POROČILO o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

4.12.2007 - (15717/2007 – C6‑0436/2007 - 2007/2019(BUD) – 2007/2019B(BUD))

in pisna predloga sprememb št. 1/2008 (13659/2007 - C6 - 0341/2007) ter 2/2008 (15716/2007 – C6‑0435/2007) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008
Oddelek I                     –  Evropski parlament
Oddelek II                    –  Svet
Oddelek III                   –  Komisija
Oddelek IV                   –  Sodišče
Oddelek V                    –  Računsko sodišče
Oddelek VI                   –  Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII                 –  Odbor regij
Oddelek VIII                –  Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX                   –  Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Del 1: Predlog resolucije
Odbor za proračun
Poročevalca: Kyösti Virrankoski (Oddelek III – Komisija)
Ville Itälä (Drugi oddelki)

Postopek : 2007/2019(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0492/2007
Predložena besedila :
A6-0492/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (15717/2007 – C6‑0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) in pisnih predlogih sprememb št. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) ter 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 pogodbe Euratom,

–       ob upoštevanju sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti[1],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2],

–       ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2007 o letni politični strategiji Komisije za proračunski postopek za leto 2008[4],

–       ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, ki ga je Svet pripravil dne 13. julija 2007 (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

–       ob upoštevanju resolucije z dne 25. oktobra 2006 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek III – Komisija (C6-0287/2007)[5] in pisnem predlogu spremembe št. 1/2008 (13659/2007 – C6‑0341/2007) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2007 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament, Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče, Oddelek V – Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – Odbor regij, Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0288/2007)[6],

–       ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008,

–       ob upoštevanju svojih dopolnitev in predlaganih sprememb k predlogu splošnega proračuna z dne 25. oktobra 2007[7],

–       ob upoštevanju sprememb Sveta k dopolnitvam in predlaganih sprememb, ki jih je Parlament sprejel k predlogu splošnega proračuna (15717/2007 – C6-0436/2007),

–       ob upoštevanju izidov usklajevalnega sestanka o proračunu z dne 23. novembra 2007,

–       ob upoštevanju izjave Sveta o izidu razprav o predlaganih spremembah in predlogih dopolnitev, ki jih je glede predloga proračuna sprejel Parlament,

–       ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0492/2007),

Ključna vprašanja – skupni zneski, predlog pregleda večletnega finančnega okvira, pisna predloga spremembe št. 1 in št. 2

1.      opominja, da je svoje politične prednostne naloge za proračun 2008 opredelil v omenjeni resoluciji o letni strategiji politik z dne 24. aprila 2007, in sicer na podlagi pristopa, uporabljenega pri pripravi proračuna za leto 2007, ter pogajanj, ki so privedla do sprejetja medinstitucionalnega sporazuma 17. maja 2006; poudarja, da so temelji „proračuna, usmerjenega v rezultate“, za katerega se je zavzemal v tej resoluciji, pregledna predstavitev, jasni cilji in natančno izvrševanje, tako da delo Komisije ne bo ocenjeno na osnovi birokratskih postopkov, temveč na osnovi rezultatov pri doseganju političnih ciljev; namerava pri nadaljnjem delu v zvezi s proračunom za leto 2008 še naprej poudarjati te elemente;

2.      glede skupnih zneskov določa končno raven odobritev za prevzem obveznosti na xxx.xxx milijonov EUR; zagotavlja, da so upoštevani programi z večletnimi sredstvi, ki sta ju Parlament in Svet le nedavno sprejela, v nasprotju z znižanji, ki jih je predlagal Svet, zlasti za razdelek 1a; določa skupno raven plačil na 120.346,76 milijona EUR, kar je enako 0,96 % BND EU; ugotavlja, da to dopušča zelo veliko rezervo v višini xxx.xxx milijonov EUR nad zgornjo mejo za plačila za večletni finančni okvir za leto 2008; poudarja pomen učinkovitega izvrševanja proračuna in zmanjševanja neporavnavnih obveznosti (reste à liquider - RALs), glede na skromno skupno raven plačil;

3.      pozdravlja izid usklajevanja s Svetom 23. novembra, zlasti glede financiranja Galilea z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013 in uporabe instrumenta za prilagodljivost ter financiranja Evropskega inštituta za tehnologijo iz razlike do zgornje meje v razdelku 1a; poudarja, da je ta finančna rešitev v celoti usklajena s pristopom, ki ga zagovarja Evropski parlament, zlasti ker ne zmanjšuje načrtovanih sredstev za večletne finančne programe razdelka 1a, kakor jih je poprej zagovarjal Svet; seznanjen je s skupnimi izjavami, ki so priložene tej resoluciji in določajo podrobni ureditvi financiranja Galilea in Evropskega inštituta za tehnologijo;

4.      podpira pisni predlog spremembe št. 1/2008 k predhodnemu predlogu proračuna za leto 2008, ki ga je Komisija sprejela 17. septembra 2007, in zlasti s predlaganim povečanjem odobritev za prevzem obveznosti za Kosovo (120 milijonov EUR) in Palestino (142 milijonov), kar skupaj znaša 262 milijonov EUR več od predhodnega predloga proračuna; v okviru usklajevanja 23. novembra se strinja z dodelitvijo proračunskih sredstev 285 milijonov iz proračuna za leto 2008 za skupno zunanjo in varnostno politiko, zlasti glede na prihajajoče potrebe na Kosovu; zahteva, da Komisija Parlament v celoti vključi v izvrševanje in ga o njem obvešča; v celoti podpira pisni predlog spremembe št. 2/2008 kot del izida usklajevanja 23. novembra;

5.      je v celoti odobril zahtevo za "globalno" prerazporeditev DEC 36/2007 in pozdravlja nižji znesek prerazporejenih sredstev v letu 2007 glede na globalne prenose v letih 2006 in 2005; ugotavlja, da je lahko sedanje prenizko izvrševanje nekaterih vrstic v letu 2007 posledica poznega sprejetja pravne podlage v prvem letu večletnega finančnega okvira; poudarja, da so nadaljnja večja zmanjšanja plačil za 1,7 milijarde EUR v letu 2007 predlagana v SP 7 in v "globalni" prerazporeditvi; vztraja pri strogem spremljanju izvrševanja proračuna za leto 2008 z različnimi orodji, kot so redna opozorila proračunskih napovedi in skupine za spremljanje; poziva svoje specializirane odbore, naj zgodaj obvestijo, koliko sredstev bodo potrebovali, in o morebitnih težavah pri izvrševanju večletnih programov; poudarja, da bo v proračunu za leto 2008 nedvomno obstajala potreba po večjem znesku za plačila in pričakuje, da se bo skromno povečanje plačil za 5,9 % v primerjavi z letom 2007 kar najbolje izkoristilo; se sklicuje na skupno izjavo s Svetom glede tega vprašanja in od Komisije pričakuje, da med letom 2008 po potrebi predlaga višjo raven plačil, če je potrebno tudi s spremembo proračuna;

6.      z zanimanjem pričakuje rezultate posvetovanja, ki ga je začela Komisija o «reformi proračuna in spremembi Evrope» (SEC(2007)1188); poziva k polnemu sodelovanju Parlamenta v pregledu izdatkov EU ter pregledu sistema lastnih sredstev EU, kakor predvideva izjava št. 3 o pregledu finančnega okvira medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2007;

Priprava proračuna, usmerjenega v rezultate – koristi zaradi usklajevanja v prvi obravnavi

7.      se sklicuje na pet skupnih izjav, priloženih zgoraj omenjeni resoluciji z dne 25. oktobra 2007 o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2008, oddelek III – Komisija; Evropski parlament in Svet sta te izjave sprejela 13. julija 2007 na usklajevanju ob prvi obravnavi proračuna za leto 2008; pri pripravi osnutka proračuna za leto 2008 je v skladu z načelom o proračunu, usmerjenemu v rezultate, upošteval te izjave in tako povečal njihovo politično težo; je seznanjen s pismom Komisije o izvedljivosti ter pričakuje rešitve za izvajanje predlaganih sprememb;

8.      pozdravlja dejstvo, da Komisija hitro sprejema operativne programe za strukturne sklade, kohezijske sklade in razvoj podeželja, vendar želi v skladu s skupno izjavo, sklenjeno med Evropskim parlamentom in Svetom 13. julija 2007, da se razpoložljiva sredstva lahko porabijo; obžaluje, da še ni bilo odobrenih več kot 50 % programov Evropskega sklada za regionalni razvoj in več kot 67 % programov Evropskega socialnega sklada ter Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja, kljub temu, da se prvo leto programskega obdobja že izteka; nekatere upravne stroške Komisije ohranja v rezervi; poudarja, da v rezervi ni operativnih skladov; želi sprostiti rezerve pri upravnih stroških v skladu z izboljšano stopnjo odobritve operativnih programov;

9.      je seznanjen z opisnim poročilom Komisije o upravljanju na podlagi dejavnosti, zagotovljenim vnaprej v svoji drugi obravnavi; na osnovi trdne zavezanosti Komisije za pripravo poročila, ki bi vključevalo nekatere predloge za izboljšanje in bi bilo predstavljeno na seji Odbora za proračun, predvideni spomladi leta 2008, se strinja, da se v rezervo uvrsti le 5 milijonov EUR; je pripravljen pripraviti poročilo na lastno pobudo o boljšem izvajanju upravljanja na podlagi dejavnosti;

10.    opozarja, da mora študija o izvajanju upravljanja na podlagi dejavnosti vsebovati naslednje informacije za proračunski organ:

       kako je mogoče doseči boljšo medsebojno povezavo med različnimi elementi (letna strategija politik, zakonodajni in delovni program Komisije, letni načrt upravljanja itd.) v ciklusu načrtov za kadrovsko politiko in upravljanja na podlagi dejavnosti?

       kako je mogoče izboljšati povezovanje ciklusa načrtov za kadrovsko politiko in upravljanja na podlagi dejavnosti z drugimi ciklusi (ciklus človeški viri, upravljanje tveganja, ocenjevanje itd.), po možnosti prek integriranega informacijskega sistema?

       seznam jasnih in vnaprej opredeljenih kazalnikov uspešnosti za uporabo med celotnim trajanjem ciklusa, da se omogoči boljše upravljanje uspešnosti;

in zahteva:

       zavezanost Komisije, da do 30. aprila 2008 predstavi nadaljevanje svojega poročila "o načrtovanju in optimiranju človeških virov Komisije za izvajanje prednostnih nalog EU", ki bo vključevala natančno razčlenitev osebja po kategorijah in generalnih direktoratih ter načrt razvoja v prihodnjih letih;

       sporočilo Komisije o obstoječih razmerah v zvezi z izvajanjem točke 44 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

11.    nadalje poziva Komisijo:

       naj pripravi akcijski načrt s podrobnimi ukrepi za reorganizacijo vseh sektorjev, zajetih v naključnem preverjanju (človeški viri, informacijska tehnologija, upravljanje z dokumenti/logistika/varnost, notranja revizija, vrednotenje, upravljanje na podlagi dejavnosti, medinstitucionalni odnosi, komunikacije/informatika/publikacije, usklajevanje politike); poziva, da se v te številke vključi tudi osebje izvajalskih agencij; poziva Komisijo, naj do januarja 2009 obvešča Parlament o trenutnih razmerah in rezultatih postopkov v teku; poziva Komisijo, naj vključi rezultate nadaljevanja poročila v sporočilo o politiki namestitve služb Komisije v Bruslju in Luxembourgu (KOM(2007)0501 končno) ter ponovno preuči v njem omenjene prostorske potrebe;

–       naj se še bolj zaveže medinstitucionalnemu sodelovanju ter ga v praksi uresniči na bolj oprijemljiv način; podpira zahteve, izražene v posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 2/2007 o izdatkih institucij za stavbe, ter poziva h konkretnejšim korakom za vzpostavitev skupnih ureditev; poziva Komisijo, naj Parlamentu podrobneje poroča o dejavnikih, ki so privedli do sklepa v njenem sporočilu (KOM(2007)0501 končno) o tem, evropska četrt še naprej ostane središče dejavnosti Komisije; poziva Komisijo, naj pripravi in na osnovi primerjave predstavi nadomestne možnosti za prisotnost Komisije v Bruslju izven evropske četrti;

12.    glede namenskih prejemkov vztraja, da je treba izboljšati preglednost; predlaga, da se spremeni instrument namenskih prejemkov za decentralizirane agencije zaradi natančnejše dodelitve prejemkov posameznim agencijam; izraža zaskrbljenost, da je uporaba namenskih prejemkov v okviru sklada za prestrukturiranje sladkorne industrije ustvarila de facto «proračun znotraj proračuna», ki ga je težko uskladiti s proračunskim načelom o univerzalnosti, kot ga določa finančna uredba; poudarja, da je pripravljen revidirati finančno uredbo v zvezi z vprašanjem o namenskih prejemkih;

13.    za decentralizirane agencije ponovno vzpostavlja zneske iz predhodnega predloga proračuna, z izjemo agencije FRONTEX, za katero se sprejme povečanje v višini 30 milijonov EUR, in z izjemo Evropske agencije za okolje, za katero se v okviru naslova 3 sprejme manjše povečanje; pozdravlja napredek, ki so ga dosegle najnovejše agencije pri razširjanju svojih dejavnosti na uspešen in učinkovit način; zahteva večjo jasnost v prihodnosti glede delovnih načrtov in srednjeročnih kadrovskih potreb;

14.    poudarja, da je treba začeti postopek, predviden v točki 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, da se omogoči ustanovitev skupnih podjetij in načrtovana ustanovitev nove decentralizirane Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev;

15.    opozarja na obveznosti Komisije, ki jih določa "Kodeks ravnanja o ustanovitvi izvajalske agencije"[8]; meni, da izvajalske agencije torej ne smejo ne sedaj ne v prihodnosti povzročiti povečanja deleža stroškov poslovanja; poudarja, da mora vsakršen predlog o ustanovitvi nove izvajalske agencije in razširitvi obstoječih izvajalskih agencij temeljiti na celoviti analizi stroškov in koristi ter da se morajo v predlogu jasno določiti meje obveznosti in odgovornosti. pozdravlja dosežen dogovor s Komisijo o revidiranih delovnih predpisih za izvajalske agencije z dne 16. oktobra 2007, ki je priložen tej resoluciji;

16.    zahteva, da poročila o dejavnosti in letna poročila o dejavnostih omogočijo večjo usmerjenost k ciljem in kazalnikom rezultatov ne pa k dolgim opisom upravnega postopka; vendar ugotavlja, da glede kakovosti poročil o dejavnosti in letnih poročil o dejavnostih obstajajo znatne razlike med generalnimi direktorati Komisije; in v prihodnjih letih pričakuje dodatna izboljšanja;

17.    meni, da so predhodni in naknadni kazalniki uspešnosti sestavni del instrumentov za izvajanje upravljanja na podlagi dejavnosti in proračunskega načrtovanja po dejavnostih; zahteva, da se kazalniki uspešnosti bolj upoštevajo pri naknadnem ocenjevanju uspešnosti; meni, da bi morali biti podatki iz poročil o dejavnostih bolje povezani z letnimi poročili o dejavnostih vsakega generalnega direktorata, da bo lahko bolje ocenili učinkovitost in rezultate uprave; meni, da bi to pomagalo proračunskemu organu pri spremljanju načina, na katerega zahtevana dodatna sredstva omogočajo doseganje rezultatov in ne povzročajo samo dodatne birokracije;

18.    pozdravlja opravljeno delo skupine za spremljanje, ki jo je med letom 2007 vodil Odbor za proračun; upa, da bo njeno delo še naprej lahko prispevalo k zvišanju stopnje proračunskega spremljanja; še naprej podpira sistem obveščanja o proračunskih napovedih, kot prispevek k izboljšanemu izvrševanju proračuna; zahteva, da se drugi opozorilni dokument o proračunski napovedi predstavi septembra in ne oktobra 2008, da bo lahko Parlament ta dokument upošteval pri pripravi svoje prve obravnave osnutka proračuna za leto 2009;

19.    ponovno poudarja, da so se države članice v skladu s členom 53b finančne uredbe in točko 55 medinstitucionalnega sporazuma s 17. maja 2006, katerega namen je zagotoviti učinkovite in integrirane notranje kontrole sredstev Skupnosti in kot končni cilj izjave o državnem upravljanju, zavezale, da bodo na ustrezni nacionalni ravni pripravile letni povzetek razpoložljivih revizij in izjav; ugotavlja, da je v skladu s podatki Komisije do sedaj samo določeno število držav izpolnilo določbe medinstitucionalnega sporazuma; obžaluje, da nobeden od konkretnih predlogov o nacionalnih izjavah glede upravljanja, ki jih je Evropski parlament predlagal v svojih resolucijah o razrešnicah za leta 2003, 2004 in 2005, ni vključen v strategijo Komisije na področju revizije in zahteva od Komisije, da še naprej obvešča Parlament; opozarja države članice, da morajo izpolniti določbe revidirane finančne uredbe, o katerih so se le nedavno dogovorile; znova poudarja, da so poleg tega države članice obvezane izpolnjevati pogoje, določene v točki 44 medinstitucionalnega sporazuma, ter v skladu s členom 274 PES popolnoma sodelovati s Komisijo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja;

20.    znova poudarja, da je pomembno izboljšati izvajanje proračuna v skladu z izjavo, sprejeto med usklajevanjem proračuna novembra 2006; zahteva, da Komisija zagotovi informacije o sprejetih ali predvidenih ukrepih za izvajanje te izjave; opozarja, da bi bilo treba te informacije redno predstavljati na tristranskih sestankih;

21.    zahteva, da Komisija v celoti uporablja uredbo Sveta št. 1/1958 s 15. aprila 1958, ki določa jezike, ki jih mora uporabljati Evropska gospodarska skupnost, ter odklanja finančne razloge za odstopanja kot neveljavne, saj niso bili predstavljeni med proračunskim postopkom;

Specifična vprašanja - glavni elementi po proračunski postavki, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih

22.    za razdelek 1a „konkurenčnost za rast in zaposlovanje“ nasprotuje zmanjšanju odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil, ki jih je predlagal Svet na prvi obravnavi, zlasti kjer se obveznosti nanašajo na večletne programe, o katerih se je pred kratkim soodločalo s Parlamentom in so namenjeni za doseganje lizbonske strategije; ugotavlja, da je ta pristop omogočil sporazum o financiranju programa Galileo na podlagi pregleda večletnega finančnega okvira in z uporabo instrumenta prilagodljivosti; v sladu s svojimi proračunskimi pristojnostmi predlaga številne pilotne projekte in pripravljalne ukrepe; poudarja pomen zmanjševanja zaznamovanosti zaradi poslovnega neuspeha in pomembnosti finančne podpore za oselski program za podjetniško izobraževanje v okviru programa za konkurenčnost in inovacije; za program za konkurenčnost in inovacije uvrsti zneske v rezervo, dokler se njegovo izvajanje ne izboljša;

23.    za razdelek 1b „kohezija za rast in zaposlovanje“ obžaluje zamude pri izvrševanju in poudarja, da je tudi čas denar;

24.    opozarja na sklep o tem, da se do 31. decembra 2008 ustanovi Center EU za spremljanje in obveščanje ladij na dolge razdalje (LRIT), ki ga bo upravljala Evropska agencija za pomorsko varnost (stališče Parlamenta z dne 25. aprila 2007[9] in resolucija Sveta z dne 2. oktobra 2007); priznava, da Evropska agencija za pomorsko varnost potrebuje dodatna finančna sredstva v letu 2008 za opravljanje teh novih nalog;

25.    pozdravlja dokumentacijo in pojasnila, ki sta jih zagotovila Komisija in Evropska investicijska banka glede mehanizma financiranja z delitvijo tveganja; meni, da se rezerva v teh vrsticah lahko vzame iz proračuna; vendar zahteva, da se ga obvešča in da se mu posredujejo ustrezni dokumenti, ko bodo sprejete smernice za drugi del programa za konkurenčnost in inovacije, instrumente tveganega kapitala; zahteva tudi, da se ga obvešča o izidu pogajanj med EIB in Komisijo glede skupnega sodelovanja za vzpostavitev instrumenta garancij za posojila za projekte vseevropskega prometnega omrežja;

26.    za razdelek 2 "Ohranjanje naravnih virov" zahteva jasnejšo predstavitev številk za tržne ukrepe in neposredne pomoči v prihodnjih proračunskih postopkih; je zaskrbljen zaradi počasnega uresničevanja operativnih programov v zvezi s stebrom razvoja podeželja Skupne kmetijske politike, ki je že vrsto let prednostna naloga Parlamenta; pričakuje s tem v zvezi izboljšave v kratkem času;

27.    poudarja, da je potrebno pospešiti postopek v zvezi s pripravo posebnih nacionalnih programov za obnovitev pridelkov in reje živali na območjih, ki so jih prizadeli požari in druge oblike naravnih nesreč; poudarja, da bi morali biti ti programi financirani iz Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja z notranjimi prerazporeditvami ali subvencijami v državi članici;

28.    priznava potrebo po dodatnem financiranju sklada za mleko v šolah (razširitev proizvodnje z novimi, inovativnimi izdelki); ponovno poudarja pomembnost ustrezne podpore za proces prestrukturiranja mlečnega sektorja (z vzpostavitvijo sheme za financiranje prestrukturiranja mlečnega sektorja);

29.    ponovno poudarja svojo zavezanost ustreznemu predvidevanju proračunskih sredstev za sadje, zelenjavo, mleko in druge mlečne izdelke v šolah; obžaluje, da Komisija ni naredila večjega napredka pri predstavitvi predloga zaradi počasnega izvajanja zahtevane presoje vplivov; izraža svoje začudenje, da Svet v zvezi s temi vprašanji ni uresničil svojih političnih obljub ter ni uvedel nove proračunske vrstice in rezerve v proračunu, dokler ne bo sprejeta pravna podlaga; poziva Komisijo, da s tem v zvezi predloži zakonodajni predlog, kot to določajo sklepi Sveta za kmetijstvo iz junija 2007;

30.    za razdelek 3a "Svoboda, varnost in pravica" poudarja pomembnost dela, ki ga opravlja agencija Frontex; meni, da mora agencija Frontex imeti učinkovitejšo vlogo pri krepitvi zunanjih meja EU, zlasti pri lajšanju bremen, s katerimi se trenutno soočajo države članice na področju nezakonitega priseljevanja; poziva agencijo, da pristojnemu odboru Parlamenta redno predstavi trenutne razmere in načrtovane dejavnosti v prihodnosti; poziva države članice, da izpolnijo svoje obljube in podprejo naloge agencije, da bi slednja lahko uspešneje izvajala svoje naloge; je seznanjen s sporazumom Sveta o povečanju financiranja za agencijo Frontex za 30 milijonov EUR, vendar ugotavlja, da so sredstva za upravne odhodke in odhodke iz poslovanja različno porazdeljena; Parlament spreminja to porazdelitev na način, ki je po njegovem mnenju najustreznejši za zagotavljanje najvišje dodane vrednosti; poziva Komisijo, naj pripravi spremembo proračuna, če bo potrebno spremeniti tudi kadrovski načrt.

31.    za razdelek 3b "Državljanstvo" ponovno vzpostavlja predhodni predlog proračuna za programe z večletnim proračunom in predlaga odobritve za številne nove in potekajoče pilotne projekte ter s tem povezane pripravljalne ukrepe; opozarja na dejstvo, da se financiranje informacijske in preventivne kampanje HELP zaključuje v proračunu za leto 2008, ter pričakuje, da bo Komisija predložila pobudo za nadaljnje ukrepe; v okviru finančnega instrumenta za civilno zaščito dodatno podpira zagotavljanje dopolnilnih zmogljivosti v obliki enot v stanju pripravljenosti za obravnavanje naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek, ter primerov terorističnih napadov ali okoljskih nesreč;

32.    poziva Komisijo, da obnovi podporo naložbam v infrastrukturo za izboljšanje sprejemanja beguncev;

33.    si prizadeva za večjo vlogo manj zastopanih skupin v civilni družbi, tako da bi odpravili vse oblike diskriminacije ter povečali pravice žensk, otrok, invalidov in starejših oseb;

34.    poziva Komisijo, da uporabi odobritve, namenjene informacijskim dejavnostim, za zagotavljanje različnih informacij, ki med drugim upoštevajo komunikacijske potrebe parlamentarnih manjšin;

35.    je zaskrbljen zaradi stalnega prenizkega financiranja razdelka 4 „EU kot globalni partner“ v večletnem finančnem okviru 2007–2013; podpira povečanja sredstev, vključno s povečanji za Kosovo in Palestino, ki jih je Komisija predlagala s pisno dopolnitvijo št. 1/2008 k predhodnemu predlogu proračuna 17. septembra 2007; pozdravlja uporabo instrumenta prilagodljivosti za financiranje povečanja v višini 70 milijonov EUR za skupno zunanjo in varnostno politiko; usklajuje svojo prvo obravnavo za razdelek 4 s svojimi prednostnimi nalogami z ozirom na izid usklajevanja 23. novembra 2007;

36.    poudarja, da se v skladu z rezultati nedavne konference v Annapolisu lahko načrtovan prispevek EU za Palestino poveča, in poziva Komisijo, da pripravi spremembo proračuna, ko bo to potrebno;

37.    meni, da bi moralo biti spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih vrednot eden od pogojev za dodelitev sredstev EU sosednjim državam in državam v razvoju;

38.    opozarja Svet, da bi redne skupne seje odborov o SZVP morale spodbujati resničen, predhodni politični dialog, namesto da se uporabljajo izključno za naknadno obveščanje Parlamenta;

39.    pozdravlja dejstvo, da se je Komisija zavezala k rednemu političnemu dialogu, ki naj bi z Evropskim parlamentom potekal trikrat letno, in sicer na temo demokratičnega nadzora in usklajenosti zunanjih ukrepov pri izvajanju deklaracij št. 4 in 5 iz medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

40.    meni, da bi EU morala bolje usklajevati svoje različne in hvalevredne pobude za boj proti boleznim, povezanim z revščino, in njihovo izkoreninjenje v sosednjih državah in državah v razvoju; predlaga, da se dodelijo znatna proračunska sredstva za zagotovitev potrebnih instrumentov za tehnično pomoč tem državam; je sklenil, da oblikuje posebno proračunsko vrstico za Svetovni zdravstveni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji, da bi izboljšali preglednost in zagotovili potrebno financiranje za Svetovni zdravstveni sklad in druge zdravstvene prednostne naloge;

41.    meni, da so v razdelku 5 „Uprava“ jasne smernice glede pristojnosti in odgovornosti bistveni elementi za nadaljevanje procesa posodobitve uprave EU; opozarja, da bi jasni politični cilji in individualna odgovornost za njihovo izvajanje s pomočjo kazalcev, ki bodo določeni, ko bodo predloženi podatki iz različnih študij, ki jih je Odbor za proračun zahteval na tem področju, morali biti tisti, ki usmerjajo prihodnje reforme sistema;

42.    s tem v zvezi obžaluje neučinkovitosti, značilne za postopek izbora novih kandidatov, ki lahko uspešne kandidate leta in leta pusti čakati na rezervnem seznamu brez garancije, da jim bo ponujeno delovno mesto; meni, da bi ohranitev tega pristopa prispevala k znižanju povprečne ravni uspešnosti novih uradnikov EU, saj bodo najboljši kandidati iskali zaposlitev v bolj dinamičnih sektorjih evropskega gospodarstva; zahteva, da se Komisija resno zaveže, da bo ponovno preučila to vprašanje v okviru ukrepov, sprejetih po analizi delovnih mest, ter zagotovila dodatne informacije, tudi o natančnejši razčlenitvi osebja po kategorijah in generalnih direktoratih in predvidenem razvoju v prihodnjih letih;

43.    v razdelku 5 ponovno vzpostavlja predhodni predlog proračuna za vrstice in kadrovske načrte, pri katerih je Svet predvidel zmanjšanja sredstev; želi nadaljevati in razvijati konstruktivni medinstitucionalni dialog o prizadevanjih za izboljšanje upravnih postopkov v institucijah EU; poudarja pomembnost zaposlovanja ustreznega števila novih uslužbencev iz držav članic EU 12; meni, da je treba v zvezi s širitvijo pomembne dokumente za razprave in sklepe, na primer presoje vplivov, zagotoviti v vseh potrebnih jezikih, ker so ti dokumenti orodje za boljšo pripravo zakonodaje; s tem v zvezi opozarja, da je Odbor za proračun z dvema študijama začel postopek za analizo ciljev upravne reforme Komisije in se osredotočil na uvedbo načrtovanja proračuna po dejavnostih in upravljanje na podlagi dejavnosti, uvedbo ciklusa strateškega načrtovanja in dodelitev s tem povezanih upravnih odhodkov;

44.    poziva Komisijo, naj spremlja učinke izvajanja nove metodologije za izboljšanje obstoječih postopkov pri podpisu pogodb o nepremičninah na sektor nepremičnin, naj izvede primerjavo z obstoječimi razmerami, vloži prizadevanje za krepitev medinstitucionalnega sodelovanja na tem področju in o tem redno obvešča Parlament;

45.    poziva Komisijo, da predstavi poročilo o primerjavi z osebjem drugih mednarodnih organizacij kot nadaljevanje svojega poročila o načrtovanju in optimizaciji človeških virov; nadalje poziva Komisijo, da predstavi smernice za lažje financiranje javne infrastrukture v okviru javno-zasebnih partnerstev;

46.    o pilotnih projektih; predlaga vrsto inovativnih projektov, ki ustrezajo trenutnim političnim izzivom v EU;

47.    o pripravljalnih ukrepih; predlaga vrsto pobud, ki morajo postati podlaga za prihodnje ukrepe, ki krepijo zmogljivost Evropske unije za reševanje resničnih potreb njenih državljanov;

48.    opozarja na člen 29 statuta poslancev Evropskega parlamenta, ki pravi „Vsaka država članica lahko uredi nadomestila, začasna nadomestila in pokojnine poslancev Evropskega parlamenta, ki so bili izvoljeni v tej državi, na drugačen način, kot ga določa ta statut, trajanje prehodnega obdobja pa ne sme biti daljše od dveh zakonodajnih obdobij Evropskega parlamenta“; ob upoštevanju, da bo statut stopil v veljavo z začetkom parlamentarnega obdobja po evropskih volitvah 2009, poziva države članice, da pravočasno obvestijo Parlament, zlasti to velja za načrtovanje proračuna za leto 2009, ali nameravajo uporabiti možnosti, predvidene v členu 29 in členu 12 (3) in (4) omenjenega statuta;

Drugi oddelki proračuna za leto 2008

49.      opozarja, da se je v prvi obravnavi Parlament osredotočil na preučitev posebnih zahtev in potreb vsake institucije; pričakuje sprejetje skupnega stališča s Svetom v drugi obravnavi;

50.      ugotavlja, da je Svet podprl stališče Parlamenta glede proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora; vendar ugotavlja, da so druge institucije predložile resne predloge za zmanjšanje sredstev v načrtih prihodkov in odhodkov, pri tem pa prednostno obravnavajo svoje zahteve; Parlament jih želi spodbuditi, da s takšnim pristopom nadaljujejo tudi v prihodnje, in ne namerava odstopiti od svojega prvotnega stališča iz prve obravnave, zato meni, da je treba ponovno vzpostaviti raven sredstev, ki jih je Svet zmanjšal;

51.      ugotavlja, da kljub zagotovilom, posredovanim Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, sporazum o sodelovanju še ni bil podaljšan; ponovno poudarja, da je 10 % sredstev za skupne službe vneseno v rezerve do obnovitve sporazuma, ki naj bi se zgodila najkasneje decembra 2007; meni, da nov sporazum o sodelovanju lahko omogoči nov pristop na področju vodenja, kar lahko koristi obema odboroma;

o

o         o

52.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

53.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priložene priloge posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, evropskemu varuhu človekovih pravic, evropskemu varuhu osebnih podatkov ter drugim zadevnim organom.

  • [1]  UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
  • [2]  UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
  • [3]  UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.
  • [4]  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0131.
  • [5]  Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2007)0473.
  • [6]  Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2007)0474.
  • [7]  Sprejeta besedila s tem datumom, priloga.
  • [8]  "Kodeks ravnanja o ustanovitvi izvajalske agencije", kot ga je Komisija sprejela v svojem pismu z 20. aprila 2004 (priloga k resoluciji Evropskega parlamenta z 22. aprila 2004 o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2004 (UL C 104 E, 30.4.2004, str. 951)).
  • [9]  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0146.

PRILOGA 1

Revidirane delovne razmere za izvajalske agencije

1.   V skladu s členom 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002, v katerem je določen statut izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti, in členom 54(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, Komisija v obrazložitvenem memorandumu svojega predloga za pravni akt programa navede, da namerava ustanoviti izvajalsko agencijo.

2.   Komisija se na podlagi svoje ocene meril, določenih v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003, odloči o ustanovitvi nove ali preoblikovanju obsega in pristojnosti obstoječe izvajalske agencije.

3.   Ustanovitev izvajalske agencije lahko prispeva k učinkovitosti metod, ki jih uporablja Komisija za izvajanje politik in programov EU, a le če se pri teh metodah v celoti spoštuje načeli dobrega finančnega poslovodenja in popolne preglednosti. To pomeni, da ustanovitev te agencije ne sme ne sedaj ne v prihodnje pripeljati do zvišanja upravnih stroškov. Zato se mora pri taki preureditvi nalog strogo upoštevati načelo zamrznitve delovnih mest, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 Komisija mora predložiti popolne in podrobne informacije o številu zaposlenih in njihovem delu, zato da lahko proračunski organ presodi, ali se delež upravnih stroškov za izvajanje programa resnično ni zvišal.

      Vsak predlog za ustanovitev nove izvajalske agencije mora temeljiti na celoviti analizi stroškov in koristi. V predlogu pa morajo biti jasno določene meje obveznosti in odgovornosti.

4.   Vsaj šest tednov preden Komisija sprejme končni sklep o ustanovitvi izvajalske agencije, mora proračunski organ prejeti izide analize stroškov in koristi ter oceno stroškov, povezanih z njeno ustanovitvijo. Če katera koli veja proračunskega organa v tem obdobju nasprotuje ustanovitvi izvajalske agencije zaradi ustrezno utemeljenih razlogov, mora Komisija ponovno proučiti svoj predlog.

5.   Ko Komisija preuči ustanovitev nove ali preoblikovanje obsega in pristojnosti obstoječe izvajalske agencije, o tem v skladu s proračunskim postopkom in načelom preglednosti obvesti proračunski organ. Izvajalska agencija mora imeti poseben finančni izkaz, v kateremu morajo biti vključeni količinsko določeni elementi, s katerimi Komisija utemelji, zakaj se ji zdi primerno ustanoviti agencijo za pomoč pri izvajanju zadevnega programa.

6.   Proračunski organ mora razpolagati z vsemi potrebnimi informacijami, da lahko sedaj in v prihodnje natančno nadzoruje izvajanje načela dobrega finančnega poslovodenja in popolne preglednosti. Informacije posebnega finančnega izkaza za izvajalsko agencijo morajo torej obsegati:

a.    vire v smislu sredstev in osebja, ki so potrebni za delovanje izvajalske agencije, v obliki razčlenjenih odhodkov, povezanih z zaposlenimi (dodeljeno osebje, začasni uslužbenci, ki jih je neposredno zaposlila izvajalska agencija, in pogodbeni uslužbenci), ter druge upravne odhodke;

b.   načrtovane napotitve uradnikov iz Komisije na izvajalsko agencijo;

c.    upravne vire, pridobljene s prenosom nalog z oddelkov Komisije na izvajalsko agencijo in prerazporeditvijo človeških virov; zlasti število zaposlenih (brez zunanjih sodelavcev), namenjenih zadevnim nalogam v Komisiji, število teh zaposlenih, ki bodo premeščeni na predlagano novo ali razširjeno izvajalsko agencijo, število delovnih mest na Komisiji, ki bodo zaradi tega zamrznjena, in število zaposlenih s Komisije, ki naj bi bili prerazporejeni za druge naloge;

d.   posledično prerazporejanje znotraj kadrovskega načrta Komisije;

e.    posledice, ki jih bo imela ustanovitev agencije na zadevne razdelke večletnega finančnega okvira;

f.    prednosti, ki jih predstavlja prenos nalog izvrševanja na izvajalsko agencijo, v primerjavi z neposrednim upravljanjem s strani služb Komisije: vsakršna primerjava med neposrednim upravljanjem s strani služb Komisije in delovanjem izvajalske agencije mora temeljiti na virih, potrebnih za izvajanje obstoječega programa ali programov v njegovi ali njihovi sedanji obliki, zato da je primerjava zanesljiva in točna; za nove in razširjene programe je treba upoštevati tudi razvoj zadevnih finančnih sredstev, ki jih bo upravljala izvajalska agencija;

g.    osnutek kadrovskega načrta, razčlenjenega po stopnjah in kategorijah, ter utemeljeno oceno načrtovanega števila pogodbenih uslužbencev, ki so začasno financirani iz proračuna;

h.    jasno razčlenitev vseh akterjev, ki sodelujejo pri izvajanju programa, vključno s preostalim deležem sredstev za operativni program, za izvajanje katerega so pristojni (Komisija, izvajalske agencije, ostali uradi za tehnično pomoč, države članice, nacionalne agencije itd.);

f.    jasno razčlenitev celotnih skupnih stroškov za izvajanje programa Skupnosti, v kateri bodo prikazani deleži po sodelujočih akterjih (Komisija, izvajalske agencije, nacionalne agencije) in primerjavo ocen za vse upravne, kadrovske in infrastrukturne stroške, povezane z izvajanjem zadevnega programa in ki bremenijo proračun EU, ne glede na razdelek finančnega okvira, s preostalim deležem sredstev za operativni program.

7.   Skupne upravne stroške programa, vključno z notranjimi stroški in stroški upravljanja izvajalske agencije (poglavje 01), je treba preveriti za vsak primer posebej in v povezavi z nalogami iz zadevnega programa.

8.   Komisija v okviru letnega proračunskega postopka predlaga določitev letne subvencije za operativni proračun agencije. Ta subvencija je vključena v splošni proračun Evropske unije. Postavki v proračunu so lahko dodane pripombe k proračunu, kot so sklicevanje na temeljni akt in vse ustrezne razlage glede narave in namena sredstev, v skladu s členom 29 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

      V skladu z odstavkom 1 člena 12 Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003, proračunski organ odobri kadrovski načrt izvajalske agencije za zadevno proračunsko leto, ki je nato objavljen v prilogi Oddelek III – Komisija splošnega proračuna Evropske unije skupaj z oceno načrtovanega števila pogodbenih uslužbencev, ki so za zadevno proračunsko leto financirani iz proračuna.

9.   Komisija redno objavlja svoje napovedi (letna strategija politik, predhodni predlog proračuna) za nove izvajalske agencije.

10. Komisija mora proračunskemu organu predložiti osnutek operativnega proračuna za izvajalsko agencijo in njeno letno poročilo o dejavnosti ter po treh letih poročilo o oceni.

11. Te delovne razmere ne smejo na noben način vplivati na izvršilne pristojnosti Komisije, kot je posebej določeno v pogodbi in Uredbi Sveta (ES) št. 58/2003. Ne smejo posegati v pristojnost Komisije glede presoje o možnosti za ustanovitev izvajalske agencije in sprejetja ustreznih sklepov v skladu z zahtevami postopka. Končni sklep o zaposlovanju ostaja v rokah proračunskega organa.

PRILOGA 2

Skupna izjava o financiranju evropskih programov GNSS (EGNOS in GALILEO) in o financiranju Evropskega inštituta za tehnologijo

Evropski parlament in Svet

-       sta se seznanila s predlogom Komisije[1] za spremembo medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede večletnega finančnega okvira, da bi se zagotovila potrebna dodatna javna sredstva za evropski program GNSS (2 400 milijonov EUR) in Evropski inštitut za tehnologijo (309 milijonov EUR);

-       potrjujeta, da je za popolno operativno zmogljivost projekta Galileo v okviru GNSS predviden skupni znesek v višini 3 400 milijonov EUR za obdobje 2007–2013;

-       izjavljata, da tega zneska v času finančnega okvira 2007–2013 ne bi smeli preseči.

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da bodo ta sredstva zagotovili s spremembo večletnega finančnega okvira 2007–2013 v skladu s točkami 21, 22 in 23 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, in sicer na naslednji način:

-       znesek v višini 400 milijonov EUR se bo zagotovil v okviru raziskovalnih dejavnosti v zvezi s prometom, ki se financirajo iz Sedmega okvirnega raziskovalnega programa;

-       znesek v višini 200 milijonov EUR se bo v podrazdelku 1a prerazporedil na naslednji način:

(v milijonih EUR)

Vrstica

Opredelitev

2009-2013

 

 

 

02 03 04

Standardizacija in uskladitev zakonodaje

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Postopki oglaševanja in oddaje javnih naročil za oddajo pogodb v zvezi z dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanjem storitev

46.0

26 03 01

Vseevropske e-vladne storitve za javne uprave, podjetja in državljane (IDABC)

15.9

31 02 01

Usposabljanje konferenčnih tolmačev za Evropo (CITE)

10.1

 

Decentralizirane agencije (linearno zmanjšanje)

50.0

 

 

 

 

SKUPAJ

200.0

-       znesek v višini 300 milijonov EUR se bo zagotovil iz razpoložljive razlike v podrazdelku 1a za leta 2008–2013;

-       zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti iz podrazdelka 1a za leta 2008–2013 se bodo povečale za 1 600 milijonov EUR. To povečanje se bo izravnalo tako, da se zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti iz razdelka 2 za leto 2007 znižajo za isti znesek;

-       zgornja meja za skupne odobritve plačil se bo prilagodila, da bi se tako ohranilo ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili. Prilagoditev bo nevtralna;

-       finančni okvir se bo uradno spremenil s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju v zvezi z večletnim finančnim okvirom;

-       prerazporeditve v okviru podrazdelka 1a bo Komisija do januarja 2008 vključila v finančno načrtovanje.

Navedeno bo na proračun 2008 vplivalo na naslednji način:

-       Galileo:      -       o.p.o.: 940 milijonov EUR (151 milijonov EUR je že vključenih v PPP 2008) – od tega 50 milijonov EU iz raziskovalnih dejavnosti v zvezi s prometom, skupaj z uporabo sredstev instrumenta prilagodljivosti v ta namen, in sicer v višini 70 milijonov EUR;

-       o.p.: 300 milijonov EUR (100 milijonov EUR je že vključenih v PPP 2008).

-       Evropski inštitut za tehnologijo (EIT):                 o.p.o.: 2,9 milijona EUR;

-       o.p.: 2,9 milijona EUR

Evropski parlament, Svet in Komisija:

-       trdijo, da je sprememba finančnega okvira in uporaba razlike predhodnega leta izreden ukrep in nikakor ne bo pomenil precedensa za prihodnje spremembe;

-       se zavzemajo za močno in pošteno konkurenco v programu, da bi tako pomagali zagotoviti nadzor stroškov, zmanjševanje tveganj posamične dobave, stroškovno učinkovitost in večjo učinkovitost. Vsi delovni sklopi za Galileo bi morali biti v skladu z načeli EU o oddaji naročil čim bolj odprti za konkurenco, poleg tega pa zagotoviti, da so javna naročila na področju vesoljskih programov novincem in MSP čim bolj dostopna. To ne sme vplivati na podrobnosti, sprejete v okviru Sveta za promet;

-       trdijo, da se lahko sredstva v okviru Galilea v prihodnje zahteva le, če ne presegajo zgornjih meja dogovorjenega večletnega finančnega okvira in če za to ni treba uporabiti točk 21–23 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

Komisija je potrdila, da:

-       je razlika za kmetijstvo (razdelek 2) za leto 2007, razpoložljiva po koncu kmetijskega poslovnega leta in sprejetju spremembe proračuna št. 7/2007, zadostna za celotno dodatno financiranje iz tega razdelka za projekt Galileo. Zato sprememba v prihodnjih letih ne bo vplivala na zgornje meje za kmetijstvo, določene v finančnem okviru, ali na proračunska sredstva za kmetijstvo, vključno z neposrednimi plačili;

-       uporaba kakršnih koli razlik za kmetijstvo (razdelek 2) v letu 2007 ne predstavlja precedensa za prihodnja leta;

________________________

Skupna izjava o prerazporeditvi odobrenih proračunskih sredstev št. DEC50/2007

"Evropski parlament, Svet in Komisija:

-       poudarjajo, kako pomembno je, da Evropska unija program Galileo obravnava kot prednostno nalogo;

-       ugotavljajo, da se znesek, ki je bil prvotno dodeljen programu Galileo v letu 2007 (100 milijonov EUR) ne bo porabil, saj še ni gotovo, ali bo pravna podlaga sprejeta pred iztekom tega leta, kar pa bi posledično onemogočilo prenos v skladu s členom 9 finančne uredbe;

-       se strinjajo, da se bo – zaradi zaščite sredstev, ki so bila projektu Galileo že dodeljena v proračunu za leto 2007 – na podlagi informacij, ki jih je Komisija posredovala 31. oktobra 2007 ter ob upoštevanju nepredvidenih okoliščin in brez poseganja v načelo enoletnosti, znesek v višini 100 milijonov EUR začasno prenesel z namenom, da se te odobritve v letu 2009 vrnejo programu Galileo;

-       zato pozdravljajo zavezo Komisije, da v popolni skladnosti z večletnimi finančnimi dodelitvami predstavi predlog za prenos enakovrednega zneska v višini 100 milijonov EUR nazaj v program Galileo v letu 2009;"

________________________

Skupna izjava o skupnih podjetjih

"Evropski parlament in Svet sta priznala prispevek Skupnosti za skupna podjetja ARTEMIS, Čisto nebo, ENIAC in IMI iz Sedmega okvirnega programa (v višini največ 2 666 milijonov EUR za obdobje 2008–2013), in sicer kot ga je predlagala Komisija z ustreznim zneskom za trenutno obdobje večletnega finančnega okvira, predvidenim v finančnem načrtovanju.

Evropski parlament in Svet kljub temu ugotavljata, da se bo o prihodnjem financiranju skupnih podjetij ARTEMIS, Čisto nebo, ENIAC in IMI med drugim razpravljalo v okviru prihodnjega finančnega okvira, za obdobje po letu 2013 pa ni mogoče določiti finančnih obveznosti."

________________________

Skupna izjava

o postopku izvajanja sporazuma, doseženega 23. novembra 2007

"Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da se bo splošni dogovor, dosežen na usklajevalnem sestanku 23. novembra 2007, izvajal le, če bo dosežen dogovor glede pravne podlage Galilea.

Če dogovor ne bo dosežen pravočasno, da bi ga Evropski parlament obravnaval na decembrskem plenarnem zasedanju, bo Evropski parlament ob polnem upoštevanju zgornjih meja, ki jih določa medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006, na plenarnem zasedanju glasoval o drugi obravnavi.

Evropski parlament in Svet se zavezujeta, da bosta čim prej v letu 2008 začela pospešeni postopek za vključitev dogovora v proračun za leto 2008 na podlagi predloga Komisije."

________________________

  • [1]             KOM(2007) 549 konč./2, 4. oktober 2007.

PRILOGA 3

Izjava

o izvajanju izjav 4 in 5

o

rednem političnem dialogu o demokratičnem nadzoru in skladnosti zunanjepolitičnih ukrepov

Parlament in Komisija se strinjata, da bi moral redni politični dialog, omenjen v izjavah 4 in 5 medinstitucionalnega sporazuma, potekati najmanj enkrat in največ trikrat na leto.

Srečanj bi se morali udeležiti:

 predsednik in člani ustreznih odborov (AFET/DEVE/BUDG)

 pristojni komisar

POSTOPEK

Naslov

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

Referenčni dokumenti

15717/2007– C6-0436/2007– 2007/2019(BUD)

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
0.0.0000

Odbori, zaprošeni za mnenje – datum razglasitve na zasedanju

0.0.0000

Poročevalca(-ki)
  Datum imenovanja

Kyösti Virrankoski
13.12.2006

Ville Itälä
13.12.2006

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

James Elles

Datum prve obravnave EP

25.10.207

Datum posvetovanj Sveta
  Datum posredovanja izida

23.11.2007
0.0.0000

Pisni predlogi sprememb

1/2007

2/2007

 

 

 

Usklajevalni sestanki

23.11.2007

 

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.0000

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Datum sprejetja

29.11.2007

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Konstantinos Botopoulos, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Paul Rübig, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther De Lange, Mairead McGuinness, Peter Šťastný

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Manolis Mavrommatis, Samuli Pohjamo

Datum predložitve

4.12.2007

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

PISNA PREDLOGA SPREMEMBE

Številka

Referenčni dokumenti

Datum posredovanja

Datum razglasitve na zasedanju

1/2007
SEC(2006)0762, 13659/2007 - C6-0341/2007
0.0.0000

0.0.0000

Številka

Referenčni dokumenti

Datum posredovanja

Datum razglasitve na zasedanju

2/2007
15716/2007 – C6-0435/2007
26.11.2007

0.0.0000