JELENTÉS az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, a Tanács által módosított formában (minden szakasz)

4.12.2007 - (15717/2007 – C6‑0436/2007 – 2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD))

és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 – C6‑0341/2007) és 2/2008. (15716/2007 - C6-0435/2007) számú módosító indítványokról
I. szakasz                      –  Európai Parlament
II. szakasz                     –  Tanács
III. szakasz                    –  Bizottság
IV. szakasz                   –  Bíróság
V. szakasz                     –  Számvevőszék
VI. szakasz                   –  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz                  –  Régiók Bizottsága
VIII. szakasz                 –  Európai ombudsman
IX. szakasz                   –  Európai adatvédelmi biztos
1. rész: Állásfoglalásra irányuló indítvány
Költségvetési Bizottság
Előadók: Kyösti Virrankoski (III. szakasz – Bizottság)
Ville Itälä (Egyéb szakaszok)

Eljárás : 2007/2019(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0492/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0492/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)) és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 – C6-0341/2007) és 2/2008. (15716/2007 – C6-0435/2007) számú módosító indítványokról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1],

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2],

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra[3],

–   tekintettel a Bizottság 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó éves politikai stratégiájáról szóló, 2007. április 24-i állásfoglalására[4],

–   tekintettel az Európai Uniónak a Tanács által 2007. július 13-án megállapított, a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére (C6-0287/2007 –C6-0288/2007),

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló, 2007. október 25-i állásfoglalására (III. szakasz – Bizottság (C6-0287/2007))[5] és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 – C6-0341/2007) számú módosító indítványra,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről (I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Európai Ombudsman, IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0288/207)) szóló, 2007. október 25-i állásfoglalására[6],

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 2/2008. (15716/2007 – C6-0435/2007) számú módosító indítványra,

–   tekintettel az általános költségvetési tervezethez fűzött 2007. október 25-i módosításaira és módosítási javaslataira[7],

–   tekintettel a Tanácsnak a Parlament által elfogadott általános költségvetés-tervezet módosításaihoz és módosítási javaslataihoz fűzött változtatásaira (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   tekintettel a 2007. november 23-i költségvetési egyeztetés eredményeire,

–   tekintettel az általános költségvetési tervezethez fűzött parlamenti módosításokkal és módosítási javaslatokkal kapcsolatban a Tanácsban folytatott viták eredményéről szóló összefoglalóra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0492/2007),

Kulcskérdések – Átfogó számadatok, javaslat a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára, 1. és 2. számú módosító indítvány

1.      emlékeztet arra, hogy a 2008-as költségvetésre vonatkozó politikai prioritásai a fent említett 2007. április 24-i, politikai stratégiáról szóló állásfoglalásában kerültek kidolgozásra, a 2007-es költségvetés előkészítésekor alkalmazott megközelítésekre és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz vezető tárgyalásokra támaszkodva; hangsúlyozza, hogy az állásfoglalásban támogatott eredményorientált költségvetési megközelítés az átlátható felépítés, a világos célkitűzések és a pontos végrehajtás pillérein nyugszik, hogy a Bizottságot ne a bürokratikus eljárás alapján, hanem a politikailag jóváhagyott célkitűzések tekintetében elért eredmények alapján ítéljék meg; folytatni kívánja ezen tényezők hangsúlyozását a 2008-as költségvetéssel kapcsolatos további munka során;

2.      az átfogó számadatokkal kapcsolatban a kötelezettségvállalási előirányzatok végleges szintjét xxx xxx millió euróban állapítja meg; biztosítja, hogy különösen az 1a. tétel tekintetében a Tanács által javasolt csökkentésekkel szemben tiszteletben tartják azoknak a többéves programoknak a kereteit, amelyekről a Tanács és a Parlament között csak a közelmúltban született megállapodás; a kifizetések átfogó szintjét 120 346,76 millió euróban állapítja meg, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,96%-a; tudomásul veszi, hogy ezáltal jelentős, mintegy xxx xxx millió eurós mozgásteret hagyott a 2008-as többéves pénzügyi keret kifizetéseinek felső korlátja alatt; a kifizetések szerény átlagos szintje fényében hangsúlyozza a költségvetés hatékony végrehajtásának és a kifizetetlen kötelezettségvállalások (reste à liquider - RALs) csökkentésének fontosságát;

3.      üdvözli a Tanáccsal való november 23-i egyeztető tárgyalás eredményeit, különösen ami a Galileónak a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálata és a rugalmassági eszköz használata révén történő finanszírozását és az Európai Technológiai Intézet 1a. alfejezetből történő finanszírozását illeti; hangsúlyozza, hogy ez a finanszírozási megoldás teljes mértékben összhangban van az Európai Parlament által támogatott szemlélettel, különösen mivel ez nem csökkenti a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetére tervezett előirányzatokat, ahogy azt a Tanács korábban támogatta; megemlíti az ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatokat, amelyek részletesen tartalmazzák a Galileo és az ETI finanszírozására irányuló intézkedéseket;

4.        támogatja a 2008-as előzetes költségvetési tervezethez (EKT) a Bizottság által 2007. szeptember 17-én elfogadott 1/2008. számú módosító indítványt, elsősorban a kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt növelését Koszovó (120 millió euró) és Palesztina (142 millió euró) számára, amely összesen 262 millió euró növekedést jelent az EKT számadataihoz képest; a november 23-i egyeztető tárgyalással összefüggésben egyetért a 2008-as költségvetésben a KKBP 285 millió eurós előirányzatával, különösen Koszovó jövőbeni szükségleteit figyelembe véve; kéri, hogy a Bizottság maradéktalanul vonja be a Parlamentet a végrehajtásba és tájékoztassa a fejleményekről; teljes egészében támogatja a 2/2008. számú módosító indítványt mint a november 23-i egyeztető tárgyalás eredményét;

5.       teljes egészében jóváhagyta a DEC 36/2007. sz. globális előirányzat-átcsoportosításra irányuló kérelmet, és üdvözli, hogy a 2006-os és 2005-ös globális átcsoportosításokhoz képest 2007-ben alacsonyabb az átcsoportosított előirányzatok összege; elismeri, hogy 2007-ben bizonyos tételek nem megfelelő végrehajtását eredményezhette a jogalapok késői jóváhagyása a többéves pénzügyi keret első évében; rámutat arra, hogy a 7. sz. költségvetési módosítás és globális átcsoportosítás a kifizetések további jelentős, 1,7 milliárd eurós csökkentését javasolja; ragaszkodik ahhoz, hogy a különböző eszközök, így többek között a rendszeres költségvetési előrejelzés és a monitoring csoportok révén kövessék szorosan nyomon a 2008. évi költségvetés végrehajtását; felszólítja szakbizottságait, hogy minél korábban szolgáltassanak információt a finanszírozás iránti szükségletekről és a többéves programok végrehajtása kapcsán felmerülő esetleges nehézségekről; hangsúlyozza, hogy a 2008-as költségvetésben kétségkívül a kifizetések összegeinek növelésére lesz szükség és elvárja, hogy ezt a 2007-hez képest 5,9%-os, kis mértékű növekedést a lehető legjobban használják fel; tekintettel a Tanács erről szóló együttes nyilatkozatára elvárja, hogy a Bizottság 2008 során megfelelő esetben magasabb összegű kifizetéseket javasoljon, szükség szerint költségvetési módosítás révén;

6.      érdeklődéssel várja a Bizottság által „a költségvetés reformjáról, Európa megváltoztatásáról” (SEC(2007)1188) kezdeményezett konzultációs folyamat eredményeit; felszólít arra, hogy teljes mértékben vonják be a Parlamentet mind az EU kiadásainak felülvizsgálatába, mind az EU saját forrásai rendszerének felülvizsgálatába, ahogy azt a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás felülvizsgálatáról szóló 3. sz. nyilatkozat előirányozza;

Az eredményorientált költségvetés teljesítése – első olvasatban történő egyeztetés

7.      emlékeztet a 2008-as költségvetésről szóló, 2007. július 13-i első olvasat utáni egyeztetés során az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, a 2008-as költségvetés tervezetének III. szakaszáról (Bizottság) szóló, fent említett 2007. október 25-i állásfoglalás mellékletében található öt közös nyilatkozatról szóló megállapodásra; megerősítette e nyilatkozatok politikai jelentőségét azzal, hogy az eredményorientált költségvetési megközelítéssel összhangban figyelembe vette őket a 2008-as költségvetés előkészítésekor; tudomásul veszi a Bizottság végrehajthatóságról szóló levelét, és elvárja, hogy megoldásokat találjanak a javasolt módosítások végrehajtására;

8.      üdvözli a strukturális és kohéziós alapokra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó operatív programok bizottsági jóváhagyásával kapcsolatban tapasztalható fejleményeket, ugyanakkor a Tanáccsal 2007. június 13-án elfogadott együttes nyilatkozattal összhangban jelentős mértékű javulást remél az operatív források elköltése terén; sajnálja, hogy az ERFA-programok 50%-a, illetve az ESZA- és EMVA-programok több mint 67%-a még mindig jóváhagyásra vár, bár a programozási időszak első éve hamarosan véget ér; a Bizottság egyes igazgatási költségeit továbbra is tartalékban tartja; hangsúlyoza, hogy operatív forrásokat eddig nem helyeztek tartalékba; az igazgatási kiadásokat a jóváhagyott operatív programok számának növekedésével összhangban fogja felszabadítani;

9.               tudomásul veszi a Bizottság tevékenységalapú irányításról (TAI) szóló, második olvasata előtti tájékoztató jelentését; a Bizottság határozott elkötelezettsége alapján, annak érdekében, hogy elkészüljön egy olyan tanulmány, amely a parlamenti Költségvetési Bizottság 2008 tavaszára tervezett meghallgatásán bemutatandó, fejlesztésre irányuló javaslatokat is tartalmazna, jóváhagyja, hogy csupán 5 millió eurót helyezzenek a tartalékba; kinyilvánítja azon szándékát, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsen a tevékenységalapú irányítás (TAI) végrehajtásának tökéletesítéséről;

10.    emlékeztet arra, hogy a tevékenységalapú irányításról szóló tanulmánynak tartalmaznia kell a költségvetési hatóság számára a következő információkat:

       hogyan lehet az SPP–ABM-ciklus különböző elemeit (APS, CLWP, AMP stb.) jobban integrálni egymással?

       hogyan lehet javítani az SPP–ABM-ciklus más ciklusokkal (HR-ciklus, kockázatkezelés, értékelés) történő integrációját, lehetőleg egy integrált informatikai rendszer segítségével?

       az egész ciklus során alkalmazandó, egyértelmű, előre meghatározott teljesítménymutatók listájának nyilvánosságra hozatala a teljesítményirányítás javítása érdekében;

továbbá az alábbiakat kéri:

       kötelezettségvállalás a Bizottság részéről, hogy 2008. április 30-ig elkészíti „A Bizottság emberi erőforrásainak megtervezése és optimalizálása az EU prioritásainak szolgálatában” című jelentése folytatását, amely tartalmazza különösen a személyzet kategóriánkénti és főigazgatóságonkénti részletes lebontását, valamint az elkövetkezendő években várható változásokat;

-       a Bizottság közleménye a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontja végrehajtásának aktuális helyzetéről;

11.      kéri továbbá a Bizottságot, hogy:

-        dolgozzon ki olyan cselekvési tervet, amely részletes intézkedéseket tartalmaz a vizsgálat során tanulmányozott területek átszervezését illetően (emberi erőforrások, IT, dokumentumkezelés/logisztika/biztonság, belső ellenőrzés, értékelés, tevékenységalapú irányítás, intézményközi kapcsolatok, tájékoztatás/információcsere/kiadványszerkesztés, a politikák összehangolása); kéri, hogy a végrehajtó ügynökségek személyzete is szerepeljen a kimutatásokban; felkéri a Bizottságot, hogy 2009 januárjával kezdődően kilenchavonta tájékoztassa a Parlamentet az aktuális helyzetről és a folyamatban lévő eljárások eredményeiről; kéri a Bizottságot, hogy a nyomon követés eredményeit foglalja bele a Bizottság szolgálatainak brüsszeli és luxembourgi elhelyezésével kapcsolatos szakpolitikáról szóló közleményébe (COM(2007)0501), azt vizsgálja felül és a helyigényeket a kimutatások szerint korrigálja;

-       komolyabban kötelezze el magát az intézményközi együttműködés mellett, és hogy ezt az együttműködést érzékelhetőbb módon ültesse át a gyakorlatba; támogatja az Európai Számvevőszék 2007/2. sz. különjelentésében megfogalmazott, az intézmények épületekre fordított költségeire vonatkozó kéréseket, és arra szólít fel, hogy tegyenek határozottabb lépéseket a közös megállapodások irányában; kéri a Bizottságot, hogy terjesszen a Parlament elé részletesebb jelentést azokról a tényezőkről, amelyek alapján a fenti közleményében (COM(2007)0501 végleges) arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság tevékenységei központjának továbbra is az Európai Negyednek kell lennie; kéri a Bizottságot, hogy fejlesszen ki és terjesszen elő összehasonlítható módon alternatív forgatókönyveket a Bizottság brüsszeli jelenlétére az Európai Negyeden kívül;

12.    a célhoz kötött bevételek terén ragaszkodik a jobb átláthatósághoz; változtatásokat javasol a decentralizált ügynökségek számára létrehozott célhoz kötött bevételek eszközét illetően oly módon, hogy a célhoz kötött bevételek jobban illeszkedjenek az egyes ügynökségekhez; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a cukoripar szerkezetátalakítási alapján belüli célhoz kötött bevételek felhasználása egy valóságos „költségvetésen belüli költségvetést” hozott létre, amely nehezen egyeztethető össze a költségvetési rendeletben rögzített globális fedezet elvével; nyitottságát fejezi ki a költségvetési rendelet célhoz kötött bevételeket érintő felülvizsgálatával kapcsolatban;

13.    a decentralizált ügynökségek tekintetében visszaállítja az EKT-beli szinteket a FRONTEX kivételével, amely esetében 30 millió eurónyi emelést fogadtak el, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kivételével, amely számára a 3. címben kismértékű emelést fogadtak el; üdvözli a legújabb ügynökségeknek tevékenységeik hatékony és hatásos kibővítése terén elért haladását; kéri, hogy a jövőben a munkatervek és a középtávú személyzeti szükségletek tekintetében törekedjenek nagyobb egyértelműségre;

14.    hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozások, valamint a bejelentett új, decentralizált Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozása érdekében meg kell nyitni a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontja szerinti eljárást;

15.    a végrehajtó ügynökségekkel kapcsolatban emlékeztet a Bizottságnak a végrehajtó ügynökségek felállításával kapcsolatos magatartási kódexben[8] foglalt kötelezettségeire; úgy véli, hogy a végrehajtó ügynökségek sem most, sem a jövőben nem vezethetnek az igazgatási költségek arányának növekedéséhez; kiemeli, hogy bármilyen új végrehajtó ügynökség létrehozására, vagy létező végrehajtó ügynökségek bővítésére irányuló javaslatnak átfogó költség-haszon elemzésen kell alapulnia, és hogy a javaslatban egyértelműen meg kell határozni az elszámoltathatóság és a felelősség rendjét; üdvözli a Bizottsággal 2007. október 16-án kötött, a végrehajtó ügynökségek felülvizsgált munkamódszereiről szóló megállapodást, amely ezen állásfoglalás mellékletében található;

16.    kéri, hogy a tevékenységi nyilatkozatok és az éves tevékenységi jelentések az adminisztratív eljárások hosszas részletezése helyett a célkitűzéseket és az eredménymutatókat állítsák középpontba; ugyanakkor megjegyzi, hogy a bizottsági főigazgatóságok között a tevékenységi nyilatkozatok és az éves tevékenységi jelentések minőségét illetően továbbra is jelentős különbségek vannak; a jövőben további javulást vár el;

17.    úgy véli, hogy az előzetes és utólagos teljesítménymutatók szerves részét képezik a tevékenységalapú gazdálkodásnak és a tevékenységalapú költségvetésnek; kéri, hogy a teljesítménymutatók kapjanak nagyobb szerepet az utólagos teljesítményértékelés során; úgy véli, hogy a tevékenységi nyilatkozatokban rendelkezésre bocsátott adatokat jobban be kell építeni a főigazgatóságok éves tevékenységi jelentéseibe a hatékonyság és az irányítás eredményeinek jobb értékelése érdekében; úgy ítéli meg, hogy ez segítené a költségvetési hatóságot annak nyomon követésében, hogy az igényelt kiegészítő források mennyiben hoztak konkrét eredményeket, és mennyiben jelentettek csupán bürokratikus többletterhet;

18.    üdvözli a Költségvetési Bizottság által 2007 során végzett monitoring csoport gyakorlatot; reméli, hogy ez a gyakorlat továbbra is hozzájárulhat majd a költségvetési ellenőrzés javításához; továbbra is támogatja a költségvetési előrejelzési értesítő rendszert (BFA, Budget Forecast Alert), mint a költségvetés megfelelőbb végrehajtásának egyik eszközét; kéri, hogy a második BFA-dokumentumot 2008 októbere helyett már szeptemberben nyújtsák be, hogy a Parlament figyelembe vehesse azt a 2009. évi költségvetési tervezet első olvasatának elkészítése során;

19.    emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 53. cikkének b) pontjával, valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 44. pontjával összhangban, melynek végső célja a közösségi pénzeszközök és a nemzeti irányítási nyilatkozatok hatékony és integrált belső ellenőrzésének biztosítása, a tagállamok vállalták, hogy „a megfelelő nemzeti szinten elkészítik a rendelkezésre álló auditok és nyilatkozatok éves összefoglalóját”; megjegyzi, hogy a Bizottságtól kapott információk szerint az intézményközi megállapodás előírásait mindeddig csupán néhány tagállam hajtotta végre; sajnálja, hogy a Bizottság ellenőrzési stratégiájába nem foglalták bele az Európai Parlament által a 2003-as, 2004-es és 2005-ös mentesítő állásfoglalásokban tett, a nemzeti (irányítási) nyilatkozatokra vonatkozó konkrét javaslatok egyikét sem, és kéri a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet ezzel kapcsolatban; emlékezteti a tagállamokat az általuk a közelmúltban elfogadott, felülvizsgált költségvetési rendelet előírásainak betartására vonatkozó kötelezettségükre; ismételten megerősíti, hogy a tagállamok kötelesek továbbá az intézményközi megállapodás 44. pontjában foglalt feltételeknek eleget tenni, valamint az EK-Szerződés 274. cikke értelmében kötelesek teljes mértékben együttműködni a Bizottsággal a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően;

20.    ismételten megerősíti a költségvetés végrehajtása javításának fontosságát a 2006. novemberi költségvetési egyeztetésen elfogadott nyilatkozatnak megfelelően; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást a nyilatkozat alkalmazása érdekében már megtett vagy tervezett fellépésekről; emlékeztet arra, hogy a háromoldalú üléseken rendszeresen sort kell keríteni e tájékoztatásra;

21.    felszólítja a Bizottságot, hogy maradéktalanul alkalmazza az Európai Gazdasági Közösség által használandó nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1/1958. sz. tanácsi rendeletet, és a pénzügyi indokokkal való eltérést érvénytelennek tekinti, mivel a költségvetési eljárás során ezekről nem esett szó;

Konkrét kérdések – fő elemek költségvetési soronkénti bontásban, kísérleti projektek, előkészítő intézkedések

22.    a „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” című 1a. alfejezet tekintetében visszautasítja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok a Tanács által első olvasatban javasolt csökkentését, különösen mivel ezek olyan, a Parlamenttel a közelmúltban együttdöntési eljárásban elfogadott, többéves programok fedezésére szolgálnak, melyek a lisszaboni stratégia végrehajtását célozzák; rámutat arra, hogy ezt a megközelítést támogatta a Galileo programnak a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatán és a rugalmassági eszköz használatán keresztüli finanszírozásáról szóló megállapodás; költségvetési előjogaival összhangban számos kísérleti projektet és előkészítő intézkedést javasol; hangsúlyozza, hogy a versenyképességi és innovációs program (VIP) keretében csökkenteni kell az üzleti bukás miatti megbélyegzettséget és hangsúlyt kell fektetni a vállalkozói képzés oslói menetrendjének pénzügyi támogatására; a VIP-program számára összegeket helyez tartalékba a végrehajtás tökéletesítéséig;

23.    sajnálja a „Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért” című 1b. alfejezet kapcsán bekövetkezett késedelmeket, és hangsúlyozza, hogy az idő pénz;

24.    emlékeztet az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség által üzemeltetendő Nagy Hatósugarú Azonosítási és Nyomon Követési (LRIT) Európai Regionális Adatközpont 2008. december 31-ig történő létrehozásáról szóló határozatra (az Európai Parlament 2007. április 25-i álláspontja[9] és a Tanács 2007. október 2-i állásfoglalása); elismeri, hogy az EMSA-nak ezen új funkciója ellátásához 2008-ban további finanszírozásra lesz szüksége;

25.    üdvözli a Bizottság és az Európai Beruházási Bank által, a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmusok kapcsán biztosított dokumentációt és magyarázatokat; úgy véli, hogy e sor tartalékát ki lehetne venni a költségvetésből; tájékoztatást és a vonatkozó dokumentumok megküldését kéri a versenyképességi és innovációs program második eleme, a kockázati tőkeeszközök iránymutatóinak elfogadásakor, valamint tájékoztatást kér a TEN közlekedési projektek hitelgarancia eszközének tekintetében folytatott együttműködéséről az EBB és a Bizottság között zajló tárgyalások eredményéről;

26.    a „Természeti erőforrások megőrzése” című 2. fejezet tekintetében, a jövőbeli költségvetési eljárásokat illetően kéri a piaci intézkedésekre és közvetlen támogatásokra vonatkozó számadatok világosabb bemutatását; aggasztónak tartja a Parlament régi prioritására, a KAP vidékfejlesztési pillérére vonatkozó operatív programok elfogadásának lassú tempóját; ebben a tekintetben gyors javulást vár;

27.    hangsúlyozza, hogy szükség van a tüzek és egyéb természeti katasztrófák által sújtott területeken a növénytermesztés és állattenyésztés helyreállítását célzó egyedi nemzeti programok létrehozására irányuló eljárás felgyorsítására; hangsúlyozza, hogy e programokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kell finanszírozni tagállamon belüli átcsoportosítással vagy támogatással;

28.    elismeri, hogy további forrásokra van szükség az iskolatej finanszírozása (és további, innovatív jellegű tejtermékek bevezetése) érdekében;ismét felhívja a figyelmet arra, hogy (a „Tejalap” átszervezési rend felállításával) anyagi támogatást kell biztosítani a tejipari ágazat átszervezésére;

29.    ismételten megerősíti elkötelezettségét az iskolai zöldség és gyümölcs, valamint az iskolatej (és egyéb tejtermékek) megfelelő költségvetési támogatása mellett; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az előírt hatásvizsgálatok elhúzódó végrehajtása miatt a Bizottság lassan halad a javaslatok előterjesztésével; megdöbbenését fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem tett eleget a témát illető politikai elkötelezettségének, és – a jogalap meghatározásának függvényében – nem hozott létre e célból új költségvetési tételt és előirányzatot; felkéri a Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben a 2007. júniusi Mezőgazdasági Tanács következtetéseivel összhangban nyújtson be jogalkotási javaslatot;

30.     a „Szabadság, biztonság és jogérvényesülés” című 3a. alfejezet tekintetében hangsúlyozza a Frontex ügynökség által végzett munka fontosságát; úgy véli, hogy a Frontexnek hatékonyabban kell fellépnie az EU külső határainak megerősítése, különösen az illegális bevándorlás kapcsán jelenleg a tagállamokra nehezedő terhek enyhítése terén; felszólítja az ügynökséget, hogy a Parlament illetékes bizottságával rendszeresen ismertesse a műveletek helyzetét, valamint a tervezett jövőbeni műveleteket; sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék ígéreteiket, és az ügynökség hatékonyabb működése érdekében támogassák misszióit; tudomásul veszi, hogy a Tanács hozzájárult a Frontex finanszírozásának 30 milliós eurós megemeléséhez, jóllehet az igazgatási és a működési kiadások lebontását módosította; e lebontást úgy módosítja, ahogyan véleménye szerint a maximális hozzáadott érték biztosítása céljából a legmegfelelőbb; felkéri a Bizottságot, hogy amennyiben a létszámterv is módosításra szorul, terjesszen elő költségvetési módosítást;

31.    az „Uniós polgárság” című 3b. alfejezet tekintetében, a többéves programok kereteit illetően visszaállítja az EKT-t, és előirányzatokat javasol egy sor témába vágó, új vagy folyamatban lévő kísérleti projekt és előkészítő intézkedés céljára; felhívja a figyelmet arra, hogy a „HELP” információs és megelőzési kampány finanszírozása a 2008-as költségvetésben véget ér, és reméli, hogy a Bizottság a kampányt folytató kezdeményezést terjeszt majd elő; támogatja továbbá a polgári védelmi pénzügyi eszköz keretében kiegészítő kapacitás létrehozását a természeti vagy ember előidézte katasztrófákra, illetve terrorcselekményekre vagy környezeti balesetekre reagáló készenléti erők formájában;

32.    felhívja a Bizottságot, hogy a menekültszállások javítása érdekében folyamatosan támogassa az infrastrukturális beruházásokat;

33.    arra törekszik, hogy jobban érvényesüljenek a civil társadalom kevésbé jól képviselt csoportjainak érdekei, küzd a diszkrimináció minden formája ellen, és megerősíti a nők, a gyerekek, a fogyatékkal élők és az idős személyek jogait;

34.    felhívja a Bizottságot, hogy a tájékoztatásra előirányzott pénzeszközöket széleskörű tájékoztatásra használja fel, amely magában foglalja többek között a parlamenti kisebbségek tájékoztatási szükségleteit is;

35.    „Az Európai Unió mint globális partner” című 4. fejezet tekintetében aggodalmát fejezi ki e fejezet krónikus alulfinanszírozottsága miatt a 2007–2013-as többéves pénzügyi keretben; támogatja a Bizottság 2007. szeptember 17-i, az EKT módosítására vonatkozó 1/2008. számú jegyzékében szereplő növeléseket, beleértve a Koszovóra és Palesztinára vonatkozó növeléseket is; üdvözli, hogy a rugalmassági eszközt használták fel a KKBP 70 millió eurós költségvetési növekményének fedezésére; a november 23-i egyeztetést követően a 4. fejezet első olvasatában a prioritásokra fekteti a hangsúlyt;

36.     hangsúlyozza, hogy a közelmúltbeli annapoliszi konferencia fejleményei alapján az EU Palesztinának nyújtandó hozzájárulása emelkedhet, és felkéri a Bizottságot, hogy szükség esetén terjesszen elő költségvetési módosítást;

37.    úgy véli, hogy a szomszédos és fejlődő országoknak nyújtott uniós támogatás egyik feltételeként az emberi jogok és a demokratikus értékek tiszteletben tartását kell megszabni;

38.    emlékezteti a Tanácsot, hogy a KKBP-ről szóló rendszeres vegyes bizottsági üléseknek valódi, előzetes politikai párbeszédet kell előmozdítaniuk ahelyett, hogy pusztán a Parlament utólagos tájékoztatására szolgáljanak;

39.    üdvözli a Bizottságnak azt az elkötelezettségét, hogy évente háromszor politikai párbeszédet folytasson az Európai Parlamenttel a demokratikus ellenőrzésről és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 4. és 5. pontját végrehajtó külső fellépések egységességéről;

40.    úgy véli, hogy az EU-nak jobban össze kellene hangolnia a szomszédos és fejlődő országokban a szegénységgel összefüggő betegségek felszámolására és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló különféle dicséretes kezdeményezéseit; javasolja megfelelő költségvetési források előirányzását, hogy ezeknek az országoknak megfelelő technikai támogatást nyújthasson; úgy határozott, hogy az átláthatóság javítása és mind a Globális Egészségügyi Alap, mind egyéb egészségügyi prioritások részére a szükséges támogatás biztosítása érdekében külön költségvetési sort hoz létre az AIDS Elleni Globális Egészségügyi Alapnak;

41.    az „Igazgatás” című 5. fejezet tekintetében úgy véli, hogy az Európai Unió igazgatásának modernizálása csak a felelősség és az elszámoltathatóság elvei mentén folytatható; emlékeztet arra, hogy a rendszer jövőbeli reformjainak a világos politikai célkitűzések és az – ezek mutatók alapján történő megvalósításáért való – egyéni felelősségvállalás irányába kell mutatniuk, amely mutatókat a Költségvetési Bizottság által a témában kért különböző jelentések benyújtása után kell meghatározni;

42.    ebben az összefüggésben sajnálatát fejezi ki a versenyvizsgák rendszerének eredendően alacsony hatékonyságát illetően, amelyben előfordulhat az, hogy egy vizsgán sikerrel szereplő pályázó évekig várakozzon egy tartaléklistán, miközben semmi garancia nincsen arra, hogy valaha is állásajánlatot kapjon; úgy véli, hogy amennyiben nem változtatnak ezen a hozzáálláson, akkor ez az új uniós tisztviselők átlagos minőségi szintjének csökkenéséhez vezethet, mivel a legtehetségesebb pályázók az Európai Unió gazdaságának egyéb ágazataiban keresnek majd állást; kéri, hogy a Bizottság vállaljon kötelezettséget a téma újbóli, az átvilágítás nyomon követésének összefüggésében történő vizsgálatára és adjon a személyzet beosztási kategóriánként és főigazgatóságonként való részletesebb lebontását, valamint az elkövetkezendő években várható fejlődést tartalmazó további tájékoztatást;

43.     visszaállítja az EKT-t a Tanács által az 5. fejezetben szereplő előirányzatok és létszámtervek tekintetében végzett csökkentések vonatkozásában; az uniós intézmények igazgatási gyakorlatának javítását célzó folyamatos erőfeszítésekkel kapcsolatban továbbra is építő jellegű intézményközi párbeszédet kíván folytatni, illetve azt el akarja mélyíteni; hangsúlyozza az „EU 12” tagállamaiból érkező tisztviselők megfelelő toborzásának fontosságát; úgy véli, hogy a bővítés tekintetében a vitákhoz és határozatokhoz kapcsolódó dokumentumokat – például a hatásvizsgálatokat – valamennyi szükséges nyelven elérhetővé kell tenni, mivel ezek a dokumentumok a megfelelőbb jogalkotás eszközei; e tekintetben emlékeztet arra, hogy a Költségvetési Bizottság két tanulmányában a bizottsági igazgatási reform célkitűzéseinek elemzésére irányuló folyamatot indított el, amelynek középpontjában a tevékenységalapú költségvetés-tervezés (TKT) és a tevékenységalapú irányítás (TAI) bevezetése, a stratégiai tervezési ciklus bevezetése és a kapcsolódó igazgatási költségek elkülönítése áll;

44.    kéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel az új módszernek – amely az építési szerződések aláírásával kapcsolatos fennálló eljárások fejlesztésére irányul – az ingatlanágazatra gyakorolt hatását, és hasonlítsa össze a jelenlegi helyzettel, tegyen erőfeszítéseket az intézményközi együttműködés e téren történő megerősítésére, és rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet;

45.    felhívja a Bizottságot, hogy az emberi erőforrások megtervezéséről és optimalizálásáról szóló jelentése folytatásaként nyújtson be a más nemzetközi szervezeteknél alkalmazott személyzet tekintetében az összevethető aspektusokat vizsgáló összehasonlító jelentést; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy ismertessen a köz- és magánszféra partnersége keretében finanszírozott közcélú infrastruktúra előmozdítására vonatkozó iránymutatásokat;

46.    a kísérleti programok tekintetében több olyan innovatív projektet fogad el, amelyek megfelelnek az EU jelenlegi politikai kihívásainak;

47.    az előkészítő intézkedések tekintetében több olyan kezdeményezést fogad el, amelyek a polgárok valós igényeinek kezelésével kapcsolatos európai uniós kapacitás javítására irányuló jövőbeli fellépéseket készítenek elő;

48.    felhívja a figyelmet az Európai Parlament képviselői szabályzatának 29. cikkére, mely szerint „A tagállamok a területükön megválasztott képviselők vonatkozásában két európai parlamenti ciklust nem meghaladó átmeneti időszakra megállapíthatnak az e statútumtól eltérő, tiszteletdíjra, átmeneti ellátásra és nyugdíjakra vonatkozó szabályokat”; mivel a szabályzat a 2009-es európai parlamenti választásokat követő parlamenti ciklus elején életbe fog lépni, felhívja a tagállamokat, hogy időben – és különösen a 2009-es költségvetési becslés elkészítését megelőzően – értesítsék a Parlamentet, hogy kívánnak-e élni az idézett szabályzat 29. cikkében, valamint 12. cikke (3) és (4) bekezdésében meghatározott lehetőségekkel;

A 2008. évi költségvetés egyéb szakaszai

49.      emlékeztet arra, hogy első olvasatbeli álláspontja az egyes intézmények külön kéréseinek és igényeinek vizsgálatán alapult; következésképpen azt várta, hogy sikerül közös álláspontra jutnia a Tanáccsal a második olvasatban kialakítandó álláspontját illetően;

50.      tudomásul veszi, hogy a Tanács jóváhagyta a Parlament álláspontját az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésével kapcsolatban; úgy ítéli meg azonban, hogy a többi intézmény lényeges javaslatokat tett, amelyek célja becsléseik csökkentése volt kérelmeik fontossági sorrendbe állítása révén; ösztönözni akarja őket arra, hogy a jövőben is ezt a szemléletmódot kövessék, és úgy határoz, hogy fenntartja az első olvasat során elfogadott álláspontját, és visszaállítja a Tanács által végrehajtott csökkentéseket;

51.      megállapítja, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára adott jelzések ellenére az együttműködési megállapodást még mindig nem újították meg; emlékeztet arra, hogy a közös szolgálatra elkülönített alapok 10%-át a megállapodás meghosszabbításáig (amire várhatóan 2007. december végéig kerül sor) a tartalékokba helyezték; úgy ítéli meg, hogy az új együttműködési megállapodás újfajta irányítást eredményezhet, ami mindkét bizottság számára előnyökkel járhat;

o

o         o

52.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon a költségvetés közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

53.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékleteket a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Ombudsmannak, és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, valamint a többi érintett szervnek.

  • [1]  HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
  • [2]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A rendeletet utoljára az 1995/2006/EK, Euratom rendelet módosította. (HL L 390, 2006.12.30., 1. o.)
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [4]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0131.
  • [5]  E napon elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0473.
  • [6]  E napon elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0474.
  • [7]  E napon elfogadott szövegek, Melléklet.
  • [8]  A végrehajtó ügynökségek felállításával kapcsolatos magatartási kódex a Bizottság 2004. április 20-i levelében elfogadottaknak megfelelően (az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló, 2004. április 22-i európai parlamenti állásfoglalás melléklete (HL C 104. E, 2004.4.30., 951. o.)).
  • [9]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0146.

1. MELLÉKLET

Felülvizsgált eljárási rendelkezések a végrehajtó hivatalokról

1.   A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (4) bekezdése és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanács rendelet 54. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságnak maga a program alapjául szolgáló jogi aktusra irányuló javaslata indokolásában jeleznie kell azt a szándékát, hogy végrehajtó hivatalt kíván létrehozni.

2.   A Bizottságnak az 58/2003/EK tanácsi rendelet 3. cikkében megállapított feltételek mérlegelése alapján kell határoznia új végrehajtási hivatal létrehozásáról, vagy egy már létező végrehajtási hivatal hatáskörének és illetékességének módosításáról.

3.   A végrehajtó hivatalok létrehozása hozzájárulhat a Bizottság által az uniós politikák és programok végrehajtására alkalmazott módszerek hatékonyságához, de csak akkor, ha ez a módszer teljes mértékben tiszteletben tartja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljes átláthatóság elvét. Ez azt jelenti, hogy ezen hivataloknak sem most, sem a jövőben nem szabad az igazgatási költségek részarányának növekedését okozniuk. Ezért az álláshelyek ilyen feladatátszervezés következtében történő befagyasztásának – a 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott – elvét szigorúan be kell tartani. A Bizottságnak teljes és részletes tájékoztatást kell adnia az alkalmazottak létszámáról és kapacitásuk kihasználtságáról, ami lehetővé teszi a költségvetési hatóság számára annak felmérését, hogy valóban nem emelkedett-e a program végrehajtásával kapcsolatos igazgatási költségek részaránya.

      Az új végrehajtó hivatalok létrehozására irányuló javaslatoknak mindig átfogó költség-haszon elemzésen kell alapulniuk. A javaslatban egyértelműen meg kell határozni az elszámoltathatóság és a felelősség rendjét.

4.   Legalább hat héttel azt megelőzően, hogy a Bizottság végleges döntést hoz a végrehajtó hivatal létrehozásáról, a költségvetési hatóságot tájékoztatni kell a költség-haszon elemzés eredményéről és a kapcsolódó költségekről. Amennyiben ezen az időszakon belül a költségvetési hatóság bármelyik ága kellően indokolt érveket hoz fel a végrehajtó hivatal létrehozásával szemben, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia javaslatát.

5.   Amennyiben a Bizottság végrehajtó hivatal felállítását vagy egy már létező végrehajtási hivatal hatáskörének és illetékességének módosítását tervezi, úgy a költségvetési eljárással összhangban és az átláthatóság elvének figyelembevételével tájékoztatja a költségvetési hatóságot. A végrehajtó hivatalnak saját pénzügyi kimutatással kell rendelkeznie. Ennek számszerűsített elemeket kell tartalmaznia, amelyek kapcsán a Bizottság megindokolja, hogy miért tekinti helyénvalónak a hivatal létrehozását az érintett program végrehajtásának elősegítése érdekében.

6.   A költségvetési hatóságnak rendelkeznie kell valamennyi ahhoz szükséges információval, hogy szorosan nyomon tudja követni a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljes átláthatóság elvének az adott időpontban történő és jövőbeli végrehajtását. A végrehajtó hivatalra vonatkozó konkrét pénzügyi kimutatásban foglalt információknak ezért ki kell terjedniük az alábbiakra:

a)   a végrehajtó hivatal működtetéséhez szükséges források előirányzatok és alkalmazotti létszám szempontjából, a személyzeti kiadások (kirendelt tisztviselők, a végrehajtó hivatal által közvetlenül felvett ideiglenes tisztviselők, valamint szerződéses alkalmazottak) és az egyéb igazgatási kiadások bontásában;

b)   tisztviselők tervezett kirendelése a Bizottságtól a végrehajtó hivatalhoz;

c)   egyes feladatoknak a Bizottságtól a végrehajtó hivatal felé történő átadása révén felszabaduló igazgatási források és a humán erőforrások újraelosztása; továbbá különösen a Bizottságon belül az egyes meghatározott feladatokkal megbízott alkalmazottak (beleértve a külső alkalmazottakat is) létszáma, valamint hogy ezek közül hány főt csoportosítanak át a javasolt új vagy kibővített végrehajtó hivatalhoz, ennek eredményeként hány bizottsági álláshelyet kell befagyasztani, és hány bizottsági alkalmazottat javasolnak megbízni más feladatok végzésével;

d)   az ebből következő áthelyezések a Bizottság létszámtervén belül;

e)   a hivatal létrehozásának a többéves pénzügyi keret megfelelő fejezeteire gyakorolt hatása;

f)    a végrehajtási feladatok végrehajtó hivatalra való átruházásának előnyei a Bizottság szolgálatai általi közvetlen irányítással szemben: a „Bizottság szolgálatai általi közvetlen irányítás” forgatókönyve és a „végrehajtó hivatali” forgatókönyv közötti bármely összehasonlításnak a jelenlegi program(ok) annak (azok) aktuális formájában történő végrehajtásához használt forrásokon kell alapulniuk annak érdekében, hogy az összehasonlítás megalapozott legyen és konkrét tényeken alapuljon; az új és bővülő programok esetében a hivatal által kezelendő kapcsolódó pénzügyi keret alakulását is figyelembe fogják venni;

g)   a besorolási fokozatok és osztályok szerinti létszámterv tervezete, valamint a tervezett és a költségvetésben ideiglenesen előirányzott szerződéses alkalmazottak számára vonatkozó megalapozott becslés;

h)   a program végrehajtásában érintett valamennyi szereplő szerinti egyértelmű bontás, beleértve az azon operatív programokra vonatkozó keret fennmaradó részarányát is, amelyek végrehajtásáért felelnek (Bizottság, végrehajtó hivatalok, fennmaradó technikai segítségnyújtási hivatalok, tagállamok, nemzeti hivatalok, stb.);

i)    a közösségi program végrehajtásával járó teljes általános költségek egyértelmű bontása az érintett szereplők (Bizottság, végrehajtó hivatalok, nemzeti hivatalok) részarányának feltüntetésével és a szóban forgó program végrehajtásához kapcsolódó, az EU költségvetését terhelő igazgatási, személyzeti és infrastrukturális költségekre vonatkozó becslések összehasonlítása – függetlenül attól, hogy a pénzügyi keret melyik fejezetéhez tartoznak – a működési program keretének fennmaradó részarányával.

7.   A program teljes igazgatási költségét – beleértve a végrehajtó hivatal belső és irányítási költségeit is (1. fejezet) – esetről-esetre kell megvizsgálni az érintett program által ellátott feladatok szerint.

8.   A Bizottság azt javasolja, hogy a hivatalok működési költségvetésének éves támogatása képezze az éves költségvetési eljárás részét. Ezt a támogatást fel kell tüntetni az Európai Unió általános költségvetésében. A költségvetésben szereplő tételt megjegyzések kísérhetik, úgymint az alapul szolgáló jogi aktusra való hivatkozás és az előirányzatok jellegére és céljára vonatkozó megfelelő magyarázatok, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 29. cikkével összhangban.

      Az 58/2003/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a végrehajtó hivatal adott pénzügyi évre vonatkozó létszámtervét a költségvetési hatóság hagyja jóvá, és az Európai Unió általános költségvetése III. szakaszának – a Bizottság – mellékletében kell közzétenni a tervezett és a költségvetésben ideiglenesen előirányzott szerződéses alkalmazottak számára vonatkozó becsléssel együtt.

9.   A Bizottság rendszeresen bemutatja az új végrehajtó hivatalokra vonatkozó előrejelzéseit (éves politikai stratégia, előzetes költségvetési tervezet).

10. A Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a végrehajtó hivatal működési költségvetésének tervezetét, éves tevékenységi jelentését, valamint 3 év elteltével értékelő jelentését.

11. Ezek az eljárási rendelkezések semmiképpen nem befolyásolhatják a Bizottságnak a különösen a Szerződésben és az 58/2003/EK tanácsi rendeletben megállapított végrehajtó jogkörét. Nem befolyásolhatják hátrányosan a Bizottság azon hatáskörét, hogy mérlegelje egy végrehajtó hivatal létrehozásának lehetőségét, és megfelelő határozatokat fogadjon el az eljárási követelményekkel összhangban. A létszámtervvel kapcsolatos végleges döntés a költségvetési hatóság kezében marad.

2. MELLÉKLET

Együttes nyilatkozat az európai GNSS-programok (EGNOS GALILEO) finanszírozásáról és az Európai Technológiai Intézet finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács

-       tudomásul veszi a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosítására vonatkozó bizottsági javaslatot[1], amelynek célja, hogy biztosítsa az európai GNSS-programok (2 400 millió EUR) és az Európai Technológiai Intézet (309 millió EUR) számára szükséges további közfinanszírozást,

-       megerősíti, hogy a Galileo GNSS-projekt teljes műveleti képessége eléréséhez szükséges, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó teljes becsült összeg 3 400 millió EUR,

-       megállapítja, hogy ezt az összeget a 2007–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret folyamán nem lehet túllépni.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy e finanszírozást az alábbi módon, a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 21., 22. és 23. pontjának megfelelő – felülvizsgálata révén biztosítja:

-       400 millió eurót bocsátanak rendelkezésre a hetedik kutatási keretprogram alapján finanszírozott, a közlekedéshez kapcsolódó kutatási tevékenységek keretében,

-       az 1a. alfejezeten belül 200 millió eurót átcsoportosítanak az alábbiaknak megfelelően:

(millió EUR)

Sor

Meghatározás

2009-2013

 

 

 

02 03 04

A jogszabályok egységesítése és közelítése

28,0

08 20

08 21

Euratom

50,0

26 02 01

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

46,0

26 03 01

Páneurópai szintű on-line közigazgatási szolgáltatások az államigazgatások, vállalkozások és állampolgárok részére (IDABC-program)

15,9

31 02 01

Európai konferenciatolmács-képzés, „CITE”

10,1

 

Decentralizált szervek (lineáris csökkentés)

50,0

 

 

 

 

ÖSSZESEN

200,0

-       a 2008–2013-as időszakra 300 millió eurót tesznek hozzáférhetővé az 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksávból,

-       az 1a. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határát a 2008. és 2013. közötti évekre 1 600 millió eurónyi összeggel növelik. Ezt a 2. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai felső határának a 2007. évre vonatkozó, ugyanilyen összegű csökkentésével ellensúlyozzák,

-       az összes kifizetési előirányzat felső határát úgy igazítják ki, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő arány fennmaradjon. A kiigazítás semleges lesz,

-       a pénzügyi keret felülvizsgálata hivatalosan a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat formájában történik,

-       az 1a. alfejezeten belül elfogadott átcsoportosításokat a Bizottság 2008 januárjáig beilleszti a pénzügyi programozásba.

A fentiek a 2008. évre vonatkozó költségvetésre az alábbi hatással járnak:

-       Galileo:      -       köt. váll. előirányzat: 940 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat (a 2008. évi előzetes költségvetés-tervezet 151 millió eurót már tartalmaz), amelyből 50 millió a közlekedéshez kapcsolódó kutatási tevékenységekből származik, illetve 200 millió euro összegig igénybe veszik e célból a rugalmassági eszközt,

-       kifizetési előirányzat: 300 millió EUR összegű kifizetési előirányzat (a 2008. évi előzetes költségvetés-tervezet 100 millió eurót már tartalmaz),

-       Európai Technológiai Intézet:      köt. váll. előirányzat: 2,9 millió EUR;

-       kifizetési előirányzat: 2,9 millió EUR.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság:

-       megerősíti, hogy a pénzügyi keret felülvizsgálata és az előző évi tartaléksávból származó pénzeszközök felhasználása kivételes intézkedést jelent, és semmilyen módon nem teremt precedenst a jövőbeli felülvizsgálatokra nézve,

-       megerősíti, hogy a programban érvényesül az erőteljes és tisztességes verseny iránti elkötelezettség elve, amely segíti a költségek kézbentartásának, az egyetlen szolgáltatótól származó kockázat csökkentésének, a legjobb ráfordítás-érték arány megteremtésének és a fokozott hatékonyságnak a biztosítását. A Galileo-val kapcsolatos valamennyi munkacsomagnak az EU közbeszerzési elveinek megfelelően nyitottnak kell lennie a lehető legnagyobb mértékű versenyre, és biztosítania kell, hogy az űrprogramok tekintetében a közbeszerzési tevékenységek nagyobb mértékben nyitva álljanak az új belépők és a kkv-k számára. Ez nem érintheti a Közlekedési Tanács keretében kidolgozott részleteket,

-       megerősíti, hogy a Galileót illetően csak akkor mérlegelhető bármely további forrásigény, ha az az elfogadott többéves pénzügyi keret felső határain belül, valamint a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 21–23. pontjának alkalmazása nélkül megoldható.

A Bizottság megerősíti, hogy:

-       a mezőgazdasági pénzügyi év lezárását és a 7/2007. sz. költségvetés-módosítás elfogadását követően 2007-ben rendelkezésre álló mezőgazdasági tartaléksáv (2. fejezet) elegendő a Galileo számára az e fejezetből szükséges kiegészítő finanszírozás egészéhez. A felülvizsgálat ezért az elkövetkező években nem lesz hatással a pénzügyi keret mezőgazdaságra vonatkozó felső határaira vagy a mezőgazdaságra vonatkozó költségvetési forrásokra, a közvetlen kifizetéseket is ideértve,

-       a mezőgazdasági tartaléksávból (2. fejezet) 2007-ben történő felhasználás nem teremt precedenst a jövőre nézve.

________________________

Együttes nyilatkozat a DEC50/2007 sz. előirányzat-átcsoportosításról

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság:

-       ismételten hangsúlyozza az Európai Unió számára prioritást képviselő Galileo-program jelentőségét,

-       felismeri, hogy a Galileo részére 2007-re eredetileg elkülönített összeg (100 millió EUR) nem kerül felhasználásra a jogalap év végéig történő elfogadását illető bizonytalanság miatt, ami megakadályozná, hogy a költségvetési rendelet 9. cikkében szabályozott átvitelhez folyamodjanak,

-       egyetért azzal, hogy a Galileo részére a 2007-es költségvetésbe beállított források megőrzése érdekében és a Bizottság által 2007. október 31-én továbbított információ alapján, tekintettel az előre nem látott körülményekre és az évenkéntiség elvének sérelme nélkül, 100 millió EUR összeg átmenetileg átcsoportosításra kerül azzal a szándékkal, hogy ezek az előirányzatok 2009-ben visszakerülnek a Galileo-programhoz,

-       ennélfogva üdvözli a Bizottság arra vonatkozó vállalását, hogy a többéves pénzügyi keretösszegeknek teljes mértékben megfelelően javaslatot terjeszt elő 100 millió EUR-val egyenértékű összegnek a Galileo-program részére 2009-re történő átcsoportosításáról.”

________________________

Együttes nyilatkozat a közös vállalkozásokról

Az Európai Parlament és a Tanács az ARTEMIS, a Tiszta Égbolt, az ENIAC és az IMI közös vállalkozáshoz a 2008–2013 időszakra, a hetedik keretprogram alapján nyújtott közösségi hozzájárulást állapította meg maximális összegként (2 666 millió EUR), ami megfelel a pénzügyi programozásban előirányzott többéves pénzügyi keret aktuális időszakára vonatkozóan a Bizottság által javasolt összegnek.

Az Európai Parlament és a Tanács megjegyzi azonban, hogy az ARTEMIS, a Tiszta Égbolt, az ENIAC és az IMI közös vállalkozás jövőbeli finanszírozása már a következő pénzügyi keretről folytatandó tárgyalások tárgya, és a 2013 utáni időszakra nem lehet pénzügyi kötelezettségvállalást tenni.”

________________________

Együttes nyilatkozat a 2007. november 23-án létrejött megállapodás végrehajtására vonatkozó eljárásról

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a 2007. november 23-i egyeztetésen létrejött általános megállapodást csak akkor lehet végrehajtani, ha egyetértés születik a Galileo jogalapjáról.

Abban az esetben, ha a megállapodás nem jön létre időben ahhoz, hogy az Európai Parlament decemberi plenáris ülésén tárgyalni tudja, az Európai Parlament a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban megállapított felső határértékek teljes körű tiszteletben tartása mellett, plenáris ülésen, második olvasatban szavaz majd.

Az Európai Parlament és a Tanács gyorsított eljáráshoz folyamodik annak érdekében, hogy a megállapodást a Bizottságtól származó javaslat alapján 2008-ban a lehető legkorábbi időpontban befoglalja a 2008-as költségvetésbe.”

________________________

  • [1]             COM(2007) 549 végleges/2, 2007. október 4.

3. MELLÉKLET

Nyilatkozat a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 4. és 5. pontját végrehajtó demokratikus ellenőrzés tekintetében folytatott politikai párbeszédről és a külső fellépések egységességéről

A Parlament és a Bizottság egyetért abban, hogy az intézményközi megállapodás 4. és 5. pontjában említett rendszeres politikai párbeszédre legalább évente és legfeljebb évente három alkalommal sort kell keríteni.

Ezen megbeszéléseken az alábbi személyeknek kell részt venniük:

 az érintett bizottságok (AFET/DEVE/BUDG) elnöke és tagjai

A Bizottság illetékes tagja

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, a Tanács által módosított formában (minden szakasz)

Hivatkozások

15717/2007– C6-0436/2007– 2007/2019(BUD)

Illetékes bizottság
A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

BUDG
0.0.0000

Véleménynyilvánításra való felkérés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

0.0.0000

Előadók
  A kijelölés dátuma

Kyösti Virrankoski
13.12.2006

Ville Itälä
13.12.2006

Korábbi előadó(k)

James Elles

Az Európai Parlament első olvasatának dátuma

25.10.207

A Tanács megvitatásának dátuma
  Az eredmény továbbításának dátuma

23.11.2007
0.0.0000

Módosító indítvány(ok)

1/2007

2/2007

 

 

 

Egyeztető ülés(ek)

23.11.2007

 

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.0000

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2007

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Konstantinos Botopoulos, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Paul Rübig, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Esther De Lange, Mairead McGuinness, Peter Šťastný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis, Samuli Pohjamo

Benyújtás dátuma

4.12.2007

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY(OK)

Szám

Hivatkozások

A továbbítás dátuma

A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

1/2007
SEC(2006)0762, 13659/2007 - C6-0341/2007
0.0.0000

0.0.0000

Szám

Hivatkozások

A továbbítás dátuma

A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

2/2007
15716/2007 – C6-0435/2007
26.11.2007

0.0.0000