întocmeşte, publică şi actualizează periodic o listă orientativă cu produsele care intră sub incidenţa prezentului regulament. Comisia publică această listă pe un site internet.

Justificare

One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely indicative.

Amendamentul 73

Articolul 11 titlu (nou)

 

Comitologie

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 74

Articolul 12 titlu (nou)

 

Abrogare

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 75

Articolul 13 titlu (nou)

 

Intrare în vigoare şi punere în aplicare

Justificare

It is appropriate, for the sake of legal clarity, to indicate titles for each of the provisions of this Regulation.

Amendamentul 76

Articolul 13 punctul 1a (nou)

 

Articolele 7 şi 8 intră în vigoare din prima zi a lunii următcare unei perioade de 6 luni de la data publicării.

 

Justificare

Member States will require time to set up the Product Contact Points. Since Member States are encouraged to entrust this role to existing structures, and in particular, contact points established in accordance with other Community instruments, a transitional period of six months should be sufficient.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introduction

The Internal Market is the cornerstone of Europe's economic growth, which is built on the four freedoms: free movements of people, goods, services and capital. For a fully functioning internal market for goods, the elimination of technical obstacles is fundamental.

In the field of goods this can be done through the harmonisation of technical rules of Member States or through mutual recognition of technical rules of Member States. The harmonized area covers 75% of the Internal market (approximately €1,5 trillion) for goods and the non-harmonized (for which mutual recognition should apply) cover the remaining 25% (approximately 500 billion).

The cost of the non-application of mutual recognition has been estimated at around €150 billion.

The present proposal for regulation aims at removing barriers to the proper application of mutual recognition.

2. Background information on Mutual Recognition

The Mutual Recognition Principle derives from the jurisprudence of the ECJ, in particular from the well-known case Cassis de Dijon of 20 February 1979. The principle is based on a rule and an exception:

a) General rule: a Member State cannot, in principle, prohibit or restrict the sale on its territory of goods which are lawfully produced and marketed in another Member State, even if those goods do not fully comply with the rules of the Member State of destination.

b) Exception: in the absence of harmonisation, the Member State may depart from this principle and take measures prohibiting or restricting access by such goods to the national market, only if those measures are (i) necessary, (ii) proportionate and (iii) are justified on the grounds described in Article 30 EC Treaty or on the basis of overriding requirements in the general interest.

There are two broad categories of products to which mutual recognition applies:

(i) products for which there is no harmonisation of laws at EU level. This category includes for example bicycles, ladders, scaffolding, articles of precious metal, childcare articles, tanks and containers.

(ii) products which are partially harmonised. The functionality, for instance, of climatic and efficiency aspects of alarm systems are not harmonised but all other aspects are. This category also includes (among others) textiles, footwear, information technology, specific types of motor vehicles, electrical material and certain foodstuffs.

There are three main reasons for the weak functioning of mutual recognition:

(i)        Member states not applying the principle correctly or at all.

(ii)       Lack of knowledge on the part of both the economic operators and Member States about the principle of mutual recognition.

(iii)      Legal uncertainty on how the principle should be implemented in practice.

3. Main points of the Commission's proposal

Scope of the proposal (Articles 2 and 3). The regulation applies to decisions having the direct or indirect effect that the product lawfully marketed in another Member State cannot remain or cannot be put on the market of another Member State in its current form. Products concerned fall under technical rules which are not subject of harmonisation at Community level.

Procedure in case a Member State intends to apply its own technical rules (Articles 4, 5 and 6). In case the authority decides to implement its own technical rule (i.e. when mutual recognition is not applied for any reason), the authority is required to justify the reasons for doing so. The economic operator concerned is given 20 days to react on the justification of the authorities before the authorities can take the final decision on applying or not applying its own technical rules.

Tasks of the Product Contact Points (Articles 7 and 8). The main task involves providing information on technical rules to enterprises and to the competent authorities of other member States.

Telematics network (Article 9). This article gives the possibility to establish a telematics network, in accordance with Decision 2004/387/EC to enhance the application of mutual recognition.

A reporting scheme (Article 10) on the implementation of this regulation is laid down in this article.

4. Rapporteur's position

The Rapporteur fully endorses the Commission's aim at making the principle of mutual recognition to work up to its full potential and to give legal clarity to economic operators as well as to Member States on how the principle should be implemented.

Subject-matter and scope (Chapter 1)

Article 1

The Rapporteur considers that the Proposal should state more clearly its principal aim, namely to ensure the free movement of goods in the non-harmonised area.

Article 2

Paragraph 1

In order to bring more legal clarity, industrially manufactured products have been changed to all products. Products produced for own use, for example, are still excluded as these products are not marketed in any Member State at any point of time.

The Rapporteur considers that to ban a product is equivalent to the refusal or withdrawal of the product from the market.

Paragraph 2

The definition of 'technical rule' has been taken from Directive 98/34/EC. For enhanced clarity the Rapporteur groups testing and certificates as a separate sub-paragraph. Whereas the existence of conformity assessment procedures (or prior authorisation procedures in line with ECJ rulings) do not constitute a technical rule, all testing and test methods and certificates are technical rules and thus within the scope of this regulation. It is essential to avoid unjustified additional testing of products in the Member State of destination with the means of this regulation.

Article 3

In the exclusions from the scope of this regulation the Rapporteur sees Article 54 of Regulation (EC) No 882/2004 unnecessary as Regulation (EC) No 178/2002 already ensures that dangerous food or feed can be withdrawn from the market. However, exclusion of Article 54 of Regulation (EC) No 882/2004 would enable Member states to withdraw products which do not comply with their own national legislation from the market without needing to apply the principle of mutual recognition.

Procedure for the application of a technical rule of the Member State of destination. (Chapter 2)

Article 3a (new)

The Rapporteur sees that Article 4 of this regulation depicts a culmination of regular market surveillance activities. Normally before that point of culmination the economic operator and the competent authority of the Member State engage into a market surveillance dialogue. The Rapporteur deems necessary to clarify that during this dialogue the economic operator needs to provide information about the provisions under which the product has been marketed in another Member State.

Article 4

In order to give stronger certainty to the economic operator in the planning of its activities, the Rapporteur has introduced a deadline of 20 days counting from the expiry of the deadline for receipt of comments from the economic operator. Thus, the economic operator will have at least 20 days to react to the notice. After these, the Member State still holds a period of 20 working days to come up with its final decision taking into account the comments of the economic operator. Whatever the final decision of the Member State, the economic operator can plan its activities with more certainty concerning the timing of this decision.

If no final decision is issued by the Member State, the product is deemed to be legally on the market of that Member State.

Article 4a (new)

By default the product being observed within the procedures of this regulation remains on the market of the Member State of destination throughout the procedures until the final decision is issued by the Member State. This new article states that the Member State can temporarily withdraw from the market a dangerous product or a product subject to a total ban on grounds of public morality or security. The withdrawal is, however, to be considered as an interim measure. The Member State needs still to show scientific evidence and take into account the comments of economic operator while issuing the final decision. Thus the final decision can be opposite to the interim measure of withdrawal from the market.

Article 5

In this article the Rapporteur has seeks to clarify to whom the notice and decision done by the Member State should be sent.

Article 6

To give greater coherence to Chapter 2, the Rapporteur includes the text of Article 6 to the Paragraph 2 of Article 4.

Product Contact Points (Chapter 3)

Articles 7 and 8

The Rapporteur amends these two articles to clarify that the Product contact points should:

- provide first and foremost information on the principle of mutual recognition and the subsequent rights of the economic operators and of the Member States.

- serve as helpdesks providing practical (but by no means legal) assistance on the implementation of the principal of mutual recognition.

- provide information both to the economic operators as well as to the competent authorities of the Member States.

- liaise with one another across countries to form an efficient network of information.

Final Provisions (Charter 4)

Article 10

The Rapporteur believes that the term «upon its request» creates legal uncertainty for Member States, which cannot know when exactly they will need to fulfil their reporting obligations. Hence, the Rapporteur introduces a yearly reporting obligation to Member States. This would further ensure, that the Commission is regularly informed about the application of this regulation in the Member States. The Commission shall also analyse these reports and act upon infringements.

In order to raise awareness on the principle of mutual recognition and to give further guidance to economic operators on the areas where the principle applies, the Rapporteur deems necessary for the Commission to publish an indicative list of products falling under the scope of this regulation. The list would by no means even attempt to be exhaustive and would serve merely as an indication through examples.

Article 13

The Rapporteur considers that the Member States need to be given six months time to set up the Product Contact Points upon entry into force of the regulation.

The regulation itself, however should enter into force within 20 days of its publishing. This would give the economic operator the possibility to use mutual recognition in a more efficient manner from the beginning on be it then even without the assistance of Product Contact Points in the first six months.


AVIZUL Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (17.9.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Raportor pentru aviz: Jan Březina

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The free movement of goods is one of the four basic freedoms on which the European Union is founded. The Union has succeeded in achieving this freedom by, in particular, abolishing customs duties and through other measures such as harmonising technical requirements on certain categories of products. Nevertheless, there are still a number of products whose technical parameters have not been harmonised at EU level. This has allowed Member States to impose requirements on such products in their own legislation. However, this practice has created significant and costly administrative obstacles for traders, who have had to go through additional administrative procedures and adapt their products in the non-harmonised field in order to export them to other Member States. In a number of cases, this has led to traders deciding not to export their products to certain countries.

In 1979, a solution was found by the European Court of Justice, which, in its judgment on the ‘Cassis de Dijon’ case, established a ‘principle of mutual recognition’ on the basis of the EC Treaty. According to this principle, goods produced or placed on the market in one Member State may have access to the market of another Member State even if they do not entirely fulfil the relevant national requirements. This approach is perfectly understandable because it can be assumed that the public interest, e.g. protection of health or of the environment, is safeguarded in a similar way in the different Member States. A Member State may restrict access to its market only when it can demonstrate that the public interest is threatened.

For clarification, it should be pointed out that the principle of mutual recognition does not apply to non-quality products that are immediately dangerous or harmful to consumers. Pursuant to Directive 2001/95/EC on general product safety, such products may be withdrawn from the market immediately and information on their incidence communicated by the national authorities to other Member States through the Community Rapid Information System (RAPEX).

However, according to information provided by the Member States and the Commission, the situation, even after 25 years of application of the principle of mutual recognition in the EU, is unsatisfactory. It is common practice for national authorities in the Member States to request that traders adapt their products to local rules and undergo costly and time-consuming processes, such as subjecting products to local checks, although in the majority of cases this contravenes European law.

That is why the Commission has come forward with a draft regulation intended to increase legal certainty for traders – and for national authorities themselves – by setting clear rules on mutual recognition. The draft regulation contains several key aspects:

- a compulsory procedure for national authorities in the event that they decide not to apply the principle of mutual recognition but instead to restrict the movement of a product from another Member State onto their market;

- sufficient time for observations to traders to be acted upon before a final written decision is issued by the national authority;

- concerning the information submitted by the trader, the national authority must justify its final decision in writing;

- the national authority also bears the burden of proof as to why it deems it necessary to restrict access of a product from another Member State to its market and why a special national rule needs to be applied;

- the trader can also appeal against such a decision in court;

- an important part of the proposal is the creation of contact and information points in individual EU Member States from whom both national authorities and traders can request information on specific products. These points will be connected in a ‘telematic’ network.

Concerning the application of the principle of mutual recognition in the non-harmonised field of products and the text of the proposal, the draftsman of the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy welcomes the Commission’s proposal because it is of great significance for the implementation of the principle of mutual recognition and for the free movement of goods. This is because practice has not, to date, been uniform. Although the principle itself is enshrined in Articles 28 and 30 of the EC Treaty, several companies are confronted with problems when seeking access to another market within the EU, often because of ignorance of the existence or scope of the principle. The proposal itself rightly transfers the burden of proof back to the Member States, who must demonstrate that a product fulfils one of the criteria laid down in Article 30 of the Treaty or in other judgments of the European Court of Justice and that, therefore, the principle of mutual recognition does not have to be applied.

Concerning current practice and the different positions of national authorities and traders exporting their products to the markets of other Member States, the draftsman is of the opinion that the proposal will strike a fair balance between traders and the state bodies taking decisions on market access.

The draftsman proposes the following changes in particular:

- it is vital that there should be access to relevant national technical rules on which the decision of the national authority is based, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs). An addition to Article 4(1) is therefore made to include a binding commitment on national authorities to attach to their decision a copy of the appropriate technical standards or at least information as to where the relevant technical standards may be consulted.

- As cooperation between contact points at national and European level is of vital importance and ensures better exchange of information on national legislation and specific implementation of national norms, it is proposed that Article 9 be changed accordingly.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf partea introductivă

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor luate cu privire la orice produse sau produse agricole fabricate industrial, inclusiv produsele din peşte comercializate în mod legal în alt stat membru, pe baza unei reguli tehnice, unde efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor luate cu privire la orice bun comercializat în mod legal în alt stat membru, pe baza unei reguli tehnice, unde efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

Justificare

Consistency with the terminologies used in the Treaty and in the ECJ jurisprudence.

Amendamentul 2

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

(b) refuzul de a permite introducerea pe piaţă a produsului sau a tipului de produs;

(b) refuzul de a permite introducerea pe piaţă sau utilizarea bunurilor sau a tipului de bunuri;

Justificare

Some national technical rules draw a line between the following two concepts: ‘the placing of a product on the market’ and ‘the use of a product’. Thus there are types of products, which can be placed on the market but cannot be used in certain conditions. This wording would enable to cover the whole scale of possible situations.

Amendamentul 3

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

(c) cererea modificării produsului sau a acelui tip de produs înainte ca acesta să poată fi introdus sau păstrat pe piaţă;

(c) cererea modificării sau a certificării bunurilor sau a acelui tip de bunuri înainte ca acestea poată fi introduse sau păstrate pe piaţă;

Justificare

The current wording of the regulation prohibits Member States from requesting that traders adapt their products to the technical requirements of the importing country. However, traders are often required to have their products checked in the importing country despite the fact that their products have been checked in the country in which they were produced and have the appropriate certificates. This is in contravention of the principle of mutual recognition and represents more unnecessary expense for traders. Requesting unjustified checks is therefore just as harmful as requesting that products be adapted.

Amendamentul 4

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

În sensul literei (c) a primului paragraf, modificarea produsului sau a tipului de produs înseamnă orice modificare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui anumit produs sau ale unui anumit tip de produs astfel cum apare în specificaţia tehnică în sensul articolului 1 alineatul (3) al Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

În sensul literei (c) a primului paragraf, modificarea bunurilor sau a tipului de bunuri înseamnă orice modificare a uneia sau mai multor caracteristici ale unor anumite bunuri sau ale unui anumit tip de bunuri astfel cum apare în alineatul (2) litera (a).

Justificare

There is no reason to refer to Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council, as the relevant provisions of that directive (definition of the technical specification) are set out in Article 2(2)(a). It is, therefore, simpler and clearer from a legislative point of view to replace the reference to Directive 98/34/EC with a reference to Article 2(2)(a) of the draft regulation

Amendamentul 5

Articolul 4 alineatul (1) paragraful -1 (nou)

 

(-1) Autorităţii naţionale îi revine responsabilitatea de a demonstra, în fiecare caz în parte, că aplicarea regulilor tehnice naţionale unor bunuri specifice, comercializate în mod legal într-un alt stat membru, este justificată în temeiul dispoziţiilor articolului 30 din Tratatul CE sau având în vedere o cerinţă esenţială de interes public.

Justificare

The burden of proof must be clearly stated not only in the recitals (Recital 14 of the proposal) but in the body of the proposal itself.

Amendamentul 6

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

(1) În cazul în care o autoritate naţională intenţionează să adopte o decizie de tipul celei la care s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta va trimite operatorului economic identificat în conformitate cu articolul 5, o notificare scrisă cu privire la intenţiile sale, menţionând regula tehnică pe care se va baza decizia şi incluzând suficiente dovezi tehnice sau ştiinţifice conform cărora decizia respectivă este justificată prin respectarea unuia dintre principiile de interes public menţionate la Articolul 30 al tratatului sau cu trimitere la o altă cerinţă fundamentală de interes public, acest lucru fiind necesar în vederea atingerii obiectivului urmărit fără să meargă dincolo de limitele ce se impun în scopul atingerii obiectivului.

(1) În cazul în care o autoritate naţională intenţionează adopte o decizie de tipul celei la care s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta trimite operatorului economic identificat în conformitate cu articolul 5, precum şi Comisiei şi Punctului de Informare despre Produs din statul membru respectiv, o notificare scrisă cu privire la intenţiile sale, menţionând regula tehnică pe care se va baza decizia şi incluzând suficiente dovezi tehnice sau ştiinţifice conform cărora decizia respectivă este justificată prin respectarea unuia dintre principiile de interes public menţionate la articolul 30 al tratatului sau cu trimitere la o altă cerinţă fundamentală de interes public, acest lucru fiind necesar în vederea atingerii obiectivului urmărit fără meargă dincolo de limitele ce se impun în scopul atingerii obiectivului.

Justificare

By imposing on national authorities the obligation to inform the Commission and the Product Contact Point foreseen in article 8 of their intention to adopt a decision foreseen in article 2, the objective is to further prevent national authorities from adopting unjustified decision.

Amendamentul 7

Articolul 4 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

 

În cazul în care decizia unei autorităţi naţionale se bazează pe o regulă tehnică naţională, textul respectivei reguli se ataşează notificării sau aceasta menţionează unde poate fi consultată regula respectivă.

Justificare

Access to the relevant national technical rules must be made easier for economic operators, in particular for SMEs.

Amendamentul 8

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Agentul economic în cauză poate să emită observaţii, în termen de cel puţin douăzeci de zile lucrătoare de la primirea notificării scrise.

Agentul economic în cauză poate emită observaţii, în termen de o lună de la primirea notificării scrise.

Justificare

As the proposal sets a 20-day deadline as a minimum (‘at least twenty working days’), the length of the period may differ in individual Member States. Setting a single deadline applicable throughout the EU would make a significant contribution to strengthening legal certainty for traders. As for calculating the deadline, it would appear simpler to change it to one month.

Amendamentul 9

Articolul 4 alineatul (3)

(3) Atunci când, după trimiterea notificării scrise în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol, autoritatea naţională decide să nu adopte o decizie de tipul căreia s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta va informa agentul economic în consecinţă.

(3) Atunci când, după trimiterea notificării scrise în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol, autoritatea naţională decide nu adopte o decizie de tipul căreia s-a făcut referire la articolul 2 alineatul (1), aceasta informează fără întârziere agentul economic în consecinţă.

Justificare

When a trader is served with a written notice of intention to issue a decision restricting the free movement of a product, the trader is in a state of some uncertainty. It is therefore desirable that this period of uncertainty should be kept as brief as possible in case the national authority decides in the end not to restrict the movement of a product. A solution would be to add the words ‘without delay’ to the last sentence of Article 4(3). The authorities would therefore have to inform the business immediately if restricting measures were not to be imposed, which would avert possible delays on the part of the authorities.

Amendamentul 10

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

(a) regulile tehnice aplicabile unui anumit tip de produs pe teritoriul naţional;

(a) regulile tehnice aplicabile unui anumit tip de bunuri pe teritoriul naţional şi informaţii privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce;

Justificare

Contact points should provide information not only on national technical rules but in particular on how the principle of mutual recognition is applied. Extending the obligation to provide information does not require any fundamental increase in the contact points’ scope of duties, and information on the principle of mutual recognition is a useful tool for traders operating on the internal market. An increased level of information can boost traders’ confidence in the possibility of the principle of mutual recognition, which can lead to a growth in the level of trade in such goods on the EU internal market.

Amendamentul 11

Articolul 9 alineatul (-1) (nou)

 

Comisia asigură cooperarea şi schimbul de informaţii între Punctele de Informare despre Produs din toate statele membre.

Justificare

National and cross-border cooperation of Product Contact Points is necessary to ensure better flow of information on restrictive national technical rules and their practical application. Cooperation at European level should be organized by the European Commission, however Member States should also be willing to and cooperate actively.

Amendamentul 12

Articolul 9

Comisia poate stabili o reţea telematică în vederea punerii în aplicare a schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Comisia stabileşte o reţea telematică în vederea punerii în aplicare a schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Justificare

The creation of a telecommunication tool between the Commission and the Product Contact Points is of utmost importance to ensure the smooth functioning of the market, therefore its creation and use should be mandatory. Consistent with am. 2.

Amendamentul 13

Articolul 10 alineatul (2)

(2) Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament, în termen de cinci ani de la data menţionată la articolul 13.

(2) Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament, la doi ani de la data menţionată în articolul 13.

Justificare

The two years seems to be more reasonable time to provide the European parliament and the Council with the implementation report. The same time has been used in case of the Directive 98/34/ES.

Amendamentul 14

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la trei luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

The 20-day deadline for entry into force of the regulation is disproportionately short. A certain amount of time is required, in particular, for the contact points to be set up, for information to be provided to all state administration employees who, in practice, will implement the regulation, and, if necessary, for vital legislative measures to be adopted relating to the new elements introduced by the regulation. For these reasons, it would appear appropriate to increase the deadline to three months.

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru

Referinţe

COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Jan Březina

3.5.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

17.7.2007

 

 

Data adoptării

13.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos

(1)

Nepublicat încă în JO.


AVIZUL Comisiei pentru afaceri juridice (12.9.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE

(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Raportor pentru aviz: Jacques Toubon

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

En vertu des articles 28 et 30 du traité, les États membres de destination ne peuvent pas interdire la vente sur leurs territoires de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre et qui ne sont pas soumis à une harmonisation communautaire, à moins que les restrictions techniques fixées par l’État membre de destination ne soient justifiées par les motifs visés à l’article 30 du traité CE ou sur la base de nécessités impérieuses d’importance publique générale reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice, et qu’elles soient proportionnelles. Il s’agit du «principe de reconnaissance mutuelle».

La mise en œuvre de ce principe est mise à mal par plusieurs problèmes: i) les entreprises et les autorités nationales n’ont pas été suffisamment sensibilisées à l’existence du principe de reconnaissance mutuelle; ii) le champ d’application du principe et la charge de la preuve font l’objet d’une incertitude juridique car il n’est pas toujours clair de déterminer à quelles catégories de produit la reconnaissance mutuelle s’applique; iii) les entreprises risquent que leurs produits n'aient pas accès au marché de l’État membre de destination; iv) il n’y a pas de dialogue régulier entre les autorités compétentes dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’établir des procédures permettant d’éviter que des règles techniques nationales ne créent des obstacles illégaux à la libre circulation des biens entre les États membres.

Le rapporteur a apporté des modifications à la proposition de règlement afin de rendre sa portée plus évidente, d'améliorer l'accès aux informations de la part des opérateurs économiques et de faciliter la tâche de contrôle de la Commission européenne. Les amendements visent aussi à responsabiliser l'exécutif communautaire: en tant que gardienne des Traités, elle a le devoir d'exercer son devoir de contrôle d'une manière plus active.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de către Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 37 şi 95,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

Amendamentul 2

Considerentul 1

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor este asigurată în baza tratatului, care interzice măsuri cu efect echivalent în ceea ce priveşte restricţiile cantitative pentru importuri. Interdicţia acoperă orice măsură naţională care poate constitui un obstacol, direct sau indirect, efectiv sau potenţial, în calea comerţului intracomunitar de mărfuri.

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor este asigurată în baza tratatului, care interzice măsurile al căror efect este echivalent cu restricţiile cantitative pentru importuri.

Justificare

La phrase en question a été remplacée par les considérants 1 bis et 1 ter, qui précisent l'interdiction de toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intracommunautaires.

Amendamentul 3

Considerentul 1a (nou)

(1a) Orice reglementare comercială a statelor membre care poate constitui un obstacol, direct sau indirect, efectiv sau potenţial, în calea comerţului intracomunitar, trebuie considerată drept măsură cu efect echivalent restricţiilor cantitative asupra importurilor şi, ca atare, interzisă de articolul 28 din tratat. De asemenea, normele ce reglementează nediferenţiat produsele naţionale şi importate şi a căror aplicare este susceptibilă să diminueze volumul de desfacere al acestora constituie, în principiu, măsuri cu efect echivalent, interzise de articolul 28 din tratat.

Justificare

La procédure prévue dans la proposition de règlement constitue une exception au principe de la reconnaissance mutuelle. L'objet des considérants 1 bis et 1 ter est de préciser l'interdiction de toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intracommunautaires. Ils constituent une mise à garde basée sur la jurisprudence de la Cour de Justice(2) et adressée aux Etats membres.

Amendamentul 4

Considerentul 1b (nou)

(1b) Conform Curţii de Justiţie, un sistem care ar continua să impună licenţe de import sau orice alt procedeu similar, chiar de o manieră pur formală, contravine, în principiu, articolului 30 din tratat. Într-adevăr, impunerea unor formalităţi la import ca parte a unui sistem de autorizaţii cu caracter preventiv este susceptibilă să creeze obstacole în calea comerţului intracomunitar şi a accesului pe piaţă al produselor fabricate şi comercializate legal în alte state membre. Obstacolele create sunt cu atât mai grave atunci când, din cauza acestui sistem, costurile aferente produselor respective cresc. În astfel de circumstanţe, nu este vorba de o simplă limitare sau de o simplă interzicere a anumitor modalităţi de comercializare. Impunerea unei autorizaţii cu caracter preventiv trebuie, prin urmare, să fie considerată drept un obstacol ce afectează comerţul dintre statele membre şi intră sub incidenţa articolului 28 din tratat.

Justificare

L'objet des considérants 1 bis et 1 ter est de préciser l'interdiction de toute mesure nationale susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, aux échanges intracommunautaires. Ils constituent une mise à garde basée sur la jurisprudence de la Cour de Justice(3) et adressée aux Etats membres.

Amendamentul 5

Considerentul 2

(2) Obstacolele în calea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre pot fi create ilegal de autorităţile naţionale, în lipsa armonizării legislaţiei, ca o consecinţă a aplicării, pentru bunurile provenite din alte state membre, unde sunt comercializate în mod legal, a unor reguli tehnice care prevăd cerinţe impuse pentru aceste bunuri, legate de denumirea, forma, mărimea, greutatea, compoziţia, modul de prezentare, etichetarea şi ambalarea produselor. Aplicarea unor asemenea reguli tehnice pentru produsele comercializate în mod legal în alte state membre poate fi contrară articolelor 28 şi 30 din Tratatul CE, chiar dacă acele reguli naţionale se aplică fără excepţie pentru toate produsele.

(2) În lipsa armonizării legislaţiei, statele membre pot crea în mod ilegal obstacole pentru libera circulaţie a mărfurilor între statele membre aplicând bunurilor provenite din alte state membre, unde sunt comercializate în mod legal, reguli tehnice care condiţionează comercializarea acestor bunuri de respectarea anumitor cerinţe, legate de denumirea, forma, mărimea, greutatea, compoziţia, modul de prezentare, etichetarea şi ambalarea produselor.

Justificare

La dernière phrase de ce considérant est couverte par les nouveaux considérants 1 bis et 1 ter.

Amendamentul 6

Considerentul 7a (nou)

 

(7a) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, care prevede o procedură de informare în domeniul normelor şi al regulilor tehnice şi al regulilor privind serviciile societăţii informaţionale1, obligă statele membre să comunice Comisiei şi celorlalte state membre orice proiect de regulă tehnică privind produsele industriale fabricate şi produsele agricole, inclusiv cele pescăreşti şi să adreseze Comisiei o notificare în care să prezinte motivele pentru care este necesară stabilirea unei astfel de reguli tehnice. Cu toate acestea, trebuie să se garanteze că, după adoptarea unei reguli tehnice naţionale, principiul recunoaşterii reciproce este corect aplicat în cazuri speciale şi pentru produse specifice. Prezentul regulament stabileşte o procedură pentru aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazuri speciale, care prevede că autorităţile naţionale sunt obligate să justifice motivele tehnice sau ştiinţifice care nu permit autorizarea produsului specific în forma sa actuală pe piaţa naţională în temeiul articolelor 28 şi 30 din tratat. În cadrul prezentului regulament, autorităţile naţionale nu sunt obligate să justifice regula tehnică în sine.

_________

1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

Justificare

La directive 98/34 et le règlement doivent être deux systèmes complémentaires, le règlement ne doit pas remettre en cause les procédures de notifications existantes.

En outre, en communiquant à la Commission toute règle technique à l'état de projet relative à un produit industriel, un produit agricole ou de la pêche et en lui notifiant les éléments qui le poussent à prendre cette mesure technique, l'État membre par la directive 98/34 s'assure ainsi que les contraintes pesant sur les autorités nationales ensuite seront les plus légères possible : il ne devra pas rejustifier la règle technique en elle-même. Le présent règlement renforce le système ex ante en obligeant les États membres à notifier tout projet de règle technique aux opérateurs économiques concernés par l'intermédiaire des points de contact "produit". Il assure donc une information à l'interlocuteur direct avant que l'entrave ne soit créée et encourage le dialogue entre les entreprises et les États membres.

Amendamentul 7

Considerentul 8a (nou)

(8a) Ar trebui să se facă o distincţie între obligaţia de a furniza consumatorului anumite informaţii privind produsul prin inscripţionarea unor specificaţii pe acesta sau prin alăturarea unor documente cum ar fi instrucţiunile de utilizare, pe de o parte, şi, pe de altă parte, obligaţia de a furniza aceste informaţii într-o anume limbă. Acesta este motivul pentru care obligaţia de a furniza anumite informaţii privind produsul prin inscripţionarea unor specificaţii pe acesta sau prin alăturarea unor documente constituie o „regulă tehnică” în sensul prezentului regulament, în timp ce obligaţia de a oferi specificaţiile obligatorii de pe etichetă şi instrucţiunile de utilizare în limba sau limbile zonei în care produsele sunt comercializate nu constituie o „regulă tehnică” în sensul prezentului regulament.

Justification

Ce considérant est justifié par le souci d'assurer à la fois une bonne information des opérateurs et des consommateurs mais aussi pour clarifier le champ d'application du présent règlement conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice. Dans son arrêt COLIM NV (C-33/97), la Cour de Justice a en effet précisé ce qui relevait ou non de la notion de "règle technique", ce qui doit donc être clarifié dans un considérant pour une bonne application du présent règlement.

Amendamentul 8

Considerentul 8b (nou)

(8b) Procedurile de autorizare prealabilă nu constituie o regulă tehnică în sensul prezentului regulament.

Justification

Il existe des procédures d'autorisation de mise sur le marché de produits qui sont nationales (produits médicaux). Or d'après le droit communautaire, pour toutes procédures d'autorisation préalable, il n'y a pas d'obligation d'avoir une période de standstill et le présent règlement ne s'applique donc pas.

Amendamentul 9

Considerentul 9

(9) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, menţionează faptul că numai produsele sigure pot fi introduse pe piaţă. Se acordă autorităţilor dreptul de a interzice orice produs periculos cu efect imediat sau, pe perioada necesară diverselor evaluări de securitate, de verificare şi control, în vederea interzicerii temporare a unui produs care poate fi periculos. În consecinţă, este necesară excluderea din sfera de aplicare a prezentului regulament a măsurilor adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul legislaţiei naţionale de punere în aplicare a Directivei 2001/95/CE.

 

 

(9) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, menţionează faptul numai produsele sigure pot fi commercializate et stabileşte obligaţiile producătorilor şi distribuitorilor în materie de siguranţă a produselor. Se acordă autorităţilor dreptul de a interzice orice produs periculos cu efect imediat sau, pe perioada necesară diverselor evaluări de securitate, de verificare şi control, în vederea interzicerii temporare a unui produs care poate fi periculos. În sensul prezentei directive, în cazul în care produsele prezintă riscuri majore, autorităţile sunt, de asemenea, abilitate să întreprindă în timp util acţiunile necesare pentru luarea măsurilor adecvate, cum ar fi cele vizate la articolul 8 alineatul (1) literele (b)-(f) din directiva amintită. În consecinţă, ar trebui excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament măsurile adoptate de autorităţile naţionale în temeiul legislaţiei naţionale de punere în aplicare a articolului 8 alineatul (1) literele (b)-(f) şi alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE.

 

Justification

Cet amendement précise le contenu de la directive 2001/95/CE sur la sécurité des produits.

Amendamentul 10

Considerentul 10

(10) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare , stabileşte, inter alia, un sistem de avertizare rapidă în vederea notificării cu privire la riscurile directe sau indirecte asupra sănătăţii umane derivate din alimente sau furaje. Obligă statele membre să informeze Comisia imediat, prin sistemul de avertizare rapidă, cu privire la orice măsură pe care o adoptă privind restricţionarea introducerii pe piaţă sau obţinerea retragerii de pe piaţă sau a reintroducerii alimentelor sau a furajelor în scopul protecţiei sănătăţii umane şi care implică o acţiune rapidă. Măsurile adoptate de autorităţile naţionale, în temeiul articolului 50 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ar trebui, prin urmare, să fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

(10) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare , stabileşte, inter alia, un sistem de avertizare rapidă în vederea notificării cu privire la riscurile directe sau indirecte asupra sănătăţii umane derivate din alimente sau furaje. Obligă statele membre informeze Comisia imediat, prin sistemul de avertizare rapidă, cu privire la orice măsură pe care o adoptă privind restricţionarea introducerii pe piaţă sau obţinerea retragerii de pe piaţă sau a reintroducerii alimentelor sau a furajelor în scopul protecţiei sănătăţii umane şi care implică o acţiune rapidă. Măsurile adoptate de autorităţile din statele membre în temeiul articolului 50 alineatul (3) litera (a) şi al articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ar trebui, prin urmare, fie excluse din sfera de aplicare a prezentului regulament.

Justification

Il est nécessaire de mentionner l'article 54 du règlement n°178/2002 qui prévoit des mesures d'urgence de retrait du marché en cas de carence de la Commission en matière de sécurité alimentaire.

Amendamentul 11

Considerentul 11a (nou)

(11a) Prezentul regulament nu aduce atingere directivelor comunitare de armonizare a măsurilor ce au ca scop protecţia sănătăţii umane, animale sau vegetale şi de instituire a unor proceduri de control al respectării acestor măsuri.

Justification

Il existe une procédure spécifique en matière de protection de l'homme, des animaux et en matière phytosanitaire qui continue de s'appliquer car les contrôles sont déjà harmonisés au sein de l'Union européenne. Toute procédure spécifique ayant été harmonisée est exlue du champ d'application de la proposition de règlement (voir l'arrêt C 249/92) et échappe donc aux règles de l'inversion de la charge de la preuve, à la période de standstill etc.

Amendamentul 12

Considerentul 14

(14) Autorităţii naţionale îi revine responsabilitatea de a demonstra în fiecare caz faptul că aplicarea regulilor tehnice naţionale produselor specifice, comercializate în mod legal în alte state membre, se încadrează în excepţiile permise.

(14) Autorităţii naţionale îi revine responsabilitatea de a demonstra în fiecare caz faptul aplicarea regulilor tehnice naţionale produselor specifice, comercializate în mod legal în alte state membre, se încadrează în excepţiile permise şi că nu se poate recurge la măsuri mai puţin restrictive. Preavizul adresat în scris de către autoritatea naţională agentului economic ar trebui să-i dea acestuia posibilitatea de a formula cu bună credinţă observaţii referitoare la aspectele relevante ale deciziei pe care intenţionează să o ia pentru a limita accesul pe piaţă. În consecinţă, autoritatea ar trebui să informeze agentul economic în cauză cu privire la justificarea tehnică şi ştiinţifică a deciziei pe care intenţionează să o ia, în conformitate cu principiul proporţionalităţii. În absenţa unui răspuns din partea agentului economic în termenul acordat, autoritatea naţională este liberă să ia măsuri mai restrictive.

Justification

Il est essentiel d'équilibrer les obligations entre l'opérateur et l'Etat membre de destination. Ainsi, faut-il s'assurer que, lorsque l'opérateur économique n'a pas répondu dans les délais impartis, l'Etat peut imposer une règle technique nationale aditionnelle.

Amendamentul 13

Considerentul 23

(23) În vederea dezvoltării şi înfiinţării unui serviciu paneuropean de guvernare electronică şi a unei reţele telematice subiacente interoperabile, posibilitatea stabilirii unui sistem electronic pentru schimbul de informaţii între Punctele de Informare despre Produs ar trebui prevăzute, în conformitate cu Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii paneuropene de guvernare electronică către administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni (IDABC).

(23) În vederea dezvoltării şi înfiinţării unui serviciu paneuropean de guvernare electronică şi a unei reţele telematice subiacente interoperabile, ar trebui examinată îndeaproape posibilitatea stabilirii unui sistem electronic pentru schimbul de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în conformitate cu Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii paneuropene de guvernare electronică către administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni (IDABC).

Justification

Il n'est pas suffisant d'envisager la création d'un tel système; il faut le prévoir. Voir aussi l'amendement à l'article 9.

Amendamentul 14

Articolul 2 alineatul (1) teza introductivă

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor luate cu privire la orice produse sau produse agricole fabricate industrial, inclusiv produsele din peşte comercializate în mod legal în alt stat membru, pe baza unei reguli tehnice, unde efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul deciziilor luate cu privire la orice produse fabricate industrial, noi sau folosite, sau produse agricole, inclusiv produsele din peşte, comercializate în mod legal în alt stat membru, pe baza unei reguli tehnice, unde efectele directe sau indirecte ale respectivei decizii sunt oricare dintre următoarele:

Amendamentul 15

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

(c) cererea modificării produsului sau a acelui tip de produs înainte ca acesta să poată fi introdus sau păstrat pe piaţă;

(c) o cerere de modificare a produsului sau a tipului de produs înainte de introducerea sau menţinerea sa pe piaţă, ori pentru a permite utilizarea sau, în cazul vehiculelor, circulaţia, înmatricularea şi înregistrarea acestuia;

Amendamentul 16

Articolul 3 alineatul (2) litera (a)

(a) articolul 8 litera (d), (e) sau (f) al Directivei 2001/95/CE;

(a) articolul 8 alineatul (1) literele (d)-(f) şi alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE;

Justification

L'amendement précise les mesures de retrait du marché valables pour toutes les catégories de produit en cas de risque grave.

Amendamentul 17

Articolul 3 alineatul (2) litera (b)

(b) articolul 50 alineatul (3) litera (a) al Regulamentului (CE) nr. 178/2002;

(b) articolul 50 alineatul (3) litera (a) şi articolul 54 al Regulamentului (CE) nr. 178/2002;

Justification

L'amendement ainsi exclut du présent règlement l'article 54 du règlement n. 178/2002 qui prévoit des mesures d'urgence de retrait du marché en cas de carence de la Commission en matière de sécurité alimentaire.

Amendamentul 18

Articolul 4 alineatul (1) paragraful 2a (nou)

 

Autorităţile naţionale nu sunt obligate să justifice regula tehnică în sine în cazul în care aceasta se justifică în temeiul Directivei 98/34/CE.

Justificare

Si dans le considérant 7 bis nous expliquons la raison d'être de ce règlement par rapport à la directive existante 98/34, il est nécessaire de rappeler dans le corps du texte cette articulation entre les deux instruments législatifs.

Amendamentul 19

Articolul 4 alineatul (3a) (nou)

(3a) Autoritatea naţională informează Comisia cu privire la hotărârea de a iniţia procedura prevăzută de prezentul articol şi la toate consecinţele ce derivă din aceasta.

Justification

Afin que la Commission européenne puisse exercer son devoir de contrôle, il faut qu'elle soit informée de la décision d'entamer la procédure et de toutes suites données à cette décision.

Amendamentul 20

Articolul 5a (nou)

 

Articolul 5a

Autorităţii naţionale îi revine responsabilitatea de a demonstra, în fiecare caz, faptul că aplicarea regulilor tehnice naţionale anumitor produse comercializate în mod legal în alt stat membru se încadrează în excepţiile permise şi că nu se poate recurge la măsuri mai puţin restrictive. Preavizul scris permite agentului economic să formuleze cu bună credinţă observaţii referitoare la aspectele pertinente ale deciziei preconizate pentru a limita accesul pe piaţă. În consecinţă, autoritatea informează agentul economic în cauză cu privire la justificarea tehnică şi ştiinţifică a deciziei pe care intenţionează să o ia, în conformitate cu principiul proporţionalităţii. În absenţa unui răspuns din partea agentului economic, autoritatea naţională poate lua măsuri după expirarea termenului stabilit.

Justificare

Il est essentiel d'équilibrer les obligations entre l'opérateur et l'État membre de destination. Aussi faut-il s'assurer que, lorsque l'opérateur économique n'a pas répondu dans les délais impartis, l'État peut imposer une règle technique nationale additionnelle.

Amendamentul 21

Articolul 8a (nou)

 

Articolul 8a

(1) Fiecare stat membru colectează într-o bază de date informaţiile enumerate la articolul 8 alineatul (1).

(2) Comisia asigură interconexiunea acestor baze de date şi utilizează aceste informaţii în scopul:

- de a asigura controlul acestor informaţii şi al conformităţii reglementărilor tehnice în cauză cu legislaţia comunitară şi

- a pune informaţiile la dispoziţia agenţilor economici şi a statelor membre, pe internet.

(3) Statele membre asigură actualizarea tuturor informaţiilor furnizate Comisiei.

Justificare

Il est nécessaire de prévoir l'interconnexion des bases de données par la Commission européenne afin d'assurer le contrôle de la conformité des règles techniques nationales avec le droit communautaire et rendre les informations y relatives accessibles aux opérateurs économiques.

Amendamentul 22

Articolul 9

Comisia poate stabili o reţea telematică în vederea punerii în aplicare a schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Cel târziu la 31 decembrie 2009, Comisia instituie o reţea telematică în vederea realizării schimbului de informaţii între Punctele de Informare despre Produs, în contextul prezentului regulament, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Justification

Cet amendement rend obligatoire l'établissement par la Commission européenne d'un réseau télématique dans un délai raisonnable.

Amendamentul 23

Articolul 10 alineatul (2a) (nou)

(2a) Comisia stabileşte, publică şi actualizează periodic o listă orientativă a produselor care nu fac obiectul unei armonizări la nivel comunitar.

Justificare

Cette liste indicative des produits non harmonisés pourra se faire sur la base du code des douanes et de la nomenclature douanière, et sur la base des arrêts de la CJCE qui in fine dispose qu'un produit relève, ou pas, du secteur non harmonisé.

Amendamentul 24

Articolul 13 paragraful (1a) (nou)

 

Fără a aduce atingere primului paragraf din prezentul articol, articolele 7 şi 8 se aplică începând cu prima zi a lunii următoare unei perioade de un an de la data publicării prezentului regulament.

Justificare

Le texte étant un règlement, il est d'application immédiate. Cet amendement vise à différer le prise d'effet du règlement dans la mesure où la mise en place de points de contact pour les produits et le développement d'un réseau permettant aux opérateurs de consulter la liste des produits non harmonisés vont exiger des investissements financiers importants, la formation de fonctionnaires à l'utilisation de ces outils et la mise en place effective de l'inversion de la charge de la preuve.

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea regulilor tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru

Referinţe

COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

JURI

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Jacques Toubon

10.4.2007

 

 

Examinare în comisie

25.6.2007

19.9.2007

 

 

Data adoptării

11.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Albert Deß, María Sornosa Martínez

(1)

Nepublicat încă în JO.

(2)

Voir, notamment, les arrêts du 11 juillet 1974 Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5, du 19 juin 2003, Commission/Italie, C-420/01, Rec. p. I-6445, point 25, du 26 mai 2005 Burmanjer e.a., C-20/03, Rec. p. I-4133, point 23, et du 20 février 1979 Rewe-Zentral "Cassis de Dijon", 120/78, Rec. 649.

(3)

Voir les arrêts du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, dit "lait UHT", 124/81, Rec . p . 203, point 9, et du 5 juillet 1990, Commission/Belgique, C-304/88, Rec. I-2801, point 9; voir aussi l'arrêt du 26 Mai 2005, Commission/France, C-212/03, Rec. I-4213, point 16, et l'arrêt du 23 octobre 1977, Franzén, C-189/95, Rec. 5909, point 71.


PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru

Referinţe

COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Data prezentării la PE

14.2.2007

Comisia competentă în fond
  Data anunţului în plen

IMCO

13.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare
  Data anunţului în plen

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

INTA

28.2.2007

ENVI

27.2.2007

 

 

Raportor(i)
  Data numirii

Alexander Stubb

20.3.2007

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

26.11.2007

 

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Samuli Pohjamo

Aviz juridic - Politica de confidențialitate