Procedură : 2007/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0491/2007

Texte depuse :

A6-0491/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0061

RAPORT     ***I
PDF 465kWORD 887k
4.12.2007
PE 390.753v03-00 A6-0491/2007

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor

(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Raportor: André Brie

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru comerţ internaţional
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor

(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0037),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 95 şi 133 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0068/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional, precum şi cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0491/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 1

(1) În scopul consolidării contextului general prin care se asigură că produsele respectă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, este necesară stabilirea unor reguli și principii legate de acreditarea și supravegherea pieței, care constituie aspecte importante ale contextului respectiv.

(1) În scopul instituirii unui cadru general prin care se asigură produsele respectă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, protecția consumatorilor și a mediului, este necesară stabilirea unor reguli și principii legate de acreditarea și supravegherea pieței, care constituie aspecte importante ale contextului respectiv. Cadrul general de acreditare și supraveghere a pieței, instituit prin prezentul regulament, nu ar trebui să influențeze normele de fond ale legislației în vigoare care stabilește dispoziții privind protejarea intereselor publice în domenii precum sănătatea, siguranța și protecția consumatorilor și a mediului, ci are ca scop eficientizarea aplicării acestora.

(This AM replaces AM 1 from the Draft Report)

Amendamentul 2

Considerentul 2

(2) Prezentul regulament trebuie privit ca o parte integrantă a unui cadru care asigură un nivel ridicat al siguranței produselor așa cum se prevede în Decizia ... a Parlamentului European și a Consiliului din ... de stabilire a unui cadru comun pentru comercializarea produselor.

(2) Prezentul regulament trebuie privit ca o completare la Decizia ... a Parlamentului European și a Consiliului din ... de stabilire a unui cadru comun pentru comercializarea produselor.

Amendamentul 3

Considerentul 3

(3) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, conțin deja cerințele comune și unitare referitoare la aspectele incluse în prezentul regulament. Prin urmare, în cazurile referitoare la hrana pentru animale și produsele alimentare, dispozițiile prezentului regulament nu sunt aplicabile. Totuși, dată fiind natura specifică a obligațiilor de acreditare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare, Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare și [Regulamentul (CE) nr. […/…] al Consiliului din … privind producția organică și etichetarea produselor organice], este adecvat ca prevederile prezentului regulament să se aplice în sensul respectivelor obligații de acreditare.

(3) Este foarte dificil să se adopte legislație comunitară pentru fiecare produs care există sau care poate fi elaborat; este necesar un cadru legislativ general, cu caracter orizontal, care să vizeze aceste produse și care să acopere, de asemenea, lacunele, în special până la revizuirea legislației specifice în vigoare, și care să completeze dispozițiile legislației specifice în vigoare sau în curs de adoptare, în special în vederea garantării unui înalt nivel de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor, astfel cum prevede articolul 95 din tratat.

(This AM replaces AM 2 from the Draft Report)

Amendamentul 4

Considerentul 3a (nou)

 

(3a) Cadrul pentru supravegherea pieței, instituit în temeiul prezentului regulament, ar trebui să completeze și să consolideze dispozițiile în vigoare care se referă la supravegherea pieței, cuprinse în alte norme comunitare. Cu toate acestea, în conformitate cu principiul lex specialis, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai în măsura în care nu există dispoziții specifice, cu același obiectiv ca și cele stabilite prin prezentul regulament, în alte norme stabilite de legislația comunitară, în vigoare sau viitoare, cum ar fi Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor1.

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(This Compromise AM 1 replaces AMs 115 and 116)

Amendamentul 5

Considerentul 3b (nou)

 

(3b) Cu toate acestea, pentru a atinge un nivel de siguranță mai mare în cazul produselor de larg consum, mecanismele de supraveghere a pieței, instituite prin Directiva 2001/95/CE, ar trebui consolidate în ceea ce privește produsele ce prezintă riscuri sporite, în conformitate cu aceleași principii ca și cele stabilite prin prezentul regulament. Prin urmare, Directiva 2001/95/CE ar trebui modificată în consecință.

Amendamentul 6

Considerentul 4

(4) Datorită naturii lor specifice, produsele din tutun, în temeiul Directivei 2001/37/CE a Parlamentului European și a Cosiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitor la fabricarea, prezentarea și comercializarea produselor din tutun ar trebui excluse din prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Cumbersome lists of exceptions that do not further understanding or principles of better regulation and may necessitate frequent revisions of the Regulation in future should be avoided.

Amendamentul 7

Considerentul 5

(5) Prin Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor de calitate și securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine, de modificare a Directivei 2001/83/CE, și respectiv Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane, s-a creat un sistem comun pentru produsele acoperite de respectivele directive.

eliminat

Justificare

See justification to recital 4.

Amendamentul 8

Considerentul 6a (nou)

 

(6a) Înființarea unui singur organism național de acreditare se va face fără a se aduce atingere alocării de funcții în cadrul statelor membre.

Amendamentul 9

Considerentul 10

(10) Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organismelor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) a stabilit un sistem pentru acreditarea organismelor independente de control al mediului și supravegherea acțiunilor lor. Deoarece normele care reglementează acest sistem diferă de dispozițiile prezentului regulament, Regulamentul (CE) nr. 761/2001 ar trebui să fie exclus din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

eliminat

Justificare

See justification to recital 4.

Amendamentul 10

Considerentul 14

(14) În cazurile unde nu este semnificativ din punct de vedere economic sau substanțial durabil ca un stat membru să înființeze un organism național de acreditare, respectivul stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a recurge la organismul național de acreditare al unui alt stat membru.

(14) În cazurile unde nu este semnificativ din punct de vedere economic sau substanțial durabil ca un stat membru înființeze un organism național de acreditare, respectivul stat membru ar trebui poată recurge la organismul național de acreditare al unui alt stat membru și să fie încurajat să uzeze de această posibilitate într-o măsură cât mai mare.

(This AM replaces AM 6 from the Draft Report)

Justificare

Member States should be encouraged more strongly than in the proposal to use the services of the accreditation body of another Member State where relevant.

Amendamentul 11

Considerentul 15

(15) Pentru a evita dublarea acreditării și pentru a îmbunătăți aprobarea și recunoașterea certificatelor de acreditare, precum și pentru a monitoriza eficient organismele acreditate de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității trebuie să solicite acreditarea de către un organism național de acreditare din statul membru în care sunt înființate. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că un organism de evaluare a conformității poate solicita acreditarea în alt stat membru dacă pe teritoriul statului în care este înființat nu există un organism național de acreditare, sau dacă un asemenea organism nu e suficient de competent pentru a asigura serviciile de acreditare solicitate. În aceste situații, ar trebui să existe o cooperare și un schimb de informații corespunzătoare între organismele naționale de acreditare.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

Deleted as unnecessary. The substantive rules (Art 6) contain certain exemptions and is proposed amended to make clear that a conformity assessment body is free to seek accreditation with any accreditation body for non compulsory assessment activities.

Amendamentul 12

Considerentul 16

(16) Este important ca statele membre să sprijine funcționarea corectă a sistemului european de acreditare și să garanteze prin monitorizări regulate că organismele lor naționale de acreditare îndeplinesc cerințele și obligațiile din prezentul regulament și iau măsurile corespunzătoare în funcție de necesități.

(16) Este important ca statele membre sprijine funcționarea corectă a sistemului european de acreditare și garanteze prin monitorizări regulate organismele lor naționale de acreditare îndeplinesc cerințele și obligațiile din prezentul regulament și iau măsurile corespunzătoare, într-un interval de timp rezonabil, în funcție de necesități.

Justificare

See justification to Article 5(3).

Amendamentul 13

Considerentul 18

(18) Misiunea principală a programului de cooperare europeană pentru acreditare (AE) este acela de a promova un sistem transparent și de calitate în vederea evaluării competenței organismelor de evaluare a conformității în spațiul european. AE coordonează un sistem de evaluare reciprocă între organismele naționale de acreditare din statele membre și alte țări din Europa. Respectivul sistem s-a dovedit a fi eficient și capabil de a oferi încredere reciprocă. În consecință, statele membre ar trebui să se asigure că organismele naționale de acreditare caută sau păstrează calitatea de membru al AE.

(18) În timp ce prezentul regulament ar trebui să prevadă recunoașterea unui alt organism în ceea ce privește anumite funcții din domeniul acreditării, programul de cooperare europeană pentru acreditare (AE), a cărui misiune principală este de a promova un sistem transparent și de calitate în vederea evaluării competenței organismelor de evaluare a conformității în spațiul european, coordonează un sistem de evaluare reciprocă între organismele naționale de acreditare din statele membre și alte țări din Europa. Respectivul sistem s-a dovedit a fi eficient și capabil de a oferi încredere reciprocă. În consecință, AE ar trebui să fie organismul recunoscut inițial prin prezentul regulament, iar statele membre ar trebui se asigure organismele naționale de acreditare solicită și păstrează calitatea de membru al AE atât timp cât aceasta este recunoscută ca atare. În acelaşi timp, ar trebui prevăzută posibilitatea de a efectua modificări în ceea ce priveşte recunoaşterea organismului responsabil, în cazul în care apare această necesitate în viitor.

(This AM replaces AM 9 from the Draft Report)

Justificare

The EA is now in a position to provide services under the Regulation, and should be the body initially recognised for that purpose, but other bodies may develop in future or the EA might change. The Regulation should be drafted to enable any suitable entity to perform the requisite functions. The proposal to explicitly mention the EA in the Regulation and grant it a form of permanent official standing is furthermore problematic as the EA is an organisation under private law. This reasoning does in no way question the competence of the EA, which it has sufficiently proved over many years.

Amendamentul 14

Considerentul 20

(20) Programele de acreditare sectorială ar trebui să acopere domeniile de activitate unde cerințele generale pentru competența organismelor de evaluare a conformității nu sunt suficiente pentru a asigura nivelul necesar de protecție în cazurile în care se impun cerințe tehnologice sau de sănătate specifice. Dat fiind faptul că AE dispune de o gamă largă de competențe tehnice, ar trebui să fie solicitată dezvoltarea unor astfel de programe, în special pentru domeniile acoperite de legislația comunitară.

(20) Programele de acreditare sectorială ar trebui acopere domeniile de activitate unde cerințele generale pentru competența organismelor de evaluare a conformității nu sunt suficiente pentru a asigura nivelul necesar de protecție în cazurile în care se impun cerințe tehnologice sau de sănătate specifice. Dat fiind faptul AE dispune de o gamă largă de competențe tehnice, ar trebui i se solicite, în calitate de organism recunoscut inițial prin prezentul regulament, dezvoltarea unor astfel de programe, în special pentru domeniile acoperite de legislația comunitară.

Justificare

See justification to recital 18.

Amendamentul 15

Considerentul 22

(22) În anumite sectoare, există deja cerințe comunitare pentru a asigura desfășurarea activităților de supraveghere a pieței pe baza normelor comune. Pentru a evita eventuale suprapuneri, aceste sectoare nu sunt supuse dispozițiilor prevăzute de prezentul regulament. Prin urmare, următoarele instrumente vor fi excluse din dispozițiile privind supravegherea pieței, dar vor fi incluse în domeniul de aplicare al dispozițiilor pentru controlul produselor provenind din țările terțe: Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele cosmetice, Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aparatura medicală implantabilă activ, Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind aparatura medicală, Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind aparatura medicală de diagnostic în vitro, Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele veterinare, Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, Directiva 2002/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră, Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și înființarea unei agenții europene pentru siguranța aeriană, Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora, și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE, Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a standardelor de calitate și securitate pentru donații, procurarea, testarea, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și celulelor umane, Directiva 2004/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră, Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții europene pentru medicamente.

eliminat

(This AM replaces AM 11 from the Draft Report)

Justificare

See justification to Recital 4

Amendamentul 16

Considerentul 23

(23) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor a instituit un cadru de supraveghere a pieței și de cooperare administrativă cu privire la produsele de consum. Dispozițiile prezentului regulament privind supravegherea pieței nu ar trebui să se aplice în cazul produselor, în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/95/CE, în ceea ce privește sănătatea și siguranța consumatorilor.

eliminat

Justificare

The scope of the framework established by this Regulation for market surveillance should be as broad as possible and should subsume the GPSD. It is often unclear whether a product is a consumer product or not, and to not subsume the GPSD would risk creating confusion as to the rules that apply to a particular product. To include the GPSD in the framework established hereby represents a simplification of the overall market surveillance framework; to exclude it risks complication and fragmentation.

Amendamentul 17

Considerentul 23a (nou)

 

(23a) Certificările independente corespunzătoare, recunoscute de autoritățile competente, pot facilita dovedirea respectării criteriilor aplicabile de siguranță a produselor.

Justificare

This wording is identical with Recital 17 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety.

Manufacturers do not always have the requisite specialist knowledge and, not least on cost grounds, choose to rely on the skills of independent certifiers.

Independent certifiers are familiar with the latest research and have the requisite know-how.

Amendamentul 18

Considerentul 24

(24) Cooperarea dintre autoritățile competente la nivel național și transfrontalier în schimbul de informații, cercetarea încălcărilor și în luarea de măsuri în vederea stopării acestora este esențială în vederea protecției sănătății și securității, precum și a garantării unei bune funcționări a pieței interne.

(24) Cooperarea dintre autoritățile competente la nivel național și transfrontalier în schimbul de informații, cercetarea încălcărilor și în luarea de măsuri în vederea stopării acestora, înainte chiar de introducerea pe piață a produselor periculoase, prin ameliorarea măsurilor de identificare a acestora, în special în porturile maritime unde sunt concentrate 90% din produsele importate în Uniunea Europeană, este esențială în vederea protecției sănătății și securității, precum și a garantării unei bune funcționări a pieței interne. Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor ar trebui să coopereze, la nivel național, cu autoritățile naționale de supraveghere a pieței și ar trebui să efectueze schimburi de informații cu acestea în ceea ce privește produsele suspectate că ar prezenta riscuri.

(This AM merges ITRE AM 2 and ENVI AM 2 (not yet translated so taken from AM document))

Justificare

As individual consumers usually turn to the national consumer protection authorities in case of quality or safety problems, the relevant information should be forwarded to the market surveillance authorities for possible follow-up.

Amendamentul 19

Considerentul 28

(28) Regulamentul (CEE) Nr 339/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate referitoare la siguranța produselor în cazul produselor importate din țări terțe, stabilește normele cu privire la suspendarea livrării produselor de către autoritățile vamale și prevede proceduri ulterioare, inclusiv referitor la implicarea autorităților de supraveghere a pieței. Este prin urmare adecvat ca respectivele norme, inclusiv implicarea autorităților de supraveghere a pieței, să fie integrate în prezentul regulament și să dispună de același domeniu de aplicare.

(28) Regulamentul (CEE) Nr 339/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate referitoare la siguranța produselor în cazul produselor importate din țări terțe, stabilește normele cu privire la suspendarea livrării produselor de către autoritățile vamale și prevede proceduri ulterioare, inclusiv referitor la implicarea autorităților de supraveghere a pieței. Este prin urmare adecvat ca respectivele norme, inclusiv implicarea autorităților de supraveghere a pieței, fie integrate în prezentul regulament și dispună de domenii de aplicare asemănătoare.

(This AM replaces AM 15 from the Draft Report)

Amendamentul 20

Considerentul 28a (nou)

 

(28a) În termen de un an de la publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia prezintă o analiză aprofundată cu privire la marcajele aferente protecției consumatorilor, urmată de propuneri legislative, dacă este cazul.

Amendamentul 21

Considerentul 29

(29) Punctele de intrare la frontierele externe sunt amplasate strategic pentru a detecta produsele chiar înainte de introducerea acestora pe piață. În consecință, obligația autorităților vamale de a efectua controale la scară adecvată poate contribui la crearea unei piețe mai sigure.

(29) Punctele de intrare la frontierele externe sunt amplasate strategic pentru a detecta produsele periculoase neconforme, sau produsele care prezintă marcaje CE false sau înșelătoare, chiar înainte de introducerea acestora pe piață. În consecință, obligația autorităților vamale de a efectua controale la scară adecvată poate contribui la crearea unei piețe mai sigure. Pentru a spori eficiența acestor controale, autoritățile vamale ar trebui să obțină din timp toate informațiile necesare privind produsele periculoase neconforme de la autoritățile de supraveghere a pieței.

Justificare

The cooperation and exchange of information between customs and market surveillance authorities must be improved with a view to a more effective control at the Community borders. Market surveillance must be preventive, not reactive, and improved information is a necessary prerequisite for that. With regard to the obligations of the operators it has to be clear that all relevant economic operators are under an equal legal obligation for their equivalent role in placing a product on the European market.

Amendamentul 22

Considerentul 30a (nou)

 

(30a) Este necesar ca statele membre să prevadă căi de atac corespunzătoare în instanțele competente, privind măsurile luate de autoritățile competente prin care acestea limitează introducerea pe piață a unui produs sau solicită retragerea ori returnarea acestuia.

Justificare

If the authorities of a Member State have required an economic operator to recall a product but the action was found to be incorrect then the operator must be able to seek redress. This text is identical to Recital 37 of the General Product Safety Directive and, as such, is not a new or untried concept.

Amendamentul 23

Considerentul 30b (nou)

 

(30b) Statele membre pot considera utilă stabilirea de acorduri de cooperare cu părțile interesate, în special cu organizațiile profesionale sectoriale, pentru a beneficia de cunoștințele disponibile privind situaţia pe piață la elaborarea, aplicarea și actualizarea programelor de supraveghere a pieței.

Justificare

Cooperation with stakeholders is already practiced in some Member States; the purpose of this amendment to encourage this good practice and to ensure that it is not prevented in a Member State due to unclear legislation.

Amendamentul 24

Considerentul 31

(31) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționate și disuasive.

(31) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancțiuni trebuie fie eficiente, proporționate și disuasive și trebuie înăsprite în mod proporțional în cazul în care agentul economic respectiv a comis o încălcare similară a dispozițiilor prezentului regulament în trecut.

Justificare

It is one thing to breach the regulation just once, but another thing to breach it repeatedly. The penalty must be more severe in the latter case so that it is indeed dissuasive.

Amendamentul 25

Considerentul 32

(32) Pentru a atinge obiectivele prezentului regulament, comunitatea trebuie să contribuie la finanțarea activităților cerute pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniul acreditării și supravegherii pieței. Finanțarea va fi acordată fie sub forma unor subvenții fără invitație pentru prezentare de propuneri către AE, fie sub forma unor subvenții în urma unei invitații pentru prezentare de propuneri sau prin proceduri de atribuire a contractelor către AE și alte organisme, în funcție de natura activității care urmează să fie finanțată și în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților europene, numit în continuare „Regulamentul financiar”.

(32) Pentru a atinge obiectivele prezentului regulament, comunitatea trebuie contribuie la finanțarea activităților cerute pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniul acreditării și supravegherii pieței. Finanțarea va fi acordată fie sub forma unor subvenții fără invitație pentru prezentare de propuneri către organismul recunoscut în conformitate cu articolul 12a, fie sub forma unor subvenții în urma unei invitații pentru prezentare de propuneri sau prin proceduri de atribuire a contractelor către organismul respectiv sau către alte organisme, în funcție de natura activității care urmează fie finanțată și în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților europene, numit în continuare „Regulamentul financiar”.

Justificare

See justification to Recital 18. The substitution of "EA" by "body recognised under Article 12a" should apply throughout the text and is not reflected in separate later amendments unless specifically required.

Amendamentul 26

Articolul 1 alineatul (1)

(1) Prezentul regulament stabilește normele privind organizarea și funcționarea acreditării organismelor de evaluare a conformității care practică evaluarea oricărei substanțe, preparat sau alt produs, indiferent dacă această substanță, preparat sau produs, care urmează a fi introdus pe piața comunitară, a fost supus unor transformări.

Se oferă de asemenea un cadru pentru supravegherea pieței și pentru controlul produselor din țări terțe pentru a se asigura că substanțele, preparatele și produsele modificate incluse în legislația comunitară de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor, în continuare numită „legislația de armonizare comunitară”, respectă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice precum sănătatea și securitatea în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, a mediului și a securității.

(1) Pentru a garanta că produsele care beneficiază de libera circulație a bunurilor în cadrul Comunității respectă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice precum sănătatea și securitatea în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor și a mediului, garantând, totodată, că libera circulație a produselor nu este restricționată mai mult decât este prevăzut în legislația comunitară de armonizare sau în alte norme comunitare din domeniu, prezentul regulament oferă un cadru pentru sprijinirea normelor specifice din legislația comunitară de armonizare în vigoare și viitoare, fără a aduce modificări substanțiale respectivei legislații, în mod special normelor cuprinse în aceasta care privesc protecția sănătății și a mediului și eventualelor norme specifice referitoare la acreditare și supravegherea pieței care ar putea fi conținute în respectiva legislație. În acest scop, prezentul regulament prevede:

 

(a) norme privind organizarea și funcționarea procedurii de acreditare a organismelor de evaluare a conformității;

 

(b) un cadru pentru supravegherea pieței și pentru controlul produselor din țările terțe;

 

(c) dispoziții privind marca CE a Comunității și marcajele CE.

(This AM replaces AMs 20, 21, 23 and 24 from the Draft Report)

Amendamentul 27

Articolul 1 alineatul (2)

(2) Prezentul regulament nu se aplică în cazurile reglementate de următoarea legislație comunitară:

eliminat

(a) legislaţia în domeniul alimentar, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 cu excepţia, referitor la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, 510/2006 şi […/…] [privind producţia organică şi etichetarea produselor organice];

 

(b) legislația în domeniul hranei pentru animale, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

 

(c) Directiva 2001/37/CE;

 

(d) Directiva 2002/98/CE;

 

(e) Directiva 2004/23/CE.

 

Justificare

The foreseen clause would disapply the Regulation from some important areas ruled by specific European legislation. As a matter of fact, accreditation is already largely utilized in most of the areas in question, and therefore the exclusions foreseen would be detrimental to the desirable achievement of quality objectives in those fields.

Amendamentul 28

Articolul 2 punctul -1 (nou)

 

-1. „produse” înseamnă orice substanță, preparat sau alt bun, prelucrat sau nu;

(This AM replaces AM 25 from the Draft Report)

Amendamentul 29

Articolul 2 punctul 3

3. „producător” înseamnă persoana fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau care a proiectat și/sau fabricat un produs în nume propriu ori sub o marcă comercială;

3. „producător” înseamnă persoana fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau care a proiectat și/sau fabricat un produs în nume propriu ori sub o marcă comercială și îl introduce pe piață;

Justificare

Bring the definition in consistency with the definitions of other market players.

Amendamentul 30

Articolul 2 punctul 5

5. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, care face un produs disponibil pe piață;

5. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care face un produs disponibil pe piață;

Justificare

The distinction between economic operators who have similar roles in placing product on the market and those who are not making product available for the first time has to be clarified. The legal entity placing a product on the Community market should bear the responsibility that the product conforms to requirements. That is not the case of distributors.

Amendamentul 31

Articolul 2 punctul 9

9. „standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare menționate în anexa I la Directiva 98/34/CE în conformitate cu articolul 6 din Directiva 98/34/CE;

9.„standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare menționate în anexa I la Directiva 98/34/CE, în baza unui mandat din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din directiva respectivă;

Amendamentul 32

Articolul 2 punctul 10

10. „acreditare” înseamnă atestarea de către o terță parte, referitoare la organismul de evaluare a conformității, care exprimă demonstrarea formală a competenței acestuia de a îndeplini sarcini specifice de evaluare a conformității;

10. „acreditare” înseamnă atestarea de către un organism național de acreditare a faptului că un organism de evaluare a conformității corespunde cerințelor (printre altele, în ceea ce privește competența) pentru îndeplinirea activităților specifice de evaluare a conformității, stabilite prin standarde armonizate, și, după caz, oricăror altor cerințe suplimentare, inclusiv celor stabilite în cadrul sistemelor sectoriale corespunzătoare;

Justificare

The reference to “third party” is unnecessary as only a national accreditation body can provide accreditation under the Regulation. The scope of accreditation is defined by the standards that set the requirements for competence of conformity assessment bodies. If standards (harmonized or additional) are not referred to expressly the Regulation could apply to other schemes e.g. accreditation of journalists. The word "competence" should be interpreted in its wider meaning. The reference to “sectoral accreditation schemes” contemplates schemes referred to in Article 12(2).

Amendamentul 33

Articolul 2 punctul 13a (nou)

 

13a. „legislația comunitară de armonizare” înseamnă orice legislație comunitară care armonizează condițiile pentru comercializarea produselor;

Justificare

This definition has been moved from Article 1 to collect all definitions in the same place.

Amendamentul 34

Articolul 2 punctul 13b (nou)

 

13b. „introducerea pe piața comunitară” înseamnă prezentarea pentru vămuire;

Justificare

To clarify the meaning of the expression “products entering the Community market” used in section 3 of Chapter III.

Amendamentul 35

Articolul 2 punctul 13c (nou)

 

13c. „evaluarea conformității” înseamnă determinarea măsurii în care un produs, un proces, un sistem, o persoană sau un organism îndeplineşte cerințele specifice stabilite prin instrumentul sau prin instrumentele legislative aplicabile;

Justificare

The term conformity assessment should be defined, since this term is used extensively in the Regulation. The definition should be taken from ISO/IEC 17000:2004 ‘Conformity assessment – Vocabulary and general principles’.

Amendamentul 36

Articolul 2 punctul 13d (nou)

 

13d. „organism de evaluare a conformității” înseamnă organismul care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv calibrări, testări, certificări și inspecții;

Amendamentul 37

Articolul 2 punctul 13e (nou)

 

13e. „marcaj CE” înseamnă un marcaj care concretizează declarația producătorului potrivit căreia produsul îndeplinește toate cerințele aplicabile în vederea introducerii sale pe piață;

Justificare

The CE marking materializes the declaration of the manufacturer (or of his authorized representative) that the product is in conformity with all the applicable requirements. It does not attest the actual conformity of a product with the applicable requirements, which would be incorrect because in that case market surveillance - which of course covers also CE-marked products - would be superfluous for those products.

Amendamentul 38

Articolul 2 punctul 13f (nou)

 

13f. „supravegherea pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a asigura îndeplinirea de către produse a cerințelor juridice stabilite în legislația comunitară corespunzătoare;

Amendamentul 39

Articolul 2 punctul 13g (nou)

 

13g. „autoritatea de supraveghere a pieței” înseamnă autoritatea/autoritățile din fiecare stat membru responsabilă/responsabile cu supravegherea pieței pe teritoriul său;

Justificare

This definition has been moved from Article 15 to collect all definitions in the same place.

Amendamentul 40

Articolul 2 punctul 13h (nou)

 

13h. „evaluarea reciprocă” înseamnă un proces de evaluare ce are loc între organsimele naționale de acreditare prin verificarea conformităţii acestora în raport cu cerințele stabilite în prezentul regulament și, după caz, cu specificațiile tehnice sectoriale suplimentare;

Amendamentul 41

Articolul 2 punctul (13i) (nou)

 

13i. „punerea în liberă circulație” înseamnă procedura prin care produselor necomunitare li se conferă statut vamal de produse comunitare, astfel cum prevede Codul Vamal Comunitar;

Amendamentul 42

Articolul 3 alineatul (1)

(1) În cazurile unde acreditarea este aplicată cu titlu obligatoriu sau voluntar în vederea evaluării capacității organismelor de acreditare a conformității de a desfășura evaluări de conformitate a oricărei substanțe, preparat sau alt produs, indiferent dacă această substanță, preparat sau produs a fost supus unor transformări, prezentul capitol se va aplica, indiferent de statutul juridic al organismului care desfășoară activitatea de acreditare.

(1) În cazurile în care acreditarea este aplicată cu titlu obligatoriu sau voluntar în vederea evaluării capacității organismelor de evaluare a conformității de a desfășura evaluări de conformitate, prezentul capitol se va aplica indiferent de statutul juridic al organismului care desfășoară activitatea de acreditare.

Justificare

The definition of product is proposed included among the other definitions in Article 2.

(This AM replaces AM 32 from the Draft Report)

Amendamentul 43

Articolul 3 alineatul (2)

(2) Prezentul capitol se va aplica acreditărilor menționate în Regulamentele (CE) nr. 509/2006, respectiv 510/2006 și […/…] [privind producția organică și etichetarea produselor organice].

eliminat

Justificare

The Regulations 509/2006 and 510/2006 are not to be excluded from the scope of this Regulation. Accreditation is already widely used for a variety of conformity assessment activities regarding a variety of food products. The scope of the accreditation framework should be as wide as possible to prevent the creation of several parallel systems, but it should be clearly linked to the existing framework.

Amendamentul 44

Articolul 3 alineatul (3)

(3) Prezentul capitol nu se aplică în cazurile reglementate de dispozițiile Regulamentului (CE) Nr. 761/2001.

eliminat

Justificare

The Regulation 761/2006 is not to be excluded from the scope of this Regulation. To exclude the use of accreditation for attesting the competence of EMAS verifiers is not justified as accreditation is already employed for such purpose in the vast majority of the Member States with clear benefits. The scope of the accreditation framework should be as wide as possible to prevent the creation of several parallel systems, but it should be clearly linked to the existing framework.

Amendamentul 45

Articolul 4 alineatul (2)

(2) Dacă un stat membru nu consideră faptul de a dispune de un organism național de acreditare sau de a presta anumite servicii de acreditare ca fiind semnificativ sau durabil din punct de vedere economic, acesta poate recurge la organismul de acreditare al unui alt stat membru.

(2) Dacă un stat membru nu consideră faptul de a dispune de un organism național de acreditare sau de a presta anumite servicii de acreditare ca fiind semnificativ sau durabil din punct de vedere economic, acesta ar trebui să recurgă la organismul de acreditare al unui alt stat membru.

Justificare

If a Member State opts to not establish a national accreditation body, or to limit its duties, the Member State should as the main rule make use of an accreditation body of another Member State. While it is not proposed to make that obligatory, it should be expressed in stronger terms than simply a possibility for the Member State to do so.

Amendamentul 46

Articolul 4 alineatul (3) paragraful 2a (nou)

 

În baza informației menționate în primul și al doilea paragraf, Comisia elaborează și actualizează lista organismelor naționale de acreditare care activează în fiecare stat membru. Comisia pune această listă la dispoziția publicului.

(This AM replaces AM 36 from the Draft Report)

Amendamentul 47

Articolul 4 alineatul (4)

(4) Se consideră că organismul național de acreditare exercită funcția de autoritate publică.

(4) Organismul național de acreditare acționează în calitate de autoritate publică și în interes public.

Justificare

To clarify the reference to exercise of public authority, which may have different meanings in different Member States, and to emphasise that the national accreditation bodies shall serve an important public interest.

Amendamentul 48

Articolul 4 alineatul (6)

(6) Organismul național de acreditare va funcționa pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformității, și nici nu poate oferi servicii de consultanță.

(6) Organismul național de acreditare va funcționa pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformității, nu poate oferi servicii de consultanță comerciale și nici nu poate deține acțiuni sau avea alt gen de interese financiare sau de gestionare într-un organism de evaluare a conformității.

Justificare

Measures must be taken to ensure independence of both the national accreditation body and the conformity assessment bodies; and the list of these measures has to be completed with the one guaranteeing financial and managerial separation.

Amendamentul 49

Articolul 4 alineatul (8)

(8) Organismul național de acreditare trebuie să adere la statutul de membru al cooperării europene pentru acreditare (AE).

(8) Organismul național de acreditare este membru al organismului recunoscut prin articolul (12a).

Justificare

Voluntary membership in the recognised body is not sufficient because it would make the entire concept of European accreditation inconsistent. The change in Article 4(8) is in line with the general view on the desirability of identifying the EA as the one and only body to be granted special status under the Regulation expressed in the amendment to Recital 18.

Amendamentul 50

Articolul 4 alineatul (8a) (nou)

 

(8a) Organismele naționale de acreditare înființează și mențin structuri adecvate pentru asigurarea participării efective și echilibrate a tuturor părților interesate atât în cadrul organizațiilor proprii, cât și în cadrul Rețelei europene de acreditare.

Justificare

In order to balance the proposed non-competition status of accreditation and to ensure the safeguard of the required impartiality of national accreditation bodies, stakeholder interests should be adequately represented, both within the national accreditation bodies and the European accreditation network.

Amendamentul 51

Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) În cazurile în care notificarea emisă de un organism de evaluare a conformității nu este bazată pe un certificat de acreditare, autoritatea care emite notificarea furnizează Comisiei și celorlalte state membre toate documentele justificative necesare pentru verificarea competenței organismului de evaluare a conformității.

Justificare

An important aim of the Regulation is to encourage the use of accreditation. Where a Member State nevertheless opts to not use accreditation, it should be obliged to demonstrate conclusively to the other Member States and the Commission that the competence of the conformity assessment body has been verified to the same level as if an accreditation body had been used. The text is carried over from the proposed Decision with some adjustments.

Amendamentul 52

Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care organismul național de acreditare constată faptul că un organism de evaluare a conformității care a primit un certificat de acreditare nu mai este în măsură să îndeplinească o activitate specifică de evaluare a conformității, sau comite o încălcare gravă a obligațiilor sale, organismul național de acreditare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a restricționa, suspenda sau retrage certificatul de acreditare respectiv.

(3) În cazul în care organismul național de acreditare constată faptul un organism de evaluare a conformității care a primit un certificat de acreditare nu mai este în măsură îndeplinească o activitate specifică de evaluare a conformității, sau comite o încălcare gravă a obligațiilor sale, organismul național de acreditare trebuie ia toate măsurile necesare, într-un interval de timp rezonabil, pentru a restricționa, suspenda sau retrage certificatul de acreditare respectiv.

Justificare

National accreditation bodies shall take all appropriate measures within a reasonable timeframe to restrict, suspend or withdraw the accreditation certificate of a conformity assessment body in cases of incompetence of the latter. The evaluation of whether the measure has been taken with reasonable promptness would ultimately be for the courts but should depend on the seriousness of the problem in the individual case. A delay of even a short period could be deemed unreasonable if the circumstances and effects are sufficiently grave.

Amendamentul 53

Articolul 5 alineatul (4)

(4) Statele membre trebuie să stabilească proceduri pentru soluționarea apelurilor și a reclamațiilor făcute împotriva deciziilor de acreditare, sau a absenței acestora.

(4) Statele membre trebuie garanteze instituirea de proceduri pentru soluționarea recursurilor făcute împotriva deciziilor de acreditare sau a absenței acestora și pentru soluționarea reclamațiilor.

Justificare

In case national accreditation bodies fail to meet their obligations it has to be guaranteed that effective legal measures are available under national law so that the situation can be remedied.

Amendamentul 54

Articolul 5 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament, în domeniul dispozitivelor medicale statele membre au dreptul de a impune organismelor desemnate cerințe suplimentare pe care le consideră esențiale pentru garantarea unei supravegheri active, preventive și sistematice a pieței și pentru realizarea unei protecții active a pacienților, utilizatorilor și altor părți terțe, precum și pentru garantarea respectării normelor care reglementează dispozitivele medicale, stabilite prin Directiva 93/42/CEE.

(This Oral AM is based on AM 174)

Amendamentul 55

Articolul 5a (nou) titlul și alineatul (1)

 

Articolul 5a
Principiul neconcurenței

 

(1) Organismele naționale de acreditare nu concurează cu organismele de evaluare a conformității.

Amendamentul 56

Articolul 5a (nou) alineatul (2)

 

(2) Organismele naționale de acreditare nu concurează cu alte organisme naționale de acreditare de pe teritoriul Uniunii Europene în ceea ce privește acreditarea pentru activități obligatorii de evaluare a conformității.

Amendamentul 57

Articolul 5a (nou) alineatul (3)

 

(3) Cu toate acestea, organismele naționale de acreditare sunt autorizate să activeze la nivel transfrontalier, pe teritoriul unui alt stat membru, la cererea unui organism de evaluare a conformității privind acreditarea pentru o activitate obligatorie de evaluare a conformității, în circumstanțele specificate la articolul 6 alineatul (1) sau în cazul în care acestea primesc o solicitare de a efectua activitatea în cauză de la un organism național de acreditare, în temeiul articolului 6 alineatul (3), în cooperare cu organismul național de acreditare al statului membru respectiv.

Amendamentul 58

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) În cazul în care un organism național de acreditare solicită acreditarea, se va consulta cu organismul național de acreditare al statului membru în care se află sau cu organismul de acreditare la care respectivul stat membru a apelat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(1) În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii solicită acreditarea pentru o activitate obligatorie de evaluare a conformității, acesta se va adresa organismului național de acreditare al statului membru în care se află sau organismului naţional de acreditare la care respectivul stat membru a apelat în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Justificare

European conformity assessment bodies have to compete with conformity assessment bodies from outside Europe. The cross-frontier accreditation policy for conformity assessment bodies from outside Europe is specified in Guidance by the International Accreditation Forum (IAF). The requirements for cross-frontier accreditation in the voluntary field should not be more restrictive than the policies by the IAF and by the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) to avoid unnecessary disadvantages (costs, bureaucracy) for the European bodies.

Amendamentul 59

Articolul 7 punctul 9a (nou)

 

9a. trebuie să facă posibilă și să garanteze efectuarea într-o manieră corespunzătoare a evaluărilor de conformitate, ceea ce presupune ca întreprinderilor să nu le fie impuse cerințe superflue și să se țină seama, în modul corespunzător, de mărimea întreprinderii, sectorul în care activează, structura întreprinderii, gradul de complexitate a tehnologiei de producție respective și de caracterul de masă al procesului de producție.

Amendamentul 60

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf

Statele membre pot alege să accepte o bună evaluare reciprocă conform prevederilor de la articolul 9, ca răspuns satisfăcător la îndeplinirea necesităților de monitorizare menționate în primul paragraf.

Statele membre aleg accepte o bună evaluare reciprocă conform prevederilor de la articolul 9, ca răspuns satisfăcător la îndeplinirea necesităților de monitorizare menționate în primul paragraf.

Amendamentul 61

Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Organismele naționale de acreditare prevăd căi de atac pentru a oferi agenților economici un mijloc de a obține despăgubiri în cazul în care aceștia pot demonstra că un organism acreditat nu dispune de competențele sau abilitățile minime necesare, sau dă dovadă de părtinire.

Justificare

The existing proposal provides for a procedure whereby Member States are required to monitor their national accreditation bodies at regular intervals. This protects the general public interest. However, since the actions of national accreditation bodies, and the bodies they accredit, have a direct impact on economic operators, the latter should have an explicit means of redress.

Amendamentul 62

Articolul 9 alineatul (1)

(1) Organismele naționale de acreditare vor opera un sistem de evaluare reciprocă și vor participa la el.

(1) Organismele naționale de acreditare vor accepta efectuarea evaluărilor reciproce, astfel cum sunt organizate de organismul recunoscut prin articolul 12a.

Amendamentul 63

Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Părțile interesate au dreptul să participe la sistemul creat pentru supravegherea activităților de evaluare reciprocă.

Justificare

To be credibly independent the system should not be a closed loop among ‘peers’ accrediting themselves within a small ‘club’. National authorities participating in peer assessment should not deprive themselves of the competence of the users of the system: the industry. The international scheme for the approval of electrical products according to IEC standards relies on peer assessment and is open to interested stakeholders at the management level: the same is also true in Europe within the association of the European Certification bodies active in the Low Voltage Directive area.

Amendamentul 64

Articolul 9 alineatul (2)

(2) Statele membre se vor asigura că organismele lor naționale de acreditare efectuează în mod regulat evaluări reciproce.

(2) Statele membre se vor asigura organismele lor naționale de acreditare efectuează în mod regulat evaluări reciproce, astfel cum prevede alineatul (1).

Amendamentul 65

Articolul 9 alineatul (3)

(3) Evaluarea comparativă trebuie să fie efectuată în baza criteriilor și procedurilor de evaluare clare și transparente. Se vor asigura proceduri corespunzătoare pentru recursuri împotriva deciziilor luate ca rezultat al evaluării.

(3) Evaluarea reciprocă trebuie fie efectuată în baza criteriilor și procedurilor de evaluare clare și transparente, în special în ceea ce privește cerințele structurale, cele privind resursele umane și procesele, precum și confidențialitatea și reclamațiile. Se vor asigura proceduri corespunzătoare pentru recursuri împotriva deciziilor luate ca rezultat al evaluării.

Justificare

To add certain elements as part of the obligatory basis of the peer evaluation. The reports on the peer evaluation should address these areas, as well any other relevant areas, under separate headings in a format enabling convenient comparison of all reports.

Amendamentul 66

Articolul 9 alineatul (4)

(4) Evaluarea reciprocă va hotărî dacă organismele naționale de acreditare respectă cerințele specificate la articolul 7.

(4) Evaluarea reciprocă va stabili dacă organismele naționale de acreditare respectă cerințele specificate la articolul 7. Organismele naționale de acreditare a căror evaluare reciprocă a fost pozitivă își recunosc reciproc echivalența acreditărilor și a rezultatelor evaluărilor conformității comunicate de organismele acreditate de ele.

Justificare

Membership to the body recognized under Article 12a does not imply the obligation for national accreditation bodies to participate in the peer evaluation, which is the key instrument to achieve equivalence, transparency and consistency of accreditation practice. The peer evaluation system should be organised at European level and be operated according to harmonised rules.

Amendamentul 67

Articolul 9 alineatul (5)

(5) Rezultatele evaluării reciproce sunt comunicate tuturor statelor membre și Comisiei.

(5) Rezultatele finale ale evaluării reciproce sunt date publicității și comunicate tuturor statelor membre și Comisiei.

Justificare

The results of the evaluation must not only be made known to the Member States and the Commission but must also be accessible to all interested parties.

Amendamentul 68

Articolul 9 alineatul (6)

(6) Comisia se va asigura de respectarea regulilor și de buna funcționare a sistemului de evaluare reciprocă.

(6) Comisia, în cooperare cu statele membre, se va asigura de respectarea regulilor și de buna funcționare a sistemului de evaluare reciprocă.

Amendamentul 69

Articolul 10 titlu

Prezumția de conformitate

Prezumția de conformitate pentru organismele naționale de acreditare

Justificare

Compliance with the standard is to be demonstrated through the peer evaluation process established within EA. If the use of accreditation is to support efficiently the proper functioning of the internal market by increasing mutual confidence, then the accreditation bodies themselves need to be required to actively demonstrate that the confidence placed in them is justified.

Amendamentul 70

Articolul 10

Organismele naționale de acreditare care respectă criteriile stabilite de standardul armonizat aferent, ale cărui referințe s-au publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 7.

Organismele naționale de acreditare care îşi demonstrează conformitatea cu criteriile stabilite de standardul armonizat aferent, ale cărui referințe s-au publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin participarea cu suces la sistemul de evaluare reciprocă stabilit la articolul 9, sunt considerate ca îndeplinind cerințele stabilite la articolul 7.

Justificare

Compliance with the standard is to be demonstrated through the peer evaluation process established within the body recognized under Article 12a. If the use of accreditation is to support efficiently the proper functioning of the internal market by increasing mutual confidence, then the accreditation bodies themselves need to be required to actively demonstrate that the confidence placed in them is justified.

Amendamentul 71

Articolul 11 alineatul (2)

(2) Un organism național de acreditare trebuie să informeze autoritățile naționale competente și Comisia cu privire la activitățile de evaluare a conformității pentru care desfășoară acreditarea în sprijinul legislației comunitare și a tuturor schimbărilor pe care aceasta le implică.

(2) Un organism național de acreditare trebuie informeze autoritățile naționale competente, Comisia și organismul recunoscut în conformitate cu articolul 12a din prezentul regulament cu privire la activitățile de evaluare a conformității pentru care desfășoară acreditarea în sprijinul legislației comunitare și a tuturor schimbărilor pe care aceasta le implică.

Justificare

The inclusion of "the body recognised under Article 12A of this regulation" into the information obligation for national accreditation bodies will increase the transparency among the various actors.

Amendamentul 72

Articolul 11 alineatul (3)

(3) Un organism național de acreditare trebuie să facă publice informațiile disponibile despre evaluarea reciprocă, activitățile de evaluare a conformității pentru care desfășoară acreditarea și toate schimbările care se aduc acestora.

(3) Un organism național de acreditare trebuie facă publice, în mod periodic, informațiile disponibile despre evaluarea reciprocă, activitățile de evaluare a conformității pentru care desfășoară acreditarea și toate schimbările care se aduc acestora.

Justificare

The information about the results of the peer evaluation should be publicly available and on a regular basis.

Amendamentul 73

Articolul 12 al doilea paragraf

De asemenea, Comisia va putea, ca urmare a procedurii prevăzute în primul paragraf, să solicite AE dezvoltarea unor scheme de acreditare sectorială.

De asemenea, Comisia va putea, ca urmare a procedurii prevăzute în primul paragraf:

 

(a) să accepte sistemele existente de acest tip, care stabilesc deja criterii și proceduri pentru evaluarea reciprocă;

 

(b) să solicite organismului recunoscut în conformitate cu articolul 12a să stabilească criterii și proceduri pentru evaluarea reciprocă și să dezvolte scheme de acreditare sectorială.

Justificare

The Regulation gives the body recognised under Article 12a a major role to ensure the homogeneity and further the quality of accreditation within Europe. Therefore the system of peer evaluation, under the responsibility of the body recognised under Article 12a, should also be under the control of the Member States and the Commission.

Amendamentul 74

Articolul 12 al treilea paragraf

Astfel de scheme vor trebui să identifice specificațiile tehnice necesare pentru asigurarea nivelului de competență necesar pentru legislația de armonizare comunitară în domenii cu nevoi specifice de ordin tehnologic sau din domeniul sănătății și al securității.

Astfel de scheme vor trebui identifice specificațiile tehnice sectoriale necesare pentru asigurarea nivelului de competență impus de legislația de armonizare comunitară în domenii cu nevoi specifice de ordin tehnologic sau din domeniul sănătății, mediului și al securității.

Justificare

The reference to the protection of the environment has been made already under previous articles not the least because cases of non-conformity with existing EU legislation in the environmental field also have to be dealt with.

Amendamentul 75

Articolul 12a (nou) titlul și alineatul (1)

 

Articolul 12a

 

Infrastructura europeană de acreditare

 

(1) Comisia, după consultarea statelor membre, recunoaște un organism care îndeplinește cerințele din anexa la prezentul regulament.

Justificare

The objective is to provide a set of basic requirements for the appointment of the recognised body, and for the framework agreement to be concluded with it, while ensuring that the agreement can be terminated whether due to breach or without cause, in the latter case for example if an alternative body meeting the same requirements more effectively, or meeting higher requirements, has developed and therefore should be used instead, or simply for renegotiation.

Amendamentul 76

Articolul 12a (nou) alineatul (2)

 

(2) Pentru ca un organism să fie recunoscut, acesta încheie un acord-cadru cu Comisia. Acordul în cauză include, inter alia, sarcinile detaliate ale organismului, a căror neîndeplinire îndreptățeşte Comisia să anuleze acordul respectiv, dispoziții privind finanțarea și dispoziții privind supravegherea organismului recunoscut, precum și alte dispoziții obișnuite pentru un astfel de acord. Comisia și organismul respectiv dau publicității acordul-cadru în cauză. Atât Comisia, cât și organismul în cauză pot anula acordul fără a invoca un motiv la sfârșitul unei perioade de preaviz rezonabile, care urmează a fi definită în acord.

Justificare

See justification to Article 12 a (new), paragraph 1.

Amendamentul 77

Articolul 12a (nou) alineatul (3)

 

(3) Comisia comunică statelor membre și organismelor naționale de acreditare recunoașterea prevăzută la alineatul (1).

Justificare

See justification to Article 12 a (new), paragraph 1.

Amendamentul 78

Articolul 12a (nou) alineatul (4)

 

(4) Comisia poate recunoaște doar un singur organism de acest fel într-un moment dat.

Justificare

See justification to Article 12 a (new), paragraph 1.

Amendamentul 79

Articolul 12a (nou) alineatul (5)

 

(5) Primul organism recunoscut în temeiul prezentului regulament este Cooperarea Europeană pentru Acreditare, cu condiția ca aceasta să încheie un acord-cadru conform prevederilor de mai sus.

(This AM replaces AM 54 from the Draft Report)

Amendamentul 80

Articolul 13 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Fiecare dintre dispozițiile prezentului capitol se aplică în măsura în care nu există dispoziții specifice cu un obiectiv identic în normele stabilite de legislația comunitară, inclusiv de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor.

(This Compromise AM merges AMs 196 and 197)

Amendamentul 81

Articolul 13 alineatul (2)

(2) Articolele 14-23 nu se aplică produselor astfel cum se precizează la articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/95/CE în ceea ce privește sănătatea și siguranța consumatorilor.

eliminat

Justificare

Article 13(2) should be deleted to minimise the risk of inconsistency as the borderline between products for consumer and professional use is blurred, and as the exclusion would mean an unnecessary complication, lead to unclear procedures and responsibilities for the marketing of products. The framework provided by the Regulation should therefore apply also to the GPSD, where that Directive does not provide more specific rules, thus ensuring a high level of protection.

Amendamentul 82

Articolul 13 alineatul (3)

(3) Articolele 14-23 nu se aplică în cazurile reglementate de următoarea legislație comunitară de armonizare:

eliminat

(a) Directiva 70/156/CEE;

 

(b) Directiva 76/768/CEE;

 

(c) Directiva 90/385/CE;

 

(d) Directiva 93/42/CE;

 

(e) Directiva 97/68/CE.

 

(f) Directiva 98/79/CE.

 

(g) Directiva 2001/82/CE;

 

(h) Directiva 2001/83/CE;

 

(i) Directiva 2002/24/CE;

 

(j) Directiva 2002/88/CE;

 

(k) Regulamentul (CE) nr. 1592/2002;

 

(l) Directiva 2003/37/CE;

 

(m) Directiva 2004/26/CE;

 

(n) Regulamentul (CE) nr. 273/2004;

 

(o) Regulamentul (CE) nr. 726/2004;

 

Justificare

In the same way as the exclusion of the GPSD would jeopardise the establishment of a coherent framework for effective market surveillance, so would the far-reaching and sweeping exceptions of entire Directives under Article 13(3). As in the case of the GPSD, any specific rules in other legislation would apply instead of the more general rules of this Regulation, thus guaranteeing that the market surveillance measures will be both without gaps and adequate for the individual products.

Amendamentul 83

Articolul 13 alineatul (4)

(4) Articolele 24-26 se aplică doar în măsura în are legislația comunitară existentă nu conține dispoziții specifice referitoare la organizarea controalelor vamale privind anumite produse.

eliminat

Justificare

Reworded and made into a new Article 13 paragraph 1a, above.

Amendamentul 84

Articolul 14

Statele membre trebuie să organizeze și să desfășoare supravegherea pentru a se asigura că produsele existente sau care pătrund pe piața comunitară, care sunt reglementate de legislația comunitară, satisfac dispozițiile legislației comunitare de armonizare aplicabile și că nu prezintă, cu condiția ca ele să fie aplicate în mod adecvat, niciun risc pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor sau alte aspecte legate de protejarea interesului public menționate în legislația comunitară de armonizare aplicabilă.

Statele membre trebuie organizeze și desfășoare supravegherea pieței, astfel cum prevede prezentul capitol.

Obiectivul supravegherii pieței este de a garanta faptul produsele cuprinse în legislația comunitară de armonizare care, fiind utilizate în scopul prevăzut sau în condiții previzibile și fiind instalate și întreținute în modul corespunzător, pot aduce prejudicii sănătății sau siguranței utilizatorilor, sau care nu se conformează, în orice alt mod, cerințelor aplicabile din legislația comunitară de armonizare, sunt retrase, interzise sau este limitată plasarea lor pe piață, și de a garanta informarea în modul corespunzător a publicul, Comisiei și celorlalte state membre.

(This AM replaces AMs 61 and 65 from the Draft Report)

Amendamentul 85

Articolul 14 paragraful 1a (nou)

 

Statele membre nu interzic, nu limitează şi nu împiedică introducerea pe piață în teritoriul lor a produselor, cu excepția cazurilor în care astfel de interdicții, limitări sau obstacole sunt bazate pe cerințele stabilite în prezentul regulament sau în legislația comunitară de armonizare și sunt în conformitate cu acestea.

(This AM replaces AM 62 from the Draft Report)

Amendamentul 86

Articolul 14 paragraful 1b (nou)

 

Statele membre garantează că supravegherea pieței efectuată de ele acoperă întreaga gamă de produse care cad sub incidența cerințelor juridice, indiferent dacă acestea sunt destinate consumatorilor sau este probabil să fie utilizate de consumatori, sau dacă sunt destinate uzului profesional.

Justificare

In order to create a maximum legal certainty, it needs to be specified that the market surveillance is undertaken on the full range of products which need to comply with legal requirements.

Amendamentul 87

Articolul 15 alineatul (1)

Fiecare stat membru trebuie să înștiințeze Comisia și celelalte state membre în legătură cu autoritățile competente să desfășoare activități de supraveghere a pieței pe teritoriul unui stat, numite în continuare „autoritățile de supraveghere a pieței”.

(1) Fiecare stat membru trebuie înștiințeze Comisia cu privire la autoritățile naționale de supraveghere a pieței și la domeniile de competență ale acestora. Comisia transmite aceste informații celorlalte state membre.

(This AM replaces AM 66 from the Draft Report)

Amendamentul 88

Articolul 15 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că publicul este informat cu privire la existența, responsabilitățile și identitatea autorității naționale de supraveghere a pieței, precum și cu privire la modul în care această autoritate poate fi contactată.

Justificare

See justification to Article 15

Amendamentul 89

Articolul 16 alineatul (1)

(1) Statele membre trebuie să asigure comunicarea și coordonarea dintre toate autoritățile de supraveghere a pieței.

(1) Statele membre trebuie asigure comunicarea și coordonarea dintre toate autoritățile de supraveghere a pieței aflate sub jurisdicția lor.

Justificare

Clarification.

Amendamentul 90

Articolul 16 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru urmărirea reclamațiilor sau a rapoartelor de control asupra chestiunilor legate de riscuri prezentate de produse intrând sub incidența legislației de armonizare comunitară, monitorizarea accidentelor sau afecțiuni ale sănătății care sunt susceptibile de a fi fost provocate de asemenea produse, și urmărirea și actualizarea cunoștințelor științifice și tehnice legate de problemele de siguranță.

(2) Statele membre garantează instituirea de proceduri adecvate pentru urmărirea reclamațiilor sau a rapoartelor de control asupra chestiunilor legate de riscuri prezentate de produse intrând sub incidența legislației de armonizare comunitară, monitorizarea accidentelor sau afecțiuni ale sănătății care sunt susceptibile de a fi fost provocate de asemenea produse, elaborarea unor proceduri adecvate pentru a verifica dacă într-adevăr s-au luat măsuri de remediere, precum și urmărirea și actualizarea cunoștințelor științifice și tehnice legate de problemele de siguranță.

Justificare

Market surveillance should include concrete follow-up of corrective actions. Concern has been expressed by various parties regarding the credibility of the CE marking. Such a credibility gap may stem from two points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who purposefully flout Community legislation, and secondly an inadequate follow-up to ensure that, where a product has been found to be non-compliant, it is positively removed from the market. It is a matter for each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Amendamentul 91

Articolul 16 alineatul (4)

(4) Statele membre trebuie să stabilească, să implementeze și să actualizeze periodic programele de supraveghere a pieței.

(4) Statele membre garantează crearea și punerea în aplicare a unor programe de supraveghere a pieței, precum și actualizarea lor periodică. Fiecare stat membru elaborează un program general de supraveghere a pieței în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, îl comunică celorlalte state membre și Comisiei și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului. Actualizările ulterioare ale programului sunt comunicate și date publicității în același mod. Statele membre pot institui acorduri de cooperare cu părțile interesate, în special cu organizațiile profesionale sectoriale, pentru a beneficia de cunoștințele disponibile privind situaţia pe piață.

(This AM merges AMs 211 and 212)

Amendamentul 92

Articolul 16 alineatul (5)

(5) Statele membre trebuie să revizuiască și să evalueze periodic derularea activităților de supraveghere.

(5) Statele membre trebuie revizuiască și evalueze periodic derularea activităților de supraveghere. Astfel de revizuiri și evaluări se realizează cel puțin o dată la patru ani, iar rezultatele revizuirilor și evaluărilor sunt aduse la cunoștință celorlalte state membre și Comisiei, și sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul internetului.

(This AM replaces AM 71 from the Draft Report)

Amendamentul 93

Articolul 17 alineatul (1) primul paragraf

(1) Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să efectueze verificări corespunzătoare asupra caracteristicilor unui produs la o scară adecvată, pe baza documentațiilor, și, unde este necesar, prin analize fizice și de laborator pe baza mostrelor reprezentative.

 

(1) Ținând seama de principiile prevăzute pentru evaluarea riscului, de reclamații și de alte indicații recepționate, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie efectueze verificări corespunzătoare asupra caracteristicilor unui produs la o scară adecvată, pe baza documentațiilor, și, unde este necesar, prin analize fizice și de laborator pe baza mostrelor reprezentative.

Justificare

Where appropriate based on a risk assessment and indications of problems, and observing the principle of proportionality, market surveillance authorities should also be able to seize samples, in particular where the risk concerns sales of batches of often inexpensive components or consumer products, which are often rapidly sold-out in a distributor’s promotional sale.

Amendamentul 94

Articolul 17 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

Autoritățile au dreptul să solicite operatorilor economici să pună la dispoziție astfel de documentații și informații pe care acestea le consideră necesare în temeiul articolului 14.

De asemenea, acestea au drept de acces în incintele operatorilor economici în cauză, în cazul în care se consideră a fi necesar, în temeiul articolului 14.

În conformitate cu cerința proporționalității, autoritățile de supraveghere a pieței au dreptul solicite operatorilor economici pună la dispoziție astfel de documentații și informații pe care acestea le consideră necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor lor, inclusiv accesul în incintele operatorilor economici și prelevarea necesară de eșantioane reprezentative din produse.

(This AM replaces AM 73 from the Draft Report)

Amendamentul 95

Articolul 17 alineatul (1) paragraful 3a (nou)

 

La efectuarea verificărilor, astfel cum prevede primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței recunosc, ca o indicație valabilă a conformității, constatările testărilor care o atestă, efectuate de un organism de evaluare a confromității acreditat în cadrul Comunității.

Justificare

For the sake of legal certainty, the test reports showing conformity carried out by an accredited notified body shall be recognised by the market surveillance authorities in all Member States.

Amendamentul 96

Articolul 17 alineatul (2) primul paragraf

Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să adopte măsurile necesare pentru a atenționa utilizatorii de pe teritoriul său cu privire la orice produs care a fost identificat ca prezentând un risc.

Autoritățile de supraveghere a pieței garantează adoptarea unor măsuri corespunzătoare și proporționate pentru a atenționa utilizatorii de pe teritoriul său într-un interval de timp adecvat cu privire la orice produs care a fost identificat ca prezentând un risc grav.

(This AM replaces AM 74 from the Draft Report)

Amendamentul 97

Articolul 17 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru doresc să retragă de pe piață un produs fabricat în alt stat membru, acestea informează operatorul economic respectiv la adresa indicată pe produsul în cauză sau în documentația care însoțește produsul.

Justificare

It is important that the economic operator be informed if another Member State decides to withdraw one of its products. However, Member State authorities cannot be expected to contact the economic operator before sending information to authorities in another Member State, as this would slow the procedure considerably.

Amendamentul 98

Articolul 17 alineatul (3)

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să-și îndeplinească sarcinile în mod independent și să păstreze confidențialitatea și secretul profesional.

(3) Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să-și îndeplinească sarcinile în mod independent față de presiunile politice și comerciale. Acestea respectă confidențialitatea, atunci când este necesar, pentru a proteja informațiile identificate în mod corespunzător de operatorul economic în cauză drept secret comercial sau pentru a proteja datele cu caracter personal, cu condiția ca acestea să nu fie prevăzute în prezentul regulament ca informații a căror publicare este obligatorie pentru protejarea intereselor utilizatorilor din cadrul Comunității.

Justificare

The market surveillance activities should operate only for the purpose set out in the proposed new paragraph 5 of Article 14 and should thus be independent from both commercial and political pressure. In the balance to be struck between observance of confidentiality and the need to inform the public of serious risks, confidentiality should be limited to the minimum information strictly needed to be kept confidential, such as information shown to be a commercial secret and not necessary to make public in order to provide proper information on the risk.

Amendamentul 99

Articolul 18

Statele membre se vor asigura că produsele care prezintă un risc grav, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sunt imediate, necesitând o intervenție rapidă, sunt retrase sau suspendate de pe piață sau interzise de la a mai fi făcute disponibile pe piață și că Comisia este notificată fără întârziere în conformitate cu articolul 20.

Statele membre se vor asigura produsele care prezintă un risc grav, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sunt imediate, și necesită o intervenție rapidă, sunt retrase sau suspendate de pe piață sau interzise de la a mai fi făcute disponibile pe piața lor și Comisia este notificată fără întârziere în conformitate cu articolul 20.

(This AM replaces AM 76 from the Draft Report)

Amendamentul 100

Articolul 18 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Decizia că un produs reprezintă un risc grav se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, fundamentată pe natura riscului și pe probabilitatea producerii acestuia. Evaluarea riscurilor ia în considerare toate datele pertinente, inclusiv datele privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul produs, când aceste date sunt disponibile. Se ia, de asemenea, în considerare orice măsură luată de agentul economic în cauză pentru a atenua riscul. Fezabilitatea atingerii unor niveluri de siguranță superioare sau disponibilitatea altor produse, care prezintă un risc mai mic, nu constituie un temei pentru considerarea unui produs ca prezentând un risc grav.

(This AM replaces AM 77 from the Draft Report)

Amendamentul 101

Articolul 19 alineatul (1)

(1) Statele membre se vor asigura că orice măsură de supraveghere a pieței inițiată, conform legislației comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilității produsului pe piață, sau de retragere de pe piață sau suspendare din producție, menționează exact motivele inițierii sale.

(1) Statele membre se vor asigura orice măsură de supraveghere a pieței inițiată, conform legislației comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilității produsului pe piață, sau de retragere de pe piață sau returnare, este proporționată și menționează exact motivele inițierii sale.

Justificare

In order to ensure that measures are respected by economic operators and the system functions more smoothly, the measures must be proportionate and should not exceed what is appropriate in each case.

Amendamentul 102

Articolul 19 alineatul (3)

(3) Înainte de adoptarea unei măsuri conform mențiunilor din alineatul (1), agentului economic relevant i se va oferi posibilitatea de a-și exprima opinia, cu excepția cazurilor în care o astfel de consultare nu este posibilă datorită urgenței măsurii care urmează a fi luată, astfel cum se justifică prin dispozițiile privind sănătatea și siguranța sau alte interese publice reglementate de către dreptul comunitar de armonizare corespunzător.

(3) Înainte de adoptarea unei măsuri conform mențiunilor din alineatul (1), agentului economic relevant i se va oferi posibilitatea de a-și exprima opinia, cu excepția cazurilor în care o astfel de consultare nu este posibilă datorită urgenței măsurii care urmează a fi luată, astfel cum se justifică prin dispozițiile privind sănătatea și siguranța sau în baza altor temeiuri aferente interesului public, cuprinse în legislația comunitară de armonizare corespunzătoare. În cazul în care au fost luate măsuri fără audierea agentului economic, acestuia i se dă posibilitatea să-și exprime poziția cât mai curând posibil, iar măsurile luate sunt revizuite fără întârziere în urma audierii.

Justificare

This amendment is in line with the proposed broadening of the scope for market surveillance. The addition expresses the general rule in case of ex parte interim measures.

Amendamentul 103

Articolul 19 alineatul (3a) (nou)

 

(3a) Orice măsură luată în conformitate cu alineatul (1) este retrasă sau modificată în sensul reducerii gradului său de limitare de îndată ce agentul economic demonstrează că a luat măsurile necesare pentru eliminarea riscului grav în cauză.

Justificare

Article 19(1) contains a number of possible market interventions that could be taken by authorities and the economic consequences resulting from each of these will have varying consequences for economic operators. In line with the general provisions of Community law, the level of market intervention should be proportionate to the level of risk for the public. Provisions with similar effect are already contained within the General Product Safety Directive.

Amendamentul 104

Articolul 21 titlu

Sistem de suport al informațiilor

Sistem general de suport informațional

(This AM replaces AM 82 from the Draft Report)

Amendamentul 105

Articolul 21 alineatul (1)

(1) Comisia va dezvolta și menține un sistem general de arhivare și schimb de informații privind domeniile legate de activitățile de supraveghere a pieței.

(1) Comisia dezvoltă și menține un sistem general de arhivare și schimb de informații privind domeniile legate de activitățile și programele de supraveghere a pieței. Sistemul în cauză reflectă în mod corespunzător notificările și informațiile transmise în cadrul Sistemului Comunitar de Informare Rapidă.

(This AM replaces AM 83 from the Draft Report)

Amendamentul 106

Articolul 21 alineatul (2) al doilea paragraf

Se va asigura respectarea confidențialității și a secretului profesional cu privire la conținutul informațiilor. Protejarea secretului profesional nu trebuie să împiedice difuzarea către autoritățile de supraveghere a pieței a informațiilor relevante pentru asigurarea eficienței activităților de supraveghere a pieței.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf, se va asigura respectarea confidențialității cu privire la conținutul informațiilor. Protejarea confidențialității nu trebuie împiedice difuzarea către autoritățile de supraveghere a pieței a informațiilor relevante pentru asigurarea eficienței activităților de supraveghere a pieței.

Justificare

See justification to Article 21, paragraph 2, first subparagraph

Amendamentul 107

Articolul 22 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Comisia adună și organizează datele privind măsurile naționale de supraveghere a pieței care îi vor permite să își îndeplinească obligațiile.

(This AM replaces AM 87 from the Draft Report)

Amendamentul 108

Articolul 22 alineatul (2b) (nou)

 

(2b) Înainte ca statul membru care desfășoară cercetarea să comunice celorlalte state membre și Comisiei constatările și acțiunile sale, acesta intră în contact cu agentul economic în cauză la adresa indicată pe produs sau care însoțește produsul (dacă există). În cazul în care agentul economic răspunde într-un interval de timp de douăzeci și opt de zile, răspunsul respectiv este inclus în raportul pregătit de statul membru în cauză. Cerința de a include răspunsul agentului economic nu se aplică în cazul în care statul membru care desfășoară cercetarea are motiv să creadă că o astfel de întârziere ar prezenta un risc semnificativ pentru sănătatea și siguranța publică.

Justificare

Economic operators should generally be given the opportunity to respond to the view of authorities, especially when the subject of compliance is to be raised to other Member States, thereby significantly increasing the consequences on their business.

Amendamentul 109

Articolul 22 alineatul (2c) (nou)

 

(2c) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru doresc să retragă de pe piață un produs fabricat în alt stat membru, acestea informează operatorul economic în cauză, la adresa indicată pe produsul respectiv sau în documentația care însoțește produsul.

Justificare

It is important that the economic operator be informed if another Member State decides to withdraw one of its products. However, Member State authorities cannot be expected to contact the economic operator before sending information to authorities in another Member State as this would slow the procedure considerably.

Amendamentul 110

Articolul 23 alineatul (1)

(1) Comisia va înființa și coordona inițiative de supraveghere a pieței care necesită experiența și colaborarea dintre două sau mai multe state membre pentru punerea în comun a resurselor și a experienței.

(1) Comisia înființează și coordonează inițiative de supraveghere a pieței care necesită experiența și colaborarea dintre două sau mai multe state membre pentru punerea în comun a resurselor și a experienței, inclusiv inițiative pentru cooperarea cu țări terțe.

Justificare

Market surveillance should be effective for all products placed on the EU market regardless of where they are manufactured or how they are distributed. Therefore common initiatives with third countries and an improved co-operation with their respective authorities would first contribute to a better understanding of the complex EU rules and regulations, and furthermore it would encourage these authorities to take measures for the prevention of illegal exports into the EU of non compliant products.

Amendamentul 111

Articolul 23 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

 

(ba) să dezvolte programe adecvate de cooperare cu țări terțe privind schimbul de informații și sprijinul tehnic, pentru promovarea și evaluarea sistemelor și activităților europene referitoare la evaluarea conformității, supravegherea pieței și acreditare;

Justificare

See justification to Article 23, paragraph 1

Amendamentul 112

Articolul 23 alineatul (2) litera (bb) (nouă)

 

(bb) să întocmească un raport anual privind punerea în aplicare a legislației comunitare de armonizare;

Justificare

It is important to improve information on the implementation of this regulation, which will benefit all economic operators.

Amendamentul 113

Articolul 23 alineatul (2) litera (bc) (nouă)

 

(bc) să creeze o bază de date publică comună, accesibilă administrațiilor publice și agenților economici din statele membre, în care să fie enumerate toate cazurile în care s-a dovedit că un produs prezintă riscuri grave pentru sănătate și siguranță sau că a încălcat legislația comunitară de armonizare;

Justificare

The information dissemination concerning the implementation of the proposed regulation needs to be significantly improved. In this specific case, the common database would enable economic operators in good faith to avoid to enter into business with no reliable counterparts, both from outside and inside the Community.

Amendamentul 114

Articolul 23 alineatul (2) litera (bd) (nouă)

 

(bd) să dezvolte, să organizeze și să creeze programe și schimburi de experiență, de informații și de bune practici, programe și acțiuni pentru proiecte comune, campanii de informare, programe de vizite comune și împărtășirea de resurse în cooperare cu țările terțe.

Justificare

A big number of non-conform products reaching the EC internal market are produced in third countries (e. g. China: 47%). This is very often rooted in inadequate information and training. Therefore common programs and exchanges should be developed and set up in cooperation with these countries accordingly to those in the EC.

Amendamentul 115

Articolul 23 alineatul (3)

(3) Statele membre trebuie să se asigure că autoritățile lor naționale participă în activitățile menționate la alineatul (2), acolo unde este cazul.

(3) Statele membre trebuie se asigure autoritățile lor naționale participă pe deplin în activitățile menționate la alineatul (2), acolo unde este cazul.

Justificare

There must be full cooperation between the national authorities in order to ensure that the system is effective, and Member States should not be left a margin of discretion as regards their participation.

Amendamentul 116

SECȚIUNEA 2A (NOUĂ)

 

SECȚIUNEA 2a

 

CONFORMITATEA PRODUSELOR - MARCAJUL CE

Justificare

In order to more effectively address the CE marking, certain fundamental provisions of the proposed Decision are proposed amended and incorporated into the Regulation.

Amendamentul 117

Articolul 23a (nou) alineatul (1)

 

Articolul 23a

 

Principii generale ale marcajului CE

 

(1) Marcajul CE poate fi aplicat doar de producător sau de reprezentantul său autorizat. Marcajul CE poate fi aplicat doar dacă se îndeplinesc condițiile stabilite în legislația comunitară corespunzătoare, care prevede utilizarea marcajului CE. Prin aplicarea marcajului CE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în legislația comunitară corespunzătoare.

(This AM replaces AM 95 from the Draft Report)

Amendamentul 118

Articolul 23a (nou) alineatul (2)

 

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile din legislația comunitară corespunzătoare, care prevede aplicarea acestuia. Statele membre se abțin de la introducerea în reglementările lor naționale a oricăror referințe la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce privește conformitatea cu dispozițiile cuprinse în legislația privind marcajul CE.

Amendamentul 119

Articolul 23a (nou) alineatul (3)

 

(3) Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE și inițiază acțiuni în justiție în cazul utilizării necorespunzătoare a acestuia. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni, inclusiv posibile pedepse penale pentru încălcări grave. Aceste pedepse sunt proporționale cu gravitatea infracțiunii și reprezintă o măsură eficientă de descurajare a utilizării improprii.

Justificare

See justification to Article 23 b (new), paragraph 1.

Amendamentul 120

Articolul 24 alineatul (1)

(1) Statele membre se vor asigura că autoritățile lor vamale efectuează sau au efectuat verificările adecvate ale caracteristicilor produsului la o scară adecvată înainte de punerea acestuia în liberă circulație.

(1) Statele membre se asigură autoritățile lor competente, responsabile cu verificarea produselor care sunt introduse pe piața comunitară, au competențele și resursele necesare pentru îndeplinirea adecvată a sarcinilor lor. Statele membre asigură, de asemenea, o cooperare eficientă între autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței, printre altele pentru a întreprinde verificările corespunzătoare ale caracteristicilor produsului la o scară adecvată, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 17 alineatul (1), înainte de punerea produslui respectiv în liberă circulație.

(This AM replaces AM 102 from the Draft Report)

Amendamentul 121

Articolul 24 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) În cazul în care într-un stat membru există mai multe autorități respnsabile cu supravegherea pieței și controalele vamale, autoritățile în cauză cooperează între ele, inclusiv prin schimbul de infromații ce țin de funcțiile lor.

Justificare

This amendment authorises and requires the flow of information between the authorities in those Member States where more than one kind of authority is involved.

Amendamentul 122

Articolul 24 alineatul (2) teza introductivă

(2) Autoritățile vamale vor suspenda punerea în circulație a unui anumit produs atunci când, în desfășurarea verificărilor menționate la alineatul 1, descoperă oricare dintre următoarele:

(2) Statele membre garantează că autoritățile corespunzătoare suspendă punerea în liberă circulație pe piaţa comunitară atunci când, în timpul verificărilor menționate la alineatul (1), este constatat unul dintre următoarele aspecte:

Justificare

This amendment is consequential to an amendment to 24.1 which makes explicit Member States’ freedom to deliver on their common EU obligations in a manner of their choosing.

Amendamentul 123

Articolul 24 alineatul (2) litera (a)

(a) Produsul prezintă caracteristici care, în condițiile unei instalări normale, ar lăsa loc pentru dubii legate de existența unor grave riscuri de sănătate și siguranță sau de orice alt aspect legat de protejarea interesului public, astfel cum se specifică în al doilea paragraf din articolul 1;

(a) Produsul prezintă caracteristici care, în condițiile unei instalări normale, ar lăsa loc pentru dubii legate de existența unor grave riscuri de sănătate, siguranță, protecție a mediului sau de orice alt aspect legat de protejarea interesului public, astfel cum se specifică la articolul 1;

(This AM replaces AM 104 from the Draft Report)

Amendamentul 124

Articolul 24 alineatul (2) litera (b)

(b) Produsul nu este însoțit de documentația cerută de legislația comunitară de armonizare relevantă sau nu este marcat conform legislației comunitare aplicabile.

(b) Produsul nu este însoțit de documentația scrisă sau electronică cerută de legislația comunitară de armonizare relevantă sau nu este marcat conform legislației comunitare aplicabile.

Justificare

This amendment adds the term “written or electronic documentation” to remove any ambiguity in the interpretation of “documentation”.

Amendamentul 125

Articolul 24 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

 

(ba) Produsului i-a fost aplicat un marcaj CE fals sau înșelător.

Justificare

National customs authorities must be in a position to suspend the circulation of any product on the market if it is affixed with a false or misleading CE marking.

Amendamentul 126

Articolul 25 alineatul (1)

(1) Un produs, a cărui lansare a fost suspendată de către autoritățile vamale în conformitate cu articolul 24, va fi lansat dacă, în decurs de trei zile lucrătoare de la suspendarea lansării, autoritățile vamale nu au fost notificate cu privire la acțiunea luată de autoritățile de supraveghere a pieței și cu condiția ca toate celelalte cerințe și formalități legate de această lansare să fie îndeplinite.

(1) Un produs, a cărui lansare a fost suspendată de către autoritățile vamale în conformitate cu articolul 24, va fi lansat dacă, în decurs de cinci zile lucrătoare de la suspendarea lansării, autoritățile vamale nu au fost notificate cu privire la acțiunea luată de autoritățile de supraveghere a pieței și cu condiția ca toate celelalte cerințe și formalități legate de această lansare fie îndeplinite.

Justificare

Article 25 gives three days to (internal) MSA for action; otherwise the product is to be released for free circulation. Three days is barely enough to simply exchange mails between two public administrations and public safety has not to suffer from administrative delays, in case of dangerous goods.

Amendamentul 127

Articolul 26 alineatul (2) primul paragraf

(2) Atunci când autoritățile de supraveghere a pieței descoperă că produsul vizat nu respectă legislația comunitară de armonizare, acestea vor întreprinde acțiuni corespunzătoare care, în caz necesar, vor include interzicerea punerii în circulație a produsului pe piață.

 

 

(2) Atunci când autoritățile de supraveghere a pieței descoperă produsul vizat nu respectă legislația comunitară de armonizare, acestea vor întreprinde acțiuni corespunzătoare care pot include interzicerea punerii în circulație a produsului pe piață.

 

Justificare

Deletion as unnecessary.

Amendamentul 128

Articolul 26 alineatul (2) al doilea paragraf

În cazurile în care punerea la dispoziție pe piață este interzisă, acestea vor cere autorităților vamale să includă următoarea notă pe factura comercială care însoțește produsul și pe orice alt document însoțitor valabil:

„Produs neconform – nu se autorizează punerea în liberă circulație – Regulamentul (CE) nr.…/..”.

În cazurile în care punerea la dispoziție pe piață este interzisă, acestea vor cere autorităților vamale să nu autorizeze libera circulație a produsului în cauză și includă următoarea notă pe factura comercială care însoțește produsul și pe orice alt document însoțitor valabil:

„Produs neconform nu se autorizează punerea în liberă circulație Regulamentul (CE) nr.…/..”.

Justificare

The obligation not to release goods should be explicit.

Amendamentul 129

Articolul 26 alineatul (4)

(4) Autoritățile de supraveghere a pieței pot distruge produsele care prezintă un risc real atunci când consideră necesar și proporțional.

(4) Autoritățile statelor membre pot distruge sau pot aplica alte metode pentru a scoate din uz produsele care prezintă un risc real atunci când consideră necesar și proporțional.

(This is AM 253 but now it does not introduce a new paragraph; it changes paragraph 4 instead)

Amendamentul 130

Articolul 26 alineatul (4a) (nou)

 

(4a) Autoritățile de supraveghere a pieței informează autoritățile responsabile cu controlul frontierelor externe cu privire la categoriile de produse în cadrul cărora au fost identificate un risc grav sau o neconformitate în sensul alineatelor (1) și (2).

Amendamentul 131

Articolul 32 alineatul (2)

(2) Comisia va analiza relevanța activităților de evaluare a conformității, de acreditare și de supraveghere a pieței care beneficiază de finanțare comunitară prin prisma cerințelor politicilor și ale legislației comunitare și va informa Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul acestor activități cel puțin o dată la cinci ani.

(2) Comisia analizează relevanța activităților de evaluare a conformității, de acreditare și de supraveghere a pieței care beneficiază de finanțare comunitară, prin prisma cerințelor politicilor și ale legislației comunitare și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul acestor activități cel puțin o dată la trei ani.

Justificare

The five year period proposed by the executive Commission is too long and needs to be shortened.

Amendamentul 132

Articolul 34

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi un set de orientări generale.

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi orientări consultând părțile interesate.

Justificare

Stakeholders should be consulted by the Commission when setting up implementation guidelines.

Amendamentul 133

Articolul 35a (nou)

 

Articolul 35a
Clauza de reexaminare

 

În termen de cel mult ...1, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament și a Directivei 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, precum și a oricărui alt instrument comunitar pertinent care are ca obiect supravegherea pieței. În special, raportul în cauză analizează coerența normelor comunitare în materie de supraveghere a pieței. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri în vederea modificării și/sau consolidării instrumentelor în cauză în sensul unei mai bune reglementări și al simplificării. Raportul conține o evaluare a extinderii către toate produsele a domeniului de aplicare a capitolului III din prezentul regulament.

 

_________

1Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 134

Articolul 36

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile, inclusiv sancțiuni penale, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la […] cel mai târziu, și o informează pe aceasta fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestor dispoziții.

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile, inclusiv sancțiuni penale, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționate și disuasive și trebuie mărite în mod proporțional în cazul în care agentul economic respectiv a comis o încălcare similară a dispozițiilor prezentului regulament în trecut. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la […] cel mai târziu, și o informează pe aceasta fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestor dispoziții.

Justificare

See justification to Amendment 134.

Amendamentul 135

Articolul 36a (nou)

 

Articolul 36a

 

Modificare la Directiva 2001/95/CE

 

În articolul 8 din Directiva 2001/95/CE, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) În cazul în care anumite produse prezintă un risc grav, autoritățile competente iau în timp util măsurile corespunzătoare menționate la alineatul (1) literele (b)-(f). Prezența unui risc grav este determinată de statele membre, care evaluează fiecare caz în parte, cu specificităţile sale, luând în considerare orientările menționate la punctul 8 din anexa II.”

Amendamentul 136

Articolul 37 alineatul (1)

Regulamentul (CEE) nr. 339/93 se abrogă după doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Regulamentul (CEE) nr. 339/93 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 137

Articolul 38 alineatul (2)

Capitolul III se aplică după doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul 138

Anexă (nouă)

 

Anexă

 

Condițiile necesare recunoașterii în conformitate cu articolul 12a.

 

1. În cadrul Comunității Europene se instituie un organism recunoscut în temeiul articolului 12a („organismul”).

 

2. În conformitate cu actul de instituire al organismului, organismele naționale de acreditare din cadrul Comunității au dreptul să adere la acesta, cu condiția să achite cotizațiile corespunzătoare și să respecte normele și obiectivele organismului, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament și în acordul-cadru convenit cu Comisia.

 

3. Organismul se consultă cu toate părțile interesate pentru pregătirea deciziilor care le va afecta.

 

4. Organismul oferă membrilor săi servicii de evaluare reciprocă care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 9.

 

5. Procedurile organismului permit încheierea unor acorduri multilaterale care garantează că, în situația în care un organism național de acreditare susţine cu succes evaluarea reciprocă periodică a serviciilor de acreditare furnizate de acesta, serviciile în cauză sunt recunoscute de celelalte organisme naționale de acreditare.

 

6. Organismul îndeplinește sarcinile transmise de Comisie în temeiul articolului 12.

(This AM replaces AM 110 from the Draft Report)


EXPUNERE DE MOTIVE

The Rapporteur welcomes the proposal for a Regulation on the accreditation and market surveillance of products in the Community, and the accompanying proposal for a Decision on a common framework for the marketing of products.

Creating an internal market for goods is one of the European Community’s objectives. The internal market is an area without internal borders in which the free movement of goods, persons, services and capital is guaranteed under the EC Treaty. The purpose of the proposal is to provide a common framework for the existing infrastructures for accreditation for the control of conformity assessment bodies, and market surveillance for the control of products and economic operators.

The main objective is to safeguard the free movement of goods in a harmonised context. Attaching central importance to the free movement of goods as one of the pillars of the internal market will only contribute to growth and competitiveness if the necessary consumer confidence exists. Removal of barriers for economic operators and creation of favourable economic conditions for companies must always reflect a high level of consumer protection. High consumer health and safety standards and environmental protection are central concerns in any EU policy.

Though the Rapporteur welcomes the proposals, he is of the opinion that there is room for further improvement. He therefore proposes amendments along the following lines:

Subject matter and scope

The Rapporteur is concerned about the limited scope of the Regulation as to the product sectors covered. The proposal offers an opportunity to establish a broader framework for both accreditation and market surveillance. That opportunity should be seized in order to minimise regulatory fragmentation, as well as in the interest of simplification and better regulation.

The many and broad exclusions cover whole pieces of legislation, not just those parts that may be relevant. The exclusions risk turning the Regulation into the exception instead of the framework intended. To get rid of the exclusions avoids the need to revise the Regulation as and when new legislation is enacted. Maintaining the exclusions opens the door to requests for even more exclusions, adding to the problem. Demands for exclusions could possibly be motivated more by various sector specific interests than by a concern to establish a coherent framework.

Favouring a broad scope of application the Rapporteur therefore proposes to remove all the exclusions.

Instead, the general principle that more specific rules have precedence over more general rules is restated. This is a general and well-established principle of law found in many other pieces of Community legislation, including in the Directive 2001/95/EC on General Product Safety (GPSD).

Some definitions, such as "products", "Community harmonisation legislation", "entering the Community market", "conformity assessment", and "CE marking" have been introduced, whereby coherence of the definitions in the Regulation and the Decision must be ensured.

Accreditation and conformity assessment

Accreditation has not hitherto been regulated at Community level, although it has been and is practised in all Member States. As a result Member States have developed different (and divergent) systems and requirements. The proposal sets out a comprehensive framework for accreditation and lays down at Community level the principles for its work and organisation.

The Rapporteur strongly supports the idea to leave accreditation as a national responsibility, whereby national accreditation bodies have to act as public authorities and in the public interest. Consequently competition between accreditation bodies is excluded in the compulsory area.

With regard to the scope of accreditation the Rapporteur is of the opinion that it should be as wide as possible to prevent the creation of several systems. As a result the confidence in accreditation would be strengthened and confusion among economic operators avoided.

Regarding operation of accreditation, certain rights of the respective authorities have been strengthened in order to maintain high accreditation standards.

Role of European cooperation for accreditation (EA)

The Rapporteur is of the opinion that to enshrine the European co-operation for accreditation (EA) in the Regulation is problematic in so far as, firstly, the EA is an entity under private law, secondly it has not been decided yet formally whether the EA will be the organisation in question or for how long, and thirdly in case of possible changes to the corporate structure of the EA, such as a change of name or if it was to be put into liquidation or merge. The Rapporteur does not at all question the competence of the EA, which it has sufficiently proved over many years, but he believes that the Regulation should refer to a body to be recognised upon meeting certain criteria.

As a consequence the Commission would have to recognise a body which satisfies the requirements of Annex A after consultation with the Member States, and come to a framework agreement to contains, inter alia, provisions for the supervision of the body.

Market surveillance and customs authorities

The general comments under subject matter and scope above apply with particular force to market surveillance. The Rapporteur sees no good reason to establish a framework for market surveillance that is riddled with exclusions. A framework for market surveillance should by its very nature be broad.

For example, the GPSD should be included in the framework as the borderline between products for consumer use and for professional use is blurred, as the exclusion would mean unnecessary complication, and as it may lead to unclear procedures and responsibilities.

Also the exclusion of 15 entire Directives and Regulations under Article 13(3) would contradict the establishment of an efficient market surveillance based on EU-wide rules.

However, it would have to be guaranteed that the market surveillance measures will be adequate for individual products, and the respective specific regulations and practices be maintained. This is achieved by the general principle that specific rules applying to different sectors have precedence over the more general rules of the framework provided for hereby.

The Rapporteur strengthens the provisions for the obligations of the Member States as regards the establishment, implementation and periodical update of their market surveillance programmes. Review and assessment procedures are reinforced. Communication between the Member States and the Commission, and information to the public, is emphasised.

The Rapporteur proposes focussing the market surveillance effort on those products representing a serious risk. Provisions regarding products presenting a serious risk have been amended and clarified especially as regards the risk assessment.

In order to increase the effectiveness of market surveillance across the EU the Rapporteur believes that common initiatives with third countries and an improved co-operation with their respective authorities would contribute to a better understanding of the complex EU rules and regulations, and also encourage third country authorities to take measures for the prevention of illegal exports into the EU.

Regarding control of products entering the Community market the Rapporteur is of the opinion that co-ordination and exchange of information between customs and market surveillance authorities have to be strengthened. The volume of third country products entering the Community market is constantly growing, and simultaneously the significance of the controls of the customs authorities is increasing. In order to improve the effectiveness of the customs authorities they should receive the necessary information about dangerous products from the respective market surveillance authorities well in advance. The Regulation will lead to a further increase of market surveillance activities, and in the interest of fair competition and, not least, consumers the approach of market surveillance should be preventive instead of reactive.

CE marking

The Rapporteur is of the opinion that the CE marking needs better protection. Provisions (inspired by the proposed Decision) dealing with the CE marking are therefore introduced. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is thus a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. For the market surveillance authorities the appropriately applied CE marking constitutes a very useful instrument for their effective market surveillance activities.


AVIZ al Comisiei pentru comerţ internaţional (14.9.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor

(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Raportor pentru aviz: Helmuth Markov

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on International Trade welcomes the proposals of the Commission aiming at creating a stricter and more comprehensive Community surveillance on marketing of products.

The draftsperson is in particular of the opinion that the proposed regulation may represent an important step forward in the creation of a safer and well functioning single market.

He has taken note of the fact that there is still a certain risk of distortion to competition due to differing practices in the designation of conformity assessment bodies by national authorities and unequal treatment in the case of non-complying or dangerous products on the market, through very different national market surveillance infrastructures, rules and means.

He also agrees with the Commission's conclusions according to which past abusive practices have resulted in a certain lack of trust in conformity marking and that coherence in the implementation and enforcement of the current rules could certainly be improved. Previous experience has shown that abusive practices often involve imported goods which may easily escape from the system of verifications manned by the Community and the competent national authorities.

The CE marking is often considered as the proof that an item is intrinsically safe because it respects the stringent Community rules defending the fundamental right of consumers and citizens to have access only to safe products. This is unfortunately not always true. Since the CE marking is in most cases affixed under the responsibility of the manufacturer, there is no real certainty that this marking is faithfully reflecting the conformity of the product to the Community legislation. This is even more evident when considering that technical standards and verifications in third countries may be less severe than those applied in the European Union.

Under these conditions, there is no doubt that the system based on the “EC declaration of conformity” (which is largely self-managed by producers inside and outside the Community) needs to be enforced by a serious surveillance system and by equally credible sanctions. The Community public interest cannot accept that basic rights of the citizens are sacrificed to the interests of powerful multinational groups.

In this respect, the national customs authorities play a vital role in ensuring that unsafe products are not placed on the market. A better coordination and a wider circulation of information is likely to increase the efficacy of the action of national customs authorities and ensure that fraudulent practices aiming at circumventing the foreign producers' and importers' legal obligations are properly tackled.

It should also be advisable if, in accordance to Articolul 16.3 of the Decision, the national customs authorities would be authorised to suspend the release of a product for free circulation in case it affixes markings, signs and inscriptions which are false or likely to mislead third parties as to the meaning or form of the CE marking.

The draftsperson is of the opinion that the destruction of imported products which are found to be dangerous for public health or not complying with Community laws is a proportionate response which would provide an efficient deterrent against imports of products for which the entry into the market has been denied. This remedy should also put an end to the unacceptable practice according to which products which are dangerous or not complying with conformity marking are often re-exported and subsequently enter the Community market at other points of entry.

Surveillance would become effective only if penalties applicable to infringements are effective, proportionate and dissuasive. Legislation at Community level addressing this issue, though suitable, is probably premature. The draftsperson would however recommend that a common framework according to which similar penalties shall be applied in the whole Community is put in place. These rules should also be implemented in a consistent manner which would avoid serious breaches in the Community's surveillance system. The draftsperson also recommends that more serious penalties are applied when an economic operator is found responsible for repeated violations of the Community harmonisation legislation.

The proposed Regulation could also be improved as far as the communication is concerned. To this extent, the draftsperson has proposed the following improvements:

a) the annual publication by the European Commission, in cooperation with Member States, of a report on the enforcement of the Community harmonisation legislation;

b) the set up of a common and public database, accessible to the Member States' public administrations and economic operators, listing all cases where a product was found to present a serious risk to health and safety or was in breach of Community harmonisation legislation.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 29

(29) Punctele de intrare la frontierele externe sunt amplasate strategic pentru a detecta produsele chiar înainte de introducerea acestora pe piaţă. În consecinţă, obligaţia autorităţilor vamale de a efectua controale la scară adecvată poate contribui la crearea unei pieţe mai sigure.

(29) Punctele de intrare la frontierele externe sunt amplasate strategic pentru a detecta produsele nesigure sau produsele care prezintă marcaje, semne ori inscripţii false sau care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE, chiar înainte de introducerea acestora pe piaţă. În consecinţă, obligaţia autorităţilor vamale de a efectua controale la scară adecvată poate contribui la crearea unei pieţe mai sigure.

Justificare

There is the clear need that customs authorities will be also in charge of verifying whether products entering the Community are affixing false or misleading CE markings.

Amendamentul2

Considerentul 31

(31) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile pentru încălcările dispoziţiilor prezentului regulament şi să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionate şi disuasive.

(31) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile pentru încălcările dispoziţiilor prezentului regulament şi să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionate şi disuasive. Acestea ar trebui sporite în mod proporţional în cazul în care operatorul economic vizat a fost găsit responsabil, în trecut, de încălcări similare ale dispoziţiilor prezentului regulament.

Justificare

Recidivist economic operators should in principle be submitted to more severe and dissuasive penalties than those applied to economic operators which have been found in breach with this regulation only once. This is a plain legal principle which should be applied also in the case in point.

Amendamentul 3

Articolul 6 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

 

 

(ca) în cazul în care organismul care urmează să fie acreditat face parte dintr-o filială a unei organizaţii înfiinţate într-un alt stat membru, acesta poate solicita acreditarea fie de la organismul naţional de acreditare local, fie de la organismul naţional de acreditare al organizaţiei care l-a creat.

Justificare

In cases where conformity assessment bodies, test and calibration laboratories etc. form part of a larger cross-border organisation they should be allowed to be accredited either in the MS they are based in or in the MS their parent organisation is established in.

Amendamentul 4

Articolul 9 alineatul (5)

(5) Rezultatele evaluării reciproce sunt comunicate tuturor statelor membre şi Comisiei.

(5) Rezultatele finale ale evaluării reciproce sunt date publicităţii şi comunicate tuturor statelor membre şi Comisiei.

Justificare

The results of the peer evaluation are of direct interest not only to the Member States and the Commission but also to the customers and other stakeholders of accreditation.

Amendamentul 5

Articolul 17 alineatul (2) primul paragraf

(2) Autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să adopte măsurile necesare pentru a atenţiona utilizatorii de pe teritoriul său cu privire la orice produs care a fost identificat ca prezentând un risc.

(2) Autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să adopte măsuri corespunzătoare şi proporţionate pentru a atenţiona utilizatorii de pe teritoriul său cu privire la orice produs care a fost identificat ca prezentând un risc.

Justificare

The legal text needs to clearly state that measures taken in response to a demonstrated lack of conformity must be proportionate.

Amendamentul 6

Articolul 19 alineatul (1)

(1) Statele membre se vor asigura că orice măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau suspendare din producţie, menţionează exact motivele iniţierii sale.

(1) Statele membre se asigură că orice măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare, pentru interzicerea sau restricţionarea disponibilităţii unui produs pe piaţă, pentru retragerea sa de pe piaţă sau suspendarea lui din producţie, este proporţionată şi menţionează exact motivele pentru care a fost luată.

Justificare

The legal text needs to clearly state that measures taken in response to a demonstrated lack of conformity must be proportionate.

Amendamentul 7

Articolul 23 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

 

(ba) să întocmească un raport anual privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare de armonizare;

Justificare

The information dissemination concerning the implementation of the proposed regulation needs to be significantly improved.

Amendamentul 8

Articolul 23 alineatul (2) litera (bb) (nouă)

 

(bb) să creeze o bază de date publică comună, accesibilă administraţiilor publice şi operatorilor economici din statele membre, enumerând toate situaţiile în care s-a dovedit că un produs prezintă riscuri grave pentru sănătate şi siguranţă sau că a încălcat legislaţia comunitară de armonizare.

Justificare

The information dissemination concerning the implementation of the proposed regulation needs to be significantly improved. In this specific case, the common database would enable economic operators in good faith to avoid to enter into business with no reliable counterparts, both from outside and inside the Community.

Amendamentul 9

Articolul 23 alineatul (2) litera (bc) (nouă)

 

(bc) să dezvolte, să organizeze şi să creeze astfel de programe şi schimburi de experienţă, informaţii şi cele mai bune practici, programe şi acţiuni pentru proiecte comune, campanii de informare, programe de vizite comune şi punerea în comun a resurselor, de asemenea, în cooperare cu ţările terţe.

Justificare

A big number of non-conform products reaching the EC internal market are produced in third countries (e. g. China: 47%). This is very often rooted in inadequate information and training. Therefore common programs and exchanges should be developed and set up in cooperation with these countries accordingly to those in the EC.

Amendamentul 10

Articolul 23 alineatul (3)

(3) Statele membre trebuie să se asigure că autorităţile lor naţionale participă în activităţile menţionate la alineatul (2), acolo unde este cazul.

(3) Statele membre se asigură că autorităţile lor naţionale participă pe deplin la activităţile menţionate la alineatul (2).

Justificare

For a better functioning system, cooperation between national authorities needs to be maximised and not left to the discretional appreciation of single Member States.

Amendamentul 11

Articolul 24 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Statele membre conferă autorităţilor lor vamale competenţe sporite şi le oferă resursele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile, inclusiv distrugerea produselor care nu sunt conforme cu legislaţia comunitară.

Justificare

National customs authorities have a vital role to play in preventing products being marketed in the Union when they do not conform to Community legislation. To enable them to carry out their activities to the best possible effect, they must be given greater powers, extending to the destruction of products not in conformity, including products bearing marks likely to mislead consumers, especially as to the meaning and form of the CE mark.

Amendamentul 12

Articolul 24 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

 

(ba) produsul prezintă marcaje, semne ori inscripţii false sau care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE, sau ambele.

(See art. 16.3 of the Decision)

Justificare

The national customs authorities should be authorised to suspend the release of a product for free circulation also when it affixes markings, signs and inscriptions which are false or likely to mislead third parties as to the meaning or form of the CE marking.

Amendamentul 13

Articolul 26a (nou)

 

Articolul 26a

Principii generale ale marcajului CE

(1) Marcajul CE poate fi aplicat doar de producător sau de reprezentantul său autorizat. Prin aplicarea marcajului CE, producătorul îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte conformitatea produsului cu dispoziţiile Deciziei nr. .../... a Parlamentului European şi a Consiliului din ... [privind un cadru comun pentru comercializarea produselor].

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile. Statele membre se abţin de la introducerea în legislaţiile naţionale sau elimină orice referire la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE cu privire la conformitatea cu toate dispoziţiile cuprinse în legislaţia comunitară privind marcajul CE.

(3) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, semne şi inscripţii care pot induce în eroare în ceea ce priveşte semnificaţia sau simbolul grafic al marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea sau semnificaţia marcajului CE.

Justificare

Products bearing the CE mark are considered safe because they have been manufactured in accordance with Community legislation. It is consequently in the interest of producers, dealers, and consumers alike to have clear rules on CE marking. The rules governing the CE mark therefore need to be directly applicable and hence laid down in the text of the regulation. Naturally, this does not in any way lessen the need to ensure that inclusion of the above Articolul in the regulation will be compatible with the existing Community directives.

Amendamentul 14

Articolul 26b (nou)

 

Articolul 26b

 

Norme şi condiţii pentru aplicarea marcajului CE

 

(1) Marcajul CE constă în iniţialele „CE” conform următorului model:

 

(2) În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, trebuie respectate proporţiile din desenul menţionat la alineatul (1).

 

(3) În cazul în care legislaţia specifică nu impune dimensiuni exacte, marcajul CE are înălţimea de cel puţin 5 mm.

 

(4) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produs sau pe plăcuţa cu datele produsului. În cazul în care acest lucru este imposibil sau nejustificat dată fiind natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire, dacă legislaţia în cauză prevede astfel de documente.

 

(5) Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piaţă. Acesta poate fi urmat de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

 

(6) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii şi/sau al oricărui alt organism care intervine în faza de control al producţiei. Numărul de identificare al unui astfel de organism se aplică chiar de către organismul în cauză sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul Comunităţii.

 

(7) Statele membre garantează aplicarea corectă a regimului ce reglementează marcajul CE şi urmăresc în justiţie utilizarea incorectă a acestuia. Statele membre instituie sancţiuni, inclusiv pedepse penale pentru infracţiunile grave, proporţional cu gravitatea acestora, care reprezintă o măsură de descurajare efectivă împotriva utilizării improprii.

Justificare

Products bearing the CE mark are considered safe because they have been manufactured in accordance with Community legislation. It is consequently in the interest of producers, dealers, and consumers alike to have clear rules on CE marking. The rules governing the CE mark therefore need to be directly applicable and hence laid down in the text of the regulation. Naturally, this does not in any way lessen the need to ensure that inclusion of the above Articolul in the regulation will be compatible with the existing Community directives.

Amendamentul 15

Articolul 32 alineatul (2)

(2) Comisia va analiza relevanţa activităţilor de evaluare a conformităţii, de acreditare şi de supraveghere a pieţei care beneficiază de finanţare comunitară prin prisma cerinţelor politicilor şi ale legislaţiei comunitare şi va informa Parlamentul European şi Consiliul cu privire la rezultatul acestor activităţi cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Comisia analizează relevanţa activităţilor de evaluare a conformităţii, de acreditare şi de supraveghere a pieţei, care beneficiază de finanţare comunitară prin prisma cerinţelor politicilor şi ale legislaţiei comunitare şi informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la rezultatul acestor activităţi cel puţin o dată la trei ani.

Justificare

The five year period proposed by the executive Commission is too long and needs to be shortened.

Amendamentul 16

Articolul 36

Statele membre stabilesc norme privind sancţiunile aplicabile, inclusiv sancţiuni penale, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei până la […] cel mai târziu, şi o informează pe aceasta fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestor dispoziţii.

Statele membre stabilesc norme privind sancţiunile aplicabile, inclusiv sancţiuni penale, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive. Sancţiunile sunt sporite în mod proporţional în cazul în care operatorul economic a fost găsit responsabil, în trecut, de introducerea pe piaţă a unor produse care încalcă dispoziţiile prezentului regulament. Statele membre notifică aceste dispoziţii Comisiei cel târziu la […] şi o informează pe aceasta fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestor dispoziţii.

Justificare

Recidivist economic operators should in principle be submitted to more severe and dissuasive penalties than those applied to economic operators which have been found in breach with this regulation only once. This is a plain legal principle which should be applied also in the case in point.

PROCEDURĂ

Titlu

Acreditarea şi supravegherea pieţei privind comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către              

        Data anunţului în plen

INTA

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz          

               Data numirii

Helmuth Markov

21.3.2007

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

27.6.2007

 

 

Data adoptării

12.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma

(1)

Nepublicat încă în JO.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (23.11.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor.

(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Raportor pentru aviz: Peter Liese

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Regelungen erlassen, die an die Hersteller von Produkten bestimmte Anforderungen stellen. In erster Linie geht es um die Sicherheit der Verbraucher, den Schutz vor Gesundheitsschäden und in den vergangenen Jahren, wie z.B. durch die EuP-Richtlinie, verstärkt auch um die ökologischen Eigenschaften der Produkte. Die Regelungen werden nach dem sogennanten "new approach" erlassen, d.h. der Hersteller ist zunächst selbst für die Erfüllung der Regeln verantwortlich und bestätigt die Einhaltung der Regeln durch Anbringung des CE-Kennzeichens. Diese Regelung ist zunächst unbürokratisch und mit wenig Kosten für die Hersteller verbunden. Sie führt dann zu Problemen, wenn einzelne Hersteller oder Gruppen von Herstellern das CE-Kennzeichen anbringen, ohne die Regeln zu erfüllen. Dies führt zu einer Gefährdung der Verbraucher und zum Schaden für die Umwelt. Darüber hinaus sind die ehrlichen Hersteller, die sich an die Regeln halten, im Wettbewerb benachteiligt, da sie die Kosten der Einhaltung tragen und ihre Konkurrenz einen unlauteren Vorteil hat. Daher hat sich das Europäische Parlament schon bei verschieden Gelegenheiten, z.B. bei der Verabschiedung der EuP-Richtlinie, für eine verstärkte Marktüberwachung ausgesprochen. Die Kommission hat nun einen Vorschlag vorgelegt, um dieses Anliegen aufzugreifen. Der Vorschlag greift jedoch zu kurz, da zum einen eine Übergangszeit von zwei Jahren vorgesehen ist. In diesen zwei Jahren sind Verbraucher und Umwelt unnötig weiterhin nicht kontrollierten Produkten ausgesetzt. Daher schlägt der Berichterstatter für die Stellungnahme vor, die Frist auf einen Monat zu verkürzen, damit die Vorteile einer besseren Marktüberwachung so schnell wie möglich umgesetzt werden können. Außerdem schlägt der Berichterstatter für die Stellungnahme vor, die Bezugnahme auf die Einhaltung von Umweltregeln in allen Textteilen aufzunehmen. Weitere Änderungsanträge betreffen die Kontrolle im Anschluss an ein Verbot. Oft wird ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Die Einhaltung dieses Verkaufsverbots wird jedoch nicht kontrolliert. Ein weiterer Änderungsantrag betrifft die Schnelligkeit des Handelns. Gerade bei Saisonartikeln oder bei Aktionswaren ist es notwendig, innerhalb von wenigen Tagen, manchmal Stunden, fehlerhafte Produkte zu beschlagnahmen, da sie ansonsten ausverkauft sind. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Mitgliedstaaten ausreichend Personal zur Verfügung stellen, um ihren Aufgaben zu entsprechen.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 1

(1) În scopul consolidării contextului general prin care se asigură că produsele respectă un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa, este necesară stabilirea unor reguli şi principii legate de acreditarea şi supravegherea pieţei, care constituie aspecte importante ale contextului respectiv.

(1) În scopul consolidării contextului general prin care se asigură că produsele respectă un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa sau mediul, este necesară stabilirea unor reguli şi principii legate de acreditarea şi supravegherea pieţei, care constituie aspecte importante ale contextului respectiv.

Justificare

In Übereinstimmung mit Artikel 1 Absatz 1 über „Gegenstand und Geltungsbereich“ schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, eine klare Bezugnahme auf den Umweltschutz aufzunehmen. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass alle Fälle, in denen gegen Rechtsvorschriften der EU verstoßen wird, vor allem auch im Umweltbereich, eine angemessene Behandlung erfahren.

Amendamentul 2

Considerentul 24

(24) Cooperarea dintre autorităţile competente la nivel naţional şi transfrontalier în schimbul de informaţii, cercetarea încălcărilor şi în luarea de măsuri în vederea stopării acestora este esenţială în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii, precum şi a garantării unei bune funcţionări a pieţei interne.

(24) Cooperarea dintre autorităţile competente la nivel naţional şi transfrontalier manifestată prin schimbul de informaţii, cercetarea încălcărilor şi luarea de măsuri în vederea stopării acestora, înainte chiar de introducerea pe piaţă a produselor periculoase, ameliorând identificarea acestora în special în porturile maritime, unde sunt concentrate aproape 90% din produsele importate în Uniunea Europeană, este esenţială în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii, precum şi a garantării unei bune funcţionări a pieţei interne.

Amendamentul 3

Considerentul 30a (nou)

 

(30a) Este necesar ca toate statele membre să prevadă căi de atac corespunzătoare înaintea instanţelor competente contra măsurilor luate de autorităţile competente care restricţionează introducerea pe piaţă a unui produs sau impun retragerea sau returnarea acestuia.

Justificare

Wenn ein Mitgliedstaat von einem Hersteller verlangt, dass er ein Produkt zurückruft, dieser die Entscheidung aber für falsch hält, muss dieser Wirtschaftsakteur die Möglichkeit haben, Rechtsbehelf gegen den Mitgliedstaat einzulegen, der die Maßnahme veranlasst hat.

Der Wortlaut deckt sich mit Erwägung 37 der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit, und stellt an sich kein neues oder nicht ausprobiertes Konzept dar.

Amendamentul 4

Articolul 2 punctul 5

5. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un produs disponibil pe piaţă;

5. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un produs un disponibil pe piaţă, dar nu îl introduce pe piaţă;

Justificare

Der Unterschied zwischen Wirtschaftsakteuren, die ein Produkt in Verkehr bringen, und solchen, die nicht für eine solche erstmalige Bereitstellung eines Produkts sorgen, muss präzisiert werden.

Die juristische Person, die ein Produkt in der EU in Verkehr bringt, sollte die Verantwortung dafür tragen, dass das Produkt ordnungemäß für den EU-Markt bestimmt ist und gemäß unseren Vorschriften für ihn hergestellt wurde. Dies trifft nicht auf die Händler zu.

Amendamentul 5

Articolul 2 punctul 11

11. „organism naţional de acreditare“ înseamnă singura autoritate dintr-un stat membru care realizează acreditarea dispunând de autoritate conferită de stat;

11. „organism naţional de acreditare“ înseamnă organismele autorizate dintr-un stat membru mandatate de stat să acorde acreditări;

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiaritätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche – in diesem Fall föderative – Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 6

Articolul 2 punctul 13a (nou)

 

13a. „introducere pe piaţa comunitară“ înseamnă prezentare pentru formalităţile vamale;

Justificare

Der Unterschied zwischen Wirtschaftsakteuren, die ein Produkt in Verkehr bringen, und solchen, die nicht für eine solche erstmalige Bereitstellung eines Produkts sorgen, muss präzisiert werden.

Die juristische Person, die ein Produkt in der EU in Verkehr bringt, sollte die Verantwortung dafür tragen, dass das Produkt ordnungemäß für den EU-Markt bestimmt ist und gemäß unseren Vorschriften für ihn hergestellt wurde. Dies trifft nicht auf die Händler zu.

Amendamentul 7

Articolul 2 punctul 13b (nou)

.

13b. „organism de evaluare a conformităţii” înseamnă organismul care desfăşoară activităţi de evaluare a conformităţii (în general laboratoare şi organisme de inspecţie şi de certificare);

Justificare

Der Unterschied zwischen Wirtschaftsakteuren, die ein Produkt in Verkehr bringen, und solchen, die nicht für eine solche erstmalige Bereitstellung eines Produkts sorgen, muss präzisiert werden.

Die juristische Person, die ein Produkt in der EU in Verkehr bringt, sollte die Verantwortung dafür tragen, dass das Produkt ordnungemäß für den EU-Markt bestimmt ist und gemäß unseren Vorschriften für ihn hergestellt wurde. Dies trifft nicht auf die Händler zu.

Amendamentul 8

Articolul 2 punctul 13c (nou)

 

13c. „evaluarea conformităţii” înseamnă a demonstra că anumite cerinţe referitoare la un produs, proces, sistem, persoană sau organism sunt îndeplinite.

Justificare

Der Unterschied zwischen Wirtschaftsakteuren, die ein Produkt in Verkehr bringen, und solchen, die nicht für eine solche erstmalige Bereitstellung eines Produkts sorgen, muss präzisiert werden.

Die juristische Person, die ein Produkt in der EU in Verkehr bringt, sollte die Verantwortung dafür tragen, dass das Produkt ordnungemäß für den EU-Markt bestimmt ist und gemäß unseren Vorschriften für ihn hergestellt wurde. Dies trifft nicht auf die Händler zu.

Amendamentul 9

Articolul 1 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

 

În statele membre cu structură federativă se poate înfiinţa un alt organism de acreditare pentru asigurarea competenţelor la nivel federal. În acest caz se solicită ambelor organisme de acreditare să practice o colaborare bazată pe încredere.

Justificare

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiaritätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche – in diesem Fall föderative – Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 10

Articolul 4 alineatul 6

(6) Organismul naţional de acreditare va funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformităţii, şi nici nu poate oferi servicii de consultanţă.

(6) Organismul naţional de acreditare va funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformităţii, şi nici nu poate oferi servicii de consultanţă, nici nu poate deţine acţiuni la organismele de evaluare a conformităţii.

Justificare

Damit die Akkreditierungsstelle von allen ihrer Zuständigkeit unterliegenden Konformitätsbewertungsstellen (von denen einige möglicherweise als notifizierte Stellen fungieren) vollkommen unabhängig ist, muss nicht nur für funktionale Schranken innerhalb eines Unternehmens, sondern auch für eine wirkliche Unabhängigkeit gesorgt werden, um mögliche Bedenken wegen eines Interessenkonflikts oder einer Interessenkonfusion auszuräumen. Es muss daher eine finanzielle Trennung gewährleistet werden.

Amendamentul 11

Articolul 5 alineatul (2)

(2) Organismul naţional de acreditare va monitoriza orice evaluare a conformităţii pentru care a emis un certificat de acreditare.

(2) Organismele naţionale de acreditare supraveghează toate organismele de evaluare a conformităţii pentru care au emis un certificat de acreditare.

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 12

Articolul 5 alineatul (3)

(3) În cazul în care organismul naţional de acreditare constată faptul că un organism de evaluare a conformităţii care a primit un certificat de acreditare nu mai este în măsură să îndeplinească o activitate specifică de evaluare a conformităţii, sau comite o încălcare gravă a obligaţiilor sale, organismul naţional de acreditare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a restricţiona, suspenda sau retrage certificatul de acreditare respectiv.

(3) În cazul în care organismele naţionale de acreditare constată faptul că un organism de evaluare a conformităţii care a primit un certificat de acreditare nu mai are competenţa să îndeplinească o activitate specifică de evaluare a conformităţii, sau comite o încălcare gravă a obligaţiilor sale, organismele naţionale de acreditare trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona, suspenda sau retrage certificatul de acreditare respectiv.

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 13

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

(1) În cazul în care un organism naţional de acreditare solicită acreditarea, se va consulta cu organismul naţional de acreditare al statului membru în care se află sau cu organismul de acreditare la care respectivul stat membru a apelat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(1) În cazul în care un organism naţional de evaluare a conformităţii solicită acreditarea, se va consulta cu organismele naţionale de acreditare ale statului membru în care este stabilit sau cu organismele naţionale de acreditare la care respectivul stat membru a apelat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 14

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

(a) când statul membru în care acesta este stabilit a decis să nu instituie un organism naţional de acreditare propriu şi nu a făcut apel la organismul naţional de acreditare al altui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

(a) când statul membru în care acesta este stabilit a decis să nu instituie organisme naţionale de acreditare proprii şi nu a făcut apel la organismele naţionale de acreditare ale altui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Nr. 1.

Die Forderung einer einzigen nationalen Akkreditierungsstelle verletzt das Subsidiari-tätsprinzip sowie die Verpflichtung der Organe der Europäischen Gemeinschaften, das Grundgefüge der Verfassung der Mitgliedstaaten nicht anzutasten und deren wesentliche - in diesem Fall föderative - Strukturen nicht auszuhöhlen. Zur Wahrung des Föderalismus in den Mitgliedstaaten ist daher erforderlich, ihnen die Schaffung einer weiteren Akkreditierungsstelle zu ermöglichen.

Amendamentul 15

Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

(2a) Organismele naţionale de acreditare prevăd căi de atac pentru a permite agenţilor economici să intenteze o acţiune în instanţă în cazul în care pot demonstra că un organism acreditat nu dispune de competenţele sau abilităţile minime necesare.

Justificare

Der vorliegende Vorschlag sieht ein Verfahren vor, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihre nationalen Akkreditierungsstellen in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, sodass das öffentliche Interesse geschützt ist. Die Handlungen der nationalen Akkreditierungsstellen und der Stellen, die von ihnen akkreditiert werden, haben jedoch unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsakteure, sodass diesen ebenfalls ein ausdrücklicher Rechtsbehelf zur Verfügung stehen sollte.

Amendamentul 16

Articolul 16 alineatul (1)

(1) Statele membre trebuie să asigure comunicarea şi coordonarea dintre toate autorităţile de supraveghere a pieţei.

(1) Statele membre trebuie să asigure comunicarea şi coordonarea dintre toate autorităţile de supraveghere a pieţei aflate sub jurisdicţia lor.

Justificare

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the credibility of the CE marking. We do not believe that any such credibility gap stems from two points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed from the market. Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Amendamentul 17

Articolul 16 alineatul (2) paragraful 1a (nou)

 

Statele membre stabilesc proceduri adecvate pentru a verifica dacă măsurile corective au fost efectiv aplicate.

Justificare

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.

Amendamentul 18

Articolul 16 alineatul (4)

(4) Statele membre trebuie să stabilească, să implementeze şi să actualizeze periodic programele de supraveghere a pieţei.

(4) Statele membre trebuie să stabilească, să implementeze şi să actualizeze periodic programele de supraveghere a pieţei. Statele membre pot încheia acorduri de cooperare cu părţile interesate, în special cu organizaţiile profesionale sectoriale, pentru a profita de informaţiile disponibile privind piaţa.

Justificare

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.

Amendamentul 19

Articolul 16 alineatul (5)

(5) Statele membre trebuie să revizuiască şi să evalueze periodic derularea activităţilor de supraveghere.

(5) Statele membre trebuie să revizuiască şi să evalueze periodic derularea activităţilor de supraveghere şi să prezinte rapoarte publice despre acestea.

Justificare

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.

Amendamentul 20

Articolul 17 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

.

Autorităţile au dreptul de a preleva mostre dintr-un produs dacă se anticipează că acesta va fi epuizat rapid.

Justificare

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have been already been sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of characterised default of compliance with EU legislation.

Amendamentul 21

Articolul 19 alineatul (1)

(1) Statele membre se vor asigura că orice măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau suspendare din producţie, menţionează exact motivele iniţierii sale.

(1) Statele membre se vor asigura că orice măsură iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare şi principiului proporţionalităţii, de interzicere sau restrângere a disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau suspendare din producţie, menţionează exact motivele iniţierii sale.

Justificare

Artikel 19 Absatz 1 sieht eine Reihe möglicher Marktinterventionen der Behörden vor, die jeweils unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen für die Wirtschaftsakteure haben werden. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sollte das Ausmaß der Marktintervention im Verhältnis zur Höhe des Risikos für die Öffentlichkeit stehen. Ähnlich lautende Bestimmungen finden sich bereits in der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit.

Amendamentul 22

Articolul 24 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

 

Statele membre se asigură că autorităţile lor vamale deţin competenţele şi resursele necesare pentru buna desfăşurare a sarcinilor care le revin.

Justificare

Im Interesse der Kohärenz und Effizienz des gesamten Rechtsrahmens für die Vermarktung von Produkten schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, für die Zollkontrollen eine ähnliche Bestimmung vorzusehen, wie sie in Artikel 16 Absatz 3 für die Marktüberwachungsbehörden vorgesehen ist.

Amendamentul 23

Articolul 34

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi un set de orientări generale.

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi orientări prin consultare cu părţile interesate.

Justificare

Die interessierten Kreise sollten von der Kommission bei der Aufstellung der Leitlinien für die Durchführung angehört werden.

Amendamentul 24

Articolul 35 alineatul (2)

(2) Dacă într-un stat membru acreditarea nu este realizată de către un singur organism de acreditare naţională şi dacă respectivul stat membru intenţionează să continue să realizeze acreditări, va face modificările structurale necesare în vederea stabilirii unui singur organism naţional de acreditare până la 1 ianuarie 2010.

(2) Dacă într-un stat membru acreditarea nu este acordată de către un singur organism naţional de acreditare şi dacă respectivul stat membru intenţionează să continue să acorde acreditări, va face modificările structurale necesare în vederea stabilirii unui organism naţional de acreditare sau a unui al doilea organism naţional de acreditare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) paragraful 1a, până la 1 ianuarie 2014.

Justificare

Folgeänderung zum Änderungsantrag zu Art. 4 Abs. 1.

Zudem muss die Übergangsfrist für die erforderlichen rechtlichen und verwaltungstechnischen Umsetzungsmaßnahmen verlängert werden. Insbesondere in Ländern mit komplexen Akkreditierungssystemen sind diese Änderungen nicht bis 2010 zu realisieren und deshalb sollte die Frist bis 2014 verlängert werden.

Amendamentul 25

Articolul 38 alineatul (2)

Capitolul III se aplică după doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Capitolul III se aplică după o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Es ist nicht akzeptabel, dass es weitere zwei Jahre dauern soll, bis für die Marktüberwachung die effizienten Bedingungen gelten, die hierfür dringend erforderlich sind. Hersteller, die die europäischen Rechtsvorschriften und Standards einhalten, sehen sich derzeit durch unlautere Konkurrenz einer schweren Benachteiligung ausgesetzt.

PROCEDURÃ

Titlu

Acreditarea şi supravegherea pieţei privind comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ENVI

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Peter Liese

10.5.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

8.10.2007

 

 

Data adoptării

22.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle

(1)

Nepublicat încă în JO.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (5.10.2007)

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor

(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Raportor pentru aviz: John Purvis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The draftsman welcomes the proposal for a regulation on the accreditation and market surveillance of products in the Community, and the accompanying proposal for a decision on a common framework for the marketing of products. These are designed to facilitate the operation of the internal market of goods whilst ensuring that the products entered and circulated in the internal market are safe.

The Regulation builds upon systems already existing in Member States; introduces strengthened rules on market surveillance to filter unsafe products, including imports; and strengthens the role of accreditation for conformity assessment bodies thus enhancing confidence in product conformity assessment.

Though the draftsman, as stated above, welcomes the proposals, he is of the opinion that there is room for further improvement and therefore proposes amendments along the following lines:

§ Some definitions, such as "making available on the market" and "entering the Community market" must be clarified; new definitions on "conformity assessment"; "conformity assessment body" have to be introduced; coherence of definitions in the Regulation and the Decision must be ensured. Article 2 of the Regulation is therefore amended accordingly.

§ Concerning the institutional side: the rules of cross-border accreditation should be simplified, while at the same time ensuring that increased cross-border competition does not result in lower accreditation standards; national consumer protection organizations should be involved in the cooperation among competent national authorities; customs authorities, which are the first line of defence with imports, have to be reinforced and equipped with adequate resources. Articles 6 and 24 of the Regulation are therefore amended this way.

§ Provisions of the existing directives concerning identification numbers and lists of notified bodies have been updated in order to give immediate legal certainty to the current practical application of the notification procedure.

§ As far as procedures are concerned: certain rights of the competent authorities (e.g. the right to take samples of products even before receiving complaints) have to be reinforced; in order to avoid unnecessary red tape burdens, other factors such as the size of the company, the relative complexity of the technology used, and whether or not a product is a result of unit or series production should be taken into account when carrying out conformity procedures. Articles 2, 7, and 17 of the Regulation are amended in this way. Also, the economic impact should be considered before authorities decide to recall a product - any action taken should be proportionate to the level of risk. Economic operators should also have the right to respond to such a decision, and appeal if necessary. Therefore Articles 2 and 19 have been amended. Article 16 has been amended to call on Member States to ensure there are procedures to verify that corrective actions are actually carried out.

§ Recital 30a and Article 34 of the Regulation, as well as Article 14 of the Decision are amended to ensure more involvement of stakeholders and professional organizations.

§ In order to avoid having "double standards" (i.e. a set of requirements introduced by Directive 2001/95/EC on general product safety (GPSD), and another set introduced by the present proposal) and to ensure the higher level of protection introduced by this proposal, the exemption stipulated in Article 13 (2) of the Regulation should be deleted. Also, exceptions listed in Article 1 of the Decision should be deleted as this is a sui generis decision directed towards the legislator and therefore not directly applicable.

§ The CE marking needs better protection. Its meaning of conformity with EU regulatory standards is not always clearly understood. As a result, an increasing number of products bearing the CE marking do not in fact comply with the relevant legislation. It is a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future national legislation, Articles 16-17 of the Decision should be placed in the Regulation.

§ Article 4 and 16 have been amended to emphasise the importance of transparency in decision-making and the independence of market surveillance authorities.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie(1)  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 23

(23) Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa generală a produselor a instituit un cadru de supraveghere a pieţei şi de cooperare administrativă cu privire la produsele de consum. Dispoziţiile prezentului regulament privind supravegherea pieţei nu ar trebui să se aplice în cazul produselor, în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/95/CE, în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa consumatorilor.

eliminat

Justificare

In order to avoid having "double standards" (i.e. a set of requirements introduced by Directive 2001/95/EC (General Product Safety Directive), and another set introduced by the present proposal) and to ensure the higher level of protection introduced by this proposal, this exemption should be deleted. The borderline between products for consumer use and for professional use is blurred, and such distinction could lead to unclear procedures and responsibilities. Therefore Article 13 paragraph 2 and the corresponding Recital have to be deleted.

Amendamentul 2

Considerentul 24

(24) Cooperarea dintre autorităţile competente la nivel naţional şi transfrontalier în schimbul de informaţii, cercetarea încălcărilor şi în luarea de măsuri în vederea stopării acestora este esenţială în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii, precum şi a garantării unei bune funcţionări a pieţei interne.

(24) Cooperarea dintre autorităţile competente la nivel naţional şi transfrontalier în schimbul de informaţii, cercetarea încălcărilor şi în luarea de măsuri în vederea stopării acestora este esenţială în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii, precum şi a garantării unei bune funcţionări a pieţei interne. Autorităţile naţionale pentru protecţia consumatorilor ar trebui să coopereze, la nivel naţional, cu autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei şi ar trebui să schimbe informaţii cu acestea, cu privire la produsele suspectate de a prezenta riscuri.

Justificare

As individual consumers usually turn to the national consumer protection authorities in case of quality or safety problems, the relevant information should be forwarded to the market surveillance authorities for possible follow-up.

Amendamentul 3

Considerentul 30a (nou)

 

(30a) Statele membre pot considera utilă stabilirea de acorduri de cooperare cu părţile interesate, în special cu organizaţiile profesionale sectoriale, pentru a beneficia de cunoştinţele disponibile în domeniul pieţei, la elaborarea, aplicarea şi actualizarea programelor de supraveghere a pieţei.

Justificare

Cooperation with stakeholders is already practiced in some Member States; the purpose of this amendment to encourage this good practice and to ensure that it is not prevented in a Member State due to unclear legislation.

Amendamentul 4

Considerentul 30b (nou)

 

(30b) Statele membre ar trebui să asigure căi de atac corespunzătoare împotriva măsurilor luate de autorităţile competente, care restricţionează introducerea pe piaţă a produselor sau solicită retragerea sau returnarea acestora.

Justificare

If a Member State asks a manufacturer to recall a product, which is later found to be compliant, the economic operator should have access to appeal from the Member State(s) who made the demand. This text is based on Recital 37 of the General Product Safety Directive and, as such, is not a new or untried concept.

Amendamentul 5

Considerentul 36a (nou)

 

(36a) Marcajul CE, care indică conformitatea unui produs, este consecinţa vizibilă a unui proces de evaluare completă, destinat să verifice conformitatea în sens larg. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească principiile generale care reglementează utilizarea marcajului CE şi normele privind aplicarea acestuia, care ar trebui să se aplice la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare care armonizează utilizarea acestui marcaj.

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 &17 of the Decision (COM(2007)053) should be included in this Regulation, as well as the corresponding recitals.

Amendamentul 6

Considerentul 36b (nou)

 

(36b) Este esenţial să se clarifice atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori că, aplicând marcajul CE unui produs, producătorul declară că acesta este conform cu toate cerinţele aplicabile şi că îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte produsul respectiv.

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 &17 of the Decision (COM(2007)053) should be included in this Regulation, as well as the corresponding recitals.

Amendamentul 7

Considerentul 36c (nou)

 

(36c) Protecţia juridică oferită de marcajul CE, care decurge din înregistrarea sa ca marcaj colectiv comunitar, permite autorităţilor publice să asigure aplicarea corectă şi să urmărească în justiţie încălcările reglementărilor în vigoare.

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16 &17 of the Decision (COM(2007)053) should be included in this Regulation, as well as the corresponding recitals.

Amendamentul 8

Articolul 2 punctul 1

1. „punere la dispoziţie pe piaţă” înseamnă furnizarea oricărui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau în mod gratuit;

1. „punere la dispoziţie pe piaţă” înseamnă furnizarea oricărui produs pentru distribuţie sau consum pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau în mod gratuit, cu excepţia grupului de produse de uz personal în cursul unei activităţi profesionale şi includerea componentelor într-un produs final care urmează să fie introdus pe piaţă, în cazul în care nu există niciun risc imediat pentru sănătate şi siguranţă;

Justificare

This clarification will reduce excessive administrative and financial burdens for craftsmen and SMEs (when assembling products for their own use or manufacturing products to be integrated in a final work). This addition is also in line with an existing provision of Guidance Paper M (May 2005) of the Construction Product Directive (89/106/EEC) dealing with conformity.

Amendamentul 9

Articolul 2 punctul 2a (nou)

 

2a. „introducerea pe piaţa comunitară” reprezintă prezentarea pentru formalităţile vamale la o frontieră a Comunităţii;

Justificare

This definition would clarify the meaning of the expression “products entering the Community market” used in Chapter III , Section 3 of the Regulation. There is a difference between economic operators who place a product on the market for the first time, and thus bear the responsibility of ensuring it is compliant with EU legislation, and distributors who distribute products already being sold on the Community market. This term is used in Article 24, so a definition is useful for reference.

Amendamentul 10

Articolul 2 punctul 3

3. „producător” înseamnă persoana fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau care a proiectat şi/sau fabricat un produs în nume propriu ori sub o marcă comercială;

3. „producător” înseamnă persoana fizică sau juridică care proiectează sau fabrică un produs sau care a proiectat şi/sau fabricat un produs în nume propriu ori sub o marcă comercială şi îl introduce pe piaţă;

Justificare

Bring the definition in consistency with the definitions of other market players and with the provisions of proposed Article 7(1) and( 7) (linked with Amendments 2 and 3).

Amendamentul 11

Articolul 2 punctul 11a (nou)

 

11a. „evaluarea conformităţii” înseamnă verificarea îndeplinirii cerinţelor specifice referitoare la un produs, proces, sistem, persoană sau organism.

Justificare

The term “conformity assessment body” should be added, since this term is used extensively in the Regulation. The definition is taken from ISO/IEC 17000:2004 ‘Conformity assessment – Vocabulary and general principles’.

Amendamentul 12

Articolul 2 punctul 11b (nou)

 

11b. „organism de evaluare a conformităţii” înseamnă un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii;

Justificare

The term ‘conformity assessment’ should be defined, as it is used several times in the regulation. There is no need to give examples of what conformity assessment bodies might be. The definition is taken from ISO/IEC 17000:2004 ‘Conformity assessment – Vocabulary and general principles’.

Amendamentul 13

Articolul 4 alineatul (6)

(6) Organismul naţional de acreditare va funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformităţii, şi nici nu poate oferi servicii de consultanţă.

(6) Organismul naţional de acreditare va funcţiona pe o bază nonprofit. Acesta nu poate oferi sau furniza nicio activitate sau serviciu furnizate de organismele de evaluare a conformităţii, şi nici nu poate oferi servicii de consultanţă sau deţine acţiuni la un organism de evaluare a conformităţii.

Justificare

Measures must be taken to ensure independence of both the national accreditation body and the conformity assessment bodies; and the list of these measures has to be completed with the one guaranteeing financial separation.

Amendamentul 14

Articolul 7 punctul 9a (nou)

 

9a. se asigură că organismele de evaluare a conformităţii efectuează evaluări de conformitate în mod proporţional, evitând cheltuieli inutile pentru operatorii economici şi, în special, ţinând seama de importanţa operatorului economic solicitant, de complexitatea tehnologiei utilizate pentru produsul în cauză şi dacă produsul este sau nu rezultatul unei producţii unitare sau în serie.

Justificare

In order to avoid unnecessary burden, other factors such as the size of the company, the relative complexity of the technology used, and the serial character of production should be taken into account when carrying out conformity procedures. The corresponding provision of the proposal for the Decision (COM(2007)0053 - Article 22, paragraph 4, subparagraph 4a new) on a common framework for the marketing of products is amended accordingly.

Amendamentul 15

Articolul 8 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) Statele membre se asigură că sunt disponibile căi de atac adecvate împotriva deciziilor luate de organismele naţionale de acreditare şi de organismele de evaluare a conformităţii.

Justificare

The existing proposal provides for a procedure whereby Member States are required to monitor their national accreditation bodies at regular intervals and thus the general public interest is protected. However, the actions of national accreditation bodies, and the bodies they accredit, have a direct impact on economic operators and so they too should have an explicit means of appeal.

Amendamentul 16

Articolul 13 alineatul (2)

(2) Articolele 14-23 nu se aplică produselor astfel cum se precizează la articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/95/CE în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa consumatorilor.

eliminat

Justificare

In order to avoid having "double standards" (i.e. a set of requirements introduced by Directive 2001/95/EC, and another set introduced by the present proposal) and to ensure the higher level of protection as guaranteed by this proposal, Articles 14 to 23 of the proposal should also apply to products defined in Article 2(a) of Directive 2001/95/EC. Therefore Article 13 (2) of the proposal and the corresponding recital have to be deleted.

Amendamentul 17

Articolul 16 alineatul (1)

(1) Statele membre trebuie să asigure comunicarea şi coordonarea dintre toate autorităţile de supraveghere a pieţei.

(1) Statele membre trebuie să asigure comunicarea şi coordonarea dintre toate autorităţile de supraveghere a pieţei aflate în jurisdicţia lor.

Justificare

Emphasis should be placed on the need for cooperation between different competent authorities in a Member State (e.g. different regional bodies, different government ministries). Clarification that Article 16 refers to cooperation between different authorities within Member States. Article 22 deals with cross-border cooperation.

Amendamentul 18

Articolul 16 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru urmărirea reclamaţiilor sau a rapoartelor de control asupra chestiunilor legate de riscuri prezentate de produse intrând sub incidenţa legislaţiei de armonizare comunitară, monitorizarea accidentelor sau afecţiuni ale sănătăţii care sunt susceptibile de a fi fost provocate de asemenea produse, şi urmărirea şi actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice legate de problemele de siguranţă.

(2) Statele membre trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru urmărirea reclamaţiilor sau a rapoartelor de control asupra chestiunilor legate de riscuri prezentate de produse intrând sub incidenţa legislaţiei de armonizare comunitară, monitorizarea accidentelor sau afecţiuni ale sănătăţii care sunt susceptibile de a fi fost provocate de asemenea produse, şi urmărirea şi actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice legate de problemele de siguranţă. Statele membre stabilesc proceduri adecvate pentru a verifica aplicarea efectivă a măsurilor corective.

Justificare

Market surveillance should also ensure follow-up for corrective actions in order to catch economic operators who deliberately do not comply with Community legislation, and to ensure that when a product has been found non-compliant, it is actually removed from the market.

Amendamentul 19

Articolul 16 alineatul (5)

(5) Statele membre trebuie să revizuiască şi să evalueze periodic derularea activităţilor de supraveghere.

(5) Statele membre trebuie să revizuiască şi să evalueze periodic derularea activităţilor de supraveghere şi pun la dispoziţia publicului rapoarte referitoare la acestea.

Justificare

For the sake of transparency the results of the review and assessment of the surveillance activities should be available for the public.

Amendamentul 20

Articolul 17 alineatul (1) primul paragraf

De asemenea, acestea au drept de acces în incintele operatorilor economici în cauză, în cazul în care se consideră a fi necesar, în temeiul articolului 14.

De asemenea, acestea au drept de acces în incintele operatorilor economici în cauză şi de a preleva mostre din produse, în cazul în care se consideră a fi necesar, în temeiul articolului 14.

Justificare

Some inexpensive components or consumer products can often be rapidly sold-out in a distributor’s promotional sale before any complaints reach authorities, authorising them to react. For authorities to be able to perform their function effectively there must be a measure that entitles them to take a sample of the products from any economic operator for the purposes of assessing conformity without waiting for an official complaint to be made.

Amendamentul 21

Articolul 17 alineatul (2a) (nou)

 

(2) În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei ale unui stat membru doresc să retragă de pe piaţă un produs fabricat în alt stat membru, acestea fac recomandări operatorului economic în cauză, la adresa indicată pe produsul respectiv sau în documentaţia care însoţeşte produsul.

Justificare

It is important that the economic operator be informed if another Member State decides to withdraw one of its products. However, Member State authorities cannot be expected to contact the economic operator before sending information to authorities in another Member State, as this would slow the procedure considerably.

Amendamentul 22

Articolul 19 alineatul (1)

(1) Statele membre se vor asigura că orice măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau suspendare din producţie, menţionează exact motivele iniţierii sale.

(1) Statele membre se asigură că orice măsură de supraveghere a pieţei iniţiată, conform legislaţiei comunitare de armonizare, de interzicere sau restrângere a disponibilităţii produsului pe piaţă, sau de retragere de pe piaţă sau suspendare din producţie, menţionează exact motivele iniţierii sale şi este proporţională cu gradul de risc pentru public.

Justificare

Market intervention measures have different impact on the economic operators; therefore these measures should be chosen carefully and should be proportionate to the level of risk for the public. Similar provisions are already included in the General Product Safety Directive.

Amendamentul 23

Articolul 22 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei ale unui stat membru furnizează informaţii autorităţilor de supraveghere a pieţei din alt stat membru, acestea contactează în prealabil operatorul economic în cauză, la adresa indicată pe produsul respectiv sau în documentaţia care însoţeşte produsul. Operatorul economic dispune de o perioadă de timp rezonabilă, de 28 de zile, pentru a răspunde, în cazul în care nu există niciun risc imediat la adresa sănătăţii şi siguranţei publicului.

Justificare

Economic operators should be given the opportunity to react on the position of relevant authorities, in particular when other Member States are also involved thus, the procedure may have a significant impact on their business. The proposed period of 28 days provides with a reasonable balance between the needs of the enforcement bodies and the economic operators. The same deadline is already applied in e.g. the UK implementation of the Directive on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and experience has shown that it is appropriate.

Amendamentul 24

Articolul 24 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Statele membre conferă competenţe sporite autorităţilor lor vamale şi le pun la dispoziţie resursele necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor lor, inclusiv distrugerea produselor care nu sunt conforme cu legislaţia comunitară.

Justificare

National customs authorities have a vital role to play in preventing products being marketed in the Union when they do not conform to Community legislation. To enable them to carry out their activities to the best possible effect, they must be given greater powers, extending to the destruction of products not in conformity, including products bearing marks likely to mislead consumers, especially as to the meaning and form of the CE mark.

Amendamentul 25

Articolul 25 alineatul (1)

(1) Un produs, a cărui lansare a fost suspendată de către autorităţile vamale în conformitate cu articolul 24, va fi lansat dacă, în decurs de trei zile lucrătoare de la suspendarea lansării, autorităţile vamale nu au fost notificate cu privire la acţiunea luată de autorităţile de supraveghere a pieţei şi cu condiţia ca toate celelalte cerinţe şi formalităţi legate de această lansare să fie îndeplinite.

(1) Un produs, a cărui lansare a fost suspendată de către autorităţile vamale în conformitate cu articolul 24, va fi lansat dacă, în decurs de cinci zile lucrătoare de la suspendarea lansării, autorităţile vamale nu au fost notificate cu privire la acţiunea luată de autorităţile de supraveghere a pieţei şi cu condiţia ca toate celelalte cerinţe şi formalităţi legate de această lansare să fie îndeplinite.

Justificare

The deadline of three days is barely enough to simply exchange mails between the public administrations concerned; therefore, as public safety should not suffer from administrative delays, the deadline should be extended.

Amendamentul 26

Articolul 26 alineatul (2)

(2) Atunci când autorităţile de supraveghere a pieţei descoperă că produsul vizat nu respectă legislaţia comunitară de armonizare, acestea vor întreprinde acţiuni corespunzătoare care, în caz necesar, vor include interzicerea punerii în circulaţie a produsului pe piaţă.

(2) Atunci când autorităţile de supraveghere a pieţei descoperă că produsul vizat nu respectă legislaţia comunitară de armonizare, acestea vor întreprinde acţiuni corespunzătoare care vor include interzicerea punerii în circulaţie a produsului pe piaţă.

În cazurile în care punerea la dispoziţie pe piaţă este interzisă, acestea vor cere autorităţilor vamale să includă următoarea notă pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor valabil:

Atunci când punerea la dispoziţie pe piaţă este interzisă, acestea însărcinează autorităţile vamale să nu autorizeze punerea în circulaţie a produsului respectiv şi să includă următoarea notă pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor valabil:

„Produs neconform – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie – Regulamentul (CE) nr.…/..”.

„Produs neconform – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie – Regulamentul (CE) nr.…/..”.

Justificare

Explicit instructions from the market surveillance authorities and explicit action by the customs authorities are needed to prevent the free circulation of non-compliant products. It is unlikely, but not impossible, that an unauthorized product will be released for free-circulation in the absence of such explicit action.

Amendamentul 27

Capitolul III secţiunea 3a (nouă) titlu (după articolul 26)

 

SECŢIUNEA 3A

CONFORMITATEA PRODUSELOR - MARCAJUL CE

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16-17 of the Decision should be transferred into the Regulation.

Amendamentul 28

Articolul 26a (nou)

 

Articolul 26a

 

Principii generale ale marcajului CE

 

(1) Marcajul CE poate fi aplicat doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.

 

Prin aplicarea marcajului CE, producătorul îşi asumă responsabilitatea conformităţii produsului cu cerinţele stabilite în Decizia nr. .../... a Parlamentului European şi a Consiliului din ... (referitoare la un cadru comun pentru comercializarea produselor)1.

 

(2) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile. Statele membre nu introduc în legislaţiile naţionale şi retrag orice referinţă la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce priveşte conformitatea cu dispoziţiile cuprinse în legislaţia comunitară privind marcajul CE.

 

(3) Aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne şi inscripţionări care pot induce în eroare în ceea ce priveşte semnificaţia sau forma marcajului CE este interzisă. Alte marcaje care nu împiedică vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE pot fi aplicate.

_______________

1 JO L...

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16-17 of the Decision should be transferred into the Regulation.

Amendamentul 29

Articolul 26b (nou)

 

Articolul 26b

 

Norme şi condiţii de aplicare a marcajului CE

 

(1) Marcajul CE constă în iniţialele „CE”, având următoarea formă:

 

 

(2) În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, trebuie respectate proporţiile indicate în desenul gradat de la alineatul (1).

 

(3) În cazul în care legislaţia în domeniu nu impune dimensiuni specifice, marcajul CE are o înălţime de cel puţin 5 mm.

 

(4) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produs sau pe plăcuţa de identificare a produsului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau garantat din considerente care ţin de natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele însoţitoare, în cazul în care legislaţia în cauză prevede astfel de documente.

 

(5) Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piaţă. Acesta poate fi urmat de o pictogramă sau de orice alt însemn care indică un risc sau o utilizare specială.

 

(6) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii şi/sau al oricărui alt organism implicat în faza de control a producţiei.

 

Numărul de identificare al unui asemenea organism se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul Comunităţii.

 

(7) Statele membre asigură aplicarea corectă a regimului privind marcajul CE şi iniţiază acţiuni în justiţie în caz de utilizare neconformă a acestuia. Statele membre aplică sancţiuni, inclusiv sancţiuni penale pentru încălcări grave, care trebuie să fie proporţionale cu gravitatea infracţiunii şi reprezintă o măsură de descurajare eficientă împotriva utilizării neconforme.

Justificare

The CE marking needs better protection. As the meaning of the CE marking is not clearly understood, an increasing number of products bearing the CE marking do not comply with the relevant legislation. It is therefore a shared interest of manufacturers, traders and consumers to have clear rules on the CE marking. In order to have these rules applied straight away and not to make them subject to future legislation, Articles 16-17 of the Decision should be transferred into the Regulation.

Amendamentul 30

Dispoziţii finale titlu

DISPOZIŢII FINALE

MODIFICĂRI ŞI DISPOZIŢII FINALE

Justificare

Including provisions on the notified bodies and their identification numbers into the Regulation will give immediate legal certainty to the current practical application of the notification procedure. This requires specific amending text to the existing Directives therefore the title has to be amended.

Amendamentul 31

Articolul 33a (nou) (după „Dispoziţii finale”)

 

Articolul 33a

 

articolul 9 alineatul (1), a doua propoziţie din Directiva 87/404/CEE; articolul 9 alineatul (2), a doua propoziţie din Directiva 88/378/CEE; articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/686/CEE; articolul 9 alineatul (1), a doua propoziţie din Directiva 90/384/CEE; articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 90/385/CEE; articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 90/396/CEE; articolul 8 alineatul (1) al doilea şi al treilea paragraf din Directiva 92/42/CEE; articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 93/15/CEE; articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 93/42/CEE; articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 94/9/CE; articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 94/25/CE; articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 95/16/CE; articolul 20 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 96/48/CE; articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 97/23/CE; articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 98/37/CE; articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 98/79/CE; articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 99/36/CE; articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2000/14/CE; articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2004/22/CE; şi articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2004/108/CE se înlocuiesc cu următorul text:

 

„Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat. Comisia atribuie doar un singur număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte comunitare. Comisia pune la dispoziţia publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate şi activităţile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că această listă este actualizată.”

Justificare

Including provisions on the notified bodies and their identification numbers into the Regulation will give immediate legal certainty to the current practical application of the notification procedure. This requires specific amending text to the existing Directives.

Amendamentul 32

Articolul 33b (nou)

 

Articolul 33b

 

(1) Articolul 10 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Lista organismelor competente pentru a elibera aprobări tehnice europene, precum şi toate modificările aduse acestei liste sunt puse la dispoziţia publicului.”

 

(2) Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 89/106/CEE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat. Comisia atribuie doar un singur număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte comunitare. Comisia pune la dispoziţia publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum şi activităţile şi produsele pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că această listă este actualizată.”

 

(3) Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 97/23/CE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia pune la dispoziţia publicului lista organizaţiilor recunoscute, alături de sarcinile pentru care acestea au fost recunoscute. Comisia se asigură că această listă este actualizată.”

 

(4) Articolul 11 alineatul (3) din Directiva 99/5/CE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat. Comisia atribuie doar un singur număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte comunitare. Comisia pune la dispoziţia publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate şi activităţile pentru care au fost notificate. Comisia pune, de asemenea, la dispoziţia publicului o listă cu autorităţile de supraveghere. Statele membre furnizează Comisiei toate informaţiile necesare în vederea actualizării acestei liste.”

 

(5) Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 99/36/CE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia pune la dispoziţia publicului lista organismelor aprobate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate şi activităţile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că această listă este actualizată.”

 

(6) La articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2000/9/CE, articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE şi la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, „Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” se înlocuieşte cu „Comisia pune la dispoziţia publicului”.

Justificare

Including provisions on the notified bodies and their identification numbers into the Regulation will give immediate legal certainty to the current practical application of the notification procedure. This requires specific amending text to the existing Directives.

Amendamentul 33

Articolul 34

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi un set de orientări generale.

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia va întocmi un set de orientări generale, în urma consultării părţilor interesate.

Justificare

Stakeholders should be consulted by the Commission when setting up implementation guidelines.

PROCEDURĂ

Titlu

Acreditarea şi supravegherea pieţei privind comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

John Purvis

12.4.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

 

 

 

Data adoptării

2.10.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

(1)

Nepublicat încă în JO.


PROCEDURÃ

Titlu

Acreditarea şi monitorizarea pieţei cu privire la comercializarea produselor

Referinţe

COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Data prezentării la PE

14.2.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

IMCO

13.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

18.6.2007

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

André Brie

20.3.2007

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

21.11.2007

 

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Ingo Friedrich, Toomas Savi, Samuli Pohjamo

Aviz juridic - Politica de confidențialitate