Procedură : 2007/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0490/2007

Texte depuse :

A6-0490/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0062

RAPORT     ***I
PDF 408kWORD 712k
4.12.2007
PE 391.938v04-00 A6-0490/2007

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Raportor: Christel Schaldemose

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru comerţ internaţional
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0053),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0067/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0490/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 4

(4) (4) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare şi Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor , Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun , Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare , Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman , Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE , şi Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane stabilesc un regim comun şi uniform cu privire la aspecte acoperite de prezenta decizie şi prin urmare, nu ar trebui să fie supuse prezentei decizii, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii europene pentru medicamente.

eliminat

Justificare

Amendamentul 2

Considerentul 5a (nou)

 

(5a) Deşi dispoziţiile prezentei decizii nu pot avea forţă juridică asupra viitoarelor acte legislative, colegislatorii care adoptă prezenta decizie au semnat un angajament politic clar pe care ar trebui să-l respecte în orice act legislativ ulterior care intră sub incidenţa prezentei decizii.

Justificare

By its legal nature, this Decision can only be seen as a non-binding framework for future legislation: however, it should be emphasised that by agreeing to it, the co-legislator must live up to his commitment and implement future pieces of legislation accordingly

Amendamentul 3

Considerentul 13a (nou)

(13a) Produsele care sunt introduse pe piaţa comunitară ar trebui să fie conforme cu legislaţia comunitară aplicabilă în domeniu, iar agenţii economici ar trebui să fie responsabili pentru conformitatea produselor, în scopul asigurării siguranţei consumatorilor, al respectării obiectivelor comunitare de protecţie a mediului şi al garantării concurenţei echitabile pe piaţa comunitară.

Amendamentul 4

Considerentul 14a (nou)

(14a) Toţi agenţii economici care introduc produse pe piaţă ar trebui să aibă aceleaşi obligaţii şi, prin urmare, ar trebui să poarte aceeaşi răspundere în ceea ce priveşte conformitatea produselor lor.

Justificare

The economic operators that place products on the market are manufacturers, their authorised representatives and importers. The way how they fulfil the responsibility varies, but it should be stressed that they have equal obligations with regard to the conformity of the products placed on the market.

Amendamentul 5

Considerentul 15

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi executate numai de producător, este necesar să se facă distincţia clară între producător şi operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În afară de aceasta, este necesar să se facă distincţia între importator şi distribuitor, deoarece importatorul introduce produsele din ţări terţe pe piaţa comunitară. Astfel, acesta trebuie să se asigure că aceste produse sunt conforme cu cerinţele comunitare aplicabile.

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi executate numai de producător, este necesar să se facă distincţia clară între producător şi operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În afară de aceasta, este necesar să se facă distincţia între importator şi distribuitor, deoarece importatorul introduce produsele din ţări terţe pe piaţa comunitară. Astfel, acesta trebuie să se asigure că aceste produse sunt conforme cu cerinţele comunitare aplicabile. Pe de altă parte, distribuitorul pune la dispoziţie pe piaţă un produs care a fost introdus pe piaţă de către un producător, un reprezentant autorizat sau un importator.

Justificare

The difference between downstream operators should be clarified. The importer places products on the market for the first time whereas the distributor makes a product available on the market after it has been placed on the market by a manufacturer, an authorized representative or an importer.

Amendamentul 6

Considerentul 16

(16) Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoştinţe privind procesul de proiectare şi de producţie, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformităţii. Importatorii şi distribuitorii îndeplinesc o funcţie de comercializare şi nu influenţează în nici un fel procesul de producţie. Evaluarea conformităţii trebuie aşadar să rămână obligaţia unică a producătorului.

(16) Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoştinţe privind procesul de proiectare şi de producţie, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformităţii. Evaluarea conformităţii trebuie aşadar să rămână obligaţia unică a producătorului.

Justificare

Importers' and distributors' obligations are included in Recital 17, therefore it is not necessary to address them here. Furthermore, importers and distributors, though indeed perform a trading function, may have influence on the production process (i.e. by declaring to refuse the import or distribution of non-compliant goods).

Amendamentul 7

Considerentul 17

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se asigure că proiectul şi fabricaţia produsului sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. Obligaţiile lor referitoare la conformitatea produsului trebuie să se limiteze la anumite măsuri de control pentru a constata dacă producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum ar fi verificarea dacă produsul poartă marcajul de conformitate cerut şi dacă au fost furnizate documentele cerute. Cu toate acestea, atât importatorii, cât şi distribuitorii trebuie să acţioneze cu grijă referitor la cerinţele aplicabile când introduc sau comercializează produse pe piaţă.

(17) Atât importatorii, cât şi distribuitorii trebuie să acţioneze în mod responsabil şi în deplină conformitate cu cerinţele legale aplicabile când introduc sau comercializează produse pe piaţă.

Justificare

Clarifies the text

Amendamentul 8

Considerentul 17a (nou)

(17α) Deoarece importatorii pun la dispoziţie pe piaţa comunitară produse din ţări terţe, trebuie să se asigure că respectivele produse respectă cerinţele comunitare aplicabile. În acest sens, aceştia trebuie să se asigure că producătorii au respectat cerinţele privind marcajul de conformitate a produsului şi documentaţia tehnică. Aceştia trebuie, de asemenea, să fie răspunzători din punct de vedere juridic pentru garantarea faptului că produsele pe care le pun la dispoziţie pe piaţă respectă legislaţi aplicabilă şi că marcajul produsului şi documentele elaborate de producători sunt puse la dispoziţia autorităţilor de supraveghere în vedere inspecţiei.

Justificare

Joint justification for Amendments 7 (recital 17) and 8 (recital 17a).

In its original version, the wording of recital 17 was inconsistent with that of recital 15, since, while recital 15 specifically states that the importer must ensure that products comply with the applicable Community requirements, recital 17 merely requires importers, in the same way as distributors, to act with due care in relation to the applicable Community requirements.

Amendamentul 9

Considerentul 18

(18) Dacă un importator sau un distribuitor comercializează un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs, afectând conformitatea cu cerinţele aplicabile, aceştia sunt consideraţi a fi producători.

(18) Orice operator economic care comercializează un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs, afectând conformitatea acestuia cu cerinţele aplicabile, ar trebui considerat a fi producătorul.

Justificare

The definition of ‘manufacturer’ given in Article 6, point 3 of the Decision encompasses any operator that has a product designed or manufactured under his own trademark or name: it is hence the definition also includes authorised representatives. Rather than add ‘authorised representative’ to the list it is suggested to use the defined term ‘economic operators”, since it is self-evident that manufacturer is considered to be a manufacturer.

Amendamentul 10

Considerentul 18a (nou)

 

(18a) Importatorii şi distribuitorii nu ar trebui să modifice niciun element intern de proiectare a produsului fără consultarea producătorului, deoarece acest lucru poate afecta evaluarea riscurilor şi poate invalida documentaţia tehnică a producătorului şi declaraţia de conformitate.

Justificare

It is possible that distributors decide to save time or money by, instead of shipping back the item to the manufacturer to carry out the necessary modifications, could instead try to make their own changes. Without understanding the design of the product, such changes could interfere with the operation of security devices or safety circuits; thus, a compliant non-dangerous electric appliance or power tool could be turned into a product presenting a serious risk for its user. Therefore, the distributor ought to contact the manufacturer if it intends to do so.

Amendamentul 11

Considerentul 21a (nou)

(21a) Marcajul CE ar trebui să fie singurul marcaj care să indice conformitatea unui produs cu cerinţele pertinente. Cu toate acestea, marcajele naţionale existente pot fi aplicate în continuare atât timp cât oferă consumatorului informaţii suplimentare şi nu intră sub incidenţa dreptului comunitar.

Amendamentul 12

Considerentul 22a (nou)

(22b) Pentru a îmbunătăţi evaluarea eficienţei marcajului CE şi a elabora strategii pentru prevenirea abuzurilor, Comisia ar trebui să monitorizeze aplicarea marcajului CE şi să prezinte Parlamentului European un raport în acest sens.

Justificare

To ensure an efficient CE marking it is necessary to evaluate and monitor the system currently, and it is important that the Parliament will have currently reports on that issue from the Commission.

Amendamentul 13

Considerentul 23

(23) Protecţia legală a marcajului CE garantată prin înregistrarea acestuia ca şi marcă comunitară colectivă permite autorităţilor publice să asigure consolidarea adecvată şi să urmărească legal orice încălcare a legii.

(23) Marcajul CE nu poate fi util decât dacă aplicarea sa respectă condiţiile prevăzute în legislaţia comunitară. Prin urmare, statele membre ar trebui să asigure aplicarea corectă a acestor norme şi să urmărească în justiţie orice încălcare sau abuz în ceea ce priveşte marcajul CE.

Amendamentul 14

Considerentul 23a (nou)

(23a) Statele membre au responsabilitatea de a asigura, pe teritoriul lor, o supraveghere temeinică, eficientă şi inteligentă a pieţei şi ar trebui să confere competenţe şi resurse suficiente autorităţilor de supraveghere a pieţei.

Justificare

As written in the Regulation "Setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products" COM(2007)0037 it is strictly necessary to ensure a strong market surveillance system in the Member States. Sufficient resources will have to be allocated to the market surveillance authorities.

Amendamentul 15

Considerentul 23b (nou)

(23b) În vederea ridicării gradului de conştientizare în ceea ce priveşte marcajul CE, Comisia ar trebui să lanseze o campanie de informare care să vizeze în primul rând agenţii economici, organizaţiile consumatorilor şi organizaţiile de sector şi personalul de vânzări, deoarece acestea reprezintă canalele cele mai potrivite pentru transmiterea unor asemenea informaţii către consumatori.

Amendamentul 16

Considerentul 35a (nou)

(35a) Deşi este recunoscut faptul că legislaţia comunitară trebuie să ia în considerare situaţia specifică a producătorilor mici şi mijlocii în raport cu sarcina administrativă, se consideră că, în loc să prevadă excepţii şi derogări cu caracter general pentru astfel de situaţii, ceea ce nu poate decât să creeze impresia de produse sau de agenţi economici de calitate inferioară şi să genereze o situaţie juridică complexă, greu de monitorizat de către autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei, legislaţia comunitară ar trebui să prevadă ca aceste situaţii să fie luate în considerare în cadrul normelor de selecţie şi punere în aplicare a celor mai adecvate proceduri de evaluare a conformităţii şi în obligaţiile atribuite organismelor de evaluare a conformităţii de a acţiona în funcţie de mărimea întreprinderilor şi de faptul că producţia în cauză este de serie mică sau nu este de serie.

 

Prezenta decizie asigură flexibilitatea necesară de care legiuitorul este liber să facă uz în astfel de situaţii, fără a fi nevoit să creeze sub-soluţii speciale şi inadecvate pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Amendamentul 17

Considerentul 35b (nou)

(35) În termen de un an de la publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia ar trebui să prezinte o analiză detaliată a marcajelor de securitate pentru consumatori urmată, dacă este cazul, de propuneri legislative.

Amendamentul 18

Articolul -1 (nou)

Articolul -1

(1) Produsele introduse pe piaţa comunitară trebuie să fie conforme cu întreaga legislaţie aplicabilă.

(2) Atunci când introduc produse pe piaţa comunitară, agenţii economici sunt responsabili pentru conformitatea produsului cu întreaga legislaţie aplicabilă.

Amendamentul 19

Articolul 1 alineatul (1)

Prezenta decizie prevede principiile comune de stabilire a conţinutului legislaţiei comunitare prin armonizarea condiţiilor pentru comercializarea produselor, denumită în continuare „legislaţie comunitară”, cu excepţia următoarelor acte legislative:

(a) legislaţia privind produsele alimentare, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

(b) legislaţia privind hrana pentru animale, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(c) Directiva 2001/37/CE;

(d) Directive 2001/82/CE;

(e) Directiva 2001/83/CE;

(f) Directive 2002/98/CE;

(g) Directiva 2004/23/CE;

(h) Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

Prezenta decizie prevede principiile comune de stabilire a conţinutului legislaţiei comunitare prin armonizarea condiţiilor pentru comercializarea produselor, denumită în continuare „legislaţie comunitară”.

Justificare

The decision sets the general structure for future legislation and gives guidance on how to use the common elements to ensure as much coherence in future legislation as can be politically an technically possible. Given the legislative nature of the decision it seems inappropriate to exempt a certain group of existing legislation. The choice of legislative instrument and technique in the future will anyhow take place on a case to case basis.

Amendamentul 20

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

(c) necesitatea producătorului de a putea alege între modulele de asigurare a calităţii şi certificare a produsului prevăzute în anexă;

(c) atunci când implicarea terţilor este obligatorie, necesitatea ca producătorul să poată alege între modulele de asigurare a calităţii şi certificare a produsului prevăzute în anexa I;

Justificare

In many cases the third party involvement is not mandatory.

Amendamentul 21

Articolul 3 alineatul (2)

(2) În cazul în care un produs este sub rezerva mai multor acte comunitare în sensul prezentei decizii, se asigură coerenţa procedurilor de evaluare a conformităţii.

(2) În cazul în care un produs intră sub incidenţa mai multor acte comunitare în sensul prezentei decizii, legislatorul asigură coerenţa procedurilor de evaluare a conformităţii.

Justificare

It has to be specified more precisely who bears the responsibilities to ensure the coherence in conformity assessment.

Amendamentul 22

Articolul 3 alineatul (3a) (nou)

3a. Se facilitează accesul la proceduri de evaluare a conformităţii pentru produsele personalizate şi cele produse în serii mici.

Amendamentul 23

Articolul 4

În cazul în care legislaţia comunitară impune ca producătorul să declare că s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor referitoare la un produs, denumit în continuare „declaraţia CE de conformitate”, legislaţia prevede ca declaraţia să conţină toate informaţiile relevante pentru a identifica legislaţia comunitară la care se raportează, în cazul în care un produs este sub rezerva cerinţelor stabilite în anumite acte comunitare, legislaţia prevede redactarea unei declaraţii în sensul acelor acte, menţionând trimiterea privind publicarea actelor în cauză.

În cazul în care legislaţia comunitară impune ca producătorul să declare că s-a demonstrat îndeplinirea cerinţelor referitoare la un produs, declaraţie denumită în continuare „declaraţia CE de conformitate”, legislaţia prevede ca declaraţia să conţină toate informaţiile relevante pentru a identifica actele din legislaţia comunitară la care se raportează, menţionând trimiterea privind publicarea actelor în cauză.

Justificare

Eliminates redundancy in the text

Amendamentul 24

Articolul 6 punctul 3

3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică proiectând sau fabricând un produs sau pentru care se proiectează sau fabrică un astfel de produs sub numele sau marca sa;

3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau fabrică un astfel de produs sub numele sau marca sa şi care îl introduce pe piaţă;

Justificare

Bring the definition in consistency with the definitions of other market players and with the provisions of proposed article 7 paragraphs 1 and 7a (linked with Ams 30 and 36).

Amendamentul 25

Articolul 6 punctul 4

4. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un produs disponibil pe piaţă;

4. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie un produs pe piaţă;

Justificare

The economic operator "distributor" is used in the Decision without a clear definition.

Amendamentul 26

Articolul 6 punctul 11a (nou)

11a. „marcaj CE” reprezintă un marcaj care concretizează declaraţia producătorului potrivit căreia produsul este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile în vederea introducerii sale pe piaţă;

Justificare

The addition of this definition is needed to better understand the meaning of the "CE marking".

Amendamentul 27

Articolul 6 punctul 11b (nou)

11b. „evaluarea conformităţii” înseamnă demonstrarea îndeplinirii de către un produs, proces, sistem, persoană sau organism a cerinţelor specifice stabilite prin instrumentul (instrumentele) aplicabil(e);

Justificare

The term "conformity assessment" is used in the Decision without a clear definition.

Amendamentul 28

Articolul 6 punctul 11c (nou)

 

11c. „punere în funcţiune” înseamnă prima utilizare a unui produs, conform scopului prevăzut, pe teritoriul Comunităţii;

Justificare

The concept of "putting into service" is widely used in existing directives but is not present in the proposal. It is supposed to be replaced by "making available on the market" but this concept is not applicable to complex installations. When is goes about a "combined product" as a part of an industrial plant the global compliance of the final product with all applicable directives only can be assessed when switching on the facility (putting into service). This is the final stage of a succession of placing on the market of different components and sub-components (covered by different directives) by different operators in the supply chain). Great care should be taken in order to avoid the creation of a black hole were nobody will be responsible.

Amendamentul 29

Articolul 6 punctul 11d (nou)

 

11d. „legislaţie comunitară de armonizare” înseamnă orice legislaţie comunitară care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

Justificare

The term "Community harmonisation legislation" is used in the Decision without a clear definition.

Amendamentul 30

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Producătorii asigură faptul că produsele lor sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

(1) Atunci când introduc produsele lor pe piaţă, producătorii se asigură că acestea sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Justificare

Bring the provisions of article 7 in consistency with the definitions of other market players in article 6 and with the provisions of proposed article 7 paragraph 7a (linked with ams 24 and 36).

Amendamentul 31

Articolul 7 alineatul (3)

(3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia CE de conformitate pentru o perioadă de … [a se specifica] după ce produsul a fost introdus pe piaţă.

(3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia CE de conformitate pentru o perioadă de cel mult 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piaţă.

Justificare

Although different products may require different storage periods of their technical documentation, a maximum period might be indicated

Amendamentul 32

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

(4) Producătorii asigură că procedurile în vigoare garantează conformitatea continuă a producţiei în serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaţiilor tehnice, la care se face trimitere pentru stabilirea conformităţii unui produs, se iau în considerare în mod corespunzător.

(4) Producătorii asigură că există proceduri care garantează menţinerea conformităţii producţiei în serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaţiilor tehnice, la care se face trimitere pentru stabilirea conformităţii unui produs, se iau în considerare în mod corespunzător.

Justificare

The expression continued conformity might be misleading. Manufactures have obligation to produce in conformity with requirements in place at the moment of production.

Amendamentul 33

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf

Producătorii, după caz, testează prin eşantioane produse comercializate, investigând şi, după caz, menţin un registru de plângeri şi informează distribuitorii privind această monitorizare.

În toate cazurile în care acest lucru este necesar pentru protecţia sănătăţii şi a siguranţei consumatorilor, producătorii testează prin eşantioane produse comercializate, investigând şi, după caz, menţinând un registru de plângeri, produse neconforme şi rechemări ale unor produse şi informând distribuitorii privind această monitorizare.

Amendamentul 34

Articolul 7 alineatul (6)

(6) Producătorii indică pe produs numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi, dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

(6) Producătorii indică denumirea lor comercială înregistrată sau marca de comerţ înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi pe produs, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

Justificare

Other means of identification, namely trade name and trade mark, should be valid means to secure contact.

Amendamentul 35

Articolul 7 alineatul (7)

(7) Producătorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(7) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile iau imediat măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale competente din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

Justificare

It is important to specify to the manufacturer that immediate measures need to be taken to bring products in conformity or withdraw them from the market.

Amendamentul 36

Articolul 7 alineatul (7a) (nou)

7a. Producătorii garantează că toate informaţiile pe care le furnizează cu privire la produsele lor sunt exacte, complete şi în conformitate cu reglementările comunitare aplicabile.

Justificare

Clarify the responsibility of manufacturers for the quality of the products they place on the market and for the accuracy of the information relating thereto (linked with ams 24 and 30).

Amendamentul 37

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

(a) păstrează declaraţia CE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de … [a se specifica];

(a) păstrează declaraţia CE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de cel mult 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piaţă;

Amendamentul 38

Articolul 9 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe piaţă, importatorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1) Importatorii introduc pe piaţa comunitară numai produse conforme.

Amendamentul 39

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia verifică dacă producătorul a întocmit documentaţia tehnică, dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, dacă acesta este însoţit de documentele prevăzute şi dacă producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, este însoţit de documentele prevăzute şi producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

Justificare

The level of responsibility the importers have to bear is not sufficient and needs to be increased.

Amendamentul 40

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta poate introduce produsul pe piaţă doar după ce este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta nu poate introduce produsul pe piaţă până când nu s-a efectuat o evaluare corespunzătoare a riscurilor şi până când produsul nu este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Amendamentul 41

Articolul 9 alineatul (4a) (nou)

4a. În toate cazurile în care acest lucru este necesar pentru protecţia sănătăţii şi a siguranţei consumatorilor, importatorii testează prin eşantioane produse comercializate, investigând şi, după caz, menţinând un registru de plângeri, produse neconforme şi rechemări ale unor produse şi informând distribuitorii privind această monitorizare.

Amendamentul 42

Articolul 9 alineatul (3)

(3) Importatorii indică pe produs numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi, dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

(3) Importatorii indică denumirea lor comercială înregistrată sau marca de comerţ înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi pe produs, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

Justificare

Other means of identification, namely trade name and trade mark, should be valid means to secure contact.

Amendamentul 43

Articolul 9 alineatul (4a) (nou)

4a. Importatorii garantează că toate informaţiile furnizate cu privire la produsele pe care le importă sunt exacte, complete şi în conformitate cu legislaţia comunitară.

Justificare

Clarify the responsibility of importers for the quality of the products they place on the market and for the accuracy of the information relating thereto.

Amendamentul 44

Articolul 9 alineatul (5)

(5) Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile iau imediat măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale competente din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

Justificare

Ensures equal treatment between the manufacturer and the importer. See amendment 35.

Amendamentul 45

Articolul 9 alineatul (6)

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de … [a se specifica] şi asigură că documentaţia tehnică poate sta la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de cel mult zece ani şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

Justificare

In line with Amendment 31.

Amendamentul 46

Articolul 9 alineatul (7)

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu acele autorităţi, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă.

 

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu acele autorităţi, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă. Importatorii sunt consideraţi responsabili solidar cu producătorul străin, pentru daunele cauzate de produsele periculoase sau neconforme pe care le-au introdus pe piaţă.

Justificare

Importers will more cautiously verify the respect of obligations imposed by the law on manufacturers if they know that they will be deemed jointly responsible with them for damages caused by products dangerous or in breach with the Community law prescriptions.

Amendamentul 47

Articolul 10 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1) Atunci când introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile, în conformitate cu alineatele (2)-(5).

Amendamentul 48

Articolul 10 alineatul (4)

(4) Distribuitorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale competente din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

Justificare

The distributor should not be authorized to intervene into the design of a product as they may then turn a compliant product into a non-compliant one. (For instance, they could replace a plastic cover that has problems with breakages with an alternative made of another type of plastic which is physically stronger but which is not fire-retardant when it needs to be. Only when it is known why a particular component or part has been chosen is it possible to select a better alternative, and that requires knowledge of the detailed design which after-sales or downstream operators probably do not have.)

Amendamentul 49

Articolul 11 alineatul (2)

Un importator sau un distribuitor, care modifică un produs într-un mod care poate afecta conformitatea cu cerinţele aplicabile, este supus obligaţiilor producătorului în temeiul articolului [7] în sensul acestor modificări.

Un importator sau un distribuitor care modifică din punct de vedere tehnic un produs într-un mod care poate afecta conformitatea cu cerinţele aplicabile este supus obligaţiilor producătorului în temeiul articolului [7] în ceea ce priveşte conformitatea tehnică.

Justificare

If a product is technically changed by the importer or distributor, they should be fully responsible for all aspects, not only for the changes made, as a technical change may influence the compliance of other aspects of the product.

Amendamentul 50

Articolul 12

Agenţii economici trebuie să poată identifica următoarele:

Agenţii economici trebuie să poată identifica, la cererea autorităţilor de supraveghere a pieţei, pentru o perioadă de cel mult 10 ani, următoarele:

(a) orice agent economic care le-a furnizat un produs;

(a) orice agent economic care le-a furnizat un produs;

(b) orice agent economic cărora le-au furnizat un produs.

(b) orice agent economic cărora le-au furnizat un produs.

În acest scop, aceştia dispun de sisteme şi proceduri corespunzătoare, care permit ca aceste informaţii să fie disponibile autorităţilor de supraveghere a pieţei, la cerere, pentru o perioadă de … [a se specifica].

 

Justificare

The economic operators are required to be able to identify any economic operator who has supplied them with the product or to whom they have supplied a product. However, it should be left to the discretion of the economic operator how to fulfil this obligation.

Amendamentul 51

Articolul 14 alineatul (1)

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat prevăzut de … [trimitere la partea relevantă din legislaţie] nu satisface în întregime cerinţele pe care le acoperă şi care sunt prevăzute în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], Comisia sau statul membru în cauză înaintează problema Comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE – denumit în continuare „Comitetul” – prezentând argumentele. Comitetul pronunţă avizul său fără întârziere.

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerinţele pe care le acoperă şi care sunt prevăzute în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], Comisia sau statul membru în cauză solicită avizul organizaţiilor europene de standardizare relevante (denumite în continuare „OES”). OES competentă emite un aviz fără întârziere. În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că avizul emis de OES nu satisface pe deplin solicitarea, Comisia sau statul membru în cauză înaintează problema Comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE – denumit în continuare „Comitetul” – prezentând argumente. Comitetul emite avizul său fără întârziere.

Justificare

Under New Approach legislation, harmonised standards are used as a voluntary tool in support to EU legislation. They are drafted by the European standardisation organisations (ESO), CEN, CENELEC and ETSI, usually under the scrutiny of Member States representatives and of a consultant of the European Commission. They reflect the current state of the art. Since harmonised standards are successfully used as a co-regulatory tool for more than 20 years, it appears both logical and consistent with better regulation principles to request an opinion from ESO first, before challenging their standards.

Amendamentul 52

Articolul 15 alineatul (2)

(2) Declaraţia CE de conformitate conţine cel puţin elementele specificate de ...[modulele relevante din anexa I] şi de prezenta …[trimitere la partea relevantă din legislaţie] şi sunt actualizate în mod continuu. Declaraţia CE de conformitate se structurează după modelul prevăzut de...[anexa II].

(2) Declaraţia CE de conformitate conţine cel puţin elementele specificate în anexa II şi în modulele corespunzătoare din anexa I şi sunt actualizate. Declaraţia CE de conformitate se structurează după modelul prevăzut de anexa II.

Justificare

The term 'continuously updated' may be misinterpreted. Furthermore, a reference on the language to be used in the declaration should be inserted.

Amendamentul 53

Articolul 16 alineatul (2)

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile. Statele membre se abţin de la a introduce în legislaţiile naţionale sau retrag orice referinţă la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce priveşte conformitatea cu dispoziţiile cuprinse în legislaţia privind marcajul CE.

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din legislaţia comunitară pertinentă care prevede aplicarea acestuia. Statele membre se abţin de la a introduce în legislaţiile naţionale sau retrag orice referinţă la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce priveşte conformitatea cu dispoziţiile cuprinse în legislaţia privind marcajul CE.

Justificare

This clarification explains the CE mark in line with the definition in Article 6.

Amendamentul 54

Articolul 16 alineatul (3)

(3) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, semne şi inscripţionări care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE sau ambele. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.

(3) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, semne şi inscripţionări care pot induce în eroare piaţa în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE sau ambele. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.

Justificare

The term 'third parties' is not precise, the term 'the market' (including consumers, surveillance authorities and companies) seems more appropriate

Amendamentul 55

Articolul 16 alineatul (3a) (nou)

 

3a. Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului privind marcajul CE şi iniţiază acţiuni în justiţie în caz de utilizare necorespunzătoare a acestuia. Statele membre prevăd, de asemenea, sancţiuni, care pot include sancţiuni penale pentru încălcările grave. Sancţiunile în cauză sunt proporţionale cu gravitatea faptei şi reprezintă o măsură eficientă de descurajare a utilizării necorespunzătoare.

Justificare

Amendamentul 56

Articolul 17 alineatul (7)

(7) Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului ce guvernează marcajul CE şi, în cazul în care găsesc de cuviinţă, intentează acţiune juridică în caz de utilizare incorectă. Statele membre prevăd, de asemenea, sancţiuni, care pot include sancţiuni penale pentru încălcări grave, care trebuie să fie proporţionale cu gravitatea delictului şi care reprezintă o măsură eficientă de descurajare a utilizării necorespunzătoare.

(7) Statele membre consolidează mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului ce reglementează marcajul CE şi iniţiază acţiuni în justiţie în caz de utilizare incorectă. Statele membre prevăd sancţiuni pentru încălcări, care pot include sancţiuni penale pentru încălcări grave. Aceste sancţiuni trebuie să fie proporţionale cu gravitatea delictului şi să reprezinte o măsură eficientă de descurajare a utilizării necorespunzătoare.

Amendamentul 57

Articolul 19 alineatul (2)

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea şi monitorizarea menţionate la alineatul (1) să fie efectuate de către organismele naţionale de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. [...].

(2) Statele membre se asigură evaluarea şi monitorizarea menţionate la alineatul (1) sunt efectuate de către un organism de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. [...].

Justificare

It is important that Notified bodies throughout the European Economic Area are able to assess conformity in a competent, impartial and consistent way and that a common reference and high confidence in the system behind the notification is ensured. Given that accreditation is to be regulated by the proposed regulation COM(2007)0037 it is appropriate to introduce accreditation of Notified bodies as an obligation as defined in Article 3.1 of the proposed regulation.

Amendamentul 58

Articolul 22 alineatul (3)

(3) Organismul de evaluare a conformităţii este un organism terţ, independent de organizaţia sau de produsul pe care îl evaluează.

(3) Organismul de evaluare a conformităţii este independent de organizaţia sau de produsul pe care îl evaluează.

Justificare

Clarification of the text.

Amendamentul 59

Articolul 22 alineatul (4) primul şi al doilea paragraf

(4) Organismul de evaluare a conformităţii, conducerea generală şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau agentul de mentenanţă al produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părţi.

(4) Organismul de evaluare a conformităţii, conducerea generală şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul sau agentul de mentenanţă al produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părţi.

Şi nici nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau mentenanţa acelor produse şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.

De asemenea, aceştia nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea sau mentenanţa acelor produse şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.

Justificare

It would be illogical - and impossible to implement - to prohibit the personnel to purchase, own or use a large number of consumer goods.

Amendamentul 60

Articolul 22 alineatul (4) paragraful 4a (nou)

Organismul de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând cont de dimensiunile, domeniul şi structura întreprinderilor implicate, de complexitatea relativă a tehnologiei utilizate de produse, precum şi de caracterul de serie al producţiei.

Amendamentul 61

Articolul 22 alineatul (7) litera (da) (nouă)

(da) obligaţia de a-şi desfăşura activitatea ţinând cont de dimensiunile, domeniul şi structura întreprinderilor implicate, de complexitatea relativă a tehnologiei utilizate de produse, precum şi de caracterul de serie al producţiei.

Justificare

In order to avoid unnecessary burden for SMEs, the personnel responsible for carrying out the conformity assessment activities should take into consideration the size, the sector, the structure of companies, the relative complexity of the technology used by the products and the serial character of the production.

Amendamentul 62

Articolul 25 alineatul (1)

(1) În scopul procedurilor de evaluare a conformităţii stabilite în [anexa 1 - modulele A1, A2, C1 sau C2] se poate utiliza un organism intern de acreditare, care reprezintă o parte separată şi identificabilă a unei întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea sau întreţinerea produselor pe care le evaluează. Acest organism a fost înfiinţat pentru a furniza servicii de evaluare a conformităţii întreprinderii din care face parte.

 

(1) În scopul procedurilor de evaluare a conformităţii stabilite în [anexa 1 - modulele A1, A2, C1 sau C2] se poate utiliza un organism intern acreditat, care a fost înfiinţat pentru a furniza servicii de evaluare a conformităţii întreprinderii din care face parte şi care

 

(a) reprezintă o parte separată şi distinctă a unei întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea produselor pe care urmează să le evalueze,

 

(b) aparţine organizaţiei de întreprinderi şi/sau federaţiilor profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea produselor pe care le evaluează, cu condiţia să fie garantate independenţa sa şi absenţa conflictelor de interese.

 

Amendamentul 63

Articolul 26 alineatul (2)

(2) Cererea este însoţită de o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a produsului sau produselor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de certificatul de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism naţional de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. […], care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele de la articolul...[22].

(2) Cererea este însoţită de o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a produsului sau produselor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de certificatul de acreditare eliberat de un organism naţional de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. […] care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele de la articolul...[22].

Justificare

Notifications should always be based on accreditation. Otherwise the purpose of the provisions concerning accreditation contained in the proposal for a regulation would again be cancelled out by the decision, as the Community-wide accreditation rules should ensure that accreditation by conformity assessment bodies accords with common quality criteria throughout the EU. If, however, accreditation is not a compulsory requirement for conformity assessments, these rules will be rendered inoperative.

Amendamentul 64

Articolul 27 alineatul (4)

(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menţionat de articolul...[26 alineatul (2)], autoritatea notificatoare prezintă Comisiei şi celorlalte state membre toate documentele justificative necesare pentru verificarea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.

eliminat

Justificare

Follows from the amendments to Article 26 paragraph 2.

Amendamentul 65

Articolul 27 alineatul (5)

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai cu condiţia să nu existe obiecţii ridicate de Comisie şi de celelalte state membre în termen de două luni de la notificare.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în temeiul prezentului…[act].

eliminat

Justificare

The suggested procedure appears too cumbersome, as responses from 29 partners - who are not in a position to impartially assess the body concerned, would have to be awaited each time.

Amendamentul 66

Articolul 29 alineatul (1)

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerinţele de la articolul...[22] sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, autoritatea notificatoare restricţionează, suspendă sau retrage notificarea în funcţie de caz. Autoritatea notificatoare informează imediat Comisia şi statele membre în legătură cu aceasta.

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerinţele de la articolul...[22] sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, autoritatea de notificare restricţionează, suspendă sau retrage notificarea după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia şi statele membre în legătură cu aceasta.

Justificare

In order to better define the term 'as appropriate'

Amendamentul 67

Articolul 31 alineatul (2)

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţionat, evitând poverile inutile pentru agenţii economici, în special ţinând seama de dimensiunile societăţilor comerciale şi de complexitatea relativă a tehnologiei folosite de produse.

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţionat, evitând sarcinile inutile pentru agenţii economici şi consumatori, în special ţinând seama de dimensiunile, dimensiunile, domeniul şi structura întreprinderilor implicate, de complexitatea relativă a tehnologiei folosite de produse, precum şi de caracterul de serie al producţiei.

Amendamentul 68

Articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf

În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autorităţile de supraveghere a pieţei constată că produsul nu este conform cerinţelor stabilite de prezentul/prezenta … [act], acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru ca produsul să fie în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă produsul de pe piaţă sau să îl revoce în decursul unei perioade admisibile, comensurabil cu natura riscului, întrucât acestea se pot prescrie.

În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autorităţile de supraveghere a pieţei constată că produsul nu este conform cerinţelor stabilite de prezenta decizie, acestea solicită imediat agentului economic în cauză să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru ca produsul să fie în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă produsul de pe piaţă sau să îl recheme în decursul unei perioade admisibile, proporţională cu natura riscului, pe o care acestea o stabilesc.

Justificare

A delayed recall or withdrawn of products or an equally delayed placing into conformity with Community law may have serious impact on the end users. It is therefore recommended that importers who discover that their products are in breach with legislation recall these items in the shortest possible period of time.

Amendamentul 69

Articolul 35 alineatul (2a) (nou)

 

2a. În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei dintr-un stat membru furnizează informaţii autorităţilor de supraveghere a pieţei dintr-un alt stat membru, ele contactează mai întâi operatorul economic vizat la adresa declarată pe produsul în cauză sau în documentaţia care însoţeşte produsul. Operatorului economic i se acordă un termen rezonabil, de 28 de zile, pentru a putea răspunde, în cazul în care nu există un risc imediat pentru sănătatea şi siguranţa publice.

Justificare

Economic operators should be given the opportunity to react on the position of relevant authorities, in particular when other Member States are also involved thus, the procedure may have a significant impact on their business. The proposed period of 28 days provides with a reasonable balance between the needs of the enforcement bodies and the economic operators. The same deadline is already applied in e.g. the UK implementation of the Directive on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and experience has shown that it is appropriate.

Amendamentul 70

Articolul 35 alineatul (3)

(3) Agentul economic se asigură că sunt întreprinse acţiuni corective pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Comunităţii.

(3) Agentul economic se asigură că sunt întreprinse toate acţiunile corective posibile pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Comunităţii.

Justificare

This absolute obligation cannot be fulfilled in practice. There may be many importers of the same product who place the same product on the market (e.g. in different countries). Once a product is on the market in any particular country there could be a wide range of distributors, both large and very small. Experience has shown that even when recalls are notified in the national press, at point of sale in retailers, etc, that the number of returns is less than 70%.

Amendamentul 71

Articolul 35 alineatul (3a) (nou)

 

3a. Importatorii şi distribuitorii nu modifică un produs într-un mod care să afecteze conformitatea cu legislaţia în vigoare, fără consultarea prealabilă a producătorului.

Justificare

Importers and distributors do not generally have the technical competence to make changes to the interior of the product and were they to do so they could seriously degrade the safety or other parameter of the product. Moreover, there are likely to be multiple distributors for a given product and the responsible organisation that placed the product on the market would not want a variety of ad hoc changes made by those multiple distributors.

Amendamentul 72

Articolul 35 alineatul (4) paragraful 2a (nou)

 

În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei dintr-un stat membru doresc să retragă de pe piaţă un produs fabricat într-un alt stat membru, ele avizează operatorul economic în cauză la adresa menţionată pe respectivul produs sau în documentaţia care îl însoţeşte.

Justificare

It is important that the economic operator be informed if another Member State decides to withdraw one of its products. However, Member State authorities cannot be expected to contact the economic operator before sending information to authorities in another Member State as this would slow the procedure considerably.

Amendamentul 73

Articolul 35 alineatul (5) teza introductivă

(5) Informaţiile menţionate la alineatul (4) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare identificării produsului neconform, originea produsului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate. Autorităţile de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează următoarelor:

(5) Informaţiile menţionate la alineatul (4) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare identificării produsului neconform, originea produsului, natura neconformităţii invocate şi a riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi punctul de vedere al agentului economic vizat. Autorităţile de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează următoarelor:

Justificare

The procedure fails to take into account the case where the manufacturer and the market surveillance authorities disagree on the non-compliance or on its nature. The measures taken by the authorities according to Article 35(4) are provisional, awaiting the final results of the evaluation. In such cases, it is essential for the viewpoints of the manufacturer to be brought to the attention of the other MS and the Commission, as the absence of an objection on their part will entail the qualification of the restricting measure as being justified according to Article 35(7)

Amendamentul 74

Articolul 35 alineatul (5a) (nou)

5a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că produsul vizat este retras de pe pieţele lor.

Justificare

A provision similar to that outlined in Article 36(2) requiring a withdrawal of products presenting an unacceptable risk from all Member States should be introduced in order to ensure a level playing field and an even level of consumer protection in all Member States.

Amendamentul 75

Articolul 36 alineatul (3)

(3) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată şi neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe ale standardelor armonizate, astfel cum sunt prevăzute la articolul [35 alineatul (4) litera (b)], Comisia sau statul membru înaintează chestiunea Comitetului permanent constituit în baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

(3) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată şi neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe ale standardelor armonizate, astfel cum sunt prevăzute la [articolul 35 alineatul (5) litera (b)], este consult OES competent, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), înainte ca Comisia sau statul membru să înainteze chestiunea Comitetului permanent constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

Justificare

Article 14 should be complemented with an obligation for member States to consult ESO(1) first, when they suspect that a standard has a loophole. This would be in line with current procedures in the EU and would allow the early involvement of ESOs and their technical experts. This is already informally practiced in the context of the Low Voltage Directive.

Amendamentul 76

Anexa I modulul A punctul 4.2 al doilea paragraf

O copie a declaraţiei de conformitate este furnizată odată cu fiecare produs care este pus la dispoziţie pe piaţă. Cu toate acestea, această cerinţă poate fi interpretată ca aplicându-se la un lot sau la un transport, nu la fiecare produs în parte, în acele cazuri în care pentru un singur utilizator se livrează un număr mare de produse.

eliminat

(The same amendment applies to Module A1, point 5.2; Module A2, point 5.2; Module C, point 3.2; Module C1, point 4.2; Module C2, point 4.2; Module D, point 5.2; Module D1, point 7.2; Module E, point 5.2; Module E1, point 7.2; Module F, point 6.2; Module F1, point 7.2; Module G, point 5.2; Module H, point 5.2; Module H1, point 6.2.)

Justificare

To require the declaration of conformity to be supplied with each product as a general rule is not proportionate and would be very burdensome for manufacturers, adding considerable costs. The declaration is meant for the national supervisory authorities, not for the end-user!

Amendamentul 77

Anexa I modulul A punctul 5a (nou)

 

5a. Importatorul

 

Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

Horizontal amendment to be applied in all modules listed below:

- Annex I, Module A, paragraph 5 a (new)

- Annex I, Module A1, paragraph 6 a (new)

- Annex I, Module A2, paragraph 6 a (new)

- Annex I, Module C, paragraph 4 a (new)

- Annex I, Module C1, paragraph 5 a (new)

- Annex I, Module C2, paragraph 5 a (new)

- Annex I, Module D, paragraph 8 a (new)

- Annex I, Module D1, paragraph 10 a (new)

- Annex I, Module E, paragraph 8 a (new)

- Annex I, Module E1, paragraph 10 a (new)

- Annex I, Module F, paragraph 8 a (new)

- Annex I, Module F1, paragraph 9 a (new)

- Annex I, Module G, paragraph 6 a (new)

- Annex I, Module H, paragraph 8 a (new)

- Annex I, Module H1, paragraph 8 a (new)

Justificare

Any economic operator that places products on the Community market should be liable for the conformity of those products. Only the manufacturer can prepare and maintain the technical documentation, as he has information on the product design. However, if the manufacturer is outside the EU without representatives in the EU, there is no way for the authorities to have access to the relevant documentation, which weakens the enforcement. Therefore, in line with Art 7, the importer should be responsible for ensuring that this documentation is at the disposal of the enforcement authorities.

Amendamentul 78

Anexa I modulul A2 punctul 4 al doilea paragraf

Procedura de eşantionare pentru acceptare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a produsului respectiv se încadrează în limitele acceptabile. Testele corespunzătoare, planurile de eşantionare adecvate şi acţiunile corespunzătoare care urmează a fi întreprinse de către organism şi/sau de către producător sunt definite de instrumentul legislativ specific.

Procedura de eşantionare pentru acceptare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a produsului respectiv asigură conformitatea produselor. Testele corespunzătoare, planurile de eşantionare adecvate şi acţiunile corespunzătoare care urmează a fi întreprinse de către organism şi/sau de către producător sunt definite de instrumentul legislativ specific.

Justificare

Clarification of the text.

Amendamentul 79

Anexa 1 modulul B punctul 8 al doilea paragraf

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri rezonabile, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat pune la dispoziţia celorlalte organisme notificate certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri motivate, certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Justificare

The notified bodies have no legal link concerning e.g. responsibilities, liabilities or confidentiality to other Member States and the Commission. Therefore information to these institutions is only possible under the responsibility of the national designation authority.

Amendamentul 80

Anexa 1 modulul D punctul 7

7. Fiecare organism notificat îşi informează autorităţile de notificare în legătură cu aprobările emise sau retrase pentru sistemul calităţii şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţilor sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod pentru sistemul calităţii.

7. Fiecare organism notificat îşi informează autorităţile de notificare în legătură cu aprobările emise, suspendate, retrase sau restricţionate în alt mod pentru sistemul calităţii şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţilor sale de notificare lista aprobărilor pentru sistemul calităţii.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat pune la dispoziţia celorlalte organisme notificate aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

Justificare

The disclosure of information should be basically limited to information about nonconformities with respect to the requirements of the directives. The obligation to inform competitors (or other notified bodies) about certificates issued or providing copies of certificates to them has nothing to do with such requirements and is therefore not necessary.

(1)

European Standardisation Organisations (CENELEC, CEN and ETSI)


AVIZ al Comisiei pentru comerţ internaţional (14.9.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Raportor pentru aviz: Helmuth Markov

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on International Trade welcomes the proposals of the Commission aiming at creating a stricter and more comprehensive Community surveillance on marketing of products. The matter almost completely involves internal market issues for which INTA Committee is not responsible. The draftsperson notes however that the proposed decision may have a significant impact on foreign trade patterns which needs to be separately scrutinized.

The proposed decision imposes the same obligations which are attributed to the manufacturer on importers which place a product on the market under their name or trademark or modify a product in such a way that compliance may be affected. If instead an importer does not rename or modify a product, he is subject to less stringent obligations. He, in short, will only be requested to verify whether the conformity assessment procedure has been carried out by the manufacturer. This formal verification does not however guarantee that the assessment procedure itself, performed outside the Community, has been carried out in a way consistent with the current stringent Community and Member states laws and procedures.

Such preferential treatment may have serious implications on the well functioning of the system of accreditation and market surveillance in the Community as well as on the proposed common framework for marketing of products.

Although it would not be fair to argue that conformity assessments carried out outside the Community are by definition less reliable than those performed in the territory of the European Union, there is the serious risk that products which are either dangerous or in breach of Community provisions are shipped to the Community. The traceability of products manufactured outside the European Union is often difficult if not impossible.

Despite their remarkable efforts, European customs services are not always in a position to discover all the products which are unsafe or in breach of Community law and to avoid their placing on the market. Previous experience has also shown that abusive practices often involve imported goods which may easily escape from the system of verifications manned by the Community and the competent national authorities, once they have entered the Community.

It is therefore necessary that the importers assume more obligations than those which have been attributed to them by the draft prepared by the executive Commission. A possible approach would be the one followed by Directive 85/374/EEC which without prejudice to the liability of the manufacturer, inter alia provides that any person who imports into the Community a product for sale, hire, leasing or any form of distribution in the course of his business shall be deemed to be a producer and shall be held responsible as a producer.

The draftsperson considers therefore appropriate that, within the meaning of this decision, importers are in principle deemed to be jointly responsible for damages caused by unsafe products or by products which are not in conformity with Community's accreditation system. This suggestion aims at improving the efficiency of the system and guaranteeing the Community's public interest as well as the basic right of citizens to be protected from abusive and dangerous practices.

Finally, in order to increase the speed and the reliability of verifications made by market surveillance authorities, it has also been proposed that importers keep at their premises copy of the relevant technical documentation related to any imported good and not only a copy of the declaration of conformity.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Articolul 6 alineatul (1) punctul (3)

(3) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică proiectând sau fabricând un produs sau pentru care se proiectează sau fabrică un astfel de produs sub numele sau marca sa;

(3) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau fabrică un astfel de produs sub numele sau marca sa şi care îl introduce pe piaţă;

Justification

This addition aims at bringing consistency with the rest of the provisions. Provisions contained in articles 9.1 and 10.1 clearly indicate for what importers and distributors are responsible. Indeed: The definition of distributor (indent 4) clearly indicates that “distributor” is the one who “makes the products available on the market”. The definition of importer (indent 5) clearly indicates that “importer” is the one who “places the product on the Community market”. On the contrary, there is no indication which operator is responsible for the placing on the market when importers are not concerned. However, in article 7 indent 7 it appears that the manufacturer is the one “who places the product on the market”. For the sake of legal certainty, it is necessary to give clear indications about the operator responsible for the placing of the market, if this operator is different from the importer.

Amendamentul 2

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Producătorii asigură faptul că produsele lor sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

(1) Atunci când îşi introduc produsele pe piaţă, producătorii asigură faptul că acestea sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Justification

In line with the modification proposed for article 6, and consistently with what is provided for in article 7.7, the above modification should be introduced in article 7.1. It should be indeed specified that manufacturers are responsible for the placing of their products on the market as indicated later.

Amendamentul 3

Articolul 7 alineatul (7a) (nou)

 

(7a) Producătorii garantează că toate informaţiile pe care le furnizează referitor la produsele lor sunt precise, complete şi în conformitate cu reglementările comunitare aplicabile.

Justification

This amendment is justified because the manufacturer is the operator who best knows the products and their characteristics. It is also the manufacturer who keeps the technical documentation of the products, as foreseen in article 7.3. Being the only one having such information available, this makes him responsible for the presence of the required information and for its accuracy. Moreover, the information supplied must also be in conformity with the Community legislation, such as, for example, the Unfair Commercial Practices Directive or the Directive concerning misleading advertising.

Amendamentul 4

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia verifică dacă producătorul a întocmit documentaţia tehnică, dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, dacă acesta este însoţit de documentele prevăzute şi dacă producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, dacă acesta este însoţit de documentele prevăzute şi dacă producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

Justification

The level of responsibility the importers have to bear is not sufficient and needs to be increased.

Amendamentul 5

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta poate introduce produsul pe piaţă doar după ce este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta nu poate introduce produsul pe piaţă până când nu s-a efectuat o evaluare corespunzătoare a riscurilor şi până când produsul nu este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Justification

In order to ensure a level playing field between EU manufacturers and importers of products coming from third countries, it is crucial to provide for equal obligations among the economic operators placing products on the Community market. An equal level of obligations will ensure the same level of responsibility in case of non-compliant products. This can be achieved by requiring them to declare to take responsibility for the products they place on the market.

Amendamentul 6

Articolul 9 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) În toate cazurile în care este necesar din punct de vedere al protecţiei sănătăţii şi al siguranţei consumatorilor, importatorii testează prin eşantionare produsele comercializate, examinând plângerile şi, după caz, ţinând un registru de plângeri şi informând distribuitorii cu privire la această monitorizare.

Justification

It is important that the importers, in same cases, will carry out sample testing of marketed products.

Amendamentul 7

Articolul 9 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Importatorii se asigură că toate informaţiile pe care le furnizează referitor la produsele pe care le importă sunt precise şi complete, în conformitate cu reglementările comunitare.

Justification

As for manufacturers, this amendment is justified because the importer is the operator who is in a position to better know the products and their characteristics. Moreover, and as provided for in article 9.7, importers bear the responsibility to keep the technical documentation of the products. Being the only one having such information available, this makes him responsible for the presence of the required information and for its accuracy. Moreover, the information supplied must also be in conformity with the Community legislation, such as, for example, the Unfair Commercial Practices Directive or the Directive concerning misleading advertising.

Amendamentul 8

Articolul 9 alineatul (5)

(5) Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag imediat de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre în care produsul a fost introdus pe piaţă cu privire la aceasta, dând detalii în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

Justification

A delayed recall or withdrawn of products or an equally delayed placing into conformity with Community law may have serious impact on the end users. It is therefore recommended that importers who discover that their products are in breach with the legislation recall these items in the shortest possible period of time.

Amendamentul 9

Articolul 9 alineatul (6)

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de … [a se specifica] şi asigură că documentaţia tehnică poate sta la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate făcute de producător şi a documentaţiei tehnice relevante la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs.

 

Importatorii declară, într-un document separat care însoţeşte declaraţia CE de conformitate, că au verificat dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită şi că îşi asumă responsabilitatea juridică pentru produsele pe care le introduc pe piaţa comunitară. Importatorii pun această declaraţie la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere timp de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs.

Justification

The amendment to paragraph 6 consists in adding the requirement that importers declare in an accompanying document to the Declaration of Conformity to have verified that the conformity assessment procedure has been carried out and to take legal responsibility for the products they place on the Community market. This is the only way to ensure a level playing field between manufacturers and importers.

Amendamentul 10

Articolul 9 alineatul (6a) (nou)

 

(6a) Importatorii pun la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere documentaţia tehnică timp de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs. Aceştia se asigură că documentaţia tehnică este actualizată. Importatorii pot fie să păstreze ei înşişi o copie a documentaţiei tehnice pe teritoriul Comunităţii, fie să se asigure că producătorul păstrează o astfel de copie.

Justification

This paragraph is aimed at amending paragraph 6 of the original text of the Commission, which requires importers to ensure that technical documentation can be available to authorities upon request. The amendment suggests requiring importers to keep the technical documentation. If the manufacturer is outside the EU and he does not have an authorised representative within the EU, it is difficult for the authorities to have access to the technical file. We also suggest fixing the period to ten years.

Amendamentul 11

Articolul 9 alineatul (7)

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu acele autorităţi, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă.

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Ei cooperează cu autorităţile respective, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piaţă. Importatorii sunt consideraţi responsabili solidar cu producătorul străin, pentru daunele cauzate de produsele periculoase sau neconforme pe care le-au introdus pe piaţă.

Justification

Importers will more cautiously verify the respect of obligations imposed by the law on manufacturers if they know that they will be deemed jointly responsible with them for damages caused by products dangerous or in breach with the Community law prescriptions.

Amendamentul 12

Articolul 10 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1) Atunci când introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile, definite la alineatul (2).

Justification

This clarification is intended to ascertain that distributors are not subject to any kind of requirements but those provided for by EU legislation as indicated in paragraph 2.

Amendamentul 13

Articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf

În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autorităţile de supraveghere a pieţei constată că produsul nu este conform cerinţelor stabilite de prezentul/prezenta … [act], acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru ca produsul să fie în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă produsul de pe piaţă sau să îl revoce în decursul unei perioade admisibile, comensurabil cu natura riscului, întrucât acestea se pot prescrie.

În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autorităţile de supraveghere a pieţei constată că produsul nu este conform cerinţelor stabilite de prezentul/prezenta … [act], acestea solicită imediat agentului economic în cauză să întreprindă toate acţiunile corective adecvate pentru ca produsul să fie în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă produsul de pe piaţă sau să îl revoce în decursul unei perioade admisibile, comensurabil cu natura riscului, întrucât acestea se pot prescrie.

Justification

A delayed recall or withdrawn of products or an equally delayed placing into conformity with Community law may have serious impact on the end users. It is therefore recommended that importers who discover that their products are in breach with legislation recall these items in the shortest possible period of time.

Amendamentul 14

Anexa I modulul A punctul 4.2 al doilea paragraf

O copie a declaraţiei de conformitate este furnizată odată cu fiecare produs care este pus la dispoziţie pe piaţă. Cu toate acestea, această cerinţă poate fi interpretată ca aplicându-se la un lot sau la un transport, nu la fiecare produs în parte, în acele cazuri în care pentru un singur utilizator se livrează un număr mare de produse.

O copie a declaraţiei de conformitate este furnizată autorităţilor competente la cerere.

Justification

The obligation of providing a copy of the Declaration of Conformity with each unit sold is burdensome beyond proportions for economic operators. Its qualification of interpretation applies only to bulk sales. Such requirement is unfeasible for mass products sold individually and such provision in article 4.2 must be deleted.

Amendamentul 15

Anexa I modulul A punctul 5a (nou)

 

(5a) Importatorul

 

Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate făcute de producător la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs.

 

Importatorii declară, într-un document separat care însoţeşte declaraţia CE de conformitate, că au verificat dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită şi că îşi asumă responsabilitatea juridică pentru produsele pe care le introduc pe piaţa comunitară. Importatorii pun această declaraţie la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere timp de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs.

 

Importatorii păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs. Aceştia se asigură că documentaţia tehnică este actualizată. Importatorii pot fie să păstreze ei înşişi o copie a documentaţiei tehnice în cadrul Comunităţii, fie să se asigure că producătorul păstrează o astfel de copie.

(Acest amendament se aplică şi următoarelor module: modulul A1, modulul A2, modulul C, modulul C1, modulul C2, modulul D, modulul D1, modulul E, modulul E1, modulul F, modulul F1, modulul G, modulul H, modulul H1. Adoptarea acestuia va impune efectuarea modificărilor corespunzătoare în ansamblul textului.)

Justification

Importers are required: to keep a copy of the Declaration of Conformity; to declare in an accompanying document to the DoC to have verified that the conformity assessment procedure has been carried out and to take legal responsibility for the products they place on the market; and to keep the technical documentation.

Amendamentul 16

Anexa I modulul A1 punctul 5.2

5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model al produsului şi o păstrează în documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de 10 ani1de la fabricarea ultimului produs. Declaraţia de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate este furnizată odată cu fiecare produs care este pus la dispoziţie pe piaţă. Cu toate acestea, această cerinţă poate fi interpretată ca aplicându-se la un lot sau la un transport, nu la fiecare produs în parte, în acele cazuri în care pentru un singur utilizator se livrează un număr mare de produse.

eliminat

(Acest amendament se aplică şi modulului A1 punctul 5.2; modulului A2 punctul 5.2; modulului C punctul 3.2; modulului C1 punctul 4.2; modulului C2 punctul 4.2; modulului D punctul 5.2; modulului C1 punctul 7.2; modulului E punct 5.2; modulului E1 punctul 7.2; modulului F punctul 6.2; modulului F1 punctul 7.2; modulului G punctul 5.2; modulului H punctul 5.2; modulului H punctul 6.2. Adoptarea acestuia va impune efectuarea modificărilor corespunzătoare în ansamblul textului.)

1 Instrumentele legislative specifice pot modifica această perioadă.

 

Justification

Regarding quality insurance and management system, we should verify it contains also product CA requirement, like in Module H1 point 4 – Design examination this is apparently not the case in Module H. Indeed, if management certification is less prescriptive than product assessment, unscrupulous manufacturing exporters might have their system certified by a local Third Party and might manufacture anything within it for exporting cheap bad products having presumption of conformity.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadrul comun pentru comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

INTA

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Helmuth Markov

21.3.2007

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

28.6.2007

 

 

Data adoptării

12.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma

(1)

Nepublicat încă în JO.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (22.11.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Raportoare pentru aviz: Karin Scheele

rej

KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für einen Beschluss über einen gemeinsamen Rechtsrahmen sollte zurückgewiesen werden. Er ist nicht geeignet, eine Harmonisierung der Anforderungen an die Vermarktung von Produkten im Binnenmarkt herbeizuführen. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Gemeinschaftsinstitutionen im Hinblick auf künftige Binnenmarktgesetzgebung im Bereich des sogenannten "old and new approach" selbst zu binden. Rechtlich kann aber eine entsprechende Bindungswirkung nicht eintreten. Die EU-Institutionen können ohne weiteres bei jeder Revision geltender oder bei der Einführung neuer Binnenmarktregelungen Vorschriften erlassen, die von diesem Beschluss abweichen. Wenn eine Bindungswirkung für den Gemeinschaftsgesetzgeber durch den Beschluss jedoch nicht eintreten kann, sollte aus Gründen der Rechtssicherheit auch ein entsprechender Eindruck vermieden werden. Ansonsten könnten erhebliche Probleme bei der Implementierung auftreten.

Vor diesem Hintergrund ist ein Mehrwert des Beschlussvorschlages gegenüber der geltenden Rechtslage nicht erkennbar. Inhaltlich kann er in der Sache nicht über Empfehlungen an den Gesetzgeber hinausgehen, künftig Anforderungen an den Binnenmarkt in bestimmter Weise zu regulieren. Dementsprechende Empfehlungen wurden bislang in dem "Leitfaden für die Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem Gesamtkonzept verfassten Richtlinien" (Europäische Kommission, Brüssel 2000) festgehalten.

Es erscheint unverhältnismässig, die Rechtsetzungsorgane in einem aufwendigen Mitentscheidungsverfahren mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag zu befassen. Wenn es bei dem am 14.2.2007 vorgelegten Binnenmarktpaket darum gehen soll, horizontal eine möglichst weit reichende Harmonisierung für alle binnenmarktrelevanten Sektoren zu erzielen, dann sollte eine entsprechende Harmonisierung alle relevanten Sektoren sofort und unmittelbar betreffen. Dementsprechend hatte die Kommission zunächst auch in ihrem internen Entwurf vom 6. September 2006, "A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on industrial products" (N 560 - 1 EN) nur einen Rechtsetzungsvorschlag vorgesehen, der sich unmittelbar auf das geltende Recht auswirken sollte.

Der vorliegende Beschlussvorschlag widerspricht den Bemühungen aller Gemeinschaftsorgane um eine verbesserte und vereinfachte Rechtsetzung. Die vorgelegte Initiative erweckt den Eindruck, dass die Gesetzgebungsorgane mit einem in dieser Form überflüssigen und auch unklaren Beschlussvorschlag befasst werden sollen. So ist beispielsweise der Anwendungsbereich unklar und die Formulierung der Ausnahmen erscheint willkürlich (Art. 1).

Aus diesen Gründen sollte der Beschlussvorschlag zurückgewiesen werden. Elemente des vorliegenden Beschlussvorschlages sollten in den "Vorschlag für eine Verordnung über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten" (KOM(2007)0037) einbezogen werden.

******

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, die Ablehnung des Vorschlags der Kommission vorzuschlagen.

PROCEDURÃ

Titlu

Cadru comun pentru comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ENVI

13.3.2007

 

 

 

Raportoare pentru aviz :

Data numirii

Karin Scheele

10.5.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

8.10.2007

 

 

Data adoptării

22.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

15

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Alojz Peterle


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (5.10.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Raportor pentru aviz: John Purvis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The draftsman welcomes the proposal for a regulation on the accreditation and market surveillance of products, and the accompanying proposal for a decision on a common framework for the marketing of products. These are designed to facilitate the operation of the internal market of goods whilst ensuring that the products entered and circulated in the internal market are safe.

The Decision will work as a common toolbox for future sectoral legislation. It sets out a common legal framework to create coherent and simple definitions and procedures for the marketing of industrial products, and clarifies the role and meaning of the CE marking.

Though the draftsman, as stated above, welcomes the proposals, he is of the opinion that there is a room for further improvement and therefore proposes amendments along the following lines:

§ New definitions on "ITT", "shared ITT results", "cascading ITT" have to be introduced; coherence of definitions in the Regulation and the Decision must be ensured. Therefore, Article 6 of the Decision (on definitions) now refers to Article 2 of the Regulation, with only these additional definitions;

§ As far as procedures are concerned: in order to avoid unnecessary red tape burdens, other factors such as the size of the company, the relative complexity of the technology used, and whether or not a product is a result of unit or series production should be taken into account when carrying out conformity procedures. Articles 3, 9, 22 and 31 of the Decision are amended in this way. Economic operators should have the right to respond to decisions by authorities on their products before these inform other Member States, but they should be obliged to ensure that all possible measures are taken to withdraw non-compliant products. These points are covered by amendments to Article 35;

§ Legislation relating to possible loopholes in harmonised standards (Article 14) has been amended to incorporate references to the European Standard Organisation (ESO), which should be consulted in the first instance. This would reduce unnecessary bureaucracy, and is current practice in the context of the Low Voltage Directive;

§ Article 16, paragraph 1 and Article 34 of the Regulation, as well as Article 14 of the Decision are amended to ensure more involvement of stakeholders and professional organizations. An amendment to Article 25 makes it possible for industry-run conformity assessment bodies to be accredited;

§ In order to avoid having "double standards" (i.e. a set of requirements introduced by Directive 2001/95/EC on general product safety (GPSD), and another set introduced by the present proposal) and to ensure the higher level of protection introduced by this proposal, the exemption stipulated in Article 13 (2) of the Regulation should be deleted. Also, exceptions listed in Article 1 of the Decision should be deleted as this is a sui generis decision directed towards the legislator and therefore not directly applicable;

§ The CE marking needs better protection. Its meaning of conformity with EU regulatory standards is not always clearly understood. As a result, an increasing number of products bearing the CE marking do not in fact comply with the relevant legislation. It is a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future national legislation, Articles 16-17 of the Decision should be placed in the Regulation;

§ Balance must be found concerning the obligations and responsibilities of economic operators (manufacturers, importers, distributors) in order to achieve a level playing field while at the same time ensuring that all products on the market are in conformity with relevant Community legislation. Therefore Articles 9-10 of the Decision and the corresponding recitals (Recitals 15, 16, 17 and 18a) are amended accordingly;

§ An amendment to Article 7 clarifies that this Decision and these standards are to apply to products intended for the Community market, and not to those either produced in the EU, or transported via the EU, which are intended for a third country market;

§ Various references have been made to the importance of manufacturers retaining the technical documentation related to a product for at least 10 years, and to be available to the authorities upon request, as many products have a lifetime of 15 years or more. These are in amendments to Articles 7, 8 and 9 of this Decision;

§ Amendments have been tabled to Article 10 which require that the user documentation accompanying a product be in the official language of the Member State where it is sold.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 10

(10) Modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii, care trebuie folosite în legislaţia de armonizare tehnică, au fost stabilite iniţial de Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi normele de aplicare şi utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică („decizia modulelor”). Prezenta decizie anulează şi înlocuieşte acea decizie.

(10) Modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii, care trebuie folosite în legislaţia de armonizare tehnică, au fost stabilite iniţial de Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi normele de aplicare şi utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică („decizia modulelor”). Prezenta decizie şi Regulamentul (CE) nr…al Parlamentului European şi al Consiliului din…[de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor] înlocuiesc acea decizie.

________________

1 JO L...

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 & 17 and the corresponding recitals of this Decision should be moved to the Regulation and this recital has to be amended accordingly.

Amendamentul 2

Considerentul 15

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi executate numai de producător, este necesar să se facă distincţia clară între producător şi operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În afară de aceasta, este necesar să se facă distincţia între importator şi distribuitor, deoarece importatorul introduce produsele din ţări terţe pe piaţa comunitară. Astfel, acesta trebuie să se asigure că aceste produse sunt conforme cu cerinţele comunitare aplicabile.

(15) Deoarece anumite sarcini pot fi executate numai de producător, este necesar să se facă distincţia clară între producător şi operatorii în avalul lanţului de distribuţie. În afară de aceasta, este necesar să se facă distincţia între importator şi distribuitor, deoarece importatorul introduce produsele din ţări terţe pe piaţa comunitară. Astfel, acesta trebuie să verifice dacă aceste produse sunt conforme cu legislaţia în vigoare.

Justificare

To be in line with text in Recital 14, as well as with the definition of "importer" in Article 2 of the Regulation (COM(2007)0037).

Amendamentul 3

Considerentul 16

(16) Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoştinţe privind procesul de proiectare şi de producţie, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformităţii. Importatorii şi distribuitorii îndeplinesc o funcţie de comercializare şi nu influenţează în nici un fel procesul de producţie. Evaluarea conformităţii trebuie aşadar să rămână obligaţia unică a producătorului.

(16) Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoştinţe privind procesul de proiectare şi de producţie, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformităţii. Evaluarea conformităţii trebuie aşadar să rămână obligaţia unică a producătorului.

Justificare

Importers' and distributors' obligations are included in Recital 17, therefore it is not necessary to address them here. Furthermore, importers and distributors, though indeed perform a trading function, may have influence on the production process (i.e. by declaring to refuse the import or distribution of non-compliant goods).

Amendamentul 4

Considerentul 17

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se asigure că proiectul şi fabricaţia produsului sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. Obligaţiile lor referitoare la conformitatea produsului trebuie să se limiteze la anumite măsuri de control pentru a constata dacă producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum ar fi verificarea dacă produsul poartă marcajul de conformitate cerut şi dacă au fost furnizate documentele cerute.

Cu toate acestea, atât importatorii, cât şi distribuitorii trebuie să acţioneze cu grijă referitor la cerinţele aplicabile când introduc sau comercializează produse pe piaţă.

 

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se asigure că proiectul şi fabricaţia produsului sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. Obligaţiile lor referitoare la conformitatea produsului trebuie să se limiteze la anumite măsuri de control pentru a constata dacă producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum ar fi verificarea dacă produsul poartă marcajul de conformitate cerut şi dacă a fost furnizată documentaţia cerută pentru utilizatori în limba oficială a statului membru în care produsul este introdus sau pus la dispoziţie pe piaţă. Cu toate acestea, importatorii şi distribuitorii ar trebui să se asigure că produsele pe care le introduc sau le pun la dispoziţie pe piaţa Comunităţii sunt conforme cu legislaţia în vigoare.

Justificare

To be in line with text in Recital 14. Furthermore, it is important that the user documentation needs to be understandable by those who must follow it and therefore it needs to be written in the official language or languages of the country of use.

Amendamentul 5

Considerentul 18

(18) Dacă un importator sau un distribuitor comercializează un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs, afectând conformitatea cu cerinţele aplicabile, aceştia sunt consideraţi a fi producători.

(18) Orice operator economic care introduce pe piaţă un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs, afectând conformitatea cu cerinţele aplicabile, ar trebui considerat producător.

Justificare

The definition of ‘manufacturer’ given in Article 2, paragraph 3 of the Regulation encompasses any operator that has a product designed or manufactured under his own trademark or name: it is hence the definition also includes authorised representatives. Rather than add ‘authorised representative’ to the list it is suggested to use the defined term ‘economic operators”, since it is self-evident that manufacturer is considered to be a manufacturer.

Amendamentul 6

Considerentul 18a (nou)

 

(18a) Importatorii şi distribuitorii nu ar trebui să modifice niciun element intern de proiectare a produsului fără consultarea producătorului, deoarece acest lucru poate afecta evaluarea riscurilor şi poate invalida documentaţia tehnică a producătorului şi declaraţia de conformitate.

Justificare

It is possible that distributors decide to save time or money by, instead of shipping back the item to the manufacturer to carry out the necessary modifications, could instead try to make their own changes. Without understanding the design of the product, such changes could interfere with the operation of security devices or safety circuits; thus, a compliant non-dangerous electric appliance or power tool could be turned into a product presenting a serious risk for its user. Therefore, the distributor ought to contact the manufacturer if it intends to do so.

Amendamentul 7

Considerentul 21

(21) Marcajul CE, materializarea conformităţii unui produs, este consecinţa vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformităţii în sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească principiile generale care reglementează utilizarea marcajului CE şi normele de aplicare, în vederea punerii în aplicare în cadrul legislaţiei comunitare de armonizare care prevede utilizarea acelui marcaj.

(21) Marcajul CE, materializarea conformităţii unui produs, este consecinţa vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformităţii în sensul larg şi atestă că producătorul şi-a supus produsul procedurilor de evaluare necesare. Este foarte important să se clarifice atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori că, prin aplicarea marcajului CE, producătorul declară că produsul este conform cu întreaga legislaţie în vigoare şi că îşi asumă deplina responsabilitate. Prezenta decizie şi Regulamentul CE nr....al Parlamentului European şi al Consiliului din... [de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor]1 stabileşte principala semnificaţie a marcajului CE şi principiile generale care reglementează utilizarea acestuia, precum şi normele detaliate de aplicare, în vederea punerii în aplicare în cadrul legislaţiei comunitare de armonizare.

 

Protecţia juridică a marcajului CE pe care o oferă înregistrarea acestuia ca marcă comunitară colectivă, permite autorităţilor publice să asigure aplicarea sa corectă şi să urmărească în justiţie orice încălcare a legii.

---------------------------------------------

1JO L...

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 and 17 of the Decision (COM(2007)0053) should be included in the Regulation, as well as the corresponding recitals.

Amendamentul 8

Considerentul 22

(22) Este foarte important să se clarifice atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori că aplicând marcajul CE, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerinţele aplicabile şi că îşi asumă întreaga responsabilitate.

eliminat

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 & 17 and the corresponding recitals of this Decision should be moved to the Regulation and this recital has to be amended accordingly.

Amendamentul 9

Considerentul 23

(23) Protecţia legală a marcajului CE garantată prin înregistrarea acestuia ca şi marcă comunitară colectivă permite autorităţilor publice să asigure consolidarea adecvată şi să urmărească legal orice încălcare a legii.

eliminat

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 & 17 and the corresponding recitals of this Decision should be moved to the Regulation and this recital has to be amended accordingly.

Amendamentul 10

Considerentul 28a (nou)

 

(28a) Deşi legislaţia comunitară ar trebui să ţină cont de situaţia specifică a întreprinderilor producătoare mici şi mijlocii în raport cu sarcinile administrative, mai degrabă decât să ofere excepţii şi derogări cu caracter general pentru a rezolva această situaţie, ceea ce nu poate decât să creeze impresia unor produse sau a unor agenţi economici de calitate inferioară şi să genereze o situaţie juridică complexă, greu de monitorizat de către autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei, legislaţia comunitară ar trebui să ţină cont de această situaţie în cadrul normelor de selecţie şi instituire a celor mai adecvate organisme de evaluare a conformităţii, capabile să ia măsuri în funcţie de dimensiunea întreprinderilor şi de natura produsului vizat, ca rezultat al producţiei în serie sau individuale.

 

Prezenta decizie acordă statelor membre libertatea de acţiune în astfel de situaţii, fără a stabili soluţii speciale şi posibil inadecvate pentru IMM-uri.

Justificare

In the interests of reduction of red tape burdens, future legislation should take into account the specific needs of SMEs.

Amendamentul 11

Articolul 1 alineatul (1)

Prezenta decizie prevede principiile comune de stabilire a conţinutului legislaţiei comunitare prin armonizarea condiţiilor pentru comercializarea produselor, denumită în continuare „legislaţie comunitară”, cu excepţia următoarelor acte legislative:

Prezenta decizie prevede principiile comune de stabilire a conţinutului legislaţiei comunitare prin armonizarea condiţiilor pentru comercializarea produselor, denumită în continuare „legislaţie comunitară”.

(a) legislaţia privind produsele alimentare, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

 

(b) legislaţia privind hrana pentru animale, astfel cum este prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

 

(c) Directiva 2001/37/CE;

 

(d) Directiva 2001/82/CE;

 

(e) Directiva 2001/83/CE;

 

(f) Directiva 2002/98/CE;

 

(g) Directiva 2004/23/CE;

 

(h) Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

 

Justificare

Exceptions have no sense as this is a sui generis decision directed towards the legislator and therefore is not immediately applicable.

Amendamentul 12

Articolul 1 alineatul (3)

Legislaţia comunitară recurge la principiile generale de la titlul I şi la prevederile de referinţă relevante de la titlul II şi la anexele I şi II, în timp ce, după caz, ia în considerare specificul legislaţiei în cauză.

Legislaţia comunitară recurge la principiile generale de la titlul I şi la prevederile de referinţă relevante de la titlul II şi la anexele I şi II, în timp ce, după caz, ia în considerare specificul legislaţiei în cauză precum şi pe cel al domeniului în cauză.

Justificare

In the interests of reduction of red tape burdens, future legislation should take into account the specific needs of SMEs.

Amendamentul 13

Articolul 3 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Produsele rezultate din producţia individuală şi în serie mică, în special produsele realizate la comandă, nu trebuie supuse procedurilor de evaluare a conformităţii decât în cazul în care au consecinţe semnificative pentru sănătate şi siguranţă, situaţie în care producătorul va emite o declaraţie CE de conformitate.

Justificare

As the cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are manufactured, non- and small series production should be exempted when the product does not have a significant impact on health and safety. When non- and small series productions are submitted to CE marking, a declaration of conformity should be sufficient.

Amendamentul 14

Articolul 6

În sensul prezentului/prezentei[tipul de act] se aplică următoarele definiţii:

În sensul prezentei decizii, se aplică definiţiile incluse în Regulamentul (CE) nr...[de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor] împreună cu următoarele definiţii:

(1) „introducere pe piaţă” înseamnă livrarea unui produs pentru distribuire, consum sau uz pe piaţa comunitară pe parcursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit;

 

(2) „desfacere pe piaţă” înseamnă introducerea pe piaţă pentru prima dată a unui produs pe piaţa comunitară;

 

(3) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică proiectând sau fabricând un produs sau pentru care se proiectează sau fabrică un astfel de produs sub numele sau marca sa;

 

(4) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care introduce un produs pe piaţă;

 

(5) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică rezidentă în Comunitate, care introduce pe piaţa comunitară un produs dintr-o ţară terţă;

 

(6) „agenţi economici” înseamnă producătorul, importatorul, distribuitorul şi reprezentantul autorizat;

 

(7) „specificaţie tehnică”, „standard naţional”, „standard internaţional” şi „standard european” au sensul care li s-a atribuit prin Directiva 98/34/CE;

 

(8) „standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I din Directiva 98/34/CE în conformitate cu articolul 6 din Directiva 98/34/CE;

 

(9) „acreditarea” are semnificaţia care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. […];

 

(10) „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica introducerea pe piaţă a unui produs în lanţul de aprovizionare;

 

(11) „revocare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un produs, care a fost pus la dispoziţia utilizatorului final.

 

Justificare

These definitions are included in Regulation (COM(2007)037). Future legislation based on this Decision should simply refer to the Regulation for these common definitions. However, new concepts, such as ITT, shared ITT results and cascading ITT, which are too technical and not used in the Regulation, have to be introduced here.

Amendamentul 15

Articolul 6 punctul 11a (nou)

 

(11a) „testare iniţială de tip”(initial type testing-ITT) înseamnă un set complet de teste sau alte proceduri (de exemplu calcul), descrise într-o documentaţie tehnică, în vederea testării performanţei eşantioanelor de produse reprezentative pentru un anumit tip de produs, din punctul de vedere al caracteristicilor prevăzute;

Justificare

As a large part of conformity assessment cost is generated by tests, shared ITT and cascading ITT should be accepted by third party certification bodies and thus the above definitions should be incorporated.

Amendamentul 16

Articolul 6 punctul 11b (nou)

 

(11b) „rezultatele ITT comunicate”(shared ITT results) înseamnă rezultatele deja existente şi transferabile ale testărilor, distribuite producătorilor de produse identice din punct de vedere funcţional;

Justificare

As a large part of conformity assessment cost is generated by tests, shared ITT and cascading ITT should be accepted by third party certification bodies and thus the above definitions should be incorporated.

Amendamentul 17

Articolul 6 punctul 11c (nou)

 

(11c) „ITT în cascadă”(cascading ITT) înseamnă transferul rezultatelor testărilor iniţiale de tip de la proiectantul unui ansamblu (care poate fi un producător de componente, un proiectant, un „proiectant de sisteme” sau un organism furnizor de servicii comune producătorilor) către producătorul unui produs introdus sau pus la dispoziţie pe piaţă.

Justificare

As a large part of conformity assessment cost is generated by tests, shared ITT and cascading ITT should be accepted by third party certification bodies and thus the above definitions should be incorporated.

Amendamentul 18

Articolul 7 teza introductivă înainte de alineatul 1 (nouă)

 

Următoarele dispoziţii se aplică doar produselor destinate introducerii sau punerii la dispoziţie pe piaţa comunitară.

Justificare

Manufacturers, both within and without the EU, make a variety of products for a variety of geographic markets. Provisions contained with Directives made according to this Decision must only apply to products intended to be placed on the Community market.

Amendamentul 19

Articolul 7 alineatul (1)

(1) Producătorii asigură faptul că produsele lor sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

(1) Producătorii, atunci când introduc produsele lor pe piaţă, se asigură că acestea sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Justificare

Bring the provisions of Article 7 in consistency with the definitions of other market players in Article 6 and with the provisions of proposed Article 7(7) (linked with Amendments 1 and 3).

Amendamentul 20

Articolul 7 alineatul (3)

(3) (3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia CE de conformitate pentru o perioadă de … [a se specifica] după ce produsul a fost introdus pe piaţă.

(3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia CE de conformitate pentru o perioadă de zece ani după fabricarea ultimei unităţi a produsului.

Justificare

The period of ten years is contained with the Low Voltage Directive (Directive 2006/95/EC). Some products have a lifetime of 15 years or more. It is therefore important for the manufacturer to hold and maintain the technical documentation for a reasonable period.

Amendamentul 21

Articolul 7 alineatul (7a) (nou)

 

(7a) Producătorii garantează că toate informaţiile furnizate cu privire la produsele lor sunt exacte, complete şi în conformitate cu legislaţia comunitară.

Justificare

Clarify the responsibility of manufacturers for the quality of the products they place on the market and for the accuracy of the information relating thereto (linked with Amendments 1 and 2).

Amendamentul 22

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

(a) păstrează declaraţia CE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de … [a se specifica];

(a) păstrează declaraţia CE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere pentru o perioadă de... [a se specifica] după fabricarea ultimei unităţi a produsului.

Amendamentul 23

Articolul 9 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe piaţă, importatorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1). Importatorii se asigură că produsele pe care le introduc pe piaţa comunitară sunt conforme cu legislaţia în vigoare.

Justificare

To be in line with text of Recitals 14-17. The obligation for importers to place only compliant products on EU market should be further emphasised; the wording ‘due care’ is too vague for conveying the importer's obligation to verify that the manufacturer outside the EU has carried out the proper risk assessment.

Amendamentul 24

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta poate introduce produsul pe piaţă doar după ce este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta nu poate introduce produsul pe piaţă decât după o evaluare corespunzătoare a riscurilor şi după ce produsul este conform cerinţele aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie]. .

Amendamentul 25

Articolul 9 alineatul (3)

(3) Importatorii indică pe produs numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

(3) Importatorii indică pe produs sau într-un document care însoţeşte produsul numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi .

Justificare

In order to put only reasonably necessary obligations on the importers, the contact details should be indicated only on the product or on the accompanying documents and not on the packaging.

Amendamentul 26

Articolul 9 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) În vederea asigurării protecţiei sănătăţii şi a siguranţei consumatorilor, importatorii, în toate cazurile considerate necesare, testează prin eşantioane produsele comercializate, investigând şi, dacă este necesar, menţinând un registru de plângeri şi informând distribuitorii despre această monitorizare.

Justificare

In paragraph 3 we ask for the second paragraph of Article 7(4) of the European Commission's original text to be added. In addition, we would like to insert 'for protection of the health and safety of consumers' after 'in all cases where appropriate'.

Amendamentul 27

Articolul 9 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Importatorii garantează că toate informaţiile furnizate cu privire la produsele pe care le importă sunt exacte, complete şi în conformitate cu legislaţia comunitară.

Justificare

Clarify the responsibility of importers for the quality of the products they place on the market and for the accuracy of the information relating thereto.

Amendamentul 28

Articolul 9 alineatul (6)

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de … [a se specifica] şi asigură că documentaţia tehnică poate sta la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

(6) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de zece ani şi se asigură că documentaţia tehnică poate sta la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

Justificare

In order to make importers' obligation clear, the period for which importers are obliged to keep the documentation has to be defined in the decision.

Amendamentul 29

Articolul 10 alineatul (1)

(1) În cazul în care introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1). În cazul în care introduc un produs pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile, în special cele prevăzute la alineatul (2).

Justificare

Clarify that the requirements referred to in this paragraph are those provided for by the EU legislation.

Amendamentul 30

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

(1) Înainte de a introduce un produs pe piaţă, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse şi dacă acesta este însoţit de documentele prevăzute şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)] şi [articolul 9 alineatul (3)].

(1) Înainte de a introduce un produs pe piaţă, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse şi dacă acesta este însoţit de documentaţia pentru utilizator în limba oficială a statului membru pe piaţa căruia este pus la dispoziţie produsul şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)] şi [articolul 9 alineatul (3)].

Justificare

For distribution to the end user, only the user documentation is necessary. It is important that the user documentation needs to be understandable by those who must follow it and therefore it needs to be written in the official language or languages of the country of use.

Amendamentul 31

Articolul 10 alineatul (4)

(4) Distribuitorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Justificare

The distributor should not be authorized to intervene into the design of a product as they may then turn a compliant product into a non-compliant one. (For instance, they could replace a plastic cover that has problems with breakages with an alternative made of another type of plastic which is physically stronger but which is not fire-retardant when it needs to be. Only when it is known why a particular component or part has been chosen is it possible to select a better alternative, and that requires knowledge of the detailed design which after-sales or downstream operators probably do not have.)

Amendamentul 32

Articolul 14 alineatul (1)

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat prevăzut de … [trimitere la partea relevantă din legislaţie] nu satisface în întregime cerinţele pe care le acoperă şi care sunt prevăzute în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], Comisia sau statul membru în cauză înaintează problema Comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE – denumit în continuare „Comitetul” – prezentând argumentele. Comitetul pronunţă avizul său fără întârziere.

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat prevăzut de … [trimitere la partea relevantă din legislaţie] nu satisface în întregime cerinţele pe care le acoperă şi care sunt prevăzute în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], Comisia sau statul membru în cauză solicită o explicaţie şi o justificare organismului european de standardizare competent sau comitetului naţional de standardizare din cadrul acestui organism. Organismul european de standardizare pronunţă avizul său fără întârziere.

Justificare

Article 14 should be complemented with an obligation for member States to consult ESO(2) first, when they suspect that a standard has a loophole. This would be in line with current procedures in the EU and would allow the early involvement of ESOs and their technical experts. This is already informally practiced in the context of the Low Voltage Directive.

Amendamentul 33

Articolul 14 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) În cazul în care statul membru solicitant sau Comisia consideră că explicaţia oferită de organismul european de standardizare sau de comitetul naţional de standardizare nu este pe deplin satisfăcătoare, statul membru sau Comisia sesizează Comitetul permanent constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE, denumit în continuare „Comitetul”, prezentându-şi argumentele. Comitetul pronunţă avizul său fără întârziere.

Justificare

As consequence of the amendment to Article 14, paragraph 1, this amendment gives consistency to the procedure and brings in the reference to the Commission's committee which was deleted from Article 14, paragraph 1.

Amendamentul 34

Articolul 14 alineatul (3)

(3) Comisia informează organismul european de standardizare în cauză şi, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate sau a specificaţiilor tehnice armonizate în cauză.

(3) Comisia informează organismul european de standardizare în cauză şi, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate sau a specificaţiilor tehnice armonizate în cauză. În cazul în care se solicită o astfel de revizuire, organismul european de standardizare prezintă Comisiei o descriere a deficienţei şi un plan de acţiune.

Justificare

This clarifies the procedure to be followed by the ESO.

Amendamentul 35

Articolul 17

Articolul 17

eliminat

Reguli şi condiţii pentru aplicarea marcajului CE

 

(1) Marcajul CE constă în iniţialele „CE” având următoarea formă: 1. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” având următoarea formă:

 

 

(2) În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, trebuie respectate proporţiile din desenul gradat de mai sus.

 

(3) În cazul în care legislaţia specifică nu impune dimensiuni specifice, marcajul CE are înălţimea de cel puţin 5 mm.

 

(4) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produs sau pe plăcuţa cu date ale produsului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau garantat din considerente ţinând de natura produsului, se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire, în cazul în care legislaţia în cauză prevede astfel de documente.

 

(5) Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piaţă. Poate fi urmat de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

 

(6) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei.

 

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii.

 

(7) Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului ce guvernează marcajul CE şi, în cazul în care găsesc de cuviinţă, intentează acţiune juridică în caz de utilizare incorectă. Statele membre aplică sancţiuni, inclusiv pedepse pentru încălcări grave, care sunt proporţionale cu gravitatea delictului şi care reprezintă o măsură de descurajare efectivă împotriva utilizării improprii.

 

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 & 17 and the corresponding recitals of this Decision should be moved to the Regulation and this recital has to be amended accordingly.

Amendamentul 36

Articolul 22 alineatul (4) paragraful 4a (nou)

 

Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea ţinând cont de dimensiunile, domeniul, structura întreprinderilor, de complexitatea relativă a tehnologiei produselor, precum şi, în final, de natura producţiei, individuală sau în serie.

Justificare

The concerns expressed by the Commission with regard to size and the relative complexity of the technology applied to products in connection with conformity procedures, so as to avoid unnecessary burdens, are appreciated. Additional parameters such as the sector, the structure of firms and the serial nature of production, should also be taken into account.

Amendamentul 37

Articolul 22 alineatul (7) litera (da) (nouă)

 

(da) abilitatea de a ţine cont în desfăşurarea activităţilor sale de dimensiunile şi de structura întreprinderii, de complexitatea relativă a tehnologiei produselor, precum şi de natura producţiei, individuală sau în serie.

Justificare

The concerns expressed by the Commission with regard to size and the relative complexity of the technology applied to products in connection with conformity procedures, so as to avoid unnecessary burdens, are appreciated. Additional parameters such as the sector, the structure of firms and the serial nature of production, should also be taken into account.

Amendamentul 38

Articolul 25 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

 

În acelaşi scop, se poate utiliza un organism acreditat, care formează o parte separată şi identificabilă a unei întreprinderi intermediare sau a unei organizaţii sectoriale reprezentând întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea produselor pe care le evaluează şi care a fost înfiinţat pentru a furniza servicii de evaluare a conformităţii întreprinderii sau organizaţiei din care face parte.

Justificare

In order to better answer SME needs regarding certification and to ensure that conformity assessment procedures are carried out according to the size, the structure, the involved technology, the sector and the serial character of the production, laboratories and conformity assessment structures belonging to business intermediary organisations and/or sectoral organisations should be entitled to be accredited.

Amendamentul 39

Articolul 31 alineatul (2)

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţionat, evitând poverile inutile pentru agenţii economici, în special ţinând seama de dimensiunile societăţilor comerciale şi de complexitatea relativă a tehnologiei folosite de produse.

(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţionat, evitând poverile inutile pentru agenţii economici, în special ţinând seama de dimensiunile, de sectorul şi structura societăţilor comerciale şi de complexitatea relativă a tehnologiei folosite de produse şi de faptul că produsul este sau nu un rezultat al producţiei individuale sau în serie.

Justificare

In order to avoid unnecessary burden, other factors, such as size, the relative complexity of the technology used by the products, and the serial character of the production should be taken into account when carrying out conformity procedures. This is also an added cost for consumers.

Amendamentul 40

Articolul 35 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei dintr-un stat membru furnizează informaţii autorităţilor de supraveghere a pieţei dintr-un alt stat membru, ele contactează mai întâi operatorul economic vizat la adresa declarată pe produsul în cauză sau în documentaţia care însoţeşte produsul. Operatorului economic i se acordă un termen rezonabil, de douăzeci şi opt de zile, pentru a putea răspunde, în cazul în care nu există un risc imediat pentru sănătatea şi siguranţa publice.

Justificare

Economic operators should be given the opportunity to react on the position of relevant authorities, in particular when other Member States are also involved thus, the procedure may have a significant impact on their business. The proposed period of 28 days provides with a reasonable balance between the needs of the enforcement bodies and the economic operators. The same deadline is already applied in e.g. the UK implementation of the Directive on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and experience has shown that it is appropriate.

Amendamentul 41

Articolul 35 alineatul (3)

(3) Agentul economic se asigură că sunt întreprinse acţiuni corective pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Comunităţii.

(3) Agentul economic se asigură că sunt întreprinse toate acţiunile corective posibile pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Comunităţii.

Justificare

This absolute obligation cannot be fulfilled in practice. There may be many importers of the same product who place the same product on the market (e.g. in different countries). Once a product is on the market in any particular country there could be a wide range of distributors, both large and very small. Experience has shown that even when recalls are notified in the national press, at point of sale in retailers, etc, that the number of returns is less than 70%.

Amendamentul 42

Articolul 35 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Importatorii şi distribuitorii nu modifică un produs într-un mod care să afecteze conformitatea cu legislaţia în vigoare, fără consultarea producătorului.

Justificare

Importers and distributors do not generally have the technical competence to make changes to the interior of the product and were they to do so they could seriously degrade the safety or other parameter of the product. Moreover, there are likely to be multiple distributors for a given product and the responsible organisation that placed the product on the market would not want a variety of ad hoc changes made by those multiple distributors.

Amendamentul 43

Articolul 35 alineatul (4) paragraful 2a (nou)

 

În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei dintr-un stat membru doresc să retragă de pe piaţă un produs fabricat într-un alt stat membru, ele avizează operatorul economic în cauză la adresa menţionată pe respectivul produs sau în documentaţia care îl însoţeşte.

Justificare

It is important that the economic operator be informed if another Member State decides to withdraw one of its products. However, Member State authorities cannot be expected to contact the economic operator before sending information to authorities in another Member State as this would slow the procedure considerably.

Amendamentul 44

Articolul 36 alineatul (3)

(3) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată şi neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe ale standardelor armonizate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 35 alineatul (4) litera (b), Comisia sau statul membru înaintează chestiunea Comitetului permanent constituit în baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

(3) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată şi neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe ale standardelor armonizate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 35 alineatul (5) litera (b), are loc consultarea organismului european de standardizare competent, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), înainte ca Comisia sau statul membru să înainteze chestiunea Comitetului permanent constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

Justificare

Article 14 should be complemented with an obligation for member States to consult ESO(3) first, when they suspect that a standard has a loophole. This would be in line with current procedures in the EU and would allow the early involvement of ESOs and their technical experts. This is already informally practiced in the context of the Low Voltage Directive.

Amendamentul 45

Anexa I modulul A alineatul (4) punctul 4.2 al doilea paragraf

O copie a declaraţiei de conformitate este furnizată odată cu fiecare produs care este pus la dispoziţie pe piaţă. Cu toate acestea, această cerinţă poate fi interpretată ca aplicându-se la un lot sau la un transport, nu la fiecare produs în parte, în acele cazuri în care pentru un singur utilizator se livrează un număr mare de produse.

O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor competente la cerere.

Amendament orizontal care se aplică în toate modulele enumerate mai jos:

- Anexa I modulul A alineatul (4) punctul 4.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul A1 alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul A2 alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul C alineatul (3) punctul 3.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul C1 alineatul (4) punctul 4.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul C2 alineatul (4) punctul 4.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul D alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul D1 alineatul (7) punctul 7.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul E alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul E1 alineatul (7) punctul 7.2 al doilea paragraf

Anexa I modulul F alineatul (6) punctul 6.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul F1 alineatul (7) punctul 7.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul G alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul H alineatul (5) punctul 5.2 al doilea paragraf

- Anexa I modulul H1 alineatul (6) punctul 6.2 al doilea paragraf

Justificare

The obligation of providing a copy of the Declaration of Conformity with each unit sold is burdensome beyond proportions for economic operators.

Amendamentul 46

Anexa I modulul A punctul 5a (nou)

 

(5a) Importatorul

 

Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

Amendament orizontal care se aplică în toate modulele enumerate mai jos:

- Anexa I modulul A punctul 5a (nou)

- Anexa I modulul A1 punctul 6a (nou)

- Anexa I modulul A2 punctul 6a (nou)

- Anexa I modulul C punctul 4a (nou)

- Anexa I modulul C1 punctul 5a (nou)

- Anexa I modulul C2 punctul 5a (nou)

- Anexa I modulul D punctul 8a (nou)

- Anexa I modulul D1 punctul 10a (nou)

- Anexa I modulul E punctul 8a (nou)

- Anexa I modulul E1 punctul 10a (nou)

- Anexa I modulul F punctul 8a (nou)

- Anexa I modulul F1 punctul 9 a (nou)

- Anexa I modulul G punctul 6a (nou)

- Anexa I modulul H punctul 8a (nou)

- Anexa I modulul H1 punctul 8a (nou)

Justificare

Any economic operator that places products on the Community market should be liable for the conformity of those products. Only the manufacturer can prepare and maintain the technical documentation, as he has information on the product design. However, if the manufacturer is outside the EU without representatives in the EU, there is no way for the authorities to have access to the relevant documentation, which weakens the enforcement. Therefore, in line with Art 7, the importer should be responsible for ensuring that this documentation is at the disposal of the enforcement authorities.

Amendamentul 47

Anexa I modulul A2 punctul 4 paragraful 3a (nou)

 

Organismul notificat acceptă comunicarea rezultatelor testărilor iniţiale de tip (shared ITT) şi transferul în cascadă al rezultatelor testărilor iniţiale de tip (cascading ITT).

Justificare

Given that most of the cost of conformity assessment is generated by tests, it is considered that the sharing of test results (shared ITT) and the downstream transfer of test results (cascading ITT) must be accepted by external certification bodies.

Amendamentul 48

Anexa I modulul C1 punctul 3 paragraful 2a (nou)

 

Organismul notificat acceptă comunicarea rezultatelor testărilor iniţiale de tip (shared ITT) şi transferul în cascadă al rezultatelor testărilor iniţiale de tip (cascading ITT).

Justificare

Given that most of the cost of conformity assessment is generated by tests, it is considered that the sharing of test results (shared ITT) and the downstream transfer of test results (cascading ITT) must be accepted by external certification bodies.

Amendamentul 49

Anexa I modulul C2 punctul 3 paragraful 3a (nou)

 

Organismul notificat acceptă comunicarea rezultatelor testărilor iniţiale de tip (shared ITT) şi transferul în cascadă al rezultatelor testărilor iniţiale de tip (cascading ITT).

Justificare

Given that most of the cost of conformity assessment is generated by tests, it is considered that the sharing of test results (shared ITT) and the downstream transfer of test results (cascading ITT) must be accepted by external certification bodies.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadru comun pentru comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

John Purvis

12.4.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

 

 

 

Data adoptării

2.10.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

(1)

Nepublicat încă în JO.

(2)

European Standardisation Organisations (CENELEC, CEN and ETSI)

(3)

European Standardisation Organisations (CENELEC, CEN and ETSI)


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (12.9.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))

Raportor pentru aviz: Othmar Karas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obstacles to the free movement of goods remain. The Commission identifies those obstacles as: distortion of competition due to differing practices in the “designation of conformity” by the national assessment bodies; unequal treatment of “non-complying” or dangerous products on the market through the use of very different national market surveillance regulations, rules and means; lack of trust in conformity marking; and lack of coherence in the implementation and enforcement of existing EU legislation.

The purpose of the proposal is to:

-  set the general framework for future sectoral legislation;

-  give guidance on how to use common elements; and

-  ensure as much coherence in future sectoral legislation as is politically and technically feasible.

It is being presented alongside a proposal for a Regulation on accreditation and market surveillance.

In this opinion, your rapporteur has identified one issue which he considers warrants particular attention in view of the committee's particular concern about legal certainty and the quality of drafting.

As the proposal stands, it would appear to preclude affixing voluntary third-party marks of conformity alongside the CE marking, which constitutes merely a claim by the manufacturer that the product is in conformity with the requirements of European legislation. This would result in business and jobs moving to countries outside the EU, where certain international test houses already have a de facto monopoly in North America and the USA, and would be detrimental to consumers.

To effect such a radical change incidentally and inconspicuously by wording which does not promote legal certainty in a legislative package which is otherwise beneficial is contrary to the principles of better legislation.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 17

(17) Deoarece importatorii şi distribuitorii sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi să se asigure că proiectul şi fabricaţia produsului sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. Obligaţiile lor referitoare la conformitatea produsului trebuie să se limiteze la anumite măsuri de control pentru a constata dacă producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile, cum ar fi verificarea dacă produsul poartă marcajul de conformitate cerut şi dacă au fost furnizate documentele cerute. Cu toate acestea, atât importatorii, cât şi distribuitorii trebuie să acţioneze cu grijă referitor la cerinţele aplicabile când introduc sau comercializează produse pe piaţă.

(17) Deoarece distribuitorii sunt operatori în aval, nu pot fi obligaţi, în circumstanţe normale, să se asigure că proiectul şi fabricaţia produsului sunt conforme cu cerinţa aplicabilă. În acest scop, ei trebuie să se bazeze pe agenţii economici care introduc produse pe piaţa comunitară. Obligaţiile distribuitorilor ar trebui să se limiteze la anumite măsuri de control, cum ar fi aceea de a verifica dacă produsul poartă marcajul de conformitate cerut şi dacă a fost furnizată documentaţia pentru utilizatori solicitată. Distribuitorilor li se poate solicita să acţioneze cu grijă referitor la cerinţele aplicabile când comercializează produse pe piaţă.

Justification

As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care.

Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations.

Distributors take a product that has already been placed on the Community market and make it generally available. Their obligation should consequently be limited to checking that the product carries the CE Marking and that any documentation delivered to the user and required to use the product safely, securely and with respect for the environment. They should not be required to check or keep copies of the declaration of conformity or the technical documentation. For this reason we believe that the reference to “documents” in the original proposal should read “user documentation”.

Amendamentul 2

Considerentul 17a (nou)

(17a) Importatorii nu pot controla proiectarea şi caracteristicile de fabricaţie ale produselor dar, întrucât le introduc pe piaţa comunitară, aceştia sunt obligaţi să se asigure că produsele sunt conforme cu toate dispoziţiile legislative aplicabile. Pentru a-şi îndeplini această obligaţie, importatorii trebuie, în primul rând, să se asigure că producătorii cunosc legislaţia aplicabilă şi că au întocmit declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică corespunzătoare. În calitate de entitate cu sediul în Comunitate, importatorii ar trebui să aibă răspunderea juridică de a se asigura că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme cu legislaţia aplicabilă şi că declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică susmenţionate sunt puse la dispoziţia autorităţilor de aplicare.

Justification

As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care.

Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations.

As distinct from distributors, importers do place products on the Community market and therefore they should understand in detail what Community laws apply. Importers are resident in the Community; they alone place products on the Community market; and so they must have the legal obligation to ensure compliance – including the making available of Declarations of Conformity and the technical documentation.

Amendamentul 3

Considerentul 22a (nou)

(22a) Cu toate acestea, este important să se precizeze faptul că marcajul CE aplicat de producător reprezintă o indicaţie vizuală prin care acesta semnalează faptul că produsul este conform cu cerinţele tuturor dispoziţiilor legislative europene specifice. Marcajul în sine nu se referă la calitatea produsului sau la faptul că acesta a fost certificat, aprobat sau inspectat de o parte terţă, publică sau privată (cu excepţia cazului în care o anumită directivă prevede ca marcajul CE să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei). Întrucât noua abordare are la bază directive care cuprind „cerinţe esenţiale”, există posibilitatea ca produsele care poartă marcajul CE să nu fi fost testate pentru a se stabili conformitatea lor cu normele oficiale armonizate, în cazul în care acestea există. De asemenea, marcajul CE nu indică aprobarea de către Comisie sau de către orice altă autoritate europeană sau naţională. În sfârşit, marcajul nu reprezintă o indicaţie a originii.

Justification

It is necessary to make it clear that the CE marking is not a quality mark and does not imply that the product has been certified, approved or inspected by a third party or that it complies with official harmonised standards. It is merely an aid to enforcement and enforcement authorities. In order not to cause confusion, we do not propose to make the CE marking voluntary. It must in this regard remain as it is in present New Approach Directives, mandatory for all manufacturers and authorised representatives irrespective of their size or other factors: to make any change in this regard would introduce unnecessary confusion for both enforcement authorities and purchasers of products.

Amendamentul 4

Articolul 6 punctul 11a (nou)

(11a) „Marcajul CE” reprezintă un mijloc uşor de identificat, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat semnalează autorităţilor de aplicare că produsul este conform cu toate dispoziţiile legislative comunitare aplicabile, care prevăd aplicarea marcajului CE.

Amendamentul 5

Articolul 9

1. În cazul în care introduc un produs pe piaţă, importatorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele aplicabile.

1. Importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse conforme.

2. Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia verifică dacă producătorul a întocmit documentaţia tehnică, dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, dacă acesta este însoţit de documentele prevăzute şi dacă producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

2. Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia verifică dacă producătorul a întocmit documentaţia tehnică, dacă produsul poartă marcajul (marcajele) de conformitate impuse, dacă acesta este însoţit de documentaţia pentru utilizatori prevăzută şi dacă producătorul a respectat cerinţele prevăzute la articolul [7 alineatele (5) şi (6)].

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta poate introduce produsul pe piaţă doar după ce este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie]. reference to the relevant part of the legislation]

Dacă importatorul descoperă neconformitatea unui produs cu … [trimitere la partea relevantă din legislaţie], acesta poate introduce produsul pe piaţă doar după ce este conform cerinţelor aplicabile stabilite în … [trimitere la partea relevantă din legislaţie]. [reference to the relevant part of the legislation].

3. Importatorii indică pe produs numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

3. Importatorii indică pe produs numele lor şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii le indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul.

 

3a. În toate cazurile în care acest lucru este necesar pentru protecţia sănătăţii şi siguranţa consumatorilor şi compatibil cu caracteristicile produselor furnizate, importatorii efectuează verificări prin sondaj ale produselor comercializate, analizează şi, dacă este necesar, ţin un registru de plângeri şi informează distribuitorii cu privire la această monitorizare.

4. Importatorii asigură faptul că, atâta timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

4. Importatorii asigură faptul că, atâta timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele stabilite în ... [trimitere la partea relevantă din legislaţie].

5. Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

5. Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că un produs introdus pe piaţă nu este conform legislaţiei comunitare aplicabile, iau măsurile corective necesare pentru ca produsul să fie conform acesteia sau îl retrag de pe piaţă şi de la utilizatorii finali, după caz. Aceştia informează imediat autorităţile naţionale din statele membre atunci când au introdus pe piaţă un produs în acest sens, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

6. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de … [a se specifica] şi asigură că documentaţia tehnică poate sta la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

6. Importatorii:

 

(a) emit o declaraţie prin care atestă că au verificat efectuarea de către producător sau reprezentantul său autorizat a procedurilor corespunzătoare de evaluare a conformităţii şi că îşi asumă răspunderea juridică pentru produsele pe care le importă;

 

(b) deţin şi păstrează declaraţia CE de conformitate întocmită de către producător sau reprezentantul său autorizat;

 

(c) deţin şi păstrează o copie a documentaţiei tehnice întocmite de către producător sau reprezentantul său autorizat, fie la propriul sediu, fie la sediul unei părţi terţe;

 

(d) păstrează informaţiile descrise la literele (a), (b) şi (c) la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs … (sau pentru orice altă perioadă care poate fi precizată).

7. Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu acele autorităţi, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă.

7. Importatorii, la cererea autorităţilor naţionale competente, le furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceştia cooperează cu acele autorităţi, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acţiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piaţă.

Justification

In order to ensure a level playing field between EU manufacturers and importers of products coming from third countries, it is crucial to provide for equal obligations among the economic operators placing products on the Community market. An equal level of obligations will ensure the same level of responsibility in case of non-compliant products.

The text of the proposed Article 9(1) is based on Article 3(1) of the General Product Safety Directive (GPSD), which states that “Producers shall be obliged to place only safe products on the market”.

We propose to add a new sub-section 3 to the European Commission’s original text in order to align it with Article 5 of the General Product Safety Directive.

In Article 9(6) importers are required to sign an accompanying document to the Declaration of Conformity so as to take responsibility for the products they place on the market, and to keep the technical documentation. If the manufacturer is outside the EU and he does not have an authorised representative within the EU, it is difficult for the authorities to have access to the technical file.

Amendamentul 6

Articolul 16 alineatul (2)

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile. Statele membre se abţin de la a introduce în legislaţiile naţionale sau retrag orice referinţă la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce priveşte conformitatea cu dispoziţiile cuprinse în legislaţia privind marcajul CE.

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care indică faptul că producătorul sau reprezentantul său autorizat a stabilit că produsul este conform cu cerinţele legislaţiei comunitare aplicabile. Statele membre se abţin de la a introduce în legislaţiile naţionale sau retrag orice referinţă la un marcaj de conformitate, în sensul marcajului CE, astfel cum este definit la articolul 6 alineatul (11a), în ceea ce priveşte conformitatea cu dispoziţiile cuprinse în legislaţia privind marcajul CE.

 

Agenţii economici nu sunt împiedicaţi să aplice în mod voluntar şi alte marcaje, pe lângă marcajul CE, cu condiţia să nu existe riscul unor confuzii.

Amendamentul 7

Articolul 16 alineatul (3)

(3) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, semne şi inscripţionări care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE sau ambele. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.

(3) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, semne şi inscripţionări care pot induce în eroare piaţa în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.

Justification

The CE marking is only a visual indication by the manufacturer or his representative that his product is in conformity. It can only be such since the EU does not itself, at present, have the resources to carry out the required level of market surveillance to ensure that each and every product complies. As a result, the CE marking has to be distinguished from voluntary private marks, whose use is monitored and enforced by those independent testing and certifying bodies who own them.

As this provision is worded in the Commission's proposal, it would mean that the conformity markings of well-known European testing and certification bodies (BSI, CEBEC, SEMKO, KEMA, TÜV, VDE etc.) could no longer be affixed to products, which would be to the detriment of consumers.

It would also result in a transfer of business and jobs to non-member countries, since the markings of international test houses (e.g. UL in the USA or CCC in China) could not be prohibited in Europe. They already have a de facto monopoly in North America.

No safety risk would be associated with allowing private markings to be affixed in addition to the CE marking.

Amendamentul 8

Anexa I modulul A punctul 5a (nou)

Importatorul

 

Importatorul:

 

(a) emite o declaraţie prin care atestă că a verificat efectuarea de către producător sau reprezentantul său autorizat a procedurilor de evaluare a conformităţii corespunzătoare şi că îşi asumă răspunderea juridică pentru produsele pe care le importă;

 

(b) deţin şi păstrează declaraţia CE de conformitate întocmită de către producător sau reprezentantul său autorizat;

 

(c) deţin şi păstrează o copie a documentaţiei tehnice întocmite de către producător sau reprezentantul său autorizat, fie la propriul sediu, fie la sediul unei părţi terţe;

 

(d) păstrează informaţiile descrise la literele (a), (b) şi (c) la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de zece ani de la fabricarea ultimei unităţi de produs … (sau pentru orice altă perioadă care poate fi precizată).

 

Acest amendament ar trebui să se aplice, de asemenea, următoarelor module:

 

Modulul A1 - punctul 6a (nou)

 

Modulul A2 - punctul 6a (nou)

 

Modulul C - punctul 4a (nou)

 

Modulul C1 - punctul 5a (nou)

 

Modulul C2 - punctul 5a (nou)

 

Modulul D - punctul 8a (nou)

 

Modulul D1 - punctul 10a (nou)

 

Modulul E - punctul 8a (nou)

 

Modulul E1 - punctul 10a (nou)

 

Modulul F - punctul 8a (nou)

 

Modulul F1 - punctul 9a (nou)

 

Modulul G - punctul 6a (nou)

 

Modulul H - punctul 8a (nou)

 

Modulul H1 - punctul 8a (nou)

Justification

This suggested amendment is in line with the one proposed to Article 9 on importers’ obligations.

PROCEDURĂ

Titlu

Cadru comun pentru comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

JURI

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Othmar Karas

18.6.2007

 

 

Data adoptării

11.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Albert Deß, María Sornosa Martínez

(1)

Nepublicat încă în JO.


PROCEDURĂ

Titlu

Cadru comun pentru comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)

Data prezentării la PE

14.2.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

IMCO

13.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Raportor(i)

Data numirii

Christel Schaldemose

20.3.2007

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

26.11.2007

 

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber

Aviz juridic - Politica de confidențialitate