SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorýmsa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

4.12.2007 - (KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: André Brie

Postup : 2007/0029(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0491/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

(KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0037),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 95 a 133 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0068/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku A6‑0491/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

(1) Na účely posilnenia celkového rámca na zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako napr. zdravie a bezpečnosť, je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá a zásady vo vzťahu k akreditácii a dozoru nad trhom, ktoré sú dôležitými aspektmi tohto rámca.

(1) Na účely vytvorenia celkového rámca na zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako napr. zdravie a bezpečnosť, ochrana spotrebiteľov a životného prostredia, je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá a zásady vo vzťahu k akreditácii a dozoru nad trhom, ktoré sú dôležitými aspektmi tohto rámca. Celkový rámec akreditácie a dohľadu nad trhom stanovený v tomto nariadení by nemal mať dosah na normy hmotného práva súčasných právnych predpisov určujúcich ustanovenia, ktoré treba v záujme ochrany verejných záujmov dodržiavať v takých oblastiach, ako je zdravie, bezpečnosť a ochrana spotrebiteľov a životného prostredia, ale má za cieľ zlepšiť ich fungovanie.

(Tento PDN nahrádza PDN 1 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2

(2) Toto nariadenie treba považovať za súčasť celkového rámca zabezpečujúceho vysokú úroveň bezpečnosti výrobkov, ako sa uvádza v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady … z …, ktorým sa stanovuje rámec na uvádzanie výrobkov na trh.

(2) Toto nariadenie treba považovať za doplňujúce k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady … z …, ktorým sa stanovuje rámec na uvádzanie výrobkov na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 3

(3) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá , sa už stanovuje spoločný a jednotný režim v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. V prípadoch, ktoré upravuje potravinové a krmivové právo by sa pravidlá stanovené v tomto nariadení nemali z tohto dôvodu uplatňovať. Avšak vzhľadom na osobitný charakter záväzkov vyplývajúcich z akreditácie, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín, v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín a [v nariadení Rady (ES) č. […/…] z … o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov] je vhodné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali na účely týchto záväzkov vyplývajúcich z akreditácie.

(3) Je veľmi ťažké prijať pre každý výrobok, ktorý existuje alebo môže byť vyvinutý, právne predpisy Spoločenstva. Preto treba vytvoriť horizontálny právny rámec na širokom základe, ktorý sa bude zaoberať takýmito výrobkami a tiež právnymi medzerami, najmä nedoriešenou revíziou súčasných osobitných právnych predpisov, a ktorým sa doplnia ustanovenia v existujúcich alebo budúcich osobitných právnych predpisoch najmä s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a spotrebiteľov, ako to vyžaduje článok 95 zmluvy.

(Tento PDN nahrádza PDN 2 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 3a (nové)

 

(3a) Rámec pre dohľad na trhom by mal doplniť a posilniť existujúce ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom v iných právnych predpisoch Spoločenstva. Avšak v súlade so zásadou lex specialis, by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba vtedy, ak v iných, platných alebo budúcich právnych predpisoch Spoločenstva, napríklad v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov1, nebudú existovať špecifické ustanovenia s tým istým zámerom, aký majú ustanovenia v tomto nariadení.

(1) Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(Tento kompromisný PDN 1 nahrádza PDN 115 a PDN 116)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 3b (nové)

 

(3b) S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti spotrebných výrobkov by sa však mali mechanizmy dohľadu nad trhom stanovené v smernici 2001/95/ES posilniť vo vzťahu k výrobkom, ktoré predstavujú vážne riziko, v súlade s rovnakými zásadami, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Smernica 2001/95/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 4

(4) V dôsledku svojho osobitného charakteru by sa mali tabakové výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov vylúčiť z tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Bolo by potrebné vyhnúť sa zložitým zoznamom výnimiek, ktoré by skomplikovali chápanie zásady lepších právnych predpisov a v budúcnosti by mohli podmieniť potrebu častých revízií nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 5

(5) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality a bezpečnosti pre odber, skúšanie, spracovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúcej normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek sa stanovuje spoločný režim pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú uvedené smernice, a preto by nemali podliehať tomuto nariadeniu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 6a (nové)

 

(6a) Zriadením jednotného vnútroštátneho akreditačného orgánu nie je dotknuté rozdelenie činností medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 10

(10) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) , sa ustanovil systém pre akreditáciu nezávislých environmentálnych overovateľov a pre dozor nad ich činnosťou. Keďže pravidlá vzťahujúce sa na uvedený systém sa odlišujú od ustanovení tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 761/2001 by sa malo vylúčiť z rámca pôsobnosti tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 14

(14) V prípadoch, keď ustanovenie vnútroštátneho akreditačného orgánu nie je pre členský štát ekonomicky zmysluplné alebo trvalo udržateľné, tento členský štát by mal mať možnosť použiť vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu.

(14) V prípadoch, keď ustanovenie vnútroštátneho akreditačného orgánu nie je pre členský štát ekonomicky zmysluplné alebo trvalo udržateľné, tento členský štát by mal mať možnosť obrátiť sa na vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu a mal by mať podporu v tom, aby túto možnosť využil v najširšom možnom rozsahu.

(Tento PDN nahrádza PDN 6 z návrhu správy)

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať v príslušných prípadoch podporu v tom, aby využívali služby akreditačného orgánu iného členského štátu intenzívnejšie, než je uvedené v návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 15

(15) S cieľom vyhnúť sa duplicite akreditácie a zvýšiť uznávanie akreditačných osvedčení, ako aj vykonávať efektívne monitorovanie akreditovaných orgánov posudzovania zhody, orgány posudzovania zhody by mali v zásade žiadať o akreditáciu vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom sú zriadené. Je však potrebné zabezpečiť, aby mal orgán posudzovania zhody možnosť požiadať o akreditáciu v inom členskom štáte v prípade, že v tomto členskom štáte nie je žiadny vnútroštátny akreditačný orgán alebo keď takýto orgán nie je spôsobilý poskytovať požadované akreditačné služby. V týchto prípadoch by sa mala nadviazať primeraná spolupráca a výmena informácií medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi.

(15) S cieľom vyhnúť sa duplicite akreditácie a zvýšiť uznávanie akreditačných osvedčení, ako aj vykonávať efektívne monitorovanie akreditovaných orgánov posudzovania zhody, orgány posudzovania zhody by mali žiadať o akreditáciu vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom sú zriadené. Je však potrebné zabezpečiť, aby mal orgán posudzovania zhody možnosť požiadať o akreditáciu v inom členskom štáte v prípade, že v tomto členskom štáte nie je žiadny vnútroštátny akreditačný orgán alebo keď takýto orgán nie je spôsobilý poskytovať požadované akreditačné služby. V týchto prípadoch by sa mala nadviazať primeraná spolupráca a výmena informácií medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi.

Odôvodnenie

Vypustené ako nadbytočné. Normy hmotného práva (článok 6) obsahujú isté výnimky a pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ ozrejmiť, že orgán posudzovania zhody môže voľne žiadať o akreditáciu ktorýkoľvek akreditačný orgán, pokiaľ ide o činnosti spojené s nepovinným posudzovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 16

(16) S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne akreditačné orgány spĺňali požiadavky a plnili si povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, je potrebné, aby členské štáty presadzovali riadne fungovanie akreditačného systému, vykonávali pravidelné monitorovanie svojich vnútroštátnych akreditačných orgánov a podľa potreby prijímali potrebné nápravné opatrenia.

(16) S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne akreditačné orgány spĺňali požiadavky a plnili si povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, je potrebné, aby členské štáty presadzovali riadne fungovanie akreditačného systému, vykonávali pravidelné monitorovanie svojich vnútroštátnych akreditačných orgánov a podľa potreby v primeranom časovom rámci prijímali potrebné nápravné opatrenia.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 5 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 18

(18) Hlavným poslaním Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) je rozvíjať transparentný a na kvalitu zameraný systém na hodnotenie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody v celej Európe. EA riadi systém vzájomného hodnotenia medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi z členských štátov a ostatných európskych krajín. Ukázalo sa, že tento systém je účinný a že sa ním buduje vzájomná dôvera. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa vnútroštátne akreditačné orgány usilovali o členstvo v EA alebo si ho udržali.

(18) Zatiaľ čo toto nariadenie by malo stanoviť, aby na isté účely v oblasti akreditácie bol uznaný iný orgán, Európska spolupráca pre akreditáciu (EA), ktorej hlavným poslaním je rozvíjať transparentný a na kvalitu zameraný systém na hodnotenie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody v celej Európe, riadi systém vzájomného hodnotenia medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi z členských štátov a ostatných európskych krajín. Ukázalo sa, že tento systém je účinný a že sa ním buduje vzájomná dôvera. EA by preto mala byť orgánom pôvodne uznaným v zmysle tohto nariadenia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vnútroštátne akreditačné orgány usilovali o členstvo v EA a udržali si ho, pokiaľ sa zaň bude uznávať. Zároveň by pre prípad, že to bude v budúcnosti potrebné, mala byť poskytnutá možnosť zmeny v uznávaní príslušného orgánu.

(Tento PDN nahrádza PDN 9 z návrhu správy)

Odôvodnenie

EA teraz môže poskytovať služby v súlade s nariadením a mala by byť orgánom pôvodne uznaným na tento účel, ale v budúcnosti sa môžu vyvinúť iné orgány alebo sa organizácia EA môže zmeniť. Nariadenie by malo byť navrhnuté tak, aby umožnilo ktorémukoľvek vhodnému subjektu vykonávať požadované funkcie. Návrh, aby bola v nariadení výslovná zmienka o EA a bolo jej udelené trvalé oficiálne postavenie, je naďalej problematický, pretože EA je organizáciou, ktorú upravuje súkromné právo. Tento argument v žiadnom smere nespochybňuje spôsobilosť EA, ktorú za mnohé roky svojho pôsobenia dostatočne potvrdila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 20

(20) Sektorové akreditačné schémy by sa mali vzťahovať na oblasti činnosti, v ktorých všeobecné požiadavky týkajúce sa spôsobilosti orgánov posudzovania zhody nie sú dostatočné na zabezpečenie potrebnej úrovne ochrany tam, kde sú stanovené požiadavky súvisiace s osobitnou technológiou alebo so zdravím a bezpečnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že EA má k dispozícii široké spektrum technickej expertízy, malo by sa vyžadovať vytvorenie takýchto schém, najmä pre oblasti podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva.

(20) Sektorové akreditačné schémy by sa mali vzťahovať na oblasti činnosti, v ktorých všeobecné požiadavky týkajúce sa spôsobilosti orgánov posudzovania zhody nie sú dostatočné na zabezpečenie potrebnej úrovne ochrany tam, kde sú stanovené požiadavky súvisiace s osobitnou technológiou alebo so zdravím a bezpečnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že EA má k dispozícii široké spektrum technickej expertízy, malo by sa od nej, ako od orgánu pôvodne uznaného v zmysle tohto nariadenia, vyžadovať vytvorenie takýchto schém, najmä pre oblasti podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Odôvodnenie 22

(22) V určitých sektoroch požiadavky Spoločenstva už existujú s cieľom zaistiť, aby činnosti týkajúce sa dohľadu nad trhom prebiehali na základe spoločných pravidiel. Aby sa vyhlo akémuhokoľvek prekrývaniu, tieto sektory by nemali podliehať tomuto nariadeniu. Tieto nástroje by preto mali byť vylúčené z ustanovení o dohľade nad trhom, ale mali by spadať do rámca pôsobnosti ustanovení o kontrole výrobkov z tretích krajín: smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov, smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro, smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/88/ES z 9. decembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeninteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/26/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky.

vypúšťa sa

(Tento PDN nahrádza PDN 11 z návrhu správy)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 23

(23) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa stanovuje dohľad nad trhom a rámec administratívnej spolupráce so zreteľom na spotrebné výrobky. Ustanovenia tohto nariadenia o dohľade nad trhom by sa nemali uplatňovať vo vzťahu k výrobkom uvedeným v článku 2 písm. a) smernice 2001/95/ES, pokiaľ nie sú dotknuté zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozsah rámca stanoveného v tomto nariadení pre dohľad nad trhom by mal byť čo najširší a mal by zahŕňať aj smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Častokrát nie je jasné, či výrobok je spotrebným výrobkom alebo nie, preto ak by sa nezačlenila smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, mohlo by vzniknúť riziko nejasností v súvislosti s tým, aké pravidlá sa budú na príslušný výrobok vzťahovať. Začlenenie uvedenej smernice do stanoveného rámca znamená zjednodušenie celkového rámca dohľadu nad trhom; vylúčenie komplikácií týkajúcich sa rizík a fragmentácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 23a (nové)

 

(23a) Dôkaz, že výrobok je v súlade s platnými bezpečnostnými kritériami, môže uľahčiť príslušná nezávislá certifikácia uznávaná zodpovednými orgánmi.

Odôvodnenie

Formulácia je zhodná s odôvodnením 17 zo smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Výrobcovia nemajú vždy potrebné odborné znalosti a spoliehajú sa radšej na schopnosti nezávislých certifikátorov, a to nielen z dôvodu nákladov.

Nezávislí certifikátori poznajú výsledky najnovšieho výskumu a majú potrebné know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 24

(24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

(24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania, a to dokonca pred umiestnením nebezpečných výrobkov na trh, pričom sa musí zlepšiť ich identifikácia predovšetkým v námorných prístavoch, kde sa sústreďuje 90 % výrobkov dovážaných do Európskej únie, je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by na národnej úrovni mali spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a mali by si s nimi vymieňať informácie týkajúce sa výrobkov, ktoré by podľa nich mohli predstavovať riziko.

Tento PDN nahrádza ITRE PDN 2 a ENVI PDN 2 (nepreložený a prebratý z dokumentu AM)

Odôvodnenie

Keďže v prípade problémov s kvalitou alebo bezpečnosťou sa jednotliví spotrebitelia zvyčajne obracajú na vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa, predmetné informácie by sa mali postúpiť orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom, ktoré sa nimi prípadne budú ďalej zaoberať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Odôvodnenie 28

(28) V nariadení (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov sa stanovujú pravidlá týkajúce sa pozastavenia uvoľnenia výrobkov colnými orgánmi a ďalšie postupy, vrátane účasti orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom. Je preto vhodné, aby boli tieto ustanovenia, vrátane účasti orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom, zaradené do tohto nariadenia a mali rovnaký rozsah pôsobnosti.

(28) V nariadení (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov sa stanovujú pravidlá týkajúce sa pozastavenia uvoľnenia výrobkov colnými orgánmi a ďalšie postupy, vrátane účasti orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom. Je preto vhodné, aby boli tieto ustanovenia, vrátane účasti orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom, zaradené do tohto nariadenia a mali podobný rozsah pôsobnosti.

(Tento PDN nahrádza PDN 15 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 28a (nové)

 

(28a) Komisia predloží hĺbkovú analýzu bezpečnostného označenia pre spotrebiteľov do jedného roka po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, po ktorej v prípade potreby budú nasledovať legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Odôvodnenie 29

(29) Miesta vstupu na vonkajších hraniciach sú vhodne umiestnené na zadržiavanie nebezpečných výrobkov ešte pred ich umiestnením na trh. Povinnosťou colných orgánov vykonávať kontroly v primeranom rozsahu môže preto prispieť k bezpečnejšiemu trhu.

(29) Miesta vstupu na vonkajších hraniciach sú vhodne umiestnené na zadržiavanie nebezpečných nezhodných výrobkov alebo výrobkov s nesprávnym alebo zavádzajúcim označením CE ešte pred ich umiestnením na trh. Povinnosťou colných orgánov vykonávať kontroly v primeranom rozsahu môže preto prispieť k bezpečnejšiemu trhu. V záujme zvýšenia efektivity týchto kontrol by mali colné orgány s dostatočným predstihom získať všetky potrebné informácie o nebezpečných výrobkoch od orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom.

Odôvodnenie

Spolupráca a výmena informácií medzi colnými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom sa musí zlepšiť, aby sa vykonávala účinnejšia kontrola na hraniciach Spoločenstva. Dohľad nad trhom musí byť založený na prevencii, nie na zásahoch, a nevyhnutným predpokladom tohto dohľadu je zlepšenie kvality informácií S ohľadom na povinnosti subjektov musí byť jasné, že všetky príslušné hospodárske subjekty majú rovnaké právne záväzky pri ich rovnakej úlohe v umiestňovaní výrobkov na európsky trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Odôvodnenie 30a (nové)

 

30a) Je potrebné, aby členské štáty stanovili primerané nápravné prostriedky, ktoré sa môžu použiť pred príslušnými súdmi v súvislosti s opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány a ktoré obmedzujú umiestnenie výrobku na trhu alebo vyžadujú jeho stiahnutie, či jeho spätné prevzatie.

Odôvodnenie

Ak orgány členského štátu požiadali hospodársky subjekt, aby výrobok prevzal späť, ale toto opatrenie bolo uznané za nesprávne, subjekt musí mať možnosť žiadať nápravu. Táto formulácia je zhodná s  odôvodnením 37 smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, a teda nie je novou ani neoverenou koncepciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Odôvodnenie 30b (nové)

 

(30b) Členské štáty môžu považovať za užitočné vypracovať dohody o spolupráci so zainteresovanými stranami, najmä s profesijnými organizáciami v odvetví, a využiť tak dostupné trhové informácie pri vytváraní, vykonávaní a aktualizovaní programov v oblasti dohľadu nad trhom.

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch je už spolupráca so zainteresovanými stranami bežnou praxou; účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je podporovať túto dobrú prax a zabezpečiť, aby sa jej členské štáty v dôsledku nejasných právnych predpisov nevyhýbali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Odôvodnenie 31

(31) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre ukladanie trestov za porušovanie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa uplatňovali. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(31) Členské štáty by mali určiť pravidlá pre pokuty použiteľné za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich zavedenie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia sa úmerne zvyšovať, ak zodpovedný hospodársky subjekt už v minulosti podobným spôsobom porušil ustanovenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Jedna vec je porušiť nariadenie raz, ale iná vec je porušovať ho opakovane. Sankcia musí byť prísnejšia v tom druhom prípade, aby odradila hospodársky subjekt od podobného postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Odôvodnenie 32

(32) V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia je nevyhnutné, aby Spoločenstvo prispelo k financovaniu činností požadovaných na implementáciu politík v oblasti akreditácie a dohľadu nad trhom. Financovanie by sa malo poskytnúť Európskej spolupráci pre akreditáciu vo forme grantov bez výzvy na predkladanie návrhov, alebo vo forme grantov s výzvou na predkladanie návrhov alebo zadaním zákaziek Európskej spolupráci pre akreditáciu alebo iným orgánom v závislosti od charakteru činnosti, ktorá sa má financovať, a v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

(32) V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia je nevyhnutné, aby Spoločenstvo prispelo k financovaniu činností požadovaných na implementáciu politík v oblasti akreditácie a dohľadu nad trhom. Financovanie by sa malo orgánu uznanému podľa článku 12a poskytnúť vo forme grantov bez výzvy na predkladanie návrhov, alebo vo forme grantov s výzvou na predkladanie návrhov alebo zadaním zákaziek tomuto alebo iným orgánom v závislosti od charakteru činnosti, ktorá sa má financovať, a v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 18. „EA“ by sa malo nahradiť „orgánom uznaným podľa článku 12a“ v celom texte, a pokiaľ sa to nebude vyslovene požadovať, táto zámena sa jednotlivých neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nebude vyznačovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 1 odsek 1

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá organizácie a fungovania akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktoré vykonávajú posudzovanie akejkoľvek látky, prípravku alebo iného výrobku, či už táto látka, prípravok alebo výrobok boli alebo neboli spracované, a ktoré majú byť umiestnené na trh Spoločenstva.

Stanovuje sa v ňom tiež rámec dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov z tretích krajín, aby sa zabezpečilo, že látky, prípravky a spracované výrobky podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh, ďalej len „harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva“, dodržiavajú vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľov, životného prostredia a bezpečnostnej ochrany.

1. S cieľom zabezpečiť, aby výrobky požívajúce výhodu voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva dosahovali vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľov a životného prostredia a zároveň zaručiť, aby voľný pohyb výrobkov nebol obmedzený nad rámec toho, čo povoľujú harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva a iné príslušné právne predpisy Spoločenstva, týmto nariadením sa tiež stanovuje rámec podporujúci osobitné pravidlá súčasných a budúcich odvetvových harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva bez toho, aby sa do týchto právnych predpisov zaviedli podstatné zmeny, najmä nie do pravidiel týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia či do iných osobitných pravidiel týkajúcich sa akreditácie a dohľadu nad trhom, ktoré v nich môžu byť obsiahnuté. Na tieto účely toto nariadenie ustanovuje:

 

(a) pravidlá organizácie a fungovania akreditácie orgánov posudzovania zhody;

 

(b) rámec dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov z tretích krajín;

 

(c) ustanovenia týkajúce sa označenia CE a označovania CE v rámci Spoločenstva.

(Tento PDN nahrádza PDN 20, 21, 23 a 24 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 1 odsek 2

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje v prípadoch, ktoré podliehajú:

vypúšťa sa

(a) potravinovému právu vymedzenému v článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 s výnimkou kapitoly II, nariadenia (ES) č. 509/2006, 510/2006 a […/…] o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov;

 

(b) krmivovému právu vymedzenému v článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004;

 

(c) Smernica 2001/37/ES;

 

(d) Smernica 2002/98/ES;

 

(e) smernica 2004/23/ES.

 

Odôvodnenie

Plánovaná doložka by znemožnila uplatňovanie nariadenia v niektorých dôležitých oblastiach, ktoré upravujú osobitné európske právne predpisy. V skutočnosti sa už akreditácia vo vysokej miere využíva vo väčšine uvedených oblastí, a preto by predpokladané výnimky boli na škodu želateľnému dosiahnutiu cieľov kvality v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 2 bod -1 (nový)

 

(-1) „výrobky“ sú akékoľvek látky, prípravky alebo iný tovar, či už spracovaný alebo nie;

(Tento PDN nahrádza PDN 25 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 2 bod 3

(3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje alebo vyrába výrobok, alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

(3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje alebo vyrába výrobok, alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť pod svojím menom alebo ochrannou známkou a ktorá ho umiestňuje na trh;

Odôvodnenie

Zosúladiť definíciu s definíciou ďalších aktérov trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 2 bod 5

(5) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje výrobok na trh;

(5) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

Odôvodnenie

Treba vyjasniť rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré majú podobnú úlohu pri uvádzaní výrobku na trh, a tými, ktoré nesprístupňujú výrobok po prvý raz. Právny subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh Spoločenstva, by mal niesť zodpovednosť za to, či je výrobok v súlade s požiadavkami. Toto sa nevzťahuje na distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 2 bod 9

(9) „harmonizovaná norma“ je norma prijatá jedným z európskych normalizačných orgánov uvedených v prílohe I k smernici 98/34/ES v súlade s článkom 6 smernice 98/34/ES;

(9) „harmonizovaná norma“ je norma prijatá jedným z európskych normalizačných orgánov uvedených v prílohe I k smernici 98/34/ES na základe poverenia Komisie v súlade s článkom 6 uvedenej smernice;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 2 bod 10

(10) „akreditácia“ je potvrdenie tretej strany vo vzťahu k orgánu posudzovania zhody, ktorým sa formálne preukazuje spôsobilosť tohto orgánu vykonávať osobitné úlohy v súvislosti s posudzovaním zhody;

(10) „akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky (okrem iného spôsobilosť) vykonávať osobitné úkony posudzovania zhody stanovené harmonizovanými normami a v prípade potreby akýmikoľvek dodatočnými požiadavkami vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových schémach;

Odôvodnenie

Odkaz na „tretiu stranu“ nie je potrebný, keďže podľa nariadenia môže akreditovať len vnútroštátny akreditačný orgán. Rozsah akreditácie je vymedzený normami, ktoré stanovujú požiadavky na spôsobilosť orgánov posudzovania zhody. Ak sa normy výslovne neuvedú (harmonizované alebo dodatočné), nariadenie by sa mohlo vzťahovať na iné schémy, napr. akreditáciu novinárov. Slovo „spôsobilosť“ by sa malo chápať v jeho širšom zmysle. Odkaz na „sektorové akreditačné schémy“ sa odvoláva na schémy uvedené v článku 12 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 2 bod 13a (nový)

 

(13a) „harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva“ sú všetky právne predpisy Spoločenstva harmonizujúce podmienky uvádzania výrobkov na trh;

Odôvodnenie

Táto definícia sa presúva z článku 1 s cieľom zhromaždiť všetky definície na jednom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 2 bod 13b (nový)

 

(13b) „vstupujúci na trh Spoločenstva“ znamená byť predložený na colné konanie.

Odôvodnenie

PDN vysvetľuje význam výrazu „výrobky vstupujúce na trh Spoločenstva“, ktorý sa objavuje v oddieli 3 kapitoly III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 2 bod 13c (nový)

 

(13c) „posudzovanie zhody“ je preukázaním toho, že výrobok, proces, systém, osoba alebo orgán spĺňa konkrétne požiadavky stanovené v legislatívnom nástroji alebo nástrojoch, ktoré sa na ne vzťahujú;

Odôvodnenie

Pojem posudzovania zhody treba definovať, pretože sa v nariadení vyskytuje veľmi často. Definícia by mala byť prevzatá z normy ISO/IEC 17000:2004 Posudzovanie zhody – Slovník a všeobecné princípy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 2 bod 13d (nový)

 

(13d) „orgán posudzovania zhody“ znamená orgán vykonávajúci činnosti týkajúce sa posudzovania zhody vrátane kalibrácie, testovania, certifikácie a inšpekcií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 2 bod 13e (nový)

 

(13e) „označovanie CE“ znamená označovanie, ktoré zhmotňuje vyhlásenie výrobcu, že výrobok vyhovuje všetkým platným požiadavkám na jeho umiestnenie na trhu.

Odôvodnenie

Označovanie CE zhmotňuje vyhlásenie výrobcu (alebo jeho splnomocneného zástupcu), že výrobok vyhovuje všetkým platným požiadavkám. Nepotvrdzuje skutočnú zhodu výrobku s platnými požiadavkami, čo by bolo nesprávne, pretože v takom prípade by dohľad nad trhom – ktorý sa vzťahuje, samozrejme, aj na výrobky označené CE – bol pre tieto výrobky zbytočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 2 bod 13f (nový)

 

(13f) „dohľad nad trhom“ znamená činnosti vykonávané a opatrenia prijímané verejnými orgánmi na zabezpečenie toho, aby výrobky vyhovovali všetkým právnym požiadavkám stanoveným v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 2 bod 13g (nový)

 

(13g) „orgány vykonávajúce dohľad nad trhom“ znamená orgán alebo orgány členského štátu zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad trhom na jeho území.

Odôvodnenie

Táto definícia sa presúva z článku 15 s cieľom zhromaždiť všetky definície na jednom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 2 bod 13h (nový)

 

(13h) „vzájomné hodnotenie“ je hodnotiaci postup medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi prebiehajúci podľa požiadaviek tohto nariadenia a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 2 bod 13i (nový)

 

(13i) „uvádzanie do voľného obehu“ znamená postup udeľovania colného štatútu výrobkov Spoločenstva stanoveného Colným kódexom Spoločenstva výrobkom, ktoré nepochádzajú zo Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 3 odsek 1

1. Ak sa akreditácia používa povinne alebo dobrovoľne s cieľom posúdiť spôsobilosť orgánov posudzovania zhody vykonávať posudzovanie zhody akejkoľvek látky, prípravku alebo iného výrobku, či už táto látka, prípravok alebo výrobok boli alebo neboli spracované, uplatňuje sa táto kapitola bez ohľadu na právny štatút orgánu vykonávajúceho akreditáciu.

1. Ak sa akreditácia používa povinne alebo dobrovoľne s cieľom posúdiť spôsobilosť orgánov posudzovania zhody vykonávať posudzovanie zhody, uplatňuje sa táto kapitola bez ohľadu na právny štatút orgánu vykonávajúceho akreditáciu.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa definícia výrobku zaradila medzi ostatné definície v článku 2.

(Tento PDN nahrádza PDN 32 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 3 odsek 2

2. Táto kapitola sa vzťahuje na akreditáciu uvedenú v nariadeniach (ES) č. 509/2006 a 510/2006 a […/…] [o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby nariadenia 509/2006 a 510/2006 neboli vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Akreditácia sa už vo veľkej miere využíva v rozličných činnostiach posudzovania zhody v súvislosti s rozličnými potravinovými výrobkami. Rozsah pôsobnosti akreditačného rámca by mal byť čo najširší, aby sa predišlo tvorbe viacerých paralelných systémov, ale mal by byť jasne prepojený s existujúcim rámcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 3 odsek 3

3. Táto kapitola sa nevzťahuje na prípady spadajúce do nariadenia (ES) č. 761/2001.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby nariadenie 761/2006 nebolo vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vylúčenie používania akreditácie na atestovanie kompetencie overovateľov systému Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit EMAS nie je odôvodnené, pretože sa už využíva na tento účel v prevažnej väčšine členských štátov s jasnými výhodami. Rozsah pôsobnosti akreditačného rámca by mal byť čo najširší, aby sa predišlo tvorbe viacerých paralelných systémov, ale mal by byť jasne prepojený s existujúcim rámcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 4 odsek 2

2. Členský štát môže využívať vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu v prípade, že nepovažuje zriadenie vnútroštátneho akreditačného orgánu alebo poskytovanie určitých akreditačných služieb za ekonomicky zmysluplné alebo trvalo udržateľné.

2. Členský štát by mal využívať vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu v prípade, že nepovažuje zriadenie vnútroštátneho akreditačného orgánu alebo poskytovanie určitých akreditačných služieb za ekonomicky zmysluplné alebo trvalo udržateľné.

Odôvodnenie

Ak sa členský štát rozhodne, že nevytvorí vnútroštátny akreditačný orgán alebo obmedzí jeho úlohy, mal by spravidla využívať služby akreditačného orgánu iného členského štátu. Vzhľadom na to, že sa to nenavrhuje ako povinnosť, malo by sa to vyjadriť silnejším výrazom než iba jednoducho ako možnosť členských štátov, aby tak urobili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 4 odsek 3 pododsek 2a (nový)

 

Komisia na základe informácií uvedených v pododsekoch 1 a 2 vypracuje a aktualizuje zoznam vnútroštátnych akreditačných orgánov činných v každom členskom štáte. Komisia tento zoznam zverejní.

(Tento PDN nahrádza PDN 36 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 4 odsek 4

4. Vnútroštátny akreditačný orgán sa považuje za vykonávateľa verejnej moci.

4. 4. Vnútroštátny akreditačný orgán pôsobí ako orgán verejnej moci a vo verejnom záujme.

Odôvodnenie

Na vysvetlenie odkazu na výkon verejnej moci, ktorý môže mať v rozličných členských štátoch rozličný význam, a na zdôraznenie, že vnútroštátne akreditačné orgány slúžia dôležitému verejnému záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 4 odsek 6

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, ani poskytovať poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody.

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, poskytovať komerčné poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody, vlastniť akcie ani mať iné finančné či riadiace záujmy v orgáne vykonávajúcom posudzovanie zhody.

Odôvodnenie

Musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie nezávislosti vnútroštátnych akreditačných orgánov a orgánov posudzovania zhody. Zoznam týchto opatrení musí dopĺňať opatrenie zaručujúce finančnú a manažérsku nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 4 odsek 8

8. Vnútroštátny akreditačný orgán sa usiluje o členstvo v Európskej spolupráci pre akreditáciu (EA).

8. Vnútroštátny akreditačný orgán je členom orgánu uznaného podľa článku 12a.

Odôvodnenie

Dobrovoľné členstvo v uznávanom orgáne nestačí, pretože tým by sa celá koncepcia európskej akreditácie stala rozporuplnou. Zmena v článku 4 ods. 8 je v súlade so všeobecným názorom na vhodnosť uznania EA ako jediného orgánu, ktorému sa má prideliť osobitný štatút v rámci nariadenia vyjadrený v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k odôvodneniu 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 4 odsek 8a (nový)

 

8a. Vnútroštátne akreditačné orgány vytvárajú a udržiavajú primerané štruktúry na zabezpečenie účinného a vyváženého zapojenia všetkých zainteresovaných strán tak v rámci svojich organizácií, ako aj v rámci európskej akreditačnej siete.

Odôvodnenie

Záujmy zainteresovaných strán by mali byť primerane zastúpené, tak v rámci vnútroštátnych akreditačných orgánov, ako aj v rámci európskej akreditačnej siete, aby navrhovaný nekonkurenčný štatút akreditácie bol vyvážený a aby sa zabezpečila ochrana požadovanej nestrannosti vnútroštátnych akreditačných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 5 odsek 1a (nový)

 

1a. Ak oznámenie orgánu pre posudzovanie zhody nie je podložené akreditačným certifikátom, potom oznamujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členských štátom všetky dokumenty potrebné na overenie kompetencie orgánu pre posudzovanie zhody.

Odôvodnenie

Dôležitým cieľom nariadenia je podpora využívania akreditácie. Ak sa však členský štát rozhodne o nevyužívaní akreditácie, mal by mať povinnosť presvedčivo dokázať iným členským štátom a Komisii, že kompetenciu orgánu pre posudzovanie zhody overil na rovnakej úrovni, ako keby sa využil akreditačný orgán. Text je prevzatý s určitými úpravami z navrhovaného rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 5 odsek 3

3. Keď sa vnútroštátny akreditačný orgán uistí, že orgán posudzovania zhody, ktorý dostal osvedčenie o akreditácii, už nie je spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť týkajúcu sa posudzovania zhody alebo závažným spôsobom porušuje svoje záväzky, vnútroštátny akreditačný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie jeho osvedčenia o akreditácii.

3. Keď sa vnútroštátny akreditačný orgán uistí, že orgán posudzovania zhody, ktorý dostal osvedčenie o akreditácii, už nie je spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť týkajúcu sa posudzovania zhody alebo závažným spôsobom porušuje svoje záväzky, vnútroštátny akreditačný orgán prijme v primeranej lehote všetky potrebné opatrenia na obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie jeho osvedčenia o akreditácii.

Odôvodnenie

Vnútroštátne akreditačné orgány v rozumnom časovom rámci prijmú všetky vhodné opatrenia na obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie jeho osvedčenia orgánu pre posudzovanie zhody v prípadoch, keď tento orgán nie je kompetentný. Hodnotenie toho, či sa opatrenia prijali dostatočne rýchlo, by bolo určené koniec koncov pre súdy, ale malo by závisieť od závažnosti problému v každom jednotlivom prípade. Zdržanie, dokonca aj o krátky čas, by sa mohlo považovať za bezdôvodné, ak okolnosti a účinky sú dostatočne závažné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 5 odsek 4

4. Členské štáty stanovia postupy podávania odvolaní a sťažností voči rozhodnutiam týkajúcim sa akreditácie alebo voči jej nevydaniu.

4. 4. Členské štáty zabezpečia vypracovanie postupov podávania odvolaní voči rozhodnutiam týkajúcim sa akreditácie alebo voči jej nevydaniu a postupov riešenia sťažností.

Odôvodnenie

V prípade, že vnútroštátne akreditačné orgány nesplnia svoje povinnosti, musí sa zaručiť, že v rámci platného vnútroštátneho práva budú k dispozícii účinné zákonné opatrenia, pomocou ktorých bude možné situáciu napraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 5 odsek 4a (nový)

 

4a. Členské štáty majú v oblasti zdravotníckych pomôcok bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia, právo stanoviť pre notifikované orgány dodatočné požiadavky, ktoré považujú za potrebné, aby zabezpečili aktívny, preventívny a systematický dohľad nad trhom a dosiahli cieľ aktívnej ochrany pacientov, užívateľov a ostatných a dodržiavanie pravidiel stanovených v smernici 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

(Tento ústny PDN vychádza z PDN 174)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 5a (nový) názov a odsek 1

 

Článok 5a
Zásada nekonkurovania

 

1. Vnútroštátne akreditačné orgány nekonkurujú orgánom na posudzovanie zhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 5a (nový) odsek 2

 

2. Vnútroštátne akreditačné orgány nekonkurujú iným vnútroštátnym akreditačným orgánom na území Európskej únie pri akreditácii na povinné posudzovanie zhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 5a (nový) odsek 3

 

3. Vnútroštátne akreditačné orgány však môžu operovať aj za hranicami členského štátu na území iného členského štátu na žiadosť orgánu posudzujúceho zhodu v súvislosti s akreditáciou na povinné posudzovanie zhody za podmienok konkretizovaných v článku 6 ods. 1, alebo ak ich o to požiada vnútroštátny akreditačný orgán na základe článku 6 ods. 3 v spolupráci s vnútroštátnym akreditačným orgánom príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 6 odsek 1 pododsek 1

1. Keď orgán posudzovania zhody žiada o akreditáciu, požiada o ňu vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom je zriadený alebo vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý uvedený členský štát využíva podľa článku 4 ods. 2.

1. Keď orgán posudzovania zhody žiada o akreditáciu na povinné posudzovanie zhody, požiada o ňu vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom je zriadený alebo vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý uvedený členský štát využíva podľa článku 4 ods. 2.

Odôvodnenie

Európske orgány pre posudzovanie zhody musia konkurovať orgánom pre posudzovanie zhody mimo Európy. Cezhraničná akreditačná politika pre orgány posudzovania zhody mimo Európy je konkretizovaná v pokynoch Medzinárodného akreditačného fóra (IAF). Požiadavky na cezhraničnú akreditáciu v dobrovoľnej oblasti by nemali byť reštriktívne viac než politiky IAF a Medzinárodnej spolupráce pre akreditáciu laboratórií (ILAC), aby sa európske orgány mohli vyhnúť zbytočným nevýhodám (nákladom, byrokracii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 7 bod 9a (nový)

 

(9a) Umožňuje a zaručuje, že sa posudzovanie zhody vykonáva primeraným spôsobom tak, že sa zamedzuje zbytočnému zaťaženiu podnikov a zohľadňuje veľkosť, odvetvie, v ktorom vykonáva činnosť, štruktúra podniku, stupeň komplexnosti výrobných technológií a sériový charakter výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 8 odsek 1 pododsek 2

S cieľom splniť potreby monitorovania stanoveného v prvom odseku sa môžu členské štáty rozhodnúť prijať úspešné vzájomné hodnotenie podľa článku 9.

S cieľom splniť potreby monitorovania stanoveného v prvom odseku sa členské štáty rozhodnú prijať úspešné vzájomné hodnotenie podľa článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

2a. Vnútroštátne akreditačné orgány využívajú odvolacie postupy na zabezpečenie nápravných prostriedkov pre hospodárske subjekty v prípade, keď môžu dokázať, že niektorý akreditovaný orgán nemá minimálne požadované schopnosti ani právomoci, alebo že je predpojatý.

Odôvodnenie

Súčasný návrh stanovuje postup, v rámci ktorého sa od členských štátov vyžaduje monitorovanie národných akreditačných orgánov v pravidelných intervaloch. Toto ochraňuje všeobecný verejný záujem. Opatrenia národných akreditačných orgánov a orgánov, ktorým potvrdzujú akreditáciu, však priamo vplývajú na hospodárske subjekty, ktoré by preto mali mať k dispozícii jasné opravné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 9 odsek 1

1. Vnútroštátne akreditačné orgány prevádzkujú systém vzájomného hodnotenia a zúčastňujú sa na ňom.

1. Vnútroštátne akreditačné orgány sa podrobujú vzájomnému hodnoteniu, ako ho organizuje orgán uznaný podľa článku 12a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 9 odsek 1a (nový)

 

1a. Zainteresované strany majú právo podieľať sa na systéme vytvoreného na dozeranie nad činnosťami vzájomného hodnotenia.

Odôvodnenie

Aby systém bol skutočne nezávislý, nemal by byť uzavretou slučkou medzi „odborníkmi“, ktorí hodnotia sami seba v rámci malého „klubu". Národné orgány podieľajúce sa na vzájomnom hodnotení by sa nemali pripravovať o odbornosť, ktorou sa vyznačujú používatelia systému: Medzinárodný systém na schvaľovania elektrických výrobkov podľa noriem IEC sa opiera o vzájomné hodnotenie a je otvorený všetkým záujemcom na riadiacej úrovni: to isté platí aj pre Európu v rámci zduženia európskych certifikačných orgánov činných v oblasti smernice nízkeho napätia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 9 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečujú, aby ich vnútroštátne akreditačné orgány pravidelne podstupovali vzájomné hodnotenie.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby sa ich vnútroštátne akreditačné orgány pravidelne vzájomne hodnotili, ako vyžaduje odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 9 odsek 3

3. Vzájomné hodnotenie funguje na základe riadnych a transparentných kritérií a postupoch hodnotenia. Ustanovia sa príslušné postupy odvolania proti rozhodnutiam, ktoré sa v dôsledku hodnotenia príjmu.

3. Vzájomné hodnotenie funguje na základe riadnych a transparentných kritérií a postupoch hodnotenia, ktoré sa vzťahujú najmä na štrukturálne požiadavky, požiadavky na ľudské zdroje a procesy, dôvernosť a sťažnosti. Ustanovia sa príslušné postupy odvolania proti rozhodnutiam, ktoré sa v dôsledku hodnotenia príjmu.

Odôvodnenie

Na pridanie niektorých prvkov ako súčasť povinného základu vzájomného hodnotenia. Správy o vzájomnom hodnotení by sa mali venovať týmto oblastiam, ako aj iným dôležitým oblastiam v rámci osobitných okruhov vo formáte, ktorý umožní pohodlné porovnanie všetkých správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 9 odsek 4

4. Vzájomným hodnotením sa zisťuje, či vnútroštátne akreditačné orgány spĺňajú požiadavky stanovené v článku 7.

4. Vzájomným hodnotením sa zisťuje, či vnútroštátne akreditačné orgány spĺňajú požiadavky stanovené v článku 7. Vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré úspešne prešli vzájomným hodnotením, uznávajú rovnocennosť vzájomných akreditácií a výsledky hodnotenia zhody, ku ktorým dospeli orgány posudzovania zhody, ktoré sami akreditovali.

Odôvodnenie

Členstvo v orgáne uznanom podľa článku 12a neznamená povinnosť vnútroštátnych akreditačných orgánov podieľať sa na vzájomnom hodnotení, ktoré je kľúčovým nástrojom na dosahovanie ekvivalentnosti, transparentnosti a konzistentnosti akreditačnej praxe. Systém vzájomného hodnotenia by sa mal organizovať na európskej úrovni a mal by byť prevádzkovaný v súlade s harmonizovanými predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 9 odsek 5

5. Výsledky vzájomného hodnotenia sa oznamujú všetkým členským štátom a Komisii.

5. Záverečné výsledky vzájomného hodnotenia sa uverejňujú a oznamujú všetkým členským štátom a Komisii.

Odôvodnenie

Výsledky hodnotenia by nemali poznať len členské štáty a Komisia, ale musia byť dostupné pre všetky zainteresované strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 9 odsek 6

6. Komisia dohliada na pravidlá a riadne fungovanie systému vzájomného hodnotenia.

6. Komisia v spolupráci s členskými štátmi dohliada na pravidlá a riadne fungovanie systému vzájomného hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 10 názov

Predpoklad zhody

Predpoklad zhody pre vnútroštátne akreditačné orgány

Odôvodnenie

Zhodu s normami treba preukázať prostredníctvom postupu vzájomného hodnotenia vytvoreného v rámci EA. Ak využívanie akreditácie má účinne podporovať riadne fungovanie vnútorného trhu zvýšením vzájomnej dôvery, potom akreditačné orgány musia aktívne dokazovať, že dôvera voči nim je opodstatnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 10

Vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v príslušnej harmonizovanej norme, odkaz na ktorú bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, sa pokladajú za orgány spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 7.

Vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré preukážu zhodu s kritériami stanovenými v príslušnej harmonizovanej norme, odkaz na ktorú bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, prostredníctvom úspešnej účasti na vzájomnom hodnotení stanovenom v článku 9, sa považujú za orgány spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 7.

Odôvodnenie

Zhodu s normami treba preukázať prostredníctvom vzájomného hodnotenia, ktoré sa zavádza v orgáne uznanom podľa článku 12a. Ak využívanie akreditácie má účinne podporovať riadne fungovanie vnútorného trhu zvýšením vzájomnej dôvery, potom akreditačné orgány musia aktívne dokazovať, že dôvera voči nim je opodstatnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 11 odsek 2

2. Vnútroštátny akreditačný orgán informuje príslušné vnútroštátne orgány a Komisiu o činnostiach týkajúcich sa posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými vykonáva akreditáciu v záujme podpory právnych predpisov Spoločenstva, a o všetkých ich zmenách.

2. Vnútroštátny akreditačný orgán informuje príslušné vnútroštátne orgány, Komisiu a orgán uznaný na základe článku 12a tohto nariadenia o činnostiach týkajúcich sa posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými vykonáva akreditáciu v záujme podpory právnych predpisov Spoločenstva, a o všetkých ich zmenách.

Odôvodnenie

Vsunutie „orgánu uznaného na základe článku 12A tohto nariadenia“ do informačnej povinnosti vnútroštátnych akreditačných orgánov zvýši transparentnosť medzi rozličnými subjektmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 11 odsek 3

3. Vnútroštátny akreditačný orgán uverejňuje informácie, ktoré sa týkajú výsledkov vzájomného hodnotenia, činností týkajúcich sa posudzovania zhody v súvislosti s ktorými vykonáva akreditáciu a o všetkých ich zmenách.

3. Vnútroštátny akreditačný orgán pravidelne uverejňuje informácie, ktoré sa týkajú výsledkov vzájomného hodnotenia, činností týkajúcich sa posudzovania zhody v súvislosti s ktorými vykonáva akreditáciu a o všetkých ich zmenách.

Odôvodnenie

Informácie o výsledkoch vzájomného hodnotenia by sa mali sprístupňovať verejnosti, a to na pravidelnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 12 odsek 2

V nadväznosti na postup stanovený v prvom odseku môže Komisia požiadať EA o vytvorenie sektorových akreditačných schém.

V nadväznosti na postup stanovený v prvom odseku Komisia môže

 

(a) prijať všetky existujúce systémy, ktoré už stanovujú hodnotiace kritériá a postupy na vzájomné hodnotenie;

 

(b) požiadať orgán uznaný podľa článku 12a, aby stanovil hodnotiace kritériá a postupy na vzájomné hodnotenie a aby vytvoril sektorové akreditačné systémy.

Odôvodnenie

Nariadenie pripisuje orgánu uznanému podľa článku 12a hlavnú úlohu pri zabezpečovaní homogenity a podpory kvality akreditácie v Európe. Systém vzájomného hodnotenia v rámci zodpovednosti orgánu uznaného podľa článku 12a by preto mal byť pod kontrolou členských štátov a Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 12 odsek 3

Pomocou takýchto schém sa určia sektorové technické špecifikácie potrebné na zabezpečenie úrovne spôsobilosti požadovanej na základe harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva v oblastiach s osobitnými požiadavkami na technológiu alebo zdravie a bezpečnosť.

Pomocou takýchto schém sa určia sektorové technické špecifikácie potrebné na zabezpečenie úrovne spôsobilosti požadovanej na základe harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva v oblastiach s osobitnými požiadavkami na technológiu alebo zdravie, životné prostredie a bezpečnosť.

Odôvodnenie

Ochrana životného prostredia sa už spomínala v predchádzajúcich článkoch aj preto, že prípady nesúladu s existujúcou legislatívou EÚ v oblasti životného prostredia sa musia takisto riešiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 12a (nový) názov a odsek 1

 

Článok 12a

 

Európska akreditačná infraštruktúra

 

1. Komisia po konzultácii s členskými štátmi uzná orgán, ktorý spĺňa požiadavky prílohy tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Cieľom je stanoviť balík základných požiadaviek na určenie uznaného orgánu a rámcovej dohody, ktorá sa má uzavrieť spolu s ním, čím sa zaručí, že dohodu možno zrušiť či už z dôvodu porušenia, alebo bezdôvodne, k čomu môže dôjsť, ak sa vyvinul alternatívny orgán, ktorý efektívne plní rovnaké požiadavky alebo vyššie požiadavky, a preto by sa mal využívať namiesto pôvodného orgánu, alebo jednoducho na opätovné konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Článok 12a (nový) odsek 2

 

2. Aby orgán mohol byť uznaný, uzatvorí s Komisiou rámcovú dohodu. Táto dohoda obsahuje, okrem iného, podrobné povinnosti orgánu, ktorých porušenie oprávni Komisiu na to, aby dohodu zrušila, finančné ustanovenia, ustanovenia o kontrole uznaného orgánu, ako aj ďalšie ustanovenia, ktoré sú zaužívané pri tomto druhu dohôd. Komisia a orgán zverejnia rámcovú dohodu. Komisia i dotknutý orgán môžu zrušiť dohodu bez udania dôvodu po uplynutí primeranej výpovednej lehoty, ktorú treba v dohode vymedziť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 12 a (nové) ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 12a (nový) odsek 3

 

3. Komisia oznámi skutočnosť, že orgán uznáva podľa odseku 1, členským štátom a vnútroštátnym akreditačným orgánom.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 12 a (nové) ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Článok 12a (nový) odsek 4

 

4. Komisia môže v danom čase uznať iba jeden takýto orgán.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 12 a (nové) ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Článok 12a (nový) odsek 5

 

5. Prvým orgánom uznaným na základe tohto nariadenia je Európska spolupráca pre akreditáciu, za predpokladu, že uzavrela spomínanú rámcovú dohodu.

(Tento PDN nahrádza PDN 54 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Článok 13 odsek 1a (nový)

 

1a. Každé ustanovenie tejto kapitoly sa uplatňuje vtedy, keď v právnych predpisoch Spoločenstva vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov neexistujú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom .

(Tento kompromisný PDN spája PDN 196 a PDN 197)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Článok 13 odsek 2

2. Články 14 až 23 sa nevzťahujú na výrobky vymedzené v článku 2 písm. a) smernice 2001/95/ES, pokiaľ nie sú dotknuté zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 13 ods. 2 by sa mal vypustiť, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo nesúladu, pretože hranica medzi výrobkami na spotrebiteľské a profesionálne využitie je nejasná a vyňatie by znamenalo zbytočnú komplikáciu, čoho výsledkom by boli nejasné postupy a zodpovednosti pri uvádzaní výrobkov na trh. Rámec, ktorý nariadenie poskytuje, by sa preto mal uplatňovať aj na smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, kde táto smernica neposkytuje konkrétnejšie pravidlá, čím by sa zaručila vysoká úroveň ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Článok 13 odsek 3

3. Články 14 až 23 sa neuplatňujú v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú tieto harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva:

vypúšťa sa

(a) Smernica 70/156/EHS;

 

(b) Smernica 76/768/EHS;

 

(c) Smernica 90/385/EHS;

 

(d) Smernica 93/42/EHS;

 

(e) Smernica 97/68/ES;

 

(f) Smernica 98/79/ES;

 

(g) Smernica 2001/82/ES;

 

(h) Smernica 2001/83/ES;

 

(i) Smernica 2002/24/ES;

 

(j) Smernica 2002/88/ES;

 

(k) nariadenie (ES) č. 1592/2002;

 

(l) Smernica 2003/37/ES;

 

(m) Smernica 2004/26/ES;

 

(n) nariadenie (ES) č. 273/2004;

 

(o) nariadenie (ES) č. 726/2004;

 

Odôvodnenie

Rovnako ako by vyňatie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ohrozilo vytvorenie koherentného rámca účinnej kontroly trhu, tak by ohrozilo aj ďalekosiahle a radikálne výnimky všetkých smerníc uvedených v článku 13 ods. 3. Podobne ako v prípade smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov by sa v iných právnych predpisoch mali uplatňovať konkrétne pravidlá namiesto všeobecných pravidiel tohto nariadenia, čím by sa zaručilo, že opatrenia na dohľad nad trhom nebudú mať medzery a budú vhodné pre jednotlivé výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Článok 13 odsek 4

4. Články 24 až 26 sa uplatňujú len vtedy, ak sa v iných právnych predpisoch Spoločenstva neuvádzajú osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na organizáciu hraničných kontrol, pokiaľ ide o osobitné výrobky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Preformulované a zapracované do nového článku 13 ods. 1a, uvedeného vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Článok 14

Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad s cieľom zabezpečiť, aby výrobky na trhu Spoločenstva, alebo vstupujúce na trh Spoločenstva, ktoré podliehajú harmonizujúcim právnym predpisom Spoločenstva, vyhovovali ustanoveniam príslušných harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva a aby pod podmienkou, že sú riadne inštalované, udržiavané a používané, neohrozili zdravie a bezpečnosť alebo iné otázky ochrany verejného záujmu stanovené v príslušných harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva.

Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom, ako je stanovené v tejto kapitole.

Cieľom dohľadu nad trhom je zabezpečiť, aby sa výrobky, pre ktoré platia harmonizačné právne predpisy Spoločenstva, ktoré sa používajú na svoj účel, alebo za podmienok, ktoré možno predpokladať a ktoré, keď sú riadne nainštalované a udržiavané, môžu ohrozovať zdravie alebo bezpečnosť používateľov, alebo inak nevyhovujú platným požiadavkám stanoveným právnymi predpismi Spoločenstva, stiahli z trhu, zakázali alebo sa obmedzila ich ponuka na trhu, a aby verejnosť, Komisia a ostatné členské štáty mali k dispozícii primerané informácie.

(Tento PDN nahrádza PDN 61 a 65 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Článok 14 odsek 1a (nový)

 

1a. Členské štáty zakážu, obmedzia alebo zabránia umiestniť výrobok na trh v rámci ich územia len vtedy, ak sa takýto zákaz, obmedzenie či prekážka opiera o požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo v harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva a je s nimi v zhode.

(Tento PDN nahrádza PDN 62 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Článok 14 odsek 1b (nový)

 

1b. Členské štáty zabezpečia, aby sa ich dohľad nad trhom vzťahoval na všetky výrobky, ktoré musia vyhovovať právnym požiadavkám, bez ohľadu na to, či sú určené spotrebiteľom alebo sa predpokladá, že ich spotrebiteľ použije, alebo sú určené na profesionálne použitie.

Odôvodnenie

Treba konkretizovať, že dohľad nad trhom sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré musia vyhovovať právnym požiadavkám, aby sa vytvorila čo najväčšia právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Článok 15 odsek 1

Každý členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch spôsobilých na vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území, ďalej len „orgány vykonávajúce dohľad nad trhom“.

1. Každý členský štát informuje Komisiu o vnútroštátnych orgánoch pre dohľad nad trhom a ich kompetenciách. Komisia doručí tieto informácie ostaným členským štátom.

(Tento PDN nahrádza PDN 66 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Článok 15 odsek 1a (nový)

 

1a. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zaručenie toho, že verejnosť bude vedieť o existencii, zodpovednosti a identite vnútroštátneho orgánu pre dozor nad trhom, ako aj o tom, ako možno s týmto orgánom komunikovať.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Článok 16 odsek 1

1. Členské štáty zaisťujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom.

1. Členské štáty zabezpečujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom v rámci ich jurisdikcie.

Odôvodnenie

Spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Článok 16 odsek 2

2. Členské štáty stanovujú primerané postupy s cieľom reagovať na sťažnosti alebo správy v súvislosti s rizikami, ktoré výrobky predstavujú, na ktoré sa vzťahujú harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva, monitorovať úrazy a poškodenie zdravia, pri ktorých existuje podozrenie, že ich spôsobili tieto výrobky, a nadviazať na vedecké a technické poznatky v oblasti otázok bezpečnosti a aktualizovať ich.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vypracovali primerané postupy s cieľom reagovať na sťažnosti alebo správy v súvislosti s rizikami, ktoré výrobky predstavujú, monitorovať úrazy a poškodenie zdravia, pri ktorých existuje podozrenie, že ich spôsobili tieto výrobky, vypracovať vhodné postupy na overovanie toho, že nápravné opatrenia boli účinné, a nadviazať na vedecké a technické poznatky v oblasti otázok bezpečnosti a aktualizovať ich.

Odôvodnenie

Dohľad nad trhom by mal zahrnovať konkrétne sledovanie nápravných opatrení. Rozličné subjekty už vyjadrili obavy týkajú spoľahlivosti označovania CE. Tento nedostatok spoľahlivosti môže vychádzať z dvoch bodov, po prvé, neprimeraný postup určený na pristihnutie hospodárskych subjektov, ktoré zámerne nedodržiavajú právne predpisy Spoločenstva, a po druhé, neprimerané následné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zistený nezhodný výrobok skutočne stiahol z trhu. Je úlohou každého členského štáty overovať, či sa nápravné opatrenia naozaj vykonali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Článok 16 odsek 4

4. Členské štáty vytvárajú, implementujú a pravidelne aktualizujú programy v oblasti dohľadu nad trhom.

4. Členské štáty zabezpečia vypracovanie, implementáciu a pravidelnú aktualizáciu programov v oblasti dohľadu nad trhom. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každý členský štát vypracuje všeobecný program v oblasti dohľadu nad trhom, oboznámi s ním ostatné členské štáty a Komisiu a sprístupní ho verejnosti prostredníctvom internetu. Ďalšie aktualizácie tohto programu sa oznamujú a zverejňujú rovnakým spôsobom. Členské štáty môžu pripraviť dohody o spolupráci so zainteresovanými stranami, najmä s profesijnými odvetvovými organizáciami, s cieľom využívať dostupné informácie o trhu.

(Tento PDN spája PDN 211 a PDN 212)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Článok 16 odsek 5

5. Členské štáty pravidelne revidujú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom.

5. Členské štáty pravidelne revidujú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom. Tieto revízie a hodnotenia sa vykonávajú aspoň raz za štyri roky a ich výsledky sa oznamujú členským štátom, Komisii a sprístupňujú verejnosti prostredníctvom internetu.

(Tento PDN nahrádza PDN 71 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Článok 17 odsek 1 pododsek 1

1. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom vykonávajú primerané kontroly vlastností výrobkov v príslušnom rozsahu prostredníctvom kontroly dokumentácie a podľa potreby fyzické a laboratórne skúšky na základe reprezentatívnych vzoriek.

1. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom uskutočňujú so zreteľom na stanovené zásady hodnotenia rizík, sťažnosti a ďalšie získané podklady primeranú kontrolu vlastností výrobkov v príslušnom rozsahu prostredníctvom kontroly dokumentácie a podľa potreby fyzické a laboratórne skúšky na základe reprezentatívnych vzoriek.

Odôvodnenie

Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom by mali mať takisto možnosť odoberať vzorky, najmä tam, kde je to vhodné vzhľadom na hodnotenie rizík a náznaky problémov a tam, kde sa riziko týka predaja sérií často lacných komponentov a spotrebných výrobkov, ktoré sa zvyknú rýchlo vypredať počas propagačného predaja distribútora, pričom zachovávajú zásadu proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Článok 17 odsek 1 pododseky 2 a 3

Orgány sú oprávnené vyžadovať od hospodárskych subjektov prístup k takej dokumentácii a informáciám, aké sa im zdajú na účely článku 14 potrebné.

Takisto sú oprávnené vstúpiť do priestorov dotknutých hospodárskych subjektov, ak sa im to zdá na účely článku 14 potrebné.

S prihliadnutím na požiadavku proporcionality sú orgány dohľadu nad trhom oprávnené vyžadovať od hospodárskych subjektov prístup k takej dokumentácii a informáciám, aké sa im zdajú na účely výkonu ich činnosti potrebné vrátane vstupu do priestorov hospodárskych subjektov a odoberania potrebných reprezentatívnych vzoriek výrobkov.

(Tento PDN nahrádza PDN 73 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Článok 17 odsek 1 pododsek 3a (nový)

 

Pri uskutočňovaní kontrol uvedených v prvom pododseku orgány vykonávajúce dohľad nad trhom uznávajú protokoly o skúškach preukazujúcich zhodu, ktoré vykonal akreditovaný orgán vykonávajúci posudzovanie zhody v rámci Spoločenstva, ako platný dôkaz o zhode.

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty uznávajú orgány vykonávajúce dohľad nad trhom vo všetkých členských štátoch protokoly o skúškach preukazujúce zhodu, ktoré vykonal akreditovaný notifikovaný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Článok 17 odsek 2 pododsek 1

Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom prijímajú primerané opatrenia s cieľom varovať používateľov na svojom území pred každým výrobkom, pri ktorom zistili, že predstavuje riziko.

Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom zabezpečujú prijatie primeraných opatrení s cieľom varovať používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci pred každým výrobkom, pri ktorom zistili, že predstavuje vážne riziko.

(Tento PDN nahrádza PDN 74 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Článok 17 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak orgány vykonávajúce dohľad nad trhom v jednom členskom štáte chcú z trhu stiahnuť výrobok vyrábaný v inom členskom štáte, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt na adrese uvedenej na predmetnom výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol hospodársky subjekt informovaný o tom, že sa iný členský štát rozhodol niektorý z jeho výrobkov stiahnuť z trhu. Nemožno však očakávať, že členské štáty sa skontaktujú s príslušným hospodárskym subjektom skôr, ako zašlú informácie orgánom v inom členskom štáte, pretože by sa tým značne spomalil proces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Článok 17 odsek 3

3. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle zachovávajú dôvernosť a služobné tajomstvo.

3. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle od politických a obchodných tlakov. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné na ochranu informácií, ktoré príslušný hospodársky subjekt náležite označil za obchodné tajomstvo alebo oblasť ochrany osobných údajov, a to vždy s výnimkou informácií, ktorých sprístupnenie verejnosti sa v tomto nariadení vyžaduje na ochranu záujmov používateľov v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Činnosti týkajúce sa dohľadu nad trhom by sa mali vykonávať iba na účely ustanovené v navrhovanom novom odseku 5 článku 14 a mali by tak zostať nezávislé od obchodného a politického tlaku. Aby sa dosiahla vyváženosť medzi zachovaním dôvernosti a potrebou informovať verejnosť o vážnych rizikách, mala by sa dôvernosť obmedziť na čo najmenší rozsah informácií, ktoré je nevyhnutné zachovávať dôvernými, napr. informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom a informácie, ktoré nie je potrebné sprístupniť verejnosti s cieľom poskytnúť náležité informácie o nebezpečenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Článok 18

Členské štáty zabezpečujú spätné prevzatie výrobkov predstavujúcich vážne riziko, vrátane rizika, ktorého účinky nie sú okamžité, a ktoré si vyžadujú rýchly zásah alebo stiahnutie takýchto výrobkov z trhu alebo zákaz sprístupniť ich na trhu, a takisto zabezpečujú, aby bola o tom Komisia bezodkladne informovaná v súlade s článkom 20.

Členské štáty zabezpečujú spätné prevzatie výrobkov predstavujúcich vážne riziko, vrátane rizika, ktorého účinky nie sú okamžité a vyžadujú si rýchly zásah alebo stiahnutie takýchto výrobkov z trhu alebo zákaz sprístupniť ich na svojom trhu, a takisto zabezpečujú, aby bola o tom Komisia bezodkladne informovaná v súlade s článkom 20.

(Tento PDN nahrádza PDN 76 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Článok 18 odsek 1a (nový)

 

1a. Rozhodnutie o tom, či výrobok predstavuje vážne riziko vychádza z náležitého hodnotenia rizika na základe povahy rizika a pravdepodobnosti jeho výskytu. Pri posudzovaní rizika sa berú do úvahy všetky príslušné údaje vrátane dostupných údajov o rizikách, ktoré sa v prípade výrobku potvrdili. Vezmú sa do úvahy aj všetky opatrenia, ktoré mohol prijať hospodársky subjekt na zmiernenie rizika. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných výrobkov predstavujúcich nižší stupeň ohrozenia nie je dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za výrobok predstavujúci vážne riziko.

(Tento PDN nahrádza PDN 77 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Článok 19 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo vrátiť ho, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá, a aby toto opatrenie bolo primerané.

Odôvodnenie

Opatrenia musia byť primerané a nemali by prekračovať hranice primeranosti v každom jednotlivom prípade, aby sa zabezpečilo, že hospodárske subjekty budú dodržiavať opatrenia a systém bude fungovať plynulejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Článok 19 odsek 3

3. Pred prijatím opatrenia uvedeným v odseku 1 sa príslušnému hospodárskemu subjektu umožní predložiť svoje stanovisko, pokiaľ táto konzultácia nie je nemožná kvôli nutnosti opatrenia, ktoré sa má prijať, vzhľadom na požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti alebo iných verejných záujmov, ktoré sa uvádzajú v príslušných harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva.

3. Pred prijatím opatrenia uvedeným v odseku 1 sa príslušnému hospodárskemu subjektu umožní predložiť svoje stanovisko, pokiaľ táto konzultácia nie je nemožná kvôli nutnosti opatrenia, ktoré sa má prijať, vzhľadom na požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti alebo iných dôvodov súvisiacich s oblasťou verejného záujmu, ktoré sa uvádzajú v príslušných harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva. Ak sa opatrenia prijali bez predchádzajúceho vypočutia subjektu, tomuto subjektu sa umožní, aby bol vypočutý čo najskôr a aby potom boli prijaté opatrenia bezodkladne zrevidované.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s navrhovaným rozšírením rozsahu dohľadu nad trhom. Doplnenie vyjadruje všeobecné pravidlo v prípade dočasných opatrení ex parte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Článok 19 odsek 3a (nový)

 

3a. Každé opatrenie uvedené v odseku 1 sa urýchlene zruší alebo upraví tak, aby bolo menej obmedzujúce, po tom, čo hospodársky subjekt preukáže, že prijal účinné opatrenia na odstránenia vážneho rizika.

Odôvodnenie

Článok 19 ods. 1 obsahuje niekoľko možných trhových zásahov, ktoré by mohli uskutočniť úrady, a hospodárske následky, ktoré z nich vyplývajú budú mať rozličné následky pre hospodárske subjekty. V súlade so všeobecnými ustanoveniami práva Spoločenstva by mala byť úroveň trhovej intervencie primeraná úrovni rizika pre verejnosť. Ustanovenia s podobným účinkom už obsahuje smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Článok 21 názov

Systém na podporu výmeny informácií

Všeobecný systém na podporu výmeny informácií

(Tento PDN nahrádza PDN 82 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Článok 21 odsek 1

1. Komisia vytvára a prevádzkuje všeobecný systém archivácie a výmeny informácií v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa činností dohľadu nad trhom.

1. Komisia vytvára a prevádzkuje všeobecný systém archivácie a výmeny informácií v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa činností a programov dohľadu nad trhom. Systém sprostredkúva náležitým spôsobom notifikácie a informácie získané v rámci systému rýchlej výmeny informácií Spoločenstva.

(Tento PDN nahrádza PDN 83 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Článok 21 odsek 2 pododsek 2

Pokiaľ ide o obsah informácií, zaisťuje sa zachovanie dôvernosti a služobného tajomstva. Ochranou služobného tajomstva sa orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom nebráni v šírení informácií potrebných na zabezpečenie účinnosti činností týkajúcich sa dohľadu nad trhom.

Bez toho, aby boli dotknutý pododsek 2 odseku 17 článku 3, pokiaľ ide o obsah informácií, zabezpečuje sa zachovanie dôvernosti. Ochranou utajenia sa orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom nebráni v šírení informácií potrebných na zabezpečenie účinnosti činností týkajúcich sa dohľadu nad trhom.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 21 odsek 2 prvý pododsek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

Článok 22 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia zbiera a utrieďuje takéto údaje o opatreniach vnútroštátneho dohľadu nad trhom, čo jej umožní plniť jej povinnosti.

(Tento PDN nahrádza PDN 87 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Článok 22 odsek 2b (nový)

 

2b. Predtým, než členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojich zisteniach a opatreniach, skontaktuje sa s hospodárskym subjektom na adrese, ktorá sa (prípadne) nachádza na výrobku alebo je k nemu priložená. Ak je odpoveď hospodárskeho subjektu doručená do 28 dní, zahrnie sa do správy členského štátu. Požiadavka na vloženie odpovede hospodárskeho subjektu sa neuplatňuje, ak má informujúci členský štát dôvod domnievať sa, že by takýto odklad predstavoval značné riziko pre verejné zdravie a bezpečnosť.

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty by mali mať v zásade možnosť reagovať na stanovisko orgánov, najmä v prípade, ak sa predmet posudzovania zhody dostane aj do iných členských štátov, pričom sa značne zhorší vplyv na ich podnikanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Článok 22 odsek 2c (nový)

 

2c. Ak orgány vykonávajúce dohľad nad trhom v jednom členskom štáte chcú z trhu stiahnuť výrobok vyrábaný v inom členskom štáte, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt na adrese uvedenej na predmetnom výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol hospodársky subjekt informovaný o tom, že sa iný členský štát rozhodol niektorý z jeho výrobkov stiahnuť z trhu. Nemožno však očakávať, že sa orgány členských štátov skontaktujú s príslušným hospodárskym subjektom skôr, ako zašlú informácie orgánom v inom členskom štáte, pretože by sa tým značne spomalil daný postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Článok 23 odsek 1

1. Komisia vypracúva a koordinuje iniciatívy v oblasti dohľadu nad trhom, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje expertíza a spolupráca dvoch alebo viacerých členských štátov s cieľom zdieľať zdroje a expertízu.

1. Komisia vypracúva a koordinuje iniciatívy v oblasti dohľadu nad trhom, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje expertíza a spolupráca dvoch alebo viacerých členských štátov s cieľom zdieľať zdroje a expertízu i iniciatívy týkajúce sa spolupráce s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Dohľad nad trhom by mal byť účinný pre všetky výrobky umiestnené na trh v EÚ, bez ohľadu na to, kde boli vyrobené alebo ako boli distribuované. Spoločné iniciatívy s tretími krajinami a zlepšená spolupráca s ich príslušnými orgánmi by preto v prvom rade prispeli k lepšiemu pochopeniu komplexných pravidiel a predpisov EÚ a navyše by tieto orgány podnietilo k prijatiu opatrení, ktoré sa zamerajú na prevenciu nezákonného vývozu výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky, do EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Článok 23 odsek 2 písmeno ba) (nové)

 

(ba) vypracúva vhodné programy spolupráce s tretími krajinami týkajúce sa výmeny informácií a technickej podpory s cieľom podporiť a hodnotiť európske systémy a činnosti týkajúce sa posudzovania zhody, dohľadu nad trhom a akreditácie.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 23 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Článok 23 odsek 2 písmeno bb) (nové)

 

(bb) každoročne vypracuje správu o presadzovaní harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva;

Odôvodnenie

Lepšia informovanosť o implementácii tohto nariadenia je dôležitá, pričom je na osoh všetkým hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Článok 23 odsek 2 písmeno bc) (nové)

 

(bc) vytvorí spoločnú, verejnú databázu prístupnú pre orgány verejnej správy a hospodárske subjekty členských štátov, v ktorej budú uvedené všetky prípady, keď sa konštatovalo, že výrobok predstavuje závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť alebo porušuje harmonizované právne predpisy Spoločenstva;

Odôvodnenie

Šírenie informácií o vykonávaní navrhovaného nariadenia treba podstatne zlepšiť. V tomto konkrétnom prípade by spoločná databáza umožnila hospodárskym subjektom v dobrej viere zamedziť uzavretiu obchodu s nedôveryhodnými stranami v rámci Spoločenstva i mimo neho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Článok 23 odsek 2 písmeno bd) (nové)

 

(bd) náležite vypracuje, zorganizuje a etabluje programy a výmeny skúseností, informácií a najlepších postupov, programy a opatrenia na spoločné projekty, informačné kampane, programy spoločných návštev a spoločné využívanie zdrojov v spolupráci s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Veľké množstvo nezhodných výrobkov, ktoré preniknú na vnútorný trh EÚ, sa vyrobí v tretích krajinách (napr. v Číne 47 %). Dôvodom sú veľmi často neprimerané informácie a vzdelávanie. Preto by sa mali v spolupráci s týmito krajinami vypracovať a zaviesť spoločné programy a výmeny, ktoré sú v súlade s programami a výmenami v ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115

Článok 23 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa ich vnútroštátne orgány podľa potreby zúčastňovali na činnostiach uvedených v odseku 2.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa ich národné orgány podľa potreby podieľali v plnom rozsahu na činnostiach uvedených v odseku 2.

Odôvodnenie

Národné orgány musia v plnej miere vzájomne spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že systém bude účinný, pričom členské štáty nesmú zostať na pokraji záujmu, čo sa týka ich podielu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

ODDIEL 2A (NOVÝ)

 

ČASŤ 2a

 

ZHODA VÝROBKOV – OZNAČENIE CE

Odôvodnenie

Aby sa účinnejšie riešilo označovanie CE, niektoré základné ustanovenia navrhovaného rozhodnutia sú zmenené a doplnené a začlenené do nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Článok 23a (nový) odsek 1

 

Článok 23a

 

Všeobecné zásady označovania CE

 

1. Označenie CE umiestňuje iba výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca. Označenie môže byť umiestnené iba vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa označovania CE. Umiestnením označenia CE výrobca berie na seba zodpovednosť za to, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

(Tento PDN nahrádza PDN 95 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

Článok 23a (nový) odsek 2

 

2. Označenie CE je jediným označením, ktorým sa osvedčuje zhoda výrobku s uplatniteľnými požiadavkami príslušných právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich umiestnenie označenia. Členské štáty upustia od zavádzania iného označenia zhody, ako je označenie CE, do svojich vnútroštátnych právnych predpisov pri zosúlaďovaní predpisov s ustanoveniami uvedenými v právnych predpisoch o označení CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

Článok 23a (nový) odsek 3

 

3. Členské štáty zabezpečujú správnu implementáciu systému, ktorým sa riadi označovanie CE, a podnikajú právne kroky v prípade neoprávneného používania. Členské štáty tiež ustanovia sankcie, ktoré môžu obsiahnuť trestné sankcie za vážne porušenia predpisov. Takéto sankcie sú primerané vážnosti priestupku a predstavujú účinný odradzujúci prostriedok proti neoprávnenému používaniu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 23 b (nové) ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

Článok 24 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečujú, že ich colné orgány v primeranom rozsahu vykonajú alebo vykonali príslušné kontroly vlastností výrobku pred jeho uvoľnením do voľného obehu.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby ich príslušné orgány, ktoré sú zodpovedné za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Spoločenstva, mali potrebné právomoci a zdroje na riadne vykonávanie svojich úloh. Členské štáty zabezpečujú aj účinnú spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom, okrem iného vykonávajú v súlade so zásadami uvedenými v odseku 1 článku 17 v primeranom rozsahu príslušné kontroly vlastností výrobku pred jeho uvoľnením do voľného obehu.

(Tento PDN nahrádza PDN 102 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121

Článok 24 odsek 1a (nový)

 

1a. Keď je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a colnú kontrolu, tieto orgány navzájom spolupracujú, čo zahŕňa výmenu informácií v súlade s výkonom ich funkcie.

Odôvodnenie

Tento PDN povoľuje a vyžaduje, aby dochádzalo k výmene informácií medzi orgánmi v tých členských štátoch, v ktorých vyvíja svoju činnosť viacero druhov orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

Článok 24 odsek 2 úvodná časť

2. Colné orgány pozastavia uvoľnenie výrobku do voľného obehu, ak pri vykonávaní kontrol uvedených v odseku 1 dospejú k nasledujúcim zisteniam:

2. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány pozastavili uvoľnenie do voľného obehu v rámci trhu Spoločenstva, ak pri vykonávaní kontrol uvedených v odseku 1 dospejú k nasledujúcim zisteniam:

Odôvodnenie

Tento PDN vyplýva z PDN 241, ktorý výslovne vyjadruje slobodný prístup členských štátov k plneniu spoločných záväzkov v rámci EÚ na základe vlastného výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

Článok 24 odsek 2 písmeno a)

(a) výrobok má vlastnosti, ktoré vyvolávajú podozrenie, že výrobok pod podmienkou, že je riadne inštalovaný, udržiavaný a používaný, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť alebo pre akúkoľvek inú oblasť týkajúcu sa ochrany verejného záujmu, ako sa uvádza v druhom pododseku odseku 1 článku 1;

(a) výrobok má vlastnosti, ktoré vyvolávajú podozrenie, že výrobok pod podmienkou, že je riadne inštalovaný, udržiavaný a používaný, predstavuje vážne riziko pre zdravie, bezpečnosť, ochranu životného prostredia alebo pre akúkoľvek inú oblasť týkajúcu sa ochrany verejného záujmu, ako sa uvádza v článku 1;

(Tento PDN nahrádza PDN 104 z návrhu správy)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

Článok 24 odsek 2 písmeno b)

(b) k výrobku nie je pripojená dokumentácia požadovaná na základe príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, alebo výrobok nie je označený v súlade s týmito právnymi predpismi.

(b) k výrobku nie je pripojená písomná alebo elektronická dokumentácia požadovaná na základe príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, alebo výrobok nie je označený v súlade s týmito právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa pridáva pojem písomná alebo elektronická dokumentácia, aby sa odstránila akákoľvek nejasnosť v súvislosti s výkladom pojmu dokumentácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

Článok 24 odsek 2 písmeno ba) (nové)

 

ba) na výrobku je uvedené nesprávne alebo zavádzajúce označenie CE.

Odôvodnenie

Vnútroštátne colné orgány by mali mať možnosť pozastaviť obeh akéhokoľvek výrobku na trhu, ak je na ňom uvedené nesprávne alebo zavádzajúce označenie CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

Článok 25 odsek 1

1. Výrobok, ktorého uvoľnenie bolo pozastavené colnými orgánmi podľa článku 24, sa uvoľní, ak colné orgány nebudú do troch pracovných dní od pozastavenia uvoľnenia oboznámené so žiadnym opatrením prijatým orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné požiadavky a formality vzťahujúce sa na také uvoľnenie.

1. Výrobok, ktorého uvoľnenie bolo pozastavené colnými orgánmi podľa článku 24, sa uvoľní, ak colné orgány nebudú do piatich pracovných dní od pozastavenia uvoľnenia oboznámené so žiadnym opatrením prijatým orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné požiadavky a formality vzťahujúce sa na také uvoľnenie.

Odôvodnenie

Článok 25 stanovuje tri dni na opatrenie, inak sa musí uvoľniť do voľného obehu. Tri dni sotva postačujú na jednoduchú výmenu mailov medzi dvoma orgánmi verejnej správy a verejná bezpečnosť nesmie trpieť v prípade nebezpečných výrobkov vplyvom oneskorovania sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Článok 26 odsek 2 pododsek 1

2. Keď orgány vykonávajúce dohľad nad trhom zistia, že príslušný výrobok nie je v súlade s harmonizujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú príslušné opatrenie, podľa ktorého možno v prípade potreby zakázať umiestnenie výrobku na trh.

2. Keď orgány vykonávajúce dohľad nad trhom zistia, že príslušný výrobok nie je v súlade s harmonizujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú príslušné opatrenie, podľa ktorého možno zakázať umiestnenie výrobku na trh.

Odôvodnenie

Vypustené ako nadbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

Článok 26 odsek 2 pododsek 2

V prípadoch, keď je umiestnenie na trh zakázané, požiadajú colné orgány o začlenie nasledujúceho potvrdenia do obchodnej faktúry pripojenej k výrobku a do akéhokoľvek iného príslušného sprievodného dokumentu:

„Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (ES) č. .../..“.

Keď je umiestnenie na trh zakázané, požiadajú colné orgány, aby výrobok neuvoľnili do voľného obehu, a o začlenenie nasledujúceho potvrdenia do obchodnej faktúry pripojenej k výrobku a do akéhokoľvek iného príslušného sprievodného dokumentu:

„Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (ES) č. .../..“.

Odôvodnenie

Povinnosť neuvoľniť výrobok by mala byť jasne formulovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

Článok 26 odsek 4

4. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom môžu zničiť výrobky predstavujúce riziko, ak to považujú za potrebné a primerané.

4. Orgány členského štátu môžu, ak to považujú za potrebné a primerané, zničiť alebo inak znefunkčniť výrobky predstavujúce vážne riziko.

(Ide o PDN 253, teraz však nezavádza nový odsek, miesto toho mení odsek 4)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

Článok 26 odsek 4a (nový)

 

4a. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom informujú orgány, ktoré vykonávajú kontroly na vonkajších hraniciach, o kategóriách výrobkov, pri ktorých bolo zistené, že predstavujú vážne riziko alebo že nie sú v súlade v zmysle odsekov 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Článok 32 odsek 2

2. Komisia hodnotí relevantnosť činností týkajúcich sa posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, na ktoré sa čerpajú finančné prostriedky Spoločenstva so zreteľom na požiadavky v súvislosti s politikami Spoločenstva a právnymi predpismi a o výsledku týchto činností informuje Európsky parlament a Radu najmenej každých päť rokov.

2. Komisia hodnotí relevantnosť činností týkajúcich sa posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, na ktoré sa čerpajú finančné prostriedky Spoločenstva so zreteľom na požiadavky v súvislosti s politikami Spoločenstva a právnymi predpismi a o výsledku týchto činností informuje Európsky parlament a Radu najmenej každé tri roky.

Odôvodnenie

Päťročné obdobie navrhované Komisiou je príliš dlhé a treba ho skrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

Článok 34

V záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia.

V záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia v spolupráci so zúčastnenými stranami.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní usmernení pre implementáciu by sa mala Komisia poradiť so zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

Článok 35a (nový)

 

Článok 35a
Doložka o preskúmaní

 

Komisia predloží do …1 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a iných nástrojov Spoločenstva zaoberajúcich sa dohľadom nad trhom. Správa analyzuje najmä súlad pravidiel Spoločenstva v oblasti dohľadu nad trhom. V prípade potreby sa v záujme lepšej tvorby právnych predpisov a ich zjednodušenia k správe pripoja návrhy na zmenu a doplnenie a/alebo konsolidáciu príslušných nástrojov. Správa zahŕňa hodnotenie rozšírenia rozsahu pôsobnosti kapitoly III tohto nariadenia na všetky výrobky.

 

_________

1 Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

Článok 36

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách vrátane trestnoprávnych sankcií za vážne porušenia, ktoré sú uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich implementácie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do […] a bezodkladne informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách vrátane trestnoprávnych sankcií za vážne porušenia, ktoré sú uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich implementácie. Stanovené sankcie musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce a musia sa úmerne zvyšovať, ak zodpovedný hospodársky subjekt už v minulosti podobným spôsobom porušil ustanovenia tohto nariadenia. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do […] a bezodkladne informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 134.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135

Článok 36a (nový)

 

Článok 36a

 

Zmena a doplnenie smernice 2001/95/ES

 

V článku 8 smernice 2001/95/ES sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„3. V prípade výrobkov predstavujúcich vážne riziko prijmú príslušné orgány urýchlene vhodné opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b) až f). Skutočnosť, že ide o vážne riziko, určujú členské štáty posúdením každého prípadu osobitne s prihliadnutím na usmernenia uvedené v bode 8 prílohy II.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136

Článok 37 odsek 1

Nariadenie (EHS) č. 339/93 sa zrušuje s účinkom od dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Nariadenie (EHS) č. 339/93 sa zrušuje s účinkom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

Článok 38 odsek 2

Kapitola III sa uplatňuje s účinkom od dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138

Príloha (nová)

 

Príloha

 

Požiadavky na uznanie podľa článku 12a.

 

1. Orgán uznaný podľa článku 12a (ďalej len orgán) je zriadený v rámci Európskeho spoločenstva.

 

2. Na základe stanov orgánu sú vnútroštátne akreditačné orgány v rámci Spoločenstva oprávnené byť jeho členmi, ak platia požadované členské poplatky a dodržiavajú pravidlá a ciele orgánu, ktoré sú stanovené v stanovách a schválené Komisiou v rámcovej dohode.

 

3. Orgán konzultuje so všetkými zúčastnenými stranami prípravu rozhodnutí, ktoré sa ich budú týkať.

 

4. Orgán poskytuje svojim členom služby vzájomného hodnotenia, ktoré spĺňajú požiadavky článku 9.

 

5. Postupy orgánu umožňujú uzavretie mnohostranných dohôd, ktoré zabezpečia, aby vtedy, keď vnútroštátny akreditačný orgán úspešne dokončí pravidelné vzájomné hodnotenie týkajúce sa akreditačných služieb, ktoré poskytuje, boli tieto služby uznané ostatnými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi.

 

6. Orgán vykonáva úlohy, ktoré vyžaduje Komisia na základe článku 12.

(Tento PDN nahrádza PDN 110 z návrhu správy)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh nariadenia o akreditácii a trhovom dohľade nad výrobkami v Spoločenstve, ako aj s ním súvisiaci návrh rozhodnutia o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh.

Jedným z cieľov Európskeho spoločenstva je vytvoriť vnútorný trh s tovarom. Vnútorný trh je oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorom sa podľa Zmluvy o ES zaručuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Cieľom návrhu je poskytnúť spoločný rámec pre existujúce systémy akreditácie (pre kontrolu orgánov posudzovania zhody) a pre dohľad nad trhom s cieľom kontroly výrobkov a hospodárskych subjektov.

Hlavným cieľom je zabezpečiť voľný pohyb tovaru v harmonizovanom prostredí. Pripísanie základného významu voľnému pohybu tovaru ako jednému z pilierov vnútorného trhu prispeje k rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva iba vtedy, ak bude existovať potrebná dôvera spotrebiteľa. Odstránenie prekážok pre hospodárske subjekty a vytvorenie priaznivých hospodárskych podmienok pre podniky musí byť vždy spojené s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa. Prísne normy ochrany zdravia a bezpečnosti a ochrana životného prostredia sú základnou tematikou každej politiky EÚ.

Napriek tomu, že spravodajca víta návrh, domnieva sa, že stále existuje priestor na ďalšie vylepšenie. Navrhuje preto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v týchto oblastiach:

Predmet a rozsah pôsobnosti

Spravodajcu znepokojuje obmedzený rozsah pôsobnosti nariadenia, pokiaľ ide o oblasti, ktoré nariadenie upravuje. Návrh ponúka možnosť vytvoriť široký rámec tak pre akreditáciu, ako aj pre dohľad nad trhom. Mala by sa využiť táto príležitosť, aby sa čo najviac zmenšila regulačná fragmentácia , a to aj v záujme zjednodušenia a lepšej právnej úpravy.

Mnohé a rozsiahle vylúčenia sa vzťahujú na celé právne predpisy, nielen na ich príslušné časti. V dôsledku vylúčení hrozí to, že sa z nariadenia stane výnimka namiesto zamýšľaného rámca. Vypustenie prípadov, v ktorých sa nariadenie neuplatňuje (vylúčení), prekáža potrebe zrevidovať nariadenie, ak a keď nadobudne účinnosť nová legislatíva. Zachovanie vylúčení otvára dvere žiadostiam o omnoho viac vylúčení, čo problém komplikuje. Žiadosti o vylúčenia by prípadne mohli byť viac motivované rozličnými záujmami špecifickými podľa odvetvia ako úmyslom vytvoriť súrodý rámec.

Uprednostňujúc všeobecnejší rozsah uplatňovania spravodajca preto navrhuje odstrániť všetky vylúčenia.

Naopak, znovu sa vyjadruje všeobecná zásada, že konkrétnejšie pravidlá majú prednosť pred všeobecnejšími pravidlami. Toto je všeobecná a zaužívaná právna zásada, ktorá je stanovená v mnohých ďalších právnych predpisoch Spoločenstva vrátane smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD).

Zaviedli sa niektoré vymedzenia pojmov, napr. výrobky, harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva, vstup na trh Spoločenstva, posudzovanie zhody, označovanie CE, zatiaľ čo sa musí zabezpečiť jednotnosť vymedzenia pojmov v nariadení a v rozhodnutí.

Akreditácia a posudzovanie zhody

Akreditácia sa až doteraz právne neupravovala na úrovni Spoločenstva, hoci sa vykonávala a vykonáva sa vo všetkých členských štátoch. V dôsledku toho členské štáty vytvorili rozličné (a rozdielne) systémy a požiadavky. Návrh predstavuje celkový rámec pre akreditáciu a na úrovni Spoločenstva ustanovuje zásady svojej činnosti a organizácie.

Spravodajca dôsledne podporuje myšlienku ponechať akreditáciu v rámci vnútroštátnej zodpovednosti, pričom vnútroštátne akreditačné orgány musia konať ako verejné úrady a vo verejnom záujme. Preto sa vylučuje hospodárska súťaž medzi akreditačnými orgánmi.

Vzhľadom na rozsah akreditácie sa spravodajca domnieva, že by malo byť čo najsamozrejmejšie predchádzať vzniku niekoľkých systémov. Dôvera v akreditáciu by sa tak posilnila a zabránilo by sa vzniku nedorozumení medzi hospodárskymi subjektmi.

Pokiaľ ide o fungovanie akreditácie, boli posilnené niektoré práva príslušných úradov, aby sa zabezpečili vysoké normy akreditácie.

Úloha európskej spolupráce pre akreditáciu (EA)

Spravodajca zastáva názor, že s ustanovenie európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) v nariadení je problematické do tej miery, že po prvé, EA patrí pod súkromné právo, po druhé, doteraz nebolo formálne rozhodnuté, či EA bude príslušnou organizáciou alebo na ako dlho a po tretie, v prípade možných zmien podnikovej štruktúry EA, ako zmena názvu alebo jej prípadné zlúčenie alebo likvidácia. Spravodajca vôbec nespochybňuje spôsobilosť organizácie EA, ktorú v uplynulých rokoch táto organizácia už dostatočne preukázala, ale je presvedčený, že nariadenie by malo ustanovovať uznanie orgánu po splnení určitých podmienok.

Komisia by preto mala uznať orgán, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe A po konzultácii s členskými štátmi a dospieť k rámcovej dohode obsahujúcej ustanovenia pre dohľad nad orgánom.

Spravodajca bude viesť diskusiu s Komisiou o navrhovanom financovaní orgánu Spoločenstvom a o danom právnom základe.

Dohľad nad trhom a colné orgány

Všeobecné pripomienky týkajúce sa predmetnej veci a rozsahu pôsobnosti sa osobitne dôrazne vzťahujú na dohľad nad trhom. Spravodajca nevidí dôvod na vytvorenie rámca pre dohľad nad trhom, ktorý sa týka iba niektorých výrobkov bez presného určenia týchto výrobkov. Rámec dohľad nad trhom by mal vo svojej podstate obsiahnuť celý trh.

Do rámca by sa mala zahrnúť napríklad smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, pretože hranica medzi výrobkami pre spotrebiteľské použitie a pre profesionálne použitie sa stráca; vylúčenie by znamenalo nepotrebnú komplikáciu a mohlo by viesť k nejasnostiam týkajúcim sa postupov a zodpovednosti. Nariadenie by malo smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov jednoducho zahrnúť a tým by sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany.

Rovnako vylúčenie 15 smerníc a nariadení ako celku podľa článku 13 ods. 3 by odporovalo vytvorenie účinného dohľadu nad trhom na základe právnych predpisov platných v celej EÚ.

Je však potrebné zabezpečiť, aby opatrenia dohľadu nad trhom budú vhodné pre jednotlivé výrobky a aby boli zachovávané príslušné osobitné konkrétne právne predpisy a postupy. Tento cieľ bude splnený prostredníctvom všeobecnej zásady, že konkrétne právne predpisy uplatňované v rozličných odvetviach majú prednosť pred všeobecnými právnymi predpismi rámca ustanoveného týmto nariadením.

Spravodajca posilňuje ustanovenia týkajúce sa povinností členských štátov, pokiaľ ide o vytvorenie, vykonávanie a pravidelné aktualizovanie ich programov dohľadu nad trhom. Posilňujú sa postupy kontroly a posudzovania. Zdôrazňuje sa komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou a informovanie verejnosti.

Spravodajca navrhuje zamerať dohľad nad trhom na tie výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko. Ustanovenia týkajúce sa výrobkov predstavujúcich vážne riziko boli zmenené a objasnené, najmä pokiaľ ide o posudzovanie rizika.

Aby sa zvýšila účinnosť dohľadu nad trhom v EÚ, je spravodajca presvedčený, že spoločné iniciatívy s tretími krajinami a zlepšená spolupráca s ich príslušnými orgánmi by mohli prispieť k lepšiemu pochopeniu komplexných pravidiel a právnych predpisov EÚ a rovnako by povzbudili orgány tretích krajín, aby prijali opatrenia na prevenciu nezákonného dovozu do EÚ.

Spravodajca zavádza dodatočný oddiel týkajúci sa jednoduchých ochranných postupov, ktoré sa inšpirujú navrhovaným rozhodnutím. Pokiaľ sa rozsah dohľadu nad trhom rozšíri na všetky výrobky, sú potrebné rovnako rozsiahle bezpečnostné postupy, ktoré umožnia Komisii, aby uskutočnila opatrenia zamerané proti systematickým svojvoľným krokom týkajúcim sa výrobkov. Vytvára to základ jednotného systému bez nedoriešených otázok platného pre celé Spoločenstvo. Navrhovaná ochranná doložka je miernejšia ako sú doložky v jednotlivých smerniciach nového prístupu (ktoré sa budú i naďalej používať v oblastiach svojej pôsobnosti, lebo ide o konkrétnejšie pravidlá). Rámec dohľadu nad trhom a rovnako ochranná doložka by sa tak mali vzťahovať na všetky výrobky vrátane tých, ktorých sa týka vzájomné uznávanie.

Pokiaľ ide o kontrolu výrobkov, ktoré vstupujú na trh Spoločenstva, spravodajca sa domnieva, že sa musí posilniť koordinácia a výmena informácií medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom. Množstvo výrobkov z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Spoločenstva sa neprestajne zvyšuje, a zároveň rastie význam kontrol colných orgánov. S cieľom zlepšiť účinnosť colných orgánov, by tieto orgány mali dostatočne včas dostávať potrebné informácie o nebezpečných výrobkoch od orgánov dohľadu nad trhom. Nariadenie bude viesť k ďalšiemu rozšíreniu činností dohľadu nad trhom a v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže a v neposlednom rade v záujme prístupu spotrebiteľov k dohľadu nad trhom by nariadenie malo byť skôr prevenciou ako reakciou.

Označovanie CE

Spravodajca zastáva názor, že označovanie CE potrebuje lepšiu ochranu. Preto sa zavádzajú ustanovenia (inšpirované navrhovaným rozhodnutím), ktoré sa týkajú označovania CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel označovania CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Pre orgány pre dohľad nad trhom je označovanie CE veľmi užitočným nástrojom ich činností účinného dohľadu nad trhom.

Spravodajca tiež navrhuje, aby sa označovanie CE stalo dobrovoľným. Označovanie má osobitnú úlohu v súvislosti s dohľadom nad trhom, ale ak jednotlivé hospodárske subjekty nemajú v úmysle umiestniť označenie na výrobky, ktoré by mohli byť zákonne označené, mal by sa slobodne rozhodnúť, že sa využitia výhod tohto označenia vzdá. Požiadavky sa uplatňujú bez ohľadu na samotné označenie. Ak by označenie CE bolo dobrovoľné, znížilo by sa napätie súvisiace s existenciou ostatných značiek a mohlo by to viesť k zjednodušeniu pre malých výrobcov. Mohlo by to posilniť značku, ak sa ukáže, že spotrebitelia ju požadujú.

14.9.2007

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

(KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Helmuth Markov

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre medzinárodný obchod víta návrhy Komisie, ktorých cieľom je vytvorenie prísnejšieho a komplexnejšieho dohľadu Spoločenstva v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Spravodajca zastáva osobitne názor, že navrhované nariadenie môže byť dôležitým krokom smerom k vytvoreniu bezpečnejšieho a dobre fungujúceho jednotného trhu.

Spravodajca berie na vedomie, že naďalej existuje určité riziko narušenia hospodárskej súťaže kvôli rozdielnym postupom vnútroštátnych orgánov pri určovaní orgánov posudzovania zhody a nerovnakému zaobchádzaniu v prípade nebezpečných výrobkov na trhu alebo výrobkov, ktoré nie sú v súlade s predpismi, a to v dôsledku výrazne odlišných infraštruktúr, pravidiel a prostriedkov v oblasti dohľadu nad vnútroštátnym trhom.

Takisto vyjadruje súhlas so závermi Komisie, podľa ktorých viedla prax zneužívania zaznamenaná v minulosti k určitému nedostatku dôvery pri označovaní zhody, a domnieva sa, že koherentnosť vykonávania a presadzovania súčasných pravidiel by bolo možné s určitosťou zlepšiť. Predchádzajúce skúsenosti ukázali, že prax zneužívania sa často týka dovážaného tovaru, ktorý môže ľahko uniknúť systému kontrol, ktorý prevádzkuje Spoločenstvo a príslušné vnútroštátne orgány.

Označenie CE sa často považuje za dôkaz toho, že predmet je vo svojej podstate bezpečný, pretože zodpovedá prísnym pravidlám Spoločenstva, ktoré chránia základné právo spotrebiteľov a občanov na prístup k výlučne bezpečným výrobkom. Bohužiaľ to však vždy nie je pravda. Keďže za uvádzanie označenia CE je vo väčšine prípadov zodpovedný výrobca, neexistuje skutočná istota, že toto označenie verne odráža zhodu výrobku s právnymi predpismi Spoločenstva. Táto skutočnosť je ešte očividnejšia, ak zvážime, že technické normy a kontroly v tretích krajinách sú možno menej prísne ako tie, ktoré sa uplatňujú v Európskej únii.

V tejto situácii niet pochybností o tom, že systém založený na „Vyhlásení ES o zhode“ (ktorý je do značnej miery riadený samotnými výrobcami v Spoločenstve i mimo neho) treba posilňovať prostredníctvom spoľahlivého systému dohľadu a rovnako vierohodných sankcií. Verejný záujem Spoločenstva nedovoľuje zrieknuť sa základných práv občanov v prospech záujmov vplyvných nadnárodných skupín.

V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu vnútroštátne colné orgány, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky, ktoré nie sú bezpečné, neuvádzali na trh. Je pravdepodobné, že účinnosť opatrení vnútroštátnych colných orgánov sa zvýši lepšou koordináciou a rozsiahlejším šírením informácií, čím sa tiež zabezpečí primerané riešenie podvodných praktík zameraných na obchádzanie právnych záväzkov zahraničných výrobcov a dovozcov.

Odporúča sa to aj v prípade, že vnútroštátne colné orgány by boli v súlade s článkom 16 ods. 3 rozhodnutia oprávnené pozastaviť uvedenie výrobku do voľného obehu, ak sú na ňom uvedené označenia, značky a nápisy, ktoré sú falošné alebo by mohli tretiu stranu uviesť do omylu, pokiaľ ide o význam alebo formu označenia CE.

Spravodajca sa domnieva, že likvidácia dovezených výrobkov, ktoré sa pokladajú za nebezpečné pre verejné zdravie alebo nezodpovedajú právnym predpisom Spoločenstva, je primeranou reakciou, ktorá by bola účinným odstrašujúcim prostriedkom proti dovozu výrobkov, ktorých uvedenie na trh sa zamietlo. Toto nápravné opatrenie by takisto znamenalo koniec neprípustnej praxe, v rámci ktorej sa výrobky, ktoré sú nebezpečné alebo nezodpovedajú označeniu zhody, často vyvezú späť (reexport) a následne vstúpia na trh Spoločenstva na inom mieste vstupu.

Dohľad by bol účinný len v prípade, že sankcie za nedodržiavanie predpisov budú účinné, primerané a odradzujúce. Právne predpisy na úrovni Spoločenstva, ktorými sa rieši táto otázka, sú síce vhodné, sú však pravdepodobne predčasné. Spravodajca by však odporúčal zavedenie spoločného rámca, podľa ktorého sa budú v celom Spoločenstve uplatňovať podobné sankcie. Tieto pravidlá by sa mali takisto vykonávať jednotne s cieľom zamedziť prípadom závažného porušenia systému dohľadu Spoločenstva. Takisto spravodajca odporúča uplatňovanie prísnejších sankcií, ak je hospodársky subjekt uznaný za zodpovedný za opakované porušovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti harmonizácie.

Navrhované nariadenie by sa mohlo zdokonaliť aj z hľadiska komunikácie. V tejto súvislosti navrhuje spravodajca tieto zmeny:

a) Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi každoročne zverejní správu o presadzovaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti harmonizácie;

b) vytvorí sa spoločná a verejná databáza prístupná pre orgány verejnej správy a hospodárske subjekty členských štátov, v ktorej budú uvedené všetky prípady, keď sa zistilo, že výrobok predstavuje závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť alebo porušuje právne predpisy Spoločenstva v oblasti harmonizácie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 29

29) Miesta vstupu na vonkajších hraniciach sú vhodne umiestnené na zadržiavanie nebezpečných výrobkov ešte pred ich umiestnením na trh. Povinnosťou colných orgánov vykonávať kontroly v primeranom rozsahu sa môže preto prispieť k bezpečnejšiemu trhu.

29) Miesta vstupu na vonkajších hraniciach sú vhodne umiestnené na zadržiavanie nebezpečných výrobkov alebo výrobkov, na ktorých sú uvedené označenia, značky alebo nápisy, ktoré sú nepravdivé alebo by mohli tretiu stranu uviesť do omylu, pokiaľ ide o význam alebo formu označenia CE, ešte pred ich umiestnením na trh. Povinnosťou colných orgánov vykonávať kontroly v primeranom rozsahu sa môže preto prispieť k bezpečnejšiemu trhu.

Odôvodnenie

Je bezpodmienečne potrebné, aby colné orgány boli takisto zodpovedné za kontrolu toho, či sú na výrobkoch, ktoré vstupujú do Spoločenstva, uvedené nepravdivé alebo zavádzajúce označenia CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 31

31) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich implementáciu. Tieto sankcie musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce.

31) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich implementáciu. Tieto sankcie musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce. Mali by sa primerane zvýšiť, ak bol zodpovedný hospodársky subjekt v minulosti uznaný za zodpovedný za podobné porušenie ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty, ktoré opakovane porušujú predpisy, by mali v zásade podliehať prísnejším a odradzujúcejším sankciám, ako sú sankcie uplatňované na hospodárske subjekty, ktoré boli uznané za zodpovedné za porušenie tohto nariadenia len jedenkrát. Ide o jasnú právnu zásadu, ktorá by sa mala uplatňovať aj v tomto prípade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 6 odsek 1 písmeno ca) (nové)

 

ca) keď orgán, ktorý má byť akreditovaný, tvorí súčasť pobočky organizácie so sídlom v inom členskom štáte, môže požiadať o akreditáciu buď miestny akreditačný orgán alebo vnútroštátny akreditačný orgán materskej organizácie.

Odôvodnenie

V prípadoch, keď orgány posudzovania zhody, testovacie a meracie laboratóriá, atď. tvoria súčasť väčšej cezhraničnej organizácie, mala by sa im umožniť akreditácia buď v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, alebo v členskom štáte, v ktorom má sídlo ich materská organizácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 9 odsek 5

5. Výsledky vzájomného hodnotenia sa oznamujú všetkým členským štátom a Komisii.

5. Konečné výsledky vzájomného hodnotenia sa zverejňujú a oznamujú všetkým členským štátom a Komisii.

Odôvodnenie

Výsledky vzájomného hodnotenia zaujímajú priamo nielen členské štáty a Komisiu, ale aj zákazníkov a ostatné strany zúčastňujúce sa na akreditácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 17 odsek 2 pododsek 1

2. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom prijímajú primerané opatrenia s cieľom varovať používateľov na svojom území pred každým výrobkom, pri ktorom zistili, že predstavuje riziko.

2. Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom prijímajú primerané a úmerné opatrenia s cieľom varovať používateľov na svojom území pred každým výrobkom, pri ktorom zistili, že predstavuje riziko.

Odôvodnenie

Právny text musí jasne uvádzať, že opatrenia prijaté ako reakcia na preukázanú nedostatočnú zhodu musia byť úmerné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 19 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá, a aby každé takéto opatrenie bolo úmerné.

Odôvodnenie

Právny text musí jasne uvádzať, že opatrenia prijaté ako reakcia na preukázanú nedostatočnú zhodu musia byť úmerné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 23 odsek 2 písmeno ba) (nové)

 

ba) každoročne vypracuje správu o presadzovaní právnych predpisov Spoločenstva v oblasti harmonizácie;

Odôvodnenie

Šírenie informácií o vykonávaní navrhovaného nariadenia treba podstatne zlepšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 23 odsek 2 písmeno bb) (nové)

 

bb) vytvorí spoločnú, verejnú databázu prístupnú pre orgány verejnej správy a hospodárske subjekty členských štátov, v ktorej budú uvedené všetky prípady, keď sa konštatovalo, že výrobok predstavuje závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť alebo porušuje právne predpisy Spoločenstva v oblasti harmonizácie;

Odôvodnenie

Šírenie informácií o vykonávaní navrhovaného nariadenia treba podstatne zlepšiť. V tomto konkrétnom prípade by spoločná databáza umožnila hospodárskym subjektom v dobrej viere zamedziť uzavretiu obchodu s nedôveryhodnými stranami v rámci Spoločenstva i mimo neho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 23 odsek 2 písmeno bc) (nové)

 

bc) náležite vypracuje, zorganizuje a vytvorí takéto programy a výmeny skúseností, informácií a najlepších postupov, programy a opatrenia na spoločné projekty, informačné kampane, programy spoločných návštev a spoločné využívanie zdrojov v spolupráci s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Veľké množstvo nezhodných výrobkov, ktoré preniknú na vnútorný trh EÚ, sa vyrobí v tretích krajinách (napr. v Číne 47 %). Dôvodom sú veľmi často neprimerané informácie a vzdelávanie. Preto by sa mali v spolupráci s týmito krajinami vypracovať a zaviesť spoločné programy a výmeny, ktoré sú v súlade s programami a výmenami v ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 23 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa ich vnútroštátne orgány podľa potreby zúčastňovali na činnostiach uvedených v odseku 2.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby sa ich vnútroštátne orgány v plnej miere zúčastňovali na činnostiach uvedených v odseku 2.

Odôvodnenie

V záujme lepšieho fungovania systému treba v maximálnej miere zintenzívniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a neprenechávať ju na individuálne zváženie jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 24 odsek 1a (nový)

 

1a. Členské štáty zverujú svojim colným orgánom širšie právomoci a zdroje potrebné na riadne vykonávanie ich úloh vrátane zničenia výrobku, ktorý nevyhovuje právnym predpisom Spoločenstva.

Odôvodnenie

Vnútroštátne colné úrady zohrávajú zásadnú úlohu pri zamedzovaní uvádzania výrobkov na trh v Európskej únii, keď nezodpovedajú právnym predpisom Spoločenstva. Aby mohli colné orgány čo najlepšie vykonávať svoju činnosť, je dôležité zveriť im väčšie právomoci a rozšíriť ich až na zničenie nezhodných výrobkov vrátane výrobkov s takým označením, ktoré môže zavádzať spotrebiteľov, najmä z hľadiska významu a formy označenia CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 24 odsek 2 písmeno ba) (nové)

 

ba) na výrobku sú uvedené označenia, značky alebo nápisy, ktoré sú nepravdivé alebo by mohli uviesť tretiu stranu do omylu, pokiaľ ide o význam alebo formu označenia CE, alebo oboje.

(Pozri článok 16 ods. 3 rozhodnutia)

Odôvodnenie

Vnútroštátne colné orgány by mali byť oprávnené pozastaviť uvedenie výrobku do voľného obehu aj v prípade, že sú na ňom uvedené označenia, značky alebo nápisy, ktoré sú nepravdivé alebo by mohli uviesť tretiu stranu do omylu, pokiaľ ide o význam alebo formu označenia CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 26a (nový)

 

Článok 26 a

Všeobecné zásady označovania CE

1. Označenie CE môže umiestňovať iba výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca. Umiestnením označenia CE výrobca preberá zodpovednosť za zhodu výrobku s požiadavkami ustanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. .../... z ... [o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh].

2. Označenie CE je jediným označením, ktorým sa potvrdzuje zhoda výrobku s príslušnými požiadavkami. Pokiaľ ide o úplnú zhodu s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva o označovaní CE, členské štáty nezavádzajú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch odkazy na iné označenie o zhode, ako je označenie CE, a odstránia akýkoľvek takýto odkaz.

3. Zakazuje sa umiestňovať na výrobky označenia, značky a nápisy, ktoré by mohli vyvolať nejasnosti, pokiaľ ide o význam alebo grafický symbol „CE“, ktorý poukazuje na označenie. Na výrobky sa môže umiestniť iné označenie, iba ak sa ním nenaruší viditeľnosť, čitateľnosť a význam označenia CE.

Odôvodnenie

Výrobky s označením CE sú považované za bezpečné, pretože boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Jasné pravidlá o označovaní CE sú teda v spoločnom záujme výrobcov, predajcov a spotrebiteľov. Je preto potrebné, aby sa pravidlá týkajúce sa označovania CE uplatňovali okamžite a aby boli zahrnuté aj do znenia nariadenia. Toto, samozrejme, nijako neoslabuje potrebu zabezpečiť, aby začlenenie vyššie uvedeného článku do nariadenia bolo zlučiteľné s existujúcimi smernicami Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 26b (nový)

 

Článok 26 b

 

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

 

1. Označenie CE sa skladá z veľkých písmen „CE“ v tejto podobe:

 

2. Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musí sa dodržať pomer uvedený na náčrte v odseku 1.

 

3. Ak sa konkrétnymi právnymi predpismi nestanovia presné rozmery, minimálna veľkosť označenia CE je najmenej 5 mm.

 

4. Označenie CE sa na výrobok alebo jeho dátumový štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vlastnosti výrobku neumožňujú alebo nezaručujú, toto označenie sa umiestňuje na obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ak sa takáto dokumentácia stanovuje v príslušných právnych predpisoch.

 

5. Označenie CE sa na výrobok umiestni pred jeho uvedením na trh. Môže za ním nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

 

6. Za označením CE nasleduje identifikačné číslo orgánu posudzovania zhody a/alebo iného orgánu zapojeného do kontrolnej fázy výroby. Identifikačné číslo takéhoto orgánu musí na výrobok umiestniť samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Spoločenstve.

 

7. Členské štáty zabezpečujú náležité presadzovanie pravidiel spravujúcich označovanie CE a podnikajú právne kroky v prípade neoprávneného použitia. V prípade vážneho porušenia predpisov členské štáty takisto ukladajú sankcie vrátane trestných sankcií, ktoré musia byť úmerné závažnosti priestupku a účinné z hľadiska odradenia od neoprávneného používania.

Odôvodnenie

Výrobky s označením CE sú považované za bezpečné, pretože boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Jasné pravidlá o označovaní CE sú teda v spoločnom záujme výrobcov, predajcov a spotrebiteľov. Je preto potrebné, aby sa pravidlá týkajúce sa označovania CE uplatňovali okamžite, a teda aby boli zahrnuté aj do znenia nariadenia. Toto, samozrejme, nijako neoslabuje potrebu zabezpečiť, aby začlenenie vyššie uvedeného článku do nariadenia bolo zlučiteľné s existujúcimi smernicami Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 32 odsek 2

2. Komisia hodnotí relevantnosť činností týkajúcich sa posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, na ktoré sa čerpajú finančné prostriedky Spoločenstva so zreteľom na požiadavky v súvislosti s politikami Spoločenstva a právnymi predpismi a o výsledku týchto činností informuje Európsky parlament a Radu najmenej každých päť rokov.

2. Komisia hodnotí relevantnosť činností týkajúcich sa posudzovania zhody, akreditácie a dohľadu nad trhom, na ktoré sa čerpajú finančné prostriedky Spoločenstva so zreteľom na požiadavky v súvislosti s politikami Spoločenstva a právnymi predpismi, a o výsledku týchto činností informuje Európsky parlament a Radu najmenej každé tri roky.

Odôvodnenie

Päťročné obdobie navrhované Komisiou je príliš dlhé a treba ho skrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 36

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách vrátane trestnoprávnych sankcií za vážne porušenia, uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich implementácie. Stanovené sankcie musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do […] a bezodkladne informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách vrátane trestnoprávnych sankcií za vážne porušenia, uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich implementácie. Stanovené sankcie musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce. Tieto sankcie sa primerane zvýšia, ak bol hospodársky subjekt v minulosti uznaný za zodpovedný za to, že na trh umiestnil výrobky, ktoré porušujú ustanovenia tohto nariadenia. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do […] a bezodkladne informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty, ktoré opakovane porušujú predpisy, by mali v zásade podliehať prísnejším a odradzujúcejším sankciám, ako sú sankcie uplatňované na hospodárske subjekty, ktoré porušili toto nariadenie len jedenkrát. Ide o jasnú právnu zásadu, ktorá by sa mala uplatňovať aj v tomto prípade.

POSTUP

Názov

Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

Referenčné čísla

KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Helmuth Markov

21.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2007

27.6.2007

 

 

Dátum prijatia

12.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma

23.11.2007

STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

(KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Liese

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia vydala v uplynulých rokoch mnohé predpisy, ktoré na výrobcov kladú určité požiadavky. V prvom rade ide o bezpečnosť spotrebiteľa, ochranu pred poškodením zdravia a v ostatných rokoch, ako napríklad prostredníctvom smernice EuP, vo výraznejšej miere o ekologické vlastnosti výrobkov. Prepisy sa vydávajú na základe tzv. nového prístupu („new approach“), t.j. výrobca je najprv za splnenie noriem zodpovedný sám a ich dodržanie potvrdzuje umiestnením označenia CE. Táto úprava je spočiatku nebyrokratická a je pre výrobcu nenákladná. Vedie potom k problémom, keď označenie CE používajú výrobcovia alebo skupiny výrobcov, ktorí dané normy nespĺňajú. To vedie k ohrozeniu spotrebiteľa a škodám na životnom prostredí. Okrem toho sú čestní výrobcovia pridŕžajúci sa noriem v hospodárskej súťaži znevýhodnení, keďže nesú náklady dodržiavania noriem a ich konkurenti majú nelegitímnu výhodu. Preto sa Európsky parlament už pri rôznych príležitostiach, napr. pri schvaľovaní smernice EuP, vyslovil za posilnenie dohľadu nad trhom. Komisia teraz predložila návrh na riešenie tejto otázky. Návrh však nejde dostatočne do hĺbky problému, keďže počíta s dvojročným prechodným obdobím. V týchto dvoch rokoch sú spotrebitelia a životné prostredie naďalej zbytočne vystavení výrobkom nepodliehajúcim kontrole. Preto spravodajca v stanovisku navrhuje skrátiť lehotu na jeden mesiac, aby sa mohli výhody lepšieho dohľadu nad trhom prejaviť čo najskôr. Na dôvažok navrhuje spravodajca v stanovisku pridať vo všetkých častiach textu odkaz na dodržiavanie noriem o životnom prostredí. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú kontroly v nadväznosti na zákaz. Často sa nariaďuje zákaz predaja, ktorého dodržiavanie sa však nekontroluje. Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka rýchlosti zásahu. Predovšetkým pri sezónnych tovaroch alebo pri akciovom tovare je nevyhnutné zabaviť chybné výrobky v priebehu niekoľkých dní či niekedy hodín, lebo inak sa vypredajú. Okrem toho je dôležité, aby členské štáty poskytli dostatok personálu na zvládnutie týchto úloh.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[2]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 1

1) Na účely posilnenia celkového rámca na zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako napr. zdravie a bezpečnosť, je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá a zásady vo vzťahu k akreditácii a dozoru nad trhom, ktoré sú dôležitými aspektmi tohto rámca.

1) Na účely posilnenia celkového rámca na zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako napr. zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá a zásady vo vzťahu k akreditácii a dozoru nad trhom, ktoré sú dôležitými aspektmi tohto rámca.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 1 ods. 1 o predmete a rozsahu pôsobnosti spravodajca navrhuje zaviesť jasný odkaz na ochranu životného prostredia. Je dôležité zaručiť, aby sa dbalo na všetky prípady nesúladu s právnymi predpismi EÚ, najmä v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 24

24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania, a to dokonca pred umiestnením nebezpečných výrobkov na trh, pričom sa musí zlepšiť ich identifikácia predovšetkým v námorných prístavoch, kde sa sústreďuje 90 % výrobkov dovážaných do Európskej únie, je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 30a (nové)

 

30a) Členské štáty musia zabezpečiť primerané nápravné prostriedky, ktoré sa môžu použiť pred príslušnými súdmi v súvislosti s opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány a ktorými sa obmedzuje umiestnenie výrobku na trhu alebo vyžaduje jeho stiahnutie, či jeho spätné prevzatie.

Odôvodnenie

Ak členské štáty požiadali výrobcu o spätné prevzatie výrobku, ale toto opatrenie uznali za nesprávne, potom tie členské štáty, ktoré opatrenie zaviedli, musia hospodársky subjekt odškodniť.

Tento text vychádza z odôvodnenia 37 smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, a teda nie je novou ani neoverenou koncepciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 2 bod 5

5) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje výrobok na trh;

5) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje výrobok na trh, ale neuvádza ho na trh;

Odôvodnenie

Treba vyjasniť rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktorí majú podobnú úlohu pri uvádzaní výrobku na trh, a tými, ktorí nesprístupňujú výrobok po prvý raz.

Právny subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh EÚ, by mal niesť zodpovednosť za to, či je výrobok riadne určený a zhotovený pre trh EÚ v súlade s našimi nariadeniami. Toto sa nevzťahuje na distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 2 bod 11

11) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je jediný dôveryhodný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelila vláda;

11) „vnútroštátny akreditačný orgán“ oprávnené orgány v členskom štáte, ktoré vykonávajú akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelila vláda;

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie vyplývajúce z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Preto treba členským štátom umožniť, aby vytvorili ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať v členských štátoch federalizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 2 bod 13a (nový)

 

13a) „uvedenie na trh Spoločenstva“ znamená predloženie na colné konanie.

Odôvodnenie

Treba vyjasniť rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré majú podobnú úlohu pri uvádzaní výrobku na trh, a subjektmi, ktoré nesprístupňujú výrobok po prvý raz.

Právny subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh EÚ, by mal niesť zodpovednosť za to, či je výrobok riadne určený a zhotovený pre trh EÚ v súlade s našimi nariadeniami. Toto sa nevzťahuje na distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 bod 13b (nový)

 

13b) „orgán posudzovania zhody“ je orgán poskytujúci služby týkajúce sa posudzovania zhody (zvyčajne laboratóriá, inšpekčné orgány a certifikačné orgány).

Odôvodnenie

Treba vyjasniť rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré majú podobnú úlohu pri uvádzaní výrobku na trh, a subjektmi, ktoré nesprístupňujú výrobok po prvý raz.

Právny subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh EÚ, by mal niesť zodpovednosť za to, či je výrobok riadne určený a zhotovený pre trh EÚ v súlade s našimi nariadeniami. Toto sa nevzťahuje na distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 bod 13c (nový)

 

13c) „posudzovanie zhody“ je dokazovanie toho, či sú splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, systému, osoby alebo orgánu.

Odôvodnenie

Treba vyjasniť rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré majú podobnú úlohu pri uvádzaní výrobku na trh, a subjektmi, ktoré nesprístupňujú výrobok po prvý raz.

Právny subjekt, ktorý uvádza výrobok na trh EÚ, by mal niesť zodpovednosť za to, či je výrobok riadne určený a zhotovený pre trh EÚ v súlade s našimi nariadeniami. Toto sa nevzťahuje na distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 4 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

V členských štátoch s federatívnou štruktúrou sa môže zriadiť ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať federatívne právomoci. V takomto prípade sú oba akreditačné orgány vyzvané, aby nadviazali spoluprácu založenú na dôvere.

Odôvodnenie

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Preto treba členským štátom umožniť, aby vytvorili ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať v členských štátoch federalizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 4 odsek 6

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, ani poskytovať poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody.

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, ani poskytovať poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody, a nesmie vlastniť podiely v orgánoch posudzovania zhody.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť úplnú nezávislosť akreditačného orgánu od všetkých orgánov posudzovania zhody, za ktoré nesie zodpovednosť (z ktorých niektoré môžu pôsobiť ako notifikované orgány), treba zabezpečiť nielen funkčné prekážky v rámci jednej spoločnosti, ale aj skutočnú nezávislosť, aby sa predišlo akýmkoľvek možným obavám v súvislosti s konfliktom alebo so splynutím záujmov: teda treba zabezpečiť finančnú nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 5 odsek 2

2. Vnútroštátny akreditačný orgán monitoruje každý orgán vykonávajúci posudzovanie zhody, ktorému vydal osvedčenie o akreditácii.

2. Vnútroštátne akreditačné orgány monitorujú každý orgán vykonávajúci posudzovanie zhody, ktorému vydali osvedčenie o akreditácii.

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie vyplývajúce z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Preto treba členským štátom umožniť, aby vytvorili ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať v členských štátoch federalizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 5 odsek 3

3. Keď sa vnútroštátny akreditačný orgán uistí, že orgán posudzovania zhody, ktorý dostal osvedčenie o akreditácii, už nie je spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť týkajúcu sa posudzovania zhody alebo závažným spôsobom porušuje svoje záväzky, vnútroštátny akreditačný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie jeho osvedčenia o akreditácii.

3. Keď vnútroštátne akreditačné orgány zistia, že orgán posudzovania zhody, ktorý dostal osvedčenie o akreditácii, už nie je spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť týkajúcu sa posudzovania zhody alebo závažným spôsobom porušuje svoje záväzky, vnútroštátne akreditačné orgány prijmú všetky potrebné opatrenia na obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie jeho osvedčenia o akreditácii.

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie vyplývajúce z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Preto treba členským štátom umožniť, aby vytvorili ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať v členských štátoch federalizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 6 odsek 1 pododsek 1

1. Keď orgán posudzovania zhody žiada o akreditáciu, požiada o ňu vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom je zriadený alebo vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý uvedený členský štát využíva podľa článku 4 ods. 2.

1. Keď orgán posudzovania zhody žiada o akreditáciu, požiada o ňu vnútroštátne akreditačné orgány členského štátu, v ktorom je zriadený alebo vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré uvedený členský štát využíva podľa článku 4 ods. 2.

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie vyplývajúce z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Preto treba členským štátom umožniť, aby vytvorili ďalší akreditačný orgán s cieľom zachovať v členských štátoch federalizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 6 odsek 1 pododsek 2 písmeno a)

a) keď sa členský štát, v ktorom je zriadený, rozhodol nezriadiť vnútroštátny akreditačný orgán a nepožiadal o možnosť využívať vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu podľa článku 4 ods. 2;

a) keď sa členský štát, v ktorom je zriadený, rozhodol nezriadiť vnútroštátne akreditačné orgány, a nepožiadal o možnosť využívať vnútroštátne akreditačné orgány iného členského štátu podľa článku 4 ods. 2;

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie vyplývajúce z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Požiadavka jediného vnútroštátneho akreditačného orgánu porušuje zásadu subsidiarity, ako aj záväzok orgánov Európskych spoločenstiev, že základná štruktúra ústavy členských štátov je nedotknuteľná a že jej dôležité štruktúry, v tomto prípade federatívne štruktúry, sa nesmú narušiť. Na zachovanie federalizmu v členských štátoch je preto nevyhnutné umožniť im vytvorenie ďalšieho akreditačného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

2a. Vnútroštátne akreditačné orgány využívajú odvolacie postupy na zabezpečenie nápravných prostriedkov pre hospodárske subjekty v prípade, keď môžu dokázať, že niektorý akreditovaný orgán nemá minimálnu požadovanú spôsobilosť alebo zodpovednosť.

Odôvodnenie

Súčasný návrh stanovuje postup, v rámci ktorého sa od členských štátov vyžaduje monitorovanie vnútroštátnych akreditačných orgánov v pravidelných intervaloch s cieľom ochrániť všeobecný verejný záujem. Opatrenia vnútroštátnych akreditačných orgánov a orgánov, ktoré akreditujú, však majú priamy vplyv na hospodárske subjekty, ktoré by preto mali mať k dispozícii jasný nápravný prostriedok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 16 odsek 1

1. Členské štáty zaisťujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom.

1. Členské štáty zabezpečujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom v rámci vlastnej úradnej príslušnosti.

Odôvodnenie

Dohľadom nad trhom by sa mali zabezpečiť aj konkrétne sledovanie nápravných opatrení na trhu. V pracovnom dokumente Parlamentu boli vyjadrené obavy ohľadom spoľahlivosti označovania CE. Nedomnievame sa, že tieto nedostatky spoľahlivosti vychádzajú z dvoch bodov, po prvé, neprimeraného postupu na zadržanie hospodárskych subjektov, ktoré zámerne nedodržiavajú právne predpisy Spoločenstva, a po druhé, neprimeranej následnej kontroly na zabezpečenie toho, že ak sa výrobok uznal, že nie je v zhode, je naozaj odstránený z trhu. Postupmi uplatňovanými pri dohľade nad trhom by sa malo zabezpečiť aj konkrétne sledovanie nápravných opatrení na trhu. V nariadení by sa malo vyžadovať, aby každý členský štát overil, že nápravné opatrenia sa účinne realizovali, pretože dohľad nad trhom sa organizuje na úrovni členského štátu v súlade so zásadou subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 16 odsek 2 pododsek 1a (nový)

 

Členské štáty vytvoria príslušné postupy na overovanie úspešného vykonania nápravných opatrení.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 16 odsek 4

4. Členské štáty vytvárajú, implementujú a pravidelne aktualizujú programy v oblasti dohľadu nad trhom.

4. Členské štáty vytvárajú, implementujú a pravidelne aktualizujú programy v oblasti dohľadu nad trhom. Členské štáty môžu uzavrieť dohody o spolupráci so zúčastnenými stranami, najmä s odvetvovými profesnými organizáciami, s cieľom využiť dostupné informácie o trhu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 16 odsek 5

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom.

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom a informujú o nich verejnosť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 17 odsek 1 pododsek 1a (nový)

.

Orgány sú oprávnené zabaviť vzorky produktu, o ktorom predpokladajú, že sa rýchlo vypredá.

Odôvodnenie

Rýchlosť dohľadu nad trhom by sa mala prispôsobiť rýchlosti predaja často lacných komponentov alebo spotrebiteľských výrobkov: tieto sa často sa predávajú v akciách. Skúsenosti dokazujú, že po uvedení výrobku na trh vedú oneskorenia medzi predložením sťažnosti a následnou činnosťou orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom k situácii, v ktorej orgány nedokážu vykonať kontroly, pretože výrobky sú už všetky predané. Toto platí najmä v prípade predaja akciových alebo sezónnych výrobkov ako napríklad vianočného osvetlenia. Stáva sa to aj v prípade malých elektrických súčiastok ako napríklad ovládačov, spínačov alebo malých meracích prístrojov. Ak majú colné orgány preto vážne dôvody domnievať sa, že dovážaný výrobok nie je v súlade so všetkými požiadavkami EÚ, mali by mať právo zadržať vzorky výrobku, aby sa urýchlila kontrola zo strany orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom a zabezpečili prípadné právne kroky voči dovozcovi alebo autorizovanému zástupcovi výrobcu v prípade nedodržania legislatívy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 19 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva a podľa zásady proporcionality, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá.

Odôvodnenie

Článok 19 ods. 1 obsahuje niekoľko možných trhových zásahov, ktoré by mohli uskutočniť úrady, a hospodárske následky, ktoré z nich vyplývajú, budú mať rozličné následky pre hospodárske subjekty. V súlade so všeobecnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, by úroveň zásahov na trhu mala byť úmerná úrovni rizika pre verejnosť. Ustanovenia s podobným účinkom sú už obsiahnuté v rámci smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 24 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Členské štáty zabezpečujú, že ich colné orgány majú potrebné právomoci a zdroje na výkon svojich úloh.

Odôvodnenie

V záujme súdržnosti a hospodárnosti všeobecného rámca predaja produktov spravodajca navrhuje zavedenie podobného ustanovenia pre colnú správu ako pre orgány vykonávajúce dohľad nad trhom podľa článku 16 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 34

V záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia.

V záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia v spolupráci so zúčastnenými stranami.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní usmernení implementácie by mala Komisia konzultovať zúčastnené strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 35 odsek 2

2. Keď v členskom štáte nevykonáva akreditáciu jeden vnútroštátny akreditačný orgán a členský štát má v úmysle naďalej prevádzkovať akreditáciu, najneskôr do 1. januára 2010 urobí potrebné štrukturálne úpravy s cieľom zriadiť jeden vnútroštátny akreditačný orgán.

2. Keď v členskom štáte nevykonáva akreditáciu jediný vnútroštátny akreditačný orgán a členský štát má v úmysle naďalej prevádzkovať akreditáciu, urobí potrebné štrukturálne úpravy s cieľom zriadiť jeden vnútroštátny akreditačný orgán, resp. v súlade s článkom 4 odsek 1 podods. 1a ďalší vnútroštátny akreditačný orgán, a to najneskôr do 1. januára 2014.

Odôvodnenie

Následná zmena a doplnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 bod 1.

Navyše sa musí predĺžiť prechodné obdobie potrebné na nevyhnutné právne a administratívne vykonávacie opatrenia. Najmä v krajinách s komplexnými akreditačnými systémami nebude možné tieto zmeny uskutočniť do roku 2010, a preto by sa mala lehota predĺžiť do roku 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 38 odsek 2

Kapitola III sa uplatňuje s účinkom od dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Kapitola III sa uplatňuje s účinkom od jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Dodatočné oneskorenie dvoch rokov, pokým by dohľad nad trhom mohol fungovať podľa nevyhnutne potrebných podmienok účinnosti, nie je prijateľné. Výrobcovia, ktorí rešpektujú európske právne predpisy a normy, v súčasnosti čelia silnej hrozbe zo strany nekalej konkurencie.

POSTUP

Názov

Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

Referenčné čísla

KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Peter Liese

10.5.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.6.2007

8.10.2007

 

 

Dátum prijatia

22.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle

5.10.2007

STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

(KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Purvis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh nariadenia o akreditácii a trhovom dohľade nad výrobkami v Spoločenstve, ako aj s ním súvisiaci návrh rozhodnutia o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh. Cieľom týchto návrhov je uľahčiť fungovanie vnútorného trhu s výrobkami a zároveň zaručiť bezpečnosť výrobkov, ktoré na vnútorný trh vstupujú a s ktorými sa na ňom obchoduje.

Nariadenie vychádza zo systémov, ktoré už existujú v členských štátoch; zavádza posilnené pravidlá trhového dohľadu, ktoré majú zachytiť nebezpečné výrobky vrátane dovozu; posilňuje tiež úlohu akreditácie orgánov posudzovania zhody, čím zvyšuje dôveru v posudzovanie zhody výrobkov.

Hoci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta tieto návrhy, domnieva sa, že existuje priestor pre ďalšie zlepšenie a navrhuje preto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s týmito bodmi:

§ Je potrebné objasniť niektoré pojmy, ako je „sprístupnenie na trhu“ a „vstup na trh Spoločenstva“; treba zaviesť nové vymedzenia pojmov „posudzovanie zhody“ a „orgán posudzovania zhody“; rovnako je dôležité zabezpečiť jednotnosť definícií v nariadení a v rozhodnutí. Vzhľadom na to sa príslušne mení a dopĺňa článok 2 nariadenia.

§ Pokiaľ ide o inštitucionálnu stránku, mali by sa zjednodušiť pravidlá cezhraničnej akreditácie a zároveň by sa malo zabezpečiť, aby zvýšená cezhraničná hospodárska súťaž neviedla k zníženiu noriem akreditácie. Vnútroštátne organizácie na ochranu spotrebiteľa by mali byť zapojené do spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Je potrebné posilniť colné orgány, ktoré predstavujú prvú líniu ochrany v súvislosti s dovozom, a poskytnúť im primerané zdroje. Zodpovedajúco sa preto menia a dopĺňajú články 6 a 27 nariadenia.

§ Aktualizovali sa ustanovenia platných smerníc o identifikačných číslach a zoznamoch notifikovaných orgánov s cieľom dať súčasnému praktickému uplatňovaniu procesu notifikácie okamžitú právnu istotu.

§ V súvislosti s uplatňovanými postupmi je potrebné posilniť niektoré práva príslušných orgánov (napr. právo odobrať vzorku výrobku aj pred doručením sťažnosti). Pri uskutočňovaní postupov zhody je v záujme odstránenia nadmernej byrokracie potrebné zohľadniť ďalšie faktory, ako sú veľkosť podniku, relatívna komplexnosť použitej technológie a otázka, či je výrobok výsledkom sériovej produkcie alebo nie. Tomu zodpovedá zmena a doplnenie článkov 2, 7 a 17 nariadenia. Predtým, ako orgány rozhodnú o stiahnutí výrobku, je tiež potrebné posúdiť hospodársky dosah takéhoto rozhodnutia. Každé prijaté opatrenie by malo byť primerané úrovni rizika. Hospodárske subjekty by zároveň mali mať právo reagovať na takéto rozhodnutie a v prípade potreby sa proti nemu odvolať. Preto sa menia a dopĺňajú články 2 a 19. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 16 je vyzvať členské štáty, aby zabezpečili, že budú existovať postupy umožňujúce overiť, či sa nápravné opatrenia skutočne vykonávajú.

§ Odôvodnenie 30a a článok 34 nariadenia, ako aj článok 14 rozhodnutia sa menia a dopĺňajú s cieľom zvýšiť zapojenie zainteresovaných strán a profesionálnych organizácií.

§ Aby sa predišlo dvojitým normám (t. j. súbor požiadaviek uvedený v smernici 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD) a ďalší súbor, s ktorým prichádza predložený návrh) a zabezpečila sa vyššia úroveň ochrany, ktorú zavádza tento návrh, mala by sa výnimka uvedená v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia vypustiť. Vypustiť by sa mali aj výnimky uvedené v článku 1 rozhodnutia, pretože ide o rozhodnutie sui generis, ktoré je určené legislatívnemu orgánu, a teda nie je priamo uplatniteľné.

§ Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Jeho význam v súvislosti so zhodou s regulačnými normami EÚ sa nie vždy jasne chápe, v dôsledku čoho rastúci počet výrobkov nesúcich označenie CE v skutočnosti nezodpovedá príslušným právnym predpisom. Stanovenie jasných pravidiel používania označenia CE je v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Do nariadenia by sa preto mali začleniť články 16 a 17 rozhodnutia, aby sa tieto pravidlá mohli uplatňovať okamžite a neboli predmetom budúcich vnútroštátnych právnych predpisov.

§ Zmena a doplnenie článkov 4 a 16 má zdôrazniť význam transparentnosti rozhodovacieho procesu a nezávislosti orgánov pre dohľad nad trhom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[3]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 23

23) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa stanovuje dohľad nad trhom a rámec administratívnej spolupráce so zreteľom na spotrebné výrobky. Ustanovenia tohto nariadenia o dohľade nad trhom by sa nemali uplatňovať vo vzťahu k výrobkom uvedeným v článku 2 písm. a) smernice 2001/95/ES, pokiaľ nie sú dotknuté zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Aby sa predišlo dvojitým normám (t. j. súbor požiadaviek uvedený v smernici 2001/95/ES – smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov – a ďalší súbor, s ktorým prichádza predložený návrh) a zabezpečila sa vyššia úroveň ochrany, ktorú zavádza tento návrh, mala by sa táto výnimka vypustiť. Hranica medzi výrobkami na spotrebiteľské a profesionálne použitie je nejasná a takéto rozdelenie by mohlo viesť k nejasným postupom a vymedzeniu zodpovednosti. Preto sa článok 13 odsek 2 a príslušné odôvodnenie musia vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 24

24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu.

24) Spolupráca príslušných orgánov na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni pri výmene informácií, prešetrovaní porušenia predpisov a podnikaní krokov na zastavenie takéhoto porušovania je nevyhnutná na ochranu zdravia a bezpečnosti a na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by na národnej úrovni mali spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a mali by si s nimi vymieňať informácie týkajúce sa výrobkov, ktoré by podľa nich mohli predstavovať riziko.

Odôvodnenie

Keďže v prípade problémov s kvalitou alebo bezpečnosťou sa jednotliví spotrebitelia zvyčajne obracajú na vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa, predmetné informácie by sa mali postúpiť orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom, ktoré sa nimi prípadne budú ďalej zaoberať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 30a (nové)

 

30a) Členské štáty môžu považovať za užitočné vypracovať dohody o spolupráci so zainteresovanými stranami, najmä s profesijnými organizáciami v odvetví, a využiť tak dostupné vedomosti v rámci trhu pri vytváraní, vykonávaní a aktualizovaní programov v oblasti dohľadu nad trhom.

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch je už spolupráca so zainteresovanými stranami bežnou praxou; účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je podporovať túto dobrú prax a zabezpečiť, aby sa jej členské štáty v dôsledku nejasných právnych predpisov nevyhýbali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 30b (nové)

 

30b) Členské štáty by mali zabezpečiť primerané odvolacie postupy v súvislosti s opatreniami zodpovedných orgánov, na základe ktorých sa obmedzuje uvádzanie výrobkov na trh alebo sa vyžaduje ich stiahnutie z obehu alebo spätné prevzatie.

Odôvodnenie

Ak členský štát požiada výrobcu, aby spätne prevzal výrobok, o ktorom sa neskôr zistí, že je v súlade s právnymi predpismi, hospodársky subjekt by mal mať možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu členského štátu (štátov), ktorý požiadavku predniesol. Tento text vychádza z odôvodnenia 37 smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, a teda nie je novou ani neoverenou koncepciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 36a (nové)

 

36a) Označenie CE, ktorým sa preukazuje zhoda výrobku, je viditeľným výsledkom celého procesu zameraného na overovanie zhody v širšom zmysle. Preto by sa v tomto nariadení mali stanoviť všeobecné zásady upravujúce používanie označenia CE a pravidlá pre jeho umiestňovanie, ktoré by mali platiť v rámci uplatňovania harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva pre používanie tohto označenia.

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich právnych predpisov, mali by sa do tohto nariadenia zaradiť články 16 a 17 rozhodnutia (KOM(2007)053) a ich príslušné odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 36b (nové)

 

36b) Je nevyhnutné jasne informovať výrobcov aj používateľov, že umiestnením označenia CE na výrobku jeho výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky a že zaň nesie plnú zodpovednosť.

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich právnych predpisov, mali by sa do tohto nariadenia zaradiť články 16 a 17 rozhodnutia (KOM(2007)053) a ich príslušné odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 36c (nové)

 

36c) Právna ochrana, ktorú poskytuje označenie CE a ktorá vyplýva z jeho registrácie ako kolektívnej ochrannej známky Spoločenstva, umožní verejným orgánom zabezpečiť riadne presadzovanie a právne stíhať jeho neoprávnené používanie.

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich právnych predpisov, mali by sa do tohto nariadenia zaradiť články 16 a 17 rozhodnutia (KOM(2007)053) a ich príslušné odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 bod 1

1) „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už za platbu alebo zdarma;

1) „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu alebo spotrebu na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už za platbu alebo zdarma, avšak okrem výrobkov zhotovených na osobné použitie na podporu pracovnej činnosti a začlenenia častí do finálneho výrobku, ktorý sa má uviesť na trh, a pokiaľ neexistuje bezprostredné riziko pre zdravie a bezpečnosť;

Odôvodnenie

Toto objasnenie zníži nadmernú administratívnu a finančnú záťaž remeselníkov a MSP (pri montáži výrobkov na osobné použitie alebo produkcii výrobkov, ktoré majú byť súčasťou konečného výrobku). Tento dodatok je tiež v súlade s existujúcim ustanovením smerného dokumentu M (máj 2005) smernice o stavebných výrobkoch (89/106 EHS), ktorý sa zaoberá zhodou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 bod 2a (nový)

 

2a) „vstup na trh Spoločenstva“ je predloženie na účel colného odbavenia na hraniciach Spoločenstva;

Odôvodnenie

Táto definícia by ozrejmila význam pojmu „výrobky vstupujúce na trh Spoločenstva“, ktorý sa uvádza v kapitole III oddieli 3 nariadenia. Je rozdiel medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré po prvýkrát uvádzajú výrobok na trh, čím preberajú zodpovednosť za zabezpečenie jeho súladu s právnymi predpismi EÚ, a distribútormi dodávajúcimi výrobky, ktoré sa už na trhu Spoločenstva predávajú. Tento pojem sa vyskytuje v článku 24, na účel konzultácie je teda vhodné jeho vymedzenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 bod 3

3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje alebo vyrába výrobok, alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje alebo vyrába výrobok, alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť pod svojím menom alebo ochrannou známkou a ktorá ho umiestňuje na trh;

Odôvodnenie

Týmto sa znenie uvádza do súladu s vymedzením pojmov ostatných trhových subjektov a s ustanoveniami navrhovaného článku 7 ods. 1 a 7 (v súvislosti s PDN 2 a 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 bod 11a (nový)

 

11a) „posudzovanie zhody“ je zisťovanie toho, či sú splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, systému, osoby alebo orgánu.

Odôvodnenie

Bolo by potrebné doplniť pojem „orgán posudzovania zhody“, keďže sa v nariadení vyskytuje vo veľkej miere. Táto definícia je prevzatá z ISO/IEC 17000:2004 Posudzovanie zhody – Slovník a všeobecné princípy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 bod 11b (nový)

 

11b) „orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti týkajúce sa posudzovania zhody;

Odôvodnenie

Pojem „posudzovanie zhody“ by sa mal zadefinovať, pretože sa viackrát používa v nariadení. Nie je potrebné uvádzať príklady toho, čo môže byť orgán posudzovania zhody. Táto definícia je prevzatá z ISO/IEC 17000:2004 Posudzovanie zhody – Slovník a všeobecné princípy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4 odsek 6

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, ani poskytovať poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody.

6. Vnútroštátny akreditačný orgán funguje na neziskovom základe. Nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby, ani poskytovať poradenské služby, ktoré ponúkajú orgány vykonávajúce posudzovanie zhody, a nesmie vlastniť podiely v orgáne posudzovania zhody.

Odôvodnenie

Musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie nezávislosti národných akreditačných orgánov a orgánov posudzovania zhody. Zoznam týchto opatrení musí dopĺňať opatrenie zaručujúce finančnú nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 7 bod 9a (nový)

 

9a) zabezpečuje, aby orgány posudzovania zhody riadne vykonávali posudzovania zhody a vyhýbali sa nadmernému zaťažovaniu hospodárskych subjektov, berúc do úvahy najmä veľkosť žiadateľského hospodárskeho subjektu, zložitosť technológie použitej pri predmetnom výrobku a skutočnosť, či je výrobok výsledkom kusovej alebo sériovej výroby.

Odôvodnenie

Pri uskutočňovaní postupov zhody by sa v záujme odstránenia nadmernej byrokracie mali zohľadniť ďalšie faktory, ako sú veľkosť podniku, relatívna komplexnosť použitej technológie a sériový charakter výroby. Príslušné ustanovenie rozhodnutia (KOM(2007)0053) – článok 22 odsek 4 pododsek 4a nový – o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh sa zodpovedajúco zmení a doplní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

2a. Členské štáty zabezpečia možnosť primeraných odvolacích postupov proti rozhodnutiam vnútroštátnych akreditačných orgánov a orgánov posudzovania zhody.

Odôvodnenie

Súčasný návrh stanovuje postup, v rámci ktorého sa od členských štátov vyžaduje monitorovanie vnútroštátnych akreditačných orgánov v pravidelných intervaloch s cieľom ochrániť všeobecný verejný záujem. Opatrenia vnútroštátnych akreditačných orgánov a orgánov, ktoré akreditujú, však majú priamy vplyv na hospodárske subjekty, ktoré by preto mali mať k dispozícii jasný prostriedok na odvolanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 13 odsek 2

2. Články 14 až 23 sa nevzťahujú na výrobky vymedzené v článku 2 písm. a) smernice 2001/95/ES, pokiaľ nie sú dotknuté zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Aby sa predišlo dvojitým normám (t. j. súbor požiadaviek uvedený v smernici 2001/95/ES a ďalší súbor, s ktorým prichádza predložený návrh) a zabezpečila sa vyššia úroveň ochrany, ktorú zaručuje tento návrh, mali by sa články 14 až 23 návrhu uplatňovať aj na výrobky definované v článku 2 písm. a) smernice 2001/95/ES. Preto sa článok 13 odsek 2 návrhu a príslušné odôvodnenie musia vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 16 odsek 1

1. Členské štáty zaisťujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom.

1. Členské štáty zabezpečujú komunikáciu a koordináciu medzi všetkými rozličnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom v rámci vlastnej úradnej príslušnosti.

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť potreba vzájomnej spolupráce rôznych zodpovedných orgánov v členskom štáte (napr. rôzne regionálne orgány, ministerstvá). Objasňuje sa tu, že článok 16 sa zaoberá spoluprácou rozličných orgánov v rámci členského štátu. Článok 22 sa zaoberá cezhraničnou spoluprácou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 16 odsek 2

2. Členské štáty stanovujú primerané postupy s cieľom reagovať na sťažnosti alebo správy v súvislosti s rizikami, ktoré výrobky predstavujú, na ktoré sa vzťahujú harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva, monitorovať úrazy a poškodenie zdravia, pri ktorých existuje podozrenie, že ich spôsobili tieto výrobky, a nadviazať na vedecké a technické poznatky v oblasti otázok bezpečnosti a aktualizovať ich.

2. Členské štáty stanovujú primerané postupy s cieľom reagovať na sťažnosti alebo správy v súvislosti s rizikami, ktoré výrobky predstavujú, na ktoré sa vzťahujú harmonizujúce právne predpisy Spoločenstva, monitorovať úrazy a poškodenie zdravia, pri ktorých existuje podozrenie, že ich spôsobili tieto výrobky, a nadviazať na vedecké a technické poznatky v oblasti otázok bezpečnosti a aktualizovať ich. Členské štáty vytvárajú príslušné postupy na overenie úspešného vykonania nápravných opatrení.

Odôvodnenie

V rámci dohľadu nad trhom by mali byť zabezpečené nadväzné nápravné opatrenia s cieľom zistiť hospodárske subjekty, ktoré úmyselne nedodržiavajú právne predpisy Spoločenstva, a v prípade, že výrobok nie je v súlade s týmito predpismi, stiahnuť ho z trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 16 odsek 5

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom.

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a hodnotia fungovanie svojich činností súvisiacich s dohľadom a podávajú o nich verejne dostupné správy.

Odôvodnenie

Na účel transparentnosti by mali byť výsledky preskúmania a posúdenia činností týkajúcich sa dohľadu nad trhom sprístupnené verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 17 odsek 1 pododsek 3

Takisto sú oprávnené vstúpiť do priestorov dotknutých hospodárskych subjektov, ak sa im to zdá na účely článku 14 potrebné.

Takisto sú oprávnené vstúpiť do priestorov dotknutých hospodárskych subjektov a odobrať vzorky výrobkov, ak sa im to zdá na účely článku 14 potrebné.

Odôvodnenie

Niektoré lacné komponenty alebo spotrebiteľské výrobky sa častokrát môžu rýchlo vypredať v rámci distribútorského propagačného predaja ešte pred tým, ako príslušné orgány dostanú sťažnosti, ktoré ich oprávňujú zakročiť. Aby tieto orgány mohli efektívne vykonávať svoje úlohy, musí existovať opatrenie, ktoré im na účely posúdenia zhody umožní odobrať vzorku výrobkov od ktoréhokoľvek hospodárskeho subjektu bez toho, aby museli čakať na podanie oficiálnej sťažnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 17 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak orgány vykonávajúce dohľad nad trhom v jednom členskom štáte chcú z trhu stiahnuť výrobok vyrobený v inom členskom štáte, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt na adrese uvedenej na predmetnom výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol hospodársky subjekt informovaný o tom, keď sa iný členský štát rozhodne stiahnuť z trhu niektorý z jeho výrobkov. Nemožno však očakávať, že členské štáty sa skontaktujú s príslušným hospodárskym subjektom skôr, ako zašlú informácie orgánom v inom členskom štáte, pretože by sa tým značne spomalil proces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 19 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v každom prijatom opatrení podľa príslušných harmonizujúcich právnych predpisov Spoločenstva, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku, stiahnuť ho z trhu alebo ho prevziať späť, uvádzali presné dôvody, na ktorých sa zakladá, a aby takéto opatrenie primerane zodpovedalo miere rizika pre verejnosť.

Odôvodnenie

Dosah trhových intervenčných opatrení na hospodárske subjekty je rôzny, preto by mali byť starostlivo vybrané a úmerné miere rizika pre verejnosť. Podobné ustanovenia sú už súčasťou smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 22 odsek 2a (nový)

 

2a. Ak orgány vykonávajúce dohľad nad trhom v jednom členskom štáte poskytujú informácie orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom v inom členskom štáte, v prvom rade sa skontaktujú s príslušným hospodárskym subjektom na adrese uvedenej na predmetnom výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku. Hospodársky subjekt má možnosť zareagovať v primeranej lehote. Táto lehota má dĺžku dvadsaťosem dní v prípade, ak verejnosti nehrozí bezprostredné zdravotné a bezpečnostné riziko.

Odôvodnenie

Hospodárski operátori by mali mať príležitosť zareagovať na stanovisko príslušných orgánov, najmä ak sú do tohto procesu zainteresované aj iné členské štáty, čo by mohlo mať výrazný vplyv na ich obchodnú činnosť. Navrhovaná 28-dňová lehota zabezpečuje primeranú rovnováhu medzi potrebami orgánov presadzovania práva a hospodárskych subjektov. Takáto lehota sa uplatňuje napríklad vo Veľkej Británii v rámci implementácie smernice o zákaze používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a skúsenosti s ňou poukazujú na jej primeranosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 24 odsek 1a (nový)

 

1a. Členské štáty zverujú svojim colným orgánom väčšie právomoci a poskytujú im potrebné zdroje na riadne vykonávanie ich úloh vrátane zničenia výrobkov, ktoré nevyhovujú právnym predpisom Spoločenstva.

Odôvodnenie

Vnútroštátne colné úrady zohrávajú zásadnú úlohu pri zákaze uvádzania výrobkov na trh Európskej únie, ktoré nezodpovedajú právnym predpisom Spoločenstva. Aby mohli colné orgány čo najlepšie vykonávať svoju činnosť, je dôležité zveriť im väčšie právomoci vrátane práva zničiť výrobky, ktoré nevyhovujú normám Spoločenstva, a tiež výrobky s takým označením, ktoré môže zavádzať zákazníkov najmä z hľadiska významu a formy označenia CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 25 odsek 1

1. Výrobok, ktorého uvoľnenie bolo pozastavené colnými orgánmi podľa článku 24, sa uvoľní, ak colné orgány nebudú do troch pracovných dní od pozastavenia uvoľnenia oboznámené so žiadnym opatrením prijatým orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné požiadavky a formality vzťahujúce sa na také uvoľnenie.

1. Výrobok, ktorého uvoľnenie bolo pozastavené colnými orgánmi podľa článku 24, sa uvoľní, ak colné orgány nebudú do piatich pracovných dní od pozastavenia uvoľnenia oboznámené so žiadnym opatrením prijatým orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom a za predpokladu, že boli splnené všetky ostatné požiadavky a formality vzťahujúce sa na také uvoľnenie.

Odôvodnenie

Trojdňová lehota sotva postačuje na výmenu korešpondencie medzi príslušnými verejnými orgánmi. Aby teda verejná bezpečnosť nedoplácala na administratívne zdržania, mala by táto lehota predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 26 odsek 2

2. Keď orgány vykonávajúce dohľad nad trhom zistia, že príslušný výrobok nie je v súlade s harmonizujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú príslušné opatrenie, podľa ktorého možno v prípade potreby zakázať umiestnenie výrobku na trh.

2. Keď orgány vykonávajúce dohľad nad trhom zistia, že príslušný výrobok nie je v súlade s harmonizujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú príslušné opatrenie, podľa ktorého možno zakázať umiestnenie výrobku na trh.

V prípadoch, keď je umiestnenie na trh zakázané, požiadajú colné orgány o začlenie nasledujúceho potvrdenia do obchodnej faktúry pripojenej k výrobku a do akéhokoľvek iného príslušného sprievodného dokumentu:

Ak je umiestnenie na trh zakázané, dajú colným orgánom pokyny, aby neuvoľnili predmetný výrobok do voľného obehu a začlenili nasledujúce potvrdenie do obchodnej faktúry pripojenej k výrobku a do akéhokoľvek iného príslušného sprievodného dokumentu:

„Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (ES) č. .../..“.

„Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (ES) č. .../..“.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo voľnému obehu výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, sú potrebné jasné pokyny zo strany orgánov vykonávajúcich dohľad nad trhom a jasné opatrenie zo strany colných orgánov. Je nepravdepodobné, aj keď nie nemožné, že pri neprítomnosti takéhoto jasného opatrenia sa nepovolený výrobok uvoľní do voľného obehu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Kapitola III oddiel 3a (nový) názov (po článku 26)

 

ČASŤ 3A

ZHODA VÝROBKOV – OZNAČENIE CE

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Do nariadenia by sa preto mali preniesť články 16 a 17 rozhodnutia, aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 26a (nový)

 

Článok 26a

 

Všeobecné zásady označovania CE

 

1. Označenie CE môže umiestniť iba výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

 

Umiestnením označenia CE, alebo tým, že jeho umiestnením poverí splnomocneného zástupcu, výrobca preberá zodpovednosť za zhodu výrobku s požiadavkami ustanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. .../... [o spoločnom rámci pre umiestňovanie výrobkov na trh]1.

 

2. Označenie CE je jediným označením, ktorým sa potvrdzuje zhoda výrobku s uplatniteľnými požiadavkami. Pokiaľ ide o zhodu s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva o označovaní CE, vo svojich vnútroštátnych nariadeniach členské štáty nezavádzajú odkazy na iné označenie o zhode, ako je označenie CE, a stiahnu akýkoľvek takýto odkaz.

 

3. Zakazuje sa umiestňovať na výrobky označenia, znaky a nápisy, ktoré by mohli uviesť do omylu, pokiaľ ide o význam alebo formát označenia CE. Na výrobky sa môže umiestniť iné označenie, iba ak sa ním nenaruší viditeľnosť, čitateľnosť a význam označenia CE.

_______________

¹Ú. v. EÚ L ...

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Do nariadenia by sa preto mali preniesť články 16 a 17 rozhodnutia, aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 26b (nový)

 

Článok 26b

 

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

 

1. Označenie CE sa skladá z veľkých písmen „CE“ v tejto podobe:

 

 

2. Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, musí sa dodržať pomer daný na náčrte v odseku 1.

 

3. Ak sa osobitnými právnymi predpismi nestanovia presné rozmery, minimálna výška označenia CE je najmenej 5 mm.

 

4. Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vlastnosti výrobku neumožňujú alebo nezaručujú, toto označenie sa umiestňuje na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak sa v príslušných právnych predpisoch takáto dokumentácia stanovuje.

 

5. Označenie CE sa na výrobok umiestni pred jeho uvedením na trh. Môže za ním nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

 

6. Za označením CE nasleduje identifikačné číslo orgánu posudzovania zhody a/alebo iného orgánu zapojeného do kontrolnej fázy výroby.

 

Identifikačné číslo takéhoto orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán, alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Spoločenstve.

 

7. Členské štáty zabezpečujú správnu implementáciu systému, ktorým sa riadi označovanie CE, a podnikajú právne kroky v prípade neoprávneného používania. V prípade vážneho porušenia členské štáty takisto ukladajú pokuty, vrátane trestných sankcií, ktoré musia byť úmerné závažnosti priestupku a účinné z hľadiska odradenia od neoprávneného používania.

Odôvodnenie

Je potrebná lepšia ochrana označenia CE. Zmysel používania označenia CE sa nie celkom jasne chápe, čo má za následok zvyšujúci sa počet výrobkov CE, ktoré nie sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovenie jasných pravidiel pre používanie označenia CE je preto v spoločnom záujme výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Do nariadenia by sa preto mali preniesť články 16 a 17 rozhodnutia, aby sa tieto pravidlá uplatňovali okamžite a neboli predmetom budúcich vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Záverečné ustanovenia, názov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

POZMEŇUJÚCE, DOPLŇUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odôvodnenie

Výsledkom zaradenia ustanovení o notifikovaných orgánoch a ich identifikačných číslach do nariadenia bude okamžitá právna istota, pokiaľ ide o súčasné praktické uplatňovanie notifikačného postupu. To si vyžaduje špecifickú zmenu a doplnenie znení súčasných smerníc, a teda aj nadpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 33a (nový) (po „Záverečné ustanovenia“)

 

Článok 33a

 

Článok 9 ods. 1 druhá veta smernice 87/404/EHS; článok 9 ods. 2 druhá veta smernice 88/378/EHS; článok 9 ods. 1 smernice 89/686/EHS; článok 9 ods. 1 druhá veta smernice 90/384/EHS; článok 11 ods. 1 druhý pododsek smernice 90/385/EHS; článok 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 90/396/EHS; článok 8 ods. 1 druhý a tretí pododsek smernice 92/42/EHS; článok 6 ods. 2 druhý pododsek smernice 93/15/EHS; článok 16 ods. 1 druhý pododsek smernice 93/42/EHS; článok 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 94/9/ES; článok 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 94/25/ES; článok 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 95/16/ES; článok 20 ods. 1 druhý pododsek smernice 96/48/ES; článok 12 ods. 1 druhý pododsek smernice 97/23/ES; článok 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 98/37/ES; článok 15 ods. 1 druhý pododsek smernice 98/79/ES; článok 8 ods. 1 druhý pododsek smernice 99/36/ES; článok 15 ods. 4 smernice 2000/14/ES; článok 11 ods. 4 smernice 2004/22/ES; a článok 12 ods. 3 smernice 2004/108/ES sa nahrádzajú takto:

 

„Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo. Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa niekoľkých aktov Spoločenstva. Komisia zverejňuje zoznam notifikovaných orgánov vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto zoznamu.

Odôvodnenie

Výsledkom zaradenia ustanovení o notifikovaných orgánoch a ich identifikačných číslach do nariadenia bude okamžitá právna istota, pokiaľ ide o súčasné praktické uplatňovanie notifikačného postupu. To si vyžaduje špecifickú zmenu a doplnenie znení súčasných smerníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 33b (nový)

 

Článok 33b

 

1. Článok 10 ods. 3 smernice 89/106/EHS sa nahrádza takto:

 

„Uverejní sa zoznam schvaľovacích orgánov, ktoré sú oprávnené vydávať európske technické schválenia, ako aj zmeny a doplnenia k tomuto zoznamu.“

 

2. Článok 18 ods. 1 druhý pododsek smernice 89/106/EHS sa nahrádza takto:

 

„Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo. Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán oznámený podľa niekoľkých aktov Spoločenstva. Komisia zverejňuje zoznam notifikovaných orgánov vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, ako aj činností a výrobkov, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.“

 

3. Článok 13 ods. 1 druhý pododsek smernice 97/23/ES sa nahrádza takto:

 

„Komisia uverejní zoznam uznaných organizácií spolu s úlohami, v súvislosti s ktorými boli uznané. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.“

 

4. Článok 11 ods. 3 smernice 99/5/ES sa nahrádza takto:

 

„Notifikovanému orgánu Komisia pridelí identifikačné číslo. Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán oznámený podľa niekoľkých aktov Spoločenstva. Komisia zverejňuje zoznam orgánov oznámených vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Komisia tiež sprístupní zoznam dozorných orgánov. Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na aktualizáciu tohto zoznamu.

 

5. Článok 9 ods. 1 tretí pododsek smernice 99/36/ES sa nahrádza takto:

 

„Komisia zverejňuje zoznam schválených orgánov vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.“

 

6. V článku 16 ods. 1 smernice 2000/9/ES, článku 20 ods. 1 smernice 2001/16/ES a článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa znenie „Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie“ nahrádza znením „Komisia uverejní“.

Odôvodnenie

Výsledkom zaradenia ustanovení o notifikovaných orgánoch a ich identifikačných číslach do nariadenia bude okamžitá právna istota, pokiaľ ide o súčasné praktické uplatňovanie notifikačného postupu. To si vyžaduje špecifickú zmenu a doplnenie znení súčasných smerníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 34

V záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia.

Komisia v záujme uľahčenia implementácie tohto nariadenia vypracuje po porade s príslušnými zúčastnenými stranami usmernenia.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní usmernení pre implementáciu by sa mala Komisia poradiť so zúčastnenými stranami.

POSTUP

Názov

Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

Referenčné čísla

KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Gestorský výbor

IMCO

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.3.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

John Purvis

12.4.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.6.2007

 

 

 

Dátum prijatia

2.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

POSTUP

Názov

Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

Referenčné čísla

KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

Dátum predloženia v EP

14.2.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.3.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2007

ENVI

13.3.2007

ITRE

13.3.2007

JURI

13.3.2007

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

18.6.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

André Brie

20.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2007

27.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

2.10.2007

5.11.2007

21.11.2007

 

Dátum prijatia

27.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ingo Friedrich, Toomas Savi, Samuli Pohjamo

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.