SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES

4.12.2007 - (KOM(2007)0036 –C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Alexander Stubb

Postup : 2007/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0489/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES

(KOM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0036),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 37 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑ 0065/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A6‑0489/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

(1) Vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je voľný pohyb tovaru zabezpečený na základe zmluvy, ktorou sa zakazujú opatrenia s rovnocenným účinkom ako kvantitatívne obmedzenia na dovoz. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne, prekážať obchodu s tovarom vnútri Spoločenstva.

 

(1) Vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných hraníc, kde by mala byť hospodárska súťaž voľná a nedeformovaná a v ktorej je voľný pohyb tovaru zabezpečený na základe zmluvy, ktorou sa zakazujú opatrenia s rovnocenným účinkom ako kvantitatívne obmedzenia na dovoz. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne, prekážať obchodu s tovarom vnútri Spoločenstva.

Odôvodnenie

Plne fungujúci vnútorný trh vyžaduje podmienky voľnej a nedeformovanej hospodárskej súťaže pre dobro občanov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2

2) Prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu vnútroštátne orgány vytvárať nezákonne pri chýbajúcej harmonizácii právnych predpisov v dôsledku toho, že sa na tovar prichádzajúci z iných členských štátov, kde je zákonne uvedený na trh, uplatňujú technické pravidlá ustanovujúce požiadavky, ktoré má tento tovar spĺňať, ako sú pravidlá súvisiace s klasifikáciou, tvarom, rozmermi, hmotnosťou, zložením, prezentáciou, označením a balením. Uplatňovanie takýchto technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v iných členských štátoch môže byť v rozpore s článkami 28 a 30 Zmluvy o ES, a to aj vtedy, keď sa tieto vnútroštátne pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetky výrobky.

(2) Prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu príslušné orgány vytvárať nezákonne pri chýbajúcej harmonizácii právnych predpisov v dôsledku toho, že sa na výrobky prichádzajúce z iných členských štátov, kde je zákonne uvedený na trh, uplatňujú technické pravidlá ustanovujúce požiadavky, ktoré majú tieto výrobky spĺňať, ako sú pravidlá súvisiace s klasifikáciou, tvarom, rozmermi, hmotnosťou, zložením, prezentáciou, označením, balením a tak ďalej. Uplatňovanie takýchto technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v iných členských štátoch môže byť v rozpore s článkami 28 a 30 Zmluvy o ES, a to aj vtedy, keď sa tieto technické pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetky výrobky.

Odôvodnenie

Tieto zmeny, ktoré by mali platiť pre celý text, majú zohľadňovať rozdielne administratívne systémy a prideľovanie funkcií v rámci každého členského štátu. Preto by sa slová „vnútroštátne orgány“ mali nahradiť slovami „príslušné orgány“(napr. v odôvodneniach 4, 12) a „vnútroštátne technické pravidlá“ slovami „technické pravidlá“ (napr. v odôvodnení 7) vzhľadom na skutočnosť, že technické pravidlá sa môžu prijímať nielen na vnútroštátnej úrovni, ale tiež na regionálnej úrovni. Termín „výrobky“ dostal prednosť pred termínom „tovar“, keďže toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 2a (nové)

 

(2a) Vzájomné uznávanie, ktoré vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, je jedným z prostriedkov na zabezpečenie voľného pohybu tovaru v rámci EÚ. Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky, ktoré nie sú predmetom harmonizačnej legislatívy Spoločenstva, alebo na aspekty výrobkov, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti harmonizačnej legislatívy Spoločenstva. To znamená, že členský štát nemôže zakázať predaj výrobkov, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na svojom území, aj keby sa tieto výrobky vyrábali podľa technických pravidiel odlišných od tých, ktoré musia spĺňať domáce výrobky. Jediné výnimky z tejto zásady sú obmedzenia, ktoré sú oprávnené z dôvodov popísaných v článku 30 zmluvy alebo na základe prevažujúcich dôvodov vo verejnom záujme, ktoré sú primerané sledovanému cieľu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Na vysvetlenie tejto zásady je preto potrebné odôvodnenie vychádzajúce z judikatúry Súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 3

(3) Je nevyhnutné ustanoviť postupy na minimalizáciu možnosti, aby takéto vnútroštátne technické pravidlá vytvárali nezákonné prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi. Tým, že v členských štátoch neexistujú takéto postupy, sa vytvárajú dodatočné prekážky voľného pohybu tovaru, pretože to odrádza podniky od predaja svojich výrobkov, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na území členského štátu, ktorý zavádza technické pravidlá. Z prieskumov vyplýva, že mnohé podniky, a najmä malé a stredné podniky (MSP), buď upravujú svoje výrobky tak, aby vyhovovali technickým pravidlám členského štátu určenia, alebo sa vyhýbajú ich uvádzaniu na trh v danom štáte.

(3) Stále existuje veľa problémov pokiaľ ide o správne uplatňovanie zásady vzájomného uznávania členskými štátmi. Uplatňovanie technických pravidiel na výrobky zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte je teda najbežnejšou a najnákladnejšou obchodnou bariérou predstavujúcou 50 % všetkých bariér, s ktorými sa podniky stretávajú na vnútornom trhu. Je preto nevyhnutné ustanoviť postupy na minimalizáciu možnosti, aby takéto technické pravidlá vytvárali nezákonné prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi. Tým, že v členských štátoch neexistujú takéto postupy, sa vytvárajú dodatočné prekážky voľného pohybu tovaru, pretože to odrádza podniky od predaja svojich výrobkov, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na území členského štátu, ktorý zavádza technické pravidlá. Z prieskumov vyplýva, že mnohé podniky, a najmä malé a stredné podniky (MSP), buď upravujú svoje výrobky tak, aby vyhovovali technickým pravidlám členského štátu určenia, alebo sa vyhýbajú ich uvádzaniu na trh v danom štáte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pripomína, že vnútorný trh pre tovary ešte nie je dokončený, keďže spoločnosti, najmä MSP, sa pri cezhraničnom obchode stále stretávajú s prekážkami. Preto je potrebné toto nariadenie, ktoré sa týka najbežnejších a nákladných obchodných prekážok na vnútornom trhu, t.j. uplatňovania technických pravidiel na výrobky zákonne uvedené na trh v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 6

(6) Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. júna 2006 zdôraznila význam jednoduchého, transparentného a ľahko uplatniteľného regulačného prostredia a posilnenia dôvery spotrebiteľov a podnikov voči vnútornému trhu.

(6) Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. júna 2006 zdôraznila význam jednoduchého, transparentného a ľahko uplatniteľného regulačného prostredia a posilnenia dôvery spotrebiteľov a podnikov voči vnútornému trhu. Európska rada na svojom zasadnutí 21. a 22. júna 2007 zdôraznila, že ďalšie posilňovanie štyroch slobôd vnútorného trhu (voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu) a zlepšovanie jeho fungovania sú aj naďalej najdôležitejšie pre rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Európska rada vyzvala Radu a Európsky parlament, aby urýchlene pokročili v prijímaní tohto nariadenia bez toho, aby bola dotknutá harmonizácia vnútroštátnych technických pravidiel v prípadoch, v ktorých je to vhodné.

Odôvodnenie

Zohľadňuje sa vyhlásenie týkajúce sa tohto návrhu z posledného zasadnutia Európskej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 8

(8) Z hľadiska zásad proporcionality a subsidiarity nie je vhodné harmonizovať všetky vnútroštátne technické pravidlá pre väčšinu alebo všetky kategórie výrobkov.

(8) Toto nariadenie by nemalo brániť, tam kde je to vhodné prijatiu ďalšej harmonizácie technických pravidiel s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 8a (nové)

 

(8a) Obchodné bariéry môžu tiež vyplynúť z iných typov opatrení zakázaných ustanoveniami článku 28 zmluvy. Medzi ne patria napríklad technické špecifikácie vypracované na účely verejného obstarávania alebo povinnosti používať štátny jazyk. Tieto opatrenia, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru, však nie sú technickým pravidlom v zmysle tohto nariadenia a preto sa na ne nevzťahuje.

Odôvodnenie

Pre objasnenie by mali byť spomenuté niektoré druhy opatrení, ktoré sú jasne mimo definície technického pravidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 8b (nové)

 

(8b) Pre uplatňovanie technických pravidiel v zmysle tohto nariadenia sa niekedy používajú postupy povinného predošlého povolenia, stanoveného na základe právnych predpisov členských štátov, podľa ktorých pred uvedením výrobku alebo druhu výrobku na trh členského štátu alebo jeho časti musí príslušný orgán tohto členského štátu poskytnúť na základe žiadosti predloženej žiadateľom svoj formálny súhlas. Existencia takýchto postupov obmedzuje voľný pohyb výrobkov. Ak by preto mal byť postup povinného prechádzajúceho povolenia v súlade so zásadou voľného pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu odôvodnený, mal by sledovať verejný záujem uznaný právnymi predpismi Spoločenstva a mal by byť primeraný a nediskriminujúci; to znamená, že by mal byť vhodný na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa a nemal by presahovať to, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 8c (nové)

 

(8c) Ak je postup povinného predchádzajúceho súhlasu stanovený členským štátom v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, mali by mal príslušné orgány podľa práva tohto štátu mať možnosť v prípade, že hospodársky subjekt nepožiada o tento predchádzajúci súhlas členského štátu, okamžite stiahnuť výrobok z trhu alebo zamietnuť jeho uvedenie na trh až do ukončenia postupu predchádzajúceho súhlasu; Povinné stiahnutie výrobkov, ktoré sa týka výlučne toho, že hospodársky subjekt nepredložil svoj výrobok na postup povinného predchádzajúceho súhlasu stanoveného právnymi predpismi členského štátu, by nemalo byť pre účely tohto nariadenia rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 8d (nové)

 

(8d) Ak sa však predkladá žiadosť o takýto predchádzajúci súhlas, malo by sa k akémukoľvek zamýšlanému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti na základe technického pravidla pristupovať v súlade s týmto nariadením, aby žiadateľ mohol využiť procesnú ochranu, ktorú toto nariadenie poskytuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 8e) (nové)

 

(8e) Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní1 sa vzťahuje na akúkoľvek strelnú zbraň podľa vymedzenia v časti II prílohy tejto smernice a na zbrane iné ako strelné zbrane podľa vymedzenia v národných právnych predpisoch. Smernica 91/477/EHS zaväzuje členské štáty, aby prijali všetky príslušné ustanovenia zakazujúce vstup strelnej zbrane na ich územie, okrem prípadov vymedzených v článkoch 11 a 12 tejto smernice a za predpokladu, že podmienky v nich uvedené sú splnené, a zbrane inej ako strelnej zbrane za predpokladu, že ustanovenia národných právnych predpisov dotknutého členského štátu to umožňujú. Táto smernica taktiež umožňuje členským štátom, aby s výhradou práv udelených občanom s bydliskom v členských štátoch na základe článku 12 ods. 2 tejto smernice, prijali do svojich právnych predpisov prísnejšie ustanovenia, ako sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Preto takéto zbrane nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže sú predmetom harmonizácie.

 

_______________________

1 Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51. Smernica zmenená a doplnená …

Odôvodnenie

Tento pozmeňovací návrh má objasniť oblasť pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 9

(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov presne určuje, že na trh možno umiestniť len bezpečné výrobky. Orgány sa ňou oprávňujú zakázať s okamžitou účinnosťou každý nebezpečný výrobok alebo, na obdobie potrebné na rôzne hodnotenia, previerky a kontroly bezpečnosti, dočasne zakázať výrobok, ktorý by mohol byť nebezpečný. Je preto nevyhnutné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe vnútroštátnych zákonov uplatňujúcich smernicu 2001/95/ES.

(9) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa ustanovuje, že na trh možno umiestniť len bezpečné výrobky a vymedzujú sa povinnosti výrobcov a distribútorov pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov. Orgány sa ňou oprávňujú zakázať s okamžitou účinnosťou každý nebezpečný výrobok alebo, na obdobie potrebné na rôzne hodnotenia, previerky a kontroly bezpečnosti, dočasne zakázať výrobok, ktorý by mohol byť nebezpečný. Oprávňuje tiež orgány k tomu, aby vykonávali kroky potrebné k včasnému prijímaniu vhodných opatrení, ako sú opatrenia uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) až f) v prípade výrobkov predstavujúcich vážne riziko. Preto by sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mali vylúčiť opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe vnútroštátnych zákonov uplatňujúcich článok 8 ods. 1 písm. d) až f) a článok 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES.

Odôvodnenie

Objasnenie vzťahu medzi týmto nariadením a smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorou sa stanovuje špecifický postup vydávania dočasného alebo trvalého zákazu uvádzania nebezpečného spotrebného tovaru na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 10

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa okrem iného ustanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí vyplývajúceho z potravín alebo krmív. Členské štáty zaväzuje, aby v rámci systému rýchleho varovania okamžite informovali Komisiu o každom prijatom opatrení, ktorého cieľom je obmedziť umiestňovanie potravín alebo krmív na trh, alebo presadiť ich stiahnutie z trhu, alebo ich spätné prevzatie s cieľom ochrany zdravia ľudí, a ktoré vyžaduje rýchly zásah. Opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 178/2002 majú byť preto vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa okrem iného ustanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí vyplývajúceho z potravín alebo krmív. Členské štáty zaväzuje, aby v rámci systému rýchleho varovania okamžite informovali Komisiu o každom prijatom opatrení, ktorého cieľom je obmedziť umiestňovanie potravín alebo krmív na trh, alebo presadiť ich stiahnutie z trhu, alebo ich spätné prevzatie s cieľom ochrany zdravia ľudí, a ktoré vyžaduje rýchly zásah. Opatrenia, ktoré príslušné orgány členských štátov prijali na základe článkov 50 ods. 3 písm. a) a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002, by sa preto mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Objasnenie vzťahu medzi týmto nariadením a nariadením 178/2002, ktorým sa stanovuje špecifický „systém rýchleho varovania“ na účely oznamovania priameho alebo nepriameho rizika, ktoré pre ľudské zdravie predstavujú potraviny alebo krmivá, v súlade s jeho článkom 50. Okrem toho, nariadenie 178/2002 umožňuje členským štátom prijať dočasné ochranné opatrenia v súlade s jeho článkom 54. Tieto dve ustanovenia preto zabezpečujú, že nebezpečné potraviny alebo krmivá budú stiahnuté z trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 11

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, sa ustanovujú všeobecné pravidlá na uskutočňovanie úradných kontrol s cieľom preveriť dodržiavanie pravidiel zameraných najmä na zabránenie, odstránenie alebo zníženie na prijateľnú úroveň riziká pre ľudí a zvieratá, buď priamo alebo cez životné prostredie, a zaručenie korektných praktík v obchode s krmivami a potravinami a ochrana záujmov spotrebiteľov vrátane označovania krmív a potravín a iných foriem informácií pre spotrebiteľov. Ustanovuje osobitný postup, ktorý má zabezpečiť, aby hospodársky subjekt v prípade nedodržiavania predpisov uskutočnil nápravu situácie. Je preto nevyhnutné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe článku 54 nariadenia (ES) č. 882/2004.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie článku 54 nariadenia 882/2004 z rozsahu návrhu by vyústilo do situácie, v ktorej by sa na všetky vnútroštátne neharmonizované pravidlá týkajúce sa potravín a krmív vzťahoval výhradne článok 54. Účelom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vypustiť odkaz na článok 54 a zahrnúť ho do tohto nariadenia. To by zabránilo svojvoľnému sťahovaniu výrobkov z trhu, ktoré je v rozpore so zásadou vzájomného uznávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 13

(13) Smernicou Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy sa stanovuje postupná harmonizácia systémov a operácií prostredníctvom priebežného prijímania technických špecifikácií interoperability (TSI). Na systémy a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti uvedených smerníc, by sa preto nemal vzťahovať rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

(13) Smernicou Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy sa stanovuje postupná harmonizácia systémov a operácií prostredníctvom priebežného prijímania technických špecifikácií interoperability (TSI). Na systémy a zložky interoperability, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti uvedených smerníc, by sa preto nemal vzťahovať rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zabezpečenie súladu so smernicou 96/48/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 13a (nové)

 

(13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (ES) .../... [ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a činnosť dohľadu nad trhom v oblasti uvádzania výrobkov na trh] vytvára systém akreditácie, ktorý zabezpečuje vzájomné uznávanie úrovne odbornej spôsobilosti orgánov posudzujúcich zhodu. Príslušné orgány členských štátov by preto už ďalej nemali odmietať protokoly o skúškach a certifikáty, ktoré vydali akreditované orgány posudzujúce zhodu, na základe nedostatku ich odbornej spôsobilosti. Okrem toho môžu členské štáty prijať skúšky a certifikáty vydané inými orgánmi posudzujúcimi zhodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 13b (nové)

 

(13b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti1, zaväzuje členské štáty, aby informovali Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek návrhu technického predpisu týkajúceho sa priemyselne vyrábaných produktov, poľnohospodárskych a rybárskych produktov s uvedením dôvodov prijatia takéhoto technického predpisu. Je však nutné zabezpečiť, že po prijatí technického pravidla sa princíp vzájomného uznávania bude v jednotlivých prípadoch správne uplatňovať na špecifické výrobky. Toto nariadenie stanovuje postup uplatňovania zásady vzájomného uznávania v jednotlivých prípadoch, zavedením povinnosti príslušného orgánu členského štátu určenia uviesť, na základe akých technických alebo vedeckých dôvodov nemôže byť konkrétny výrobok uvedený na trh členského štátu určenia, v súlade s článkami 28 a 30 zmluvy.

 

______________________

1 Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

Odôvodnenie

Objasnenie rozdielov medzi smernicou 98/34/ES a týmto nariadením. Podľa smernice 98/34/ES, sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu informovali o akýchkoľvek návrhoch technických pravidiel pred ich prijatím a uplatňovaním. Toto nariadenie stanovuje postup, ktorým môžu príslušné orgány uplatňovať technické pravidlá na výrobky zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 14

(14) Je úlohou vnútroštátneho orgánu, aby v každom prípade preukázal, že uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel na osobitné výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, spadá do rámca povolených výnimiek.

 

(14) Postup stanovený v tomto nariadení neznamená porovnanie medzi technickými pravidlami členského štátu, v ktorom bol predmetný výrobok alebo typ výrobku zákonne uvedený na trh, a členského štátu určenia. Vzájomné uznávanie je obmedzené na analýzu potreby a primeranosti uplatňovania vlastného technického pravidla v konkrétnom prípade, ktorú vykonáva príslušný orgán členského štátu. Je preto úlohou príslušného orgánu, aby v každom prípade dotknutému hospodárskemu subjektu na základe dostupných relevantných technických alebo vedeckých údajov preukázal, že existujú prevažujúce dôvody vo verejnom záujme na uplatnenie vlastných technických pravidiel na predmetný výrobok alebo typ výrobku a že sa nemôžu použiť menej reštriktívne opatrenia. Písomné oznámenie by malo umožniť hospodárskemu subjektu v dobrej viere sa vyjadriť ku všetkým relevantným aspektom zamýšľaného rozhodnutia obmedzujúceho prístup na trh. Príslušnému orgánu nič nebráni v tom, aby v prípade, že hospodársky subjekt v oznámenej lehote neposkytne odpoveď, po jej uplynutí konal.

Odôvodnenie

Objasnenie postupu uvedeného v článku 4, podľa ktorého by príslušné orgány uplatňovali svoje technické pravidlá na výrobky zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Odôvodnenie 14a (nové)

 

(14a) Koncepcia prevažujúcich dôvodov vo verejnom záujme, na ktorú sa toto nariadenie v niektorých ustanoveniach odvoláva, je vyvíjajúca sa koncepcia pripravovaná Súdnym dvorom v jeho judikatúre vo vzťahu k článkom 28 a 30 zmluvy. Táto koncepcia sa okrem iného vzťahuje na účinnosť daňového dohľadu, bezúhonnosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľov, ochranu životného prostredia, zachovanie rozmanitosti tlače a riziko vážneho narušenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia. Takéto prevažujúce dôvody môžu byť dôvodom pre uplatňovanie technických pravidiel zo strany príslušných orgánov. Takéto uplatňovanie by však nemalo byť prostriedkom na ľubovoľnú diskrimináciu alebo skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi. Navyše, zásada potreby a primeranosti by sa mala vždy dodržiavať so zreteľom na skutočnosť, či príslušné orgány naozaj zvolili najmenej reštriktívne opatrenie.

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti z právneho hľadiska sa pripomína judikatúra Súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 14b (nové)

 

(14b) Pri uplatňovaní postupu uvedeného v tomto nariadení by príslušný orgán členského štátu určenia nemal stiahnuť výrobok alebo typ výrobku, ktorý bol zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, zo svojho trhu alebo obmedziť jeho uvedenie naň. Je však vhodné, aby príslušné orgány prijali predbežné opatrenia v prípade, že je potrebné urýchlene zasiahnuť proti ohrozeniu bezpečnosti a zdravia používateľov. Takéto predbežné opatrenia môžu príslušné orgány prijať tiež s cieľom zabrániť uvedeniu výrobku, ktorého výroba a uvádzanie na trh sú úplne zakázané z dôvodu verejnej morálky alebo bezpečnosti, na trh. Preto by mali členské štáty mať možnosť v ktoromkoľvek štádiu postupu uvedeného v tomto nariadení dočasne prerušiť uvádzanie takéhoto výrobku alebo typu výrobku na ich trh.

Odôvodnenie

Objasnenie postupu stanoveného v tomto nariadení. Členské štáty môžu počas uplatňovania postupu prijať predbežné opatrenia na dočasné pozastavenie uvádzania výrobku na trh, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 4a. Po uplatnení postupu môže príslušný orgán rozhodnúť o trvalom zákaze uvádzania predmetného výrobku na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Odôvodnenie 15

(15) V každom vnútroštátnom rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa majú určiť dostupné metódy odvolania sa, aby hospodársky subjekt mohol prípad predložiť príslušnému vnútroštátnemu súdu alebo tribunálu.

(15) V každom rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali vymedziť dostupné opravné prostriedky, aby hospodársky subjekt mohol prípad predložiť príslušnému vnútroštátnemu súdu alebo tribunálu, ktorý by umožnil hospodárskemu subjektu žalovať o náhradu škody.

Odôvodnenie

Cieľom je dosiahnuť lepšiu právnu zrozumiteľnosť pokiaľ ide o prostriedky, ktoré by mali byť uvedené v rozhodnutí. V závislosti od administratívnych systémov a prideľovania funkcií v rámci členských štátov môže byť rozhodnutie prijaté nielen na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Odôvodnenie 15a (nové)

 

(15a) Je vhodné, aby bol hospodársky subjekt informovaný aj o dostupnosti mechanizmu riešenia problému mimosúdnou cestou v členskom štáte určenia, ako je napríklad systém SOLVIT, aby sa zabránilo právnej neistote a nákladom vzniknutým počas zdĺhavých súdnych konaní.

Odôvodnenie

Prieskumy ukazujú, že len 4 % spoločností, ktoré sa stretnú s obchodnými bariérami podajú sťažnosť. Preto treba podporiť možnosť mimosúdneho riešenia problému, aby sa dalo nájsť rýchle riešenie a vyhnúť sa nákladom, ktoré spoločnosti musia znášať počas súdnych konaní. V tomto ohľade by systém Solvit mohol zohrávať dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Odôvodnenie 15b (nové)

 

(15b) Akonáhle príslušný orgán rozhodne o vylúčený výrobku na základe technického pravidla v súlade s procesnými požiadavkami tohto nariadenia, na akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré príjme v súvislosti s týmto výrobkom, založené na tomto rozhodnutí, sa už nevzťahujú požiadavky uvedené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

V takýchto prípadoch už hospodársky subjekt mal možnosť využiť procesnú ochranu, ktorú toto nariadenie poskytuje. Ak, napríklad, príslušný orgán v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia nariadil hospodárskemu subjektu, aby stiahlo určitý výrobok z trhu a neskôr zistí, že daný hospodársky subjekt umiestnil ten istý výrobok znova na trh, nemusí orgán znovu zdôvodňovať svoje pôvodné rozhodnutie, ani ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Odôvodnenie 19

(19) V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru sa má umožniť, aby kontaktné miesta pre výrobky poskytovali vysoko kvalitné informácie o vnútroštátnych technických pravidlách a o ich uplatňovaní. Keďže vytváranie kontaktných miest pre výrobky by nemalo prekážať rozdeľovaniu funkcií medzi príslušné orgány v rámci každého vnútroštátneho regulačného systému, má sa umožniť, aby sa počet kontaktných miest pre výrobky na jeden členský štát líšil podľa regionálnych alebo miestnych kompetencií.

(19) V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a posilnenia administratívnej spolupráce by kontaktné miesta pre výrobky mali mať možnosť poskytovať informácie o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania v členskom štáte určenia, v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Okrem toho, kontaktné miesta pre výrobky by mali poskytovať informácie o technických pravidlách a kontaktné údaje príslušných orgánov na ich území. Kontaktné miesta pre výrobky by mali byť podnietené k tomu, aby tieto informácie sprístupnili verejnosti prostredníctvom internetovej stránky a aj v iných jazykoch Spoločenstva. Kontaktné miesta pre výrobky môžu tiež poskytovať praktickú pomoc hospodárskemu subjektu počas postupu uplatňovania technických pravidiel uvedených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Odôvodnenie sa zaoberá len úlohami pridelenými kontaktným miestam pre výrobky v súlade s článkom 8. Vytvorením kontaktných miest pre výrobky sa zaoberá odôvodnenie 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Odôvodnenie 20

(20) Členské štáty by mali byť schopné zveriť úlohu kontaktných miest pre výrobky nielen existujúcim útvarom v rámci orgánov verejnej správy, ale aj obchodným komorám, odborným organizáciám alebo súkromným subjektom, aby sa nezvyšovali administratívne náklady pre podniky, ako aj príslušné orgány.

(20) Keďže vytvorenie kontaktných miest pre výrobky by nemalo zasahovať do prideľovania funkcií príslušným orgánom v rámci každého vnútroštátneho regulačného systému, členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť kontaktné miesta pre výrobky v súlade s regionálnymi alebo miestnymi kompetenciami. Členské štáty by mali byť schopné zveriť úlohu kontaktných miest pre výrobky existujúcim kontaktným miestam založeným v súlade s inými nástrojmi Spoločenstva, najmä kontaktným miestam založeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu1, s cieľom vyhnúť sa zbytočnému rozširovaniu kontaktných miest a zjednodušiť administratívne postupy. Členské štáty by mali byť tiež schopné zveriť úlohu kontaktných miest pre výrobky nielen existujúcim útvarom v rámci orgánov verejnej správy, ale aj vnútroštátnym centrám SOLVIT, obchodným komorám, odborným organizáciám alebo súkromným subjektom, aby sa nezvyšovali administratívne náklady pre podniky, ako aj príslušné orgány.

 

__________

1 Ú. v. ES L 376, 27.12.2006, s. 36.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Odôvodnenie 21

(21) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby kontaktné miesta pre výrobky boli schopné na žiadosť získavať a poskytovať podrobné informácie o každom rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s výnimkou prípadov, kde by zverejnenie takýchto informácií narušilo ochranu obchodných záujmov hospodárskeho subjektu vrátane duševného vlastníctva.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zabezpečenie súladu s úlohami pridelenými kontaktným miestam pre výrobky v súlade s článkom 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Odôvodnenie 22

(22) Členské štáty a Komisia majú úzko spolupracovať, aby sa umožnila odborná príprava pracovníkov zamestnaných na kontaktných miestach pre výrobky a motivácia kontaktných miest pre výrobky sprístupniť informácie o uplatňovaní vnútroštátnych technických pravidiel v iných jazykoch Spoločenstva.

(22) Členské štáty a Komisia majú úzko spolupracovať, aby sa umožnila odborná príprava pracovníkov zamestnaných na kontaktných miestach pre výrobky.

Odôvodnenie

Personál kontaktného miesta pre výrobky by mal byť riadne zaškolený, aby mohlo fungovať ako skutočný „helpdesk“. Potrebou poskytovať informácie v iných jazykoch Spoločenstva sa už zaoberá odôvodnenie 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Odôvodnenie 24

(24) Majú sa vytvoriť spoľahlivé a efektívne mechanizmy monitorovania a hodnotenia s cieľom poskytovať informácie o implementácii tohto nariadenia.

(24) Majú sa vytvoriť spoľahlivé, a efektívne mechanizmy pravidelného monitorovania a hodnotenia s cieľom poskytovať informácie o uplatňovaní tohto nariadenia a zabezpečiť, aby príslušné orgány členských štátov riadne uplatňovali zásadu vzájomného uznávania.

Odôvodnenie

Podľa rozhodnutia 3052/95/ES, ktoré toto nariadenie zruší, museli členské štáty informovať Komisiu a ostatné členské štáty o odmietnutí vzájomného uznávania. V skutočnosti tomu však tak nebolo. Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zásady vzájomného uznávania členskými štátmi, toto nariadenie by malo zriadiť účinný mechanizmus pravidelného monitoringu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Odôvodnenie 24a (nové)

 

(24a) Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky alebo aspekty výrobkov, ktoré nie sú predmetom harmonizačných právnych predpisov Spoločenstva zameraných na odstránenie obchodných prekážok medzi členskými štátmi, ktoré vyplývajú z existencie rozdielnych vnútroštátnych technických pravidiel. Ustanovenia takýchto opatrení Spoločenstva sú často vyčerpávajúce, pričom členské štáty nemôžu zakázať, obmedziť alebo zabrániť uvedeniu výrobkov, ktoré sú v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi, na trh na svojom území. Niektoré harmonizačné legislatívne opatrenia Spoločenstva však umožňujú členským štátom stanoviť dodatočné vnútroštátne technické podmienky pokiaľ ide o uvedenie výrobku na trh a jeho používanie. Takéto dodatočné podmienky podliehajú článkom 28 a 30 zmluvy a ustanoveniam tohto nariadenia. Na účinné uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné, aby Komisia vypracovala orientačný zoznam výrobkov, ktoré by spadali do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Jedným z dôvodov, prečo voľný pohyb tovaru v neharmonizovanej oblasti je tak ďaleko od dosiahnutia, je nedostatok právnej istoty o ohľadne oblasti pôsobnosti vzájomného uznávania. Často je nejasné, ktorých kategórií výrobkov sa vzájomné uznávanie týka. To znamená, že pred rozhodnutím, či sa uplatňuje vzájomné uznávanie, musí spoločnosť a správa najprv preskúmať pre každý aspekt výrobku, či sa riadi predpismi na úrovni Spoločenstva. Komisia by teda mohla vypracovať zoznam výrobkov, s cieľom poskytnutia právnej istoty týkajúcu sa oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, za predpokladu, že by tento zoznam bol len orientačný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Odôvodnenie 25a (nové)

 

(25a) Je vhodné zaviesť prechodné obdobie pre ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vytvorenia a úloh kontaktných miest pre výrobky tak, aby sa príslušné orgány mohli prispôsobiť požiadavkám tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Členské štáty budú potrebovať čas na vytvorenie kontaktných miest pre výrobky. Keďže sú členské štáty podnecované k tomu, aby touto úlohou poverili existujúce štruktúry, najmä kontaktné miesta zriadené v súlade s inými nástrojmi Spoločenstva, prechodné obdobie trvajúce tri mesiace by malo stačiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 1 názov (nový)

 

Predmet úpravy

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 1 odsek -1 (nové)

 

-1. Cieľom tohto nariadenia je posilniť fungovanie vnútorného trhu s voľnou a nedeformovanou hospodárskou súťažou zlepšením voľného pohybu výrobkov, so zabezpečením vysokej miery ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov.

Odôvodnenie

Toto nariadenie je zamerané nielen na posilnenie fungovania vnútorného trhu, ale zároveň na to, aby vnútorný trh s tovarom zabezpečoval vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 1 odsek 1

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a postupy, ktorými sa majú riadiť vnútroštátne orgány pri prijímaní alebo pri zámere prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 ovplyvňujúce voľný pohyb výrobku, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte.

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a postupy, ktorými sa majú riadiť príslušné orgány členských štátov pri prijímaní alebo pri zámere prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 brániace voľnému pohybu výrobku, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte a je  predmetom článku 28 zmluvy..

Odôvodnenie

Objasnenie účelu tohto nariadenia. Uplatňovanie technických pravidiel na výrobky zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte je prekážkou, ktorá bráni obchodu v rámci Spoločenstva, ako sa uvádza v zaužívanej judikatúre Súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 1 odsek 2

Ustanovuje sa ním aj vytváranie kontaktných miest pre výrobky v každom členskom štáte na poskytovanie informácií, okrem iného o uplatniteľných vnútroštátnych technických pravidlách.

2. Ustanovuje sa ním aj vytváranie kontaktných miest pre výrobky v členských štátoch na poskytovanie informácií, praktickú pomoc hospodárskym subjektom a prehĺbenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súdržnosť s úlohami pridelenými kontaktným miestam pre výrobky v súlade s článkom 8 nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 2 názov (nový)

 

Rozsah pôsobnosti

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 úvodná časť

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutie prijaté v súvislosti s akýmkoľvek priemyselne vyrábaným výrobkom alebo poľnohospodárskym výrobkom, vrátane výrobkov z rýb, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na základe technického pravidla, ak priamy alebo nepriamy vplyv takéhoto rozhodnutia je niektorý z týchto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na administratívne rozhodnutia prijaté alebo plánované na základe technického pravidla vymedzeného v odseku 2 v súvislosti s akýmkoľvek výrobkom vrátane poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov z rýb, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, ak takéto rozhodnutie má ktorýkoľvek z týchto priamych alebo nepriamych účinkov:

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh nerozširuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ale poskytuje lepšiu zrozumiteľnosť z právneho hľadiska. V skutočnosti by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky výrobky v neharmonizovanej oblasti, ktoré sú zákonne uvedené na trh v členskom štáte. Výrobky vyhotovené na vlastnú potrebu výrobcu sa neuvádzajú na trhu a preto sú automaticky vylúčené z rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 písmeno a)

a) zakázanie daného výrobku alebo typu výrobku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Písmeno a) nie je potrebné, keďže zákaz výrobkov je obsiahnutý v písmene b) (odmietnuť umožnenie uvedenia výrobku na trh) a  písmene d) (stiahnuť výrobok z trhu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 2 odsek 1 pododsek 2

Na účely písmena c) prvého pododseku zmena výrobku alebo typu výrobku znamená akúkoľvek zmenu jednej charakteristiky alebo viacerých charakteristík konkrétneho výrobku alebo konkrétneho typu výrobku uvedených v technických podmienkach v zmysle článku 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES.

Na účely písmena c) prvého pododseku zmena výrobku alebo typu výrobku znamená akúkoľvek zmenu jednej charakteristiky alebo viacerých charakteristík konkrétneho výrobku alebo konkrétneho typu výrobku uvedených v ods. 2 písm. a) tohto článku.

Odôvodnenie

Aby nedošlo k právnej neistote, odkaz na technické pravidlo sa má urobiť v súlade s týmto nariadením a nie so smernicou 98/34/ES

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 2 odsek 1a (nový)

 

1a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na rozhodnutia súdneho charakteru, ktoré prijímajú vnútroštátne súdy alebo tribunály.

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 3, ods. 1)

Odôvodnenie

Text článku 3 ods. 1 sa presúva do článku 2, ktorý sa zaoberá rozsahom pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 2 odsek 2

2. Na účely tohto nariadenia technické pravidlo znamená zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie členského štátu, ktorý nepodlieha harmonizácii na úrovni Spoločenstva a ktorého dodržiavanie je povinné pre uvedenie výrobku alebo typu výrobku na trh na území členského štátu alebo ich používanie, a ktorým sa ustanovuje jedno z nižšie uvedeného:

2. Na účely tohto nariadenia technické pravidlo znamená zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie členského štátu, ktorý nepodlieha harmonizácii na úrovni Spoločenstva:

(a) a ktorý zakazuje uvedenie výrobku alebo typu výrobku na trh alebo jeho používanie na území toho členského štátu; alebo

(b) jeho dodržiavanie je povinné pri uvedení výrobku alebo typu výrobku na trh alebo jeho používaní na území toho členského štátu;

a ktorý stanovuje jednu z nasledujúcich podmienok:

a) charakteristiky požadované pre daný výrobok alebo typ výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok alebo typ výrobku, pokiaľ ide o názov, pod ktorým sa predáva, terminológiu, symboly, skúšky a skúšobné metódy, balenie, označovanie a postupy posudzovania zhody;

(i) charakteristiky požadované pre daný výrobok alebo typ výrobku, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek uplatňovaných na výrobok alebo typ výrobku, pokiaľ ide o názov, pod ktorým sa predáva, terminológiu, symboly, balenie, označovanie;

b) akákoľvek iná požiadavka, ktorá sa kladie na výrobok alebo typ výrobku na účely ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktorá ovplyvňuje životnosť výrobku po jeho umiestnení na trh, ako sú podmienky používania, recyklovania, opätovného použitia alebo likvidácie, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo charakter výrobku, alebo typ výrobku, alebo jeho uvedenie na trh.

(ii) akákoľvek iná požiadavka, ktorá sa kladie na výrobok alebo typ výrobku na účely ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktorá ovplyvňuje životnosť výrobku po jeho umiestnení na trh, ako sú podmienky používania, recyklovania, opätovného použitia alebo likvidácie, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo charakter výrobku, alebo typ výrobku, alebo jeho uvedenie na trh.

 

(iii) skúšky a skúšobné metódy alebo akékoľvek správy alebo osvedčenia zo skúšok.

Odôvodnenie

.Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 3 názov (nový)

 

Vzťah k iným normám práva Spoločenstva

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 3 odsek 1

1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na rozhodnutia súdneho charakteru, ktoré prijímajú vnútroštátne súdy alebo tribunály.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže článok 3 sa zaoberá vzťahom tohto nariadenia s inými nástrojmi Spoločenstva, článok 3 odsek 1 je vhodnejší ako súčasť článku 2, ktorý sa zaoberá rozsahom pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

1a. Toto nariadenie sa nevzťahuje na systémy a zložky interoperability, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES.

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 3, ods. 3)

Odôvodnenie

Text článku 3 ods. 3 je vložený ako nový ods. 1 kvôli lepšej právnej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 3 odsek 2

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje v prípade opatrení prijatých vnútroštátnymi orgánmi členských štátov na základe:

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje v prípade opatrení prijatých orgánmi členských štátov na základe:

a) článku 8 písm. d), e) alebo f) smernice 2001/95/ES;

a) článkov 8 ods. 1 písm. d) až f) a 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES;

b) článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 178/2002;

b) článkov 50 ods. 3 písm. a) a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002;

c) článku 54 nariadenia (ES) č. 882/2004;

 

d) článku 14 smernice 2004/49/ES.

d) článku 14 smernice 2004/49/ES.

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu o vseobecnej bezpečnosti výrobkov sa vzťahuje len na nebezpečný spotrebiteľský tovar. Vylúčenie článku 54 nariadenia 882/2004 je v rozpore s účelom článku 3. Článok 54 stanovuje, že ak príslušný orgán zistí nedodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s potravinami alebo krmivami, či už na úrovni Spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni, pristúpi k opatreniam vrátane, napr. obmedzenia alebo zákazu uvedenia potraviny alebo krmiva na trh. Dôsledkom vylúčenia tohto článku z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by preto bolo, že pokiaľ príslušný orgán zistí, že potravina alebo krmivo nespĺňa vnútroštátne právne predpisy, mohol by pristúpiť ku ktorémukoľvek z týchto opatrení, čo by bolo proti zásade vzájomného uznávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 3 odsek 3

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje na systémy a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti smernice 96/48/ES a smernice 2001/16/ES.

vypúšťa sa

(Text sa presunul do odseku 1a)

Odôvodnenie

Na zlepšenie právnej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Kapitola II názov

Uplatňovanie technického pravidla

Postup uplatňovania technického pravidla členského štátu určenia

Odôvodnenie

Kapitola II popisuje postup, prostredníctvom ktorého môže členský štát prijať rozhodnutie, že odmietne vzájomné uznávanie a namiesto neho uplatní vlastné technické pravidlá na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 3a (nový)

 

Článok 3 a

 

Informácie o výrobku

 

V prípade, že príslušný orgán členského štátu určenia nechá posúdiť výrobok alebo typ výrobku s cieľom rozhodnúť, či prijme alebo neprijme rozhodnutie v súlade s článkom 2 ods. 1, môže, najmä s ohľadom na zásadu proporcionality, požiadať príslušný hospodársky subjekt o:

 

a) relevantné informácie o charakteristikách príslušného výrobku alebo typu výrobku; alebo

 

(b) relevantné a ľahko dostupné informácie o zákonnom uvedení daného výrobku na trh v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Hospodársky subjekt bude možno povinný poskytnúť informácie o zákonnom uvedení výrobku na trh. Nie všetky výrobky sú regulované technickými pravidlami vo všetkých členských štátoch a napriek tomu sú výrobky uvádzané na trh. Zamýšlané rozhodnutie príslušného orgánu musí byť na základe charakteristík výrobku, preto sú informácie o výrobku dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

 

Vzájomné uznávanie úrovne odbornej spôsobilosti orgánov posudzujúcich zhodu

 

Členské štáty nesmú odmietnuť certifikáty a správy vydávané orgánmi posudzujúcimi zhodu, na základe ich odbornej spôsobilosti, pokiaľ tieto subjekty obdržali akreditačný certifikát pre príslušnú oblasť posudzovania zhody v súlade s nariadením (ES) č. .../... [ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v oblasti uvádzania výrobkov na trh].

Odôvodnenie

Certifikáty a protokoly zo skúšok už nemôžu byť odmietnuté iba na základe nedostatku odbornej spôsobilosti orgánu posudzovania zhody, ktorý bol akreditovaný v súlade s navrhovaným nariadením, ktorým sa stanovia požiadavky pre akreditáciu a činnosť dohľadu nad trhom. Ak orgán posudzovania zhody už nie je spôsobilý, je povinnosťou vnútroštátneho akreditačného orgánu, aby prijal potrebné opatrenia. Príslušné orgány však môžu naďalej odmietnuť certifikáty z iných dôvodov (protokoly zo skúšok sú neúplné, sú potrebné ďalšie skúšky, atď), ak to príslušné orgány odôvodnia v súlade s postupom stanoveným v článku 4 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 4 názov (nový)

 

Posudzovanie potreby uplatnenia technického pravidla členského štátu určenia

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 4 odsek 1

1. Ak chce vnútroštátny orgán prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, hospodárskemu subjektu identifikovanému v súlade s článkom 5 pošle písomné oznámenie o svojom úmysle, pričom špecifikuje technické pravidlo, na ktorom sa má toto rozhodnutie zakladať, a uvedie dostatočné technické alebo vedecké dôkazy o tom, že zamýšľané rozhodnutie opodstatňuje jeden z dôvodov verejného záujmu uvedených v článku 30 zmluvy alebo odkazom na inú prevažujúcu požiadavku verejného záujmu, a že je vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa a nepresahuje to, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

1. Ak chce príslušný orgán členského štátu určenia prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, hospodárskemu subjektu identifikovanému v súlade s článkom 5 pošle písomné oznámenie o svojom úmysle, pričom špecifikuje technické pravidlo, na ktorom sa má toto rozhodnutie zakladať, a uvedie technické alebo vedecké dôkazy o tom, že:

 

a) zamýšľané rozhodnutie opodstatňuje jeden z dôvodov verejného záujmu uvedených v článku 30 zmluvy alebo odkazom na iný prevažujúci dôvod verejného záujmu, a že

 

b) zamýšľané rozhodnutie je vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa a nepresahuje to, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

 

Akekoľvek zamýšlané rozhodnutie sa musí opierať o charakteristiky príslušného výrobku alebo typu výrobku.

Príslušný hospodársky subjekt má mať po prevzatí takého oznámenia najmenej dvadsať pracovných dní na predloženie pripomienok.

Príslušný hospodársky subjekt má mať po prevzatí takého oznámenia najmenej dvadsať pracovných dní na predloženie pripomienok. V uvedenom oznámení sa musí uviesť lehota na predkladanie pripomienok. Ak počas tejto lehoty príslušný orgán neobdrží od hospodárskeho subjektu odpoveď, môže prijať opatrenia.

Odôvodnenie

Pri posudzovaní, či je potrebné prijať rozhodnutie, musí členský štát určenia založiť svoju analýzu na charakteristikách výrobku a nie na existencii alebo obsahu technických pravidiel v členskom štáte, v ktorom bol výrobok zákonne uvedený na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 4 odsek 2 pododsek 1

2. Každé rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 sa oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu s uvedením dôvodov, na ktorých sa zakladá vrátane dôvodov zamietnutia argumentov, ktoré subjekt predložil.

2. Každé rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 sa prijme a oznámi hospodárskemu subjektu a Komisii do 20 pracovných dní po uplynutí lehoty na obdržanie pripomienok od hospodárskeho subjektu ako sa uvádza v odseku 1. Toto rozhodnutie musí náležite zohľadniť tieto pripomienky a uviesť dôvody, na ktorých sa zakladá vrátane dôvodov zamietnutia prípadných argumentov, ktoré subjekt predložil, a technických alebo vedeckých dôkazov, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 4 odsek 2 pododsek 2

Rozhodnutie špecifikuje aj opravné prostriedky dostupné na základe platných predpisov v príslušnom členskom štáte a lehoty na uplatňovanie týchto opravných prostriedkov.

Rozhodnutie špecifikuje aj opravné prostriedky dostupné na základe platných predpisov v príslušnom členskom štáte a lehoty na uplatňovanie týchto opravných prostriedkov. Každé rozhodnutie je možné napadnúť pred vnútroštátnymi súdmi alebo tribunálmi alebo inými odvolacími inštanciami.

Odôvodnenie

V záujme lepšej právnej zrozumiteľnosti je text článku 6 vložený do článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 4 odsek 3

3. Ak sa vnútroštátny orgán po odoslaní písomného oznámenia v súlade s odsekom 1 tohto článku rozhodne, že neprijme rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, informuje o tom príslušný hospodársky subjekt.

3. Ak sa príslušný orgán členského štátu určenia po odoslaní písomného oznámenia v súlade s odsekom 1 tohto článku rozhodne, že neprijme rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, informuje o tom ihneď príslušný hospodársky subjekt.

Odôvodnenie

Ak sa príslušný orgán rozhodne uplatniť zásadu vzájomného uznávania, mal by o tom byť hospodársky subjekt informovaný okamžite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 4 odsek 3a (nový)

 

3a. Ak príslušný orgán členského štátu určenia po ukončení postupu ustanoveného v tomto článku neoznámi hospodárskemu subjektu rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 v termíne stanovenom v odseku 2 tohto článku, výrobok sa považuje za zákonne uvedený na trh v členskom štáte určenia.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť väčšiu právnu istotu hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 4a (nový)

 

Článok 4a

Prechodné opatrenia

 

1. Príslušný orgán členského štátu určenia počas realizácie postupu ustanoveného v tejto kapitole dočasne nepozastaví uvádzanie predmetného výrobku alebo typu výrobku na trh, s výnimkou prípadov, ak sú splnené tieto podmienky:

 

a) predmetný výrobok alebo typ výrobku predstavuje za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania vážne riziko pre bezpečnosť a zdravie používateľov; alebo

 

b) predmetný výrobok alebo typ výrobku podlieha vzhľadom na jeho výrobu a uvádzanie na trh úplnému zákazu v členskom štáte určenia, a to výhradne z dôvodu ochrany verejnej morálky a bezpečnosti.

 

2. Príslušný orgán členského štátu určenia informuje okamžite hospodársky subjekt a Komisiu o prijatí dočasných opatrení uvedených v odseku 1. V prípade opatrení uvedených v odst. 1 písm. a) musí byť oznámenie doplnené o technické alebo vedecké odôvodnenie týchto opatrení.

 

3. Dočasné opatrenia prijaté v súlade s týmto článkom je možné napadnúť pred vnútroštátnymi súdmi alebo tribunálmi alebo inými odvolacími inštanciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 5

 

Článok 5 Informácie pre hospodársky subjekt

Písomné oznámenie uvedené v článku 4 ods. 1 sa zašle výrobcovi v zmysle článku 2 písm. e) smernice 2001/95/ES, ak sú jeho identifikačné a kontaktné údaje uvedené na obale alebo označení výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii.

Žiadosť o informácie, písomné oznámenie a rozhodnutie uvedené v článkoch 4 a 4a sa zašlú hospodárskemu subjektu, ktorým je:

Písomné oznámenie sa zašle distribútorovi v zmysle článku 2 písm. f) smernice 2001/95/ES, ak sú jeho identifikačné a kontaktné údaje uvedené na obale alebo označení výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii.

(a) zhotoviteľ výrobku, keď má sídlo v spoločenstve a akákoľvek iná osoba, ktorá sa prezentuje ako výrobca tým, že sa jej meno, obchodná značka alebo iná odlišujúca značka spája s výrobkom, alebo taká osoba, ktorá výrobok obnovuje; alebo

Ak identifikačné a kontaktné údaje výrobcu a distribútora nie sú uvedené ani na obale alebo označení výrobku, ani v sprievodnej dokumentácii, písomné oznámenie sa pošle akémukoľvek inému výrobcovi alebo distribútorovi v zmysle ustanovení uvedených v prvom a druhom odseku.

(b) v prípade, že príslušný orgán nevie zistiť identifikačné a kontaktné údaje ani jedného hospodárskeho subjektu, uvedeného pod písmenom (a), je ním zástupca výrobcu, v prípade, že výrobca nesídli v rámci Spoločenstva alebo ak žiaden zástupca nesídli v rámci Spoločenstva, je ním dovozca výrobku; alebo

 

(c) v prípade, že príslušný orgán nevie zistiť identifikačné a kontaktné údaje ani jedného hospodárskeho subjektu, uvedeného pod písmenami (a) alebo (b), sú nimi iné subjekty v rámci dodávateľského reťazca, pokiaľ ich činnosť môže ovplyvniť vlastnosti výrobku, ktorý je regulovaný technickým pravidlom, ktoré sa naňho uplatňuje; alebo

 

(d) v prípade, že príslušný orgán nevie zistiť identifikačné a kontaktné údaje ani jedného hospodárskeho subjektu, uvedeného pod písmenami (a), (b) alebo (c), je ním ktorýkoľvek subjekt v rámci dodávateľského reťazca, ktorého činnosť neovplyvňuje žiadne vlastnosti výrobku, ktorý je regulovaný technickým pravidlom, ktoré sa naňho uplatňuje;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ poskytnúť väčšiu právnu istotu o tom, koho treba kontaktovať v súlade s článkom 4 a 4a. Definícia „hospodárskeho subjektu“ bola na základe definícií „výrobcu" a „distribútora“ v smernici 2001/95/ES plne vypísaná, namiesto uvedenia odkazu, ako to bolo v návrhu Komisie. Je to sčasti preto, že je lepšie, aby čitatelia tohto relatívne krátkeho nariadenia nemuseli hľadať kľúčové definície v inej legislatíve a sčasti preto, že definície „výrobcu“ a „distribútora“ v smernici 2001/95 sa veľmi nehodia do kontextu tohto nariadenia. Smernica 2001/95 sa týka bezpečnosti výrobkov. Technické pravidlá v rámci tohto nariadenia sa však netýkajú len otázky bezpečnosti: zahŕňajú, napríklad, puncovníctvo drahých kovov. Je preto vhodné, aby sa upravili odkazy na subjekty v rámci dodávateľského reťazca, ktorých činnosť ovplyvňuje alebo neovplyvňuje bezpečnosť výrobku na odkazy na subjekty v rámci dodávateľského reťazca, ktorých činnosť ovplyvňuje alebo neovplyvňuje akúkoľvek vlastnosť výrobku, ktorý podlieha technickému pravidlu, ktoré sa naňho vzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 6

Článok 6

vypúšťa sa

Každé rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1 je možné napadnúť pred vnútroštátnymi súdmi.

 

Odôvodnenie

Text článku 6 je vložený do článku 4 ods. 2 kvôli lepšej právnej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 7 názov (nový)

 

Zriadenie kontaktných miest pre výrobky

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 7 odsek 1

1. Každý členský štát určí na svojom území jedno alebo viac kontaktných miest pre výrobky a oznámi ich kontaktné údaje ostatným členským štátom a Komisii.

1. Členské štáty určia na svojom území kontaktné miesta pre výrobky a oznámia ich kontaktné údaje ostatným členským štátom a Komisii.

Odôvodnenie

S cieľom rešpektovať rozdelenie zodpovedností a právomocí medzi členskými štátmi. Preto môže byť počet kontaktných miest pre výrobky vzhľadom na regionálnu alebo miestnu právomoc rozdielny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 7 odsek 2

2. Komisia uverejní a pravidelne aktualizuje zoznam kontaktných miest pre výrobky.

2. Komisia vypracuje a pravidelne aktualizuje zoznam kontaktných miest pre výrobky a uverejňuje ho v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Komisia tieto informácie sprístupní aj na internetovej stránke.

Odôvodnenie

Zoznam kontaktných miest pre výrobky by sa uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie stal oficiálnym dokumentom. Z praktických dôvodov by sa mal tento zoznam sprístupniť na internetovej stránke zriadenej v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 8 názov (nový)

 

Úlohy

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 8 odsek 1

1. Kontaktné miesta pre výrobky na požiadanie poskytujú tieto informácie:

1. Kontaktné miesta pre výrobky na požiadanie okrem iných, hospodárskeho subjektu alebo príslušného orgánu iného členského štátu poskytujú tieto informácie:

a) technické pravidlá uplatniteľné na vnútroštátnom území na osobitný typ výrobkov;

(a) technické pravidlá uplatniteľné na osobitný typ výrobkov v rámci územia kontaktných miest pre výrobky a informácie o tom, či daný typ výrobku podľa zákona predmetného členského štátu podlieha požiadavke predchádzajúceho súhlasu, spolu s informáciami o zásade vzájomného uznávania a o uplatňovaní tohto nariadenia na území daného členského štátu.

b) kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov umožňujúce priamy kontakt na nich vrátane podrobných údajov orgánov zodpovedných za dohľad nad uplatňovaním konkrétnych technických pravidiel na vnútroštátnom území;

b) kontaktné údaje príslušných orgánov v rámci členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, umožňujúce priamy kontakt na nich vrátane podrobných údajov orgánov zodpovedných za dohľad nad uplatňovaním konkrétnych technických pravidiel na vnútroštátnom území;

c) opravné prostriedky všeobecne dostupné na vnútroštátnom území v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi a výrobcom alebo distribútorom;

c) opravné prostriedky všeobecne dostupné na vnútroštátnom území v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi a výrobcom alebo distribútorom;

d) kontaktné údaje všetkých združení alebo organizácií iných ako vnútroštátne orgány, ktoré môžu výrobcom alebo distribútorom na vnútroštátnom území poskytnúť praktickú pomoc.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 8 odsek 2

2. Kontaktné miesta pre výrobky odpovedajú na každú žiadosť o prenos informácií uvedených v odseku 1 do dvadsiatich pracovných dní od jej prevzatia.

3a. Kontaktné miesta pre výrobky odpovedajú na každú žiadosť o informácie alebo pomoc uvedenú v odseku 1 a 3 do desiatich pracovných dní od jej prevzatia. V prípadoch, keď je žiadosť nepodložená, kontaktné miesto pre výrobky o tom bezodkladne a náležite informuje hospodársky subjekt.

Odôvodnenie

Kontaktné miesto pre výrobky môže pomáhať hospodárskemu subjektu počas postupu popísaného v kapitole II, v rámci ktorého musí hospodársky subjekt poskytovať informácie (článok 3a) alebo predkladať pripomienky (článok 4) do dvadsiatich pracovných dní. Preto by malo kontaktné miesto pre výrobky odpovedať najneskôr do 20 pracovných dní. Okrem toho môže kontaktné miesto pre výrobky preskúmať podrobnosti žiadosti hospodárskeho subjektu, aby mohlo rozhodnúť, či sa táto žiadosť vzťahuje na uplatňovanie tohto nariadenia. Nakoniec je logickejšie umiestniť toto ustanovenie za odsek 3, keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh odkazuje na tento odsek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 8 odsek 3

3. Kontaktné miesta pre výrobky v členských štátoch, v ktorých výrobca a distribútor zákonne uviedli daný výrobok na trh sú informované o písomných oznámeniach a rozhodnutiach podľa článku 4 s výnimkou tých prípadov, kde by zverejnenie takýchto informácií narušilo ochranu obchodných záujmov tohto hospodárskeho subjektu vrátane práv duševného vlastníctva. Toto kontaktné miesto pre výrobky má právo predložiť svoje pripomienky príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

3. Kontaktné miesta pre výrobky v členských štátoch, v ktorých hospodársky subjekt zákonne uviedol daný výrobok na trh môžu hospodárskemu subjektu pomôcť poskytnutím všetkých potrebných informácií alebo zistení hospodárskemu subjektu alebo príslušnému orgánu ako je uvedené v článku 4.

 

Pomoc hospodárskemu subjektu nezahŕňa poskytovanie právneho poradenstva v jednotlivých prípadoch.

Odôvodnenie

Pre podniky, najmä pre MSP, je dôležité dostať praktickú pomoc v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa cezhraničného obchodovania. Hospodársky subjekt preto môže požiadať kontaktné miesto pre výrobky o praktickú pomoc, ak už zákonne uviedol daný výrobok na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 8 odsek 3b (nový)

 

3b. V rámci pomoci poskytovanej hospodárskemu subjektu sa môže kontaktné miesto pre výrobky spojiť s kontaktným miestom pre výrobky členského štátu určenia.

Odôvodnenie

Spolupráca v administratívnej oblasti sa prehĺbi kontaktovaním sa príslušných kontaktných miest pre výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 8 odsek 3c (nový)

 

3c. Kontaktné miesta pre výrobky nevyberajú žiadne poplatky za informácie a pomoc poskytnuté podľa  tohto článku.

Odôvodnenie

Na rozdiel od jednotných kontaktných miest, založeným v súlade so smernicou 2006/123/ES o službách v rámci vnútorného trhu, kde môžu poskytovatelia uskutočniť všetky administratívne procesy a formality pred poskytnutím cezhraničných služieb, kontaktné miesta pre výrobky na základe tohto nariadenia majú fungovať na spôsob „helpdesku“ pre firmy s cezhraničným obchodom a pre príslušné orgány pri ich snahe o spoluprácu s inými členskými štátmi. Preto by služby kontaktných miest pre výrobky mali byť zdarma. To však nebráni členským štátom vo zverení úlohy kontaktného miesta pre výrobky jednotným kontaktným miestam podľa smernice o službách alebo iným existujúcim kontaktným miestam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 9

 

Článok 9 Telematická sieť

Komisia môže vytvoriť telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2

Komisia môže vytvoriť telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky a/alebo príslušnými orgánmi členských štátov podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Spolupráca v administratívnej oblasti sa prehĺbi zintenzívnením dialógu a uľahčením nadväzovania kontaktov medzi administratívou členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 10 názov (nový)

 

Spravodajská povinnosť

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty posielajú Komisii na jej žiadosť podrobnú správu o implementácii tohto nariadenia vrátane podrobných informácií o všetkých písomných oznámeniach alebo rozhodnutiach zaslaných podľa článku 4 ods. 1, 2 alebo 3.

1. Členské štáty posielajú Komisii každoročne podrobnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane podrobných informácií o všetkých písomných oznámeniach alebo rozhodnutiach zaslaných podľa článku 4 vrátane každej relevantnej informácie týkajúcej sa typov dotknutých výrobkov.

Odôvodnenie

Rozhodnutie 3052/95/ES, ktoré sa týmto nariadením zruší, hovorí, že členské štáty musia informovať Komisiu a ostatné členské štáty o odmietnutí vzájomného uznávania. V skutočnosti tomu však tak nebolo. Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zásady vzájomného uznávania členskými štátmi, toto nariadenie by malo zriadiť účinný mechanizmus pravidelného monitoringu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 10 odsek 1a (nový)

 

1a. Vzhľadom na informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s odsekom 1 Komisia zanalyzuje svoje rozhodnutia a opatrenia a posúdi ich opodstatnenosť.

 

Komisia v prípade potreby prijme primerané opatrenia vrátane postupov podľa článku 226 zmluvy s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia dotknutými členskými štátmi.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zásady vzájomného uznávania členskými štátmi, toto nariadenie by malo zriadiť účinný mechanizmus pravidelného monitoringu, kde Komisia zohráva rozhodujúcu úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 10 odsek 2

2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do piatich rokov po dátume určenom v článku 13 správu o implementácii tohto nariadenia.

2. Do troch rokov po dátume určenom v článku 13 a potom každých päť rokov Komisia vykoná revíziu a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V prípade potreby Komisia priloží k správe príslušné návrhy na zlepšenie voľného pohybu tovaru.

Odôvodnenie

Parlament a Rada by mali byť pravidelne informovaní, aby mohli monitorovať uplatňovanie zásady vzájomného uznávania členskými štátmi. Hodnotenie Komisie by mohlo slúžiť aj na zistenie sektorov, v ktorých by mohla byť potrebná ďalšia harmonizácia alebo iné opatrenia Spoločenstva, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 10 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia vypracuje, uverejní a pravidelne aktualizuje orientačný zoznam výrobkov patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia tento zoznam sprístupní aj na internetovej stránke.

Odôvodnenie

Jedným z dôvodov, prečo voľný pohyb tovaru v neharmonizovanej oblasti je tak ďaleko od dosiahnutia, je nedostatok právnej istoty ohľadne oblasti pôsobnosti vzájomného uznávania. Často je nejasné, ktorých kategórií výrobkov sa vzájomné uznávanie týka. To znamená, že pred rozhodnutím, či sa uplatňuje vzájomné uznávanie, musí spoločnosť a správa najprv preskúmať pre každý aspekt výrobku, či sa riadi predpismi na úrovni Spoločenstva. Komisia by teda mohla vypracovať zoznam výrobkov, s cieľom poskytnutia právnej istoty týkajúcej sa oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, za predpokladu, že by tento zoznam bol len orientačný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 11 názov (nový)

 

Postup výboru

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 12 názov (nový)

 

Zrušenie

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 13 názov (nový)

 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Odôvodnenie

V záujme právnej zrozumiteľnosti je vhodné uvádzať názvy jednotlivých ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Článok 13 pododsek 1a (nový)

 

Články 7 a 8 platia od [prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po šiestich mesiacoch od dátumu uverejnenia].

Odôvodnenie

Členské štáty budú potrebovať čas na vytvorenie kontaktných miest pre výrobky. Keďže sú členské štáty podnecované k tomu, aby touto úlohou poverili existujúce štruktúry, a najmä kontaktné miesta zriadené v súlade s inými nástrojmi Spoločenstva, prechodné obdobie trvajúce šesť mesiacov by malo stačiť.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Vnútorný trh je základným kameňom hospodárskeho rastu v Európe, ktorého základom sú štyri slobody: voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Aby mohol vnútorný trh s tovarom fungovať v plnej miere, je nevyhnutné odstrániť technické prekážky.

Pre tovar to znamená harmonizovať technické pravidlá členských štátov alebo ich vzájomne uznávať. Oblasť, v ktorej už prebehla harmonizácia, sa vzťahuje na 75 % vnútorného trhu s tovarom (približne 1,5 trilióna EUR) a nezharmonizovaná oblasť, na ktorú by sa malo vzťahovať vzájomné uznávanie, predstavuje zostávajúcich 25 % (približne 500 biliónov EUR).

Náklady týkajúce sa neuplatňovania vzájomného uznávania sa odhadujú vo výške približne 150 biliónov EUR.

Predložený návrh nariadenia sa zameriava na odstránenie prekážok riadneho uplatňovania vzájomného uznávania.

2. Základné informácie o vzájomnom uznávaní

Zásada vzájomného uznávania vyplýva z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, najmä v známom prípade Cassis de Dijon z 20. februára 1979. Táto zásada sa zakladá na jednom pravidle a jednej výnimke:

a) Všeobecné pravidlo: členský štát v podstate nemôže zakázať alebo obmedziť predaj tovaru na svojom území, ktorý sa zákonne vyrába v inom členskom štáte a ktorý je zákonne uvedený na jeho trh, dokonca aj vtedy, keď tento tovar nevyhovuje v celom rozsahu pravidlám členského štátu určenia.

b) Výnimka: ak ide o nezharmonizovanú oblasť, členský štát sa môže odchýliť od tejto zásady a prijať opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce uvedenie takéhoto tovaru na vnútroštátny trh, ale len ak ide o opatrenia, ktoré sú nevyhnutné (i), proporčné (ii) a opodstatnené (iii) z dôvodov uvedených v článku 30 Zmluvy o ES alebo vychádzajúce z prevažujúcich požiadaviek verejného záujmu.

Sú dve rozsiahle kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vzájomné uznávanie:

(i) výrobky, pre ktoré nebola vykonaná harmonizácia právnych predpisov na úrovni EÚ. Táto kategória zahŕňa napr. bicykle, rebríky, lešenia, výrobky z drahých kovov, výrobky pre starostlivosť o dieťa, nádrže a kontajnery.

(ii) výrobky, ktoré sú čiastočne zharmonizované. Napríklad funkčnosť aspektov týkajúcich sa klímy a účinnosti zabezpečovacích systémov nie je, no všetky ostatné aspekty sú zharmonizované Táto kategória zahŕňa aj, okrem iného, textil, obuv, informačné technológie, osobitné typy motorových vozidiel, elektrikársky materiál a určité druhy potravín.

Pre slabé fungovanie vzájomného uznávania existujú tri hlavné dôvody:

(i)        Členské štáty, ktoré túto zásadu neuplatňujú správne alebo vôbec.

(ii)       Nedostatok vedomostí o zásade vzájomného uznávania, tak na strane hospodárskych subjektov, ako aj členských štátov.

(iii)      Právna neistota o praktickom uplatňovaní tejto zásady.

3. Hlavné body návrhu Komisie

Rozsah pôsobnosti návrhu (článok 2 a 3). Nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutia, ktorých priamym alebo nepriamym výsledkom je, že výrobky zákonne uvedené na trh v jednom členskom štáte nemôžu v súčasnej podobe zostať alebo byť uvedené na trh v druhom členskom štáte. Príslušné výrobky podliehajú technickým pravidlám, ktoré nie sú predmetom harmonizácie na úrovni Spoločenstva.

Postup v prípade, keď členský štát zamýšľa uplatniť vlastné technické pravidlá (články 4, 5 a 6). V prípade, že sa orgán rozhodne uplatniť vlastné technické pravidlá, napr. ak sa z akéhokoľvek dôvodu neuplatňuje vzájomné uznávanie, musí zdôvodniť, prečo tak urobil. Príslušný hospodársky subjekt má dvadsať dní na reakciu na zdôvodnenie orgánov predtým, než orgány budú môcť rozhodnúť s konečnou platnosťou o uplatňovaní alebo neuplatňovaní vlastných technických pravidiel.

Úlohy kontaktných miest pre výrobky (články 7 a 8). Medzi hlavné úlohy patrí poskytovanie informácií týkajúcich sa technických pravidiel podnikom a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Telematická sieť (článok 9). Tento článok umožňuje zriadiť telematickú sieť v súlade s rozhodnutím 2004/387/ES na prehĺbenie uplatňovania vzájomného uznávania.

Systém podávania správ (článok 10) o uplatňovaní tohto nariadenia je ustanovený týmto článkom.

4. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca plne podporuje cieľ Komisie dosiahnuť plné využitie potenciálu zásady vzájomného uznávania a právne vyjasniť spôsob uplatňovania tejto zásady hospodárskym subjektom, ako aj členským štátom.

Predmet a rozsah pôsobnosti (kapitola 1)

Článok 1

Spravodajca sa domnieva, že návrh by mal jasnejšie vyjadrovať svoj hlavný cieľ, a to zabezpečenie voľného pohybu tovaru v neharmonizovanej oblasti.

Článok 2

Odsek 1

Aby sa text návrhu stal právne zrozumiteľnejším, „priemyselne vyrábané výrobky“ sa zmenili na „všetky výrobky“. Výrobky vyrábané pre vlastnú spotrebu sú napríklad stále vylúčené, keďže tieto výrobky nie sú nikdy uvádzané na trh v žiadnom členskom štáte.

Spravodajca sa domnieva, že zakázať výrobok sa rovná jeho odmietnutiu alebo jeho stiahnutiu z trhu.

Odsek 2

Definícia „technického pravidla“ bola prevzatá zo smernice 98/34/ ES. Kvôli lepšej zrozumiteľnosti spravodajca zoskupil skúšky a vydávanie licencií do osobitného pododseku. Keďže existencia postupov posudzovania zhody, alebo postupov udeľovania predchádzajúceho súhlasu v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, nepredstavuje technické pravidlo, sú všetky skúšky a skúšobné metódy a licencie technickými pravidlami a preto patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Prostredníctvom tohto nariadenia je nevyhnutné zabrániť neopodstatnenému dodatočnému testovaniu výrobkov v členskom štáte určenia

Článok 3

Spravodajca považuje zaradenie článku 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 do výnimiek z rozsahu pôsobnosti za zbytočné, keďže nariadenie (ES) č. 178/2002 už zabezpečuje, že nebezpečné potraviny alebo krmivá môžu byť stiahnuté z trhu. Vyňatie článku 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 by však členským štátom umožnilo stiahnuť z trhu výrobky, ktoré nie sú v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi predpismi, bez toho, aby museli uplatniť zásadu vzájomného uznávania.

Postup uplatňovania technického pravidla členského štátu určenia (kapitola 2)

Článok 3a (nový)

Spravodajca považuje článok 4 tohto nariadenia za obraz kulminácie činnosti zameranej na pravidelnú kontrolu trhu. Pred dosiahnutím kulminačného bodu v normálnom prípade vedú hospodárske subjekty a príslušné orgány členských štátov dialóg v oblasti dozoru nad trhom. Spravodajca pokladá za potrebné vyjasniť, že hospodársky subjekt musí počas tohto dialógu poskytnúť informácie o ustanoveniach, ktoré umožnili uvedenie výrobku na trh v inom členskom štáte.

Článok 4

Aby sa hospodárskym subjektom poskytla väčšia istota pri plánovaní ich činnosti, spravodajca uviedol 20 dňovú lehotu, ktorá začína plynúť od uplynutia lehoty na obdržanie pripomienok od hospodárskeho subjektu. Hospodársky subjekt bude mať teda minimálne 20 dní na to, aby reagoval na oznámenie. Potom má členský štát ešte stále 20 pracovných dní na predloženie svojho konečného rozhodnutia zohľadňujúceho pripomienky hospodárskeho subjektu. Odhliadnuc od konečného rozhodnutia členského štátu môže hospodársky subjekt plánovať svoju činnosť s väčšou istotou vzhľadom na načasovanie daného rozhodnutia.

Ak členský štát neprijme konečné rozhodnutie, výrobok sa považuje za zákonne uvedený na trh v tomto členskom štáte.

Článok 4a (nový)

Výrobok, ktorý sa preskúmaval v rámci postupov tohto nariadenia, zostáva štandardne na trhu členského štátu určenia počas celého postupu až dovtedy, kým členský štát neprijme konečné rozhodnutie. V tomto novom článku sa uvádza, že členský štát môže dočasne stiahnuť z trhu nebezpečný výrobok alebo výrobok podliehajúci úplnému zákazu z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo bezpečnosti. Takéto stiahnutie však treba považovať za dočasné opatrenie. Pri prijímaní konečného rozhodnutia musí členský štát stále predkladať vedecké dôkazy a zohľadňovať pripomienky hospodárskeho subjektu. Preto môže byť konečné rozhodnutie v protiklade k dočasnému opatreniu, ktorým sa výrobok stiahol z trhu.

Článok 5

V tomto článku sa spravodajca snažil ozrejmiť, komu sa majú zasielať oznámenia a rozhodnutia členského štátu.

Článok 6

Spravodajca vložil text článku 6 do článku 4 ods. 2 s cieľom dosiahnuť väčšiu súdržnosť s kapitolou 2.

Kontaktné miesta pre výrobky (kapitola 3)

Články 7 a 8

Spravodajca zmenil a doplnil tieto dva články, aby sa objasnilo, že kontaktné miesta pre výrobky by mali:

- poskytovať v prvom rade informácie o zásade vzájomného uznávania a o právach hospodárskych subjektov a členských štátov, ktoré z nej vyplývajú,

- slúžiť ako poradné miesta poskytujúce praktickú, no v žiadnom prípade právnu, pomoc týkajúcu sa uplatňovania zásady vzájomného uznávania,

- poskytovať informácie hospodárskym subjektom, ako aj príslušným orgánom členských štátov,

- udržiavať vzájomné medzištátne kontakty s cieľom vytvoriť účinnú informačnú sieť.

Záverečné ustanovenia (kapitola 4)

Článok 10

Spravodajca je presvedčený, že výraz „na jej žiadosť“ spôsobuje právnu neistotu členských štátov, ktoré nebudú môcť vedieť, kedy presne si budú musieť splniť záväzky týkajúce sa podávania správ. Preto spravodajca uviedol povinnosť členských štátov podávať správy každoročne. Zabezpečilo by sa tým aj to, že Komisia bude pravidelne informovaná o uplatňovaní tohto nariadenia v členských štátoch. Komisia tieto správy aj zanalyzuje a v prípade priestupkov vykoná opatrenia.

Aby sa zvýšila informovanosť o zásade vzájomného uznávania a aby sa hospodárskym subjektom poskytli ďalšie usmernenia týkajúce sa oblastí uplatňovania tejto zásady, spravodajca považuje za potrebné, aby Komisia zverejnila orientačný zoznam výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V žiadnom prípade sa pritom nebude ani pokúšať o to, aby bol tento zoznam úplný, a tento zoznam bude slúžiť len na určovanie podľa uvedených príkladov.

Článok 13

Spravodajca sa domnieva, že po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia treba dať členským štátom šesť mesiacov na zriadenie kontaktných miest pre výrobky.

Samotné nariadenie by však malo nadobudnúť účinnosť do dvadsiatich dní od jeho uverejnenia. Hospodárskym subjektom by sa tak umožnilo účinnejšie využívať vzájomné uznávanie od začiatku, a to dokonca aj bez pomoci kontaktných miest pre výrobky počas prvých šiestich mesiacov.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (17.9.2007)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES
(KOM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Březina

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Voľný pohyb tovaru patrí medzi štyri základné slobody, na ktorých je založená Európska únia. Únii sa ho podarilo zaviesť najmä zrušením ciel a ďalšími opatreniami, medzi ktoré patrí napríklad harmonizácia technických požiadaviek na určité kategórie výrobkov. Naďalej však existuje niekoľko výrobkov, ktorých technické parametre nie sú na úrovni EÚ harmonizované. Členské štáty si preto mohli upraviť požiadavky na takéto výrobky vo svojich vlastných predpisoch. Tým sa však vytvárali veľké administratívne a finančne náročné prekážky pre podnikateľov, ktorí boli vystavení ďalším administratívnym postupom a museli prispôsobovať svoje výrobky v neharmonizovanej oblasti, aby ich mohli vyvážať do iných členských štátov. V mnohých prípadoch bolo výsledkom to, že podnikatelia sa rozhodli svoje výrobky do niektorých krajín nevyvážať.

S riešením prišiel v roku 1979 Európsky súdny dvor, ktorý vo svojom rozsudku vo veci „Cassis de Dijon“ na základe Zmluvy o ES odvodil tzv. zásadu vzájomného uznávania. Podľa tejto zásady majú výrobky vyrobené alebo uvedené na trh v jednom členskom štáte prístup na trh aj v inom členskom štáte i v prípade, ak celkom nezodpovedajú jeho vnútroštátnym požiadavkám. Takýto prístup je úplne pochopiteľný, pretože sa dá predpokladať, že verejný záujem, napríklad ochrana zdravia alebo životného prostredia, sa v rôznych členských štátoch chráni porovnateľným spôsobom. Členský štát môže prístup na svoj trh obmedziť len v prípade, ak preukáže, že je ohrozený verejný záujem.

Na objasnenie je tiež potrebné upozorniť, že zásada vzájomného uznávania sa nevzťahuje na nekvalitné výrobky, ktoré sú pre spotrebiteľov bezprostredne nebezpečné alebo škodlivé. V súlade so smernicou 2001/95 ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa môžu takéto výrobky okamžite stiahnuť z trhu a vnútroštátne orgány informujú o ich výskyte ostatné členské štáty prostredníctvom systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX).

Podľa informácií z členských štátov a z Európskej komisie je však situácia neuspokojivá aj po 25 rokoch uplatňovania zásady vzájomného uznávania. Vnútroštátne orgány v členských štátoch bežne od podnikateľov žiadajú, aby svoje výrobky prispôsobovali miestnym predpisom a podstupovali nákladné a zdĺhavé procesy, ako napríklad testovanie výrobkov miestnou skúšobňou, aj keď je takéto konanie zväčša v rozpore s európskym právom.

Komisia preto prichádza s návrhom nariadenia, ktorého cieľom je zvýšiť právnu istotu podnikateľov aj samotných vnútroštátnych orgánov tým, že sa určia jasné pravidlá pre vzájomné uznávanie. Návrh nariadenia obsahuje niekoľko zásadných aspektov:

— stanovenie záväzného postupu pre vnútroštátne orgány, pokiaľ sa rozhodnú neuplatňovať zásadu vzájomného uznávania a obmedziť tak pohyb výrobku z iného členského štátu na svojom trhu;

— určenie dostatočného časového priestoru pre podnikateľov na uplatnenie pripomienok pred vydaním konečného rozhodnutia vnútroštátnym orgánom;

— v súvislosti s informáciami, ktoré predloží podnikateľ, vnútroštátny orgán musí svoje konečné rozhodnutie písomne zdôvodniť;

— vnútroštátny orgán nesie tiež dôkazné bremeno, pokiaľ ide o dôvody obmedzenia pohybu výrobku z iného členského štátu na jeho trhu a uplatnenia vlastného vnútroštátneho predpisu;

— podnikateľ má zároveň možnosť odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu na súde;

— dôležitou súčasťou návrhu je vytvorenie siete kontaktných a informačných miest v jednotlivých členských štátoch EÚ, na ktoré sa budú môcť obracať vnútroštátne orgány i podnikatelia so žiadosťami o informácie o konkrétnych výrobkoch; tieto miesta budú prepojené tzv. telematickou sieťou.

Pokiaľ ide o uplatňovanie zásady vzájomného uznávania v neharmonizovanej oblasti výrobkov a text návrhu, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktorý bol požiadaný o stanovisko, hodnotí návrh Komisie kladne, pretože má veľký význam pre uplatňovanie zásady vzájomného uznávania resp. voľný pohyb tovaru, nakoľko doterajšia prax nie je jednotná. Aj keď je samotná zásada zakotvená v článkoch 28 a 30 Zmluvy o ES, niekoľko spoločností čelí problémom pri vstupe na iný trh v rámci EÚ, často v dôsledku nedostatku informácií o existencii tejto zásady alebo jej pôsobnosti. Návrh správne presúva dôkazné bremeno späť na členské štáty, ktoré musia dokázať, že výrobok spĺňa jedno z kritérií článku 30 zmluvy alebo iných rozsudkov Európskeho súdneho dvora, a zásada vzájomného uznávania sa teda nemusí uplatniť.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa vzhľadom na súčasnú prax a odlišné stanoviská vnútroštátnych orgánov a podnikateľov vyvážajúcich svoje výrobky na trhy ostatných členských štátov domnieva, že návrhom sa dosiahne spravodlivá rovnováha medzi podnikateľmi a štátnymi orgánmi rozhodujúcimi o prístupe na trh.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko konkrétne navrhuje nasledujúce zmeny:

– prístup k relevantným vnútroštátnym technickým pravidlám, o ktoré sa opiera rozhodnutie vnútroštátnych orgánov, je absolútne nevyhnutný, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky (MSP); článok 4 ods. 1 sa preto dopĺňa tak, že zaväzuje vnútroštátne orgány priložiť k svojmu rozhodnutiu kópiu príslušných technických noriem alebo aspoň informáciu o tom, kde sú príslušné technické normy k dispozícii;

– keďže spolupráca kontaktných miest na vnútroštátnej a európskej úrovni má zásadný význam a zabezpečí lepšiu výmenu informácií o vnútroštátnych predpisoch a konkrétnom uplatňovaní vnútroštátnych noriem, navrhuje sa príslušná zmena článku 9.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 úvodná časť

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutie prijaté v súvislosti s akýmkoľvek priemyselne vyrábaným výrobkom alebo poľnohospodárskym výrobkom, vrátane výrobkov z rýb, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na základe technického pravidla, ak priamy alebo nepriamy vplyv takéhoto rozhodnutia je niektorý z týchto:

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutie prijaté v súvislosti s akýmkoľvek tovarom, ktorý je zákonne uvádzaný na trh v inom členskom štáte na základe technického pravidla, ak má takéto rozhodnutie ktorýkoľvek z týchto priamych alebo nepriamych účinkov:

Odôvodnenie

Súlad s terminológiou použitou v zmluve a jurisprudencii Európskeho súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 písmeno b)

b) nepovolenie umiestnenia výrobku alebo typu výrobku na trh;

b) nepovolenie umiestnenia tovaru alebo typu tovaru na trh alebo jeho používania;

Odôvodnenie

Niektoré vnútroštátne technické pravidlá rozlišujú medzi pojmami „umiestniť výrobok na trh“ a „používať výrobok“. Existujú preto typy výrobkov, ktoré sa môžu umiestniť na trh, ale nesmú sa za určitých podmienok používať. Navrhované znenie by zahŕňalo celú škálu možných situácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 písmeno c)

c) požiadanie o zmenu výrobku alebo typu výrobku predtým, ako sa bude môcť umiestniť alebo udržať na trhu;

c) požiadanie o zmenu alebo certifikáciu tovaru alebo typu tovaru predtým, ako sa bude môcť umiestniť alebo udržať na trhu;

Odôvodnenie

Súčasné znenie návrhu nariadenia zakazuje členským štátom žiadať od podnikateľov prispôsobovanie ich produktov technickým požiadavkám importujúcej krajiny. Často sa však stáva, že podnikatelia sú nútení nechať si svoje výrobky preskúšať v štáte dovozu aj napriek tomu, že tieto boli preskúšané v štáte, kde boli vyrobené, a majú aj príslušné certifikáty. Takýto prístup je v rozpore so zásadou vzájomného uznávania a podnikateľom spôsobuje neopodstatnené náklady navyše. Prax vyžadovať neoprávnené skúšanie je preto rovnako škodlivá ako požiadavky na prispôsobovanie výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Článok 2 odsek 1 pododsek 2

Na účely písmena c) prvého pododseku zmena výrobku alebo typu výrobku znamená akúkoľvek zmenu jednej charakteristiky alebo viacerých charakteristík konkrétneho výrobku alebo konkrétneho typu výrobku uvedených v technických podmienkach v zmysle článku 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES.

Na účely písmena c) prvého pododseku zmena tovaru alebo typu tovaru znamená akúkoľvek zmenu jednej charakteristiky alebo viacerých charakteristík konkrétneho tovaru alebo konkrétneho typu tovaru uvedených v ods. 2 písm. a).

Odôvodnenie

Nie je dôvod odkazovať na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES, keďže príslušné ustanovenie smernice (vymedzenie pojmu technickej špecifikácie)je uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia. Jednoduchším a legislatívne jasnejším riešením sa preto zdá byť namiesto odkazu na smernicu 98/34/ES uviesť odkaz na článok 2 ods. 2 písm. a) návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Článok 4 odsek 1 pododsek -1 (nový)

 

-1. Je úlohou vnútroštátneho orgánu, aby v každom prípade preukázal, že uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel na špecifické tovary, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, je oprávnené na základe dôvodov uvedených v článku 30 Zmluvy o ES alebo s odkazom na prevažujúcu požiadavku vo verejnom záujme.

Odôvodnenie

Dôkazné bremeno sa musí jasne určiť nielen v odôvodneniach (odôvodnenie 14 návrhu), ale aj v hlavnom texte samotného návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Článok 4 odsek 1 pododsek 1

1. Ak chce vnútroštátny orgán prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, hospodárskemu subjektu identifikovanému v súlade s článkom 5 pošle písomné oznámenie o svojom úmysle, pričom špecifikuje technické pravidlo, na ktorom sa má toto rozhodnutie zakladať, a uvedie dostatočné technické alebo vedecké dôkazy o tom, že zamýšľané rozhodnutie opodstatňuje jeden z dôvodov verejného záujmu uvedených v článku 30 zmluvy alebo odkazom na inú prevažujúcu požiadavku verejného záujmu, a že je vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa a nepresahuje to, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

1. Ak chce vnútroštátny orgán prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, hospodárskemu subjektu identifikovanému v súlade s článkom 5, ako aj Komisii a kontaktnému miestu pre výrobky v tomto členskom štáte, pošle písomné oznámenie o svojom úmysle, pričom špecifikuje technické pravidlo, na ktorom sa má toto rozhodnutie zakladať, a uvedie dostatočné technické alebo vedecké dôkazy o tom, že zamýšľané rozhodnutie opodstatňuje jeden z dôvodov verejného záujmu uvedených v článku 30 zmluvy alebo odkazom na inú prevažujúcu požiadavku verejného záujmu, a že je vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa a nepresahuje to, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

Odôvodnenie

Cieľom uloženia povinnosti vnútroštátnych orgánov informovať Komisiu a kontaktné miesto pre výrobky uvedené v článku 8 o ich zámere prijať rozhodnutie uvedené v článku 2 je ďalej zabrániť vnútroštátnym orgánom, aby prijímali neoprávnené rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Článok 4 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Ak rozhodnutie vnútroštátneho orgánu vychádza z vnútroštátneho technického pravidla, text tohto pravidla sa musí pripojiť k oznámeniu, alebo sa musí v oznámení uviesť informácia o tom, kde je uvedené pravidlo k dispozícii.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zjednodušiť prístup hospodárskych subjektov, predovšetkým malých a stredných podnikov k príslušným vnútroštátnym technickým pravidlám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Článok 4 odsek 1 pododsek 2

Príslušný hospodársky subjekt má mať po prevzatí takého oznámenia najmenej dvadsať pracovných dní na predloženie pripomienok.

Príslušný hospodársky subjekt má mať po prevzatí takého oznámenia jeden mesiac na predloženie pripomienok.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že návrh stanovuje lehotu dvadsať dní ako minimálnu lehotu („najmenej dvadsať pracovných dní“), dĺžka lehoty sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Ak by sa určila jednotná lehota, ktorá by sa uplatňovala v celej EÚ, výrazne by to prispelo k posilneniu právnej istoty podnikateľov. Z hľadiska počítania dĺžky sa zdá byť lehota jeden mesiac prehľadnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Článok 4 odsek 3

3. Ak sa vnútroštátny orgán po odoslaní písomného oznámenia v súlade s odsekom 1 tohto článku rozhodne, že neprijme rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, informuje o tom príslušný hospodársky subjekt.

3. Ak sa vnútroštátny orgán po odoslaní písomného oznámenia v súlade s odsekom 1 tohto článku rozhodne, že neprijme rozhodnutie uvedené v článku 2 ods. 1, bezodkladne o tom informuje príslušný hospodársky subjekt.

Odôvodnenie

Okamžikom doručenia písomného oznámenia o úmysle vydať rozhodnutie obmedzujúce voľný pohyb výrobku sa podnikateľský subjekt dostáva do stavu právnej neistoty. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby bolo obdobie neistoty maximálne skrátené pre prípad, že sa vnútroštátny orgán nakoniec rozhodne pohyb výrobku neobmedziť. Riešením by bolo do poslednej vety článku 4 ods. 3 doplniť slovo „bezodkladne“. Úrady by tak museli príslušný hospodársky subjekt okamžite informovať o tom, že obmedzujúce opatrenie nebude prijaté, čím by sa zabránilo možnému nepružnému prístupu zo strany týchto orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Článok 8 odsek 1 písmeno a)

a) technické pravidlá uplatniteľné na vnútroštátnom území na osobitný typ výrobkov;

a) technické pravidlá uplatniteľné na vnútroštátnom území na osobitný typ tovaru a informácie o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania;

Odôvodnenie

Kontaktné miesta by mali poskytovať informácie nielen o vnútroštátnych technických pravidlách, ale predovšetkým o spôsobe uplatňovania zásady vzájomného uznávania. Rozšírením informačnej povinnosti sa zásadným spôsobom nezväčší agenda kontaktných miest a pre podnikateľov sú informácie o zásade vzájomného uznávania užitočným nástrojom obchodovania na vnútornom trhu. Väčšia informovanosť môže zvýšiť dôveru podnikateľov v možnosti zásady vzájomného uznávania, čo môže viesť k nárastu objemu obchodovania s týmto tovarom na vnútornom trhu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Článok 9 odsek -1 (nový)

 

Komisia zabezpečí spoluprácu a výmenu informácií medzi všetkými kontaktnými miestami pre výrobky vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie lepšieho toku informácií o obmedzujúcich vnútroštátnych technických predpisoch a ich praktickom uplatňovaní je potrebná vnútroštátna a cezhraničná spolupráca kontaktných miest pre výrobky. Spoluprácu na európskej úrovni by mala organizovať Európska komisia, hoci aj členské štáty by mali byť ochotné aktívne spolupracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Článok 9

Komisia môže vytvoriť telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

Komisia vytvorí telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Vytvorenie telekomunikačného nástroja medzi Komisiou a kontaktným miestom pre výrobky má na zabezpečenie hladkého fungovania trhu mimoriadny význam, preto by jeho vytvorenie a používanie malo byť povinné. Súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Článok 10 odsek 2

2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do piatich rokov po dátume určenom v článku 14 ods. 1 správu o implementácii tohto nariadenia.

2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dva roky po dátume určenom v článku 13 správu o implementácii tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Lehota dvoch rokov sa zdá byť primeranejšia na poskytnutie správy o implementácii Európskemu parlamentu a Rade. Rovnaká lehota sa použila v prípade smernice 98/34/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tri mesiace po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Dvadsaťdňová lehota nadobudnutia platnosti sa zdá byť neprimerane krátka. Určitý čas si vyžiada predovšetkým vytvorenie kontaktných miest, informovanie všetkých pracovníkov štátnej správy, ktorí v praxi budú nariadenie vykonávať, a prípadne aj prijatie nevyhnutných legislatívnych opatrení v súvislosti s novými prvkami, ktoré návrh nariadenia ustanovuje. Z týchto dôvodov sa zdá byť účelné túto lehotu predĺžiť na tri mesiace.

POSTUP

Názov

Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte

Referenčné čísla

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jan Březina

3.5.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.6.2007

17.7.2007

 

 

Dátum prijatia

13.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (12.9.2007)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES
(KOM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacques Toubon

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa článkov 28 a 30 zmluvy nemôžu cieľové členské štáty na svojom území zakázať predaj výrobkov, ktoré sa zákonne predávajú v inom členskom štáte a ktoré nepodliehajú harmonizácii Spoločenstva, pokiaľ technické zákazy stanovené cieľovým členským štátom nie sú odôvodnené v súlade s článkom 30 Zmluvy o ES alebo na základe naliehavých potrieb všeobecného verejného významu uznaných judikatúrou Súdneho dvora, a ak sú tieto zákazy primerané. Ide o „zásadu vzájomného uznávania“.

Zavedenie tejto zásady je sťažené viacerými problémami: i) nedostatok povedomia podnikov a vnútroštátnych orgánov o existencii zásady vzájomného uznávania; ii) pole pôsobnosti tejto zásady a dôkazové bremeno sú predmetom právnej neistoty, pretože sa nedá vždy presne určiť, na aké kategórie výrobkov sa vzájomné uznávanie vzťahuje; iii) podniky riskujú, že ich výrobky nebudú mať prístup na trh cieľového členského štátu; iv) neexistuje pravidelný dialóg medzi príslušnými orgánmi v jednotlivých členských štátoch. Preto je potrebné stanoviť postupy umožňujúce vyhnúť sa tomu, aby vnútroštátne technické pravidlá vytvárali nezákonné prekážky brániace voľnému pohybu tovarov medzi členskými štátmi.

Spravodajca predložil zmeny návrhu nariadenia s cieľom objasniť jeho pole pôsobnosti, zlepšiť prístup k informáciám zo strany hospodárskych subjektov a zjednodušiť kontrolnú úlohu Európskej komisie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú tiež za cieľ zvýšiť zodpovednosť exekutívy Spoločenstva: Komisia musí ako strážca zmlúv vykonávať svoju kontrolnú úlohu aktívnejšie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 37 a 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Odôvodnenie 1

1) Vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je voľný pohyb tovaru zabezpečený na základe zmluvy, ktorou sa zakazujú opatrenia s rovnocenným účinkom ako kvantitatívne obmedzenia na dovoz. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne, prekážať obchodu s tovarom vnútri Spoločenstva.

1) Vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je voľný pohyb tovaru zabezpečený na základe zmluvy, ktorou sa zakazujú opatrenia s rovnocenným účinkom ako kvantitatívne obmedzenia na dovoz.

Odôvodnenie

Predmetnú vetu nahradili odôvodnenia 1a) a 1b), ktoré spresňujú zákaz akýchkoľvek vnútroštátnych opatrení, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo, reálne alebo potenciálne brániť obchodu v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Odôvodnenie 1a (nové)

1 a) Akékoľvek obchodné pravidlá členských štátov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo, reálne alebo potenciálne brániť obchodu v rámci Spoločenstva, sa musia pokladať za opatrenia s rovnakým účinkom, aký majú kvantitatívne obmedzenia dovozu, preto ich článok 28 zmluvy zakazuje. Normy uplatniteľné bez rozdielu na domáce aj dovážané výrobky, ktorých uplatnenie by mohlo znížiť objem predaja týchto výrobkov, predstavujú v podstate aj opatrenia s rovnakým účinkom ako opatrenia, ktoré sú zakázané na základe článku 28 zmluvy.

Odôvodnenie

Postup stanovený v návrhu nariadenia predstavuje výnimku zo zásady vzájomného uznávania. Predmetom odôvodnení 1a) a 1b) je spresniť zákaz akýchkoľvek vnútroštátnych opatrení, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu vo vnútri Spoločenstva. Tvoria ochranu určenú členským štátom na základe judikatúry Súdneho dvora[2].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Odôvodnenie 1b (nové)

1b) Podľa Súdneho dvora je vo všeobecnosti systém, ktorý zachováva potrebu, i keď čisto formálnu, dovozných povolení alebo iný podobný postup, v rozpore s článkom 30 zmluvy. Požiadavka dovozných formalít vytvárajúcich režim preventívneho povolenia by mohla brániť obchodu vo vnútri Spoločenstva a prístupu na trh výrobkov, ktoré sú zákonne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch. Prekážka je ešte závažnejšia, ak tento režim vystavuje príslušné výrobky ďalším nákladom. Za takýchto okolností nejde o jednoduché obmedzenie alebo zákaz určitých spôsobov predaja. Požiadavka predbežného povolenia sa musí považovať za prekážku v obchode medzi členskými štátmi, na ktorú sa vzťahuje článok 28 zmluvy.

Odôvodnenie

Predmetom odôvodnenia 1a) a 1b) je spresniť zákaz akýchkoľvek vnútroštátnych opatrení, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu vo vnútri Spoločenstva. Tvoria ochranu určenú členským štátom na základe judikatúry Súdneho dvora[3].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Odôvodnenie 2

2) Prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu vnútroštátne orgány vytvárať nezákonne pri chýbajúcej harmonizácii právnych predpisov v dôsledku toho, že sa na tovar prichádzajúci z iných členských štátov, kde je zákonne uvedený na trh, uplatňujú technické pravidlá ustanovujúce požiadavky, ktoré má tento tovar spĺňať, ako sú pravidlá súvisiace s klasifikáciou, tvarom, rozmermi, hmotnosťou, zložením, prezentáciou, označením a balením. Uplatňovanie takýchto technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v iných členských štátoch môže byť v rozpore s článkami 28 a 30 Zmluvy o ES, a to aj vtedy, keď sa tieto pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetky výrobky.

2) Prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu vnútroštátne orgány vytvárať nezákonne pri chýbajúcej harmonizácii právnych predpisov v dôsledku toho, že sa na tovar prichádzajúci z iných členských štátov, kde je zákonne uvedený na trh, uplatňujú technické pravidlá ustanovujúce požiadavky, ktoré má tento tovar spĺňať, ako sú pravidlá súvisiace s klasifikáciou, tvarom, rozmermi, hmotnosťou, zložením, prezentáciou, označením a balením.

Odôvodnenie

Posledná veta tohto odôvodnenia je zahrnutá v nových odôvodneniach 1a) a 1b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Odôvodnenie 7a (nové)

7a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti1 ukladá členským štátom povinnosť informovať Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých návrhoch technických pravidiel týkajúcich sa priemyselne vyrábaných a poľnohospodárskych výrobkov (vrátane výrobkov rybolovu), ako aj povinnosť oznamovať dôvody, ktoré si vyžaduje zavedenie tohto pravidla. V každom prípade je potrebné zaručiť, že sa po prijatí vnútroštátneho technického pravidla bude v jednotlivých prípadoch správne uplatňovať zásada vzájomného uznávania konkrétnych výrobkov. Toto nariadenie ustanovuje postup uplatňovania zásady vzájomného uznávania v jednotlivých prípadoch, pričom vnútroštátne orgány budú musieť v súlade s článkami 28 a 30 uviesť technické alebo vedecké dôvody, pre ktoré nemôžu schváliť uvedenie konkrétneho výrobku na trh v jeho aktuálnej podobe. Vnútroštátne orgány nie sú podľa tohto nariadenia povinné odôvodniť samotné technické pravidlo.

_________

1Ú. v. ES L 204, z 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363 z 20.12.2006, s. 81).

Odôvodnenie

Smernica 98/34 a nariadenie musia tvoriť dva navzájom sa dopĺňajúce systémy, nariadenie nesmie spochybňovať súčasné postupy oznamovania.

Naviac, tým, že sa Komisii oznámi každý návrh technického pravidla vzťahujúceho sa na priemyselný výrobok, poľnohospodársky výrobok alebo výrobok rybolovu a oznámia sa jej dôvody na prijatie tohto pravidla, členský štát sa v rámci smernice 98/34 ubezpečí, že tlak na vnútroštátny orgán bude potom čo najjemnejší: nebude musieť opätovne odôvodňovať samotné technické pravidlo. Toto nariadenie posilňuje systém ex ante tým, že ukladá členským štátom povinnosť oznamovať každý návrh technického pravidla príslušným hospodárskym subjektom prostredníctvom kontaktných miest pre výrobky. Zabezpečuje teda informáciu pre priameho účastníka skôr, ako sa vytvorí prekážka, a podporuje dialóg medzi podnikmi a členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Odôvodnenie 8a (nové)

8a) Je potrebné rozlišovať medzi povinnosťou informovať spotrebiteľa o výrobku tým, že sa k nemu priložia určité špecifikácie alebo sa pripoja informácie, ako sú návody na použitie, a povinnosťou poskytnúť tieto informácie v danom jazyku. Preto je povinnosť poskytovať spotrebiteľovi informácie o výrobku priložením určitých špecifikácií k výrobku alebo pripojením dokumentov v zmysle tohto nariadenia „technickým pravidlom“, pričom povinné označovanie a návody na použitie minimálne v jazyku alebo v jazykoch tej oblasti, v ktorej sa majú tieto výrobky uviesť na trh, „technickým pravidlom“ nie je v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je založené na snahe zabezpečiť dobrú informovanosť hospodárskych subjektov aj spotrebiteľov, ale aj na vyjasnení pôsobnosti tohto nariadenia v súlade s jurisdikciou Súdneho dvora. V rozsudku COLIM NV (C-33/97) Súdny dvor spresnil, čo zahŕňa pojem „technické pravidlo“, čo sa preto musí vyjasniť v odôvodnení v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Odôvodnenie 8c (nové)

8 b) Postupy predbežného povolenia nie sú technickým pravidlom v zmysle tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Niektoré postupy povoľovania týkajúce sa uvedenia výrobkov na trh sú vnútroštátnej povahy (zdravotnícke výrobky). V súlade s právnymi predpismi Spoločenstva nie je však pre všetky postupy predbežného povolenia povinná lehota typu standstill, preto sa toto nariadenie neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Odôvodnenie 9

9) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa ustanovuje, že na trh možno umiestniť len bezpečné výrobky. Oprávňuje orgány zakázať s okamžitou účinnosťou každý nebezpečný výrobok alebo, na obdobie potrebné na rôzne hodnotenia, previerky a kontroly bezpečnosti, dočasne zakázať výrobok, ktorý by mohol byť nebezpečný. Je preto nevyhnutné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe vnútroštátnych zákonov uplatňujúcich smernicu 2001/95/ES.

9) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa ustanovuje, že uvádzať na trh možno len bezpečné výrobky a stanovuje povinnosti výrobcov a distribútorov týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Oprávňuje orgány zakázať s okamžitou účinnosťou každý nebezpečný výrobok alebo, na obdobie potrebné na rôzne hodnotenia, previerky a kontroly bezpečnosti, dočasne zakázať výrobok, ktorý by mohol byť nebezpečný. V prípade, že výrobky predstavujú závažné riziko, majú orgány v zmysle tejto smernice zároveň právomoc dostatočne rýchlo uskutočniť potrebné kroky na uplatnenie takých primeraných opatrení, aké sa uvádzajú v článku 8 ods. 1 písm. b) až f) tejto smernice. Je preto potrebné vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe vnútroštátnych zákonov uplatňujúcich článok 8 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 3, smernice 2001/95/ES.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje obsah smernice 2001/95/ES o bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Odôvodnenie 10

10) V  nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa okrem iného ustanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí vyplývajúceho z potravín alebo krmív. Členské štáty zaväzuje, aby v rámci systému rýchleho varovania okamžite informovali Komisiu o každom prijatom opatrení, ktorého cieľom je obmedziť umiestňovanie potravín alebo krmív na trh, alebo presadiť ich stiahnutie z trhu, alebo ich spätné prevzatie s cieľom ochrany zdravia ľudí, a ktoré vyžaduje rýchly zásah. Opatrenia, ktoré vnútroštátne orgány prijali na základe článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 178/2002 majú byť preto vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

10) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa okrem iného ustanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí vyplývajúceho z potravín alebo krmív. Členské štáty zaväzuje, aby v rámci systému rýchleho varovania okamžite informovali Komisiu o každom prijatom opatrení, ktorého cieľom je obmedziť umiestňovanie potravín alebo krmív na trh, alebo presadiť ich stiahnutie z trhu, alebo ich spätné prevzatie s cieľom ochrany zdravia ľudí, a ktoré vyžaduje rýchly zásah. Opatrenia, ktoré orgány členských štátov prijali na základe článku 50 ods. 3 písm. a) a článku 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 majú byť preto vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pre prípad, že si Komisia neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti potravín, je nevyhnutné odvolať sa na článok 54 nariadenia č. 178/2002, ktorý ustanovuje naliehavé opatrenia na stiahnutie potravín z trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Odôvodnenie 11a (nové)

11a) Týmto nariadením nie sú dotknuté smernice Spoločenstva, ktoré zosúlaďujú opatrenia na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín a ustanovujú postupy kontroly dodržiavania týchto opatrení.

Odôvodnenie

Osobitný postup na ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín sa uplatňuje aj naďalej, pretože kontroly sú už na úrovni Európskej únie harmonizované. Všetky osobitné postupy, ktoré už boli zosúladené, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti návrhu nariadenia (pozri rozsudok C 249/92), a preto sa na ne neuplatňujú pravidlá obrátenia dôkazového bremena, lehota typu standstill, atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Odôvodnenie 14

14) Je úlohou vnútroštátneho orgánu, aby v každom prípade preukázal, že uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel na osobitné výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, spadá do rámca povolených výnimiek.

14) Je úlohou vnútroštátneho orgánu, aby v každom prípade preukázal, že uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel na osobitné výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, spadá do rámca povolených výnimiek a že sa nemôžu uplatňovať menej obmedzujúce opatrenia. Predbežné písomné oznámenie vnútroštátneho orgánu adresované hospodárskemu subjektu by mu malo umožniť predkladať v dobrej viere pripomienky ku všetkým relevantným aspektom rozhodnutia, ktoré sa má prijať s cieľom obmedziť prístup na trh. Orgán by mal následne v súlade so zásadou proporcionality informovať príslušný hospodársky subjekt o technických a vedeckých dôvodoch rozhodnutia, ktoré sa má prijať. V prípade, že hospodársky subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadrí, môže vnútroštátny orgán prijať reštriktívnejšie opatrenia.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité vyvážiť povinnosti hospodárskeho subjektu a cieľového členského štátu. Je preto potrebné zabezpečiť, že ak sa hospodársky subjekt v stanovenej lehote nevyjadrí, môže štát stanoviť dodatočné vnútroštátne technické pravidlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Odôvodnenie 23

23) Na účely vývoja a zavedenia celoeurópskej e-government služby a základných interoperabilných telematických sietí sa má rátať s možnosťou vytvoriť elektronický systém výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2004/387/ES z 21. apríla 2004 o vzájomnej súčinnosti pri poskytovaní paneurópskych e-government služieb pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov (IDABC).

23) Na účely vývoja a zavedenia celoeurópskej e-government služby a základných interoperabilných telematických sietí sa má stanoviť možnosť vytvoriť elektronický systém výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2004/387/ES z 21. apríla 2004 o vzájomnej súčinnosti pri poskytovaní paneurópskych e-government služieb pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov (IDABC).

Odôvodnenie

Nestačí len rátať s vytvorením takéhoto systému; treba ho zaviesť. Pozri aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 úvodná časť

Toto nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutie prijaté v súvislosti s akýmkoľvek priemyselne vyrábaným výrobkom alebo poľnohospodárskym výrobkom vrátane výrobkov z rýb, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na základe technického pravidla, ak priamy alebo nepriamy vplyv takéhoto rozhodnutia je niektorý z týchto:

Toto nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutia prijaté v súvislosti s akýmkoľvek novým alebo použitým priemyselne vyrábaným výrobkom alebo poľnohospodárskym výrobkom vrátane výrobkov rybolovu, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, na základe technického pravidla, ak priamy alebo nepriamy vplyv takéhoto rozhodnutia je niektorý z týchto:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Článok 2 odsek 1 pododsek 1 písmeno c)

c) požiadanie o zmenu výrobku alebo typu výrobku predtým, ako sa bude môcť umiestniť alebo udržať na trhu;

c) požiadanie o zmenu výrobku alebo typu výrobku predtým, ako sa bude môcť umiestniť alebo udržať na trhu, alebo o povolenie používať ho alebo v prípade, že ide o vozidlo, povolenie na prevádzku, registráciu alebo zápis vozidla;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Článok 3 odsek 2 písmeno a)

a) článku 8 písm. d), e) alebo f) smernice 2001/95/ES;

a) článku 8 ods. 1 písm. d) f) a článku 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje opatrenia na stiahnutie z trhu platné pre všetky kategórie výrobkov v prípade závažného rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Článok 3 odsek 2 písmeno b)

b) článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 178/2002;

b) článku 50 ods. 3 písm. a) a článku 54 nariadenia (ES) č. 178/2002;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh takto vylučuje z tohto nariadenia článok 54 nariadenia č. 178/2002, ktorý ustanovuje naliehavé opatrenia na stiahnutie potravín z trhu v prípade, že si Komisia neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Článok 4 odsek 1 pododsek 2a (nový)

 

Vnútroštátne orgány nie sú povinné odôvodňovať technické pravidlo ako také v prípade, že bolo odôvodnené v zmysle smernice 98/34/ES.

Odôvodnenie

Keďže v odôvodnení 7a vysvetľujeme dôvod na existenciu tohto nariadenia vo vzťahu k platnej smernici 98/34, je potrebné v znení textu pripomenúť zosúladenie týchto dvoch legislatívnych nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Článok 4 odsek 3a (nový)

3a. Vnútroštátny orgán informuje Komisiu o rozhodnutí začať postup stanovený v tomto článku a o všetkých ďalších krokoch vyplývajúcich z tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Aby mohla Európska komisia vykonávať svoju kontrolnú úlohu, musí byť informovaná o rozhodnutí začať postup a o všetkých ďalších krokoch vyplývajúcich z tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Článok 5a (nový)

 

Článok 5a

(14) Je úlohou vnútroštátneho orgánu, aby v každom prípade preukázal, že uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel na určité výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte, spadá medzi povolené výnimky, a že sa nemôžu uplatňovať menej obmedzujúce opatrenia. Predbežné písomné oznámenie umožňuje hospodárskemu subjektu predkladať v dobrej viere pripomienky ku všetkým náležitým aspektom rozhodnutia, ktoré sa má prijať s cieľom obmedziť prístup na trh. Vnútroštátny orgán následne v súlade so zásadou proporcionality informuje príslušný hospodársky subjekt o technických a vedeckých dôvodoch rozhodnutia, ktoré sa má prijať. V prípade, že sa hospodársky subjekt nevyjadrí, vnútroštátny orgán môže po uplynutí stanovenej lehoty prijať opatrenia.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité vyvážiť povinnosti hospodárskeho subjektu a cieľového členského štátu. Je preto potrebné zabezpečiť, že ak sa hospodársky subjekt v stanovenej lehote nevyjadrí, môže štát stanoviť dodatočné vnútroštátne technické pravidlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Článok 8a (nový)

 

Článok 8a)

1. Každý členský štát vo vlastnej databáze údajov zhromažďuje informácie vymenované v článku 8 ods. 1.

2. Komisia zabezpečuje prepojenie týchto databáz údajov a informácie používa s cieľom:

— zabezpečiť kontrolu týchto informácií a súlad príslušných technických pravidiel s právnymi predpismi Spoločenstva a

— sprístupniť tieto informácie hospodárskym subjektom a členským štátom prostredníctvom internetu.

3. Členské štáty zabezpečia aktualizáciu všetkých informácií poskytovaných Komisii.

Odôvodnenie

Komisia musí zabezpečiť prepojenie databáz, aby sa zabezpečila kontrola súladu vnútroštátnych technických pravidiel s právnymi predpismi Spoločenstva a aby sa príslušné informácie sprístupnili hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Článok 9

Komisia môže vytvoriť telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

Komisia vytvorí najneskôr do 31. decembra 2009 telematickú sieť na implementáciu výmeny informácií medzi kontaktnými miestami pre výrobky podľa tohto nariadenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaväzuje Európsku komisiu k vytvoreniu telematickej siete v rozumnej lehote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Článok 10 odsek 2a (nový)

2a) Komisia vytvára, zverejňuje a pravidelne aktualizuje orientačný zoznam výrobkov, ktoré nie sú predmetom zosúladenia na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Tento orientačný zoznam výrobkov, ktoré nie sú predmetom zosúladenia, sa môže vytvoriť na základe colného kódexu a colnej nomenklatúry a na základe rozsudkov Súdneho dvora, ktorý má konečnú právomoc rozhodnúť o tom, či výrobok patrí alebo nepatrí do harmonizovanej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Článok 13 pododsek 1a) (nový)

 

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto článku sa články 7 a 8 uplatňujú od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po období jedného roka odo dňa zverejnenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pretože ide o text nariadenia, nadobúda okamžitú účinnosť. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je posunúť nadobudnutie účinnosti nariadenia, pretože zavedenie kontaktných miest pre výrobky a vytvorenie siete umožňujúcej subjektom konzultovať zoznam neharmonizovaných výrobkov si bude vyžadovať značné finančné investície, vyškolenie úradníkov na používanie týchto nástrojov a účinné zavedenie obrátenia dôkazového bremena.

POSTUP

Názov

Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte

Referenčné čísla

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jacques Toubon

10.4.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.6.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß, María Sornosa Martínez

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Pozri najmä rozsudky z 11. júla 1974 Dassonville, 8/74, Zb. s. 837 bod 5, z 19. júla 2003 Komisia verzus Taliansko, C-420/01, Zb. s. I-6445 bod 25, z 26. mája 2005 Burmanier e.a., C-20/03, Zb. s. I-4133 bod 23, a z 20. februára 1979 Rewe-Zentral „Cassis de Dijon“, 120/78, Zb. 649.
  • [3]  Pozri rozsudky z 8. februára 1983, Komisa/Spojené kráľovstvo, tzv. „mlieko UHT“, 124/81, Zb. s . 203, bod 9, a z 5. júla 1990, Komisia/Belgicko, C-304/88, Zb. I-2801, bod 9; pozri tiež rozsudok z 26. mája 2005, Komisia/Francúzsko, C-212/03, Zb. I-4213, bod 16, a rozsudok z 23. októbra 1977, Franzén, C-189/95, Zb. 5909, bod 71.

POSTUP

Názov

Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte

Referenčné čísla

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Dátum predloženia v EP

14.2.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.3.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

28.2.2007

ENVI

27.2.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Alexander Stubb

20.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

26.11.2007

 

Dátum prijatia

27.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Samuli Pohjamo