Postopek : 2007/0028(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0489/2007

Predložena besedila :

A6-0489/2007

Razprave :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Glasovanja :

PV 21/02/2008 - 4.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0063

POROČILO     ***I
PDF 323kWORD 515k
6.12.2007
PE 390.733v02-00 A6-0489/2007

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

(KOM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Alexander Stubb

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

(KOM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0036),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 37 in 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0065/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za pravne zadeve (A6-0489/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 1

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, v katerem je v skladu s Pogodbo zagotovljen prost pretok blaga in so prepovedani ukrepi, ki bi imeli enak učinek kot količinske omejitve uvoza. Ta prepoved se nanaša na vse nacionalne ukrepe, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino blaga v Skupnosti. Obrazložitev

 

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, kjer mora biti konkurenca svobodna in neizkrivljena in v katerem je v skladu s Pogodbo zagotovljen prost pretok blaga in so prepovedani ukrepi, ki bi imeli enak učinek kot količinske omejitve uvoza. Ta prepoved se nanaša na vse nacionalne ukrepe, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino blaga v Skupnosti. Obrazložitev

Obrazložitev

Da bi notranji trg deloval brezhibno in v korist evropskih državljanov, je treba zagotoviti svobodno in neizkrivljeno konkurenco.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 2

(2) Če zakonodaja ni usklajena, lahko nacionalni organi nezakonito ustvarijo ovire za prost pretok blaga med državami članicami, ko za izdelke iz drugih držav članic, kjer se izdelki zakonito tržijo, uporabijo tehnični predpis, s katerim določijo zahteve, ki jih morajo taki izdelki izpolnjevati, na primer zahteve glede poimenovanja, oblike, velikosti, teže, sestave, predstavitve, označevanja in embalaže. Uporaba takih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, je lahko nezdružljiva s členom 28 in 30 Pogodbe ES, četudi se taki nacionalni predpisi brez razlike uporabljajo pri vseh izdelkih.

(2) Če zakonodaja ni usklajena, lahko pristojni organi nezakonito ustvarijo ovire za prost pretok blaga med državami članicami, ko za izdelke iz drugih držav članic, kjer se izdelki zakonito tržijo, uporabijo tehnični predpis, s katerim določijo zahteve, ki jih morajo taki izdelki izpolnjevati, na primer zahteve glede poimenovanja, oblike, velikosti, teže, sestave, predstavitve, označevanja, embalaže in podobno. Uporaba takih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, je lahko nezdružljiva s členom 28 in 30 Pogodbe ES, četudi se taki tehnični predpisi brez razlike uporabljajo pri vseh izdelkih.

Obrazložitev

Namen teh sprememb, ki jih je treba vnesti v celotnem besedilu, je upoštevanje različnih upravnih sistemov in razdelitve funkcij v posameznih državah članicah. Zato je treba izraz „nacionalni organi“ nadomestiti s „pristojni organi“ (npr. v uvodnih izjavah 4, 12) ter „nacionalni tehnični predpisi“ s „tehnični predpisi“ (npr. v uvodni izjavi 7), saj je mogoče te tehnične spremembe sprejeti ne le na nacionalni, temveč tudi na regionalni ravni. Izraz „blago“ pa je treba nadomestiti z izrazom „izdelki“, ker se ta uredba sklicuje na izdelke (ne velja za slovensko različico, op. p.).

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

(2a) Vzajemno priznavanje, ki izhaja iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, je eno od sredstev za zagotavljanje prostega pretoka blaga v EU. Uporablja se za izdelke, za katere ne velja usklajevalna zakonodaja Skupnosti, ali za vidike izdelkov, ki ne sodijo na področje uporabe usklajevalne zakonodaje Skupnosti. To pomeni, da država članica na svojem ozemlju ne more prepovedati prodaje izdelkov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, četudi so bili proizvedeni v skladu s tehničnimi predpisi, ki se razlikujejo od predpisov, veljavnih za domače proizvode. Edina izjema pri tem načelu so omejitve, utemeljene z razlogi iz člena 30 Pogodbe o ES ali z višjimi razlogi javnega interesa, sorazmerne z zadanim ciljem.

Obrazložitev

S to uredbo naj bi izboljšali uporabo načela vzajemnega priznavanja. Zato je potrebna uvodna izjava, v kateri bo obrazloženo to načelo, izhajajoče iz sodne prakse Sodišča.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 3

(3) Z vzpostavitvijo ustreznih postopkov je treba čim bolj zmanjšati možnost, da bi nacionalni tehnični predpisi ustvarjali nezakonite ovire za prost pretok blaga med državami članicami. Ker v državah članicah takšni postopki niso vzpostavljeni, je to dodatna ovira za prost pretok blaga, saj podjetja odvrača od prodaje svojih izdelkov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, na ozemlju države članice, ki določi tehnične predpise. Ankete so pokazale, da številna podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), svoje izdelke bodisi prilagodijo zahtevam tehničnih predpisov namembne države članice bodisi v taki državi opustijo trženje.

(3) Obstaja še veliko težav v zvezi s pravilno uporabo načela vzajemnega priznavanja v državah članicah. Uporaba tehničnih predpisov za izdelke, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, je denimo najpogostejša in najdražja trgovinska omejitev, saj je v skoraj 50 % primerov razlog za ovire, s katerim se podjetja srečujejo na notranjem trgu. Z vzpostavitvijo ustreznih postopkov je treba zato čim bolj zmanjšati možnost, da bi tehnični predpisi ustvarjali nezakonite ovire za prost pretok blaga med državami članicami. Ker v državah članicah takšni postopki niso vzpostavljeni, je to dodatna ovira za prost pretok blaga, saj podjetja odvrača od prodaje svojih izdelkov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, na ozemlju države članice, ki določi tehnične predpise. Ankete so pokazale, da številna podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), svoje izdelke bodisi prilagodijo zahtevam tehničnih predpisov namembne države članice bodisi v taki državi opustijo trženje.

Obrazložitev

Naj opomnimo, notranji trg za blago še ni povsem dokončan, saj se podjetja, zlasti mala in srednja, pri čezmejni trgovini še vedno soočajo z omejitvami. Zato je treba s to uredbo odpraviti najpogostejše in najdražje trgovinske omejitve na notranjem trgu, tj. uporabo tehničnih predpisov za izdelke, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 6

(6) Evropski svet, ki se je sestal 15. in 16. junija 2006, je poudaril pomen preprostega, preglednega in nezapletenega regulativnega okolja ter krepitve zaupanja potrošnikov in podjetij v notranji trg.

(6) Evropski svet, ki se je sestal 15. in 16. junija 2006, je poudaril pomen preprostega, preglednega in nezapletenega regulativnega okolja ter krepitve zaupanja potrošnikov in podjetij v notranji trg. Na Evropskem svetu 21. in 22. junija 2007 je bilo poudarjeno, da je treba za zagotovitev rasti, konkurence in zaposlenosti še naprej krepiti štiri svoboščine notranjega trga (prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala) ter izboljševati njegovo delovanje. Evropski svet je Svet in Evropski parlament pozval k hitremu sprejemu te uredbe brez poseganja v usklajevanje nacionalnih tehničnih predpisov, kjer je to potrebno.

Obrazložitev

Upoštevanje izjave z zadnjega srečanja Evropskega sveta v zvezi s tem predlogom.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 8

(8) Glede na načeli sorazmernosti in subsidiarnosti ni primerno, da bi uskladili vse nacionalne tehnične predpise za večino ali vse kategorije izdelkov.

(8) Ta uredba ne sme posegati v nadaljnje usklajevanje tehničnih predpisov, kjer je to primerno, s čimer naj bi izboljšali delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Trgovinske omejitve so lahko tudi posledica drugih vrst ukrepov, ki so prepovedani v skladu s členom 28 Pogodbe o ES, kot so na primer tehnične podrobnosti za postopke javnih naročil ali obvezna uporaba nacionalnih jezikov. Ti ukrepi, ki lahko ovirajo prost pretok blaga, niso tehnični predpis v smislu te uredbe in zato ne sodijo na področje njene uporabe.

Obrazložitev

V pojasnilo je treba navesti nekatere vrste ukrepov, ki očitno niso tehnični predpisi.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

(8b) Tehnični predpisi v smislu te uredbe se včasih upoštevajo v postopkih obvezne predhodne odobritve, ki jih predvideva zakonodaja držav članic, po kateri je mogoče izdelek ali vrsto izdelka dati na trg države članice ali njegov del šele, kot to uradno odobri pristojni organ te države članice na podlagi vloge prosilca. Postopki obvezne predhodne odobritve ovirajo prost pretok izdelkov, zato so v skladu s temeljnim načelom prostega pretoka blaga na notranjem trgu upravičeni samo, če so v javnem interesu, ki ga priznava zakonodaja Skupnosti, so sorazmerni in nediskriminacijski. To pomeni, da morajo zagotavljati uresničitev zastavljenega cilja ter pri tem ne smejo preseči okvira, ki je za to potreben.

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 8 c (novo)

 

(8c) Če postopek obvezne predhodne odobritve, ki ga je uvedla država članica, ni v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, je treba pristojnim organom omogočiti, da v skladu z zakonodajo države članice v primerih, ko nosilec gospodarske dejavnosti ne zaprosi za predhodno odobritev države članice, nemudoma umaknejo izdelek s trga oziroma ne dovolijo njegovega trženja, dokler postopek predhodne odobritve ni dokončan. Obvezni umiki izdelkov s trga, ki so izključno posledica dejstva, da nosilec gospodarske dejavnosti za svoj izdelek ni sprožil postopka obvezne predhodne odobritve, če to zahteva zakonodaja države članice, niso sklepi za namene te uredbe.

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 8 d (novo)

 

(8d) Kadar pa je bil zahtevek za obvezno predhodno odobritev izdelka vložen, je treba vsakršen predvideni sklep o zavrnitvi zahtevka zaradi tehničnih predpisov obravnavati v skladu s to uredbo, tako da bo prosilec lahko izkoristil postopkovno zaščito, ki jo ta uredba predvideva.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 8 e (novo)

 

(8e) Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja1 se uporablja za vse strelno orožje, ki je opredeljeno v oddelku II priloge te direktive, in za orožje, ki ni strelno orožje v skladu z nacionalno zakonodajo. Direktiva 91/477/EGS državam članicam nalaga, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe za prepoved vstopa strelnega orožja na svoje ozemlje, razen v primerih, opredeljenih v členih 11 in 12, in če so izpolnjeni pogoji iz teh členov, pa tudi orožja, ki ni strelno orožje, če nacionalna zakonodaja držav članic to dopušča. Daje jim tudi pravico, da v nacionalni zakonodaji sprejmejo določbe, ki so strožje od določb te direktive, ki pa morajo upoštevati pravice rezidentov držav članic v skladu s členom 12(2) te direktive. Zato takšno orožje ne sodi na področje uporabe te uredbe, saj je predmet usklajevanja.

 

_______________________

1 UL L 256, 13.9.1991, str. 51. Direktiva, kakor je bila spremenjena z ...

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 9

(9) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov določa, da se lahko tržijo samo varni izdelki. Pristojnim organom daje pravico, da takoj prepovejo vse nevarne izdelke ali da izdelek, ki bi lahko bil nevaren, prepovejo začasno, kar velja za čas, ki ga potrebujejo za izvedbo različnih ocen varnosti, preverjanja in nadzora. Zato je treba iz področja uporabe te uredbe izločiti ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejemajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero izvajajo Direktivo 2001/95/ES.

(9) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov določa, da se lahko tržijo samo varni izdelki, določa pa tudi obveznosti za proizvajalce in distributerje na področju varnosti izdelkov. Pristojnim organom daje pravico, da takoj prepovejo vse nevarne izdelke ali da izdelek, ki bi lahko bil nevaren, prepovejo začasno, kar velja za čas, ki ga potrebujejo za izvedbo različnih ocen varnosti, preverjanja in nadzora. Daje jim tudi pravico, da storijo vse potrebno za hitro in učinkovito uporabo ustreznih ukrepov, kot so tisti iz člena 8(1)(b) do (f), v primeru izdelkov, ki pomenijo resno tveganje. Zato je treba iz področja uporabe te uredbe izločiti ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejemajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero izvajajo člen 8(1)(d) do (f) in člen 8(3) Direktive 2001/95/ES.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev povezave te uredbe z direktivo o splošni varnosti proizvodov, v kateri je določen poseben postopek za začasno ali dokončno prepoved trženja nevarnih potrošniških izdelkov.

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 10

(10) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, med drugim vzpostavlja sistem hitrega obveščanja za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju za človeško zdravje, ki izhaja iz živil ali krme. Državam članicam nalaga, da v okviru sistema hitrega obveščanja Komisijo takoj obvestijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za omejitev dajanja v promet ali prisilni umik iz prometa ali odpoklic živil ali krme zaradi varovanja zdravja ljudi in ki zahtevajo hitro ukrepanje. Ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejmejo v skladu s členom 50(3)(a) Uredbe (ES) št. 178/2002, je zato treba izločiti iz področja uporabe te uredbe.

(10) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, med drugim vzpostavlja sistem hitrega obveščanja za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju za človeško zdravje, ki izhaja iz živil ali krme. Državam članicam nalaga, da v okviru sistema hitrega obveščanja Komisijo takoj obvestijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za omejitev dajanja v promet ali prisilni umik iz prometa ali odpoklic živil ali krme zaradi varovanja zdravja ljudi in ki zahtevajo hitro ukrepanje. Ukrepe, ki jih pristojni organi držav članic sprejmejo v skladu s členom 50(3)(a) in členom 54 Uredbe (ES) št. 178/2002, je zato treba izločiti iz področja uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev povezave z uredbo 178/2002, ki v členu 50 določa specifični „sistem hitrega obveščanja“ o posredni ali neposredni nevarnosti za zdravje ljudi, ki izhaja iz živil ali krme. Države članice lahko po členu 54 te uredbe sprejmejo začasne zaščitne ukrepe. Ti dve določbi torej zagotavljata, da se nevarna živila ali krmo umakne s trga.

Predlog spremembe 14

Uvodna izjava 11

(11) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali, določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora, da se preveri upoštevanje pravil, s ciljem zlasti preprečiti, odpraviti ali na sprejemljivo raven zmanjšati tveganje za ljudi in živali, neposredno ali prek okolja, in jamčiti pošteno ravnanje v trgovini s krmo in živili ter zaščititi interese potrošnikov, vključno z označevanjem živil in krme ter drugimi oblikami obveščanja potrošnikov. Določa tudi poseben postopek, s katerim se zagotovi, da nosilec gospodarske dejavnosti odpravi neskladnost. Zato je treba iz področja uporabe te uredbe izločiti ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejemajo v skladu s členom 54 Uredbe (ES) št. 882/2004.

črtano

Obrazložitev

Posledica izključitve člena 54 uredbe 882/2004 s področja uporabe predloga bi bila, da bi za vse neusklajene nacionalne predpise o živilih in krmi veljal le člen 54. Namen predloga spremembe je, da se črta sklicevanje na člen 54 in se ga vključi v to uredbo. Tako bi preprečili samovoljni umik izdelkov s trga, ki je v nasprotju z načelom vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe 15

Uvodna izjava 13

Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in Direktiva 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti določata, da je treba s postopnim sprejetjem tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) postopoma uskladiti sisteme in obratovanje. Zato je treba sisteme in opremo iz področja uporabe teh direktiv izločiti iz področja uporabe te uredbe.

Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in Direktiva 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti določata, da je treba s postopnim sprejetjem tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI) postopoma uskladiti sisteme in obratovanje. Zato je treba sisteme in elemente interoperabilnosti iz področja uporabe teh direktiv izločiti iz področja uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo 96/48/ES.

Predlog spremembe 16

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

(13a) Uredba (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … [ki ureja zahteve za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov] vzpostavlja sistem akreditacije, ki zagotavlja vzajemno priznavanje ravni usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti. Zato pristojni organi držav članic ne smejo več zavračati poročil o preskusih in potrdil, ki so jih izdali pooblaščeni organi za ugotavljanje skladnosti, češ da ti organi niso pristojni. Države članice lahko sprejmejo tudi preskuse in potrdila, ki so jih izdali drugi organi za ugotavljanje skladnosti.

Predlog spremembe 17

Uvodna izjava 13 b (novo)

 

(13b) Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil o storitvah informacijske družbe1 države članice zavezuje, da Komisiji in drugim državam članicam posredujejo osnutke tehničnih predpisov o industrijskih, kmetijskih in ribiških izdelkih ter navedejo razloge, zaradi katerih je takšne tehnične predpise treba sprejeti. Vendar je treba zagotoviti, da se po sprejetju tehničnega predpisa za posebne izdelke pravilno uporabi načelo vzajemnega priznavanja v posameznih primerih. Ta uredba določa postopek za uporabo načela vzajemnega priznavanja v posameznih primerih, in sicer z obveznostjo pristojnega organa v namembni državi članici, da dokaže tehnične ali znanstvene razloge, zaradi katerih se določeni izdelek v trenutni obliki v namembni državi članici ne more tržiti, v skladu s členoma 28 in 30 Pogodbe o ES.

 

______________________

1 UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

Obrazložitev

Namen je pojasnitev razlik med direktivo 98/34/ES in to uredbo. Države članice morajo po direktivi 98/34/ES Komisiji posredovati vse osnutke tehničnih predpisov, preden jih sprejmejo in začnejo uporabljati. Ta uredba določa postopek, po katerem lahko pristojni organi uporabijo tehnične predpise za izdelke, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, če so izpolnjeni pogoji iz člena 4.

Predlog spremembe 18

Uvodna izjava 14

(14) Nacionalni organi morajo v vsakem primeru dokazati, da je uporaba nacionalnih tehničnih predpisov pri posameznih izdelkih, zakonito trženih v drugi državi članici, skladna z dovoljenimi izjemami.

 

(14) Postopek, določen v tej uredbi, ne vsebuje primerjave med tehničnimi predpisi države članice, v kateri se zadevni izdelek ali vrsta izdelka zakonito trži, in tehničnimi predpisi namembne države članice. Vzajemno priznavanje se omeji na to, da pristojni organ v namembni državi članici v posameznem primeru preuči nujnost in sorazmernost uporabe lastnega tehničnega predpisa. Zato morajo pristojni organi zadevnemu nosilcu gospodarske dejavnosti na podlagi ustreznih razpoložljivih tehničnih ali znanstvenih argumentov v vsakem primeru dokazati, da za uvedbo tehničnih predpisov za zadevni izdelek ali vrsto izdelka obstajajo višji razlogi v javnem interesu ter da manj strogi ukrepi niso mogoči. Na podlagi pisnega obvestila lahko nosilec gospodarske dejavnosti v dobri veri poda pripombe v zvezi z načrtovano odločitvijo za omejitev dostopa do tržišča. Če nosilec gospodarske dejavnosti ne pošlje odgovora, lahko pristojni organ po posredovanem roku vseeno ukrepa.

Obrazložitev

Namen tega predloga je pojasnitev postopka iz člena 4, na podlagi katerega bi pristojni organi za izdelke, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, uporabili tehnične predpise.

Predlog spremembe 19

Uvodna izjava 14 a (novo)

 

(14a) Pojem višjega razloga v javnem interesu, ki je omenjen v nekaterih določbah te uredbe, je razvijajoč se pojem, ki ga je Sodišče v svoji sodni praksi uvedlo v zvezi s členoma 28 in 30 Pogodbe o ES. V ta pojem je med drugim vključena učinkovitost davčnega nadzora, pravičnost finančnih poslov, varstvo potrošnikov, varstvo okolja, ohranitev medijske raznolikosti in tveganje za resno ogrožanje finančne uravnoteženosti sistema socialne varnosti. Zaradi takšnih višjih razlogov lahko pristojni organi upravičeno uporabijo tehnične predpise. Vendar nobena takšna uporaba ne sme postati razlog za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovinskih poslov med državami članicami. Poleg tega je treba vedno spoštovati načeli nujnosti in sorazmernosti glede na to, ali je pristojni organ dejansko izbral najmanj omejevalen ukrep.

Obrazložitev

Zagotovitev večje pravne gotovosti s sklicevanjem na sodno prakso Sodišča.

Predlog spremembe 20

Uvodna izjava 14 b (novo)

 

(14b) Pristojni organ države članice pri uporabi postopka iz te uredbe ne sme umakniti ali omejiti dajanja na trg izdelka ali vrste izdelka, ki se zakonito trži v drugi državi članici. Vendar je ustrezno, da pristojni organ sprejme začasne ukrepe, kjer je potrebno hitro ukrepanje, da se izogne ogrožanju varnosti in zdravja uporabnikov. Pristojni organi lahko sprejmejo takšne začasne ukrepe, da na svojem ozemlju preprečijo trženje izdelka, katerega proizvodnja in trženje sta v celoti prepovedana zaradi javne morale ali varnosti. Zato je treba državam članicam omogočiti, da v takšnih okoliščinah na katerikoli stopnji postopka iz te uredbe na svojem ozemlju začasno ustavijo trženje izdelka ali vrste izdelka.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev postopka iz te uredbe. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi začasno ustavijo trženje nekega izdelka, medtem ko se izvaja postopek, če so izpolnjeni pogoji iz člena 4a. Po postopku lahko pristojni organ odloči, da se trženje tega izdelka dokončno prepove.

Predlog spremembe 21

Uvodna izjava 15

(15) V vsakem nacionalnem sklepu, na katerega se ta uredba nanaša, bi morali biti opredeljeni možni načini ugovora, ki nosilcem gospodarske dejavnosti omogočajo, da na nacionalnem sodišču vložijo pritožbo.

(15) V vsakem sklepu, na katerega se ta uredba nanaša, morajo biti opredeljena pravna sredstva, ki nosilcem gospodarske dejavnosti omogočajo, da na nacionalnem sodišču vložijo pritožbo in tako zahtevajo odškodnino.

Obrazložitev

Zagotovitev večje pravne gotovosti v zvezi s pravnimi sredstvi, ki jih je treba v sklepu podrobno navesti. Sklep o tem je mogoče sprejeti na nacionalni ravni, odvisno od upravnih sistemov in dodelitve funkcij v državah članicah.

Predlog spremembe 22

Uvodna izjava 15 a (novo)

 

(15a) Primerno je, da se nosilca gospodarske dejavnosti obvesti tudi o razpoložljivosti sredstev v državah članicah za reševanje težav po drugih, ne samo po pravnih poteh, na primer prek sistema Solvit, da bi se izognili pravni negotovosti in stroškom dolgih pravnih procesov.

Obrazložitev

Raziskave so pokazale, da le 4 % podjetij, ki se soočajo s trgovinskimi ovirami, vloži pritožbe. Zato je treba spodbujati uporabo sredstev za reševanje težav po drugih poteh, kar bo omogočilo hitro reševanje težav in s čimer se bodo podjetja izognila stroškom zaradi pravnih procesov. Pri tem bi lahko imel pomembno vlogo sistem Solvit.

Predlog spremembe 23

Uvodna izjava 15 b (novo)

 

(15b) Potem ko pristojni organ sklene, da bo izdelek izločil na podlagi tehničnega predpisa v skladu postopkovnimi zahtevami te uredbe, za nadaljnje ukrepe, ki jih sprejme v zvezi s tem izdelkom ali vrsto izdelka in ki temeljijo na tem sklepu, zahteve te uredbe ne veljajo.

Obrazložitev

V takšnem primeru je zadevni nosilec gospodarske dejavnosti že izkoristil postopkovno zaščito, ki jo zagotavlja ta uredba. Če na primer pristojni organ po tem, ko je upošteval ustrezne določbe te uredbe in nosilcu gospodarske dejavnosti naložil, da izdelek umakne s trga, ugotovi, da je nosilec gospodarske dejavnosti isti izdelek znova ponudil na trgu, mu ni treba znova utemeljiti ne prvotnega sklepa ne ukrepov, ki jih naknadno sprejme na podlagi prvotnega sklepa.

Predlog spremembe 24

Uvodna izjava 19

(19) Kontaktne točke za izdelke bi morale posredovati visoko kakovostne informacije o nacionalnih tehničnih predpisih in njihovem izvajanju, s čimer bi bilo mogoče olajšati prost pretok blaga. Ker vzpostavitev kontaktnih točk za izdelke ne posega v razdelitev nalog med pristojnimi organi v nacionalnih regulativnih sistemih, bi bilo treba omogočiti, da se število kontaktnih točk za izdelke v državi članici razlikuje po regionalnih ali krajevnih pristojnostih.

(19) Kontaktne točke za izdelke bi morale posredovati informacije o uporabi načela vzajemnega priznavanja v namembni državi članici v skladu z določbami te uredbe, s čimer bi bilo mogoče olajšati prost pretok blaga in okrepiti upravno sodelovanje. Kontaktne točke za izdelke bi morale posredovati tudi informacije o tehničnih predpisih in kontaktne podatke pristojnih organov na svojem ozemlju. Kontaktne točke za izdelke je treba spodbujati, da informacije objavijo na spletnih mestih in v drugih jezikih Skupnosti. Nosilcem gospodarske dejavnosti lahko ponudijo tudi praktično pomoč med postopkom za uporabo tehničnih predpisov iz te uredbe.

Obrazložitev

Uvodna izjava v skladu s členom 8 zajema le naloge, ki so dodeljene kontaktnim točkam za izdelke. Ustanovitev kontaktnih točk za izdelke je obravnavana v uvodni izjavi 20.

Predlog spremembe 25

Uvodna izjava 20

(20) Države članice bi morale vlogo kontaktnih točk za izdelke nameniti ne le obstoječim službam v javni upravi, temveč tudi trgovinskim zbornicam, strokovnim organizacijam ali zasebnim organom, da ne bi povečevale upravnih stroškov podjetij in pristojnih organov.

(20) Ker vzpostavitev kontaktnih točk za izdelke ne posega v razdelitev nalog med pristojnimi organi v nacionalnih regulativnih sistemih, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da kontaktne točke za izdelke ustanovijo v skladu z regionalnimi ali lokalnimi pristojnostmi. Države članice bi morale vlogo kontaktnih točk za izdelke nameniti obstoječim kontaktnim točkam, ustanovljenim v skladu z drugimi instrumenti Skupnosti, da se prepreči nepotrebno širjenje kontaktnih točk in poenostavijo upravni postopki. Te vloge naj ne bi namenile le obstoječim službam v javni upravi, temveč tudi nacionalnim centrom Solvit, trgovinskim zbornicam, strokovnim organizacijam ali zasebnim organom, da ne bi povečevale upravnih stroškov podjetij in pristojnih organov.

 

__________

1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Predlog spremembe 26

Uvodna izjava 21

(21) Države članice morajo zagotoviti, da kontaktne točke za izdelke na zahtevo lahko pridobijo in predložijo podrobne informacije o katerih koli sklepih, za katere se uporablja ta uredba, razen če bi razkritje takšnih informacij oslabilo zaščito poslovnih interesov nosilcev gospodarskih dejavnosti, vključno z intelektualno lastnino.

črtano

Obrazložitev

Zagotovitev skladnosti z nalogami, ki so kontaktnim točkam za izdelke dodeljene v skladu s členom 8.

Predlog spremembe 27

Uvodna izjava 22

(22) Države članice in Komisija bi morale tesno sodelovati, da bi olajšale usposabljanje osebja, zaposlenega v kontaktnih točkah za izdelke, in v teh točkah spodbujale pripravljanje informacij o nacionalnih tehničnih predpisih v drugih jezikih Skupnosti.

(22) Države članice in Komisija bi morale tesno sodelovati, da bi olajšale usposabljanje osebja, zaposlenega v kontaktnih točkah za izdelke.

Obrazložitev

Da bi lahko osebje v kontaktnih točkah za osebje dejansko delovalo kot služba za pomoč uporabnikom, jih je treba ustrezno usposobiti. Potreba po zagotavljanju informacij v drugih jezikih Skupnosti je že obravnavana v uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 28

Uvodna izjava 24

(24) Treba je vzpostaviti zanesljive in učinkovite mehanizme spremljanja in ocenjevanja, da bi bilo mogoče zagotoviti informacije o izvajanju te uredbe.

(24) Treba je vzpostaviti zanesljive, redne in učinkovite mehanizme spremljanja in ocenjevanja, da bi bilo mogoče zagotoviti informacije o uporabi te uredbe in to, da pristojni organi držav članic pravilno uporabljajo načelo vzajemnega priznavanja.

Obrazložitev

V odločbi 3052/95/ES, ki jo bo ta uredba razveljavila, je določeno, da morajo države članice Komisijo in druge države članice obvestiti, če so vzajemno priznavanje zavrnile. Vendar države članice v praksi tega niso izvajale. Da bi države članice zagotovo pravilno uporabljale načelo vzajemnega priznavanja, bi morala ta uredba uvesti učinkovite in redne mehanizme spremljanja.

Predlog spremembe 29

Uvodna izjava 24 a (novo)

 

(24a) Ta uredba se ne uporablja za izdelke ali vidike izdelkov, za katere velja usklajevalna zakonodaja Skupnosti, namenjena odpravi trgovinskih ovir med državami članicami, ki so posledica različnih nacionalnih tehničnih predpisov. Določbe takšnih ukrepov Skupnosti so pogosto izčrpne, v teh primerih pa države članice izdelkov, ki so skladni z usklajevalnim ukrepom, ne smejo prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja na trg na svojem ozemlju. Usklajevalna zakonodaja Skupnosti v nekaterih primerih državam članicam dovoljuje, da določijo dodatne tehnične pogoje na nacionalni ravni o dajanju izdelka na trg in njegovi uporabi. Za takšne dodatne pogoje se lahko uporabljata člena 28 in 30 Pogodbe o ES ter določbe te uredbe. Da bi bila uporaba te uredbe učinkovita, bi morala Komisija oblikovati okvirni seznam izdelkov, ki lahko sodijo na področje uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Eden od razlogov, zakaj prost pretok blaga na neusklajenih področjih še zdaleč ni dosežen, je pravna negotovost glede obsega uporabe načela vzajemnega priznavanja. Pogosto ni jasno, za katere vrste izdelkov to načelo velja. To pomeni, da morajo podjetja in uprave za vsak poseben vidik izdelka najprej ugotoviti, ali je urejen na ravni Skupnosti, šele nato lahko ugotavljajo, ali zanj velja načelo vzajemnega priznavanja. Komisija bi zato morala sestaviti seznam izdelkov, da bi zagotovila pravno varnost glede obsega te uredbe, pri čemer pa bi moral biti ta seznam samo okviren.

Predlog spremembe 30

Uvodna izjava 25 a (novo)

 

(25a) Primerno je, da se za določbe te uredbe v zvezi z ustanovitvijo in nalogami kontaktnih točk za izdelke določi prehodno obdobje, da se bodo lahko pristojni organi prilagodili zahtevam te uredbe.

Obrazložitev

Države članice bodo za ustanovitev kontaktnih točk za izdelke potrebovale čas. Ker se države članice spodbuja, da to vlogo namenijo obstoječim kontaktnim točkam, zlasti tistim, ustanovljenim v skladu z drugimi instrumenti Skupnosti, bi moralo zadostovati prehodno obdobje treh mesecev.

Predlog spremembe 31

Člen 1, naslov (novo)

 

Vsebina

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 32

Člen 1, odstavek -1 (novo)

 

-1. Namen te uredbe je okrepiti delovanje notranjega trga s svobodno in neizkrivljeno konkurenco s tem, da se izboljša prost pretok izdelkov in hkrati zagotovi visoko raven varstva potrošnikov ter varnosti izdelkov.

Obrazložitev

Uredba se ne sme usmeriti le v boljše delovanje notranjega trga s svobodno in neizkrivljeno konkurenco, ampak mora na notranjem trgu hkrati zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov ter varnosti izdelkov.

Predlog spremembe 33

Člen 1, odstavek 1

Ta uredba določa predpise in postopke, ki jih morajo nacionalni organi upoštevati, kadar sprejmejo ali nameravajo sprejeti sklep iz člena 2(1), ki vpliva na prost pretok izdelka, zakonito trženega v drugi državi članici.

1. Ta uredba določa predpise in postopke, ki jih morajo pristojni organi držav članic upoštevati, kadar sprejmejo ali nameravajo sprejeti sklep iz člena 2(1), ki ovira prost pretok izdelka iz člena 28 Pogodbe, zakonito trženega v drugi državi članici.

Obrazložitev

Jasnejša navedba glavnega namena te uredbe. Uporaba tehničnih predpisov za izdelke, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, ovira trgovino znotraj Skupnosti, kar je razvidno tudi iz dobro uveljavljene sodne prakse Sodišča.

Predlog spremembe 34

Člen 1, odstavek 2

Prav tako določa, da je treba v vsaki državi članici vzpostaviti kontaktne točke za izdelke, katerih namen je med drugim posredovati informacije o veljavnih nacionalnih tehničnih predpisih.

2. Prav tako določa, da je treba v državah članicah vzpostaviti kontaktne točke za izdelke, katerih namen je posredovati informacije in ponujati praktično pomoč nosilcem gospodarske dejavnosti ter krepiti upravno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic.

Obrazložitev

Zagotovitev skladnosti z nalogami, ki so kontaktnim točkam za izdelke dodeljene v skladu s členom 8 te uredbe.

Predlog spremembe 35

Člen 2, naslov (novo)

 

Področje uporabe

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 36

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1, uvodni del

1. Ta uredba se uporablja za sklepe v zvezi s katerim koli industrijskim izdelkom ali kmetijskim proizvodom, vključno s proizvodi iz rib, ki se zakonito trži v drugi državi članici, sprejete na podlagi tehničnega predpisa, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

1. Ta uredba se uporablja za upravne sklepe, sprejete ali načrtovane na podlagi tehničnega predpisa iz odstavka 2, v zvezi s katerim koli izdelkom, vključno s kmetijskimi proizvodi in proizvodi iz rib, ki se zakonito trži v drugi državi članici, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ne razširja področja uporabe uredbe, temveč zagotavlja večjo pravno gotovost. Uredba se mora dejansko uporabljati za vse izdelke na neusklajenem področju, ki se zakonito tržijo v kaki državi članici. Izdelki, ki jih proizvajalec proizvede za lastno uporabo, niso dani na trg, zato so samodejno izključeni iz področja uporabe direktive.

Predlog spremembe 37

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1, točka (a)

a) prepoved izdelka ali vrste izdelka;

črtano

Obrazložitev

Točka (a) ni potrebna, saj je prepoved izdelkov implicitno vključena v točki (b) (odklonitev dovoljenja za dajanje izdelka na trg) in (d) (umik izdelka s trga).

Predlog spremembe 38

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 2

Za potrebe točke (c) iz prvega pododstavka pomeni prilagoditev izdelka ali vrste izdelka kakršno koli spremembo ene ali več značilnosti nekega izdelka ali vrste izdelka, navedene v tehnični specifikaciji, v smislu člena 1(3) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Za potrebe točke (c) iz prvega pododstavka pomeni prilagoditev izdelka ali vrste izdelka kakršno koli spremembo ene ali več značilnosti nekega izdelka ali vrste izdelka, navedene v odstavku 2(a).

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna varnost, se je treba na tehnični predpis sklicevati v skladu s to uredbo, ne v skladu z direktivo 98/34/ES.

Predlog spremembe 39

Člen 2, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Ta uredba se ne uporablja za sklepe sodne narave, ki jih sprejmejo nacionalna sodišča.

(Glej predlog spremembe tretjega odstavka člena 3)

Obrazložitev

Besedilo tretjega odstavka člena 3(1) je prestavljeno v člen 2, kjer je obravnavano področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 40

Člen 2, odstavek 2

2. Za potrebe te uredbe je tehnični predpis zakon ali drug predpis države članice, ki se ne usklajuje na ravni Skupnosti, s katerim mora biti izdelek ali vrsta izdelka skladen, da ga je mogoče tržiti ali uporabljati na ozemlju države članice, in ki določa nekaj od naslednjega:

2. Za potrebe te uredbe je tehnični predpis zakon ali drug predpis države članice, ki se ne usklajuje na ravni Skupnosti in ki:

(a) prepoveduje trženje in uporabo izdelka ali vrste izdelka na ozemlju te države članice ali

(b) s katerim mora biti izdelek ali vrsta izdelka skladna, da ju je mogoče tržiti ali uporabljati na ozemlju te države članice,

in ki določa nekaj od naslednjega:

a) zahtevane lastnosti tega izdelka ali vrste izdelka, kot so raven kakovosti, delovanje, varnost ali mere, vključno z zahtevami, ki za izdelek ali vrsto izdelka veljajo v zvezi z imenom, pod katerim se prodaja, izrazjem, simboli, preskušanjem in načini preskušanja, embalažo, označevanjem ali etiketiranjem in postopki za ugotavljanje skladnosti;

(i) zahtevane lastnosti tega izdelka ali vrste izdelka, kot so raven kakovosti, delovanje, varnost ali mere, vključno z zahtevami, ki za izdelek ali vrsto izdelka veljajo v zvezi z imenom, pod katerim se prodaja, izrazjem, simboli, embalažo, označevanjem ali etiketiranjem;

b) katere koli druge zahteve, ki za izdelek ali vrsto izdelka veljajo za potrebe varovanja potrošnikov ali okolja in ki vplivajo na življenjski cikel izdelka po dajanju na trg, kot so pogoji uporabe, recikliranja, ponovne uporabe ali odlaganja, če taki pogoji znatno vplivajo na sestavo ali naravo izdelka ali vrste izdelka ali na trženje;

(ii) katere koli druge zahteve, ki za izdelek ali vrsto izdelka veljajo za potrebe varovanja potrošnikov ali okolja in ki vplivajo na življenjski cikel izdelka po dajanju na trg, kot so pogoji uporabe, recikliranja, ponovne uporabe ali odlaganja, če taki pogoji znatno vplivajo na sestavo ali naravo izdelka ali vrste izdelka ali na trženje;

 

(iii) preskušanje in načine preskušanja oziroma kakršna koli poročila o preskusih ali potrdila.

Obrazložitev

.Predlog spremembe 41

Člen 3, naslov (novo)

 

Povezava z drugimi določbami zakonodaje Skupnosti

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 42

Člen 3, odstavek 1

1. Ta uredba se ne uporablja za sklepe sodne narave, ki jih sprejmejo nacionalna sodišča.

črtano

Obrazložitev

Ker je v členu 3 obravnavano razmerje med to uredbo in drugimi instrumenti Skupnosti, je prvi odstavek tega člena bolje prestaviti v člen 2, kjer je opredeljeno področje uporabe.

Predlog spremembe 43

Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Ta uredba se ne uporablja za sisteme in elemente interoperabilnosti, za katere se uporabljata direktivi 96/48/ES in 2001/16/ES.

(Glej predlog spremembe tretjega odstavka člena 3)

Obrazložitev

Besedilo tretjega odstavka člena 3 je zaradi pravne gotovosti prestavljeno v novi prvi odstavek.

Predlog spremembe 44

Člen 3, odstavek 2

2. Ta uredba se ne uporablja za ukrepe, ki jih nacionalni organi držav članic sprejmejo v skladu s:

2. Ta uredba se ne uporablja za ukrepe, ki jih organi držav članic sprejmejo v skladu s:

a) členi 8(d), (e) ali (f) Direktive 2001/95/ES;

(a) členoma 8(1)(d) do (f) in 8(3) Direktive 2001/95/ES;

b) členom 50(3)(a) Uredbe (ES) št. 178/2002;

(b) členoma 50(3)(a) in 54 Uredbe (ES) št. 178/2002;

c) členom 54 Uredbe (ES) št. 882/2004;

 

d) členom 14 Direktive 2004/49/ES.

(c) členom 14 Direktive 2004/49/ES.

Obrazložitev

Sklicevanje na direktivo splošni varnosti proizvodov se nanaša samo na nevarno potrošniško blago. Izključitev člena 54 uredbe 882/2004 je v nasprotju z namenom člena 3. Člen 54 določa, da pristojni organ ukrepa, če ugotovi neskladnost z zakonodajo o živilih ali krmi na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni, na primer omeji ali prepove dajanje proizvoda na trg. Posledica izključitve tega člena iz področja uporabe te uredbe pa bi bila, da bi lahko pristojni organ, ko bi ugotovil neskladnost živila ali krme z nacionalno zakonodajo, uporabil katerega koli od teh ukrepov, kar pa je v nasprotju z načelom vzajemnega priznavanja.

Predlog spremembe 45

Člen 3, odstavek 3

3. Ta uredba se ne uporablja za sisteme in opremo, za katere se uporabljata Direktiva 96/48/ES in Direktiva 2001/16/ES.

črtano

(Besedilo prestavljeno v odstavek 1a)

Obrazložitev

Zaradi večje pravne gotovosti.

Predlog spremembe 46

Poglavje II, naslov

Uporaba tehničnega predpisa

Postopek za uporabo tehničnega predpisa namembne države članice

Obrazložitev

V poglavju II je opisan postopek, po katerem se namembna država članica lahko odloči, da zavrne vzajemno priznavanje in namesto tega za izdelke, ki se v drugi državi članici zakonito tržijo, uporabi svoje tehnične predpise.

Predlog spremembe 47

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3 a

 

Podatki o izdelku

 

Kadar pristojni organ namembne države članice za izdelek ali vrsto izdelka oceni, ali je treba sprejeti sklep iz člena 2(1), lahko ob spoštovanju načela sorazmernosti od nosilca gospodarske dejavnosti zahteva:

 

(a) bistvene podatke o značilnostih zadevnega izdelka ali vrste izdelka ali

 

(b) bistvene in dostopne podatke o zakonitem trženju izdelka v drugi državi članici.

Obrazložitev

Nosilec gospodarske dejavnosti bo morda moral posredovati informacije o zakonitem trženju izdelka. Za vse izdelke v vseh državah članicah ne obstajajo tehnični predpisi, vendar se kljub temu tržijo zakonito. Predvideni sklep pristojnega organa mora temeljiti na značilnostih izdelka, zato so podatki o slednjem bistveni.

Predlog spremembe 48

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Vzajemno priznavanje ravni usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti

 

Iz razlogov, povezanih z usposobljenostjo, države članice ne smejo zavrniti potrdil in poročil organa za ugotavljanje skladnosti, katerega usposobljenost je bila ustrezno potrjena s potrdilom o akreditaciji za ustrezno področje ugotavljanja skladnosti, izdanim v skladu z Uredbo (ES) No .../... [ o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s pogoji za trženje proizvodov].

Obrazložitev

Potrdil in poročil o preskusih ni mogoče več zavračati samo z utemeljitvijo, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki je bil akreditiran v skladu z uredbo o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s pogoji za trženje proizvodov, ni ustrezno usposobljen. Če organ za ugotavljanje skladnosti ni več usposobljen, mora ustrezno ukrepati nacionalni akreditacijski organ. Pristojni organi lahko potrdila še vedno zavrnejo iz drugih razlogov (poročila o preskusih niso popolna, potrebni so dodatni preskusi), če to utemeljijo v skladu s postopkom iz člena 4 te uredbe.

Predlog spremembe 49

Člen 4, naslov (novo)

 

Ocena, ali je treba uporabiti tehnični predpis namembne države članice

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 50

Člen 4, odstavek 1

1. V primeru, ko namerava nacionalni organ sprejeti sklep iz člena 2(1), nosilcu gospodarske dejavnosti, opredeljenem v členu 5, pošlje pisno obvestilo o tej nameri, v katerem navede tehnični predpis, na katerem bo sklep temeljil, in zadostne tehnične ali znanstvene dokaze, da nameravani ukrep temelji na enem od razlogov v javnem interesu, navedenih v členu 30 Pogodbe, ali se pri tem sklicuje na drug višji razlog v javnem interesu, in da sklep zagotavlja izpolnitev zastavljenega cilja ter ne presega okvira, ki je za to potreben.

1. V primeru, ko namerava pristojni organ namembne države članice sprejeti sklep iz člena 2(1), nosilcu gospodarske dejavnosti, opredeljenem v členu 5, pošlje pisno obvestilo o tej nameri, v katerem navede tehnični predpis, na katerem bo sklep temeljil, in tehnične ali znanstvene dokaze, da:

 

(a) nameravani ukrep temelji na enem od razlogov v javnem interesu, navedenih v členu 30 Pogodbe, ali se sklicuje na drug višji razlog v javnem interesu in

 

(b) da predvideni sklep zagotavlja izpolnitev zastavljenega cilja ter ne presega okvira, ki je za to potreben.

 

Vsi predvideni sklepi morajo temeljiti na značilnostih zadevnega izdelka ali vrste izdelka.

Po prejemu takega obvestila ima zadevni nosilec gospodarske dejavnosti vsaj dvajset delovnih dni, da pošlje svoje pripombe.

Po prejemu takega obvestila ima zadevni nosilec gospodarske dejavnosti vsaj dvajset delovnih dni, da pošlje svoje pripombe. V obvestilu je za to določen rok. Če pristojni organ odgovora nosilca gospodarske dejavnosti ne prejme v tem roku, lahko ukrepa.

Obrazložitev

Pri ocenjevanju, ali je treba ukrepati, mora analiza, ki jo opravi namembna država članica, temeljiti na značilnostih izdelka, ne na obstoju ali vsebini tehničnih predpisov v državi članici, kjer se je izdelek zakonito tržil.

Predlog spremembe 51

Člen 4, odstavek 2, pododstavek 1

2. Zadevnega nosilca gospodarske dejavnosti je treba obvestiti o vseh sklepih iz člena 2(1), v njih pa morajo biti navedeni razlogi, na katerih temelji, vključno z razlogi za zavrnitev katerega koli argumenta, ki ga predloži nosilec dejavnosti.

2. Nosilca gospodarske dejavnosti in Komisijo je treba v 20 delovnih dneh po izteku roka za prejem pripomb nosilca gospodarske dejavnosti, določenega v prvem odstavku tega člena, obvestiti o vseh sprejetih sklepih iz člena 2(1). V njih morajo biti upoštevane pripombe nosilca gospodarske dejavnosti in navedeni razlogi, na katerih temeljijo, vključno z razlogi za zavrnitev morebitnih argumentov, ki jih predloži nosilec dejavnosti, ter tehnični in znanstveni dokazi iz prvega odstavka tega člena.

Predlog spremembe 52

Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2

V sklepu morajo biti navedena pravna sredstva, ki jih omogočajo veljavni predpisi v zadevni državi članici, in časovni roki za uporabo teh sredstev.

V sklepu morajo biti navedena pravna sredstva, ki jih omogočajo veljavni predpisi v zadevni državi članici, in časovni roki za uporabo teh sredstev. Sklep lahko preuči nacionalno sodišče, razsodišče ali drugi pritožbeni organi.

Obrazložitev

Zaradi večje pravne gotovosti se besedilo člena 6 prestavi v člen 4.

Predlog spremembe 53

Člen 4, odstavek 3

3. Kadar po predložitvi pisnega obvestila iz prvega odstavka tega člena nacionalni organ sklene, da ne bo sprejel sklepa iz člena 2(1), o tem primerno obvesti zadevnega nosilca gospodarske dejavnosti.

3. Kadar po predložitvi pisnega obvestila iz prvega odstavka pristojni organ namembne države članice sklene, da ne bo sprejel sklepa iz člena 2(1), o tem takoj obvesti zadevnega nosilca gospodarske dejavnosti.

Obrazložitev

Če se pristojni organ odloči, da bo uporabil načelo vzajemnega priznavanja, mora nosilca gospodarske dejavnosti o tem takoj obvestiti.

Predlog spremembe 54

Člen 4, odstavek 3 a (novo)

 

3a. Če pristojni organ v skladu s postopkom iz tega člena in v roku iz drugega odstavka tega člena ne obvesti nosilca gospodarske dejavnosti o sklepu iz člena 2(1), se šteje, da se izdelek v namembni državi članici trži zakonito.

Obrazložitev

Da se nosilcem gospodarske dejavnosti zagotovi večja pravna gotovost.

Predlog spremembe 55

Člen 4 a (novo)

 

Člen 4a

Začasni ukrepi

 

1. Med izvajanjem postopka, opredeljenega v tem poglavju, pristojni organ namembne države članice ne sme začasno ustaviti trženja zadevnega izdelka ali vrste izdelka, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a) zadevni izdelek ali vrsta izdelka v normalnih ali razumno predvidljivih okoliščinah uporabe pomeni veliko nevarnost za varnost in zdravje uporabnikaali

 

(b) za zadevni izdelek ali vrsto izdelka v namembni državi članici velja popolna prepoved proizvajanja in trženja, in sicer izključno zaradi javne morale ali javne varnosti.

 

2. Pristojni organ namembne države članice nosilca gospodarske dejavnosti takoj obvesti o sprejetju začasnih ukrepov iz prvega odstavka. Pri ukrepih iz točke (a) prvega odstavka mora biti obvestilu priložena tehnična ali znanstvena utemeljitev ukrepov.

 

3. Začasne ukrepe, sprejete v skladu s tem členom, lahko preuči nacionalno sodišče, razsodišče ali drugi pritožbeni organi.

Predlog spremembe 56

Člen 5

 

Člen 5
Posredovanje informacij nosilcu gospodarske dejavnosti

Proizvajalcu, kot je opredeljen v členu 2(e) Direktive 2001/95/ES, se pisno obvestilo iz člena 4(1) pošlje, kadar so njegova identiteta in kontaktni podatki prikazani na embalaži ali etiketi izdelka ali v priloženih dokumentih.

Zahteva za podatke, pisno obvestilo in sklep iz členov 4 in 4a se pošljejo nosilcu gospodarske dejavnosti, ki je:

Distributerju, kot je opredeljen v členu 2(f) Direktive 2001/95/ES, se pisno obvestilo pošlje, kadar so njegova identiteta in kontaktni podatki prikazani na embalaži ali etiketi izdelka ali v priloženih dokumentih.

(a) proizvajalec izdelka, če ima sedež v Skupnosti, in vsaka druga oseba, ki se predstavlja kot proizvajalec tako, da na izdelek namesti svoje ime, blagovno znamko ali drugo razpoznavno oznako, ali oseba, ki izdelek obnovi;ali

Kadar identiteta in kontaktni podatki proizvajalca in distributerja niso prikazani niti na embalaži ali etiketi izdelka niti v priloženih dokumentih, se pisno obvestilo pošlje kateremu koli drugemu proizvajalcu ali distributerju, kot sta opredeljena v določbah iz prvega in drugega odstavka.

(b) kadar pristojni organ ne more ugotoviti identitete in kontaktnih podatkov nosilcev gospodarske dejavnosti iz točke (a) − zastopnik proizvajalca, če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti, ali uvoznik proizvoda, če tudi zastopnik nima sedeža v Skupnosti; ali

 

(c) kadar pristojni organ ne more ugotoviti identitete in kontaktnih podatkov nosilcev gospodarske dejavnosti iz točk (a) in (b) − drugi strokovnjaki v dobavni verigi, če njihove dejavnosti lahko vplivajo na katero od značilnosti proizvoda, urejenih s tehničnim predpisom, ki se za proizvod uporablja;ali

 

(d) kadar pristojni organ ne more ugotoviti identitete in kontaktnih podatkov nosilcev gospodarske dejavnosti iz točk (a), (b) in (c) − morebitni strokovnjaki v dobavni verigi, katerih dejavnosti ne vplivajo na značilnosti proizvoda, urejene s tehničnim predpisom, ki se za proizvod uporablja.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti večjo pravno varnost glede tega, koga je treba obvestiti v skladu s členoma 4 in 4a. Opredelitev izraza „nosilec gospodarske dejavnosti“ na podlagi opredelitev pojmov „proizvajalec“ in „distributer“ iz direktive 2001/95/EC je navedena v celoti, namesto sklica na to direktivo v predlogu Komisije. Tako bralcem te razmeroma kratke uredbe ne bo treba iskati po drugi zakonodaji, da bi razumeli njene ključne določbe, poleg tega pa opredelitev pojmov „proizvajalec“ in „distributer“ iz direktive 2001/95 ne ustreza povsem kontekstu te uredbe. Direktiva 2001/95 se nanaša na varnost proizvodov, tehnični predpisi, o katerih govori ta uredba, pa ne zadevajo samo varnostnih vprašanj, temveč na primer tudi označevanje žlahtnih kovin. Zato je treba sklic na strokovnjake v dobavni verigi, katerih dejavnosti vplivajo ali ne vplivajo na varnost izdelka, nadomestiti s sklicem na strokovnjake, katerih dejavnosti vplivajo ali ne vplivajo na značilnosti proizvoda, urejene s tehničnim predpisom, ki se za proizvod uporablja.

Predlog spremembe 57

Člen 6

Člen 6

črtano

Kateri koli sklep iz člena 2(1) je mogoče izpodbijati na nacionalnem sodišču.

 

Obrazložitev

Besedilo člena 6 je zaradi pravne gotovosti prestavljeno člen 4, odstavek 2.

Predlog spremembe 58

Člen 7, naslov (novo)

 

Ustanovitev kontaktnih točk za izdelke

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 59

Člen 7, odstavek 1

1. Vsaka država članica na svojem ozemlju določi eno ali več kontaktnih točk za izdelke in njihove kontaktne podatke sporoči drugim državam članicam in Komisiji.

1. Države članice na svojem ozemlju določijo kontaktne točke za izdelke in njihove kontaktne podatke sporočijo drugim državam članicam in Komisiji.

Obrazložitev

Spoštuje se porazdelitev pooblastil in pristojnosti med državami članicami. Zato se lahko število kontaktnih točk za izdelke razlikuje glede na regionalne ali lokalne pristojnosti.

Predlog spremembe 60

Člen 7, odstavek 2

2. Komisija objavi in redno dopolnjuje seznam kontaktnih točk za izdelke.

2. Komisija oblikuje in redno dopolnjuje seznam kontaktnih točk za izdelke ter ga objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

Te informacije objavi tudi na spletnem mestu.

Obrazložitev

Seznam kontaktnih točk za izdelke bo postal uraden z objavo v Uradnem listu Evropske unije. Iz praktičnih razlogov bi moral biti dostopen tudi na spletnem mestu, oblikovanem v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 61

Člen 8, naslov (novo)

 

Naloge

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 62

Člen 8, odstavek 1

1. Kontaktne točke za izdelke na zahtevo posredujejo naslednje informacije:

1. Kontaktne točke za izdelke na zahtevo nosilca gospodarske dejavnosti ali pristojnega organa druge države članice posredujejo naslednje informacije:

a) informacije o tehničnih predpisih, ki se na ozemlju države uporabljajo za posamezno vrsto izdelka;

(a) informacije o tehničnih predpisih, ki se na ozemlju teh kontaktnih točk uporabljajo za posamezno vrsto izdelka, informacije o tem, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za to vrsto izdelka treba zahtevati predhodno odobritev, ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja in uporabi te uredbe na ozemlju te države članice;

b) kontaktne podatke nacionalnih organov, ki omogočajo neposreden stik z njimi, vključno s podrobnostmi o organih, ki so pristojni za nadzor izvajanja posameznih tehničnih predpisov na ozemlju države;

b) kontaktne podatke pristojnih organov v državi članici, ki omogočajo neposreden stik z njimi, vključno s podrobnostmi o organih, ki so pristojni za nadzor izvajanja posameznih tehničnih predpisov na ozemlju države;

c) pravna sredstva, ki so na ozemlju države običajno na voljo v primeru spora med pristojnimi organi in proizvajalcem ali distributerjem;

c) pravna sredstva, ki so na ozemlju države običajno na voljo v primeru spora med pristojnimi organi in proizvajalcem ali distributerjem.

d) kontaktne podatke vseh združenj ali organizacij, od katerih lahko proizvajalci ali distributerji na ozemlju države pridobijo praktično pomoč in ki niso nacionalni organi.

 

Predlog spremembe 63

Člen 8, odstavek 2

2. Kontaktne točke za izdelke na zahteve po posredovanju informacij iz prvega odstavka odgovorijo v dvajsetih delovnih dneh po prejemu.

3a. Kontaktne točke za izdelke na zahteve po informacijah ali pomoči iz prvega in tretjega odstavka odgovorijo v desetih delovnih dneh po prejemu. V primerih, ko je zahteva neutemeljena, kontaktna točka za izdelke o tem nemudoma obvesti nosilca gospodarske dejavnosti.

Obrazložitev

Kontaktna točka za izdelke lahko nosilcu gospodarske dejavnosti pomaga med postopkom iz poglavja II, po katerem mora nosilec gospodarske dejavnosti v 20 delovnih dnevih posredovati informacije (člen 3a) ali pripombe (člen 4). Zato mora kontaktna točka odgovoriti v manj kot 20 delovnih dnevih. Poleg tega lahko preveri podrobnosti zahteve nosilca gospodarske dejavnosti in se odloči, ali se nanaša na uporabo te uredbe. Poleg tega je bolj smiselno to določbo postaviti za tretji odstavek, saj se predlog spremembe sklicuje prav nanj.

Predlog spremembe 64

Člen 8, odstavek 3

3. Kontaktne točke za izdelke v državi članici, v kateri zadevna proizvajalec in distributer zakonito tržita zadevni izdelek, bodo obveščene o pisnih obvestilih in sklepih iz člena 4, razen če bi razkritje takšnih informacij oslabilo zaščito poslovnih interesov in pravice do intelektualne lastnine zadevnega nosilca gospodarskih dejavnosti. Kontaktna točka za izdelek lahko svoje ugotovitve posreduje zadevnemu nacionalnemu organu.

3. Kontaktna točka za izdelke v državi članici, v kateri zadevni nosilec gospodarske dejavnosti zakonito trži zadevni izdelek, lahko pomaga nosilcu gospodarske dejavnosti, tako da posreduje potrebne informacije ali ugotovitve njemu ali pristojnemu organu iz člena 4.

 

Pomoč nosilcu gospodarske dejavnosti ne vključuje pravnega svetovanja v posameznih primerih.

Obrazložitev

Za podjetja, še zlasti mala in srednje velika, je praktična pomoč pri upravnih postopkih za čezmejno trgovanje zelo pomembna. Nosilec gospodarske dejavnosti lahko zato prosi za pomoč kontaktno točko za izdelek, kjer izdelek že zakonito trži.

Predlog spremembe 65

Člen 8, odstavek 3 b (novo)

 

3b. Kadar kontaktna točka za izdelke pomaga nosilcu gospodarske dejavnosti, se lahko poveže s kontaktno točko za izdelke v namembni državi članici.

Obrazložitev

Povezava med kontaktnimi točkami za izdelke bo okrepila upravno sodelovanje.

Predlog spremembe 66

Člen 8, odstavek 3 c (novo)

 

3c. Kontaktne točke za izdelke za informacije in pomoč iz tega člena ne zaračunavajo pristojbine.

Obrazložitev

V nasprotju z enotnimi kontaktnimi točkami iz direktive 2006/123/EC o storitvah na notranjem trgu, kjer lahko ponudniki čezmejnih storitev opravijo vse upravne postopke in formalnosti, so kontaktne točke za izdelke iz te uredbe namenjene samo pomoči podjetjem pri čezmejnem trgovanju in pristojnim organom, ki želijo sodelovati z drugimi državami članicami, zato morajo biti njihove storitve brezplačne. To seveda ne pomeni, da države članice vloge kontaktnih točk za izdelke ne smejo dodeliti enotnim kontaktnim točkam iz direktive o storitvah ali drugim obstoječim kontaktnim točkam.

Predlog spremembe 67

Člen 9

 

Člen 9
Telematsko omrežje

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematično omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, določenimi v tej uredbi.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematsko omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke in/ali pristojnimi organi držav članic, določenimi v tej uredbi.

Obrazložitev

Povezava med kontaktnimi točkami za izdelke in olajšani stiki med upravami držav članic bodo okrepili upravno sodelovanje.

Predlog spremembe 68

Člen 10, naslov (novo)

 

Poročilo o izvajanju uredbe

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 69

Člen 10, odstavek 1

1. Države članice Komisiji na njeno zahtevo pošljejo podrobno poročilo o izvajanju te uredbe, vključno s podrobnimi informacijami o morebitnih pisnih obvestilih ali sklepih, poslanimi v skladu s členi 4(1), (2) ali (3).

1. Države članice Komisiji vsako leto pošljejo podrobno poročilo o uporabi te uredbe, vključno s podrobnimi informacijami o morebitnih pisnih obvestilih ali sklepih, poslanih v skladu s členom 4, vključno z morebitnimi bistvenimi informacijami o vrstah izdelkov, ki jih ta uredba zadeva.

Obrazložitev

V odločbi št. 3052/95/ES, ki jo bo ta uredba razveljavila, je določeno, da morajo države članice Komisijo in druge države članice obvestiti, če so vzajemno priznavanje zavrnile. Vendar države članice v praksi tega niso izvajale. Da bi države članice zagotovo pravilno uporabljale načelo vzajemnega priznavanja, bi morala ta uredba uvesti učinkovite in redne mehanizme spremljanja.

Predlog spremembe 70

Člen 10, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Ob upoštevanju informacij, ki jih posredujejo države članice, Komisija preuči sprejete sklepe in izvedene ukrepe ter oceni njihove utemeljitve.

 

Komisija po potrebi ustrezno ukrepa, da zagotovi, da bodo države članice upoštevale to uredbo, vključno s postopki po členu 226 Pogodbe.

Obrazložitev

Da bi države članice zagotovo pravilno uporabljale načelo vzajemnega priznavanja, bi morala ta uredba uvesti učinkovite in redne mehanizme spremljanja, pri katerih bi imela Komisija odločilno vlogo.

Predlog spremembe 71

Člen 10, odstavek 2

2. Komisija v petih letih po datumu, navedenem v členu 14(1), Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

2. Komisija v treh letih po datumu, navedenem v členu 13, nato pa vsakih pet let, opravi pregled ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe. Če je potrebno, Komisija poročilu priloži ustrezne predloge za izboljšanje prostega pretoka blaga.

Obrazložitev

Parlament in Komisijo bi bilo treba redno obveščati, da bi lahko spremljala izvajanje načela vzajemnega priznavanja v državah članicah. Ocena, ki jo izvede Komisija, bi lahko pomagala prepoznati sektorje, v katerih bi bilo potrebno nadaljnje usklajevanje ali drugi ukrepi Skupnosti, da bi izboljšali delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 72

Člen 10, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Komisija oblikuje, objavi in redno posodablja okvirni seznam izdelkov, ki sodijo na področje uporabe te uredbe. Objavi ga na spletnem mestu.

Obrazložitev

Eden od razlogov, zakaj prost pretok blaga na neusklajenih področjih še zdaleč ni dosežen, je pravna negotovost glede obsega uporabe načela vzajemnega priznavanja. Pogosto ni jasno, za katere vrste izdelkov to načelo velja. To pomeni, da morajo podjetja in uprave za vsak poseben vidik izdelka najprej ugotoviti, ali je urejen na ravni Skupnosti, šele nato lahko ugotavljajo, ali zanj velja načelo vzajemnega priznavanja. Komisija bi zato morala sestaviti seznam izdelkov, da bi zagotovila pravno varnost glede obsega te uredbe, pri čemer pa bi moral biti ta seznam samo okviren.

Predlog spremembe 73

Člen 11, naslov (novo)

 

Postopek odbora

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 74

Člen 12, naslov (novo)

 

Razveljavitev

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 75

Člen 13, naslov (novo)

 

Začetek veljavnosti in uporaba

Obrazložitev

Zaradi pravne gotovosti je treba vse določbe te uredbe nasloviti.

Predlog spremembe 76

Člen 13, pododstavek 1 a (novo)

 

Člena 7 in 8 se uporabljata od [prvega dne v mesecu šest mesecev po datumu objave].

Obrazložitev

Države članice bodo za ustanovitev kontaktnih točk za izdelke potrebovale čas. Ker se jih spodbuja, da to vlogo namenijo obstoječim kontaktnim točkam, zlasti tistim, ustanovljenim po drugih instrumentih Skupnosti, bi moralo zadostovati prehodno obdobje šestih mesecev.


OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Notranji trg je temeljni kamen evropske gospodarske rasti, ki izhaja iz štirih svoboščin: prostega pretoka oseb, blaga, storitev in kapitala. Da bi notranji trg blaga deloval v celoti, je treba odpraviti tehnične ovire.

V zvezi z blagom se to lahko doseže z uskladitvijo tehničnih predpisov držav članic ali z vzajemnim priznavanjem teh predpisov. Usklajenega je 75 % notranjega trga blaga (približno 1,5 trilijona EUR), neusklajenega pa ostaja 25 % (okoli 500 milijard).

Stroški neuporabe vzajemnega priznavanja so ocenjeni na približno 150 milijard EUR.

Namen tega predloga uredbe je odpraviti ovire za pravilno uporabo tega načela.

2. Splošne informacije o načelu vzajemnega priznavanja

To načelo izhaja iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti, zlasti iz znane zadeve Cassis de Dijon z dne 20. februarja 1979. Temelji na pravilu in izjemi:

a) splošno pravilo: država članica na svojem ozemlju načeloma ne more prepovedati ali omejiti prodaje izdelkov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, čeprav niso skladni s predpisi namembne države članice.

b) izjema: če ni uskladitve, se lahko država članica odloči, da ne bo upoštevala načela vzajemnega priznavanja, in sprejme ukrepe, s katerimi takemu blagu prepove ali omeji dostop na nacionalni trg, vendar le, če so ti ukrepi potrebni, sorazmerni in utemeljeni z razlogi iz člena 30 Pogodbe o ES ali iz višjih razlogov v splošnem interesu.

Načelo vzajemnega priznavanja velja za dve obsežni skupini izdelkov:

(i) Izdelki, za katere ne obstaja usklajevalna zakonodaja na ravni EU. V to skupino na primer sodijo kolesa, lestve, zidarski odri, izdelki iz žlahtnih kovin, izdelki za nego otrok, cisterne in zabojniki.

(ii) Izdelki, ki so delno usklajeni. Podnebni vidiki in učinkovitost alarmnih sistemov na primer niso usklajeni, vsi drugi vidiki pa so. V to skupino med drugim sodijo tekstilni izdelki, obutev, informacijska tehnologija, posebne vrste motornih vozil, električni material in nekatere vrste krme.

Za neustrezno uporabo vzajemnega priznavanja obstajajo trije glavni razlogi:

(i)        države članice ga ne uporabljajo pravilno oziroma ga sploh ne uporabljajo;

(ii)       tako nosilci gospodarskih dejavnosti kot države članice to načelo premalo poznajo;

(iii)      ni pravne gotovosti, kako naj bi se to načelo v praksi uporabljalo.

3. Glavne točke predloga Komisije

Področje uporabe predloga (člena 2 in 3). Uredba se nanaša na sklepe, ki neposredno ali posredno vplivajo na to, da izdelek, ki se zakonito trži v drugi državi članici, v enaki obliki ne more ostati na trgu druge države članice ali se ne sme dati na trg. Za te izdelke veljajo tehnični predpisi, ki se na ravni Skupnosti ne usklajujejo.

Postopek, kadar namerava država članica vpeljati svoje tehnične predpise (členi 4, 5 in 6). Če pristojni organ sklene uveljaviti svoje tehnične predpise (npr. če se iz kakršnega koli razloga ne uporabi načelo vzajemnega priznavanja), mora to utemeljiti. Zadevni nosilec gospodarske dejavnosti ima 20 dni časa, da se na to utemeljitev odzove, preden pristojni organ sprejme dokončno odločitev, ali bo uporabil posebno tehnično pravilo ali ne.

Naloge kontaktnih točk za izdelke (člena 7 in 8). Njihova glavna naloga je posredovanje informacij o tehničnih predpisih podjetjem in pristojnim organom drugih držav članic.

Telematska omrežja (člen 9). V tem členu je v skladu s sklepom 2004/387/ES omogočeno vzpostavljanje telematskih omrežij, da bi se spodbujala uporaba načela vzajemnega priznavanja.

V tem členu je določen sistem poročanja (člen 10) o uporabi te uredbe.

4. Stališče poročevalca

Poročevalec v celoti odobrava cilj Komisije, da bi načelo vzajemnega priznavanja polno razvila ter nosilcem gospodarske dejavnosti in državam članicam zagotovila pravno jasnost v zvezi z njegovo uporabo.

Vsebina in področje uporabe (poglavje 1)

Člen 1

Poročevalec meni, da bi moral biti v predlogu jasneje izražen njegov glavni cilj, to je zagotoviti prost pretok blaga na neusklajenem področju.

Člen 2

Odstavek 1

Da bi zagotovili večjo pravno jasnost, so namesto industrijsko izdelanih proizvodov navedeni vsi izdelki. Izdelki za lastno uporabo so na primer še vedno izključeni, saj se ne tržijo v vseh državah članicah in ne ves čas.

Poročevalec meni, da je prepoved izdelka enakovredna zavrnitvi ali njegovemu umiku s trga.

Odstavek 2

Opredelitev tehničnega predpisa je iz direktive 98/34/ES. Zaradi večje jasnosti je poročevalec preskušanje in potrdila razvrstil v ločena pododstavka. Čeprav obstoječi postopki za ugotavljanje skladnosti (ali postopki predhodne odobritve po razsodbah Sodišča) niso tehnični predpisi, preskušanje, metode preskušanja in potrdila v tem postopku vendarle so tehnični predpis in zato sodijo na področje uporabe te uredbe. Pomembno je, da se s to uredbo prepreči nepotrebno preskušanje izdelkov v namembni državi članici.

Člen 3

Pri izjemah s področja uporabe te uredbe se zdi poročevalcu člen 54 uredbe (ES) št. 882/2004 nepotreben, saj je v uredbi (ES) št. 178/2002 že zagotovljeno, da se nevarna živila in krma umaknejo s trga. Vendar bi opustitev člena 54 uredbe (ES) št. 882/2004 državam članicam omogočila, da s trga umaknejo izdelke, ki niso skladni z nacionalno zakonodajo, ne da bi morale uporabiti načelo vzajemnega priznavanja.

Postopek za uporabo tehničnega predpisa namembne države članice (poglavje 2)

Člen 3a (novo)

Poročevalec meni, da člen 4 te uredbe opisuje vrhunec rednih dejavnosti za nadzor nad trgom. Pred tem nosilec gospodarske dejavnosti in pristojni organ države članice na podlagi dialoga sodelujeta pri nadzoru nad trgom. Poročevalec ocenjuje, da je treba pojasniti, da mora nosilec gospodarske dejavnosti v tem dialogu priskrbeti informacije o predpisih, po katerih je izdelek tržil v drugi državi članici.

Člen 4

Da bi nosilec gospodarske dejavnosti pri načrtovanju svojih dejavnosti imel več gotovosti, je poročevalec uvedel 20-dnevni rok, ki začne teči od trenutka, ko se izteče rok za prejem pripomb nosilca gospodarske dejavnosti. Tako bo imel nosilec najmanj 20 dni časa, da se odzove na obvestilo. Po tem ima država članica na voljo še 20 delovnih dni, da sprejme dokončni sklep, pri čemer upošteva pripombe nosilca gospodarske dejavnosti. Ne glede na to, kakšen je sklep države članice, lahko nosilec gospodarske dejavnosti z večjo gotovostjo načrtuje svoje dejavnosti glede na čas, določen za sprejetje sklepa.

Če država članica ne izda dokončnega sklepa, se šteje, da je izdelek zakonito na njenem trgu.

Člen 4a (novo)

Praviloma izdelek, obravnavan po postopkih iz te uredbe, ostane na trgu namembne države članice ves čas postopkov, dokler država ne sprejme dokončnega sklepa. V novem členu je določeno, da lahko država članica začasno umakne s trga izdelek, ki je nevaren ali je popolnoma prepovedan zaradi javne morale ali varnosti, vendar je tak umik le začasni ukrep. Država članica mora pri sprejemanju dokončnega sklepa priskrbeti znanstvene dokaze in upoštevati pripombe nosilca gospodarske dejavnosti, zato je lahko dokončni sklep ravno nasproten od začasnega ukrepa o umiku s trga.

Člen 5

S tem členom je poročevalec želel pojasniti, komu je treba poslati obvestilo in sklep države članice.

Člen 6

Za večjo skladnost s poglavjem 2 je poročevalec besedilo člena 6 vključil v odstavek 2 člena 4.

Kontaktne točke za izdelke (poglavje 3)

Člena 7 in 8

Poročevalec je ta dva člena spremenil zaradi pojasnitve, da bi morale kontaktne točke za izdelke:

- predvsem zagotoviti informacije o načelu vzajemnega priznavanja ter iz tega izhajajoče pravice nosilcev gospodarske dejavnosti in držav članic,

- delovati kot nekakšna podporna služba za praktično pomoč (ne pravno) o izvajanju tega načela,

- nuditi informacije tako nosilcem gospodarske dejavnosti kot pristojnim organom držav članic ter

- se povezati s kontaktnimi točkami v drugih državah v učinkovito informacijsko omrežje.

Končne določbe (poglavje 4)

Člen 10

Poročevalec meni, da izraz „na zahtevo“ ustvarja pravno negotovost za države članice, saj ne morejo vedeti, kdaj bodo morale izpolniti svojo obveznost glede poročanja, zato je poročevalec zanje uvedel obvezno letno poročanje. Tako bo Komisija redno obveščena o uporabi te uredbe v državah članicah. Komisija bo ta poročila preučila in ukrepala proti kršitvam.

Da bi povečali ozaveščenost o načelu vzajemnega priznavanja in nosilcem gospodarskih dejavnosti nudili nadaljnje vodenje na področjih, kjer se to načelo uporablja, poročevalec meni, da bi morala Komisija objaviti okvirni seznam izdelkov, ki sodijo na področje uporabe te uredbe. Ta bi moral biti čim bolj izčrpen in bi s primeri služil samo kot vodilo.

Člen 13

Poročevalec meni, da je treba državam članicam po začetku veljavnosti uredbe dati šest mesecev časa, da vzpostavijo kontaktne točke za izdelke.

Uredba bi seveda morala začeti veljati 20 dni po objavi. Tako bi imeli nosilci gospodarske dejavnosti možnost, da čim bolje izkoristijo vzajemno priznavanje od vsega začetka, četudi prvih šest mesecev brez pomoči kontaktnih točk za izdelke.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (17.9.2007)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

(KOM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Pripravljavec mnenja: Jan Březina

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prosti pretok blaga je ena od štirih temeljnih svoboščin, na katerih temelji Evropska unija. Unija je te svoboščine dosegla zlasti z odpravo carinskih dajatev in drugimi ukrepi, kot je usklajevanje tehničnih zahtev za nekatere kategorije izdelkov. Vendar tehnični parametri številnih izdelkov na ravni EU še vedno niso usklajeni, zato lahko države članice zahteve za te izdelke postavijo v svoji zakonodaji. Tako je nastalo nemalo dragih upravnih ovir za trgovce, ki so se morali prebijati skozi dodatne upravne postopke in prilagajati svoje izdelke na neusklajenem področju, če so jih želeli izvoziti v druge države članice. V mnogih primerih so se zato odločili, da jih v nekatere države ne bodo izvažali.

Leta 1979 je Sodišče evropskih skupnosti našlo rešitev, ko je v sodbi v zadevi „Cassis de Dijon“ na podlagi Pogodbe o ES uvedlo „načelo vzajemnega priznavanja“. Po tem načelu imajo lahko izdelki, izdelani ali dani na trg v eni državi članici, dostop do trga druge države članice, čeprav nacionalnih zahtev ne izpolnjujejo v celoti. To je povsem razumljiv pristop, saj lahko predvidevamo, da se javni interes, na primer varstvo zdravja ali okolja, v različnih državah članicah varuje podobno. Država članica lahko omeji dostop do svojega trga samo, če lahko dokaže, da je ogrožen javni interes.

V pojasnilo je treba poudariti, da načelo vzajemnega priznavanja ne velja za nekakovostne izdelke, ki so za potrošnike neposredno nevarni ali škodljivi. V skladu z direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov je mogoče take izdelke nemudoma odstraniti s trga, nacionalni organi pa morajo o njihovem pojavu obvestiti druge države članice prek sistema skupnosti za hitro izmenjavo informacij (RAPEX).

Vendar so po podatkih držav članic in Komisije razmere celo po 25 letih uporabe načela vzajemnega priznavanja v EU nezadovoljive. Po uveljavljeni praksi nacionalni organi v državah članicah zahtevajo, da trgovci prilagodijo svoje izdelke lokalnim predpisom ter izvedejo drage in dolgotrajne postopke, kot so lokalni pregledi izdelkov, čeprav je to v večini primerov v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Zato je Komisija predlagala osnutek uredbe, ki določa jasna pravila o vzajemnem priznavanju, da bi povečala pravno varnost za trgovce, pa tudi za nacionalne organe. Osnutek uredbe vsebuje več bistvenih vidikov:

– obvezen postopek za nacionalne organe, če se odločijo, da ne bodo uporabljali načela vzajemnega priznavanja in bodo raje omejili pretok izdelka iz druge države članice na svoj trg;

– dovolj časa za ukrepanje na osnovi pripomb trgovcev, preden nacionalni organ izda končni pisni sklep;

– v zvezi s podatki, ki jih posreduje trgovec, mora nacionalni organ svoj končni sklep pisno utemeljiti;

– nacionalni organ nosi tudi breme dokazovanja, zakaj je treba omejiti dostop izdelka iz druge države članice na trg in zakaj je treba uporabiti poseben nacionalni predpis;

– trgovec se lahko zoper ta sklep pritoži na sodišču;

– pomemben del predloga je oblikovanje kontaktnih in informacijskih točk v posameznih državah članicah EU, od katerih lahko nacionalni organi in trgovci zahtevajo podatke o določenih izdelkih. Te točke bodo povezane v telematsko omrežje.

V zvezi z uporabo načela vzajemnega priznavanja za tiste izdelke, ki niso usklajeni, in v zvezi z besedilom predloga pripravljavec mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko pozdravlja predlog Komisije, saj je zelo pomemben za izvajanje načela vzajemnega priznavanja in prost pretok blaga. Doslej praksa namreč ni bila enotna. Čeprav je načelo zapisano v členih 28 in 30 Pogodbe o ES, se nekatera podjetja znajdejo v težavah pri iskanju dostopa do drugega trga znotraj EU, pogosto zaradi nepoznavanja načela in področja njegove uporabe. Predlog pravilno prenaša breme dokazovanja na države članice, ki morajo dokazati, zakaj izdelek izpolnjuje merila iz člena 30 Pogodbe ali sodb Sodišča evropskih skupnosti in da zato ni treba uporabiti načela vzajemnega priznavanja.

V zvezi s sedanjo prakso in različnimi stališči nacionalnih organov in trgovcev, ki izvažajo izdelke na trge drugih držav članic, pripravljavec mnenja meni, da bo predlog vzpostavil pravično ravnotežje med trgovci in državnimi organi, ki odločajo o dostopu na trg.

Pripravljavec osnutka predlaga zlasti naslednje spremembe:

– nujno je potreben dostop do zadevnih nacionalnih tehničnih predpisov, na podlagi katerih odločajo nacionalni organi, zlasti za mala in srednje velika podjetja, zato je k členu 4(1) dodano besedilo, ki predvideva zavezujočo obveznost nacionalnih organov, da k svojemu sklepu priložijo kopijo ustreznih tehničnih standardov oziroma vsaj informacije, kje so zadevni tehnični standardi dostopni;

– ker je sodelovanje med kontaktnimi točkami na nacionalni in evropski ravni izjemno pomembno in zagotavlja boljšo izmenjavo informacij o nacionalni zakonodaji in posebnem izvajanju nacionalnih predpisov, se predlaga ustrezna sprememba člena 9.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1, uvodni del

1. Ta uredba se uporablja za sklepe v zvezi s katerim koli industrijskim izdelkom ali kmetijskim proizvodom, vključno s proizvodi iz rib, ki se zakonito trži v drugi državi članici, sprejete na podlagi tehničnega predpisa, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

1. Ta uredba se uporablja za sklepe v zvezi s katerim koli blagom, ki se zakonito trži v drugi državi članici, sprejete na podlagi tehničnega predpisa, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

Obrazložitev

Usklajeno s terminologijo, uporabljeno v Pogodbi in sodni praksi Sodišča evropskih skupnosti.

Predlog spremembe 2

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1, točka (b)

(b) odklonitev dovoljenja za dajanje izdelka ali vrste izdelka na trg;

(b) odklonitev dovoljenja za dajanje blaga ali vrste blaga na trg oziroma njegovo uporabo;

Obrazložitev

Nekateri nacionalni tehnični predpisi razlikujejo med pojmoma „dajanje izdelka na trg“ in „uporaba izdelka“, zato obstajajo vrste izdelkov, ki se lahko dajejo na trg, a jih v nekaterih razmerah ni mogoče uporabljati. S tem besedilom je zajeta cela vrsta možnih situacij.

Predlog spremembe 3

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1, točka (c)

(c) zahteva po prilagoditvi izdelka ali vrste izdelka pred dajanjem na trg ali nadaljnjim trgovanjem z njim;

(c) zahteva po prilagoditvi ali certificiranju blaga ali vrste blaga pred dajanjem na trg ali nadaljnjim trgovanjem z njim;

Obrazložitev

Sedanje besedilo uredbe državam članicam prepoveduje, da od trgovcev zahtevajo, naj svoje izdelke prilagodijo tehničnim zahtevam države uvoznice. Vendar se od trgovcev pogosto zahteva, da se njihovo blago v državi uvoznici pregleda, čeprav so bili izdelki že pregledani v državi, kjer so bili izdelani, in imajo ustrezne certifikate. To je kršitev načela vzajemnega priznavanja, ki trgovcem povzroča odvečne stroške. Zahteve za neupravičene preglede so zato prav tako škodljive kot zahteve za prilagajanje izdelkov.

Predlog spremembe 4

Člen 2, odstavek 1, pododstavek 2

Za potrebe točke (c) iz prvega pododstavka pomeni prilagoditev izdelka ali vrste izdelka kakršno koli spremembo ene ali več značilnosti nekega izdelka ali vrste izdelka, navedene v tehnični specifikaciji, v smislu člena 1(3) Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Za potrebe točke (c) iz prvega pododstavka pomeni prilagoditev blaga ali vrste blaga kakršno koli spremembo ene ali več značilnosti nekega blaga ali vrste blaga, navedene v odstavku 2(a).

Obrazložitev

Ni se treba sklicevati na direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta, saj so zadevne določbe te direktive (opredelitev tehnične specifikacije) navedene v členu 2(2)(a). Zato je z zakonodajnega stališča preprosteje in jasneje, če se sklicevanje na direktivo 98/34/ES nadomesti s sklicevanjem na člen 2(2)(a) osnutka uredbe.

Predlog spremembe 5

Člen 4, odstavek 1, pododstavek -1 (novo)

 

-1. Nacionalni organi morajo v vsakem primeru dokazati, da je uporaba nacionalnih tehničnih predpisov pri posameznem blagu, ki se zakonito trži v drugi državi članici, upravičena na podlagi člena 30 Pogodbe o ES ali drugega višjega razloga v javnem interesu.

Obrazložitev

Breme dokazovanja mora biti jasno določeno ne samo v uvodnih izjavah (uvodna izjava 14 predloga), temveč tudi v besedilu predloga.

Predlog spremembe 6

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. V primeru, ko namerava nacionalni organ sprejeti sklep iz člena 2(1), nosilcu gospodarske dejavnosti, opredeljenem v členu 5, pošlje pisno obvestilo o tej nameri, v katerem navede tehnični predpis, na katerem bo sklep temeljil, in zadostne tehnične ali znanstvene dokaze, da nameravani ukrep temelji na enem od razlogov v javnem interesu, navedenih v členu 30 Pogodbe, ali se pri tem sklicuje na drug višji razlog v javnem interesu, in da sklep zagotavlja izpolnitev zastavljenega cilja ter ne presega okvira, ki je za to potreben.

1. V primeru, ko namerava nacionalni organ sprejeti sklep iz člena 2(1), nosilcu gospodarske dejavnosti, opredeljenem v členu 5, ter Komisiji in kontaktni točki za izdelek v zadevni državi članici pošlje pisno obvestilo o tej nameri, v katerem navede tehnični predpis, na katerem bo sklep temeljil, in zadostne tehnične ali znanstvene dokaze, da nameravani ukrep temelji na enem od razlogov v javnem interesu, navedenih v členu 30 Pogodbe, ali se pri tem sklicuje na drug višji razlog v javnem interesu, in da sklep zagotavlja izpolnitev zastavljenega cilja ter ne presega okvira, ki je za to potreben.

Obrazložitev

Z nalaganjem obveznosti nacionalnim organom, da Komisiji in kontaktni točki za izdelke iz člena 8 sporočijo svoje namere o sprejetju sklepov iz člena 2, se prepreči, da ti sprejemajo neupravičene sklepe.

Predlog spremembe 7

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

 

Če sklep nacionalnega organa temelji na nacionalnem tehničnem predpisu, se besedilo tega predpisa priloži obvestilu ali pa mora obvestilo navajati, kje je mogoče ta predpis najti.

Obrazložitev

Nosilcem gospodarske dejavnosti, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, je treba olajšati dostop do zadevnih nacionalnih predpisov.

Predlog spremembe 8

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 2

Po prejemu takega obvestila ima zadevni nosilec gospodarske dejavnosti vsaj dvajset delovnih dni, da pošlje svoje pripombe.

Po prejemu takega obvestila ima zadevni nosilec gospodarske dejavnosti na voljo en mesec, da pošlje svoje pripombe.

Obrazložitev

Ker predlog postavlja dvajsetdnevni rok kot najkrajši možni („vsaj dvajset delovnih dni“), se lahko obdobje v posameznih državah članicah razlikuje. Enoten rok, veljaven po vsej EU, bi pomembno prispeval h krepitvi pravne varnosti za trgovce. Rok bi bilo preprosteje izračunati, če bi bil enomesečen.

Predlog spremembe 9

Člen 4, odstavek 3

3. Kadar po predložitvi pisnega obvestila iz prvega odstavka tega člena nacionalni organ sklene, da ne bo sprejel sklepa iz člena 2(1), o tem primerno obvesti zadevnega nosilca gospodarske dejavnosti.

3. Kadar po predložitvi pisnega obvestila iz prvega odstavka tega člena nacionalni organ sklene, da ne bo sprejel sklepa iz člena 2(1), o tem nemudoma primerno obvesti zadevnega nosilca gospodarske dejavnosti.

Obrazložitev

Če dobi trgovec pisno obvestilo o nameri za izdajo sklepa za omejitev prostega pretoka izdelka, je v neke vrste negotovosti. Zaželeno je, da je to obdobje negotovosti karseda kratko, saj se nacionalni organ navsezadnje lahko odloči, da ne bo omejil pretoka izdelka. To bi bilo mogoče rešiti s pojasnilom „nemudoma“ v zadnjem stavku člena 4(3). Organi bi tako morali takoj obvestiti podjetje, če ne bi naložili omejitvenih ukrepov, kar bi preprečilo morebitne zamude pri organih.

Predlog spremembe 10

Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) informacije o tehničnih predpisih, ki se na ozemlju države uporabljajo za posamezno vrsto izdelka;

(a) informacije o tehničnih predpisih, ki se na ozemlju države uporabljajo za posamezno vrsto blaga, in informacije o izvajanju načela vzajemnega priznavanja;

Obrazložitev

Kontaktne točke bi morale zagotavljati informacije o nacionalnih tehničnih predpisih, zlasti pa o tem, kako se uporablja načelo vzajemnega priznavanja. Razširitev obveznosti zagotavljanja informacij ne zahteva bistvenega povečanja obsega nalog kontaktnih točk, informacije o vzajemnem priznavanju pa so koristno orodje za trgovce, ki delujejo na notranjem trgu. Večja količina podatkov lahko poveča zaupanje trgovcev v možnosti, ki jih ponuja načelo vzajemnega priznavanja, kar lahko vodi v porast trgovanja s tem blagom na notranjem trgu EU.

Predlog spremembe 11

Člen 9, odstavek -1 (novo)

 

Komisija zagotovi sodelovanje in izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Nacionalno in čezmejno sodelovanje kontaktnih točk za izdelke je njuno za zagotavljanje boljšega pretoka informacij o omejevalnih nacionalnih tehničnih predpisih in o njihovi uporabi. Sodelovanje na evropski ravni bi morala organizirati Evropska komisija, vendar bi tudi države članice morale biti pripravljene dejavno sodelovati.

Predlog spremembe 12

Člen 9

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematično omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, določenimi v tej uredbi.

Komisija v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematsko omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, določenimi v tej uredbi.

Obrazložitev

Vzpostavitev telekomunikacijskega orodja med Komisijo in kontaktnimi točkami za izdelke je izrednega pomena za zagotavljanje nemotenega delovanja trga, zato bi morala biti obvezna, prav tako pa njegova uporaba. Skladno s predlogom spremembe 2.

Predlog spremembe 13

Člen 10, odstavek 2

2. Komisija v petih letih po datumu, navedenem v členu 14(1), Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

2. Komisija dve leti po datumu, navedenem v členu 14(1) Evropskemu parlamentu in Svetu, predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

Obrazložitev

Dve leti je razumnejši rok, da se Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o izvajanju. Enako dolg rok je bil uporabljen v direktivi 98/34/ES.

Predlog spremembe 14

Člen 13

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Dvajsetdnevni rok za začetek veljavnosti uredbe je nesorazmerno kratek. Potrebno je več časa, zlasti za vzpostavitev kontaktnih točk, zagotavljanje informacij vsem zaposlenim v državni upravi, ki bodo dejansko izvajali uredbo, in za morebitne nujne zakonodajne ukrepe, ki se sprejmejo v zvezi z novimi elementi, uvedenimi z uredbo. Zato se zdi primerno podaljšati rok na tri mesece.

POSTOPEK

Naslov

Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jan Březina

3.5.2007

 

 

Obravnava v odboru

26.6.2007

17.7.2007

 

 

Datum sprejetja

13.9.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos

(1)

Še neobjavljeno v UL.


MNENJE Odbora za pravne zadeve (12.9.2007)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

(KOM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))

Pripravljavec mnenja: Jacques Toubon

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s členoma 28 in 30 Pogodbe namembne države članice na svojih ozemljih ne morejo prepovedati prodaje izdelkov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, a se ne usklajujejo na ravni Skupnosti, razen če so tehnične omejitve, ki jih določi namembna država članica, utemeljene z razlogi, določenimi v členu 30 Pogodbe ES, ali izhajajo iz višjih razlogov splošnega javnega interesa, ki jih priznava sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti, in so sorazmerne. Gre za načelo vzajemnega priznavanja.

Izvajanje tega načela otežuje več težav: i) pomanjkanje ozaveščenosti podjetij in nacionalnih organov o obstoju načela vzajemnega priznavanja; ii) pravna negotovost glede področja uporabe načela in dokaznega bremena, ker ni vedno možno jasno opredeliti, za katere kategorije izdelkov velja vzajemno priznavanje; iii) tveganje za podjetja, da njihovi izdelki ne bodo imeli dostopa do trga v namembni državi članici; iv) med pristojnimi organi posameznih držav članic ni rednega dialoga. Z vzpostavitvijo ustreznih postopkov je torej treba preprečiti, da bi nacionalni tehnični predpisi ustvarjali nezakonite ovire za prost pretok blaga med državami članicami.

Poročevalec je podal spremembe k predlogu uredbe, da bi bilo področje uporabe bolj jasno, za boljši dostop gospodarskih subjektov do informacij ter za olajšanje nadzorne naloge Evropske komisije. Predlogi sprememb predvidevajo tudi povečanje odgovornosti izvrševalca Skupnosti, saj je Komisija kot varuhinja pogodb je dolžna svojo nadzorno nalogo dejavneje opravljati.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Navedba sklicevanja 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 37 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 1

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, v katerem je v skladu s Pogodbo zagotovljen prost pretok blaga in so prepovedani ukrepi, ki bi imeli enak učinek kot količinske omejitve uvoza. Ta prepoved se nanaša na vse nacionalne ukrepe, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino blaga v Skupnosti.

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, v katerem je v skladu s Pogodbo zagotovljen prost pretok blaga in so prepovedani ukrepi, ki bi imeli enak učinek kot količinske omejitve uvoza.

Obrazložitev

Zadevni stavek se nadomesti z uvodnima izjavama 1a in 1b, ki določata prepoved vseh nacionalnih ukrepov, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino v Skupnosti.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Vsa pravila trgovanja držav članic, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino v Skupnosti, je treba upoštevati kot ukrep z enakim učinkom kot količinske omejitve pri uvozu ter so zato v skladu s členom 28 Pogodbe prepovedana. Standardi, ki veljajo enako za domače in uvožene izdelke in njihova uporaba lahko zmanjša obseg prodaje izdelkov, načeloma tudi predstavljajo ukrepe enakega učinka, ki so po členu 28 Pogodbe prepovedani.

Obrazložitev

Postopek, predviden v predlogu uredbe, predstavlja izjemo pri načelu vzajemnega priznavanja. Namen uvodnih izjav 1a in 1b je opredeliti prepoved vseh nacionalnih ukrepov, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino v Skupnosti. Predstavljajo opozorilo, namenjeno državam članicam, ki temelji na sodni praksi Sodišča(2).

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 1 b (novo)

(1b) Sistem, ki za uvozna dovoljenja ali vse druge podobne postopke ohranja zahtevo, čeprav le formalno, je po praksi Sodišča načeloma v nasprotju s členom 30 Pogodbe. Nalaganje uvoznih formalnosti, ki ustvarjajo sistem preventivne odobritve, lahko ovira trgovino v Skupnosti ter dostop do trga izdelkov, ki so izdelani v drugih državah članicah in se v njih zakonito tržijo. Ovira je še večja, če sistem izpostavlja izdelke, ki zadevajo dodatne stroške. V teh okoliščinah to ni le preprosta omejitev ali preprosta prepoved nekaterih podrobnih pravil prodaje. Nalaganje preventivne odobritve je zato treba upoštevati kot oviro v trgovini med državami članicami, ki spada v področje uporabe člena 28 Pogodbe.

Obrazložitev

Namen uvodnih izjav 1a in 1b je opredeliti prepoved vseh nacionalnih ukrepov, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino v Skupnosti. Predstavljajo opozorilo, namenjeno državam članicam, ki temelji na sodni praksi Sodišča(3).

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 2

(2) Če zakonodaja ni usklajena, lahko nacionalni organi nezakonito ustvarijo ovire za prost pretok blaga med državami članicami, ko za izdelke iz drugih držav članic, kjer se izdelki zakonito tržijo, uporabijo tehnični predpis, s katerim določijo zahteve, ki jih morajo taki izdelki izpolnjevati, na primer zahteve glede poimenovanja, oblike, velikosti, teže, sestave, predstavitve, označevanja in embalaže. Uporaba takih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, je lahko nezdružljiva s členom 28 in 30 Pogodbe ES, četudi se taki nacionalni predpisi brez razlike uporabljajo pri vseh izdelkih.

(2) Če zakonodaja ni usklajena, lahko nacionalni organi nezakonito ustvarijo ovire za prost pretok blaga med državami članicami, ko za izdelke iz drugih držav članic, kjer se izdelki zakonito tržijo, uporabijo tehnični predpis, s katerim določijo zahteve, ki jih morajo taki izdelki izpolnjevati, na primer zahteve glede poimenovanja, oblike, velikosti, teže, sestave, predstavitve, označevanja in embalaže.

Obrazložitev

Zadnji stavek te uvodne izjave je zajet v novih uvodnih izjavah 1a in 1b.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

(7a) Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe1 države članice zavezuje, da Komisiji in drugim državam članicam posredujejo vse osnutke tehničnih predpisov o industrijskih izdelkih in kmetijskih proizvodih, vključno s proizvodi iz rib, ter nanje naslovijo obvestilo z razlogi, zaradi katerih je takšne tehnične predpise potrebno vpeljati. Vendar je treba zagotoviti, da se po sprejetju nacionalnega tehničnega predpisa za posebne izdelke pravilno uporabi načelo vzajemnega priznavanja v posameznih primerih. Ta uredba določa postopek za uporabo načela vzajemnega priznavanja v posameznih primerih, ter predvideva obveznost pristojnega organa, da dokaže tehnične ali znanstvene razloge, zaradi katerih se določeni izdelek v sedanji obliki na nacionalnem trgu, v skladu s členoma 28 in 30 Pogodbe o ES, ne more tržiti. V okviru te uredbe nacionalnim organom ni treba pojasnjevati samega tehničnega predpisa.

_________

1 UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

Obrazložitev

La directive 98/34 et le règlement doivent être deux systèmes complémentaires, le règlement ne doit pas remettre en cause les procédures de notifications existantes.

En outre, en communiquant à la Commission toute règle technique à l'état de projet relative à un produit industriel, un produit agricole ou de la pêche et en lui notifiant les éléments qui le poussent à prendre cette mesure technique, l'État membre par la directive 98/34 s'assure ainsi que les contraintes pesant sur les autorités nationales ensuite seront les plus légères possible : il ne devra pas rejustifier la règle technique en elle-même. Le présent règlement renforce le système ex ante en obligeant les États membres à notifier tout projet de règle technique aux opérateurs économiques concernés par l'intermédiaire des points de contact "produit". Il assure donc une information à l'interlocuteur direct avant que l'entrave ne soit créée et encourage le dialogue entre les entreprises et les États membres.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Ločiti je treba med obveznostjo zagotavljanja potrošniku nekaterih informacij o izdelku s pritrjevanjem nekaterih informacij na izdelek ali s priložitvijo dokumentov, kot so navodila za uporabo, ter med obveznostjo zagotavljanja teh informacij v določenem jeziku. Obveznost zagotavljanja nekaterih informacij o izdelku s pritrjevanjem nekaterih specifikacij na izdelek ali priložitev dokumentov zato predstavlja za namene te uredbe 'tehnično pravilo', medtem ko obveznost zagotavljanja obveznih navedb označevanja in navodil za uporabo najmanj v jeziku območja, na katerem se morajo izdelki tržiti, za namene te uredbe ni 'tehnično pravilo'.

Obrazložitev

Namen te uvodne izjave je poleg zagotavljanja ustrezne informacije za nosilce gospodarske dejavnosti in potrošnike tudi pojasnitev področja uporabe te uredbe v skladu s sodno prakso Sodišča. Sodišče je v svoji sodbi COLIM NV (C-33/97) opredelilo, kaj zajema pojem 'tehnično pravilo' in je to treba v uvodni izjavi pojasniti, da se zagotovi ustrezno izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 8 b (novo)

(8b) Postopki predhodne odobritve za namene te uredbe niso tehnično pravilo.

Obrazložitev

Obstajajo nacionalni postopki odobritve dajanja izdelkov v promet (medicinski proizvodi). Obdobje mirovanja po zakonodaji Skupnosti za vse postopke predhodne odobritve ni obvezno in se zato ta uredba ne uporablja.

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 9

(9) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov določa, da se lahko tržijo samo varni izdelki. Pristojnim organom daje pravico, da takoj prepovejo vse nevarne izdelke ali da izdelek, ki bi lahko bil nevaren, prepovejo začasno, kar velja za čas, ki ga potrebujejo za izvedbo različnih ocen varnosti, preverjanja in nadzora. Zato je treba iz področja uporabe te uredbe izločiti ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejemajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero izvajajo Direktivo 2001/95/ES.

(9) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov določa, da se lahko tržijo samo varni izdelki in glede varnosti izdelkov določa obveznosti za proizvajalce in distributerje. Pristojnim organom daje pravico, da takoj prepovejo vse nevarne izdelke ali da izdelek, ki bi lahko bil nevaren, prepovejo začasno, kar velja za čas, ki ga potrebujejo za izvedbo različnih ocen varnosti, preverjanja in nadzora. Ta direktiva pooblašča organe, da v primeru proizvodov, ki predstavljajo resno nevarnost, storijo vse potrebno za hitro uveljavitev ustreznih ukrepov, navedenih v členu 8(1)(b) do (f) Direktive. Zato je primerno iz področja uporabe te uredbe izločiti ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejemajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero izvajajo člen 8(1)(d) do (f) in člen 8(3) Direktive 2001/95/ES.

Obrazložitev

Predlog spremembe natančno določa vsebino Direktive 2001/95/ES o varnosti proizvodov.

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 10

(10) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, med drugim vzpostavlja sistem hitrega obveščanja za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju za človeško zdravje, ki izhaja iz živil ali krme. Državam članicam nalaga, da v okviru sistema hitrega obveščanja Komisijo takoj obvestijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za omejitev dajanja v promet ali prisilni umik iz prometa ali odpoklic živil ali krme zaradi varovanja zdravja ljudi in ki zahtevajo hitro ukrepanje. Ukrepe, ki jih nacionalni organi sprejmejo v skladu s členom 50(3)(a) Uredbe (ES) št. 178/2002, je zato treba izločiti iz področja uporabe te uredbe.

(10) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, med drugim vzpostavlja sistem hitrega obveščanja za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju za človeško zdravje, ki izhaja iz živil ali krme. Državam članicam nalaga, da v okviru sistema hitrega obveščanja Komisijo takoj obvestijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za omejitev dajanja v promet ali prisilni umik iz prometa ali odpoklic živil ali krme zaradi varovanja zdravja ljudi in ki zahtevajo hitro ukrepanje. Ukrepe, ki jih organi držav članic sprejmejo v skladu s členom 50(3)(a) in členom 54 Uredbe (ES) št. 178/2002, je zato treba izločiti iz področja uporabe te uredbe.

Obrazložitev

Omeniti je treba člen 54 Uredbe št. 178/2002, ki predvideva nujne ukrepe umika iz prometa v primeru, če Komisija na področju varnosti živil opusti ukrepanje.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Veljavna uredba ne posega v direktive Skupnosti o uskladitvi ukrepov za varstvo zdravja ljudi, živali ali rastlin, ki določajo postopke spremljanja upoštevanja teh ukrepov.

Obrazložitev

Obstaja poseben postopek na področju varstva ljudi, živali in zdravstvenega varstva rastlin, ki se še vedno uporablja, ker so preverjanja v Evropski uniji že usklajena. Vsak poseben postopek, ki je že usklajen, je izključen iz področja uporabe predloga uredbe (glej sodbo C 249/92) in zato ni zajet v pravilih o prevalitvi dokaznega bremena, v obdobju mirovanja itd.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 14

(14) Nacionalni organi morajo v vsakem primeru dokazati, da je uporaba nacionalnih tehničnih predpisov pri posameznih izdelkih, zakonito trženih v drugi državi članici, skladna z dovoljenimi izjemami.

(14) Nacionalni organi morajo v vsakem primeru dokazati, da je uporaba nacionalnih tehničnih predpisov pri posameznih izdelkih, zakonito trženih v drugi državi članici, skladna z dovoljenimi izjemami, in da se ne more uporabiti manj omejevalnih ukrepov. Pisno obvestilo, ki ga nacionalni organ pošlje gospodarskemu subjektu, mora slednjemu omogočiti, da v dobri veri predloži pripombe na vse pomembne vidike predvidenega sklepa o omejitvi dostopa do trga. Organ mora zato v skladu z načelom sorazmernosti zadevnega gospodarskega subjekta obvestiti o tehničnih in znanstvenih razlogih sprejetja predvidenega sklepa. Če gospodarski subjekt do konca določenega roka ne odgovori, nacionalnim organom nič ne preprečuje, da sprejmejo bolj omejujoče ukrepe.

Obrazložitev

Treba je uravnotežiti obveznosti med subjektom in namembno državo članico. Zagotoviti je treba, da lahko država, če gospodarski subjekt v določenem roku ne odgovori, naloži dodatno nacionalno tehnično pravilo.

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 23

(23) Zaradi razvoja in ustanavljanja vseevropskih e-vladnih storitev in interoperabilnih telematičnih omrežjih, na katerih temeljita, je treba predvideti možnost vzpostavitve elektronskega sistema za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, kot to določa Sklep 2004/387/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o interoperabilnem zagotavljanju vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom (IDABC).

(23) (Ne zadeva slovenske različice).

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 14

Člen 2, odstavek 1, alinea 1, uvodni del

Ta uredba se uporablja za sklepe v zvezi s katerim koli industrijskim izdelkom ali kmetijskim proizvodom, vključno s proizvodi iz rib, ki se zakonito trži v drugi državi članici, sprejete na podlagi tehničnega predpisa, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

Ta uredba se uporablja za sklepe v zvezi s katerim koli novim ali rabljenim industrijskim izdelkom ali kmetijskim proizvodom, vključno s proizvodi iz rib, ki se zakonito trži v drugi državi članici, sprejete na podlagi tehničnega predpisa, če je neposredni ali posredni učinek tega sklepa kar koli od naslednjega:

Predlog spremembe 15

Člen 2, odstavek 1, alinea 1, točka (c)

(c) zahteva po prilagoditvi izdelka ali vrste izdelka pred dajanjem na trg ali nadaljnjim trgovanjem z njim;

(c) zahteva po prilagoditvi izdelka ali vrste izdelka pred dajanjem na trg ali nadaljnjim trgovanjem z njim ali za omogočanje uporabe oziroma v primerih vozil, vožnje in registracije;

Predlog spremembe 16

Člen 3, odstavek 2, točka (a)

(a) členi 8(d), (e) ali (f) Direktive 2001/95/ES;

(a) členi 8 (1)(d) do (f) in 8(3) Direktive 2001/95/ES;

Obrazložitev

Predlog spremembe določa ukrepe umika iz prometa, ki veljajo za vse kategorije izdelkov v primeru resne nevarnosti.

Predlog spremembe 17

Člen 3, odstavek 2, točka (b)

(b) členom 50(3)(a) Uredbe (ES) št. 178/2002;

(b) členom 50(3)(a) in členom 54 Uredbe (ES) št. 178/2002;

Obrazložitev

Predlog spremembe tako izključuje iz sedanje uredbe člen 54 Uredbe št. 178/2002, ki predvideva nujne ukrepe umika iz prometa v primeru, če Komisija na področju varnosti živil opusti ukrepanje.

Predlog spremembe 18

Člen 4, odstavek 1, alinea 2 a (novo)

 

Nacionalnim organom ni treba pojasnjevati samega tehničnega predpisa, če se ga lahko obrazloži v okviru Direktive 98/34/ES.

Obrazložitev

Če v uvodni izjavi 7(a) pojasnjujemo razlog za obstoj te uredbe v odnosu do obstoječe Direktive 98/34, je treba v besedilu opozoriti na povezavo med dvema zakonodajnima instrumentoma.

Predlog spremembe 19

Člen 4, odstavek 3 a (novo)

3 a. Nacionalni organ obvesti Komisijo o sklepu o začetku postopka iz tega člena in o vseh po tem sklepu sprejetih ukrepih.

Obrazložitev

Komisija mora zato, da lahko opravlja svojo nadzorno nalogo, biti obveščena o sklepu o začetku postopka in o vseh po tem sklepu sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe 20

Člen 5 a (novo)

 

Člen 5 a

Nacionalni organi morajo v vsakem primeru dokazati, da je uporaba nacionalnih tehničnih predpisov pri posameznih izdelkih, zakonito trženih v drugi državi članici, skladna z dovoljenimi izjemami, in da se ne more uporabiti manj omejevalnih ukrepov. Pisno obvestilo mora gospodarskemu subjektu omogočiti, da v dobri veri predloži pripombe na vse pomembne vidike predvidenega sklepa o omejitvi dostopa do trga. Posledično mora nacionalni organ zato v skladu z načelom sorazmernosti zadevnega gospodarskega subjekta obvestiti o tehničnih in znanstvenih razlogih sprejetja predvidenega sklepa. Če gospodarski subjekt do konca določenega roka ne odgovori, nacionalni organi lahko sprejmejo bolj omejujoče ukrepe.

Obrazložitev

Treba je uravnotežiti obveznosti med subjektom in namembno državo članico. Zagotoviti je treba, da lahko država, če gospodarski subjekt v določenem roku ne odgovori, naloži dodatno nacionalno tehnično pravilo.

Predlog spremembe 21

Člen 8 a (novo)

 

Člen 8 a

1. Države članice vsaka v svoji bazi podatkov zbirajo informacije, navedene v členu 8(1).

2. Komisija zagotovi medsebojno povezovanje baz podatkov in informacije uporablja za:

- zagotavljanje nadzora nad informacijami in nad skladnostjo zadevnih tehničnih predpisov z zakonodajo Skupnosti, in

- omogočanje dostopa gospodarskim subjektom in državam članicam do informacij prek interneta.

3. Države članice zagotavljajo posodobitev vseh informacij, ki jih posredujejo Komisiji.

Obrazložitev

Predvideti je treba medsebojno povezavo baz podatkov s strani Evropske komisije, da se zagotovi nadzor nad skladnostjo nacionalnih tehničnih pravil z zakonodajo Skupnosti ter omogoči gospodarskim subjektom dostop do s tem povezanih informacij.

Predlog spremembe 22

Člen 9

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematično omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, določenimi v tej uredbi.

Komisija najkasneje do 31. decembra 2009 v skladu s postopkom iz člena 11(2) vzpostavi telematično omrežje za izmenjavo informacij med kontaktnimi točkami za izdelke, določenimi v tej uredbi.

Obrazložitev

Predlog spremembe predpisuje, da Evropska komisija v razumnem roku vzpostavi telematično omrežje.

Predlog spremembe 23

Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2 a. Komisija pripravlja, objavlja in redno posodablja okvirni seznam izdelkov, za katere ne velja usklajevanje na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Okvirni seznam neusklajenih izdelkov se lahko pripravi na osnovi carinskega zakonika in carinske nomenklature ter na osnovi sodb Sodišča, ki je končni razsodnik glede tega, ali izdelek spada na neusklajeno področje.

Predlog spremembe 24

Člen 13, alinea 1 a (novo)

 

Člena 7 in 8 se ne glede na prvi odstavek tega člena začneta uporabljati s prvim dnem v mesecu eno leto po datumu objave te uredbe.

Obrazložitev

Ker je besedilo uredba, začne veljati takoj. Namen predloga spremembe je odložiti začetek veljavnosti uredbe, kadar vzpostavitev kontaktnih točk za izdelke in razvoj omrežja, ki subjektom omogoča vpogled v seznam neusklajenih izdelkov, zahteva znatna finančna vlaganja, usposabljanje strokovnjakov za uporabo teh orodij in učinkovito uvedbo prevalitve dokaznega bremena.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.3.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jacques Toubon

10.4.2007

 

 

Obravnava v odboru

25.6.2007

11.9.2007

 

 

Datum sprejetja

11.9.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß, María Sornosa Martínez

(1)

Še neobjavljeno v UL.

(2)

Glej zlasti sodbe z dne 11. julija 1974 Dassonville, 8/74, Rec. str. 837, točka 5; z dne 19. junija 2003 Komisija proti Italiji, C-420/01, Rec. str. I-6445, točka 25; z dne 26. maja 2005 Burmanjer in drugi, C-20/3, Rec. str. I-4133, točka 23 ter z dne 20. februarja 1979 Rewe-Zentral 'Cassis de Dijon', 120/78, Rec. str. 649.

(3)

Glej sodbe z dne 8. februarja 1983 Komisija proti Združenemu kraljestvu, znana kot "mleko UHT", 124/81, Rec. str. 203, točka 9 in z dne 5. julija 1990 Komisija proti Belgiji, C-304/88, Rec. str. I-2801, točka 9; glej tudi sodbo z dne 26. maja 2005 Komisija proti Franciji, C-212/03, Rec. str. I-4213, točka 16, ter sodbo z dne 23. oktobra 1977 Franzén, C-189/95, Rec. 5909, točka 71.


POSTOPEK

Naslov

Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)

Datum predložitve EP

14. 2. 2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

13. 3. 2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

13. 3. 2007

ENVI

13. 3. 2007

ITRE

13. 3. 2007

JURI

13. 3. 2007

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

28. 2. 2007

ENVI

27. 2. 2007

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alexander Stubb

20. 3. 2007

 

 

Obravnava v odboru

7. 5. 2007

27. 6. 2007

16. 7. 2007

12. 9. 2007

 

2. 10. 2007

5. 11. 2007

26. 11. 2007

 

Datum sprejetja

27. 11. 2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Jotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nikolaj Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Samuli Pohjamo

Datum predložitve

4. 12. 2007

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov