OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  4.12.2007 - (COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD)) - ***I

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalec: André Brie

  Postopek : 2007/0029(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0491/2007

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  (COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0037),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 95 in 133 pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0068/2007),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0491/2007),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 1

  (1) Za okrepitev splošnega okvira, ki zagotavlja, da proizvodi spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot je varovanje zdravja, je nujno oblikovati določena pravila in načela v zvezi z akreditacijo in nadzorom trga, ki so pomembni vidiki tega okvira.

  (1) Za določitev splošnega okvira, ki zagotavlja, da proizvodi spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so zdravje in varnost, varstvo potrošnikov in okolja, je nujno oblikovati določena pravila in načela v zvezi z akreditacijo in nadzorom trga, ki so pomembni vidiki tega okvira. S to uredbo vzpostavljeni skupni okvir za akreditacijo in nadzor trga ne bi smel vplivati na bistvena pravila obstoječe zakonodaje, v kateri so opredeljene določbe, ki jih je treba spoštovati zaradi varstva javnega interesa na področjih, kot so zdravje, varnost ter varstvo potrošnikov in okolja, ampak je namenjen krepitvi njihovega delovanja.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 2

  Uvodna izjava 2

  (2) Na to uredbo je treba gledati kot na del splošnega okvira, ki zagotavlja visoko raven varnosti proizvodov, kot je določeno v Sklepu ……. Evropskega parlamenta in Sveta z dne ……. o vzpostavitvi okvira za trženje proizvodov.

  (2) Na to uredbo je treba gledati kot na dopolnitev Sklepa ……. Evropskega parlamenta in Sveta z dne ……. o vzpostavitvi okvira za trženje proizvodov.

  Predlog spremembe 3

  Uvodna izjava 3

  (3) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano in postopkih, ki zadevajo varno hrano in Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora z namenom zagotavljanja preverjanja skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom in zaščito živali že določata skupen in enoten režim o zadevah iz te uredbe. Za primere, ki jih ureja živilska zakonodaja in zakonodaja o krmi se zato pravila, določena v tej uredbi, ne uporabljajo. Vendar se zaradi posebne narave akreditacijskih obveznosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil, Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila in [Uredbe Sveta (ES) št. […/…] z dne … o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov], je primerno, da se določbe te uredbe uporabljajo za namene navedenih akreditacijskih obveznosti.

  (3) Zelo težko je sprejeti zakonodajo Skupnosti za vsak obstoječi proizvod ali za proizvod, ki bo lahko še razvit; za obravnavo takih proizvodov je potreben široko zasnovan horizontalen zakonski okvir, ki bo odpravljal pravno praznino, zlasti dokler ne bo opravljena revizija obstoječe posebne zakonodaje, in dopolnjeval določbe obstoječe ali načrtovane posebne zakonodaje, zlasti da se zagotovi visoka raven varnosti in zdravja potrošnikov, kakor to zahteva člen 95 pogodbe.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 2 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 4

  Uvodna izjava 3 a (novo)

   

  (3a) V nadaljevanju določeni okvir za nadzor trga mora dopolniti in okrepiti obstoječe določbe v zvezi z nadzorom trga v drugih predpisih Skupnosti. Vendar se mora v skladu z načelom lex specialis ta uredba uporabljati le, kadar ni posebnih določb z istim ciljem v obstoječih ali prihodnjih predpisih zakonodaje Skupnosti, kot je Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov1.

  (1) UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

  (Ta sporazumni predlog spremembe 1 nadomesti predloga sprememb 115 in 116)

  Predlog spremembe 5

  Uvodna izjava 3 b (novo)

   

  (3b) Vendar, da bi dosegli višjo stopnjo varnosti potrošniških proizvodov, je treba okrepiti mehanizme nadzora trga iz direktive 2001/95/ES v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno nevarnost, v skladu z istimi načeli, kot so določena v tej uredbi. Direktivo 2001/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

  Predlog spremembe 6

  Uvodna izjava 4

  (4) Zaradi njihove posebne narave je treba tobačne izdelke iz Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s proizvodnjo, predstavitvijo in prodajo tobačnih izdelkov izloči iz te uredbe.

  črtano

  Obrazložitev

  Treba bi bilo preprečiti dolg seznam izjem, ki ne pripomorejo k lažjemu razumevanju načel boljše pravne ureditve in bi v prihodnosti lahko zahtevale pogoste revizije uredbe.

  Predlog spremembe 7

  Uvodna izjava 5

  (5) Direktiva 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES ter Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic določata skupen režim za tam zajete proizvode, ki zato ne smejo biti predmet te uredbe.

  črtano

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev uvodne izjave 4.

  Predlog spremembe 8

  Uvodna izjava 6 a (novo)

   

  (6a) Ustanovitev enotnega nacionalnega akreditacijskega organa ne vpliva na razdelitev nalog v državah članicah.

  Predlog spremembe 9

  Uvodna izjava 10

  (10) Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) vzpostavlja sistem za akreditacijo neodvisnih okoljskih preveriteljev in za nadzorovanje njihovih dejavnosti. Ker se pravila za ta sistem razlikujejo od določb te uredbe, je primere, ki jih ureja Uredba (ES) št. 761/2001, treba izločiti iz področja uporabe te uredbe.

  črtano

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev uvodne izjave 4.

  Predlog spremembe 10

  Uvodna izjava 14

  (14) V primerih, kjer ni ekonomsko smiselno ali zdržno, da država članica ustanovi nacionalni akreditacijski organ, mora omenjena država članica imeti možnost uporabe nacionalnega akreditacijskega organa druge države članice.

  V primerih, kjer ni ekonomsko smiselno ali zdržno, da država članica ustanovi nacionalni akreditacijski organ, bi omenjena država članica morala uporabiti nacionalni akreditacijski organ druge države članice in jo je treba spodbuditi, da izkoristi to možnost v čim večjem možnem obsegu.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 6 iz osnutka poročila)

  Obrazložitev

  Države članice je treba spodbujati močneje kot v predlogu, da uporabljajo storitve akreditacijskega organa druge države članice, kjer je to primerno.

  Predlog spremembe 11

  Uvodna izjava 15

  (15) Da se prepreči podvajanje akreditacije in poveča sprejemanje in priznavanje potrdil o akreditaciji ter izvaja učinkovito spremljanje pooblaščenih organov za ugotavljanje skladnosti, organi za ugotavljanje skladnosti načeloma morajo zaprositi za akreditacijo pri nacionalnem akreditacijskem organu države članice, v kateri imajo sedež. Kljub temu je treba zagotoviti, da ima organ za ugotavljanje skladnosti možnost zaprositi za akreditacijo v drugi državi članici, kadar v njegovi državi članici ni nacionalnega akreditacijskega organa ali kadar tak organ ni usposobljen za opravljanje zahtevanih storitev akreditacije. V takih primerih je treba vzpostaviti ustrezno sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi akreditacijskimi organi.

  (15) Da se prepreči podvajanje akreditacije in poveča sprejemanje in priznavanje potrdil o akreditaciji ter izvaja učinkovito spremljanje pooblaščenih organov za ugotavljanje skladnosti, organi za ugotavljanje skladnosti morajo zaprositi za akreditacijo pri nacionalnem akreditacijskem organu države članice, v kateri imajo sedež. Kljub temu je treba zagotoviti, da ima organ za ugotavljanje skladnosti možnost zaprositi za akreditacijo v drugi državi članici, kadar v njegovi državi članici ni nacionalnega akreditacijskega organa ali kadar tak organ ni usposobljen za opravljanje zahtevanih storitev akreditacije. V takih primerih je treba vzpostaviti ustrezno sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi akreditacijskimi organi.

  Obrazložitev

  Črtano, ker je nepotrebno. Bistvena pravila (člen 6) vsebujejo nekatere izjeme. Predlog spremembe pojasnjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti lahko zaprosi za akreditacijo pri katerem koli akreditacijskem organu za neobvezne dejavnosti ugotavljanja.

  Predlog spremembe 12

  Uvodna izjava 16

  (16) Da se zagotovi, da nacionalni akreditacijski organi izpolnjujejo zahteve in obveznosti iz te uredbe, je pomembno, da države članice podpirajo pravilno delovanje akreditacijskega sistema, izvajajo redno spremljanje svojih nacionalnih akreditacijskih organov in po potrebi sprejmejo ustrezne korektivne ukrepe.

  (16) Da se zagotovi, da nacionalni akreditacijski organi izpolnjujejo zahteve in obveznosti iz te uredbe, je pomembno, da države članice podpirajo pravilno delovanje akreditacijskega sistema, izvajajo redno spremljanje svojih nacionalnih akreditacijskih organov in po potrebi v razumnem času sprejmejo ustrezne korektivne ukrepe.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 5(3).

  Predlog spremembe 13

  Uvodna izjava 18

  (18) Glavno poslanstvo Evropskega združenja za akreditacijo (EA) je spodbujati pregleden in kakovostno voden sistem za vrednotenje usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti po vsej Evropi. EA upravlja sistem strokovnega vrednotenja med nacionalnimi akreditacijskimi organi iz držav članic in drugih evropskih držav. Izkazalo se je, da je ta sistem učinkovit in zagotavlja vzajemno zaupanje. Zato morajo države članice poskrbeti, da si bodo njihovi nacionalni akreditacijski organi prizadevali za članstvo v EA ali ga ohranili.

  (18) Medtem ko mora ta uredba zagotoviti priznanje drugega organa glede nekaterih nalog v zvezi z akreditacijo, Evropsko združenje za akreditacijo (EA), katerega glavno poslanstvo je spodbujati pregleden in kakovostno voden sistem za vrednotenje usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti po vsej Evropi, upravlja sistem strokovnega vrednotenja med nacionalnimi akreditacijskimi organi iz držav članic in drugih evropskih držav. Izkazalo se je, da je ta sistem učinkovit in zagotavlja vzajemno zaupanje. Zato bi EA moral biti organ, ki se prvotno prizna v tej uredbi, države članice pa bi morale poskrbeti, da si njihovi nacionalni akreditacijski organi prizadevajo za članstvo v EA in ga ohranijo, dokler bo ta organ priznan. Istočasno je treba zagotoviti možnost spremembe priznanja zadevnega organa, če bo to potrebno v prihodnosti.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 9 iz osnutka poročila)

  Obrazložitev

  EA zdaj lahko zagotovi storitve iz uredbe in mora biti organ, ki je prvotno priznan za ta namen, vendar se v prihodnje lahko oblikujejo drugi organi ali pa se EA lahko spremeni. Uredbo je treba pripraviti tako, da omogoča vsem primernim subjektom opravljanje zahtevanih nalog. Predlog, da se EA izrecno omeni v uredbi in da se ji podeli stalni uradni status, je problematičen tudi zato, ker za to organizacijo velja zasebno pravo. Takšno sklepanje nikakor ne postavlja v dvom sposobnosti EA, ki jih je v več letih zadostno dokazala.

  Predlog spremembe 14

  Uvodna izjava 20

  (20) Sheme sektorske akreditacije bi morale pokrivati področja dejavnosti, na katerih splošne zahteve za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti niso zadostno zagotovilo za ustrezno raven varnosti, kadar so določene posebne podrobne zahteve glede tehnologije ali varovanja zdravja. Glede na to, da ima EA na voljo širok nabor strokovnih izkušenj in znanja, je od njega treba zahtevati oblikovanje takih shem, zlasti za področja, ki jih zajema zakonodaja Skupnosti.

  (20) Sheme sektorske akreditacije bi morale pokrivati področja dejavnosti, na katerih splošne zahteve za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti niso zadostno zagotovilo za ustrezno raven varnosti, kadar so določene posebne podrobne zahteve glede tehnologije ali varovanja zdravja.

  Glede na to, da ima EA na voljo širok nabor strokovnih izkušenj in znanja, je od njega kot organa, ki je prvotno priznan v tej uredbi, treba zahtevati oblikovanje takih shem, zlasti za področja, ki jih zajema zakonodaja Skupnosti.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev uvodne izjave 18.

  Predlog spremembe 15

  Uvodna izjava 22

  (22) V nekaterih sektorjih že obstajajo zahteve Skupnosti, da se zagotovi, da se dejavnosti nadzora trga izvajajo na podlagi skupnih pravil. Da se preprečijo morebitna prekrivanja, taki sektorji ne smejo biti predmet te uredbe. Zato je treba naslednje instrumente izločiti iz določb o nadzoru trga in jih uvrstiti na področje uporabe določb za nadzor proizvodov iz tretjih držav: Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil , Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki, Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih, Direktiva 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo, Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih , Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, Direktiva 2002/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o spremembi Direktive 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo, Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS , Uredba (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, Direktiva 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS , Direktiva 2004/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o spremembi Direktive 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo, Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila.

  črtano

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 11 iz osnutka poročila)

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev uvodne izjave 4.

  Predlog spremembe 16

  Uvodna izjava 23

  (23) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov je vzpostavila okvir za nadzor trga in upravno sodelovanje v zvezi z potrošniškimi proizvodi. Določbe te uredbe o nadzoru trga se ne smejo uporabljati v zvezi s proizvodi, kakor je opredeljeno v členu 2(a) Direktive 2001/95/ES, če zadevajo zdravje in varnost potrošnikov.

  črtano

  Obrazložitev

  Področje okvira, ki ga določa ta uredba za nadzor trga, mora biti čim širše in mora vključevati splošno varnost proizvodov (GPSD). Velikokrat je nejasno, ali je proizvod potrošniški ali ne, odsotnost GPSD pa bi lahko povzročila zmedo glede pravil, ki se uporabljajo za določen proizvod. Vključitev GPSD v okvir, ki ga oblikuje ta uredba pomeni poenostavitev za celotni okvir nadzora trga; če bi GPSD izključili, tvegamo zapletenost in drobitev.

  Predlog spremembe 17

  Uvodna izjava 23 a (novo)

   

  (23a) Ustrezno neodvisno certificiranje, ki ga priznavajo pristojni organi, lahko olajša dokazovanje, da je ustrezna zahteva za varnost proizvoda izpolnjena.

  Obrazložitev

  Besedilo je enako uvodni izjavi 17 direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.

  Proizvajalci nimajo vedno zahtevanega strokovnega znanja in se odločajo, nenazadnje zaradi stroškov, da bodo zaupali spretnostim in znanju neodvisnih izdajateljev potrdil.

  Neodvisni izdajatelji potrdil so seznanjeni z najnovejšimi raziskavami ter imajo zahtevano znanje in izkušnje.

  Predlog spremembe 18

  Uvodna izjava 24

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga.

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, še preden se nevarni proizvodi dajo v promet, z izboljšanjem ukrepov za identifikacijo takšnih proizvodov, zlasti v morskih pristaniščih, kjer je koncentriranega 90 % uvoza v Evropsko unijo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga. Nacionalni organi za varstvo potrošnikov bi morali sodelovati na nacionalni ravni z nacionalnimi organi za nadzor trga in si z njimi izmenjevati informacije v zvezi s proizvodi, za katere domnevajo, da predstavljajo tveganje.

  (Ta predlog spremembe združuje predlog spremembe 2 ITRE in predlog spremembe 2 ENVI , ki še nista bila prevedena in sta prevzeta iz dokumenta AM)

  Obrazložitev

  Ker se posamezni potrošniki običajno obrnejo na nacionalne organe za varstvo potrošnikov v primeru težav v zvezi s kakovostjo ali varnostjo, bi bilo treba ustrezne informacije posredovati organom za nadzor trga za morebitno nadaljnje ukrepanje.

  Predlog spremembe 19

  Uvodna izjava 28

  (15) Uredba Sveta (EGS) št. 339/93 z dne 8. februarja 1993 o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti proizvodov za izdelke, uvožene iz tretjih držav določa pravila glede zadržanja sprostitve proizvodov s strani carinskih organov in predvideva nadaljnje postopke, vključno z vključitvijo organov za nadzor trga. Zato je primerno, da se te določbe, vključno z vključitvijo organov za nadzor trga, vključi v to uredbo in naj ima isto področje uporabe.

  (15) Uredba Sveta (EGS) št. 339/93 z dne 8. februarja 1993 o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti proizvodov za izdelke, uvožene iz tretjih držav določa pravila glede zadržanja sprostitve proizvodov s strani carinskih organov in predvideva nadaljnje postopke, vključno z vključitvijo organov za nadzor trga. Zato je primerno, da se te določbe, tudi glede sodelovanja organov za nadzor trga, vključijo v to uredbo in da imajo podobno področje uporabe.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 15 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 20

  Uvodna izjava 28 a (novo)

   

  (28a) Komisija v enem letu po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije predstavi poglobljeno analizo označevanja varnosti potrošnikov in po potrebi tudi zakonodajne predloge.

  Predlog spremembe 21

  Uvodna izjava 29

  (29) Točke vstopa na zunanjih mejah so dobro postavljene, tako da se proizvodi, ki niso varni, odkrijejo, še preden se dajo v promet. Obveznost carinskih organov, da izvajajo kontrole v zadostnem obsegu, zato lahko prispeva k varnejšemu trgu.

  (29) Točke vstopa na zunanjih mejah so dobro postavljene, tako da se proizvodi, ki niso varni in niso skladni, ali proizvodi, na katere so bile nameščeni napačni ali zavajajoči znaki CE, odkrijejo, še preden se dajo v promet. Obveznost carinskih organov, da izvajajo kontrole v zadostnem obsegu, zato lahko prispeva k varnejšemu trgu. Carinski organi morajo od organov za nadzor trga precej vnaprej pridobiti vse potrebne informacije o nevarnih neskladnih proizvodih, da bi povečale učinkovitost teh pregledov.

   

  Obrazložitev

  Sodelovanje in izmenjavo informacij med carinskimi organi in organi za nadzor trga je treba izboljšati, da bi kontrola na mejah Skupnosti postala učinkovitejša. Nadzor trga mora biti preventiven, ne reaktiven, in izboljšane informacije so predpogoj za to. V zvezi z obveznostmi subjektov mora biti jasno, da za vse zadevne gospodarske subjekte veljajo enake pravne obveznosti, ker imajo enakovredno vlogo pri dajanju proizvodov na evropski trg.

  Predlog spremembe 22

  Uvodna izjava 30 a (novo)

   

  (30a) Države članice morajo zagotoviti ustrezna odškodninska sredstva pred pristojnimi sodišči v zvezi z ukrepi, ki so jih sprejeli pristojni organi in ki omejujejo dajanje proizvodov na trg ali zahtevajo njihov umik ali odpoklic.

  Obrazložitev

  Če oblasti države članice od gospodarskega subjekta zahtevajo odpoklic proizvoda, vendar je bil ukrep neprimeren, mora biti subjektu omogočena uporaba pravnih sredstev. Besedilo je identično uvodni izjavi 37 direktive o splošni varnosti proizvodov in kot takšno ni nov ali nepreizkušen pojem.

  Predlog spremembe 23

  Uvodna izjava 30 b (novo)

   

  (30b) Za države članice bi lahko bilo koristno, da bi dosegle sporazum o sodelovanju z interesnimi skupinami, zlasti s sektorskimi strokovnimi organizacijami, in tako izkoristile tržne informacije pri oblikovanju, izvajanju in posodabljanju programov za nadzor trga.

  Obrazložitev

  Sodelovanje z interesnimi skupinami poteka v nekaterih državah članicah; namen predloga spremembe je spodbuditi dobro prakso in zagotoviti, da se ne preprečuje v državah članicah zaradi nejasne zakonodaje.

  Predlog spremembe 24

  Uvodna izjava 31

  (31) Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve določb te uredbe, in zagotovijo, da se izvajajo. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

  (31) Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve določb te uredbe, in zagotovijo, da se te izvajajo. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter sorazmerno povečane, če je zadevni gospodarski subjekt v preteklosti že podobno prekršil določbe te uredbe

  Obrazložitev

  Enkratna prekršitev uredbe je eno, drugo pa je večkratna kršitev. V slednjem primeru mora kazen biti stroga, da bi bila dejansko odvračilna.

  Predlog spremembe 25

  Uvodna izjava 32

  (32) Za dosego ciljev te uredbe mora Skupnost nujno prispevati k financiranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje politik na področju akreditacije in nadzora trga. Financiranje je treba zagotoviti v obliki nepovratnih sredstev brez poziva Evropskemu združenju za akreditacijo (EA) za zbiranje predlogov, v obliki nepovratnih sredstev s pozivom za zbiranje predlogov ali z dodelitvijo naročil Evropskemu združenju za akreditacijo (EA) ali drugim organom, odvisno od narave dejavnosti, ki se financira, in v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v nadaljnjem besedilu finančna uredba.

  (32) Za dosego ciljev te uredbe mora Skupnost nujno prispevati k financiranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje politik na področju akreditacije in nadzora trga. Financiranje je treba zagotoviti v obliki nepovratnih sredstev brez poziva organu, priznanemu v členu 12a, za zbiranje predlogov, v obliki nepovratnih sredstev s pozivom za zbiranje predlogov ali z dodelitvijo naročil temu ali drugim organom, odvisno od narave dejavnosti, ki se financira, in v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih Skupnosti, v nadaljnjem besedilu finančna uredba.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev uvodne izjave 18. Zamenjavo "EA" z "organ, priznan v členu 12a" je treba uporabljati v celotnem besedilu in se ne odraža v kasnejših ločenih predlogih sprememb razen, če se to posebej zahteva.

  Predlog spremembe 26

  Člen 1, odstavek 1

  1. Ta uredba določa pravila za organizacijo in delovanje akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti, ki opravljajo ocenjevanje snovi, pripravka ali drugega proizvoda, ki bo dan na trg Skupnosti, ne glede na to, ali je bila taka snov, pripravek ali drug proizvod preoblikovan ali ne.

  Zagotavlja tudi okvir za nadzor trga in nadzor proizvodov iz tretjih držav, da se zagotovi, da snovi, pripravki in preoblikovani proizvodi, ki so predmet zakonodaje Skupnosti o uskladitvi pogojev za trženje proizvodov (v nadaljnjem besedilu „Usklajevalna zakonodaja Skupnosti“), spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja nasploh, varnost in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov, okolja in varnosti.

  1. Da se zagotovi, da proizvodi, ki imajo koristi od prostega pretoka blaga znotraj Skupnosti, spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja nasploh, varnost in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov in okolja, ob tem pa se zagotovi, da prost pretok blaga ni bolj omejen, kot ga omejujejo usklajevalna zakonodaja Skupnosti in vsa druga ustrezna pravila Skupnosti, ta uredba zagotavlja tudi okvir, ki podpira posebna pravila obstoječe in prihodnje sektorske usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ne da bi jo bistveno spremenila, zlasti ne pravil glede varovanja zdravja in okolja, ki jih zajema, ter vseh posebnih pravil o akreditaciji in nadzoru trga, ki jih lahko vsebuje. V te namene ta uredba določa:

   

  (a) pravila za organizacijo in delovanje akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti;

   

  (b) okvir za nadzor trga in nadzor proizvodov iz tretjih držav;

   

  (c) določbe, ki so povezane z znakom CE Skupnosti in CE označevanjem.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predloge sprememb 20, 21, 23 in 24 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 27

  Člen 1, odstavek 2

  2. Ta uredba se ne uporablja v primerih, ki jih ureja:

  črtano

  (a) živilska zakonodaja, kot je opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 z izjemo glede Poglavja II, Uredbe (ES) št. 509/2006, 510/2006 in [.../...] [o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov];

   

  (b) zakonodaja o krmi, kot je opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 882/2004;

   

  (c) Direktiva 2001/37/ES;

   

  (d) Direktiva 2002/98/ES;

   

  (e) Direktiva 2004/23/ES.

   

  Obrazložitev

  Predvidena klavzula bi razveljavila uredbo na nekaterih pomembnih področjih, ki jih ureja posebna evropska zakonodaja. Akreditacija se dejansko že široko uporablja na večjem številu zadevnih področij, zato bi predvidene izključitve škodile želenemu doseganju kakovostnih ciljev na teh področjih.

  Predlog spremembe 28

  Člen 2, točka -1 (novo)

   

  (-1) "proizvodi" pomenijo vse snovi, pripravke ali druge proizvode, spremenjene ali nespremenjene;

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 25 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 29

  Člen 2, točka 3

  (3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki načrtuje ali izdeluje proizvod ali za katerega se tak proizvod načrtuje ali izdeluje pod njegovim imenom ali blagovno znamko;

  (3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki načrtuje ali izdeluje proizvod ali za katerega se tak proizvod načrtuje ali izdeluje pod njegovim imenom ali blagovno znamko in ki proizvod da v promet;

  Obrazložitev

  Uskladitev opredelitve z opredelitvami drugih udeležencev na trgu.

  Predlog spremembe 30

  Člen 2, točka 5

  (5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki da proizvod na trg;

  (5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki da proizvod v promet;

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri dajanju proizvodov na trg in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg. Pravni subjekt, ki proizvod da na trg Skupnosti, mora biti odgovoren, da proizvod ustreza zahtevam. To ne velja za distributerje.

  Predlog spremembe 31

  Člen 2, točka 9

  (9)„usklajeni standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES v skladu s členom 6 Direktive 98/34/ES;

  (9)„usklajeni standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz priloge I k Direktivi 98/34/ES na podlagi predloga, ki ga je izdala Komisija, v skladu s členom 6 te direktive;

  Predlog spremembe 32

  Člen 2, točka 10

  (10) „akreditacija“ pomeni potrditev s strani tretje stranke, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in se uporablja kot formalen dokaz, da je organ pristojen za opravljanje posebnih nalog ugotavljanja skladnosti;

  (10) „akreditacija“ pomeni potrditev s strani nacionalnega akreditacijskega organa tretje stranke, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve (med drugim glede pristojnosti) za opravljanje posebnih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, določenih z usklajenimi standardi, in, kjer je ustrezno, vse dodatne zahteve, vključno s tistimi, ki so določene v zadevnih sektorskih shemah;

  Obrazložitev

  Sklicevanje na "tretjo stran" je nepotrebno, saj le nacionalni akreditacijski organ lahko akreditira v skladu z uredbo. Obseg akreditacije je opredeljen s standardi, ki določajo zahteve za pristojnost organov za ugotavljanje skladnosti. Če ni jasnega sklicevanja na standarde (usklajene ali dodatne), bi se uredba lahko uporabljala za druge programe, na primer akreditacijo novinarjev. Beseda "pristojnost" bi se morala razlagati v svojem širšem pomenu. Sklicevanje na "sheme sektorske akreditacije" predvideva sheme iz člena 12(2).

  Predlog spremembe 33

  Člen 2, točka 13 a (novo)

   

  (13a) "usklajevalna zakonodaja Skupnosti" pomeni zakonodajo Skupnosti, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;

  Obrazložitev

  Opredelitev je bila premaknjena iz člena 1, da bodo vse opredelitve na istem mestu.

  Predlog spremembe 34

  Člen 2, točka 13 b (novo)

   

  (13b)"vstop na trg Skupnosti" pomeni predložitev za carinjenje;

  Obrazložitev

  Opredelitev pojasnjuje pomen izraza "proizvodov, ki vstopajo na trg Skupnosti", uporabljenega v oddelku 3 poglavja III.

  Predlog spremembe 35

  Člen 2, točka 13 c (novo)

   

  (13c) "ugotavljanje skladnosti" pomeni dokazovanje, da proizvod, proces, sistem, oseba ali organ izpolnjujejo posebne zahteve iz zakonodajnega instrumenta ali instrumentov, ki zanje veljajo;

  Obrazložitev

  Treba bi bilo opredeliti izraz "ugotavljanje skladnosti", ker se ta izraz razširjeno uporablja v uredbi. Opredelitev je treba vzeti iz ISO/IEC 17000:2004 "Ugotavljanje skladnosti – besednjak in splošna načela".

  Predlog spremembe 36

  Člen 2, točka 13 d (novo)

   

  (13d) "organ za ugotavljanje skladnosti" pomeni organ, ki izvaja ugotavljanje skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, potrjevanjem in pregledovanjem;

  Predlog spremembe 37

  Člen 2, točka 13 e (novo)

   

  (13e) "znak CE" pomeni znak, ki potrjuje izjavo proizvajalca o tem, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami za dajanje v promet;

  Obrazložitev

  Znak CE predstavlja deklaracijo proizvajalca (ali pooblaščenega zastopnika), da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami. Ne potrjuje pa dejanske skladnosti proizvoda z veljavnimi zahtevami, kar ne bi bilo prav, saj bi v tem primeru bil nadzor trga – ki seveda zajema tudi proizvode z znakom CE – odvečen za te proizvode.

  Predlog spremembe 38

  Člen 2, točka 13 f (novo)

   

  (13f) "nadzor trga"pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, ter ukrepe, ki jih sprejmejo, da bi zagotovili skladnost proizvodov s pravnimi zahtevami, določenimi v ustrezni zakonodaji Skupnosti;

  Predlog spremembe 39

  Člen 2, točka 13 g (novo)

   

  (13g) "organ za nadzor trga" pomeni organ ali organe vsake države članice, ki so pristojni za izvajanje nadzora trga na svojem ozemlju;

  Obrazložitev

  Opredelitev je bila premaknjena iz člena 15, da bodo vse opredelitve na istem mestu.

  Predlog spremembe 40

  Člen 2, točka 13 h (novo)

   

  (13h) "strokovno vrednotenje" pomeni postopek ocenjevanja med nacionalnimi akreditacijskimi organi, ki se izvaja glede na zahteve te uredbe, in dodatne sektorske tehnične specifikacije, kjer je ustrezno;

  Predlog spremembe 41

  Člen 2, točka 13 i (novo)

   

  (13i) "sprostitev v prosti promet" pomeni postopek za dodelitev carinskega statusa skupnostnega blaga neskupnostnemu blagu, kot določa carinski zakonik Skupnosti;.

  Predlog spremembe 42

  Člen 3, odstavek 1

  1. Kadar se akreditacija prostovoljno ali obvezno uporablja za oceno pristojnosti organov za ugotavljanje skladnosti za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti snovi, pripravka ali drugega proizvoda, ki je bil preoblikovan ali ne, se uporablja to poglavje ne glede na pravni status organa, ki izvaja akreditacijo.

  1. Kadar se akreditacija prostovoljno ali obvezno uporablja za oceno pristojnosti organov za ugotavljanje skladnosti za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, se uporablja to poglavje ne glede na pravni status organa, ki izvaja akreditacijo.

  Obrazložitev

  Predlagana je vključitev opredelitve proizvoda med ostale opredelitve v členu 2.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 32 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 43

  Člen 3, odstavek 2

  2. To poglavje se uporablja za akreditacijo iz uredb (ES) št. 509/2006 in 510/2006 in [.../...] o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

  črtano

  Obrazložitev

  Uredbi 509/2006 in 510/2006 ne bosta izključeni iz področja uporabe te uredbe. Akreditacija se že pogosto uporablja za različne dejavnosti ugotavljanja skladnosti glede različnih živilskih izdelkov. Področje uporabe akreditacijskega okvira mora biti čim širše, da se prepreči oblikovanje večjega števila vzporednih sistemov, vendar mora biti jasno povezano z obstoječim okvirom.

  Predlog spremembe 44

  Člen 3, odstavek 3

  3. To poglavje se ne uporablja v primerih, ki jih ureja Uredba (ES) št. 761/2001.

  črtano

  Obrazložitev

  Uredba 761/2006 ne bo izključena iz področja uporabe te uredbe. Izključitev uporabe akreditacije za potrditev pristojnosti preveriteljev EMAS ni upravičena, saj se akreditacija v take namene že koristno uporablja v večini držav članic. Področje uporabe akreditacijskega okvira mora biti čim širše, da se prepreči oblikovanje večjega števila vzporednih sistemov, vendar mora biti jasno povezano z obstoječim okvirom.

  Predlog spremembe 45

  Člen 4, odstavek 2

  2. Kadar država članica meni, da zanjo ni ekonomsko smiselno ali zdržno, da ima nacionalni akreditacijski organ ali da izvaja nekatere storitve akreditacije, lahko uporablja nacionalni akreditacijski organ druge države članice.

  2. Kadar država članica meni, da zanjo ni ekonomsko smiselno ali zdržno, da ima nacionalni akreditacijski organ ali da izvaja nekatere storitve akreditacije, se mora obrniti na nacionalni akreditacijski organ druge države članice.

  Obrazložitev

  Če se država članica odloči, da ne bo ustanovila nacionalnega akreditacijskega organa, ali da bo omejila njegove dolžnosti, mora država članica praviloma uporabiti akreditacijski organ druge države članice. Ker to ni obvezno, mora biti natančneje določeno kot le možnost države članice, da to izvede.

  Predlog spremembe 46

  Člen 4, odstavek 3, pododstavek 2 a (novo)

   

  Komisija na podlagi informacij iz pododstavkov 1 in 2 pripravi in posodobi seznam nacionalnih akreditacijskih organov, ki delujejo v vsaki državi članici. Komisija zagotovi javni dostop do tega seznama.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 36 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 47

  Člen 4, odstavek 4

  4. Šteje se, da nacionalni akreditacijski organ izvršuje javna pooblastila.

  4. Nacionalni akreditacijski organ deluje kot javni organ in v javnem interesu.

  Obrazložitev

  Da se pojasni sklicevanje na izvrševanje javnih pooblastil, ki imajo lahko drugačen pomen v različnih državah članicah, in da se poudari, da delujejo nacionalni akreditacijski organi v pomembnem javnem interesu.

  Predlog spremembe 48

  Člen 4, odstavek 6

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne svetovalnih storitev.

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, poslovnih svetovalnih storitev, imeti v lasti delnic ali sicer imeti kakršnega koli finančnega ali upravljavskega interesa v organu za ugotavljanje skladnosti.

  Obrazložitev

  Treba je sprejeti ukrepe za zagotavljanje neodvisnosti nacionalnih akreditacijskih organov in tudi organov za ugotavljanje skladnosti; seznam teh ukrepov je treba dopolniti z ukrepom, ki zagotavlja ločitev finančnega in upravljavskega vidika.

  Predlog spremembe 49

  Člen 4, odstavek 8

  8. Nacionalni akreditacijski organ si prizadeva za članstvo v Evropskem združenju za akreditacijo (EA).

  8. Nacionalni akreditacijski organ je član organa, priznanega v členu 12a.

  Obrazložitev

  Prostovoljno članstvo v priznanem organu ne zadostuje, ker bi povzročilo nedoslednost celotnega pojmovanja evropske akreditacije. Sprememba člena 4(8) je skladna s splošnim stališčem o zaželenem priznanju EA kot enega in edinega organa, ki mu bo podeljen poseben status v skladu z uredbo, izražen v spremembi uvodne izjave 18.

  Predlog spremembe 50

  Člen 4, odstavek 8 a (novo)

   

  8a. Nacionalni akreditacijski organi vzpostavijo in vzdržujejo ustrezno strukturo za zagotavljanje učinkovitega in uravnoteženega vključevanja vseh interesnih skupin tako v svoje organizacije kakor v evropsko akreditacijsko mrežo.

  Obrazložitev

  Zaradi uravnoteženosti predlaganega statusa nekonkurenčnosti akreditacije in zagotavljanja zaščite zahtevane nepristranskosti nacionalnih akreditacijskih organov morajo interesne skupine biti ustrezno zastopane tako v nacionalnih akreditacijskih organih kakor v evropski akreditacijski mreži.

  Predlog spremembe 51

  Člen 5, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Če priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti ne temelji na potrdilu o akreditaciji, priglašeni organ Komisiji in ostalim državam članicam predloži vse potrebne dokumentirane dokaze, ki potrjujejo pristojnost organa za ugotavljanje skladnosti.

  Obrazložitev

  Pomemben namen uredbe je spodbuditi uporabo akreditacije. Ko se država članica vseeno odloči, da akreditacije ne bo uporabila, mora ostalim državam članicam in Komisiji dejansko dokazati, da je bila pristojnost organa za ugotavljanje skladnosti bila preverjena na isti ravni, kot bi jo uporabil akreditacijski organ. Besedilo je preneseno iz predlaganega sklepa z nekaterimi prilagoditvami.

  Predlog spremembe 52

  Člen 5, odstavek 3

  3. Kadar nacionalni akreditacijski organ ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki je prejel potrdilo o akreditaciji, ni več pristojen za izvajanje določene dejavnosti ugotavljanja skladnosti ali resno prekrši svoje obveznosti, nacionalni akreditacijski organ sprejme vse ustrezne ukrepe, da omeji, začasno odvzame ali prekliče njegovo potrdilo o akreditaciji.

  3. Kadar nacionalni akreditacijski organ ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki je prejel potrdilo o akreditaciji, ni več pristojen za izvajanje določene dejavnosti ugotavljanja skladnosti ali resno prekrši svoje obveznosti, nacionalni akreditacijski organ v razumnem času sprejme vse ustrezne ukrepe, da omeji, začasno odvzame ali prekliče njegovo potrdilo o akreditaciji.

  Obrazložitev

  Nacionalni akreditacijski organi v primernem časovnem okviru sprejmejo vse primerne ukrepe, da omejijo, odložijo ali odvzamejo potrdilo o akreditaciji organa za ugotavljanje skladnosti v primeru njihove nesposobnosti. Oceno ali so bili ukrepi izvedeni v razumnem času, bodo nazadnje izvajala sodišča, mora pa temeljiti na resnosti težave posameznega primera. Tudi kratka zamuda se lahko obravnava kot neupravičena, če so okoliščine in vplivi dovolj resni.

  Predlog spremembe 53

  Člen 5, odstavek 4

  4. Države članice določijo postopke za obravnavo ugovorov in pritožb zoper sklepe o akreditaciji ali njihovo odsotnost.

  4. Države članice zagotovijo uvedbo postopkov za obravnavo ugovorov zoper sklepe o akreditaciji ali njihovo odsotnost in reševanje pritožb.

  Obrazložitev

  Če nacionalni akreditacijski organi ne izpolnjujejo svojih obveznosti, je treba zagotoviti, da so v nacionalni zakonodaji na voljo učinkoviti pravni ukrepi, da bi se položaj lahko izboljšal.

  Predlog spremembe 54

  Člen 5, odstavek 4 a (novo)

   

  4a. Države članice imajo na področju zdravil ne glede na določbe te uredbe pravico, da naložijo dodatne zahteve priglašenim organom, za katere menijo, da so bistvene za zagotavljanje aktivnega, preventivnega in sistematičnega nadzora trga ter za dosego aktivnega varstva bolnikov, uporabnikov in drugih tretjih strani ter skladnosti s predpisi, ki urejajo zdravila, določenimi v direktivi 93/42/EGS.

  (Ta ustni predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 174)

  Predlog spremembe 55

  Člen 5 a (novo), naslov in odstavek 1

   

  Člen 5a
  Načelo nekonkurenčnosti

   

  1. Nacionalni akreditacijski organi ne konkurirajo organom za ugotavljanje skladnosti.

  Predlog spremembe 56

  Člen 5 a (novo), odstavek 2

   

  2. Nacionalni akreditacijski organi ne konkurirajo drugim nacionalnim akreditacijskim organom na ozemlju Evropske unije v zvez z akreditacijo za dejavnosti obveznega ugotavljanja skladnosti.

  Predlog spremembe 57

  Člen 5 a (novo), odstavek 3

   

  3. Vendar se nacionalnim akreditacijskim organom dovoli delovanje prek meja držav članic na ozemlju druge države članice na zahtevo organa za ugotavljanje skladnosti v zvezi z akreditacijo za dejavnost obveznega ugotavljanja skladnosti v okoliščinah iz člena 6(1) ali če jih za to zaprosi nacionalni akreditacijski organ iz člena 6(3) v sodelovanju z nacionalnim akreditacijskim organom te države članice.

  Predlog spremembe 58

  Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1

  1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti zaprosi za akreditacijo, to stori pri nacionalnem akreditacijskem organu države članice, v kateri ima sedež, ali pri nacionalnem akreditacijskem organu, ki ga ta država članica uporablja na podlagi člena 4(2).

  1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti zaprosi za akreditacijo za dejavnost obveznega ugotavljanja skladnosti, to stori pri nacionalnem akreditacijskem organu države članice, v kateri ima sedež, ali pri nacionalnem akreditacijskem organu, ki ga ta država članica uporablja na podlagi člena 4(2).

  Obrazložitev

  Evropski organi za ugotavljanje skladnosti morajo konkurirati organom za ugotavljanje skladnosti izven Evrope. Čezmejna akreditacijska politika za organe za ugotavljanje skladnosti izven Evrope je določena v smernicah Mednarodnega akreditacijskega foruma. Zahteve za čezmejno akreditacijo na prostovoljnem področju ne smejo biti bolj omejevalne kot politike Mednarodnega akreditacijskega foruma in Mednarodnega združenja za akreditacijo laboratorijev, da se izognemo neugodnemu položaju (stroški, birokracija) za evropske organe.

  Predlog spremembe 59

  Člen 7, točka 9 a (novo)

   

  (9a) omogoči in jamči, da se ugotavljanje skladnosti izvaja na primeren način, kar pomeni, da se podjetjem ne nalagajo nepotrebna bremena in da se ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zapletenosti zadevne proizvodne tehnologije in množična narava proizvodnega postopka.

  Predlog spremembe 60

  Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

  Države članice lahko pozitivno oceno strokovnega vrednotenja iz člena 9 štejejo kot izpolnjevanje potreb po spremljanju, določenih v prvem odstavku.

  Države članice štejejo pozitivno oceno strokovnega vrednotenja iz člena 9 kot izpolnjevanje potreb po spremljanju, določenih v prvem odstavku.

  Predlog spremembe 61

  Člen 8, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Nacionalni akreditacijski organi uvedejo pritožbene postopke, da bi gospodarskim subjektom zagotovili pravna sredstva, če lahko dokažejo, da akreditacijski organ nima najmanjših zahtevanih znanj ali pristojnosti, ali da predstavlja pristranskost.

  Obrazložitev

  Obstoječi predlog predvideva postopek, s katerim se od držav članic zahteva, da v rednih časovnih presledkih spremljajo svoje nacionalne akreditacijske organe in tako zaščitijo splošni javni interes. Vendar, ker imajo ukrepi nacionalnih akreditacijskih organov in organov, ki jih akreditirajo, neposreden vpliv na gospodarske subjekte, morajo slednji imeti na voljo določeno pravno sredstvo.

  Predlog spremembe 62

  Člen 9, odstavek 1

  1. Nacionalni akreditacijski organi izvajajo sistem strokovnega vrednotenja in v njem sodelujejo.

  1. Nacionalni akreditacijski organi morajo opraviti strokovno vrednotenje, ki ga organizira organ, priznan v členu 12a.

  Predlog spremembe 63

  Člen 9, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Interesne skupine imajo pravico, da sodelujejo v sistemu, ki je bil ustanovljen za nadzor dejavnosti strokovnega vrednotenja.

  Obrazložitev

  Da bi bil verodostojno neodvisen, sistem ne sme biti zaprti krog "prijateljev", ki se medsebojno akreditirajo znotraj majhnega "kluba". Nacionalni organi, ki sodelujejo pri strokovnem vrednotenju, si ne smejo odvzeti pristojnosti uporabnikov sistema: industrije. Mednarodna shema za potrditev električnih proizvodov v skladu s standardi IEC se nanaša na strokovno vrednotenje in je odprta za interesne skupine na vodstveni ravni: enako velja tudi v Evropi v združenju evropskih certifikacijskih organov, ki so dejavni na področju direktive o nizki napetosti.

  Predlog spremembe 64

  Člen 9, odstavek 2

  2. Države članice zagotavljajo, da njihove nacionalne akreditacijske organe redno strokovno vrednotijo.

  2. Države članice zagotavljajo, da njihove nacionalne akreditacijske organe redno strokovno vrednotijo, kot je predpisano v odstavku 1.

  Predlog spremembe 65

  Člen 9, odstavek 3

  3. Strokovno vrednotenje se izvaja na podlagi zanesljivih in preglednih meril in postopkov vrednotenja. Določiti je treba ustrezne pritožbene postopke zoper sklepe, ki so bili sprejeti kot posledica vrednotenja.

  3. Strokovno vrednotenje se izvaja na podlagi zanesljivih in preglednih meril in postopkov vrednotenja, zlasti v zvezi z zahtevami glede strukture, človeških virov in postopkov, zaupnosti ter pritožb. Določiti je treba ustrezne pritožbene postopke zoper sklepe, ki so bili sprejeti kot posledica vrednotenja.

  Obrazložitev

  Dodatek nekaterih elementov kot del obvezne podlage za strokovno vrednotenje. Poročila o strokovnem vrednotenju morajo zadevati ta področja, pa tudi druga ustrezna področja pod ločenimi naslovi in v formatu, ki omogoča primerno primerjavo vseh poročil.

  Predlog spremembe 66

  Člen 9, odstavek 4

  4. Iz strokovnega vrednotenja je razvidno, ali nacionalni akreditacijski organi izpolnjujejo zahteve iz člena 7.

  4. Iz strokovnega vrednotenja je razvidno, ali nacionalni akreditacijski organi izpolnjujejo zahteve iz člena 7. Nacionalni akreditacijski organi, ki so uspešno opravili strokovno vrednotenje, priznajo enakovrednost medsebojnih akreditacij in rezultatov ugotavljanja skladnosti, izdanih s strani organov, ki so jih akreditirali.

  Obrazložitev

  Članstvo v organu, priznanem v členu 12a, ne pomeni obveznosti za nacionalne akreditacijske organe, da sodelujejo pri strokovnem vrednotenju, ki je ključni instrument za dosego enakovrednosti, preglednosti in doslednosti akreditacijske prakse. Sistem strokovnega vrednotenja bi bilo treba organizirati na evropski ravni in izvajati po usklajenih predpisih.

  Predlog spremembe 67

  Člen 9, odstavek 5

  5. Rezultate strokovnega vrednotenja se posreduje vsem državam članicam in Komisiji.

  5. Končne rezultate strokovnega vrednotenja se objavi in posreduje vsem državam članicam in Komisiji.

  Obrazložitev

  Z rezultati vrednotenja morajo biti seznanjene ne le države članice in Komisija, ampak morajo do njih imeti dostop tudi vse interesne skupine.

  Predlog spremembe 68

  Člen 9, odstavek 6

  6. Komisija nadzira pravila in pravilno delovanje sistema strokovnega vrednotenja.

  6. Komisija v sodelovanju z državami članicami nadzira pravila in pravilno delovanje sistema strokovnega vrednotenja.

  Predlog spremembe 69

  Člen 10, naslov

  Domneva skladnosti

  Domneva skladnosti za nacionalne akreditacijske organe

  Obrazložitev

  Skladnost s standardom je treba dokazati s postopkom strokovnega vrednotenja, uvedenega v okviru Evropskega združenja za akreditacijo. Če se akreditacija uporablja za učinkovito podporo ustreznemu delovanju notranjega trga, tako da povečuje medsebojno zaupanje, potem je treba od samih akreditacijskih organov zahtevati dejavno dokazilo, da je zaupanje vanje upravičeno.

  Predlog spremembe 70

  Člen 10

  Domneva se, da nacionalni akreditacijski organi, ki izpolnjujejo merila, navedena v ustreznem usklajenem standardu, sklicevanje na katerega je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, izpolnjujejo zahteve iz člena 7.

  Domneva se, da nacionalni akreditacijski organi, ki dokažejo skladnost z merili, navedenimi v ustreznem usklajenem standardu, sklicevanje na katerega je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, tako da uspešno sodelujejo v sistemu strokovnega vrednotenja, določenem v členu 9, izpolnjujejo zahteve iz člena 7.

  Obrazložitev

  Skladnost s standardom je treba dokazati s postopkom strokovnega vrednotenja, uvedenega v okviru organa, priznanega v členu 12a. Če se akreditacija uporablja za učinkovito podporo ustreznemu delovanju notranjega trga, tako da povečuje medsebojno zaupanje, potem je treba od samih akreditacijskih organov zahtevati dejavno dokazilo, da je zaupanje vanje upravičeno.

  Predlog spremembe 71

  Člen 11, odstavek 2

  2. Nacionalni akreditacijski organ pristojne nacionalne organe in Komisijo obvesti o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, za katere izvaja akreditacijo v korist zakonodaje Skupnosti, in o vseh morebitnih spremembah.

  2. Nacionalni akreditacijski organ pristojne nacionalne organe, Komisijo in priznani organ iz člena 12a te uredbe obvesti o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, za katere izvaja akreditacijo v korist zakonodaje Skupnosti, in o vseh morebitnih spremembah.

  Obrazložitev

  Vključitev "priznani organ iz člena 12a te uredbe" med obveznosti obveščanja nacionalnega akreditacijskega organa bo povečala preglednost med različnimi akterji.

  Predlog spremembe 72

  Člen 11, odstavek 3

  3. Nacionalni akreditacijski organ javno objavi informacije o rezultatih strokovnega vrednotenja, dejavnostih ugotavljanja skladnosti, za katere izvaja akreditacijo, in o vseh morebitnih spremembah.

  3. Nacionalni akreditacijski organ redno in javno objavlja informacije o rezultatih strokovnega vrednotenja, dejavnostih ugotavljanja skladnosti, za katere izvaja akreditacijo, in o vseh morebitnih spremembah.

  Obrazložitev

  Informacije o rezultatih strokovnega vrednotenja morajo biti redno na voljo javnosti.

  Predlog spremembe 73

  Člen 12, odstavek 2

  Prav tako lahko Komisija, po postopku iz prvega odstavka, zaprosi EA, da oblikuje sheme sektorske akreditacije.

  Prav tako lahko Komisija, po postopku iz prvega odstavka:

   

  (a) sprejme vse obstoječe sheme, ki že določajo merila in postopke za strokovno vrednotenje;

   

  (b) od priznanega organa iz člena 12a zahteva, da določi merila in postopke za strokovno vrednotenje in oblikuje sheme sektorske akreditacije.

  Obrazložitev

  Uredba podeljuje priznanemu organu iz člena 12a pomembno vlogo pri zagotavljanju homogenosti in povečevanju kakovosti akreditacije v Evropi. Zato morajo sistem strokovnega vrednotenja, ki je v odgovornosti priznanega organa iz člena 12a, nadzorovati tudi države članice in Komisija.

  Predlog spremembe 74

  Člen 12, odstavek 3

  Take sheme opredeljujejo sektorske tehnične specifikacije, potrebne za zagotavljanje take ravni usposobljenosti, kot jo zahteva usklajevalna zakonodaja Skupnosti na področjih s posebnimi zahtevami glede tehnologije ali varovanja zdravja.

  Take sheme opredeljujejo sektorske tehnične specifikacije, potrebne za zagotavljanje take ravni usposobljenosti, kot jo zahteva usklajevalna zakonodaja Skupnosti na področjih s posebnimi zahtevami glede tehnologije, okolja ali varovanja zdravja.

  Obrazložitev

  Sklicevanje na varovanje okolja je bilo vključeno že v prejšnjih členih, zlasti zato, ker je treba rešiti primere neskladnosti z obstoječo zakonodajo EU na področju okolja.

  Predlog spremembe 75

  Člen 12 a (novo), naslov in odstavek 1

   

  Člen 12a

   

  Evropska akreditacijska infrastruktura

   

  1. Komisija po posvetovanju z državami članicami prizna organ, ki izpolnjuje zahteve iz priloge te uredbe.

  Obrazložitev

  Ta cilj je namenjen zagotavljanju vrste osnovnih zahtev za imenovanje priznanega organa in za sprejetje okvirnega sporazuma, ki se z njim sklene, obenem pa prekinitev sporazuma zaradi kršitve ali brez razloga, v zadnjem primeru na primer, če alternativni organ učinkoviteje izpolnjuje iste ali višje zahteve, je bil nadgrajen in bi zato moral prevzeti vlogo prvega, ali preprosto zaradi ponovnih pogajanj.

  Predlog spremembe 76

  Člen 12 a (novo), odstavek 2

   

  2. Da bi bil priznan, organ s Komisijo sklene okvirni sporazum. Ta sporazum med drugim vsebuje natančne naloge organa, katerih kršitev omogoči Komisiji prekinitev sporazuma, določbe o financiranju in določbe o nadzorovanju priznanega organa, pa tudi druge določbe, ki so običajne za tovrstni sporazum. Okvirni sporazum med Komisijo in ustreznim organom je javen. Komisija in ustrezni organ imata možnost prekiniti sporazum brez razloga ob poteku razumnega odpovednega roka, ki je določen v sporazumu.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 12 a (novo), odstavek 1.

  Predlog spremembe 77

  Člen 12 a (novo), odstavek 3

   

  3. Komisija o priznanju iz odstavka 1 obvesti države članice in nacionalne akreditacijske organe.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 12 a (novo), odstavek 1.

  Predlog spremembe 78

  Člen 12 a (novo), odstavek 4

   

  4. Komisija kadar koli lahko prizna le en tak organ.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 12 a (novo), odstavek 1.

  Predlog spremembe 79

  Člen 12 a (novo), odstavek 5

   

  5. Prvi organ, priznan po tej uredbi, je Evropsko združenje za akreditacijo, pod pogojem, da je sklenilo omenjeni okvirni sporazum.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 54 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 80

  Člen 13, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Vsaka od določb tega poglavja se uporablja, kadar v predpisih Skupnosti ni posebnih določb z istim ciljem, vključno z direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.

  (Ta sporazumni predlog spremembe združuje predloga sprememb 196 in 197)

  Predlog spremembe 81

  Člen 13, odstavek 2

  2. Členi 14 do 23 ne uporabljajo za proizvode, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2001/95/ES, če zadevajo zdravje in varnost potrošnikov.

  črtano

  Obrazložitev

  Člen 13(2) je treba črtati, da se zmanjša tveganje neskladnosti, saj je meja med proizvodi za potrošniško in poklicno uporabo zamegljena, in ker bi izključitev pomenila nepotrebne zaplete in vodila do nejasnih postopkov in pristojnosti za trženje proizvodov. Okvir iz uredbe mora zato veljati tudi za GPSD, kjer direktiva ne zagotavlja bolj posebnih pravil in s tem ne zagotavlja višje stopnje varnosti.

  Predlog spremembe 82

  Člen 13, odstavek 3

  3. Členi 14 do 23 se ne uporabljajo v primerih, za katere velja naslednja usklajevalna zakonodaja Skupnosti:

  črtano

  (a) Direktiva 70/156/EGS;

   

  (b) Direktiva 76/768/EGS;

   

  (c) Direktiva 90/385/EGS;

   

  (d) Direktiva 93/42/EGS;

   

  (e) Direktiva 97/68/ES;

   

  (f) Direktiva 98/79/ES;

   

  (g) Direktiva 2001/82/ES;

   

  (h) Direktiva 2001/83/ES;

   

  (i) Direktiva 2002/24/ES;

   

  (j) Direktiva 2002/88/ES;

   

  (k) Uredba (ES) št. 1592/2002;

   

  (l) Direktiva 2003/37/ES;

   

  (m) Direktiva 2004/26/ES;

   

  (n) Uredba (ES) št. 273/2004;

   

  (o) Uredba (ES) št. 726/2004;

   

  Obrazložitev

  Daljnosežne in obsežne izključitve celotnih direktiv iz člena 13(3) bi na enak način ogrozile oblikovanje skladnega okvira za učinkovit nadzor trga kot izključitev GPSD. Vsa posebna pravila v drugi zakonodaji se tako kot v primeru GPSD uporabljajo namesto splošnejših pravil te uredbe, in tako zagotavljajo, da v nadzoru trga ne bo lukenj in da bo primeren za posamezne proizvode.

  Predlog spremembe 83

  Člen 13, odstavek 4

  4. Členi 24 do 26 se uporabljajo v primerih, če druga zakonodaja Skupnosti ne vsebuje posebnih določb v zvezi z organizacijo mejne kontrole za posebne proizvode.

  črtano

  Obrazložitev

  Preoblikovan in spremenjen v nov člen 13 odstavek 1a zgoraj.

  Predlog spremembe 84

  Člen 14

  Države članice morajo organizirati in izvajati nadzor, da zagotovijo, da proizvodi, ki bodisi so na trgu Skupnosti bodisi nanj vstopajo in so zajeti v usklajevalni zakonodaji Skupnosti, izpolnjujejo določbe ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti in da, pod pogojem, da so ustrezno vgrajeni, vzdrževani in uporabljani, ne ogrožajo zdravja ali varnosti ali drugih vprašanj zaščite javnega interesa, navedenih v ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti.

  Države članice morajo organizirati in izvajati nadzor trga, kot je določeno v tem poglavju.

  Cilj nadzora trga je zagotoviti, da se proizvode, ki so zajeti v usklajevalni zakonodaji Skupnosti in ko se uporabljajo za predvideni namen ali pod pogoji, ki jih je mogoče razumno predvideti, so ustrezno vgrajeni in vzdrževani, in lahko ogrožajo zdravje ali varnost uporabnikov ali sicer niso skladni z veljavnimi zahtevami, določenimi v usklajevalni zakonodaji Skupnosti, odstrani, prepove ali omeji njihovo razpoložljivost na trgu, ter da so javnost, Komisija in druge države članice ustrezno obveščene.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predloga sprememb 61 in 65 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 85

  Člen 14, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Države članice ne prepovejo, omejijo ali preprečijo dostopnosti proizvoda na trgu na njihovem ozemlju, razen v primeru, ko takšna prepoved, omejitev ali preprečitev temelji na zahtevah iz te uredbe ali usklajevalne zakonodaje Skupnosti in je skladna z njimi.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 62 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 86

  Člen 14, odstavek 1 b (novo)

   

  1b. Države članice zagotovijo, da njihov nadzor trga obsega celotno ponudbo proizvodov, ki so predmet pravnih zahtev, ne glede na to, ali so namenjeni za potrošnike ali bi jih verjetno uporabljali potrošniki ali so namenjeni za poklicno uporabo.

  Obrazložitev

  Da bi se omogočila največja možna pravna varnost, je potrebno podrobno navesti, da se nadzor trga opravlja nad celotno ponudbo proizvodov, ki morajo izpolnjevati pravne zahteve.

  Predlog spremembe 87

  Člen 15, odstavek 1

  Vsaka država članica obvesti Komisijo in ostale države članice o organih, ki so pristojni za izvajanje nadzora trga na njenem ozemlju, v nadaljnjem besedilu „organi za nadzor trga“.

  1. Vsaka država članica obvesti Komisijo o nacionalnih organih za nadzor trga in njihovih pristojnostih. Komisija posreduje te informacije ostalim državam članicam.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 66 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 88

  Člen 15, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi ozaveščenost javnosti o obstoju, odgovornostih in identiteti nacionalnega organa za nadzor trga, pa tudi, kako se s tem organom lahko pride v stik.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 15.

  Predlog spremembe 89

  Člen 16, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga.

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga v svoji pristojnosti.

  Obrazložitev

  Pojasnilo.

  Predlog spremembe 90

  Člen 16, odstavek 2

  2. Države članice vzpostavijo ustrezne postopke za sledenje pritožb ali poročil o zadevah, povezanih s tveganji, ki izhajajo iz proizvodov, zajetih v ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, spremljanje nesreč in ogroženosti zdravja, za katere se domneva, da so posledica teh proizvodov, ter nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanstvenega in tehničnega znanja o varnostnih vprašanjih.

  2. Države članice zagotovijo vzpostavitev ustreznih postopkov za sledenje pritožb ali poročil o zadevah, povezanih s tveganji, ki izhajajo iz proizvodov, ki sodijo v usklajevalno zakonodajo Skupnosti, spremljanje nesreč in ogroženosti zdravja, za katere se domneva, da so jih povzročili ti proizvodi, vzpostavitev ustreznih postopkov za preverjanje, ali so bili korektivni ukrepi učinkovito izvedeni, ter nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanstvenega in tehničnega znanja o varnostnih vprašanjih.

  Obrazložitev

  Nadzor trga mora vključevati konkretno nadaljevanje korektivnih ukrepov. Različne strani so izrazile zaskrbljenost glede verodostojnosti znaka CE. Takšna vrzel v verodostojnosti ima lahko dva razloga, najprej neprimeren postopek za prijetje tistih gospodarskih subjektov, ki namerno zaničujejo zakonodajo Skupnosti, in drugič, neprimerno nadaljnje ukrepanje, da bi zagotovili dokončen umik proizvoda, za katerega je bilo ugotovljena neskladnost, s trga. Vsaka država članica preveri, ali so bili korektivni ukrepi učinkovito izvedeni.

  Predlog spremembe 91

  Člen 16, odstavek 4

  4. Države članice vzpostavijo, izvajajo in redno posodabljajo programe za nadzor trga.

  4. Države članice zagotovijo vzpostavitev, izvajanje in redno posodabljanje programov za nadzor trga. Vsaka država članica eno leto po začetku veljavnosti te uredbe pripravi splošen program za nadzor trga ter o njem obvesti ostale države članice in Komisijo ter ga da na voljo javnosti na spletu. Naknadne posodobitve tega programa se sporočajo in objavljajo na enak način. Države članice lahko z interesnimi skupinami sklenejo sporazume o sodelovanju, zlasti s sektorskimi strokovnimi organizacijami, da bi izkoristile razpoložljive tržne informacije.

  (Ta predlog spremembe združuje predloga sprememb 211 in 212)

  Predlog spremembe 92

  Člen 16, odstavek 5

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora.

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji ter dajo na voljo javnosti na spletu.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 71 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 93

  Člen 17, odstavek 1, pododstavek 1

  1. Organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti proizvodov v zadostnem obsegu s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, s fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi reprezentativnih vzorcev.

   

  1. Ob upoštevanju uveljavljenih načel ocenjevanja tveganja, pritožb in drugih prejetih navedb organi za nadzor trga izvajajo ustrezne preglede lastnosti proizvodov v zadostnem obsegu s preverjanji dokumentov ter, kjer je to primerno, s fizičnimi preverjanji in laboratorijskimi pregledi na podlagi reprezentativnih vzorcev.

  Obrazložitev

  Organi za nadzor trga morajo, kjer je to primerno, na podlagi ocene tveganj in znakov težav ter ob spoštovanju načela sorazmernosti biti sposobni, da odvzamejo vzorce, zlasti kjer tveganje zadeva prodajo svežnjev pogosto poceni sestavnih delov ali potrošniških proizvodov, ki so pogosto hitro razprodani v distributerjevi promocijski prodaji.

  Predlog spremembe 94

  Člen 17, odstavek 1, pododstavka 2 in 3

  Organi so upravičeni, da od gospodarskih subjektov zahtevajo dostop do dokumentacije in informacij, za katere menijo, da so potrebni za namene člena 14.

  Ravno tako so pooblaščeni za vstop v prostore gospodarskih subjektov, če menijo, da je to potrebno za namene člena 14.

  Ob upoštevanju zahteve o sorazmernosti so organi za nadzor trga upravičeni, da od gospodarskih subjektov zahtevajo dostop do dokumentacije in podatkov, za katere menijo, da so potrebni za namene izvajanja njihovih dejavnosti, vključno z vstopom v prostore gospodarskih subjektov in odvzemom potrebnih reprezentativnih vzorcev proizvodov.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 73 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 95

  Člen 17, odstavek 1, pododstavek 3 a (novo)

   

  Ko organi za nadzor trga izvajajo preverjanja iz prvega pododstavka, priznajo poročila, ki potrjujejo skladnost, o preskusih, ki jih je izvedel organ za ugotavljanje skladnosti v Skupnosti, kot veljaven dokaz skladnosti.

  Obrazložitev

  Organi za nadzor trga zaradi pravne varnosti priznajo poročila, ki potrjujejo skladnost, o preskusih, ki jih je izvedel akreditirani priglašeni organ.

  Predlog spremembe 96

  Člen 17, odstavek 2, pododstavek 1

  Organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne ukrepe za opozarjanje uporabnikov na njihovem ozemlju na vse proizvode, za katere so ugotovili, da predstavljajo tveganje.

  Organi za nadzor trga zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni in sorazmerni ukrepi za opozarjanje uporabnikov na njihovem ozemlju v primernem časovnem obdobju o vseh proizvodih, za katere so ugotovili, da predstavljajo resno tveganje.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 74 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 97

  Člen 17, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Kadar želi organ za nadzor trga ene države članice umakniti s trga proizvod, proizveden v drugi državi članici, pošlje obvestilo zadevnemu gospodarskemu subjektu na naslov, naveden na obravnavanem proizvodu ali v njegovi spremni dokumentaciji.

  Obrazložitev

  Pomembno je, da je gospodarski subjekt obveščen, če se druga država članica odloči umakniti njegov proizvod. Vendar ni mogoče pričakovati, da bodo organi države članice navezali stik z gospodarskim subjektom, preden bodo poslali podatke organom druge države članice, saj bi to občutno upočasnilo postopek.

  Predlog spremembe 98

  Člen 17, odstavek 3

  3. Organi za nadzor trga opravljajo svoje dolžnosti v duhu neodvisnosti ter ob upoštevanju zaupnosti in poklicne molčečnosti.

  3. Organi za nadzor trga opravljajo svoje dolžnosti v duhu neodvisnosti od političnih in tržnih pritiskov. Po potrebi upoštevajo zaupnost, da bi zaščitili informacije, ki jih je zadevni gospodarski subjekt ustrezno opredelil kot poslovno skrivnost, ali osebne podatke, za katere vedno velja zahteva, da se objavijo po tej uredbi zaradi varstva interesov uporabnikov v Skupnosti.

  Obrazložitev

  Dejavnosti nadzora trga morajo delovati le v namene, ki jih določa novi odstavek 5 člena 14, in morajo biti zato neodvisne od tržnih in političnih pritiskov. Pri odločanju med ohranjanjem zaupnosti in potrebo po obveščanju javnosti o resnih tveganjih, mora biti zaupnost omejena na čim manjše število informacij, ki jih je nujno treba ohraniti v tajnosti, kot so informacije, ki so izkazane kot poslovna skrivnost in jih ni treba objaviti, da bi zagotovili primerne informacije o tveganju.

  Predlog spremembe 99

  Člen 18

  Države članice zagotovijo, da se proizvode, ki pomenijo resno tveganje, ki zahteva hitro ukrepanje, vključno z resnim tveganjem, ki nima takojšnjega učinka, odpokliče ali umakne ali da se prepove, da bi bili dostopni na trgu, in da je Komisija nemudoma obveščena v skladu s členom 20.

  Države članice zagotovijo, da se proizvode, ki pomenijo resno tveganje, vključno z resnim tveganjem, ki nima takojšnjega učinka, in zahtevajo hitro ukrepanje, odpokliče ali umakne ali da se prepove, da bi bili dostopni na trgu držav članic, in da je Komisija nemudoma obveščena v skladu s členom 20.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 76 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 100

  Člen 18, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Sklep o tem, ali proizvod predstavlja resno tveganje, temelji na ustrezni oceni tveganj, ki temelji na naravi tveganja in verjetnosti njegovega nastanka. Ocena tveganja upošteva vse podatke, vključno s podatki o tveganjih proizvoda, ki so se uresničila, če so na voljo. Upošteva se tudi vse morebitne ukrepe, ki so jih sprejeli zadevni gospodarski subjekti za zmanjševanje tveganja. Možnost doseganja višje stopnje varnosti ali razpoložljivost drugih proizvodov, ki predstavljajo nižjo stopnjo tveganja, ne pomeni, da proizvod predstavlja resno tveganje.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 77 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 101

  Člen 19, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep.

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep, ter zagotovijo, da je ukrep sorazmeren.

  Obrazložitev

  Da bi zagotovili, da gospodarski subjekti spoštujejo ukrepe in da sistem deluje bolj nemoteno, morajo ukrepi biti sorazmerni in ne smejo presegati tistega, kar je primerno.

  Predlog spremembe 102

  Člen 19, odstavek 3

  3. Pred sprejetjem ukrepa iz odstavka 1 ima zadevni gospodarski subjekt možnost, da predstavi svoje stališče, razen če tovrstno posvetovanje ni možno zaradi nujnosti predvidenega ukrepa v skladu z zdravstvenimi ali varnostnimi zahtevami ali drugimi javnimi interesi, ki jih določa ustrezna usklajevalna zakonodaja Skupnosti.

  3. Pred sprejetjem ukrepa iz odstavka 1 ima zadevni gospodarski subjekt možnost, da predstavi svoje stališče, razen če tovrstno posvetovanje ni možno zaradi nujnosti predvidenega ukrepa v skladu z zdravstvenimi ali varnostnimi zahtevami ali drugimi razlogi v zvezi z javnim interesom, ki jih določa ustrezna usklajevalna zakonodaja Skupnosti. Če je bil ukrep sprejet, ne da bi subjekt bil pri tem udeležen, se mu zagotovi možnost, da se čim prej izjavi o zadevi, ukrep pa se takoj nato pregleda.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je skladen s predlaganim širjenjem področja delovanja nadzora trga. Dodatek izraža splošno pravilo v primeru enostranskih vmesnih ukrepov.

  Predlog spremembe 103

  Člen 19, odstavek 3 a (novo)

   

  3a. Vsak ukrep iz odstavka 1 se takoj umakne ali spremeni v manj omejevalnega, ko gospodarski subjekt dokaže, da je sprejel ukrepe, ki učinkovito preprečujejo resno tveganje.

  Obrazložitev

  Člen 19(1) navaja morebitne tržne intervencije, ki bi jih lahko izvedli organi. Gospodarske posledice, ki izhajajo iz tega, bodo imele različne posledice za gospodarske subjekte. V skladu s splošnimi določbami zakonodaje Skupnosti mora biti stopnja tržnih intervencij sorazmerna s stopnjo tveganja za javnost. Določbe s podobnim vplivom so že vključene v direktivo o splošni varnosti proizvodov.

  Predlog spremembe 104

  Člen 21, naslov

  Sistem informacijske podpore

  Splošni sistem informacijske podpore

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 82 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 105

  Člen 21, odstavek 1

  1. Komisija razvije in vzdržuje splošni sistem za arhiviranje in izmenjavo informacij o vseh vprašanjih v zvezi z dejavnostmi nadzora trga.

  1. Komisija razvije in vzdržuje splošni sistem za arhiviranje in izmenjavo informacij o vseh vprašanjih v zvezi z dejavnostmi in programi za nadzor trga. Sistem primerno odraža obvestila in informacije, ki so bili poslani prek sistema hitre izmenjave informacij Skupnosti.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 83 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 106

  Člen 21, odstavek 2, pododstavek 2

  Varovanje zaupnosti in poklicne molčečnosti glede vsebine informacij je zagotovljeno. Varovanje poklicne molčečnosti ne prepreči širjenja tistih informacij organom za nadzor trga, ki so pomembne za zagotavljanje učinkovitosti dejavnosti nadzora trga.

  Brez poseganja v pododstavek 2 člena 17(3) je varovanje zaupnosti glede vsebine informacij zagotovljeno. Varovanje zaupnosti ne prepreči širjenja tistih informacij organom za nadzor trga, ki so pomembne za zagotavljanje učinkovitosti dejavnosti nadzora trga.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 21, odstavek 2, pododstavek 1.

  Predlog spremembe 107

  Člen 22, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Komisija zbere in uredi takšne podatke o nacionalnih ukrepih za nadzor trga, ki ji bodo omogočili izpolnjevanje njenih obveznosti.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 87 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 108

  Člen 22, odstavek 2 b (novo)

   

  2b. Preden država članica poročevalka obvesti druge države članice in Komisijo o svojih ugotovitvah in ukrepih, vzpostavi stik z gospodarskim subjektom na naslovu, navedenem na proizvodu ali v spremni dokumentaciji proizvoda (če obstaja). Če gospodarski subjekt odgovori v osemindvajsetih dneh, se ta odgovor vključi v poročilo države članice. Zahteva po vključitvi odgovora gospodarskega subjekta ne velja, če država članica poročevalka upravičeno meni, da bi takšen odlog predstavljal veliko tveganje za javno zdravje in varnost.

  Obrazložitev

  Na splošno bi bilo treba gospodarskim subjektom dati možnost, da se odzovejo na stališče organov, zlasti ko je treba vprašanje skladnosti reševati z drugimi državami članicami, s čimer se občutno povečuje vpliv na njihovo poslovanje.

  Predlog spremembe 109

  Člen 22, odstavek 2 c (novo)

   

  2c. Kadar želi organ za nadzor trga ene države članice umakniti s trga proizvod, proizveden v drugi državi članici, pošlje obvestilo zadevnemu gospodarskemu subjektu na naslov, naveden na obravnavanem proizvodu ali v njegovi spremni dokumentaciji.

  Obrazložitev

  Pomembno je, da je gospodarski subjekt obveščen, če se druga država članica odloči umakniti njegov proizvod. Vendar ni mogoče pričakovati, da bodo organi države članice navezali stik z gospodarskim subjektom, preden bodo poslali podatke organom druge države članice, saj bi to občutno upočasnilo postopek.

  Predlog spremembe 110

  Člen 23, odstavek 1

  1. Komisija pripravi in uskladi pobude za nadzor trga, pri katerih so za souporabo virov ter strokovnega znanja in izkušenj potrebni sodelovanje ter strokovno znanje in izkušnje dveh ali več držav članic.

  1. Komisija pripravi in uskladi pobude za nadzor trga, pri katerih so za souporabo virov ter strokovnega znanja in izkušenj potrebni sodelovanje ter strokovno znanje in izkušnje dveh ali več držav članic, vključno s pobudami za sodelovanje s tretjimi državami.

  Obrazložitev

  Nadzor trga mora biti učinkovit za vse proizvode, ki so dani na trg EU, ne glede na to kje so bili proizvedeni ali kako se z njimi trguje. Zato bodo skupne pobude s tretjimi državami in izboljšano sodelovanje z njihovimi ustreznimi oblastmi najprej pripomogle k boljšemu razumevanju zapletenih pravil in uredb EU, poleg tega pa bodo te oblasti spodbudile k sprejemanju ukrepov za preprečevanje nezakonitega izvoza neskladnih proizvodov v EU.

  Predlog spremembe 111

  Člen 23, odstavek 2, točka (b a) (novo)

   

  (ba) razvija primerne programe za sodelovanje s tretjimi državami, povezane z izmenjavo informacij in tehnične pomoči, da spodbudi in oceni evropske sisteme in dejavnosti, ki so povezane z ugotavljanjem skladnosti, nadzorom trga in akreditacijo;

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 23, odstavek 1.

  Predlog spremembe 112

  Člen 23, odstavek 2, točka (bb) (novo)

   

  (bb) pripravi letno poročilo o izvajanju usklajevalne zakonodaje Skupnosti;

  Obrazložitev

  Pomembno je izboljšati informacije o izvajanju te uredbe, ki bo koristila vsem gospodarskim subjektom.

  Predlog spremembe 113

  Člen 23, odstavek 2, točka (b c) (novo)

   

  (bc) vzpostavi skupno, javno bazo podatkov, ki bo dostopna javnim upravam in gospodarskim subjektom držav članic in bo navajala vse primere, v katerih je bil odkrit proizvod, ki predstavlja resno nevarnost za zdravje in varnost ali je kršil usklajevalno zakonodajo Skupnosti;

  Obrazložitev

  Širjenje informacij o izvajanju predlagane uredbe se mora znatno izboljšati. Skupna baza podatkov bo v tem posebnem primeru gospodarskim subjektom v dobri veri omogočala, da ne bodo sklepali poslov z nezanesljivimi partnerji zunaj in znotraj Skupnosti.

  Predlog spremembe 114

  Člen 23, odstavek 2, točka (b d) (novo)

   

  (bd) razvija, organizira in oblikuje programe za izmenjavo izkušenj, informacij in najboljše prakse, programe in ukrepe za skupne projekte, kampanje obveščanja, programe skupnih obiskov in souporabo virov, ob ustreznem sodelovanju s tretjimi državami.

  Obrazložitev

  Veliko število neskladnih proizvodov, ki pride na notranji trg ES, proizvajajo tretje države (na primer Kitajska 47 %). To pogosto izhaja iz neustreznih informacij in usposabljanja, zato je treba v sodelovanju s temi državami razvijati in vzpostaviti skupne programe in izmenjavo, enako kot v ES.

  Predlog spremembe 115

  Člen 23, odstavek 3

  3. Kjer je to primerno, države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni organi sodelujejo v dejavnostih iz odstavka 2.

  3. Kjer je to primerno, države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni organi v celoti sodelujejo v dejavnostih iz odstavka 2.

  Obrazložitev

  Nacionalni organi morajo sodelovati v celoti, da bi zagotovili učinkovitost sistema; države članice ne bi smele imeti manevrskega prostora glede svoje udeležbe.

  Predlog spremembe 116

  ODDELEK 2 A (NOVO)

   

  ODDELEK 2a

   

  SKLADNOST PROIZVODOV – ZNAK CE

  Obrazložitev

  Predlaga se sprememba nekaterih temeljnih določb predlaganega sklepa in njihova vključitev v uredbo, da bi se znak CE učinkoviteje obravnaval.

  Predlog spremembe 117

  Člen 23 a (novo), odstavek 1

   

  Člen 23a

   

  Splošna pravila za znak CE

   

  1. Znak CE namesti samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Znak se lahko namesti le, če so pogoji iz ustrezne zakonodaje Skupnosti, ki predvideva označevanje z znakom CE, izpolnjeni. Proizvajalec z nameščanjem ali namestitvijo znaka CE prevzame odgovornost za skladnost proizvoda z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Skupnosti.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 95 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 118

  Člen 23 a (novo), odstavek 2

   

  2. Znak CE je edini znak, ki potrjuje, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami zadevne zakonodaje Skupnosti o namestitvi znaka. Države članice se vzdržijo vnosa kakršnega koli sklicevanja v svoje nacionalne predpise na oznako skladnosti, ki ni znak CE, v zvezi s skladnostjo z določbami iz zakonodaje o CE-označevanju.

  Predlog spremembe 119

  Člen 23 a (novo), odstavek 3

   

  3. Države članice zagotovijo pravilno izvajanje režima, ki ureja znak CE, in sprožijo sodne postopke v primeru zlorabe. Države članice poskrbijo za kazni, vključno s kazenskimi sankcijami za resne kršitve. Takšne kazni so sorazmerne z resnostjo kaznivega dejanja in so učinkovito odvračilo od zlorab.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev člena 23 b (novo), odstavek 1.

  Predlog spremembe 120

  Člen 24, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo, da njihovi carinski organi v zadostnem obsegu izvajajo ali so izvedli ustrezne kontrole lastnosti proizvoda, preden je ta sproščen v prosti promet;

  1. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi ustrezni organi, pristojni za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Skupnosti, potrebna pooblastila in sredstva za ustrezno izvajanje svojih nalog. Države članice tudi zagotovijo učinkovito sodelovanje med carinskimi organi in organi za nadzor trga, med drugim zaradi izvajanja v zadostnem obsegu ustreznih kontrol lastnosti proizvoda v skladu z načeli, določenimi v členu 17(1), preden je ta proizvod sproščen v prosti promet.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 102 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 121

  Člen 24, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Če je v državi članici za nadzor trga in carinski nadzor pristojnih več organov, ti organi sodelujejo med seboj, kar vključuje delitev informacij, ki ustrezajo njihovim nalogam.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe dovoljuje in zahteva pretok informacij med organi v tistih državah članicah, kjer je udeleženih več organov.

  Predlog spremembe 122

  Člen 24, odstavek 2, uvodni del

  2. Carinski organi zadržijo sprostitev proizvoda v prosti promet, če med izvajanjem kontrol iz odstavka 1 ugotovijo kaj od naslednjega:

  2. Države članice zagotovijo, da ustrezni organi zadržijo sprostitev v prosti promet na trgu Skupnosti, če so med izvajanjem kontrol iz odstavka 1 ugotovile kaj od naslednjega:

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe sledi predlogu spremembe 24.1, ki izrecno predvideva svobodo držav članic, da izpolnjujejo svoje skupne obveznosti do EU na način, ki ga same izberejo.

  Predlog spremembe 123

  Člen 24, odstavek 2, točka (a)

  (a) proizvod ima značilnosti, ki vzbujajo verjetnost, da proizvod, pod pogojem, da je pravilno vgrajen, vzdrževan in uporabljan, resno ogroža zdravje ali varnost ali katero koli drugo vprašanje zaščite javnega interesa iz drugega pododstavka člena 1;

  (a) proizvod ima značilnosti, ki vzbujajo verjetnost, da proizvod, pod pogojem, da je pravilno vgrajen, vzdrževan in uporabljan, resno ogroža zdravje, varnost, varstvo okolja ali katero koli drugo vprašanje zaščite javnega interesa iz člena 1;

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 104 iz osnutka poročila)

  Predlog spremembe 124

  Člen 24, odstavek 2, točka b

  (b) proizvodu ni priložena dokumentacija, obvezna po ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, ali pa ni označen v skladu s to zakonodajo.

  (b) proizvodu ni priložena pisna ali elektronska dokumentacija, obvezna po ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, ali pa ni označen v skladu s to zakonodajo.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe dodaja izraz "pisna ali elektronska dokumentacija", da se odpravi kakršen koli dvom glede razlage izraza "dokumentacija".

  Predlog spremembe 125

  Člen 24, odstavek 2, točka b a (novo)

   

  (ba) na proizvod je nameščen napačen ali zavajajoč znak CE.

  Obrazložitev

  Nacionalnim carinskim organom mora biti omogočeno, da prekinejo kroženje katerega koli proizvoda na trgu, če je na njem nameščen napačen ali zavajajoč znak CE.

  Predlog spremembe 126

  Člen 25, odstavek 1

  1. Proizvod, katerega sprostitev so carinski organi zadržali na podlagi člena [24], se sprosti, če v treh delovnih dneh od zadržanja sprostitve carinski organi niso bili uradno obveščeni o morebitnih ukrepih, ki so jih izvedli organi za nadzor trga, in če so bile izpolnjene vse ostale zahteve in formalnosti, ki se nanašajo na tako sprostitev.

  1. Proizvod, katerega sprostitev so carinski organi zadržali na podlagi člena [24], se sprosti, če v petih delovnih dneh od zadržanja sprostitve carinski organi niso bili uradno obveščeni o morebitnih ukrepih, ki so jih izvedli organi za nadzor trga, in če so bile izpolnjene vse ostale zahteve in formalnosti, ki se nanašajo na tako sprostitev.

  Obrazložitev

  Člen 25 daje (notranjemu) organu za nadzor trga tri dni za ukrepanje, sicer je treba proizvod sprostiti v prosti promet. Trije dnevi komaj zadostujejo za preprosto izmenjavo pošte med dvema javnima upravama. Javna varnost ne sme biti prizadeta zaradi upravnih zamud v primeru nevarnih proizvodov.

  Predlog spremembe 127

  Člen 26, odstavek 2, pododstavek 1

  2. Kadar organi za nadzor trga ugotovijo, da zadevni proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ustrezno ukrepajo, vključno, po potrebi, s prepovedjo dajanja proizvoda na trg.

   

   

  2. Kadar organi za nadzor trga ugotovijo, da zadevni proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ustrezno ukrepajo, vključno s prepovedjo dajanja proizvoda na trg.

   

  Obrazložitev

  Črtanje zaradi nepotrebnosti.

  Predlog spremembe 128

  Člen 26, odstavek 2, pododstavek 2

  V primerih, ko je dajanje na trg prepovedano, carinske organe zaprosijo, da na trgovinskem računu, ki spremlja proizvod, ali na katerem koli drugem ustreznem spremnem dokumentu vključijo naslednji zaznamek:

  „Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – uredba (ES) št …/..“,

  Če je dajanje na trg prepovedano, zahtevajo od carinskih organov, da proizvoda ne sprostijo v prosti promet in da na trgovinskem računu, ki spremlja proizvod ali na katerem koli drugem ustreznem spremnem dokumentu vključijo naslednji zaznamek:

  „Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – uredba (ES) št …/..“,

  Obrazložitev

  Prepoved, da se blago sprosti v promet, mora biti jasna.

  Predlog spremembe 129

  Člen 26, odstavek 4

  4. Organi za nadzor trga lahko proizvode, ki predstavlja resno tveganje, uničijo, če menijo, da je to potrebno in sorazmerno.

  4. Organi držav članic lahko proizvode, ki predstavljajo resno tveganje, uničijo ali drugače onemogočijo njihovo delovanje, če menijo, da je to potrebno in sorazmerno.

  (To je predlog spremembe 253, vendar sedaj ne uvaja novega odstavka; namesto tega spreminja odstavek 4)

  Predlog spremembe 130

  Člen 26, odstavek 4 a (novo)

   

  4a. Organi za nadzor trga zagotovijo organom, zadolženim za kontrole na zunanjih mejah, informacije o kategorijah proizvodov, pri katerih je bilo opredeljeno resno tveganje neskladnosti s pomenom odstavkov 1 in 2.

  Predlog spremembe 131

  Člen 32, odstavek 2

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti ugotavljanja skladnosti, akreditacije in nadzora trga, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti, v skladu z zahtevami politik in zakonodaje Skupnosti ter najmanj vsakih pet let obvesti Evropski parlament in Svet o rezultatu takih dejavnosti.

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti ugotavljanja skladnosti, akreditacije in nadzora trga, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti, v skladu z zahtevami politik in zakonodaje Skupnosti ter najmanj vsaka tri leta obvesti Evropski parlament in Svet o rezultatu takih dejavnosti.

  Obrazložitev

  Petletno obdobje, ki ga je predlagala Komisija, je predolgo in ga je treba skrajšati.

  Predlog spremembe 132

  Člen 34

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija pripravi smernice.

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija pripravi smernice po posvetovanju z interesnimi skupinami.

  Obrazložitev

  Komisija se mora posvetovati z interesnimi skupinami pri oblikovanju smernic za izvajanje.

  Predlog spremembe 133

  Člen 35 a (novo)

   

  Člen 35a
  Klavzula o pregledu

   

  Komisija najkasneje do …1 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uporabi te uredbe in direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov ter katerega koli drugega ustreznega instrumenta Skupnosti, ki obravnava nadzor trga. Zlasti poročilo analizira skladnost predpisov Skupnosti s področja nadzora trga. Če je ustrezno, se poročilu priložijo predlogi za spremembo in/ali konsolidacijo zadevnih instrumentov zaradi boljših predpisov in poenostavitve. Poročilo vključuje oceno razširitve obsega poglavja III te uredbe na vse proizvode.

   

  _________

  1 Pet let od začetka veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe 134

  Člen 36

  Države članice določijo pravila o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami za hujše kršitve, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [...], prav tako pa jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih naknadnih spremembah, ki nanje vplivajo.

  Države članice določijo pravila o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami za hujše kršitve, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter sorazmerno povečane, če je zadevni gospodarski subjekt v preteklosti že podobno prekršil določbe te uredbe. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [...], prav tako pa jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih naknadnih spremembah, ki nanje vplivajo.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev predloga spremembe 134.

  Predlog spremembe 135

  Člen 36 a (novo)

   

  Člen 36a

   

  Sprememba direktive 2001/95/ES

   

  V členu 8 direktive 2001/95/ES se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

   

  "3. Pristojni organi v primeru proizvodov, ki pomenijo resno nevarnost, hitro sprejmejo ustrezne ukrepe iz odstavka 1(b) do (f). Obstoj resne nevarnosti določijo države članice, ki ocenijo vsak posamezen primer glede na njegovo vsebino ob upoštevanju smernic iz točke 8 priloge II."

  Predlog spremembe 136

  Člen 37, odstavek 1

  Uredba (EGS) št. 339/93 se razveljavi dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

  Uredba (EGS) št. 339/93 se razveljavi po začetku veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe 137

  Člen 38, odstavek 2

  Poglavje III se začne uporabljati dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

  črtano

  Predlog spremembe 138

  Priloga (novo)

   

  Priloga

   

  Zahteve za priznanje v skladu s členom 12a

   

  1. Organ, priznan v skladu s členom 12a ("organ"), se ustanovi v Evropski skupnosti.

   

  2. V skladu z ustanovno listino organa so nacionalni akreditacijski organi iz Skupnosti upravičeni do članstva, pod pogojem, da plačajo zahtevano članarino ter izpolnjujejo pravila in cilje organa, kot so tu določeni in kot so dogovorjeni v okvirnem sporazumu.

   

  3. Organ se posvetuje z vsemi interesnimi skupinami pri pripravi sklepov, ki jih bodo zadevali.

   

  4. Organ zagotovi svojim članom storitve strokovnega ocenjevanja, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 9.

   

  5. Postopki organa omogočajo sklenitev večstranskih sporazumov, ki zagotavljajo, da drugi nacionalni akreditacijski organi priznajo akreditacijske storitve, ki jih zagotavlja nacionalni akreditacijski organ in za katere je ta organ uspešno opravil redno strokovno ocenjevanje.

   

  6. Organ izvaja naloge, ki jih Komisija zahteva v skladu s členom 12.

  (Ta predlog spremembe nadomesti predlog spremembe 110 iz osnutka poročila)

  OBRAZLOŽITEV

  Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o akreditaciji in nadzoru trga proizvodov v Skupnosti in priloženi predlog sklepa o skupnem okviru za trženje proizvodov.

  Vzpostavitev notranjega trga za blago je eden izmed ciljev Evropske skupnosti. Notranji trg je območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu s Pogodbo ES zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Namen predloga je zagotoviti skupni okvir za obstoječe infrastrukture za akreditacijo za nadzor organov za ugotavljanje skladnosti ter nadzor trga za nadzor proizvodov in gospodarskih subjektov.

  Glavni cilj je zagotavljati prost pretok blaga v usklajenem okviru. Pripisovanje osrednjega pomena prostemu pretoku blaga kot enemu od stebrov notranjega trga bo ob obstoju potrebnega zaupanja potrošnikov le še prispevalo k rasti in konkurenčnosti. Odpravljanje ovir gospodarskim subjektom in ustvarjanje ugodnih gospodarskih pogojev za podjetja mora vedno odražati visoko raven varstva potrošnikov. Visoki standardi zdravja in varnosti potrošnikov ter varovanje okolja so osrednja skrb vsake politike EU.

  Čeprav pripravljavec mnenja pozdravlja predloge, meni, da so mogoče nadaljnje izboljšave. Zato vlaga predloge sprememb v skladu z naslednjimi smernicami:

  Vsebina in področje uporabe

  Poročevalec je zaskrbljen zaradi omejenega področja uporabe te uredbe glede proizvodnih sektorjev, ki jih zajema. Predlog daje priložnost vzpostavitvi širšega okvira za akreditacijo in nadzor trga. Izkoristiti je treba priložnost, da se kar najbolj zmanjša drobitev ureditve, ter v interesu poenostavitve in boljše ureditve.

  Obsežne izključitve so zajete v vseh delih zakonodaje in ne le v tistih, ki so lahko pomembni. Zaradi izključitev je nevarnost, da se uredba preusmeri v izjemo namesto v predvideni okvir. Da bi odpravili izključitve, je treba odpraviti potrebo po reviziji uredbe, kot in kadar bo predpisana nova zakonodaja. Ohranjanje izključitev odpira vrata zahtevam za še več izključitev in s tem povečuje problem. Zahteve za izključitev bi lahko bile bolj utemeljene s posebnimi interesi posameznih sektorjev kot pa s skrbjo za vzpostavitev skladnega okvira.

  Poročevalec, ki daje prednost širokemu področju uporabe, zato predlaga odpravo vseh izključitev.

  Namesto tega se ponovno izrazi splošno načelo, da imajo bolj posebna pravila prednost pred bolj splošnimi pravili. To je splošno in dobro vpeljano pravno načelo v številnih drugih delih zakonodaje Skupnosti, vključno z Direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov (GPSD).

  Uvedene so bile nekatere opredelitve, kot so "proizvodi", "usklajevalna zakonodaja Skupnosti", "vstop na trg Skupnosti", "ugotavljanje skladnosti" in "znak CE", pri katerih je treba zagotoviti skladnost opredelitev v uredbi.

  Akreditacija in ugotavljanje skladnosti

  Akreditacija je bila doslej urejena na ravni Skupnosti, čeprav se je izvajala in se izvaja v vseh državah članicah, ki so zato razvile različne (in divergentne) sisteme in zahteve. Predlog določa celosten okvir za akreditacijo ter na ravni Skupnosti določa načela za njegovo delovanje in organizacijo.

  Poročevalec odločno podpira idejo, da se akreditacijo pusti v nacionalni pristojnosti, ker morajo nacionalni akreditacijski organi nastopati kot javni organi in v javnem interesu. Konkurenca na obveznem področju med akreditacijskimi organi je zato izključena.

  Poročevalec z ozirom na področje uporabe akreditacije meni, da mora biti čim širše, da se prepreči nastajanje več sistemov. Zato se bo okrepilo zaupanje v akreditacijo in preprečila se bo zamenjava med gospodarskimi subjekti.

  Za ohranjanje visokih standardov akreditacije so se glede delovanja akreditacije okrepile nekatere pravice zadevnih oblasti.

  Vloga Evropskega združenja za akreditacijo (EA)

  Poročevalec meni, da je vključitev Evropskega združenja za akreditacijo (EA) v uredbi problematično, ker je prvič, EA subjekt, za katerega velja zasebno pravo, drugič, ni bilo še formalno sklenjeno, če bo EA zadevna organizacija ali kako dolgo, ter tretjič, v primeru morebitnih sprememb korporacijske strukture EA, kot je morebitna sprememba imena ali če bi šla v likvidacijo ali se združila. Poročevalec se ne sprašuje o sposobnostih EA, ki jih je več let ustrezno dokazovala, prepričan pa je, da se mora uredba nanašati na organ, ki bo priznan ob izpolnjevanju določenih meril.

  Komisija bi po posvetovanju z državami članicami posledično morala priznati organ, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge A, ter priti do okvirnega sporazuma, ki bo med drugim vseboval določbe za nadzor organa.

  Nadzor trga in carinski organi

  Splošne pripombe k zadevi in področje uporabe omenjenega veljajo predvsem za nadzor trga. Poročevalec ne vidi razumnega razloga za vzpostavitev okvira za nadzor trga, ki je prerešetan z izjemami. Okvir za nadzor trga mora po svoji naravi biti širok.

  GPSD je treba na primer vključiti v okvir, saj je meja med proizvodi za potrošniško in poklicno uporabo zamegljena, in ker bi izključitev pomenila nepotreben zaplet in bi lahko vodila do nejasnih postopkov in pristojnosti.

  Tudi izključitev 15 celotnih direktiv in uredb iz člena 13(3) bi bila v nasprotju z vzpostavitvijo učinkovitega nadzora trga, ki bi temeljil na pravilih vse EU.

  Zagotoviti bi bilo treba ustreznost ukrepov nadzora trga za posamezne proizvode ter ohranjanje zadevnih posebnih predpisov in praks. To se doseže s splošnim načelom, da imajo posebna pravila, ki veljajo za posamezne sektorje, prednost pred splošnimi pravili okvira, ki je s tem določen.

  Poročevalec poudarja določbe o obveznostih držav članic glede vzpostavitve, izvajanja in rednega posodabljanja njihovih programov nadzora trga. Poudarjeni so tudi postopki pregledovanja in ocenjevanja. Poudarjena je komunikacija med državami članicami in Komisijo ter informiranje javnosti.

  Poročevalec predlaga osredotočenje na prizadevanja za nadzor trga za proizvode, ki predstavljajo resno tveganje. Določbe o proizvodih, ki predstavljajo resno tveganje, so bile spremenjene in pojasnjene zlasti glede ocene tveganja.

  Poročevalec je prepričan, da bodo za učinkovitost nadzora trga v EU skupne pobude s tretjimi državami in izboljšano sodelovanje z njihovimi zadevnimi oblastmi najprej pripomogle k boljšemu razumevanju zapletenih pravil in uredb EU in tudi spodbudile organe tretjih držav k sprejemanju ukrepov za preprečevanje nezakonitega izvoza v EU.

  Poročevalec glede nadzora proizvodov, ki vstopajo na trg Skupnosti, meni, da je treba okrepiti usklajevanje in izmenjavo informacij med organi carinskega nadzora in nadzora trga. Obseg proizvodov iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Skupnosti, se stalno povečuje in hkrati se povečuje tudi pomen nadzora carinskih organov. Carinski organi morajo za boljšo učinkovitost trga od zadevnih organov za nadzor trga precej vnaprej prejeti vse potrebne informacije o nevarnih proizvodih. Uredba bo vodila k nadaljnjemu povečanju dejavnosti nadzora trga; pristop nadzora trga bi moral biti preventiven namesto reaktiven v interesu poštene konkurence in nenazadnje potrošnikov.

  Znak CE

  Poročevalec meni, da mora biti znak CE bolje zaščiten, zato so bile uvedene določbe (ki temeljijo na predlaganem sklepu), ki obravnavajo znak CE. Ker pomen znaka CE ni jasno razumljiv, je vedno večje število proizvodov, ki nosijo znak CE in niso v skladu z ustrezno zakonodajo. Imeti jasna pravila o znaku CE je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov. Organom za nadzor trga je ustrezen znak CE koristen instrument za njihove učinkovite dejavnosti nadzora trga.

  MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (14.9.2007)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov
  (KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

  Pripravljavec mnenja: Helmuth Markov

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Odbor za mednarodno trgovino pozdravlja predloge Komisije o oblikovanju strožjega in celovitejšega nadzora Skupnosti nad trženjem proizvodov.

  Pripravljavec mnenja še zlasti meni, da lahko predlagana uredba predstavlja pomemben korak naprej pri ustvarjanju varnejšega in dobro delujočega enotnega trga.

  Seznanil se je z dejstvom, da obstaja določeno tveganje izkrivljanja konkurence zaradi različnih načinov imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti s strani nacionalnih organov in neenako obravnavanje v primeru neskladnih ali nevarnih proizvodov na trgu z različnimi nacionalnimi tržnimi nadzornimi infrastrukturami, pravili in sredstvi.

  Strinja se tudi z zaključki Komisije, v skladu s katerimi so imele pretekle zlorabe za posledico določeno pomanjkanje zaupanja v oznake skladnosti ter da se ta skladnost pri izvajanju in uporabi veljavnih pravil gotovo lahko izboljša. Izkušnja je pokazala, da so zlorabe pogosto vključevale uvoženo blago, ki je lahko ušlo iz sistema preverjanja, ki so ga vodile Skupnost in pristojni nacionalni organi.

  CE-označevanje se pogosto šteje kot dokaz, da je izdelek sam po sebi varen, ker upošteva stroga pravila Skupnosti, ki zagovarjajo temeljne pravice potrošnikov in državljanov, da imajo dostop le do varnih proizvodov. To pa žal vedno ne velja. Ker je CE-označevanje večinoma v pristojnosti proizvajalca, ni pravega zagotovila, da resnično odraža skladnost proizvoda z zakonodajo Skupnosti. To je še bolj očitno ob upoštevanju dejstva, da so tehnični standardi in preverjanja v tretjih državah manj strogi od tistih, ki veljajo za Evropsko unijo.

  V teh pogojih je nedvomno treba sistem, ki temelji na „izjavi ES o skladnosti“ (ki jo pretežno samoupravljajo proizvajalci znotraj in zunaj Skupnosti), okrepiti z resnim sistemom nadzora ter z enako verodostojnimi kaznimi. Javni interes Skupnosti ne more sprejeti, da se temeljne pravice državljanov žrtvujejo za interese močnih večnacionalnih skupin.

  V tem oziru igrajo nacionalni carinski organi pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se nevarni proizvodi ne dajo na trg. Boljše usklajevanje in širše kroženje informacij bosta verjetno povečala učinkovitost ukrepa nacionalnih carinskih organov in zagotovila, da goljufiva praksa, katere namen je, da se izogne ustrezni obravnavi zakonske obveznosti tujih proizvajalcev in uvoznikov.

  Smiselno bi tudi bilo, če bi v skladu s členom 16(3) Sklepa nacionalni carinski organi bili pooblaščeni, da zadržijo sprostitev proizvodov v prosti promet, kadar so na proizvodu nameščeni znaki, označbe ali napisi, ki so napačni in bi lahko zavedli tretje stranke glede pomena ali oblike CE-označevanja.

  Pripravljavec mnenja meni, da je uničenje uvoženih proizvodov, za katere je ugotovljeno, da so nevarni za javno zdravje ali da ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti primeren odziv, ki bi zagotovil učinkovito sredstvo proti uvozu proizvodov, katerim je bil zavrnjen dostop do trga. Ta ukrep bi tudi moral odpraviti nesprejemljivo prakso, v skladu s katero se nevarni proizvodi ali proizvodi, ki ne upoštevajo oznak skladnosti, ponovno izvozijo ter kasneje vstopijo na trg Skupnosti na drugi točki vstopa.

  Nadzor bo učinkovit le, če se bodo za kršitve uporabljale učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Zakonodaja na ravni Skupnosti, ki obravnava to vprašanje, je ustrezna, vendar verjetno prezgodnja. Pripravljavec mnenja vsekakor priporoča, da se vzpostavi skupni okvir, v katerem se bodo uporabljale podobne kazni v celotni Skupnosti. Predpise je treba uporabljati skladno, da bi se izognili resnim kršitvam sistema nadzora Skupnosti. Pripravljavec mnenja tudi priporoča uporabo hujših kazni, če se gospodarski subjekt spozna za krivega za ponavljajoče se kršitve usklajevalne zakonodaje Skupnosti.

  Predlagana uredba se tudi lahko izboljša, če zadeva komunikacijo. Pripravljavec mnenja predlaga v ta namen naslednji izboljšavi:

  a) poročilo o izvajanju usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ki ga letno objavi Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami;

  (b) vzpostavitev skupne, javne baze podatkov, ki bo dostopna javnim upravam in gospodarskim subjektom držav članic in bo navajala vse primere, v katerih je bil odkrit proizvod, ki predstavlja resno nevarnost za zdravje in varnost, ali je bila kršena usklajevalna zakonodaje Skupnosti.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 29

  (29) Točke vstopa na zunanjih mejah so dobro postavljene, tako da se proizvodi, ki niso varni, odkrijejo, še preden se dajo v promet. Obveznost carinskih organov, da izvajajo kontrole v zadostnem obsegu, zato lahko prispeva k varnejšemu trgu.

  (29) Točke vstopa na zunanjih mejah so dobro postavljene, tako da se proizvodi, ki niso varni ali imajo nameščene znake, označbe ali napise, ki so napačni ali bi lahko zavedli tretje stranke glede pomena ali oblike CE-označevanja, odkrijejo, še preden se dajo v promet. Obveznost carinskih organov, da izvajajo kontrole v zadostnem obsegu, zato lahko prispeva k varnejšemu trgu.

  Obrazložitev

  Carinski organi morajo tudi nujno preverjati, če so proizvodi, ki vstopajo v Skupnost, pri CE-označevanju napačni ali zavajajoči.

  Predlog spremembe 2

  Uvodna izjava 31

  (31) Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve določb te uredbe, in zagotovijo, da se izvajajo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

  (31) Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve določb te uredbe, in zagotovijo, da se izvajajo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Morale bi biti sorazmerno naraščajoče, če je bil odgovorni gospodarski subjekt v preteklosti že spoznan za krivega za podobne kršitve določb te uredbe.

  Obrazložitev

  Za gospodarske subjekte, ki ponovno kršijo določbe, morajo veljati strožje in bolj odvračilne kazni od tistih, ki veljajo za gospodarske subjekte, ki so uredbo kršili le enkrat. To je jasno pravno načelo, ki se mora uporabljati tudi v tem primeru.

  Predlog spremembe 3

  Člen 6, odstavek 1, točka (c a) (novo)

   

   

  (ca) če je organ, ki ga je treba akreditirati, del podružnice organizacije s sedežem v drugi državi članici, lahko zahteva akreditacijo bodisi pri lokalnem akreditacijskem organu ali pri nacionalnem akreditacijskem organu matične organizacije.

  Obrazložitev

  V primerih, ko so organi za ugotavljanje skladnosti, laboratoriji za preskus in kalibracijo itd. del večje, čezmejne organizacije, jim je treba omogočiti, da so akreditirani bodisi v državi članici, kjer imajo sedež, ali v državi članici, kjer ima sedež njihova matična organizacija.

  Predlog spremembe 4

  Člen 9, odstavek 5

  5. Rezultate strokovnega vrednotenja se posreduje vsem državam članicam in Komisiji.

  5. Končne rezultate strokovnega vrednotenja se objavi in posreduje vsem državam članicam in Komisiji.

  Obrazložitev

  Rezultati strokovnega vrednotenja so v neposrednem interesu ne le držav članic in Komisije, ampak tudi porabnikov in drugih zainteresiranih strani pri akreditaciji.

  Predlog spremembe 5

  Člen 17, odstavek 2, pododstavek 1

  2. Organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne ukrepe za opozarjanje uporabnikov na njihovem ozemlju na vse proizvode, za katere so ugotovili, da predstavljajo tveganje.

  2. Organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne in sorazmerne ukrepe za opozarjanje uporabnikov na njihovem ozemlju na vse proizvode, za katere so ugotovili, da predstavljajo tveganje.

  Obrazložitev

  V pravnem besedilu mora biti natančno pojasnjeno, da morajo biti ukrepi, sprejeti zaradi dokazanega pomanjkanja skladnosti, sorazmerni.

  Predlog spremembe 6

  Člen 19, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep.

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep ter zagotovijo, da je ukrep sorazmeren.

  Obrazložitev

  V pravnem besedilu mora biti natančno pojasnjeno, da morajo biti ukrepi, sprejeti zaradi dokazanega pomanjkanja skladnosti, sorazmerni.

  Predlog spremembe 7

  Člen 23, odstavek 2, točka (b a) (novo)

   

  (ba) pripravi letno poročilo o izvajanju usklajevalne zakonodaje Skupnosti;

  Obrazložitev

  Širjenje informacij o izvajanju predlagane uredbe se mora znatno izboljšati.

  Predlog spremembe 8

  Člen 23, odstavek 2, točka (b b) (novo)

   

  (bb) vzpostavi skupno, javno bazo podatkov, ki bo dostopna javnim upravam in gospodarskim subjektom držav članic in bo navajala vse primere, v katerih je bil odkrit proizvod, ki predstavlja resno nevarnost za zdravje in varnost, ali je bila kršena usklajevalna zakonodaje Skupnosti;

  Obrazložitev

  Širjenje informacij o izvajanju predlagane uredbe se mora znatno izboljšati. Skupna baza podatkov bo v tem posebnem primeru gospodarskim subjektom v dobri veri omogočala, da ne bodo sklepali poslov z nezanesljivimi partnerji zunaj in znotraj Skupnosti.

  Predlog spremembe 9

  Člen 23, odstavek 2, točka (b c) (novo)

   

  (bc) razvija, organizira in oblikuje ustrezne programe za izmenjavo izkušenj, informacij in najboljše prakse, programe in ukrepe za skupne projekte, kampanje obveščanja, programe skupnih obiskov in souporabo virov, ob ustreznem sodelovanju s tretjimi državami.

  Obrazložitev

  Veliko število neskladnih proizvodov, ki pride na notranji trg ES, proizvajajo tretje države (na primer 47 % Kitajska). To je pogosto zaradi neustreznih informacij in usposabljanja, zato je treba v sodelovanju s temi državami razvijati in vzpostaviti skupne programe in izmenjavo, enako kot v ES.

  Predlog spremembe 10

  Člen 23, odstavek 3

  3. Kjer je to primerno, države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni organi sodelujejo v dejavnostih iz odstavka 2.

  3. Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni organi polno sodelujejo v dejavnostih iz odstavka 2.

  Obrazložitev

  Za boljše delovanje sistema je treba kar najbolj povečati sodelovanje med nacionalnimi organi in ga ne prepustiti v presojo posameznim državam članicam.

  Predlog spremembe 11

  Člen 24, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Države članice svojim carinskim organom podelijo večje pristojnosti in jim zagotovijo sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog, vključno z uničenjem proizvodov, ki niso v skladu z zakonodajo Skupnosti.

  Obrazložitev

  Nacionalni carinski organi imajo pomembno vlogo pri preprečevanju trženja proizvodov, ki niso v skladu z zakonodajo Skupnosti, na trgu Evropske unije. Da bi lahko svoje naloge izvajali čim bolje, jim je treba podeliti večje pristojnosti, vključno s pooblastilom za uničenje proizvodov, neskladnih z zakonodajo, tudi proizvodov z oznakami, ki bi lahko potrošnike zavedle, zlasti glede pomena in oblike znaka CE.

  Predlog spremembe 12

  Člen 24, odstavek 2, točka (b a) (novo)

   

  (ba) če so na proizvodu nameščeni znaki, označbe ali napisi, ki so napačni in bi lahko zavedli tretje stranke glede pomena ali oblike CE-označevanja ali obojega.

  (Glej člen 16(3) Sklepa)

  Obrazložitev

  Nacionalni carinski organi morajo biti pooblaščeni, da zadržijo sprostitev proizvodov v prosti promet, kadar so na proizvodu nameščeni znaki, označbe ali napisi, ki so napačni in bi lahko zavedli tretje stranke glede pomena ali oblike CE-označevanja.

  Predlog spremembe 13

  Člen 26 a (novo)

   

  Člen 26a

  Splošna pravila CE-označevanja

  1. 1. CE-označevanje lahko namesti samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Proizvajalec z namestitvijo CE-označevanja prevzame odgovornost za skladnost proizvoda z določbami sklepa št. .../… Evropskega parlamenta in Sveta s … [o splošnem okviru za trgovanje s proizvodi].

  2. CE-označevanje je edini znak, ki potrjuje, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami. Države članice se vzdržijo vnosa kakršnega koli sklicevanja v svoji nacionalni zakonodaji ali izključijo iz nje kakršno koli sklicevanje na oznako skladnosti, ki ni CE-označevanje, v zvezi s skladnostjo z določbami iz zakonodaje o CE-označevanju.

  3. Namestitev znakov, označb ali napisov na proizvod, ki bi lahko zavajali glede pomena ali oblike CE-označevanja ali obojega, je prepovedana. Na proizvod se lahko namesti katerikoli drugi znak, ki ne škoduje prepoznavnosti, čitljivosti in pomenu CE-označevanja.

  Obrazložitev

  Proizvodi, ki imajo znak CE, se štejejo za varne, ker so izdelani ob spoštovanju zakonodaje Skupnosti. Jasna pravila o znaku CE so torej v skupnem interesu proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov. Zato je potrebno, da se predpisi, ki urejajo znak CE, lahko nemudoma uporabijo, zato se vključijo v besedilo uredbe. Seveda zaradi tega ni manj potrebno, da je vključitev tega člena v uredbo v skladu z obstoječimi direktivami Skupnosti.

  Predlog spremembe 14

  Člen 26 b (novo)

   

  Člen 26b

   

  Pravila in pogoji za namestitev CE-označevanja

   

  1. CE-označevanje je sestavljen iz kratice „CE“ v naslednji obliki:

   

  2. Če je CE-označevanje pomanjšano ali povečano, se upošteva razmerje, ki ga določa graduirana skica iz odstavka 1.

   

  3. Če posebna zakonodaja ne določa posebnih dimenzij, ne sme biti CE-označevanje manjše od 5 mm.

   

  4. CE-označevanje mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščen na proizvod ali na njegovo tablico s podatki. Če to ni mogoče ali upravičeno zaradi narave proizvoda, mora biti CE-označevanje nameščeno na embalažo in na spremne dokumente, če zadevna zakonodaja predpisuje takšne dokumente.

   

  5. CE-označevanje mora biti nameščeno preden je proizvod dan na trg. Lahko mu sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

   

  6. CE-označevanju sledi identifikacijska številka organa za ugotavljanje skladnosti in/ali vsakega drugega organa, ki je udeležen v fazi nadzora proizvodnje. Identifikacijsko številko takšnega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti.

   

  7. Države članice zagotovijo pravilno izvajanje predpisov, ki urejajo CE-označevanje, in sprožijo sodne postopke v primeru zlorabe. Države članice uvedejo kazni, vključno s kazenskimi sankcijami resnih kršitev, ki morajo biti sorazmerne glede na resnost kršitve, ter uvedejo učinkovita sredstva odvračanja od nepravilne rabe.

  Obrazložitev

  Proizvodi, ki imajo znak CE, se štejejo za varne, ker so izdelani ob spoštovanju zakonodaje Skupnosti. Jasna pravila o znaku CE so torej v skupnem interesu proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov. Zato je potrebno, da se predpisi, ki urejajo znak CE, lahko nemudoma uporabijo, zato se vključijo v besedilo uredbe. Seveda zaradi tega ni manj potrebno, da je vključitev tega člena v uredbo v skladu z obstoječimi direktivami Skupnosti.

  Predlog spremembe 15

  Člen 32, odstavek 2

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti ugotavljanja skladnosti, akreditacije in nadzora trga, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti, v skladu z zahtevami politik in zakonodaje Skupnosti ter najmanj vsakih pet let obvesti Evropski parlament in Svet o rezultatu takih dejavnosti.

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti ugotavljanja skladnosti, akreditacije in nadzora trga, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti, v skladu z zahtevami politik in zakonodaje Skupnosti ter najmanj vsaka tri leta obvesti Evropski parlament in Svet o rezultatu takih dejavnosti.

  Obrazložitev

  Petletno obdobje, ki ga je predlagala Komisija, je predolgo in ga je treba skrajšati.

  Predlog spremembe 16

  Člen 36

  Države članice določijo pravila o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami za hujše kršitve, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [...], prav tako pa jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih naknadnih spremembah, ki nanje vplivajo.

  Države članice določijo pravila o kaznih, vključno s kazenskimi sankcijami za hujše kršitve, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne. Te kazni morajo biti sorazmerno naraščajoče, če je bil odgovorni gospodarski subjekt v preteklosti že spoznan za krivega, ker je dal na trg proizvode, ki kršijo določbe te uredbe. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo najpozneje do [...], prav tako pa jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih naknadnih spremembah, ki nanje vplivajo.

  Obrazložitev

  Za gospodarske subjekte, ki ponovno kršijo določbe, morajo veljati strožje in bolj odvračilne kazni od tistih, ki veljajo za gospodarske subjekte, ki so uredbo kršili le enkrat. To je jasno pravno načelo, ki se mora uporabljati tudi v tem primeru.

  POSTOPEK

  Naslov

  Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

  Pristojni odbor

  IMCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  13.3.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Helmuth Markov

  21.3.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  7.5.2007

  27.6.2007

   

   

  Datum sprejetja

  12.9.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (27.11.2007)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov
  (KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

  Pripravljavec mnenja: Peter Liese

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  V preteklih letih je Evropska unija sprejela številne predpise, ki proizvajalcem proizvodov nalagajo določene zahteve. Zlasti so te zahteve povezane z varstvom potrošnikov, preprečevanjem škodljivih vplivov na zdravje ljudi in v preteklih letih, kot na primer z direktivo o proizvodih, ki rabijo energijo, v vedno večji meri tudi z ekološkimi značilnostmi proizvodov. Predpisi so sprejeti na podlagi t.i. „novega pristopa“, to pomeni, da je proizvajalec v prvi vrsti sam odgovoren za upoštevanje predpisov, kar dokazuje z nanosom oznake CE na proizvode. Ti predpisi zaenkrat niso birokratski in za proizvajalce ne predstavljajo visokih stroškov. Vendar pa lahko povzročijo težave, če proizvajalci ali skupine proizvajalcev nanesejo oznako CE, ne da bi njihovi proizvodi ustrezali predpisom, kar ima lahko škodljive posledice za potrošnike in okolje. Poleg tega so tako pošteni proizvajalci, ki spoštujejo predpise, z vidika konkurence v slabšem položaju, saj nosijo stroške izpolnjevanja predpisov. Zato se je Evropski parlament že ob različnih priložnostih zavzel za strožji tržni nadzor, na primer pri sprejemanju direktive o proizvodih, ki rabijo energijo. Sedaj je Komisija predložila predlog, ki rešuje to vprašanje. Vendar je predlog premalo strog, saj predvideva prehodno obdobje dveh let. V teh dveh letih so potrošniki in okolje še naprej po nepotrebnem izpostavljeni nepreverjenim proizvodom. Zato pripravljavec mnenja predlaga skrajšanje roka na en mesec, da bi bile prednosti strožjega tržnega nadzora čim prej vidne. Poleg tega pripravljavec mnenja predlaga, da se v vse dele besedila vključi sklicevanje na spoštovanje okoljskih pravil. Drugi predlogi sprememb se nanašajo na kontrolo, ki sledi prepovedi. Pogosto je izrečena prepoved prodaje, spoštovanje te pa se ne kontrolira. Eden izmed predlogov sprememb se nanaša na hitrost prodaje proizvodov. Ravno pri sezonskih proizvodih in proizvodih v akciji je potrebno pomanjkljive proizvode zaseči v roku nekaj dni, včasih celo ur, saj so sicer razprodani. Nadalje je pomembno, da države članice za izpolnjevanje nalog zagotovijo dovolj osebja.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 1

  (1) Za okrepitev splošnega okvira, ki zagotavlja, da proizvodi spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot je varovanje zdravja, je nujno oblikovati določena pravila in načela v zvezi z akreditacijo in nadzorom trga, ki so pomembni vidiki tega okvira.

  (1) Za okrepitev splošnega okvira, ki zagotavlja, da proizvodi spoštujejo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot je varovanje zdravja ali okolje, je nujno oblikovati določena pravila in načela v zvezi z akreditacijo in nadzorom trga, ki so pomembni vidiki tega okvira.

  Obrazložitev

  V skladu s prvim odstavkom člena 1 o "vsebini in področju uporabe" pripravljavec mnenja predlaga, da se uvede jasnejše sklicevanje na zaščito okolja. Pomembno je zagotoviti, da bodo ustrezno obravnavani vsi primeri nespoštovanja zakonodaje EU, zlasti na okoljskem področju.

  Predlog spremembe 2

  Uvodna izjava 24

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga.

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga, in sicer že pred dajanjem v promet nevarnih proizvodov, tako da namenijo več pozornosti identifikaciji tovrstnih proizvodov, zlasti v obmorskih pristaniščih, kamor prispe približno 90 % vseh v Evropsko unijo uvoženih proizvodov.

  Predlog spremembe 3

  Uvodna izjava 30 a (novo)

   

  (30a) Države članice morajo zagotoviti ustrezna odškodninska sredstva pred pristojnimi sodišči v zvezi s sprejetimi ukrepi, ki so jih sprejeli pristojni organi in ki omejujejo dajanje proizvodov na trg ali zahtevajo njihov umik ali odpoklic.

  Obrazložitev

  Če država članica od proizvajalca zahteva, da ta odpokliče proizvod s trga, vendar se proizvajalec s tem ne strinja, mora imeti gospodarski subjekt na voljo pravna sredstva, ki jih uporabi proti državi članici, ki je zahtevala takšen ukrep.

  Besedilo je identično uvodni izjavi 37 direktive o splošni varnosti proizvodov in kot takšno ni nov ali nepreizkušen koncept.

  Predlog spremembe 4

  Člen 2, točka 5

  (5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki da proizvod na trg;

  (5) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki da proizvod na razpolago, vendar ga ne da na trg;

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri postavljanju proizvodov na trg in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

  Pravna oseba, ki da proizvod na trg EU, bi morala biti odgovorna, da je proizvod skladen s predpisi EU, in da je bil narejen za trg EU v skladu z našimi predpisi. To ne velja za distributerje.

  Predlog spremembe 5

  Člen 2, točka 11

  (11) „nacionalni akreditacijski organ“ pomeni edini verodostojni organ v državi članici, ki izvaja akreditacijo s pooblastilom vlade;

  (11) „nacionalni akreditacijski organ“ pomeni pooblaščena mesta v državi članici, ki izvajajo akreditacijo s pooblastilom vlade;

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 6

  Člen 2, točka 13 a (novo)

   

  (13a)"vstop na trg Skupnosti" pomeni predstaviti proizvode za carinjenje;

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki dajo proizvod na trg, in tistimi, ki ne dajejo proizvoda prvič na trg.

  Pravna oseba, ki da proizvod na trg EU, bi morala biti odgovorna, da je proizvod skladen s predpisi EU, in da je bil narejen za trg EU v skladu z našimi predpisi. To ne velja za distributerje.

  Predlog spremembe 7

  Člen 2, točka 13 b (novo)

  (13b) "organ za ugotavljanje skladnosti" pomeni organ, ki izvaja ugotavljanje skladnosti (običajno laboratoriji, inšpekcijski organi in certifikacijski organi);

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri postavljanju proizvodov na trg in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

  Pravna oseba, ki da proizvod na trg EU, bi morala biti odgovorna, da je proizvod skladen s predpisi EU, in da je bil narejen za trg EU v skladu z našimi predpisi. To ne velja za distributerje.

  Predlog spremembe 8

  Člen 2, Nummer 13 c (novo)

  (13c) "ugotavljanje skladnosti" pomeni dokazati, ali so posebne zahteve glede proizvoda, postopka, sistema, osebe ali organa izpolnjene;

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki imajo podobno vlogo pri postavljanju proizvodov na trg in tistimi, ki jih ne dajo prvič na trg.

  Pravna oseba, ki da proizvod na trg EU, bi morala biti odgovorna, da je proizvod skladen s predpisi EU, in da je bil narejen za trg EU v skladu z našimi predpisi. To ne velja za distributerje.

  Predlog spremembe 9

  Člen 4, odstavek 1, pododstavek1 a (novo)

   

  V državah članicah s federativnimi strukturami se lahko ustanovi še en akreditacijski organ, da bi se ohranile federativne pristojnosti. V tem primeru morata oba akreditacijska organa tesno sodelovati.

  Obrazložitev

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 10

  Člen 4, odstavek 6

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne svetovalnih storitev.

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne svetovalnih storitev, niti imeti v lasti deležev organa za ugotavljanje skladnosti.

  Obrazložitev

  Da je lahko akreditacijski organ povsem neodvisen od vseh organov za ugotavljanje skladnosti (od katerih nekateri delujejo kot priglašeni organi) , ki so v njegovi pristojnosti, je treba zagotoviti ne samo funkcionalne omejitve znotraj podjetja, temveč tudi resnično neodvisnost, da bi preprečili pomisleke zaradi konflikta interesov ali zmede interesov.

  Zato je treba zagotoviti ločitev s finančnega vidika.

  Predlog spremembe 11

  Člen 5, odstavek 2

  2. Nacionalni akreditacijski organ spremlja vse organe za ugotavljanje skladnosti, ki jim je izdal potrdilo o akreditaciji.

  2. Nacionalni akreditacijski organi spremljajo vse organe za ugotavljanje skladnosti, ki so jim izdali potrdilo o akreditaciji.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 12

  Člen 5, odstavek 3

  3. Kadar nacionalni akreditacijski organ ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki je prejel potrdilo o akreditaciji, ni več pristojen za izvajanje določene dejavnosti ugotavljanja skladnosti ali resno prekrši svoje obveznosti, nacionalni akreditacijski organ sprejme vse ustrezne ukrepe, da omeji, začasno odvzame ali prekliče njegovo potrdilo o akreditaciji.

  3. Kadar nacionalni akreditacijski organi ugotovijo, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki je prejel potrdilo o akreditaciji, ni več pristojen za izvajanje določene dejavnosti ugotavljanja skladnosti ali resno prekrši svoje obveznosti, nacionalni akreditacijski organi sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da omejijo, začasno odvzamejo ali prekličejo njegovo potrdilo o akreditaciji.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 13

  Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1

  1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti zaprosi za akreditacijo, to stori pri nacionalnem akreditacijskem organu države članice, v kateri ima sedež, ali pri nacionalnem akreditacijskem organu, ki ga ta država članica uporablja na podlagi člena 4(2).

  1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti zaprosi za akreditacijo, to stori pri nacionalnih akreditacijskih organih države članice, v kateri ima sedež, ali pri nacionalnih akreditacijskih organih, ki jih ta država članica uporablja na podlagi člena 4(2).

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 14

  Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2, točka a

  (a) kadar se država članica, v kateri ima sedež, ni odločila ustanoviti nacionalni akreditacijski organ in ne uporablja nacionalnega akreditacijskega organa druge države članice na podlagi člena 4(2);

  (a) kadar se država članica, v kateri ima sedež, ni odločila ustanoviti nacionalnih akreditacijskih organov in ne uporablja nacionalnih akreditacijskih organov druge države članice na podlagi člena 4(2);

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Zahteva po samo enem nacionalnem akreditacijskem organu je v nasprotju z načelom subsidiarnosti ter zavezo organov Evropskih skupnosti, da ne bodo spreminjali osnovne strukture ustav držav članic in spodkopavali njihovih bistvenih, v tem primeru zveznih, struktur. Da bi države članice lahko ohranile federalizem, jim je potrebno omogočiti vzpostavitev dodatnega akreditacijskega organa.

  Predlog spremembe 15

  Člen 8, odstavek 2 a (novo)

  2a. Nacionalni akreditacijski organi uvedejo postopek pritožb, da se lahko gospodarski subjekti pritožijo, če lahko dokažejo, da akreditacijski organ ne razpolaga z minimalnimi potrebnimi sposobnostmi ali strokovnimi znanjem.

  Obrazložitev

  Obstoječi predlog predvideva postopek, ki države članice zavezuje, da v rednih časovnih presledkih kontrolirajo svoje nacionalne akreditacijske organe in tako zaščitijo splošni javni interes. Vendar imajo ukrepi nacionalnih akreditacijskih organov in akreditiranih organov neposreden vpliv na gospodarske subjekte, zato morajo tudi slednji imeti na voljo določeno pravno sredstvo.

  Predlog spremembe 16

  Člen 16, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga.

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga, ki sodijo v okvir njihove pristojnosti.

  Obrazložitev

  Nadzor trga mora vključevati tudi konkretne korektivne ukrepe na trgu. V delovnem dokumentu Evropskega parlamenta je bil izražen dvom glede verodostojnosti oznake CE. Menimo, da razlika v verodostojnosti ne izvira iz dveh navedenih razlogov, iz neustreznega postopka za prijetje tistih gospodarskih subjektov, ki namerno ne spoštujejo zakonodaje Skupnosti, in iz neustreznega postopka za zagotavljanje umika proizvoda, za katerega je Sodišče ugotovilo, da ni skladen, s trga. Zato bi moral nadzor trga vključevati tudi konkretne korektivne ukrepe na trgu. Ker je tržni nadzor organiziran na ravni držav članic v skladu z načelom subsidiarnosti, mora ta direktiva vsako državo članico zavezati, da preveri, ali se korektivni ukrepi učinkovito izvajajo.

  Predlog spremembe 17

  Člen 16, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

   

  Države članice vzpostavijo ustrezne postopke za to, da se preveri, ali so bili korektivni ukrepi učinkovito izvedeni.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev predloga spremembe 3.

  Predlog spremembe 18

  Člen 16, odstavek 4

  4. Države članice vzpostavijo, izvajajo in redno posodabljajo programe za nadzor trga.

  4. Države članice vzpostavijo, izvajajo in redno posodabljajo programe za nadzor trga. Države članice lahko sklenejo sporazume o sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, zlasti s sektorskimi strokovnimi organizacijami, da bi izkoristile razpoložljive tržne informacije.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev predloga spremembe 3.

  Predlog spremembe 19

  Člen 16, odstavek 5

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora.

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora in s tem v zvezi objavijo poročila.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev predloga spremembe 3.

  Predlog spremembe 20

  Člen 17, odstavek1, pododstavek 1 a (novo)

  .

  Organi lahko zasežejo vzorce izdelka, za katerega se pričakuje, da bo hitro razprodan.

  Obrazložitev

  Hitrost tržnega nadzora bi bilo treba prilagoditi hitrosti prodaje serij pogosto cenenih sestavnih delov ali potrošniških proizvodov: ti so velikokrat hitro razprodani v prodajnih akcijah distributerja. Izkušnje kažejo, da potem ko so bili proizvodi enkrat dani na trg, časovni razmik med pritožbami in ukrepanjem organov za tržni nadzor pogosto vodi v situacije, ko organi ne morejo izvesti preverjanj, saj so bili proizvodi že prodani. To velja zlasti za prodajne akcije ali sezonske razprodaje potrošniških proizvodov, kot je na primer božična razsvetljava. Enako velja tudi za majhne električne sestavne dele, kot so električne kontrolne naprave, stikala ali majhne merilne naprave. Carinski organi bi zato morali imeti pravico, da zasežejo vzorce proizvodov, če imajo utemeljeno domnevajo, da uvoženi proizvodi morda niso v skladu z vsemi zahtevami EU, ter tako pospešijo kontrolo organov za tržni nadzor in morebiti zagotovijo pravni ukrep proti uvozniku ali pooblaščenemu zastopniku proizvajalca v primeru opisane neskladnosti z zakonodajo EU.

  Predlog spremembe 21

  Člen 19, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep.

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti in načela sorazmernosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep.

  Obrazložitev

  V členu 19(1) so navedene številne možnosti, ko organi lahko posežejo na trg, gospodarske posledice takšnih posegov pa bodo različno vplivale na gospodarske subjekte. V skladu s splošnimi določbami zakonodaje Skupnosti mora biti obseg poseganja na trg sorazmeren s stopnjo tveganja za javnost. Določbe s podobnim besedilom so že vključene v direktivo o splošni varnosti proizvodov.

  Predlog spremembe 22

  Člen 24, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

   

  Države članice zagotovijo, da imajo njihovi carinski organi potrebna pooblastila in sredstva za ustrezno izvajanje svojih nalog.

  Obrazložitev

  Zaradi usklajenosti in učinkovitosti splošnega okvira za trženje blaga pripravljavec mnenja predlaga uvedbo določbe za carinski nadzor, ki je podobna tisti, ki velja za organe za nadzor trga iz člena 16(3).

  Predlog spremembe 23

  Člen 34

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija pripravi smernice.

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija pripravi smernice po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.

  Obrazložitev

  Komisija bi se morala pri pripravi smernic za izvajanje posvetovati z zainteresiranimi stranmi.

  Predlog spremembe 24

  Člen 35, odstavek 2

  2. Kadar v državi članici akreditacije ne izvaja enotni nacionalni akreditacijski organ in ta država članica namerava še naprej izvajati akreditacijo, izvede potrebne strukturne prilagoditve z namenom ustanovitve enotnega nacionalnega akreditacijskega organa najpozneje do 1. januarja 2010.

  2. Kadar v državi članici akreditacije ne izvaja enotni nacionalni akreditacijski organ in ta država članica namerava še naprej izvajati akreditacijo, izvede potrebne strukturne prilagoditve z namenom ustanovitve nacionalnega akreditacijskega organa oziroma v skladu s členom 4(1)(1a) še enega nacionalnega akreditacijskega organa najpozneje do 1. januarja 2014.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je posledica predloga spremembe k členu 4(1).

  Poleg tega je treba podaljšati prehodno obdobje za potrebne pravne in upravne izvedbene ukrepe. Zlasti v državah z zapletenimi shemami akreditacije teh sprememb ni možno uvesti do leta 2010, zato je treba rok podaljšati do leta 2014.

  Predlog spremembe 25

  Člen 38, odstavek 2

  Poglavje III se začne uporabljati dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

  Poglavje III se začne uporabljati en mesec po začetku veljavnosti te uredbe.

  Obrazložitev

  Obdobje dodatnih dveh let za vzpostavitev učinkovitih pogojev, ki so nujni za izvajanje nadzora trga, je nesprejemljivo. Proizvajalce, ki spoštujejo evropsko zakonodajo in standarde, trenutno resno ogroža nepoštena konkurenca.

  POSTOPEK

  Naslov

  Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

  Pristojni odbor

  IMCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  13.3.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Peter Liese

  10.5.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  26.6.2007

  8.10.2007

   

   

  Datum sprejetja

  22.11.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  31

  6

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (5.10.2007)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov
  (KOM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))

  Pripravljavec mnenja: John Purvis

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o akreditaciji in nadzoru trga proizvodov v Skupnosti in priloženi predlog sklepa o skupnem okviru za trženje proizvodov. Njun namen je olajšati delovanje notranjega trga blaga in zagotoviti varnost proizvodov, ki se ponujajo na notranjem trgu in na njem krožijo.

  Uredba nadgrajuje sisteme, ki že obstajajo v državah članicah, uvaja strožja pravila o nadzoru trga za filtriranje nevarnih proizvodov, vključno z uvozom, ter krepi vlogo akreditacije za organe za ugotavljanje skladnosti in tako povečuje zaupanje v ugotavljanje skladnosti proizvodov.

  Čeprav pripravljavec mnenja, kot je navedeno zgoraj, predloga odobrava, meni, da je mogoče uvesti nadaljnje izboljšave, in zato vlaga predloge sprememb v skladu z naslednjimi smernicami:

  § Nekatere opredelitve, na primer „dajanje na trg“ in „vstop na trg Skupnosti“, je treba pojasniti; treba je uvesti novo opredelitev ugotavljanja skladnosti in organa za ugotavljanje skladnosti; treba je uskladiti opredelitve v uredbi in sklepu; skladno s tem se torej spremeni člen 2 uredbe.

  § Institucionalni vidik: pravila o čezmejni akreditaciji je treba poenostaviti in zagotoviti, da okrepljena čezmejna konkurenca ne privede do nižjih standardov akreditacije; nacionalne organizacije za varstvo potrošnikov je treba vključiti v sodelovanje pristojnih nacionalnih organov; carinske organe, ki so prva obrambna linija v zvezi z uvozom, je treba okrepiti in jim dodeliti ustrezna sredstva; v tem smislu se torej spremenita člena 6 in 24 uredbe.

  § Določbe obstoječih direktiv v zvezi z identifikacijskimi številkami in seznami priglašenih organov so bile posodobljene, da bi sedanja praktična uporaba postopka priglasitve postala pravno varna.

  § Postopki: treba je okrepiti nekatere pravice pristojnih organov (na primer pravico do odvzema vzorcev proizvodov, še preden so prejete pritožbe); da bi preprečili nepotrebna birokratska bremena, je treba pri izvajanju postopkov ugotavljanja skladnosti upoštevati druge dejavnike, kot so velikost družbe, sorazmerna zahtevnost uporabljene tehnologije in podatek, ali je proizvod rezultat proizvodnje na enoto ali serijske proizvodnje; v tem smislu se torej spremenijo členi 2, 7 in 17 uredbe. Preden se organi odločijo, da bodo proizvod umaknili s trga, je treba upoštevati tudi ekonomski učinek – vsak ukrep mora biti sorazmeren s stopnjo tveganja; gospodarski subjekti morajo imeti tudi pravico, da odgovorijo na takšen sklep in se po potrebi zoper njega pritožijo, zato sta bila spremenjena člena 2 in 19. Člen 16 je bil spremenjen, da bi države članice vzpostavile postopke, namenjene preverjanju, ali se korektivni ukrepi dejansko izvajajo.

  § Uvodna izjava 30a in člen 34 uredbe ter člen 14 sklepa se spremenijo, da se zagotovi večja udeležba zainteresiranih strani in strokovnih organizacij.

  § Da bi preprečili „dvojne standarde“ (tj. vrsto zahtev, uvedenih z direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov (GPSD), in drugo vrsto zahtev, uvedenih s tem predlogom) ter zagotovili visoko raven varstva, uvedenega s tem predlogom, je treba črtati izjemo iz člena 13(2) uredbe. Tudi izjeme iz člena 1 sklepa je treba črtati, ker je to sklep sui generis, namenjen zakonodajalcu, in se torej ne uporablja neposredno.

  § Znak CE je treba bolje zaščititi. Ni vedno jasno, kakšna je skladnost z regulativnimi standardi EU, ki jo označuje, zaradi tega vse večje število proizvodov, ki nosijo znak CE, dejansko ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Proizvajalci, trgovci in potrošniki imajo skupni interes, imeti jasna pravila o znaku CE. Da bi lahko ta pravila uveljavili takoj in da bi zanje ne veljala prihodnja nacionalna zakonodaja, je treba člena 16 in 17 sklepa vključiti v uredbo.

  § Člena 4 in 16 sta bila spremenjena, da bi poudarili pomen preglednosti sprejemanja odločitev in neodvisnost organov za nadzor trga.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Uvodna izjava 23

  (23) Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov je vzpostavila okvir za nadzor trga in upravno sodelovanje v zvezi z potrošniškimi proizvodi. Določbe te uredbe o nadzoru trga se ne smejo uporabljati v zvezi s proizvodi, kakor je opredeljeno v členu 2(a) Direktive 2001/95/ES, če zadevajo zdravje in varnost potrošnikov.

   

  črtano

  Obrazložitev

  Da bi preprečili „dvojne standarde“ (tj. vrsta zahtev, uvedenih z direktivo 2001/95/ES (direktiva o splošni varnosti proizvodov), in druga vrsta zahtev, uvedenih s tem predlogom) ter zagotovili visoko raven varstva, uvedenega s tem predlogom, je treba črtati to izjemo. Meja med proizvodi za potrošniško in poklicno uporabo je zabrisana; takšno razlikovanje bi lahko vodilo do nejasnih postopkov in pristojnosti, zato je treba črtati odstavek 2 člena 13 in zadevno uvodno izjavo.

  Predlog spremembe 2

  Uvodna izjava 24

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga.

  (24) Sodelovanje pristojnih organov tako na nacionalni ravni kot prek meja pri izmenjavi informacij, preiskovanju kršitev ter ukrepanju, da se kršitve prenehajo, je bistveno za varovanje zdravja in varnosti ter za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga. Nacionalni organi za varstvo potrošnikov bi morali na nacionalni ravni sodelovati z nacionalnimi organi za nadzor trga in si z njimi izmenjevati informacije o proizvodih, za katere domnevajo, da pomenijo tveganje.

  Obrazložitev

  Ker se posamezni potrošniki navadno obrnejo na nacionalne organe za varstvo potrošnikov v primeru težav s kakovostjo ali varnostjo, bi bilo treba ustrezne informacije posredovati organom za nadzor trga za morebitno nadaljnje ukrepanje.

  Predlog spremembe 3

  Uvodna izjava 30 a (novo)

   

  (30a) Za države članice bi lahko bilo koristno, da bi dosegle sporazum o sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, zlasti s sektorskimi strokovnimi organizacijami, in tako izkoristile tržne informacije pri oblikovanju, izvajanju in posodabljanju programov za nadzor trga.

  Obrazložitev

  Sodelovanje z zainteresiranimi stranmi v nekaterih državah članicah že poteka. Namen predloga spremembe je spodbuditi dobro prakso in zagotoviti, da se to sodelovanje v državah članicah ne preprečuje zaradi nejasne zakonodaje.

  Predlog spremembe 4

  Uvodna izjava 30 b (novo)

   

  (30b) Države članice bi morale zagotoviti ustrezne pritožbene postopke zoper ukrepe, ki so jih sprejeli pristojni organi in ki omejujejo dajanje proizvodov na trg ali zahtevajo njihov umik ali odpoklic.

  Obrazložitev

  Če država članica zahteva od proizvajalca, da umakne proizvod, za katerega se pozneje ugotovi, da izpolnjuje pogoje, mora gospodarski subjekt imeti možnost pritožbe v državah članicah, ki so izdale zahtevo. Besedilo temelji na uvodni izjavi 37 direktive o splošni varnosti proizvodov in kot takšno ni nov ali nepreizkušen koncept.

  Predlog spremembe 5

  Uvodna izjava 36 a (novo)

   

  (36a) Znak CE, ki dokazuje skladnost proizvoda, je viden rezultat popolnega procesa ocenjevanja, načrtovanega za preverjanje skladnosti v širšem pomenu. Zato je treba v tej uredbi določiti splošna načela uporabe znaka CE in pravila za njegovo nameščanje, ki bi se morala uporabljati pri uveljavljanju zakonodaje Skupnosti o usklajevanju uporabe tega znaka.

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi zanje ne veljala prihodnja zakonodaja, je treba člena 16 in 17 ter ustrezne uvodne izjave sklepa (KOM(2007)053) vključiti v to uredbo.

  Predlog spremembe 6

  Uvodna izjava 36 b (novo)

   

  (36b) Ključnega pomena je, da se proizvajalcem in uporabnikom pojasni, da proizvajalec z namestitvijo znaka CE na proizvod izjavlja, da je proizvod v skladu z vsemi veljavnimi zahtevami in da zanj prevzema polno odgovornost.

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi zanje ne veljala prihodnja zakonodaja, je treba člena 16 in 17 ter ustrezne uvodne izjave sklepa (KOM(2007)053) vključiti v to uredbo.

  Predlog spremembe 7

  Uvodna izjava 36 c (novo)

   

  (36c) Pravno varstvo, ki ga zagotavlja znak CE in izhaja iz njegove registracije kot skupne oznake Skupnosti, omogoča javnim organom, da zagotovijo pravilno izvajanje in preganjajo kršitve.

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi zanje ne veljala prihodnja zakonodaja, je treba člena 16 in 17 ter ustrezne uvodne izjave sklepa (KOM(2007)053) vključiti v to uredbo.

  Predlog spremembe 8

  Člen 2, točka 1

  (1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

  (1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo proizvoda za distribucijo ali porabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno, razen proizvodov, sestavljenih za lastno uporabo v podporo poklicni dejavnosti, in vgradnje delov v končni proizvod, ki bo na voljo na trgu, če ni neposrednega tveganja za zdravje in varnost;

  Obrazložitev

  Zaradi tega pojasnila se bodo lahko obrtniki ter mala in srednja podjetja (ki sestavljajo proizvode za lastno uporabo ali proizvajajo dele, ki bodo vgrajeni v končne izdelke) izognili precejšnjemu upravnemu in finančnemu bremenu. Dodatek je tudi v skladu z določbo dokumenta o smernicah M (maj 2005) direktive o gradbenih proizvodih (89/106 EGS), ki obravnava skladnost.

  Predlog spremembe 9

  Člen 2, točka 2 a (novo)

   

  (2a) „vstop na trg Skupnosti“ pomeni predstaviti proizvode za carinjenje na meji Skupnosti;

  Obrazložitev

  Opredelitev bi pojasnila pomen izraza „proizvodi, ki vstopajo na trg Skupnosti“, uporabljenega v oddelku 3 poglavja III uredbe. Obstaja razlika med gospodarskimi subjekti, ki prvič dajo proizvod na trg in tako nosijo odgovornost zagotavljanja njegove skladnosti z zakonodajo EU, ter distributerji, ki distribuirajo proizvode, že prodane na trgu Skupnosti. Izraz je uporabljen v členu 24, zato je opredelitev koristna za sklicevanje.

  Predlog spremembe 10

  Člen 2, točka 3

  (3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki načrtuje ali izdeluje proizvod ali za katerega se tak proizvod načrtuje ali izdeluje pod njegovim imenom ali blagovno znamko;

  (3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki načrtuje ali izdeluje proizvod ali za katero se tak proizvod načrtuje ali izdeluje pod njegovim imenom ali blagovno znamko in ki proizvod da na trg;

  Obrazložitev

  Uskladitev opredelitve z opredelitvami drugih udeležencev na trgu in z določbami predlaganih členov 7(1) in 7(7) (v povezavi s predlogoma spremembe 2 in 3).

  Predlog spremembe 11

  Člen 2, točka 11 a (novo)

   

  (11a) „ugotavljanje skladnosti“ pomeni ugotavljanje, ali so posebne zahteve glede proizvoda, postopka, sistema, osebe ali organa izpolnjene.

  Obrazložitev

  Treba bi bilo opredeliti izraz „ugotavljanje skladnosti“, ker se pogosto uporablja v uredbi. Opredelitev je prevzeta iz ISO/IEC 17000:2004 „Ugotavljanje skladnosti – besednjak in splošna načela“.

  Predlog spremembe 12

  Člen 2, točka 11 b (novo)

   

  (11b) „organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja ugotavljanje skladnosti;

  Obrazložitev

  Treba bi bilo opredeliti izraz „organ za ugotavljanje skladnosti“, ker je pogosto uporabljen v uredbi, ni pa treba navajati primerov takšnih organov. Opredelitev je prevzeta iz ISO/IEC 17000:2004 „Ugotavljanje skladnosti – besednjak in splošna načela“.

  Predlog spremembe 13

  Člen 4, odstavek 6

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne svetovalnih storitev.

  6. Nacionalni akreditacijski organ deluje na neprofitni osnovi. Ne sme nuditi ali izvajati dejavnosti ali storitev, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, kot tudi ne svetovalnih storitev, niti imeti v lasti delnic organa za ugotavljanje skladnosti.

  Obrazložitev

  Treba je sprejeti ukrepe za zagotavljanje neodvisnosti nacionalnih akreditacijskih organov in tudi organov za ugotavljanje skladnosti. Seznam teh ukrepov je treba dopolniti z ukrepom, ki zagotavlja ločitev s finančnega vidika.

  Predlog spremembe 14

  Člen 7, točka 9 a (novo)

   

  (9a) zagotavlja, da organi za ugotavljanje skladnosti skladnost ugotavljajo sorazmerno, pri čemer preprečujejo nepotrebna bremena za gospodarske subjekte in zlasti upoštevajo velikost gospodarskega subjekta, ki je vložil zahtevo, zahtevnost tehnologije, uporabljene pri zadevnem proizvodu, in dejstvo, ali je proizvod rezultat proizvodnje na enoto ali serijske proizvodnje.

  Obrazložitev

  Da bi preprečili nepotrebna bremena, je treba pri ugotavljanju skladnosti upoštevati druge dejavnike, kot so velikost družbe, sorazmerna zahtevnost uporabljene tehnologije in serijski značaj proizvodnje. V skladu s tem se spremeni ustrezna določba predloga sklepa (KOM(2007)0053 – člen 22, odstavek 4, pododstavek 4a novo) o skupnem okviru za trženje proizvodov.

  Predlog spremembe 15

  Člen 8, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Države članice zagotovijo, da so na voljo ustrezni pritožbeni postopki zoper sklepe nacionalnih akreditacijskih organov in organov za ugotavljanje skladnosti.

  Obrazložitev

  Obstoječi predlog predvideva postopek, s katerim se od držav članic zahteva, da v rednih časovnih presledkih spremljajo svoje nacionalne akreditacijske organe in tako zaščitijo splošni javni interes. Ukrepi nacionalnih akreditacijskih organov in organov, ki jih akreditirajo, neposredno vplivajo na gospodarske subjekte, zato morajo zato tudi ti imeti na voljo določeno pravno sredstvo.

  Predlog spremembe 16

  Člen 13, odstavek 2

  2. Členi 14 do 23 ne uporabljajo za proizvode, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2001/95/ES, če zadevajo zdravje in varnost potrošnikov.

  črtano

  Obrazložitev

  Da bi preprečili „dvojne standarde“ (tj. vrsto zahtev, uvedenih z direktivo 2001/95/ES, in drugo vrsto zahtev, uvedenih s tem predlogom) ter zagotovili visoko raven varstva, kot jo predvideva ta predlog, morajo členi od 14 do 23 predloga veljati tudi za proizvode, opredeljene v členu 2(a) direktive 2001/95/ES. Zato je treba črtati člen 13(2) in ustrezno uvodno izjavo.

  Predlog spremembe 17

  Člen 16, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga.

  1. Države članice zagotovijo komunikacijo in koordinacijo med vsemi različnimi organi za nadzor trga v svoji pristojnosti.

  Obrazložitev

  Poudariti je treba potrebo po sodelovanju različnih pristojnih organov v državi članici (npr. različnih regionalnih organov, različnih vladnih ministrstev). Pojasnilo, da se člen 16 nanaša na sodelovanje med različnimi organi v državi članici. Člen 22 obravnava čezmejno sodelovanje.

  Predlog spremembe 18

  Člen 16, odstavek 2

  2. Države članice vzpostavijo ustrezne postopke za sledenje pritožb ali poročil o zadevah, povezanih s tveganji, ki izhajajo iz proizvodov, zajetih v ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, spremljanje nesreč in ogroženosti zdravja, za katere se domneva, da so posledica teh proizvodov, ter nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanstvenega in tehničnega znanja o varnostnih vprašanjih.

  2. Države članice vzpostavijo ustrezne postopke za sledenje pritožb ali poročil o zadevah, povezanih s tveganji, ki izhajajo iz proizvodov, zajetih v ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, spremljanje nesreč in ogroženosti zdravja, za katere se domneva, da so posledica teh proizvodov, ter nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanstvenega in tehničnega znanja o varnostnih vprašanjih. Države članice določijo ustrezne postopke, da bi preverjale, ali se korektivni ukrepi dejansko izvajajo.

  Obrazložitev

  Nadzor trga mora zagotoviti tudi nadaljnje ukrepe po korektivnih ukrepih, da bi izsledili gospodarske subjekte, ki namerno ne upoštevajo zakonodaje Skupnosti, ter zagotovili, da se proizvod, za katerega se ugotovi, da je neskladen, odstrani s trga.

  Predlog spremembe 19

  Člen 16, odstavek 5

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora.

  5. Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora in nato objavijo poročila o tem.

  Obrazložitev

  Zaradi preglednosti morajo biti rezultati pregledovanja in ocenjevanja nadzornih dejavnosti dostopni javnosti.

  Predlog spremembe 20

  Člen 17, odstavek 1, pododstavek 3

  Ravno tako so pooblaščeni za vstop v prostore gospodarskih subjektov, če menijo, da je to potrebno za namene člena 14.

  Ravno tako so pooblaščeni za vstop v prostore gospodarskih subjektov in odvzem vzorcev proizvodov, če menijo, da je to potrebno za namene člena 14.

  Obrazložitev

  Nekateri ceneni sestavni deli ali potrošniški proizvodi so včasih hitro razprodani v prodajnih akcijah distributerja, še preden organi prejmejo morebitne pritožbe, na podlagi katerih bi lahko ukrepali. Da bi organi lahko učinkovito opravljali svoje naloge, je treba sprejeti ukrep, ki jim bo omogočil, da pri kateremkoli gospodarskem subjektu vzamejo vzorec proizvodov za namene ugotavljanja skladnosti, ne da bi čakali na vložitev uradne pritožbe.

  Predlog spremembe 21

  Člen 17, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Kadar želi organ za nadzor trga ene države članice umakniti s trga izdelek, proizveden v drugi državi članici, pošlje obvestilo zadevnemu gospodarskemu subjektu na naslov, naveden na obravnavanem proizvodu ali v njegovi spremni dokumentaciji.

  Obrazložitev

  Pomembno je, da je gospodarski subjekt obveščen, če se druga država članica odloči umakniti njegov proizvod. Vseeno ni mogoče pričakovati, da bodo organi države članice navezali stik z gospodarskim subjektom, preden bodo poslali podatke organom druge države članice, saj bi to občutno upočasnilo postopek.

  Predlog spremembe 22

  Člen 19, odstavek 1

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep.

  1. Države članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede natančne razloge za ukrep in da je ukrep sorazmeren s stopnjo tveganja za javnost.

  Obrazložitev

  Tržne intervencije različno učinkujejo na gospodarske subjekte, zato jih je treba previdno izbirati in morajo biti sorazmerne s tveganjem za javnost. Podobne določbe so že vključene v direktivo o splošni varnosti proizvodov.

  Predlog spremembe 23

  Člen 22, odstavek 2 a (novo)

   

  2a. Ko organi države članice za nadzor trga zagotavljajo informacije organom druge države članice za nadzor trga, najprej navežejo stike z ustreznim gospodarskim subjektom na naslovu, navedenem na zadevnem proizvodu ali v dokumentaciji, priloženi proizvodu. Gospodarskemu subjektu se zagotovi primerno obdobje, v katerem lahko odgovori in ki traja osemindvajset dni, če ne obstaja neposredno tveganje za zdravje in varnost javnosti.

  Obrazložitev

  Gospodarskim subjektom je treba dati možnost, da odgovorijo na stališče ustreznih organov, zlasti kadar so udeležene tudi druge države članice in bi postopek lahko občutno vplival na njihovo poslovanje. Predlagano obdobje 28 dni zagotavlja ustrezno ravnovesje med potrebami izvršnih organov in gospodarskih subjektov. Tak rok se že uporablja na primer pri izvajanju direktive o omejevanju uporabe nevarnih snovi pri električni in elektronski opremi v Združenem kraljestvu in izkušnje so pokazale, da je ustrezen.

  Predlog spremembe 24

  Člen 24, odstavek 1 a (novo)

   

  1a. Države članice svojim carinskim organom podelijo večje pristojnosti in jim zagotovijo sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog, vključno z uničenjem proizvodov, ki niso v skladu z zakonodajo Skupnosti.

  Obrazložitev

  Nacionalni carinski organi imajo pomembno vlogo pri preprečevanju trženja proizvodov, ki niso v skladu z zakonodajo Skupnosti, na trgu Evropske unije. Da bi lahko svoje naloge izvajali čim bolje, jim je treba podeliti večje pristojnosti, vključno s pooblastilom za uničenje proizvodov, neskladnih z zakonodajo, tudi proizvodov z oznakami, ki bi lahko potrošnike zavedle, zlasti glede pomena in oblike znaka CE.

  Predlog spremembe 25

  Člen 25, odstavek 1

  1. Proizvod, katerega sprostitev so carinski organi zadržali na podlagi člena [24], se sprosti, če v treh delovnih dneh od zadržanja sprostitve carinski organi niso bili uradno obveščeni o morebitnih ukrepih, ki so jih izvedli organi za nadzor trga, in če so bile izpolnjene vse ostale zahteve in formalnosti, ki se nanašajo na tako sprostitev.

  1. Proizvod, katerega sprostitev so carinski organi zadržali na podlagi člena [24], se sprosti, če v petih delovnih dneh od zadržanja sprostitve carinski organi niso bili uradno obveščeni o morebitnih ukrepih, ki so jih izvedli organi za nadzor trga, in če so bile izpolnjene vse ostale zahteve in formalnosti, ki se nanašajo na tako sprostitev.

  Justification

  Tridnevni rok komaj zadostuje za izmenjavo pošte med zadevnimi javnimi upravnimi organi, zato ga je treba podaljšati, saj upravne zamude ne smejo ogrožati javne varnosti.

  Predlog spremembe 26

  Člen 26, odstavek 2

  2. Kadar organi za nadzor trga ugotovijo, da zadevni proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ustrezno ukrepajo, vključno, po potrebi, s prepovedjo dajanja proizvoda na trg.

  2. Kadar organi za nadzor trga ugotovijo, da zadevni proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ustrezno ukrepajo, vključno s prepovedjo dajanja proizvoda na trg.

  V primerih, ko je dajanje na trg prepovedano, carinske organe zaprosijo, da na trgovinskem računu, ki spremlja proizvod, ali na katerem koli drugem ustreznem spremnem dokumentu vključijo naslednji zaznamek:

  Če je dajanje na trg prepovedano, carinskim organom naročijo, naj ne dovolijo prostega pretoka zadevnega proizvoda in da trgovinskemu računu, ki spremlja proizvod, ali kateremu koli drugemu ustreznemu spremnemu dokumentu dodajo naslednji zaznamek:

  „Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – uredba (ES) št …/..“,

  „Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – uredba (ES) št …/..“,

  Obrazložitev

  Potrebna so jasna navodila organov za nadzor trga in jasni ukrepi carinskih organov, da bi preprečili prosti promet neskladnih proizvodov. Ni verjetno, vendar je mogoče, da bo nedovoljeni proizvod dan v prost promet, če takšnega jasnega ukrepa ni.

  Predlog spremembe 27

  Poglavje III, oddelek 3 a (novo), naslov (za členom 26)

   

  ODDELEK 3A

  SKLADNOST PROIZVODOV – ZNAK CE

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi ne bila predmet nacionalne zakonodaje, je treba člena 16 in 17 sklepa prenesti v uredbo.

  Predlog spremembe 28

  Člen 26 a (novo)

   

  Člen 26a

   

  Splošna pravila za znak CE

   

  1. Znak CE namesti samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.

   

  Proizvajalec z namestitvijo znaka CE prevzame odgovornost za skladnost proizvoda z zahtevami iz sklepa št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z …[o skupnem okviru za trženje proizvodov].1

   

  2. Znak CE je edini znak, ki potrjuje, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami. Države članice v zvezi s skladnostjo z določbami iz zakonodaje Skupnosti glede znaka CE v svojo nacionalno zakonodajo ne uvedejo sklicev na znak skladnosti, ki ni znak CE, oziroma takšne sklice iz nje umaknejo.

   

  3. Namestitev znakov, oznak in napisov, ki bi bili lahko zavajajoči glede pomena ali oblike znaka CE, na proizvode je prepovedana. Namestiti je mogoče druge znake, ki ne škodujejo prepoznavnosti, berljivosti in pomenu znaka CE.

  _______________

  1 UL L...

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi ne bila predmet nacionalne zakonodaje, je treba člena 16 in 17 sklepa prenesti v uredbo.

  Predlog spremembe 29

  Člen 26 b (novo)

   

  Člen 26 b

   

  Pravila in pogoji za namestitev znaka CE

   

  1. Znak CE je sestavljen iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

   

   

  2. Če je znak CE pomanjšan ali povečan, se upošteva razmerje, ki ga določa graduirana skica iz odstavka 1.

   

  3. Če posebna zakonodaja ne določa posebnih mer, mora biti znak CE visok najmanj 5 mm.

   

  4. Znak CE mora biti berljiv, viden in na proizvod ali njegovo tablico s podatki nameščen tako, da ga ni mogoče izbrisati. Če takšna namestitev ni mogoča ali dovoljena zaradi narave proizvoda, mora biti znak nameščen na embalažo in na spremno dokumentacijo, če zadevna zakonodaja slednjo predpisuje .

   

  5. Znak CE mora biti nameščen, preden je proizvod dan na trg. Lahko mu sledi risba ali kak drug znak, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

   

  6. Znaku CE sledi identifikacijska številka organa za ugotavljanje skladnosti in/ali drugih organov, vključenih v nadzor proizvodnje.

   

  Identifikacijsko številko takšnega organa namesti organ sam ali po njegovih navodilih proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki ima sedež v Skupnosti.

   

  7. Države članice zagotovijo pravilno izvajanje predpisov, ki urejajo znak CE, in v primeru zlorabe sprožijo sodne postopke. Države članice predvidijo kazni, vključno s kazenskimi sankcijami resnih kršitev, ki morajo biti sorazmerne glede na resnost kršitve, ter uvedejo učinkovita sredstva odvračanja od nepravilne rabe.

  Obrazložitev

  Znak CE je treba bolje zaščititi. Ker njegov pomen ni vedno jasen, vse večje število proizvodov, ki ga nosijo, ni v skladu z ustrezno zakonodajo. Zato je skupni interes proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da imajo jasna pravila o znaku CE. Da bi ta pravila uveljavili takoj in da bi ne bila predmet nacionalne zakonodaje, je treba člena 16 in 17 sklepa prenesti v uredbo.

  Predlog spremembe 30

  Končne določbe, naslov

  KONČNE DOLOČBE

  DOLOČBE O SPREMEMBAH IN KONČNE DOLOČBE

  Obrazložitev

  Vključitev določb o priglašenih organih in njihovih identifikacijskih številk v uredbo bo zagotovila takojšnjo pravno varnost sedanji praktični uporabi postopka priglasitve. Slednje zahteva posebne spremembe besedila obstoječih direktiv, zato je bil naslov spremenjen.

  Predlog spremembe 31

  Člen 33 a (novo) (za "Končne določbe")

   

  Člen 33a

   

  Člen 9(1), drugi stavek, direktive 87/404/EGS; člen 9(2), drugi stavek, direktive 88/378/EGS; člen 9(1) direktive 89/686/EGS; člen 9(1), drugi stavek, direktive 90/384/EGS; člen 11(1), drugi pododstavek, direktive 90/385/EGS; člen 9(1), drugi pododstavek, direktive 90/396/EGS; člen 8(1), drugi in tretji pododstavek, direktive 90/385/EGS; člen 6(2), drugi pododstavek, direktive 93/15/EGS; člen 16(1), drugi pododstavek, direktive 93/42/EGS; člen 9(1), drugi pododstavek, direktive 94/9/ES; člen 9(1), drugi pododstavek, direktive 94/25/ES; člen 9(1), drugi pododstavek, direktive 95/16/ES; člen 20(1), drugi pododstavek, direktive 96/48/ES; člen 12(1), drugi pododstavek, direktive 97/23/ES; člen 9(1), drugi pododstavek, direktive 98/37/ES; člen 15(1), drugi pododstavek, direktive 98/79/ES; člen 8(1), drugi pododstavek, direktive 99/36/ES; člen 15(4) direktive 2000/14/ES; člen 11(4) direktive 2004/22/ES in člen 12(3) direktive 2004/108/ES se nadomestijo z naslednjim:

   

  „Komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko. Dodeli samo eno takšno številko, četudi je organ priglašen v skladu z različnimi akti zakonodaje Skupnosti. Komisija javno objavi seznam organov, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni. Komisija poskrbi za sprotno dopolnjevanje tega seznama.“

  Obrazložitev

  Vključitev določb o priglašenih organih in njihovih identifikacijskih številk v uredbo bo zagotovila takojšnjo pravno varnost sedanji praktični uporabi postopka priglasitve. Slednje zahteva posebne spremembe besedila obstoječih direktiv.

  Predlog spremembe 32

  Člen 33 b (novo)

   

  Člen 33b

   

  1. Člen 10(3) direktive 89/106/EGS se nadomesti z naslednjim:

   

  „Seznam organov za tehnično soglasje, pristojnih za izdajo evropskih tehničnih soglasij, ter vse spremembe tega seznama se javno objavijo.“

   

  2. Člen 18(1), drugi pododstavek, direktive 89/106/EGS se nadomesti z naslednjim:

   

  „Komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko. Dodeli samo eno takšno številko, četudi je organ priglašen v skladu z različnimi akti zakonodaje Skupnosti. Komisija javno objavi seznam organov, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, ter dejavnostmi in proizvodi, za katere so bili priglašeni. Komisija poskrbi za sprotno dopolnjevanje tega seznama.“

   

  3. Člen 13(1), drugi pododstavek, direktive 97/23/ES se nadomesti z naslednjim:

   

  „Komisija javno objavi seznam priznanih organizacij z nalogami, za katere so bile priznane. Komisija poskrbi za sprotno dopolnjevanje tega seznama.“

   

  4. Člen 11(3) direktive 99/5/ES se nadomesti z naslednjim:

   

  „Komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko. Dodeli samo eno takšno številko, četudi je organ priglašen v skladu z različnimi akti zakonodaje Skupnosti. Komisija javno objavi seznam organov, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni. Komisija da na voljo tudi seznam nadzornih organov. Države članice Komisiji zagotovijo vse informacije, potrebne za sprotno dopolnjevanje teh seznamov.“

   

  5. Člen 9(1), tretji pododstavek, direktive 99/36/ES se nadomesti z naslednjim:

   

  „Komisija javno objavi seznam odobrenih organov, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni. Komisija poskrbi za sprotno dopolnjevanje seznama.“

   

  6. V členu 16(1) direktive 2000/9/ES, členu 20(1) direktive 2001/16/ES in členu 8(1) uredbe (ES) št. 552/2004 se besede „Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi“nadomestijo z besedami „Komisija javno objavi“.

  Obrazložitev

  Vključitev določb o priglašenih organih in njihovih identifikacijskih številk v uredbo bo zagotovila takojšnjo pravno varnost sedanji praktični uporabi postopka priglasitve. Slednje zahteva posebne spremembe besedila obstoječih direktiv.

  Predlog spremembe 33

  Člen 34

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija pripravi smernice.

  Za lažje izvajanje te uredbe Komisija po posvetovanju z ustreznimi interesnimi skupinami pripravi smernice.

  Obrazložitev

  Komisija se mora pri oblikovanju smernic za izvajanje posvetovati z interesnimi skupinami.

  POSTOPEK

  Naslov

  Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

  Pristojni odbor

  IMCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  13.3.2007

   

   

   

  Pripravljavec mnenja

         Datum imenovanja

  John Purvis

  12.4.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  26.6.2007

   

   

   

  Datum sprejetja

  2.10.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Uručev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  POSTOPEK

  Naslov

  Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)

  Datum predložitve EP

  14.2.2007

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  13.3.2007

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  13.3.2007

  ENVI

  13.3.2007

  ITRE

  13.3.2007

  JURI

  13.3.2007

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  JURI

  18.6.2007

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  André Brie

  20.3.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  7.5.2007

  27.6.2007

  16.7.2007

  12.9.2007

   

  2.10.2007

  5.11.2007

  21.11.2007

   

  Datum sprejetja

  27.11.2007

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Ingo Friedrich, Toomas Savi, Samuli Pohjamo

  Datum predložitve

  4.12.2007